DLI og Single Sign-On. Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DLI og Single Sign-On. Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform"

Transkript

1 DLI og Single Sign-On Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform

2 Indhold 1 Baggrund Valg af løsning Brugerdatabasen Perspektiver Federated sikkerhed Overordnede tjenesteadgange og decentral rettighedshåndtering Udviklingsprincipper Om SOA Genbrug Løst koblede systemer Udviklede komponenter Logning og overvågning Logning af fejl, advarsler, trace og tidsmålinger Overvågning Implementering Systemer med Federated sikkerhed

3 1 Baggrund Indenfor landbruget opsamles store mængder af data, som er knyttet til den enkelte bedrift. Økonomioplysninger er væsentlige for alle typer af bedrifter, og samtidig følsomme i den forstand, at disse oplysninger ikke skal kunne tilgås af forkerte personer. Omfattende registreringer om arealer, afgrøder, gødskning og planebeskyttelse er også vigtige for de fleste bedrifter. Indenfor husdyrbrug sker der både for kvægbrug og svinebrug en omfattende registrering af de dyr, der indgår i bedriften og de hændelser, som sker over tid. Også for de mindre husdyrgrupper som får, geder, hjorte, heste o.s.v. opsamles vigtige data. I nogle af de tidligere IT-løsninger, som Dansk Landbrugsrådgivning har udviklet til landmændene og deres rådgivere har disse oplysninger for en stor dels vedkommende været registreret på en lokal computer hos landmanden eller hans rådgiver: Landmanden kunne derved typisk tilgå alle sine data blot ved at åbne de ønskede værktøjer, idet dataadgangen var givet uden yderligere identifikation. For rådgiverens vedkommende skulle den enkelte bedrift identificeres, hvilket typisk kunne ske ved at angive et telefonnummer / medlemsnummer. Herefter var relevante data til rådighed, fordi de var samlet i en database under det enkelte medlemsnummer. I løbet af de senere år er en stor del af dataregistreringerne flyttet til centrale systemer. Dette har blandt andet baggrund i, at data skal anvendes af flere personer til flere forskellige formål. Eksempelvis er der en række lovkrav, som opfyldes ved at foretage daglige registreringer på bedriften. Disse oplysninger skal naturligt kunne tilgås af myndigheder og andre, som har behov for disse opdaterede oplysninger eksempelvis i forbindelse med et akut sygdomsudbrud. Med denne struktur følger et behov for at legalisere tilgangen til data på enkeltbrugerniveau, idet ikke alle personer kan se alle data vedrørende den enkelte bedrift. Ligeledes er der individuelle forskelle på, hvad den enkelte bruger kan foretage sig med de registrerede data. I de centrale systemer, som holder ovennævnte registreringer identificeres brugerne individuelt. Men der er ikke nogen koordinering mellem brugerne i de forskellige systemer. Med andre ord skal en landmand, som ønsker at bruge både kvægdata og økonomidata identificere sig på begge systemer, typisk med forskellige brugernavn og adgangskode. Dette forhold gør det vanskeligere for slutbrugeren at anvende systemerne, og det vanskeliggør opbygning af applikationer og services, som anvender informationer på tværs af fagområder. Ovenstående forhold begrunder interessen i at udvikle komponenter, som giver mulighed for Single Sign-On (SSO) mellem forskellige systemer, og dermed mulighed for at koble oplysninger fra forskellige systemer på en generisk måde, med andre ord at etablere en Service Orienteret Arkitektur (SOA). Udover, at det er væsentligt at sikre landmandens og hans rådgiveres adgang til anvendelse af data på tværs af fagområder, er der stadig stigende behov for at kunne dele nogle at informationerne med eksempelvis myndigheder. Dertil kommer at myndighederne selv har systemer med data, som har stor relevans for landmanden, eksempelvis data omkring tilskudsordninger m.v. Derfor er det også en vigtig del af SOA-projektet at forbedre muligheden for udveksling af informationer mellem landbrug og myndigheder. 3

4 2 Valg af løsning Første fase i projektet var at undersøge, om der eksisterer standard løsninger på markedet, som løser de behov, vi har identificeret. Dette arbejde er nærmere beskrevet i særskilte notater (http://wss3.landscentret.dk/websteder/landbrugsit/soa/sso/leverandrmdet/ Bilag 171 og Bilag 174). Vi valgte at fokusere på produkter fra 3 leverandører: Ping Identity, IBM og Microsoft. Ping Identity og IBM kunne begge levere færdige systemer, med forholdsvis rig funktionalitet. Imidlertid var ingen af løsningerne i stand til at løse de opstillede behov uden supplerende egenudvikling. Microsoft kunne ikke levere en færdig løsning, men præsenterede os for en udvikling, hvor SSO eller Federated Sikkerhed bliver en del af.net frameworket under det foreløbige navn ADFS version 2 (eller senere Geneva). Da vi i Dansk Landbrugsrådgivning i forvejen baserer vores egenudvikling på Microsofts produkter faldt valget på at satse på Microsofts kommende produkter og at løse den basale SSO-opgave ved at udvikle egne komponenter baseret på gængse standarder. Væsentlige input til valget var introduktion fra de 3 leverandører, egen udviklingsstrategi og erfaringsudveksling med EMMENTOR, som selv har gennemført et stort integrationsprojekt på vegne af FødevareErhverv. Sidstnævnte fordi vi lægger vægt på at anvende komponenter, som også understøttes af det offentlige. Nærmere beskrivelse af de udviklede komponenter er samlet i afsnit 7. 3 Brugerdatabasen Et uundværligt element i en SOA-arkitektur er en fælles bruger database, som giver en entydig identifikation at den enkelte bruger, og som også sikrer, at fælles brugerinformationer vedligeholdes. Dansk Landbrugsrådgivning har etableret en bruger database i DLI (Dansk Internet Platform). Denne bruger database indeholder medarbejdere og kunder fra de lokale centre samt medarbejdere fra Landscentret. Kunderne kan opdeles i 3 undergrupper. Aktive medlemmer og Interesse medlemmer består af landmænd, som betaler et kontingent til og som sådan er medlem af Dansk Landbrug. Den sidste del af kundegruppen består primært af landmænd, som har en berøringsflade med et lokalt landbrugscenter. Ydermere har brugere at portalen Landmand.dk, som ikke hører til de to nævnte grupper kunnet oprette sig som selvoprettere. DLI-brugerdatabasen er dermed den naturlige fælles brugerdatabase for Dansk Landbrugsrådgivnings SOA. Der var dog mangler i forhold til at anvende bruger databasen til SOA, hvorfor der i projektet er der løst en væsentlig opgave med at klargøre DLI-brugerdatabasen til at kunne fungere som fundament for en SSO-løsning. Der er gennemført aktiviteter indenfor nedenstående hovedområder: 1. Udvidelse af databasens struktur 2. Datavask, dataflow og mapning af brugerkontekst til eksterne systemer 1 Udvidelse af databasens struktur DLI-brugerdatabasen består af et AD og en SQL database med supplerende brugeroplysninger. AD et har en struktur, der afspejler organisationen Dansk Landbrugsrådgivning og omgivelser. For at kunne anvende DLI brugerdatabasen som fundament for SSO er der gennemført en række tilpasninger med henblik på følgende: 4

5 Det skal være muligt at lave applikationer, der benytter brugerdatabasen til brugerstyring samt overordnet adgangshåndtering via tjenesteadgang. Endvidere etableres mulighed for at håndtere styring af dataadgang for applikationer, som ikke har en intern styring hertil. Det skal være muligt at håndtere medarbejder og kunderelationer for store firmaer som f.eks. Arla. Derfor fremtidssikres AD strukturen så det bliver muligt at lave brugerstyring for firmaer, samt tydeligt adskille firmastrukturen fra DLBR strukturen. Landbrugene bliver i fremtiden meget større og det bliver nødvendigt at kunne håndtere et stort landbrug som et firma. Derfor fremtidssikres AD strukturen så det bliver muligt at oprette et landbrug som firmaer i firmastrukturen. Foreningers medarbejdere og medlems relationer skal kunne håndteres. Da en forening minder meget om et firma håndteres en forening som et firma i firmastrukturen. Centrene har brug for at kunne håndtere andre former for kunder end landmænd, f.eks. i forbindelse med salg af økonomiapplikationer og revision til håndværkere. Derfor omdøbes landmands OU en til kunder. Der benyttes i stigende grad procesudstyr i forbindelse med landbrugene. I dag benyttes landmandens eget login til at autentificere procesudstyret (på prototypeniveau). Dette er på flere måder en problematisk og en yderst usikker fremgangsmåde, som ikke bør anvendes i den endelige løsning. Der skal i stedet benyttes tekniske brugere dedikeret til det pågældende procesudstyr Det skal være muligt at benytte udvalg og udvalgsgrupper på en ensartet måde. Udvalgs OU er skal bygges op på sammen måde som resten af AD strukturen. AD strukturen skal være nemmere at vedligeholde og overskue. 2 Datavask og dataflow Brugerne i brugerdatabasen er en samling af brugere fra de lokale centres administrative systemer. Skematisk kan de illustreres som vist i figur 1. Figur 1: Sammenhæng mellem DLI og Kontorløsning Center 1 medlemskartotek DLI Brugerdatabase Center 2 medlemskartotek Center n medlemskartotek En bruger findes således både i selve DLI og i det administrative system hos et lokalt center. Af forretningsmæssige årsager kan den samme kunde endda være oprettet i det administrative system flere gange eller være til stede i flere centres administrative systemer. Fra starten har der ikke været udviklet en logik, som kunne medvirke til at holde styr på disse sammenhænge. Derfor er der i brugerdatabasen over tid opstået temmelig mange dubletter. Dette er ikke foreneligt med ønsket om at anvende brugerdatabasen som grundlag for SSO. I projektet er der derfor udviklet en vask af brugerdatabasen, som eliminerer dubletterne. Vasken gennemføres ved hjælp af produktet Omikron AdressCenter, som har indbygget funktioner til at håndtere den udfordring, at samme kunde kan være oprettet med navne og adresseoplysninger, som er stavet forskelligt. Dermed kan vi med dette produkt 5

6 eliminere væsentlig flere dubletter end med en almindelig tekstsammenligning. Datavasken gennemføres i produktion primo For at sikre, at der ikke opstår nye dubletter, implementeres et nyt dataflow mellem centrenes administrative systemer og DLI brugerdatabasen. Kernen i denne styring er OMIKRON Data Quality Server (DQS). DQS er implementeret i miljøet som det skematisk er illustreret i figur 2. Data Quality Serveren indeholder de samme algoritmer til matchning af navne og adresser m.v. som AdressCenter, der anvendes til vask af brugerdatabasen. Men DQS er et fast element i brugerdatabasen, som løbende sammenligner brugere mellem de lokale centre, selvstændige brugerdatabaser (applikationer med egen brugerstyring) og DLI. Derved anvendes komponenten til at sikre, at der er den rette sammenhæng (mapning) mellem DLI-brugeren og dennes instanser (profiler) i de lokale centre. Endvidere anvendes komponenten til at sikre en mapning mellem DLI-brugeren og samme brugeres identifikation i eksterne brugerdatabaser. Med denne mapning på plads er forudsætningen til stede for at lave SSO mellem DLI og de eksterne systemer, der er mappet til. Figur 2: DQS implementeret i DLI-brugerdatabasen Center 1 medlemskartotek DLI Brugerdatabase Mapning DQS Center 2 medlemskartotek Center n medlemskartotek Eksterne Brugerdatabaser 4 Perspektiver Perspektiverne i at have federated sikkerhed implementeret er flere. Set fra bruger side åbner det muligheden for, at brugeren ved at logge på en enkelt central brugerdatabase (DLI), kan få adgang til øvrige applikationer, som er tilpasset til at anvende den federerede sikkerhed. Det giver altså en lidt lettere adgang til de applikationer, som brugeren nu engang har købt adgang til. Det åbner også mulighed for i de enkelte applikationer at anvende services, som er baseret på andre systemer (andre fagområder) på en standardiseret måde, idet sikkerheden og dermed adgangskontrollen er løst via den federerede sikkerhed. Dette kan ses som en fordel for såvel bruger som applikationsudbyder. Fordelen for brugeren er en applikation med en større brugsværdi, fordi den kan integreres med relevante eksterne systemer. Fordelen for applikationsudbyderen er, at der ikke skal tænkes helt nye løsninger fra bunden hver gang, der ønskes en eller anden form for integration. Sammenhængen for den enkelte bruger er ikke nødvendigvis begrænset til de applikationer, som ligger indenfor Dansk Landbrugsrådgivnings domæne. Den federerede sikkerhed åbner også mulighed for, at der kan etableres trust til andre firmaer. Dermed kunne man f.eks. forestille sig, at en landmand, der er 6

7 logget på DLI vil kunne trække oplysninger direkte fra sit mejeri s interne system, uden eksplicit at skulle logge sig på mejeriets systemer. Et andet eksempel, som er relevant for landmandens rådgivere kunne være, at der skabes forbindelse mellem rådgiverens medarbejder login og hans DLI-login. Dermed vil det være muligt for brugeren at tilgå DLI-baserede services på baggrund af sin medarbejderlogin. Dvs. brugeren logger på sin arbejdsplads på det lokale center, og kan derefter uden yderligere login tilgå applikationer på DLI blot ved at være logget på centrets netværk. Endelig er der som tidligere nævnt myndighederne, som på lignende vis på baggrund af et trust forhold vil kunne gives adgang til informationer fra landmandens systemer ligesom et trust modsat vil kunne anvendes til at udveksle informationer den anden vej. 5 Federated sikkerhed Der benyttes Federated sikkerhed i SOA applikationer på Landcentret. Federated sikkerhed bygger på webserice standarder som giver mulighed for at lave SSO mellem applikationer med forskellige bruger repositories, hvor brugerne kan have forskellige brugernavne og rettigheder. Brugerne logger på med et DLI-brugernavn og kodeord hvorefter der mappes til brugerens brugernavne i de øvrige systemer. For at kunne lave denne mapning opbygges der en mapning for alle brugerne i DLI-brugerdatabasen, se afsnit 3. I Federated sikkerhed ligger sikkerheden i at der benyttes certifikater til at lave signering og kryptering i stedet for at benytte brugernavn og kodeord hver gang der logges på et nyt system. Dermed er det kun nødvendigt at opretholde en mapning af brugernavnene og ikke kodeordene, hvilket er en stor fordel da kodeord naturligt ændres over tid mens brugernavne er væsentligt mere stabile. Brugerens kodeord gemmes slet ikke i systemet, da det ville forringe systemets sikkerhed væsentligt. Brugeren logger på via en Security Token Service (STS) som validerer brugeren og udsteder en SAML token indeholdende passende brugerinformationer (claims) om brugeren, som f.eks.: brugernavn(e), om brugeren er landmand, tilhørsforhold til centre, om brugeren har adgang til et givent system osv. De forskellige systemer har behov for forskellige SAML tokens med forskellige claims. Derfor veksles SAML tokens, når der er behov for det. 5.1 Overordnede tjenesteadgange og decentral rettighedshåndtering DLI-brugerdatabasen indeholder overordnede adgangsgivende tjenesteadgange. En tjenesteadgang angiver om en bruger må benytte et givent system / benytte en webservice. Tjenesteadgangen skal ikke forveksles med detaljerede rettigheder, men derimod ses som et supplement til systemernes eksisterende rettighedsstrukturer. Det enkelte systems nuværende decentrale rettighedshåndtering benyttes derfor også i fremtiden. DLI-brugerdatabasen kan udføre rettighedshåndteringen i de tilfælde hvor det enkelte system måtte ønske det. Når en webservice kaldes med en SAML token indeholdende blandt andet brugerens tjenesteadgang(e), er det webservicens ansvar at checke, om brugeren har den / de tilstrækkelige adgangsgivende tjenesteadgang(e). Derefter foldes den / de overordnede tjenesteadgang(e) og de øvrige claims i SAML tokenen ud til de finmaskede rettigheder, brugeren har i det enkelte system. 7

8 6 Udviklingsprincipper Selvom vi selv har måttet udvikle komponenter til vores federerede sikkerhed, har det været et mål at basere udviklingen på standarder, så en eventuel senere integration med 3. parts produkter kan ske så smertefrit som muligt. 6.1 Om SOA Service Orienteret Arkitektur (SOA) er ikke en standard men en arkitekturmæssig tankegang som tilpasses det enkelte firma og løsning. I en SOA benyttes der en række webservice standarder som er kendt som ws-* standarderne. Disse standarder er fastlagt igennem W3C og understøttes af de store spillere på markedet, f.eks. Microsoft, IBM, Oracle osv. Webservice standarderne gør dermed webservice teknologien uafhængig af den teknologiske platform og leverandør, hvilket gør Landscentret uafhængigt og agilt. 6.2 Genbrug SOA giver store muligheder for genbrug af funktionalitet og data. De enkelte services kan ses som funktionelle byggeklodser, der kan genbruges på tværs af services og applikationer. Funktionalitet og data i eksisterende systemer kan genbruges ved at bygge services, der udstiller funktionalitet og data, der hermed kan genbruges på tværs af Landscentret. Funktionaliteten placeres kun et sted og benyttes af mange. Det betyder at funktionalitetsændringer og rettelser kun skal laves et sted. Ligeledes gemmes data kun et sted og det er muligt for alle applikationer at have online adgang til konsistente data. 6.3 Løst koblede systemer I en SOA kalder de forskellige systemer hinanden, hvilket giver afhængighed. Det er derfor vigtigt at afhængigheden minimeres ved at lave løst koblede systemer. Det gøres ved at tilgå data via services med logiske nøgler og ikke tekniske nøgler som er bundet til det underliggende system. En logisk nøgle er f.eks. et CPR nr. i stedet for en database teknisk nøgle der angiver en række. Det skal f.eks. være muligt at skifte en underlæggende database ud med en database fra en anden leverandør eller at skifte et egenudviklet modul af services ud med et standardprodukt. 7 Udviklede komponenter Den federated sikkerhed er implementeret via server komponenter og en række plumming komponenter til: webservices, web applikationer og Windows klienter. Plumming komponenterne gør det muligt at konfigurere sikkerheden, og de udstiller en række metoder, som understøtter brugen af federated sikkerhed. Her ud over er der implementeret plumming komponenter indeholdende lognings funktionalitet Sikkerheds server komponenter som implementerer server siden af den federated sikkerhed: DLI STS, som er Landscentrets centrale STS. DLI web applikations logon. Plumming komponenter til både webservices, web applikationer og Windows klienter: Folder SAML token claims ud og opretter.net sikkerhedskontekst. Sikkerhedskravene konfigureres, incl. hvilken STS der skal udstede SAML tokenen. Der udstedes SAML tokens med claims på baggrund af de konfigurerede claims krav. 8

9 Generisk lognings funktionalitet som logger til UptoLog. Plumming komponenterne til web applikation: Cacher SAML tokens for at kunne genbruge SAML tokens og optimere performance. Understøtter ASP.NET sikkerhedshåndtering. Redirigerer automatisk brugeren til web applikations logon siden ved logon krav, hvis brugeren ikke er logget på eller SAML tokenen er invalid f.eks. hvis SAML tokenen er for gammel. Plumming komponenterne til Windows klient: Cacher SAML tokens for at kunne genbruge SAML tokens og optimere performance. Åbner automatisk en logon dialog ved logon krav, hvis brugeren ikke er logget på eller SAML tokenen er invalid. Mulighed for SSO fra en web applikation og til en Windows klient at typen ClickOnce. 8 Logning og overvågning 8.1 Logning af fejl, advarsler, trace og tidsmålinger Et enterprise SOA system breder sig naturligt over et antal servere og klienter. Det betyder at en fejl på f.eks. en server også får betydning for andre servere og / eller klienter i SOA applikationen. Det kan også være at en fejl kun opstår, når en specifik klient kalder en webservice eller at en fejl opstår, når nogle webservices kaldes i en speciel rækkefølge. Når en fejl logges er det derfor ikke kun vigtigt, hvilken server eller klient fejlen er opstået på, men også i hvilken sammenhæng fejlen er opstået. Sammenhængen ses som en aktivitet, der starter når brugeren f.eks. trykker på en knap og afsluttes når handlingen er afsluttet. Plumming komponenterne sørger for at sende et aktivitets ID med i webservice kaldene, sådan at aktivitetsinformationen vedligeholdes på tværs af serverne og klienterne. Fejl logges i et centralt logningssystem som gemmer fejl informationerne samt fejlens aktivitets sammenhæng. Logningssystemet kan herefter visualisere en fejlsituation og den sammenhæng fejlen er opstået i. Udover fejl kan også trace og tidsmålinger logges. Der kan f.eks. laves en tidsmåling fra det tidspunkt hvor brugeren trykker på en knap og starter en aktivitet til brugeren får resultatet tilbage. I en sådan tidsmåling kan det ses hvor lang tid, de enkelte funktioner har taget og tidsmæssige sammenhænge mellem server og klient. UptoLog benyttes som logningssystem. 9

10 8.2 Overvågning SOA applikationens samlede oppetid er afhængig af de enkelte elementers (servere / systemer) oppetid. Det vil sige at oppetiden bliver dårligere jo større systemet er. Problemet løses ved at benytte redundant drift, og overvåge de enkelte elementer i systemet hvorved den ønskede oppetid kan opnås. Overvågningen foretages på to niveauer: element og applikation. Overvågningen på element niveau foretages via is alive sider. Hvert element har en is alive side, som tester om det enkelte element er fejlfrit. Ved fejl informerer is alive siden om fejlsituationen. Overvågningen på applikations niveau foretages via check af forretningsprocesser. Der indspilles et mindre antal vigtige forretningsprocesser for den enkelte applikation, som afspilles med jævne mellemrum. Det checkes om forretningsprocessen kan gennemføres fejlfrit. I begge overvågnings situationer logges fejl i logningssystemet, det er hermed muligt at overskue fejlsituationen. Det er især nødvendigt at benytte logningssystemet til at overskue fejlsituationen når en forretningsproces fejler, da flere elementer aktiveres under forretningsprocessen og den detaljerede fejlinformation bliver logget, men ikke vist i brugerdialogen. 9 Implementering 9.1 Systemer med Federated sikkerhed De basale komponenter i federated sikkerhed implementeres i produktion primo I implementeringen sikres det, at Landmand.dk (med tilhørende applikationer) og CMS-platformen fungerer sammen med federated sikkerhed, altså at der er SSO mellem disse eksisterende og nye produkter, som logger på via federated sikkerhed. Primo 2009 implementeres et nyt system, som realkreditrådet skal anvende til at opsamle oplysninger om ejendomsværdier. Systemet er udviklet af Dansk Landbrugsrådgivning, Web&IT, og anvender federated sikkerhed til adgangskontrol. Primo 2009 implementerer Dansk Kvæg sine DFC-services, som er webservices, der understøtter opsamling af data til og distribution af data fra Kvægdatabasen fra forskellige samarbejdsparter. Det kan være dataopsamling fra procesudstyr på landmandens bedrift eller opsamling af data fra inseminører. DCF-services benytter federated sikkerhed. 10

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Miljøportalsekretariatet Ref.: jejnb Den 22. november 2007 Baggrund I forbindelse med strukturreformen

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus 4. oktober 2006 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y DEVOTEAM i Danmark og i Europa 2 Devoteam

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Sådan fungerer Danmarks Miljøportal. en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal

Sådan fungerer Danmarks Miljøportal. en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal Sådan fungerer Danmarks Miljøportal en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til mange forskellige fællesoffentlige data om

Læs mere

Få mere ud af dine ITløsninger. SolutionsDay 2011. Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum

Få mere ud af dine ITløsninger. SolutionsDay 2011. Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Få mere ud af dine ITløsninger SolutionsDay 2011 Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Virkeligheden anno 2011 Der findes en del brugerdatabaser i en typisk mellemstor

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Overblik over mine data, lokalt og centralt

Overblik over mine data, lokalt og centralt Overblik over mine data, lokalt og centralt Tema 11 Få maks. ud af din højteknologi Dansk Kvægs Kongres 2009 Teamleder Vibeke Christensen og IT-konsulent Henrik D. Rokkjær Dansk Kvæg Landscentret Dansk

Læs mere

Modtagelse af e-faktura i Ø90. Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne

Modtagelse af e-faktura i Ø90. Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne Modtagelse af e-faktura i Ø90 Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne 10. januar 2... 2013 Bilag - Præsentationsmateriale Hvad er en efaktura? Formål set fra kunden Opdateret likviditetsbehov

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur

Service Orienteret Arkitektur Service Orienteret Arkitektur Datalogisk Institut 22. november 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network henrikhvid@soanetwork.dk (c) SOA Network, 2004 1 Indførelse af et servicelag (c)

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

Connect Integration. MS Exchange Integration. Administratorvejledning

Connect Integration. MS Exchange Integration. Administratorvejledning Connect Integration MS Exchange Integration Administratorvejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver opsætningen af Integration mellem Connect og MS Exchange server. Hvis

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note PC Klient 2.4.0.17 o Support for at Domain maskiner kan logge på ConnectAnywhere automatisk med Windows credentials Løsningen forudsætter/kræver at man logger på Windows

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Opstart af Næsgaard Mark online Generelt Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Data på fælles server Data på server program på lokal pc Ingen

Læs mere

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes

Læs mere

Identity Access Management

Identity Access Management Identity Access Management Traditionel tilgang til Identity & Access Governance-projekter, udfordringer og muligheder Alex Sinvani ais@dubex.dk Dubex A/S Formålet Opbygge en god konceptuel baggrund for

Læs mere

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret. Version 1.2

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret. Version 1.2 GLOBETEAM Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret web service Version 1.2 Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan man tilkobler en Java-baseret

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST9

It-sikkerhedstekst ST9 It-sikkerhedstekst ST9 Single Sign-On og log-ud Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST9 Version 1 Juli 2015 Single Sign-On og log-ud Betegnelsen Single Sign-On (SSO)

Læs mere

Kundens IT miljø - Region Midtjylland

Kundens IT miljø - Region Midtjylland Kundens IT miljø - Region Midtjylland af Peder Thorsø Lauridsen, it-arkitekt, Arkitektur og Design. Revideret 16. maj 2011. Kundens IT miljø - Region Midtjylland Overordnet beskrivelse af it-installationen

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Føderal identitet. Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum

Føderal identitet. Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Føderal identitet Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Agenda Muligheder med føderation Strategiske fordele Taktiske fordele Lidt om teknologien Løsningsmodeller

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer.

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer. 1/9 Firmapræsentation... 3 Martin Larsen... 3 Kontaktoplysninger... 3 Arbejdsform... 4 Hvad udfører vi?... 4 Forudsætninger... 4 Hvorfor gør vi det?... 4 Hvordan gør vi det?... 4 Hvad koster det?... 4

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 19 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret (Tønder Kommune tager ingen ansvar for opdateringerne fra Microsoft og installation af dem)... 2 Login

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

Lokal implementering af Identity Provider

Lokal implementering af Identity Provider Lokal implementering af Identity Provider En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365 NemID DataHub adgang morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk Agenda Funktionaliteten og brugeroplevelsen Arkitekturen og komponenterne bag NemID og digital signatur Datahub token Pause Udvikling

Læs mere

Identitetsbaserede webservices og personlige data

Identitetsbaserede webservices og personlige data > Identitetsbaserede webservices og personlige data Version 0.8 IT- & Telestyrelsen juni 2009 Indhold > Indledning 3 Målgruppe 3 Afgrænsning 4 Definitioner og begreber 5 Scenarier 7 Scenarie med browser

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

TrueLink og integration til økonomisystemer

TrueLink og integration til økonomisystemer TrueLink og integration til økonomisystemer Dette dokument forklarer, hvordan du lettest muligt foretager integrationen mellem TrueLink klienten og dit økonomisystem. Integrationen mellem disse systemer

Læs mere

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning.

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. idq MDM Edition Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. Hvad er Master Data Management? Master Data

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

Geoservices og åbne kommunikationsstandarder

Geoservices og åbne kommunikationsstandarder Geoservices og åbne kommunikationsstandarder Introduktion til geografiske webservice opbygning og anvendelse Thor Jessen, Softwarearkitekt, COWI A/S Aske Butze-Ruhnenstierne, GIS-udvikler, COWI A/S September

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

Opdatering af startprogrammet til Ø90 Online

Opdatering af startprogrammet til Ø90 Online Opdatering af startprogrammet til Ø90 Online Onsdag den 17. september kl. 10 blev der lagt et nyt startprogram til Ø90 Online på driftsserverne. Det betyder at login-proceduren til Ø90 Online bliver lavet

Læs mere

Klik på linket her for en beskrivelse af hvordan du installerer CIP 4.3 opdateringen.

Klik på linket her for en beskrivelse af hvordan du installerer CIP 4.3 opdateringen. CIP 4.3 er på gaden! Opdateringen til CIP 4.3 er på gaden med en lang række nye forbedringer, der giver CIP endnu mere værdi for brugeren. Forbedringerne er centreret omkring præsentation af data i web

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Pro fe s s i onel focus på IT til revisorer

Pro fe s s i onel focus på IT til revisorer Pro fe s s i onel focus på IT til revisorer Focus på revisorer i 40 år I januar 1967 blev Sydfyns Datacentral stiftet af Svendborg Bank, Sparekassen for Svendborg og Omegn, Sydfyns Diskontobank i Fåborg

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr: Næste generation af Fildeling Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr Infrastruktur CIFS, NCP Eksterne, uden for Firewall HTTPS Filr Appliance: Validering edir og/eller AD NCP, CIFS, HTTPS

Læs mere

Sammenhængende log-in - SSO til applikationer i et andet sikkerhedsdomæne

Sammenhængende log-in - SSO til applikationer i et andet sikkerhedsdomæne > Sammenhængende log-in - SSO til applikationer i et andet sikkerhedsdomæne IT- & Telestyrelsen, Kontor It-infrastruktur og Implementering februar 2010 Indhold > 1 Introduktion 4 1.1 Føderationsfordele

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål

Oftest stillede spørgsmål Oftest stillede spørgsmål Her finder du svaret på nogle væsentlige spørgsmål vedrørede brugen af Historiefaget.dk. Tekniske spørgsmål Elevernes navne stemmer ikke overens med deres eget Der kan være to

Læs mere

Medarbejdersignatur - sådan gør organisationerne i dag. Morten Storm Petersen Signaturgruppen A/S morten@signaturgruppen.dk

Medarbejdersignatur - sådan gør organisationerne i dag. Morten Storm Petersen Signaturgruppen A/S morten@signaturgruppen.dk Medarbejdersignatur - sådan gør organisationerne i dag Morten Storm Petersen Signaturgruppen A/S morten@signaturgruppen.dk Min baggrund Etablerede TDC s certificeringscenter 1998-2006 Modtog Dansk IT s

Læs mere

ved Søren Po og Lars Schou Øhrbe

ved Søren Po og Lars Schou Øhrbe Gør brugeradministration lettere og sikrere med Microsoft Forefront Identity Manager 2010 ved Søren Po og Lars Schou Øhrbe Søren Povelsen Teknologiekspert Microsoft FIM Konsulent i siden 1995

Læs mere

KOMBIT FLIS. Teknisk Tilslutning. Version: 2.0 Forfatter: Ingo Nielsen ini@netcompany.com

KOMBIT FLIS. Teknisk Tilslutning. Version: 2.0 Forfatter: Ingo Nielsen ini@netcompany.com KOMBIT FLIS Version: 2.0 Forfatter: Ingo Nielsen ini@netcompany.com Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 Målgruppe... 3 2 TIL FLIS IMPLEMENTERINGSANSVARLIGE... 4 3 TIL KOMMUNENS IT ADMINISTRATOR...

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere