10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case"

Transkript

1 Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: SPOR: 1 Arbejdspakke 4 - Processer ift. Kommunal ejendomsskat og bidrag Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppe Oprettet: 18. januar 2012 Udskrevet: 23. januar 2012 Fil:10 2a Arbejdspakke 4 - Processer ift kommunal ejendomsskat og bidrag ver 1.0.doc

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Procesbeskrivelser fra 1.og 2. workshop oprettet i skabelon til beskrivelse af processer Procesbeskrivelse klargjort til interessent review herunder er diagrammer indsat i dokumentet HTE-S&D HTE-S&D Procesbeskrivelse klargjort til spor 2 HTE-S&D, KH-S&D Klargjort til styregruppeaflevering KH-S&D Opdateret til version 1.0 efter godkendelse på styregruppemøde KH-S&D Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 PROJEKTETS ANLEDNING OG BAGGRUND... 4 PROCES... 4 METODE... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 PRINCIPPER FOR FREMTIDIG REGISTRERING AF OPLYSNINGER VEDRØRENDE KOMMUNAL EJENDOMSSKAT OG BIDRAG TANKER OM MODERNISERING OG FORENKLING AF EJENDOMSBESKATNINGEN... 6 PROCES 4.1 EJENDOMSSKATTEBEREGNING - ÅRLIG... 8 NUVÆRENDE PROCES... 8 FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 4.2 ÆNDRING AF EJENDOMSSKATTEBILLET NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 4.3 REGISTRERING AF AREALER, DER AFVIGER FRA MATRIKLENS AREAL NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

3 PROCES 4.4 INDFØR DÆKNINGSAFGIFT NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 4.5 ÆNDRING AF DÆKNINGSAFGIFT NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 4.6 BEHANDL FRITAGELSE NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse BILAG - PROCESDIAGRAMMER af 54 - EBST-REF:

4 Indledning Projektets anledning og baggrund I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der under fokusområdet fælles grunddata for alle myndigheder formuleret to initiativer, der sigter på genbrug af ejendomsog bygningsdata samt adressedata: Initiativ 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata, samt Initiativ 10.2b om Genbrug af adressedata. Nærværende dokument indgår i gennemførelsen af spor 1 under førstnævnte initiativ. Dokumentet indeholder en beskrivelse af nuværende og fremtidige processer i relation til ejendomsdannelse inkl. tilhørende systemunderstøttelse. Beskrivelsen er fokuseret på processer af væsentlig betydning for kvalificering af business casen: Dokumentet vil sammen med dokumentet 10.2a Genbrug af ejendoms- og bygningsdata Udkast til gevinster og infrastrukturforbedringer udgøre grundlaget til det efterfølgende spor 2 Kvalificering af business case. Proces Analysen af de forskellige arbejdsprocesser er gennemført i perioden fra 14. november til 4. december I denne periode har der været afholdt nedenstående workshops: 1. workshop afholdt onsdag den 14. november hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Identifikation af de nuværende processer omkring kommunal ejendomsskat, bidrag og dækningsafgift. Deltagere: KL, KOMBIT, Odense Kommune, Vejle Kommune, Københavns Kommune, samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2. workshop afholdt torsdag den 24. november hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Gennemgang af forslag til nuværende processer og identifikation af fremadrettede processer omkring kommunal ejendomsskat, bidrag og dækningsafgift inkl. fremtidig systemunderstøttelse. Identifikation af stikord vedrørende gevinster, infrastruktur- og grunddataforbedringer og forudsætninger. Deltagere: KL, KOMBIT, Odense Kommune, Vejle Kommune, Københavns Kommune, samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. Derudover har der været afholdt nogle interne workshops i Strand&Donslund samt nogle koordinationsmøder med hhv. Devoteam og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Metode Projektet fokuserer på arbejdsgange/processer af et vist omfang eller kompleksitet, hvor effektiviseringspotentialet skønnes størst. Processerne grupperes i 5 arbejdspakker. - 4 af 54 - EBST-REF:

5 De nuværende og fremtidige processer er afdækket via workshops med deltagelse af relevante parter. Disse workshops er gennemført efter nedenstående model: I den første workshop beskrives de nuværende processer og den tilhørende systemunderstøttelse (As-Is). Endvidere skitseres ideer til den fremtidige situation (To-Be). Med dette udgangspunkt udarbejdes et forslag til de fremtidige processer og tilhørende systemunderstøttelse (To-Be), som drøftes og verificeres på den anden workshop. På begge workshops indsamles forslag til gevinster og infrastrukturforbedringer. Processen er mere detaljeret beskrevet i dokumentet Metode Spor 1 - Genbrug af data. Læsevejledning Dokumentet indeholder et kapitel med beskrivelse af hver af nedenstående processer: Proces 4.1 Dan ejendomsskattebillet - årlig Proces 4.2 Ændring af ejendomsskattebillet Proces 4.3 Registrering af arealer, der afviger fra matriklens areal Proces 4.4 Indberet dækningsafgift Proces 4.5 Ændring af dækningsafgift Proces 4.6 Vedligehold bidragsregister Proces 4.7 Behandl fritagelse Hver af processerne er dokumenteret med en model og en kort beskrivelse af hhv. nuværende og fremtidig proces inkl. tilhørende systemunderstøttelse. De enkelte delprocesser i en proces er fortløbende nummereret ( 4.1.1, etc.). Disse numre anvendes som referencer i Udkast til gevinster og infrastrukturforbedringer. - 5 af 54 - EBST-REF:

6 Principper for fremtidig registrering af oplysninger vedrørende kommunal ejendomsskat og bidrag. De fremtidige processer vedrørende kommunal ejendomsskat og bidrag bygger på følgende principper: Entydig og stabil identifikation af nye bestemte faste ejendomme (matrikulær udstykning, ejerlejlighedsopdeling og registrering af bygning på lejet grund) samt deres bestanddele sker ved kilden. Bestemte faste ejendomme registreres i Matriklen både som en tidlig registrering i Præ-matriklen og som endelig registrering. I begge tilfælde identificeres hver ejendom ved et bestemt fast ejendomsnummer (BFE-nr.) Informationer og dokumenter i relation til ajourføring af Matriklen opbevares i Præmatriklen og senere i Matriklen som strukturerede data, som andre processer og systemer kan anvende, fordi der er tilknyttet BFE-nr. Der sendes ikke dokumenter rundt i systemet. I stedet hentes aktuelle informationer i Præ-matriklen og Matriklen (via datafordeleren), når der er behov herfor i de enkelte delprocesser. Arealer, som er omlagt enten som følge af ekspropriation eller jordfordeling, registreres i Præ-matriklen, indtil disse forretninger er endeligt gennemført og registreret i Matriklen. Tanker om modernisering og forenkling af ejendomsbeskatningen På workshop nr. 2 var der en generel drøftelse af kompleksiteten i lovgivningen vedr. ejendomsbeskatningen. Velvidende at emnet er uden for projektets scope, synes det relevant at inddrage mulighederne for at forenkle via lovgivning og ikke kun ved tekniske tiltag. Disse drøftelser er søgt sammenfattet i det følgende. En gennemgribende modernisering af hele ejendomsområdet vil kunne se på mulighederne, der ligger i at skabe et nyt system, hvor alle ejendomsskatter/- afgifter alene beregnes med udgangspunkt i ejendomsværdien. Modellen, hvor det er op til den enkelte kommune at bestemme niveauet for de nye ejendomsskatter, kunne bibeholdes. - 6 af 54 - EBST-REF:

7 De nugældende lovregler i såvel vurderingsloven som den kommunale ejendomsskattelov er ganske komplicerede. Dels er de svære at forstå for såvel administrationen som borgerne, dels er de omkostningstunge at administrere. En gennemgribende forenkling af vurderingslov og ejendomsskattelov vil formentlig medføre nogle fordelingsmæssige konsekvenser, da det f.eks. vil betyde, at ejerlejlighedsejere vil blive beskattet hårdere i grundskyld end i dag, da grundværdien for disse udgør en forholdsmæssigt mindre del end for husejere. Det vil derfor muligvis være nødvendigt at indføre forskellige vægtninger for beskatningen i forhold til de enkelte ejendommes benyttelseskode. Skattestoppet vil dog mindske de fordelingsmæssige problemer. Mere specifikt kunne ændringerne gå ud på følgende: 1. Vurderingsloven ændres, så der kun skal foretages en benyttelseskodetildeling og én ansættelse nemlig en ejendomsværdi samt nødvendige fordelinger heraf. 2. Den kommunale ejendomsskattelov forenkles og kommunerne gives adgang til at opkræve dækningsafgift og grundskyld beregnet som en procent af ejendomsværdien indenfor særlige bånd svarende til mulighederne p.t. på grundskyldsområdet. 3. Dækningsafgift opkræves af ejendomme med særlige benyttelseskoder f.eks. 02- blandet benyttede erhvervsejendomme, 03-forretningsejendomme og 04-fabrik og lager. Derved bliver det benyttelseskoden, der er afgørende for skattepligten og ikke de nuværende regler om bygningsarealernes anvendelse. 4. Grundskyld opkræves for forskellige grupper af benyttelseskoder med forskellige procenter for at mindske omfordelingsproblematikken ved overgang til at beskatte ejendomsværdien i stedet for en grundværdi. Måske er dette alligevel ikke nødvendigt, når skattestoppet eksisterer, for det lægger et loft for beskatningen af alle bestående ejere, og alle fremtidige ejere (købere) kender det nye beskatningsgrundlag og kan indkalkulere det i købsprisen. 5. Skattestopreglerne justeres og forenkles, så der altid tages udgangspunkt i den aktuelle vurdering evt. med tilbageindeksering til et basisår. - 7 af 54 - EBST-REF:

8 Proces 4.1 Ejendomsskatteberegning - årlig Nuværende proces Figur 1. Ejendomsskatteberegning - årlig nuværende og fremtidig proces. Frekvens: En pr. ejendom Ejendomsskattebilletten ( jf. Ejendomsskatteloven 29) bygges op af tre dele: Beregningsgrundlag (grundskyldspromille og dato for udskrivning af ejendomsskat), der fastlagt af kommunalbestyrelsen Automatisk eller manuelt modtagne ændringer til bidragsregisteret. Disse afgifter/opkrævninger kommer løbende over hele året fra en række eksterne leverandører (skorstenfejer, gågadefejning pr. meter facade mv ). Bidrag giver i dag en del udfordringer i mange kommuner, fordi der er mange bidrag-leverandører, som leverer data på meget forskellig vis. For andre kommuner kører kommunikationen herom i vid udstrækning elektronisk. - 8 af 54 - EBST-REF:

9 Konfiguration af ejendomsskattebillet, der består af en tidsplan for året (kørsler, udsendelse af skattebillet mv.) og den såkaldte kommunetabel med oplysninger om bagside, åbningstider, telefonnumre, antal kuverter mv. Hver kommune har sin tidsplan. Alle landets kommuner skal have afviklet deres skattebilletter indenfor den samme uge (5 dage). IT-leverandøren kommer med nogle forslag til kørsels- og godkendelsesdatoer, som kommunen kan vælge indenfor (undtagen København, der får pålagt datoer). Kommunalbestyrelsen beslutter hvilke bidrag og afgifter der skal opkræves over ejendomsskattebilletten eksempler: Skorstensfejer Rottebekæmpelse Renovation Vandafledning Vedligeholdelse af fortovsarealer Vejbidrag (afdrag herpå) Pumpe og digelav Byggevand (opkræves ikke i KK mere) Nogle af disse bidrag er fortrinsberettiget og hæfter på ejendommen, mens andre følger ejendommens ejer. Endvidere anvendes ESR til opkrævning af bidrag og afgifter for brug af kommunale arealer, f.eks. stadepladser, parkeringspladser, pølsevogne, husbåde, kajpladser, hotelskib m.v. Det er de såkaldte bidragsejendomme, som er identificeret ved ejendomsnummer og adresse. Herudover er der en række ikke kategoriserbare anvendelser af ESR, f.eks. styring af vandingen af solitære træer, hvor hvert træ har selvstændigt ejendomsnummer og adresse. Der ses i det følgende bort fra denne og andre uautoriserede anvendelser af ESR Meddel beregningsgrundlag Kommunalbestyrelsen har fastlagt grundskyldspromille og datoer for årets ejendomsskattebilletter. Information herom videregives til IT-leverandøren Ajourfør bidragsregister Kommunen ajourfører bidragsregistret, når der modtages ændringer hertil Dan konfiguration af ejendomsskattebillet Når der modtages et servicebrev (mail) om tidsplanen fra IT-leverandøren, påbegynder kommunen arbejdet med konfiguration af ejendomsskattebilletten. - 9 af 54 - EBST-REF:

10 4.1.4 Dan ejendomsskat (auto.) Når de tre forrige aktiviteter er på plads, og det er inden for rammerne af tidsplanen, beslutter kommunen, at der skal beregnes ejendomsskat (prøvekørsel). IT-leverandøren får besked herom Prøvekørsel (auto.) IT-leverandøren kører prøvekørslen (automatisk) og resultatet heraf (beregnet ejendomsskat og bidrag) sendes elektronisk til kommunen Kontrol af beregninger Kommunen modtager prøvekørslen og kontrollerer skatteberegningerne. Derudover modtages lister med fejl og anmærkninger fra IT-leverandøren, som også kontrolleres Korriger beregningsgrundlag Hvis resultatet af kontrollen ikke er tilfredsstillende, foretager kommunen de fornødne korrektioner af beregningsgrundlaget. Disse korrektioner sendes til IT-leverandøren, og der gives besked om endnu en prøvekørsel Giv besked om afvikling af endelig kørsel Når resultatet af prøvekørslen er tilfredsstillende, giver kommunen IT-leverandøren besked om afvikling af den endelige kørsel af skattebilletter Generer skattebilletter IT-leverandøren danner ejendomsskattebilletter og udskriver disse på papir, eller de distribueres til diverse snitfladesystemer, herunder eboks Efterbehandling Kommunen modtager et udpluk af skattebilletterne og kontrollerer disse. Herunder udenlandske adresser og specielle faktureringer (f.eks.???) Fremtidig proces Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: - Ændres: - Tilføjes: - Den fremtidige proces er stort set identisk med den nuværende. Det er systemunderstøttelsen, der er forskellig. I den fremtidige proces skal kommunikationen med eksterne leverandører om bidragsændringer i langt større grad foregå elektronisk (4.1.2 Ajourfør bidragsregister), f.eks. ved at bidragslevererandørerne indberetter via standardiserede snitflader. Det kan lette arbejdet hermed. Der vil imidlertid fortsat være behov at kunne interagere manuelt. En ændring heraf er imidlertid uden for scope af nærværende projekt, hvis fokus er de autoritative grunddataregistre af 54 - EBST-REF:

11 Kommunens arbejde med tidsplan og huskeliste burde kunne automatiseres i højere grad end i dag (4.1.3 Dan konfiguration af ejendomsskattebillet). En ændring heraf er imidlertid uden for scope af nærværende projekt, hvis fokus er de autoritative grunddataregistre. I den fremtidige løsning burde alle skattebilletter udelukkende være tilgængelige elektronisk (4.1.9 Generer skattebilletter (auto)). Der burde ikke være behov for fysiske skattebilletter. Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 2. Ejendomsskatteberegning - årlig nuværende systemunderstøttelse. KMD har ikke maskinkraft til selv at køre ejendomsskattebilletten. En stor del af dette køres i udlandet. Bidragsændringer registres i Bidragsregistret KMD-structura (internt fagsystem) anvendes til justering af tidsplan og kommunetabel Beregningerne af ejendomsskat og bidrag tjekkes op mod FAS og andre fagsystemer KMD ejendomsskat (ESR) er rygraden i udskrivningen og indgår i arbejdet med de fleste af processerne Fra ESR opdateres kommunens debitor- og økonomisystem, OIS mv af 54 - EBST-REF:

12 Fremtidig systemunderstøttelse I To-Be situationen ses der bort fra opkrævning af bidrag og afgifter via ESR, som ikke er relateret til kommunernes opgaver med beregning og udskrivning af ejendomsskat og bidrag/afgifter vedr. vurderingsejendomme. Figur 3. Ejendomsskatteberegning - årlig fremtidig systemunderstøttelse. I det fremtidige systembillede kan der være flere end en IT-leverandør. Bidragsændringer registres i et Fagsystem (evt. fortsat i Bidragsregistret) Et fagsystem anvendes til styring af ejendomsskatte-processen, herunder justering af tidsplan og kommunetabel Beregningerne af ejendomsskat og bidrag tjekkes op mod fagsystemer NytESR er rygraden i ejendomsskattebilletterne og indgår i arbejdet med de fleste af processerne Fra NytESR opdateres andre fagsystemer mv. Beregn ejendomsskat og ESR henter data om ejendommen fra Ejerfortegnelsen, Matriklen, NytVUR via datafordeleren - 12 af 54 - EBST-REF:

13 Proces 4.2 Ændring af ejendomsskattebillet Nuværende proces Figur 4. Ændring af ejendomsskattebillet nuværende og fremtidig proces. Frekvens: Antal sager årligt: Vejle: ca Odense: ca Kbh.: ca Kommunen modtager ændringer til ejendomsskattebilletten: Besked om nye lån til ejendomsskat eller indfrielse af eksisterende lån Bidragsændringer (f.eks. ændring af forbrugsafgifter), der modtages automatisk eller manuelt - 13 af 54 - EBST-REF:

14 Matrikulære udstykninger eller forandringer, opdeling/ændring af ejerlejligheder, ændringer ift. bygning på lejet grund (jf. AP1: Ejendomsdannelse) Ejerskifte (AP2: Ejerskifte) Ændret vurdering fra tidligere år (jf. AP5: Ejendomsvurdering og ejendomsværdiskat) Ændringer i dækningsafgift eller fritagelse (jf. Proces 4.5: Ændring af dækningsafgift og proces 4.6 Behandl fritagelse) Udvælg ejendomme med skattemæssig konsekvens (delvis auto.) Kommunen udvælger de ejendomme, hvor skattebilletten skal ændres. Selv om der er en ændring i grundlaget, så skal der ikke nødvendig køres en ny skattebillet. F.eks.??? medfører ikke en ny skattebillet. Derfor er processen kun delvis automatisk. De øvrige processer er identiske med de tilsvarende processer i 4.1 Dan ejendomsskattebillet årlig. Fremtidig proces Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: - Ændres: - Tilføjes: - Den fremtidige proces er stort set identisk med den nuværende. Det er systemunderstøttelsen, der er forskellig. I den fremtidige løsning burde alle skattebilletter udelukkende være tilgængelige elektronisk (4.1.9 Generer skattebilletter (auto)). Der burde ikke være behov for fysiske skattebilletter af 54 - EBST-REF:

15 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 5. Ændring af ejendomsskattebillet nuværende systemunderstøttelse. Systemunderstøttelsen svarer til proces 4.1 Dan ejendomsskattebillet årlig (AS-Is): KMD ejendomsskat (ESR) er rygraden i udskrivningen og indgår i arbejdet med de fleste af processerne KMD-structura (internt fagsystem) og Bidragsregistret anvendes hvis beregningsgrundlaget skal korrigeres Beregningerne af ejendomsskat og bidrag tjekkes op mod FAS og andre fagsystemer Fra ESR opdateres kommunens debitor-, og økonomisystem, OIS mv af 54 - EBST-REF:

16 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 6. Ændring af ejendomsskattebillet fremtidig systemunderstøttelse. Systemunderstøttelsen svarer til proces 4.1 Dan ejendomsskattebillet årlig (To-Be) af 54 - EBST-REF:

17 Proces 4.3 Registrering af arealer, der afviger fra matriklens areal Nuværende proces Figur 7. Registrering af arealer, der afviger fra matriklens areal nuværende proces. Frekvens: Antal sager årligt (ca.): Vejle: 2 (50 matrikler) Odense: 1 (4 matrikler) Kbh.: 2-3 (4-6 matrikler) Mindre end 100 sager om året på landsplan (< matrikler) Tal fra KMS: Der er i alt matrikelnumre, med afvigende arealer. Kommunen modtager henvendelse om ekspropriation eller jordfordeling f.eks. i forbindelse med en lokalplan. En af konsekvenserne heraf er, at en/flere ejendomme skal modtage/afgive arealer. Afvigelser i arealstørrelser resulterer i tillæg/fradrag i grundværdien og får derfor konsekvenser for ejendomsvurderingen Indberet afvigelse i ESR Kommunen registrerer ændringerne i grundarealerne i ESR. Herefter fortsætter processen i arbejdspakke 1: Ejendomsdannelse. I de tilfælde hvor afvigelse af arealer skyldes naturens forandringer (f.eks. til-/fraskylning af kystarealer) er det ejeren, der skal dokumentere arealændringerne af 54 - EBST-REF:

18 Skyldes arealændringerne ekspropriation registres ændringerne på grundlag af ekspropriationskendelsens oplysninger. Ved jordfordeling sker registreringens ud fra landinspektørens oplysninger. Fremtidig proces Figur 8. Registrering af arealer, der afviger fra matriklens areal fremtidig proces. Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: Indberet afvigelse i ESR Ændres: - Tilføjes: - Kommunen skal fremadrettet ikke registrere afvigende arealer. Der skal være krav om, at den ledende landinspektør ved statens ekspropriationer eller praktiserende landinspektør, som forestår jordfordelinger, registrerer de planlagte arealændringer i Præ-Matriklen. Dermed kan vurderingen ske på grundlag af autoritative matrikulære arealer af 54 - EBST-REF:

19 Princippet om at ejendomsvurderingen skal ske på Matriklens arealer betyder, at evt. fradrag i vurderingen som følge af bortskylning og lign. Kræver, at arealet opmåles af landinspektør og berigtiges i Matriklen. Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 9. Registrering af arealer, der afviger fra matriklens areal nuværende systemunderstøttelse. Kommunen registrerer afvigelserne i ESR af 54 - EBST-REF:

20 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 10. Registrering af arealer, der afviger fra matriklens areal fremtidig systemunderstøttelse. Processen udgår hos kommunen. Afvigelserne registreres i Præ-Matriklen (KMS) ud fra landinspektørens oplysninger af 54 - EBST-REF:

21 Proces 4.4 Indfør dækningsafgift Nuværende proces Figur 11. Indfør dækningsafgift nuværende og fremtidig proces. Frekvens: 1-2 kommuner x antal ejd. (ca. 500)??? (SKAT undersøger?) Kommunalbestyrelsen kan vælge at opkræve dækningsafgift for erhvervsejendomme Indfør dækningsafgift Hvis kommunalbestyrelsen påtænker at indføre dækningsafgift, skal kommunen senest d. 15/9 meddele dette til SKAT Forbered agterskrivelser SKAT forbereder agterskrivelser til de involverede og afventer så den endelige beslutning fra kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetlægningen Afgræns hvilke ejendomme, der er delvis dækningsafgiftspligtige Kommunen og SKAT har en dialog om, hvilke ejendomme, der skal afkræves dækningsafgift af. Kommunen afgør hvilke ejendomme, der skal betale afgift. SKAT fastsætter afgiftsbeløbet af 54 - EBST-REF:

22 4.4.4 Fastlæg budget Senest d. 15/10 i forbindelse med kommunens fastlæggelse af budget tages der den endelige beslutning om, hvorvidt dækningsafgiften skal indføres. SKAT informeres om beslutningen Udsend agterskrivelser og afgørelser Er dækningsafgiften besluttet, udsender SKAT agterskrivelser og afgørelser til de implicerede. Dækningsafgift beregnes og inkluderes i den næste årlige udsendelse af skattebilletter (jf. proces 4.1 Dan ejendomsskattebillet - årlig) og får konsekvenser for vurderingen (jf. proces 5.3 Almindelig vurdering). Indføres dækningsafgiften i et ulige år er man nødt til at gå 3 år tilbage i vurderingen. Fremtidig proces Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: - Ændres: - Tilføjes: - Den fremtidige proces er lig den nuværende proces. For kommunen ville det lette arbejdet, hvis SKAT i vurderingen ville notere, hvornår den har skattemæssig virkning fra. I dag laver kommunen unødigt arbejde mht. de ulige år (overspringsår). Det vedrører kun de kommuner, der skal til at indføre dækningsafgift (engangsbesparelse) - 22 af 54 - EBST-REF:

23 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 12. Indfør dækningsafgift nuværende systemunderstøttelse. I ESR registreres hvilke ejendomme, der er omfattede af dækningsafgiften (benyttelseskoder). I BBR undersøges hvilke bygninger, der er tale om, og hvad de benyttes til. Derudover anvender kommunen interne fagsystemer. SKAT anvender VUR af 54 - EBST-REF:

24 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 13. Indfør dækningsafgift fremtidig systemunderstøttelse. Kommunen vil i den fremtidige løsning anvende NytESR. BBR- og vurderingsoplysninger hentes via datafordeleren. Derudover anvendes interne fagsystemer. SKAT vil anvende Nyt VUR af 54 - EBST-REF:

25 Proces 4.5 Ændring af dækningsafgift Nuværende proces Figur 14. Ændring af dækningsafgift nuværende proces. Frekvens: Antal sager årligt: Vejle: ca Odense: ca. 50 Kbh.: ca.??? Kommunen modtager en henvendelse om ændring af dækningsafgiften, f.eks. ved overgang fra erhverv til bolig eller ved et erhvervsmæssigt mindre areal. Hvis dækningsafgiften skal bortfalde, skal dette gøres ved udgangen af kvartalet. Det kan imidlertid ikke lade sig gøre systemmæssigt, hvorfor kommunerne har forskellige manuelle løsninger heraf. Nogle indsætter et notat i ESR på ejendommen, andre noterer det i egen kalender o.lign af 54 - EBST-REF:

26 4.5.1 Behandl henvendelse om ændring Kommunen får en henvendelse/klage fra ejeren om ændring af dækningsafgiften. Kommunen behandler henvendelsen. Nogle af henvendelserne resulterer i et decideret klageforløb (ikke indtegnet) Send afslag Såfremt kommunen ikke kan godkende ændringen, sendes et afslag til ejer Giv besked til SKAT om ændring af dækningsafgift Hvis ejer får godkendt sit ændringsønske, sendes en administrativ varsling til SKAT om ændring af dækningsafgift Genoptag vurdering SKAT genoptager vurderingen, og der sendes en kvittering til kommunen (dato og varsling). Herefter skal der foretages ændring af skattebilletten (jf. Proces 4.2 Ændring af ejendomsskattebillet) Indsæt evt. notat på ejendom I nogle tilfælde indsætter kommunen et notat på ejendommen, så de ved, at dækningsafgiften er ændret. Fremtidig proces Figur 15. Ændring af dækningsafgift fremtidig proces af 54 - EBST-REF:

27 Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: - Ændres: Giv besked til SKAT om delvis ændring af dækningsafgift Tilføjes: - Den fremtidige proces er stort set uændret, men i de tilfælde hvor dækningsafgiften helt bortfalder, kan den blive ændret automatisk Giv besked til SKAT om delvis ændring af dækningsafgift Det betyder, at Kommunen kun skal give SKAT besked, når der er tale om delvis bortfald af dækningsafgift. Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 16. Ændring af dækningsafgift nuværende systemunderstøttelse. ESR, BBR og byggesagssystem (interne fagsystemer) anvendes til at undersøge henvendelsen/klagen om ændring af dækningsafgift.. Derudover benyttes ESDH i tilfælde af afslag. Fra ESR sendes administrativ varsling til SKAT, og der registreres evt. et notat på ejendommen i ESR. SKAT anvender VUR af 54 - EBST-REF:

28 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 17. Ændring af dækningsafgift fremtidig systemunderstøttelse. Der bliver behov for et felt i ejendomsskatteregisteret (hel/delvis). Denne oplysning står i dag i vurderingsregisteret. Kommunen vil i den fremtidige løsning anvende NytESR. Data fra Matriklen, Ejerfortegnelsen, BBR og NytVUR hentes via datafordeleren. Derudover anvendes interne fagsystemer. SKAT vil anvende Nyt VUR af 54 - EBST-REF:

29 Proces 4.6 Behandl fritagelse Nuværende proces Figur 18. Behandl fritagelse nuværende proces. Frekvens: Antal sager årligt: Vejle: ca. 200 Odense: ca. 100 Kbh.: ca. 200 I alt ca (hele DK) Processen vedrører behandling af sager om fritagelse for ejendomsskat. Det kan eksempelvis være tale om: en skole, institution, sports- og idrætsanlæg, museum ( 8-fritagelser) eller statsligt, regionalt eller kommunalt ejede ejendomme, forsamlingshuse, fredede ejendomme ( 7-fritagelser), hvor der søges om fritagelse af 54 - EBST-REF:

30 Det kan også være ejerskifte, som resulterer i, at en 7- eller 8-fritagelse skal ophæves. Såsanne situationer er f.eks. når det offentlige sælger/køber ejendomme. Processen er tidskrævende, fordi der er mange forhold, der skal undersøges Behandl henvendelse om fritagelse Kommunen får en henvendelse om fritagelse for ejendomsskat. Kommunen sagsbehandler henvendelsen og undersøger om ejendommen hører under 7-fritagelser. Der er evt. behov for opslag i tingbogen Send afslag Såfremt kommunen ikke godkender fritagelsen, sendes et afslag til ansøger/ejer Giv besked til SKAT om fritagelse Hvis ejer får godkendt fritagelsen, sendes en administrativ varsling til SKAT om hel eller delvis fritagelse Behandl varsling SKAT behandler varslingen, og der sendes en kvittering til kommunen (med dato for opgavens udførelse). Hvis der er tale om hel fritagelse, registreres det bare på ejendommen ( H ). Hvis der derimod er tale om delvis fritagelse, udsendes en agterskrivelse til ejer, og der genneføres en ny vurdering (proces 5.3 Almindelig vurdering). Herefter skal der foretages ændring af skattebilletten (jf. Proces 4.2 Ændring af ejendomsskattebillet) Indsæt evt. notat på ejendom I nogle tilfælde indsætter kommunen et notat på ejendommen, så de ved, at der er godkendt fritagelse på ejendommen af 54 - EBST-REF:

31 Fremtidig proces Figur 19. Behandl fritagelse fremtidig proces. Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: - Ændres: Giv besked til SKAT om delvis fritagelse Tilføjes: - Den fremtidige proces er stort set uændret, men i de tilfælde hvor der gives hel fritagelse, kan denne del af processen ske automatisk Giv besked til SKAT om delvis ændring af dækningsafgift Det betyder, at Kommunen kun skal give SKAT besked, når der er tale om delvis bortfald af dækningsafgift af 54 - EBST-REF:

32 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 20. Behandl fritagelse nuværende systemunderstøttelse. ESR, BBR og Stadsarkivet (interne fagsystemer) anvendes til at undersøge henvendelsen om fritagelse. Der foretages evt. et opslag i tingbogen (etl). Derudover benyttes ESDH i tilfælde af afslag. Fra ESR sendes administrativ varsling til SKAT, og der registreres evt. et notat på ejendommen i ESR. SKAT anvender VUR af 54 - EBST-REF:

33 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 21. Behandl fritagelse fremtidig systemunderstøttelse. Kommunen vil i den fremtidige løsning anvende NytESR. Data fra Matriklen, Ejerfortegnelsen, BBR og NytVUR hentes via datafordeleren. Derudover anvendes interne fagsystemer. Hvorvidt data fra tingbogen hentes via direkte opslag eller datafordeleren er uafklaret. SKAT vil anvende Nyt VUR af 54 - EBST-REF:

34 Bilag - Procesdiagrammer Figur 1. Ejendomsskatteberegning - årlig nuværende og fremtidig proces af 54 - EBST-REF:

35 Figur 2. Ejendomsskatteberegning - årlig nuværende systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

36 Figur 3. Ejendomsskatteberegning - årlig fremtidig systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

37 Figur 4. Ændring af ejendomsskattebillet nuværende og fremtidig proces af 54 - EBST-REF:

38 Figur 5. Ændring af ejendomsskattebillet nuværende systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

39 Figur 6. Ændring af ejendomsskattebillet fremtidig systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

40 Figur 7. Registrering af arealer, der afviger fra matriklens areal nuværende proces af 54 - EBST-REF:

41 Figur 8. Registrering af arealer, der afviger fra matriklens areal fremtidig proces af 54 - EBST-REF:

42 Figur 9. Registrering af arealer, der afviger fra matriklens areal nuværende systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

43 Figur 10. Registrering af arealer, der afviger fra matriklens areal fremtidig systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

44 Figur 11. Indfør dækningsafgift nuværende og fremtidig proces af 54 - EBST-REF:

45 Figur 12. Indfør dækningsafgift nuværende systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

46 Figur 13. Indfør dækningsafgift fremtidig systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

47 Figur 14. Ændring af dækningsafgift nuværende proces af 54 - EBST-REF:

48 Figur 15. Ændring af dækningsafgift fremtidig proces af 54 - EBST-REF:

49 Figur 16. Ændring af dækningsafgift nuværende systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

50 Figur 17. Ændring af dækningsafgift fremtidig systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

51 Figur 18. Behandl fritagelse nuværende proces af 54 - EBST-REF:

52 Figur 19. Behandl fritagelse fremtidig proces af 54 - EBST-REF:

53 Figur 20. Behandl fritagelse nuværende systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

54 Figur 21. Behandl fritagelse fremtidig systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Version:

Læs mere

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Handlingsplan Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ke Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. Metode... 3 3. Digital adgang til data relevant ved ejendomshandel

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet Arbejdspakke under grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser, stednavne og administrative inddelinger under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Analyse af danske myndigheders brug

Læs mere

Overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet interviewrapport

Overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet interviewrapport Arbejdspakke under grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser, stednavne og administrative inddelinger under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Overblik over danske myndigheders brug

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Registrering af supplerende erhvervsadresser mm. - beskrivelse

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer Kortlægning og potentialevurdering Udarbejdet af Mads Staunskjær ApS for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 - februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion

Læs mere

Beretning 2012 Erhverv og Teknik

Beretning 2012 Erhverv og Teknik Beretning 2012 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2012... 4 2.3 Årets tendenser... 5 3. Ejendomsskatteteam...

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Bygning på lejet grund - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering

Bygning på lejet grund - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering Badebroejer Brugsretsaftaler Kolonihavehusejer Tinglysning og beskatning? Vindmølleejer Michael Frederiksen og Trine Thomsen Afgangsprojekt 2013 Landinspektør,

Læs mere

Forbedring af ejendomsvurderingen. Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg

Forbedring af ejendomsvurderingen. Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg Forbedring af ejendomsvurderingen Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg September 2014 Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls - Schultz Distribution Herstedvang

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Juni 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Udarbejdet

Læs mere

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag Arkitekturramme for Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag 2008-2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Projektets baggrund...4 OIO EA...5 Matrikulære data er referencedata...5 Bruger-analyse...6

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og 10.-25. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem,

Læs mere