REFERAT BYRÅDET. den i Byrådssalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen"

Transkript

1 REFERAT BYRÅDET den i Byrådssalen

2 Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden Budgetrevision pr. 30. juni Alle udvalg Halvårsregnskab Budgetforslag behandling PUNKTER PÅ LUKKET MØDE Ingen Side 2 af 15

3 Sagsnr. 1 Godkendelse af dagsorden Byrådet, den punkt nr. 1 Beslutning Godkendt Side 3 af 15

4 Sagsnr Budgetrevision pr. 30. juni Alle udvalg Indledning Der gennemføres tre budgetrevisioner i 2012, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september. Ved denne budgetrevision tages der udgangspunkt i ledelsesinformationsrapporterne (LIS) pr. 31. maj Det skyldes, at der ikke afvikles LIS rapporter pr. 30.juni 2012 på normal vis som følge af den lange supplementsperiode i forbindelse med halvårsregnskabet. Sagsfremstilling Det samlede resultat af budgetrevisionerne viser en negativ tillægsbevillingsansøgning på 50,8 mio.kr. til budget De samlede økonomiske konsekvenser fremgår af nedenstående tabel. I bilaget De enkelte fagudvalgs tillægsbevillinger knyttes en kommentar til de væsentligste tillægsbevillinger. Fagudvalg Drift rammebelagt Hvile i sig selv Drift ikke ram mebelagt Finansiering Tabel 1: Oversigt over budgetrevisionens samlede økonomi, mio. kr. Total Om- Specifikation af tillægsbevillinger place- Anlæg ringer Tillægsbevillinger Likviditetsvirkning* Økonomiudv. -35,6 0,0-35,6-0,6-3,0 0,0-20,0-12,0-7,5 P&M-udvalg -2,5 0,1-2,6 0,0 0,0 0,0-2,6 0,0 0,0 T&F-udvalg -16,4 0,0-16,4 0,0 0,0 0,0-16,4 0,0-1,8 Socialudvalg 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arb.-udvalg 16,9-0,3 17,2 0,0 17,2 0,0 0,0 0,0-9,2 B&F-udvalg -10,2-0,3-9,9-9,9 0,0 0,0-0,4 0,0-4,3 K&F-udvalg -0,1 0,4-0,5-0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 S&O-udvalg -3,0 0,0-3,0-3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt -50,8 0,0-50,8-14,0 14,2 0,0-39,0-12,0-22,7 * Samlet likviditetsmæssige virkning i perioden OMPLACERINGER Omplaceringerne giver generelt ikke anledning til bemærkninger. Omplaceringerne betyder samlet set en forøgelse af budgetterne på de rammebelagte områder med 1,2 mio. kr. i 2012 og dermed et pres på servicerammen. Beløbets størrelse taget i betragtning, så er omplaceringerne dog uproblematiske i forhold til den samlede kommunale økonomi. Side 4 af 15

5 DE ENKELTE FAGUDVALGS TILLÆGSBEVILLINGER Kommentarerne til tillægsbevillingsansøgningerne fremgår af bilaget De enkelte fagudvalg tillægsbevillinger. De væsentligste tillægsbevillinger kan opsummeres til følgende: Færre udgifter til sygedagpenge og revalidering Stigende udgifter til forsikrede ledige Besparelse på dagpasningsområdet demografitilpasning Overførsel til drift og anlæg Mindre udgifter til opkøb af jord Diverse tilpasninger under Finansiering -9,2 mio. kr. 26,5 mio. kr. -4,3 mio. kr. -28,0 mio. kr. -20,0 mio. kr. -12,0 mio. Kr. RISIKOOMRÅDER I bilag 2 Risikoområder 2012 er der foretaget en særlig opfølgning på de risikoområder, som fagudvalgene har udvalgt i Udvælgelsen er sket dels på baggrund af årsregnskab 2011 og dels på baggrund af den økonomiske status pr. 31. maj Økonomisk status pr. 31. maj 2012 Den økonomiske status foretages med udgangspunkt i ledelsesinformationsrapporterne pr. 31. maj 2012 samt supplerende økonomirapporter. Mio. kr. Periodiseret budget Forbrug Afvigelse Rammebelagt 2.125, ,2-28,8 Ikke rammebelagt 612,1 564,3-47,8 Hvile i sig selv -54,5-61,8-7,3 Anlæg 171,6 94,5-77,1 Ovenstående viser, at der samlet set er væsentlige afvigelser mellem forbrug og periodiseret budget pr. 31. maj På de rammebelagte områder er afvigelsen dog faldet betydeligt i forhold til pr. 31. marts Afvigelserne forklares hovedsagligt med, at periodiseringen nogle steder ikke følger forbrugsmønstret, især vedrørende anlæg. Dette arbejdes der løbende på at få optimeret. Herudover er der nogle periodeforskydninger i forbindelse med udbetaling af tilskud, hjemtagning af refusioner mv. De underliggende afvigelser på de ikke rammebelagte områder viser, at området Arbejdsmarked har mindre udgifter end forventet til sygedagpenge, revalidering og beskæftigelsesordninger. Området Forsikrede ledige har derimod flere udgifter end forventet til dagpengemodtagere. Overordnet set forventer de enkelte områder, at budgetterne for hele året holder. Der hvor det ikke er tilfældet, er forventet mer-/mindreforbrug indarbejdet i budgetrevisionen. Side 5 af 15

6 Forventet regnskab 2012 Det forventede regnskab sammenholdes med oprindeligt budget, som er udgangspunktet for kommunens serviceramme i Dette betyder, at det ikke er muligt at bruge af overførslerne fra 2011, når fagudvalgenes områder ses under ét. Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret Budget * Budgetrev Endelig P/L regl. Forventet regnskab Rammebelagt 5.169, ,0-12,7 10, ,1 Ikke rammebelagt 1.647, ,0 13, ,9 Hvile i sig selv -0,1 4, ,5 Anlæg 286,2 361,4-39, ,0 * Korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2011 (drift rammebelagt 106,5 mio. kr.) og (anlæg 40,4 mio. kr.) Når det forventede regnskab sammenholdes med det oprindelige budget, som er udgangspunkt for servicerammen, så ser det fortsat ud til, at kommunen ikke får problemer med at overholde rammen i Der er enkelte områder, som har oplyst, at de forventer at bruge af overførslen fra 2011, men her oplyses samtidig, at man så tilsvarende vil finde besparelser på andre områder indenfor direktørområdet. P/L-regulering Periodiseret budget og korrigeret budget pr. 31. maj 2012 indeholder en forventet P/Lregulering af budget 2012, som samlet set har reduceret lønbudgetterne i 2012 med ca. 10,7 mio. kr. Nu er de endelige P/L skøn aftalt mellem Regeringen og KL, og dette betyder, at budgetterne skal opskrives igen med i alt ca. 10,8 mio. kr. Varekøb og tjenesteydelser opskrives med ca. 19,1 mio. kr., mens lønningerne reduceres med yderligere ca. 6,8 mio. kr. Herudover reduceres udgifterne til tjenestemandspensioner med 0,5 mio. kr. og indtægter fra andre kommuner mv. opjusteres med ca. 1,0 mio. kr. Den samlede P/L-regulering af budget 2012 udgør således kun 0,1 mio. kr. ( kr.) og har dermed ingen nævneværdig likviditetsmæssig betydning. Indberetning på Det Specialiserede Socialområde for 2. kvartal 2012 I den kommunale økonomiaftale for 2012 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Regeringen og KL har aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de seneste års markante udgiftsstigninger på området. De kvartalsvise indberetninger indgår i en løbende drøftelse mellem Regeringen og KL med henblik på eventuelt at iværksætte ydereligere initiativer. Byrådet skal orienteres om den kvartalsvise indberetning. De forventede udgifter på det specialiserede socialområde for 2012 vil fremgå af bilag, som vil blive tilknyttet ved behandlingen i Byrådet (de endelig tal til indberetningen er endnu ikke er opgjort). Det er det oprindelige budget, som kommunen måles på i forhold til Økonomiaftalen for Samlet set holdes de forventede udgifter på området inden for det oprindelige budget. Side 6 af 15

7 Økonomi Rammeoverholdelse Det må formodes, at Regeringen vil sanktionere, hvis kommunerne overskrider servicerammen i 2012, som stort set er lig med det oprindelige budget for Det er derfor vigtigt, at budgetterne på de rammebelagte områder ikke overskrides i Efter gennemførelsen af denne budgetrevision er serviceudgifterne blevet reduceret med 2,1 mio. kr. inkl. endelig P/L-regulering. Som det ser ud nu, så ligger det forventede årsregnskab 14,0 mio. kr. under servicerammen jf. ovenstående tabel. Hertil kommer 4,3 mio. kr. som ved budgetrevisionen pr. 31. marts 2012 blev reserveret til imødegåelse af et senere pres på servicerammen. Likviditetsvirkning De likviditetsmæssige konsekvenser af budgetrevisionen er en merindtægt på samlet set 22,7 mio. kr. i perioden At den likviditetsmæssig betydning ikke er større skyldes hovedsagligt, at nogle af ændringerne i 2012 er forskydninger til senere år. Ligesom nedsættelsen af bevillingen til opkøb af jord med 20 mio. kr. delvist modsvares af mindre lånoptagelse, så den likviditetsmæssige virkning bliver 6,0 mio. kr. Større udgifter til forsikrede ledige modsvares af en tilsvarende regulering på afbalanceringskontoen under finansieringsområdet, hvor udgiften har været reserveret på baggrund af kommunens andel af bloktilskuddet på dette område. De væsentligste likviditetsmæssige ændringer kan opsummeres til følgende: Nedsættelse af bevilling til opkøb af jord (6,0 mio. kr.) Færre udgifter til sygedagpenge, revalidering og flexjob (9,5 mio. kr.) Færre udgifter som følge af regulering af demografisk udvikling på dagpasningsområdet (4,3 mio. kr.) Behandling i Fagudvalg I Børn & Familieudvalget blev udvalgets budgetrevision godkendt med følgende bemærkning: Godkendt, idet hensigtsmæssigheden i budgetmodellen på dagtilbudsområdet ønskes drøftet i Økonomiudvalget. Konsekvenser for andre udvalg Omplaceringer sker mellem alle udvalg og er økonomisk neutrale for kommunen under ét. INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at der meddeles tillægsbevilling til 2012: Nettodriften på de rammebelagte områder på kr. Nettodriften på de ikke-rammebelagte områder på kr. Anlægsudgifter på kr. Lånoptagelsen med kr. Side 7 af 15

8 Rente med kr. Afdrag med kr. Tilskud og udligning med kr. Skatter med kr. Momsudligning med kr. Samlet P/L regulering kr. Direktionen indstiller endvidere, at konsekvenserne for budget indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for denne periode indberetningen på det specialiserede socialområde for 2. kvartal 2012 tages til efterretning. Økonomiudvalget, den punkt nr. 4 Beslutning Godkendt Byrådet, den punkt nr. 2 Beslutning Godkendt Side 8 af 15

9 Sagsnr Halvårsregnskab 2012 Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne fra og med regnskabsår 2011 har skullet aflægge halvårsregnskaber. Loven var en udmøntning af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for Et element i aftalen var, at den lokale økonomiopfølgning i kommuner skal styrkes. Sagsfremstilling Halvårsregnskabet skal bestå af to elementer, en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt. Regnskabsopgørelsen viser på overordnet niveau forbruget opgjort pr. 30. juni 2012 og det forventede årsresultat 2012 sammenholdt med det budgetterede. Regnskabsoversigten er udskrevet på bevillingsniveau, som gør det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de afgivne tillægsbevillinger med det forventede regnskab. Nedenfor gives en kort analyse og vurdering af det forventede årsresultat på drift, anlæg og finansiering (renter, skatter og bloktilskud). Forventet regnskab viser samlet et merforbrug på 11,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget I nedenstående tabel er merforbruget fordelt på drift (rammebelagt og ikke-rammebelagt), anlæg og finansiering. Mio. kr. Forventet merforbrug regnskab ,6 Drift rammebelagt -14,0 Drift ikke rammebelagt 3,9 Anlæg 35,8 Finansiering (renter, skatter, bloktilskud) -14,1 Negative tal (-) angiver mindre udgifter eller merindtægter Rammebelagte udgifter Der forventes et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på de rammebelagte driftsudgifter (servicerammen) på 14,0 mio. kr. Hertil kommer 4,3 mio. kr. som ved budgetrevisionen pr. 31. marts 2012 blev reserveret til imødegåelse af et senere pres på servicerammen. Det forventes således, at servicerammen overholdes. Selvom der samlet set forventes et mindreforbrug, så har der i 1. halvår været områder, hvor det har været nødvendigt at tilføre flere midler via tillægsbevillinger. Disse tillægsbevillinger er dog blevet finansieret af besparelser på andre områder. Side 9 af 15

10 De væsentligste tillægsbevillinger, der er givet i løbet af 1. halvår er følgende: Nedsættelse af budget til tjenestemandspensioner Øgede udgifter på dagpasningsområdet Mindreudgifter på omsorgs- og plejeområdet Bevillinger overført til Budget ,0 mio. kr. 15,4 mio. kr. -12,0 mio. kr. -12,2 mio. kr. Ikke-rammebelagte udgifter På de ikke-rammebelagte driftsudgifter er der samlet set et forventet merforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes, at budgettet er tilpasset udviklingen i antal personer på sygedagpenge, revalidering, fleksjob og kontanthjælp, hvor udgifterne er faldet. Ligesom budgettet er tilpasset udviklingen i antal forsikrede ledige, hvor udgifterne til gengæld er steget. Tilpasningen af de stigende udgifter til forsikrede ledige er sket via en afbalanceringskonto under finansiering jf. nedenstående. Afhængig af udviklingen på landsplan kan det forventes, at merforbruget på de ikkerammebelagte områder bliver finansieret af en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i Anlæg På anlægsområderne forventes samlet set et merforbrug på 35,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det forventes, at der ved regnskabsafslutningen overføres anlægsmidler fra 2012 til 2013 for et tilsvarende beløb, som der blev overført fra 2011 til 2012 (ca. 40 mio. kr.). Dette er indregnet i tallene for det forventede regnskab for Der er igangsat en gennemgang af anlægsbudgettet for 2012, hvor det undersøges, om yderligere anlægsprojekter kan udskydes til Det er pt. forventningen, at der overføres ca. 36 mio. kr. yderligere til 2013, og dermed kommer forventet regnskab stort set til at svare til det oprindelige budget. Finansiering Under Finansiering er der samlede mindreudgifter/merindtægter på 14,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Disse ændringer skyldes hovedsagligt følgende: Afbalancering af udgifter vedrørende forsikrede ledig Regulering af grundskyld (omvurderinger) Midtvejsregulering 2012 Kursgevinster, renter, moms mv. -18,9 mio. kr. 6,8 mio. kr. 1,4 mio. kr. -3,4 mio. kr. Konklusion Det forventede regnskabsresultat udviser samlet set et merforbrug på 11,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merudgifterne på de ikke-rammebelagte områder forventes dog udlignet af en regulering af beskæftigelsestilskuddet i Ligesom merudgifter vedrørende anlæg stort set forudsættes overført til forbrug i 2013 ved regnskabsafslutningen. Side 10 af 15

11 Den reelle regnskabsafvigelse forventes herefter at udgøre et mindreforbrug på omkring 14 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det forventes således, at kommune overholder servicerammen i Lovgrundlag Lov nr. 156 af 26. februar 2011 Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse. INDSTILLING Direktionen indstiller til byrådet, at - halvårsregnskabet godkendes. Økonomiudvalget, den punkt nr. 3 Beslutning Godkendt Byrådet, den punkt nr. 3 Beslutning Godkendt Side 11 af 15

12 Sagsnr Budgetforslag behandling Indledning I henhold til Styrelsesloven skal Økonomiudvalget fremsende et budgetforslag til byrådets 1. behandling senest den 15. september Der er nu udarbejdet et budgetforslag, hvor det er beregnet, hvad det koster at fortsætte med et uændret serviceniveau. Desuden er indregnet de økonomiske konsekvenser af Regeringen og KLs økonomiaftale for Sagsfremstilling Udgangspunktet for budgetforslaget er overslagsårene fra det vedtagne budget fremskrevet med de seneste pris- og løn skøn. Dertil er indarbejdet tekniske ændringer som følge af den seneste økonomiaftale og konsekvenser af ny befolkningsprognose, ny byggemodningsplan, byrådsbeslutninger og lovændringer med videre. Dermed er budgetforslaget udtryk for et uændret serviceniveau. Nedenfor redegøres for de væsentligste af disse tekniske ændringer. Økonomi Hovedtallene fra Budgetforslag fremgår af nedenstående oversigt: mio. kr. i 2013-priser, netto Skat og generelle tilskud , , , ,4 Driftsudgifter, ordinære 6.956, , , ,5 heraf: Rammebelagte områder inkl. boligforsyning 4.864, , , ,0 Ikke-rammebelagte områder 2.098, , , ,3 Anlæg, skattefinansieret 151,2 124,7 113,9 113,9 Forbrugerfinansierede områder -1,2-7,7-5,8-8,2 Finansiering, øvrig -11,0 33,9 49,6 80,3 I ALT (+=kasseforbrug) 198,6 206,8 214,6 253,0 De økonomiske nøgletal vedrørende strukturel balance og kassebeholdning har ændret sig siden sidste års budgetlægning jf. nedenstående tabel: mio. kr. i 2013-priser, netto Side 12 af 15

13 Strukturel balance, ordinær drift Budget (overskud) -27,7-58,8-47,6 - Budgetforslag (underskud) 59,6 56,0 57,0 67,1 Forringelse 87,3 114,8 104,6 - Strukturel balance, inkl. anlæg Budget (underskud) 79,3 91,5 75,4 - Budgetforslag (underskud) 210,8 180,6 170,8 181,0 Forringelse 131,5 89,1 95,4 - Kassebeholdning, ultimo året Budget (- = negativ) 1,0-111,2-231,9 - Budgetforslag ,9-176,7-394,6-631,1 Ændring (- = forringelse) 32,9-65,5-162,7 - Strukturel balance, ordinær drift Ændringer til strukturel balance, ordinær drift skyldes primært ændringer vedrørende skat og generelle tilskud, da ændringerne på den udgiftssiden stort set går i 0. Ændringer på rammebelagte driftsområder blev gennemgået i juni og består primært af reduktion af de rammebelagte områder for ca. 13 mio. kr. årligt på grund af den demografiske udvikling. Der er merudgifter på ikke-rammebelagte områder for ca. 12 mio. kr. årligt som følge af øgede udgifter til integrationsområdet og medfinansiering af sundhedsområdet. Desuden er der udskudt udgifter fra 2011 og 2012 til 2013 for ca. 40 mio. kr. Det er forudsat, at Lov- og Cirkulæreprogrammet senere indregnes med fuld effekt på nær på sundhedsområdet, hvor der er indarbejdet merudgifter jf. konkret udmelding fra KL om Esbjerg Kommunes forventede udgifter til medfinansiering. Det undersøges i øjeblikket om sundhedsområdet derudover skal tilføres yderligere midler jf. lovog cirkulæreprogrammet ligesom det undersøges om Esbjerg Kommune kan opnå ca. 5 mio. kr. årligt i yderligere refusion af dyre enkeltsager som forudsat i lov- og cirkulæreprogrammet. Servicerammen overholdes i det foreliggende budgetforslag. Inden sommerferien blev byrådet orienteret om forventninger til konsekvenserne af den dengang netop indgåede økonomiaftale. Nu har kommunen modtaget de økonomiske beregninger bag økonomiaftalen, hvoraf størsteparten stort set svarer til det forventede: Aftalen tager udgangspunkt i en driftsramme, der ligger 2,5 mia. kr. under den tidligere aftale. Det koster ca. 50 mio. kr. om året for Esbjerg Kommune. Der er et ekstraordinært tilskud i 2013 på 3 mia. kr. det giver et bidrag til Esbjerg Kommune på ca. 60 mio. kr. i Den nye udligningsreform koster 41 mio. kr. årligt for Esbjerg Kommune. Hertil kommer, at Esbjerg må 0-stille den budgetterede forventede gevinst på udlig- Side 13 af 15

14 ning på sundhedsområdet svarende til et tab på godt 9 mio. kr. årligt. Økonomiaftalen indeholder tilskud til dagtilbud på 500 mio. kr. og tilskud til sundhed på 300 mio. kr. Esbjerg Kommunes andel heraf er ca. 16 mio. kr. og disse midler er endnu ikke indregnet på udgiftssiden, men vil blive underlagt en politisk prioritering i september måned. Økonomiaftalen indeholder en ansøgningspulje på 400 mio. kr. til særligt udsatte boligområder i større byer. Esbjerg Kommune har sendt en ansøgning, men svaret kommer først ultimo august. Indtil videre er indarbejdet et forventet tilskud på 12 mio. kr. Hertil kommer nogle ikke ventede forhold, som fremgår af de endelige beregninger fra KL: - De socioøkonomiske nøgletal er ændret siden udligningsreformen. Det giver et tab på yderligere næsten 25 mio. kr. pr. år. - Indtægter fra selskabsskatter har svigtet i Esbjerg Kommune i 2010, som danner grundlagt for skatteindtægterne i Grundskylden peger lidt i den positiv retning og indkomstskatternes udvikling er stort set som forventet. Sammenlagt giver skatterne færre indtægter for ca. 10 mio. kr. årligt. En del heraf bliver dog udlignet, så netto er der et tab på ca. 7 mio. kr. årligt i gennemsnit. - I økonomiaftalen er der afsat pulje til forskellige formål og ekstraordinære lånepuljer til likviditetsmæssigt dårligt stillede kommuner. Dermed bliver bloktilskuddet reduceret uden, at Esbjerg Kommune får andel i pengene. Det giver et samlet tab på ca. 6 mio. kr. årligt. Strukturel balance, inkl. anlæg Ændringer på anlægsområdet svarer til de ændringer, der blev fremlagt på byrådsorienteringen i juni, hvor tallene viste, at der er overført anlægsprojekter fra tidligere år til 2013 og at anlægsindtægterne er reduceret med provenuet svarende til 25 parcelhusgrunde. Desuden er opkøb af jord fremrykket i henhold til Aktiv Jordpolitik. Den kommunefordelte anlægsramme for 2013 er endnu ikke udmeldt fra KL, men afventer borgmestermødet ultimo august. I den økonomiske politik er forudsat et anlægsniveau på 170 mio. kr. årligt. Budgetforslaget indeholder et niveau på ca. 125 mio. kr. årligt. Direktionen drøfter anlægsniveau frem mod budgetseminaret i september. Øvrig finansiering Ud over forringelserne på de strukturelle balancer som forklaret ovenfor er der enkelte ændringer på de øvrige finansieringsområder. For eksempel er udgifter til ældreboliger reduceret som følge af ændret vedligeholdelsesplan og affaldsområdet har øget indtægterne som følge af øget opsparing til senere forbrug tilsammen øgede indtægter for gennemsnitlig 4 mio. kr. årligt. Desuden er konti til lånoptagelse og afdrag på lån justeret som følge af det ændrede anlægsprogram tilsammen flere indtægter for ca. 5 mio. kr. årligt. Side 14 af 15

15 Kassebeholdning, ultimo året Kassebeholdningen forringes med det kasseforbrug, der er de enkelte budgetår. I perioden er der et kasseforbrug på 873 mio. kr. og kassebeholdningen er beregnet til at blive negativ med 631,1 mio. kr. ultimo Ultimo 2012 forventes kassebeholdningen forbedret med 155,8 mio. kr. siden budgetlægningen sidste år. Det skyldes blandt andet forskydninger i regnskabet for 2011 og i budgetrevisionen pr. 31. marts, hvor der er sket en opsparing som til gengæld er indarbejdet som udgift i budgetårene for eksempel vedrørende efterbetaling på beskæftigelsesområdet. Desuden var der et egentligt overskud i regnskabet for 2011, som har forbedret kassebeholdningen, medens bevilling til Seminariehuset har forringet beholdningen. Endelig er der indarbejdet forudsætning om at nogle sager godkendes senere det drejer sig om budgetrevision pr. 30. juni, politiske beslutninger om køb/salg af ejendomme samt afregning af vejafvandingsbidrag for 2010 til Forsyningen. Vurdering Budgetforslaget er i ubalance med væsentlige underskud på de strukturelle balancer og med en negativ kassebeholdning. Hvis det endelige budget for skal leve op til Esbjerg Kommunes økonomiske politik, skal der ske væsentlige reduktioner i udgiftsniveauet. Direktionen udarbejder et forslag til budget-i-balance til byrådets budgetseminar primo september. INDSTILLING Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget oversender Budgetforslag til byrådets 1. behandling den 27. august 2012 Økonomiudvalget, den punkt nr. 2 Beslutning Godkendt Afbud John Snedker (A) Bilag Budgetforslag Byrådet, den punkt nr. 4 Beslutning Budgettet oversendes til Byrådets 2. behandling den 10. oktober Side 15 af 15

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den 15.05.2012 i Borgmesterens mødelokale

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den 15.05.2012 i Borgmesterens mødelokale REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 15.05.2012 i Borgmesterens mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) Jesper Frost Rasmussen (V) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budget 2013-16 -

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Præsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens

Præsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Præsentation af budgetforslaget v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Proces Forslaget til budget er udspil til, hvordan kommunens indtægter og udgifter overordnet skal fordeles

Læs mere

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET September 2014 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2015-2018 BUDGETBILAG V Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Vedrørende: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2014 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

164. Demografimodel Budget 2012

164. Demografimodel Budget 2012 Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 3. august 2011 kl. 09:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 164 Demografimodel Budget 2012 165 Endelige rammer for budget 2012

Læs mere

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 10.20 Pkt. Tekst Side 67 Likviditet og resultater pr. 30. april 2013 1 68 Regnskab

Læs mere

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådets økonomiske politik, og dermed den årlige budgetlægning tager udgangspunkt i en økonomisk politik, som blev vedtaget d. 30. april 2014. Af politikken fremgår det bl.a.,

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer Formålet med landdistriktspuljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer, der kan Økonomiudvalg 20.04.15 Johnny Søtrup (Borgmester)(V), Henrik Vallø(C), Henning Ravn(V), Jakob

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012 Økonomi og Analyse 27. november Fics brevid: 1566043 1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne

Læs mere