Ydelseskatalog 2014 Almene boligorganisationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog 2014 Almene boligorganisationer"

Transkript

1 Ydelseskatalog 2014 Almene boligorganisationer

2 Ydelseskatalog 2014 for de almene boligorganisationer Produktpakker og moduler for de almene boligorganisationer Stor Pakke Lille Pakke KAB forbeholder sig ret til at foretage mindre løbende justeringer i ydelseskataloget. Justeringerne kan følge af fx ændret lovgivning, nye myndighedskrav eller tilpasning af ydelserne, så de til enhver tid lever op til god og effektiv administrationsskik. Ydelserne træder i kraft den 1. januar Der tages forbehold for tryk- og formuleringsfejl. 21. november 2013 Ydelseskatalog 2014 for almene boligorganisationer Side 1 af 55

3 Oversigt over indhold af produktpakker, moduler og ydelser for de almene boligorganisationer Produktpakker og moduler 01. Stor Pakke 02. Stor Pakke med lokal driftsmodel Udlejnings- og økonomimodul Sekretariatsmodul standard Driftsmodul standard 05. Sekretariatsmodul udvidet 06. Driftsmodul udvidet side Lille Pakke Udlejnings- og økonomimodul Sekretariatsmodul Driftsmodul side Lille Pakke med Driftsmodul udvidet og lokal driftsmodel side side Sekretariatsmodul udvidet 06. Driftsmodul udvidet 07. Obligatoriske ydelser 08. Valgfrie ydelser side Side19-22 side side november 2013 Ydelseskatalog 2014 for almene boligorganisationer Side 2 af 55

4 01.01 Udlejnings- og økonomimodul Budgetlægning, budgetkontrol og kapitalforvaltning Udarbejdelse af budgetforslag for boligorganisation - KAB udarbejder forslag til budget for boligorganisationen efter KAB's standardskabelon. - KAB forelægger budget til organisationsbestyrelsens vedtagelse, inden forslag til afdelingernes budgetter udarbejdes. - KAB forelægger det vedtagne budget for repræsentantskabet i henhold til gældende vedtægter. 1 budget årligt Udarbejdelse af budgetforslag for afdelinger - KAB træffer aftale med afdelingsbestyrelser om forløbet af behandling af afdelingernes budgetter. - KAB udarbejder forslag til afdelingernes driftsbudgetter efter KAB's standard skabelon. - KAB udarbejder budgetter på baggrund af specifikke beregninger og med procentvise fremskrivninger af gældende budgetposter efter gældende lov og efter KAB's standardprocedurer. - KAB udsender forslag til budgetter med tilhørende specifikationer til de respektive afdelingsbestyrelser i rimelig tid før bestyrelsens behandling heraf. - KAB indarbejder afdelingsbestyrelsernes eventuelle rettelser i budgetterne. - KAB udarbejder komprimerede budgetter med grafisk præsentation af hovedtal efter KAB's standardskabelon. KAB fremsender disse til ejendomskontoret til omdeling. - En KAB-medarbejder deltager efter anmodning ved gennemgang og behandling af budgetterne på det ordinære afdelingsmøde (beboermøde). Efter vedtagelsen på afdelingsmødet forelægger KAB budgetter for organisationsbestyrelsen til dennes godkendelse, og de lægges efterfølgende på KAB//Fællesskabet. Ved ændringer i budgettet fremsender KAB budgettet til afdelingsbestyrelsen. - KAB udsender 5 stk. detaljerede budgetter til det lokale ejendomskontor. Ved behov kan der indgås en særlig aftale med KAB om fremsendelse af flere eksemplarer. Det detaljerede budget fremsendes endvidere via pdf til ejendomskontoret, hvorfra der kan printes ekstra kopier til interesserede beboere. - Beboervalgte kan via KAB's ekstranet - KAB//Fællesskabet - holde sig orienteret om budgetopfølgning på udvalgte driftskonti. - KAB udarbejder varme-/vandbudget på baggrund af forventet forbrug og pris i det kommende regnskabsår. 1 budget årligt. Der udsendes 5 stk. detaljerede budgetter 21. november 2013 Ydelseskatalog 2014 for almene boligorganisationer Side 3 af 55

5 Samlet kapitalforvaltning - KAB kan placere boligorganisationens likvide midler i investeringsforeninger valgt af KAB. Investeringsforeningerne administreres af en eksterne porteføljeforvalter. Midler der ikke ønskes placeret i investeringsforeninger, kan efter aftale placeres på almindelige bankkonti i banker, som KAB på forhånd samarbejder med Regnskab Udarbejdelse af årsregnskab for boligorganisationen KAB yder ikke finansiel rådgivning ved placering af midler. - KAB udarbejder regnskab for boligorganisationen efter gældende lov og KAB's standardskabelon. - KAB bistår den af boligorganisationen valgte revisor i forbindelse med dennes revision af regnskabet. - KAB forelægger revideret regnskab til organisationsbestyrelsens vedtagelse. - KAB forelægger det af organisationsbestyrelsen vedtagne regnskab for repræsentantskabet til endelig godkendelse. - KAB fremsender årsregnskabet med tilhørende revisionsprotokollat til tilsynsmyndigheden. - KAB indberetter regnskabet elektronisk til Landsbyggefondens regnskabsdatabase. - KAB udarbejder opgørelse af trækningsret til organisationsbestyrelsen. - KAB udarbejder opgørelse af arbejdskapital og/eller dispositionsfond til organisationsbestyrelsen. 21. november 2013 Ydelseskatalog 2014 for almene boligorganisationer Side 4 af 55

6 Udarbejdelse af årsregnskab for afdelinger Forvaltningsrevision - KAB udarbejder regnskab for afdelinger efter gældende lov og KAB's standardskabelon. - KAB bistår den af organisationen valgte revisor i forbindelse med dennes revision af regnskabet. - KAB udsender reviderede regnskaber til afdelingsbestyrelsernes behandling og godkendelse. - KAB forelægger reviderede regnskaber til organisationsbestyrelsens vedtagelse. - KAB sender regnskaberne med tilhørende revisionsprotokollat til tilsynsmyndigheden. - KAB indberetter regnskaberne elektronisk til Landsbyggefondens regnskabsdatabase. - Hvor der ikke er valgt afholdelse af afdelingsmøde "regnskabsmøde", forelægger KAB hovedtal i regnskabet på de ordinære afdelingsmøder - "budgetmøder" - som en del af de komprimerede budgetter. - Hvor afdelingen har valgt at afholde afdelingsmøde "regnskabsmøde", fremsender KAB komprimeret regnskab. KAB deltager ikke i mødet. Komprimerede regnskaber omdeles via ejendomskontoret. - KAB udsender 5 stk. detaljerede regnskaber til det lokale ejendomskontor. Ved behov kan afdelingen indgå særlig aftale med KAB om fremsendelse af flere eksemplarer. Det detaljerede regnskab fremsendes endvidere via pdf til ejendomskontoret, hvorfra der kan printes ekstra kopier til interesserede beboere. - Organisationerne er på mange og væsentlige områder omfattet af KAB's egen forvaltningsrevision. Denne del af forvaltningsrevisionen er en integreret del af KAB's ydelser, og revisionen heraf varetages af KAB's valgte revisionsfirma. KAB udsender 5 stk. af de detaljerede regnskaber Opgørelse af udamortiserede lån - KAB indberetter udamortiserede lån til Landsbyggefonden Rådighedsbeløb Afregning af afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb - KAB registrerer afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb og udbetaler acontobeløb. 21. november 2013 Ydelseskatalog 2014 for almene boligorganisationer Side 5 af 55

7 Fraflytning og Udlejning KAB behandler opsigelser. Opgaver i forbindelse med - KAB håndterer flyttesager, herunder afregning af råderetssager. fraflytning og udlejning - herunder konktakten til beboere, ansøgere, ejendomskontor, kommunale myndigheder m.fl. - KAB forestår genudlejning af ledige lejemål. - KAB behandler interne flytninger. - KAB udfærdiger lejekontrakter. - KAB sørger for klargøring af kontraktmæssige forhold inden indflytning. - KAB behandler ansøgninger (bytte, fremleje m.v.). I forbindelse med bytning er KAB også i kontakt med den anden lejers administrator Udlejning af erhvervslejemål - KAB står for annoncering og forhandling om lejens størrelse og andre kontraktvilkår. - KAB udfærdiger kontrakter. - KAB påser, at den nye lejer opfylder vilkårene i afståelsesretten, såfremt den fraflyttende erhvervslejer har afståelsesret. - KAB indhenter udtalelse fra en sagkyndig ved spørgsmål om markedslejeniveau Lån til indskud og/eller boligsikring/boligydelse Administration af ventelister (inkl. de individuelle) Administration af Boliggarantibevis Honorar til sagkyndig betales af boligorganisationen. Udgifter til annoncering afholdes af afdelingen. - KAB varetager opgaver i forbindelse med behandling af indskudslån og ansøgning om boligsikring/boligydelse. Dette gælder også ansøgninger under boperioden. - KAB opnoterer boligsøgende i elektronisk kartotek og kontrollerer og ajourfører den eksterne og interne venteliste samt ændringer vedr. opnotering på venteliste. Der opkræves gebyr hos boligsøgende for at stå på venteliste. Gebyret tilgår KAB. KAB sikrer: - Forelæggelse af tilbud om Boliggarantibevis for boligorganisationen. - Oprettelse i KAB's administrative system. - Udarbejdelse af årlig statistik til boligorganisationerne, som viser antallet af solgte og indløste beviser samt eventuelle administrative ændringer. - Administrative ændringer, såfremt boligorganisationen skifter mellem de to varianter af boliggarantibeviset. - Udarbejdelse og udsendelse af informationsmateriale. 1 statistik årlig (for begge varianter) 21. november 2013 Ydelseskatalog 2014 for almene boligorganisationer Side 6 af 55

