WHITE PAPER. Your service. Effektbaseret Service Management. Praktisk implementering og styrkelse af kundevendte værdier. Et White Paper udarbejdet af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WHITE PAPER. Your service. Effektbaseret Service Management. Praktisk implementering og styrkelse af kundevendte værdier. Et White Paper udarbejdet af"

Transkript

1 Your service Effektbaseret Service Management Praktisk implementering og styrkelse af kundevendte værdier. Et White Paper udarbejdet af

2 Resumé. Formålet med dette White Paper er at vise, hvordan etablering af en mere kundevendt driftsorganisation gennemføres som en del af opfyldelsen af de skærpede krav til IT- driften om at være mere fokuseret på kundeorienteret drift og services. Kravene er bl.a., at IT evner at levere de services som forretningen har brug for i markedet. Det er services, som er både fokuserede og specifikke i sin for- retningsunderstøttelse og dermed direkte anvendelige og forståelige for for- retningen og - i sidste ende - kunderne, som betjenes. Vi oplever, at flere og flere samarbejdsrelationer holdes sammen af krav om synlig og objektiv målbar merværdi for de involverede parter. Dermed inten- siveres behovet for, at IT kan skabe og synliggøre konkurrencemæssige forde- le, og derigennem differentiere sig på andet end blot pris. Den konkurrencemæssige fordel er kun en fordel så længe den baserer sig på elementer, der skaber værdi for kunderne 1, og som samtidigt er vanskelige for konkurrenterne at kopiere. Begreber som service og forandringsevne har voksende betydning i forbindel- se med kundernes valg af samarbejdspartnere - uden at dette har fjernet fo- kus på de mere hårde fakta. Behovet for at kunne håndtere de mere emotio- nelle værdibegreber og derigennem introducere et værdibaseret add- on som konkurrenceparameter, er blevet en del af hverdagen. Hidtil nu har der været megen fokus og aktivitet på forbedring af virksomhe- dens procesapparat igennem forskellige rammer og modeller som ITIL, men rammen, som man skal kigge på, er langt bredere og omfatter andre elemen- ter, som er vigtige for at sikre transformationen til en mere kundevendt driftsorganisation. Vi har igennem best practice- viden og erfaringer på markedet etableret csem Customer Service Excellence- modellen, som indeholder elementer, der bør fokuseres på, for at opnå en effektbaseret transformation til service excel- lence i organisationen. 1 Kunder kan defineres som: Den interne kunde (afdelinger/teams/enkeltpersoner i den samme virksomhed) Den eksterne kunde (eksisterer udenfor virksomheden og er de der køber virksomhedens pro- dukt/service) 2

3 Indledning. Implementering og opretholdelse af et ønsket modenhedsniveau for bløde begreber som god service og forandringsevne kræver, at der konstant er ba- lance mellem de elementer (påvirkning og opfyldelsesgrad), der påvirker re- sultatet. Customer Service Excellence model (csem) indeholder som ét element Effekt- baseret Service Management. csem er et flerdimensionelt rammeværk, der er målrettet områder, hvor virksomheden kan forbedre Service Excellence indenfor IT ud mod kunderne og forretningen. Modellen integrerer en række internationalt anerkendte best practice- teknikker i en struktur, der fokuserer på opnåelse af effekter via syn- lighed, sekventialitet, kontinuitet og ikke mindst beslutningshastighed. Forbedring af Service Management er ressourcekrævende. Opgaverne er ofte komplekse, og de går på tværs af organisationsgrænser. Det er nødvendigt at se på, i hvilken grad den samlede driftsportefølje af services reelt udvikler for- retningen i den ønskede retning. Der er en række initiativer, der skal gennem- føres, når man i organisationen ønsker at hæve niveauet for Service Excel- lence. Disse initiativer skal behandles og afspejles i den samlede driftsporte- følje. Effektbaseret Service Management fokuserer på, hvordan den ønskede effekt opnås gennem strategiske valg i ledergruppen og den efterfølgende taktiske og operationelle gennemførelse af de nødvendige aktiviteter. Kend dine kunders behov Konceptets kerne er evnen til at kunne identificere tyngdepunktet i kundens serviceopfattelse og at kunne opretholde en kontrol med eventuelle ubalancer. Service Excellence starter med en god kultur. Relationer, der skaber konkurrencemæssige fordele, er baseret på et værdi- begreb, der har mere end blot prisen som beslutningsparameter. Værdibegrebet skabes igennem en serviceorienteret kultur, og derfor skal virksomhedskulturen 2 udspringe fra ledelseslaget. 2 The Natural Order of Things: John Kotter - Harward Business School 3

