Metadatakataloger. Udarbejdet for Biblioteksstyrelsen af Arbejdsgruppen vedrørende Metadatakataloger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metadatakataloger. Udarbejdet for Biblioteksstyrelsen af Arbejdsgruppen vedrørende Metadatakataloger"

Transkript

1 Metadatakataloger Udarbejdet for Biblioteksstyrelsen af Arbejdsgruppen vedrørende Metadatakataloger Rapporter fra Biblioteksstyrelsen 5 Redaktion Vibeke Cranfield Udgivet i 2003 af Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København K Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Rapporten er kun tilgængelig på Biblioteksstyrelsens hjemmeside Forsidelayout: Stæhr Reklame & Marketing Typografi: Times New Roman PS ISSN: X Elektronisk ISBN:

2 Metadatakataloger Udarbejdet af Arbejdsgruppen vedrørende metadatakataloger 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Kommissorium og medlemmer 6 Kapitel 1 7 Functional Requirements for Bibliographic Records og anbefalingerne fra American Libraries Association Kapitel 2 11 CORC - registrering af internetressourcer i USMARC og DC Kapitel 3 13 Dublin Core, danmarc2 og katalogisering Kapitel 4 16 Danske nettjenesters og portalers brug af metadata som katalogdata Kapitel 5 32 Registrering af Internetressourcer i DC på Dansk BiblioteksCenter Kapitel 6 36 Opsummering og anbefalinger Referencer 39 3

4 Indledning I Danmark foregår der registreringer af netpublikationer til bibliotekers websider, til nettjenester og fagportaler, her kan nævnes BibHit, Folkebibliotekernes Net Guide, Netkat, Dansk BiblioteksCenters registreringer og fagportalerne i regi af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Fælles for de registreringer der sker i dag, er at man i mere eller mindre grad har opfundet format og katalogiseringsregler til lejligheden eller efter behov. I nogle af projekterne har man taget udgangspunkt i Dublin Core-skemaet, undertiden med individuelle tilføjelser af flere felter. I andre har man opbygget en selvstændig registreringsform. Med udgangspunkt i registreringsniveau og genfindingsmulighed i de enkelte projekter har man i nærværende fremstilling fundet det relevant at sammenholde projekternes nuværende indhold med de mere generelle anbefalinger der er fremsat vedrørende brug af metadata som katalogdata. Rapporten beskæftiger sig primært med Dublin Core, og i mindre grad med MARC. Til belysning af udfordringer og fordele ved registrering i Dublin Core og Dublin Core-lignende formater, opridses indledningsvist kravene til katalogen. De overvejelser om brugen af DC som katalogdataformat, der er udgivet af ALA, er draget frem. De belyser bl.a. de forskelle der er mellem funktionalitet ved brug af henholdsvis DC og MARC. Som eksempel på et stort metadatakatalog er CORC/Connexion beskrevet. Endvidere beskrives og vurderes registeringsniveauerne hos de danske bibliotekers nettjenester, portaler og Dansk BiblioteksCenter. Dansk BiblioteksCenter har venligt stillet oplysninger og overvejelser om metadataregistreringerne i eget regi til rådighed, herunder beskrivelsen af den endnu ikke offentliggjorte database MetaNet. Da kapitlet (5) er udarbejdet af den involverede part, har det en lidt anden karakter end de efterfølgende vurderinger af øvrige danske nettjenester og portaler. Arbejdsgruppen har dog vurderet at indsigten i arbejdet med MetaNet er væsentlig for biblioteksoffentligheden, og i sammenhængen med emnet for nærværende rapport. Ønsket er at nærværende rapport kan danne baggrund for en fælles opfattelse af de minimumskrav vi ønsker at stille til en registrering/katalogisering af en bibliografisk enhed i det samarbejdende danske biblioteksvæsen. Formålet er derudover at anbefale en registreringspraksis der kan medvirke til at sikre mulighederne for samsøgning og understøtte datafællesskaber. Beskrivelserne i nærværende rapport er udarbejdet i slutningen af 2001 og i løbet af Vurderingerne grunder sig derfor til en vis grad på et øjebliksbillede. Der tages forbehold for at der kontinuerligt kommer nye 4

5 fagportaler til, og at der, måske medens dette læses, sker ændringer i eksisterende nettjenester. 5

6 Kommissorium Arbejdsgruppen, der startede sin udredning i starten af 2001, fik følgende kommissorium: Formål At undersøge og vurdere anvendelsen af metadata (Dublin Core) som katalogposter, samt udarbejde danske retningslinier for hvornår der bruges metadata og hvornår der foretages DanMARC2-katalogiseringer. Opgave Biblioteksstyrelsens vejledninger om metadata i danske netpublikationer er planlagt at skulle suppleres med et bind om metadatakataloger. Som baggrund herfor skal arbejdsgruppen: undersøge anvendelsen af metadata som katalogdata i udlandet undersøge anvendelsen af metadata som katalogdata i danske forsøg og kataloger udarbejde danske retningslinier for brug af metadata som katalogposter. Tidsplan Arbejdsgruppen udarbejder tidsplan på sit første møde og forelægger den på nærmest følgende KDU møde. Medlemmer Mona Brügge-Nielsen, Det nordjyske Landsbibliotek Henriette Fog, Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek Birgit Gøtterup, Dansk BiblioteksCenter Erik Thorlund Jepsen, Danmarks Biblioteksskole Charlotte C. Pedersen, Biblioteksstyrelsen Jytte Hansen, Dansk BiblioteksCenter har bidraget med rapportens kapitel 5. 6

7 Kapitel 1 Functional Requirements for Bibliographic Records og anbefalingerne fra American Libraries Association - De teoretiske og de internationale overvejelser om metadata som katalogdata - Functional Requirements for Bibliographical Records (FRBR) og metadata. - ALA s (American Libraries Association) metadatarapport. Anvendelse af metadata som katalogdata har i international sammenhæng været, og er løbende, genstand både for stor interesse samt grundige overvejelser og undersøgelser. Der har i særlig grad været fokus på de metadataformater som er udviklet til brug for netpublikationer, især Dublin Core og TEI. American Library Association har udarbejdet en rapport der evaluerer metadata i den sammenhæng (især DC og TEI) som kilde til katalogdata for kataloger, som baserer deres regelsæt på AACR2. MARC-katalogiseringerne berøres, men behandles ikke i dybden. Der indgår i nærværende rapport en gennemgang og vurdering af disse anbefalinger i dansk sammenhæng. Dublin Core Metadata Initiative har udarbejdet retningslinier for en Library Application Profile, der skal kunne anvendes til implementering af Dublin Core i bibliotekssammenhæng. Resultaterne af dette arbejde vil ligeledes være af interesse for danske bibliotekers brug af metadata som katalogdata. Et eksempel på metadatagenerering foregår i OCLCs CORC-base (nu Connexion), hvor der automatisk tildeles Dublin Core metadata ved tilmelding af et givet link. CORC er under stadig udvikling, i øjeblikket arbejdes der med manuel tilknytning af autoritetsposter til registreringerne. Der udvikles endvidere på et automatisk opslag i en autoritetsfil. Planen er at den skal være færdig i løbet af

8 Hvad er metadatakataloger? Defintionen af metadata er grundlæggende : data om data. Metadataformatet beskriver det elementsæt, de felter og delfelter eller de tags der angiver hvilke data (f.eks. forfatter, udgiver, årstal, emne) der kan beskrives ved hjælp af det givne format. Katalogiseringsregler er regler der angiver hvilke data der medtages i registreringen, angiver dataindholdets form, samt foreskriver hvilke kilder der skal konsulteres. De mest udbyggede regler, og de med den længste historie, for angivelse af indholdets form, er AACR (Anglo American Cataloguing Rules). I bibliotekssammenhæng bruges i Danmark - og de fleste andre lande - metadataformatet MARC (eller MARC-kompatible formater) som er udviklet til brug for bibliotekskatalogerne og indeholder bibliotekernes kildedata. MARC-formatet skaber i sammenhæng med katalogiseringsreglerne grundlag for en ensartet registrering der sikrer genfinding af dokumenter (Information Retrieval), og mulighed for at forfølge relationer mellem dokumenter. Formatets primære funktion er at understøtte brugerens mulighed for at kunne søge/finde information, at kunne identificere information, at kunne udvælge information og at få adgang til dokumenterne. Andre metadataformater f.eks. Dublin Core er udviklet til brug for registrering af Internetressourcer og hovedsageligt for at opfylde to hensigter: understøtte søgning og skaffe adgang til informationen. De er som hovedregel udviklet for ikke-professionelle. Termen metadata har vundet indpas i fagsproget i takt med udviklingen af Dublin Core-formatet. Derfor ligger det implicit i arbejdsgruppens kommissorium at det der vurderes her, er kataloger der indeholder og præsenterer Dublin Core-registreringer. Functional Requirements for Bibliographical Records De funktionelle krav til katalogen, Functional Requirements for Bibliographical Records (FRBR), foreskriver at man ved hjælp af katalogen skal kunne Finde Identificere Udvælge Få adgang til bibliografiske entiteter. 8

9 Dublin Core, som elementsæt betragtet, kan i nogen udstrækning understøtte opfyldelsen af brugerkravene, som de er udtrykt i FRBR, men den i praksis manglende etablering af regelsæt og procedurer for at styre indhold af dataelementerne gør dem mindre egnet som katalogdata. Katalogdata, som de er udtrykt i MARC-posten, er optimeret til at understøtte ovenstående fire krav på en måde som ikke kan forventes af f.eks. Dublin Core-data. Brugen af autoritetskontrol forøger muligheden for at finde dokumenter som har samme ophav, emne eller er forskellige repræsentationer af samme værk. En homogen katalogpraksis tilføjer betragtelige værdier til de rådata der beskrives. Ved en homogen katalogpraksis forstås at ressourcen er beskrevet i en bibliografisk post og at de tilføjede værdier understøtter genfinding, identifikation, udvælgelse og adgang. Poster fra en katalogpraksis som ikke understøtter dette, behøver derfor ikke at være bedre end en Dublin Coreregistrering. Anbefalingerne i det følgende er udformet på baggrund af FRBR. Kapitel 1.2 ALA s anbefalinger I relation til emnet for nærværende rapport, har arbejdsgruppen fundet det væsentligt at præsentere de anbefalinger der blev fremlagt af en arbejdsgruppe under American Libraries Association. Konklusionerne blev publiceret i Den danske arbejdsgruppe har vurderet at rapporten stadig indeholder en velunderbygget vurdering af metadata som katalogdata. Hovedkonklusionerne er følgende : Metadata udnyttes mest effektivt i et system der er designet til at understøtte disse. Metadata såsom DC er ikke til brug i bibliotekskataloger, medmindre disse bliver dannet med samme betydning og indhold som er besluttet ud fra AACR2 regler og regler for emne-indeksering. Imidlertid kan disse metadata anvendes som en nyttig kilde for dem der katalogiserer elektroniske ressourcer De fleste metadata er ikke lavet for at give tilstrækkelig information til at understøtte en skelnen mellem ressourcer, ej heller versioner. De tjener til genfinding og ikke til beskrivelse. Skal de bruges, skal der gives link til en fuld beskrivelse, eller der skal kunne linkes direkte til ressourcen Autoritetskontrol af data som lægges i metadataformater, er ikke et krav. Skal disse data genbruges til en katalog, skal der udføres kontrol inden data lægges ind. Undlader man imidlertid dette, anbefales det at disse data lægges i 9

10 en separat base. Ellers mister databasen en betydelig del af sin konsistens og standard. Det vil også betyde at katalogprincipperne brydes (Cutter 1 ) Metadataudviklere har fokuseret mere på struktur af format/formular end på regler for semantik og indhold, hvilket AACR2 understøtter. Der har været fokuseret på mulighederne for dataoverførsel mellem forskellige formater og skemaer, men ikke på om der var overensstemmelse mellem, og fælles regler for, dataindholdets form (som f.eks. AACR) Metadata fra en ikke-aacr-tilpasset kilde vil altid kræve en rekatalogisering ved integrering i bibliotekskatalogen Anvendelsen af metadataskemaer som Dublin Core må understøttes af institutioner der fungerer som ansvarlige autoriteter i forhold til dataregistrering og vedligeholdelse. 1.3 Sammenfatning af de generelle overvejelser Dublin Core bør primært anvendes til genfinding og ikke til vidensrepræsentation, det sidste foregår bedst ved hjælp af strukturerede repræsentationer som i MARC-formater, med anvendelse af katalogiseringsregler og struktureret emnerepræsentation(f.eks. klassifikationssystemer). Det er også væsentligt at notere sig at anbefalingen går på at man ikke uden videre bør integrere metadata fra forskellige kilder (jvnf ). 1 Cutter, C.A. (1876). Rules for a Printed Dictionary Catalogue. I: Public Libraries in the United States of America : Their History, Condition & Management : A Special Report of the U.S. Commissioner of Education: Part II. Washington : Government Printing Office. S

11 Kapitel 2 CORC registrering af internetressourcer i USMARC og DC - OCLC's kvalitetsvurderede links, katalog og metadatagenerator - OCLC's CORC metadatagenerator (Connexion) Cooperative Online Ressource Catalogue (CORC) er en fælleskatalog startet og understøttet af Online Computer Library Center 2 (OCLC). CORC s målsætning er som fælleskatalogen at opbygge en global database og et netværk med udvalgte og kvalitetsvurderede internetressourcer. OCLC s opgave er at understøtte de deltagende institutioner via dette delesystem, og de tilbyder at man kan få sine forpligtelser i forbindelse med disse ressourcer opfyldt på en hensigtsmæssig og økonomisk rentabel måde. I CORCsamarbejdet er i øjeblikket ca. 481 institutioner, hovedsagelig biblioteker. Det skal for god ordens skyld bemærkes at siden beskrivelsen til denne rapport, har CORC skiftet navn til Connexion. De faciliteter, som OCLC understøtter, er 1) Vejledninger til katalogisering og håndtering af USMARC/MARC21 og DC 2) opretholde katalogens integritet og udvikling 3) udvælge kvalitetsressourcer 4) løbende kontrol af links. CORC-systemet understøtter følgende faciliteter i katalogiseringsprocessen: Kontrolmuligheder for valg af kontrollerede emneord i Thesauri (bl.a. MESH), og kontrol og valg af navneformer i autoritetsfiler. Katalogiseringsregelsættet er Anglo American Cataloguing Rules 2. ed. (AACR2) og vejledning er udarbejdet af OCLC. De inddaterende biblioteker kan registrere i to formater USMARC og DC. I retningslinierne gives dog udtryk for at MARC er standarden og DC er supplement. Der er ingen retningslinier for i hvilke tilfælde man anbefaler MARC fremfor Dublin Core. Der er kun givet udtryk for at begge formater er valgt til at understøtte databasen, idet man kan udnyttet begge formaters fordele og ulemper. I CORC s orientering er ingen angivelse af hvilke, og hvor mange, biblioteker der rent faktisk indddaterer i CORC. CORC konverterer USMARC/MARC21 posterne til DC og angiver at denne konverteringsproces er uproblematisk. Navneformer i DC er inverterede og delfelterne fra MARC er angivet med prik. Problematisk er konverteringen den 2 OCLC er en ikke-kommerciel medlemsorganisation der betjener biblioteker i 86 lande verden over. 11

12 anden vej, hvilket der ikke er fundet en endelig løsning på fra OCLC s side endnu, men det angives at det er en af udviklingsopgaverne. I arbejdsgruppens undersøgelse af CORC-databasen er det korrekt at posterne fremstår i begge formater. Posterne bærer præg af ensartethed. Tidsskriftposter mangler til tider beholdningsangivelser og oplysninger om adgangsforhold. D.v.s. at man får indtryk af at de mere administrative dataelementer ikke er vægtet højt. I OCLC s retningslinier er angivet at lokalkatalogernes adgangsforhold skal angives i MARC-formatets 856-felt. Alle typer af dataelementer er rigt repræsenteret inden for de beskrivende og normative data. Dataelementer såsom sprog, publiceringstid etc. er mere uensartede. I det samlede hele fremstår posterne i høj grad som anvendelige til at kunne understøtte de primære bibliografiske funktioner: genfinding, identificering, udvælgelse og lokalisering. Autoritetskontrolfaciliteten fremstår som godt integreret i inddataformularerne. Nærmere undersøgelse i databasen viser at AACR2 s krav til håndtering af navneformer ikke er opfyldt. Der laves automatisk et url-check af adressen i inddateringsformularen, når den opdateres. Ved gennemgang af DC-postfremvisningen får man helt klart en oplevelse af at se på et MARC-format hvor felterne i stedet er benævnt med Dublin Coreelementer. OCLC s udmelding om at MARC er standard-formatet og DC er det supplerende format, understreges af databasens fremtræden. CORC/Connexion databasen fremstår i sin helhed meget konsistent og ensartet og de lovede faciliteter synes at være til stede. DC s rolle i datasamarbejdet fremstår som sekundær, men DC s fordele er vægtet. Data indtastes af professionelle med fælles retningslinier og gode arbejdsfaciliteter. Konklusionen er at anvendes DC i et meget veldefineret miljø med central styring og fælles retningslinier, kan formatet anvendes. Det er dog ikke muligt at pege på at DC kan anvendes som et hovedinddata-format. Konvertering fra DC til MARC er ikke løst og DC er ikke indført på lige fod med MARC, men som et supplerende format. Guidelines for bibliographic description of internet resources: Connexion 12

13 Kapitel 3 Dublin Core, danmarc2 og katalogisering Kvaliteten af en registrering af en netressource kan vurderes ud fra om registreringen kan levere de nødvendige oplysninger i forhold til Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) krav om mulighed for at finde, identificere, vælge og skaffe netressourcen. Nedenfor undersøges kravene til registreringen i FRBR i forhold til Dublin Core. Et X i en rubrik betyder at elementet er af høj værdi for den pågældende funktion. Omvendt betyder et tomt felt ikke nødvendigvis at elementet slet ikke kan anvendes til den pågældende funktion. DC-element Finde Identificere Vælge skaffe Titel Udgave X X X X X X Forfatter eller ophav X X X Emne og nøgleord X X Beskrivelse X Udgiver X X X Anden bidragyder X X X Dato (udgivelsestidspunkt) X X Ressourcetype X X X Format X Identifikator X X X Kilde X X Sprog X X Relationer Filfortegnelse parallel trykt udgave programmel forudsat X X X X X X X Dækning X X Rettigheder X Dublin Core indeholder oplysninger som for nogle dokumenttypers vedkommende, er egnet til at finde, identificere, vælge og skaffe netressourcer, men for at oplysningerne skal fungere i en bibliografisk database stilles krav om entydighed i registreringen af de enkelte elementer. Dette betyder f.eks. at for at titlen skal kunne fungere som søgeelement, skal man forsøge at identificere den mest hensigtsmæssige titel, ligesom relevante alternative titler kan bringes som søgeelementer. 13

14 Nedenfor gennemgås Dublin Core elementerne med henblik på hvilke krav der stilles til de enkelte elementer: DC-element Titel Udgave Forfatter eller ophav Emne og nøgleord Beskrivelse Udgiver Anden bidragyder Krav Definition af hvad der opfattes som titel, og registrering af relevante titelelementer. Registrering af uniforme titler og standardtitler for musik Definition af forfatterbegrebet, især i forhold til udgivere og andre bidragydere Navneformsregler: inverteret m.v. Autoritetskontrol Angivelse af emnesystem og tilsvarende autoritetskontrol Definition af udgiverbegrebet i forhold til ophav Navneformsregler: Autoritetskontrol Definition af bidragyderbegrebet, f.eks. hvor meget skal der være bidraget med for at en bidragyder medtages Navneformsregler: Autoritetskontrol Dato (udgivelsestidspunkt) Standardiseret datoformat Ressourcetype Standardiserede typebetegnelser Format Standardiserede formatbetegnelser Identifikator Standardiserede identifikatorer Kilde Sprog Standardiserede sprogbetegnelser Relationer Standardiserede betegnelser Filfortegnelse parallel trykt udgave programmel forudsat Dækning Rettigheder Angivelse af standardiseringssystem og tilsvarende autoritetskontrol Kravene til registrering handler i meget høj grad om standardisering, dvs. regulering af de forhold som også for traditionelle materialer reguleres af katalogiseringsregler, standarder og autoritetskontrol. En simplificering af formatet i form af Dublin Core medfører altså ikke en reduktion i kravene til katalogisering. Registreringens kvalitet vil stadig afhænge af det valgte katalogiseringsniveau. Autoritetskontrol For at øge precision og recall i søgninger er autoritetskontrol nødvendig. Internationalt er der arbejdet med genbrug af det meget kostbare arbejde med 14

15 autoritetskontrol i en del år. Dette har indtil videre resulteret i at der er udarbejdet et sæt minimumskrav til autoritetsposter. De findes i Mandatory Data Elements for Internationally Shared Resource Authority Records : Report of the IFLA UBCIM Working Group on Minimal Level Authority Records and ISADN Derudover er der i IFLA-regi netsat en arbejdsgruppe som arbejder med autoritetskontrol: Functional Requirements and Numbering of Authority Records working group Endvidere er der i EU-regi taget initiativ til at undersøge mulighederne for en fælles standard for autoritetskontrol for biblioteker, museer og arkiver. Arbejdet foregår i LEAF-projektet: 15

16 Kapitel 4 Danske nettjenesters og portalers brug af metadata som katalogdata - Resumé - BibHit - FNG - Fagportalerne i Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek - Sammenligning af funktionalitet ved henholdsvis Dublin Core og Dansk BiblioteksCenters retningslinier for registrering af Internetressourcer i danmarc2. Resumé For de nettjenester og portaler der er vurderet, er der en række fælles karakteristika Der er mangel på regelanvendelse i inddateringerne, og registreringerne fremstår derfor samlet set som mere eller mindre uensartede Der er manglende homogenitet i opslagene Der er ikke mulighed for autoritetskontrol. Dublin Core-skemaet er anvendt i de fleste af projekterne, men der vælges ret forskelligt med hensyn til katalogiseringsniveau, også inden for det enkelte projekt. Hvis der ikke stilles krav til uddannelsesniveau og katalogiseringserfaring hos katalogisatorerne, er det svært at opnå homogenitet i databasen/katalogen. En fælles metadata-pool, dvs. fællesmængden af registrerede publikationer og websider i de danske nettjenester og portaler vil sandsynligvis fremstå som rodet og usammenhængende, både p.g.a. den manglende dækning inden for et bestemt område/en bestemt kategori, og på grund af den uensartede katalogiseringspraksis, dels inden for det enkelte projekt, dels projekterne imellem. BibHit BibHit er et søgeværktøj udviklet af Århus Kommunes Biblioteker, Hobro Bibliotek, Gladsaxe Bibliotekerne og Silkeborg Bibliotek med støtte fra Biblioteksstyrelsens Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker og Overbygningsspuljen. giver adgang til søgning i en metadatakatalog med kvalitetsvurderede internetressourcer. Nettjenesten er designet til unge og voksne biblioteksbrugere som primær målgruppe og bibliotekernes informationsformidlere som sekundær målgruppe. 16

17 Formål Det overordnede formål med metadatakatalogen er at gøre kvalitetsvurderede internetressourcer i fuldtekstform til en integreret del af vidensformidlingen på bibliotekerne. Endvidere er det formålet at give slutbrugerne mulighed for at vælge samsøgning i metadatabasen og i en eller flere af de deltagende bibliotekers lokale bibliotekskataloger (ultimo juli 2002 i 8 bibliotekers databaser). På sigt skal samsøgning i BibHit være mulig via bibliotekernes egne brugergrænseflader. I BibHit-projektet deltager p.t. 25 biblioteker med Silkeborg Bibliotek som projektansvarlig samt et antal studerende på Biblioteksskolen. Metadatakatalogen indeholder omkring poster (ultimo juli 2002). Indsamling og selektion Indsamlingen af internetressourcer foretages dels automatisk via en høstmaskine, Combine harvester, hvor hver høstning udgør en deldatabase på serveren som katalogisatorerne kan udvælge ressourcer fra til katalogisering, og dels manuelt herunder forslag fra brugerne. Som hjælperedskaber til udvælgelse af ressourcer til metadatakatalogen findes der en guide til afsøgning af nettet ( en materialevalgspolitik med få meget overordnede retningslinjer og en kort checkliste til kvalitetsbedømmelse af ressourcerne ( De ressourcer der katalogiseres, er primært fuldtekstdokumenter på dansk, skandinavisk og engelsk, og det tilstræbes at dokumenterne skal være tilgængelige for brugerne inden for 1-2 klik. Betalingsressourcer medtages ikke. Katalogisering Formatet der anvendes i BibHit, er baseret på Dublin Core Metadata Element Set. Inddateringsformularen indeholder 10 af de 15 elementer som DCMES består af samt 8 supplerende elementer, hvoraf nogle er af administrativ karakter som ikke fremvises ved søgning. Nedenstående skema illustrerer formatets overensstemmelse med Dublin Core: Elementer i BibHit s inddateringsformular Tilsvarende element i Dublin Core Obligatorisk/ikke obligatorisk Automatisk generering Adresse (URL) DC.Identifier Obligatorisk Automatisk hvis indsamlet maskinelt Titel DC.Title Obligatorisk. Undertitel medtages også Forfatter DC.Creator Ikke obligatorisk. Ingen autoritetskontrol - slå gerne op i biblioteksdatabasen for 17

18 at finde den autoriserede udgave af forfatternavnet jf. hjælpeteksten. Personnavne inverteres. Navne på organisationer med klart hierarki angives i nedadgående rækkefølge Udgiver DC.Publisher Ikke obligatorisk. Ingen autoritetskontrol. Er ophav og udgiver identiske, udfyldes Udgiver også Beskrivelse DC.Description Obligatorisk Kontrollerede emneord DC.Subject Obligatorisk. Autoritetskontrol via BibHits emneordsliste baseret på DBC s liste over kontrollerede emneord Ukontrollerede emneord DC.Subject 18 Ikke obligatorisk. Kan udfyldes jf. hjælpeteksten. Ressourcens egne emneord på originalsproget kan også placeres her Sprog DC.Language Obligatorisk + drop down menu Dato for udgivelse DC.Date Ikke obligatorisk Opdateringsdato Ikke obligatorisk Slettedato Ikke obligatorisk Ressourcetype DC.Type Ikke obligatorisk + drop down menu med 6 hovedkategorier - følger BS anbefalinger Format DC.Format Ikke obligatorisk + drop down menu følger BS anbefalinger Automatisk Text Automatisk Text/html Størrelse Ikke obligatorisk Bytes og/eller sider Egnethed Ikke obligatorisk Bibliotekstype Obligatorisk Automatisk via login Bibliotek + initialer Obligatorisk Automatisk via login Behandling Obligatorisk Automatisk Dato for katalogisering Obligatorisk Automatisk

19 Dato for opdatering af posten Automatisk ved efterfølgende rettelser Dublin Core-elementerne Andre bidragydere (DC.Contributor), Rettigheder (DC.Rights), Dækning (DC.Coverage), Kilde (DC.Source), Relationer (DC.Relation) har tidligere været integreret i formularen, men er blevet fravalgt i Elementet Dækning (DC.Coverage) dækkes i nogen grad af de kontrollerede emneord for perioder og stednavne i emneordsfeltet (jvf. BS definition af elementet). Som hjælperedskaber for katalogisatorerne findes der En katalogiseringsmanual med vejledning og gode råd til henholdsvis automatisk og manuelt indsamlede ressourcer. Indeholder kun få egentlige regler ( Korte hjælpetekster med få regler og eksempler i inddateringsformularen Emneordsmanual og browser ( DC-BibHit knappen - en form for Dublin Core metadata editor der muliggør automatisk overførsel af ressourcens metadata til de respektive elementer i BibHits inddateringsformular Databasen vedligeholdes ved automatisk url-check. Søgning Der findes to søgeflader en simpel og en avanceret (sidstnævnte netop implementeret i en forbedret udgave) begge med mulighed for at vælge parallelsøgning i en eller flere af p.t. 8 bibliotekers databaser. I fritekstsøgningen er frasesøgning og søgning med booleske operatorer mulig. Ved mange hits er det muligt at præcisere søgningen inden for titel, forfatter, udgiver og sprog. I den avancerede søgning kan der vælges sprog, og søgningen kan præciseres med booleske operatorer inden for elementerne titel, forfatter, udgiver, emneord og url. Hjælpetekster er tilknyttet de enkelte elementer. Skanning i systemets registre er ikke mulig undtagen i forbindelse med de kontrollerede emneord, hvor der i den avancerede søgeflade er adgang til emneordslisten. Der er to fremvisningsformater et oversigtsformat der viser titel, hel eller delvis beskrivelse (max. ca. 125 tegn), emneord og url samt ikon for materialetype et flere oplysninger - format med overskrifter tilknyttet der ud over de obligatoriske elementer fremviser forfatter, udgiver, dato (udgivelse/opdatering) og størrelse, hvis de er registreret. 19

20 Format, ressourcetype samt dato for registrering fremvises ikke. Sidstnævnte burde imidlertid fremvises på grund af ressourcernes overvejende dynamiske karakter. Dokumenternes indre formbetegnelse indgår i registreringen fra omkring 2002 via kontrollerede emneord, hvilket forbedrer søgemulighederne især i forbindelse med samsøgning i bibliotekskatalogerne. På søgeresultatsiden fremvises antallet af hits i BibHit samt ved samsøgning antal hits i bibliotekernes databaser øverst i skærmbilledet. Søgeresultatet fremvises med 10 poster ad gangen fra henholdsvis BibHit og bibliotekskatalogerne. Rækkefølgen af posterne ved fritekstsøgning i BibHit bestemmes af antal gange søgeordene optræder i posterne, mens posterne i bibliotekskatalogerne fremvises efter registreringstidspunktet. Vurdering En undersøgelse af et udvalg af katalogiseringer i BibHit fra 2002 viser at katalogiseringerne ofte fremtræder inkonsistente, og at katalogiseringsniveauet er svingende. Posterne bærer præg af at der ikke findes et udførligt regelsæt for katalogiseringspraksis, og at der ikke er krav om navneformskontrol. Der er stor forskel på præcisionen i og omfanget af den indholdsbeskrivende note samt graden af udførlighed og specificitet i emneindekseringen. Endvidere mangler der ofte et samspil mellem indholdsnote og emneord. Der er ligeledes flere eksempler på problemer med bestemmelsen af funktionerne ophav/udgiver. Posterne understøtter derfor i varierende grad de fire brugertasks i FRBR. Overordnet set er vurderingen imidlertid at posterne udmærket kan understøtte genfinding ved emnesøgninger, som er brugernes foretrukne søgekriterium, enten ved brug af fritekstsøgningen og muligheden for at præcisere søgningen ved mange hits, eller via den avancerede søgeflade hvor den kontrollerede emneordsliste kan anvendes, hvilket mindsker støj i søgningen og samtidig forbedrer kvaliteten af søgningen ved samsøgning i bibliotekskatalogerne. Derimod understøttes genfinding ved søgninger på personligt/korporativt ophav i ringe grad på grund af den manglende navneformskontrol samt ophav/udgiver problematikken, specielt ved samsøgning i bibliotekskatalogerne en problemstilling der intensiveres i takt med, at antallet af poster vokser i BibHits database. Med hensyn til at identificere er grundlaget i posterne utilstrækkeligt. Af obligatoriske data findes kun titel (ikke varianttitler), url og sprog som primært identificerende data. Oplysninger om ophav og udgiver er ikke obligatoriske, dato for udgivelse/opdatering er ofte fraværende, type og format fremvises ikke, og oplysninger om kilde og relationer er fravalgt. Som helhed betragtet kan posterne udmærket understøtte brugerne i at udvælge internetressourcer gennem de obligatoriske elementer titel, beskrivelse og emneord i forening. Relevansbedømmelsen kan ofte foretages i oversigtsformatet ved emnesøgninger, da både titel, hel eller delvis beskrivelse, 20

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen Titel : Fælles ABM indholds- og transportformat Dato : 2009-08-28 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Mapning danmarc2 til DKABM Dato : 2009-08-25 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Profil for udveksling af ABM-data Dato : 2009-08-28 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering:

Læs mere

domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder

domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder Dansk BiblioteksCenter 2004 ISBN 87-552-2588-8 ISBN 87-552-2588-8 INDHOLD: Resumé Dansk BiblioteksCenters

Læs mere

Fremtidens metadata. Oplæg på DDELibra brugergruppemøde 19. november 2015. Susanne Thorborg, DBC. Vejle

Fremtidens metadata. Oplæg på DDELibra brugergruppemøde 19. november 2015. Susanne Thorborg, DBC. Vejle Fremtidens metadata Vejle Oplæg på DDELibra brugergruppemøde 19. november 2015 Susanne Thorborg, DBC Agenda Nogle trends om bibliotekets brugere Hvordan påvirker det metadata og metadatastandarder? Bibliografisk

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

Dansk Strategi for registrering og formidling af Internetressourcer

Dansk Strategi for registrering og formidling af Internetressourcer Dansk Strategi for registrering og formidling af Internetressourcer Rapport udarbejdet for Nationalbibliografisk Udvalg Af en arbejdsgruppe bestående af Birte Christensen-Dalsgaard (Statsbiblioteket),

Læs mere

PsycINFO (Ebsco) VIA manual

PsycINFO (Ebsco) VIA manual PsycINFO (Ebsco) VIA manual Udgiver American Psychological Association (APA). For nærmere beskrivelse af basen, se APA Databases Psycinfo: http://www.apa.org/psycinfo. Indhold Basen dækker alle discipliner

Læs mere

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Sådan bliver en bog til at finde TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Jeg skal bruge en bog om rumfart, som helst ikke er alt for gammel, og som er til at forstå for en niårig,

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

Metadata i danske netpublikationer. Brugervejledning. Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen

Metadata i danske netpublikationer. Brugervejledning. Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 1 Metadata i danske netpublikationer Brugervejledning Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen København 1999 2 Metadata i danske netpublikationer Brugervejledning Vejledninger fra Biblioteksstyrelsen 3 Udarbejdet

Læs mere

Standardisering og fælles fodslag

Standardisering og fælles fodslag STANDARDISERING OG FÆLLES FODSLAG VEJE TIL VIDEN Standardisering og fælles fodslag - Katalogiseringsregler og teknisk samspil af LEIF ANDRESEN CHEFKONSULENT Det Kongelige Bibliotek & HANNE HØRL HANSEN

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

PsycINFO (Ebsco) VIA manual

PsycINFO (Ebsco) VIA manual PsycINFO (Ebsco) VIA manual Udgiver American Psychological Association (APA). For en generel beskrivelse af basen, se APA Databases Psycinfo: http://www.apa.org/psycinfo. Indhold Basen dækker alle discipliner

Læs mere

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Revideret af: Vibeke Witt, Professionshøjskolen Metropol, August 2013 1 Indholdsfortegnelse Databasens indhold... 3 Adgang til Cinahl... 3 Søgning i Cinahl

Læs mere

Elektronisk informationsformidling og forskningspublicering

Elektronisk informationsformidling og forskningspublicering Elektronisk informationsformidling og forskningspublicering av Helle Vinbaek Stenholt In 1997 the Library of the Aarhus School of Business developed a System of Electronic Registration of Research Results,

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1 Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Indholdsfortegnelse Søgning i SocINDEX Advanced Search Felter der afgrænser søgningen Søgehistorie Kombinatorisk søgning

Læs mere

Web of Science Core Collection

Web of Science Core Collection Dato: 29. juni 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov Web of Science Core Collection Udgiver: Thomson Reuters Type: Bibliografisk database / henvisning til artikler Indhold og omfang Tværvidenskabelig database

Læs mere

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare.

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare. Web of Science Udgiver: Thomson Reuters Type: Bibliografisk database / henvisning til artikler Indhold og omfang Tværvidenskabelig database med repræsentation af over 12.000 peer-reviewed videnskabelige

Læs mere

Linked open data. Fra cataloguing til catalinking. Den traditionelle bibliografiske post er i opbrud. De enkelte dataelementer,

Linked open data. Fra cataloguing til catalinking. Den traditionelle bibliografiske post er i opbrud. De enkelte dataelementer, LINKED OPEN DATA VEJE TIL VIDEN Linked open data Fra cataloguing til catalinking af CARSTEN H. ANDERSEN DIREKTØR Datadivisionen / DBC 1 Den traditionelle bibliografiske post er i opbrud. De enkelte dataelementer,

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Matematik, maskiner og metadata

Matematik, maskiner og metadata MATEMATIK, MASKINER OG METADATA VEJE TIL VIDEN Matematik, maskiner og metadata af CHRISTIAN BOESGAARD DATALOG IT Development / DBC 1 Konkrete projekter med machine learning, hvor computersystemer lærer

Læs mere

Overordnet beskrivelse af projektet, herunder ændringer ifht oprindelig projektbeskrivelse

Overordnet beskrivelse af projektet, herunder ændringer ifht oprindelig projektbeskrivelse Deff Status på projektet 30. oktober 2015 Automatisk indhentning af oplysninger om statslige myndigheders digitale publikationer Overordnet beskrivelse af projektet, herunder ændringer ifht oprindelig

Læs mere

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark Bilag 1 Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark J.nr.: 370-4 9. december 2002 APO Tre scenarier, yderligere baggrundsmateriale, fem eksterne ekspertevalueringer

Læs mere

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet:

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet: Embase Quick Guide Fritekstsøgning (Basic Search) Skriv dine søgeord i søgefeltet og klik på Search. Der er mulighed for at gøre søgningen bredere ved at vælge Include Related Terms". Avanceret søgnng

Læs mere

Emneord Bibliografiske standarder, Katalogiseringsregler, danmarc2, Dansk bogfortegnelse, Bogmarkedet, Nationalbibliografien.

Emneord Bibliografiske standarder, Katalogiseringsregler, danmarc2, Dansk bogfortegnelse, Bogmarkedet, Nationalbibliografien. Hvor står hvad i bogen? Om betydningen af informationernes placering i bogen Udgiver: Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København K Telefon: 33 73 33 73 Telefax: 33 73 33 72 E-post: bs@bs.dk Hjemmeside:

Læs mere

PubMed - tips til søgning

PubMed - tips til søgning EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET PubMed - tips til søgning December 2017 Indholdsfortegnelse 1 Basens indhold... 1 2 Adgang til basen... 1 3 Søgemetoder... 2 3.1 Fritekstsøgning... 2 3.1.1 Muligheder

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

Embase Vejledning. Avanceret søgning (Advanced Search)

Embase Vejledning. Avanceret søgning (Advanced Search) Embase Vejledning Der er adgang til Embase fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til DEFF (www.tidsskrifter.deff.dk ) Har du ikke

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

arkiver, biblioteker og museer på internettet

arkiver, biblioteker og museer på internettet ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Specifikationer for fælles præsentation af data fra arkiver, biblioteker og museer

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Medicinsk Biblioteks hjemmeside. Procedure når du sidder ved en PC, der er koblet til sygehusets netværk

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Medicinsk Biblioteks hjemmeside. Procedure når du sidder ved en PC, der er koblet til sygehusets netværk Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Medicinsk Biblioteks hjemmeside Procedure når du sidder ved en PC, der er koblet til sygehusets netværk Vælg: http://www.aalborgsygehus.rn.dk/afdelinger/sygehusledelsen/medicinsk+bibliotek/

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region nu tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Søgeeksempel i PubMed:

Søgeeksempel i PubMed: Søgeeksempel i PubMed: Tværfagligt samarbejde omkring genoptræning efter udskrivning fra hospital Første skridt: Opløs problemformuleringen i de søgeord som dækker problemstillingen og endelig ikke flere

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Business Source Premier EBSCO

Business Source Premier EBSCO Få viden til at vælge VIA University College Dato: 8. juni 2015 Ref.: Robin Milner Business Source Premier EBSCO Indhold Om Business Source Premier Søgning Advanced Search Basic Search Thesaurus Søgehistorie

Læs mere

Bibliografisk Råd. Dagsorden. Referat af møde afholdt: Onsdag den 9. september 2009 kl hos Styrelsen for Bibliotek og Medier

Bibliografisk Råd. Dagsorden. Referat af møde afholdt: Onsdag den 9. september 2009 kl hos Styrelsen for Bibliotek og Medier 17. november 2009 Eva Sønderstrup-Andersen Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3359 Erik Thorlund Jepsen Chefkonsulent Direkte tlf.: 3373 3350 Bibliografisk Råd Referat af møde

Læs mere

Du kan søge på emner, forfattere eller titler og lave kædesøgninger på baggrund af artiklernes referencelister.

Du kan søge på emner, forfattere eller titler og lave kædesøgninger på baggrund af artiklernes referencelister. Scopus Scopus er en af de største og mest omfangsrige artikel- og citationsdatabase over peer reviewed litteratur, hvor du kan finde, analysere og få illustreret sammenhængen i engelsksproget videnskabeligt

Læs mere

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater PubMed Vejledning Vælg PubMed fra fagbibliotekets hjemmeside. Så får du samtidig adgang til mange artikler i fuldtekst. Udenfor hospitalets netværk skal du gå ind via fjernadgang til DEFF: Ansatte på Hospitalsenhed

Læs mere

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA NOTAT H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3373 3373 Telefax +45 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk EAN 5798000793132 CVR 2648986 4. marts 2016 Dansk overgang til

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

Vejledning for metadatabasen

Vejledning for metadatabasen Vejledning for metadatabasen Version 1.0, d. 20. juni 2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LOG IND... 4 ABONNERE PÅ RETTELSER OG ÆNDRINGER I DATASÆT VIA GEORSS... 4 SØGNING EFTER METADATA I METADATABASEN...

Læs mere

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte side Formidling 14457 ALT-tekster skal

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater PubMed Vejledning Vælg PubMed fra Fagbibliotekets hjemmeside. Så får du samtidig adgang til mange artikler i fuldtekst. Udenfor hospitalets netværk skal du gå ind via fjernadgang til DEFF. (www.tidsskrifter.deff.dk

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

SecureAware Compliance Analysis Manual

SecureAware Compliance Analysis Manual SecureAware Compliance Analysis Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i, hvordan du opretter compliance-checks.

Læs mere

Søgeeksempel i PubMed:

Søgeeksempel i PubMed: 1 Søgeeksempel i PubMed: Tværfagligt samarbejde omkring genoptræning efter udskrivning fra hospital Første skridt: Opløs problemformuleringen i de søgeord som dækker problemstillingen og endelig ikke flere

Læs mere

Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk

Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk For at kunne foretage en dataleverance/upload, skal du have den pågældende e-bog klar i formatet PDF eller epub. Ligeledes skal du have

Læs mere

2 Få adgang til CropNote

2 Få adgang til CropNote [1] CropNote brugerguide CropNote er et nyt system udviklet til DLBR virksomhederne. Systemet gør det muligt for DLBR centrene at udsende egne plantefaglige påmindelser til deres landmænd via FarmTracking

Læs mere

Vidensbasens Søgeguide

Vidensbasens Søgeguide Vidensbasens Søgeguide Hvordan søger jeg?... 1 Emnesøgning (via drop-down-menu)... 1 Fritekstsøgning... 2 Søgning RM/RI eller konkret dom (via drop-down-menu)... 2 Afgræns din søgning... 3 Søgning med

Læs mere

Axiell Danmark. facebib. en vejledning

Axiell Danmark. facebib. en vejledning Axiell Danmark facebib en vejledning 20. marts 2013 Indhold 1 Introduktion... 4 1.1 Forudsætninger... 4 2 Hvad kan man på facebib?... 5 2.1 Link til forsiden... 6 2.2 Linksamling (Leksikon)... 6 2.3 Link

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt. Per Kahlen Hansen Biblioteket

Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt. Per Kahlen Hansen Biblioteket Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt Institut for Idræt Per Kahlen Hansen Biblioteket 2007 Københavns Universitet Guide til informationssøgning... 1 ved idrætsstudiet på

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Bibliografisk Råd. Referat af møde den

Bibliografisk Råd. Referat af møde den Bibliografisk Råd Referat af møde den 16.6.2011 Tilstede: SusanneThorborg, Elsebeth Kirring, Hanne Hørl Hansen, Bodil Wöhnert, Grethe Jacobsen og Erik Thorlund Jepsen Afbud fra: Tine Vind og Henriette

Læs mere

VEJE TIL VIDEN VIDEN

VEJE TIL VIDEN VIDEN VEJE TIL VIDEN VEJE TIL VIDEN DBC producerer metadata og udvikler den nationale it-infrastruktur til bibliotekerne, så borgerne let finder den information, de søger og bliver præsenteret for den på en

Læs mere

Vejledning til CINAHL Plus with Full Text

Vejledning til CINAHL Plus with Full Text Vejledning til CINAHL Plus with Full Text Vibeke Witt, Professionshøjskolen Metropol, 2013 Revideret af: Ester Hørmann, Professionshøjskolen Metropol, september 2015 Indholdsfortegnelse Databasens indhold...

Læs mere

Back to basics and fl ying into the future

Back to basics and fl ying into the future Back to basics and fl ying into the future Konference i Reykjavik den 1. - 2. februar 2007 Af Bente Herborg Christensen 2007 er året, hvor den islandske bibliotekaruddannelse kan fejre 50 års jubilæum,

Læs mere

Hvordan søger du i LARM.fm?

Hvordan søger du i LARM.fm? Hvordan søger du i LARM.fm? Før vi beskriver, hvordan du søger og arbejder i LARM.fm, vil vi først introducere, hvordan LARM.fm brugerinterfacet ser ud. I øverste venstre hjørne findes søgefeltet og nedenunder

Læs mere

Brugervejledning til oprettelse af metadata

Brugervejledning til oprettelse af metadata Brugervejledning til oprettelse af metadata Når man vælger opret metadata og har valgt template kommer man ind på en side, der ser ud som nedenfor. 1 2 3 4 5 6 1. Layout: Når der skal oprettes metadata

Læs mere

Præsentation af deff.dk. Mogens Sandfær Center for Videnteknologi DTV DTU ms@dtv.dk

Præsentation af deff.dk. Mogens Sandfær Center for Videnteknologi DTV DTU ms@dtv.dk Præsentation af deff.dk Mogens Sandfær Center for Videnteknologi DTV DTU ms@dtv.dk DEF, bibliotekerne og portalen Netværkssamarbejde Alle sektorens biblioteker engageret I bredt konstruktivt samspil Også

Læs mere

Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og

Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og 1 Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og indholdsmæssigt supplerer PubMed. Søgning i Embase tager udgangspunkt i den emneordskontrollerede thesaurus, der kaldes EMTREE fra hvilke posterne

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Find vejen frem VIA University College Dato: 13. marts 2015 Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Formålet med at registrere og uploade dit afsluttende projekt til UC Viden er, at

Læs mere

Søgeeksempel i CINAHL:

Søgeeksempel i CINAHL: 1 Søgeeksempel i CINAHL: Denne vejledning gælder også for baserne PsycINFO; ERIC; GreenFILE; Teacher Reference Center; Regional Business News; Library, Information Sciene & Technology Abstracts; Business

Læs mere

Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek?

Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek? Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek? Slægtsforskernes Bibliotek (DIS Bibliotek) råder over omkring 20.000 bøger og andre værker med relevans for slægtsforskere, såsom slægtstavler, biografier,

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Statistikudtræk. 1 Introduktion

Statistikudtræk. 1 Introduktion Statistikudtræk MADS MENU: RAPPORT STATISTIK STATISTIKUDTRÆK (D.4.1.) Revideret 20-09-2010 1 Introduktion I MADS kan statistiske data trækkes ud via enten statistikudtræk eller perioderapporter. I statistikudtræk

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

VIA University College VIA Bibliotekerne CINAHL Plus

VIA University College VIA Bibliotekerne CINAHL Plus VIA University College VIA Bibliotekerne CINAHL Plus CINAHL Plus Indhold Om Cinahl... 2 Søgning... 2 Advanced Search... 3 Basic Search... 7 Cinahl Headings... 8 Søgehistorie... 9 Gem søgehistorien... 10

Læs mere

Digitale Videnssystemer: Notater

Digitale Videnssystemer: Notater Digitale Videnssystemer: Notater Sigfred Hyveled Nielsen IVA / Københavns Universitet 3. Semester Denne tekst er skrevet af Sigfred Nielsen, og stillet til rådighed under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel-DelPåSammeVilkår

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Søgning i EBSCO. Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED. Business Source Premier * e-book Community College

Søgning i EBSCO. Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED. Business Source Premier * e-book Community College 1 Søgning i EBSCO Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED Business Source Premier * e-book Community College ebook Collection * Political Science Complete ebook Community College Collection ERIC

Læs mere

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app.

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. En kort intro Version 1.2 22/11/2012 Danske Tegneserieskabere har lavet appen for at give medlemmer og andre en nem adgang til at publicere

Læs mere

Søgeeksempel i CINAHL:

Søgeeksempel i CINAHL: 1 Søgeeksempel i CINAHL: Denne vejledning gælder også for baserne PsycINFO; ERIC; GreenFILE; Teacher Reference Center; Regional Business News; Library, Information Sciene & Technology Abstracts; Business

Læs mere

29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale udgivelser.

29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale udgivelser. Kulturstyrelsen Adresse By Att.: DEFF Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Workshop 24. oktober 2008 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier Helle Brink Statsbiblioteket 1 Hvad er WorldCat? WorldCat er en verdensdækkende

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5 EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero version 5 En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word - sådan deler du referencer November

Læs mere

KATALOGSØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH

KATALOGSØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH KATALOGSØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune 2000 Adgang til CU s katalog på Internettet kan man få via CU s hjemmeside: www.cu.dk eller følgende

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word Maj 2017 Indholdsfortegnelse Tilføj/Download

Læs mere

Søgning i PubMed. Onsdag d. 7. januar Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen Maria Østerbye

Søgning i PubMed. Onsdag d. 7. januar Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen Maria Østerbye Søgning i PubMed Onsdag d. 7. januar 2015 Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen bnc@statsbiblioteket.dk Maria Østerbye maoe@statsbiblioteket.dk Dagens program Søgestrategi PubMed Herunder at skaffe

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere