Lørdag den 28. marts 2009, kl Dansk Polarcenter, Strandgade 100 H, 1401 København. Tema: Nye og nyere ph.d. og MPH-projekter og Ikka-søjlerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lørdag den 28. marts 2009, kl. 10.00 Dansk Polarcenter, Strandgade 100 H, 1401 København. Tema: Nye og nyere ph.d. og MPH-projekter og Ikka-søjlerne"

Transkript

1 Der afholdes generalforsamling og medlemsmøde Lørdag den 28. marts 2009, kl Dansk Polarcenter, Strandgade 100 H, 1401 København Tema: Nye og nyere ph.d. og MPH-projekter og Ikka-søjlerne Program Generalforsamling Kaffepause Introduktion af nye Ph.d.-projekter med grønlandsmedicinsk relevans Ramon G. Jensen Otitis media i Grønland Inger Katrine Dahl Petersen Fysisk aktivitet og helbred Charlotte Jeppesen Kost/insulinresistens Tuberkulose blandt børn og unge i arktis - set fra et grønlandsk perspektiv Turid B. Skifte Frokost (tilmelding nødvendig, se vedlagte) Ikka-søjlerne i Ikkafjorden Uffe Gram Wilken, Dansk Polarcenter Gentagne aborter blandt grønlandske kvinder. Mulige årsagsforklaringer? Inge Lise Bielecki Kaffepause Langtidsforløb af kronisk hepatitis Malene Børresen ALCOA-undersøgelsen (Aluminium Corporation of America) i Maniitsoq. Hvilke effekter kan en megaindustrivirksomhed tænkes at have på sundhedsforholdene i en lille grønlandsk by? Anders Koch og Peter Bjerregaard Bemærk: Der er vistnok gratis parkering langs kanalen bag Polarcenteret. Men tjek selv

2 16. februar 2009 Til medlemmerne Hermed indkaldes til generalforsamling lørdag den 28. marts 2009 kl Sted: Dansk Polarcenter, Strandgade 100 H, København. Efter generalforsamlingen afholdes selskabets videnskabelige forårsmøde med frokost jf. separat mødeindkaldelse. Dagsorden for generalforsamlingen: Valg af dirigent Formandens beretning (vedlagt) Godkendelse af regnskab (vedlagt) Budget for 2009 og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent Valg til bestyrelsen: Inge-Merete Nielsen og Marit Eika Jørgensen afgår efter tur. Begge genopstiller. Eventuelle andre kandidater bedes anmeldt til formanden inden generalforsamlingen Valg af suppleanter: Bestyrelsen foreslår genvalg af Stig Andersen og Jeppe Friborg. Da bestyrelsen ønsker at styrke repræsentation af yngre forskere foreslås tillige nyvalg af Inger Katrine Dahl Petersen Revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af Bolette Søborg Bestyrelsen foreslår at GMS bemyndiges til at indtræde som Publisher af International Journal of Circumpolar Health (IJCH) sammen med Grønlands Institut for Sundhedsforskning (jf. den vedlagte formands beretning) Beretning fra International Union of Circumpolar Health. Eventuelt. Bestyrelsen

3 BERETNING FOR 2008 Grønlandsmedicinsk Selskab havde ved årsskiftet 231 medlemmer, en nettoafgang på 6 medlemmer i løbet af 2008; 170 lægelige medlemmer og 61 ikke-lægelige medlemmer. I alt 195 medlemmer betaler fuldt kontingent. 47 medlemmer bor i Grønland. I 2008 har der været afholdt to videnskabelige møder i Danmark og to i Grønland. Selskabets møde nr. 144 og generalforsamling blev afholdt i København den 29. marts. Mødets tema var Kost og specialforedraget omhandlede GIS-målinger (Geographical Information System) i Grønland ved Rene Forsberg fra Danmarks Rumcenter. Foredraget var oplysende for mange og var højaktuelt både med hensyn til landkortlægning og klimaforandringer. Mødet var særdeles velbesøgt. Ved generalforsamlingen genvalgtes Tyra Krause og Preben Homøe. Som suppleanter genvalgtes Stig Andersen og Jeppe Friborg blev nyvalgt. Bolette Søborg valgtes som revisor. Kontingentet blev fastholdt. Kontingent for læger udgør kr. 375 årligt og for ikkelægelige medlemmer kr Pensionister og studerende betaler kr Der var ikke særlige emner til debat. Møde nr. 145 blev afholdt af lokalafdelingen i Nuuk d. 4. juni. Emnerne var folkesundhedsprogrammet, selvmord, TB og Chlamydia infektioner. Møde nr. 146 afholdtes også af lokalafdelingen i Nuuk d. 14. oktober. Mødet omhandlede emner som brystkræft, ludomani, mellemøreinfektioner og den nye struktur af det grønlandske sundhedsvæsen. Ved den samtidige generalforsamling valgtes ny bestyrelse i lokalafdelingen som består af et særdeles stærkt team i form af Gert Mulvad (formand), Ruth Montgommery Andersen, Karin Ladefoged, Suzanne Møller og Turid B. Skifte. Møde nr. 147 afholdtes i København på Statens Institut for Folkesundhed (SIF) lørdag d. 1. november. De storartede foredrag omhandlede blandede emner (jod, øjensygdommen AMD, ventrikelkræft, alkoholafhængighed og reproduktionsbeslutninger) og krydredes med et fantastisk foredrag af Bjarne Grønnow omhandlende nye arkæologiske forskningsresultater i Grønland. Mødet var en nyskabelse i form af et eftermiddagsmøde fra kl. 14 med efterfølgende spisning. Omkring 35 medlemmer mødte frem og mødet var således overordentlig velbesøgt og succesfuldt. Den efterfølgende middag var ligeledes vellykket og bestyrelsen vil forsøge sig med et lignende arrangement senere. Detaljerede mødeprogrammer kan i øvrigt ses på hjemmesiden som har fået ny adresse: Der har været afholdt tre bestyrelsesmøder i Selskabets økonomi er som mange andres ikke i balance. Dette skyldes ændringen i Dansk Medicinsk Selskab som har betydet betydelig reduktion i kontingentindtægter. Selskabet har dog en pæn formue, men på længere sigt er den aktuelle situation uholdbar og en kontingent stigning er derfor i sigte. Selskabets største udgift er tidsskriftet IJCH, hvor vi har indgået nye aftaler som nævnes senere. Selskabets årlige artikel i Ugeskrift for Læger 2008; 170 (12): 1026 med titlen Tuberkulosesmittebyrde i Grønland var forfattet af Bolette Søborg, Karin Ladefoged, Anders Koch og Åse Bengård Andersen. Artiklen skabte en del medieomtale. Bestyrelsen takker forfatterne for indsatsen. I marts 2008 afholdtes et velbesøgt infektionsmedicinsk symposium i Nuuk (se hjemmesiden). Symposiet mundede ud i anbefalinger som planlægges publiceret i det delvist genopstandne Nakorsanut. The International Network for Circumpolar Health Research (INCHR) holdt den årlige konference i Tromsø d maj 2008 som samlede deltagere fra hele det circumpolare område. Samtidig afholdtes møder i de internationale sammenslutninger og ICCH 14 planlagdes mere detaljeret. Desuden offentliggjordes den nye bog Health transitions in Arctic populations, University of Toronto Press redigeret af T. Kue Young og Peter Bjerregaard og hvortil flere af selskabets medlemmer har bidraget. I Canada er oprettet en bibliografisk

4 hjemmeside Her kan man finde arktisk medicinske publikationer. Hjemmesiden vedligeholdes af The Canadian Institutes of Health Research (CIHR). Bestyrelsen vil opfordre medlemmerne til at lægge deres publikationer nye som gamle ind på denne hjemmeside, hvilket gøres ved at fremsende per e.mail til kontakt som fremgår af hjemmesiden. En opdateret bibliografisk hjemmeside vil gøre det nemmere at finde relevante publikationer indenfor diverse emneområder, hvilket tidligere har været vanskeligt. I Grønland er i årets løb oprettet Grønlands Institut for Sundhedsforskning (GIHR). Instituttet har en bestyrelse med repræsentanter fra Sundhedsvæsenet, Departement for Familie og Sundhed, Center for Sundhedsuddannelser, Embedslægeinstitutionen og Grønlandsmedicinsk Selskab. Formand er Karin Ladefoged. Instituttet kan kontaktes på På grønlandsk hedder instituttet Kalaallit Nunaanni Peqqissusermik Ilisimatusarfik og på engelsk Greenland Institute of Health Research. GIHR er sammen med sygeplejerskeuddannelsen henhørende under Ilisimatursarfik (universitetet). Formålet er væsentligst at understøtte og udføre sundhedsvidenskabelig forskning i Grønland. Indenfor grønlandsmedicinen er der i 2008 fire nystartede ph.d. er, hvilket må betragtes som særdeles tilfredsstillende. De fire er Christina Larsen med emnet Ludomani i Grønland, Ramon G. Jensen med emnet Otitis media i Grønland, Inger Katrine Dahl Petersen med emnet Fysisk aktivitet og helbred og Charlotte Jeppesen med emnet Kost/insulinresistens. Selskabet og GIHR er blevet medudgivere af International Journal of Circumpolar Health. Dette indebærer vi årligt har forpligtiget os til at betale et beløb på Euro til tidsskriftet. Vi har indenfor denne ramme mulighed for at opnå op til 260 tidsskriftseksemplarer som udsendes til GMS medlemmerne 4-6 gange årligt. Betalingen fordeler sig med Euro som betales af GMS, hvilket svarer nogenlunde til den betaling vi tidligere har ydet for vores abonnement. Det resterende beløb udredes ved GIHR og SIF s afdeling for Grønlandsforskning. Bestyrelsens repræsentant i Publishers Forum er Gert Mulvad. Fordelen er, at vi får direkte indflydelse på tidsskriftet, hvor GMS i forvejen er den største abonnent. Årets helt store begivenhed bliver ICCH 14 i Yellowknife, NT, Canada d juli For tilmelding se henholdsvis eller mødets egen flotte hjemmeside Husk seneste dato for tidlig registrering er 31. marts Der er ikke aktuelt planlagt fællesrejse, men mulighederne herfor undersøges og vil blive meddelt via vores egen hjemmeside. NUNA MED 2010 er i støbeskeen og vil blive afholdt i september Nærmere følger (se hjemmesiden). International Journal of Circumpolar Health er nu indekseret i Thomson Scientific, hvilket er en væsentlig forbedring af tidsskriftets status. GMS opfordrer fortsat medlemmerne til at publicere i IJCH. Samtidig henledes opmærksomheden på tidskriftet IJCH s hjemmeside som har skiftet adresse til hvor udgivelser kan findes tilbage til Der er link til IJCH fra vores egen hjemmeside. IPY (International Polar Year ) (www.dpc.dk/ipy) går ind i sit sidste år og projekter kan ses på hjemmesiden. GMS hjemmesiden er som tidligere nævnt flyttet til andet domæne ved navn Dette skyldes ændringer hos den tidligere udbyder TDC. Hjemmesiden er fortsat velfungerende og indeholder mange gode og nyttige informationer og links. Medlemmerne opfordres fortsat til at tilmelde sig GMS nyhedsbrev over hjemmesiden. Hjemmesidens webmaster er fortsat Anders Koch og alle indlæg til hjemmesiden er velkomne i bestræbelserne på at udvikle og vedligeholde hjemmesiden Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle i bestyrelsen og i lokalafdelingens bestyrelse for indsatsen gennem det forløbne år. Preben Homøe, d. 16. februar 2009

5 Budget for Grønlandsmedicinsk selskab 2009 Indtægter Kontingent (375, 275 og 175) ( medlemmer) Renter Kassebeholdning I alt Udgifter: Kontorhold Mødeudgifter Lokalforeningen 8.000* IJCH (7000 Euro pr medlem a 7,5 kr.) Medlemsmøder I alt * både 2008 og 2009 Balance: = Forventet kassebeholdning ultimo 2009: = kr Bestyrelsen marts 2009

6 Til Medlemmerne. Til Selskabets møde lørdag d. 28. marts 2009 vil der blive arrangeret frokost til 100,00 kr. TILMELDING til og BETALING for frokosten bedes foretaget SENEST tirsdag d. 24. marts 2009 TILMELDING SEND en til: og skriv samtidig besked om, hvordan du betaler. Se nederst på siden hvilke muligheder du kan vælge imellem. ELLER SEND denne slip: NAVN TILMELDING til frokost i Grønlandsk Medicinsk Selskab lørdag d. 28. marts 2009 crosset check på 100,00 kr. vedlagt 100,00 kr. gireret til konto ,00 kr. indsat på bankkonto Lægernes Pensionsbank Slippen sendes til og check/giro/bankoverførsel adresseres til: INGE-MERETE NIELSEN HOLMEVEJ SØBORG

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 121 februar 2010 Velkommen til årsmøde 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 129 FEB 2012 Udsigt til Årsmøde RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Referat fra ordinær generalforsamling Lørdag, d. 21. februar 2015, kl. 10.00, Odense Eventyr Golfklubs Restaurant Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Revideret regnskab for 2014.

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

FaF generalforsamling d. 11. marts 2011 kl. 18 på Odense Bys museer -----

FaF generalforsamling d. 11. marts 2011 kl. 18 på Odense Bys museer ----- FaF generalforsamling d. 11. marts 2011 kl. 18 på Odense Bys museer ----- Tilstede: 13 stemmeberettigede medlemmer. Generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. 1. Valg af dirigent: Kamma Poulsen-Hansen

Læs mere

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 medlems- nyt Nr. 1 FEB. - MAR. 2015 35. årgan g TIRSDAG 10. MARTS 2015 Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 Spisning kl. 18.00. Tilmelding

Læs mere

Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006

Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i Arktisk Sundhed 1996-2006 Peter Bjerregaard (red.) 1 Professoratet i Arktisk Sundhed 1996-2006 Peter

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film

2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film NR. 4 NOVEMBER 2009 Lokalafdelingen Storkøbenhavn 2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film Indholdsfortegnelse Side 3 Lidt fra bestyrelsen Side 5 Velkommen til nye medlemmer Side 7 Forældregrupper/

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab 20. maj 2014 Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab Lørdag d. 3. maj, 2014 kl. 12.30 Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital 1. Valg af dirigent:

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

AUTISME LANDSFORENINGEN

AUTISME LANDSFORENINGEN LANDSFORENINGEN AUTISME NR. 1 FEBRUAR 2006 LÆS INDE I BLADET OM: SIKON med bl.a. sommerhøjskole Malta: Drømmer du om sol og varme? Scan-Brit forskningsprojektet Fra socialrådgiveren: Denne gang om merudgiftsydelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 februar 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

FORFATTEREN. Alt om generalforsamlingen Kom i gang som ghostwriter Pia Skogemanns poesibog

FORFATTEREN. Alt om generalforsamlingen Kom i gang som ghostwriter Pia Skogemanns poesibog FORFATTEREN 2 2012 Alt om generalforsamlingen Kom i gang som ghostwriter Pia Skogemanns poesibog leder Litteraturens drift Den 30. marts åbner et nyt litteraturcenter i den gamle godsbanegård i Aarhus.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere