LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014"

Transkript

1 LEVERANDØRMØDE DAR og BBR september 2014

2 Agenda Kl Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl Status for den kommunale del af Grunddataprogrammet, herunder udbud af BBR 2.0 og DAR 1.0 v. Per Smed, KOMBIT Kl BBR status og udviklingsplaner v. Julie Sanders, KOMBIT & Claus Pedersen, Silverbullet Kl Status for DAR og adresseklienter v. Karen Skjelbo, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter & Morten Starup, OptimumIT Kl Status på dokumentation af BBR 1.5 v. Bent Bilstrup, Lakeside Kl Afsluttende bemærkninger v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT

3 KOMBITs fokus At tale med leverandørerne i god tid Vi stræber efter at inddrage leverandørerne i god tid, så de kan planlægge, ressource-allokere og indgå partnerskaber At forstå leverandørernes forretning Vi søger at forstå leverandørernes forretningsmæssige muligheder og barrierer At anvende leverandørernes viden Vi ønsker gerne alle de input til projekternes udbudsmateriale, som leverandørerne vil stille til rådighed At huske åbenhed og ligebehandling Vi stræber efter at være åbne og transparente over for leverandørerne - det stiller alle lige At inddrage leverandørerne på de rigtige præmisser KOMBIT har en politik for leverandørkontakt og en leverandørfunktion, som vi bruger aktivt At se det store billede Vi søger at skabe sammenhæng mellem alle KOMBITs udbud og at sikre, at de leverandører, der ikke vinder et udbud, stadig er indstillede på nye opgaver i KOMBIT

4 SPØRGSMÅL? STIL DEM UNDERVEJS

5 GRUNDDATA-AFTALERNE 2012 EN DEL AF 1. ØKONOMIAFTALERNE ML. STAT OG KOMMUNER 2012 & 2. DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI V. PER SMED Per Smed 5

6 Grunddata-reformen del af ØA En kort tour-de-force gennemgang 1 Status på Grunddatareformen Strategi og aftale 2 Økonomiske rammer & konsekvenser 3 De enkelte aftalepakker (AP 1-8) - hovedindhold 4 Opsummering it projekter AP-1 Ejendom AP-2 Adresser, distrikter og stednavne AP-3 Vandløb & søer AP-4 Geografiske data (kort) Fællesoffentlige it-projekter til udvikling affødt af Grunddataprogrammet (Fælles-)kommunale it-projekter til udvikling afledt af Grunddataprogrammet AP-5 Person-området (kun analyse) AP-6 Virksomheds-området AP-7 Datafordeler AP-8 Governance på grunddata 6

7 Grunddata-aftalerne 2012 Under Økonomiaftalen for 2013 er det aftalt, at de offentlige grunddata og de tilhørende forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles. Hovedformål er flg.: Grundregistreringen af personer, virksomheder, ejendomme osv. skal fungere som et fælles og fuldt sammenhængende digitalt forvaltningsgrundlag af høj kvalitet. Grunddata skal opdateres ét sted og skal let og sikkert kunne genan-vendes af alle myndigheder. Den omfattende aftale skal sikre bl.a. følgende hovedmål: Tiltrængt grundlæggende omstrukturering af alle offentlige grunddata-registre Omfattende forenkling af processer på mange forvaltningsområder ESR nedlægges Offentlige grunddata samles i juridisk autoritative basisregistre Data distribueres via et single-point Den fælles DataFordeler Grunddata frikøbes til gratis anvendelse i offentlig og privat sektor (CPR pt. undtaget) 7

8 Hvad er grunddata? Grunddata er oplysninger, som bruges af flere forskellige myndigheder - f.eks. informa-tioner om personer, virksomheder, ejendomme og naturforhold. Grunddata er i fase 1 defineret som: CPR CVR BBR DAR Adresseregister Matriklen m. EL & BPFG DAGI landinddelinger Kort (matrikel, topografi, fix, højdemodel m. fl.) Tingbogen Ejer-register (nyt reg.: Ejere & administrator) Senere (evt.): eindkomst, Planregister m.fl.)ko 8

9 Grunddata Hovedindhold af de enkelt aftalepakker AP-1 Ejendom Modernisering af ejendomsområdet. Matriklen, Tingbogen, BBR, Adresser & Ejerfortegnelse bliver autoritative registre. ESR nedlægges. Forenkling af forvaltninger og arbejdsgange. Ejerlejligheder og bygninger på lejet grund til matriklen. Indførelse af fælles BFE-nr for ejendom mv. Ny national Ejerfortegnelse mv. AP-2 Adresser Adressedata suppleres. Ny obligatorisk anvendelse af fælles, standardiserede adresser fra DAR i alle it-løsninger. Ny kommunal it-løsning til distriktsinddelinger. DAGI register over landinddelinger. Nyt Stednavneregister. AP-3 Vandløb & miljø Aftale om fri, gratis adgang til vandløbsdata et fællesoffentligt grunddatasæt AP-4 Geodata Fri adgang til geografiske data for alle. Forpligtende model for vedligehold af geodata AP-5 CPR Analyse af persondataområdet mhp. klar modernisering aftalestof til ØA Udfasning af P-data AP-6 CVR Forbedret, enkelt datagrundlag i CVR. Udbygning af adresser. Fri adgang til CVR og SE. Udfasning af V-data AP-7 Datafordeler Billig og effektiv distribution af grunddata via ny fællesoffentlig Datafordeler AP-8 Governance Board Aftale om fællesoffentlig styring og udvikling af grunddata i DK 9

10 Grunddata aftalernes Økonomi Økonomi: Business cases på alle delpunkter (fulgt Statens BC-model) Finansieringsmodel baseret på BC Politisk aftale økonomisk overligger (finansiering over bloktilskud) 10

11 Grunddata aftalerne Økonomi Grunddataprogrammet medfører besparelser / effektiviseringer i kommunerne på knap 50 mio. kr. i 2013 stigende til 185 mio. kr. i 2016 og 210 mio. kr./år i 2020 og frem Økonomiske gevinster opstår ved a) it-omkostninger falder bort og b) arbejdsprocesser forenkles. Bl.a. falder udgifterne til registerdelen af ESR bort, når ejendomspakken (AP-1) er indfaset (ca. 30 mio. kr./årligt) Aftalen indebærer, at kommunerne over bloktilskuddet medfinansierer det samlede program med 25 mio. kr. i 2014, 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem Der forventes omkostninger i kommunerne til Grunddataprogrammet på godt 70 mio. kr. i 2013 faldende til godt 40 mio. kr. i 2016 (primært løn til registrering og verificering af supplerende person- og virksomhedsadresser De tre ESR-løsninger Ejendomsskat, Ejendomsbidrag og Leje-/administration er udenfor BC. Kommunerne høster gevinsten 100 % Kilde: KL/reg. aftale om Grunddataprogram sept2012 Kommuner mio I alt kr. Gevinster 47,8 86,5 139,3 184,4 195,0 202,0 207,0 210, ,0 Omkostninger -71,4-62,3-60,4-41,9-30,0-20,0-20,0-20,0-326,0 I alt -23,6 24,2 78,9 142,5 165,0 182,0 187,0 190,0 946,0 Medfinansiering 0,0-25,0-50,0-75,0-75,0-75,0-75,0-75,0-450,0 Nettovirkning -23,6-0,8 28,9 67,5 90,0 107,0 112,0 115,0 496,0 NB: Gråmarkerede felter er (maksimale) estimater. Indirekte gevinster er ikke medregnet. 11

12 Aftalepakke 1 EJENDOM 12

13 AP-1 Ejendom hovedelementer i aftale o Ejendomsoplysninger om grunde, bygninger og boliger registreres i dag uensartet og for sent o Det er svært at sammenstille data fra forskellige registre. o Data og forvaltningsprocesser skal forbedres og data gøres frit tilgængelige i autoritative registre. Initiativet om ejendomsdata betyder at: Oplysninger om ejendomme, bygninger & ejerforhold skal registreres på ensartet måde i autoritative registre De autoritative grunddata på ejendomsområdet bliver Matriklen, BBR, DAR og nyt Ejer-register - etableres i tilknytning til Tingbogen Ejendomme mv. skal sikres en tidlig og entydig identifikation - fra ejendommens projektstadie dvs. sikkerhed i alle transaktioner ifm køb, salg, byggeri, ændringer og belåning Grunddata om ejendomme harmoniseres under et fælles ejendomsbegreb: BFE - Bestemt Fast Ejendom og registreres samme sted i Matriklen ( ejendommens CPR-nr. ) En række skyggeregistre udfases - herunder ESR. Data flyttes til Matriklen, Tingbogen, Ny Ejer-fortegnelse, SKAT, DST og evt. BBR Kommunerne etablerer nye it-løsninger til Ejendomsskat, Ejendomsbidrag og Leje/adm. af kommunal jord og ejendom. Endvidere et nyt fælleskommunalt Opkrævningssystem 13

14 AP-1 Ejendom Arbejde 2011 og frem til i dag Kvalificering af business case Fordeling af roller og ansvar Forslag til endelig business case AP7 Infrastruktur Infrastruktur as-is / to-be AP5 Vurdering Processer as-is / to-be AP4 Ejendomsskat Processer as-is / to-be AP3 Byggesag Processer as-is / to-be AP2 Ejer Processer as-is / to-be AP1 Ejendom Processer as-is / to-be 14 Reform Ejendom - Status november

15 AP-1 Ejendom Forretningsprincipper for ny registrering af Ejendom og Bygning Entydig og stabil identifikation af nye bestemte faste ejendomme (BFE) (matrikulær udstykning, ejerlejlighed og bygning på lejet grund) samt deres bestanddele sker ved kilden. Tidlig registrering af BFE i en ny Præ-matrikel og endelig registrering i Matriklen. Enhver ejendom identificeres ved et BFE-nr. Data til ajourføring af Matriklen opbevares i en ny Præ-matrikel og senere i Matriklen som strukturerede data, som andre systemer kan anvende. Klar forenkling af ejendomsregistrering og vedligehold for kommunerne. 15

16 AP-1: Ejendom Hovedudfordringer for brug af ejendoms- & bygningsdata 1. Forskellige definitioner på fast ejendom 2. Manglende entydig identifikation af fast ejendom 3. Grunddata er fordelt på flere registre 4. Den autoritative ejendomsregistrering sker for sent 5. Manglende konsistens ved registrering af ejerskab og ejerskifte 16

17 AP-1 Ejendom Udfordring 1: Forskellige definitioner på fast ejendom kr s spørgsmål: Hvad er registreret på MIN ejendom? Ejendomsidentifikation (Samlet fast ejendom) Matrikel E-REF Matrikelbetegnelse Arealer Noteringer Stedfæstelse andet MAT Rettigheder over fast ejendom (Bestemt fast ejendom) Tingbog E-REF Matrikelbetegnelse Bygning/ejerlejlighed Adkomst Byrder & hæftelser andet TING BOG Bygninger og boliger (Vurderingsejendom) BBR E-REF Ejendoms- /Bygningsnr Adresse & koordinater Grund Materialer. andet BBR Ejendomsvurdering og beskatning (Vurderingsejendom) ESR/VUR E-REF Ejendomsnr Ejer MatrikelPLUS Benyttelse Vurdering andet ESR + VUR 21 ac 17 ba 17

18 AP-1 Ejendom Løsning 1: Harmonisering af ejendomsbegreber Tingbogens ejendomsbegreb Matriklens ejendomsbegreb Vurderingens ejendomsbegreb BESTEMT FAST EJENDOM Bestemt Fast Ejendom Samlet Fast Ejendom Vurdering s-ejendom Matrikuleret areal Bygning på lejet grund Ejerlejlighed Bygning på lejet grund 18 18

19 AP-1 Ejendom Løsning 4: Entydig ejendomsidentifikation - fra vugge til grav = Fødsel = Død Ejendomsnummer Delnummer Matrikelnummer BFE-nummer + e-ref (UUID) 19

20 AP-1 Ejendom ESR data flyttes og samles i 5 autoritative registre (To be) ESR s data VURDERIN G EJER EJENDOM Vurderingsejendomme Opkræv.ejendomme Data-anvendere: - SKAT - Kommuner - Private MATRIKEL KMS-Matrikel Forvaltningsmatrikel DATAFORDELER Fælleoffentlig datadistribution EJENDOMSSKAT BIDRAG MATRIK EL BBR EJERFO R- TEGNEL SE Bemærk: BBR går fri VURDERIN G TING- BOG Øvrige kommunale opgaver understøttes af nye itløsninger 20 Autoritative Grunddata

21 AP-1 Ejendom Opgaverne - overordnet set 1. Anvende entydig nøgle på al ejendom/adresse: BFE - Bestemt Fast Ejendom 2. Overføre Ejerlejligheder og BPLG til Matriklen incl forvask 3. Overføre ejendomsdata fra ESR til Tingbog, Mat. og BBR og ændre itsystemer 4. Tilrette BBR v.2.0 og Tingbogen med ny BFE-nøgle 5. Etablere en fælles autoritativ Ejerfortegnelse v/tingbogen (overfør data fra ESR) 6. Forbedre kvaliteten af grunddata (datavask af ejendomsdata og ejeroplysninger) 7. Gøre autoritative grunddata tilgængelig for kommuner og staten via Datafordeler 8. Ny it-udvikling af Ejendomskat, Bidrag, Leje-/adm, BBR m.fl. 21

22 Aftalepakke 2 ADRESSER 22

23 AP-2 Adresser Adresser som offentlige grunddata Personer Virksomheder Fast ejendom Huse Lokalitet Adresser Natur og Infrastruktur Trafiknet Grunde Landinddelinger Landskab Steder 23 Ejendom og bygning Adresser

24 AP-2 Adresser Genbrug af adressedata i BBR Initiativets elementer Alle myndigheder skal hente / genbruge DAR s autoritative adressedata DAR s adressedata gøres tilgængelige gennem den fællesoffentlige datafordeler Kommunerne supplerer DAR s adressebestand med visse erhvervsadresser mv. CPR overgår til at anvende DAR s adresser som grundlag for folkeregistreringen CVR overgår til DAR s adresser som registreringsgrundlag. Samme for SKAT Dannelsen af vejnavne og adresser samles i DAR (CPR Vej kan udfases) Forventede forbedringer Lettelser for myndigheder, borgere og virksomheder, der kan anvende de autoritative grunddata som led i deres myndighedsopgave eller aktivitet Bedre vilkår for kommunens adressemyndighed, der skal forvalte grunddata Højere kvalitet af data og løsninger, fordi adressedata genbruges konsekvent Initiativets parter MBBL, KMS, CPR, CVR, SKAT, Finansmin., KL og KOMBIT 24

25 AP-2 Adresser Adresser i e-løsninger - Modenheds-niveauer Nyt krav: UUID niv K-V-H 4. K-V-H Vejnavn Sted Postnr AdrId 7a14-0b a-c3bd K-V-H Vejnavn Sted Postnr By Nr By Nr x/y geo-pkt x/y geo-pkt UUID-baseret, dansk struktureret og BBR-valid Anvender BBRs UUID; Alle øvrige elementer, også kommune- og vejkode samt geografi, er afledt heraf. Kodebaseret, dansk struktureret og BBR-valid Både kommunekode, vejkode og husnr. mm er valideret mod BBR. Øvrige adresse elementer samt geografi, er afledt heraf 2. Vejnavn Vejnavn Sted Postnr Nr By Nr Kodebaseret, dansk struktureret og valideret mod CPR-Vej Kommunekode og vejkode er valideret; husnummer er indenfor CPR-husnummerinterval. Øvrige elementer er afledt heraf Sted Postnr By Dansk struktureret men ikke valideret Vejnavn, husnr., etage/dør, postnr. osv. i hvert sit felt Ikke struktureret og ikke valideret F.eks. fri tekst eller et antal adresselinier. (ofte udenlandsk adresse) 25

26 AP-2 Adresser mv. Distriktsinddelinger, DAGI og Stednavne 2. DAGI Danmarks Administrative Geografiske Inddeling KMS etablerer en landsdækkende it-løsning for nationale administrative enheder (fx sogn og postnumre) samt de obligatoriske kommunale distriktsinddelinger (eks. afstemningsområder) samt supplerende bynavne. Registret bliver autoritativt Dataansvar forbliver hos den myndighed, der forvalter den pågældende inddeling KMS og kommunerne aftaler, hvordan der sikres samspil imellem DAGI og kommunale data om distrikter, når CPR s Distriktsinddelinger - kommunerne Kommunerne etablerer en landsdækkende it-løsning for distriktsinddelinger udbygget afløser for CPRs vejregister incl. fuld geografi. Distriktsinddelingen indeholder de ca. 30 kommunale distrikter eks. læge-, skole-, social-, Dataansvar er fortsat hos den del-myndighed, der forvalter den pågældende inddeling Ny Distriktsløsning har integration til relevante kommunale it-løsninger CPR Vejregistret nedlægges. Vejregister nedlægges. 3. Stednavne KMS udbygger Stednavne-registret til nationalt register Registret bliver autoritativt

27 Aftalepakke 3 og 4 GEODATA incl vandløb 27

28 AP Geodata hovedelementer i aftale Offentlige og private anvender i dag geografiske grunddata fra flere producenter foruden KMS. Der er tilknyttet betalingspligt, rettighedspligter mv. - tilsammen forhold, der indebærer begrænset bred samfundsmæssig og enkel udveksling af data. Initiativet om geografiske grunddata indebærer: Udbygning af de autoritative geografiske grunddata Fri (gratis) adgang til en række fysisk-geografiske grunddata primært KMS topografiske kort, grundlæggende landkortdata, vandløbsdata, DKs højdemodel m.fl. Fri (gratis) adgang til de teknisk-geografiske grunddata især Matrikelkortet og bagvedliggende detailkort, måleblade og øvrige oplysninger. Udmøntning og mål: Fri adgang til Matrikelkort kan understøtte effektive sagsgange på tværs af kommune, ting-lysning, mægler, realkreditinstitut, sælger og køber. Fri adgang til Topografiske kort og Matrikelkort mv. til kommercielle og non-kommercielle for-mål. Private virksomheder kan frit anvende data - & i kombination med andre oplysninger. Der etableres sammenhæng mellem myndigheders vandløbsdata på tværs af administrative grænser baseret på FOTdata. Fri adgang til den ajourførte højdemodel for både offentlige og private parter. Lovforslag sendt i høring 10. okt Lov gældende fra 01. jan

29 Aftalepakke 5 CPR - Person 29

30 AP-5 CPR persondata hovedelementer i aftale En korrekt og komplet grundregistrering af persondata er grundlag for de fleste forvaltningsprocesser En udbygget digitalisering af den offentlige sektor gør det stadigt vigtigere, at alle offentlige myndig-heder anvender samme, ajourførte grunddata om personer i registreringer og afgørelser Initiativet om persondata indebærer: Der nedsættes en arbejdsgruppe med ministerier, regioner, kommuner og KOMBIT, som frem mod økonomiforhandlingerne 2013 skal udarbejde forslag til en effektiv og sammenhængende personregistrering og distribution af persondata via Den Fællesoffentlige Datafordeler. En udbygning af CPR med nye/ændrede funktioner, efterspurgt af brugerne En udbygning af CPR med data, som i dag kun forefindes i KMDs kopi P-data Persondata er i første omgang ikke omfattet af frikøb af grunddata. 30

31 Aftalepakke 6 CVR - Virksomhed 31

32 AP-6 CVR & virksomhed hovedelementer i aftale Virksomhedsdata i det centrale virksomhedsregister (CVR) og i Selskabsregisteret (SE) skal forbedres. Datagrundlaget i CVR og SE er i dag ikke tilstrækkeligt korrekt & dækkende jf. krav til digital forvalt-ning. Begge registre skal forbedres og gøres frit tilgængelige for den offentlige & private sektor. Barrierer for forretningsudvikling i den private sektor skal fjernes CVR og selskabsdata bør frikøbes og frit anvendes til kommercielle og non-kommercielle formål. Initiativet om virksomhedsdata indebærer bl.a. at: CVR gøres gratis tilgængelig for offentlig & privat anvendelse incl samkøring med andre data CVR skal udgøre et korrekt datagrundlag i alle offentlige og private it-løsninger Virksomheder med under kr. i årlig omsætning samt udenlandske virksomheder kan registreres i CVR-registret SE registret (incl SE-numre) udfases om muligt (over 3 år og data indgår i CVR) CVR validerer adresser mod BBR s oplysninger Tegningsreglerne struktureres, så de kan anvendes i digital myndighedsudøvelse CVR justeres, således at kommunerne over tid kan udfase brugen af KMDs kopiregister V-data 2013-forhandling: CVR s regnskabsdata frikøbes 100 % 32

33 Aftalepakke 7 DATAFORDELER 33

34 AP-7 Datafordeler hovedelementer i aftale Den fællesoffentlige Datafordeler (DF) skal smidigt, billigt, effektivt og stabilt distribuere data fra grunddata registrene til offentlige myndigheder og private virksomheder. Distributionen skal understøtte de autoritative grunddata, som indgår i følgende forvaltningsområder - men kan over tid udbygges med andre data: Ejendomme, boliger, bygninger og adressedannelse Landkortlægning, veje og ejendomsdannelse Personers identitet, bopæl, familieforhold og opholdsgrundlag Virksomheder og deres betroede personer Borgernes indkomst, formue og relation til arbejdsmarkedet Følgende registre forventes at skulle anvende Datafordeleren allerede fra fase 1-2 (2014) CPR - og senere CPR-U CVR og senere SE (Selskabsregistret) BBR incl Krydreferencereg. DAR adresser incl ADK og AWS Matriklen Ejerfortegnelse FOTdanmark & Kortforsyningen Højdemodellen, vandløbsdata mv. Senere kan tilkomme bl.a.: eindkomst, Tinglysning Øvrige OIS-data (HES, El, Energi mv.) 34

35 AP-7 Datafordeler Grunddata - Løsningsarkitektur (incl nøglesammenhæng (X-ref.) Data-anvendere: Staten Kommuner Regioner Private Datafordeler BBR Adresser Datafordeler BBR Bygning Datafordeler Matrikel Datafordeler Vurdering Datafordeler Ejerfortegnelse Datafordeler xxx Fælleoffentlig datadistribution Løbende replikering af data i realtid BBR Matrikel Vurdering Ejerfortegnelse Grunddata i AUTORITATIVE Registre BBR/ADR klient BBR/BOB klient Matrikel klient Vurdering klient Ejer klient Myndigheder med ansvar for indberetning og opdatering af AUTORITATIVE grunddata 35

36 Opsummering: It projekter i fælles og i kommunalt regi

37 Grunddata - opstart Introduktion til Grunddata - oversigt Fælles OFFENTLIGE opgaver (ØA-2013 aftaler) GD-1 Ejendom BBR 1.6, 1.7, 2.0 Matriklen Tinglysning Ejerfortegnelse ESR udfasning (Midl. løsninger) GD-2 Adresser mv DAR adr-reg. Register Klienter Flere data DAGI distrikter Stednavne GD-3 Klima/vand Frikøb & tilpas: Klima data Vandløbs data Højde model GD-4 Geodata Frikøb & tilpas: Matrikel kort Topogr. kort Evt. hist. kort Fælles KOMMUNALE opgaver (afledt af ØA-aftaler) ESR analyse Ejd-skat Ejd-bidrag Leje/adm. Ejd. Senere: Evt. Opkrævning Skil BBR og Adr. Distrikter kom. Evt. (interim): Ejerforteg. i Adr. GD-5 Person Nyt CPR med: Nye funkt. Nye data CPR-vej nedlæg ØA : Prisforhandling Forhandling Forhandling P-data til CPR Funktioner Suppl. data Kom. krav Fælles kontrakt GD-6 Virksomhed Frikøb & tilpas: CVR Adgang mv SE s roller?? ØA : Frie regnskaber? V-data til CVR Funktioner Suppl. data Udfas SE i kom GD-7 Datafordele r Fælles DataFord Grunddata Fagdata? Lov & Finans Beskeder? Sikkerhed? Governance Nuv. Setup ØA-2015 KOMBITs: Beskedsf. Sikkerhed Serviceplatfor m Rev. af BC 37

38 Grunddata - opstart Introduktion til Grunddata - oversigt Fælles OFFENTLIGE opgaver (ØA-2013 aftaler) GD-1 Ejendom BBR 1.6, 1.7, 2.0 Matriklen Tinglysning Ejerfortegnelse ESR udfasning (Midl. løsninger) GD-2 Adresser mv DAR adr-reg. Register Klienter Flere data DAGI distrikter Stednavne GD-3 Klima/vand Frikøb & tilpas: Klima data Vandløbs data Højde model GD-4 Geodata Frikøb & tilpas: Matrikel kort Topogr. kort Evt. hist. kort Fælles KOMMUNALE opgaver (afledt af ØA-aftaler) ESR analyse Ejd-skat Ejd-bidrag Leje/adm. Ejd. Senere: Evt. Opkrævning Skil BBR og Adr. Distrikter kom. Evt. (interim): Ejerforteg. i Adr. GD-5 Person Nyt CPR med: Nye funkt. Nye data CPR-vej nedlæg ØA : Prisforhandling Forhandling Forhandling P-data til CPR Funktioner Suppl. data Kom. krav Fælles kontrakt GD-6 Virksomhed Frikøb & tilpas: CVR Adgang mv SE s roller?? ØA : Frie regnskaber? V-data til CVR Funktioner Suppl. data Udfas SE i kom GD-7 Datafordele r Fælles DataFord Grunddata Fagdata? Lov & Finans Beskeder? Sikkerhed? Governance Nuv. Setup ØA-2015 KOMBITs: Beskedsf. Sikkerhed Serviceplatfor m Rev. af BC fælles 38

39 BBR status og udviklingsplaner v. Julie Sanders og Claus Pedersen

40 KOMBIT udbyder BBR-systemet KOMBIT A/S skal udbyde BBR, jf. BBR bekendtgørelsen KOMBIT s strategi indebærer konkurrence og flere leverandører på det kommunale it-marked Grunddataaftalen indebærer at BBR skal videreudvikles Links BBR Bekendtgørelse nr. 522 af 27/05/2013 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= KOMBIT s strategi

41 BBR s forskellige aktører Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er dataansvarlig myndighed og bestemmer derfor, hvilke data og funktioner BBR skal indeholde. KOMBIT A/S ejer det it-system, som BBR bygger på, og har således ansvaret for etablering, udvikling og drift af selve itsystemet. Kommunerne er dataejere, repræsenteret ved KL. Link BBR s organisation:

42 Ejendomsdataprogrammet Delaftale 1 og Delprogram 1 I regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi indgik regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) i 2012 en aftale om et grunddataprogram. Delaftale 1 om "Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata" er en af Grunddataprogrammets i alt 7 delaftaler. Delaftale 1 indeholder flere projekter og styres derfor som delprogram 1 under grunddataprogrammet. Delprogrammet benævnes Ejendomsdataprogrammet (kaldes også GD1) Link Om Delprogram 1

43 Ejendomsdataprogrammet indebærer, at Oplysninger om ejendomme og bygninger samt disses ejerforhold registreres på en ensartet måde i de autoritative registre på ejendomsområdet De autoritative registre for grunddata på ejendomsområdet er Matriklen, BBR og den nye Ejerfortegnelse En tidlig og entydig identifikation af fast ejendom, allerede fra ejendommens projektstadie, giver en øget sikkerhed i de mange transaktioner, der finder sted, inden ejendommen er solgt, belånt og bebygget Grunddata om ejendomme harmoniseres under et fælles ejendomsbegreb: Bestemt Fast Ejendom og registreres samme sted i Matriklen En række skyggeregistre udfases (herunder ESR) Link Ejendomsdataprogrammet Målarkitektur

44 Ejendomsdataprogrammet indebærer, at systemerne skal implementeres jf. implementeringsplanen Der er udarbejdet en implementeringsplan for Ejendomsdataprogrammet. Den giver et overblik over: De produkter ejendomsdataprogrammet som helhed skal levere. Sammenhængen mellem disse leverancer i form af forudsætninger og andre former for afhængighed mellem de forskellige leverancer. Hvilke projekter der skal levere aftalte produkter. Den tidsmæssige indplacering af de enkelte aktiviteter herunder tidsfrist for hvornår de enkelte leverancer skal foreligge. Link Implementeringsplan

45 Nuværende arkitektur BBR BBR-klient Kommuneklient Https (SSL) Internet OWSA-model T (SSL) Præsentationsserver Bygget på Microsoft teknologi fra 2005 Modul 1 Web site Modul 2... Modul N Service Agenter Service Gateway Autentifikation Systemet indeholder En webbaseret BBR Klient som anvendes af kommunale og statslige brugere Derudover understøtter Systemet Flere webbaserede kommuneklienter, der er udviklet af tredje part Kilde Applikationsserver Service Interface Lag Service Contract Service Adapter Forretnings Lag Forretnings Logik Data Access Lag Data Access Logik SQL Server Batch WCF Windows Services Forretnings Entiteter Service Agenter OIOXML Eksterne Services: - CPR - ESR - OIS - KMS ASP.NET Providers

46 Målarkitektur for BBR 2.0

47 Indhold af udbuddet Drift af BBR fra og med version 1.7 Videreudvikling frem til BBR 2.0 Delleverance 1 Hvad der skal til for at få BBR til at leve op til Grunddataprogrammets delaftale 1, mere konkret: At gøre plads til BFE nummeret At give mulighed for tidlige (også kaldet foreløbige) registreringer At kunne bruge services/hændelser fra Grunddataprogrammets andre registre og Datafordeler Implementering af en ny sikkerhedsmodel At udvikle en komponent til Datafordeleren, der skal sikre udstilling af BBR data Delleverance 2: Ønsker fra kommunerne Link Om den fælles datafordeler

48 Mulige optioner og mulig videreudvikling Mulige optioner: Standardregelmotor Mulig videreudvikling: Nye offentlige krav til BBR Private leverandørers forretningsløsninger baseret på BBR - herunder selvbetjeningsløsninger

49 Udbudsmaterialet Udbudsmaterialet kommer til at indeholde krav til drift af BBR 1.7 samt krav til den videreudvikling af BBR 1.7, som er nødvendig for, at Systemet bliver til BBR 2.0 Bygger på KOMBIT s standarder Se fx Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) for inspiration Links KOMBIT s juridiske standardmateriale Kommunernes Sygedagpenge System (KSD= s kravspecifikation til høring

50 Udbudsmaterialet særligt om driftsbilaget Driftsbilaget er en revideret version af det standard driftsbilag som KOMBIT har brugt senest i forbindelse med genudbuddet af SAPA, Kommunalt Ydelsessystem, KSD og NemRefusion Links Det indebærer også at det følger KOMBIT s driftsstrategi (som har været i høring hos leverandørerne) om at dele leverandørens opgaver i driftsfasen op i 3 lag: Applikationsvedligehold Applikationsdrift Infrastrukturdrift KOMBIT s driftsbilag (i EU supply) som det så ud ved genudbuddet af NemRefusion i KOMBIT s driftsstrategi :

51 Udbudsmaterialet omfatter ligeledes Ejendomsdataprogrammets Målarkitektur Løsningsarkitektur for udvidelse af BBR Selve løsningsarkitekturen Bilag A (servicebeskrivelser) Bilag B (informationsmodel) Bilag C (processer) Links Ejendomsdataprogrammet Målarkitektur Løsningsarkitektur for udvidelse af BBR

52 Kommende tilbudsgivere får adgang til 1000 siders systemdokumentation Driftsdokumentation Brugervejledninger Lakeside rapport, der fortæller noget om overdrageligheden af al dokumentation som tilbudsgiver får til rådighed (Kildekode kan udleveres i forbindelse med tilbudsgivning) (Adgang til Testmiljø, herunder testdata er under overvejelse) Link følger

53 Den valgte leverandør får desuden adgang til Kildekode Det kørende system Testmiljø, herunder testdata Eksisterende leverandør Bemærk: Alt materiale inklusive kildekode er ejet af KOMBIT og vil fortsat være det

54 Leverandører, der byder bør have viden om registre sikkerhed snitflader, eks. til datafordeler standardregelmotorer (option) brugervenlighed (mulig videreudvikling)

55 Danmarks Adresse Register v. Karen Skjelbo

56 2. september

57 Adresseprogrammets 9 projekter Stednavne Adresseregister Adresseregler Adresser til personer (CPR) Adresser til erhverv (CVR) Administrative inddelinger Adressetjenester Supplerende adresser Adresser til erhverv (SKAT) Bygger et nyt stednavnesystem, tilføjer flere stednavne Bygger et system og tilføjer nye adminsrative inddelinger Etablerer nyt, kortbaseret adresseregister med link til vejnettet Etablerer effektive, tidstro datatjenester til online og download Ny adressebekendtgørelse og koordinering af anden lovgivning Kommunerne skal fastsætte adresser i områder, hvor der i dag er få eller ingen adresser Sikrer at folkeregistreringen i CPR sker på autoritative adresser Sikrer at virksomhedsregistreringen i CVR sker på autoritative adresser 2. september

58 Ny adressebekendtgørelse Ændringer i forhold til nuværende bekendtgørelse: Sammenlægning af begreberne adgangsadresse og enhedsadresse til adresse Nye regler for fastsættelse af adresser til kolonihaveområder, erhvervsejendomme, butikscentre og tekniske anlæg mv. Derudover: Nedlæggelse af CPR-vej DAR BEK nr /05/2014 Bedre værktøj til kommunale adressefastsættelse 2. september

59 Adskillelse af adresser og bygning/boliger BBR Adresseregister Samme organisering og lov 2. september

60 Adresseprogrammet Vejnavne og adresser (MBBL) Omfatter tre dataområder Stednavne (GST) Administrative inddelinger (GST) 2. september

61 Tak! Karen Skjelbo Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2. september

62 DAR 1.0 v. Morten Starup, OptimumIT

63 Hvad er DAR DAR står for DanmarksAdresseRegister, men omtales som adresseregister

64 Nuværende arkitektur Danmarksadresser.dk Vis Adresseanvendelse AWS 4.0 BBR klient 1.6 Adresseklient 1.0 Dialogklient 1.0 BBR 1.6 CPR Vej (Bygning og Bolig Adresse Vejnavne

65 Målarkitektur for adresseprogrammet

66 Adresseregister DAR 1.0 løsningsarkitektur Eksterne brugerflader Matrikelklient BBR-klient Adressebrugerflader Dialogklient Adresseklient GD1 GD1 DAGISYS CPR Ajourføringsservices DAGI Ophold Matrikel BBR 2.0 Adressedata Bygning og Bolig Datafordeler

67 Udbud af DAR Nyt UDBUD (og dermed kontrakt) omfatter: Ny udvikling af DAR Videreudvikling af DAR (1.X, 1.Y.) Drift af DAR AdresseWebServices (AWS) er ikke en del af udbuddet

68 Nyt BBR Review af dokumentation, kildekode og miljø til nyt Bygnings- og Boligregister (BBR)

69 Reviewet baserer sig på Den nyeste version af den samlede dokumentation - leveret fra den nuværende leverandør (KMD) Den seneste release (modtaget af nuværende leverandør) af kildekode, scripts, etc. Opklarende og kvalificerende interviews med nuværende leverandør (dækkende både projektledelse, forretningsudvikling, udvikling og drift.) Område Antal sider dokumentation (tilnærmet) Arkitektur og Design 7 Brugerdokumentation 460 Driftsdokumentation 338 Krav 135 Overblik 318 Systemdokumentation 903 Test og Performance 41 Ialt 2202 Kildekode 2 Visual Studio Solutions opdelt i et antal projekter / områder (30+)

70 Nyt BBR funktion og platform Idriftsat 1/ BBR version 1.6 til release dette efterår (2014) Web-applikation henvendt til kommunale sagsbehandlere på boligregistreringsområdet Opdatering og registrering (basis-register) af ejendomsoplysninger Ingen borgervendte brugerflader Traditionel Web-applikation Baseret på en Microsoft teknologi-stak (.NET 4.0, Windows Server 2003 R2, Microsoft SQL Server 2005, m.v.) Eksterne snitflader baseret på Web services

71 Resultat af overtagelsesprøve Leverancekontrakt februar 2012 Kapitel 1 - Indledning kapitel 12 - Ændringer Resultat af overtagelsesprøve Driftskontrakt februar 2012 Resultat af overtagelsesprøve Driftshåndbog februar 2012 Installationsvejledning til Net Applikationsserver Installationsvejledning til Net Webserver Resultat af overtagelsesprøve Kontrakt februar 2012 Driftsdokumentation Resultat af Resultat af overtagelsesprøve overtagelsesprøve februar 2012 februar 2012 Leverance-kontrakt Bilag 2 - Kravspecifikation Overblik Kapitel 11 - Overensstemmelsesmatrix krav systembeskrivelse Krav Nyt BBR Kode, test og performance Loadtests fra i driftsættelsen af releases Signatur-forklaring Kapitel 3 - Forretningslogik Dokument Kapitel 6 - Dataudveksling Bilag til kap 6: Energidata ind i BBR Systemdokument ation Arkitektur og design Brugerdokument ation Dokument med Dokument bilag med bilag Kapitel 7 - Datamodel BBR Adresser Adresser BOB Brugeradministration Generelt Inddataboks Meddelelse Rapporter Systemadministration Kapitel 8 - Administrationsdatabase Kapitel 9 - Sikkerhed Vejledning til snitfladen: AddressGeometryServi ce Kapitel 2 - Systemarkitektur Kapitel 4 - Brugerdialog Kapitel 5 - Udskrifter til borgerne Kapitel 10 - Rapporter

72 Indhold Målgrupper Område Infografik dokumentation 700 Overblik Krav Arkitektur & design Systemdokumentation Brugerdokumentation Udviklerdokumentation Test & performance Driftsdokumentation 350 Sider Brugere Drift Udviklere Systemejer Leverandør K1 - Indledning K12 - Ændringer Leverancekontrakt + bilag 1-22 Kontrakt KMD-BBR + bilag 1-13 K11 - Overenstemmelses - matrix krav systembeskri a- velse Leverancekontrakt Bilag 2 - Kravspecifikt ion K2 - Systemarkitektur K3 - Forretningslogik K4 - Brugerdialog + bilag K5 - Udskrifter til borgerne K10 - Rapporter (System - beskrivelse) K6 - Dataudveksling + bilaget Systemdesign for Energidata ind i BBR K7 - Datamodel + bilaget Table Report K8 - Administrationsda - tabase K9 - Sikkerhed Vejledning til snitfalden: AddressGeometryService Sæt af 8 manualer Webapplikation baseret på Microsoft.NET plalform 2 projekter (server og klient) Struktureret i et antal V isual Studio projekter (30+) Resultat af overtagelses - prøve 2012 Driftshåndbog for Nyt BBR Driftskontrakt samt bilag Installationsvejledning for Nyt BBR Applikationsserver Installationsvejledning for nyt BBR Webserver

73 Er dokumentationen retvisende? Nyt BBRs generelle (forretnings- og domæne-orienterede) dokumentation er i overvejende rigtig god stand og er retvisende Kildekode og udviklingsmiljø er dokumentationsmæssigt i meget begrænset omfang understøttet af udviklerrettet dokumentation. Driftsdokumentationen (driftshåndbog, installationsvejledninger etc.) er overvejende retvisende, men mangler opdatering. Kvalitativt interview med nuværende leverandør har bestyrket ovenstående vurderinger

74 Behov for rework Målgrupper Område 700 Overblik Krav Arkitektur & design Systemdokumentation Brugerdokumentation Udviklerdokumentation Test & performance Driftsdokumentation 350 Sider Brugere Drift Udviklere Systemejer Leverandør 903 Orientering 338 Udadvendt Indadvendt Rework Mangler Indhold K1 - Indledning K12 - Ændringer Leverancekontrakt + bilag 1-22 Kontrakt KMD-BBR + bilag 1-13 Udadvendt changelog Meget begrænset K11 - Overenstemmelsesmatrix krav systembeskrivelse Leverancekontrakt Bi ag2 -Kra specifikatio - Meget begrænset K2 - Systemarkitektur - Meget begrænset K3 - Forretningslogik K4 - Brugerdialog + bilag K5 - Udskrifter til borgerne K10 - Rapporter (Systembeskrivelse) K6 - Dataudveksling + bilaget Systemdesign for Energidata ind i BBR K7 - Datamodel + bilaget Table Report K8 - Administrationsdatabase K9 - Sikkerhed Vejledning til snitfalden: AddressGeometryService - Væsentlige behov for opdateringer og tilføjelser Sæt af 8 manualer - Meget begrænset Webapplikation baseret på Microsoft.NET plalform 2 projekter (server og klient) Struktureret i et antal V isual Studio projekter (30+) Performancetest - rapporter og vejledninger Generelt overbliksdokument over kildekode Byggevejledning Vejæedning til opsætning af udviklingsmiljø Vejledning til kommandolinjescripts Guide til videreudvikling Kendte fejl og mangler Meget omfattende Resultat af overtagelsesprøve 2012 Specifikatio ogresu tater for performancetest, stresstest, m.v. Væsentlige behov for tilføjelser Driftshåndbog for Nyt BBR Driftskontrakt samt bilag Installationsvejledning for Nyt BBR Applikationsserver Installationsvejledning for nyt BBR Webserver Installationsvejledning til databaseserver Væsentlige behov for opdateringer og tilføjelser

75 Afvigelser - Forslag til rework: Systemdokumentation Generel ajourføring af systemdokumenta-tionen Ajourføring og konsistens-check af datamodel (OCES)-certifikat udstedelse og håndtering bør underkastes et nærmere teknisk review Udvikler-dokumentation Etablering af generelt overbliksskabende dokumentation Etablering af byggevejledninger

76 AFRUNDING OG AFSLUTNING V. SIMON MARK PEDERSEN

77 Kontakt for supplerende spørgsmål Nicolai Nørr Korolkiewicz tlf:

Grunddata-aftalerne 2012

Grunddata-aftalerne 2012 Status på Grunddata-aftalerne 2012 juni 2013 en del af 1. Økonomiaftalerne ml. stat og kommuner for 2012 & 2. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Per Smed Udviklingschef, KOMBIT Grunddata-reformen

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Review af dokumentation, kildekode og miljø til Nyt Bygnings- og Boligregister (BBR) Brugerdokumentation Arkitektur & design

Review af dokumentation, kildekode og miljø til Nyt Bygnings- og Boligregister (BBR) Brugerdokumentation Arkitektur & design LAKESIDE A/S Marselisborg Havnevej 32, 1 8000 Århus C +45 2160 252 cvr-nr.: 2545 0442 info@lakeside.dk www.lakeside.dk BBR- review Review af dokumentation, kildekode og miljø til Nyt Bygnings- og Boligregister

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Indholdet og forandringerne hvor er de nye muligheder for effektivsering og andre gevinster Vejmans Årsmøde 10-10-2013 GD2 - Adresseprogrammet 1 Oversigt

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015 Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Agenda Intro til Grunddataprogrammet Intro til Datafordeleren Datafordelerens arkitektur

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. dannelse af vejnavne og adresser

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og 10.-25. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ

Læs mere

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for en række opgaver inden for by- og boligområdet, udvikling af landdistrikter og bedre informationer

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic.

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic. OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystemet Teknisk dialogmøder med leverandører 1. Indledning I uge 51 2014 afholdt KOMBIT tekniske dialogmøder omkring det kommende udbud af

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Grønlands Selvstyre 6. juni 2014 CONNECTING

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. genbrug af adresser på personområdet

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 - Processer ift. Kommunal

Læs mere

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen M I L J Ø M I N I S T E R I E T KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen Version 1.1, 2002-08-19 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf.

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012 SKG møde 9. møde 7. maj 2012 Dagsorden SKG møde 7. maj 2012 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde v/ Vicedirektør Kåre Clemmesen, KMS 2. Meddelelser orienteringspunkt a)

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Implementering og registrering af ejerlejligheder i fremtidens Matrikel

Implementering og registrering af ejerlejligheder i fremtidens Matrikel Implementering og registrering af ejerlejligheder i fremtidens Matrikel - Et nødvendigt skridt mod en mere effektiv og moderne ejendomsregistrering Jon Vestergaard Jacobsen og Afgangsspeciale 2012, landinspektøruddannelsens

Læs mere

Disse tre overordnede principper er udmøntet i følgende seks hovedprincipper for transitionsaftalen:

Disse tre overordnede principper er udmøntet i følgende seks hovedprincipper for transitionsaftalen: Beskrivelse af Transitionsaftale for kommunernes kritiske it-løsninger ved salg af KMD I forbindelse med overdragelsen af aktiemajoriteten i KMD skal køberen af KMD tiltræde en aftale mellem KL og KMD

Læs mere

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 YDELSESREFUSION Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 Opgaver på de kommunale økonomisystemer fra 2016 og 2018 Fra 2016 skal kommunernes refusioner og medfinansieringer

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Indstilling til Naalakkersuisut

Indstilling til Naalakkersuisut Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender 09-06-2014 Sagsnummer: 2013-088947 Ad dagsordenspunkt: Indstilling til Naalakkersuisut Indstilling Det indstilles til Naalakkersuisut, At

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Vejnavne og adresser i kommunalreformen

Vejnavne og adresser i kommunalreformen ORIENTERING Til sammenlægningsudvalgene 3. januar 2006 Sag: D-4236-4 /lgl/mli Vejnavne og adresser i kommunalreformen Orientering om kommunernes opgaver som adressemyndighed forud for kommunesammenlægningen

Læs mere

DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan sikres effektiviseringen?

DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan sikres effektiviseringen? KTC s årsmøde 20. september 2012 Spor 5 work smarter not harder Hvordan prioriteres nødvendige digitale løsninger frem for de teknisk mest fremragende? DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning

Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning Formål med delaftale 3 Etablering af et fælles, landsdækkende grunddatasæt for vandløb Sammenhæng mellem myndigheders vandløbsdata Udgangspunkt

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Hvad er din titel? Student senior it-konsulent It-udviklings- og digitaliseringskonsulent Projektleder IKT-driftchef Projektleder enterprise architect Systemadministrator

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Stedfæstelsen af servitutter

Stedfæstelsen af servitutter Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 30 Offentligt Stedfæstelsen af servitutter et digitaliseringsprojekt i kritisk afvigelse INTRODUKTION Med Lov 539 af 08-06-2006 om ændring af lov om tinglysning (TL)

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

REVIEW AF KRAVMATERIALE

REVIEW AF KRAVMATERIALE REVIEW AF KRAVMATERIALE Feedback til kommunerne, 10. og 11. december 2013 Kommunernes Sygedagpengesystem Indledning Ide-camps: Hvad kunne vi godt tænke os? Nov. 2012 Netværksmøde og kick-off på høring

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Version:

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Nyt BOSSINF. Forenkling, modernisering og digital indberetning. Læs om formål, hovedelementerne, du indberetter, og hvem du kan kontakte

Nyt BOSSINF. Forenkling, modernisering og digital indberetning. Læs om formål, hovedelementerne, du indberetter, og hvem du kan kontakte Nyt BOSSINF for alment byggeri Forenkling, modernisering og digital indberetning Læs om formål, hovedelementerne, hvordan du indberetter, og hvem du kan kontakte Nu skal bygherre altid indberette skema

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

YDELSESREFUSION. Indledende afklaringsmøder Juni 2015

YDELSESREFUSION. Indledende afklaringsmøder Juni 2015 YDELSESREFUSION Indledende afklaringsmøder Juni 2015 Hvorfor Ydelsesrefusion? Refusionsreform Politisk aftale ml. regeringen og V K DF Samme refusionsprocent for borgeren på tværs af ydelser Afhænger af

Læs mere

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Side 2 af 8 Dataelementer, som fremgår af nedenstående tabel, kan anvendes frit. Dette gælder dog ikke brug til markedsføring

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne De registre, der videregives oplysninger fra gennem OIS, indeholder i vidt omfang personoplysninger. Ved personoplysninger

Læs mere