8 Huslejeopkrævning Udsendelse af girokort og huslejeopkrævninger - KAB udsender opkrævninger 1 gang om måneden. For alle former for opkrævninger gælder, at udsendelsen foregår i sidste uge af måneden før forfaldsdato. For udsendelsen gælder, at ordinære opkrævninger omdeles lokalt, hvorimod BS (betalings-service) fremsendes med post. Omdelingen foretages af det lokale personale. 1 udsendelse pr. måned Inkasso/restance vedr. husleje og flytteafregning Varsling af huslejeændringer Anden opkrævning Fremsendelse af påkrav til beboere Afdragsordning Fremsendelse af hæveskrivelse til beboere Fremsendelse af fogedrekvisition Opfølgning på flytteopgørelser Overdragelse af flyttesager til inkasso - KAB varsler og iværksætter eventuelle lejeændringer, som følger af den ordinære budgetbehandling. Dette sker i henhold til gældende lovgivning og sættes i værk med 3 måneders varsel. - KAB varsler og iværksætter eventuelle ændringer i acontobetaling vedrørende varme/vandudgift. - Ud over opkrævning af husleje opkræves skyldige beløb, der knytter sig til kontraktforholdet. - KAB fremsender påkrav til beboerne i henhold til KAB's restancepolitik. - KAB indgår afdragsordning jf. gældende restancepolitik. - KAB fremsender hæveskrivelse til beboerne, hvis huslejen ikke betales efter fremsendelse af påkrav. Dette sker i henhold til KAB's restancepolitik. - KAB overgiver restancesager til fogedretten, hvis huslejen stadig ikke er betalt efter fremsendelse af hæveskrivelse. Dette sker i henhold til KAB's restancepolitik. - KAB fremsender rykker/påkrav, hvis flytteopgørelse ikke betales rettidigt. Ved kommunalt anviste boliger opkræves kommunen istandsættelsesudgifter, hvis betaling ikke er sket efter påkrav. Ved eventuelle gældssaneringssager og dødsboer udarbejdes opgørelser over kravet til retten. - KAB overdrager restancesager til inkasso i forbindelse med fraflytninger, hvis frivilligt forlig om afdragsordning ikke er indgået, eller der ikke foreligger en underskrevet gældserklæring. Dette sker i henhold til KAB's restancepolitik. 1 årlig varsling pba. budget, 1 årlig varsling pba. varme/vandud gift Advokathonorar pålægges fraflytter. 21. november 2013 Ydelseskatalog 2014 for almene boligorganisationer Side 7 af 55

9 01.02 Sekretariatsmodul - standard Sekretariatsbistand til organisationen Deltagelse i repræsentantskabsmøder Oplæg til organisationsbestyrelsen Deltagelse i organisationsbestyrelsesmøder Bistand til udvalg Særlige forvaltningsmæssige opgaver Specifikationer i forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag for boligorganisationen - KAB udsender indkaldelse til repræsentantskabsmøder evt. med punktdagsorden. - KAB udsender dagsorden og relevant materiale. Udsendelsen sker i henhold til aftale med formanden for boligorganisationen og sker i henhold til boligorganisationens vedtægter og forretningsorden. - KAB deltager i mødet med antal medarbejdere efter behov. - KAB udarbejder referat af mødet og sikrer opfølgning på eventuelle beslutninger jf. administrationsaftalen. - KAB arkiverer og opbevarer referat/protokol. - KAB kopierer og udsender referatet til repræsentantskabsmedlemmerne. - KAB udarbejder oplæg til organisationsbestyrelsen vedrørende relevante og kendte forhold vedrørende boligorganisationen og dens afdelinger. - KAB udarbejder løbende orientering om lovgivning og generelle retningslinjer, der vedrører det almene byggeri. - KAB udsender indkaldelse til møder og oplæg til organisationsbestyrelsens medlemmer. - KAB deltager i mødet med antal medarbejdere efter behov. - KAB udarbejder mødereferat og sikrer opfølgning på eventuelle beslutninger jf. administrationsaftalen. - KAB arkiverer og opbevarer referat/protokol. - KAB kopierer og udsender referat til bestyrelsesmedlemmerne. - KAB yder i mindre omfang bistand til udvalg, der er nedsat af organisationsbestyrelsen. - KAB yder efter aftale bistand til særlige forvaltningsmæssige opgaver, som organisationsbestyrelsen ønsker hjælp til. - KAB udarbejder specifikationer af udvalgte poster i forhold til mindre afvigelser fra KAB's standardskabelon i budgettet. Specifikationer leveres i tillæg til budgettet. 21. november 2013 Ydelseskatalog 2014 for almene boligorganisationer Side 8 af 55

10 Fleksibel udlejning Juridisk bistand Afdelingens dokumenter Specifikationer i forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag til afdelinger - KAB udarbejder mindre specifikationer af udvalgte poster i forhold til afvigelser fra KAB's standardskabelon i budgettet. Noter leveres i tillæg til budgettet Specifikationer i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab for boligorganisationen Fleksibel udlejning Juridisk bistand til KABansatte Boligjura.dk for beboervalgte Husorden, råderetskatalog og vedligeholdelsesreglement - KAB udarbejder mindre specifikationer af udvalgte poster i forhold til afvigelser fra KAB's standardskabelon i regnskabet. Specifikationer leveres i tillæg til regnskabet. - KAB yder rådgivning om muligheder for fleksibel udlejning. - KAB afholder møder og deltager i udvalgsarbejde med kommunen på vegne af boligorganisationen, og KAB udarbejder aftaleudkast, oplæg mv. i forbindelse med aftaler om fleksibel udlejning. - Når aftalen om fleksibel udlejning er indgået, administrerer KAB i henhold til aftalen og sørger for statistik over fleksible udlejninger, evalueringer m.v. - KAB yder daglig support til forretningsfører, ejendomsleder og driftschef om juridiske problemstillinger, der knytter sig til administrationsydelsen. Adgang til KAB's juridiske portal KAB//Boligjura på for beboervalgte. - KAB stiller paradigmer til råderetskatalog, husorden og vedligeholdelsesreglement til rådighed for boligorganisationernes/-afdelingsbestyrelsernes udformning af egne dokumenter. 21. november 2013 Ydelseskatalog 2014 for almene boligorganisationer Side 9 af 55

11 Forsikringsaftaler KAB forestår forsikringsopgaver i samarbejde med ekstern forsikringsmægler, som Administration af honoreres særskilt af boligorganisationen. Der er f.eks. tale om periodisk fællesudbud af forsikringer og påbudte og ønskede forsikringer med efterfølgende indgåelse af forsikringsaftaler. KAB skadessager gennemgår de nye policer ved udbud samt formidler evt. rettelser/tilføjelser til policerne. - KAB sørger for betaling af forsikringspræmierne, foretager afregning af erstatningsbeløb fra forsikringsselskaberne på diverse skader i afdelingerne samt sørger for, at fakturaer, hvor der er sket delvis erstatning, bliver sendt til betaling. - Ved arbejdsskader sørger KAB for fremsendelse af oplysningsskema, elektronisk anmeldelse til forsikringsselskabet og Arbejdsskadestyrelsen med evt. bilag. - KAB sørger for anmeldelse af brilleskader til forsikringsselskabet og følger op på fremsendelse af regninger i sagerne. - KAB sender anmeldelsesskema til skadelidte ved fritidsulykke, og KAB anmelder skade til forsikringsselskabet og følger op på eventuelle spørgsmål fra forsikringen og skadelidte. - KAB an- og afmelder motorkøretøjer til forsikringen efter oplysninger fra lokalt driftspersonale. - KAB besvarer eventuelle spørgsmål i forbindelse med skader, dækningsomfang m.v Analyser/statistik Årsstatistik/Statistiske nøgletal Anmeldelse af skader i afdelingerne sker direkte fra ejendomskontoret til Willis (forsikringsmægler), som varetager kontakten direkte til forsikringsselskabet. - KAB stiller statistik til rådighed. Statistikken giver en generel viden om driftsforholdene i de KAB-administrerede boligorganisationer og specifikke driftsoplysninger om den enkelte boligafdeling Boligsocial indsats Ind- og fraflytningsundersøgelse Rådgivning om helhedsplanproces, støttemuligheder etc. Statistikken findes på KAB's ekstranet, KAB//Fællesskabet. - KAB gennemfører løbende tilfredshedsundersøgelser i forhold til ind- og fraflytninger. KAB yder: - Løbende support vedrørende igangsættelse og styring af den boligsociale indsats. - Fagligt netværksarbejde for boligsociale medarbejdere. - Løbende information om det boligsociale arbejde i KAB-fællesskabet og formidling af erfaringer. - Tværgående samarbejde om udvikling af det boligsociale arbejde. 21. november 2013 Ydelseskatalog 2014 for almene boligorganisationer Side 10 af 55

