Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08 Djurslands Erhvervsskoler (DJES) er en kombinationsskole, og udbyder derfor både tekniske og merkantile uddannelser. På overordnet DJES-niveau samarbejder vi om særdeles mange ting, f.eks. den overordnede strategi, målsætninger, skolemiljø, økonomi og administration, udarbejdelse af handleplaner for øget gennemførelse, ligesom vi i hverdagen samarbejder om en række praktiske ting. Vi har valgt at de lokale undervisningsplaner er skrevet for hver afdeling for sig (men selvfølgelig alle i henhold til de fælles strategier, mål osv), efter følgende opdeling: - Merkantile grundforløb (GHS) - Merkantile hovedforløb (Detaildivisionen) - De tekniske uddannelser, opdelt på o Produktion & udvikling og Strøm, styring & IT og Bil, fly og andre transportmidler o Mediaproduktion Denne lokale undervisningsplan er gældende for den merkantile indgang, som foregår på Grenaa Handelsskole (GHS). Denne undervisningsplan er udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg, og med input og bidrag fra lærere, studievejledere og andre på skolen. Undervisningsplanen er sidst revideret juni Undervisningsplanen bygger på den nye lovgivning fra juli 2008, da alle vore elever undervises efter den nye lovgivning. Skolens pædagogiske grundlag bygger på, at handelsskolen skal være et godt sted at lære og et godt sted at være. Dvs. at vi vægter mødet mellem lærer og elev omkring den faglige indlæring højt, samtidig med at vi også vægter det sociale miljø og de fysiske rammer højt. Vores arbejde med eleverne bæres af ordene ro, regelmæssighed, rammer, respons og respekt. Vi arbejder med elevernes uddannelsesplan gennem Elevplan, og vi reviderer løbende elevernes planer. Vi forsøger at sikre, at alle elever får mulighed for at nå deres mål, og vi tilrettelægger i udstrakt grad undervisningen og planerne efter individuelle hensyn. Undervisningen på HG er præget af at være praksisnær og elevaktiverende, og vi kvalificerer hele tiden eleverne til at kunne klare sig i erhvervslivet. Undervisningen er tilrettelagt, således at eleven inkl. forberedelser og afleveringsopgaver har en arbejdsuge på ca. 37 timer. Denne undervisningsplan dækker det merkantile grundforløb. Afdelingen samarbejder tæt med skolens Detaildivision, som varetager undervisningen i hovedforløb, primært inden for detail- og handelsuddannelser. Vi udveksler ofte ideer og tanker, ligesom lærerne fra grundforløbet ofte udlånes til undervisning på hovedforløbene. Hvis vore elever starter i hovedforløb indenfor et område, hvor vi ikke selv dækker undervisningen i hovedforløbet, har vi et glimrende samarbejde med andre handelsskoler, f.eks. i Århus eller Odder.

2 Desuden samarbejder afdelingen også tæt med de tekniske erhvervsuddannelser på Djurslands Erhvervsskoler. Vi samarbejder om pædagogik, om fastholdelse af eleverne og om forskellige tiltag, f.eks. særlige uddannelsespakker til særlige grupper af elever. Praktiske oplysninger om HG på GHS: Den pædagogisk ansvarlige for HG på GHS er uddannelsesleder Eva Bæk Pedersen, som træffes på eller telefon Øverste ansvarlige for afdelingen er forstander Lars Ry Jørgensen og uddannelseschef Mette Brinch Thomsen. Skolens lærere og administrativt personale er både tilknyttet HG afdelingen og HHX afdelingen. Der er ca. 20 lærere knyttet til undervisningen på HG. Studievejlederen hedder Jesper Søndergaard, og derudover har skolen en fast mentor/coach ansat, med det formål at nedbringe frafaldet og i det hele taget bistå eleverne med diverse problemer. Skolens assistent på HG-området hedder Pia Krogh Pedersen og den administrativt ansvarlige for eksamen hedder Anne-Dorte Hammer. Struktur og antal elever på Grenaa Handelsskole: Grenaa Handelsskole er en lille handelsskole, hvilket vor geografiske placering på spidsen af Djursland er en forklaring på. Vi har knap 200 elever om året på der merkantile grundforløb, og vi tilbyder forskellige forløb/pakker indenfor det merkantile område, dog altid med individuelle muligheder for at krydse eller sammensætte på tværs at de forløb, vi planlægger. I skoleåret har vi følgende tilbud: - HG-multi - HG-praksisnær - HG-forlænget - HG-turbo Uddybende om HG-multi: HG-multi er sådan set ikke nogen pakke, da det er det almindelige forløb. HG-multi er for elever, der ønsker at kunne sikre sig en bred vifte af muligheder, herunder også muligheden for senere at kunne læse videre. HG-multi er primært for almindelige unge mennesker. Vi har normalt 4-6 klasser på HG-multi, fordelt mellem elever på 1.år og på 2.år. For at sikre så mange muligheder som muligt har vi mange individuelle valgmuligheder, f.eks. kan alle elever frit vælge, hvilket niveau de vil afslutte de forskellige fag på. Men samtidig prioriterer vi trygheden i stamklassen højt, idet vores erfaring er, at en velfungerende klasse er en af de vigtigste parametre i forhold til at fastholde så mange elever som muligt.

3 For at sikre en optimal uddannelse for alle elever, tilbyder vi både supplerende undervisningen på lavere niveauer, og ekstra undervisning på højere niveauer. I samarbejde med det lokale VUC tilbyder vi f.eks. både ordblindestøtte og engelsk på B-niveau. Vores valgfag og projektfag (og metode i grundfagene) på HG-multi er valgt i samarbejde med det lokale undervisningsudvalg, og for at sikre kontinuiteten og roen i stamklassen, integreres valgfagene og projekterne så vidt muligt i stamklassen. Det lokale uddannelsesudvalg har peget på følgende vigtige elementer: - En international vinkel, kulturforståelse, studierejse, projekter om opstart af udenlandsk virksomhed - Djursland som turistområde, turisme-fag, tysk, projekter om oplevelsesøkonomi - Præsentation, både af varer og ideer, dekoration, reklame, messestande, præsentationsøvelser - Job-parathed, projekter, skolemiljø - Praksisnær undervisning, al undervisning, projekter, messe, loppemarked, 3-d modeller Elever på HG-multi afslutter altid deres grundforløb med et eksamensprojekt, som retter sig mod det hovedforløb eleven ønsker. For at sikre, at eleven har så mange valgmuligheder som muligt, forsøger vi at få alle elever til at rette sig mod flere forskellige hovedforløb. Vores erfaringer siger os, at eleven ofte søger praktikplads indenfor forskellige kategorier, f.eks. både detail og handel. Desuden er vi også meget opmærksomme på, at de elever, der senere ønsker at kunne læse videre, får optimale muligheder for dette, f.eks. mange fag på C-niveau og evt. 1-2 fag på B-niveau. Uddybende om HG-praksisnær: Denne uddannelsespakke er for elever, der ønsker at komme hurtigt i kontakt med det rigtige erhvervsliv og som ønsker at lære via en mere praktisk vinkel. Eleverne får dog samme grundfag som eleverne på HGmulti bare på en anden måde. I HG-praksisnær er en del af undervisningen tilrettelagt som forlagt undervisning i lokale virksomheder, hvor undervisningen foregår som et tæt samarbejde mellem virksomhed og skole. Eleven får dog størstedelen af undervisningen i grundfagene på skolen, mens valgfag og projekter i højere grad foregår som en vekselvirkning mellem skole og virksomheden, og her indgår forlagt undervisning. Skolen besøger eleven i butikken flere gange i løbet af skoleåret og undervisningen på skolen er tilrettelagt efter at eleven opholder sig meget i en virksomhed, således at en stor synergi effekt kan sikres. Desuden har skolen selvfølgelig en stor opgave i at få timerne i virksomheden til at fungere som undervisning, og ikke bare som arbejde. Elever, som gennemfører deres grundforløb via ny mesterlære, integreres i HG-praksisnær i det omfang det skønnes hensigtsmæssigt. Det vil også være muligt at integrere EGU elever i denne pakke. Eleverne i HG-praksisnær afslutter med et eksamensprojekt, der primært retter sig mod en læreplads som butiksmedhjælper eller kontorservice. Hvis eleverne senere ønsker at udbygge deres uddannelse med trin 2, altså til assistent niveau, kan dette naturligvis også lade sig gøre.

4 I skoleåret 08/09 har vi en klasse i dette forløb, og disse elever befinder sig i starten af deres uddannelsesforløb. Ideerne bag HG-praksisnær er udviklet i tæt samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg og de lokale virksomheder, der deltager. For det lokale uddannelsesudvalg har det være meget vigtigt at sikre en uddannelsesform, hvor også elever, der IKKE har lyst til 2 års skolegang, kan få en god og alsidig uddannelse. Desuden er det håbet, at eleverne i dette forløb vil udvikle en meget stor grad af job-parathed. De vigtigste parametre i dette forløb er derfor praksisnær og jobparat. Uddybende om HF-forlænget: Denne pakke er med opkvalificering og øget afklaring og er målrettet elever, der har brug for disse ting. Pakken er udarbejdet i samarbejde med det lokale jobcenter og det lokale beskæftigelsesråd, som giver mulighed for ekstra støtte til de elever, der har brug for dette. Undervisningen i HG-forlænget sigter mod en læreplads som butiksmedhjælper eller kontorservice. Alternativt (og realistisk!) ved vi, at en del af eleverne vil vælge et ufaglært job i stedet for et hovedforløb, og undervisningen sigter derfor også mod hurtigt og umiddelbart at give eleverne kvalifikationer, så de kan klare sig i erhvervslivet. Undervisningen i HG-forlænget er tilrettelagt, således at elever, der tidligere har oplevet nederlag i uddannelsessystemet, her får mulighed for sejre og succes er, således at lysten til at uddanne sig oparbejdes. GHS har i skoleåret 08/09 en klasse i dette forløb. De vigtigste parmetre i dette forløb er praksisnær, uddannelsesparat, jobparat og fokus på Djursland som region for turisme og oplevelsesøkonomi. Uddybende om HG-turbo: Denne pakke er for elever, som har lidt flere forudsætninger end den gennemsnitlige elev på år. Det kan være elever med anden uddannelse, skolegang eller erhvervserfaring bag sig. Undervisningen i HGturbo er tilrettelagt, således at eleverne når de højeste niveauer i alle fag, hurtigere end forløbet i HG-multi. Pakken er rettet mod voksne (bredt forstået), og selvom undervisningen retter sig mod de højeste niveauer, er der samtidig individuelle muligheder for at afslutte på lavere niveauer. Desuden retter pakken sig mod studenter fra det almene gymnasium, som på et 12 ugers forløb kan erhverve merkantile kompetencer, således at de kan starte på en merkantil læreplads. GHS har i skoleåret 08/09 en sammensat klasse inden for dette forløb.

5 Didaktiske, metodiske og pædagogiske overvejelser og principper for organiseringen af undervisningen: På GHS mener vi, at udgangspunktet for undervisningen er den enkelte elev og dennes forudsætninger og behov. Vi tilrettelægger og organiserer undervisningen, så eleven så vidt muligt får mulighed for selv at mærke, at eleven udvikler sig og tilegner sig viden og færdigheder. Undervisningen er som udgangspunkt organiseret omkring stamklasser, men med mulighed for mange individuelle valg, og med meget samvær med elever i andre klasser eller andre forløb. Vores undervisning er helhedsorienteret og praksisnær, og giver udfordringer for elever på alle niveauer. Eleverne har indflydelse på deres egen undervisning, og der er jævnlige evalueringer mellem lærer og elev. For at give eleverne ro, regelmæssighed og rammer er meget af undervisningen organiseret med udgangspunkt i grundfagene (dansk, engelsk, EØ, IT, Samfundsfag, Salg&Service og til dels også Tysk), således at projekter, kompetenceløft m.m., organiseres på baggrund af det faste skema og de faste lærere. Lærerne på skolen møder eleven både som underviser, som faglige og pædagogisk sparringspartner, som igangsætter, som mod-og medspiller og som kontaktlærer. På GHS vægter vi samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. Vi tager på virksomhedsbesøg, inviterer virksomhederne ind til os og inddrager virksomhederne i konkrete projekter, som f.eks. vores årlige outlet. Vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger: På GHS har vi den fordel at være så lille en skole, at ledelse og studievejledere næsten kan have overblik og indsigt i alle eleverne. Dette udnytter vi til at give alle elever den optimale uddannelse. Arbejdet begynder allerede inden eleverne starter på skolen, således at alle elever har udfyldt et spørgeskema, været til samtale og om muligt er afklaret i forhold til uddannelsesønske, inden de starter på skolen. For at sikre at alle elever kan få lov at starte på en frisk, holdes alle oplysninger dog tilbage fra elevens kommende kontaktlærer, indtil de to har nået at lære hinanden at kende. Hvis der er muligt at indplacere eleven på et af ovenstående pakke-forløb allerede inden skolestart, så gøres dette. Hvis det ikke har været muligt, så er målet, at eleven er placeret korrekt og blivende inden for de første 2 uger. Selv når en elev er indplaceret i den rette pakke, foregår der forsat en løbende vurdering af eleven, idet eleven hele tiden evalueres i forhold til det optimale niveau i hvert eneste fag og i forhold til ønsket hovedforløb. Desuden er der rige muligheder for at hoppe mellem de forskellige pakker. Især for elever i HG-turbo foregår der en mere omfattende kompenceafklaring, da disse elever ofte kan få merit for dele af deres grunduddannelse og/eller hovedforløb. Men også for elever i de øvrige pakker kan det komme på tale med meget individuelt sammensatte forløb som et resultat af kompetenceafklaringen. Valgfri undervisning:

6 Ekstra valgfri undervisning bruges, hvor det skønnes hensigtsmæssigt. De fleste elever i pakken HGforlænget får forlænget deres grundforløb. Desuden kan valgfri undervisning også være opnåelse af ekstra kompetencer, f.eks. niveau B i engelsk eller andre fag. Valgfri undervisning bruges også til at give elever et løft, f.eks. ordblinde undervisning i samarbejde med VUC. Undervisningsdifferentiering: Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes forudsætninger og behov, og da de er forskellige, er undervisningsdifferentiering nødvendig. Undervisningsdifferentiering kan foregå på forskellige måder, men skal dog altid kunne rummes inden for de faglige rammer af det merkantile grundforløb. Nogle elever har flere praktiske erfaringer end andre, og kan derfor i højere grad inddrage disse i den daglige undervisning og opgaveløsning. Der er stor forskel på elevernes faglige forudsætninger på HG, da vi spænder lige fra elever, der uden problemer kunne tage en gymnasial ungdomsuddannelse til elever, som vi modtager for forskellige specialskoler. Alle elever skal selvfølgelig igennem samme kernestof, men der er alligevel mulighed for individuel differentiering, f.eks. i måder en opgave løses på, i den hjælp og vejledning der gives undervejs og i nogen grad også i de krav, der stilles til eleven. Desuden foregår undervisningsdifferentiering i høj også gennem elevens valg af uddannelsespakke, og indenfor den enkelte pakke, i elevens valg af faglige niveauer i de enkelte fag og i elevens valg i forskellige projektperioder, valgfagsblokke m.m. Derudover er der selvfølgelig også forskel på, hvilke hovedforløb eleven sigter imod, og dette vil afspejle sig i elevens grundforløb, primært ved at indholdet i projekter, større opgaver m.m. drejes i retning af det ønskede hovedforløb. Elevindflydelse: Eleven på HG har i høj grad selv indflydelse på sin uddannelse. Det er eleven selv, der skriver sin egen uddannelsesplan, - naturligvis under vejledning fra elevens kontaktlærer. Inden for uddannelsesplanens rammer er eleven selv med til at sammensætte det konkrete forløb, som eleven skal igennem på grundforløbet. Desuden har eleven løbende i den daglige undervisning og i projektperioder m.m., mulighed for at få indflydelse på valg af arbejdsmetode, indhold i projekter, indhold i undervisningen m.m. Læringsaktiviteter: Mål og indhold for alle fag, projekter, aktiviteter m.m. er beskrevet andetsteds på denne hjemmeside, ligesom de forskellige årsplaner kan ses.

7 Vi anvender ikke elevplan til beskrivelse af undervisningsaktiviteterne. I forbindelse med den nye lovgivning sommeren 2008 har vi ændret struktur og indhold på HG grunduddannelsen en del. Det bærende princip for vore læringsaktiviteter er stamklassen, undervisningen i grundfagene og progressionen frem mod de afsluttende kompetencer i grundforløbsprojektet. På basis af stamklassen og grundfagene indarbejder vi en lang række projekter og aktiviteter, herunder også virksomhedsforlagt undervisning, praktikperioder og studierejser. Vore mest praksisnære projekter er den årlige messe-outlet og det årlige loppemarked. Eleverne får alle fag og undervisningsaktiviteter beskrevet løbende, så de kan foretage deres individuelle valg ud fra dette. Vi har valgt at opbygge vore beskrivelser ud fra skabelonen i Elevplan, selvom vi som sagt ikke benytter elevplan til så meget andet end uddannelsesplaner p.t. Ny mesterlære: På GHS forsøger vi at få gang i ny mesterlære på det merkantile område, men da det merkantile grundforløb er noget mere bogligt end de fleste andre EUD grundforløb, er der en vis modstand i de lokale virksomheder. Vi har dog fået enkelte aftaler igennem og her er eleverne tilknyttet vor HG-praksisnære forløb, således at eleven får undervisning i visse fag og færdigheder på Handelsskolen. For at få ny mesterlære til at fungere optimalt, tilknyttes eleven to kontaktlærere. Den ene er hovedansvarlig for elevens uddannelse på Handelsskolen og den anden er hovedansvarlig for elevens uddannelse i virksomheden alt samme i grundforløbet. Disse kontaktlærere har ansvaret for elevens uddannelsesplan og for at elevens grundforløb tilrettelægges og gennemføres optimalt. Kontaktlærerne sikre, at eleven løbende evalueres og at uddannelsesplanen løbende justeres. Ved afslutningen af grundforløbet skal eleven gennem et grundforløbsprojekt, og det kan enten foregå sammen med øvrige elever i HG-praksisnær eller som et praktisk projekt i virksomheden. Under alle omstændigheder er det kontaktlærernes opgave at sikre den afsluttende kompetencevurdering af eleven og deraf følgende udstedelse af grundforløbsbevis. Bedømmelsesplan: På grundforløbet bedømmes både elevens faglige kompetence og personlige kompetencer løbende. De faglige kompetencer bedømmes ud fra 7-trins skalaen, og de personlige kompetencer bedømmes mere blødt, dels ud fra elevens selvevaluering og dels på lærergruppens bedømmelser. Elever vurderes i følgende faglige sammenhænge: Alle grundfag (dansk, engelsk, erhvervsøkonomi, IT, samfundsfag, salg&service, evt. tysk) bedømmes ud fra 7 trinsskalaen, og bedømmelsen foretages både løbende og ved afslutningen af ethvert niveau i et fag.

8 Desuden bedømmes følgende fag ud fra samme kriterier som grundfag: dekoration, kulturforståelse, økonomistyring, turisme, detail og øvrige valgfag. Alle projekter m.m. vurderes ligeledes ud fra 7 trins skalaen, efter en intern fremlæggelse/eksamen på skolen. Det afsluttende grundforløbsbevis bedømmes ud fra 7-trins skalaen. Den afsluttende bedømmelse af, hvorvidt eleven kan få udskrevet et grundforløbsbevis afhænger i meget høj grad af elevens faglige præstationer og bedømmelser. Men det vil dog altid være en helhedsvurdering, hvor også elevens udvikling af de personlige kompetencer kan spille ind. Skolepraktik: Elever kan optages i skolepraktik, dersom de opfylder EMMA kriterierne. Grenaa Handelsskole tilbyder ikke selv skolepraktik, men henviser eleverne til handelsskoler i Randers og Århus. Eksamensregler: Her henvises til skolens eksamensreglement for HG kan ses på denne hjemmeside. Fag, projekter, læringsaktiviteter og årsplaner Al undervisning på det merkantile grundforløb er planlagt ud fra: - De 5 R er: ro, regelmæssighed, rammer, respons og respekt Og de elementer det lokale undervisningsudvalg har peget på: - En international vinkel, kulturforståelse, studierejse, projekter om opstart af udenlandsk virksomhed - Djursland som turistområde, turisme-fag, tysk, projekter om oplevelsesøkonomi - Præsentation, både af varer og ideer, dekoration, reklame, messestande, præsentationsøvelser - Job-parathed, projekter, skolemiljø - Praksisnær undervisning, al undervisning, projekter, messe, loppemarked, 3-d modeller Desuden tilbyder vi gode fysiske rammer, med en skole hvor der er plads til gruppearbejde, med gode lokaler til f.eks. dekoration og med gode store klasselokaler. Vi anvender altid de seneste versioner af de største og mest avancerede økonomistyringssystemer. For øjeblikket er det Microsoft Dynamics (Axapta), der bruges i undervisningen. Vi har gode IT-faciliteter, og et veludbygget intranet.

9 Andetsteds på denne hjemmeside kan planer og beskrivelser af alle fag, projekter og læringsaktiviteter ses, ligesom der er årsplaner for skoleåret

10

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

HGHG-Multi HG-Praksisnær

HGHG-Multi HG-Praksisnær HGHG-Multi HG-Praksisnær Hvad er HG for noget? HG står for Handelsskolens Grunduddannelse og er en meget populær erhvervsuddannelse for dem, der gerne vil have et job inden for kontor, detail eller handel

Læs mere

Dine 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid i en virksomhed kaldes for hovedforløbet.

Dine 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid i en virksomhed kaldes for hovedforløbet. HG uddannelsen Grundforløb/hovedforløb Dine 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid i en virksomhed kaldes for hovedforløbet. Trin 1 og trin 2 i en

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Muligheder efter EUX Business Efter fire år på en EUX Business er du uddannet som fx: Lægesekretær - Advokatsekretær - Administrativ sekretær i enten privat

Læs mere

Ringvej 3 5800 Nyborg Tlf. 65 45 27 01 E-mail: nyborg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk/nyborg

Ringvej 3 5800 Nyborg Tlf. 65 45 27 01 E-mail: nyborg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk/nyborg Skolens navn: Indgang: Tietgen Nyborg TietgenSkolen Ringvej 3 5800 Nyborg Tlf. 65 45 27 01 E-mail: nyborg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk/nyborg Den merkantile indgang Medarbejdere: Øverst ansvarlige

Læs mere

PKU 1-3 (Personlig kompetenceudviklingsforløb 1-3)

PKU 1-3 (Personlig kompetenceudviklingsforløb 1-3) PKU 1-3 (Personlig kompetenceudviklingsforløb 1-3) Formålet Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium gennemfører tre personlige kompetenceudviklingsforløb (PKU) for eleverne på HG. Forløbene retter sig mod

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Tekstil Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Mål, undervisningsdifferentiering og evaluering

Mål, undervisningsdifferentiering og evaluering Mål, undervisningsdifferentiering og evaluering Artikel af pædagogisk konsulent Lise Steinmüller Denne artikel beskriver sammenhænge mellem faglige mål, individuelle mål og evaluering, herunder evalueringens

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden v/ DEL ansøger i samarbejde med Gråsten Landbrugsskole, Silkeborg Handelsskole, Horsens Handelsskole

Læs mere

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Svendborg Erhvervsskole Hovedforløb EUD/EUX Business 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ Svendborg Erhvervsskole 4 1. GENERELT

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Hæftet bygger på EVA s evalueringsrapport

Læs mere

ETU - VID EUD/EUX Business

ETU - VID EUD/EUX Business ETU - VID EUD/EUX Business Handlings- og opfølgningsplan 2016 Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november 2015 gennemført en elevtrivselsundersøgelse. Spørgerammen er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Muligheder efter EUX Business Efter fire år på en EUX Business er du uddannet som fx: Lægesekretær - Advokatsekretær - Administrativ sekretær i enten privat

Læs mere

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg.

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Hovedforløbet Bygningsmaler Generel information om skolen Praktiske oplysninger Generelt for skolen Skolens navn: EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej 2, 4700 Næstved Telefon

Læs mere

Ervin Gam, Inger Stranddorf, Inger V. Rasmussen, Ole List, Leif Kloster, Kim Laugesen, Kaj Østergaard, Lasse Gram,

Ervin Gam, Inger Stranddorf, Inger V. Rasmussen, Ole List, Leif Kloster, Kim Laugesen, Kaj Østergaard, Lasse Gram, REFERAT Det lokale uddannelsesudvalg for den merkantile indgang samt HAKL udvalget ved Herningsholm Erhvervsskole. Onsdag den 26. november 2014 kl. 08:30 10:00 Deltagere: Afbud: Referent: Ervin Gam, Inger

Læs mere

HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V

HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V Grundforløbet til de merkantile elevuddannelser beskriver, hvilke kompetencer eleverne skal opnå, før de kan indgå en uddannelsesaftale

Læs mere

Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser

Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser Den særlige betydning reformen har haft for især mediegrafikeruddannelsen Reformkonference den 28.-29. september 2015 Workshop 14 Side 1 Reformkonference den

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN Jeg har valgt EUX, fordi jeg vil have mulighed for at læse videre og det får jeg med den gymnasiale eksamen. På sigt drømmer jeg om at blive selvstændig indretningsarkitekt. På grundforløbet kommer vi

Læs mere

Meritlæreruddannelsen

Meritlæreruddannelsen Meritlæreruddannelsen Læreruddannelsen i Skive 2010 Meritlæreruddannelsen Læreruddannelsen i Skive udbyder meritlæreruddannelsen med start i august 2010. Uddannelsen udbydes under Lov om Åben Uddannelse

Læs mere

Bedre veje til en ungdomsuddannelse

Bedre veje til en ungdomsuddannelse Uddannelsesforbundet takker for muligheden for at bidrage til ekspertgruppens arbejde. Uddannelsesforbundet finder, at løsningerne for den berørte målgruppe skal tage udgangspunkt i den enkelte unges situation,

Læs mere

Introduktionsmateriale til nye undervisere Mad til mennesker

Introduktionsmateriale til nye undervisere Mad til mennesker Introduktionsmateriale til nye undervisere Mad til mennesker Velkommen til Skive Tekniske Skole og Teknisk Gymnasium Skive Som ny underviser er der mange metoder, materialer og systemer, som du får brug

Læs mere

Erhvervsuddannelse EUD / EUX

Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD/EUX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD merkantil på Varde Handelsskole Hvad kan/skal du vælge Erhvervsuddannelser

Læs mere

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker PÅ VUC AARHUS» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker To -spor på VUC Aarhus Hvis du vil studere på VUC Aarhus, skal du vælge ét af nedenstående to spor. Uanset hvilket spor du vælger, kan du få

Læs mere

Guide til gamle HG beviser Handelsuddannelse med specialer

Guide til gamle HG beviser Handelsuddannelse med specialer Guide til gamle HG beviser Handelsuddannelse med specialer Ministeriets tolkning af overgangsregler i forbindelse med Reform 2015 har gjort det nødvendigt at have et overblik over, hvilke gamle HG beviser

Læs mere

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse.

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. TEC, Hvidovre 18. januar 2012 Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. Samarbejdsmodellen involverer TEC Hvidovre og jobcentrene i Vallensbæk/Ishøj,

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Hg for voksne

Lokal undervisningsplan. Hg for voksne Lokal undervisningsplan Hg for voksne 2010/2011 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen inden for grundforløbet til de merkantile erhvervsuddannelser for voksne kursister ved Zealand Business

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav Ansøgning og optagelse E-vejledning Sådan valgte

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor

Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor 1. Velkomst og præsentation af formiddagens program Opfølgningsarrangement for praktikere

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb BEK nr 1279 af 03/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 064.47S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1228 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Evaluering i Helsingør Privatskole

Evaluering i Helsingør Privatskole Evaluering i Helsingør Privatskole Helsingør privatskole har til mål, at understøtte samt udvikle elevernes sociale og faglige kompetencer. For at kunne realisere det mål er udvikling et vigtigt aspekt,

Læs mere

HHX EUX BUSINESS EUD UNGDOMS- UDDANNELSER I SAMME HUS. NYT STUDIETORV med unikt miljø

HHX EUX BUSINESS EUD UNGDOMS- UDDANNELSER I SAMME HUS. NYT STUDIETORV med unikt miljø HHX EUX BUSINESS EUD 3 UNGDOMS- UDDANNELSER I SAMME HUS NYT STUDIETORV med unikt miljø VEL- KOMMEN Velkommen til Handelsgymnasiet Ribe! Vi er glade for, at du bruger lidt tid på os, hvad enten det er i

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker.

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker. August 2008 Debatoplæg - Grundforløbspakker Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen er med til at sikre, at den enkelte skole har

Læs mere

Gymnasial kursusplan for NI-1

Gymnasial kursusplan for NI-1 Gymnasial kursusplan for NI-1 Udarbejdet af Campus Kujalleq & Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2014 Revideret marts 2016 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Adgangskrav... 3 3. NI-1 fagsammensætning...

Læs mere

VELKOMMEN. Helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del

VELKOMMEN. Helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del VELKOMMEN Helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del Program Varighed: 1 time Kl. 12:45 Kl. 13:05 Kl. 13:30 Kl. 13:45 Oplæg om helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del

Læs mere

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg.

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg. 10 veje til flere dygtige faglærte - alle har et ansvar For at sikre høj faglighed og motivation skal den enkelte unge have netop det uddannelsestilbud, der passer ham eller hende, og mange aktører skal

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Indledning. Sagsnr. 105.47E.251

Indledning. Sagsnr. 105.47E.251 Indledning I 2010 er det tredje gang, at skolen skal indsende en handlingsplan for øget gennemførelse. Skabelonen følger i store træk strukturen fra de to forrige år. Som i 2009 kan skolerne også i 2010

Læs mere

Ansøgningsprocedure 7. november 2012

Ansøgningsprocedure 7. november 2012 Ansøgningsprocedure 7. november 2012 2 Hvem kan søge? Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsuddannelser (herefter betegnet erhvervsskoler) kan ansøge om midler fra puljen. Det

Læs mere

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU?

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Program UU-vejledning 10. klasse Erhvervsuddannelser EUX Gymnasiale uddannelser Andre og individuelle udd. Afrunding Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Uddannelsesvejledning

Læs mere

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv.

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Ca. 35.000 personer tog hf-undervisning på VUC i kursusåret 2006/07 Mellem 35.000 og 45.000 unge og voksne følger hvert år hf-undervisning

Læs mere

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 11 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med uddannelsen... 3 2. Optagelse...

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er en erhvervsuddannelse, hvor du afslutter fagene på gymnasialt niveau. EUX Business

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere

Nedslag 2 Hvad skal vi lære, hvad skal vi lave? Værktøj: Den dynamiske årsplan

Nedslag 2 Hvad skal vi lære, hvad skal vi lave? Værktøj: Den dynamiske årsplan Nedslag 2 Hvad skal vi lære, hvad skal vi lave? Værktøj: Den dynamiske årsplan Introduktion I nedslag 1 har I arbejdet med målpilen, som et værktøj til læringsmålstyret undervisning. Målpilen er bygget

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

Favntag med kollektiv vejledning. Anders Ladegaard Centerleder UU-Lillebælt

Favntag med kollektiv vejledning. Anders Ladegaard Centerleder UU-Lillebælt Favntag med kollektiv vejledning Anders Ladegaard Centerleder UU-Lillebælt Hvorfor et kollektivt og gruppebaseret fokus Vigtige beslutninger tager man ikke i ensomhed. Et opgør med individuelle vejledere

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ( skovskolen) Institutionsnummer: 147431 Dato: 18/3 2011 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10)

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven Efter 9. eller 10. klasse skal du vælge ungdomsuddannelse.

Læs mere

FAQ om EUX og EUD Business

FAQ om EUX og EUD Business FAQ om EUX og EUD Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUX og EUD Business - forskelle og ligheder...... 3 Regler om SU (Statens Uddannelsesstøtte)... 5 Prøvebestemmelser for

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser GVU En vejledning til Uddannelsesbogen Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser April 2006 1 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med reference til Undervisningsministeriets

Læs mere

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG Erhvervsuddannelse HG Et godt afsæt Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse HG HG - din vej til en spændende erhvervskarriere Med en HG uddannelse fra Varde Handelsskole

Læs mere

Den lokale undervisningsplan Skoleniveau

Den lokale undervisningsplan Skoleniveau Den lokale undervisningsplan Skoleniveau 2014-2015 Skoleåret for erhvervsuddannelsen På Roskilde Handelsskole er der optag på grundforløbet flere gange årligt. Undervisningen Undervisningstiden er i tidsrummet

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til Handelsgymnasiet HHX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Klar til livet Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Handelsgymnasiet HHX Velkommen på handelsgymnasiet HHX Tættere på virkeligheden

Læs mere

Den lokale undervisningsplan (LUP)

Den lokale undervisningsplan (LUP) Den lokale undervisningsplan (LUP) 1 Indledning Den lokale uddannelsesplan er udarbejdet med udgangspunkt i kravene, som er fastsat i hovedbekendtgørelsens 45 og 46. Den lokale uddannelsesplan er et planlægningsværktøj

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Stærkere kobling mellem uddannelsernes skoledel og praktiske del. 1770 Tandklinikassistent

Stærkere kobling mellem uddannelsernes skoledel og praktiske del. 1770 Tandklinikassistent Indsatsområde nr. 3 Uddannelses nr. og navn Lokation(er) Ansvarlig chef Ansvarlig leder Begrund/ beskrivelse af problemstillingen Stærkere kobling mellem uddannelsernes skoledel og praktiske del 1330 Hospitalsteknisk

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om elev- og uddannelsesplanen Fra 8. klasse indeholder elev- og uddannelsesplanen

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Viden Djurs Svarprocent: % (436 besvarelser ud af 547 mulige) Elevtrivsel Viden Djurs Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU

Læs mere

Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Indholdsfortegnelse Syddansk Uddannelsesaftale: ambitioner, formål,

Læs mere

Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter

Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter Praktikpladssituationen generelt 1 Praktikpladsstatistikken for august 2009 viser følgende hovedtendenser: Der er indgået 18.876 uddannelsesaftaler i perioden

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

EUC Nords. Årsprogram

EUC Nords. Årsprogram EUC Nords Årsprogram 2015 EUC Nord, M. P. Koefoeds Vej 10, Box 330, DK-9800 Hjørring Tel. + (45) 7224 6000 Fax +(45) 7224 6101 E-mail: info@eucnord.dk eucnord.dk 2 Årsprogram 2015 For at bidrage til at

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

Susanne Minds Evaluator VIA University College. 25-11-10 Susanne Minds VIA

Susanne Minds Evaluator VIA University College. 25-11-10 Susanne Minds VIA Susanne Minds Evaluator VIA University College 25-11-10 Susanne Minds VIA 1 Evaluering 25. november 2010 Projektmål Status Resultater Anbefalinger Hvad ved vi nu Gode idéer Udfordringer Spørgsmål 25-11-10

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Faglig opkvalificering fagpakker inden for FKB Detailhandel

Faglig opkvalificering fagpakker inden for FKB Detailhandel Faglig opkvalificering fagpakker inden for FKB Detailhandel 11. marts 2013 1 Baggrund Behov for faglært arbejdskraft Stort frafald på HG Branchen mangler kvalificerede elever Mange ufaglærte ansatte i

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

Undervisningsdifferentiering og læringsmål. Ph.d. Bodil Nielsen bodilnsti@gmail.com

Undervisningsdifferentiering og læringsmål. Ph.d. Bodil Nielsen bodilnsti@gmail.com Undervisningsdifferentiering og læringsmål Ph.d. Bodil Nielsen bodilnsti@gmail.com Undervisningsdifferentiering - et princip Fælles undervisning med grundlæggende fælles læringsmål En obligatorisk bestræbelse:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Tilsyn med undervisningen på Dagskolen Nordjylland.

Tilsyn med undervisningen på Dagskolen Nordjylland. Frederikshavn, september 2014. Tilsyn med undervisningen på Dagskolen Nordjylland. Navn på institution og overenskomstpart: Dagskolen Nordjylland Frederikshavn Kommune Knivholtvej 24 Center for Skole og

Læs mere

Evaluering af personlige uddannelsesplaner på de tekniske erhvervsuddannelser

Evaluering af personlige uddannelsesplaner på de tekniske erhvervsuddannelser Evaluering af personlige uddannelsesplaner på de tekniske erhvervsuddannelser Bilag til spørgeskemaundersøgelse blandt elever, lærere og uddannelsesledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af personlige

Læs mere