4 Det vi tror på (overbevisning) afgør hvorledes vi tænker; det vi tæn- ker afgør hvorledes vi føler (moral); hvad vi føler påvirker vores ad- færd som igen påvirker resultatet af den menneskelig indflydelse (udbytte/ resultat). Dette faktum gør, at så mange trænings- programmer i kundevendt serviceoriente- ring fejler. Trænings- eller Awareness- kurser behandler adfærd (hvorledes det burde væ- re), men det giver kun ringe merværdi, så- fremt overbevisning, moral og følelse om- kring serviceorientering er forkerte eller ik- ke påvirkes. En organisations overbevisning udspringer generelt fra de ledere, der teg- ner firmaet. Derfor er det vitalt, at målsæt- ninger er afstemt internt, således de under- støtter det, der kommunikeres ud. Såfremt der er modstrid mellem handlinger og ord, vil organisationen gøre, som der bliver gjort. Den største påvirkning 3 på en organisations kultur (og dermed resultat) er: det, ledergruppen fokuserer på ved at måle og kontrollere udbyt- tet/forholdet regelmæssigt. hvorledes ledere agerer i forbindelse med kritiske hændelser og kriser i organisationen. hvorledes ledere allokerer ressourcer. hvorledes ledere fremstår som rollemodel, den coaching, de udfører, samt hvorledes de håndterer belønning og status. hvordan ledergruppen rekrutterer, udvælger og fravælger ansatte. Ledergruppens adfærd/kultur er derfor afgørende for en succes i ethvert organisations initiativ. Anbefaling: Etablering af fælles workshop for ledelsen; en pause i hverdagen som muliggør etablering af et fælles billede omkring hvad, der skal påvirkes og hvor, man adresserer mål og retning for den foran- dring, man ønsker i henhold til IT- strategien for virksomheden. Målet er at blive enige om måden, hvorpå man prioriterer, leder samt eksekverer forandringen. 3 Organisational Culture and Leadership : Prof. Edgar H. Schein 4

5 Elementerne. Effektbaseret Service Management fokuserer på: Virksomhedens forståelse af kundens forhold og situation. Beslutningshastighed. Agilitet i anvendte services. Håndtering af effektfaktorer (direkte og afledte). Evnen til disciplineret transformation. Modellen. Overordnet er csem sammensat af en række analyser om virksomhedens egen samt dens kunders markedssituation. Forholdene skal væ- re afdækket og beskrevet for at kunne under- støtte processen frem mod Service Excellence bygget på en effektbaseret optimeringsstrategi. Modellen er sammensat af fire domæner 1. Service Culture & Leadership 2. Service Agility 3. Customer Interfaces og 4. Service Results De fire domæner anbefales normalt anvendt i den angivne sekvens, men kan selvfølgelig danne grundlag for optimering på et enkelt område, hvis det viser sig at være relevant. Den overordnet proces: A. Baseline Indledningsvis dokumenteres Baseline på Service kulturen i virk- somheden via: 1) Bevidstgørelse hos ledelsen om egen modenhed, servicesta- tus og hvorledes modellens trin vil skabe de nødvendige og relevante beslutningspunkter. 2) Optegnelse af afgørende og dimensionerende konkurrence- faktorer til identifikation af Kunde Serviceprofil(er). B. Handlingsspor Konkretisering af handlingsspor for effektbaseret eksekvering (Time box eller Fast- Track forløb) tilpasset delmål og End- State på baggrund af: 1) Operationelle tekniske mål og prioriterede indsatsområder defineret for Service agiliteten. 2) Operationelle kunde- mål og prioriterede indsatsområder de- fineret for Customer Interfaces. 3) Prioriterede træningsmål for alignment af personale til en serviceorienteret kultur. C. Eksekvering og opstilling af målinger til brug for rapportering. D. Opfølgning, review og næste modenhedstrin. 5

6 De fire domæner dækker samtidigt over en proces til såvel afklaring i leder- gruppen som etablering af beslutningspunkter og kundevendt strategiplan- lægning, ligesom modellen indeholder de nødvendige værktøjer til nedbryd- ning og underopdeling i en sekventiel effektplanlægning og opstilling af me- trikker og målemetoder. Der er således skabt en direkte forbindelse mellem det strategiske, det taktiske og det operationelle niveau, hvor det er muligt at måle graden af målopfyldelse. Procestrin. Trin A1 (Service Culture & Leadership) Første proces er rettet internt/indad og skal bru- ges til, at få etableret den baggrundsdokumenta- tion, der kan kvalificere en objektiv afklaring hos ledelsen om egen modenhed og servicestatus, samt om hvorledes modellens trin vil skabe de nødvendige og relevante beslutningspunkter. Inden beslutningspunkterne giver mening, skal virksomhedens nuværende situation dokumente- res og konceptet gennemgås. Baseline (TIPA) på Service Excellence niveau. En trinvis afklaring af hvor forbedringspotentialet er størst. Der ud- arbejdes en evaluering af modenheden på baggrund af individuelle vurderinger, der konsolideres til et modenhedsbillede omkring de domæner, der indgår i csem. TIPA kan levere (a) en modenhedsvurdering i overensstemmelse med ISO15504, (b) en SWOT- analyse, (c) en liste af anbefalede for- bedringstiltag og (d) en forbedringsplan. En evaluering kan udgøre a, a+b, a+b+c, a+b+c+d. Optimerings koncept (csem) Interessenter i processen skal være (eller gøres) fortrolige med såvel modellen som de kriterier, der indgår fra rammeværker som ITIL, CobiT og SFIA, således de kan forholde sig til de faktorer, der påvir- ker vurderingen af modenheden af Service Excellence. 6

7 Trin A2 (Service Culture & Leadership) Domænets andet trin har fokus udad og skal bru- ges til at få etableret en profilering af kunden. Profileringen skal muliggøre et bedre kundefoku- seret service- udbud. Kundens Service- tyngdepunkt (Customer- circle) Etablering af den viden om kundens forretningsforhold (kundevink- len), der hos kunden opfattes som styrker eller svagheder i deres konkurrencesituation. Denne viden skal bruges til at bestemme service- tyngdepunktet i samarbejdet mellem IT- leverandøren og kunden. Dimensionerende konkurrencefaktorer (analysefaktorer) Når service- tyngdepunktet er defineret og beskrevet, er det nød- vendigt at forstå de elementer, der fastholder det. Denne forståelse opbygges via en definering af de kritiske faktorer, som består af kritiske evner/ egenskaber, kritiske behov og kritiske sårbarhe- der. Trin B1 (Service Agility) Med en defineret baseline og en erkendelse af såvel egen som kundens situa- tion, giver det mening at gå videre med en opgørelse af service agiliteten, som er den egenskab i virksomheden, der forbedrer serviceleverancen til kunden. Validering af tekniske serviceleverancer Med baggrund i den viden, der er opnået omkring kundens styrker og svagheder i dennes konkurrencesituation (A2), valideres den in- terne side af IT- leverandørens Service Portfolio for agilitet, prioritet, relevans og serviceniveau. Effektbaseret teknisk implementeringsplan Udbyttet af A1 og den kundefokuserede strategi anvendes til at forbedre serviceleverancen ved at definere end state - den ønskede sluttilstand i kundevendte termer. Herefter nedbrydes komplekse tekniske delmål til operationelle ef- fektbaserede mål i et antal handlingsspor. Fokus er på kundens kri- tiske behov, da en neutralisering af kundens kritiske behov er en del af det der påvirker service- tyngdepunktet positivt. 7

8 Trin B2 (Customer Interfaces) For at sikre fastholdelse af fokus og fremdrift adresseres den nødvendige kommunikation og integration mellem IT leverandøren og kunden. Validering af service- interfaces Ud fra kundens vinkel og med baggrund i den viden, der er opnået omkring kundens styrker og svagheder i dennes konkurrencesituati- on (A2), valideres den kundevendte side af IT- leverandørens Service Catalogue for agilitet, prioritet og serviceniveau. Effektbaseret, ikke- teknisk implementeringsplan Udbyttet af A1 og den kundefokuserede strategi anvendes til at fo- kusere på den kommunikative snitflade mellem kunde og IT- leve- randør, således dette trin kan definere forbedringspotentialet på lin- je med de øvrige operationelle effektbaserede mål i det nødvendige antal handlingsspor. Trin B3 (Customer Interfaces) Dette domæne berører emner fra alle områder i ITIL- rammeværket, idet det omhandler forhold omkring gennemførelse af IT- strategiens kundevendte ak- tiviteter, og sætter fokus på den øjeblikkelige virksomhedskultur og samar- bejdsform. Som en del af den kommunikative snitflade mellem kunde og IT- leverandør sikres at medarbejdernes kompetencer er i overensstemmelse med de behov, der ligger i den serviceorienterede strategi. Awareness forløb Forløbet skal give IT- leverandørens ansatte en forståelse af egne såvel som kundens behov for samarbejdsrelationer, pro- cedurer, kompetencer, informationer og rapporteringer på såvel strategisk som taktisk niveau i forbindelse med kundens anvendelse af de udbudte services. Procestræning Ud fra IT- leverandørens modenhed indenfor IT Service Mana- gement defineres en prioriteret procesmodning, og der gen- nemføres efterfølgende en implementeringsfokuseret proces- træning for berørte interessenter. 8

9 Trin C (Eksekvering) Eksekveringstrinnet gør resultaterne operationelle ved at konkretisere pro- dukter fra B1 og B2 gennem udarbejdelse af Business Cases samt oplæg til ek- sekvering som Time box eller Fast Track- forløb. Den samlede implementeringsplan har en klar reference til de afdækkede delmål, konkurrencefaktorer og operationelle mål, og planen kan således an- vendes som input til porteføljestyring. Trin D (Service Results) Dette domæne omhandler de forhold, der brin- ger virksomhederne i stand til at vurdere hvor succesfulde, de er til at opnå deres primære forretningsmål, samt til at se effekten af for- bedringstiltag, idet en vigtig faktor i at opnå kunders tillid er evnen til at skabe organisato- risk læring fra de opsamlede erfaringer og de fejl, der begås. Definition af aftaleelementer (Result circle) For at kunne forholde sig til forbedringer, skal effekten af de igangsatte tiltag kunne måles. Målinger skal samtidig være meningsfulde for de involverede parter, hvorfor målinger skal være i et sprog der giver me- ning for både IT- leverandøren (teknik) og forretningen (kundevendt). Opsætning af målepunkter og teknik Tekniske parametre for gennemførelse af målinger etableres, og må- linger kobles med relevante planlægningsaktiviteter, reviews og rap- portering. Der skal skabes præcedens for, at målinger indgår i kommunikationen med kunden, og der arrangeres, at rapporteringer foregår via en an- vendelig, passende kanal samt at den udbredes til kundevendte relati- oner og kunderne selv jf. en udarbejdet og aftalt kommunikationsplan. 9

10 Beslutningshastighed. PDCA 4 er en populær proces til definering af, hvorledes kvalitet opnås igennem en kontinuerlig cyklus (metode), hvor man ar- bejder sig frem, indtil afvigelser- ne er på et defineret, accepta- belt niveau. PDCA er en del af Total Quality Mamagement- tankegangen (TQM), der tilskynder forretnin- gen til, kontinuerligt at forbedre kvaliteten af deres produkter el- ler services. Processen har bevist sit værd i perioden med behov for optimering på tekno- logiaspekter og var inspirationen til nul- fejl- kulturen i Japan, men har i forbin- delse med den effektbaserede service mangament- tilgang behov for justering. Behovet for at have kundens forretningsmæssige behov integreret i de ser- vices, der tilbydes, og derigennem skabe effekt omkring relations- værdi, skal ske ved prioritering af kundedialogen. En prioritering der samtidigt understøt- ter Time- To- Market I den meget komplekse IT- infrastruktur, der er gældende i dag, er rotationen i PDCA ikke altid frekvent nok til at sikre en optimeret servicekultur. Den ef- fektbaserede tilgang tilfører derfor de enkelte trin en yderligere dimension i form af dialog- iteration med kunderne. Derved sikrer metoden høj beslutningshastighed ved konstant at have opda- terede pejlemærker til disposition. Disciplineret transformation Transformationen mod serviceorientering og effektbaseret service manage- ment kræver disciplin 5 - i konteksten indre disciplin eller selvdisciplin - dvs. hvor vi går ind og påvirker adfærd og mind set i måden, man implementerer forandringerne på. 4 Professor W. Edwards Deming, anses af mange som den egentlige opfinder af den moderne kvalitets- kontrol - Plan, Do, Check, Act, men han refererede altid selv til den som Shewhart cycle". Deming moderniserede den senere til "Plan, Do, Study, Act" (PDSA), fordi han følte at "Check" signalerer in- spektion over analyse. 5 Ordet disciplin kommer af latin disciplina, 'undervisning, opdragelse', af discipulus 'elev', oftest sat i forbindelse med discere 'lære', men snarere fra discipere 'opløse, opfatte', af dis- og capere 'gribe'. 10

11 I implementeringen af tiltagene fra modellen fokuseres der på: 1) Flytte medarbejdernes til ændret mind set og adfærd 2) Roller og ansvar i den nye måde at agere på i IT- driften Med disse to dimensioner tages der hånd om måden, implementeringen plan- lægges på, hvor træning og workshops bliver virkelighedsnære for virksomhe- den, og hvor der arbejdes med procesejer- rollen og ejerskab for de enkelte forandringer, der skal ske i hvert område af modellen. Konklusion Selvom service og forandringsevne ikke er nemme at definere, og derfor hel- ler ikke er nemme måle og veje, så vil et gunstigt resultat kunne opnås via et synligt og konsekvent tiltag omkring service excellence - et tiltag, der kan væ- re den forskel, der sikrer en fortsat styrket kunderelation. Når virksomhedens ansatte kan se, viljen til forandring er til stede i alle for- hold, der berører deres arbejdssituation, vil det medspil, der udspringer heraf, endvidere give implementeringshastigheden medløb. Det overordnede mål med at anvende effektbaseret service management er den store bredde (kaskade- princip), der er i berøringsfladerne under selve im- plementeringen, hvilket opretholder synlighed, aktualitet og dermed momen- tum i implementeringstrinene. Fremdriften i projektporteføljens sekventielle spor vil således kunne sikres, da der overordnet er et relevant sæt af pejlemærker, men der vil samtidigt - hvis de løbende forbedringer, kommunikation og motivation er til stede - kunne skabes en konkurrencemæssig gunstig situation, der ligger ud over pris og teknologisk forspring alene. Copyright 2012 reflectit, all rights reserved. The materials in this publica- tion are protected by copy- right and/or other intellectual property laws. Any unauthorized use of the materials in this publication can result in an infringement of these laws. Unless express- ly permitted, the copying of information or documents from this publication, in any form, without the prior writ- ten permission of reflectit is prohibited. reflectit Haslegårdsvej 8-12 DK Aarhus V P: F: W: 11

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Virksomhedsrådgiver, Strategisk ledelse Ellen Vejle Faglige kompetencer Strategi-

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG CRM v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt? Hvordan implementerer man CRM? Hvad kan Microsoft Dynamics CRM? Agenda En CRM-kundecase fra forsyningsbranchen CRM i kontekst

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard Forandringsledelse Johnny Jensen, Service & Support Forum Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Asset management - hvad er det og hvad kan det?

Asset management - hvad er det og hvad kan det? TØF - hvad er det og hvad kan det? Erik Helms Nielsen, direktør En ingeniør krydser sit spor 1 Copyright Reliasset A/S, 2013 1 TØF En ingeniør krydser sit spor 2 En ingeniør krydser sit spor 3 Copyright

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet.

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet. Survey Resumé IDC Nordic, Bredgade 23A 3. 1260 Copenhagen K, Denmark & Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm, Sweden Converged Systems i Danmark Kendskab og præferencer Anders Elbak June 2013 Dette dokument

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Intelligent kontrol med SAS

Intelligent kontrol med SAS Intelligent kontrol med SAS Hvordan sikrer du dig gennemsigtighed i kontrollen? Business Development Manager Malene Haxholdt 19. april 2007 Agenda Kontrolopgaven Data mining og kontrol Hvad er data mining?

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Lederuddannelser i Kundefokuseret ledelse

Lederuddannelser i Kundefokuseret ledelse Lederuddannelser i Kundefokuseret ledelse Hvordan gribes det an i praksis fra topledelse til 1. linjeledere? Overvejelser og anbefalinger Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Forbedringsmodellen. En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning

Forbedringsmodellen. En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning Forbedringsmodellen En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning Maria Staun, kvalitetskonsulent, Improvement Advisor, Sygehus Lillebælt Timeplan Inden kl. 1500 Inden

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef.

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef. HR-CHEF uddannelse 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse giver dig adgang til et unikt udviklingsforløb målrettet HR-chefer. Igennem uddannelsen skærpes dit blik for effekten af din måde at agere HR-chef på, og

Læs mere

ITIL Foundation-eksamen

ITIL Foundation-eksamen ITIL Foundation-eksamen Prøveopgave A, version 5.1 Multiple choice Vejledning 1. Alle 40 spørgsmål bør forsøges besvaret. 2. Alle svar skal markeres på det vedlagte svarark. 3. Du har 1 time til at løse

Læs mere

Gevinstrealiseringsplan - Vejledning

Gevinstrealiseringsplan - Vejledning Gevinstrealiseringsplan - Vejledning Oktober 2013 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER EN GEVINSTREALISERINGSPLAN... 4 3. FORMÅL MED GEVINSTREALISERINGSPLANEN... 4 4. HVEM MODTAGER GEVINSTREALISERINGSPLANEN...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis

Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis Dansk ImplementeringsNetværks Årskonference 20.5.2014 V. Torsten Conrad, Ph.d.-stipendiat

Læs mere

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter.

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Case: Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Lars Fruensgaard 27. september 2012 15 år i IT branchen (EG, IBM, Globeteam) Forretningsoptimering, Business Intelligence og udbudsrådgivning 10+ år

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Test i Danmark. Undersøgelse på. TestExpo

Test i Danmark. Undersøgelse på. TestExpo Test i Danmark Undersøgelse på 2015 TestExpo 1 Indledning Velkommen til anden udgave af Test i Danmark rapporten. Test i Danmark har til formål at undersøge softwaretest og QA tendenser i Danmark og dets

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier Præsentation af og kategoristrategier Agenda Formål med en Fremgangsmåde og involvering Præsentation af overordnet Præsentation af kategoristrategier Almindelig rutekørsel Servicebuskørsel Telebuskørsel

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM V3 Westergaard CSM Westergaard CSM 2 Gode konsulenter hænger ikke på træerne! [Indsæt billede af Jakob/Lars/Gitte/Ulla

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE. ODM Chefnetværk Lederseminar 21. Januar 2015

FORANDRINGSLEDELSE. ODM Chefnetværk Lederseminar 21. Januar 2015 FORANDRINGSLEDELSE ODM Chefnetværk Lederseminar 21. Januar 2015 Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse - projektledelse Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse omfatter de processer, værktøjer

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8

ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8 ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8 Et bud på en lukket sløjfe model fra Mission, Vision og strategi til daglig opfølgning Summering: Følgende note er nogle tanker omkring, og et forslag til, at styre

Læs mere

Strategi- og ledelsesprocesser i krisetider Peter Mainz Mainz Management. Procesdag 09 Væksthus - Hovedstadsregionen

Strategi- og ledelsesprocesser i krisetider Peter Mainz Mainz Management. Procesdag 09 Væksthus - Hovedstadsregionen Strategi- og ledelsesprocesser i krisetider Peter Mainz Mainz Management Procesdag 09 Væksthus - Hovedstadsregionen Omverden analyse Strategisk analyse Forandringsbehov Strategisk intension Strategiske

Læs mere

Side 1 af 5. Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013

Side 1 af 5. Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 Side 1 af 5 Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 Indledning Nedenfor fremgår, hvorledes PFA Bank forholder sig til og efterlever Finansrådets ledelseskodeks

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne!

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Med Service Desken i førersædet! IT chef Lise Wormstrup Onsdag den 29. oktober 2008 Agenda Kort om it-afdelingen

Læs mere

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering.

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering. Projektmodel i FA Overordnet projektmodel: Tid: Før Under Efter Fase: Prejekt Fase Delfase: Idé Analyse/ design Prioritering overgang Projektstart Projekt Fase overgang Delfaser afhænger af projektets

Læs mere

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter Agil test tilgang - erfaringer fra projekter af Michael Roar Borlund November 2011 Image Area Agenda Introduktion Agil test Fremtidsvision Agil test tilgang Agil opbygning i QC Resumé og Spørgsmål 2 Introduktion

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere