Sammenfatning af indsigelserne, store vindmøller ved Saltø Gods.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenfatning af indsigelserne, store vindmøller ved Saltø Gods."

Transkript

1 Sagsnr P Cpr. Nr. Dato Navn Sagsbehandler Bo Kiersgaard Sammenfatning af indsigelserne, store vindmøller ved Saltø Gods. - Offentlighedsperiode november december Herunder er sammenfattet emnerne og nogle udsagn fra indsigelserne i offentlighedsperioden. Udsagnene er ikke citeret ordret, men indholdet er gengivet så godt som muligt. Under udsagnene er vist, hvilke indsigelser, emnet eller udsagnene kommer fra. Det er på den måde muligt at slå op i de konkrete breve og læse ordret, hvad indsigeren har skrevet. Brevene og overblik over indsigerne findes bagest i notatet. Indsigelser, der kommer fra foreninger eller som repræsenterer mindst 5 husstande, er fremhævet med fed skrift herunder. Sammenfatningen er foretaget for at danne overblik og give grundlag for den videre behandling af sagen. Under hvert emne findes også kommunens svar eller holdning til emnet. Ejendomsværdi, det bliver vanskeligt/umuligt at sælge sin bolig: - Udsigt - Støj - Ekspropriering bliver anvendt til andre typer anlæg - Opkøb, hvis der viser sig helbredseffekter - Mølleejerne får fortjeneste, imens naboer får forringelser (1), (3), (4), (6), (8), (9), (10), (12), (13), (15), (16), (22), (23), (25) I Danmark har Folketinget valgt, at der skal være såkaldt værditabsordning til naboer til store vindmøller. Det er gratis at søge, hvis man bor nærmere end 6 x den nærmeste mølles totalhøjde. Man kan få værditabserstatning 1:1, hvis den uvildige kommission vurderer, at ejendommen falder 1 % eller mere i værdi. I Danmark bruges ekspropriation ikke i forbindelse med vindmølleprojekter, bl.a. fordi der er tale om et voldsomt indgreb. Det er en politisk beslutning, ligesom der heller ikke er mulighed for at opkøbe ejendomme, hvis naboer oplever gener. I Næstved Kommune har byrådet indtil videre ikke arbejdet med, at kommunen selv skulle eje vindmøller. Der findes da også interesserede lodsejere på de bedst egnede placeringer. De fleste steder er kommunerne helt afhængige af, at nogle private investorer ønsker at gennemføre vindmølleprojekter, hvis folketingets mål for vindmølle-el skal nås. Samtidig er der mulighed for, at naboer kan købe anparter i de nye vindmølleprojekter og på den måde også få økonomisk gavn af vindmøllerne. Værditabserstatningen for naboer er utilstrækkelig: - Det er for dyrt at søge værditabserstatning. Det stiller nogle borgere dårligt. (8), (22) Hvis man søger om værditabserstatning, bliver ejendommen vurderet af en uvildig instans, og værditabserstatningen er 1:1. Erstatningen skal ikke tilbagebetales, når møllerne tages ned. Side 1 af 8

2 Ordningen er besluttet af Folketinget. Det samme gælder det depositum, der skal betales, hvis afstanden til møllerne er mere end 6 x totalhøjden. Det er muligt på taksationsmyndighedens hjemmeside at se, hvordan tidligere sager er faldet ud: taksationsmyndigheden.dk. Der er flere gange udbetalt værditabserstatning til ejendomme udenfor ovennævnte afstand. Når der udbetales erstatninger, er de på mindst 1 % af den nuværende ejendomsværdi og dermed normalt langt over depositummet på kr. Bor i området for at have ro: (3), (6), (9), (12), (13), (15), (23) De store vindmøller kan på grund af støjkrav og afstandskrav til naboer kun opstilles der, hvor der er forholdsvis langt mellem boligerne. Det er desværre netop de steder, hvor nogen har valgt at bo for at have ro og være tæt på naturen og landskabet. Store vindmøller er især forstyrrende, hvis man har direkte udsigt til dem, eller hvis skygger fra møllerne rammer boligen eller opholdsarealerne. De store møller kan ikke skjules, men de er ved Saltø Gods placeret, så skyggegenerne holdes på et lavt niveau. Vindmøller på den størrelse bør stå på havet/passer ikke i landskabet: - Store vindmøller bør stå på havet - Store vindmøller kan eventuelt stå ved motorveje eller i industriområder - Der bør ikke dispenseres fra bygge- og beskyttelseslinjer - Møllerne vil kunne ses kilometer væk - Uheldig påvirkning af herregårdslandskabet - Området er i dag velbesøgt pga. dyr og landskab (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10), (12), (13), (15), (16), (17), (18), (19/20), (21), (22), (24), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (35) Folketinget har besluttet, at der skal opstilles vindmøller både på havet og på land. På land er målet, at den samlede effekt fra nye møller skal være MW. Det svarer til cirka 600 vindmøller fordelt over landet. I Næstved Kommune har vi undersøgt mulighederne i hele kommunen, og vindmølleplanen indeholder da også to placeringer tæt ved motorvejen. Den ene mellem Tappernøje og Bårse har vi gennemført planlægning for. Det har ikke været muligt at finde placeringer i industriområder. Det skyldes blandt andet, at industriområderne typisk ligger forholdsvis tæt på boligområder. Det er rigtigt, at så store møller vil påvirke landskabet og tage opmærksomheden fra andre kvaliteter, som mennesker kan opleve. De vil også påvirke især de nærmeste naboer meget. Det er nogle af de ulemper, der politisk skal vejes op mod den store produktion af vedvarende energi, som møllerne vil give. Som et af redskaberne til at vurdere den landskabelige påvirkning er udført en række visualiseringer fra forskellige vinkler og afstande, der giver en fornemmelse af, hvordan landskabet vil blive påvirket. Afstanden til naboer/landsbyer bør være større: - Støj, udsigt, skygge m.m. - Andre lande har større afstandskrav til naboer (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (12), (22), (23), (34)

3 Mindsteafstanden til naboer på 4 x totalhøjden er bestemt af Folketinget. Det er dog ofte støjgrænserne, der betyder mest for afstanden. Grænserne er vedtaget ved lov vel vidende, at cirka 10 % af befolkningen vil opleve gener, hvis de udsættes for den maksimale tilladte støj. Kommunerne har ikke mulighed for at stille strengere krav til støjen. En forøgelse af mindsteafstanden til naboer ville i øvrigt betyde, at der ikke ville kunne opstilles vindmøller i det omfang, Folketinget har ønsket det. Der er (for) mange vindmøller i området i forvejen: - Ønsker at nogle af de gamle møller (f.eks. ved Saltø By) fjernes (6), (7), (9), (13), (22), (23), (25) En del vindmøller i kommunen er utidssvarende og producerer kun små mængder el. Det ville give et mere roligt landskab at få ryddet op i disse. Mange af dem vil dog blive taget ned i løbet af de næste 5 10 år i takt med, at de bliver for dyre at vedligeholde. Andre møller bidrager med en større elproduktion og vil formodentlig blive stående cirka 10 år endnu. Hovedparten af de ældre møller er placeret, hvor der ikke vil være mulighed for at opstille nye, større møller. Det er i øvrigt vanskeligt for kommunen at stille krav om nedtagning af gamle møller, med mindre det er afgørende for gennemførelsen af nye projekter. I Saltø Gods-projektet indgår at nedtage de tre ældre møller ved Menstrup Bjerg. Det sker for at kunne overholde støjkravene i Menstrup, og vil være en gevinst for naboer til disse møller. Færre og/eller mindre vindmøller ville være ok: (1), (8), (9), (25) Miljørapporten beskriver alternativer med 3 møller og alternativer med lidt mindre møller (140 m totalhøjde). Som det fremgår, vil de lidt lavere møller ikke være en fordel med hensyn til støj og kun i lille omfang med hensyn til landskabelig påvirkning. Da projektet startede op, var den typiske størrelse for store vindmøller ca. 125 m. Disse møller vil naturligvis syne af lidt mindre, men overordnet give mange af de samme ulemper som lidt højere møller. Alternativet med 3 møller vil give en fordel for nære naboer i den østlige del af projektområdet (Bistrup, Bistrup Huse m.m.), da den østligste af de foreslåede møller vil udgå af projektet. Politisk har det hidtil været målet at finde nogle få, egnede placeringer, og til gengæld at udnytte disse så godt som muligt, herunder at få en optimal mængde el, når der er taget hul på en placering. Bekymret for helbredseffekter af (lavfrekvent) støj: - De gamle møller ved Saltø By støjer i forvejen meget - Vindmøllestøj kan give stresssymptomer som hovedpine, træthed, anspændthed samt søvnforstyrrelser - Grænsen for lavfrekvent støj på 20 db er ikke tilstrækkelig til at undgå gener. Det støttes af forskere. - Grænserne for hørbar støj er ikke tilstrækkelige for at undgå gener. Det støttes af forskere.

4 - Det er uacceptabelt, at der ved efterfølgende målinger accepteres en ubestemthed på +/- 2dB - Der bør indregnes en sikkerhedsmargin ved planlægning for vindmøller - Den fremherskende vindretning SV vil særligt betyde støjgener i Bistrup - Ønske om jævnlige, uanmeldte målinger af støjen - Undersøgelser viser at trafikstøj er sundhedsskadelig. Så er vindmøllestøj nok også. - Vindmøllestøj er mere generende end trafikstøj - Store vindmøller udsender relativt mere lavfrekvent støj - Byrådet bør afvente den undersøgelse af helbredseffekter, staten har sat i gang - Andre naboer til vindmøller er blevet syge/generede bl.a. ved Kyse (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19/20), (21), (22), (23), (25), (27), (29), (30), (31), (34), (35) Eksisterende møller skal sammen med nye møller overholde de gældende støjkrav. Det gælder også ved krøjning, gearskift, nedbremsning m.m. Ved mistanke om overskridelse, har kommunen mulighed for at foretage en orienterende støjmåling. Ved underbygget mistanke har kommunen mulighed for at indskærpe overfor ejeren, at støjkravene skal overholdes. Det kan i den forbindelse være nødvendigt f.eks. at udskifte dele på møllerne og at standse møllerne, indtil de er bragt i orden. Både grænserne for hørbar støj og lavfrekvent støj er sat på et niveau, hvor staten er opmærksom på, at ca. 10 % af befolkningen vil opleve gener, hvis de bliver udsat for den maksimalt tilladte støj. I det konkrete tilfælde er der dog et stykke til grænsen for lavfrekvent støj (20 db), da den mest udsatte nabo er beregnet til at modtage 15 db lavfrekvent støj imens 16 naboer er beregnet til at modtage i intervallet db. Hørbar støj er imidlertid beregnet til at ligge tæt på støjgrænsen for cirka 10 naboer. Kommunen vil derfor kræve en støjmåling og beregning efter møllerne er sat i drift. Helbredsmæssige effekter af vindmøllestøj er ved at blive undersøgt både i Canada og i Danmark. Delresultaterne af den Canadiske undersøgelse blev offentliggjort i slutningen af De underbygger, at naboer kan opleve gener (f.eks. forringet søvnkvalitet), hvis de modtager vindmøllestøj svarende til de danske grænseværdier. Undersøgelsen viser ikke, at der er tegn på egentlige helbredseffekter (længerevarende, sygdomsfremkaldende effekter). Helbredseffekter kan dog heller ikke udelukkes på baggrund af undersøgelsens resultater. Hvis naboer til vindmøller andre steder skulle være blevet syge, er det nok vanskeligt at afgøre, om vindmøllestøjen har været den afgørende faktor. I sagen om Lammefjordens Stauder, som har været omtalt i medierne, var der tale om en virksomhed, der lå tættere på vindmøller, end boliger må. Det er derfor muligt/sandsynligt, at vindmøllerne på den placering har givet arbejdsmiljøproblemer og påvirket de ansatte. Visualiseringer (ikke retvisende, ønsker andre punkter): - Nogle naboer har selv fremstillet visualiseringer - Ønske om supplerende visualiseringer fra andre/flere punkter - Visualiseringerne er vildledende og punkterne valgt, hvor projektet ser mindst voldsomt ud (1), (6), (11), (14), (22), (25)

5 Visualiseringerne er en god måde at få en fornemmelse af den visuelle, landskabelige påvirkning. De giver en fornemmelse af størrelsesforhold og placering i forhold til omgivelserne. De har dog også nogle begrænsninger, blandt andet at det ikke er muligt at udarbejde visualiseringer fra alle vinkler og afstande. Forskellige vejr- og lysforhold kan heller ikke umiddelbart dækkes, uden at materialet bliver meget omfangsrigt. Miljørapportens visualiseringer giver efter vores vurdering samlet set en god fornemmelse af påvirkningen både i nærområdet og på større afstand. Punkterne er ikke valgt ud fra, hvor projektet tager sig bedst ud, hvilket blandt andet ses af visualiseringerne med Karrebæk Kirke. Vindmøllerne er ikke forenelige med fugle (bl.a. gæs og rovfugle): - Fugle bl.a. tilknyttet fjorden/natura 2000-område vil blive påvirket negativt, da de fouragerer i området (1), (2), (9), (15), (19/20), (21), (22), (23), (27), (29), (30), (31), (35) Det er rigtigt, at mange fugle tilknyttet området omkring fjorden også benytter Saltø Gods marker til fouragering. Vi har dog vurderet, at vindmøllernes påvirkning/forstyrrelseseffekt vil være lille. Erfaringer viser, at vilde dyr f.eks. rådyr og gæs vænner sig til tilstedeværelsen af vindmøller, og at der konstateres meget få fugle, der er dræbt eller kommet til skade som følge af kollision med vindmøller. Opstilling af vindmøller vil påvirke flagermus i området: - Hvordan kan møllerne vurderes at være uproblematiske i forhold til flagermus? - Det skal fremgå af kommuneplantillægget, hvis der skal kunne stilles vilkår af hensyn til flagermus - Internationalt beskyttede arters levesteder må ikke beskadiges - Planerne skal indeholde et overvågningsprogram, og de ansvarlige skal fremgå - Vurderinger i miljørapporten antages at være ansøgers - Det er en dårlig løsning at fjerne beplantning aht. Flagermus: brunflagermus opholder sig i træer også om vinteren (2), (11), (15), (25), (26) Tilstedeværelsen af flagermus og vurderingen af vindmøllernes påvirkning på disse er behandlet indgående i forbindelse med planlægningen. Således har ansøgers konsulent, kommunens biologer samt medarbejdere fra Naturstyrelsen været involveret. Den samlede konklusion er, at risikoen for tab af særligt beskyttede flagermus er meget lille. For at efterprøve, om denne konklusion er rigtig, iværksættes et overvågningsprogram, når møllerne er sat i drift. Hvis det viser sig nødvendigt, kan der blive tale om at standse møllerne i de kritiske tidsrum, hvor flagermusene eventuelt vil kunne opholde sig tæt på møllerne og i højder, hvor de risikerer at blive ramt. Beskrivelsen af overvågningen vil blive udbygget i den endelige miljørapport, og stillet som vilkår i den endelige VVM-tilladelse, hvis byrådet godkender projektet. Skyggekast og blink vil være generende for naboer til møllerne: - Beregningerne af skyggekast er forkerte - Det er ikke rimeligt at bruge gennemsnitsbetragtninger, når man regner på solskinstimer

