Praktikrapport: Gyldendals ordbogsafdeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikrapport: Gyldendals ordbogsafdeling"

Transkript

1 Praktikrapport: Gyldendals ordbogsafdeling 1. Indledning I perioden primo september til ultimo december 2005 var jeg i ulønnet praktik ved Gyldendals ordbogsafdeling. I disse fire måneder kom jeg fast på afdelingen fire dage om ugen (ca. 30 timer ugentligt). Studienævnet ansøges om meritoverførsel af praktikken som afløsning for studieelementet modul V: Frit emne 2 på overbygningen i lingvistik (2001-ordningen). Modul V udgør 15 ECTS-point. I denne rapport vil jeg kort redegøre for mine forventninger forud for praktikken, for praktikstedets opbygning og arbejdsgange, for mine arbejdsområder under praktikken samt for mit faglige udbytte af praktikken. Jeg vil argumentere for at praktikopholdet har været et relevant praktisk supplement til et ellers primært teoretisk orienteret studium, og jeg vil anbefale Gyldendals ordbogsafdeling som fremtidigt praktiksted for andre studerende fra lingvistikstudiet. Bemærk venligst at indholdet af denne rapport er fortroligt af hensyn til Gyldendals ordbogsafdeling og først må offentliggøres efter d. 1. december Forventninger forud for praktikopholdet I løbet af mit studium har jeg kun ganske perifert beskæftiget mig med leksikografi, men jeg har gennem længere tid haft en naturlig nysgerrighed over for ordbøgers opbygning og tilblivelse. Det faldt mig således naturligt at ansøge Gyldendals ordbogsafdeling om et praktikophold. Da jeg ingen teoretisk baggrund havde inden for leksikografi, og da jeg ikke var bekendt med arbejdsgangen i en ordbogsafdeling, havde jeg dog vanskeligt ved at opstille klare forventninger forud for praktikopholdet. Nogle af de områder der var mig uklare, var hvordan ordbogsmaterialet blev indsamlet og behandlet, indholdet af redigeringsprogrammerne, fordelingen mellem manuel og automatiseret redigering, tidshorisonten for udarbejdelse af ordbogsværker samt den præcise arbejdsdeling mellem forfattere og ordbogsredaktører. Mine forventninger til praktikopholdet drejede sig derfor mere overordnet om at få et indblik i en leksikografs arbejdsliv og om at forstå principperne for ordbogsredigering og øvrig tilblivelse af ordbøger. At jeg valgte at ansøge netop Gyldendals ordbogsafdeling om en praktikstilling, skyldes først og fremmest at Gyldendals ordbogsafdeling er landets største ordbogsafdeling. Det var derfor min forventning at jeg ville få et større indblik i forskellige typer af ordbøger og forskelllige 1

2 specialiseringsområder, end hvis jeg havde været beskæftiget på et forlag med færre leksikografer, eksempelvis Politikens Forlag. 3. Praktikstedet Ifølge Årsregnskabsmeddelelse Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S (2006) havde Gyldendal i 2005 et gennemsnit på 409 heltidsansatte (heraf 218 medarbejdere i moderselskabet). For 2005 var Gyldendals omsætning 772 mio. kr. Forlaget er opdelt i diverse afdelinger eksempelvis Gyldendals Bogklubber, Gyldendal Akademisk, Gyldendal Uddannelse og Gyldendal Lyd. Gyldendal Fakta som indbefatter leksikonafdelingen, børnebogsafdelingen, fagbogsafdelingen samt ordbogsafdelingen. Ordbogsafdelingen tæller 8 fastansatte redaktører, en it-supporter og en testmedarbejder samt et mindre antal periodisk ansatte studentermedhjælpere. Liisa Theilgaard er afdelingschef, men påtager sig også almindeligt ordbogsarbejde, især inden for de nordiske sprog. Cand.mag. Pernile Neergaard-Dibbern og cand.mag. Lotte Follin beskæftiger sig begge med udgivelsen af engelske ordbøger, herunder også de engelske erhvervsordbøger og juridiske ordbøger. Jørgen Bonde har en baggrund inden for tysk og har været redaktør på de røde tyskordbøger, men han har også stået for en udgivelse som Storbyens Stednavne. Adam Hyllested er indoeuropæist og har beskæftiget sig med udgivelsen af bl.a. Medicinsk Ordbog og nordiske ordbøger. Cand.mag. Ulla Jensen og cand.mag. Marie Bilde Rasmussen er hovedsageligt ansvarlige for de romanske sprog, men desuden også for konvertering af ordbogsbaser. Cand.mag. Morten Winkler har, ud over særlige datalingvistiske opgaver, stået som redaktør af bl.a. Dansk-Hollandsk Ordbog (2004) og Dansk-Russisk Ordbog (2005). Afdelings it-supporter er ingeniør Rene Schrøder, som beskæftiger sig med de elektroniske udgaver af ordbøger og leksika samt med telefonisk kundesupport. Cand.mag. Torben Christiansen, der fungerede som min kontaktperson under praktikopholdet, er primært involveret i dansksprogede udgivelser såsom fremmedordbøger og retskrivningsordbogen, men han har også redigeret Gyldendals store Tysk-Dansk Ordbog (2005). Som det formodentlig fremgår af præsentationen af de ansatte, er arbejdsstrukturen på afdelingen præget af at hver ansat har sit eget særskilte ansvarsområde, som vedkommende arbejder selvstændigt med. Omend de forskellige redaktører tager hinanden med på råd og er åbne omkring deres projekter til det ugentlige redaktionsmøde, har de også en forholdsvis skarp arbejdsdeling naturligt afgrænset af sprogområderne. Gennem de senere år er Gyldendals ordbogsafdeling vokset støt i størrelse. Fra at bestå af blot 4 ansatte overtog Gyldendal primo 1999 Munksgaards ordbogsafdeling med 3 2

3 redaktører, og i 2004 opkøbte Gyldendal desuden rettighederne til ordbogsudgivelserne på Gads Forlag. Til sammenligning er Politikens ordbogsafdeling gået fra at være 15 ansatte (dog hovedsageligt projektansatte) i 2002 til at være 2 ansatte i Dels i kraft af opkøbet af rettigheder til Munksgaards og Gads ordbøger, dels i kraft af at flere af Gyldendals ordbogsudgivelser har en lang udgivelseshistorie bag sig, fremstår Gyldendals udgivelser p.t. som en ret broget mængde. Layoutet er forskelligt (grønne, stribede og røde ordbøger m.m.), redigeringsprogrammerne er forskellige og strukturen i ordbøgerne er uens (eksempelvis er glosserne uens). Der ligger nu et større arbejde i at gøre udgivelserne mere ensartede hvad angår struktur og layout, selvom eksempelvis layoutet af de stribede ordbøger fastholdes som et selvstændigt brand. Ved samme lejlighed er ordbogsredigeringsprogrammet ilex blevet indkøbt. I løbet af min praktikperiode blev ordbogsbaserne fra de tidligere redigeringsprogrammer konverteret til ilex, og ved denne lejlighed har ordbogsredaktørerne måttet samarbejde bl.a. for at blive enige om en fælles struktur i ordbøgerne. I denne proces skal redaktørerne tage hensyn til om den nye struktur er lingvistisk adækvat, økonomisk, konsekvent og relevant for samtlige ordbogsudgivelser. Men ud over de strengt lingvistiske hensyn er det også nødvendigt at tage hensyn til opbygningen af de tidligere ordbøger og deres grundlag, således at læsere der har været vant til en bestemt struktur i en ordbog, ikke pludselig kommer til at stå uforstående over for en nymodens og meget alternativ opbygning. Dertil kommer selvfølgelig hensynet til at der ikke foretages for vidtgående og tidskrævende ændringer i gamle ordbogsbaser ved konvertering til det nye system. I min praktikperiode stod ordbogsafdelingen altså midt i en spændende omstillingsproces. 4. Arbejdsområder Fra start blev jeg tilknyttet ordbogsredaktør Torben Christiansen, og det blev også hovedsageligt hans arbejdsområder som jeg beskæftigede mig med under praktikken. I min praktikperiode var Torben Christiansen primært optaget af følgende projekter: - opbygning af ordlister, fx stavelsesdeling, - slutfasen mod udgivelse af Gyldendals store Tysk-Dansk Ordbog (2005), - udgivelse af Gyldendals Dansk Fremmedordbog på cd-rom, - genoptryk af Gyldendals store Dansk Fremmedordbog inklusive Omvendt Fremmedordbog (2001) i bogform, - genoptryk af Gyldendals Dansk-Dansk Ordbog (1988), 3

4 - konvertering af eksisterende ordbogsbaser til ilex, - redigering af artikler til kommende nyudgivelser, - indsamling og arkivering af kandidater til nye opslagsord. Da jeg fulgte Torben Christiansens arbejde med de forskellige projekter, fik jeg et godt indblik i arbejdet med en ordbogs tilblivelse fra start til slut, i forskellen mellem nyudgivelse og genudgivelse af ordbøger, i forskellen mellem elektroniske og traditionelle ordbøger samt viden om hvordan man kan optimere ordbogsbaser og lette selve redigeringsprocessen. Jeg vil i de følgende underafsnit gennemgå mine arbejdsopgaver og de problemstillinger jeg kom ud for Ordlister Under udarbejdelsen af en ordbog er det nyttigt at arbejde på baggrund af ordlister for dermed at sikre konsekvens i sin database. Fx kan man bruge en ordliste over de største danske byer til at foretage en søgning i en ordbogsbase for at sikre sig at ingen større byer ved en tilfældighed er udeladt i ordbogen. Men ordlister kan være af mange forskellige typer med diverse formål. En af mine arbejdsopgaver var at udbygge en eksisterende mindre ordliste med stavelsesdelte ord. Formålet med en sådan liste er at kunne lave en automatisk stavelsesdeling af ord ved en sammenligning med ordets stavelsesgrænser i ordlisten. En sådan automatisk stavelsesdeling kan eksempelvis bruges til deling af ord ved linjeskift inden for en ordbogsartikel, eller for det tilfældes skyld at man ønsker at markere stavelsesdelingen af opslagsordene i en udgivelse, som det ses i Duden Die Deutsche Rechtschreibung (2004). Ordlisten over stavelsesdelinger blev udarbejdet ved at samle opslagsord fra en eksisterende ordbogsbase og dernæst indsætte stavelsesgrænser automatisk i disse ord ved hjælp af nogle enkle og grovkornede principper, eksempelvis princippet om en vokal per stavelse. Derefter var det min opgave at læse orddelingskorrektur på samtlige ord i filen ved først at markere de ord der ved den automatiske stavelsesdeling var blevet delt korrekt, og dernæst korrigere ord med ukorrekte stavelsesgrænser. Orddelingsreglerne ved linjeskift er klart definerede i Retskrivningsordbogen (2002) 15-17, men retskrivningsordbogen byder helt bevidst på flere måder at dele det samme ord, jf. nedenstående citat fra Retskrivningsordbogen (2002) 16.c. (c) Foran suffiks Eksempler på tilladte orddelinger: 4

5 (...) Foran suffiks der begynder med vokal: grin-agtig, bestyr-else, vid-en, fjog-et, støvsug-er, lak-ere, telefon-ere, moral-isere, dyrplag-eri, blod-ig, grev-inde, arv-ing, dyr-isk, baron-esse, kommun-isme, naz-isme. Afledninger med suffiks der begynder med en vokal, kan desuden deles efter reglerne i 17 om orddeling uafhængigt af betydningen, fx besty-relse, la-kere, kommu-nisme. Undtaget herfra er dog afledninger med suffikserne -agtig og inde. Der er altså frit valg mellem orddelingen be-sty-rel-se (orddeling før sidste konsonant) og be-styrel-se (orddeling før suffiks), afhængigt af om man følger princippet for orddeling ved betydningsbærende orddele eller princippet om orddeling uafhængigt af betydningen. Af hensyn til et ønske om konsekvens i ordlisten med stavelsesdelinger, af et pædagogisk hensyn til ordbogsbrugeren og i forhold til et stort antal korrekturlæsere kan det dog være fornuftigt at holde sig til ét simpelt princip ved orddeling. Derfor blev det besluttet at ordlisten i tilfælde med to forskellige muligheder for orddelingen skulle følge princippet om orddeling uafhængigt af betydningen, altså be-sty-rel-se og ikke be-styr-el-se. Orddelingen af fremmedord og fremmede stednavne voldte også problemer. En af de almindelige retningslinjer fra i Retskrivningsordbogen (2002) lyder således: (3) KONSONANTFORBINDELSER (a) Sidst på linjen Et ord må ikke deles sådan at der sidst på en linje kommer til at stå en konsonantforbindelse som er usædvanlig eller aldrig forekommer sidst i et ord. Følgende orddelinger er altså ikke korrekte:»forvitr-ing«,»hatt-en«,»parall-elle«,»supp-leant«. (b) Først på linjen Et ord må ikke deles sådan at der først på en linje kommer til at stå en konsonantforbindelse som er usædvanlig eller aldrig forekommer først i et ord. Følgende orddelinger er altså ikke korrekte:»checken«,»ho-psa«,»sa-nger«,»su-pplere«. Ovennævnte princip om ikke at få en usædvanlig konsonantforbindelse finalt eller initialt på en linje, gælder dog ikke til alle tider og er især problematisk ved orddeling af fremmedord. 17 tager til dels højde for problemerne ved orddeling af fremmedord med usædvanlige konsonantforbindelser som det fremgår af følgende citat fra Retskrivningsordbogen (2002), 17.2.b: Konsonantforbindelserne ch, ck, dh, gh, sc, sch, sh og sj deles ikke når konsonanterne hører til samme stavelse. 5

6 Dette princip betyder at man kan dele check-en, bro-chen, bol-sje mv., men alligevel er orddelingen af hacke stadig problematisk b opfordrer til ikke at skille ck ad, da de tilhører samme stavelse *hac-ke, og *ha-cke går heller ikke an da ck ikke findes initialt, jf. det ukorrekte i at foretage orddelingen *che-cken ifølge 15.3.b. Den eneste mulighed er orddelingen hack-e, og i så fald får man et umotiveret e tilovers til slut. Også andre typer af fremmedord kan volde problemer ved orddeling, fx fremmedord med vokalforbindelser der udtales som én vokal. Sådanne vokalforbindelser skal som udgangspunkt ikke deles, og ei henholdsvis ie i weiss-bier skal derfor ikke deles. Til gengæld kan software deles mellem a og e (softwa-re), da strukturen i software minder om strukturen i et dansk ord som tørvare og derfor deles efter samme princip. Fremmede proprier er en helt særlig udfordring ved orddeling. Igen opstår spørgsmålet om man skal dele ordene som hvis de havde været danske, eller om man skal tage særligt hensyn til strukturen for ordenes originalsprog og eventuelle orddelingsprincipper på originalsproget. Hvis man skal tage hensyn til at dele ordet naturligt i forhold til originalsproget, skal man naturligvis også kende til betydningen af stednavnet på det fremmede sprog for at vide om man deler Su eroy og Vagár som Su e-roy og Va-gár eller som Su er-oy og Vag-ár. Hvis der indgår en vokalforbindelse i stednavnet er det vigtigt at kende til udtalen af ordet. Hvis vokalforbindelsen udtales som en diftong, skal der ikke deles mellem vokalerne. Særligt besværligt bliver det hvis stednavnet har én udtale på dansk og en anden på originalsproget, for hvilken udtale skal man så lave orddelingen efter? Problematiske stednavne i denne sammenhæng er ord som Guinea, São Paolo og Kangerlussuaq. Ved orddelingen af fremmede stednavne optræder konsonantforbindelser som vi ikke kender fra dansk, fx kh som i Kasahk-stan. Sådanne konsantforbindelser er uundgåelige selvom de går imod 15.3, så her må man lave ad hoc-regler Gyldendals store Tysk-Dansk Ordbog Op til udgivelsen af Gyldendals store Tysk-Dansk Ordbog ultimo december 2005 bistod jeg med at læse orddelingskorrektur på tyske og danske ord i den sider store ordbog. Størstedelen af redigeringsarbejdet med ordbogen var færdiggjort umiddelbart før mit praktikophold hvorfor jeg kun oplevede den sidste fase af arbejdet med ordbogen. I forbindelse med lancering af ordbogens udgivelse fandt jeg adresser på tidsskrifter og nyhedsbreve hvor Gyldendal Marketing kunne købe 6

7 spalteplads til annoncer, og jeg deltog sammen med Torben Christiansen i et møde med en marketingmedarbejder vedrørende lanceringen af ordbogen. Derudover fulgte jeg med i kontakten til trykkeriet og overvejelser vedrørende orddeling og opstilling. Jeg læste desuden korrektur på blåkopien af ordbogen Genoptryk af ordbøger I løbet af min praktikperiode var Torben Christiansen beskæftiget med genoptryk af to ordbøger: Gyldendals store Fremmedordbog (papirbog) samt Gyldendals Dansk-Dansk (ligeledes papirbog). I denne forbindelse blev småfejl fra sidste oplag ændret, og kolofonen blev ajourført. Der blev igen læst korrektur på blåkopien for at sikre at alle sider var med og stod i den rigtige rækkefølge Elektroniske ordbøger Inden for de seneste år er Gyldendal begyndt at udgive elektroniske versioner af sine mest populære ordbøger. De elektroniske ordbøger (e-bøger) og de originale papirbøger (også kaldet p-bøger) er bygget på de samme ordbogsbaser, men med e-bøgerne åbnes mulighederne for nye søgemuligheder og en udvidet brugerflade. Eksempelvis kan man forestille sig at den originale ordbogsbase suppleres med oplysninger om bøjning, grammatik, kollokationer, etymologi, ordsprog osv. Sådanne oplysninger er der kun begrænset plads til i p-bøgerne, men i e-bøgerne vil brugeren kunne vælge disse oplysninger til og fra uden at blive kvalt i uoverskuelige mængder af information. E-ordbøgerne kan også tilpasses særlige grupper af brugere, eksempelvis svage stavere. Under mit praktikophold arbejdede jeg med en liste over fejlstavninger, fx sjampanje, champanje og sjampagne, schampange for opslagsordet champagne. En sådan ordliste med fejlstavninger kan inkorporeres i e-bøger således at brugeren ved et opslag på det fejlstavede ord schampange ledes hen til det korrekte opslagsord champagne. Ud over (overlagt!) at generere nye fejlstavninger arbejdede jeg med at kvalitetsteste to eksisterende programmers evne til at finde frem til det korrekte opslagsord ud fra en fejlstavet indtastning. Jeg læste desuden korrektur på cd-rom-udgaven af Dansk Fremmedordbog (2006). Korrekturlæsningen af denne e-bog var især fokuseret på om søgningsmulighederne var fungerede rigtigt, og om specialtegn stod korrekt Konvertering af ordbogsdatabaser Ved omlægningen til det nye redigeringsprogram ilex har der været behov for at konvertere alle ordbogsafdelingens eksisterende ordbogsdatabaser. Det har også været nødvendigt at konvertere 7

8 ordbogsfiler som forfattere måtte have skrevet i gængse tekstbehandlingsprogrammer, fx i Word. Jeg var ikke involveret i selve konverteringen, men jeg arbejdede senere med at rette fejl i de nyligt konverterede filer, og jeg fik herved et indblik i hvilke fordele der ligger i et redigeringsprogram som ilex frem for de tidligere redigeringsprogrammer og især frem for almindelige tekstbehandlingsprogrammer. I ilex har alle ordbogsartikler en hierarkisk struktur, og der kan foretages søgninger ved hjælp af regulære udtryk. ILEX giver gode muligheder for at søge på tværs af ordbogsartikler og eksempelvis søge på artikler med samme struktur i stedet for blot at søge på artikler med samme tekstmæssige indhold. Således giver ilex gode muligheder for at ensrette strukturerne for alle Gyldendals ordbøger. Hvor ordbøgerne hidtil har båret præg af at være redigeret af forskellige redaktører med forskellige holdninger til hvordan en ordbogs struktur bør være, har redaktørerne med indførelsen af ilex skullet blive grundlæggende enige om en fælles linje for alle ordbøgers opbygning. En sådan ensretning burde lette brugerens arbejde med at orientere sig i en ny ordbog hvis brugeren i forvejen kender andre af Gyldendals ordbøger. Også emnebetegnelser og forkortelser kan ensrettes for alle ordbøger, så brugeren eksempelvis ikke kommer i tvivl om hvorvidt forkortelsen fk. står for fælleskøn (som i fx Gyldendals Retskrivningsordbog (2001)) eller for forkortelse (som i fx Gyldendals Dansk-Engelsk Ordbog (1995)). Med ilex er der også mulighed for at flere medarbejdere arbejder i den samme base på samme tidspunkt, selvom de ikke fysisk befinder sig samme sted. I løbet af praktikperioden arbejdede jeg på to projekter i ilex. Det ene projekt vedrørte en dansk-spansk ordbogsdatabase redigeret af Ulla Jensen, og det andet projekt drejede sig om en ordbogsdatabase for et skandinavisk sprog redigeret af Adam Hyllested. Den dansk-spanske database var blevet konverteret til ilex, men da det drejede sig om en ældre database stemte den ikke overens med de seneste danske retskrivningsændringer. Jeg skulle derfor søge efter ord 1) hvis stavning var blevet ændret, fx fråds, 2) hvor en dobbeltform var udgået, fx linie, 3) hvor en alternativ bøjningsform var udgået, fx budet, og 4) hvor en bøjningsform var ændret, fx mindmappen. Jeg søgte ved hjælp af regulære udtryk, men der lå en del manuelt arbejde i at foretage selve ændringerne. I ilex var det muligt at indskrænke søgningen så jeg kun søgte på de dele af en artikel hvor der stod danske ord. Min anden opgave som involverede ilex, omhandlede en tosproget ordbogsdatabase for et skandinavisk sprog. Databasen var skabt ud fra en konverteret Word-fil, og det var nemmere at bevare overblikket over databasen i ilex. Jeg fik til opgave at tjekke de morfologiske oplysninger for en række danske ord. Her kunne jeg igen lave en søgning der frasorterede ikke- 8

9 danske ord og kun søgte på opslagsordet. Fejlagtige oplysninger om danske ords morfologi rettede jeg manuelt Redigering af nye artikler En stor del af Torben Christiansens tid går med at redigere nye ordbogsartikler tilsendt fra forskellige forfattere, dvs. at kvalitetssikre artiklerne og sikre at de er i overensstemmelse med redaktionsreglerne. Jeg bistod Torben Christiansen med at redigere visse af artiklerne, og jeg lærte en del ved at kigge over skulderen og spørge ind til redigeringsprincipperne. Jeg fik et indblik i de forskellige hensyn man skal tage ved redigering af artikler, fx ordbogens størrelse, brugervenlighed og konsekvens i forhold til eksisterende ordbøgers opbygning. Ud over at redigere gængse ordbogsartikler hjalp jeg med at redigere en række sprogbokse. Sprogboksene er kortfattede artikler som kan hjælpe ordbogsbrugeren til at skrive korrekt dansk, og de kan placeres ved særligt drilske opslagsord. Eksempelvis kan brugeren være i tvivl om hvorvidt hun skal skrive udenfor eller uden for, og sprogboksen kan forklare forskellen mellem de to udtryk og supplere med eksempelsætninger. Redigeringen af sprogboksene adskilte sig klart fra redigeringen af de gængse ordbogsartikler, da sprogboksene har et mere indlæringsmæssigt sigte og en helt anden form. Det var især vigtigt at gøre sproget i sprogboksene mindre akademisk og benytte så få grammatiske termer som man kunne slippe af sted med. Desuden skulle sprogboksene være kortfattede, og eksempelsætningerne skulle være så generelle som muligt Arkivering af kandidater til nye opslagsord. Gyldendals ordbogsafdeling arbejder løbende med at indsamle nye ord med henblik på at opdatere ordbøgerne til en nutidig sprogbrug. Kandidaterne til nye ord kommer primært fra korpussamlinger og fra ordbogsmedarbejdernes egne observationer, fx gennem avislæsning. Ordene indsamles med belæg fra kilden (fx et avisudklip), og desuden indtastes oplysninger om ordet i en database. Oplysningerne berører ordets bøjning (hvis bøjningen kendes med sikkerhed), oplysninger om frekvens i korpusser og på Google, etymologiske oplysninger samt oplysninger om eventuelle særlige forhold omkring ordet, dets brug og betydning. Informationen om frekvens kan være en hjælp til at afgøre om ordet skal optages som opslagsord. Hvor frekvent ordet bør være, afhænger bl.a. af det samlede antal opslagsord i den ordbog man søger nye opslagsord til. Gyldendals Retskrivningsordbog (2001) rummer eksempelvis over opslagsord, mens Gyldendals Dansk-Dansk Ordbog (1997) blot har opslagsord. 9

10 Oplysninger om frekvens er dog ikke det eneste der afgør om et ord medtages i en ordbog. Også ordbogens brugsområde, en særlig svær stavning, en afvigende morfologi og udvalget af sammensætninger med ordet kan være afgørende for om ordet udvælges til optagelse. Desuden kan det være farligt at lade ordets hyppighed i et korpus eller på Google være afgørende for om det vurderes som egnet. Hovedparten af de tekster der publiceres på Google er af en særlig type (eller måske snarere af mange særlige typer). Selvom diverse typer skriftligt materiale publiceres på internettet (fx weblogs, madopskrifter og gamle kirkebøger), vil der alligevel være en overvægt af firmahjemmesider og computerrelaterede hjemmesider. Derfor er ord der vedrører salg, computere og teknik ofte højt placeret. En anden usikkerhed ved Google er at frekvensen på Google ændrer sig fra måned til måned nogle gange meget drastisk. Når alt kommer til alt kan Google dog være et nyttigt værktøj til at give en fornemmelse af et ords brug, bøjning, udbredelse og betydning. Som det fremgår af det følgende eksempel kan man risikere at blive vildledt hvis man fokuserer overdrevent på Google-frekvenser. I juni 2006 var der hits på de indbringende afbudsrejser, mens der kun var hits på de knapt så indbringende blyantspidsere. Det computerrelaterede ord genvejstast var repræsenteret med hits. Alligevel ville det ikke være fornuftigt at slette blyantspidser som opslagsord til fordel for afbudsrejse eller genvejstast. Blyantspidser tilhører nok et domæne som der ikke skriver meget om på internettet, men det er dog et ord der forekommer i daglig tale og eksempelvis kunne forekomme i en dansk stil. Desuden findes spidser ikke som opslagsord i Gyldendals Retskrivningsordbog (2001), så man kan ikke slå sammensætningsleddene op hver for sig modsat genvejstast og afbudsrejse hvortil både genvej, tast, afbud og rejse findes som opslagsord. Endelig er der det særlige forhold ved blyantspidser at ordet har en alternativ staveform, blyantsspidser. Der er derfor mange argumenter for at blyantspidser bør optræde som et selvstændigt opslagsord, mens det er mere tvivlsomt om genvejstast og afbudsrejse bør have egen indgang i en ordbog. Det er vigtigt at være konsekvent ved optagelsen af nye ord idet man bør behandle domæner bevidst. Et noget fortænkt eksempel ville være at en meget frekvensfikseret ordbogsredaktør medtog fredag men ikke tirsdag som opslagsord i en ordbog, fordi fredag er mere end tre gange så hyppigt forekommende på Google. Ved arkiveringen af kandidater til nye opslagsord blev det noteret hvilke ordbøger ordene kunne være egnede til, fx Gyldendals Retskrivningsordbog eller en af fremmedordbøgerne. I forbindelse med nye fremmedord var det vigtigt at tjekke oplysninger om betydning i fagbøger eller 10

