Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes"

Transkript

1 (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 26. januar 2004 Pålæg om udarbejdelse af nyt energimærke og tildeling af advarsel på baggrund af markkontrol af energimærke E [...] vedrørende ejendommen [...]. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse af 26. januar 2004 stadfæstes Energiklagenævnet har ved brev af 21. december 2004 oversendt fra Energistyrelsen modtaget klage af 17. februar 2004 fra...[klager) over afgørelse fra Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme (herefter benævnt som Registreringsudvalget) af 26. januar Sagens problemstilling Sagen drejer sig om Registreringsudvalgets afgørelse af 26. januar 2004 vedrørende markkontrol af energimærke E [...] vedrørende ejendommen [...]. Ved afgørelsen fandt Registreringsudvalget, at energimærket var behæftet med væsentlige fejl, og pålagde klager at udarbejde et nyt energimærke og tildelte klager en advarsel. Klager har til støtte for klagen navnlig gjort gældende, at forudsætningerne for registreringen af ejendommens isoleringsmæssige tilstand ikke var den samme for klager henholdsvis kontrollanten, fordi kontrollanten som led i mark-

2 kontrollen har foretaget boreprøver bl.a. i ejendommens ydermur, der viste sig at være isoleret. Registreringsudvalget har fastholdt afgørelsen med henvisning til, at klager har foretaget forkert registrering af ejendommens ydermur, gulvareal, isoleringstykkelser i tagetage, vinduer og døre samt varmeanlæg, hvilket samlet set udgør en væsentlig fejl i energimærket. Den påklagede afgørelse Fra Registreringsudvalgets afgørelse af 26. januar 2004 citeres: [ ] På baggrund af vores skrivelse til dig af 28. november 2003, har Registreringsudvalget for Energimærkning den 21. januar 2004 afsluttet behandlingen af markkontrollen af energimærket for ovennævnte ejendom. Side 2 af 14 Beslutningen er at energimærket er behæftet med væsentlige fejl som følge af nedenstående: 1. Ydervægge: 91 m2 hulmur uisoleret og 6 m2 hulmur uisoleret mod uopvarmet => 91m2 hulmur isoleret (boreprøve) og 6 m2 hulmur isoleret mod uopvarmet m2 uisoleret bjælkelag mod krybekælder og 30 m2 bjælkelag 125 mm+lerindskud og loftspuds => 48 m2 uisoleret bjælkelag mod krybekælder og 37 m2 uisoleret bjælkelag mod kælder m2 hanebånd m. 100 mm isolering, 17 m2 skråvæg m. 50 mm isolering, 27 m2 lodret skunke m. 50 mm isolering og 18 m2 vandret skunk uisoleret => 43 m2 hanebånd m. 100 mm isolering, 19 m2 skråvæg m. 50 mm isolering, 27 m2 lodret skunke m. 50 mm isolering og 23 m2 vandret skunk m. 150 mm isolering (boreprøve) 4. Vest/øst: 9 m2 vindue m. 1 lags glas, 3 m2 vindue m. forsatsramme, 1 m2 dør m. 1 lags glas, Nord: 2 m2 vindue m. 1 lags glas, Syd: 4 m2 vindue m. 1 lags glas, Yderdør: 2 m2 isoleret dør og 1 m2 massiv dør => Vest/øst: 8 m2 vindue m. 1 lags glas, 3 m2 vindue m. forsatsramme, Nord: 2 m2 vindue m. termo, 3m2 vindue m. 1 lags glas, Syd: 1 m2 vindue m. 1 lags glas, 4 m2 dør m. termo, Yderdør: 2 m2 massiv dør, Ovenlys vest/øst: 1 m2 termo og 1 m2 forsats 5. Varmeanlæg b-faktor = 0,8 => varmeanlæg placeret i uisoleret kælder b-faktor 0,5.

3 Registreringsudvalget har besluttet du skal udarbejde et ny energimærke, og at du tildeles en advarsel, som betyder at dine arbejder som energikonsulent i en periode fremover vil blive kvalitets-kontrolleret oftere end sædvanligt, samt at yderligere fejl i dit energikonsulentarbejde kan betyde inddragelse af din godkendelse som energikonsulent. Registreringsudvalgets beslutning er truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 789 af 19. september 2002, 29, stk. 3, litra 2. Det tidligere fremsendte udkast til nyt energimærke E [...] kan således anvendes og indberettes til Sekretariatet for Energimærkning uden udgift for husejeren. Herudover bedes du fremsende det nye energimærke til ejeren. [ ] Klagen til Energiklagenævnet Til støtte for klagen har klager ved brev af 17. februar 2004 sendt til Energistyrelsen anført: Side 3 af 14 [ ] Jeg har modtaget Registreringsudvalgets afgørelse af 21. januar 2004, og vil som sådan ikke gøre indsigelser mod, at mit energimærke er behæftet med alvorlige fejl i forhold til kontrollantens registrering, men: Jeg vil gøre indsigelse mod afgørelsen, da forudsætningerne for registreringen af den isoleringsmæssige tilstand af ejendommen ikke er den samme. Jeg er uforstående overfor, at man kan foretage destruktive undersøgelser i anden mands ejendom i form af boreprøve i ydervægge og etageadskillelser, uden hverken mundtlig eller allerhelst skriftlig accept fra ejer/sælger. Jeg har, uden at have fået svar tilbage, rettet 2 henvendelser til Sekretariatet for Energimærkning (kopi af skrivelser er vedlagt), og jeg er forundret over, at man ikke vil eller kan give mig et svar på de stillende spørgsmål, så nu prøver jeg "et trin højere oppe ad stigen" da det dog må være af afgørende betydning, at vi arbejdet ud fra de samme forudsætninger for at få det mest retvisende energimærke for den enkelte ejendom. Spørgsmålene lyder som følger: 1. Skal der foretages boreprøve i etageadskillelsen/ydervæggen, det gælder selvfølgelig ikke kun i fuger i

4 ydervægge, men også i nypudsede/nymalede facader, som efterlader synlige ar, uden mundtlig eller skriftlig accept fra sælger/boet? Er dette tilfældet accepterer jeg min advarsel, men forventer at der omgående bliver taget skridt til at informere de øvrige energikonsulenter om forholdet, da de fleste ikke har det samme afslappende forhold til emnet som kontrollanten har. 2. Hvis Registreringsudvalget ikke mener, at der er lovhjemmel for at foretage destruktive indgreb uden ejers/boets mundtlige eller skriftlige accept vil jeg gøre indsigelse mod afgørelsen, da de øvrige divergenser i min og kontrollantens registrering er i "småtingsafdelingen", jeg vil i den forbindelse på det kraftigste opfordre til, at konsulenten er til stede ved kontrollen, da evt. forskelligheder i opmåling/registrering vil kunne afklares på stedet. En 3. kontrollant på [...] ville fremkomme med det 3. bud på arealerne og U-værdierne. Side 4 af 14 Vi arbejder i henholdsvis Energimærkningsordningen og Huseftersynsordningen under det samme ministerium og der er på trods heraf store forskelle på kontrolmetoder, information samt opfattelsen af, hvad destruktive indgreb er. Måtte dette snarest blive ensrettet. Nu forventer jeg et svar fra Registreringsudvalget. Skulle dette at uforklarlige grundet ikke være muligt bedes oplyst, hvilken styrelse/udvalg jeg så kan rette henvendelse til. [ ] Registreringsudvalgets bemærkninger til klagen Registreringsudvalget fremsendte ved brev af 1. august 2005 til Energiklagenævnet følgende bemærkninger til klagen: [ ] Under henvisning til Energiklagenævnets breve af 26. januar og 26. juli 2005 fremsender Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme hermed sine bemærkninger til klage af 17. februar 2004 fra energikonsulent...[klager] over udvalgets afgørelse i markkontrolsagen. Registreringsudvalget bemærker indledningsvist, at afgørelsen af dateret den 26. januar 2004 og ikke den 21. januar 2004, som anført af energikonsulenten i klagen.

5 Registreringsudvalget skal beklage den sene besvarelse af klagen, som skyldes den generelle mængde sager i Sekretariatet. Registreringsudvalget forstår klagen således, at energikonsulenten efterlyser retningslinier for at indhente tilladelser til at foretage destruktive undersøgelser, sekundært hvilken betydning det har for udførelsen af markkontrollen. Registreringsudvalget har noteret sig, at der derudover ikke forekommer konkrete klagepunkter i energikonsulentens brev af 17. februar 2004, idet han alene skriver på side 2, at han vil gøre indsigelse mod afgørelsen. Registreringsudvalget skal understrege, at man sammenfattende ikke finder grundlag for at ændre sin afgørelse. Nedenfor følger udvalgets kommentarer til de af energikonsulentens fremsatte spørgsmål. Side 5 af 14 Retningslinier for foretagelse af destruktive undersøgelser Grundlaget for udførelse af destruktive undersøgelser og indhentning af tilladelser til samme fremgår af følgende retningslinier: Håndbog for energikonsulenter gældende fra 1. juni 1998, 2.2.1, side 2 af 6, kapitel 3.2.3, side 2 af 4 (som energikonsulenten netop har vedlagt klagen i kopi), samt bilag i form af Rekvisition af energikonsulentarbejde Håndbog for energikonsulenter 2004 gældende fra 1. november 2004, Generel del, Kapitel og bilag 3, Aftaleseddel Registreringsudvalget skal understrege, at der både ifølge den nuværende og den tidligere gældende Håndbog - ikke må udføres destruktive undersøgelser på en ejendom ved registreringen, medmindre der foreligger tilladelse hertil fra ejeren. Det er energikonsulentens ansvar at indhente tilladelsen, og konsulenten må selv bestemme, om tilladelsen indhentes mundtligt eller skriftligt. Såfremt tilladelse ikke gives, bør dette dokumenteres skriftligt i form af udfyldt aftaleseddel. Af den tidligere standard til Rekvisition af konsulentarbejde og af den nuværende standard til Aftaleseddel fremgår netop, at rekvirenten skriver under på, at man ikke vil give tilladelse til destruktive undersøgelser, og at

6 rekvirenten dermed accepterer, at den manglende undersøgelse kan medføre et dårligere energimærke for bygningen. Til energikonsulentens spørgsmål om man skal bore i pudsede ejendomme og efterlade synlige ar, kan Registreringsudvalget således kun henholde sig til ovenstående, der helt tydeligt redegør for at boring og øvrige destruktive undersøgelser forudsætter tilladelse fra rekvirenten eller dennes repræsentant. Det betyder samtidig, at energikonsulenten aktivt må forsøge at indhente enten en tilladelse, eller et skriftligt afslag på tilladelse, såfremt han ønsker at få belyst om der må foretages destruktiv undersøgelse. Såfremt energikonsulenten i forbindelse med den oprindelige energimærkning havde fået oplyst, at destruktive undersøgelse ikke må foretages, burde han have anført dette på forsiden af Energimærkerapporten, i Konklusionsfeltet, således at det var tydeligt for modtageren af rapporten, at resultatet kunne være dårligere end det burde. Side 6 af 14 Der henvises til kapitel 3.3 i Håndbog for energikonsulenter, hvorfra citeres: Hvis oplysninger om en konstruktions og installations energimæssige forhold, ikke har kunnet tilvejebringes således, at energikonsulenten kan indestå herfor, skal specielle og meget væsentlige forbehold anføres på selve energimærket (forsiden). Destruktive undersøgelser som led i udført kontrol Energikonsulenten anfører i sin klage den påstand, at markkontrollanten foretog boreprøver uden at have indhentet tilladelse dertil. Energikonsulenten finder at dette har betydning i forhold til den udførte kontrol og den afgørelse, som Registreringsudvalget har truffet. Udvalget er ikke enig. Markkontrollanter foretager altid boringer, hvor der er behov for at afdække isoleringstilstanden af en ydermur. Ligesom energikonsulenterne, jf. Det ovenfor anførte, skal indhente tilladelse til disse destruktive indgreb, så skal markkontrollanterne gøre det. Såfremt der ikke kan gives tilladelse, kan destruktiv undersøgelse ikke foretages af kontrollanten. Hvis kontrollanten i disse

7 tilfælde foretager boring i ejendommen uden tilladelse kan han ligesom en energikonsulent i samme situation risikere at ejeren efterføl- gende klager over dette og evt. kræver betaling for udbedring af i visse tilfælde æstetiske skader fra kontrollantens side. Registreringsudvalget finder ikke anledning til at gå nærmere ind i, om der i det foreliggende tilfælde har foreligget tilladelse eller ej til destruktiv undersøgelse. Faktum er, at der er udført boreprøver, som viser at ydermuren er uisoleret, hvorfor der er en faktuel fejl i Energimærkerapporten på dette punkt. Manglende tilladelse til destruktive undersøgelser bør fremgå af aftaleseddel Udvalgets holdning skal i øvrigt ses i relation til, at energikonsulenten ikke selv som anført ovenfor har sikret sig dokumentation for manglende mulighed for at udføre destruktive undersøgelser. Udvalget kan ikke ud fra det materiale, der ligger på sagen, se at energikonsulenten havde indgået en skriftlig aftale med sælger, hvoraf fremgår at ejeren modsætter sig destruktive indgreb og er gjort bekendt med konsekvensen heraf. Side 7 af 14 Udvalget formoder, at dette ikke er tilfældet, idet energikonsulenten netop i sine breve anfører, at ejer var på sygehuset og efterfølgende afgik ved døden. Udvalget skal i den forbindelse understrege sin faste praksis vedrørende indgåelse af aftalesedler, når ejer ikke er til at træffe eller energimærkningen f.eks. rekvireres af et dødsbo. Også i disse tilfælde gælder retningslinierne ovenfor for udførelse af destruktive undersøgelser med given tilladelse. Udvalget har overfor flere energikonsulenter både i forbindelse med klagesager og ved konkrete henvendelser via mails fra energikonsulenter til Sekretariatet for Energimærkning redegjort for, at det forhold at ejeren er et dødsbo, ikke undtager energikonsulenten fra disse retningslinier. Ud fra en analog slutning undtager det således heller ikke energikonsulenten, at ejeren ikke var til stede, eller var for syg til at handle. Energikonsulenten vil i alle tilfælde blive bedt om at energimærke ejendommen af en person, der handler på ejerens vegne. I disse tilfælde må energikonsulenten rette henvendelse til denne person og bede om tilladelse til destruktive undersø-

8 gelse, såfremt dette skal udføres for at foretage en korrekt registrering af ejendommens ydermur. Såfremt den pågældende ikke ønsker at give sådan tilladelse, bør energikonsulenten af hensyn til sin egen dokumentation på sagen - få dette noteret skriftligt på en aftaleseddel. Som eksempel på tidligere vejledning, når ejendommen ejes af et dødsbo, kan dette gives: Tak for din mail. Det er en god fremgangsmåde, at I laver en ny Energimærkerapport, når I opdager en forskel som denne. Jeg forstår af din mail, at I ikke har et udfyldt ejeroplysningsskema? Jeg skriver tilbage til dig for at præcisere nogle ting, som er af centralt betydning i forhold til ejere, der er dødsboer, og brug af ejeroplysningsskema. Hvis I havde indhentet ejeroplysningsskema (red.: rettelig aftaleseddel), bedes du se bort fra en stor del af nedenstående. Side 8 af 14 Ud af en række klagesager kan vi i Sekretariatet se, at en del energikonsulenter opfatter situationen som væsensforskellig, hvis der er tale om en ejer, der er i levende live, og et dødsbo. Det er ikke tilfældet. Det kan selvfølgelig opleves særdeles forskelligt, om man som energikonsulent møder en person eller blot kommer ud til et hus, der ikke længere er beboet. Men det er i begge tilfælde energikonsulentens pligt at indhente de oplysninger, der skal til, for at man kan registrere en bygning korrekt. Heri ligger også, at det er muligt at kontakte en administrator af et dødsbo for at få afgjort, om man kan få tilladelse til at lave destruktivt indgreb. Sekretariatet anbefaler i øvrigt generelt, at man som energikonsulent får ejerens underskrift på ejeroplysninger i alle tilfælde. Primært for at sikre sin egen dokumentation for oplysninger på sagen. Og det er netop i disse tilfælde at en underskreven ejeroplysningsskema (red.: rettelig aftaleseddel) tjener sit formål for energikonsulenten, idet ejeren så underskriver på, at de kan få en forringet energimærkning.

9 Havde I indhentet ejeroplysningerne (red.: rettelig aftaleseddel), og havde dødsboet nægtet destruktiv undersøgelse, så kan den selvfølgelig ikke gennemføres. Energikonsulenten bør dog selv i alle tilfælde sørge for at få tegninger, som han kan bruge til at vurdere, om ydermuren er isoleret eller ej. Blandt andet, så energikonsulenten kan foretage en skønsmæssig vurdering af ydermurens type og isoleringsgrad ud fra yder- murens tykkelse, tegninger, og oplysninger om tidligere varmeforbrug sat i forhold til beregninger af det fremtidige varmeforbrug. Andre verserende eller afsluttede sager vedrørende samme energikonsulent Under henvisning til Energiklagenævnets brev af 25. januar 2005 skal Registreringsudvalget oplyse, at der alene verserer en anden markkontrol sag om samme energikonsulenten, nemlig Registreringsudvalgets j.nr. [...]: Markkontrol af E [...], [...], 4000 Roskilde, som blev afgjort af Registreringsudvalget den 11. juli 2004 som en mindre væsentlig fejl i Energimærkerapporten. Kopi af afgørelsen vedlægges sammen med kopi af den efterfølgende korrespondance mellem energikonsulenten og Registreringsudvalget. Side 9 af 14 Desuden har udvalget foretaget to visuelle screeninger af energikonsulenten, hvor der ikke blev fundet væsentlige fejl. Nærværende besvarelse af Energiklagenævnets høring er tiltrådt af Formandskabet for Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme. [ ] Retsgrundlaget Fra bekendtgørelse nr. 789 af 19. september 2002 om energimærkning m.v. i bygninger, som var gældende på tidspunktet for Registreringsudvalgets afgørelse, citeres: 29. [stk. 1) Stk. 2. Energistyrelsen fastsætter udvalgenes vedtægter. Stk. 3. Udvalgene varetager følgende opgaver i forbindelse med godkendelse af konsulenter:

10 1) Behandle ansøgninger om optagelse som konsulent og godkende konsulenter. 2) Føre tilsyn med konsulenternes arbejde og træffe de fornødne foranstaltninger til at sikre kvaliteten af arbejdet. 3) Behandle klager over konsulenter, jf ) Behandle spørgsmål om fratagelse af godkendelse. [stk. 4-7] 30. Ejere af ejendomme eller andre, som har ladet udarbejde energimærkning eller ladet konsulenterne udføre andre ydelser i deres egenskab af godkendte energikonsulenter eller energiledelseskonsulenter, kan klage til de i 27 og 28 nævnte udvalg over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende konsulenternes ydelser. Udvalget giver klageren og konsulenten skriftlig underretning om sin afgørelse af klagen. Stk. 2. Udvalgene kan i forbindelse med en klagesag efter stk. 1 pålægge konsulenten at berigtige fejl og mangler i energimærkning eller, hvis særlige omstændigheder taler for det, lade en anden konsulent udarbejde ny energimærkning. Tilsvarende gælder for andre ydelser, som konsulenterne har udført i deres egenskab af godkendte energikonsulenter eller energiledelseskonsulenter. Stk. 3. Udvalgene kan inddrage godkendelsen af en konsulent 1) hvis konsulenten overtræder bestemmelserne i kap. 2-4 om udarbejdelsen af energimærkning eller bestemmelser om udførelse af andre ydelser, som konsulenterne udfører i deres egenskab af godkendte energikonsulenter eller energiledelseskonsulenter, 2) i tilfælde af gentagne fejl i energimærkning eller energiplan eller andre ydelser som nævnt i nr. 1 eller 3) ved overtrædelse af bestemmelserne i 26. Stk. 4. Inddragelse af en godkendelse kan gøres betinget af, at nærmere angivne forhold berigtiges, særligt hvis inddragelsen skyldes forhold, der kan henføres til det firma, hvori konsulenten er ansat som medarbejder. Side 10 af 14 Der citeres endvidere fra Håndbog for energikonsulenter, gældende fra 1. juni 1998: [ ] Aftalegrundlag Forud for udarbejdelse af energimærkning anbefales, at der indgås en skriftlig aftale mellem rekvirenten og energikonsulenten, herunder en aftale om tilladelse til at foretage stikprøveundersøgelser.

11 [...] Aftaleseddel I forbindelse med udarbejdelse af Energimærke og Energiplan & dokumentation bør konsulenten, før arbejdet påbegyndes, sørge for, at der ligger en udfyldt aftaleseddel, og at denne er underskrevet af rekvirenten eller dennes stedfortræder. [...] For at kunne opnå tilfredsstillende registrering til brug ved vurderinger for f.eks. skjulte konstruktioner, kan det være nødvendigt, at konsulenten efter aftale med rekvirenten og mod ekstraregning tager destruktive undersøgelsesmetoder i brug, f.eks. udtagelse af stikprøver, jf. beskrivelse i kapitel 3. Aftalesedlen skal således indeholde rekvirentens tilladelse eller afslag til, at konsulenten foretager eventuelle stikprøveundersøgelser. [...] Gives denne tilladelse ikke skal konsulenten vurdere de aktuelle konstruktioners energimæssige tilstand forsigtigt. Side 11 af 14 Aftalesedlen er et vigtigt grundlag for behandling af eventuelle senere klager. [...] Typer af undersøgelsesmetoder? Undersøgelsesmetoderne kan inddeles i fire grupper:? Non-destruktive? Lettere destruktive? Destruktive? Specialundersøgelser [...] Lettere destruktive metoder Stikprøver foretaget gennem lettere destruktive undersøgelsesmetoder, kan som nævnt anvendes af konsulenterne, hvis de skønner det nødvendigt for bedre at kunne belyse en konstruktions tilstand. Følgende lettere destruktive metoder kan konsulenten i reglen anvende efter aftale med rekvirenten jf. aftalesedlen men konsulenten skal være opmærksom på behov og ansvar for evt. efterreparationer.? Teknoskop-besigtigelse af utilgængelige hulrum, fx i hule mure gennem et forboret 10 mm hul i en studsfuge. [...] 3.3. Forbehold

12 Hvis oplysninger om en konstruktions og installations energimæssige forhold, ikke har kunnet tilvejebringes således, at energikonsulenten kan indestå herfor, skal specielle og meget væsentlige forbehold anføres på selve energimærket (forsiden). [ ] Energiklagenævnets bemærkninger Sagen drejer sig om, hvorvidt det var berettiget, at Registreringsudvalget ved sin afgørelse på baggrund af en markkontrol fandt, at det udarbejdede energimærke indeholdt væsentlige fejl, og at klager derfor skulle udarbejde et nyt energimærke og tildeles en advarsel. Grundlaget for afgørelsen er energimærke E [...] vedrørende ejendommen [...]. Registreringsudvalget har til grund for afgørelsen lagt vægt på, at klager i det udarbejdede energimærke har fejlregistreret ejendommens ydermur, gulvareal, isoleringstykkelser i tagetage, vinduer og døre samt varmeanlæg, hvilket samlet set udgør en væsentlig fejl i energimærket. Registreringsudvalget har navnlig lagt vægt på registreringen af ejendommens ydermur, som efter en foretaget boreprøve i forbindelse med markkontrollen viste sig at være isoleret. Side 12 af 14 Klager bestrider ikke, at det udarbejdede energimærke indeholder væsentlige fejl i forhold til kontrollantens beregninger i forbindelse med markkontrollen, men gør til støtte for klagen navnlig gældende, at forudsætningerne for registreringen af ejendommens isoleringsmæssige tilstand ikke var ens for klager henholdsvis kontrollanten. Dette fordi at kontrollanten som led i mark-kontrollen har foretaget boreprøver i ejendommens ydermur, der viste sig at være isoleret, og i ejendommens etageadskillelse. Klager gør i den forbindelse gældende, at der er uklare retningslinier i Registreringsudvalgets praksis med hensyn til, hvordan energikonsulenterne skal forholde sig, når det ikke er muligt at få en husejers skriftlige tilladelse til foretagelse af destruktive indgreb på en ejendom. Klager gør derudover gældende, at de øvrige konstaterede afvigelser i energimærket imellem klagers og kontrollantens beregninger er mindre væsentlige. Energiklagenævnet lægger på baggrund af Registreringsudvalgets og klagers indlæg til grund, at klager ved udarbejdelsen af energimærket ikke aktivt forsøgte at indhente enten en skriftlig tilladelse fra rekvirenten af energimærket til at foretage destruktive undersøgelser på ejendommen eller et skriftligt afslag på tilladelse. I den sidstnævnte situation kunne rekvirenten være blevet gjort opmærksom på de mulige konsekvenser af en manglende tilladelse.

13 Den manglende foretagelse af boreprøver medførte bl.a. en forkert registrering af ejendommens ydermur. Da bl.a. fejlregistreringen af ydermuren sammenholdt med de øvrige fejlregistreringer medførte en afvigelse imellem klagers registreringer og kontrolberegningerne på ca. 42 % for ejendommens varmeforbrug, finder nævnet at kunne tiltræde, at der samlet set er tale om væsentlige fejl, der må tilskrives klagers manglende omhu ved udarbejde lse af energimærket. Da klager derudover ikke havde bragt de aftalemæssige forhold i orden vedrørende foretagelse af eventuelle destruktive undersøgelser, jf. Håndbog for Energikonsulenter gældende fra 1. juni, kapitel 2.2.1, kapitel 3.2.3, eller tog forbehold herom på energimærkets forside, jf. håndbogens kapitel 3.3, finder nævnet, at klager har udvist forsømmelighed ved sit arbejde som særlig sagkyndig. Side 13 af 14 Da formålet med tilsynsordningen og sanktionerne er hensynet til, at ordningen er velfungerende og nyder tillid hos modtagerne af energimærkerne finder nævnet, at sanktionen i form af pålæg om udarbejdelse af nyt energimærke og tildeling af advarsel er passende bestemt. Nævnet finder herefter, at Registreringsudvalgets afgørelse bør stadfæstes. Nævnet har ved afgørelsen ikke taget stilling til kontrollantens adfærd og handlemåde på ejendommen. Navnlig fordi en stillingtagen hertil ikke bør føre til en anden bedømmelse af klagerens arbejde. Energiklagenævnets afgørelse Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse af 26. januar 2004 stadfæstes. Sagen har været behandlet på nævnets møde den 11. juni Afgørelsen er truffet i henhold til 29, stk. 1 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. lov nr. 585 af 24. juni Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på nævnets hjemmeside. P. N. V.

14 Poul K. Egan Nævnsformand / Allan Schmidt fuldmægtig Side 14 af 14

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. december 2005 tildeling af advarsel

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Pålæg om tilbagebetaling af opkrævet honorar til kunde som følge

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 10. juni 2005 Tildeling af advarsel og

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 9. december 2005 inddragelse af godkendelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 9. december 2005 inddragelse af godkendelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 9. december 2005 inddragelse af godkendelse

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 14. april 2005 tildeling af advarsel

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 21. juli 2008 afvisning af ansøgning om at blive undtaget fra krav om regelmæssig energimærkning

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 21. juli 2008 afvisning af ansøgning om at blive undtaget fra krav om regelmæssig energimærkning (Energibesparelser i bygninger) Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 21. juli 2008 afvisning af ansøgning om at blive undtaget fra krav om regelmæssig energimærkning Nævnsformand, dommer

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr.

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr. (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Oplysninger vedrørende ejendommen, hvis energimærke der klages over Adresse: Postnummer og by: Andre ydelser udført af energikonsulenten:

Oplysninger vedrørende ejendommen, hvis energimærke der klages over Adresse: Postnummer og by: Andre ydelser udført af energikonsulenten: KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker, som er udarbejdet af en personligt beskikket energikonsulent Vejledning: Klageskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til FEM-sekretariatet. Alle felter

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur & ph.d. Birgitte Egelund Olsen A F G Ø R E L S E (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 25. maj 2005 tildeling af advarsel og

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Kvalitetskontrol af energimærke nr. [...] vedrørende ejendommen

...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Kvalitetskontrol af energimærke nr. [...] vedrørende ejendommen (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Kvalitetskontrol af energimærke nr. [...] vedrørende ejendommen [...].

Læs mere

Nævnsformand Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen

Nævnsformand Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...].

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Energiklagenævnet har ved brev

Læs mere

Energistyrelsens afgørelse af 31. januar 2013 stadfæstes.

Energistyrelsens afgørelse af 31. januar 2013 stadfæstes. (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SEAS NVE Strømmen

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 30. november 2005 tildeling af sanktioner

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour --------------- --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ------------------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for energimærkning af Store Ejendomme af 27. juni 2005 Pålæg om revision af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ravnsbjerg 28 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-107658 Energikonsulent: Henning Heiner Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Askevænget 17 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007408 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lavgade 32A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-019219 Energikonsulent: Robert Knak Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Beregnet varmeforbrug. Kan det blive bedre? Samlet besparelse - her og nu

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Beregnet varmeforbrug. Kan det blive bedre? Samlet besparelse - her og nu SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kraghave Gaabensevej 36 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-005012 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Erhverv oplyst 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 STAMDATA 03 Stamdata 03 METODE TIL ENERGIMÆRKNING 07 Metode til

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nyvej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-006979 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL Byggerådgivning

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

ved tredjemands udarbejdelse af nye energimærker for ejendommene beliggende [...] og [...].

ved tredjemands udarbejdelse af nye energimærker for ejendommene beliggende [...] og [...]. (Besparelser i energiforbruget) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Brannersvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-016962-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Prinses. Maries Allé 1 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-309267-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Liljevej 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj BBR-nr.: 306-012220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0176 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0176 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Rie Jakobsen v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 20. juli 2010. Klagen

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-122044-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsagervej 18 Postnr./by: 4874 Gedser BBR-nr.: 376-028928 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr.

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bolbrovænge 41A Postnr./by: 2960 Rungsted Kyst BBR-nr.: 223-084230 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 30. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kristian Lützau Strandvejen 347 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose SIDE 1 AF 8 Adresse: Ballevej 8 Postnr./by: 8560 Kolind BBR-nr.: 706-017577-001 Energikonsulent: Aage Hjortshøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Nørrevang 14A 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004728 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Lysager 2A 3250 Gilleleje BBR-nr.: 270-006568 Energikonsulent: Peter Høeg Hagen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Peter

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2270 kwh Fjernvarme. 5970 kwh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2270 kwh Fjernvarme. 5970 kwh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Willemoesgade 25 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8200 Århus N BBR-nr.: 751-552270 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sønderhavvej 10A 6340 Kruså BBR-nr.: 580-003034 Energikonsulent: Jakob Bøving Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Nordostvej 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Klagers kontaktoplysninger Navn: Postadresse: Postnummer og by: Tlf. i dagtimerne: E-mail-adresse:

Klagers kontaktoplysninger Navn: Postadresse: Postnummer og by: Tlf. i dagtimerne: E-mail-adresse: KLAGESKEMA 1 Til brug for klager over energimærkninger udarbejdet af certificerede energimærkningsfirmaer Vejledning: Klageskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til dét certificerede energimærkningsfirma,

Læs mere

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jaruplundvej 14 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har oplyst et fejlagtigt boligareal og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har oplyst et fejlagtigt boligareal og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 14. august 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Nytorv 6 8400 Ebeltoft Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart Når kunden er utilfreds Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart Klager over energimærkningen Bekendtgørelse nr. 61 om energimærkning af bygninger Kapitel 13 Klageadgang

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Hasseløvej 57 B 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-028157 Energikonsulent: Jan Dyrholm Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gl Næssevej 53 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-043109 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Byagervej 78B 8330 Beder BBR-nr.: 751-828241 Energikonsulent: Ole Resting-Jeppesen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ole

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Digterparken 27 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020016 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms. København, den 9. december 2013 Sagsnr. 2012-463/MKJ/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager 1 og Klager 2 klaget over indklagede. Sagens tema: Klager 1 og Klager 2 har

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Grønnegade 2A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-016429 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokatfuldmægtig Christina Uggerby Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * www.erhvervsankenaevnet.dk DEN 19. november 2013 J.NR. 2013-0035155 Kendelse Revisionsvirksomheden V v/k mod

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ------------ --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ---------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 09-------0154

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af varmerør. 0.9 MWh Fjernvarme 260 kr. 1150 kr. 4.4 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af varmerør. 0.9 MWh Fjernvarme 260 kr. 1150 kr. 4.4 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 32 Postnr./by: 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-003636 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OBH

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Silkeborg Kommunes afgørelse af 22. november 2013 om pålæg af tilslutningspligt.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Silkeborg Kommunes afgørelse af 22. november 2013 om pålæg af tilslutningspligt. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Næstformand, prof., cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Ingeniør m.ida Bjarne Spiegelhauer

Næstformand, prof., cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Ingeniør m.ida Bjarne Spiegelhauer (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA (XXX)

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3250 kwh Fjernvarme, 235 kwh el. 3 64 m³ vand 2240 kr. 17720 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3250 kwh Fjernvarme, 235 kwh el. 3 64 m³ vand 2240 kr. 17720 kr. 7. SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Marius Simonsens Vej 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8200 Århus N BBR-nr.: 751-043791 Energikonsulent: Knud C. Sandager Programversion: EK-Pro,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 Besigtigelsesdato: Den 08.11.2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arnakkegårds Alle 46 Postnr./by: 4390 Vipperød BBR-nr.: 316-008220 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Stadionparken 50 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111478-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager overenergimærker udarbejdet af personligt beskikkede energikonsulenter

KLAGESKEMA Til brug for klager overenergimærker udarbejdet af personligt beskikkede energikonsulenter KLAGESKEMA Til brug for klager overenergimærker udarbejdet af personligt beskikkede energikonsulenter Vejledning: Klageskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til Sekretariatet for Energieffektive

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Over-Holluf-Vej 4 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-285708 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvendingen 7 A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-689603 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Provstejorden 26 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-244069 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tunderup Strandvej 14 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024367 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere