Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Autoforsikring Forsikringsbetingelser"

Transkript

1 Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling, gebyr m.v. 4. Indeksregulering af præmie 5. Præmieændring m.v. 6. Opsigelse 7. Risikoforandring 8. Salg eller afmelding af køretøjet, genanskaffelse af køretøj 9. Motorløb o.l. 10. Forsikringen dækker ikke 11. Krigs-, jordskælvs- og atomskade 12. Skadesanmeldelse m.v. - vejledning B Ansvarsforsikring 13. Dækningsomfang 14. Forsikringen dækker ikke 15. Forlig 16. Regres C Kasko- og Brandforsikring 17. Dækningsomfang/dækning af ekstraudstyr, dokumentation for skade 18. Sporingsudstyr 19. Skadens regulering 20. Kontant erstatning/genanskaffelsesværdi 21. Transportomkostninger 22. Reparation 23. Merværdiafgift (Moms) 24. Udlæg af selvrisiko/merværdiafgift 25. Forsikringen dækker ikke 26. Uenighed 27. Voldgift 28. Lovgivning D Redningsforsikring i udlandet (SOS-International A/S) 29. Redningsforsikring - kortfattet vejledning (De komplette betingelser vil fremgå af det røde SOS-kort). 30. Til- og afmelding af køretøjer 31. Skadeanmeldelse.

2 A) Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket 1.1 Motorkøretøjsforsikringen ( herunder trailer & arbejdsmaskiner ) omfatter forsikringstageren samt enhver, der af forsikringstageren har fået lov til at benytte køretøjet, eller som er fører af det. Se desuden afsnit For værksteder og andre, som har køretøjet til reparation, service el. lign., dækkes kun transportskader, og kun hvis: a) transporten foretages i forsikringstagerens interesse, b) skaden ikke dækkes af værkstedets egen forsikring. 1.3 Ny ejer af køretøjet dækkes - inden for policens omfang - i maksimalt 21 dage fra salgstidspunktet, medmindre den nye ejer selv har tegnet en forsikring ( gælder dog ikke trailer og arbejdsmaskiner ). 2. I hvilke lande dækker forsikringen 2.1 I Danmark dækker ansvarsforsikringen med de summer, der er fastsat i færdselsloven. I det øvrige dækningsområde (de lande, der er tilsluttet grønt kort-ordningen) dækkes med de summer, der kræves i det pågældende land. 2.2 Hvis der er tegnet en særlig forsikring for kørsel i udlandet, dækker nærværende forsikring i det omfang den anden forsikring ikke dækker. 2.3 For uregistrerede køretøjer uanset totalvægt samt registrerede køretøjer med totalvægt over 3,5 ton dækker forsikringen kun uden for EU, hvis der er truffet aftale herom med forsikringsselskabet. 2.4 Uden for Danmark dækkes ikke ansvar for skade på transporteret gods, bortset fra personlig rejsebagage tilhørende andre end forsikringstageren og føreren. 2.5 Udlandsdækningen og redningsforsikringen i udlandet kan, uanset tidspunktet, opsiges eller ændres af forsikringsselskabet med 14 dages varsel uden at dette får retsvirkning for de øvrige dele af forsikringsaftalen. 3. Præmiebetaling, gebyr m.v. 3.1 Præmien betales forud. Betales den første præmie ikke i henhold til påkrav, ophører forsikringsselskabets dækningsansvar. 3.2 Hvis efterfølgende opkrævninger ikke betales efter 1. påkrav, gælder følgende: Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren sidst opgivne / adresse. Betales præmien ikke i henhold til 1. påkrav, sender forsikringsselskabet en rykker til forsikringstagerens opgivne /adresse. Rykkeren vil indeholde oplysninger om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved udløbet af den anførte tidsfrist. Betales præmien ikke til tiden, og forsikringsselskabet bliver nødt til at udsende et rykkerbrev, vil forsikringstageren blive opkrævet et rykkergebyr. Dette gebyr vil blive pålagt den efterfølgende præmiebetaling. Hvis der pga. præmierestance fremsendes en rød afmelding (uanset fra hvilket forsikringsselskab) til SKAT, er vi forpligtet til at registrere dette i forsikringsforsikringsselskabernes fællesregister og kræve helårlig præmiebetaling i mindst to år. 3.3 Præmieindbetaling til forsikringsselskabet eller mægler sker med frigørende virkning for forsikringstager. 4. Indeksregulering af præmie Med mindre andet er bestemt, indeksreguleres præmien hvert år pr. 1. januar. Indeksreguleringen sker i takt med udviklingen i løntallet eller lignende indeks fra Danmarks Statistik eller anden institution. 5. Præmieændring m.v. 5.1 Hvis der ud over bestemmelserne i punkt 4 sker ændring i forsikringsselskabets præmie eller forringelser i forsikringsbetingelser, foretages tilsvarende ændring for den bestående forsikring med mindst 1 måneds varsel til en forfaldsdato. 5.2 Hvis forsikringstageren ikke accepterer en forhøjelse af præmien eller en skærpelse af forsikringsbetingelserne, kan forsikringstageren inden 14 dage efter at have modtaget meddelelse om ændringen, forlange forsikringen ophævet fra ændringsdatoen.

3 6. Opsigelse 6.1 Forsikringen kan tidligst opsiges til en hovedforfaldsdato og med mindst en måneds varsel forud for denne. 6.2 Efter enhver skade kan såvel forsikringstageren som forsikringsselskabet senest 14 dage efter skadesagens afslutning, opsige forsikringen med 14 dages varsel. 7. Risikoændring Hvis der sker en ændring i den i policen beskrevne risiko, skal dette straks meddeles skriftligt til forsikringsselskabet og forsikringen vil blive bragt i overensstemmelse med ændringen og til den præmie, der gælder på ændringstidspunktet. 8. Salg eller afmelding af køretøjet, genanskaffelse af køretøj Sælger eller afmelder ejeren af køretøjet, det forsikrede køretøj, skal han/hun straks underrette forsikringsselskabet. Se i øvrigt punkt 1.3. Hvis forsikringstageren inden forsikringsperiodens udløb anskaffer sig et andet køretøj i stedet for det forsikrede, ændres policen i overensstemmelse med det nye køretøj til den præmie, der gælder på ændringstidspunktet. Forsikringsselskabet forbeholder sig ret til at opstille skærpede vilkår i forbindelse med ændringen. Hvis dette ikke kan accepteres, er punkt 5.2 gældende. Hvis forsikringen opsiges inden forsikringsperiodens udløb for det forsikrede køretøj, reguleres præmien forholdsmæssigt. 9. Motorløb, kap- og væddeløbskørsel 9.1 Kørsel under orienterings-, præcisions- og økonomiløb samt øvelseskørsel er dækket under forudsætning af, at - det forgår her i landet, og - der ikke er tale om terrænkørsel, - Justitsministeriets tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvis en sådan kræves, - de foreskrevne regler og betingelser for løbet overholdes, - kørslen ikke sker som led i et internationalt løb (f.eks. rally) 9.2 Endvidere dækkes øvelseskørsel (glatføre-, manøvre-, skolekørsel o.l.) på arealer godkendt af politiet og afspærret til formålet, hvis kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndige. 9.3 Konkurrencekørsel og træning hertil, herunder enhver anden kørsel på bane end den nævnt i pkt. 9.2 er ikke dækket. 10. Forsikringen dækker ikke 10.1 Mens køretøjet benyttes i strid med Justitsministeriets bestemmelser om udlejning uden fører, se dog punkt Bøder og omkostninger ved straffesager Skade forvoldt af en fører eller passager, som ikke har fået tilladelse af forsikringstager eller en anden person, som kan give tilladelse på dennes vegne Køretøjer, som kører på skinner eller lign Køretøjer, der ikke kører på fast grund Køretøjer, der anvendes til transport af gods og/eller passagerer mod betaling Køretøjer, der udelukkende anvendes til transport af flydende petroleum, gas, sprængfarlige stoffer og/eller andre kemikalier Køretøjer, der primært anvendes på flyvepladser Køretøjer, der anvendes til militære aktiviteter Ethvert ansvar vedrørende entreprenørvirksomhed eller -udstyr/maskiner, der ikke befinder sig/udøves på offentlig vej.

4 11. Krigs-, jordskælvs- og atomskade Undtaget fra forsikringen er skade som følge af 11.1 Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder Jordskælv eller andre naturforstyrrelser Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 12. Skadesanmeldelse m.v I skadetilfælde skal der hurtigst muligt udfyldes en anmeldelsesblanket denne kan hentes på Efter endt udfyldelse skal anmeldelsen omgående returneres til Global forsikring Agentur på mail : eller pr. post til : Global Forsikring, Ræveholmsvej 57, 1., 2690 Karlslunde. Hærværk, tyveri og forsøg på tyveri skal tillige omgående anmeldes til politiet. Anmeldelsen skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt om det indtrufne tilfælde. Forsikringstageren må ikke uden Selskabets samtykke træffe aftale om erstatningskrav eller udførelse af reparationer Forsikringstageren/fører må ikke uden samtykke fra forsikringsselskabet træffe aftale om erstatning eller reparation. Mindre reparationer kan dog iværksættes, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med køretøjet uden. Undladelse af at efterkomme ovennævnte forskrifter kan medføre bortfald eller reduktion af erstatningen. Skader, dækket af forsikringen Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret ansvars- og kaskoforsikring, der dækker følgende skader: B Ansvarsforsikring 13 Dækningsomfang 13.1 Denne forsikring er lovpligtig for motorkøretøjer og selvkørende arbejdsmaskiner og dækker ansvaret for skader forvoldt på andre personer eller andre ting (herunder køretøjer) i henhold til Færdselslovens regler. Ansvarsskader er typisk diverse overtrædelser af Færdselsloven og kørselsuheld. Implicerede i uheld må ikke anerkende erstatningspligt eller erstatningskrav. Det er alene forsikringsselskabet, der træffer denne beslutning. Ansvarsforsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for personskade og skade på ejendele ifølge færdselsloven forvoldt ved motorkøretøjets brug som motorkøretøj efter færdselslovens bestemmelser. Se desuden punkt 2.2. Endvidere dækkes ansvar for skade på forsikringstagerens person, når denne ikke er fører af motorkøretøjet Forsikringen dækker skade på tredjemand forårsaget af på anhængertræk tilkoblede køretøjer, trailere og campingvogne, medmindre dette er dækket andetsteds. Selvrisiko i 2016 udgør følgende: Ansvar bil, varebil, arbejdsmaskine Ansvar Lastbil kr kr. 14 Forsikringen dækker ikke 14.1 Skade på førerens person 14.2 Skade på ting tilhørende forsikringstageren, bruger eller fører Skade på tilkoblede køretøjer (trailere/campingvogne) Skade, der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport Skade, når arbejdsmaskine/traktor er i brug som arbejdsmaskine.

5 15 Forlig med skadelidte Forsikringsselskabet er berettiget til at indgå forlig om erstatningsspørgsmålet. 16 Regres 16.1 Forsikringsselskabet kan i henhold til færdselslovens 108 stk. 2 gøre regres mod enhver, der efter færdselslovens 104 er ansvarlig for skaden og som har forvoldt denne med forsæt eller grov hensynsløshed Forsikringsselskabet har pligt til at gøre regres gældende mod forsikringstageren for alle skader, der opstår, mens motorkøretøjet er udlejet uden fører i strid med Justitsministeriets bekendtgørelse herom Forsikringsselskabet har endvidere regres for beløb, det har betalt i erstatning for skadestilfælde, der ikke er dækket af forsikringen eller som er sket efter at motorkøretøjet er solgt. Se dog punkt 1.3. C) Kaskoforsikring Kaskoskader er skader på biler/køretøjer i forbindelse med kørselsuheld eller mindre overfladiske skader. Kaskoforsikringen dækker således ikke personskader, men udelukkende skader, der påføres det forsikrede køretøj, samt tab af køretøjet ved brand, tyveri eller røveri. Ved totalskade på selve bilen/køretøjet, erstattes bilen/køretøjet alene med dets handelsværdi på skadestidspunktet. C Kasko- og Brandforsikring 17 Dækningsomfang 17.1 Forsikringen dækker enhver skade på køretøjet samt tab af køretøjet ved tyveri eller røveri Forsikringen omfatter, udover selve køretøjet, det fastmonterede tilbehør og udstyr, der er nævnt i købsfakturaen. Udstyr og tilbehør afskrives proportionalt med køretøjets afskrivning - se dog punkt Biltilbehør, der er afmonteret, er dækket forudsat, at det ikke er erstattet af tilsvarende tilbehør eller overført til andet køretøj/anvendelse Standardværktøj og op til 5 ekstra fælge med dæk dækkes, hvis de alene anvendes til det forsikrede køretøj. Desuden dækkes 3 CD-plader. Selvrisiko Selvrisiko i 2016 udgør følgende: Kasko Glas udskiftning Reparation af frontrude Lastbil Trailer nyværdi over Trailer nyværdi under kr kr. 0 kr kr kr kr. Dog dækkes ikke 17.5 skade, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske/elektroniske dele (f.eks. motor, transmission og styretøj), medmindre skaden er overgået køretøjet ved brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og hærværk eller er sket under transport på eller ved hjælp af andet transportmiddel, 17.6 skade, der påføres køretøjet eller dele heraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden skyldes kørsel, brand eller nedstyrtning fra lift under aflæsning af køretøjet, 17.7 skade på vare- og lastbiler sket ved af- og pålæsning samt under kørsel med hævet tippelad eller ved fejlbetjening af tippelads anordningen, 17.8 skade, der er en følge af vejrligets påvirkning (f.eks. tæring, rust og frostsprængning) eller den forringelse af køretøjet, der er en følge af brug, herunder slid, stenslag i lak, ridser og lignende.

6 17.9 Udstyr, som ikke er normalt biltilbehør, f.eks. værktøj eller specialudstyr, uanset om det er inkluderet i købsfakturaen Skade som følge af fabrikations-, konstruktions- eller opbygningsfejl a) Skade opstået som følge af manglende vand, væsker, olie eller brændstof. b) Mekanisk skade i øvrigt. Medmindre de mekaniske skader opstår som følge af brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri eller hærværk, eller hvis skaden sker under transport Skade, der alene opstår i og er begrænset til det elektriske system i eldrevne køretøjer Skade, der påføres køretøjet eller dele heraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, med mindre skaden skyldes kørsel, brand eller nedstyrtning af det aflæssede køretøj fra lift Skade på køretøjet som følge af, af- og pålæsning af varer Skade på køretøjet forårsaget af de transporterede varer Tyveri af brændstof eller forbrugt brændstof i forbindelse med tyveri Skade som opstår som følge af slitage eller manglende vedligeholdelse 18 Sporingsudstyr Personbiler med nyværdi over kr. (inkl. moms), varevogne med en nyværdi over kr. (ekskl. moms) samt arbejdsmaskiner med en nyværdi over kr. ( ekskl. moms ) skal udstyres med sporingsudstyr med overførelse til godkendt alarmcentral. Foruden de ovennævnte køretøjer forbeholder forsikringsselskabet sig ret til at kræve, at der installeres sporingsudstyr i særlige tyvetækkelige køretøjer, der ligger under disse grænser. 19 Skadens regulering Forsikringsselskabet kan enten erstatte den skete skade med et kontant beløb eller lade køretøjet reparere. I tilfælde af totalskade tilfalder det skaderamte køretøj forsikringsselskabet. 20 Kontant erstatning Såfremt forsikringsselskabet afgør skaden ved kontant betaling, eller køretøjet (respektive dele heraf) ved tyveri eller røveri ikke er fundet inden 28 dage efter forsikringsselskabet har modtaget en skriftlig skadeanmeldelse, ansættes erstatningen til det beløb, et køretøj (eller dele heraf) af tilsvarende stand og alder normalt ville kunne anskaffes for mod kontant betaling. Erstatningen kan dog ikke være højere end forsikringssummen, som normalt svarer til køretøjets købspris. 21 Transportomkostninger I tilfælde af en dækningsberettiget skade betaler forsikringsselskabet nødvendige omkostninger ved køretøjets transport til nærmeste reparatør. Kommer et køretøj efter tyveri eller røveri til veje, betaler forsikringsselskabet nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til dettes hjemsted. Transportudgifter er ikke dækket, hvis udgiften omfattes af anden forsikring, abonnement eller lignende. 22 Reparation 22.1 Forsikringsselskabet er berettiget til at anvise reparatør Køretøjet skal, i det omfang det er muligt, repareres Forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal arbejdstid erstattes ikke En eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi som følge af reparation erstattes ikke Medfører reparationen en forbedring af køretøjet, betaler forsikringstageren selv den del af reparationsudgiften, der svarer til den skete forbedring.

7 22.6 Er skaden opstået, mens køretøjet var overladt eller solgt til en reparatør eller forhandler, se punkt 1.2 og 1.3, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser samt med fradrag af en evt. selvrisiko. 23 Merværdiafgift/Moms Forsikringsselskabet dækker ikke merværdiafgift (moms) i det omfang merværdiafgiften kan af løftes af forsikringstager, skadevolder eller reparatør. 24 Udlæg af selvrisiko/merværdiafgift Har forsikringsselskabet udlagt selvrisikobeløb og/eller momsbeløb, har forsikringsselskabet ret til straks at anmode forsikringstageren om at indbetale dette udlæg Selvrisiko Ansvarsforsikringen: Selvrisikoen er på kr Kaskoforsikringen: Selvrisikoen er på kr Tilrettet selvrisiko kan fremgå af policens særlige vilkår. Hvis det opkrævede beløb ikke bliver betalt, kan forsikringen opsiges af forsikringsselskabet, jfr. punkt Forsikringen dækker ikke: 25.1 Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. Forsikringsaftalelovens 18, se dog punkt Skade forvoldt, mens køretøjet blev ført af en person, der var påvirket af spiritus eller narkotika, jf. Forsikringsaftalelovens 20, se dog punkt Skade, der er indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort - se dog punkt Med hensyn til undtagelserne i punkt 10.1, 10.3 samt 25.1, og 25.3 gælder følgende: Hvis skaden ikke er forvoldt af forsikringstageren, dennes ægtefælle eller samlever samt fast bruger, er forsikringstageren dog dækket af forsikringen, såfremt det kan godtgøres, at forsikringstageren ikke var vidende om, at der forelå omstændigheder som beskrevet og, at ukendskab hertil ikke skyldes grov uagtsomhed. Er forsikringsselskabet pligtig til at udrede erstatning for sådan skade, har forsikringsselskabet regres mod den for skaden ansvarlige Udgifter til lån eller leje af andet køretøj i en reparationsperiode Mistet rådighed over køretøjet i reparationsperioden Skade forvoldt hvis køretøjet var i brug som kørsel med gods mod betaling 26 Uenighed Såvel forsikringstageren som forsikringsselskabet er berettiget til at forlange skaden opgjort af en upartisk vurderingsmand udpeget af Dansk Automobil Forhandlerforening. Udgiften til vurderingsmanden deles ligeligt mellem parterne. Forsikringsformidler : Global Forsikring Agentur ApS Ræveholmsvej 57, Karlslunde Tlf CVR nr Forsikringsselskab : Gefion Insurance A/S Østergade 10, København K CVR nr

8 27 Voldgift Forsikringstageren er berettiget - men ikke forpligtet - til at kræve et afslag på forsikringsdækning eller spørgsmålet om erstatningens størrelse afgjort ved voldgift. Forsikringstageren og forsikringsselskabet/dettes danske administrator udpeger hver en voldgiftsmand inden 8 dage. Voldgiftsmændene udpeger en opmand. Kan de ikke inden 14 dage nå til enighed herom, udpeges opmanden af Præsidenten for Retten i København. Voldgiftsretten afgør sagen endeligt ved skriftlig, begrundet kendelse i overensstemmelse med forsikringens bestemmelser og dansk rets regler. Voldgiftsretten afgør ligeledes spørgsmålet om sagsomkostninger, herunder betaling af voldgiftsrettens honorar. I øvrigt gælder lov om voldgift. Sager, der ikke afgøres ved voldgift, skal anlægges ved Retten i København som første instans. Endvidere gælder lov om voldgift. 28 Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed og uanset bestemmelsen i 3 stk. 1, i standard betingelserne for retshjælp udgivet af Forsikring & Pension, så dækkes tvister, der angår personskade opstået ved kørsel med det forsikrede køretøj, selv om tvisten er opstået i forbindelse med sikredes erhvervsudførelse. D) Redningsforsikring i udlandet 29 SOS-INTERNATIONAL De komplette betingelser vil fremgå af det røde SOS-kort, som kan rekvireres hos forsikringsselskabets danske administrator Redningsforsikring i udlandet forudsætter, at der er tegnet kaskoforsikring - med eller uden brandforsikring og omfatter person-, vare- og lastvogne med tilladt totalvægt ikke over 3,5 ton, påhængs-/campingvogne til disse samt motorcykler og scootere. Forsikringen dækker dog ikke, såfremt præmien ikke er betalt og rejsens formål er godstransport. Forsikringen dækker eventuelle merudgifter til hjemtransport, bugsering, fremskaffelse af reservedele, udlejningskøretøj, uforudset hotelophold m.v. 30 Til- og afmelding af køretøjer 30.1 Til- og afmelding af biler Når der købes en ny bil skal den indregistreres ved det lokale SKAT. I forbindelse hermed medbringes et forsikringsbevis, der dokumenterer, at bilen er ansvarsforsikret. Forsikringsbeviset fås ved henvendelse til Global Forsikring Agentur på tlf eller Når der modtages registreringsattest fra politiet sendes en kopi af denne til Global Forsikring Agentur, der herefter sørger for at bilen bliver noteret og police udstedt. Når der købes/overtages brugte biler, skal der foretages en om registrering af bilen, hvorfor der til SKAT skal medbringes et nyt forsikringsbevis sammen med den gamle registreringsattest. Politiet vil herefter foretage af og tilmelding. Kopi af om registreringen fremsendes herefter til Global Forsikring Agentur, der vil sørge for ændring i Motorkøretøjsforsikringen. Når der sælges/afhændes biler, skal bilen af registreres på det lokale SKAT. På køretøjets registreringsattest anføres fra hvilken dato bilen afmeldes. Kopi af registreringsattesten med Skats påtegning fremsendes herefter til Global Forsikring Agentur, der herefter sørger for afmelding på Motorkøretøjsforsikringens fælles flådepolice, gældende fra den på registreringsattesten anførte dato Til- og afmelding af arbejdsmaskiner Der er ikke lovkrav om at arbejdsmaskiner, såsom gaffeltrucks, stabelløftere etc. skal indregistreres ved SKAT, men de skal være ansvarsforsikrede, og bevis herfor skal medbringes under kørslen. Når der købes/overtages arbejdsmaskiner, skal disse tilmeldes Motorkøretøjsforsikringen ved fremsendelse af følgende informationer om maskinerne til Global Forsikring Agentur: Dato for anskaffelse/overtagelse Anvendelse Mærke Type Antal HK Global Forsikring Agentur fremsender herefter bevis for tilmelding til Motorkøretøjsforsikringens fælles flådepolice. Når der sælges/afhændes arbejdsmaskiner, afmeldes forsikringen ved fremsendelse af information herom til Global Forsikring Agentur.

9 31 Skadeanmeldelse Skader anmeldes på vores hjemmeside - her kan du udfylde en skadeanmeldelse. Ved skade på andres biler, person, ting m.v., anmeldes skaden til Global Forsikring Agentur via anmeldelse, hvori hændelsesforløbet og skaden beskrives alternativt indsendes skadeanmeldelse med samme oplysninger. Var der vidner til hændelsen, påføres deres navne og postadresser på skadesanmeldelsen. Når bilen sættes på værksted for reparation, skal værkstedet sørge for at bede en taksator fra GF Forsikring om at opgøre skaden med værkstedet. Såfremt der er en modpart involveret i uheldet, skal skadeanmeldelsen indeholde følgende oplysninger om denne: Navn og adresse på ejer af køretøjet Navn og adresse på fører af køretøjet Køretøjets registreringsnummer Køretøjets mærke, type Forsikringsselskab og police nr. for modpartens køretøj.

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Flådepolice for erhvervskøretøjer.

Flådepolice for erhvervskøretøjer. Flådepolice for erhvervskøretøjer. Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-300 FLÅDEPOLICE. Denne police er etableret som en fælles flådepolice og omfatter samtlige køretøjer ejet af forsikringstageren. Der

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring. Almindelige forsikringsvilkår nr. LPDK-0307. Forsikringsbetingelser LPDK-0307

Motorkøretøjsforsikring. Almindelige forsikringsvilkår nr. LPDK-0307. Forsikringsbetingelser LPDK-0307 Motorkøretøjsforsikring Almindelige forsikringsvilkår nr. LPDK-0307 I overensstemmelse med gældende lovgivning om forsikringsaftaler, skal bestemmelserne i lovgivningen finde anvendelse på forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002 Lastbil Forsikringsbetingelser 1108002 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-19 Side 7 3. Kaskodækning afsnit 20-24 Side 8 4. Branddækning

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring. Almindelige forsikringsvilkår nr. LPDK-0814. Forsikringsbetingelser LPDK-0814

Motorkøretøjsforsikring. Almindelige forsikringsvilkår nr. LPDK-0814. Forsikringsbetingelser LPDK-0814 Motorkøretøjsforsikring Almindelige forsikringsvilkår nr. LPDK-0814 I overensstemmelse med gældende lovgivning om forsikringsaftaler, skal bestemmelserne i lovgivningen finde anvendelse på forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring M10-122015. For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdt af den aftale, der gælder

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser for MC standard. Indhold

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser for MC standard. Indhold Forsikringsbetingelser for MC standard Indhold Fællesbestemmelser for Lloyds v/ First A/S motorcykelforsikring... 2 Definitioner... 2 Det er en forudsætning, at... 2 Generelt... 2 1. Hvem er dækket?...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-32 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Indhold Grundlaget

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Ansvarsdækning. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

If NL Forsikringsbetingelser A-010

If NL Forsikringsbetingelser A-010 If NL Forsikringsbetingelser A-010 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Version II, november 2013 Adresse: Stamholmen 159 Postnummer: 2650 Hvidovre Telefon: 70121212 Telefax: 36 87 47

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser SELVKØRENDE MASKINER 003-20.0.2006 Side nr. Forsikringens omfang... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Forsikringssum... Dækningsformer 4 Ansvarsforsikring... 5 Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring...

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Personbiler og varebiler (egne varer) hos Leasing Fyn Bank A/S

Forsikringsbetingelser for Personbiler og varebiler (egne varer) hos Leasing Fyn Bank A/S Forsikringsbetingelser for Personbiler og varebiler (egne varer) hos Leasing Fyn Bank A/S Side 1 Særlige vilkår Klausul 100 Uanset fællesbetingelsernes punkt 50 om selvrisiko, gælder den selvrisiko, der

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Lastbil og fragtfører. Forsikringsbetingelser R304141

Lastbil og fragtfører. Forsikringsbetingelser R304141 Lastbil og fragtfører Forsikringsbetingelser R304141 Gælder fra januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 3 2. Motoransvar afsnit 16-17 7 3. Motorkasko afsnit 18-21 8 4. Motorbrand

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Uindregistreret traktor. Forsikringsbetingelser R276002

Uindregistreret traktor. Forsikringsbetingelser R276002 Uindregistreret traktor Forsikringsbetingelser R276002 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uindregistreret traktor afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-17 Side 7 3. Kørselskaskodækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk. Veterankøretøjsforsikring

RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk. Veterankøretøjsforsikring RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk Veterankøretøjsforsikring Vilkår nr. 13-1, juli 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem er sikret 2 Forsikringens sammensætning 2.10 Særlige

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser 1132001

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser 1132001 Bilforsikring Forsikringsbetingelser 1132001 Gælder fra marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 17-19 Side 7 3. Kaskodækning afsnit 20-25 Side 8

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105004

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105004 Camping-/teltvogn forsikring Forsikringsbetingelser 1105004 Gælder fra februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser - Afsnit 1 16 Side 3 2. Kasko- & Brand - Afsnit 17 22 Side 7 3. Indbodækning

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version 20-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02 Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Bilforsikring. Betingelser nr. DM 11-22 maj 2016. DM Forsikring i samarbejde med GF Forsikring

Bilforsikring. Betingelser nr. DM 11-22 maj 2016. DM Forsikring i samarbejde med GF Forsikring Bilforsikring Betingelser nr. DM 11-22 maj 2016 DM Forsikring i samarbejde med GF Forsikring DM Forsikring Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf. 38 15 66 00 dmforsikring@dm.dk www.dm.dk/forsikring

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105003

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105003 Camping-/teltvogn forsikring Forsikringsbetingelser 1105003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-17 Side 3 2. Kaskodækning afsnit 18-23 Side 6 3, Branddækning afsnit 24-28

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Betingelser nr. 11-21 Bilforsikring med overskud

Betingelser nr. 11-21 Bilforsikring med overskud Betingelser nr. 11-21 Bilforsikring med overskud 2 Bilforsikring med overskud Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 2. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige Europa i indtil 6 måneder. Forsikringen

Læs mere