Metadatakataloger. Udarbejdet for Biblioteksstyrelsen af Arbejdsgruppen vedrørende Metadatakataloger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metadatakataloger. Udarbejdet for Biblioteksstyrelsen af Arbejdsgruppen vedrørende Metadatakataloger"

Transkript

1 Metadatakataloger Udarbejdet for Biblioteksstyrelsen af Arbejdsgruppen vedrørende Metadatakataloger Rapporter fra Biblioteksstyrelsen 5 Redaktion Vibeke Cranfield Udgivet i 2003 af Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København K Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Rapporten er kun tilgængelig på Biblioteksstyrelsens hjemmeside Forsidelayout: Stæhr Reklame & Marketing Typografi: Times New Roman PS ISSN: X Elektronisk ISBN:

2 Metadatakataloger Udarbejdet af Arbejdsgruppen vedrørende metadatakataloger 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Kommissorium og medlemmer 6 Kapitel 1 7 Functional Requirements for Bibliographic Records og anbefalingerne fra American Libraries Association Kapitel 2 11 CORC - registrering af internetressourcer i USMARC og DC Kapitel 3 13 Dublin Core, danmarc2 og katalogisering Kapitel 4 16 Danske nettjenesters og portalers brug af metadata som katalogdata Kapitel 5 32 Registrering af Internetressourcer i DC på Dansk BiblioteksCenter Kapitel 6 36 Opsummering og anbefalinger Referencer 39 3

4 Indledning I Danmark foregår der registreringer af netpublikationer til bibliotekers websider, til nettjenester og fagportaler, her kan nævnes BibHit, Folkebibliotekernes Net Guide, Netkat, Dansk BiblioteksCenters registreringer og fagportalerne i regi af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Fælles for de registreringer der sker i dag, er at man i mere eller mindre grad har opfundet format og katalogiseringsregler til lejligheden eller efter behov. I nogle af projekterne har man taget udgangspunkt i Dublin Core-skemaet, undertiden med individuelle tilføjelser af flere felter. I andre har man opbygget en selvstændig registreringsform. Med udgangspunkt i registreringsniveau og genfindingsmulighed i de enkelte projekter har man i nærværende fremstilling fundet det relevant at sammenholde projekternes nuværende indhold med de mere generelle anbefalinger der er fremsat vedrørende brug af metadata som katalogdata. Rapporten beskæftiger sig primært med Dublin Core, og i mindre grad med MARC. Til belysning af udfordringer og fordele ved registrering i Dublin Core og Dublin Core-lignende formater, opridses indledningsvist kravene til katalogen. De overvejelser om brugen af DC som katalogdataformat, der er udgivet af ALA, er draget frem. De belyser bl.a. de forskelle der er mellem funktionalitet ved brug af henholdsvis DC og MARC. Som eksempel på et stort metadatakatalog er CORC/Connexion beskrevet. Endvidere beskrives og vurderes registeringsniveauerne hos de danske bibliotekers nettjenester, portaler og Dansk BiblioteksCenter. Dansk BiblioteksCenter har venligt stillet oplysninger og overvejelser om metadataregistreringerne i eget regi til rådighed, herunder beskrivelsen af den endnu ikke offentliggjorte database MetaNet. Da kapitlet (5) er udarbejdet af den involverede part, har det en lidt anden karakter end de efterfølgende vurderinger af øvrige danske nettjenester og portaler. Arbejdsgruppen har dog vurderet at indsigten i arbejdet med MetaNet er væsentlig for biblioteksoffentligheden, og i sammenhængen med emnet for nærværende rapport. Ønsket er at nærværende rapport kan danne baggrund for en fælles opfattelse af de minimumskrav vi ønsker at stille til en registrering/katalogisering af en bibliografisk enhed i det samarbejdende danske biblioteksvæsen. Formålet er derudover at anbefale en registreringspraksis der kan medvirke til at sikre mulighederne for samsøgning og understøtte datafællesskaber. Beskrivelserne i nærværende rapport er udarbejdet i slutningen af 2001 og i løbet af Vurderingerne grunder sig derfor til en vis grad på et øjebliksbillede. Der tages forbehold for at der kontinuerligt kommer nye 4

5 fagportaler til, og at der, måske medens dette læses, sker ændringer i eksisterende nettjenester. 5

6 Kommissorium Arbejdsgruppen, der startede sin udredning i starten af 2001, fik følgende kommissorium: Formål At undersøge og vurdere anvendelsen af metadata (Dublin Core) som katalogposter, samt udarbejde danske retningslinier for hvornår der bruges metadata og hvornår der foretages DanMARC2-katalogiseringer. Opgave Biblioteksstyrelsens vejledninger om metadata i danske netpublikationer er planlagt at skulle suppleres med et bind om metadatakataloger. Som baggrund herfor skal arbejdsgruppen: undersøge anvendelsen af metadata som katalogdata i udlandet undersøge anvendelsen af metadata som katalogdata i danske forsøg og kataloger udarbejde danske retningslinier for brug af metadata som katalogposter. Tidsplan Arbejdsgruppen udarbejder tidsplan på sit første møde og forelægger den på nærmest følgende KDU møde. Medlemmer Mona Brügge-Nielsen, Det nordjyske Landsbibliotek Henriette Fog, Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek Birgit Gøtterup, Dansk BiblioteksCenter Erik Thorlund Jepsen, Danmarks Biblioteksskole Charlotte C. Pedersen, Biblioteksstyrelsen Jytte Hansen, Dansk BiblioteksCenter har bidraget med rapportens kapitel 5. 6

7 Kapitel 1 Functional Requirements for Bibliographic Records og anbefalingerne fra American Libraries Association - De teoretiske og de internationale overvejelser om metadata som katalogdata - Functional Requirements for Bibliographical Records (FRBR) og metadata. - ALA s (American Libraries Association) metadatarapport. Anvendelse af metadata som katalogdata har i international sammenhæng været, og er løbende, genstand både for stor interesse samt grundige overvejelser og undersøgelser. Der har i særlig grad været fokus på de metadataformater som er udviklet til brug for netpublikationer, især Dublin Core og TEI. American Library Association har udarbejdet en rapport der evaluerer metadata i den sammenhæng (især DC og TEI) som kilde til katalogdata for kataloger, som baserer deres regelsæt på AACR2. MARC-katalogiseringerne berøres, men behandles ikke i dybden. Der indgår i nærværende rapport en gennemgang og vurdering af disse anbefalinger i dansk sammenhæng. Dublin Core Metadata Initiative har udarbejdet retningslinier for en Library Application Profile, der skal kunne anvendes til implementering af Dublin Core i bibliotekssammenhæng. Resultaterne af dette arbejde vil ligeledes være af interesse for danske bibliotekers brug af metadata som katalogdata. Et eksempel på metadatagenerering foregår i OCLCs CORC-base (nu Connexion), hvor der automatisk tildeles Dublin Core metadata ved tilmelding af et givet link. CORC er under stadig udvikling, i øjeblikket arbejdes der med manuel tilknytning af autoritetsposter til registreringerne. Der udvikles endvidere på et automatisk opslag i en autoritetsfil. Planen er at den skal være færdig i løbet af

8 Hvad er metadatakataloger? Defintionen af metadata er grundlæggende : data om data. Metadataformatet beskriver det elementsæt, de felter og delfelter eller de tags der angiver hvilke data (f.eks. forfatter, udgiver, årstal, emne) der kan beskrives ved hjælp af det givne format. Katalogiseringsregler er regler der angiver hvilke data der medtages i registreringen, angiver dataindholdets form, samt foreskriver hvilke kilder der skal konsulteres. De mest udbyggede regler, og de med den længste historie, for angivelse af indholdets form, er AACR (Anglo American Cataloguing Rules). I bibliotekssammenhæng bruges i Danmark - og de fleste andre lande - metadataformatet MARC (eller MARC-kompatible formater) som er udviklet til brug for bibliotekskatalogerne og indeholder bibliotekernes kildedata. MARC-formatet skaber i sammenhæng med katalogiseringsreglerne grundlag for en ensartet registrering der sikrer genfinding af dokumenter (Information Retrieval), og mulighed for at forfølge relationer mellem dokumenter. Formatets primære funktion er at understøtte brugerens mulighed for at kunne søge/finde information, at kunne identificere information, at kunne udvælge information og at få adgang til dokumenterne. Andre metadataformater f.eks. Dublin Core er udviklet til brug for registrering af Internetressourcer og hovedsageligt for at opfylde to hensigter: understøtte søgning og skaffe adgang til informationen. De er som hovedregel udviklet for ikke-professionelle. Termen metadata har vundet indpas i fagsproget i takt med udviklingen af Dublin Core-formatet. Derfor ligger det implicit i arbejdsgruppens kommissorium at det der vurderes her, er kataloger der indeholder og præsenterer Dublin Core-registreringer. Functional Requirements for Bibliographical Records De funktionelle krav til katalogen, Functional Requirements for Bibliographical Records (FRBR), foreskriver at man ved hjælp af katalogen skal kunne Finde Identificere Udvælge Få adgang til bibliografiske entiteter. 8

9 Dublin Core, som elementsæt betragtet, kan i nogen udstrækning understøtte opfyldelsen af brugerkravene, som de er udtrykt i FRBR, men den i praksis manglende etablering af regelsæt og procedurer for at styre indhold af dataelementerne gør dem mindre egnet som katalogdata. Katalogdata, som de er udtrykt i MARC-posten, er optimeret til at understøtte ovenstående fire krav på en måde som ikke kan forventes af f.eks. Dublin Core-data. Brugen af autoritetskontrol forøger muligheden for at finde dokumenter som har samme ophav, emne eller er forskellige repræsentationer af samme værk. En homogen katalogpraksis tilføjer betragtelige værdier til de rådata der beskrives. Ved en homogen katalogpraksis forstås at ressourcen er beskrevet i en bibliografisk post og at de tilføjede værdier understøtter genfinding, identifikation, udvælgelse og adgang. Poster fra en katalogpraksis som ikke understøtter dette, behøver derfor ikke at være bedre end en Dublin Coreregistrering. Anbefalingerne i det følgende er udformet på baggrund af FRBR. Kapitel 1.2 ALA s anbefalinger I relation til emnet for nærværende rapport, har arbejdsgruppen fundet det væsentligt at præsentere de anbefalinger der blev fremlagt af en arbejdsgruppe under American Libraries Association. Konklusionerne blev publiceret i Den danske arbejdsgruppe har vurderet at rapporten stadig indeholder en velunderbygget vurdering af metadata som katalogdata. Hovedkonklusionerne er følgende : Metadata udnyttes mest effektivt i et system der er designet til at understøtte disse. Metadata såsom DC er ikke til brug i bibliotekskataloger, medmindre disse bliver dannet med samme betydning og indhold som er besluttet ud fra AACR2 regler og regler for emne-indeksering. Imidlertid kan disse metadata anvendes som en nyttig kilde for dem der katalogiserer elektroniske ressourcer De fleste metadata er ikke lavet for at give tilstrækkelig information til at understøtte en skelnen mellem ressourcer, ej heller versioner. De tjener til genfinding og ikke til beskrivelse. Skal de bruges, skal der gives link til en fuld beskrivelse, eller der skal kunne linkes direkte til ressourcen Autoritetskontrol af data som lægges i metadataformater, er ikke et krav. Skal disse data genbruges til en katalog, skal der udføres kontrol inden data lægges ind. Undlader man imidlertid dette, anbefales det at disse data lægges i 9

10 en separat base. Ellers mister databasen en betydelig del af sin konsistens og standard. Det vil også betyde at katalogprincipperne brydes (Cutter 1 ) Metadataudviklere har fokuseret mere på struktur af format/formular end på regler for semantik og indhold, hvilket AACR2 understøtter. Der har været fokuseret på mulighederne for dataoverførsel mellem forskellige formater og skemaer, men ikke på om der var overensstemmelse mellem, og fælles regler for, dataindholdets form (som f.eks. AACR) Metadata fra en ikke-aacr-tilpasset kilde vil altid kræve en rekatalogisering ved integrering i bibliotekskatalogen Anvendelsen af metadataskemaer som Dublin Core må understøttes af institutioner der fungerer som ansvarlige autoriteter i forhold til dataregistrering og vedligeholdelse. 1.3 Sammenfatning af de generelle overvejelser Dublin Core bør primært anvendes til genfinding og ikke til vidensrepræsentation, det sidste foregår bedst ved hjælp af strukturerede repræsentationer som i MARC-formater, med anvendelse af katalogiseringsregler og struktureret emnerepræsentation(f.eks. klassifikationssystemer). Det er også væsentligt at notere sig at anbefalingen går på at man ikke uden videre bør integrere metadata fra forskellige kilder (jvnf ). 1 Cutter, C.A. (1876). Rules for a Printed Dictionary Catalogue. I: Public Libraries in the United States of America : Their History, Condition & Management : A Special Report of the U.S. Commissioner of Education: Part II. Washington : Government Printing Office. S

11 Kapitel 2 CORC registrering af internetressourcer i USMARC og DC - OCLC's kvalitetsvurderede links, katalog og metadatagenerator - OCLC's CORC metadatagenerator (Connexion) Cooperative Online Ressource Catalogue (CORC) er en fælleskatalog startet og understøttet af Online Computer Library Center 2 (OCLC). CORC s målsætning er som fælleskatalogen at opbygge en global database og et netværk med udvalgte og kvalitetsvurderede internetressourcer. OCLC s opgave er at understøtte de deltagende institutioner via dette delesystem, og de tilbyder at man kan få sine forpligtelser i forbindelse med disse ressourcer opfyldt på en hensigtsmæssig og økonomisk rentabel måde. I CORCsamarbejdet er i øjeblikket ca. 481 institutioner, hovedsagelig biblioteker. Det skal for god ordens skyld bemærkes at siden beskrivelsen til denne rapport, har CORC skiftet navn til Connexion. De faciliteter, som OCLC understøtter, er 1) Vejledninger til katalogisering og håndtering af USMARC/MARC21 og DC 2) opretholde katalogens integritet og udvikling 3) udvælge kvalitetsressourcer 4) løbende kontrol af links. CORC-systemet understøtter følgende faciliteter i katalogiseringsprocessen: Kontrolmuligheder for valg af kontrollerede emneord i Thesauri (bl.a. MESH), og kontrol og valg af navneformer i autoritetsfiler. Katalogiseringsregelsættet er Anglo American Cataloguing Rules 2. ed. (AACR2) og vejledning er udarbejdet af OCLC. De inddaterende biblioteker kan registrere i to formater USMARC og DC. I retningslinierne gives dog udtryk for at MARC er standarden og DC er supplement. Der er ingen retningslinier for i hvilke tilfælde man anbefaler MARC fremfor Dublin Core. Der er kun givet udtryk for at begge formater er valgt til at understøtte databasen, idet man kan udnyttet begge formaters fordele og ulemper. I CORC s orientering er ingen angivelse af hvilke, og hvor mange, biblioteker der rent faktisk indddaterer i CORC. CORC konverterer USMARC/MARC21 posterne til DC og angiver at denne konverteringsproces er uproblematisk. Navneformer i DC er inverterede og delfelterne fra MARC er angivet med prik. Problematisk er konverteringen den 2 OCLC er en ikke-kommerciel medlemsorganisation der betjener biblioteker i 86 lande verden over. 11

12 anden vej, hvilket der ikke er fundet en endelig løsning på fra OCLC s side endnu, men det angives at det er en af udviklingsopgaverne. I arbejdsgruppens undersøgelse af CORC-databasen er det korrekt at posterne fremstår i begge formater. Posterne bærer præg af ensartethed. Tidsskriftposter mangler til tider beholdningsangivelser og oplysninger om adgangsforhold. D.v.s. at man får indtryk af at de mere administrative dataelementer ikke er vægtet højt. I OCLC s retningslinier er angivet at lokalkatalogernes adgangsforhold skal angives i MARC-formatets 856-felt. Alle typer af dataelementer er rigt repræsenteret inden for de beskrivende og normative data. Dataelementer såsom sprog, publiceringstid etc. er mere uensartede. I det samlede hele fremstår posterne i høj grad som anvendelige til at kunne understøtte de primære bibliografiske funktioner: genfinding, identificering, udvælgelse og lokalisering. Autoritetskontrolfaciliteten fremstår som godt integreret i inddataformularerne. Nærmere undersøgelse i databasen viser at AACR2 s krav til håndtering af navneformer ikke er opfyldt. Der laves automatisk et url-check af adressen i inddateringsformularen, når den opdateres. Ved gennemgang af DC-postfremvisningen får man helt klart en oplevelse af at se på et MARC-format hvor felterne i stedet er benævnt med Dublin Coreelementer. OCLC s udmelding om at MARC er standard-formatet og DC er det supplerende format, understreges af databasens fremtræden. CORC/Connexion databasen fremstår i sin helhed meget konsistent og ensartet og de lovede faciliteter synes at være til stede. DC s rolle i datasamarbejdet fremstår som sekundær, men DC s fordele er vægtet. Data indtastes af professionelle med fælles retningslinier og gode arbejdsfaciliteter. Konklusionen er at anvendes DC i et meget veldefineret miljø med central styring og fælles retningslinier, kan formatet anvendes. Det er dog ikke muligt at pege på at DC kan anvendes som et hovedinddata-format. Konvertering fra DC til MARC er ikke løst og DC er ikke indført på lige fod med MARC, men som et supplerende format. Guidelines for bibliographic description of internet resources: Connexion 12

13 Kapitel 3 Dublin Core, danmarc2 og katalogisering Kvaliteten af en registrering af en netressource kan vurderes ud fra om registreringen kan levere de nødvendige oplysninger i forhold til Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) krav om mulighed for at finde, identificere, vælge og skaffe netressourcen. Nedenfor undersøges kravene til registreringen i FRBR i forhold til Dublin Core. Et X i en rubrik betyder at elementet er af høj værdi for den pågældende funktion. Omvendt betyder et tomt felt ikke nødvendigvis at elementet slet ikke kan anvendes til den pågældende funktion. DC-element Finde Identificere Vælge skaffe Titel Udgave X X X X X X Forfatter eller ophav X X X Emne og nøgleord X X Beskrivelse X Udgiver X X X Anden bidragyder X X X Dato (udgivelsestidspunkt) X X Ressourcetype X X X Format X Identifikator X X X Kilde X X Sprog X X Relationer Filfortegnelse parallel trykt udgave programmel forudsat X X X X X X X Dækning X X Rettigheder X Dublin Core indeholder oplysninger som for nogle dokumenttypers vedkommende, er egnet til at finde, identificere, vælge og skaffe netressourcer, men for at oplysningerne skal fungere i en bibliografisk database stilles krav om entydighed i registreringen af de enkelte elementer. Dette betyder f.eks. at for at titlen skal kunne fungere som søgeelement, skal man forsøge at identificere den mest hensigtsmæssige titel, ligesom relevante alternative titler kan bringes som søgeelementer. 13

14 Nedenfor gennemgås Dublin Core elementerne med henblik på hvilke krav der stilles til de enkelte elementer: DC-element Titel Udgave Forfatter eller ophav Emne og nøgleord Beskrivelse Udgiver Anden bidragyder Krav Definition af hvad der opfattes som titel, og registrering af relevante titelelementer. Registrering af uniforme titler og standardtitler for musik Definition af forfatterbegrebet, især i forhold til udgivere og andre bidragydere Navneformsregler: inverteret m.v. Autoritetskontrol Angivelse af emnesystem og tilsvarende autoritetskontrol Definition af udgiverbegrebet i forhold til ophav Navneformsregler: Autoritetskontrol Definition af bidragyderbegrebet, f.eks. hvor meget skal der være bidraget med for at en bidragyder medtages Navneformsregler: Autoritetskontrol Dato (udgivelsestidspunkt) Standardiseret datoformat Ressourcetype Standardiserede typebetegnelser Format Standardiserede formatbetegnelser Identifikator Standardiserede identifikatorer Kilde Sprog Standardiserede sprogbetegnelser Relationer Standardiserede betegnelser Filfortegnelse parallel trykt udgave programmel forudsat Dækning Rettigheder Angivelse af standardiseringssystem og tilsvarende autoritetskontrol Kravene til registrering handler i meget høj grad om standardisering, dvs. regulering af de forhold som også for traditionelle materialer reguleres af katalogiseringsregler, standarder og autoritetskontrol. En simplificering af formatet i form af Dublin Core medfører altså ikke en reduktion i kravene til katalogisering. Registreringens kvalitet vil stadig afhænge af det valgte katalogiseringsniveau. Autoritetskontrol For at øge precision og recall i søgninger er autoritetskontrol nødvendig. Internationalt er der arbejdet med genbrug af det meget kostbare arbejde med 14

15 autoritetskontrol i en del år. Dette har indtil videre resulteret i at der er udarbejdet et sæt minimumskrav til autoritetsposter. De findes i Mandatory Data Elements for Internationally Shared Resource Authority Records : Report of the IFLA UBCIM Working Group on Minimal Level Authority Records and ISADN Derudover er der i IFLA-regi netsat en arbejdsgruppe som arbejder med autoritetskontrol: Functional Requirements and Numbering of Authority Records working group Endvidere er der i EU-regi taget initiativ til at undersøge mulighederne for en fælles standard for autoritetskontrol for biblioteker, museer og arkiver. Arbejdet foregår i LEAF-projektet: 15

16 Kapitel 4 Danske nettjenesters og portalers brug af metadata som katalogdata - Resumé - BibHit - FNG - Fagportalerne i Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek - Sammenligning af funktionalitet ved henholdsvis Dublin Core og Dansk BiblioteksCenters retningslinier for registrering af Internetressourcer i danmarc2. Resumé For de nettjenester og portaler der er vurderet, er der en række fælles karakteristika Der er mangel på regelanvendelse i inddateringerne, og registreringerne fremstår derfor samlet set som mere eller mindre uensartede Der er manglende homogenitet i opslagene Der er ikke mulighed for autoritetskontrol. Dublin Core-skemaet er anvendt i de fleste af projekterne, men der vælges ret forskelligt med hensyn til katalogiseringsniveau, også inden for det enkelte projekt. Hvis der ikke stilles krav til uddannelsesniveau og katalogiseringserfaring hos katalogisatorerne, er det svært at opnå homogenitet i databasen/katalogen. En fælles metadata-pool, dvs. fællesmængden af registrerede publikationer og websider i de danske nettjenester og portaler vil sandsynligvis fremstå som rodet og usammenhængende, både p.g.a. den manglende dækning inden for et bestemt område/en bestemt kategori, og på grund af den uensartede katalogiseringspraksis, dels inden for det enkelte projekt, dels projekterne imellem. BibHit BibHit er et søgeværktøj udviklet af Århus Kommunes Biblioteker, Hobro Bibliotek, Gladsaxe Bibliotekerne og Silkeborg Bibliotek med støtte fra Biblioteksstyrelsens Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker og Overbygningsspuljen. giver adgang til søgning i en metadatakatalog med kvalitetsvurderede internetressourcer. Nettjenesten er designet til unge og voksne biblioteksbrugere som primær målgruppe og bibliotekernes informationsformidlere som sekundær målgruppe. 16

17 Formål Det overordnede formål med metadatakatalogen er at gøre kvalitetsvurderede internetressourcer i fuldtekstform til en integreret del af vidensformidlingen på bibliotekerne. Endvidere er det formålet at give slutbrugerne mulighed for at vælge samsøgning i metadatabasen og i en eller flere af de deltagende bibliotekers lokale bibliotekskataloger (ultimo juli 2002 i 8 bibliotekers databaser). På sigt skal samsøgning i BibHit være mulig via bibliotekernes egne brugergrænseflader. I BibHit-projektet deltager p.t. 25 biblioteker med Silkeborg Bibliotek som projektansvarlig samt et antal studerende på Biblioteksskolen. Metadatakatalogen indeholder omkring poster (ultimo juli 2002). Indsamling og selektion Indsamlingen af internetressourcer foretages dels automatisk via en høstmaskine, Combine harvester, hvor hver høstning udgør en deldatabase på serveren som katalogisatorerne kan udvælge ressourcer fra til katalogisering, og dels manuelt herunder forslag fra brugerne. Som hjælperedskaber til udvælgelse af ressourcer til metadatakatalogen findes der en guide til afsøgning af nettet (http://www.bibhit.dk/info/godelinksguide.htm), en materialevalgspolitik med få meget overordnede retningslinjer og en kort checkliste til kvalitetsbedømmelse af ressourcerne (http://www.bibhit.dk/info/mat_man.htm). De ressourcer der katalogiseres, er primært fuldtekstdokumenter på dansk, skandinavisk og engelsk, og det tilstræbes at dokumenterne skal være tilgængelige for brugerne inden for 1-2 klik. Betalingsressourcer medtages ikke. Katalogisering Formatet der anvendes i BibHit, er baseret på Dublin Core Metadata Element Set. Inddateringsformularen indeholder 10 af de 15 elementer som DCMES består af samt 8 supplerende elementer, hvoraf nogle er af administrativ karakter som ikke fremvises ved søgning. Nedenstående skema illustrerer formatets overensstemmelse med Dublin Core: Elementer i BibHit s inddateringsformular Tilsvarende element i Dublin Core Obligatorisk/ikke obligatorisk Automatisk generering Adresse (URL) DC.Identifier Obligatorisk Automatisk hvis indsamlet maskinelt Titel DC.Title Obligatorisk. Undertitel medtages også Forfatter DC.Creator Ikke obligatorisk. Ingen autoritetskontrol - slå gerne op i biblioteksdatabasen for 17

18 at finde den autoriserede udgave af forfatternavnet jf. hjælpeteksten. Personnavne inverteres. Navne på organisationer med klart hierarki angives i nedadgående rækkefølge Udgiver DC.Publisher Ikke obligatorisk. Ingen autoritetskontrol. Er ophav og udgiver identiske, udfyldes Udgiver også Beskrivelse DC.Description Obligatorisk Kontrollerede emneord DC.Subject Obligatorisk. Autoritetskontrol via BibHits emneordsliste baseret på DBC s liste over kontrollerede emneord Ukontrollerede emneord DC.Subject 18 Ikke obligatorisk. Kan udfyldes jf. hjælpeteksten. Ressourcens egne emneord på originalsproget kan også placeres her Sprog DC.Language Obligatorisk + drop down menu Dato for udgivelse DC.Date Ikke obligatorisk Opdateringsdato Ikke obligatorisk Slettedato Ikke obligatorisk Ressourcetype DC.Type Ikke obligatorisk + drop down menu med 6 hovedkategorier - følger BS anbefalinger Format DC.Format Ikke obligatorisk + drop down menu følger BS anbefalinger Automatisk Text Automatisk Text/html Størrelse Ikke obligatorisk Bytes og/eller sider Egnethed Ikke obligatorisk Bibliotekstype Obligatorisk Automatisk via login Bibliotek + initialer Obligatorisk Automatisk via login Behandling Obligatorisk Automatisk Dato for katalogisering Obligatorisk Automatisk

19 Dato for opdatering af posten Automatisk ved efterfølgende rettelser Dublin Core-elementerne Andre bidragydere (DC.Contributor), Rettigheder (DC.Rights), Dækning (DC.Coverage), Kilde (DC.Source), Relationer (DC.Relation) har tidligere været integreret i formularen, men er blevet fravalgt i Elementet Dækning (DC.Coverage) dækkes i nogen grad af de kontrollerede emneord for perioder og stednavne i emneordsfeltet (jvf. BS definition af elementet). Som hjælperedskaber for katalogisatorerne findes der En katalogiseringsmanual med vejledning og gode råd til henholdsvis automatisk og manuelt indsamlede ressourcer. Indeholder kun få egentlige regler (http://www.bibhit.dk/info/kat_man.htm) Korte hjælpetekster med få regler og eksempler i inddateringsformularen Emneordsmanual og browser (http://www.bibhit.dk/info/emne_man.htm) DC-BibHit knappen - en form for Dublin Core metadata editor der muliggør automatisk overførsel af ressourcens metadata til de respektive elementer i BibHits inddateringsformular Databasen vedligeholdes ved automatisk url-check. Søgning Der findes to søgeflader en simpel og en avanceret (sidstnævnte netop implementeret i en forbedret udgave) begge med mulighed for at vælge parallelsøgning i en eller flere af p.t. 8 bibliotekers databaser. I fritekstsøgningen er frasesøgning og søgning med booleske operatorer mulig. Ved mange hits er det muligt at præcisere søgningen inden for titel, forfatter, udgiver og sprog. I den avancerede søgning kan der vælges sprog, og søgningen kan præciseres med booleske operatorer inden for elementerne titel, forfatter, udgiver, emneord og url. Hjælpetekster er tilknyttet de enkelte elementer. Skanning i systemets registre er ikke mulig undtagen i forbindelse med de kontrollerede emneord, hvor der i den avancerede søgeflade er adgang til emneordslisten. Der er to fremvisningsformater et oversigtsformat der viser titel, hel eller delvis beskrivelse (max. ca. 125 tegn), emneord og url samt ikon for materialetype et flere oplysninger - format med overskrifter tilknyttet der ud over de obligatoriske elementer fremviser forfatter, udgiver, dato (udgivelse/opdatering) og størrelse, hvis de er registreret. 19

20 Format, ressourcetype samt dato for registrering fremvises ikke. Sidstnævnte burde imidlertid fremvises på grund af ressourcernes overvejende dynamiske karakter. Dokumenternes indre formbetegnelse indgår i registreringen fra omkring 2002 via kontrollerede emneord, hvilket forbedrer søgemulighederne især i forbindelse med samsøgning i bibliotekskatalogerne. På søgeresultatsiden fremvises antallet af hits i BibHit samt ved samsøgning antal hits i bibliotekernes databaser øverst i skærmbilledet. Søgeresultatet fremvises med 10 poster ad gangen fra henholdsvis BibHit og bibliotekskatalogerne. Rækkefølgen af posterne ved fritekstsøgning i BibHit bestemmes af antal gange søgeordene optræder i posterne, mens posterne i bibliotekskatalogerne fremvises efter registreringstidspunktet. Vurdering En undersøgelse af et udvalg af katalogiseringer i BibHit fra 2002 viser at katalogiseringerne ofte fremtræder inkonsistente, og at katalogiseringsniveauet er svingende. Posterne bærer præg af at der ikke findes et udførligt regelsæt for katalogiseringspraksis, og at der ikke er krav om navneformskontrol. Der er stor forskel på præcisionen i og omfanget af den indholdsbeskrivende note samt graden af udførlighed og specificitet i emneindekseringen. Endvidere mangler der ofte et samspil mellem indholdsnote og emneord. Der er ligeledes flere eksempler på problemer med bestemmelsen af funktionerne ophav/udgiver. Posterne understøtter derfor i varierende grad de fire brugertasks i FRBR. Overordnet set er vurderingen imidlertid at posterne udmærket kan understøtte genfinding ved emnesøgninger, som er brugernes foretrukne søgekriterium, enten ved brug af fritekstsøgningen og muligheden for at præcisere søgningen ved mange hits, eller via den avancerede søgeflade hvor den kontrollerede emneordsliste kan anvendes, hvilket mindsker støj i søgningen og samtidig forbedrer kvaliteten af søgningen ved samsøgning i bibliotekskatalogerne. Derimod understøttes genfinding ved søgninger på personligt/korporativt ophav i ringe grad på grund af den manglende navneformskontrol samt ophav/udgiver problematikken, specielt ved samsøgning i bibliotekskatalogerne en problemstilling der intensiveres i takt med, at antallet af poster vokser i BibHits database. Med hensyn til at identificere er grundlaget i posterne utilstrækkeligt. Af obligatoriske data findes kun titel (ikke varianttitler), url og sprog som primært identificerende data. Oplysninger om ophav og udgiver er ikke obligatoriske, dato for udgivelse/opdatering er ofte fraværende, type og format fremvises ikke, og oplysninger om kilde og relationer er fravalgt. Som helhed betragtet kan posterne udmærket understøtte brugerne i at udvælge internetressourcer gennem de obligatoriske elementer titel, beskrivelse og emneord i forening. Relevansbedømmelsen kan ofte foretages i oversigtsformatet ved emnesøgninger, da både titel, hel eller delvis beskrivelse, 20

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Mapning danmarc2 til DKABM Dato : 2009-08-25 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen Titel : Fælles ABM indholds- og transportformat Dato : 2009-08-28 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Dansk Strategi for registrering og formidling af Internetressourcer

Dansk Strategi for registrering og formidling af Internetressourcer Dansk Strategi for registrering og formidling af Internetressourcer Rapport udarbejdet for Nationalbibliografisk Udvalg Af en arbejdsgruppe bestående af Birte Christensen-Dalsgaard (Statsbiblioteket),

Læs mere

Metadata i danske netpublikationer. Brugervejledning. Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen

Metadata i danske netpublikationer. Brugervejledning. Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 1 Metadata i danske netpublikationer Brugervejledning Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen København 1999 2 Metadata i danske netpublikationer Brugervejledning Vejledninger fra Biblioteksstyrelsen 3 Udarbejdet

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark Bilag 1 Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark J.nr.: 370-4 9. december 2002 APO Tre scenarier, yderligere baggrundsmateriale, fem eksterne ekspertevalueringer

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet:

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet: Embase Quick Guide Fritekstsøgning (Basic Search) Skriv dine søgeord i søgefeltet og klik på Search. Der er mulighed for at gøre søgningen bredere ved at vælge Include Related Terms". Avanceret søgnng

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater PubMed Vejledning Vælg PubMed fra Fagbibliotekets hjemmeside. Så får du samtidig adgang til mange artikler i fuldtekst. Udenfor hospitalets netværk skal du gå ind via fjernadgang til DEFF. (www.tidsskrifter.deff.dk

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Embase Vejledning. Avanceret søgning (Advanced Search)

Embase Vejledning. Avanceret søgning (Advanced Search) Embase Vejledning Der er adgang til Embase fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til DEFF (www.tidsskrifter.deff.dk ) Har du ikke

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte side Formidling 14457 ALT-tekster skal

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

SecureAware Compliance Analysis Manual

SecureAware Compliance Analysis Manual SecureAware Compliance Analysis Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i, hvordan du opretter compliance-checks.

Læs mere

Web of Science Vejledning

Web of Science Vejledning Web of Science Vejledning Der er adgang til Web of Science fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til DEFF (www.tidsskrifter.deff.dk)

Læs mere

Henning Grauballe og Kirsten Marie Strunck Søgning og navigation

Henning Grauballe og Kirsten Marie Strunck Søgning og navigation dansk BiblioteksForskning tidsskrift for informations og kulturformidling Henning Grauballe og Kirsten Marie Strunck Søgning og navigation Udnyttelse af kontrollerede data i danske folkebibliotekers webkataloger

Læs mere

3 OPRETTELSE AF SIDER

3 OPRETTELSE AF SIDER 3 OPRETTELSE AF SIDER En af VuptiWebs styrker er muligheden for at oprette forskellige sidetyper og - ikke mindst - sider, som automatisk henter data fra vores administrationsprogram (DOFPro). I første

Læs mere

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Dato: 9. februar 2015 Ref.: Charlotte Qvist - VIA Bibliotekerne CINAHL Complete Indhold Om CINAHL Complete 2 Søging..2 Advanced Search 3 Basic Sarch 7 CINAHL Headings.8

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og

Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og 1 Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og indholdsmæssigt supplerer PubMed. Søgning i Embase tager udgangspunkt i den emneordskontrollerede thesaurus, der kaldes EMTREE fra hvilke posterne

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Foredrag om Vidensorganisation i universitetsbiblioteker KUB som case (5. oktober 2006)

Foredrag om Vidensorganisation i universitetsbiblioteker KUB som case (5. oktober 2006) Foredrag om Vidensorganisation i universitetsbiblioteker KUB som case (5. oktober 2006) 0. Indledning 1. Organisering af egne dokumenter a. Skal vi have samlinger på åbne hylder b. Hvis fortsat samlinger

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

A 1 MA 1 MA 1 EMA 1 TEMA 1 DBC APRIL 2003 OM VIDEN OM VIDEN

A 1 MA 1 MA 1 EMA 1 TEMA 1 DBC APRIL 2003 OM VIDEN OM VIDEN VIDEN DBC A A MA EMA EMA TEMA MA Nyt DanBib-koncept Debatten om fælleskatalogets fremtid har ført andre diskussioner med sig, bl.a. prissætning. DBC har netop sendt et nyt DanBib-koncept ud til høring

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Find vejen frem VIA University College Dato: 13. marts 2015 Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Formålet med at registrere og uploade dit afsluttende projekt til UC Viden er, at

Læs mere

Digitale Videnssystemer: Notater

Digitale Videnssystemer: Notater Digitale Videnssystemer: Notater Sigfred Hyveled Nielsen IVA / Københavns Universitet 3. Semester Denne tekst er skrevet af Sigfred Nielsen, og stillet til rådighed under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel-DelPåSammeVilkår

Læs mere

Bilag 1: Ordliste. Bilag 1: Ordliste 141

Bilag 1: Ordliste. Bilag 1: Ordliste 141 Bilag 1: Ordliste 141 Bilag 1: Ordliste Da det behandlede område indeholder mange nye termer, som ikke nødvendigvis alle kender, og da disse termer opfattes forskelligt, har vi udarbejdet denne ordliste,

Læs mere

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google Danhost Webshop Bliv fundet på Google SEO - Søgemaskineoptimering Når du arbejder med SEO, er det med henblik på, at din hjemmeside eller webshop skal dukke op i søgeresultaterne på f.eks. Google når en

Læs mere

Søgeeksempel i PubMed:

Søgeeksempel i PubMed: 1 Søgeeksempel i PubMed: Tværfagligt samarbejde omkring genoptræning efter udskrivning fra hospital Første skridt: Opløs problemformuleringen i de søgeord som dækker problemstillingen og endelig ikke flere

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app.

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. En kort intro Version 1.2 22/11/2012 Danske Tegneserieskabere har lavet appen for at give medlemmer og andre en nem adgang til at publicere

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS

KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE VERSION 1 - OPDATERET AUGUST 2015 SIDE 2/8 KUNDEGUIDE Denne miniguide viser dig, hvordan du søgemaskineoptimerer dine artikler og sider i WordPress. Udover de officielle retningslinjer for en

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber LANDSBYGGEFONDEN Orientering om indhold og dataoverførsel til boligportalen Danmarkbolig.dk Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber November 2007 Indledning... 2 Den boligsøgendes muligheder...

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX

LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX I denne guide kan du læse om hvordan du udfører avancerede søgninger i REX, der er Det Kongelige Biblioteks katalog. De 2 faneblade Når du skal søge i REX skal du først beslutte

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

ACTONAS WEBSITE Onlinebestilling og support, når det passer dig!

ACTONAS WEBSITE Onlinebestilling og support, når det passer dig! ACTONAS WEBSITE Onlinebestilling og support, når det passer dig! www.actonacompany.com 2 FORDELE Du kan afgive ordrer via vores website, når det passer dig. Få detaljeret produktinformation, når du har

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

SÅDAN SIKRER DU KVALITETEN I DIT INDHOLD PÅ SUNDHED.DK. Vejledning til redaktører. Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0

SÅDAN SIKRER DU KVALITETEN I DIT INDHOLD PÅ SUNDHED.DK. Vejledning til redaktører. Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0 SÅDAN SIKRER DU KVALITETEN I DIT INDHOLD PÅ SUNDHED.DK Vejledning til redaktører Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0 INDHOLD Vejledning til redaktører 1 Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Adgang til CU s samlinger fås via: www.cu.dk. Klik på Søg og bestil. Vælg

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Vælg Cinahl Headings (fra øverste blå linie). Hvis vi f.eks. søger på hypothermia:

Vælg Cinahl Headings (fra øverste blå linie). Hvis vi f.eks. søger på hypothermia: Cinahl Quick Guide (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) er en amerikansk bibliografisk database. Basen dækker især syge- og sundhedspleje samt beslægtede discipliner som fysioterapi,

Læs mere

LAV GODE SØGNINGER I REX

LAV GODE SØGNINGER I REX LAV GODE SØGNINGER I REX I denne guide kan kan du læse om, hvordan du laver gode og præcise søgninger i REX. Når du søger i REX, skal du skrive et eller flere søgeord, fx forfatter og relevante ord i titlen

Læs mere

Vejledning for emneredaktører til EUKN.dk s hjemmeside

Vejledning for emneredaktører til EUKN.dk s hjemmeside 8. december 2006. Vejledning for emneredaktører til EUKN.dk s hjemmeside Der er nogle grundopgaver, som vi forventer, emneredaktionerne løser. Det er: en kort beskrivelse til emnets forside levering af

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden

Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden 1. Sørg for at have lavet dine filer om til PDF. Gerne ét samlet PDF-dokument. 2. Gå ind på StudieInfo fra forsiden af www.ucn.dk

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE Jes Ryttersgaard Hvordan vil Inspire påvirke kommunerne? Indirekte påvirkninger Kommunen som omfattet af INSPIRE Kommunen som bruger af INSPIRE

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20 Indhold Introduktion...3 Formål...3 Support...3 0. Systemkrav...4 0.1 Internet browser...4 0.2 PDF Reader...4 0.3 Hvordan tillades pop-up vinduer...4 0.4 Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer 8...6

Læs mere