INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 Forhold til anden planlægning 7 Planloven 7 Vindmøllecirkulæret 8 VE-loven 8 Kommuneplan 9 Zonestatus 10 Trafik 10 El 11 Miljø 12 Landskab 13 Kulturværdier 13 Naturbeskyttelse 14 Grundvand 14 Miljøvurdering 14 Tilladelse fra andre myndigheder 15 Servitutter 15 BESTEMMELSER 17 1 Lokalplanens formål 17 2 Lokalplanens område og zonestatus 17 3 Områdets anvendelse 17 4 Udstykning 17 5 Veje, stier og parkering 18 6 Ledningsanlæg og belysning 18 7 Bebyggelsens omfang og placering 18 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 19 9 Ubebyggede arealer Retablering Forudsætning for ibrugtagning Retsvirkninger 20 12a Midlertidige retsvirkninger Vedtagelser 21 KOMMUNEPLANTILLÆG 2 23 Redegørelse og retningslinjer 23 Vedtagelser 24 BILAG 25 Kortbilag 1 Matrikelkort 25 Kortbilag 2 Områdets anvendelse 27 Ikke-teknisk resumé af VVM og MV 29

2 4 Lokalplanområde 234 for vindmøller ved Eskilstrup LOKALPLANOMRÅDE

3 5 REDEGØRELSE I henhold til planlovens 16 skal en lokalplan ledsages af en redegørelse, som beskriver lokalplanens forhold til anden planlægning, og som angiver, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end byrådet. De egentlige bestemmelser findes i lokalplanens 2. del. For at lette forståelsen af lokalplanen indeholder redegørelsen desuden en beskrivelse af eksisterende forhold i og omkring lokalplanområdet, og der gives en kort beskrivelse af hovedindholdet og intentionerne med planen. Baggrund for lokalplanen Ringsted Kommune modtog i foråret 2007 en ansøgning om tilladelse til at opstille fire nye vindmøller med en navhøjde på 80 meter og en totalhøjde på 125 meter ved Eskilstrup. Ansøgningen tog udgangspunkt i den statslige saneringsordning fra 2004, der har til formål at erstatte landbaserede vindmøller med en effekt på 450 kw eller derunder med et færre antal større møller. På den måde øges andelen af vedvarende energi samtidig med, at der sker en landskabelig oprydning i gamle møller. Ringsted Kommune gennemførte i efteråret 2007 en forudgående debatfase om den videre planlægning for opstilling af nye vindmøller ved Eskilstrup. Efterfølgende besluttede Byrådet at henligge sagen til der var udarbejdet en vindmølleanalyse for hele kommunen. Denne er nu udarbejdet og blevet en del af Kommuneplan , hvor området ved Eskilstrup indgår i de udlagte vindmølleområder, hvor der kan opstilles møller med en totalhøjde på op til 150 meter. Området er reduceret, så der kun er mulighed for opstilling af indtil tre nye vindmøller. Ringsted Kommune besluttede i august 2009 at udarbejde et forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering samt et forslag til lokalplan for at give mulighed for opstilling af de tre ansøgte vindmøller ved Eskilstrup. Kommuneplantillægget er indsat i lokalplanen. Projektet kan ikke længere nå at blive gennemført inden udløbet af den statslige saneringsordning, men de tre eksisterende små møller ved Kagstrup umiddelbart øst for området vil blive nedtaget ved en realisering af projektet. Eksisterende forhold Lokalplanområdet ligger i landzonen i et område, der i Kommuneplan har status som jordbrugsområde. Der er tale om et jævnt bølgende, åbent landskab med landbrugsarealer, som mod nord og syd afgrænses af spredt bebyggelse og fritliggende gårde langs Eskilstrupvej og Haslevvej/ Ringstedvej. Mod nordøst ligger landsbyen Kagstrup, og mod vest ligger Ladefogedvej, som er flankeret af en allé. Lokalplanområdet er beliggende indenfor kulturmiljøet omkring Eskilstrup Hovedgård, som ligger mod nordvest for enden af alléen ved Ladefogedvej. REDEGØRELSE

4 6 Landskabet vest for alléen indgår i kirkeomgivelserne omkring Sneslev Kirke, og kulturmiljøet omkring Eskilstrup grænser mod øst op til kulturmiljøet omkring landsbyen Kagstrup. Umiddelbart nordøst for lokalplanområdet står tre små vindmøller ved Kagstrup, som har en installeret effekt på kw. Disse møller, som har en totalhøjde på meter, forudsættes nedtaget ved opstilling af de nye møller. Vest for alléen ved Ladefogedvej står en stor mølle med en installeret effekt på 1,65 MW og en totalhøjde på 100 meter. Denne mølle vil blive stående. Lokalplanens indhold Lokalplanområdet er afgrænset som tre cirkulære arealer med en diameter på 100 meter omkring hver mølleplacering. Lokalplanen giver mulighed for at opstille tre vindmøller med tilhørende adgangsveje, arbejds- og vendepladser samt en koblingskiosk og lignende tekniske anlæg, som er nødvendige for vindmøllernes drift. Vindmøllerne opstilles med en indbyrdes afstand på ca. 279 meter. Møllernes totalhøjde skal være mellem 118 og 127 meter, og forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal være mellem 1:1 og 1:1,2. Hver mølle skal have en installeret effekt på mindst 1,8 MW. Kravene til møllernes dimensioner er fastsat for at sikre, at der opnås en vis harmoni mellem mølletårn og rotordiameter af hensyn til omgivelserne, og at der samtidigt sker den bedst mulige udnyttelse af vindenergien i området med henblik på at opfylde de nationale målsætninger indenfor området for vedvarende energi. De tre vindmøller skal være af samme type og størrelse. Rotoren skal have tre vinger, som er antirefleksbehandlede svarende til et glanstal på 30, og omløbsretningen skal være med uret. Tårnet skal udføres som et konisk, lukket rørtårn. Møllernes tårn, nacelle (generatorhus) og rotor skal have en REDEGØRELSE Lokalplanområdet set fra nordøst ved Kagstrup med de eksisterende vindmøller i området mellem Kagstrup og Eskilstrup. Til højre ses hovedgården Eskilstrup.

5 7 ensartet lys grå farve. Transformere indbygges i nacellen (generatorhuset) eller i mølletårnet. En eventuel koblingskiosk med et grundareal på indtil ca. 10 m 2 og en højde på ca. 3 m skal placeres i umiddelbar nærhed af én af møllerne. Koblingskiosken skal være mørk grøn, grå eller brun jordfarve, så den bedst muligt falder ind i omgivelserne. Belysning, skiltning og reklamering må ikke finde sted i området eller på møllerne. Nacellen må dog være forsynet med mølleproducentens logo. Møllerne skal endvidere afmærkes med lavintensive røde lys med en lysstyrke på mindst 10 candela i henhold til krav fra Statens Luftfartsvæsen. Vejadgang til de tre møller i lokalplanområdet skal ske fra Ladefogedvej. Der anlægges en vej i en bredde på indtil 5 meter, og ved hver af de tre møller anlægges en arbejds- og vendeplads med et areal på ca. 20 x 40 meter. Vej samt arbejds- og vendepladser skal have en kørefast belægning af grus. Såfremt vindmøllerne har været ude af drift i et år, skal møllerne med tilhørende anlæg fjernes af mølleejerne, og de anvendte arealer skal retableres som landbrugsjord. Forhold til anden planlægning og anden lovgivning Planloven Bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning fastsætter, at for vindmøller med en totalhøjde over 80 m eller grupper af vindmøller med flere end 3 møller, skal kommunalbestyrelsen offentliggøre et forslag til kommuneplanretningslinjer for anlægget. Forslaget skal ledsages af en redegørelse, der indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM). Lokalplanområdet set fra nordøst ved Kagstrup med visualisering af de tre nye vindmøller til venstre og den eksisterende store mølle ved Eskilstrup midt i billedet. REDEGØRELSE

6 8 De planlagte vindmøller ved Eskilstrup er omfattet af planlovens VVM-regler, og der er derfor udarbejdet en VVM-redegørelse, som er offentliggjort sammen med forslaget til Tillæg 2 til Kommuneplan for Ringsted Kommune. De indkomne bemærkninger fra den forudgående debatfase i efteråret 2007 har indgået i planlægningen og er nærmere beskrevet i forbindelse med VVM-redegørelsen og miljøvurderingen. Vindmøllecirkulæret Cirkulære nr af 22. maj 2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller fastsætter blandt andet, at en lokalplan for et vindmølleområde skal indeholde bestemmelser om møllernes præcise placering, antal, mindste og største totalhøjde samt udseende. Der er i vindmøllecirkulæret blandt andet fastsat en bestemmelse om, at der kun må lokalplanlægges for vindmøller indenfor områder, der er udpeget hertil i kommuneplanens retningslinjer. Cirkulæret fastsætter, at der ikke må planlægges for opstilling af vindmøller nærmere nabobeboelse end 4 gange møllens totalhøjde. Dette svarer til en afstand på indtil 508 m for de vindmøller, som lokalplanen giver mulighed for at opstille. Det fremgår af VVM-redegørelsen, at afstandskravet overholdes. Ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller skal redegørelsen for planforslaget belyse anlæggenes samlede påvirkning af landskabet, herunder oplyse hvorfor påvirkningen anses for acceptabel. Indenfor den angivne afstand, som svarer til ca. 3,5 km, er der den eksisterende store mølle ved Eskilstrup med en totalhøjde på 100 meter, som er placeret vest for alléen langs Ladefogedvej. Ca. 2,8 km mod øst i området mellem Simmendrup og Tjæreby er der en række ned tre møller med en totalhøjde på ca. 69 meter, og ca. 3,0 km mod syd i området mellem Teestrup og Førslev er der en række med seks møller med en totalhøjde på ca. 67 meter. Ved Aversi ca. 3,3 km mod sydvest står to møller med en totalhøjde på ca. 43 meter, og mellem Sneslev og Hjelmsømagle ca. 3,5 km mod vest står en mølle med en totalhøjde på ca. 75 meter. I VVM-redegørelsen for projektet er der nærmere redegjort for det visuelle samspil mellem den eksisterende og de tre planlagte møller ved Eskilstrup, samt de øvrige nævnte eksisterende vindmølleanlæg i det omkringliggende landskab. De tre nye vindmøller opstilles på en ret linje, som flugter med den eksisterende store mølle ved Eskilstrup, men de nye vindmøller er større og den indbyrdes afstand mellem de nye møller er mindre end afstanden til den eksisterende mølle. Det konkluderes, at møllerne ved Eskilstrup afhængigt af betragtningspunktets placering i landskabet vil kunne opleves som ét samlet anlæg såvel som to adskilte, selvstændige anlæg. De øvrige møller i det omkringliggende landskab vil almindeligvis fremtræde som selvstændige anlæg i forhold til møllerne ved Eskilstrup. På denne baggrund vurderes den samlede påvirkning vindmølle grupperne imellem, som ikke væsentlig. REDEGØRELSE VE-loven Vindmøller, som tilsluttes det offentlige elforsyningsnet efter den 1. januar 2009, vil almindeligvis være omfattet af de nye bestemmelser i Lov om

7 9 fremme af vedvarende energi (VE-loven). Værditabsordning Loven fastsætter, at der inden 4 uger før udløbet af høringsfasen for det offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse skal afholdes et offentligt møde, hvor der redegøres for mølleopstillingens konsekvenser for de omkringliggende faste ejendomme. Ejere, som vurderer, at opstillingen påfører deres ejendom et værditab, skal anmelde kravet inden 4 uger efter mødets afholdelse. Ejere af ejendomme, som er beliggende i en afstand af mere end 6 gange højden af de planlagte møller, skal indbetale et gebyr på kr for behandling af kravet. Ejere af ejendomme, som er beliggende mindre end 6 gange højden af de planlagte møller, skal ikke indbetale et gebyr for at få kravet behandlet. En taksationsmyndighed træffer afgørelse om værditabets størrelse på baggrund af en individuel vurdering med mindre opstilleren af møllerne og ejere af de pågældende ejendomme indgår aftale om værditabets størrelse. Krav på betaling bortfalder, hvis værditabet udgør mindre end 1 % af ejendommens værdi, og beløbet kan nedsættes eller bortfalde, hvis ejeren af den faste ejendom har medvirket til tabet. Køberetsordning Loven fastsætter, at inden opstillingen af møllerne påbegyndes, skal der ved annoncering udbydes mindst 20 % af ejerandelene til personer med fast bopæl indenfor en afstand af højst 4,5 km fra opstillingsstedet for møllerne. Øvrige personer med fast bopæl i den kommune, hvor møllerne opstilles, er ligeledes berettigede til at afgive købstilbud, men kan kun købe andele såfremt de ikke afhændes til den førstnævnte personkreds. Ejerandelene udbydes som udgangspunkt til en pris beregnet ud fra en produktion på kwh pr. andel. Grøn ordning Loven fastsætter bestemmelser om en grøn ordning. Denne ordning giver kommunalbestyrelsen mulighed for at søge om tilskud til anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen samt til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. Formålet hermed er at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen. Der kan ydes tilskud med et beløb som svarer til 0,4 øre pr. kwh for fuldlasttimer. Dette indebærer, at lokalplanens tre nye møller vil kunne opnå en ramme på ca kr. Garantiordning Der er endvidere bestemmelser for en garantifond, hvor lokale vindmøllelav eller vindmølleinitiativer med mindst 10 deltagere kan søge om garanti på maksimalt kr. for lån til finansiering af forundersøgelser for nye vindmølleprojekter. Kommuneplan I Kommuneplan udpeges i alt 13 vindmølleområder til opstilling og udskiftning af vindmøller med en totalhøjde på optil 150 meter. Eskilstrup er blandt de udpegede områder. Den eksisterende mølle ved Eskilstrup REDEGØRELSE

8 10 indgår ikke i mølleområdet, og der kan derfor ikke stilles krav om, at denne mølle skal udskiftes. Der er i kommuneplanen ikke fastlagt rammebestemmelser for de enkelte vindmølleområder, men lokalplanen for området ved Eskilstrup er i overensstemmelse med kommuneplanens generelle retningslinjer for vindmøller. Kommuneplantillæg For at muliggøre opstillingen af vindmøllerne har Ringsted Kommune udarbejdet kommuneplantillæg 2, der fastlægger rammebestemmelser for lokalplanlægning i vindmølleområdet ved Eskilstrup. Kommuneplantillægget er indsat i lokalplanen. Rammebestemmelserne fastlægger, at der kan opstilles højst tre vindmøller med en indbyrdes afstand på maksimalt 4 gange rotordiameteren. Møllerne skal have en totalhøjde på mellem 118 og 141 meter, og rotordiameteren må maksimalt overstige navhøjden med 20 %. Møllerne skal være af samme type og størrelse, og de skal hver have en installeret effekt på mindst 1,8 MW. Området skal forblive i landzone, og i forbindelse med opstilling af de nye møller skal de tre eksisterende møller nordøst for området nedtages. Zonestatus Med den endelige vedtagelse af denne lokalplan forbliver området i landzone. Lokalplanen har bonusvirkning. Dette indebærer, at lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone jævnfør planlovens 35, stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. Trafik Vejadgang til lokalplanområdet etableres i henhold til bestemmelserne i privatvejsloven, og der tinglyses privat vejret til de tre møllepositioner i REDEGØRELSE Lokalplanområdet set fra sydøst ved hovedvejen nord for Førslev. Den eksisterende store mølle ved Eskilstrup ses til venstre og de tre ældre møller ved Kagstrup ses til højre.