11 hos fagkyndige, og det var i nogle tilfælde nødvendigt at kontakte Dansk Sprognævn med henblik på oplysninger om retstavning af nye fremmedord Øvrige arbejdsopgaver Ud over de ovennævnte arbejdsopgaver udførte jeg forskellige småopgaver. Eksempelvis hjalp jeg med at læse korrektur på computergenereret lydskrift, jeg indsamlede antonymer til en database, og jeg lavede enkelte små praktiske opgaver som renskrivning af dokumenter og udsendelse af breve og bøger til forfattere. I det hele taget har jeg fulgt med i hvad der skete på afdelingen og fået et indblik i hvad de forskellige medarbejdere har af arbejdsopgaver og problemstillinger i deres daglige arbejde. 5. Relevans i forhold til studiet Mit praktikophold ved ordbogsafdelingen gav nye perspektiver på mit lingvistikstudium. Mange af de områder af lingvistikken som jeg hidtil kun havde beskæftiget mig med rent teoretisk, skulle nu også behandles praktisk. Det var især områder af lingvistikken som leksikografi, morfologi, fonetik, logopædi, sprognormer, sprogfornyelse, semantik og korpuslingvistik der viste sig relevante for arbejdet i ordbogsafdelingen. Nogle diskussioner som jeg hidtil havde anset for at være af meget teoretisk karakter viste sig nu også at have en praktisk værdi. Eksempelvis kunne forskellen på afledte ord og sammensatte ord vise sig at have betydning for hvordan ordet opføres i en database, og i sidste ende om det medtages i en ordbog, samt hvor i ordbogen det skal anbringes. Selvom jeg på mange områder fandt at mit studium på lingvistik gav mig basale redskaber til at forstå arbejdsgangen på ordbogsafdelingen, var der også områder som jeg ikke havde et særligt kendskab til via lingvistikstudiet, bl.a. formidling på brugerniveau og programmering. Arbejdet i ordbogsafdelingen har rejst en del problemstillinger og overvejelser relateret til kommerciel leksikografi, fx hensyntagen til ordbogsbrugeren, til faglig integritet, til almen overskuelighed, til trykkeriet, til marketing, til øvrige medarbejdere, til strukturen og indholdet i øvrige udgivelser, til format, til deadlines og til økonomi. Mange af disse faktorer er ikke pensum for lingvistikstuderende, og det har derfor været spændende at se hvordan ordbogsredaktørerne takler opgaven med at være kommercielle uden at gå på kompromis med den faglige integritet. 11

12 6. Anbefalinger For det første kan jeg i høj grad anbefale et semesters praktik på overbygningen på lingvistik. Det har givet mig perspektiv på min uddannelse, det har været en god afveksling fra studiet og det har givet mig et indblik i, hvad lingvister kan lave på en arbejdsplads. Dernæst kan jeg klart anbefale interesserede studerende at indgå en praktikaftale med Gyldendals ordbogsafdeling. Jeg følte mig meget velkommen på afdelingen, og medarbejderne var imødekommende og flinke til at svare på alle mine spørgsmål og fortælle om deres arbejde. I det hele taget oplevede jeg et dejligt og inspirerende arbejdsmiljø. Arbejdsopgaverne svingede en del i spændingsgrad. I nogle perioder er der meget arbejde som er manuelt og tidskrævende fx når der skal læses korrektur. Men også redaktørerne foretager samme type rutinearbejde en del af deres arbejdstid. Hovedparten af opgaverne på ordbogsafdelingen var dog fagligt udfordrende, der var altid opgaver til mig som praktikant, og jeg blev aldrig bedt om at brygge kaffe eller tømme skraldespande! Det var givtigt for mig at komme på ordbogsafdelingen hele fire dage om ugen, og de mange arbejdsdage betød at jeg ikke blot følte mig som ugens gæst, men fik en mere reel fornemmelse af hvordan det er at arbejde dagligt på Gyldendals ordbogsafdeling. Jeg bad ikke om at deltage i de ugentlige redaktionsmøder, men ved eftertanke kunne det måske også have været nyttigt at deltage i sådanne møder for at få en idé om hvad de medarbejdere foretog sig som ikke sad på samme gang som mig, og som jeg måske ikke fik nået at snakke så meget med i ugens løb. Ved praktikperiodens start havde jeg en meget løs idé om arbejdsgangen på ordbogsafdelingen, og det var derfor ret svært for både mig og Torben Christiansen at vide hvilke arbejdsopgaver jeg kunne påtage mig. Jeg kan anbefale kommende praktikanter at sætte sig godt ind i praktikstedet og bruge tid på at nå frem til et konkret forslag til hvad man skal lave som praktikant i løbet af praktikperioden. Efter praktikperiodens udløb fortsatte jeg som studentermedhjælp på ordbogsafdelingen, og jeg skrev en opgave (7.5 ECTS) relateret til et ordbogsprojekt. Det var en god oplevelse at skulle formulere sig skriftligt og teoretisk om en praktisk problemstilling fra ordbogsafdelingen. Dog ville det sandsynligvis have været endnu bedre hvis jeg havde skrevet den pågældende opgave i løbet af min praktikperiode hvor jeg kom hyppigt på afdelingen, og ved nærmere eftertanke kunne jeg i praktikperioden have haft glæde af at have et eget projekt. Jeg vil derfor anbefale at man kombinerer et praktikophold med en selvstændig skriftlig opgave som man fx finder frem til efter den første måneds tid i samråd med sin praktikvejleder på stedet. 12

13 7. Litteraturliste Axelsen, Jens et al. (2001) Retskrivningsordbog, 2. udgave, 1. oplag, København: Gyldendal. Bergstrøm-Nielsen, Henrik et al. (2005) Tysk-Dansk Ordbog, København: Gyldendal. Christiansen, Torben (2006) Fra redaktørens værksted om færdigredigeringen af stor Tysk-Dansk Ordbog, i Inger Schoonderbeek Hansen og Liisa Theilgaard (red.) (2006) LEDA-Nyt nr. 41. (pp. 9-14) Dansk Sprognævn (2002) Retskrivningsordbogen, 3. udgave, 2. oplag, København: Alinea A/S Aschehoug A/S. Dissing, Børge og Sigrid Helles (1988) Dansk-Dansk Ordbog, København: Gyldendal. Duden Die Deutsche Rechtschreibung (2004) Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG. Harrit, Jørgen og Elena Krasnova (2005) Dansk-Russisk Ordbog, København: Gyldendal. Möller, Gitte et al. (2004) Dansk-Hollandsk Ordbog, København: Gyldendal. Årsregnskabsmeddelelse Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S (2006) Fra websiden 0001&langId=1000&page=stk&pageType=2 13

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Projektbeskrivelse Let-Engelsk d

Projektbeskrivelse Let-Engelsk d Lavet af Jacob A. & Morten fra 2.5 Fag programmering side nummer: 1 af 13 Projektbeskrivelse Let-Engelsk d Arbejdsgruppen: Jacob A & Morten fra 2.5. Afl. Dato: 1. marts 2012 Skrevet af: Jacob A. Fag: Programmering.

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015... 1 Status... 2 Hvor har du været i praktik?...

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Erhvervsrelateret projekt Mikkel Thielemann & Ulla Berg. Projektplan

Erhvervsrelateret projekt Mikkel Thielemann & Ulla Berg. Projektplan Titel Et ekstranet til Håndværksrådet Indledning Projektplan Håndværksrådet har besluttet at oprette et ekstranet for medlemmerne af organisationenes seks politiske udvalg, bestyrelsen, formandsgruppen

Læs mere

Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011

Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011 Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.dsn.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en række udvalgte

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder

domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder Dansk BiblioteksCenter 2004 ISBN 87-552-2588-8 ISBN 87-552-2588-8 INDHOLD: Resumé Dansk BiblioteksCenters

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen August 2013 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores logistikøkonomer. Her har vi

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen Hans-Peder Kromann 103 Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen i København En fyldig bibliografi er et nyttigt redskab også for fagsprogsforskere, som

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt. Per Kahlen Hansen Biblioteket

Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt. Per Kahlen Hansen Biblioteket Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt Institut for Idræt Per Kahlen Hansen Biblioteket 2007 Københavns Universitet Guide til informationssøgning... 1 ved idrætsstudiet på

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

1. Om synopsis. Koncept bogens bærende ide. Målgruppe og anvendelse

1. Om synopsis. Koncept bogens bærende ide. Målgruppe og anvendelse Om denne folder Denne folder er henvendt til dig, der skal tilrettelægge og redigere en antologi til udgivelse hos Samfundslitteratur. Den skal ses som supplement til folderen Forfatter hos Samfundslitteratur,

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

INDHOLD. Udført i samarbejde mellem KADK Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding Aalborg Universitet Forbundet Arkitekter og Designere

INDHOLD. Udført i samarbejde mellem KADK Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding Aalborg Universitet Forbundet Arkitekter og Designere PRATIKANTUNDERSØGELSEN 2016 INDHOLD 1. Konklusioner i undersøgelsen... 1 2. Om undersøgelsen... 3 3. Studiearbejde og selvstændig virksomhed... 5 4. Praktikstedets geografiske placering... 7 5. Arbejdspladstype...

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Sprogteknologi på Færøerne

Sprogteknologi på Færøerne Sprogteknologi på Færøerne Hjalmar P. Petersen, cand.mag., MA FO-360 Sandavági Færøerne ELEKTRONISKE ORDBØGER OG TEKSTER. FÆRØSK INDLEDNING Der findes ikke mange elektroniske tekster, ejheller tekstbanker,

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog INDHOLD VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN FILER UDSKRIV KOPIER AFSLUT VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN SØGEMULIGHEDER OPSLAGSORD ORDFORBINDELSER AL TEKST

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Stress eller ikke stress hvordan?

Stress eller ikke stress hvordan? Stress eller ikke stress hvordan? Førarbejde Par/gruppearbejde Kig på billedet Hvad sker der med kvinden? - hvorfor? - kender I den følelse? Hvad er stress? - hvordan føles det? Kvinden på billedet siger:

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Hjemmesider i ElevIntra

Hjemmesider i ElevIntra Hjemmesider i ElevIntra Lav hjemmesider med eleverne Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hjemmesider i ElevIntra...4 Fordele i ElevIntras hjemmesideeditor...4 Ulemper i ElevIntras hjemmesideeditor...4

Læs mere

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb)

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb) Denne guide er skrevet til folk, som laver hjemmesider med Øresundsregionen som målgruppe. Hvilket sprog skal man skrive på dansk eller svensk, eller måske engelsk? Hvordan kommunikerer man mest effektivt

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Vejledning til indtastning.

Vejledning til indtastning. Vejledning til indtastning. Sidst opdateret i marts 2015 Indhold Vejledning til indtastning.... 1 Indtastningsvejledning til ansøgninger til en erindringsmedalje... 2 Tillæg til indtastningsvejledning

Læs mere

Björk Ingimundardóttir Gemensam nordisk publicering. Kære kolleger.

Björk Ingimundardóttir Gemensam nordisk publicering. Kære kolleger. Kære kolleger. Det, som jeg vil sige her, er grundet på de forslag, som Kåre Olsen og Anna Svensson har fremstillet i deres rapport om muligheden af at etablere et engelsksproglig, nordisk arkivvidenskablig

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik Dette dokument indeholder yderligere informationer, tips og råd angående: Tabelfunktionen SmartArtfunktionen Billedfunktionen Samt en ekstra

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION... Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 HVIS ER BARNET, HALBY, LIS BARNET MELLEM KAOS OG ORDEN... 3 DANIEL N. STERN SPÆDBARNETS INTERPERSONELLE

Læs mere

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side Rita Lenstrup 109 Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side 127-136. 1. Indledning I Hermes nr. 5 præsenteredes en sammenlignende vurdering

Læs mere

Kort introduktion til Google.

Kort introduktion til Google. Google Side 1 af 10 Kort introduktion til Google.... 2 Tilpas din søgning... 2 Generelle Tips... 2 Udelukkelse af ord... 2 Brug af *... 3 Sætningssøgninger... 3 Jeg Føler Mig Heldig... 3 Avanceret søgning...

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet.

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet. Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse og CVR-/SE-nummer] (herefter kaldet praktikstedet) og undertegnede [indsæt navn, adresse og CPR-nummer] (herefter kaldet praktikanten), der studerer [indsæt studie]

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac.

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac. Nordiske Studier i Leksikografi 13 (København 2015) Brug af stilark Vi vil gerne have at alle forfattere benytter den Word-fil som redaktionen har udarbejdet og sendt ud, både forfattere og redaktører

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK UGE 37 Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK >>>>>>>> Innovationspraktik uge 37 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Innovationspraktikken er en ny og anderledes mulighed for at udveksle erfaringer mellem offentlige

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Informationssøgning Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Hvordan kommer jeg i gang Sæt tid af, 5 minutter er ikke nok Begynd med det du

Læs mere

Klart på vej - til en bedre læsning

Klart på vej - til en bedre læsning FORLAG Lærerguide til LÆSEKORT Klart på vej - til en bedre læsning Af Rie Borre INTRODUKTION Denne vejledning er udarbejdet til dig, der gerne vil gøre din undervisning mere konkret og håndgribelig for

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Projektbeskrivelse Informations Teknologi

Projektbeskrivelse Informations Teknologi Projektbeskrivelse Informations Teknologi Upload og indeksering af elev og -projektopgaver i skolemiljøet Indledning: Som nystartet på et gymnasium kan omvæltningen fra elev til påbegyndende studerende

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? jeg synes, at det var et rigtigt godt semester med engagerede undervisere og relevant materiale og diskussioner, og

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Kortere Videregående Uddannelser KVU Erhvervsakademi Sjælland Campus Roskilde August 2011 Manual til praktikophold. Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Kun til lærerbrug. Dansktræning 3. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Kun til lærerbrug. Dansktræning 3. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Dansktræning 3 I Dansktræning 2 er hovedvægten lagt på, at få en vis mængde ord at arbejde med.

Læs mere

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens I 2014 er der kommet en ny elektronisk udgave af Retskrivningsordbogen. Den hedder RO+ og koster i udgangspunktet 80 kr. pr. år. Husk på, at ingen kan huske, hvordan alle ord staves. Det er ikke det, det

Læs mere

DTP MED WORD af listemageren

DTP MED WORD af listemageren DTP MED WORD af listemageren dtp med word: en billede-til-kant-publikation word er, som jeg har været inde på en del gange i andre sammenhænge, først og fremmest et tekstbehandlingsprogram (og et glimrende

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner

Læs mere

Den digitale skoletaske fremtidens værktøj til fremtidens folkeskole

Den digitale skoletaske fremtidens værktøj til fremtidens folkeskole Den digitale skoletaske fremtidens værktøj til fremtidens folkeskole Afgangsprojekt af Christa Puch Nielsen Danmarks Designskole, Linien for Grafisk Kommunikation juni 2003 christapuch@get2net.dk / 27

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering

Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering Jørg Asmussen Afdeling for Digitale Ordbøger og Tekstkorpora Det Danske Sprog- og Litteraturselskab www.dsl.dk Program 1. Introduktion til DSL 2. Introduktion

Læs mere

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek IT - KURSER oktober - januar 2010/2011 2 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1.

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1. Læringsprogram Talkonvertering Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 1. marts 2011 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere