10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case"

Transkript

1 Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: SPOR: 1 Arbejdspakke 4 - Processer ift. Kommunal ejendomsskat og bidrag Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppe Oprettet: 18. januar 2012 Udskrevet: 23. januar 2012 Fil:10 2a Arbejdspakke 4 - Processer ift kommunal ejendomsskat og bidrag ver 1.0.doc

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Procesbeskrivelser fra 1.og 2. workshop oprettet i skabelon til beskrivelse af processer Procesbeskrivelse klargjort til interessent review herunder er diagrammer indsat i dokumentet HTE-S&D HTE-S&D Procesbeskrivelse klargjort til spor 2 HTE-S&D, KH-S&D Klargjort til styregruppeaflevering KH-S&D Opdateret til version 1.0 efter godkendelse på styregruppemøde KH-S&D Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 PROJEKTETS ANLEDNING OG BAGGRUND... 4 PROCES... 4 METODE... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 PRINCIPPER FOR FREMTIDIG REGISTRERING AF OPLYSNINGER VEDRØRENDE KOMMUNAL EJENDOMSSKAT OG BIDRAG TANKER OM MODERNISERING OG FORENKLING AF EJENDOMSBESKATNINGEN... 6 PROCES 4.1 EJENDOMSSKATTEBEREGNING - ÅRLIG... 8 NUVÆRENDE PROCES... 8 FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 4.2 ÆNDRING AF EJENDOMSSKATTEBILLET NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 4.3 REGISTRERING AF AREALER, DER AFVIGER FRA MATRIKLENS AREAL NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

3 PROCES 4.4 INDFØR DÆKNINGSAFGIFT NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 4.5 ÆNDRING AF DÆKNINGSAFGIFT NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 4.6 BEHANDL FRITAGELSE NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse BILAG - PROCESDIAGRAMMER af 54 - EBST-REF:

4 Indledning Projektets anledning og baggrund I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der under fokusområdet fælles grunddata for alle myndigheder formuleret to initiativer, der sigter på genbrug af ejendomsog bygningsdata samt adressedata: Initiativ 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata, samt Initiativ 10.2b om Genbrug af adressedata. Nærværende dokument indgår i gennemførelsen af spor 1 under førstnævnte initiativ. Dokumentet indeholder en beskrivelse af nuværende og fremtidige processer i relation til ejendomsdannelse inkl. tilhørende systemunderstøttelse. Beskrivelsen er fokuseret på processer af væsentlig betydning for kvalificering af business casen: Dokumentet vil sammen med dokumentet 10.2a Genbrug af ejendoms- og bygningsdata Udkast til gevinster og infrastrukturforbedringer udgøre grundlaget til det efterfølgende spor 2 Kvalificering af business case. Proces Analysen af de forskellige arbejdsprocesser er gennemført i perioden fra 14. november til 4. december I denne periode har der været afholdt nedenstående workshops: 1. workshop afholdt onsdag den 14. november hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Identifikation af de nuværende processer omkring kommunal ejendomsskat, bidrag og dækningsafgift. Deltagere: KL, KOMBIT, Odense Kommune, Vejle Kommune, Københavns Kommune, samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2. workshop afholdt torsdag den 24. november hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Gennemgang af forslag til nuværende processer og identifikation af fremadrettede processer omkring kommunal ejendomsskat, bidrag og dækningsafgift inkl. fremtidig systemunderstøttelse. Identifikation af stikord vedrørende gevinster, infrastruktur- og grunddataforbedringer og forudsætninger. Deltagere: KL, KOMBIT, Odense Kommune, Vejle Kommune, Københavns Kommune, samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. Derudover har der været afholdt nogle interne workshops i Strand&Donslund samt nogle koordinationsmøder med hhv. Devoteam og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Metode Projektet fokuserer på arbejdsgange/processer af et vist omfang eller kompleksitet, hvor effektiviseringspotentialet skønnes størst. Processerne grupperes i 5 arbejdspakker. - 4 af 54 - EBST-REF:

5 De nuværende og fremtidige processer er afdækket via workshops med deltagelse af relevante parter. Disse workshops er gennemført efter nedenstående model: I den første workshop beskrives de nuværende processer og den tilhørende systemunderstøttelse (As-Is). Endvidere skitseres ideer til den fremtidige situation (To-Be). Med dette udgangspunkt udarbejdes et forslag til de fremtidige processer og tilhørende systemunderstøttelse (To-Be), som drøftes og verificeres på den anden workshop. På begge workshops indsamles forslag til gevinster og infrastrukturforbedringer. Processen er mere detaljeret beskrevet i dokumentet Metode Spor 1 - Genbrug af data. Læsevejledning Dokumentet indeholder et kapitel med beskrivelse af hver af nedenstående processer: Proces 4.1 Dan ejendomsskattebillet - årlig Proces 4.2 Ændring af ejendomsskattebillet Proces 4.3 Registrering af arealer, der afviger fra matriklens areal Proces 4.4 Indberet dækningsafgift Proces 4.5 Ændring af dækningsafgift Proces 4.6 Vedligehold bidragsregister Proces 4.7 Behandl fritagelse Hver af processerne er dokumenteret med en model og en kort beskrivelse af hhv. nuværende og fremtidig proces inkl. tilhørende systemunderstøttelse. De enkelte delprocesser i en proces er fortløbende nummereret ( 4.1.1, etc.). Disse numre anvendes som referencer i Udkast til gevinster og infrastrukturforbedringer. - 5 af 54 - EBST-REF:

6 Principper for fremtidig registrering af oplysninger vedrørende kommunal ejendomsskat og bidrag. De fremtidige processer vedrørende kommunal ejendomsskat og bidrag bygger på følgende principper: Entydig og stabil identifikation af nye bestemte faste ejendomme (matrikulær udstykning, ejerlejlighedsopdeling og registrering af bygning på lejet grund) samt deres bestanddele sker ved kilden. Bestemte faste ejendomme registreres i Matriklen både som en tidlig registrering i Præ-matriklen og som endelig registrering. I begge tilfælde identificeres hver ejendom ved et bestemt fast ejendomsnummer (BFE-nr.) Informationer og dokumenter i relation til ajourføring af Matriklen opbevares i Præmatriklen og senere i Matriklen som strukturerede data, som andre processer og systemer kan anvende, fordi der er tilknyttet BFE-nr. Der sendes ikke dokumenter rundt i systemet. I stedet hentes aktuelle informationer i Præ-matriklen og Matriklen (via datafordeleren), når der er behov herfor i de enkelte delprocesser. Arealer, som er omlagt enten som følge af ekspropriation eller jordfordeling, registreres i Præ-matriklen, indtil disse forretninger er endeligt gennemført og registreret i Matriklen. Tanker om modernisering og forenkling af ejendomsbeskatningen På workshop nr. 2 var der en generel drøftelse af kompleksiteten i lovgivningen vedr. ejendomsbeskatningen. Velvidende at emnet er uden for projektets scope, synes det relevant at inddrage mulighederne for at forenkle via lovgivning og ikke kun ved tekniske tiltag. Disse drøftelser er søgt sammenfattet i det følgende. En gennemgribende modernisering af hele ejendomsområdet vil kunne se på mulighederne, der ligger i at skabe et nyt system, hvor alle ejendomsskatter/- afgifter alene beregnes med udgangspunkt i ejendomsværdien. Modellen, hvor det er op til den enkelte kommune at bestemme niveauet for de nye ejendomsskatter, kunne bibeholdes. - 6 af 54 - EBST-REF:

7 De nugældende lovregler i såvel vurderingsloven som den kommunale ejendomsskattelov er ganske komplicerede. Dels er de svære at forstå for såvel administrationen som borgerne, dels er de omkostningstunge at administrere. En gennemgribende forenkling af vurderingslov og ejendomsskattelov vil formentlig medføre nogle fordelingsmæssige konsekvenser, da det f.eks. vil betyde, at ejerlejlighedsejere vil blive beskattet hårdere i grundskyld end i dag, da grundværdien for disse udgør en forholdsmæssigt mindre del end for husejere. Det vil derfor muligvis være nødvendigt at indføre forskellige vægtninger for beskatningen i forhold til de enkelte ejendommes benyttelseskode. Skattestoppet vil dog mindske de fordelingsmæssige problemer. Mere specifikt kunne ændringerne gå ud på følgende: 1. Vurderingsloven ændres, så der kun skal foretages en benyttelseskodetildeling og én ansættelse nemlig en ejendomsværdi samt nødvendige fordelinger heraf. 2. Den kommunale ejendomsskattelov forenkles og kommunerne gives adgang til at opkræve dækningsafgift og grundskyld beregnet som en procent af ejendomsværdien indenfor særlige bånd svarende til mulighederne p.t. på grundskyldsområdet. 3. Dækningsafgift opkræves af ejendomme med særlige benyttelseskoder f.eks. 02- blandet benyttede erhvervsejendomme, 03-forretningsejendomme og 04-fabrik og lager. Derved bliver det benyttelseskoden, der er afgørende for skattepligten og ikke de nuværende regler om bygningsarealernes anvendelse. 4. Grundskyld opkræves for forskellige grupper af benyttelseskoder med forskellige procenter for at mindske omfordelingsproblematikken ved overgang til at beskatte ejendomsværdien i stedet for en grundværdi. Måske er dette alligevel ikke nødvendigt, når skattestoppet eksisterer, for det lægger et loft for beskatningen af alle bestående ejere, og alle fremtidige ejere (købere) kender det nye beskatningsgrundlag og kan indkalkulere det i købsprisen. 5. Skattestopreglerne justeres og forenkles, så der altid tages udgangspunkt i den aktuelle vurdering evt. med tilbageindeksering til et basisår. - 7 af 54 - EBST-REF:

8 Proces 4.1 Ejendomsskatteberegning - årlig Nuværende proces Figur 1. Ejendomsskatteberegning - årlig nuværende og fremtidig proces. Frekvens: En pr. ejendom Ejendomsskattebilletten ( jf. Ejendomsskatteloven 29) bygges op af tre dele: Beregningsgrundlag (grundskyldspromille og dato for udskrivning af ejendomsskat), der fastlagt af kommunalbestyrelsen Automatisk eller manuelt modtagne ændringer til bidragsregisteret. Disse afgifter/opkrævninger kommer løbende over hele året fra en række eksterne leverandører (skorstenfejer, gågadefejning pr. meter facade mv ). Bidrag giver i dag en del udfordringer i mange kommuner, fordi der er mange bidrag-leverandører, som leverer data på meget forskellig vis. For andre kommuner kører kommunikationen herom i vid udstrækning elektronisk. - 8 af 54 - EBST-REF:

9 Konfiguration af ejendomsskattebillet, der består af en tidsplan for året (kørsler, udsendelse af skattebillet mv.) og den såkaldte kommunetabel med oplysninger om bagside, åbningstider, telefonnumre, antal kuverter mv. Hver kommune har sin tidsplan. Alle landets kommuner skal have afviklet deres skattebilletter indenfor den samme uge (5 dage). IT-leverandøren kommer med nogle forslag til kørsels- og godkendelsesdatoer, som kommunen kan vælge indenfor (undtagen København, der får pålagt datoer). Kommunalbestyrelsen beslutter hvilke bidrag og afgifter der skal opkræves over ejendomsskattebilletten eksempler: Skorstensfejer Rottebekæmpelse Renovation Vandafledning Vedligeholdelse af fortovsarealer Vejbidrag (afdrag herpå) Pumpe og digelav Byggevand (opkræves ikke i KK mere) Nogle af disse bidrag er fortrinsberettiget og hæfter på ejendommen, mens andre følger ejendommens ejer. Endvidere anvendes ESR til opkrævning af bidrag og afgifter for brug af kommunale arealer, f.eks. stadepladser, parkeringspladser, pølsevogne, husbåde, kajpladser, hotelskib m.v. Det er de såkaldte bidragsejendomme, som er identificeret ved ejendomsnummer og adresse. Herudover er der en række ikke kategoriserbare anvendelser af ESR, f.eks. styring af vandingen af solitære træer, hvor hvert træ har selvstændigt ejendomsnummer og adresse. Der ses i det følgende bort fra denne og andre uautoriserede anvendelser af ESR Meddel beregningsgrundlag Kommunalbestyrelsen har fastlagt grundskyldspromille og datoer for årets ejendomsskattebilletter. Information herom videregives til IT-leverandøren Ajourfør bidragsregister Kommunen ajourfører bidragsregistret, når der modtages ændringer hertil Dan konfiguration af ejendomsskattebillet Når der modtages et servicebrev (mail) om tidsplanen fra IT-leverandøren, påbegynder kommunen arbejdet med konfiguration af ejendomsskattebilletten. - 9 af 54 - EBST-REF:

10 4.1.4 Dan ejendomsskat (auto.) Når de tre forrige aktiviteter er på plads, og det er inden for rammerne af tidsplanen, beslutter kommunen, at der skal beregnes ejendomsskat (prøvekørsel). IT-leverandøren får besked herom Prøvekørsel (auto.) IT-leverandøren kører prøvekørslen (automatisk) og resultatet heraf (beregnet ejendomsskat og bidrag) sendes elektronisk til kommunen Kontrol af beregninger Kommunen modtager prøvekørslen og kontrollerer skatteberegningerne. Derudover modtages lister med fejl og anmærkninger fra IT-leverandøren, som også kontrolleres Korriger beregningsgrundlag Hvis resultatet af kontrollen ikke er tilfredsstillende, foretager kommunen de fornødne korrektioner af beregningsgrundlaget. Disse korrektioner sendes til IT-leverandøren, og der gives besked om endnu en prøvekørsel Giv besked om afvikling af endelig kørsel Når resultatet af prøvekørslen er tilfredsstillende, giver kommunen IT-leverandøren besked om afvikling af den endelige kørsel af skattebilletter Generer skattebilletter IT-leverandøren danner ejendomsskattebilletter og udskriver disse på papir, eller de distribueres til diverse snitfladesystemer, herunder eboks Efterbehandling Kommunen modtager et udpluk af skattebilletterne og kontrollerer disse. Herunder udenlandske adresser og specielle faktureringer (f.eks.???) Fremtidig proces Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: - Ændres: - Tilføjes: - Den fremtidige proces er stort set identisk med den nuværende. Det er systemunderstøttelsen, der er forskellig. I den fremtidige proces skal kommunikationen med eksterne leverandører om bidragsændringer i langt større grad foregå elektronisk (4.1.2 Ajourfør bidragsregister), f.eks. ved at bidragslevererandørerne indberetter via standardiserede snitflader. Det kan lette arbejdet hermed. Der vil imidlertid fortsat være behov at kunne interagere manuelt. En ændring heraf er imidlertid uden for scope af nærværende projekt, hvis fokus er de autoritative grunddataregistre af 54 - EBST-REF:

11 Kommunens arbejde med tidsplan og huskeliste burde kunne automatiseres i højere grad end i dag (4.1.3 Dan konfiguration af ejendomsskattebillet). En ændring heraf er imidlertid uden for scope af nærværende projekt, hvis fokus er de autoritative grunddataregistre. I den fremtidige løsning burde alle skattebilletter udelukkende være tilgængelige elektronisk (4.1.9 Generer skattebilletter (auto)). Der burde ikke være behov for fysiske skattebilletter. Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 2. Ejendomsskatteberegning - årlig nuværende systemunderstøttelse. KMD har ikke maskinkraft til selv at køre ejendomsskattebilletten. En stor del af dette køres i udlandet. Bidragsændringer registres i Bidragsregistret KMD-structura (internt fagsystem) anvendes til justering af tidsplan og kommunetabel Beregningerne af ejendomsskat og bidrag tjekkes op mod FAS og andre fagsystemer KMD ejendomsskat (ESR) er rygraden i udskrivningen og indgår i arbejdet med de fleste af processerne Fra ESR opdateres kommunens debitor- og økonomisystem, OIS mv af 54 - EBST-REF:

12 Fremtidig systemunderstøttelse I To-Be situationen ses der bort fra opkrævning af bidrag og afgifter via ESR, som ikke er relateret til kommunernes opgaver med beregning og udskrivning af ejendomsskat og bidrag/afgifter vedr. vurderingsejendomme. Figur 3. Ejendomsskatteberegning - årlig fremtidig systemunderstøttelse. I det fremtidige systembillede kan der være flere end en IT-leverandør. Bidragsændringer registres i et Fagsystem (evt. fortsat i Bidragsregistret) Et fagsystem anvendes til styring af ejendomsskatte-processen, herunder justering af tidsplan og kommunetabel Beregningerne af ejendomsskat og bidrag tjekkes op mod fagsystemer NytESR er rygraden i ejendomsskattebilletterne og indgår i arbejdet med de fleste af processerne Fra NytESR opdateres andre fagsystemer mv. Beregn ejendomsskat og ESR henter data om ejendommen fra Ejerfortegnelsen, Matriklen, NytVUR via datafordeleren - 12 af 54 - EBST-REF:

13 Proces 4.2 Ændring af ejendomsskattebillet Nuværende proces Figur 4. Ændring af ejendomsskattebillet nuværende og fremtidig proces. Frekvens: Antal sager årligt: Vejle: ca Odense: ca Kbh.: ca Kommunen modtager ændringer til ejendomsskattebilletten: Besked om nye lån til ejendomsskat eller indfrielse af eksisterende lån Bidragsændringer (f.eks. ændring af forbrugsafgifter), der modtages automatisk eller manuelt - 13 af 54 - EBST-REF:

14 Matrikulære udstykninger eller forandringer, opdeling/ændring af ejerlejligheder, ændringer ift. bygning på lejet grund (jf. AP1: Ejendomsdannelse) Ejerskifte (AP2: Ejerskifte) Ændret vurdering fra tidligere år (jf. AP5: Ejendomsvurdering og ejendomsværdiskat) Ændringer i dækningsafgift eller fritagelse (jf. Proces 4.5: Ændring af dækningsafgift og proces 4.6 Behandl fritagelse) Udvælg ejendomme med skattemæssig konsekvens (delvis auto.) Kommunen udvælger de ejendomme, hvor skattebilletten skal ændres. Selv om der er en ændring i grundlaget, så skal der ikke nødvendig køres en ny skattebillet. F.eks.??? medfører ikke en ny skattebillet. Derfor er processen kun delvis automatisk. De øvrige processer er identiske med de tilsvarende processer i 4.1 Dan ejendomsskattebillet årlig. Fremtidig proces Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: - Ændres: - Tilføjes: - Den fremtidige proces er stort set identisk med den nuværende. Det er systemunderstøttelsen, der er forskellig. I den fremtidige løsning burde alle skattebilletter udelukkende være tilgængelige elektronisk (4.1.9 Generer skattebilletter (auto)). Der burde ikke være behov for fysiske skattebilletter af 54 - EBST-REF:

15 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 5. Ændring af ejendomsskattebillet nuværende systemunderstøttelse. Systemunderstøttelsen svarer til proces 4.1 Dan ejendomsskattebillet årlig (AS-Is): KMD ejendomsskat (ESR) er rygraden i udskrivningen og indgår i arbejdet med de fleste af processerne KMD-structura (internt fagsystem) og Bidragsregistret anvendes hvis beregningsgrundlaget skal korrigeres Beregningerne af ejendomsskat og bidrag tjekkes op mod FAS og andre fagsystemer Fra ESR opdateres kommunens debitor-, og økonomisystem, OIS mv af 54 - EBST-REF:

16 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 6. Ændring af ejendomsskattebillet fremtidig systemunderstøttelse. Systemunderstøttelsen svarer til proces 4.1 Dan ejendomsskattebillet årlig (To-Be) af 54 - EBST-REF:

17 Proces 4.3 Registrering af arealer, der afviger fra matriklens areal Nuværende proces Figur 7. Registrering af arealer, der afviger fra matriklens areal nuværende proces. Frekvens: Antal sager årligt (ca.): Vejle: 2 (50 matrikler) Odense: 1 (4 matrikler) Kbh.: 2-3 (4-6 matrikler) Mindre end 100 sager om året på landsplan (< matrikler) Tal fra KMS: Der er i alt matrikelnumre, med afvigende arealer. Kommunen modtager henvendelse om ekspropriation eller jordfordeling f.eks. i forbindelse med en lokalplan. En af konsekvenserne heraf er, at en/flere ejendomme skal modtage/afgive arealer. Afvigelser i arealstørrelser resulterer i tillæg/fradrag i grundværdien og får derfor konsekvenser for ejendomsvurderingen Indberet afvigelse i ESR Kommunen registrerer ændringerne i grundarealerne i ESR. Herefter fortsætter processen i arbejdspakke 1: Ejendomsdannelse. I de tilfælde hvor afvigelse af arealer skyldes naturens forandringer (f.eks. til-/fraskylning af kystarealer) er det ejeren, der skal dokumentere arealændringerne af 54 - EBST-REF:

18 Skyldes arealændringerne ekspropriation registres ændringerne på grundlag af ekspropriationskendelsens oplysninger. Ved jordfordeling sker registreringens ud fra landinspektørens oplysninger. Fremtidig proces Figur 8. Registrering af arealer, der afviger fra matriklens areal fremtidig proces. Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: Indberet afvigelse i ESR Ændres: - Tilføjes: - Kommunen skal fremadrettet ikke registrere afvigende arealer. Der skal være krav om, at den ledende landinspektør ved statens ekspropriationer eller praktiserende landinspektør, som forestår jordfordelinger, registrerer de planlagte arealændringer i Præ-Matriklen. Dermed kan vurderingen ske på grundlag af autoritative matrikulære arealer af 54 - EBST-REF:

19 Princippet om at ejendomsvurderingen skal ske på Matriklens arealer betyder, at evt. fradrag i vurderingen som følge af bortskylning og lign. Kræver, at arealet opmåles af landinspektør og berigtiges i Matriklen. Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 9. Registrering af arealer, der afviger fra matriklens areal nuværende systemunderstøttelse. Kommunen registrerer afvigelserne i ESR af 54 - EBST-REF:

20 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 10. Registrering af arealer, der afviger fra matriklens areal fremtidig systemunderstøttelse. Processen udgår hos kommunen. Afvigelserne registreres i Præ-Matriklen (KMS) ud fra landinspektørens oplysninger af 54 - EBST-REF:

21 Proces 4.4 Indfør dækningsafgift Nuværende proces Figur 11. Indfør dækningsafgift nuværende og fremtidig proces. Frekvens: 1-2 kommuner x antal ejd. (ca. 500)??? (SKAT undersøger?) Kommunalbestyrelsen kan vælge at opkræve dækningsafgift for erhvervsejendomme Indfør dækningsafgift Hvis kommunalbestyrelsen påtænker at indføre dækningsafgift, skal kommunen senest d. 15/9 meddele dette til SKAT Forbered agterskrivelser SKAT forbereder agterskrivelser til de involverede og afventer så den endelige beslutning fra kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetlægningen Afgræns hvilke ejendomme, der er delvis dækningsafgiftspligtige Kommunen og SKAT har en dialog om, hvilke ejendomme, der skal afkræves dækningsafgift af. Kommunen afgør hvilke ejendomme, der skal betale afgift. SKAT fastsætter afgiftsbeløbet af 54 - EBST-REF:

22 4.4.4 Fastlæg budget Senest d. 15/10 i forbindelse med kommunens fastlæggelse af budget tages der den endelige beslutning om, hvorvidt dækningsafgiften skal indføres. SKAT informeres om beslutningen Udsend agterskrivelser og afgørelser Er dækningsafgiften besluttet, udsender SKAT agterskrivelser og afgørelser til de implicerede. Dækningsafgift beregnes og inkluderes i den næste årlige udsendelse af skattebilletter (jf. proces 4.1 Dan ejendomsskattebillet - årlig) og får konsekvenser for vurderingen (jf. proces 5.3 Almindelig vurdering). Indføres dækningsafgiften i et ulige år er man nødt til at gå 3 år tilbage i vurderingen. Fremtidig proces Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: - Ændres: - Tilføjes: - Den fremtidige proces er lig den nuværende proces. For kommunen ville det lette arbejdet, hvis SKAT i vurderingen ville notere, hvornår den har skattemæssig virkning fra. I dag laver kommunen unødigt arbejde mht. de ulige år (overspringsår). Det vedrører kun de kommuner, der skal til at indføre dækningsafgift (engangsbesparelse) - 22 af 54 - EBST-REF:

23 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 12. Indfør dækningsafgift nuværende systemunderstøttelse. I ESR registreres hvilke ejendomme, der er omfattede af dækningsafgiften (benyttelseskoder). I BBR undersøges hvilke bygninger, der er tale om, og hvad de benyttes til. Derudover anvender kommunen interne fagsystemer. SKAT anvender VUR af 54 - EBST-REF:

24 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 13. Indfør dækningsafgift fremtidig systemunderstøttelse. Kommunen vil i den fremtidige løsning anvende NytESR. BBR- og vurderingsoplysninger hentes via datafordeleren. Derudover anvendes interne fagsystemer. SKAT vil anvende Nyt VUR af 54 - EBST-REF:

25 Proces 4.5 Ændring af dækningsafgift Nuværende proces Figur 14. Ændring af dækningsafgift nuværende proces. Frekvens: Antal sager årligt: Vejle: ca Odense: ca. 50 Kbh.: ca.??? Kommunen modtager en henvendelse om ændring af dækningsafgiften, f.eks. ved overgang fra erhverv til bolig eller ved et erhvervsmæssigt mindre areal. Hvis dækningsafgiften skal bortfalde, skal dette gøres ved udgangen af kvartalet. Det kan imidlertid ikke lade sig gøre systemmæssigt, hvorfor kommunerne har forskellige manuelle løsninger heraf. Nogle indsætter et notat i ESR på ejendommen, andre noterer det i egen kalender o.lign af 54 - EBST-REF:

26 4.5.1 Behandl henvendelse om ændring Kommunen får en henvendelse/klage fra ejeren om ændring af dækningsafgiften. Kommunen behandler henvendelsen. Nogle af henvendelserne resulterer i et decideret klageforløb (ikke indtegnet) Send afslag Såfremt kommunen ikke kan godkende ændringen, sendes et afslag til ejer Giv besked til SKAT om ændring af dækningsafgift Hvis ejer får godkendt sit ændringsønske, sendes en administrativ varsling til SKAT om ændring af dækningsafgift Genoptag vurdering SKAT genoptager vurderingen, og der sendes en kvittering til kommunen (dato og varsling). Herefter skal der foretages ændring af skattebilletten (jf. Proces 4.2 Ændring af ejendomsskattebillet) Indsæt evt. notat på ejendom I nogle tilfælde indsætter kommunen et notat på ejendommen, så de ved, at dækningsafgiften er ændret. Fremtidig proces Figur 15. Ændring af dækningsafgift fremtidig proces af 54 - EBST-REF:

27 Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: - Ændres: Giv besked til SKAT om delvis ændring af dækningsafgift Tilføjes: - Den fremtidige proces er stort set uændret, men i de tilfælde hvor dækningsafgiften helt bortfalder, kan den blive ændret automatisk Giv besked til SKAT om delvis ændring af dækningsafgift Det betyder, at Kommunen kun skal give SKAT besked, når der er tale om delvis bortfald af dækningsafgift. Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 16. Ændring af dækningsafgift nuværende systemunderstøttelse. ESR, BBR og byggesagssystem (interne fagsystemer) anvendes til at undersøge henvendelsen/klagen om ændring af dækningsafgift.. Derudover benyttes ESDH i tilfælde af afslag. Fra ESR sendes administrativ varsling til SKAT, og der registreres evt. et notat på ejendommen i ESR. SKAT anvender VUR af 54 - EBST-REF:

28 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 17. Ændring af dækningsafgift fremtidig systemunderstøttelse. Der bliver behov for et felt i ejendomsskatteregisteret (hel/delvis). Denne oplysning står i dag i vurderingsregisteret. Kommunen vil i den fremtidige løsning anvende NytESR. Data fra Matriklen, Ejerfortegnelsen, BBR og NytVUR hentes via datafordeleren. Derudover anvendes interne fagsystemer. SKAT vil anvende Nyt VUR af 54 - EBST-REF:

29 Proces 4.6 Behandl fritagelse Nuværende proces Figur 18. Behandl fritagelse nuværende proces. Frekvens: Antal sager årligt: Vejle: ca. 200 Odense: ca. 100 Kbh.: ca. 200 I alt ca (hele DK) Processen vedrører behandling af sager om fritagelse for ejendomsskat. Det kan eksempelvis være tale om: en skole, institution, sports- og idrætsanlæg, museum ( 8-fritagelser) eller statsligt, regionalt eller kommunalt ejede ejendomme, forsamlingshuse, fredede ejendomme ( 7-fritagelser), hvor der søges om fritagelse af 54 - EBST-REF:

30 Det kan også være ejerskifte, som resulterer i, at en 7- eller 8-fritagelse skal ophæves. Såsanne situationer er f.eks. når det offentlige sælger/køber ejendomme. Processen er tidskrævende, fordi der er mange forhold, der skal undersøges Behandl henvendelse om fritagelse Kommunen får en henvendelse om fritagelse for ejendomsskat. Kommunen sagsbehandler henvendelsen og undersøger om ejendommen hører under 7-fritagelser. Der er evt. behov for opslag i tingbogen Send afslag Såfremt kommunen ikke godkender fritagelsen, sendes et afslag til ansøger/ejer Giv besked til SKAT om fritagelse Hvis ejer får godkendt fritagelsen, sendes en administrativ varsling til SKAT om hel eller delvis fritagelse Behandl varsling SKAT behandler varslingen, og der sendes en kvittering til kommunen (med dato for opgavens udførelse). Hvis der er tale om hel fritagelse, registreres det bare på ejendommen ( H ). Hvis der derimod er tale om delvis fritagelse, udsendes en agterskrivelse til ejer, og der genneføres en ny vurdering (proces 5.3 Almindelig vurdering). Herefter skal der foretages ændring af skattebilletten (jf. Proces 4.2 Ændring af ejendomsskattebillet) Indsæt evt. notat på ejendom I nogle tilfælde indsætter kommunen et notat på ejendommen, så de ved, at der er godkendt fritagelse på ejendommen af 54 - EBST-REF:

31 Fremtidig proces Figur 19. Behandl fritagelse fremtidig proces. Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: - Ændres: Giv besked til SKAT om delvis fritagelse Tilføjes: - Den fremtidige proces er stort set uændret, men i de tilfælde hvor der gives hel fritagelse, kan denne del af processen ske automatisk Giv besked til SKAT om delvis ændring af dækningsafgift Det betyder, at Kommunen kun skal give SKAT besked, når der er tale om delvis bortfald af dækningsafgift af 54 - EBST-REF:

32 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 20. Behandl fritagelse nuværende systemunderstøttelse. ESR, BBR og Stadsarkivet (interne fagsystemer) anvendes til at undersøge henvendelsen om fritagelse. Der foretages evt. et opslag i tingbogen (etl). Derudover benyttes ESDH i tilfælde af afslag. Fra ESR sendes administrativ varsling til SKAT, og der registreres evt. et notat på ejendommen i ESR. SKAT anvender VUR af 54 - EBST-REF:

33 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 21. Behandl fritagelse fremtidig systemunderstøttelse. Kommunen vil i den fremtidige løsning anvende NytESR. Data fra Matriklen, Ejerfortegnelsen, BBR og NytVUR hentes via datafordeleren. Derudover anvendes interne fagsystemer. Hvorvidt data fra tingbogen hentes via direkte opslag eller datafordeleren er uafklaret. SKAT vil anvende Nyt VUR af 54 - EBST-REF:

34 Bilag - Procesdiagrammer Figur 1. Ejendomsskatteberegning - årlig nuværende og fremtidig proces af 54 - EBST-REF:

35 Figur 2. Ejendomsskatteberegning - årlig nuværende systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

36 Figur 3. Ejendomsskatteberegning - årlig fremtidig systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

37 Figur 4. Ændring af ejendomsskattebillet nuværende og fremtidig proces af 54 - EBST-REF:

38 Figur 5. Ændring af ejendomsskattebillet nuværende systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

39 Figur 6. Ændring af ejendomsskattebillet fremtidig systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

40 Figur 7. Registrering af arealer, der afviger fra matriklens areal nuværende proces af 54 - EBST-REF:

41 Figur 8. Registrering af arealer, der afviger fra matriklens areal fremtidig proces af 54 - EBST-REF:

42 Figur 9. Registrering af arealer, der afviger fra matriklens areal nuværende systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

43 Figur 10. Registrering af arealer, der afviger fra matriklens areal fremtidig systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

44 Figur 11. Indfør dækningsafgift nuværende og fremtidig proces af 54 - EBST-REF:

45 Figur 12. Indfør dækningsafgift nuværende systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

46 Figur 13. Indfør dækningsafgift fremtidig systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

47 Figur 14. Ændring af dækningsafgift nuværende proces af 54 - EBST-REF:

48 Figur 15. Ændring af dækningsafgift fremtidig proces af 54 - EBST-REF:

49 Figur 16. Ændring af dækningsafgift nuværende systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

50 Figur 17. Ændring af dækningsafgift fremtidig systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

51 Figur 18. Behandl fritagelse nuværende proces af 54 - EBST-REF:

52 Figur 19. Behandl fritagelse fremtidig proces af 54 - EBST-REF:

53 Figur 20. Behandl fritagelse nuværende systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

54 Figur 21. Behandl fritagelse fremtidig systemunderstøttelse af 54 - EBST-REF:

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. dannelse af vejnavne og adresser

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. genbrug af adresser på personområdet

Læs mere

Skat 2013. Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig

Skat 2013. Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig Skat 2013 Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig Hold øje med ejendomsvurderingen og ejendomsskatterne det lønner sig. Vi har i de senere år oplevet fald i ejendomspriserne, hvilket også bliver afspejlet

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand?

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? - 1 Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vi har købt hus i Thailand, og vi har fået at vide, at der skal betales

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen?

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen? Til Kommunerne Att. - Den tekniske direktør - Den digitaliseringsansvarlige - Den ansvarlige for det kommunale ejendomsoplysningsskema Dato: 28. juni. 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler:

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. til. (Vurderingerne i årene 2015 og 2016)

Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. til. (Vurderingerne i årene 2015 og 2016) Lovforslag nr. L 76 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme (Vurderingerne i

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic.

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic. OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystemet Teknisk dialogmøder med leverandører 1. Indledning I uge 51 2014 afholdt KOMBIT tekniske dialogmøder omkring det kommende udbud af

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag.

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Folketingets Kommunaludvalg Dato: 2. december 2010 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: DEPPHO Sags nr.: 1005128

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia

Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia Kongens Port 2B - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 14/847 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD 1.0 GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3

Læs mere

Implementering og registrering af ejerlejligheder i fremtidens Matrikel

Implementering og registrering af ejerlejligheder i fremtidens Matrikel Implementering og registrering af ejerlejligheder i fremtidens Matrikel - Et nødvendigt skridt mod en mere effektiv og moderne ejendomsregistrering Jon Vestergaard Jacobsen og Afgangsspeciale 2012, landinspektøruddannelsens

Læs mere

Ejendomsskat. Grundejerforeningen Ternesøparken. November 2011

Ejendomsskat. Grundejerforeningen Ternesøparken. November 2011 Ejendomsskat Grundejerforeningen Ternesøparken November 2011 Om Rafn og Søn Rafn & Søn beskæftiger sig med ejendomsskat, dvs. de love og bestemmelser, der fastsætter ejendomsskatten for bolig- og grundejere.

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

GRundskyld og tilskud

GRundskyld og tilskud GRundskyld og tilskud Indledning Dansk Golf Union (DGU) har i samarbejde med PwC udarbejdet denne vejledning inden for grundskyldsfritagelse. Vejledningen berører også emnet tilskud efter folkeoplysningsloven.

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme...

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ERHVERVSEJENDOMME Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... 4 Er lejer forpligtet til at betale

Læs mere

Ejendomsskat. Jonsgården - Jonshaven - Jonsvangen. Marts 2012

Ejendomsskat. Jonsgården - Jonshaven - Jonsvangen. Marts 2012 Ejendomsskat Jonsgården - Jonshaven - Jonsvangen Marts 2012 Om Rafn og Søn Rafn & Søn beskæftiger sig med ejendomsskat, dvs. de love og bestemmelser, der fastsætter ejendomsskatten for bolig- og grundejere.

Læs mere

Ejendomsskat. Egernvænget, Roskilde. Juni 2003

Ejendomsskat. Egernvænget, Roskilde. Juni 2003 Ejendomsskat Egernvænget, Roskilde Juni 2003 Om Rafn og søn Rafn & søn beskæftiger sig med ejendomsskat, dvs. de love og bestemmelser, der fastsætter ejendomsskatten for bolig- og grundejere. Pauli Rafn

Læs mere

Forbedring af ejendomsvurderingen. Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg, september 2014

Forbedring af ejendomsvurderingen. Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg, september 2014 Forbedring af ejendomsvurderingen Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg, september 2014 Velkomst og introduktion 2 Peter Engberg Jensen Tidligere koncernchef i Nykredit Lise

Læs mere

Procesoptimering mellem konkurrerende virksomheder i finanssektoren. CFIR og InfinIT seminar 23. oktober 2014 - Jesper Grona

Procesoptimering mellem konkurrerende virksomheder i finanssektoren. CFIR og InfinIT seminar 23. oktober 2014 - Jesper Grona Procesoptimering mellem konkurrerende virksomheder i finanssektoren CFIR og InfinIT seminar 23. oktober 2014 - Jesper Grona Mine emner Finanssektoren Konkurrenter og samarbejdspartnere Udviklingen e-nettet

Læs mere

Ejendomsskat. Hybenhaven

Ejendomsskat. Hybenhaven Ejendomsskat Hybenhaven Om Rafn og Søn Rafn & Søn beskæftiger sig med ejendomsskat, dvs. de love og bestemmelser, der fastsætter ejendomsskatten for bolig- og grundejere. Pauli Rafn pr@rafnogsoen.dk www.rafnogsoen.dk

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Fokus på erhvervsejendomme

Fokus på erhvervsejendomme Fokus på erhvervsejendomme ejendomsvurderingen og ejendomsskatter 2008 TAX Fokus på erhvervsejendomme ejendomsvurderingen og ejendomsskatter 2008 TAX a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Ejendomsskat. Bakkelund. August 2009

Ejendomsskat. Bakkelund. August 2009 Ejendomsskat Bakkelund August 2009 Om Rafn og Søn Rafn & Søn beskæftiger sig med ejendomsskat, dvs. de love og bestemmelser, der fastsætter ejendomsskatten for bolig- og grundejere. Pauli Rafn Konsulent

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.)

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) [1] Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0079 Udkast Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) 1 I lov om vurdering af landets

Læs mere

Betaler du for meget i ejendomsskat?

Betaler du for meget i ejendomsskat? E je ndom s s e rvice Betaler du for meget i ejendomsskat? Rafn & Søn er landets førende juridiske rådgiver indenfor beskatning af fast ejendom. Det er vores erfaring, at ejendomsskatten hviler på et fejlagtigt

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen.

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Videregivelsesregler for KMD e-distribution Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Efter en tilmelding til KMD e-distribution, vil du modtage

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 5 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD...

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM. Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034

UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM. Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034 UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034 INDHOLD EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK 3 BESKRIVELSE 3 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD 4 TEKNISKE INSTALLATIONER / LØSØRE 4 MILJØFORHOLD

Læs mere

Hvis du/i ikke endnu har besluttet, om du/i vil benytte tilbuddet fra Rafn og Søn

Hvis du/i ikke endnu har besluttet, om du/i vil benytte tilbuddet fra Rafn og Søn Hvis du/i ikke endnu har besluttet, om du/i vil benytte tilbuddet fra Rafn og Søn Vi vil gerne have undersøgt vores muligheder for at spare ejendomsskat Vi har kontakt til et konsulentbureau, der har specialiseret

Læs mere

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog 1 Information Materialet er baseret på en kombination af det bedste fra de mest anerkendte

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information

EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information Indhold 1. Indledning... 2 2. Kontekstsanalyse... 3 As-Is... 3 Livssituationer... 4 3. Vision og mål... 4 Regelforenkling... 5 4. Regler... 6 Informationsbehov...

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan sikres effektiviseringen?

DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan sikres effektiviseringen? KTC s årsmøde 20. september 2012 Spor 5 work smarter not harder Hvordan prioriteres nødvendige digitale løsninger frem for de teknisk mest fremragende? DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

Ejendomsoversigt 18-12-2014

Ejendomsoversigt 18-12-2014 Generelle oplysninger Ejendomsnr: 8529 Vejkode: 763 Vejnavn: Sandgraven Husnr: 3 Etage: Side/dørnr: Hovedejer Beliggenhed: Sandgraven 3 Matrikulært areal: 2.650 Heraf vejareal: 0 Areal til vurdering: 2.650

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010. Indledning

Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010. Indledning Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har hvert år reduceret antallet af administrative medarbejdere.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Betaling & Kontrol NOTAT Til KFU KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 Gældsvejledning skaber nye muligheder for afvikling

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Ejendomscentret Skadevej 26, 8765, Klovborg 24285599 Bredgade 29, 8740 Brædstrup - 75754500

Ejendomscentret Skadevej 26, 8765, Klovborg 24285599 Bredgade 29, 8740 Brædstrup - 75754500 Ejendomscentret Skadevej 26, 8765, Klovborg 24285599 Bredgade 29, 8740 Brædstrup - 75754500 Salgsopstilling Adresse: Møllevej 1, Åle, 7160 Tørring Sagsnr.: 1306KS Dato: 22-09-2015 Beskrivelse: BILLIG HUSLEJE

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Engrosmodellen E2E-test - Godkendelser og håndtering af ændringer

Engrosmodellen E2E-test - Godkendelser og håndtering af ændringer Til Teknik-og implementeringsgruppen Engrosmodellen E2E-test - Godkendelser og håndtering af ændringer 11. marts 2015 xvje/xvje Dok. 14/15488-33 1/5 1. Baggrund Formålet med dette notat er at sikre en

Læs mere

Amagerfælledvej 52, 2300 Kbh. S SALGSOPSTILLING - FEB 2015

Amagerfælledvej 52, 2300 Kbh. S SALGSOPSTILLING - FEB 2015 Amagerfælledvej 52, 2300 Kbh. S SALGSOPSTILLING - FEB 2015 Side 2 Beliggenhed Ejendommen ligger ud til Amagerfælledvej med Bikuben Kollegiet på den ene side og Det Humanistiske Fakultet på den anden side.

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere