10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case"

Transkript

1 Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: SPOR: 1 Arbejdspakke 4 - Processer ift. Kommunal ejendomsskat og bidrag Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppe Oprettet: 18. januar 2012 Udskrevet: 23. januar 2012 Fil:10 2a Arbejdspakke 4 - Processer ift kommunal ejendomsskat og bidrag ver 1.0.doc

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Procesbeskrivelser fra 1.og 2. workshop oprettet i skabelon til beskrivelse af processer Procesbeskrivelse klargjort til interessent review herunder er diagrammer indsat i dokumentet HTE-S&D HTE-S&D Procesbeskrivelse klargjort til spor 2 HTE-S&D, KH-S&D Klargjort til styregruppeaflevering KH-S&D Opdateret til version 1.0 efter godkendelse på styregruppemøde KH-S&D Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 PROJEKTETS ANLEDNING OG BAGGRUND... 4 PROCES... 4 METODE... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 PRINCIPPER FOR FREMTIDIG REGISTRERING AF OPLYSNINGER VEDRØRENDE KOMMUNAL EJENDOMSSKAT OG BIDRAG TANKER OM MODERNISERING OG FORENKLING AF EJENDOMSBESKATNINGEN... 6 PROCES 4.1 EJENDOMSSKATTEBEREGNING - ÅRLIG... 8 NUVÆRENDE PROCES... 8 FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 4.2 ÆNDRING AF EJENDOMSSKATTEBILLET NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 4.3 REGISTRERING AF AREALER, DER AFVIGER FRA MATRIKLENS AREAL NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

3 PROCES 4.4 INDFØR DÆKNINGSAFGIFT NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 4.5 ÆNDRING AF DÆKNINGSAFGIFT NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 4.6 BEHANDL FRITAGELSE NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse BILAG - PROCESDIAGRAMMER af 54 - EBST-REF:

4 Indledning Projektets anledning og baggrund I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der under fokusområdet fælles grunddata for alle myndigheder formuleret to initiativer, der sigter på genbrug af ejendomsog bygningsdata samt adressedata: Initiativ 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata, samt Initiativ 10.2b om Genbrug af adressedata. Nærværende dokument indgår i gennemførelsen af spor 1 under førstnævnte initiativ. Dokumentet indeholder en beskrivelse af nuværende og fremtidige processer i relation til ejendomsdannelse inkl. tilhørende systemunderstøttelse. Beskrivelsen er fokuseret på processer af væsentlig betydning for kvalificering af business casen: Dokumentet vil sammen med dokumentet 10.2a Genbrug af ejendoms- og bygningsdata Udkast til gevinster og infrastrukturforbedringer udgøre grundlaget til det efterfølgende spor 2 Kvalificering af business case. Proces Analysen af de forskellige arbejdsprocesser er gennemført i perioden fra 14. november til 4. december I denne periode har der været afholdt nedenstående workshops: 1. workshop afholdt onsdag den 14. november hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Identifikation af de nuværende processer omkring kommunal ejendomsskat, bidrag og dækningsafgift. Deltagere: KL, KOMBIT, Odense Kommune, Vejle Kommune, Københavns Kommune, samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2. workshop afholdt torsdag den 24. november hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Gennemgang af forslag til nuværende processer og identifikation af fremadrettede processer omkring kommunal ejendomsskat, bidrag og dækningsafgift inkl. fremtidig systemunderstøttelse. Identifikation af stikord vedrørende gevinster, infrastruktur- og grunddataforbedringer og forudsætninger. Deltagere: KL, KOMBIT, Odense Kommune, Vejle Kommune, Københavns Kommune, samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. Derudover har der været afholdt nogle interne workshops i Strand&Donslund samt nogle koordinationsmøder med hhv. Devoteam og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Metode Projektet fokuserer på arbejdsgange/processer af et vist omfang eller kompleksitet, hvor effektiviseringspotentialet skønnes størst. Processerne grupperes i 5 arbejdspakker. - 4 af 54 - EBST-REF:

5 De nuværende og fremtidige processer er afdækket via workshops med deltagelse af relevante parter. Disse workshops er gennemført efter nedenstående model: I den første workshop beskrives de nuværende processer og den tilhørende systemunderstøttelse (As-Is). Endvidere skitseres ideer til den fremtidige situation (To-Be). Med dette udgangspunkt udarbejdes et forslag til de fremtidige processer og tilhørende systemunderstøttelse (To-Be), som drøftes og verificeres på den anden workshop. På begge workshops indsamles forslag til gevinster og infrastrukturforbedringer. Processen er mere detaljeret beskrevet i dokumentet Metode Spor 1 - Genbrug af data. Læsevejledning Dokumentet indeholder et kapitel med beskrivelse af hver af nedenstående processer: Proces 4.1 Dan ejendomsskattebillet - årlig Proces 4.2 Ændring af ejendomsskattebillet Proces 4.3 Registrering af arealer, der afviger fra matriklens areal Proces 4.4 Indberet dækningsafgift Proces 4.5 Ændring af dækningsafgift Proces 4.6 Vedligehold bidragsregister Proces 4.7 Behandl fritagelse Hver af processerne er dokumenteret med en model og en kort beskrivelse af hhv. nuværende og fremtidig proces inkl. tilhørende systemunderstøttelse. De enkelte delprocesser i en proces er fortløbende nummereret ( 4.1.1, etc.). Disse numre anvendes som referencer i Udkast til gevinster og infrastrukturforbedringer. - 5 af 54 - EBST-REF:

6 Principper for fremtidig registrering af oplysninger vedrørende kommunal ejendomsskat og bidrag. De fremtidige processer vedrørende kommunal ejendomsskat og bidrag bygger på følgende principper: Entydig og stabil identifikation af nye bestemte faste ejendomme (matrikulær udstykning, ejerlejlighedsopdeling og registrering af bygning på lejet grund) samt deres bestanddele sker ved kilden. Bestemte faste ejendomme registreres i Matriklen både som en tidlig registrering i Præ-matriklen og som endelig registrering. I begge tilfælde identificeres hver ejendom ved et bestemt fast ejendomsnummer (BFE-nr.) Informationer og dokumenter i relation til ajourføring af Matriklen opbevares i Præmatriklen og senere i Matriklen som strukturerede data, som andre processer og systemer kan anvende, fordi der er tilknyttet BFE-nr. Der sendes ikke dokumenter rundt i systemet. I stedet hentes aktuelle informationer i Præ-matriklen og Matriklen (via datafordeleren), når der er behov herfor i de enkelte delprocesser. Arealer, som er omlagt enten som følge af ekspropriation eller jordfordeling, registreres i Præ-matriklen, indtil disse forretninger er endeligt gennemført og registreret i Matriklen. Tanker om modernisering og forenkling af ejendomsbeskatningen På workshop nr. 2 var der en generel drøftelse af kompleksiteten i lovgivningen vedr. ejendomsbeskatningen. Velvidende at emnet er uden for projektets scope, synes det relevant at inddrage mulighederne for at forenkle via lovgivning og ikke kun ved tekniske tiltag. Disse drøftelser er søgt sammenfattet i det følgende. En gennemgribende modernisering af hele ejendomsområdet vil kunne se på mulighederne, der ligger i at skabe et nyt system, hvor alle ejendomsskatter/- afgifter alene beregnes med udgangspunkt i ejendomsværdien. Modellen, hvor det er op til den enkelte kommune at bestemme niveauet for de nye ejendomsskatter, kunne bibeholdes. - 6 af 54 - EBST-REF:

7 De nugældende lovregler i såvel vurderingsloven som den kommunale ejendomsskattelov er ganske komplicerede. Dels er de svære at forstå for såvel administrationen som borgerne, dels er de omkostningstunge at administrere. En gennemgribende forenkling af vurderingslov og ejendomsskattelov vil formentlig medføre nogle fordelingsmæssige konsekvenser, da det f.eks. vil betyde, at ejerlejlighedsejere vil blive beskattet hårdere i grundskyld end i dag, da grundværdien for disse udgør en forholdsmæssigt mindre del end for husejere. Det vil derfor muligvis være nødvendigt at indføre forskellige vægtninger for beskatningen i forhold til de enkelte ejendommes benyttelseskode. Skattestoppet vil dog mindske de fordelingsmæssige problemer. Mere specifikt kunne ændringerne gå ud på følgende: 1. Vurderingsloven ændres, så der kun skal foretages en benyttelseskodetildeling og én ansættelse nemlig en ejendomsværdi samt nødvendige fordelinger heraf. 2. Den kommunale ejendomsskattelov forenkles og kommunerne gives adgang til at opkræve dækningsafgift og grundskyld beregnet som en procent af ejendomsværdien indenfor særlige bånd svarende til mulighederne p.t. på grundskyldsområdet. 3. Dækningsafgift opkræves af ejendomme med særlige benyttelseskoder f.eks. 02- blandet benyttede erhvervsejendomme, 03-forretningsejendomme og 04-fabrik og lager. Derved bliver det benyttelseskoden, der er afgørende for skattepligten og ikke de nuværende regler om bygningsarealernes anvendelse. 4. Grundskyld opkræves for forskellige grupper af benyttelseskoder med forskellige procenter for at mindske omfordelingsproblematikken ved overgang til at beskatte ejendomsværdien i stedet for en grundværdi. Måske er dette alligevel ikke nødvendigt, når skattestoppet eksisterer, for det lægger et loft for beskatningen af alle bestående ejere, og alle fremtidige ejere (købere) kender det nye beskatningsgrundlag og kan indkalkulere det i købsprisen. 5. Skattestopreglerne justeres og forenkles, så der altid tages udgangspunkt i den aktuelle vurdering evt. med tilbageindeksering til et basisår. - 7 af 54 - EBST-REF:

8 Proces 4.1 Ejendomsskatteberegning - årlig Nuværende proces Figur 1. Ejendomsskatteberegning - årlig nuværende og fremtidig proces. Frekvens: En pr. ejendom Ejendomsskattebilletten ( jf. Ejendomsskatteloven 29) bygges op af tre dele: Beregningsgrundlag (grundskyldspromille og dato for udskrivning af ejendomsskat), der fastlagt af kommunalbestyrelsen Automatisk eller manuelt modtagne ændringer til bidragsregisteret. Disse afgifter/opkrævninger kommer løbende over hele året fra en række eksterne leverandører (skorstenfejer, gågadefejning pr. meter facade mv ). Bidrag giver i dag en del udfordringer i mange kommuner, fordi der er mange bidrag-leverandører, som leverer data på meget forskellig vis. For andre kommuner kører kommunikationen herom i vid udstrækning elektronisk. - 8 af 54 - EBST-REF:

9 Konfiguration af ejendomsskattebillet, der består af en tidsplan for året (kørsler, udsendelse af skattebillet mv.) og den såkaldte kommunetabel med oplysninger om bagside, åbningstider, telefonnumre, antal kuverter mv. Hver kommune har sin tidsplan. Alle landets kommuner skal have afviklet deres skattebilletter indenfor den samme uge (5 dage). IT-leverandøren kommer med nogle forslag til kørsels- og godkendelsesdatoer, som kommunen kan vælge indenfor (undtagen København, der får pålagt datoer). Kommunalbestyrelsen beslutter hvilke bidrag og afgifter der skal opkræves over ejendomsskattebilletten eksempler: Skorstensfejer Rottebekæmpelse Renovation Vandafledning Vedligeholdelse af fortovsarealer Vejbidrag (afdrag herpå) Pumpe og digelav Byggevand (opkræves ikke i KK mere) Nogle af disse bidrag er fortrinsberettiget og hæfter på ejendommen, mens andre følger ejendommens ejer. Endvidere anvendes ESR til opkrævning af bidrag og afgifter for brug af kommunale arealer, f.eks. stadepladser, parkeringspladser, pølsevogne, husbåde, kajpladser, hotelskib m.v. Det er de såkaldte bidragsejendomme, som er identificeret ved ejendomsnummer og adresse. Herudover er der en række ikke kategoriserbare anvendelser af ESR, f.eks. styring af vandingen af solitære træer, hvor hvert træ har selvstændigt ejendomsnummer og adresse. Der ses i det følgende bort fra denne og andre uautoriserede anvendelser af ESR Meddel beregningsgrundlag Kommunalbestyrelsen har fastlagt grundskyldspromille og datoer for årets ejendomsskattebilletter. Information herom videregives til IT-leverandøren Ajourfør bidragsregister Kommunen ajourfører bidragsregistret, når der modtages ændringer hertil Dan konfiguration af ejendomsskattebillet Når der modtages et servicebrev (mail) om tidsplanen fra IT-leverandøren, påbegynder kommunen arbejdet med konfiguration af ejendomsskattebilletten. - 9 af 54 - EBST-REF:

10 4.1.4 Dan ejendomsskat (auto.) Når de tre forrige aktiviteter er på plads, og det er inden for rammerne af tidsplanen, beslutter kommunen, at der skal beregnes ejendomsskat (prøvekørsel). IT-leverandøren får besked herom Prøvekørsel (auto.) IT-leverandøren kører prøvekørslen (automatisk) og resultatet heraf (beregnet ejendomsskat og bidrag) sendes elektronisk til kommunen Kontrol af beregninger Kommunen modtager prøvekørslen og kontrollerer skatteberegningerne. Derudover modtages lister med fejl og anmærkninger fra IT-leverandøren, som også kontrolleres Korriger beregningsgrundlag Hvis resultatet af kontrollen ikke er tilfredsstillende, foretager kommunen de fornødne korrektioner af beregningsgrundlaget. Disse korrektioner sendes til IT-leverandøren, og der gives besked om endnu en prøvekørsel Giv besked om afvikling af endelig kørsel Når resultatet af prøvekørslen er tilfredsstillende, giver kommunen IT-leverandøren besked om afvikling af den endelige kørsel af skattebilletter Generer skattebilletter IT-leverandøren danner ejendomsskattebilletter og udskriver disse på papir, eller de distribueres til diverse snitfladesystemer, herunder eboks Efterbehandling Kommunen modtager et udpluk af skattebilletterne og kontrollerer disse. Herunder udenlandske adresser og specielle faktureringer (f.eks.???) Fremtidig proces Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: - Ændres: - Tilføjes: - Den fremtidige proces er stort set identisk med den nuværende. Det er systemunderstøttelsen, der er forskellig. I den fremtidige proces skal kommunikationen med eksterne leverandører om bidragsændringer i langt større grad foregå elektronisk (4.1.2 Ajourfør bidragsregister), f.eks. ved at bidragslevererandørerne indberetter via standardiserede snitflader. Det kan lette arbejdet hermed. Der vil imidlertid fortsat være behov at kunne interagere manuelt. En ændring heraf er imidlertid uden for scope af nærværende projekt, hvis fokus er de autoritative grunddataregistre af 54 - EBST-REF:

11 Kommunens arbejde med tidsplan og huskeliste burde kunne automatiseres i højere grad end i dag (4.1.3 Dan konfiguration af ejendomsskattebillet). En ændring heraf er imidlertid uden for scope af nærværende projekt, hvis fokus er de autoritative grunddataregistre. I den fremtidige løsning burde alle skattebilletter udelukkende være tilgængelige elektronisk (4.1.9 Generer skattebilletter (auto)). Der burde ikke være behov for fysiske skattebilletter. Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 2. Ejendomsskatteberegning - årlig nuværende systemunderstøttelse. KMD har ikke maskinkraft til selv at køre ejendomsskattebilletten. En stor del af dette køres i udlandet. Bidragsændringer registres i Bidragsregistret KMD-structura (internt fagsystem) anvendes til justering af tidsplan og kommunetabel Beregningerne af ejendomsskat og bidrag tjekkes op mod FAS og andre fagsystemer KMD ejendomsskat (ESR) er rygraden i udskrivningen og indgår i arbejdet med de fleste af processerne Fra ESR opdateres kommunens debitor- og økonomisystem, OIS mv af 54 - EBST-REF:

12 Fremtidig systemunderstøttelse I To-Be situationen ses der bort fra opkrævning af bidrag og afgifter via ESR, som ikke er relateret til kommunernes opgaver med beregning og udskrivning af ejendomsskat og bidrag/afgifter vedr. vurderingsejendomme. Figur 3. Ejendomsskatteberegning - årlig fremtidig systemunderstøttelse. I det fremtidige systembillede kan der være flere end en IT-leverandør. Bidragsændringer registres i et Fagsystem (evt. fortsat i Bidragsregistret) Et fagsystem anvendes til styring af ejendomsskatte-processen, herunder justering af tidsplan og kommunetabel Beregningerne af ejendomsskat og bidrag tjekkes op mod fagsystemer NytESR er rygraden i ejendomsskattebilletterne og indgår i arbejdet med de fleste af processerne Fra NytESR opdateres andre fagsystemer mv. Beregn ejendomsskat og ESR henter data om ejendommen fra Ejerfortegnelsen, Matriklen, NytVUR via datafordeleren - 12 af 54 - EBST-REF:

13 Proces 4.2 Ændring af ejendomsskattebillet Nuværende proces Figur 4. Ændring af ejendomsskattebillet nuværende og fremtidig proces. Frekvens: Antal sager årligt: Vejle: ca Odense: ca Kbh.: ca Kommunen modtager ændringer til ejendomsskattebilletten: Besked om nye lån til ejendomsskat eller indfrielse af eksisterende lån Bidragsændringer (f.eks. ændring af forbrugsafgifter), der modtages automatisk eller manuelt - 13 af 54 - EBST-REF:

14 Matrikulære udstykninger eller forandringer, opdeling/ændring af ejerlejligheder, ændringer ift. bygning på lejet grund (jf. AP1: Ejendomsdannelse) Ejerskifte (AP2: Ejerskifte) Ændret vurdering fra tidligere år (jf. AP5: Ejendomsvurdering og ejendomsværdiskat) Ændringer i dækningsafgift eller fritagelse (jf. Proces 4.5: Ændring af dækningsafgift og proces 4.6 Behandl fritagelse) Udvælg ejendomme med skattemæssig konsekvens (delvis auto.) Kommunen udvælger de ejendomme, hvor skattebilletten skal ændres. Selv om der er en ændring i grundlaget, så skal der ikke nødvendig køres en ny skattebillet. F.eks.??? medfører ikke en ny skattebillet. Derfor er processen kun delvis automatisk. De øvrige processer er identiske med de tilsvarende processer i 4.1 Dan ejendomsskattebillet årlig. Fremtidig proces Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: - Ændres: - Tilføjes: - Den fremtidige proces er stort set identisk med den nuværende. Det er systemunderstøttelsen, der er forskellig. I den fremtidige løsning burde alle skattebilletter udelukkende være tilgængelige elektronisk (4.1.9 Generer skattebilletter (auto)). Der burde ikke være behov for fysiske skattebilletter af 54 - EBST-REF:

15 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 5. Ændring af ejendomsskattebillet nuværende systemunderstøttelse. Systemunderstøttelsen svarer til proces 4.1 Dan ejendomsskattebillet årlig (AS-Is): KMD ejendomsskat (ESR) er rygraden i udskrivningen og indgår i arbejdet med de fleste af processerne KMD-structura (internt fagsystem) og Bidragsregistret anvendes hvis beregningsgrundlaget skal korrigeres Beregningerne af ejendomsskat og bidrag tjekkes op mod FAS og andre fagsystemer Fra ESR opdateres kommunens debitor-, og økonomisystem, OIS mv af 54 - EBST-REF:

16 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 6. Ændring af ejendomsskattebillet fremtidig systemunderstøttelse. Systemunderstøttelsen svarer til proces 4.1 Dan ejendomsskattebillet årlig (To-Be) af 54 - EBST-REF:

17 Proces 4.3 Registrering af arealer, der afviger fra matriklens areal Nuværende proces Figur 7. Registrering af arealer, der afviger fra matriklens areal nuværende proces. Frekvens: Antal sager årligt (ca.): Vejle: 2 (50 matrikler) Odense: 1 (4 matrikler) Kbh.: 2-3 (4-6 matrikler) Mindre end 100 sager om året på landsplan (< matrikler) Tal fra KMS: Der er i alt matrikelnumre, med afvigende arealer. Kommunen modtager henvendelse om ekspropriation eller jordfordeling f.eks. i forbindelse med en lokalplan. En af konsekvenserne heraf er, at en/flere ejendomme skal modtage/afgive arealer. Afvigelser i arealstørrelser resulterer i tillæg/fradrag i grundværdien og får derfor konsekvenser for ejendomsvurderingen Indberet afvigelse i ESR Kommunen registrerer ændringerne i grundarealerne i ESR. Herefter fortsætter processen i arbejdspakke 1: Ejendomsdannelse. I de tilfælde hvor afvigelse af arealer skyldes naturens forandringer (f.eks. til-/fraskylning af kystarealer) er det ejeren, der skal dokumentere arealændringerne af 54 - EBST-REF:

18 Skyldes arealændringerne ekspropriation registres ændringerne på grundlag af ekspropriationskendelsens oplysninger. Ved jordfordeling sker registreringens ud fra landinspektørens oplysninger. Fremtidig proces Figur 8. Registrering af arealer, der afviger fra matriklens areal fremtidig proces. Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: Indberet afvigelse i ESR Ændres: - Tilføjes: - Kommunen skal fremadrettet ikke registrere afvigende arealer. Der skal være krav om, at den ledende landinspektør ved statens ekspropriationer eller praktiserende landinspektør, som forestår jordfordelinger, registrerer de planlagte arealændringer i Præ-Matriklen. Dermed kan vurderingen ske på grundlag af autoritative matrikulære arealer af 54 - EBST-REF:

19 Princippet om at ejendomsvurderingen skal ske på Matriklens arealer betyder, at evt. fradrag i vurderingen som følge af bortskylning og lign. Kræver, at arealet opmåles af landinspektør og berigtiges i Matriklen. Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 9. Registrering af arealer, der afviger fra matriklens areal nuværende systemunderstøttelse. Kommunen registrerer afvigelserne i ESR af 54 - EBST-REF:

20 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 10. Registrering af arealer, der afviger fra matriklens areal fremtidig systemunderstøttelse. Processen udgår hos kommunen. Afvigelserne registreres i Præ-Matriklen (KMS) ud fra landinspektørens oplysninger af 54 - EBST-REF:

21 Proces 4.4 Indfør dækningsafgift Nuværende proces Figur 11. Indfør dækningsafgift nuværende og fremtidig proces. Frekvens: 1-2 kommuner x antal ejd. (ca. 500)??? (SKAT undersøger?) Kommunalbestyrelsen kan vælge at opkræve dækningsafgift for erhvervsejendomme Indfør dækningsafgift Hvis kommunalbestyrelsen påtænker at indføre dækningsafgift, skal kommunen senest d. 15/9 meddele dette til SKAT Forbered agterskrivelser SKAT forbereder agterskrivelser til de involverede og afventer så den endelige beslutning fra kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetlægningen Afgræns hvilke ejendomme, der er delvis dækningsafgiftspligtige Kommunen og SKAT har en dialog om, hvilke ejendomme, der skal afkræves dækningsafgift af. Kommunen afgør hvilke ejendomme, der skal betale afgift. SKAT fastsætter afgiftsbeløbet af 54 - EBST-REF:

22 4.4.4 Fastlæg budget Senest d. 15/10 i forbindelse med kommunens fastlæggelse af budget tages der den endelige beslutning om, hvorvidt dækningsafgiften skal indføres. SKAT informeres om beslutningen Udsend agterskrivelser og afgørelser Er dækningsafgiften besluttet, udsender SKAT agterskrivelser og afgørelser til de implicerede. Dækningsafgift beregnes og inkluderes i den næste årlige udsendelse af skattebilletter (jf. proces 4.1 Dan ejendomsskattebillet - årlig) og får konsekvenser for vurderingen (jf. proces 5.3 Almindelig vurdering). Indføres dækningsafgiften i et ulige år er man nødt til at gå 3 år tilbage i vurderingen. Fremtidig proces Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: - Ændres: - Tilføjes: - Den fremtidige proces er lig den nuværende proces. For kommunen ville det lette arbejdet, hvis SKAT i vurderingen ville notere, hvornår den har skattemæssig virkning fra. I dag laver kommunen unødigt arbejde mht. de ulige år (overspringsår). Det vedrører kun de kommuner, der skal til at indføre dækningsafgift (engangsbesparelse) - 22 af 54 - EBST-REF:

23 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 12. Indfør dækningsafgift nuværende systemunderstøttelse. I ESR registreres hvilke ejendomme, der er omfattede af dækningsafgiften (benyttelseskoder). I BBR undersøges hvilke bygninger, der er tale om, og hvad de benyttes til. Derudover anvender kommunen interne fagsystemer. SKAT anvender VUR af 54 - EBST-REF:

24 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 13. Indfør dækningsafgift fremtidig systemunderstøttelse. Kommunen vil i den fremtidige løsning anvende NytESR. BBR- og vurderingsoplysninger hentes via datafordeleren. Derudover anvendes interne fagsystemer. SKAT vil anvende Nyt VUR af 54 - EBST-REF:

25 Proces 4.5 Ændring af dækningsafgift Nuværende proces Figur 14. Ændring af dækningsafgift nuværende proces. Frekvens: Antal sager årligt: Vejle: ca Odense: ca. 50 Kbh.: ca.??? Kommunen modtager en henvendelse om ændring af dækningsafgiften, f.eks. ved overgang fra erhverv til bolig eller ved et erhvervsmæssigt mindre areal. Hvis dækningsafgiften skal bortfalde, skal dette gøres ved udgangen af kvartalet. Det kan imidlertid ikke lade sig gøre systemmæssigt, hvorfor kommunerne har forskellige manuelle løsninger heraf. Nogle indsætter et notat i ESR på ejendommen, andre noterer det i egen kalender o.lign af 54 - EBST-REF:

26 4.5.1 Behandl henvendelse om ændring Kommunen får en henvendelse/klage fra ejeren om ændring af dækningsafgiften. Kommunen behandler henvendelsen. Nogle af henvendelserne resulterer i et decideret klageforløb (ikke indtegnet) Send afslag Såfremt kommunen ikke kan godkende ændringen, sendes et afslag til ejer Giv besked til SKAT om ændring af dækningsafgift Hvis ejer får godkendt sit ændringsønske, sendes en administrativ varsling til SKAT om ændring af dækningsafgift Genoptag vurdering SKAT genoptager vurderingen, og der sendes en kvittering til kommunen (dato og varsling). Herefter skal der foretages ændring af skattebilletten (jf. Proces 4.2 Ændring af ejendomsskattebillet) Indsæt evt. notat på ejendom I nogle tilfælde indsætter kommunen et notat på ejendommen, så de ved, at dækningsafgiften er ændret. Fremtidig proces Figur 15. Ændring af dækningsafgift fremtidig proces af 54 - EBST-REF:

27 Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: - Ændres: Giv besked til SKAT om delvis ændring af dækningsafgift Tilføjes: - Den fremtidige proces er stort set uændret, men i de tilfælde hvor dækningsafgiften helt bortfalder, kan den blive ændret automatisk Giv besked til SKAT om delvis ændring af dækningsafgift Det betyder, at Kommunen kun skal give SKAT besked, når der er tale om delvis bortfald af dækningsafgift. Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 16. Ændring af dækningsafgift nuværende systemunderstøttelse. ESR, BBR og byggesagssystem (interne fagsystemer) anvendes til at undersøge henvendelsen/klagen om ændring af dækningsafgift.. Derudover benyttes ESDH i tilfælde af afslag. Fra ESR sendes administrativ varsling til SKAT, og der registreres evt. et notat på ejendommen i ESR. SKAT anvender VUR af 54 - EBST-REF:

28 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 17. Ændring af dækningsafgift fremtidig systemunderstøttelse. Der bliver behov for et felt i ejendomsskatteregisteret (hel/delvis). Denne oplysning står i dag i vurderingsregisteret. Kommunen vil i den fremtidige løsning anvende NytESR. Data fra Matriklen, Ejerfortegnelsen, BBR og NytVUR hentes via datafordeleren. Derudover anvendes interne fagsystemer. SKAT vil anvende Nyt VUR af 54 - EBST-REF:

29 Proces 4.6 Behandl fritagelse Nuværende proces Figur 18. Behandl fritagelse nuværende proces. Frekvens: Antal sager årligt: Vejle: ca. 200 Odense: ca. 100 Kbh.: ca. 200 I alt ca (hele DK) Processen vedrører behandling af sager om fritagelse for ejendomsskat. Det kan eksempelvis være tale om: en skole, institution, sports- og idrætsanlæg, museum ( 8-fritagelser) eller statsligt, regionalt eller kommunalt ejede ejendomme, forsamlingshuse, fredede ejendomme ( 7-fritagelser), hvor der søges om fritagelse af 54 - EBST-REF:

30 Det kan også være ejerskifte, som resulterer i, at en 7- eller 8-fritagelse skal ophæves. Såsanne situationer er f.eks. når det offentlige sælger/køber ejendomme. Processen er tidskrævende, fordi der er mange forhold, der skal undersøges Behandl henvendelse om fritagelse Kommunen får en henvendelse om fritagelse for ejendomsskat. Kommunen sagsbehandler henvendelsen og undersøger om ejendommen hører under 7-fritagelser. Der er evt. behov for opslag i tingbogen Send afslag Såfremt kommunen ikke godkender fritagelsen, sendes et afslag til ansøger/ejer Giv besked til SKAT om fritagelse Hvis ejer får godkendt fritagelsen, sendes en administrativ varsling til SKAT om hel eller delvis fritagelse Behandl varsling SKAT behandler varslingen, og der sendes en kvittering til kommunen (med dato for opgavens udførelse). Hvis der er tale om hel fritagelse, registreres det bare på ejendommen ( H ). Hvis der derimod er tale om delvis fritagelse, udsendes en agterskrivelse til ejer, og der genneføres en ny vurdering (proces 5.3 Almindelig vurdering). Herefter skal der foretages ændring af skattebilletten (jf. Proces 4.2 Ændring af ejendomsskattebillet) Indsæt evt. notat på ejendom I nogle tilfælde indsætter kommunen et notat på ejendommen, så de ved, at der er godkendt fritagelse på ejendommen af 54 - EBST-REF:

31 Fremtidig proces Figur 19. Behandl fritagelse fremtidig proces. Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: - Ændres: Giv besked til SKAT om delvis fritagelse Tilføjes: - Den fremtidige proces er stort set uændret, men i de tilfælde hvor der gives hel fritagelse, kan denne del af processen ske automatisk Giv besked til SKAT om delvis ændring af dækningsafgift Det betyder, at Kommunen kun skal give SKAT besked, når der er tale om delvis bortfald af dækningsafgift af 54 - EBST-REF:

32 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 20. Behandl fritagelse nuværende systemunderstøttelse. ESR, BBR og Stadsarkivet (interne fagsystemer) anvendes til at undersøge henvendelsen om fritagelse. Der foretages evt. et opslag i tingbogen (etl). Derudover benyttes ESDH i tilfælde af afslag. Fra ESR sendes administrativ varsling til SKAT, og der registreres evt. et notat på ejendommen i ESR. SKAT anvender VUR af 54 - EBST-REF:

33 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 21. Behandl fritagelse fremtidig systemunderstøttelse. Kommunen vil i den fremtidige løsning anvende NytESR. Data fra Matriklen, Ejerfortegnelsen, BBR og NytVUR hentes via datafordeleren. Derudover anvendes interne fagsystemer. Hvorvidt data fra tingbogen hentes via direkte opslag eller datafordeleren er uafklaret. SKAT vil anvende Nyt VUR af 54 - EBST-REF:

34 Bilag - Procesdiagrammer Figur 1. Ejendomsskatteberegning - årlig nuværende og fremtidig proces af 54 - EBST-REF:

35 Figur 2. Ejendomsskatteberegning - årlig nuværende systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

36 Figur 3. Ejendomsskatteberegning - årlig fremtidig systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

37 Figur 4. Ændring af ejendomsskattebillet nuværende og fremtidig proces af 54 - EBST-REF:

38 Figur 5. Ændring af ejendomsskattebillet nuværende systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

39 Figur 6. Ændring af ejendomsskattebillet fremtidig systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

40 Figur 7. Registrering af arealer, der afviger fra matriklens areal nuværende proces af 54 - EBST-REF:

41 Figur 8. Registrering af arealer, der afviger fra matriklens areal fremtidig proces af 54 - EBST-REF:

42 Figur 9. Registrering af arealer, der afviger fra matriklens areal nuværende systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

43 Figur 10. Registrering af arealer, der afviger fra matriklens areal fremtidig systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

44 Figur 11. Indfør dækningsafgift nuværende og fremtidig proces af 54 - EBST-REF:

45 Figur 12. Indfør dækningsafgift nuværende systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

46 Figur 13. Indfør dækningsafgift fremtidig systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

47 Figur 14. Ændring af dækningsafgift nuværende proces af 54 - EBST-REF:

48 Figur 15. Ændring af dækningsafgift fremtidig proces af 54 - EBST-REF:

49 Figur 16. Ændring af dækningsafgift nuværende systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

50 Figur 17. Ændring af dækningsafgift fremtidig systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

51 Figur 18. Behandl fritagelse nuværende proces af 54 - EBST-REF:

52 Figur 19. Behandl fritagelse fremtidig proces af 54 - EBST-REF:

53 Figur 20. Behandl fritagelse nuværende systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

54 Figur 21. Behandl fritagelse fremtidig systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Fremtidens ejendomsregistrering begreber. Det fungerer, men

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Kommunale dækningsafgifter stiger mere end skattestoppet

Kommunale dækningsafgifter stiger mere end skattestoppet Kommunale dækningsafgifter stiger mere end skattestoppet tillader Sammenfatning Gennem de seneste år er der for den kommunale dækningsafgift opkrævet mere i forhold til udviklingen i beskatningsgrundlaget.

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

KENDELSE. I 2006 ønskede sælger at sælge de 2 matrikel numre på tilsammen 1.320 m².

KENDELSE. I 2006 ønskede sælger at sælge de 2 matrikel numre på tilsammen 1.320 m². 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Larsen Melbye Nielsen & Svane A/S v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har angivet ejendomsskat med

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Skat 2013. Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig

Skat 2013. Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig Skat 2013 Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig Hold øje med ejendomsvurderingen og ejendomsskatterne det lønner sig. Vi har i de senere år oplevet fald i ejendomspriserne, hvilket også bliver afspejlet

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister).

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister). N O TAT Økonomien i det fælles grunddataprogram Grunddataprogrammet handler grundlæggende om at forbedre kvaliteten af grunddata og at effektivisere brug, opbevaring og distribution af grunddata, herunder

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

7. Ejendomsbeskatningen

7. Ejendomsbeskatningen 131 7. Ejendomsbeskatningen 7.1 Grundlaget for ejendomsbeskatningen Grundlaget for ejendomsbeskatningen er den senest foretagne offentlige vurdering inden skatteårets begyndelse. Bestemmelserne om vurdering

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. dannelse af vejnavne og adresser

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 Processer ift. genbrug af adresser i øvrigt Version:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 2 Processer ift. genbrug af adresser på erhvervsområdet

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

ESR Udfasning 902a ESR AS IS analyse

ESR Udfasning 902a ESR AS IS analyse ESR Udfasning 902a ESR AS IS analyse Dokumentet beskriver det nuværende ejendomsstamregister (ESR) i form af funktionalitet, begreber, informationsindhold og snitflader til andre systemer. Dokumentets

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. genbrug af adresser på personområdet

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Programstyringsdokument MBBL-REF: 2012-3715 Version:

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Ejendomsskat. Optimering af ejendomsskatter 17. november 2014

Ejendomsskat. Optimering af ejendomsskatter 17. november 2014 Ejendomsskat Optimering af ejendomsskatter 17. november 2014 Agenda Status på ejendomsvurderingen Fritagelse/nedsættelse af ejendomsskat Page 2 L80 L80 vedtaget 20. december 2013 omhandler: Vurderingerne

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Bilag 2.1.I Snitflader mellem nyt Ejendomsskattesystem

Bilag 2.1.I Snitflader mellem nyt Ejendomsskattesystem 5. juli 2016 Bilag 2.1.I Snitflader mellem nyt Ejendomsskattesystem (E&E) og ejendomsskattelånssystemer Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet (Revideret efter workshop med lånesystemsleverandører)

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 Notat Februar 2016 Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne næsten er gået i stå

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand?

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? - 1 Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vi har købt hus i Thailand, og vi har fået at vide, at der skal betales

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

ØK23 Borgerrepræsentationens beslutning af 25. april om budgetnotat vedrørende fremadrettet justering af grundskyld

ØK23 Borgerrepræsentationens beslutning af 25. april om budgetnotat vedrørende fremadrettet justering af grundskyld Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT ØK23 Borgerrepræsentationens beslutning af 25. april om budgetnotat vedrørende fremadrettet justering af grundskyld Tema: Vækst og beskæftigelse Baggrund Borgerrepræsentationen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2011-12 Fremsat den 10. maj 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af loft over

Læs mere

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag.

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Folketingets Kommunaludvalg Dato: 2. december 2010 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: DEPPHO Sags nr.: 1005128

Læs mere

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Ørevadbrovej 34, 8632 Lemming

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Ørevadbrovej 34, 8632 Lemming Bilag Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3ac Serup By, Serup Grundareal... 489 m² Ejendomsnummer:...013976 Kommune:... Silkeborg

Læs mere

Orientering af Økonomiudvalget om nyt boligbeskatningssystem

Orientering af Økonomiudvalget om nyt boligbeskatningssystem KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Orientering af Økonomiudvalget om nyt boligbeskatningssystem D. 2. maj blev der indgået en aftale om et nyt boligbeskatningssystem mellem

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme (Vurderingerne i årene 2015 og 2016)

Forslag til Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme (Vurderingerne i årene 2015 og 2016) Skatteministeriet J. nr. 14-4860750 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme (Vurderingerne i årene 2015 og 2016) 1 I lov om vurdering af landets faste ejendomme,

Læs mere

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Hagbardsvej 9, 3650 Ølstykke

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Hagbardsvej 9, 3650 Ølstykke Bilag Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 11ff Ølstykke By, Ølstykke Grundareal... 625 m² Ejendomsnummer:...012913 Kommune:...

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2011/1 LSF 187 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsministeriet, j.nr. 1202542 Fremsat den 10. maj 2012 af økonomi-

Læs mere

Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger til private, halv- og heloffentlige brugere.

Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger til private, halv- og heloffentlige brugere. ADMINISTRATIV INFORMATION BA/1 1. ADMINISTRATIV INFORMATION 1.1. Videregivelse af ejendomsrelaterede oplysninger Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Dækningsafgiften falder fortsat i kommunerne

Dækningsafgiften falder fortsat i kommunerne Notat Februar 2017 Dækningsafgiften falder fortsat i kommunerne En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne fortsætter i 2017. Fire

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift

Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift Resumé Dækningsafgiften, dvs. skatten på forretningsejendomme, er igen sat op i 2009. Der opkræves i 2009 dækningsafgift i 45 ud af de 98 kommuner. Det

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. til. (Vurderingerne i årene 2015 og 2016)

Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. til. (Vurderingerne i årene 2015 og 2016) Lovforslag nr. L 76 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme (Vurderingerne i

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Høringssvar på ændring af vurderingsloven med følgelove

Høringssvar på ændring af vurderingsloven med følgelove Skatteministeriet Att. Stine Kvist Kristiansen og Erik Jørgensen Høringssvar på ændring af vurderingsloven med følgelove KL har den 21. marts 2017 modtaget forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data

EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data 1. Indledning Denne rapport indgår som en del af leverancen fra Effektiv digital selvbetjening i forbindelse med As-Is og To-Be analyserne af de selvbetjeningsområder,

Læs mere

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Geodatastyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 af

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 3. Begrebsmodel 3.1 Begrebsmodel Fast ejendom Nedenstående begrebsmodel illustrerer de væsentligste begreber inden for scope af Fast ejendom med de vigtigste relationer mellem disse begreber: Brugsenhed

Læs mere

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen?

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen? Til Kommunerne Att. - Den tekniske direktør - Den digitaliseringsansvarlige - Den ansvarlige for det kommunale ejendomsoplysningsskema Dato: 28. juni. 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler:

Læs mere

Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger

Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter med effekt på den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens

Læs mere