12 Information til bestyrelser "KABnyt" - KAB udarbejder nyhedsbrevet KABnyt. KABnyt udkommer ca. 10 gange årligt og indeholder aktuel information. Sendes til alle medlemmer af afdelings- og organisationsbestyrelser samt alle medarbejdere i KABfællesskabet og samarbejdspartnere Personale Distribution af "Boligen" Velkomstbrev til nye bestyrelsesmedlemmer i organisations- og afdelingsbestyrelser Distribution af materiale fra BL Adgang til KAB's ekstranet Overenskomst og generelle forhold - KAB sørger for løbende at opdatere navne-/adresselister hos Boligselskabernes Landsforening til distribution af bladet "Boligen" til alle medlemmer, dvs. beboertillidsrepræsentanter, organisationsbestyrelsesmedlemmer og medarbejdere i de almene boligorganisationer. - KAB udsender en velkomstpakke til alle nye bestyrelsesmedlemmer i afdelings- og organisationsbestyrelser. Dette er en introduktion til bestyrelsesarbejdet lokalt og til samarbejdet med KAB. - KAB distribuerer løbende information til organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelsen og ansatte omkring nyt fra BL, kurser m.v. samt invitationer til konferencer. - KAB stiller KAB's ekstranet, KAB//Fællesskabet, til rådighed. Det er en hjemmeside for bestyrelsesmedlemmer, hvortil der kræves adgangskode. - KAB holder sig løbende orienteret om relaterede forhold til arbejdsmarkedet, herunder ny lovgivning og tendenser i øvrigt. - KAB holder i nødvendigt omfang organisationsbestyrelser orienteret om nye arbejdsmarkedsforhold enten ved oplæg til bestyrelsesmøder eller på anden vis. - KAB holder sig løbende orienteret om overenskomstmæssige forhold. - KAB udmønter overenskomster gældende i KAB-fællesskabet, herunder forhandler fælles lokalaftaler med Ejendomsfunktionærernes Klub under KAB, lokalaftale for Ejendomsledere, lokalaftale for AC'ere samt lokalaftale for HK-ansatte efter bemyndigelse fra de enkelte organisationer. - KAB samarbejder og forhandler med de ansattes faglige organisationer og valgte tillidsrepræsentanter i forbindelse med tvister, herunder advarsler og afskedigelser. 21. november 2013 Ydelseskatalog 2014 for almene boligorganisationer Side 11 af 55

13 KAB varetager/bistår organisationerne ved rekruttering af nye medarbejdere. Ansættelse og afskedigelse - KAB udarbejder ansættelsesbreve og funktionsbeskrivelser for alle ansatte. af decentralt ansatte medarbejdere - KAB varetager afskedigelsessager, og efter aftale orienteres/involveres de enkelte organisations- og afdelingsbestyrelser Kompetenceudvikling og kursusudbud Varetagelse af personaleadministration Kompetenceudvikling og udviklingsplan for medarbejdere Udgifter til annoncering afholdes af den pågældende boligorganisation. - KAB udøver arbejdsgiverfunktionen på den enkelte organisations vegne. - KAB varetager den direkte arbejdsledelse af ledende medarbejdere og giver rådgivning/sparring til ledende medarbejderes ledelse af øvrige ansatte. - KAB afholder årlige udviklingssamtaler med ledende medarbejdere og giver rådgivning/sparring til ledende medarbejderes udviklingssamtaler med øvrige medarbejdere. - KAB stiller koncept for udviklingssamtaler til rådighed. - KAB orienterer pågældende organisationsbestyrelse og bestyrelser for berørte afdelinger om den personalemæssige situation. - KAB varetager organisering af ansatte, bemanding og lignende ledelsesmæssige forhold. - KAB varetager alle opgaver i forbindelse med lønudbetaling for alle ansatte. - KAB udarbejder uddannelsesprofiler for hver medarbejdergruppe. I forbindelse med nyansættelser og medarbejderudviklingssamtaler udarbejder KAB en udviklingsplan for medarbejderen i forhold til uddannelsesprofilen. Medarbejdere kan deltage i intern eller ekstern uddannelse Kursustilbud for medarbejdere Kursustilbud for beboervalgte Deltagelse i kurser betales af boligorganisationen. - KAB udvikler løbende interne kurser i forhold til de behov, der er afdækket i udviklingsplanerne. Kurserne beskrives i et kursuskatalog. - KAB tilrettelægger en række kursustilbud for medlemmer af afdelings- og organisationsbestyrelser. Kursustilbuddene samles i et kursusprogram, der beskriver indholdet af de enkelte kurser Beboerinformation Udarbejdelse og udsendelse af generelle pjecer Deltagelse i kurser betales af boligorganisationen. - KAB og Boligselskabernes Landsforening udgiver en række pjecer om hvilke muligheder, der er vedrørende bytning, fremleje, fraflytning og syn, vedligeholdelse m.v. Pjecerne kan rekvireres i KAB's udlejningsafdeling. 21. november 2013 Ydelseskatalog 2014 for almene boligorganisationer Side 12 af 55

14 Udarbejdelse af beboeravis, "Beboeren" - KAB udsender "Beboeren" til ejendomskontoret, som omdeler til samtlige husstande. KAB's beboeravis "Beboeren" udgives 4 gange årligt Styringsdialog Styringsdialog - KAB udarbejder dokumentationspakke og indberetning af på - KAB yder sekretariatsbistand ifm. boligorganisationens behandling af indholdet af dokumentationspakken på ordinære organisationsbestyrelsesmøder. - KAB yder sekretariatsbistand ifm. og deltagelse i dialogmøder med kommunen. KAB udarbejder: - tillægsbilag - supplerende analyser Procedure for den beboerdemokratiske behandling, der ligger ud over behandling på det ordinære organisationsbestyrelsesmøde er særskilte ydelser, der ikke indgår i produktet styringsdialog. Hvis sådanne ønskes i større omgang, falder de ind under den valgfrie ydelse Særlige forvaltningsmæssige opgaver og faktureres efter medgået tid. 21. november 2013 Ydelseskatalog 2014 for almene boligorganisationer Side 13 af 55

15 01.03 Driftsmodul - standard Inspektørydelser Anvisning og kontering af driftsudgifter (dækker kontering, ikke tastning af fysiske fakturaer) Udarbejdelse af langtidsplan - KAB anviser driftsudgifter i henhold til gældende instruks. - KAB påser, inden regnskabsårets udløb, at bilag er konteret korrekt, og driftschefen eller ejendomslederen gennemgår udestående rekvisitioner. - KAB gennemgår 1 gang årligt afdelingen i forbindelse med udarbejdelse af afdelingens driftsplan (langtidsplan). Der foretages en markvandring og udarbejdes referat heraf. - KAB udarbejder en 16-års plan, der indeholder de vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder, der skal finde sted i perioden. Arbejderne prissættes og danner baggrund for de nødvendige henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i den 16-årige periode. 1 gang årligt Langtidsplanen indgår som en del af afdelingens budget Lokal personaleadministration Syn af beboelseslejemål Opdateret drifts- og vedligeholdelsessystem Formidle politikker, instrukser og forretningsgange Sikring af lovpligtige syn af beboelseslejemål - KAB udarbejder langtidsplanen i det elektroniske DV-system. DV-systemet opdateres og vedligeholdes i forhold til ændringer i lovgivning og praksis. - KAB påser, at alle medarbejdere har kendskab til gældende politikker, instrukser og forretningsgange. KAB påser: - at afdelingen har valgt vedligeholdelses- og istandsættelsesordning. - at der bliver udarbejdet et vedligeholdelsesreglement. - at procedurer i forbindelse med fraflytningssyn, fremsendelse af fraflytningsrapport m.v. sker i henhold til lovgivning. - at det lovpligtige indflytningssyn foretages i henhold til lovgivningen. 21. november 2013 Ydelseskatalog 2014 for almene boligorganisationer Side 14 af 55

16 Tilsyn med at lokalt personale udfører godkendelsessyn, malersyn m.v. KAB påser: - at der tilbydes et frivilligt serviceeftersyn til beboere, der påtænker at flytte. - at der foretages obligatorisk serviceeftersyn i forbindelse med intern flytning, hvor dette er aftalt med boligorganisationen. - at forbedringer og ændringer af installationer i lejemålet udføres efter gældende forretningsgang. - at malersyn - godkendelse af istandsættelsesarbejder udført over vedligeholdelseskontoen (B-ordning) sker efter gældende forretningsgange Tilsyn med renholdelse Indkøbsaftaler Tilsyn med renholdelse Adgang til KAB's indkøbsaftaler Basisydelsen omfatter ikke selve udførelsen af ovennævnte procedurer og sagsbehandling m.v., idet dette foregår lokalt i afdelingen. - KAB sikrer, at fejeerklæring er udfyldt og oplyst relevante myndigheder. - KAB bistår tilrettelæggelsen af den daglige renholdelse, vagtplaner for snerydning og glatførebekæmpelse. - KAB fører overordnet tilsyn med den daglige renholdelse og påtaler forhold, der er i uoverensstemmelse med vedtagne beslutninger og lovgivning i øvrigt. - KAB formidler muligheder for vareindkøb via Statens og Kommunernes Indkøbsrammeudbud for den offentlige sektor. Medarbejdere med indkøbsansvar holdes løbende orienteret om mulighederne for at benytte aftalerne, der præsenteres både på KAB//Huset og KAB//Fællesskabet. - KAB s indkøbsfunktion stiller et omfattende indkøbskatalog til rådighed for boligorganisationerne med henblik på at optimere rabatter og service samt sikre overholdelse af formelle udbudskrav. I forbindelse med større udbud eller lignende er det i visse tilfælde kun muligt at deltage mod betaling. 21. november 2013 Ydelseskatalog 2014 for almene boligorganisationer Side 15 af 55

17 05 Sekretariatsmodul - udvidet Budget Regnskab Juridisk bistand Behandling af budgetforslag for afdelinger Udsendelse af udkast til årsregnskaber til afdelingsbestyrelsen for kommentering Deltagelse i regnskabsmøde med afdelingsbestyrelsen Deltagelse i behandling af regnskab ved afdelingsmødet Udsendelse af komprimeret regnskab til beboerne via ejendomskontoret Bistand fra Juraområdet til afklaring af diverse juridiske spørgsmål - En KAB-medarbejder deltager efter anmodning i et møde med afdelingsbestyrelsen for gennemgang og behandling af budgetforslag. - KAB sender efter anmodning udkast til regnskaber til afdelingsbestyrelsen for kommentering - forudsat en relativ kort frist af hensyn til revisionen. - En KAB-medarbejder deltager efter anmodning i et møde med afdelingsbestyrelsen om regnskab. - En KAB-medarbejder deltager efter anmodning ved gennemgang og behandling af regnskaberne på afdelingsmødet. - KAB udarbejder komprimerede regnskaber med grafisk præsentation af nøgletal efter KAB's standardskabelon og sender ud til ejendomskontoret til omdeling. - KAB leverer løbende juridisk rådgivning til afdelings- og organisationsbestyrelser, herunder udarbejdelse af notater om juridiske problemstillinger og oplæg til bestyrelsesmøder. - KAB tilbyder juridisk bistand til udfærdigelse og håndtering af dokumenter m.m. - KAB bistår ved gennemgang af en boligorganisations vedtægter og udarbejder forslag til vedtægtsændringer. 1 årligt møde Ved større gennemgang afregnes efter medgået tid. Ønskes en juridisk vurdering af en given situation, som ligger udenfor Juraområdets kompetencefelt eller ligger i periferien af den almene lovgivning, kan der efter aftale med boligorganisationen og mod særskilt betaling indhentes et responsum fra ekstern advokat. 21. november 2013 Ydelseskatalog 2014 for almene boligorganisationer Side 16 af 55

18 Sager vedrørende fast ejendom - KAB yder juridisk bistand til udformning og tinglysning af dokumenter, f.eks. skøder og deklarationer, herunder overholdelse af boligorganisationens tegningsregler Behandling af husordensager - Det lokale personale behandler klager lokalt i forbindelse med husordensager. Hvis sagen ikke løses på denne måde, overtager KAB behandlingen af sagen, herunder korrespondance med beboeren, udarbejdelse af advarsler og evt. opsigelse/ophævelse af lejemålet. I afdelinger med Lokal Driftsmodel behandles sagen lokalt helt frem til en evt. indbringelse for Beboerklagenævnet, hvor sagen overgives til KAB. - KAB indbringer eventuelt sagen for Beboerklagenævnet. - KAB udarbejder fornødne dokumenter til ekstern advokat og varetager kommunikationen med advokaten, såfremt sagen skal for Boligretten Behandling af beboerklagenævnssager - KAB behandler alle beboerklagenævnssager og varetager korrespondance med Beboerklagenævnet samt fremmøde til besigtigelser med deltagelse af Beboerklagenævnet. Beboerklagenævnssager kan f.eks. vedrøre fraflytningssager, husordensager, installationsret (f.eks. paraboler), og sager om beboerdemokratiet. KAB udarbejder statistik med antallet og arten af sager til hver enkelt boligorganisation. Vedrørende varmesager, se dog ydelse 7.5. Udgift til gebyr til Beboerklagenævnet afholdes af afdelingen Beboerinformation Udviklingsprojekter Behandling af sager om sideaktiviteter og habilitet Behandling af retssager generelt Hjælp til beboerinformation og pressehåndtering Udformning af idéoplæg til udviklingsprojekter - KAB varetager dialog og korrespondance med tilsynskommunen. - KAB foretager en juridisk vurdering af den enkelte sag og sørger for oversendelse til ekstern advokat samt efterfølgende dialog med denne. - KAB yder bistand til udarbejdelse af pjecer, beboerblade og informationsskrivelser m.v. til beboerne samt bistand til udarbejdelse af pressemeddelelser. - KAB fremkommer med idéer til udviklingsprojekter i boligorganisationen og de tilknyttede afdelinger. Dette indebærer, at KAB i rimeligt omfang udarbejder idéoplæg eller beslutningsoplæg til organisationsbestyrelsen. Udarbejdelse af egentlige projektbeskrivelser og ansøgninger til Landsbyggefonden eller andre er ikke en del af ydelsen. Dette gælder både fysiske og boligsociale projekter. 21. november 2013 Ydelseskatalog 2014 for almene boligorganisationer Side 17 af 55

19 Deltagelse i udviklingsprojekter - KAB deltager i rimeligt omfang i udviklingsprojekter efter nærmere aftale med organisationsbestyrelsen. Projektledelse og herunder udarbejdelse af mødeindkaldelser og referater samt udarbejdelse af egentlige leverancer til et udviklingsprojekt er ikke indeholdt i ydelsen. 21. november 2013 Ydelseskatalog 2014 for almene boligorganisationer Side 18 af 55

20 06 Driftsmodul - udvidet Planlagte drifts- og vedligeholdelses opgaver Igangsættelse af arbejder i henhold til DV-planen (langtidsplanen) - KAB påser, at årets planlagte arbejder udføres i henhold til gældende love og regler i samarbejde med afdelingsbestyrelsen. På et møde godkender afdelingsbestyrelsen tidsplanen, og arbejdernes igangsættelse aftales, herunder tilbudsgivningen. Ved løbende vedligeholdelse/udskiftning og mindre arbejder iværksætter medarbejderen opgaver i overensstemmelse med langtidsplanen, såfremt budgetrammen kan overholdes. Igangsættelse af større arbejder sker efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Medarbejderen, der har ansvaret for afdelingens drift, hjemtager eventuelle tilbud og igangsætter arbejdet i samarbejde med afdelingsbestyrelsen. - KAB påser, at afdelingsbestyrelsen løbende får status for udførelse af langtidsplansarbejder Moderniserings- og forbedringsarbejder Bygningsdrift Elektronisk registrering og opbevaring af tegninger Igangsætning af moderniserings- og forbedringsarbejder Indgåelse af kontrakter vedrørende rengøring, service og eftersyn i forbindelse med almindelig vedligeholdelse - KAB registrerer digitalt tegningsmateriale og opbevarer det elektronisk, så det er tilgængeligt for ejendomskontoret i forbindelse med gennemførelse af byggesager. - KAB bistår i drøftelser og eventuelt indledende undersøgelser, såfremt der skal foretages arbejder, der omfatter ændring af tekniske installationer, indgreb i bygningskonstruktionen, eller hvis der indgår ekstern finansiering. - KAB indgår efter aftale med afdelingsbestyrelsen aftaler vedrørende rengøring, eftersyn af tekniske installationer m.v. 21. november 2013 Ydelseskatalog 2014 for almene boligorganisationer Side 19 af 55

21 Udarbejdelse af projektog finansieringsforslag i forbindelse med forbedringsarbejder - KAB kan udarbejde mindre projekt- og finansieringsforslag vedrørende forbedringsarbejder (individuel modernisering/forbedring - f.eks. køkkenudskiftning). Denne ydelse dækker ikke de tilhørende administrative opgaver i forbindelse med en byggesags samlede gennemførelse, herunder ansøgning til Landsbyggefonden, ansøgning til kommunen, indhentning af lånetilbud, tinglysning osv Råderet Håndtering af vanskelige bygningsrelaterede sager, f.eks. skimmelsvampe, legionella, PCB el.lign Vejledning og medvirken ved indgåelse af alle service- og forsyningsaftaler Periodisk bygningseftersyn Råderetsordninger Råderetssager - KAB nedsætter en Task Force i vanskelige bygningsrelaterede sager med f.eks. skimmelsvamp. Task Force består af medarbejdere fra Juraområdet, Kommunikationsområdet, Beboerserviceområdet, forretningsføreren, driftschefen/ejendomslederen og den tekniske chef. Task Forcen sørger for, at de fysiske tiltag gennemføres, herunder f.eks. genhusning, flytning, kompensation, renovering af boligen og tilbageflytning, i det omfang det er aktuelt i den enkelte sag. Herudover sørger Task Forcen for juridisk og kommunikationsmæssig rådgivning. - KAB vejleder i nødvendigt omfang ved indgåelse af service- og forsyningsaftaler. - KAB forestår en gennemgang af de administrerede ejendommes bygningsdele samt langtidsplaner. - KAB udarbejder en periodisk eftersynsrapport med oplistning af de eventuelt kritiske punkter for derved at opnå en kvalitetssikring samt give sparring til driftschefer/ejendomsledere, således at den byggetekniske vedligeholdelse af ejendommene sikres. - KAB bistår, rådgiver og vejleder boligorganisationen/-afdelingerne i udformning af råderetsordninger. - KAB ansøger kommunale myndigheder om eventuelle tilladelser i relation til de ønskede råderetsordninger. Beboeren betaler for eventuelle kommunale gebyrer. - KAB vejleder den enkelte beboer i brugen af råderetten. - KAB behandler ansøgninger i relation til beboernes individuelle råderet og i henhold til eventuelle vedtagne råderetsordninger. - KAB foretager registrering af godkendte råderetssager i KAB s administrative system. - KAB afregner råderetssager i forbindelse med genudlejninger. 21. november 2013 Ydelseskatalog 2014 for almene boligorganisationer Side 20 af 55

22 06.05 Service til afdelingsbestyrelsen KAB deltager i møder med afdelingsbestyrelsen i rimeligt og nødvendigt omfang. Deltagelse i møder med afdelingsbestyrelsen KAB deltager i afdelingsmøder i rimeligt og nødvendigt omfang. Deltagelse i afdelingsmøder Oplæg til - KAB kan, efter aftale med afdelingsbestyrelsen, udarbejde oplæg til bestyrelsen vedrørende almindelig drift og almindelige vedligeholdelsesopgaver. afdelingsbestyrelsen Forslag til afdelingsmøde - KAB kan, efter aftale med afdelingsbestyrelsen, udarbejde forslag til afdelingsmødet vedrørende den almindelige drift og afdelingens reglementer Indkaldelse til afdelingsmøder - KAB kan, efter aftale med afdelingsbestyrelsen, sørge for at indkalde til ordinære og ekstraordinære afdelingsmøder. KAB sender indkaldelsen til ejendomskontoret, som omdeler indkaldelsen. Alternativt udsender KAB indkaldelsen til samtlige husstande. KAB yder ikke referatskrivning. Tryk og porto afregnes særskilt Information til beboere - KAB udarbejder information til beboerne fra organisationsbestyrelsen. Information om almindelig drift sker via ejendomskontoret Service til beboerne Behandling af ansøgninger vedrørende installationer og ændring af lejemålet Behandling af sager om boligændringer Tryk og porto afregnes særskilt. - KAB påser, at ansøgningerne behandles med efterfølgende tilbagemelding til beboerne. KAB påser: - at der sker registrering af ændringer i lejemålet. - at der sker registrering af godkendte ændringer i lejemålet med ret til godtgørelse ved fraflytning således, at der ved genudlejning sker en korrekt oplysning om lejemålets tilstand og eventuel ekstra huslejebetaling som følge af forbedring af lejemålet Rådgivning ved - KAB yder rådgivning til de lokalt ansatte om håndtering af klager. 21. november 2013 Ydelseskatalog 2014 for almene boligorganisationer Side 21 af 55

23 behandling af diverse klagesager Samarbejde med kommunale medarbejdere - KAB samarbejder med kommunale medarbejdere i sager med omsorgssvigt, misbrug og psykisk syge. 21. november 2013 Ydelseskatalog 2014 for almene boligorganisationer Side 22 af 55

24 07 Obligatoriske ydelser Fraflytning og udlejning Udstedelse af Boliggarantibevis KAB udsteder Boliggarantibevis. Boligorganisationen kan vælge mellem to varianter af boliggarantibeviset: Folkeregisterforespørgsel Oprettelse af nye lejemål Individuelle ventelister, opnoteringsgebyr boligsøgende Individuelle ventelister, opnoteringsgebyr intern oprykningsventeliste Individuelle ventelister, opnoteringsgebyr fleksibel venteliste Individuelle ventelister, årligt ajourføringsgebyr på opnoteringer Individuelle ventelister, årligt ajourføringsgebyr på opnoteringer fleksibel venteliste - Variant 1: Boliggarantibeviset tilbydes alle beboere uanset opsigelsesgrund. Ordningen vil således - udover de i variant 2 angivne forhold - f.eks. også kunne benyttes, hvis beboeren ønsker at flytte på grund af jobskifte, uddannelsesskifte eller for at komme nærmere familien. - KAB indhenter oplysninger i relevante registre. Boligorganisationen eller afdelingen betaler for ydelsen. - KAB opretter nye lejemål f.eks. ved en ny boligafdelings ibrugtagning. Afdelingen betaler almindelig timesats og direkte omkostninger. - KAB opnoterer boligsøgende på Individuelle ventelister. - KAB opnoterer beboer på intern oprykningsventeliste. - KAB opnoterer boligsøgende på individuel fleksibel venteliste. - KAB ajourfører opnotering på individuel venteliste. - KAB ajourfører boligsøgende på individuel fleksibel venteliste. 21. november 2013 Ydelseskatalog 2014 for almene boligorganisationer Side 23 af 55

25 KAB opnoterer boligsøgende på ny fællesventeliste. Bolignøglen, opnoteringsgebyr boligsøgende KAB opnoterer boligsøgende på fleksibel ny fællesventeliste. Bolignøglen, opnoteringsgebyr fleksibel venteliste KAB ajourfører boligsøgende på ny fællesventeliste. Bolignøglen, årligt ajourføringsgebyr på opnoteringer KAB ajourfører boligsøgende på fleksibel ny fællesventeliste. Bolignøglen, årligt ajourføringsgebyr på opnoteringer fleksibel venteliste Fornyelse af opnotering med adressefremfindelse - KAB fornyer opnotering med adressefremfindelse. Ydelsen afregnes med opnoteringsgebyr, samt aktuelt gebyr for adressefremfindelse KAB beregner individuel huslejestigning ved modernisering. Individuel huslejeberegning ved modernisering KAB afregner div. engangsopkrævninger. Engangsopkrævninger KAB afregner ved udenlandsk check/overførsel ved fraflytning. Udenlandsk check/overførsel ved fraflytning Studiekontrol - KAB indhenter oplysninger i relevante registre. Boligorganisationen eller afdelingen betaler for ydelsen Bolignøglen - gavebevis - KAB tilbyder et gavebevis, der indeholder en opnotering til Bolignøglen og fem års forudbetalt ajourføringsgebyr. 21. november 2013 Ydelseskatalog 2014 for almene boligorganisationer Side 24 af 55

26 07.02 Inkasso/restanceordning KAB fremsender påkrav til beboerne i henhold til KAB's restancepolitik. Fremsendelse af påkrav til beboere KAB indgår afdragsordning jf. gældende restancepolitik. Afdragsordning Fremsendelse af hæveskrivelse til beboere - KAB fremsender hæveskrivelse til beboere, hvis huslejen ikke betales efter fremsendelse af påkrav. Dette sker i henhold til KAB's restancepolitik Fremsendelse af fogedrekvisition Manglende betaling af flytteopgørelse Overdragelse af flyttesager til inkasso - KAB overgiver restancesager til fogedretten, hvis huslejen stadig ikke er betalt efter fremsendelse af hæveskrivelse. Dette sker i henhold til KAB's restancepolitik. - KAB fremsender rykker/påkrav, hvis flytteopgørelsen ikke betales rettidigt. Ved kommunalt anviste boliger opkræves kommunen istandsættelsesudgifter, hvis betalingen ikke er sket efter påkrav. Ved eventuelle gældssaneringssager og dødsboer udarbejdes opgørelser over kravet til retten. - KAB overdrager restancesager til inkasso i forbindelse med fraflytninger, hvis frivilligt forlig om afdragsordning ikke er indgået, eller der ikke foreligger en underskrevet gældserklæring. Dette sker i henhold til KAB's restancepolitik KAB's It-service Pc-pakke for ansatte Advokathonorar pålægges fraflytter. Pc-pakke for ansatte er tiltænkt personale, som ansættes af KAB's kunder. Dette kan være HK-personale, boligsociale rådgivere samt andre typer ansatte. Pakken sikrer, at kunden kan tilgå KAB's systemer på udstyr, der er godkendt og supporteret af KAB. Pakken sikrer, at brugere har adgang til de standarder, der er besluttet. Udover dette sikrer pakken, at brugeren kan arbejde på KAB's systemer via adgangssystemer, der er godkendt og supporteret af KAB. - KAB indkøber, finansierer og ejer alt it-udstyr, der er indeholdt i it-pakken (jf. produktark), samt yder support. Udstyret stilles til rådighed for personale/ejendomskontorer (jf. produktark og forretningsbetingelser). Der er udarbejdet et produktark og forretningsbetingelser for KAB's it-pakker. Afdelingen betaler for ydelsen. Der er eventuelt rabat forbundet med købaf pakken, se ydelse november 2013 Ydelseskatalog 2014 for almene boligorganisationer Side 25 af 55

27 Brugerpakke ansatte Brugerpakke ansatte har samme målgruppe som Pc-pakke ansatte. Pakken er et krav for at kunne tilgå KAB's systemer. De ansatte kan godt have flere brugerpakker end Pc-pakker til ansatte. Pakken indeholder programmer (Office-pakken, KABAS og ), adgang til Findus og KAB//Huset, sikkerhed og support (jf. produktark og forretningsbetingelser). KAB ejer licenser m.m. Der er udarbejdet et produktark og forretningsbetingelser for KAB's it-pakker. Afdelingen betaler for ydelsen PC-pakke uden netværksforbindelse og bordprinter Pc-pakke for ansatte er tiltænkt personale, som ansættes af KAB's kunder. Dette kan være HK-personale, boligsociale rådgivere samt andre typer ansatte. Pakken sikrer, at kunden kan tilgå KAB's systemer på udstyr, der er godkendt og supporteret af KAB. Pakken sikrer, at brugere har adgang til de standarder, der er besluttet. Udover dette sikrer pakken, at brugeren kan arbejde på KAB's systemer via adgangssystemer, der er godkendt og supporteret af KAB. - KAB indkøber, finansierer og ejer alt it-udstyr, der er indeholdt i it-pakken (jf. produktark), samt yder support. Udstyret stilles til rådighed for personale/ejendomskontorer (jf. produktark og forretningsbetingelser) Netværksforbindelse Printer/skannerpakke Der er udarbejdet et produktark og forretningsbetingelser for KAB's it-pakker. Afdelingen betaler for ydelsen. KAB forsyner ejendomskontoret med en netværksforbindelse. Der tildeles en netværksforbindelse pr. 5 medarbejdere. Dvs. kontoret køber en forbindelse for medarbejder nummer 1, 6, 11 osv. KAB stiller printer- og skannerudstyr til rådighed, der opfylder ejendomskontorets behov for print og skanning. Pakken indeholder tre timers support. Papir og toner er ikke indeholdt i pakken. 21. november 2013 Ydelseskatalog 2014 for almene boligorganisationer Side 26 af 55

28 IP-telefoni fra KAB's telefonanlæg - drift og service KAB tilbyder overordnet - Single point of contact på telefoni - Registrering og opfølgning på fejl Brugerservice - Helpdesk service Svar på brug af faciliteter - Rådgivning i nye muligheder - Oprettelse/nedlæggelser af lokalnumre - Dataændringer Grupper - Køer - Viderestillinger - Rådgivning på nye faciliteter og funktioner Fejlretning og drift - Modtagelse og logning af fejl - Håndtering og rettelse af fejl - Styring af underleverandører - Vedligeholdelse af systemet Ikke inkluderet i betaling for servicen: - Samtale trafik fra KAB's telefonanlæg til telefoner placeret udenfor fællesskabet - Fysiske telefoner - Projektprisen Brugerpakke ansatte Brugerpakke indeholder , webmail, sikkerhedselementer og support. Supporten af denne pakke er indeholdt i administrationsbidraget. Der er udarbejdet et produktark og forretningsbetingelser for pakken. 21. november 2013 Ydelseskatalog 2014 for almene boligorganisationer Side 27 af 55

29 Mobilpakke ansatte Pakken indeholder: - abonnement - administratuion - support - fri sms - fri tale - 20 GB data Pc-pakke uden netværksforbindelse Selve telefonen er ikke inkluderet. Pakken er tiltænkt medarbejdere, der ikke skal have en fast netværksforbindelse. Pakken sikrer, at medarbejderen kan tilgå KAB's systemer på udstyr, der er godkendt og supporteret af KAB. Pakken sikrer endvidere, at brugere har adgang til de standarder, der er besluttet. Udover dette sikrer pakken, at brugeren kan arbejde på KAB's systemer via adgangssystemer, der er godkendt og supporteret af KAB. - KAB indkøber, finansierer og ejer alt it-udstyr, der er indeholdt i it-pakken (jf. produktark), samt yder support jf. produktark og forretningsbetingelser. Der er udarbejdet et produktark og forretningsbetingelser for KAB's it-pakker Tabletpakke ansatte Tabletpakken er målrettet ansatte. Pakken indeholder følgende sikkerhedselementer: - Mulighed for at slette tablet ved bortkomst eller tyveri. Pakken indeholder følgende support: - Mulighed for at modtage assistance fra KAB's Hotline via telefon, eller lignende inden for KAB's Hotlines normale åbningstid. 21. november 2013 Ydelseskatalog 2014 for almene boligorganisationer Side 28 af 55

30 07.04 Personale KAB varetager og udvikler sikkerhedsarbejdet for de ansatte, herunder sikrer at Betaling til fælles Arbejdsmiljølovens bestemmelser overholdes. sikkerhedsorganisation/ - KAB stiller en arbejdsmiljøkonsulent til rådighed. trivselsordning, - KAB gennemfører undersøgelser af både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og fællestillidsmandsordning præsenterer den enkelte organisationsbestyrelse for resultaterne heraf. og lovpligtig - KAB indkøber julegave til de ansatte på vegne af de enkelte organisationer (denne ydelse arbejdsskadeforsikring for kan fravælges mod reduktion i prisen). alle medarbejdere - De ansatte har mulighed for medlemskab af KAB's personale- og kunstforeninger. - De ansatte har mulighed for at deltage i KAB's sommerfest. - KAB varetager samarbejder med de valgte tillidsmænd herunder samarbejder via Det Decentrale Virksomhedsnævn (VN-D). Afdelingen betaler for ydelsen. KAB sikrer, at der er kontorfaciliteter til rådighed for ejendomsfunktionærernes fællestillidsmandsordning. De ansatte betaler selv for medlemskab af personale- og kunstforening. KAB yder tilskud Regnskab for forbrugsafgifter Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme Udgifter til gratiale og receptioner ved jubilæer afholdes af den enkelte boligorganisation eller afdeling. Ydelsen retter sig til kunder med central driftsmodel. KAB sikrer: - Betaling af regninger fra varmeforsyningsselskaber i løbet af året - Udarbejdelse af grundregnskab for varme ved skæringsdato - Individuel beregning/varsling af beboernes a conto (1 gang om året inkl. i pris, øvrige ændringer jf. prisliste) - Ændring af beboernes a conto ved beboerhenvendelse - Telefonisk kontakt, hotline for beboerne - Skriftlig kommunikation, herunder klagebehandling - Behandling af beboerklagenævnssager. 1 acontovarsling pr. år Tillægspris ved udarbejdelse efter areal (såfremt der ikke er individuelle målere). 21. november 2013 Ydelseskatalog 2014 for almene boligorganisationer Side 29 af 55

31 Forbrugsregnskaber - Pakke C, vand Ydelsen retter sig mod kunder med central driftsmodel. KAB sikrer: -Betaling af regninger fra vandforsyningsselskaber i løbet af året -Udarbejdelse af grundregnskab for vand ved skæringsdato -Individuel beregning/varsling af beboernes a conto (1 gang om året inkl. i pris, øvrige ændringer jf. prisliste) -Ændring af beboernes a conto ved beboerhenvendelse. -Telefonisk kontakt, hotline for beboerne -Skriftlig kommunikation, herunder klagebehandling -Behandling af beboerklagenævnssager. 1 acontovarsling pr. år Forbrugsregnskaber - Pakke C, el Tillægspris ved udarbejdelse efter areal (såfremt der ikke er individuelle målere) Ydelsen retter sig mod kunder med central driftsmodel. KAB sikrer: -Betaling af regninger fra elforsyningsselskaber i løbet af året -Udarbejdelse af grundregnskab for el ved skæringsdato -Individuel beregning/varsling af beboernes a conto (1 gang om året inkl. i pris, øvrige ændringer jf. prisliste) -Ændring af beboerne a conto ved beboerhenvendelse -Telefonisk kontakt, hotline for beboerne -Skriftlig kommunikation, herunder klagebehandling -Behandling af beboerklagenævnssager. 1 acontovarsling pr. år Forbrugsregnskaber - Pakke L, varme Tillægspris ved udarbejdelse efter areal (såfremt der ikke er individuelle målere) Ydelsen retter sig mod kunder med lokal driftsmodel. KAB sikrer: -Udarbejdelse af grundregnskab for varme ved skæringsdato Forbrugsregnskaber - Pakke L, vand Tillægspris ved udarbejdelse efter areal (såfremt der ikke er individuelle målere) Ydelsen retter sig mod kunder med lokal driftsmodel. 21. november 2013 Ydelseskatalog 2014 for almene boligorganisationer Side 30 af 55

Ydelseskatalog 2016 Specialkunder

Ydelseskatalog 2016 Specialkunder Ydelseskatalog 2016 Specialkunder Ydelseskatalog 2016 for specialkunder Produktpakker og moduler til specialkunder KAB forbeholder sig ret til at foretage mindre løbende justeringer i ydelseskataloget.

Læs mere

Prisblad 2016 fsb s boligafdelinger

Prisblad 2016 fsb s boligafdelinger Prisblad 2016 fsb s boligafdelinger side 1/10 Faste bidrag, der dækker basisydelserne Administrationsbidrag 3.995 pr. lejemål Restanceservice 31 pr. lejemål Vedligehold af tilstandsrapporter 120 pr. lejemål

Læs mere

PRISBLAD FOR 2016 Revideret september 2015 / ssm Godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 6. oktober 2015

PRISBLAD FOR 2016 Revideret september 2015 / ssm Godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 6. oktober 2015 PRISBLAD FOR 2016 Revideret september 2015 / ssm Godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 6. oktober 2015 Grundydelsen som betales med et fast administrationshonorar Økonomi, udlejning, bygningsdrift

Læs mere

Ydelseskatalog 2016 Almene boligorganisationer

Ydelseskatalog 2016 Almene boligorganisationer Ydelseskatalog 2016 Almene boligorganisationer Ydelseskatalog 2016 for de almene boligorganisationer Produktpakker og moduler for de almene boligorganisationer KAB forbeholder sig ret til at foretage mindre

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Indflytning 2015 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider for telefonisk betjening:

Læs mere

MÅ LSÆTNINGER FOR 2010-2013

MÅ LSÆTNINGER FOR 2010-2013 Målsætningsprogram 2010 2013 1 Overordnede målsætninger for organisationen At synliggøre for organisationen, såvel beboerdemokratiet som organisationens ansatte, hvad der er organisationens overordnede

Læs mere

Prisblad 2015 fsb s boligafdelinger. side 1/9

Prisblad 2015 fsb s boligafdelinger. side 1/9 Prisblad 2015 fsb s boligafdelinger side 1/9 Faste bidrag, der dækker basisydelserne Administrationsbidrag 3.895 pr. lejemål Vedligehold af tilstandsrapporter 120 pr. lejemål 1 Økonomi Budget Budgetforslag

Læs mere

Boligselskabet Trollebo

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2010 kl. 16.00 i Rønnebækhaves fælleshus Dagsorden: 1. Bestyrelseshonorar 2. Forvaltningsrevision 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 Afdelingsbestyrelsens arbejde Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 1 1 Emnerne i dagens program Hvem bestemmer hvad? Ansvar og opgaver i Bo42 Afdelingsbestyrelsens opgaver Hvad

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Frafl ytning Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider Mandag - onsdag kl. 10.00-14.30

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=side1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Tilstede: Fra : Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011 1 Deltagere HR s Hus v/ Egemar & Clausen Claus Clausen (Egemar & Clausen) Susanne Roes (Egemar & Clausen) Københavns Kommune Peter Kærhus Sørensen (Teknik og Miljøforvaltningen), deltog i mødet under punkt

Læs mere

Ydelseskatalog. for Boligselskabet Sjælland

Ydelseskatalog. for Boligselskabet Sjælland Ydelseskatalog for Boligselskabet Sjælland Forord I dette ydelseskatalog kan du læse, hvad der er en del af administrationsbidraget og den fælles drift og hvor meget tillægsydelser koster. Vores beboere

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Priskatalog 2015. I Priskatalog 2015 har vi samlet priserne for de ydelser, 3B leverer. Kontering sker efter nærmere aftale med afdelingsbestyrelsen.

Priskatalog 2015. I Priskatalog 2015 har vi samlet priserne for de ydelser, 3B leverer. Kontering sker efter nærmere aftale med afdelingsbestyrelsen. PRISKATALOG 2015 I Priskatalog 2015 har vi samlet priserne for de ydelser, 3B leverer. Kontering sker efter nærmere aftale med afdelingsbestyrelsen. Administrationsbidrag 2014 2015 Bidrag Almen beboelse

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet af 1961 i Helsinge... 3 Orientering fra administrationen... 9

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet af 1961 i Helsinge... 3 Orientering fra administrationen... 9 Boligselskabet af 1961 i Helsinge Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 28. september 2011 kl. 17.30 i fælleshuset, Haragergård, Nygade 226, 3200 Helsinge Dagsorden: 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Prisblad 2014. prisblad fsb 1/10

Prisblad 2014. prisblad fsb 1/10 Prisblad 2014 1/10 Faste bidrag, der dækker basisydelserne Administrationsbidrag 3.895 pr. lejemål Vedligehold af tilstandsrapporter 115 pr. lejemål 1 Økonomi Budget Budgetforslag for boligafdelinger Budgetmøde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Køge Boligselskab. Ravnborg Huse Det første beboermøde

Køge Boligselskab. Ravnborg Huse Det første beboermøde Køge Boligselskab Ravnborg Huse Det første beboermøde Køge Boligselskab Hvem gør hvad og hvorfor Selskabet Ansatte Bestyrelser Beboere Hvad regulere den almene sektor Lov om almene boliger Beboerdemokrati

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening. Forretningsgang for. B-ordning. Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement

Postfunktionærernes Andels Boligforening. Forretningsgang for. B-ordning. Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Postfunktionærernes Andels Boligforening Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 13.11.03 Side 1 af 6 Generelt Med virkning

Læs mere

Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement

Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Side 1 af 6 14-10-2010 Generelt Med virkning fra den 1. december 2010 erstatter denne forretnings-

Læs mere

Notat. Beboerdemokrati

Notat. Beboerdemokrati Notat Beboerdemokrati For de fleste, som bor alment, er beboerdemokratiet - det at beboerne har indflydelse på dagligdagen i deres boligområde og også på udviklingen heraf - den naturligste ting i verden.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 260

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening Dato: 27. november 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Eigil Hansen Forretningsfører

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Irishaven

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Irishaven AlmenBolig+ - Beboermøde I Irishaven Program for beboermøde d. 5. marts 2013 1. Velkomst v/elin Jacobsen, Egedal Boligselskab 2. Tildeling af boliger - principper v/finn Larsen, Udlejningschef 3. Hvordan

Læs mere

Udlejningsaftale 2016-2019. Rødovre Kommune

Udlejningsaftale 2016-2019. Rødovre Kommune Udlejningsaftale 2016-2019 Indgået mellem Rødovre Kommune og Fællesrepræsentationen af boligorganisationer i Rødovre Kommune (Fællesrepræsentationen) 1 Anvisning efter almenboliglovens 59 stk. 1 Boligorganisationerne

Læs mere

SAB s repræsentantskabsmøde 2016

SAB s repræsentantskabsmøde 2016 SAB s repræsentantskabsmøde 2016 Regnskab Revisionsprotokol Budget Indholdsfortegnelse Regnskab Revisionsprotokol Budget Samtlige mødedokumenter og bilag kan også findes på repræsentantskabsmødets hjemmeside:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

AKB KBH HÅNDBOGEN RÅDERETTEN 2 RÅDERET 2 INDIVIDUEL MODERNISERING 3

AKB KBH HÅNDBOGEN RÅDERETTEN 2 RÅDERET 2 INDIVIDUEL MODERNISERING 3 AKB KBH HÅNDBOGEN RÅDERETTEN 2 RÅDERET 2 INDIVIDUEL MODERNISERING 3 INSTALATIONSRET 4 TIL DIG DER FLYTTER UD 5 OPSIGELSE 5 FRAFLYTNINGSSYN 5 VEDLIGEHOLDELSESORDNINGER 6 BOLIGGARANTIBEVIS 6 TIL DIG DER

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012

Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012 Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012 Politik Boliger udlejes efter venteliste i henhold til lovgivning herom: Lov om almene boliger af 10/12-2009 Lov om leje af almene boliger af 21/10-2009 Bekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2013 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 27. maj 2015 kl. 14.00 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden: 1 Nørre-Aaby Ældreboligselskab... 2 1.1 Orientering fra

Læs mere

Godkendelse af dagsorden... 3 Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet Alliken... 3 Orientering fra administrationen... 11 Nybyggeri...

Godkendelse af dagsorden... 3 Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet Alliken... 3 Orientering fra administrationen... 11 Nybyggeri... Boligselskabet Alliken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 17.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 30 den 6. april 2016 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Christian Larsen Signe Lind Kristine

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Gunnar Sørensen, Mogens W. Gertz og Anders Petersen. Fra administrationen deltog

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Enebærstien

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Enebærstien AlmenBolig+ - Beboermøde I Enebærstien Velkommen! - v/ Kurt Gjerstof, Herlev Boligselskab Program for beboermøde d. 13. oktober 2011 1. Velkomst v/kurt Gjerstof, Herlev Boligselskab 2. Status på byggeprojekt

Læs mere

Nørrevang. Informationsmøde torsdag 8. januar 2015

Nørrevang. Informationsmøde torsdag 8. januar 2015 Nørrevang Informationsmøde torsdag 8. januar 2015 Nørrevang - genhusning Kurt Rytter Kundechef KAB Finn Larsen - Udlejningschef KAB Peter Rørbye Driftschef KAB Louise Østvand Genhusningskoordinator KAB

Læs mere

Boligselskabet Friheden - revisors gennemgang af diverse regnskaber og øvrige modtagne oplysninger.

Boligselskabet Friheden - revisors gennemgang af diverse regnskaber og øvrige modtagne oplysninger. Pkt.nr. 16 Boligselskabet Friheden revisors gennemgang af diverse regnskaber og øvrige modtagne oplysninger. 288616 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej INDIVIDUEL RÅDERET

NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej INDIVIDUEL RÅDERET NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej Generelt om råderetten: INDIVIDUEL RÅDERET Gennem råderetten er der skabt mulighed for, at du kan indrette din almene bolig efter eget behov

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2013 Langelandsvej 32, kl. 19.00 Onsdag den 13. februar 2013

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2013 Langelandsvej 32, kl. 19.00 Onsdag den 13. februar 2013 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2013 Langelandsvej 32, kl. 19.00 Onsdag den 13. februar 2013 Pkt. 5. Selskabets udlejning 4 Pkt. 6. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 65 den 4. april 2016 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Christian Brinkmann Poulsen Sarah Bloch

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255

Læs mere

Her udlejer vi boliger

Her udlejer vi boliger Her udlejer vi boliger Brumleby - 2016 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V www.kab-bolig.dk T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 kab@kab-bolig.dk Åbningstider for telefonisk betjening Mandag - onsdag kl. 9.00-15.30

Læs mere

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger Gammelgårdsvej - information om medejerboliger Ordet medejerboliger antyder, at der er tale om en boform, hvor man er med til at eje boligen. Men det gælder i princippet alle almene boliger. I alle nyere

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 15. februar 2016 Referat udsendt 11. marts 2016 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 Mødested:

Læs mere

Boligselskabet Friheden - revisors gennemgang af diverse regnskaber m.m. 265674

Boligselskabet Friheden - revisors gennemgang af diverse regnskaber m.m. 265674 Pkt.nr. 13 Boligselskabet Friheden revisors gennemgang af diverse regnskaber m.m. 265674 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Generelt. 1. at det henstilles

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peter Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Heidi Schöwing-Hansen (deltog ikke)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peter Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Heidi Schöwing-Hansen (deltog ikke) Boligselskabet BSB Lunderskov Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 20. september 2011 kl. 16.00 Mødet holdes på Boligcenter Haderslev, Naffet 2, 6100 Haderslev. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 Udtrædelse Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. 2) ATB fremsender

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 Tid Torsdag den 13. juni 2013 Sted Afdelingskontoret, Åfløjen 5 Deltagere Patrick Abrahamsen Elisabeth Bransmark Kent Christensen Kim Holk Jette Bøgh Nemming

Læs mere

HANDLEPLAN 2016-2018. Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk www.boligfa.dk

HANDLEPLAN 2016-2018. Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk www.boligfa.dk HANDLEPLAN 2016-2018 Indsatser på baggrund af Målsætnings- og Handleplan godkendt af Repræsentantskabet i Boligkontoret Fredericia på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 19. november 2015 Vesterbrogade

Læs mere

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland Kap. 1. Selskabsbestyrelsens beføjelser: 1. Selskabsbestyrelsens ansvar Selskabsbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af boligselskabet. Den udøver de beføjelser og varetager de pligter, der tillægges

Læs mere

Boligkontoret Danmark Michael Demsitz (til og med punkt 3) Lars Lehmann Bent Gail-Kalashnyk Torben Eriksen Tonny Bjørn (fra punkt 3)

Boligkontoret Danmark Michael Demsitz (til og med punkt 3) Lars Lehmann Bent Gail-Kalashnyk Torben Eriksen Tonny Bjørn (fra punkt 3) 1 Deltagere Københavns Kommune Morten Boje (Teknik - og Miljøforvaltningen) Rina Sandberg (Teknik og Miljøforvaltningen) Rune Gamby (Teknik og Miljøforvaltningen) Fie Cathrine Støttrup Olsen (Teknik og

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012 Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.sab.dk E-mail post@sab.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012 Jeg har gennem de seneste år

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 3. november 2015.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 3. november 2015. 1 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 3. november 2015. Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra mødet den 21. september 2015. 2. Meddelelser fra formanden Herunder: Varmemestersituationen. Vejledning

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard Jannie Yvonne Mejer John Würfel

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard Jannie Yvonne Mejer John Würfel Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 25. september 2012 kl. 17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Jægerspris

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Sundbygård

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Sundbygård AlmenBolig+ - Beboermøde I Sundbygård Program for beboermøde d. 15.december 2014 1. Velkomst v/ Johnny Hansen Kundekonsulent KAB 2. Tildeling af boliger - principper v/ Finn Larsen, Udlejningschef i KAB

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 2. marts 2009

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 2. marts 2009 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 2. marts 2009 Mødedeltagere: Jan Lemser Susanne Johansson Jes Rønving Vilhelm Nygaard Ebbe Merkelsen Rauf Hasanezadeh Henrik Bjørn Hansen Formand Næstformand

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 3. Ny Heimdalshus BUDGET FOR 2011

Boligselskabet Hjem. Afdeling 3. Ny Heimdalshus BUDGET FOR 2011 Boligselskabet Hjem Afdeling 3 Ny Heimdalshus BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 2,91% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 847,43 kr./m² 24,69 kr./m² 872,12 kr./m² Side

Læs mere

Styringsreformen. Hvilke tanker er der om mål- og aftalestyring i udvalgsrapporten?

Styringsreformen. Hvilke tanker er der om mål- og aftalestyring i udvalgsrapporten? Styringsreformen Hvilke tanker er der om mål- og aftalestyring i udvalgsrapporten? 1 Kort om baggrunden Rapport om fremtidig styring: Offentliggjort juni 2008. Vedtaget 29. maj 2009. Emner: Mål- og aftalestyring

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

væsentlig svaghed i den interne kontrol

væsentlig svaghed i den interne kontrol Til BDO-Scan Revision Att.: Claus Muhlig & Det kommunale Tilsyn med almene boligorganisationer Organisationsbestyrelsen i Bygge- og Boligforeningen af 1938 Organisationsbestyrelsen i Hjørring Boligselskab

Læs mere

Hvidovrebo. Afdeling 4. Hvidovrebo, afdeling 4. Budget for 2016

Hvidovrebo. Afdeling 4. Hvidovrebo, afdeling 4. Budget for 2016 Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo, afdeling 4 Budget for 2016 Boligafgiftsforhøjelse 2,26% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skejbyparken afdeling 24

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skejbyparken afdeling 24 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skejbyparken afdeling 24 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 32 den 15. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Binh Nguyen Simon Lyngbo Nielsen Kenneth Jensen

Læs mere

Lægeforeningens Boliger

Lægeforeningens Boliger Lægeforeningens Boliger Afdeling 2 Sionsgade Budget for 2016 Boligafgiftsforhøjelse 0,77% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

Regulativ for Formandskabet Vedtaget i sin nuværende form ved det ordinære repræsentantskabsmøde d. 2. juni 2015

Regulativ for Formandskabet Vedtaget i sin nuværende form ved det ordinære repræsentantskabsmøde d. 2. juni 2015 Regulativ for Formandskabet Vedtaget i sin nuværende form ved det ordinære repræsentantskabsmøde d. 2. juni 2015 1. Formandskabsinstitution 2 1.1 Formål 2 1.2 Struktur og valgbarhed 2 1.3 Ansvar 2 1.4

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 6. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Svend-Aage Berg

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2014 Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2014 Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255

Læs mere

Din SERVICE - dit VALG

Din SERVICE - dit VALG Din SERVICE - dit VALG Boligkontoret Danmarks servicekoncept - en introduktion Sammen skaber vi den model, der er målt, tænkt og formet efter jeres ønsker Endnu mere nærvær og endnu mere værdi for beboerne

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Fredensgade Kollegiet afdeling 4

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Fredensgade Kollegiet afdeling 4 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Fredensgade Kollegiet afdeling 4 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 66 den 14. marts 2016 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Søren Junker Møller Rasmus Gæmelke

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby

Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Halsnæs Ny Boligselskab...

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 9 den 8. april 2016 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Maibritt Lundgaard Sørensen Carina Haarbo

Læs mere

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup DAGSORDEN til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid og sted: Onsdag den 19. maj 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup & Torsdag den 20. maj 2010 kl. 18.00 på Køgevej 46, 4000 Roskilde Afbud:

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. januar 2016, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen, Karen Rod Jensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen Boligorganisationen Trollebo Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 15.0 i fælleshuset beliggende Nøddehegnet 1, 700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligselskabet Domea Vordingborg 1

Boligselskabet Domea Vordingborg 1 Boligselskabet Domea Vordingborg 1 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 9. december 2010, kl. 16.00 på Nyråd Kro, Nyråd hovedgade, 4760 Vordingborg Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement B-ordning

Vedligeholdelsesreglement B-ordning Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Reglerne... 2 Ændring af boligoverenskomsten... 2 Fraflytningsordningen... 2 Overtagelse af bolig ved indflytning... 3 Boligens standard... 3 Mangler skal påtales inden

Læs mere

Stillingsopslag vedr. ejendomsmester på Bispebjerg Bakke

Stillingsopslag vedr. ejendomsmester på Bispebjerg Bakke September 2014 Stillingsopslag vedr. ejendomsmester på Bispebjerg Bakke Afdeling 6-42 Bispebjerg Bakke søger til snarlig tiltrædelse en ny ejendomsmester. Bispebjerg Bakke er en almen boligafdeling med

Læs mere

Nettoprioritetsydelser Posten dækker over udgifter til lån og ydelser vedr. udamortiserede lån, som fortsat skal betales.

Nettoprioritetsydelser Posten dækker over udgifter til lån og ydelser vedr. udamortiserede lån, som fortsat skal betales. Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 12. april 2016 kl. 14.30 på Kollegiekontoret. Til stede: Rebecca Mogensen Anders V. Petersen

Læs mere