9 11 forbindelse med anlæg, servicering, reparation og nedtagning. Vejen kan ligeledes anvendes i forbindelse med den landbrugsmæssige drift af de tilstødende arealer. Vejadgang skal ske fra Ladefogedvej mod vest ad en nyanlagt markvej. Ved eventuel udstykning af mølleparcellerne skal adgangsvejen udlægges som privat fællesvej eller udmatrikuleres. I anlægsfasen vil der blive anlagt en midlertidig anlægsvej fra den sydlige del af Ladefogedvej af hensyn til transporten af vindmølledelene og for at undgå indgreb i alléen langs den nordlige del af Ladefogedvej. Ved hver mølle vil der blive anvendt et midlertidigt arbejdsareal på ca. 70 x 70 meter til opbevaring af mølledele og opgravet jord mv. Vindmøller skal tage hensyn til trafikken og trafiksikkerheden på de overordnede veje, således at vindmøller ikke placeres nærmere vejen end 4 gange møllens totalhøjde, og således at vindmøller ikke placeres i vejens sigtelinje, hvis det vurderes at kunne fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen og dens forløb. Med en afstand på ca. 650 m til Haslevvej/Ringstedvej, som er den nærmeste overordnede vej, og en placering parallelt med vejen vurderes møllerne ved Eskilstrup ikke at påvirke trafiksikkerheden. Den vestligste af de planlagte møller placeres ca. 90 meter fra Ladefogedvej, hvilket svarer til ca. 2/3 af møllens totalhøjde. Der vil således ikke være vingeoverslag i forhold til den nærmeste offentligt befærdede vej. El Elforsyningen varetages af SEAS-NVE, som skal adviseres i god tid (12 måneder) med henblik på forstærkning og udbygning af højspændingsnettet i forbindelse med nettilslutning af vindmølleområdet. Lokalplanområdet set fra sydøst ved hovedvejen nord for Førslev med visualisering af de tre nye vindmøller midt i billedet. REDEGØRELSE

10 12 Miljø Forurenet jord Region Sjælland er myndighed for kortlægning af forurenede arealer. Der er ikke kortlagt jordforurening i lokalplanområdet, og området er ikke omfattet af Ringsted Kommunes forslag til regulativ om områdeklassificering i henhold til jordforureningsloven. Støj Vindmøllerne er omfattet af bekendtgørelse nr af om støj fra vindmøller. Bekendtgørelsen fastsætter, at støjbelastningen fra vindmøller ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra nabobeboelser i det åbne land ikke må overstige 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 meter i sekundet og 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 meter i sekundet. Ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til støjfølsom arealanvendelse (bolig-, institutions-, sommerhus-, kolonihaveformål eller rekreative områder) er der fastsat grænseværdier på henholdsvis 37 db(a) og 39 db(a). De foretagne beregninger, som fremgår af VVM-redegørelsen, viser, at vindmøllerne kan overholde støjgrænserne. Inden vindmøllerne opstilles skal bygherren anmelde møllerne til Ringsted Kommune med dokumentation for at støjgrænserne kan overholdes. Byrådet kan stille krav om, at der foretages støjmålinger for ejers regning, når møllerne sættes i drift og op til en gang årligt i forbindelse med almindeligt tilsyn eller i forbindelse med behandling af naboklager over støj, når byrådet anser dette for at være nødvendigt. Skyggekast Der er ikke fastsat danske lovkrav til hvor meget skyggekast vindmøller må påføre nabobeboelser, men i vejledningen til vindmøllecirkulæret anbefales, at det ved planlægning for vindmøller sikres, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid. I REDEGØRELSE Lokalplanområdet set fra vest ved hovedvejen øst for Sneslev Kirke. Den eksisterende store mølle ved Eskilstrup ses midt i billedet og de tre ældre møller ved Kagstrup ses til højre herfor.

11 13 beregningerne er der taget højde for, at solen ikke altid skinner, og at det til tider er vindstille. Der er altså tale om gennemsnitsberegninger. De foretagne beregninger, som fremgår af VVM-redegørelsen, viser, at vindmøllerne kan overholde den vejledende grænseværdi. Landskab Lokalplanområdet er ikke omfattet af særlige landskabelige beskyttelsesinteresser. I VVM-redegørelsen er der redegjort for den landskabelige påvirkning og gengivet en række visualiseringer af vindmøllerne. Kulturværdier Arkæologi Der er ikke registreret beskyttede fortidsminder eller arkæologiske fund indenfor lokalplanområdet, men der er registreret flere arkæologiske fund i det omkringliggende landskab. Findes der under jordarbejder spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet, jf. 27, stk. 2 i museumsloven (lov nr af ). Fortidsmindet skal straks anmeldes til Sydvestsjællands Museum. Efter indstilling fra museet vurderer Kulturarvsstyrelsen, om der skal foretages en arkæologisk undersøgelse, eller om byggeriet kan fortsætte. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet udføres. For at undgå en eventuel standsning af anlægsarbejdet bør bygherren forud for påbegyndelse af jordarbejder indhente en udtalelse (jf. museumslovens 25) fra Sydvestsjællands Museum. Ved gennemførelse af en større forundersøgelse afholdes udgiften af den for hvis regning et jordarbejde skal udføres. Arbejdet kan først iværksættes efter samtykke fra den pågældende. Lokalplanområdet set fra vest ved hovedvejen øst for Sneslev Kirke med visualisering af de tre nye vindmøller umiddelbart til højre for den eksisterende mølle ved Eskilstrup. REDEGØRELSE

12 14 Beskyttede diger Der er et beskyttet dige øst for lokalplanområdet. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger, jf. 29a i museumsloven. I særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen dog meddele dispensation. Andet Lokalplanområdet ligger indenfor kulturmiljøet, som i Kommuneplan er afgrænset omkring hovedgården Eskilstrup. Opstillingen af vindmøllerne vil ikke medføre fysiske indgreb i forhold til de bærende elementer, som indgår i udpegningsgrundlaget, herunder alléen ved Ladefogedvej, men møllerne vil i lighed med de eksisterende møller i området være dominerende, når man færdes i området, og give kulturmiljøet en moderne teknisk prægning. Tilsvarende gælder i forhold til det tilstødende kulturmiljø omkring landsbyen Kagstrup mod øst, og i forhold til de kirkeomgivelser, som i kommuneplanen er afgrænset omkring Sneslev Kirke. Kirkeomgivelserne er afgrænset af Ladefogedvej, og den eksisterende 100 meter høje mølle ved Eskilstrup er således placeret indenfor kirkeomgivelserne og medfører den største påvirkning. Naturbeskyttelse Der er ingen internationale naturbeskyttelsesområder i nærheden af lokalplanområdet. Indenfor den østligste del af lokalplanområdet er der registret en mindre sø, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af søen. Opstillingen af vindmøllerne vil ikke medføre fysiske indgreb i forhold til det pågældende areal, idet vindmøllerne med tilhørende vejanlæg udelukkende placeres på dyrkede landbrugsarealer. Herudover er der ikke arealer med beskyttede naturtyper i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet. Grundvand Lokalplanområdet er i henhold til Kommuneplan beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Den planlagte anvendelse af lokalplanområdet er ikke i konflikt med grundvandsinteresserne. Miljøvurdering Ringsted Kommune har foretaget en miljøvurdering af lokalplanforslaget i henhold til lov nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer. Reglerne for miljøvurderingen er i høj grad sammenfaldende med de krav, som stilles til en VVM-undersøgelse. Miljørapporten indgår derfor i VVM-redegørelsen, som er offentliggjort sammen med forslaget til kommuneplantillæg 2. Et ikke-teknisk resumé af VVM-redegørelsen og miljøvurderingen er indsat som bilag til kommuneplantillægget. REDEGØRELSE Lokalplanens retningslinjer ligger indenfor rammerne af kommuneplantillægget, og miljøvurderingens konklusion er, at vindmøllernes miljøvenlige energiproduktion vil have en positiv effekt ved at begrænse udledningen af drivhusgasser og forsurende stoffer fra traditionelle kraftværker.