6 - Der vil også være gener i form af skyggekast i Bistrup (1), (2), (3), (5), (6), (8), (9), (10), (13), (15), (17), (18), (21), (22), (27), (29), (30), (31), (35) De udregnede skyggetimer er dannet på baggrund af statistik om vejrforhold. Der er derfor tale om gennemsnit. Tidspunkter, hvor solen står meget lavt, er ikke med i beregningen, da lyset på det tidspunkt er forholdsvis svagt og diffust. Derudover er de gennemsnitlige timer med overskyet trukket fra. Beregningerne er udført på samme måde som i andre projekter, og på den måde, som de maksimalt 10 skyggetimer om året forholder sig til. Der kan på den baggrund opleves både færre og flere timer et givent år end beregnet, men beregninger giver trods alt en god fornemmelse af forstyrrelsens omfang. Nogle naboer vil opleve, at skyggeeffekter forekommer, når de er på arbejde. Vindmøllerne vil blive udstyret med såkaldt skyggestop, så møllerne kan standses i kritiske tidsrum, og så ingen nabo vil blive udsat for mere end 10 timers skyggeeffekt årligt. Kommunen bør prioritere anderledes: - Investering i havvindmøller - Projektet har meget lille værdi for Næstved Kommune (15), (19/20) Byrådet har valgt at ville bidrage til den grønne omstilling ved at gennemføre den nødvendige planlægning for vindmøller. Opførelse af vindmøller er et meget væsentligt bidrag til at nedbringe udledningen af CO 2 både lokalt og nationalt. Kommunen arbejder også med andre tiltag som f.eks. energibesparelser, men besparelsespotentialet er væsentligt mindre. Investering i havvindmøller eller i vindmøller i det hele taget har hidtil ikke været en del af byrådets strategi. Det ser heller ikke umiddelbart ud til at være nødvendigt i forhold til at få etableret de vindmøller, som Folketinget har lagt op til for at nå målene på klimaområdet. Om det konkrete projekt har stor værdi for netop Næstved Kommune er vanskeligt at sige, men det kan konstateres, at projektet vil kunne bidrage væsentligt med vedvarende energi i form af elektricitet svarende til forbruget i mere end husstande, hvis hovedforslaget gennemføres. Mindre sager behandles meget mere restriktivt end store vindmøller: - Normalt ikke muligt at bygge overhovedet indenfor bygge- og beskyttelseslinjer, samt kommuneplanens forskellige beskyttelsesområder (8), (23) Det er rigtigt, at praksis kan være forskellig fra de mindre enkeltsager til store plansager. Det kan have mange årsager, men for eksempel samfundsmæssig betydning af et givet projekt kan være medvirkende årsag til denne forskel. Det er dog ofte muligt at opnå dispensationer fra f.eks. naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje også til mindre projekter af rent privat karakter.

7 Øvrige kommentarer til kommuneplantillægget og miljørapporten: - Der findes diverse uhensigtsmæssigheder/gentagelser i forhold til retningslinjer rammer hhv. kommuneplanens generelle bestemmelser vs. kommuneplantillæggets. - Bestemmelser om harmoniforhold bør ændres - Fravigelse fra retningslinjen om nav på en ret linje bør evt. præciseres - I strid med overordnede intentioner i kommuneplanen eks. Større Friluftsområde, Naturbeskyttelsesområde, Kystnærhedszone, Beskyttelsesområde, søgeområde for naturpark - VVM-redegørelsen er ikke udarbejdet af uvildige - Utilstrækkelig redegørelse for CO 2 -gevinsten i VVM-redegørelsen - Møllehøjden er undervejs blevet ændret fra 120 m til 150 m uden borgerinvolvering - Beskrivelsen af projektet er udført af ansøger, og det er ikke tilstrækkeligt - Uvildige bør vurdere påvirkningen på natur og mennesker (11), (19/20), (22), (23), (25), (26), (36) Kommuneplantillægget og den tilhørende, detaljerede miljørapport betyder, at nogle generelle retningslinjer i kommuneplanen kan fraviges. For eksempel er forholdet til herregårdslandskabet (som er en væsentlig årsag til udpegningen af Beskyttelsesområde) vurderet ret indgående. Det samme gælder forholdet til Kystnærhedszonen. Det kan også bemærkes, at staten/naturstyrelsen som øverste planmyndighed ikke har fundet anledning til at sætte spørgsmålstegn ved kommunens vurdering af disse forhold. Udarbejdelsen af VVM-redegørelsen og hele miljørapporten er sket i samarbejde mellem ansøger og kommunen. Kommunen står således inde for de konklusioner og vurderinger, der findes i rapporten, og væsentlige dele af indholdet er rettet til undervejs. Der er således ikke tale om, at miljørapporten er udtryk for ansøgers holdning til projektet. Hvordan man opgør CO 2 -gevinsten er en løbende diskussion, og det kan ganske rigtigt gøres op på mange måder og med forskelligt sammenligningsgrundlag. Dog er der næppe tvivl om, at projektet i hovedforslaget vil kunne producere vedvarende energi, elektricitet svarende til forbruget i over husstande. Uanset sammenligningsgrundlaget må dette overordnet set betragtes som en klimagevinst. Med hensyn til påvirkningen på naturen har både ansøger, kommunen og Naturstyrelsen været involveret i de nævnte undersøgelser og vurderinger. Både ansøger og kommunen har i øvrigt haft eksterne eksperter tilknyttet vedrørende flagermus. Konklusionerne vedrørende naturforhold vurderes derfor at være retvisende ud fra den kendte viden på området. Når møllestørrelserne i de udsendte forslag er 140 og 150 m totalhøjde, skyldes det især to forhold: disse møllestørrelser er p.t. de mest anvendte og giver en god udnyttelse af vindressourcen. Derudover har byrådet løbende haft en intention om at koncentrere nye vindmøller på nogle få placeringer, men til gengæld udnytte disse så godt som muligt. Vurderingen er derudover, at naboer til møller på 125 m vi opleve mange af de samme gener som til de større møller, og at forstyrrelsen af landskabet heller ikke vil være væsentligt mindre.

8 Øvrige kommentarer til lokalplanforslaget: - mangler beskrivelse af konflikter med naturinteresser - Adgangsvej kan anlægges, så der er brug for færre dispensationer - Mangler oplysning om muligheden for nødvendige dispensationer (f.eks. å-beskyttelseslinjen) - Møllernes præcise placering bør fremgå - Sidste del af 3.2 under 3 Områdets anvendelse bør udgå (11), (25) Lokalplanen henviser i et vist omfang til miljørapporten blandt andet vedrørende påvirkningen på natur og landskab. Detaljerede beskrivelser og vurderinger står således hovedsageligt i miljørapporten. Når kommunen gennemfører planlægning for projekter, der kræver diverse dispensationer, betyder det, at kommunen forventer at kunne dispensere. Den konkrete sagsbehandling foretages dog først efter og hvis planlægningen vedtages endeligt. Med hensyn til møllernes nøjagtige placering er der ikke behov for at angive denne mere præcist: placeringen nævnt i miljørapporten er en forudsætning for projektet, og større justeringer/afvigelser vil derfor ikke kunne gennemføres uden fornyet behandling i kommunen. Derudover er beregninger af støj og skygge baseret på disse placeringer, og de kan derfor ikke ændres væsentligt, uden der skal gennemføres fornyede beregninger. Generelt om store vindmøller på land: Der henvises til indsigelse 36, der indeholder en række holdningstilkendegivelser. Indsigere med fed repræsenterer foreninger eller mindst 5 husstande.

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Dette er et sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Vindmøller ved Hallendrup 24. November 2014 v/ vindmøllerådgivere Henrik Damgren og Kristian Sejersbøl Favrskov Kommune Favrskov Kommune har udlagt et nyt område til møller ved Hallendrup 2-6 møller 100-150

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

Vindmøller ved Romvigvej nær Vildbjerg. Forvaltningens kommentarer til indkomne bemærkninger BILAG 2

Vindmøller ved Romvigvej nær Vildbjerg. Forvaltningens kommentarer til indkomne bemærkninger BILAG 2 Vindmøller ved Romvigvej nær Vildbjerg Forvaltningens kommentarer til indkomne bemærkninger BILAG 2 Opsummering af bemærkningerne og deres indhold Der er indkommet i alt 11 bemærkninger fra følgende: 1.

Læs mere

Anders Petersen Området ligger i gæssenes trækrute. Bramgåsen, der er totalfredet, findes her i området.

Anders Petersen Området ligger i gæssenes trækrute. Bramgåsen, der er totalfredet, findes her i området. 13-09-2013 Lise Overby Nørgård Direkte: 7257 7367 Mail: lio@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.16.00-G00-1-13 Referat fra borgermøde i Haverslev den 12.9.2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation v/otto Kjær Larsen,

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

Planlægning for vindmøller ved Højstrup

Planlægning for vindmøller ved Højstrup Planlægning for vindmøller ved Højstrup Plan for i aften Projektet og planprocessen VVM redegørelsen Pause Spørgerunde Værditabsordningen Borgermøde d. 11/10 2012, Højstrupvej 42, Østervrå Planlægning

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Søndervej 48, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune:

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Jeg skriver, da jeg er bekymret over kommunens plan om at opsætte vindmøller i Jernbæk og Holsted N. Som

Læs mere

Indsigelse mod opsætning af mølle på nabogrunden

Indsigelse mod opsætning af mølle på nabogrunden Indsigelse mod opsætning af mølle på nabogrunden Hermed gør Lene og Bjarne Bliddal Krogstrupvej 11, 7400 Herning indsigelse mod opstilling af Gaia 10 KW mølle på Krogstrupvej 20, sags nr. 02.34.02-p19-586-15

Læs mere

Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af

Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af BY, ERHVERV OG KULTUR Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan 14.B12.1 for et boligområde ved Grøndahlsvej i Herning Ved den endelige vedtagelse

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Lindum DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive

Læs mere

7. marts 2013 LBA/HKU

7. marts 2013 LBA/HKU Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Asylvej 2, 7700 Thisted som følge af opstilling af vindmøller i Thisted Kommune i henhold til lov nr. 647 af 15. juni 2010 som ændret ved lov

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 6. MARTS 2013 TIL DEN 3. APRIL 2013 Vindmøller ved Nybøl Baggrund Danmarks nationale energipolitiske målsætning er, at

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler

Afgørelsen er truffet af formanden Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Gerringvej 10, 4970 Rødby, som følge af opstilling af vindmøller ved Rødby Fjord i henhold til lokalplan nr. 360-53 for Lolland Kommune

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

Indsigelse mod planforslagene for opstilling af vindmøller ved Kalvebod Syd

Indsigelse mod planforslagene for opstilling af vindmøller ved Kalvebod Syd UDKAST Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Postboks 447 1505 København V www.blivhoert.kk.dk Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Plan- og

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. Foto: Cirkel Energi Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2

Læs mere

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1 Vindmølleplanlægning Debatoplæg August 2010 side 1 Figur 1 Potentielle vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå streg) Figur 2 Prioriterede vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse, Hjørring Kommuneplantillæg nr. 28 og lokalplan nr. 900.8111-L11 Nørlevvej Liver Å Gårestrupvej Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning Hvad er en sammenfattende redegørelse?

Læs mere

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4. FORSLAG Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V5 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune som energikommune

Læs mere

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Vindmølleplan Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Titel: Vindmølleplan for Middelfart Kommune, Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet af: Middelfart Kommune, bistået af Statens Vindmøllesekretariat

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V Æstillet af Miljøudvalget

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V Æstillet af Miljøudvalget Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 347 Offentligt J.nr. 001-09275 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V Æstillet af Miljøudvalget Spørgsmål V: Finder ministeren det rimeligt, at ministeriets

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ruhøjvej 10, Moestrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 26. september på Søgaarden i Sunds

Spørgsmål og svar Borgermødet den 26. september på Søgaarden i Sunds Spørgsmål og svar Borgermødet den 26. september på Søgaarden i Sunds 1. Det blev bemærket, at deres ejendom vil få 3½ times indendørs skyggetid og 4½ times skyggetid og, at støjen vil ligge på de 40 db(a).

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Møborgåvej 20, 7660 Bækmarksbro som følge af opstilling af vindmøller ved Vemb i henhold til lokalplan nr. 1095 for Holstebro Kommune

Læs mere

Ønske om nye vindmølleområder

Ønske om nye vindmølleområder POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK NOTAT Ønske om nye vindmølleområder Lodsejere fra Thyholm ved henholdsvis Lyngs, Hindsels og området

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED TRIKELSHØJ

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED TRIKELSHØJ ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED TRIKELSHØJ Randers Kommune har den 15. august 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 113 samt lokalplan nr. 573 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Bistrupvej 5, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 1. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00609 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast ved Rø i Bornholms

Læs mere

7. marts 2013 LBA/HKU

7. marts 2013 LBA/HKU Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Klitvejen 30, Hjardemål, 7700 Thisted som følge af opstilling af vindmøller i Thisted Kommune i henhold til lov nr. 647 af 15. juni 2010 som

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse:

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen matr.nr. 36 Sønden Åen, Tim som følge af opstilling af vindmøller ved Tim i henhold til lokalplan nr. 281 for Ringkøbing-Skjern Kommune sagsnr.

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde landområde, Forsøgsmøller ved Esbjerg

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde landområde, Forsøgsmøller ved Esbjerg Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde landområde, Forsøgsmøller ved Esbjerg Indledning Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde Landområde, Forsøgsmøller ved

Læs mere

Debat rapport 21.11.2008 09:59

Debat rapport 21.11.2008 09:59 Generel information om debatten Debat rapport 21.11.2008 09:59 Titel: Hvor skal de store vindmøller stå i Struer Kommune? Beskrivelse: Struer Kommune fremsætter forslag til 11 områder, hvor der vil kunne

Læs mere

Høringssvar, lokalplan m.v. vedrørende opførelse af vindmøller på Bredeløkkevej 12, Stevns Kommunes journal nummer 14/3851

Høringssvar, lokalplan m.v. vedrørende opførelse af vindmøller på Bredeløkkevej 12, Stevns Kommunes journal nummer 14/3851 Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge Bredeløkke 6 april 2015. Sendt pr. e-mail til plan@stevns.dk og pr. post Høringssvar, lokalplan m.v. vedrørende opførelse af vindmøller på Bredeløkkevej 12,

Læs mere

21. januar 2013 SHM/HKU

21. januar 2013 SHM/HKU Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Bredlundvej 6, 7741 Frøstrup som følge af opstilling af vindmøller i Thisted Kommune i henhold til lov nr. 647 af 15. juni 2010 som ændret

Læs mere

Åben dagsorden. Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret

Åben dagsorden. Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Bemærkninger Følgende

Læs mere

Det udsendte oplæg har været et godt arbejdsredskab for en konkret stillingtagen til de 36 udmeldte områder.

Det udsendte oplæg har været et godt arbejdsredskab for en konkret stillingtagen til de 36 udmeldte områder. DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Guldborgsund Kommune Sven Aabolt Christensen Skovby Tværvej 32 4840 Nørre Alslev Tlf.: 5443 3352/4092 7065 Mail: sven@aabolt.dk og guldborgsund@dn.dk 24.05.12. Guldborgsund

Læs mere

Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen. cc: Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Stege, den 16. november 2015

Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen. cc: Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Stege, den 16. november 2015 Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen cc: Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Stege, den 16. november 2015 Kommentarer til ministerens besvarelse af spørgsmål nr. 35 (alm.del) Vi henviser til ministerens

Læs mere

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter sig til cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ Januar 2013 Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER... 1 1. BAGGRUND... 2 2. VINDMØLLEOMRÅDET... 3 3. VINDMØLLEANLÆGGET... 4 4. HENSYNET TIL OMGIVELSERNE... 6 5. AREALMÆSSIGE

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 270571 Brevid. 2142760 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger til indledende høring af VVM for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge

Læs mere

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege September 2014 Lokalplanen Lokalplan Kommunalbestyrelsen har d. 28. august 2014 vedtaget lokalplan T15.01.01. Planen er offentliggjort på kommunens hjemmeside

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Bilag til ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I NY GESINGE

Bilag til ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I NY GESINGE Bilag til ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I NY GESINGE Beskrivelse af projektet Projektet består af at erstatte de 2 eksisterende 200 kw og 150 kw møller med nye møller med en totalhøjde op

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Notat Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-103-00050 Ref. HWI/HINEL Den 11. april 2011 Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Vindmølleindustrien har med pressemeddelelse

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

AGENDA. KL. 16.30-16.45: Udnævnelsen af årets lokale Sortand v/jens Rønnemoes Pedersen KL. 16.45-17.00: Afslutning v/formand Jens Rønnemoes Pedersen

AGENDA. KL. 16.30-16.45: Udnævnelsen af årets lokale Sortand v/jens Rønnemoes Pedersen KL. 16.45-17.00: Afslutning v/formand Jens Rønnemoes Pedersen AGENDA KL. 14.00-14.05: Praktiske oplysninger og introduktion v/jørgen Karlsen KL. 14.05-14.10: Velkomst v/formand Jens Rønnemoes Pedersen KL. 14.10-14.25: De politiske initiativer v/energiminister Lars

Læs mere

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Engvangvej 1, som følge af opstilling af vindmøller ved Faster-Astrup i henhold til lokalplan nr. 285b for Ringkøbing-Skjern Kommune 8.

Læs mere

Vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vindmøller ved Øster Hassing Kær Vindmøller ved Øster Hassing Kær Mio Schrøder / PlanEnergi, Århus Runa Hyldegård Jepsen / PlanEnergi, Århus VVM-udarbejdelse og planlægning i samarbejde med Aalborg Kommune 1. VVM 2. Projektforslag 3.

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 25.10.L02 for Varde Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 25.10.L02 for Varde Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Egebjergvej 4, 6818 Årre som følge af opstilling af vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage i henhold til lokalplan nr. 25.10.L02 for

Læs mere

NOTAT. Undersøgelsen fra Danmarks Vindmølleforening er vedlagt til orientering.

NOTAT. Undersøgelsen fra Danmarks Vindmølleforening er vedlagt til orientering. SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Notat om vindmøller til kommuneplanen sagen Dato: 03. maj 2013 Sagsbeh.: aga Sagsnr.: 11/18046 Der er foretaget en forundersøgelse af muligheden for at placere

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg

VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Opstilling af en 10 kw husstandsvindmølle/vindrose af typen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Temaplan for vindmøller Tønder Kommune TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø August 2013 Kommuneplantillæg nr. 12-001 er udarbejdet af

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

Svar på spørgsmål vedr. lufthavn ved Thomasminde stillet af Jan Ravn Christensen (SF)

Svar på spørgsmål vedr. lufthavn ved Thomasminde stillet af Jan Ravn Christensen (SF) Svar på spørgsmål vedr. lufthavn ved Thomasminde stillet af Jan Ravn Christensen (SF) Dette notat besvarer spørgsmål vedr. en evt. flytning af Aarhus Lufthavn til Thomasminde, stillet af byrådsmedlem Jan

Læs mere

Afgørelse Landzonetilladelse

Afgørelse Landzonetilladelse Haderslev Golfklub v. Lars Seide Olesen Viggo Carstenssensvej 7 6100 Haderslev 19. maj 2014 Sagsident: 14/15349 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Indsigelse til havvindmøllepark i Sejerø Bugten

Indsigelse til havvindmøllepark i Sejerø Bugten Naturstyrelsen NST@NST.DK J. nr. NST-131-00171 Charlottenlund, den 23. september 2015 Indsigelse til havvindmøllepark i Sejerø Bugten På baggrund af den udsendte VVM redegørelse gøres herved indsigelse

Læs mere

From:Mogens Gundersen To:Post til KIB Subject:Partshøring vedrørende Borupgårdscentret, Snekkersten

From:Mogens Gundersen To:Post til KIB Subject:Partshøring vedrørende Borupgårdscentret, Snekkersten From:Mogens Gundersen Subject:Partshøring vedrørende Borupgårdscentret, Snekkersten Som en af de nærmeste naboer til det eksisterende samt kommende Borupgårdscenter som lyder godt. Men det bliver alt for

Læs mere

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112 Hovedforslag 4 stk. SWT113 Alternativ 3 stk. V112 y Visualisering af hovedforslag (4 stk. SWT113) og alternativ (3 stk. V112) set fra Barløsevej 18. 6aNærzone. Afstanden til de nye vindmøller er ved begge

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

Telefax fra Himmerlands Energi- og Miljøkontor Jyllandsgade 17, 9520 Skørping Tlf.: 98 39 29 88 Fax: 98 39 27 88

Telefax fra Himmerlands Energi- og Miljøkontor Jyllandsgade 17, 9520 Skørping Tlf.: 98 39 29 88 Fax: 98 39 27 88 14/07/#9,,ONS 14:05 FAX 98392788 HDDIERLANDS ENERGI OG MI SlOOl Til: JS>^^^O Telefax fra Himmerlands Energi- og Miljøkontor Jyllandsgade 17, 9520 Skørping Tlf.: 98 39 29 88 Fax: 98 39 27 88 Afsendt af:

Læs mere

Forslag til. Forslag til. Lokalplan nr. 1.1-2 for et område til vindmøller på Barløse Mark. Kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til. Forslag til. Lokalplan nr. 1.1-2 for et område til vindmøller på Barløse Mark. Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til Lokalplan nr. 1.1-2 for et område til vindmøller på Barløse Mark Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg Forslag til Lokalplan nr. 1.1-2 og Kommuneplantillæg

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt som mail til: ejendomme@silkeborg.dk 13. juli 2015 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt Silkeborg Kommune, Natur og Miljø har den 27. maj

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

Vindmølleplan, endelig vedtagelse Byrådets pkt 68, Økonomiudvalgets pkt 117 og Teknisk Udvalgs pkt 67.

Vindmølleplan, endelig vedtagelse Byrådets pkt 68, Økonomiudvalgets pkt 117 og Teknisk Udvalgs pkt 67. Bistrup 02.05.2012 Til Teknisk Udvalg Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Kopi til: Økonomiudvalget, samme sted Byrådet, samme sted Sendt med mail til bakie@naestved.dk Cc: Fm for TU, jgers@naestved.dk

Læs mere

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne.

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne. Morten S. Kristiansen Sales Manager HSWind Clausholmvej 24 8960 Randers SØ Mail: Morten@hswind.dk 2. marts 2012 Sagsident: 11-54755 Sagsbehandler: Søren-Peter Andersen Haderslev Kommune Erhverv og borgerservice

Læs mere

Til: Ringkøbing Skjern Kommune. Danmarks naturfredningsforening Naturstyrelsen Folketinget.

Til: Ringkøbing Skjern Kommune. Danmarks naturfredningsforening Naturstyrelsen Folketinget. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 3 Offentligt Fra: Kurt Madsen [mailto:kurt.ertboelle.madsen@gmail.com] Sendt: 1. oktober 2013 11:57 Til: Folketingets Oplysning Emne: Møller

Læs mere

Hermed fremsender Hvidovre Kommune indsigelse mod Københavns Kommunes forslag til Kommuneplantillæg om vindmøller på Kalvebod Syd.

Hermed fremsender Hvidovre Kommune indsigelse mod Københavns Kommunes forslag til Kommuneplantillæg om vindmøller på Kalvebod Syd. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Postbox 447 1505 København V. E-mail: bydesign@tmf.kk.dk http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/store-vindm-ller-ved-kalvebod-syd Indsigelse

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat. Vindmøller, Nørrekær Enge

Godkendelse af opsamling på fordebat. Vindmøller, Nørrekær Enge Punkt 11. Godkendelse af opsamling på fordebat. Vindmøller, Nørrekær Enge 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der i samarbejde med Vesthimmerlands

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt)

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Slagelse Kommune Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af støjvold i fredsskovsarealet mellem motorvejen

Læs mere

Flagermus og Vindmøller

Flagermus og Vindmøller Flagermus og Vindmøller Baggrund: Habitatdirektivet Habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE VINDMØLLEBEKYMRINGEN Naboer er bekymrede for deres livskvalitet.

Læs mere

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård i henhold til VVM bekendtgørelsens 2, stk. 3 nr. 2. Anlæggets navn: Matrikel nr.: Anlægget ejes og drives af: Vindmøller ved Skaføgård 3, Skaføgård

Læs mere

Vindmøller ved. Østrup

Vindmøller ved. Østrup Velkommen Vindmøller ved Østrup Hvem er vi? Jammerbugt Kommune Jens Chr. Golding, Udvalgsformand Lise Overby Nørgård, Planlægger Kathrine B. Mørk og Karsten T. Jørgensen, Referenter Jysk Vindenergi (opstiller)

Læs mere

1 Skovrejsningsområde Ønsket: Uønsket: x Neutral: 6 Beskyttede naturtyper, jf. NBL 3 Ja: Nej: x. 9 Internationalt naturbeskyttelsesområde Ja: Nej: x

1 Skovrejsningsområde Ønsket: Uønsket: x Neutral: 6 Beskyttede naturtyper, jf. NBL 3 Ja: Nej: x. 9 Internationalt naturbeskyttelsesområde Ja: Nej: x Anders Obel Haxholmvej 80 8870 Langå Vurdering af skovrejsningsområder - Haxholmvej 80, 8870 Langå Projektet godkendes som ansøgt. Bemærk nedenstående detailbemærkninger. Distriktets journalnr. Ejeroplysninger

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

ANMELDELSE AF VINDMØLLEPROJEKT

ANMELDELSE AF VINDMØLLEPROJEKT ANMELDELSE AF VINDMØLLEPROJEKT Dato: 12.09.2013, revideret 22. oktober 2013 Projekt: Herning Varmforzinkning i Vildbjerg. Området ligger godt 1.400 meter vest/sydvest for den nærmeste vindmølle i område

Læs mere

S. E. Brockhuus har på dine vegne søgt om landzonetilladelse til opstilling af 3 husstandsvindmøller på ejendommen

S. E. Brockhuus har på dine vegne søgt om landzonetilladelse til opstilling af 3 husstandsvindmøller på ejendommen Hesteherregårdspension Aggersvold Dato: 16-10-2014 c/o Investeringsselskabet af 30.4.1 Sagsb.: Milee Store Strandstræde 21, 2.tv. Sagsnr.: 14/59632 1255 København K Dir.tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation til at pleje en mindre sø, kaldet Christianshøj Grusgravsø, ved Kirke Værløsevej 101, matr.nr.13al Kirke Værløse By, Værløse. Furesø Kommune har besluttet

Læs mere