1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET"

Transkript

1 September BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag BUDGETBILAG V Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN

2 Indhold 1 INDLEDNING FOKUS OG INDHOLD STATUS OG RESUME BORGMESTERENS ÆNDRINGSFORSLAG PÅ VEGNE AF ØKONOMIUDVALGET RESULTATOPGØRELSE MV GENNEMGANG AF VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER Indtægtsside Udgiftsside PRÆSENTATION AF RESULTATOPGØRELSE PRÆSENTATION AF LIKVIDITETSPROGNOSE SERVICERAMME KORREKTIONER AF BRØNDBY KOMMUNES SERVICERAMME PRÆSENTATION AF BRØNDBY KOMMUNES SERVICERAMME PRÆSENTATION AF ØKONOMIUDVALGETS SERVICERAMME PULJEANSØGNINGER (SÆRTILSKUDSPULJER, 17 OG 19) NØGLETAL FOR BUDGETLÆGNINGSPROCESSEN INDSTILLING TIL ØKONOMIUDVALGET

3 1 Indledning Budgetbilagene er Centralforvaltningens opsamling på beslutninger med betydning for budgetlægningen, og er desuden en løbende opdering til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om den igangværende budgetlægningsproces. Budgetbilagene følger budgetlægningen fra start til slut, og leverer generel informion om såvel den politiske som den administrive del af budgetlægningen. Den primære informion i budgetbilagene vedrører overordnede forudsætninger for budgetlægningen og overordnede konsekvensberegninger i forhold til balance mellem udgifter og indtægter i kommunens budget (finansiel balance, resultopgørelse og likviditetsprognose) samt konsekvensberegninger i forhold til kommunens overholdelse af de aftaler, som bliver indgået mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Regeringen (serviceramme, anlægsramme osv.). 1.1 Fokus og indhold På Kommunalbestyrelsens møde den 10. september behandles budgetforslaget for behandlingen af budgetforslaget taget udgangspunkt i det administrive budgetforslag, de administrive korrektioner, som er foretaget senere, samt det af Borgmesteren på vegne af Økonomiudvalget udarbejdede ændringsforslag af 25. august Jf. Budgetbilag I af februar 2014, del B, kapitel 2 om budgetprocessen, er det normal kutyme i Brøndby Kommune, de politiske partier herefter (i perioden mellem 1. og 2. behandlingen af budgetforslaget) fremsender deres ændringsforslag. Disse ændringsforslag sker efter normal praksis med udgangspunkt i et budgetforslag, hvor de af Borgmesteren på vegne af Økonomiudvalget udarbejdede ændringer af det administrive budgetforslag er indarbejdet i budgetforslaget. Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget er i hovedsagen en prioritering af de af udvalgene fremste forslag til budgetændringsposter (reduktions- og udvidelsesblokke). Herudover har Borgmesteren foretaget enkelte øvrige ændringer i det eksisterende budgetforslag for , bl.a. ændringer i rådighedsbeløb til anlægsprojekter. Det primære fokus i nærværende Budgetbilag V er 1. behandlingen af budgetforslaget inklusiv Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget. Således beregnes der på budgetforslaget inklusiv Borgmesterens ændringer i forhold til balance mellem udgifter og indtægter (resultopgørels og finansiel balance) samt servicerammeoverholdelse. Siden Budgetbilag IV, som blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 20. august 2014, er der desuden foretaget en række særlige administrive korrektioner af budgetforslaget. Disse korrektioner er også indregnet budgetbilagets tabeller og oversigter mv. 1.2 Stus og resume Stus for budgetlægningen er følgende. Driftsresult i 2015 udviser et overskud på 121,102 mio. kr., hvilket er en lille nedjustering siden Budgetbilag IV, hvor driftsresultet viste et overskud på 128,095 mio. kr. Årsagen til nedjusteringen er hovedsageligt Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget, som øger driftsudgifterne med ca. 5,2 mio. kr., mens administrive korrektioner har øget driftsudgifterne med ca. 1,8 mio. kr. Result i 2015 udviser et underskud på 3,170 mio. kr., hvilket er en forholdsvis betydelig nedjustering siden Budgetbilag IV, hvor der var tale om et overskud på 49,172 mio. kr. 2

4 Årsagen til nedjusteringen er dels de øgede driftsudgifter, og dels øgede anlægsudgifter som følge af Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget, og flytninger af rådighedsbeløb i investeringsoversigten, som behandlet af Kommunalbestyrelsen på mødet den 20. august 2014, jf. beslutningsprotokollen, pkt Finansiel balance i 2015 udviser et underskud (forbrug af likvide aktiver) på 29,602 mio. kr., hvilket er en forholdsvis betydelig nedjustering siden Budgetbilag IV, hvor der var tale om overskud (tilgang af likvide aktiver) på 22,741 mio. kr. Årsagerne til nedjusteringen er de samme som ovenstående. Når finansiel balance udviser underskud (forbrug af likvide aktiver), mens result udviser et over overskud, skyldes det, kommunen anvender likvider til afdrage på sine lån. Servicerammen i 2015 udviser en overskridelse på 1,822 mio. kr., hvilket er en forværring siden Budgetbilag IV, hvor der var tale om en underskridelse på -0,209 mio. kr. Årsagen er en kombinion af Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget, som øger serviceudgifterne med ca. 3,4 mio. kr., og de administrive korrektioner, som reducerer serviceudgifterne ca. 1,4 mio. kr. Likviditetsprognosen udviser et forløb, som er nedjusteret siden Budgetbilag IV. Årsagerne er dels de samme som ovenstående, og derudover er der indlagt en del anlægsudgifter i overslagsårene som følge af Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget. 3

5 2 Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget Borgmesteren har den 25. august 2014 på vegne af Økonomiudvalget udarbejdet et ændringsforslag til det administrive budgetforslag for 2015 samt overslagsårene 2016, 2017 og Borgmesterens ændringsforslag består primært af prioriteringer af de af udvalgene fremste forslag til budgetændringsposter (reduktions- og udvidelsesblokke). Herudover har Borgmesteren foretaget visse forslag til ændringer i det eksisterende budgetforslag, herunder bl.a. ændringer af rådighedsbeløb til anlægsprojekter. Borgmesterens ændringsforslag fremgår på udvalgsniveau (og for Økonomiudvalget forvaltningsniveau) af nedenstående tabel 1. Tabel 1. Borgmesterens ændringsforslag - oversigt på udvalgsniveau. Opgjort i hele kr. (netto) Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetforslag 2015, service Drift Økonomiudvalg heraf Personaleafdelingen heraf Social- og Sundhedsforvaltningen heraf Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltn heraf Teknisk Forvaltning heraf Centralforvaltningen Teknik- og Miljøudvalg Børneudvalget Idræts- og Fritidsudvalg Kulturudvalg Social- og Sundhedsudvalg Beskæftigelsesudvalg Drift i alt Anlæg Økonomiudvalg heraf Personaleafdelingen heraf Social- og Sundhedsforvaltningen heraf Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltn heraf Teknisk Forvaltning heraf Centralforvaltningen Teknik- og Miljøudvalg Børneudvalget Idræts- og Fritidsudvalg Kulturudvalg Social- og Sundhedsudvalg Beskæftigelsesudvalg Anlæg i alt Total, drift og anlæg Det bemærkes, der for blokken under Social- og Sundhedsudvalget, aktivitesnr. 09-A-32 vedr. Erstningsbyggeri til botilbuddet Lionslund, Lagesminde Allé 160, pt. undersøges mulighederne for lånefinansiering. 4

6 3 Resultopgørelse mv. I nærværende kapitel 3 præsenteres en resultopgørelse inkl. finansiel balance for budgetforslaget for 2015 samt overslagsårene 2016, 2017 og Gennemgang af væsentligste ændringer Nedenfor gives en overordnet gennemgang af de ændringer, som er foretaget siden Kommunalbestyrelsens behandling af Budgetbilag IV i august Indtægtsside Indtægtssiden er ikke opderet med administrive korrektioner (ændringer) siden Budgetbilag IV Udgiftsside Udgiftssiden er i henhold til reglerne og retningslinjerne for budgetlægningen (jf. Budgetbilag I af februar 2104) opderet med særlige administrive korrektioner. Op til udarbejdelsen af Budgetbilag IV var der fremkommet administrive korrektioner med serviceudgifter vedrørende Movia (buskørsel) og HOFOR (vejafvandingsbidrag), som bevirkede, råderummet i servicerammen stort set var forsvundet. Efterfølgende har det vist sig, der på folkeskoleområdet manglede blive indarbejdet serviceudgifter for 4,3 mio. kr. Dette betyder en overskridelse af servicerammen, som kræver blive modvirket. Kommunen er blevet fuldt kompenseret for disse penge i økonomiaftalerne for 2014 og 2015, dels over servicerammen og dels via den generelle pris- og lønfremskrivning. Derfor har Borgmesteren besluttet, alle udvalg og forvaltninger i fællesskab skal bidrage til finansieringen af de manglende midler på folkeskoleområdet ved finde reduktioner i serviceudgifterne for 4,3 mio. kr. Beløbet er fordelt mellem udvalg og forvaltninger via en fordelingsnøgle, som er lavet ud fra udvalgenes/forvaltningernes andel af det samlede budget til serviceudgifter i kommunen. På denne måde håndteres situionen, uden servicerammen bliver overskredet. Reduktionerne er indarbejdet som rammereduktioner i budgetforslag , og er placeret under forvaltningerne til senere ud-/omkontering. Af nedenstående tabel 2 fremgår de administrive korrektioner for drift og refusion, som er indarbejdet i budgetforslaget siden Budgetbilag IV, opdelt mellem de almindelige korrektioner og korrektionerne vedrørende folkeskolereformen. Der er desuden indarbejdet ændringer vedrørende anlæg i henhold til sagen, som blev behandlet af Kommunalbestyrelsen på mødet den 20. august 2014, jf. beslutningsprotokollen, pkt Disse ændringer fremgår ikke af tabel 2 nedenfor. Tabel 2. Særlige administrive korrektioner indarbejdet siden Budgetbilag IV, drift og refusion. Opgjort i hele kr., drift og refusion BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Administrive korrektioner, folkeskolereform Børneudvalget ,3 mio. kr. til folkeskolen (BØU, folkeskolen, fkt ) ,3 mio. kr. til folkeskolen (BØU, KUU og IFU) Social- og Sundhedsudvalget ,3 mio. kr. til folkeskolen (SOSU og BSU) Teknik- og Miljøudvalget ,3 mio. kr. til folkeskolen (TMU) Økonomiudvalget ,3 mio. kr. til folkeskolen (Kommunaldirektør, forvaltninger, ØU)

7 4,3 mio. kr. til folkeskolen (Centralforvaltning, ØU) Administrive korrektioner, folkeskolereform i alt Administrive korrektioner, almindelige Børneudvalget DUT - pkt Objektivudgifter til VISO Budgetopfølgning pr. 31 maj DUT - pkt Kontanthjælpsreformen - økonomiske fripladser DUT - pkt Bekendtgørelse om Børnehuse, daindberetning Social- og Sundhedsudvalget Økonomiske konsekvenser af reform af sygedagpengeområdet (DUT) DUT - pkt Landsdækkende screening for tyk og endetarmskræft DUT - pkt Rehabilitering af kræftpienter DUT - pkt Midlertidig huslejehjælp DUT - pkt Lov nr. 439 af 6. maj DUT - pkt. 12, 16 og 17 - Førtidspension DUT - pkt Folkepension DUT - pkt Objektivudgifter til VISO DUT - pkt Kontanthjælpsreformen - Tandlægetilskud DUT - pkt Kontanthjælpsreformen - Boligsikring Justering af betaling for 'Tomgangsleje' hos Boligselskaberne Teknik- og Miljøudvalget Afledte driftsudgifter på Midlergården, renovering af bygning til brug for JAC Energiforbrug og budget for energi (el, vand og varme) for 2014 og Budgetopfølgning pr. 31. maj DUT -pkt. 63 Kommunal medfinansiering af FOT-samarbejde Økonomiudvalget heraf Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen DUT - pkt Kontanthjælpsreformen - administrion DUT - pkt En tidlig forebyggende indss. Afgørelser efter 11. stk. 4 og DUT - pkt Etablering af netværkssamråd for kriminelle unge heraf Centralforvaltningen, Kommunaldirektør og Personaleafdeling Enerigiforbrug og budget for energi (el, vand og varme) for 2014 og Justering af betaling for 'Tomgangsleje' hos Boligselskaberne Midlergården, huslejeindtægter JAC Vestegnen - KB pkt DUT - justering af pulje pr (ikke-service) DUT - justering af pulje pr (service) heraf Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomiske konsekvenser af reform af sygedagpengeområdet (DUT) DUT - pkt Bekendtgørelse nr. 430 af 30. april DUT - pkt Kontanthjælpsreformen - Lægeerklæringer og administrion Beskæftigelsesudvalget Økonomiske konsekvenser af reform af sygedagpengeområdet (DUT) DUT - pkt Reform af førtidspension og fleksjob DUT - pkt Uddannelsesrettet indss DUT - pkt Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse Administrive korrektioner, almindelige i alt TOTAL Anm.: Bemærk, udvalg og forvaltninger summer opad. Det bemærkes, selvom de samlede administrive korrektioner medfører merudgifter til drift på 1,7 mio. kr., så er der tale om mindreudgifter til serviceudgifter på 1,4 mio. kr. 3.2 Præsention af resultopgørelse Tabel 3 nedenfor viser en opderet resultopgørelse inkl. finansiel balance for budgetforslaget for 2015 samt overslagsårene 2016, 2017 og

8 For en uddybning af uddybning af tabellens rækker, A-L, henvises til Budgetbilag I. 7

9 Tabel 3. Hovedoversigt/resultopgørelse for budgetforslag 2015 samt overslagsårene 2016, 2017 og A B Opgjort i kr. (netto) Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Indtægter Skter Tilskud og udligning* Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)** Byudvikling, miljø og transport*** Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administrion Pris- og lønstigninger, driftsudgifter Borgmesterens ændringsforslag, drift (blokke)***** Driftsudgifter i alt C Driftsresult før finansiering D Renter mv E RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og transport*** Undervisning og kultur Sundhedsområdet F G Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administrion Pris- og lønstigninger, anlægsudgifter Borgmesterens ændringsforslag, anlæg (blokke)***** Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Driftsudgifter Anlægsudgifter Pris- og lønstigninger, jordforsyning, drift og anlæg Jordforsyning i alt H RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) I Anlæg (indtægter - udgifter) Pris- og lønstigninger, forsyningsvirksomheder, drift og anlæg RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER J RESULTAT I ALT Balanceforskydninger**** Optagelse af lån K Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger Balanceforskydninger i alt L FINANSIEL BALANCE (TILGANG/FORBRUG AF LIKVIDE AKTIVER) Anm.: - (minus) = overskud/indtægt * Inkl. refusion af købsmoms ** Netto mht. diverse indtægter og stsrefusion *** Ekskl. jordforsyning **** Ekskl. forskydninger i likvide aktiver ***** Inkl. ændringer vedr. forsyningsvirksomhed og jordforsyning. Det bemærkes, der for blokken aktivitetsnummer09-a32 vedr. Lionslund, erstningsbyggeri med et samlet omfang på 62,232 mio. kr. over fire år pt. undersøges finansierings- og lånemuligheder mv. 8

10 3.3 Præsention af likviditetsprognose Tabel 4 nedenfor viser en prognose for kommunens likviditet i 2014 og perioden fra For en gennemgang af rækkerne A-G henvises til tidligere budgetbilag. Tabel 4. Likviditetsprognose for 2014 samt perioden opgjort i kr. (netto) KORR. VEDT. B2014 BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 A LIKVIDITET PRIMO B Result Balanceforskydninger mv. Optagelse af lån C Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger Balanceforskydninger mv. i alt Balanceforskydninger u.f. budget* Optagelse af lån, mulig (skønnet/anslået) D Afdrag på lån, mulig (skønnet/anslået) Øvrige balanceforskydninger (skønnet/anslået) Balanceforskydninger u.f. budget i alt E Renter u.f. budget* Renter Renter u.f. budget i alt Korrektioner og skøn Særtilskudspuljer, 17 og F Overførsler fra året før (drift), skønnet/anslået Overførsler fra året før (anlæg), skønnet/anslået Korrektioner og skøn i alt G LIKVIDITET ULTIMO *Rente- og afdragsprofil anslået (beregnet) ud fra 25-årige fastforrentede obligionslån med rente på ca. 2,5 pct. hos KommuneKredit. Lånemuligheder er skønnet/anslået med udgangspunkt i pt. gældende lånebekendtgørelse. Note: Det bemærkes, der for blokken aktivitetsnummer09-a32 vedr. Lionslund, erstningsbyggeri med et samlet omfang på 62,232 mio. kr. over fire år ( ) pt. undersøges finansierings- og lånemuligheder mv. Som det fremgår af tabellen, forventes en reduktion i kommunens likviditet frem mod prognosens sidste år. Omkring række D og E bemærkes det, der kun er tale om en skønnet mulighed for lånoptagelse i henhold til lånebekendtgørelsen, og de skønnede lånebeløb forudsætter godkendelse af Kommunalbestyrelsen. Rente- og afdragsprofilen er beregnet ud fra de i skrivende stund gældende rentesser hos KommuneKredit (25-årige fastforrentede obligionslån med en rente på ca. 2,5 pct.) 9

11 4 Serviceramme I nærværende kapitel 4 præsenteres en opderet beregning af servicerammen for I forhold til Budgetbilag IV, som blev behandlet i Kommunalbestyrelsen i august, er servicerammen opderet med følgende forhold: Administrive korrektioner (jf. kapitel 3) Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget (jf. kapitel 2 og Underbilag A) Tilretninger af udvalgenes rammer i henhold til udmøntning af DUT-sager mv. Med henvisning til sanktionsmekanismerne, jf. bl.a. Budgetbilag I, gøres der opmærksom på, kommunerne skal overholde servicerammen både ved budgetvedtagelse og ved regnskabsaflæggelse. Sker dette ikke, vil kommunerne blive pålagt økonomiske sanktioner i form af beskæring af bloktilskuddet, som både rammer kollektivt og individuelt, hvilket giver den enkelte kommune et stærkt incitament til ikke bidrage til en eventuel samlet overskridelse på landsplan. Der gøres dog opmærksom på, sanktioner kun kommer på tale, såfremt kommunerne under ét overskrider den samlede ramme på landsplan, hvorfor én kommune godt kan overskride, såfremt en anden eller flere andre kommuner underskrider med et tilsvarende eller større beløb. 10

12 4.1 Korrektioner af Brøndby Kommunes serviceramme Tabel 5 nedenfor viser fordelingen af korrektionerne på servicerammen, jf. Budgetbilag IV. Der er foretaget korrektioner ift. forvaltningernes udmøntninger af sager fra DUT-puljen. Der gøres opmærksom på, annulleringer af sager fra DUT-puljen samt udmøntninger, som ikke vedrører serviceudgifter også påvirker selve DUT-puljebeløbets størrelse i budgetforslaget for 2015, jf. tabel 6. En oversigt over udmøntninger af sager fra DUT-puljen kan rekvireres hos Centralforvaltningen, hvis dette ønskes, idet det vil være for omfangsrigt medtage oversigten i nærværende dokument. Tabel 5. Fordeling af korrektioner af servicerammen på udvalg. Opgjort i kr. ØU ØU-lb ØU-tp ØU-serv. ØU-dut14 ØU-dut15 TMU BØU IFU KUU SSU BSU TOTAL Fra budget 2014 til aftale Korrektioner før PL-fremskrivning (14-pl) Ændrede PL-forudsætninger i Løft på folkeskoleområdet Korrektioner før PL-fremskrivning (14-pl), i alt PL-fremskrivning Korrektioner efter PL-fremskrivning (15-pl) Udfasning af 60-årsreglen for folkeskolelærere Løft til styrkelse af "det nære sundhedsvæsen" Reduktion vedr. befordringsområdet Reduktion vedr. beredskabsområdet DUT bagudrettet (skæv DUT) DUT fremadrettet (Lov- og cirkulæreprogram), inkl. effektivisering af befordringsomr Korrektioner efter PL-fremskrivning (15-pl) i alt Note: ØU=Økonomiudvalg, ØU-lb=Økonomiudvalg - løn- og barselspuljer, ØU-tp=Økonomiudvalg - tjenestemandspensioner, ØU-serv.=Økonomiudvalg - servicepulje, ØU-dut14=Økonomiudvalg - DUT-pulje 2014, ØUdut15=Økonomiudvalg - DUT-pulje 2015, TMU=Teknik- og Miljøudvalg, BØU=Børneudvalg, IFU=Idræts- og Fritidsudvalg, KUU=Kulturudvalg, SSU=Social- og Sundhedsudvalg, BSU=Beskæftigelsesudvalg 11

13 4.2 Præsention af Brøndby Kommunes serviceramme Tabel 6 nedenfor viser den udvalgsfordelte serviceramme for 2015 i henhold til Økonomiaftalen for 2015 sammenholdt med det udvalgsfordelte administrive budgetforslag for serviceudgifter samt Borgmesterens ændringsforslag for serviceudgifter. For en gennemgang af tabellens kolonner henvises til tidligere budgetbilag. Tabel 6. Servicerammen for 2015 for Brøndby Kommune, fordelt efter politiske udvalg mv. A B C D E F G H I J K L M Opgjort i hele kr., netto Opr. vedt. budget 2014 (serviceudgifter) Demografikorrektion Demografikorrektion, fordeling af merudgifter, jf. kolonne B Omplaceringer Løft fra budget 2014 til aftale 2014 Fordeling af udmøntning af adm. besparelser u.f. serviceområdet samt anullerede adm. besparelser (kassefinansierede), jf. omplaceringer Korrektioner før PLfremskrivning PLfremskrivning Korrektioner efter PLfremskrivning Serviceramme for 2015 (A+B+C+ D+E+F+G +H+I) Budgetforslag for 2015 (serviceudgifter) Borgmesterens ændringsforslag (serviceudgifter) Forskel (K+L- J)* Økonomiudvalg Løn- og barselspuljer (fkt ) Tjenestemandspension (fkt ) Servicepulje (Generelle reserver, fkt )) DUT-pulje DUT-pulje Teknik- og Miljøudvalg Børneudvalg Idræts- og Fritidsudvalg Kulturudvalg Social- og Sundhedsudvalg Beskæftigelsesudvalg I alt *Bemærk, plus/positiv betyder rammeoverskridelse Note: Der er siden Budgetbilag IV foretaget en omfordeling mellem udvalgenes rammer i kolonne J, som skyldes der var en fejlagtig fordeling af korrektionerne i kolonne I i Budgetbilag IV. Forholdet påvirker kun fordelingen mellem udvalgene, og altså ikke den samlede rammeberegning. 12

14 4.3 Præsention af Økonomiudvalgets serviceramme Tabel 7 nedenfor viser Økonomiudvalgets serviceramme for 2015 i henhold til Økonomiaftalen for 2015 sammenholdt med det forvaltningsopdelte administrive budgetforslag for serviceudgifter samt Borgmesterens ændringsforslag for serviceudgifter. For gennemgang af kolonner henvises til tidligere budgetbilag. Tabel 7. Økonomiudvalgets serviceramme for A B C D E F G H I J K L Opgjort i kr., netto Opr. vedt. budget 2014 (serviceudgifter) Demografi, fordeling af merudgifter Omplaceringer Fordeling af udmøntning af adm. besparelser u.f. serviceområdet, jf. omplaceringer Løft fra budget 2014 til aftale 2014 Korrektioner før PLfremskrivning (i 2014-pl) PLfremskrivning 2014 til 2015 Korrektioner efter PLfremskrivning (i 2015-pl) Serviceramme for 2015 (A+B+C+D+ E+F+G+H) Budgetforslag for 2015 (serviceudgifter) Borgmesterens ændringsforslag (serviceudgifter) Forskel (J+K- I)* Personaleafdelingen og Kommunaldirektøren Løn- og barselspuljer (fkt ) Tjenestemandspension (fkt ) Servicepulje (Generelle reserver, fkt )) DUT-pulje DUT-pulje Social- og Sundhedsforvaltningen Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Teknisk Forvaltning Centralforvaltningen I alt *Bemærk, plus/positiv betyder rammeoverskridelse. 13

15 5 Puljeansøgninger (særtilskudspuljer, 17 og 19) I Lov om kommunal udligning og generelle tilskud samt i brev fra Økonomi- og Indenrigsministeriet sendt til samtlige kommuner den 30. juni 2014 fremgår bl.a. to særtilskudspuljer: 17-puljen til kommuner med høj andel af sociale problemer i visse boligområder 19-puljen til særligt vanskeligt stillede kommune i hovedstadsområdet. Brøndby Kommune har ansøgt om særtilskud fra begge puljer. Ansøgningerne er udarbejdet i henhold til kriterierne, som fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets brav, bl.a. på baggrund af særlig stistik for visse boligområder i kommunen, som er erhvervet via Danmarks Stistik. Økonomi- og Indenrigsministeriet havde ved redaktionens afslutning ikke udmeldt fordelingen af særtilskud til kommunerne efter 17 og 19, og derfor er disse særtilskud ikke indarbejdet i talmerialet i nærværende budgetbilag. Så snart ministeriets udmelding om fordelingen af særtilskuddene er kendt, vil Kommunalbestyrelsen blive orienteret, og eventuelle tilskud vil blive indarbejdet i budgetforslaget som administrive korrektioner. 14

16 6 Nøgletal for budgetlægningsprocessen Tabel 8 nedenfor viser en oversigt over udviklingen i udvalgte nøgletal i løbet af budgetlægningsprocessen fra Budgetbilag VII (budget ) til Budgetbilag V (budget ). Tabel 8. Nøgletal for budgetlægningen. Opgjort i kr Driftsresult** Opr. vedt. budget Budgetbilag I Budgetbilag II Budgetbilag III Budgetbilag IV Budgetbilag V Budgetbilag VI Anlægsudgifter* Opr. vedt. budget Budgetbilag I Budgetbilag II Budgetbilag III Budgetbilag IV Budgetbilag V Budgetbilag VI Result** Opr. vedt. budget Budgetbilag I Budgetbilag II Budgetbilag III Budgetbilag IV Budgetbilag V Budgetbilag VI Finansiel balance** Opr. vedt. budget Budgetbilag I Budgetbilag II Budgetbilag III Budgetbilag IV Budgetbilag V Budgetbilag VI Serviceramme*** Opr. vedt. budget Budgetbilag I Budgetbilag II Budgetbilag III Budgetbilag IV Budgetbilag V Budgetbilag VI *Eks. jordforsyning og forsyningsvirksomheder **Negiv (-) betyder overskud, positiv betyder underskud. ***Negiv (-) betyder rammeunderskridelse, positiv betyder rammeoverskridelse. 15

17 Figur A. Likviditetsprognoser for 2014 og perioden Note: Opgjort i hele kr. 16

18 7 Indstilling til Økonomiudvalget Centralforvaltningen indstiller, det af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte stsgaranterede udskrivningsgrundlag for personsk og kirkesk i 2015, jf. Budgetbilag IV, Underbilag A, indtil videre anvendes, udskrivningsgrundlag for grundskyld og dækningsafgifter i henhold til prognosen, jf. Budgetbilag IV, Underbilag A, anvendes, personskten i 2015 fastsættes til 24,5 procent (uændret), grundskylden i 2015 fastættes til 20,5 promille (uændret), dækningsafgiften på forretningsejendommes grundværdi fastsættes til 9,9 promille (uændret), dækningsafgiften på offentlige ejendommes grundværdi fastsættes til 10,25 promille (uændret), dækningsafgiften på offentlige ejendommes forskelsværdi fastsættes til 8,75 promille (uændret), administrive korrektioner, modtaget efter Økonomiudvalgets møde den 13. august 2014, jf. afsnit 3.1, tabel 2, indarbejdes i budgetforslaget for 2015 samt overslagsårene 2016, 2017 og 2018, det af Borgmesteren på vegne af Økonomiudvalget udarbejdede ændringsforslag af 25. august 2014 indarbejdes i budgetforslaget for 2015 samt overslagsårene 2016, 2017 og 2018, jf. Underbilag A, den manglende finansielle balance (budgetbalance) i budgetforslaget for 2015 samt overslagsårene 2016, 2017 og 2018 finansieres ved træk på kommunens kassebeholdning (forbrug af likvide aktiver), budgetmerialet, bestående af det administrive budgetforslag (hvide), blokmappen (røde), budgetbilagene I-V samt Borgmesterens ændringsforslag af 25. august 2014 (Underbilag A til Budgetbilag V), oversendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling onsdag den 10. september 2014, Borgmesteren bemyndiges til foretage tilretninger af budgettet, herunder for så vidt angår de sager, fagudvalgene behandlede den 20. august 2014, og de sager som behandles i Kommunalbestyrelsen den 10. september 2014 med økonomisk konsekvens for budgetforslaget for 2015 samt overslagsårene 2016, 2017 og 2018, og Borgmesteren bemyndiges til foretage administrive korrektioner med henblik på skabe budgetbalance. Normann Frederiksen /Johan Lorentzen 17

2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Oktober 2014 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2015-2018 BUDGETBILAG VI BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING... 2 1.1 FOKUS OG INDHOLD... 2 1.2 STATUS OG RESUME... 3 2

Læs mere

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET September 2013 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2014-2017 BUDGETBILAG V Inkl. Borgmesterens ændringer BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING... 2 1.1 FOKUS OG INDHOLD...

Læs mere

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET September 2015 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2016-2019 BUDGETBILAG V Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Oktober 2015 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2016-2019 BUDGETBILAG VI BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING... 2 1.1 FOKUS OG INDHOLD... 2 2 RESULTATOPGØRELSE MV....

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Underbilag D til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag

Underbilag D til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Underbilag D til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Forudsætninger for beregningen af servicerammen mv. I nærværnede underbilag gøres der rede for de bagvedliggende forudsætninger og præmisser,

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. 1. Indledning Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015-18 Anlæg Forsyning Lån og likviditet Konklusion Videre forløb Byrådets budgetkonference, 26. August 2014 Forventet regnskab 30. juni 2014

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Budgetlægning 2016-2019

Budgetlægning 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Forventet regnskab 2015 pr. 30.06 Økonomiaftalen Basisbudget 2016-2019 Drift Anlæg Finansiering Generelt Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher Byrådets budgetkonference,

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Ændringsforslag, drift

Ændringsforslag, drift Ændringsforslag, drift Økonomiudvalget Administrationen - rammebesparelse på op til -4.000-6.000-8.000-10.000 Direktionen kommer med forslag til udmøntning 2½% Forvaltningen fremsætter forslag til byrådets

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Præsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens

Præsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Præsentation af budgetforslaget v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Proces Forslaget til budget er udspil til, hvordan kommunens indtægter og udgifter overordnet skal fordeles

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetforslag 2013. Samt overslagsårene 2014-2016. Side 1 af 12

Budgetforslag 2013. Samt overslagsårene 2014-2016. Side 1 af 12 Budgetforslag 2013 Samt overslagsårene 2014-2016 Side 1 af 12 Budgetforslag 2013-2016 Indledning Basisbudgettet for 2013 2016 blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 04.06.2012. Der henvises i øvrigt

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR 2015-2018 Ansvarlig Dato Aktivitet 22.01.2014 Drøftelse af Budgetbilag I (Udsendes 20.01.) Chefgruppen 28.01.2014

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN

GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN Februar 2014 GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN Budgetforslag 2015-2018 BUDGETBILAG I DEL A Resultatopgørelse (hovedoversigt) Likviditetsprognose Serviceramme BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold KALENDER

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 10.20 Pkt. Tekst Side 67 Likviditet og resultater pr. 30. april 2013 1 68 Regnskab

Læs mere

ØKONOMIAFTALEN FOR 2014

ØKONOMIAFTALEN FOR 2014 August 2013 ØKONOMIAFTALEN FOR 2014 Budgetforslag 2014 BUDGETBILAG IV Endelig indtægtsbudgettering Serviceramme i henhold til økonomiaftale BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Samtlige regioner Dato: 29. juni 2012 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: BS

Læs mere

GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN

GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN Februar 2016 GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN Budgetforslag 2017-2020 BUDGETBILAG I DEL A Budgetproces og tidsplan Håndtering af omprioriteringsbidraget Regler og retningslinjer Forudsætninger BRØNDBY KOMMUNE

Læs mere