13 15 Afstandskrav til nabobeboelser samt støjgrænser og vejledende grænseværdier for skyggekast kan overholdes, hvorved naboer ikke udsættes for uacceptable gener. Vindmøllerne vil påvirke landskabet visuelt og være dominerende på tæt hold, men det vurderes ikke at møllerne vil medføre en væsentlig uheldig påvirkning i forhold til samspillet med eksisterende vindmøller og andre tekniske anlæg. Interesser i forhold til kulturhistorie og naturbeskyttelse vurderes ikke at blive påvirket i uacceptabel grad. Det vurderes, at påvirkningen med støj er den eneste miljøpåvirkning, der kræver overvågning. Overvågningen vil blive udført efter de almindeligt gældende tilsynsregler i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller. I forbindelse med den endelige vedtagelse af planforslagene skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planerne og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, samt hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet. Tilladelser fra andre myndigheder Luftfartsloven Vindmøller med en totalhøjde på over 100 meter skal anmeldes til Statens Luftfartsvæsen, og opførelse af møllerne må ikke påbegyndes før luftfartsvæsenet har udstedt attest om, at hindringen ikke skønnes at frembyde fare for lufttrafikkens sikkerhed jf. Lov om luftfart, 67a, stk. 1. Statens Luftfartsvæsen har oplyst, at der vil blive stillet krav om afmærkning efter de almindeligt gældende regler. Vindmøllerne skal således markeres med lavintensivt fast rødt lys på minimum 10 candela, og lysmarkeringen skal være aktiveret hele døgnet. Lysmarkeringen skal placeres på nacellen (generatorhuset) og lyset skal altid, uanset møllevingernes placering, være synligt 360 grader i et vandret plan. Dette kan kun opnås ved opsætning af to lamper på hver mølle. Landbrugsloven Ejendommene, hvor vindmøllerne opstilles, er omfattet af landbrugspligt. Opstillingen af vindmøllerne vil ikke være til hinder for en fortsat landbrugsmæssig drift af de øvrige arealer indenfor lokalplanområdet. Brugs- eller lejeaftale om opstilling af en vindmølle på en landbrugsejendom kræver Jordbrugskommissionens tilladelse, dersom møllens grundareal er på over 25 m 2, eller aftalen gælder for et længere tidsrum end 30 år, jf. afsnit 9.5 i Vejledning nr. 37 af 03/06/2005 om reglerne i lov om landbrugsejendomme. En ophævelse af landbrugspligten i forbindelse med en eventuel udstykning af arealer til fundamenter, arbejdsarealer og eventuelt tilkørselsveje vil ligeledes kræve Jordbrugskommissionens tilladelse. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejderne. Man skal endvidere være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler og ledninger er tinglyst. Derfor REDEGØRELSE

14 16 bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. REDEGØRELSE

15 17 BESTEMMELSER Lokalplanens bestemmelser og kortbilag er umiddelbart bindende for borgerne og indberettes til plansystemdk.dk. I henhold til planloven fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: at give mulighed for opstilling af tre store vindmøller. at fastsætte bestemmelser for vindmølleanlæggets placering og udformning, således at der tages hensyn til naboer, landbrugsmæssige interesser og det omkringliggende landskab. at fastsætte bestemmelser, der erstatter de ellers nødvendige landzonetilladelser. at sikre at området fortsat kan anvendes til landbrugsdrift. at sikre at vindmøllernes mastetype, farve, glanstal, omdrejningsretning samt indbyrdes afstand bliver ens, således at møllerne opfattes som en samlet helhed. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af matr.nr. 1a, Eskilstrup Hdg., Sneslev, samt alle parceller, der efterfølgende udstykkes fra ovennævnte ejendom. Ejendommen er omfattet af landbrugspligt. 2.2 Området er beliggende i landzone og skal forblive i landzone. 2.3 Lokalplanen erstatter jf. 15, stk. 4 i planloven de tilladelser til bebyggelse og anlæg i landzonen jf. planlovens 35, stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. I lokalplanens 10 er der fastsat vilkår for retablering af området. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til landbrugsdrift og vindmølledrift. 3.2 Hver vindmølle skal have en effekt på mindst 1,8 MW. 3.3 Der kan etableres de veje, arbejds- og vendepladser samt eventuel koblingskiosk som er nødvendige for driften af vindmøllerne. 4 Udstykning 4.1 Hver vindmølle kan udstykkes i en selvstændig parcel. BESTEMMELSER

16 Udstykkede parceller skal have et grundareal svarende til minimum møllens fundament og maksimalt et areal svarede til lokalplanområdets afgrænsning. 4.3 Ved udstykning skal vejadgang til de udstykkede arealer udlægges som privat fællesvej eller udmatrikuleres. 4.4 Ved udstykning eller arealoverførsel skal der tinglyses en deklaration med Ringsted Kommune som påtaleberettiget om, at ejeren af vindmølleparcellen forpligtes til senest 2 år efter ophør af vindmølledriften at foranledige og bekoste matrikulær sammenlægning af vindmølleparcellen med den tilgrænsende, bestående landbrugsejendom. 5 Veje, stier og parkering 5.1 Der må kun etableres vejadgang til området fra Ladefogedvej. 5.2 Adgangsveje og vendepladser skal placeres og udformes, så hensyn til landbrugsdriften tilgodeses bedst muligt. Princip for placering af veje og vendepladser er vist på kortbilag Veje skal anlægges med en bredde på op til 5 m, og ved hver mølle kan der etableres en arbejds- og vendeplads på op til 20 x 50 meter. 5.4 Veje og vendepladser skal befæstes med en kørefast belægning af grus. 6 Ledningsanlæg og belysning 6.1 Alle forsyningsledninger skal fremføres i jorden. 6.2 Der må ikke etableres belysning af veje eller arbejds- og vendepladser. 6.3 Vindmøllerne kan afmærkes af hensyn til lufttrafikken efter krav fra Statens Luftfartsvæsen i henhold til de til enhver tid gældende regler. Anden permanent belysning af møllerne med tilhørende anlæg er ikke tilladt. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Der skal opstilles tre vindmøller, der skal placeres som vist på kortbilag 2. Møllerne skal opstilles på en ret linje, der flugter med den eksisterende vindmølle vest for Ladefogedvej, som er opstillet i lokalplanområde Vindmøllernes navhøjde skal være m over terræn, og møllernes totalhøjde skal ligge i intervallet fra m. Vindmøllernes totalhøjde måles fra terræn til vingespids, når spidsen er højest over terræn. BESTEMMELSER 7.3 Rotordiameteren skal være ens på alle møller og ligge i intervallet m. Rotordiameteren må maksimalt overstige navhøjden med 20 %.

17 Overkanten af fundamenterne til vindmøllerne må højst ligge 0,5 m over terræn. 7.5 Transformer til hver mølle skal være indbygget i nacellen (generatorhuset) eller i tårnet. Der kan dog opføres en fælles koblingskiosk i forbindelse med nettilslutningen af mølleområdet. Koblingskiosken skal placeres i umiddelbar nærhed af den ene af møllerne og må maksimalt have et grundareal på 10 m² og en højde på 3 m. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Vindmøllerne skal have et ensartet udseende, herunder rotordiameter og navhøjde. Vindmøllernes navhøjde skal kunne opfattes som en ret linje. 8.2 Vindmøllerne skal opføres med koniske rørtårne og rotorerne skal have 3 vinger. Rotorens omløbsretning skal være med uret set forfra. Vingerne skal være antirefleksbehandlede svarende til et glanstal på ca Vindmøllerne skal fremstå i en lys grå farve (RAL 7035) uden nogen form for skiltning eller reklamering. Mølleproducentens firmalogo kan dog tillades på hver side af nacellen (generatorhuset). 8.4 Koblingskiosken skal holdes i en mørk grøn, grå eller brun jordfarve, der bedst muligt falder ind i omgivelserne. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Ubebyggede arealer, som ikke anvendes til adgangsveje og vendepladser, skal så vidt muligt fortsat anvendes til landbrugsmæssig drift. Der må ikke være oplag i lokalplanområdet. 9.2 Der må ikke etableres hegn omkring vindmøllerne og/eller koblingskiosken. 9.3 Terrænreguleringer skal udføres sådan, at det færdige terræn fremstår naturligt. Terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter må kun finde sted med byrådets tilladelse. 10 Retablering 10.1 Hvis en vindmølle ikke har været anvendt til energiproduktion i mere end 1 år, skal vindmøllen med tilhørende fundament mv. i en dybde af indtil 1 m fjernes uden udgift for det offentlige. Arealet, hvor vindmøllen har stået, skal herefter straks retableres til landbrugsmæssig drift, og ved eventuel udstykning igen sammenlægges med en landbrugsejendom. Hvis fjernelse af vindmøllerne og retablering ikke er sket efter 1 år, kan kommunen lade arbejdet udføre for ejers regning. BESTEMMELSER

18 20 11 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 11.1 Vilkår for meddelt tilladelse til at påbegynde anlægget i henhold til bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, skal være opfyldt inden vindmøllerne kan tages i brug Forud for opstilling og ibrugtagning af vindmøllerne skal det dokumenteres overfor Ringsted Kommune, at møllerne kan overholde støjgrænserne i henhold til bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om støj fra vindmøller Vindmøllerne skal anmeldes til Statens Luftfartsvæsen og afmærkes efter Statens Luftfartsvæsens anvisninger Inden vindmøllerne kan tages i brug, skal området være ryddet for byggeaffald, og de midlertidige arbejdsarealer på op til 70 x 70 m og den midlertidige anlægsvej skal være fjernet De tre eksisterende vindmøller ved Kagstrup skal være fjernet. 12 Retsvirkninger 12.1 Når en lokalplan er vedtaget endeligt og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Lokalplanen indberettes på plansystemdk.dk, hvorefter den er bindende for de ejendomme, der ligger indenfor lokalplanområdet Den eksisterende, lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen 12.4 Byrådet kan i henhold til 19 i lov om planlægning meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun gennemføres ved en ny lokalplan I henhold til 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. BESTEMMELSER 12a Midlertidige retsvirkninger 12.1a Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning 17 stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse eller ændring af anvendelsen. Den eksisterende, lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.

19 a Når fristen for fremsættelse af indsigelser er udløbet, kan der eventuelt efter lov om planlægning 17 stk. 2 opnås tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. 12.3a Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort. Dog ikke længere end et år fra tidspunktet for offentliggørelse af forslaget. 13 Vedtagelser 13.1 Byrådet vedtog den??.??? 2010 at udsende forslag til lokalplan 234 i offentlig høring i perioden??.??? 2010 til og med??.??? BESTEMMELSER

20 22 BESTEMMELSER

21 23 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 2 Kort A - Rammeområde V9. Vindmølleområde ved Eskilstrup. Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt rammeområde V9 til opstilling af vindmøller ved Eskilstrup. De generelle retningslinjer for vindmøller i Kommuneplan er gældende for området. Rammerne skal sikre at området udnyttes bedst muligt, derfor er der sat en minimums højde på møllerne. Møllernes maksimale højde er givet af lovgivningens afstandskrav. For rammeområdet fastsættes følgende retningslinjer: 1 Inden for området, som er vist på kort A, kan der opstilles højst tre vindmøller med en indbyrdes afstand på maksimalt 4 gange rotordiameteren. Møllerne skal opstilles på en ret linje, som flugter med den eksisterende store vindmølle, der er opstillet umiddelbart vest for det nye rammeområde. 2 Møllerne skal have en totalhøjde på mindst 118 meter og maksimalt 141 meter. Rotordiameteren må maksimalt overstige navhøjden med 20 %. 3 Møllerne skal være af samme type og størrelse, og de skal hver især have en installeret effekt på mindst 1,8 MW. 4 Området skal forblive i landzone. 5 I forbindelse med opstillingen af de nye møller skal de tre eksisterende møller nordøst for området nedtages i henhold til VVM-tilladelsen til projektet. KOMMUNEPLANTILLÆG

22 24 Vedtagelser Byrådet vedtog den??.????? 2010 at sende forslag til Kommuneplantillæg 2 i offentlig høring fra den??.????? 2010 til den??.????? Efter Byrådets endelige vedtagelse, indberettes kommuneplantillægget til plansystemdk.dk. KOMMUNEPLANTILLÆG

23 25 INDLEDNING

24 26

25 27 INDLEDNING

26 28

27 29 IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF VVM OG MV Indledning Dette afsnit er et resumé af den samlede VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for vindmølleprojektet og MV-rapport (MiljøVurdering) for de udarbejdede forslag til kommuneplantillæg 2 og lokalplan 234, som skal muliggøre opstillingen af op til tre store vindmøller ved Eskilstrup. Der er således undersøgt et hovedforslag med tre møller og et alternativ med to møller. Projektet Hovedforslag Projektet omfatter tre vindmøller med en installeret effekt på 2,3 MW, som placeres med en indbyrdes afstand på ca. 279 meter. Møllerækken orienteres så den flugter med den eksisterende mølle sydvest for Eskilstrup, der er placeret ca. 575 meter fra den vestligste af de nye møller. De nye møller har en rotordiameter på 93 m og en navhøjde på 80 meter, hvilket svarer til en totalhøjde på 126,5 meter over terræn. Møllernes samlede produktion pr. år vil svare til ca husstandes årlige elforbrug. Vejadgang til møllerne foregår fra Ladefogedvej mod vest ad en ny tilkørselsvej, der anlægges omtrent vinkelret på Ladefogedvej som en grusvej med en bredde på 5 meter. Ved hver mølle anlægges en permanent arbejdsog vendeplads på ca. 20 x 40 meter. I anlægsfasen etableres en midlertidig anlægsvej fra den sydlige del af Ladefogedvej, så transport af vindmølledelene kan foregå uden indgreb i den eksisterende allé langs Ladefogedvej, og herudover vil der være behov for et midlertidigt arbejdsareal ved hver mølle på ca. 70 x 70 meter til opbevaring af mølledele og afgravet jord mv. Vindmølleområdet forventes tilsluttet en eksisterende 50 kv transformatorstation, som er placeret ved Slagterivej i den nordlige udkant af Haslev. Alternativ Alternativet omfatter to vindmøller med en installeret effekt på 3,0 MW, som placeres med en indbyrdes afstand på ca. 404 meter. De to møller opstilles på en linje, der har samme orientering som møllerækken i hovedforslaget, og som således flugter med den eksisterende mølle sydvest for Eskilstrup, der er placeret ca. 643 meter fra den vestligste af de nye møller. Alternativet med to møller vil sikre en større afstand til Ladefogedvej og en mere ensartet afstand mellem de nye møller og den eksisterende mølle. De nye møllers størrelse vil til gengæld afvige mere fra den eksisterende mølle ved Eskilstrup, idet de har en rotordiameter på 101 meter og en navhøjde på 90 meter, hvilket svarer til en totalhøjde på 140,5 meter over terræn. Møllernes samlede produktion pr. år vil svare til ca husstandes årlige elforbrug, hvilket er ca. 20 % mindre end i hovedforslaget. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF VVM OG MV

28 30 Etablering af veje, arbejds- og vendepladser samt nettilslutning foregår efter de samme principper som i hovedforslaget. Anlæg og drift I anlægsperioden vil der være en øget trafik- og støjbelastning i området svarende til hvad der forekommer ved en mindre byggeplads. Dagligt tilsyn og kontrol med møllernes drift foregår med fjernovervågningssystemer, og der regnes typisk med 2 årlige serviceeftersyn pr. mølle samt et meget begrænset antal ekstraordinære servicebesøg. Sikkerhedsforhold Der er generelt stor afstand til boliger, overordnede veje, højspændingsledninger mv., og vindmøllerne vurderes ikke at udgøre nogen væsentlig sikkerhedsmæssig risiko. Demontering af møller Ved indstilling af driften af vindmøllerne fjernes de anvendte materialer til genbrug eller deponering. Det er i dag muligt at genanvende ca. 80 % af vindmøllernes materialer. Påvirkning af landskab Landskab og bebyggelse mv. Landskabet omkring Eskilstrup består af plane eller let bølgende flader med terrænhøjder mellem 30 og 50 meter. Området består overvejende af store åbne landbrugsarealer med kun få og mindre skove i tilknytning til områdets vandløb og småsøer, samt levende hegn langs markskellene og beplantninger i forbindelse med bebyggelserne. I det omkringliggende landskab er der dog mere kuperet terræn og flere større skovområder. Ringsted ligger ca. 8 km nordvest for mølleområdet og Haslev ligger ca. 5 km mod sydøst. Den nærmeste byzonelandsby er Sneslev ca. 2 km mod nordvest, mens der er ca. 3 km til Ørslev mod nordøst og ca. 4 km til Nordrup mod nord. Kagstrup ca. 1 km mod øst er den nærmeste landzonelandsby, og der er ca. 2 km til Farendløse mod nord, ca. 1,5 km til Førslev mod sydøst og ca. 3 km til Aversi mod syd. Den øvrige bebyggelse består af fritliggende gårde og huse samt samlinger af gårde og huse. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF VVM OG MV Den nærmeste overordnede vej er hovedvejen mellem Ringsted og Haslev, som passerer ca. 650 meter syd for de planlagte vindmøller. Ca. 2 km sydvest for vindmølleområdet passerer et tracé af 50 kv højspændingsledninger og mod sydøst er der ligeledes flere højspændingsledninger i området omkring Haslev. I udkanten af Ringsted ca. 7 km fra mølleområdet ligger Ringsted Flyveplads. Eksisterende møller De tre eksisterende møller ved Kagstrup, som har en installeret effekt på kw og en totalhøjde på meter, nedtages ved opstillingen af de tre nye møller, mens den eksisterende mølle ved Eskilstrup, som har en installeret effekt på 1,65 MW, bliver stående og således indgår i tæt sammenspil med de nye møller. Denne mølle har en rotordiameter på 66 meter og en navhøjde på 67 meter, hvilket giver en totalhøjde på 100

29 31 meter. De nærmeste øvrige vindmøller i det omkringliggende landskab er en møllerække med tre møller på 660 kw ved Simmendrup ca. 2,8 km mod øst og en række med seks møller på 600 kw mellem Førslev og Teestrup mod syd. Ved Aversi ca. 3,3 km mod sydvest står to møller på 160 kw og 3,5 km mod vest står en mølle på 1 MW. Øvrige møller vil være placeret mere end 5 km fra mølleområdet, herunder en mølle på 660 kw ved Mulstrup, en mølle på 750 kw ved Gilsager og to planlagte møller på 1,8 MW i vindmølleområdet ved Bedsted Overdrev mod nord. Påvirkning af landskabelige interesser De tre nye møller i hovedforslaget såvel som de to møller i alternativet vil i kraft af deres størrelse påvirke landskabet væsentligt mere end de tre små eksisterende møller ved Kagstrup. I fjernzonen (8,5-16 km) vil vindmøllerne fortrinsvis være synlige fra højtliggende områder, og på grund af afstanden vurderes de ikke at påvirke oplevelsen af landskabet i væsentlig grad. I mellemzonen (4-8,5 km) vil møllernes rotorer ofte kunne være synlige fra højere beliggende og åbne områder, mens bebyggelse, beplantning og terrænforhold i andre tilfælde vil begrænse synligheden af møllerne. Det vil være vanskeligt at opfatte vindmøllernes reelle størrelse i forhold til øvrige landskabselementer, og de synes skalamæssigt at være i harmoni med landskabet. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF VVM OG MV Kort med de tre nye vindmøller ved Eskilstrup samt eksisterende og planlagte møller i det omkringliggende landskab. De tre eksisterende møller ved Kagstrup umiddelbart øst for de nye møller vil blive nedtaget.

30 32 I nærzonen (0-4 km) vil den visuelle påvirkning være størst, idet man vil kunne bedømme afstanden og fornemme møllernes dominerende størrelse i forhold til øvrige landskabselementer. På tættere hold vil vindmøllerne kunne være fuldt synlige. Generelt vil en større del af alternativets møller være synlige på grund af deres større højde, men på grund af det større antal mølle vil hovedforslagets møller samlet set ofte opleves mere markante i landskabet. Med hensyn til samspillet med den eksisterende store vindmølle ved Eskilstrup afhænger oplevelsen af betragtningspunktets placering i landskabet. Særligt fra øst og vest kan man opfatte at møllerne står på række, så de opleves som et samlet anlæg, mens forskellen i møllestørrelser og indbyrdes afstand bevirker, at man ofte vil opfatte de nye og den eksisterende mølle som to adskilte anlæg fra betragtningspunkter mod nord og syd. Dette gælder især for alternativet, hvor forskellen i møllestørrelse er størst. I enkelte tilfælde synes den mere ensartede afstand mellem alternativets møller og den eksisterende mølle dog at understøtte oplevelsen af et samlet anlæg, men det større antal møller og mere ensartede møllestørrelse i hovedforslaget synes bedre at understøtte fornemmelsen af en samlet møllerække. De øvrige vindmøller i det omkringliggende landskab synes almindeligvis at fremtræde som selvstændige, adskilte anlæg i forhold til møllerne ved Eskilstrup. Det vurderes endvidere, at der almindeligvis vil være et klart hierarki mellem vindmøllerne og højspændingsledninger i det omkringliggende landskab, så der ikke opstår uheldige visuelle samspil. Påvirkning af kulturhistoriske interesser Opstillingen af de nye vindmøller vil ikke berøre beskyttede diger eller fortidsminder. Hvis der findes fortidsminder i forbindelse med jordarbejderne, vil arbejdet blive standset, til der er foretaget en nærmere undersøgelse. De nye vindmøller vil i lighed med de eksisterende møller i området påvirke de udpegede Kulturmiljøer omkring hovedgården Eskilstrup og landsbyen Kagstrup visuelt og give dem en moderne teknisk prægning. De nye møller vil være mere dominerende end de tre eksisterende møller ved Kagstrup IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF VVM OG MV Eksisterende forhold set fra nabo ved Eskilstrupvej nordøst for mølleområdet. To af de tre ældre møller ved Kagstrup ses til venstre og vingespids på mølle ved Eskilstrup ses til højre.

31 33 i kraft af deres størrelse, men opstillingsmønsteret fremtræder mere roligt og afklaret. Alternativets møller vil sikre en relativt større afstand til Ladefogedvej og alléen mod vest, hvor man passerer tæt forbi møllerne, men herudover vurderes der ikke at være væsentlig forskel på påvirkningen fra møllerne i hovedforslaget og alternativet. På grund af afstanden vil påvirkningen af de fjernere beliggende kulturmiljøer ved hovedgården Ottestrup mod nord og landsbyen Førslev mod sydøst være mindre betydende. De nye vindmøller opstilles udenfor de afgrænsede beskyttelsesområder omkring landsbykirkerne i Førslev, Sneslev og Farendløse. På grund af de topografiske forhold vurderes møllerne ikke at forstyrre oplevelsen af kirkerne i landskabet eller udsynet fra kirkegården. Tilsvarende gælder i forhold til de fjernere beliggende kirker i det omkringliggende landskab. Møllerne vil dog punktvis kunne være synlige i mindre omfang bag Farendløse Kirke fra en vejstrækning umiddelbart nord for kirken og bag Sneslev Kirke fra den vejstrækning umiddelbart vest for denne kirke, hvilket ikke vurderes at give anledning til uacceptable forhold. Forhold til naboer Afstandsforhold Vindmøllerne overholder lovgivningens afstandskrav i forhold til nabobeboelser på 4 gange møllernes totalhøjde, hvilket svarer til 506 meter i hovedforslaget og 562 meter i alternativet. Afstanden til de to nærmeste beboelser, som er placeret mod øst, er således ca. 509 meter i hovedforslaget og 567 meter i alternativet. Visuel påvirkning Fra de nærmeste naboer vil der ofte være mere eller mindre frit udsyn til vindmøllerne, som generelt vil være ude af skala med landskabet og virke mere dominerende end de tre eksisterende møller ved Kagstrup, som nedtages ved opstillingen af de nye møller. I forhold til naboerne i og umiddelbart omkring Kagstrup vil den øgede afstand til de nye møller i forhold til afstanden til de eksisterende møller dog bidrage til at begrænse de nye Visualisering med de tre nye vindmøller set fra nabo ved Eskilstrupvej nordøst for mølleområdet. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF VVM OG MV

32 34 møllers dominans. I forhold til naboerne mod øst og vest vil møllerne være placeret indenfor en begrænset del af synsvinklen, mens de vil brede sig over en større del af synsvinklen i forhold til de øvrige naboer, hvor det vil være vanskeligere at opleve den eksisterende mølle som en del af den nye møllerække. Det færre antal møller i alternativet bevirker, at mølleranlægget samlet set fremtræder mindre markant end hovedforslaget, men møllernes større navhøjde bevirker, at man ikke så let opfatter den eksisterende mølle ved Eskilstrup som en del af en samlet møllerække. Støjpåvirkning Støjbelastningen ved naboerne vil generelt blive forøget i forhold til påvirkningen fra de tre eksisterende mølle ved Kagstrup, som nedtages i forbindelse med projektet, og fra den eksisterende mølle sydvest for Eskilstrup. Ved den nærmeste nabo vest for Kagstrup vil støjbelastningen dog blive reduceret, idet de nye møller er placeret i væsentlig større afstand fra denne nabobeboelse end de tre eksisterende møller. De foretagne beregninger viser, at støjgrænserne på 42 db(a) / 44 db(a) ved vindhastigheder på henholdsvis 6 meter i sekundet (m/s) og 8 meter i sekundet (m/s) kan overholdes med god margin. I hovedforslaget er den højeste støjbelastning beregnet ved nabobeboelserne mod øst, herunder den ovennævnte nabo vest for Kagstrup, hvor der i hovedforslaget er beregnet et samlet støjbidrag på 40,9 db(a) / 42,6 db(a) ved vindhastigheder på henholdsvis 6 m/s og 8 m/s. I alternativet er IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF VVM OG MV Kort med beregning af hovedforslagets samlede støjbidrag fra vindmøller ved en vindhastighed på 8 m/s.

33 35 den højeste støjbelastning beregnet ved beboelsen ved Eskilstrup, hvor det samlede støjbidrag er beregnet til 39,1 db(a) / 40,8 db(a) ved vindhastigheder på henholdsvis 6 m/s og 8 m/s. Alternativet vil således generelt medføre en lidt lavere støjpåvirkning end hovedforslaget. Når møllerne er sat i drift vil der kunne foretages støjmålinger, og dersom støjkravene ikke er overholdt skal støjen fra møllerne dæmpes. Lavfrekvent støj På baggrund af de seneste forskningsresultater vurderes der ikke at være problemer med lavfrekvent støj fra de nye vindmøller ved Eskilstrup. Skyggekast De nye, større vindmøller vil generelt give anledning til et større samlet skyggekast ved naboerne end de tre eksisterende mølle ved Kagstrup, som nedtages i forbindelse med projektet, og den eksisterende mølle sydvest for Eskilstrup. De foretagne beregninger viser, at møllerne kan overholde den vejledende grænseværdi på 10 timers skyggekast pr. år. I hovedforslaget er det største skyggekast pr. år beregnet mod nordøst ved den nærmeste beboelse vest for Kagstrup, hvor der er beregnet et samlet skyggekast på 8 timer og 50 minutter pr. år. I alternativet er det største skyggekast beregnet ved en beboelse ved Lillevang sydvest for de nye møller, hvor der er beregnet et samlet skyggekast på 8 timer og 31 minutter pr. år. Kort med beregning af hovedforslagets samlede skyggekast fra vindmøller med angivelse af reelt antal skyggetimer pr. år. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF VVM OG MV

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Vindmøller ved Krashave Indsigelsesfrist XX. xxxx 2012 XXXX 2012 OFFENTLIG HØRING TIL XX. xxxx 2012 Indsigelser og ændringsforslag Forslagene til kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Vindmølleområde ved Gilbjergvej

Vindmølleområde ved Gilbjergvej Vindmølleområde ved Gilbjergvej Kommuneplantillæg nr. 7 Forslag Maj 2011 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor lokalplanens område.

Læs mere

SYDLANGE LAND KOMMUNE

SYDLANGE LAND KOMMUNE SYDLANGE LAND KOMMUNE Lokalpian 3.06 For vindmølle Oureve i 11 Hvad er en lokalpian? Ifølge lov om planlægning har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokaiplan, før der gennemføres større udstykninger

Læs mere

Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013

Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013 Lokalplan 1200-36 Vindmøller ved Turebylille Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013 Turebylille Turebyholmvej Sydmotorvejen Vordingborgvej Vindmøller ved Turebylille Offentlig

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lokalplan nr. 160 Indholdsfortegnelse: Redegørelse. Beskrivelse af eksisterende og planlagte arealanvendelse. Side 1 Areal, placering... A 2 Baggrund og formål med planen... A 3 Kort beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Lindum DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

LOKALPLAN 24-001. og Kommuneplantillæg nr. 19. Vindmøller, Saltum Kær Saltum

LOKALPLAN 24-001. og Kommuneplantillæg nr. 19. Vindmøller, Saltum Kær Saltum LOKALPLAN 24-001 og Kommuneplantillæg nr. 19 Vindmøller, Saltum Kær Saltum September 2007 Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen Ortofoto BlomInfo,

Læs mere

Lokalplan nr. 414 A. Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum. Forslag

Lokalplan nr. 414 A. Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum. Forslag Lokalplan nr. 414 A Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum Forslag Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

LOKALPLAN 24-001 FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015.

LOKALPLAN 24-001 FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015. LOKALPLAN 24-001 VINDMØLLER VED MARSVINSLUND FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 3 3.

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 279. For et område til vindmøller ved Bindesbøl. Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort- & Matrikelstyrelsen og- Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 279. For et område til vindmøller ved Bindesbøl. Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort- & Matrikelstyrelsen og- Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 279 For et område til vindmøller ved Bindesbøl Kort- & Matrikelstyrelsen og- Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 20. april 2010 Nærmere oplysninger Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4. FORSLAG Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V5 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune som energikommune

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege (Forslag) Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Maj 2013 KOMMUNE- & LOKALPLANLÆGNING Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling

Læs mere

Lokalplan nr. 69.T23.1

Lokalplan nr. 69.T23.1 Lokalplan nr. 69.T23.1 Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund Forslag Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

Lokalplan 11. Vindmøller ved Bovnum

Lokalplan 11. Vindmøller ved Bovnum Lokalplan 11 Vindmøller ved Bovnum Varde Kommune September 2007 Lokalplan 11 Indholdsfortegnelse 1 VARDE KOMMUNE LOKALPLAN 11 VINDMØLLER VED BOVNUM INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 I REDEGØRELSE 4 Baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Vindmøller ved Eskilstrup

Vindmøller ved Eskilstrup Vindmøller ved Eskilstrup Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) og miljøvurdering af planforslag (MV) Januar 2010 Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) samt miljøvurdering af planforslag (MV). Januar

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDMØLLE?ARK VED LANDTING LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Lokalplanens formål er at give mulighed for at etablere en vindmøllepark i Landting området. Ved vindmølleparkens

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

LOKALPLAN 210 TEKNISK ANLÆG, VINDMØLLEANLÆG. Ll. Binderup Smorupvej

LOKALPLAN 210 TEKNISK ANLÆG, VINDMØLLEANLÆG. Ll. Binderup Smorupvej LOKALPLAN 210 TEKNISK ANLÆG, VINDMØLLEANLÆG. Vindmølleområde Brorstrup Område A Ll. Binderup Smorupvej Brorstrup Kærvej Kirkevej Rodhøjvej Løgstørvej Kgs. Tisted Elbjergvej Tisbjergvej REBILD KOMMUNE HOBROVEJ

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 201 samt tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000 for tidligere Holmsland Kommune

Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 201 samt tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000 for tidligere Holmsland Kommune Returadresse Planlægning Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 201 samt tillæg nr. 15 Sagsbehandler Pia Degn Eriksen Direkte telefon 99741184 E-post planlagning@rksk.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

Vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vindmøller ved Øster Hassing Kær Vindmøller ved Øster Hassing Kær Mio Schrøder / PlanEnergi, Århus Runa Hyldegård Jepsen / PlanEnergi, Århus VVM-udarbejdelse og planlægning i samarbejde med Aalborg Kommune 1. VVM 2. Projektforslag 3.

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Bistrupvej 5, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 76

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 76 LOKALPLAN NR. 76 FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLEPARK VED GESTENGE I STAUNING ~TUFT~PN WflMMTTMT~ i LOKALPLAN NR. 76 Lokalplan for et område til vindmøllepark ved Gestenge i Stauning. Udarbejdet i oktober 1994

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Lokalplan nr. 258 samt Tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune og Temaplan for Vindmøller i Ringkøbing-Skjern

Lokalplan nr. 258 samt Tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune og Temaplan for Vindmøller i Ringkøbing-Skjern Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Lokalplan nr. 258 samt Tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune og Temaplan for Vindmøller i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

FORSLAG Offentligt fremlagt 12. januar - 9. marts 2011

FORSLAG Offentligt fremlagt 12. januar - 9. marts 2011 FORSLAG Offentligt fremlagt 12. januar - 9. marts 2011 Lokalplan nr. 239 Vindmølleområde Lindum Teknisk Forvaltning - Vedtaget 21. december. 2011 Planloven Lov om planlægning (Planloven) er grundlaget

Læs mere

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 01-012 VINDMØLLER NORD-VEST FOR NYRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1996 Vejledning En lokalplan fastlæggerbestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Vindmølleplan Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Titel: Vindmølleplan for Middelfart Kommune, Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet af: Middelfart Kommune, bistået af Statens Vindmøllesekretariat

Læs mere

...Lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby...FORSLAG

...Lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby...FORSLAG ...Lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby...FORSLAG Baggrund og formål Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et bestemt område. Det kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan. Forslag til. Lokalplan nr. 800.8111-L02 Vindmølleområde ved Høgsted. Offentlig fremlagt. xx.xx.xx - xx.xx.xx

Lokalplan. Forslag til. Lokalplan nr. 800.8111-L02 Vindmølleområde ved Høgsted. Offentlig fremlagt. xx.xx.xx - xx.xx.xx Offentlig fremlagt xx.xx.xx - xx.xx.xx Forslag til Lokalplan Papirformat: A4 Lokalplan nr. 800.8111-L02 Vindmølleområde ved Høgsted MOTORVEJ HØGSTED VREJLEV KLOSTERVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej LOKALPLAN NR. 11-577 for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2001 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet

Læs mere

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m.

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. Planlægning Januar 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 29 Til Kommuneplan 2009 FORSLAG Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. 2 Indholdsfortegnelse INDHOLD Indledning... 5 Retningslinjer...

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Søndervej 48, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 18.V4.01

LOKALPLAN NR. 18.V4.01 TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18.V4.01 Opstilling af vindmølle ved Skattebølle, Stoense samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2000-2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? I den kommunale planlægning er lokalplanen et

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ruhøjvej 10, Moestrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

Lokalplan 40.34 LOKALPLAN. Lokalplan for vindmølleområde 40.LV.47 - Sønder Herreds Plantage Juni 2012 Morsø Kommune

Lokalplan 40.34 LOKALPLAN. Lokalplan for vindmølleområde 40.LV.47 - Sønder Herreds Plantage Juni 2012 Morsø Kommune Lokalplan 40.34 LOKALPLAN Lokalplan for vindmølleområde 40.LV.47 - Sønder Herreds Plantage Juni 2012 Morsø Kommune ? Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed for at

Læs mere

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Engvangvej 1, som følge af opstilling af vindmøller ved Faster-Astrup i henhold til lokalplan nr. 285b for Ringkøbing-Skjern Kommune 8.

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse:

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen matr.nr. 36 Sønden Åen, Tim som følge af opstilling af vindmøller ved Tim i henhold til lokalplan nr. 281 for Ringkøbing-Skjern Kommune sagsnr.

Læs mere

Lokalplan 241- Forslag

Lokalplan 241- Forslag 1 Lokalplan 241- Forslag Genbrugsplads og renseanlæg på Møllevej Marts 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om -

Læs mere

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Dette er et sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter sig til cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP.

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 281. For et område til vindmøller sydvest for Tim. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 281. For et område til vindmøller sydvest for Tim. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 281 For et område til vindmøller sydvest for Tim Ringkøbing-Skjern Kommune 15. november 2011 Nærmere oplysninger Ringkøbing-Skjern Kommune Planlægning Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Planlægger:

Læs mere

En kortfattet beskrivelse... 3 Forhold til anden planlægning... 5 Forhold til anden lovgivning... 6 Tilladelser fra andre myndigheder...

En kortfattet beskrivelse... 3 Forhold til anden planlægning... 5 Forhold til anden lovgivning... 6 Tilladelser fra andre myndigheder... Ø. Doense HADSUND Vive Hadsund Syd Oue trup Assens Kielstrup Valsgård Ajstrup Norup Stinesminde Hørby Skoleby Havndal MARIAGER y HOBRO Dalbyover Enslev Udbyhøj Råby Kærby Udbyhøj Sønder Onsild Gjerlev

Læs mere

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege September 2014 Lokalplanen Lokalplan Kommunalbestyrelsen har d. 28. august 2014 vedtaget lokalplan T15.01.01. Planen er offentliggjort på kommunens hjemmeside

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan nr. 32-T-11.01 Kommuneplantillæg nr. 5 Forsøgsvindmøller ved Try FORSLAG

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan nr. 32-T-11.01 Kommuneplantillæg nr. 5 Forsøgsvindmøller ved Try FORSLAG BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan nr. 32-T-11.01 Kommuneplantillæg nr. 5 Forsøgsvindmøller ved Try FORSLAG Forslaget er i offentlig høring fra 11. januar 2011 til 8. marts 2011 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget

Læs mere

S. E. Brockhuus har på dine vegne søgt om landzonetilladelse til opstilling af 3 husstandsvindmøller på ejendommen

S. E. Brockhuus har på dine vegne søgt om landzonetilladelse til opstilling af 3 husstandsvindmøller på ejendommen Hesteherregårdspension Aggersvold Dato: 16-10-2014 c/o Investeringsselskabet af 30.4.1 Sagsb.: Milee Store Strandstræde 21, 2.tv. Sagsnr.: 14/59632 1255 København K Dir.tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE. Lokalplan nr. 242. Sanering og udskiftning af vindmøller ved Ebeltoft Færgehavn

EBELTOFT KOMMUNE. Lokalplan nr. 242. Sanering og udskiftning af vindmøller ved Ebeltoft Færgehavn 02.07.02 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 242 Sanering og udskiftning af vindmøller ved Ebeltoft Færgehavn 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Møborgåvej 20, 7660 Bækmarksbro som følge af opstilling af vindmøller ved Vemb i henhold til lokalplan nr. 1095 for Holstebro Kommune

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-21. Forsøgsvindmøller ved Kappel FORELØBIGT BILLEDE HER INDSÆTTES EN VISUALISERING FRA VVM EN

FORSLAG. Lokalplan 360-21. Forsøgsvindmøller ved Kappel FORELØBIGT BILLEDE HER INDSÆTTES EN VISUALISERING FRA VVM EN FORSLAG Lokalplan 360-21 Forsøgsvindmøller ved Kappel FORELØBIGT BILLEDE HER INDSÆTTES EN VISUALISERING FRA VVM EN Juni 2009 Annoncetekst indsættes her, når lokalplanen offentliggøres 0 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 258 samt tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997 for tidligere Ringkøbing Kommune

Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 258 samt tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997 for tidligere Ringkøbing Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 258 samt tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997 for tidligere Ringkøbing Kommune

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 MAJ 2001 BOLIGOMRÅDE PÅ TOLSKOVVEJ, KR. HVALSØ INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse for lokalplanen side Baggrund for lokalplanforslaget 2 Hvad er en lokalplan? 2 Lokalplanens

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i Kommuneplanen udlagt som en del af

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle KVA Vind 6 på Tingvej 12, 4241 Vemmelev. Matr. nr. 11b Stude by, Hemmeshøj

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle KVA Vind 6 på Tingvej 12, 4241 Vemmelev. Matr. nr. 11b Stude by, Hemmeshøj Niels Christian Vedel Müller Tingvej 12 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle

Læs mere

Lokalplan nr. 458. Solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum. Forslag

Lokalplan nr. 458. Solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum. Forslag Lokalplan nr. 458 Solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum Forslag Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner

Læs mere

Lokalplan. Lokalplan nr. 800.8111-L02. Vindmølleområde ved Høgsted. Politisk behandling. Ny tekst er vist med rød, se side 20, 21 og 24

Lokalplan. Lokalplan nr. 800.8111-L02. Vindmølleområde ved Høgsted. Politisk behandling. Ny tekst er vist med rød, se side 20, 21 og 24 Politisk behandling Ny tekst er vist med rød, se side 20, 21 og 24 Lokalplan Lokalplan nr. 800.8111-L02 Papirformat: A4 MOTORVE J Vindmølleområde ved Høgsted HØGSTED RVEJ TE KLOS EJLEV VR Hjørring Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan. Vindmølleområde Krejbjerg

Lokalplan. Vindmølleområde Krejbjerg Lokalplan 260 Vindmølleområde Krejbjerg Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens område 4 Lokalplanens formål 6 Lokalplanens indhold 7 Tekniske Forhold 9 Vej-, sti- og parkeringsforhold

Læs mere

Planlægning for vindmøller ved Højstrup

Planlægning for vindmøller ved Højstrup Planlægning for vindmøller ved Højstrup Plan for i aften Projektet og planprocessen VVM redegørelsen Pause Spørgerunde Værditabsordningen Borgermøde d. 11/10 2012, Højstrupvej 42, Østervrå Planlægning

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Temaplan for vindmøller Tønder Kommune TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø August 2013 Kommuneplantillæg nr. 12-001 er udarbejdet af

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 278. For et område til vindmøller ved Holmen. Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 278. For et område til vindmøller ved Holmen. Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 278 For et område til vindmøller ved Holmen Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 20. april 2010 Nærmere oplysninger Ringkøbing-Skjern Kommune Plan,

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

Temaplan for vindmøller i Langeland kommune Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021

Temaplan for vindmøller i Langeland kommune Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021 Temaplan for vindmøller i Langeland kommune Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Infrastruktur og Udviklingsafdelingen

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere