LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014"

Transkript

1 LEVERANDØRMØDE DAR og BBR september 2014

2 Agenda Kl Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl Status for den kommunale del af Grunddataprogrammet, herunder udbud af BBR 2.0 og DAR 1.0 v. Per Smed, KOMBIT Kl BBR status og udviklingsplaner v. Julie Sanders, KOMBIT & Claus Pedersen, Silverbullet Kl Status for DAR og adresseklienter v. Karen Skjelbo, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter & Morten Starup, OptimumIT Kl Status på dokumentation af BBR 1.5 v. Bent Bilstrup, Lakeside Kl Afsluttende bemærkninger v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT

3 KOMBITs fokus At tale med leverandørerne i god tid Vi stræber efter at inddrage leverandørerne i god tid, så de kan planlægge, ressource-allokere og indgå partnerskaber At forstå leverandørernes forretning Vi søger at forstå leverandørernes forretningsmæssige muligheder og barrierer At anvende leverandørernes viden Vi ønsker gerne alle de input til projekternes udbudsmateriale, som leverandørerne vil stille til rådighed At huske åbenhed og ligebehandling Vi stræber efter at være åbne og transparente over for leverandørerne - det stiller alle lige At inddrage leverandørerne på de rigtige præmisser KOMBIT har en politik for leverandørkontakt og en leverandørfunktion, som vi bruger aktivt At se det store billede Vi søger at skabe sammenhæng mellem alle KOMBITs udbud og at sikre, at de leverandører, der ikke vinder et udbud, stadig er indstillede på nye opgaver i KOMBIT

4 SPØRGSMÅL? STIL DEM UNDERVEJS

5 GRUNDDATA-AFTALERNE 2012 EN DEL AF 1. ØKONOMIAFTALERNE ML. STAT OG KOMMUNER 2012 & 2. DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI V. PER SMED Per Smed 5

6 Grunddata-reformen del af ØA En kort tour-de-force gennemgang 1 Status på Grunddatareformen Strategi og aftale 2 Økonomiske rammer & konsekvenser 3 De enkelte aftalepakker (AP 1-8) - hovedindhold 4 Opsummering it projekter AP-1 Ejendom AP-2 Adresser, distrikter og stednavne AP-3 Vandløb & søer AP-4 Geografiske data (kort) Fællesoffentlige it-projekter til udvikling affødt af Grunddataprogrammet (Fælles-)kommunale it-projekter til udvikling afledt af Grunddataprogrammet AP-5 Person-området (kun analyse) AP-6 Virksomheds-området AP-7 Datafordeler AP-8 Governance på grunddata 6

7 Grunddata-aftalerne 2012 Under Økonomiaftalen for 2013 er det aftalt, at de offentlige grunddata og de tilhørende forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles. Hovedformål er flg.: Grundregistreringen af personer, virksomheder, ejendomme osv. skal fungere som et fælles og fuldt sammenhængende digitalt forvaltningsgrundlag af høj kvalitet. Grunddata skal opdateres ét sted og skal let og sikkert kunne genan-vendes af alle myndigheder. Den omfattende aftale skal sikre bl.a. følgende hovedmål: Tiltrængt grundlæggende omstrukturering af alle offentlige grunddata-registre Omfattende forenkling af processer på mange forvaltningsområder ESR nedlægges Offentlige grunddata samles i juridisk autoritative basisregistre Data distribueres via et single-point Den fælles DataFordeler Grunddata frikøbes til gratis anvendelse i offentlig og privat sektor (CPR pt. undtaget) 7

8 Hvad er grunddata? Grunddata er oplysninger, som bruges af flere forskellige myndigheder - f.eks. informa-tioner om personer, virksomheder, ejendomme og naturforhold. Grunddata er i fase 1 defineret som: CPR CVR BBR DAR Adresseregister Matriklen m. EL & BPFG DAGI landinddelinger Kort (matrikel, topografi, fix, højdemodel m. fl.) Tingbogen Ejer-register (nyt reg.: Ejere & administrator) Senere (evt.): eindkomst, Planregister m.fl.)ko 8

9 Grunddata Hovedindhold af de enkelt aftalepakker AP-1 Ejendom Modernisering af ejendomsområdet. Matriklen, Tingbogen, BBR, Adresser & Ejerfortegnelse bliver autoritative registre. ESR nedlægges. Forenkling af forvaltninger og arbejdsgange. Ejerlejligheder og bygninger på lejet grund til matriklen. Indførelse af fælles BFE-nr for ejendom mv. Ny national Ejerfortegnelse mv. AP-2 Adresser Adressedata suppleres. Ny obligatorisk anvendelse af fælles, standardiserede adresser fra DAR i alle it-løsninger. Ny kommunal it-løsning til distriktsinddelinger. DAGI register over landinddelinger. Nyt Stednavneregister. AP-3 Vandløb & miljø Aftale om fri, gratis adgang til vandløbsdata et fællesoffentligt grunddatasæt AP-4 Geodata Fri adgang til geografiske data for alle. Forpligtende model for vedligehold af geodata AP-5 CPR Analyse af persondataområdet mhp. klar modernisering aftalestof til ØA Udfasning af P-data AP-6 CVR Forbedret, enkelt datagrundlag i CVR. Udbygning af adresser. Fri adgang til CVR og SE. Udfasning af V-data AP-7 Datafordeler Billig og effektiv distribution af grunddata via ny fællesoffentlig Datafordeler AP-8 Governance Board Aftale om fællesoffentlig styring og udvikling af grunddata i DK 9

10 Grunddata aftalernes Økonomi Økonomi: Business cases på alle delpunkter (fulgt Statens BC-model) Finansieringsmodel baseret på BC Politisk aftale økonomisk overligger (finansiering over bloktilskud) 10

11 Grunddata aftalerne Økonomi Grunddataprogrammet medfører besparelser / effektiviseringer i kommunerne på knap 50 mio. kr. i 2013 stigende til 185 mio. kr. i 2016 og 210 mio. kr./år i 2020 og frem Økonomiske gevinster opstår ved a) it-omkostninger falder bort og b) arbejdsprocesser forenkles. Bl.a. falder udgifterne til registerdelen af ESR bort, når ejendomspakken (AP-1) er indfaset (ca. 30 mio. kr./årligt) Aftalen indebærer, at kommunerne over bloktilskuddet medfinansierer det samlede program med 25 mio. kr. i 2014, 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem Der forventes omkostninger i kommunerne til Grunddataprogrammet på godt 70 mio. kr. i 2013 faldende til godt 40 mio. kr. i 2016 (primært løn til registrering og verificering af supplerende person- og virksomhedsadresser De tre ESR-løsninger Ejendomsskat, Ejendomsbidrag og Leje-/administration er udenfor BC. Kommunerne høster gevinsten 100 % Kilde: KL/reg. aftale om Grunddataprogram sept2012 Kommuner mio I alt kr. Gevinster 47,8 86,5 139,3 184,4 195,0 202,0 207,0 210, ,0 Omkostninger -71,4-62,3-60,4-41,9-30,0-20,0-20,0-20,0-326,0 I alt -23,6 24,2 78,9 142,5 165,0 182,0 187,0 190,0 946,0 Medfinansiering 0,0-25,0-50,0-75,0-75,0-75,0-75,0-75,0-450,0 Nettovirkning -23,6-0,8 28,9 67,5 90,0 107,0 112,0 115,0 496,0 NB: Gråmarkerede felter er (maksimale) estimater. Indirekte gevinster er ikke medregnet. 11

12 Aftalepakke 1 EJENDOM 12

13 AP-1 Ejendom hovedelementer i aftale o Ejendomsoplysninger om grunde, bygninger og boliger registreres i dag uensartet og for sent o Det er svært at sammenstille data fra forskellige registre. o Data og forvaltningsprocesser skal forbedres og data gøres frit tilgængelige i autoritative registre. Initiativet om ejendomsdata betyder at: Oplysninger om ejendomme, bygninger & ejerforhold skal registreres på ensartet måde i autoritative registre De autoritative grunddata på ejendomsområdet bliver Matriklen, BBR, DAR og nyt Ejer-register - etableres i tilknytning til Tingbogen Ejendomme mv. skal sikres en tidlig og entydig identifikation - fra ejendommens projektstadie dvs. sikkerhed i alle transaktioner ifm køb, salg, byggeri, ændringer og belåning Grunddata om ejendomme harmoniseres under et fælles ejendomsbegreb: BFE - Bestemt Fast Ejendom og registreres samme sted i Matriklen ( ejendommens CPR-nr. ) En række skyggeregistre udfases - herunder ESR. Data flyttes til Matriklen, Tingbogen, Ny Ejer-fortegnelse, SKAT, DST og evt. BBR Kommunerne etablerer nye it-løsninger til Ejendomsskat, Ejendomsbidrag og Leje/adm. af kommunal jord og ejendom. Endvidere et nyt fælleskommunalt Opkrævningssystem 13

14 AP-1 Ejendom Arbejde 2011 og frem til i dag Kvalificering af business case Fordeling af roller og ansvar Forslag til endelig business case AP7 Infrastruktur Infrastruktur as-is / to-be AP5 Vurdering Processer as-is / to-be AP4 Ejendomsskat Processer as-is / to-be AP3 Byggesag Processer as-is / to-be AP2 Ejer Processer as-is / to-be AP1 Ejendom Processer as-is / to-be 14 Reform Ejendom - Status november

15 AP-1 Ejendom Forretningsprincipper for ny registrering af Ejendom og Bygning Entydig og stabil identifikation af nye bestemte faste ejendomme (BFE) (matrikulær udstykning, ejerlejlighed og bygning på lejet grund) samt deres bestanddele sker ved kilden. Tidlig registrering af BFE i en ny Præ-matrikel og endelig registrering i Matriklen. Enhver ejendom identificeres ved et BFE-nr. Data til ajourføring af Matriklen opbevares i en ny Præ-matrikel og senere i Matriklen som strukturerede data, som andre systemer kan anvende. Klar forenkling af ejendomsregistrering og vedligehold for kommunerne. 15

16 AP-1: Ejendom Hovedudfordringer for brug af ejendoms- & bygningsdata 1. Forskellige definitioner på fast ejendom 2. Manglende entydig identifikation af fast ejendom 3. Grunddata er fordelt på flere registre 4. Den autoritative ejendomsregistrering sker for sent 5. Manglende konsistens ved registrering af ejerskab og ejerskifte 16

17 AP-1 Ejendom Udfordring 1: Forskellige definitioner på fast ejendom kr s spørgsmål: Hvad er registreret på MIN ejendom? Ejendomsidentifikation (Samlet fast ejendom) Matrikel E-REF Matrikelbetegnelse Arealer Noteringer Stedfæstelse andet MAT Rettigheder over fast ejendom (Bestemt fast ejendom) Tingbog E-REF Matrikelbetegnelse Bygning/ejerlejlighed Adkomst Byrder & hæftelser andet TING BOG Bygninger og boliger (Vurderingsejendom) BBR E-REF Ejendoms- /Bygningsnr Adresse & koordinater Grund Materialer. andet BBR Ejendomsvurdering og beskatning (Vurderingsejendom) ESR/VUR E-REF Ejendomsnr Ejer MatrikelPLUS Benyttelse Vurdering andet ESR + VUR 21 ac 17 ba 17

18 AP-1 Ejendom Løsning 1: Harmonisering af ejendomsbegreber Tingbogens ejendomsbegreb Matriklens ejendomsbegreb Vurderingens ejendomsbegreb BESTEMT FAST EJENDOM Bestemt Fast Ejendom Samlet Fast Ejendom Vurdering s-ejendom Matrikuleret areal Bygning på lejet grund Ejerlejlighed Bygning på lejet grund 18 18

19 AP-1 Ejendom Løsning 4: Entydig ejendomsidentifikation - fra vugge til grav = Fødsel = Død Ejendomsnummer Delnummer Matrikelnummer BFE-nummer + e-ref (UUID) 19

20 AP-1 Ejendom ESR data flyttes og samles i 5 autoritative registre (To be) ESR s data VURDERIN G EJER EJENDOM Vurderingsejendomme Opkræv.ejendomme Data-anvendere: - SKAT - Kommuner - Private MATRIKEL KMS-Matrikel Forvaltningsmatrikel DATAFORDELER Fælleoffentlig datadistribution EJENDOMSSKAT BIDRAG MATRIK EL BBR EJERFO R- TEGNEL SE Bemærk: BBR går fri VURDERIN G TING- BOG Øvrige kommunale opgaver understøttes af nye itløsninger 20 Autoritative Grunddata

21 AP-1 Ejendom Opgaverne - overordnet set 1. Anvende entydig nøgle på al ejendom/adresse: BFE - Bestemt Fast Ejendom 2. Overføre Ejerlejligheder og BPLG til Matriklen incl forvask 3. Overføre ejendomsdata fra ESR til Tingbog, Mat. og BBR og ændre itsystemer 4. Tilrette BBR v.2.0 og Tingbogen med ny BFE-nøgle 5. Etablere en fælles autoritativ Ejerfortegnelse v/tingbogen (overfør data fra ESR) 6. Forbedre kvaliteten af grunddata (datavask af ejendomsdata og ejeroplysninger) 7. Gøre autoritative grunddata tilgængelig for kommuner og staten via Datafordeler 8. Ny it-udvikling af Ejendomskat, Bidrag, Leje-/adm, BBR m.fl. 21

22 Aftalepakke 2 ADRESSER 22

23 AP-2 Adresser Adresser som offentlige grunddata Personer Virksomheder Fast ejendom Huse Lokalitet Adresser Natur og Infrastruktur Trafiknet Grunde Landinddelinger Landskab Steder 23 Ejendom og bygning Adresser

24 AP-2 Adresser Genbrug af adressedata i BBR Initiativets elementer Alle myndigheder skal hente / genbruge DAR s autoritative adressedata DAR s adressedata gøres tilgængelige gennem den fællesoffentlige datafordeler Kommunerne supplerer DAR s adressebestand med visse erhvervsadresser mv. CPR overgår til at anvende DAR s adresser som grundlag for folkeregistreringen CVR overgår til DAR s adresser som registreringsgrundlag. Samme for SKAT Dannelsen af vejnavne og adresser samles i DAR (CPR Vej kan udfases) Forventede forbedringer Lettelser for myndigheder, borgere og virksomheder, der kan anvende de autoritative grunddata som led i deres myndighedsopgave eller aktivitet Bedre vilkår for kommunens adressemyndighed, der skal forvalte grunddata Højere kvalitet af data og løsninger, fordi adressedata genbruges konsekvent Initiativets parter MBBL, KMS, CPR, CVR, SKAT, Finansmin., KL og KOMBIT 24

25 AP-2 Adresser Adresser i e-løsninger - Modenheds-niveauer Nyt krav: UUID niv K-V-H 4. K-V-H Vejnavn Sted Postnr AdrId 7a14-0b a-c3bd K-V-H Vejnavn Sted Postnr By Nr By Nr x/y geo-pkt x/y geo-pkt UUID-baseret, dansk struktureret og BBR-valid Anvender BBRs UUID; Alle øvrige elementer, også kommune- og vejkode samt geografi, er afledt heraf. Kodebaseret, dansk struktureret og BBR-valid Både kommunekode, vejkode og husnr. mm er valideret mod BBR. Øvrige adresse elementer samt geografi, er afledt heraf 2. Vejnavn Vejnavn Sted Postnr Nr By Nr Kodebaseret, dansk struktureret og valideret mod CPR-Vej Kommunekode og vejkode er valideret; husnummer er indenfor CPR-husnummerinterval. Øvrige elementer er afledt heraf Sted Postnr By Dansk struktureret men ikke valideret Vejnavn, husnr., etage/dør, postnr. osv. i hvert sit felt Ikke struktureret og ikke valideret F.eks. fri tekst eller et antal adresselinier. (ofte udenlandsk adresse) 25

26 AP-2 Adresser mv. Distriktsinddelinger, DAGI og Stednavne 2. DAGI Danmarks Administrative Geografiske Inddeling KMS etablerer en landsdækkende it-løsning for nationale administrative enheder (fx sogn og postnumre) samt de obligatoriske kommunale distriktsinddelinger (eks. afstemningsområder) samt supplerende bynavne. Registret bliver autoritativt Dataansvar forbliver hos den myndighed, der forvalter den pågældende inddeling KMS og kommunerne aftaler, hvordan der sikres samspil imellem DAGI og kommunale data om distrikter, når CPR s Distriktsinddelinger - kommunerne Kommunerne etablerer en landsdækkende it-løsning for distriktsinddelinger udbygget afløser for CPRs vejregister incl. fuld geografi. Distriktsinddelingen indeholder de ca. 30 kommunale distrikter eks. læge-, skole-, social-, Dataansvar er fortsat hos den del-myndighed, der forvalter den pågældende inddeling Ny Distriktsløsning har integration til relevante kommunale it-løsninger CPR Vejregistret nedlægges. Vejregister nedlægges. 3. Stednavne KMS udbygger Stednavne-registret til nationalt register Registret bliver autoritativt

27 Aftalepakke 3 og 4 GEODATA incl vandløb 27

28 AP Geodata hovedelementer i aftale Offentlige og private anvender i dag geografiske grunddata fra flere producenter foruden KMS. Der er tilknyttet betalingspligt, rettighedspligter mv. - tilsammen forhold, der indebærer begrænset bred samfundsmæssig og enkel udveksling af data. Initiativet om geografiske grunddata indebærer: Udbygning af de autoritative geografiske grunddata Fri (gratis) adgang til en række fysisk-geografiske grunddata primært KMS topografiske kort, grundlæggende landkortdata, vandløbsdata, DKs højdemodel m.fl. Fri (gratis) adgang til de teknisk-geografiske grunddata især Matrikelkortet og bagvedliggende detailkort, måleblade og øvrige oplysninger. Udmøntning og mål: Fri adgang til Matrikelkort kan understøtte effektive sagsgange på tværs af kommune, ting-lysning, mægler, realkreditinstitut, sælger og køber. Fri adgang til Topografiske kort og Matrikelkort mv. til kommercielle og non-kommercielle for-mål. Private virksomheder kan frit anvende data - & i kombination med andre oplysninger. Der etableres sammenhæng mellem myndigheders vandløbsdata på tværs af administrative grænser baseret på FOTdata. Fri adgang til den ajourførte højdemodel for både offentlige og private parter. Lovforslag sendt i høring 10. okt Lov gældende fra 01. jan

29 Aftalepakke 5 CPR - Person 29

30 AP-5 CPR persondata hovedelementer i aftale En korrekt og komplet grundregistrering af persondata er grundlag for de fleste forvaltningsprocesser En udbygget digitalisering af den offentlige sektor gør det stadigt vigtigere, at alle offentlige myndig-heder anvender samme, ajourførte grunddata om personer i registreringer og afgørelser Initiativet om persondata indebærer: Der nedsættes en arbejdsgruppe med ministerier, regioner, kommuner og KOMBIT, som frem mod økonomiforhandlingerne 2013 skal udarbejde forslag til en effektiv og sammenhængende personregistrering og distribution af persondata via Den Fællesoffentlige Datafordeler. En udbygning af CPR med nye/ændrede funktioner, efterspurgt af brugerne En udbygning af CPR med data, som i dag kun forefindes i KMDs kopi P-data Persondata er i første omgang ikke omfattet af frikøb af grunddata. 30

31 Aftalepakke 6 CVR - Virksomhed 31

32 AP-6 CVR & virksomhed hovedelementer i aftale Virksomhedsdata i det centrale virksomhedsregister (CVR) og i Selskabsregisteret (SE) skal forbedres. Datagrundlaget i CVR og SE er i dag ikke tilstrækkeligt korrekt & dækkende jf. krav til digital forvalt-ning. Begge registre skal forbedres og gøres frit tilgængelige for den offentlige & private sektor. Barrierer for forretningsudvikling i den private sektor skal fjernes CVR og selskabsdata bør frikøbes og frit anvendes til kommercielle og non-kommercielle formål. Initiativet om virksomhedsdata indebærer bl.a. at: CVR gøres gratis tilgængelig for offentlig & privat anvendelse incl samkøring med andre data CVR skal udgøre et korrekt datagrundlag i alle offentlige og private it-løsninger Virksomheder med under kr. i årlig omsætning samt udenlandske virksomheder kan registreres i CVR-registret SE registret (incl SE-numre) udfases om muligt (over 3 år og data indgår i CVR) CVR validerer adresser mod BBR s oplysninger Tegningsreglerne struktureres, så de kan anvendes i digital myndighedsudøvelse CVR justeres, således at kommunerne over tid kan udfase brugen af KMDs kopiregister V-data 2013-forhandling: CVR s regnskabsdata frikøbes 100 % 32

33 Aftalepakke 7 DATAFORDELER 33

34 AP-7 Datafordeler hovedelementer i aftale Den fællesoffentlige Datafordeler (DF) skal smidigt, billigt, effektivt og stabilt distribuere data fra grunddata registrene til offentlige myndigheder og private virksomheder. Distributionen skal understøtte de autoritative grunddata, som indgår i følgende forvaltningsområder - men kan over tid udbygges med andre data: Ejendomme, boliger, bygninger og adressedannelse Landkortlægning, veje og ejendomsdannelse Personers identitet, bopæl, familieforhold og opholdsgrundlag Virksomheder og deres betroede personer Borgernes indkomst, formue og relation til arbejdsmarkedet Følgende registre forventes at skulle anvende Datafordeleren allerede fra fase 1-2 (2014) CPR - og senere CPR-U CVR og senere SE (Selskabsregistret) BBR incl Krydreferencereg. DAR adresser incl ADK og AWS Matriklen Ejerfortegnelse FOTdanmark & Kortforsyningen Højdemodellen, vandløbsdata mv. Senere kan tilkomme bl.a.: eindkomst, Tinglysning Øvrige OIS-data (HES, El, Energi mv.) 34

35 AP-7 Datafordeler Grunddata - Løsningsarkitektur (incl nøglesammenhæng (X-ref.) Data-anvendere: Staten Kommuner Regioner Private Datafordeler BBR Adresser Datafordeler BBR Bygning Datafordeler Matrikel Datafordeler Vurdering Datafordeler Ejerfortegnelse Datafordeler xxx Fælleoffentlig datadistribution Løbende replikering af data i realtid BBR Matrikel Vurdering Ejerfortegnelse Grunddata i AUTORITATIVE Registre BBR/ADR klient BBR/BOB klient Matrikel klient Vurdering klient Ejer klient Myndigheder med ansvar for indberetning og opdatering af AUTORITATIVE grunddata 35

36 Opsummering: It projekter i fælles og i kommunalt regi

37 Grunddata - opstart Introduktion til Grunddata - oversigt Fælles OFFENTLIGE opgaver (ØA-2013 aftaler) GD-1 Ejendom BBR 1.6, 1.7, 2.0 Matriklen Tinglysning Ejerfortegnelse ESR udfasning (Midl. løsninger) GD-2 Adresser mv DAR adr-reg. Register Klienter Flere data DAGI distrikter Stednavne GD-3 Klima/vand Frikøb & tilpas: Klima data Vandløbs data Højde model GD-4 Geodata Frikøb & tilpas: Matrikel kort Topogr. kort Evt. hist. kort Fælles KOMMUNALE opgaver (afledt af ØA-aftaler) ESR analyse Ejd-skat Ejd-bidrag Leje/adm. Ejd. Senere: Evt. Opkrævning Skil BBR og Adr. Distrikter kom. Evt. (interim): Ejerforteg. i Adr. GD-5 Person Nyt CPR med: Nye funkt. Nye data CPR-vej nedlæg ØA : Prisforhandling Forhandling Forhandling P-data til CPR Funktioner Suppl. data Kom. krav Fælles kontrakt GD-6 Virksomhed Frikøb & tilpas: CVR Adgang mv SE s roller?? ØA : Frie regnskaber? V-data til CVR Funktioner Suppl. data Udfas SE i kom GD-7 Datafordele r Fælles DataFord Grunddata Fagdata? Lov & Finans Beskeder? Sikkerhed? Governance Nuv. Setup ØA-2015 KOMBITs: Beskedsf. Sikkerhed Serviceplatfor m Rev. af BC 37

38 Grunddata - opstart Introduktion til Grunddata - oversigt Fælles OFFENTLIGE opgaver (ØA-2013 aftaler) GD-1 Ejendom BBR 1.6, 1.7, 2.0 Matriklen Tinglysning Ejerfortegnelse ESR udfasning (Midl. løsninger) GD-2 Adresser mv DAR adr-reg. Register Klienter Flere data DAGI distrikter Stednavne GD-3 Klima/vand Frikøb & tilpas: Klima data Vandløbs data Højde model GD-4 Geodata Frikøb & tilpas: Matrikel kort Topogr. kort Evt. hist. kort Fælles KOMMUNALE opgaver (afledt af ØA-aftaler) ESR analyse Ejd-skat Ejd-bidrag Leje/adm. Ejd. Senere: Evt. Opkrævning Skil BBR og Adr. Distrikter kom. Evt. (interim): Ejerforteg. i Adr. GD-5 Person Nyt CPR med: Nye funkt. Nye data CPR-vej nedlæg ØA : Prisforhandling Forhandling Forhandling P-data til CPR Funktioner Suppl. data Kom. krav Fælles kontrakt GD-6 Virksomhed Frikøb & tilpas: CVR Adgang mv SE s roller?? ØA : Frie regnskaber? V-data til CVR Funktioner Suppl. data Udfas SE i kom GD-7 Datafordele r Fælles DataFord Grunddata Fagdata? Lov & Finans Beskeder? Sikkerhed? Governance Nuv. Setup ØA-2015 KOMBITs: Beskedsf. Sikkerhed Serviceplatfor m Rev. af BC fælles 38

39 BBR status og udviklingsplaner v. Julie Sanders og Claus Pedersen

40 KOMBIT udbyder BBR-systemet KOMBIT A/S skal udbyde BBR, jf. BBR bekendtgørelsen KOMBIT s strategi indebærer konkurrence og flere leverandører på det kommunale it-marked Grunddataaftalen indebærer at BBR skal videreudvikles Links BBR Bekendtgørelse nr. 522 af 27/05/ KOMBIT s strategi

41 BBR s forskellige aktører Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er dataansvarlig myndighed og bestemmer derfor, hvilke data og funktioner BBR skal indeholde. KOMBIT A/S ejer det it-system, som BBR bygger på, og har således ansvaret for etablering, udvikling og drift af selve itsystemet. Kommunerne er dataejere, repræsenteret ved KL. Link BBR s organisation:

42 Ejendomsdataprogrammet Delaftale 1 og Delprogram 1 I regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi indgik regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) i 2012 en aftale om et grunddataprogram. Delaftale 1 om "Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata" er en af Grunddataprogrammets i alt 7 delaftaler. Delaftale 1 indeholder flere projekter og styres derfor som delprogram 1 under grunddataprogrammet. Delprogrammet benævnes Ejendomsdataprogrammet (kaldes også GD1) Link Om Delprogram 1

43 Ejendomsdataprogrammet indebærer, at Oplysninger om ejendomme og bygninger samt disses ejerforhold registreres på en ensartet måde i de autoritative registre på ejendomsområdet De autoritative registre for grunddata på ejendomsområdet er Matriklen, BBR og den nye Ejerfortegnelse En tidlig og entydig identifikation af fast ejendom, allerede fra ejendommens projektstadie, giver en øget sikkerhed i de mange transaktioner, der finder sted, inden ejendommen er solgt, belånt og bebygget Grunddata om ejendomme harmoniseres under et fælles ejendomsbegreb: Bestemt Fast Ejendom og registreres samme sted i Matriklen En række skyggeregistre udfases (herunder ESR) Link Ejendomsdataprogrammet Målarkitektur

44 Ejendomsdataprogrammet indebærer, at systemerne skal implementeres jf. implementeringsplanen Der er udarbejdet en implementeringsplan for Ejendomsdataprogrammet. Den giver et overblik over: De produkter ejendomsdataprogrammet som helhed skal levere. Sammenhængen mellem disse leverancer i form af forudsætninger og andre former for afhængighed mellem de forskellige leverancer. Hvilke projekter der skal levere aftalte produkter. Den tidsmæssige indplacering af de enkelte aktiviteter herunder tidsfrist for hvornår de enkelte leverancer skal foreligge. Link Implementeringsplan

45 Nuværende arkitektur BBR BBR-klient Kommuneklient Https (SSL) Internet OWSA-model T (SSL) Præsentationsserver Bygget på Microsoft teknologi fra 2005 Modul 1 Web site Modul 2... Modul N Service Agenter Service Gateway Autentifikation Systemet indeholder En webbaseret BBR Klient som anvendes af kommunale og statslige brugere Derudover understøtter Systemet Flere webbaserede kommuneklienter, der er udviklet af tredje part Kilde Applikationsserver Service Interface Lag Service Contract Service Adapter Forretnings Lag Forretnings Logik Data Access Lag Data Access Logik SQL Server Batch WCF Windows Services Forretnings Entiteter Service Agenter OIOXML Eksterne Services: - CPR - ESR - OIS - KMS ASP.NET Providers

46 Målarkitektur for BBR 2.0

47 Indhold af udbuddet Drift af BBR fra og med version 1.7 Videreudvikling frem til BBR 2.0 Delleverance 1 Hvad der skal til for at få BBR til at leve op til Grunddataprogrammets delaftale 1, mere konkret: At gøre plads til BFE nummeret At give mulighed for tidlige (også kaldet foreløbige) registreringer At kunne bruge services/hændelser fra Grunddataprogrammets andre registre og Datafordeler Implementering af en ny sikkerhedsmodel At udvikle en komponent til Datafordeleren, der skal sikre udstilling af BBR data Delleverance 2: Ønsker fra kommunerne Link Om den fælles datafordeler

48 Mulige optioner og mulig videreudvikling Mulige optioner: Standardregelmotor Mulig videreudvikling: Nye offentlige krav til BBR Private leverandørers forretningsløsninger baseret på BBR - herunder selvbetjeningsløsninger

49 Udbudsmaterialet Udbudsmaterialet kommer til at indeholde krav til drift af BBR 1.7 samt krav til den videreudvikling af BBR 1.7, som er nødvendig for, at Systemet bliver til BBR 2.0 Bygger på KOMBIT s standarder Se fx Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) for inspiration Links KOMBIT s juridiske standardmateriale Kommunernes Sygedagpenge System (KSD= s kravspecifikation til høring

50 Udbudsmaterialet særligt om driftsbilaget Driftsbilaget er en revideret version af det standard driftsbilag som KOMBIT har brugt senest i forbindelse med genudbuddet af SAPA, Kommunalt Ydelsessystem, KSD og NemRefusion Links Det indebærer også at det følger KOMBIT s driftsstrategi (som har været i høring hos leverandørerne) om at dele leverandørens opgaver i driftsfasen op i 3 lag: Applikationsvedligehold Applikationsdrift Infrastrukturdrift KOMBIT s driftsbilag (i EU supply) som det så ud ved genudbuddet af NemRefusion i KOMBIT s driftsstrategi :

51 Udbudsmaterialet omfatter ligeledes Ejendomsdataprogrammets Målarkitektur Løsningsarkitektur for udvidelse af BBR Selve løsningsarkitekturen Bilag A (servicebeskrivelser) Bilag B (informationsmodel) Bilag C (processer) Links Ejendomsdataprogrammet Målarkitektur Løsningsarkitektur for udvidelse af BBR

52 Kommende tilbudsgivere får adgang til 1000 siders systemdokumentation Driftsdokumentation Brugervejledninger Lakeside rapport, der fortæller noget om overdrageligheden af al dokumentation som tilbudsgiver får til rådighed (Kildekode kan udleveres i forbindelse med tilbudsgivning) (Adgang til Testmiljø, herunder testdata er under overvejelse) Link følger

53 Den valgte leverandør får desuden adgang til Kildekode Det kørende system Testmiljø, herunder testdata Eksisterende leverandør Bemærk: Alt materiale inklusive kildekode er ejet af KOMBIT og vil fortsat være det

54 Leverandører, der byder bør have viden om registre sikkerhed snitflader, eks. til datafordeler standardregelmotorer (option) brugervenlighed (mulig videreudvikling)

55 Danmarks Adresse Register v. Karen Skjelbo

56 2. september

57 Adresseprogrammets 9 projekter Stednavne Adresseregister Adresseregler Adresser til personer (CPR) Adresser til erhverv (CVR) Administrative inddelinger Adressetjenester Supplerende adresser Adresser til erhverv (SKAT) Bygger et nyt stednavnesystem, tilføjer flere stednavne Bygger et system og tilføjer nye adminsrative inddelinger Etablerer nyt, kortbaseret adresseregister med link til vejnettet Etablerer effektive, tidstro datatjenester til online og download Ny adressebekendtgørelse og koordinering af anden lovgivning Kommunerne skal fastsætte adresser i områder, hvor der i dag er få eller ingen adresser Sikrer at folkeregistreringen i CPR sker på autoritative adresser Sikrer at virksomhedsregistreringen i CVR sker på autoritative adresser 2. september

58 Ny adressebekendtgørelse Ændringer i forhold til nuværende bekendtgørelse: Sammenlægning af begreberne adgangsadresse og enhedsadresse til adresse Nye regler for fastsættelse af adresser til kolonihaveområder, erhvervsejendomme, butikscentre og tekniske anlæg mv. Derudover: Nedlæggelse af CPR-vej DAR BEK nr /05/2014 Bedre værktøj til kommunale adressefastsættelse 2. september

59 Adskillelse af adresser og bygning/boliger BBR Adresseregister Samme organisering og lov 2. september

60 Adresseprogrammet Vejnavne og adresser (MBBL) Omfatter tre dataområder Stednavne (GST) Administrative inddelinger (GST) 2. september

61 Tak! Karen Skjelbo Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2. september

62 DAR 1.0 v. Morten Starup, OptimumIT

63 Hvad er DAR DAR står for DanmarksAdresseRegister, men omtales som adresseregister

64 Nuværende arkitektur Danmarksadresser.dk Vis Adresseanvendelse AWS 4.0 BBR klient 1.6 Adresseklient 1.0 Dialogklient 1.0 BBR 1.6 CPR Vej (Bygning og Bolig Adresse Vejnavne

65 Målarkitektur for adresseprogrammet

66 Adresseregister DAR 1.0 løsningsarkitektur Eksterne brugerflader Matrikelklient BBR-klient Adressebrugerflader Dialogklient Adresseklient GD1 GD1 DAGISYS CPR Ajourføringsservices DAGI Ophold Matrikel BBR 2.0 Adressedata Bygning og Bolig Datafordeler

67 Udbud af DAR Nyt UDBUD (og dermed kontrakt) omfatter: Ny udvikling af DAR Videreudvikling af DAR (1.X, 1.Y.) Drift af DAR AdresseWebServices (AWS) er ikke en del af udbuddet

68 Nyt BBR Review af dokumentation, kildekode og miljø til nyt Bygnings- og Boligregister (BBR)

69 Reviewet baserer sig på Den nyeste version af den samlede dokumentation - leveret fra den nuværende leverandør (KMD) Den seneste release (modtaget af nuværende leverandør) af kildekode, scripts, etc. Opklarende og kvalificerende interviews med nuværende leverandør (dækkende både projektledelse, forretningsudvikling, udvikling og drift.) Område Antal sider dokumentation (tilnærmet) Arkitektur og Design 7 Brugerdokumentation 460 Driftsdokumentation 338 Krav 135 Overblik 318 Systemdokumentation 903 Test og Performance 41 Ialt 2202 Kildekode 2 Visual Studio Solutions opdelt i et antal projekter / områder (30+)

70 Nyt BBR funktion og platform Idriftsat 1/ BBR version 1.6 til release dette efterår (2014) Web-applikation henvendt til kommunale sagsbehandlere på boligregistreringsområdet Opdatering og registrering (basis-register) af ejendomsoplysninger Ingen borgervendte brugerflader Traditionel Web-applikation Baseret på en Microsoft teknologi-stak (.NET 4.0, Windows Server 2003 R2, Microsoft SQL Server 2005, m.v.) Eksterne snitflader baseret på Web services

71 Resultat af overtagelsesprøve Leverancekontrakt februar 2012 Kapitel 1 - Indledning kapitel 12 - Ændringer Resultat af overtagelsesprøve Driftskontrakt februar 2012 Resultat af overtagelsesprøve Driftshåndbog februar 2012 Installationsvejledning til Net Applikationsserver Installationsvejledning til Net Webserver Resultat af overtagelsesprøve Kontrakt februar 2012 Driftsdokumentation Resultat af Resultat af overtagelsesprøve overtagelsesprøve februar 2012 februar 2012 Leverance-kontrakt Bilag 2 - Kravspecifikation Overblik Kapitel 11 - Overensstemmelsesmatrix krav systembeskrivelse Krav Nyt BBR Kode, test og performance Loadtests fra i driftsættelsen af releases Signatur-forklaring Kapitel 3 - Forretningslogik Dokument Kapitel 6 - Dataudveksling Bilag til kap 6: Energidata ind i BBR Systemdokument ation Arkitektur og design Brugerdokument ation Dokument med Dokument bilag med bilag Kapitel 7 - Datamodel BBR Adresser Adresser BOB Brugeradministration Generelt Inddataboks Meddelelse Rapporter Systemadministration Kapitel 8 - Administrationsdatabase Kapitel 9 - Sikkerhed Vejledning til snitfladen: AddressGeometryServi ce Kapitel 2 - Systemarkitektur Kapitel 4 - Brugerdialog Kapitel 5 - Udskrifter til borgerne Kapitel 10 - Rapporter

72 Indhold Målgrupper Område Infografik dokumentation 700 Overblik Krav Arkitektur & design Systemdokumentation Brugerdokumentation Udviklerdokumentation Test & performance Driftsdokumentation 350 Sider Brugere Drift Udviklere Systemejer Leverandør K1 - Indledning K12 - Ændringer Leverancekontrakt + bilag 1-22 Kontrakt KMD-BBR + bilag 1-13 K11 - Overenstemmelses - matrix krav systembeskri a- velse Leverancekontrakt Bilag 2 - Kravspecifikt ion K2 - Systemarkitektur K3 - Forretningslogik K4 - Brugerdialog + bilag K5 - Udskrifter til borgerne K10 - Rapporter (System - beskrivelse) K6 - Dataudveksling + bilaget Systemdesign for Energidata ind i BBR K7 - Datamodel + bilaget Table Report K8 - Administrationsda - tabase K9 - Sikkerhed Vejledning til snitfalden: AddressGeometryService Sæt af 8 manualer Webapplikation baseret på Microsoft.NET plalform 2 projekter (server og klient) Struktureret i et antal V isual Studio projekter (30+) Resultat af overtagelses - prøve 2012 Driftshåndbog for Nyt BBR Driftskontrakt samt bilag Installationsvejledning for Nyt BBR Applikationsserver Installationsvejledning for nyt BBR Webserver

73 Er dokumentationen retvisende? Nyt BBRs generelle (forretnings- og domæne-orienterede) dokumentation er i overvejende rigtig god stand og er retvisende Kildekode og udviklingsmiljø er dokumentationsmæssigt i meget begrænset omfang understøttet af udviklerrettet dokumentation. Driftsdokumentationen (driftshåndbog, installationsvejledninger etc.) er overvejende retvisende, men mangler opdatering. Kvalitativt interview med nuværende leverandør har bestyrket ovenstående vurderinger

74 Behov for rework Målgrupper Område 700 Overblik Krav Arkitektur & design Systemdokumentation Brugerdokumentation Udviklerdokumentation Test & performance Driftsdokumentation 350 Sider Brugere Drift Udviklere Systemejer Leverandør 903 Orientering 338 Udadvendt Indadvendt Rework Mangler Indhold K1 - Indledning K12 - Ændringer Leverancekontrakt + bilag 1-22 Kontrakt KMD-BBR + bilag 1-13 Udadvendt changelog Meget begrænset K11 - Overenstemmelsesmatrix krav systembeskrivelse Leverancekontrakt Bi ag2 -Kra specifikatio - Meget begrænset K2 - Systemarkitektur - Meget begrænset K3 - Forretningslogik K4 - Brugerdialog + bilag K5 - Udskrifter til borgerne K10 - Rapporter (Systembeskrivelse) K6 - Dataudveksling + bilaget Systemdesign for Energidata ind i BBR K7 - Datamodel + bilaget Table Report K8 - Administrationsdatabase K9 - Sikkerhed Vejledning til snitfalden: AddressGeometryService - Væsentlige behov for opdateringer og tilføjelser Sæt af 8 manualer - Meget begrænset Webapplikation baseret på Microsoft.NET plalform 2 projekter (server og klient) Struktureret i et antal V isual Studio projekter (30+) Performancetest - rapporter og vejledninger Generelt overbliksdokument over kildekode Byggevejledning Vejæedning til opsætning af udviklingsmiljø Vejledning til kommandolinjescripts Guide til videreudvikling Kendte fejl og mangler Meget omfattende Resultat af overtagelsesprøve 2012 Specifikatio ogresu tater for performancetest, stresstest, m.v. Væsentlige behov for tilføjelser Driftshåndbog for Nyt BBR Driftskontrakt samt bilag Installationsvejledning for Nyt BBR Applikationsserver Installationsvejledning for nyt BBR Webserver Installationsvejledning til databaseserver Væsentlige behov for opdateringer og tilføjelser

75 Afvigelser - Forslag til rework: Systemdokumentation Generel ajourføring af systemdokumenta-tionen Ajourføring og konsistens-check af datamodel (OCES)-certifikat udstedelse og håndtering bør underkastes et nærmere teknisk review Udvikler-dokumentation Etablering af generelt overbliksskabende dokumentation Etablering af byggevejledninger

76 AFRUNDING OG AFSLUTNING V. SIMON MARK PEDERSEN

77 Kontakt for supplerende spørgsmål Nicolai Nørr Korolkiewicz tlf:

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Grunddata-aftalerne 2012

Grunddata-aftalerne 2012 Status på Grunddata-aftalerne 2012 juni 2013 en del af 1. Økonomiaftalerne ml. stat og kommuner for 2012 & 2. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Per Smed Udviklingschef, KOMBIT Grunddata-reformen

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister).

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister). N O TAT Økonomien i det fælles grunddataprogram Grunddataprogrammet handler grundlæggende om at forbedre kvaliteten af grunddata og at effektivisere brug, opbevaring og distribution af grunddata, herunder

Læs mere

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

GRUNDDATAPROGRAMMET. En del af ØA-2012 aftalerne ml. stat og kommuner. v/ Ken Rindsig & Tine Garbers / KL & Per Smed / KOMBIT

GRUNDDATAPROGRAMMET. En del af ØA-2012 aftalerne ml. stat og kommuner. v/ Ken Rindsig & Tine Garbers / KL & Per Smed / KOMBIT GRUNDDATAPROGRAMMET En del af ØA-2012 aftalerne ml. stat og kommuner v/ Ken Rindsig & Tine Garbers / KL & Per Smed / KOMBIT Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres

Læs mere

Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og effektivisering

Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og effektivisering Bilag 2: Aftaletekster for grunddata (Bilag til dagsordenspunkt 2: Grunddata initiativet i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi). 21. maj 2012 Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Overblik Indhold: Hvad er aftalt? Mål: Hvilke forbedringer? Midler: Hvordan er det muligt?

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Review af dokumentation, kildekode og miljø til Nyt Bygnings- og Boligregister (BBR) Brugerdokumentation Arkitektur & design

Review af dokumentation, kildekode og miljø til Nyt Bygnings- og Boligregister (BBR) Brugerdokumentation Arkitektur & design LAKESIDE A/S Marselisborg Havnevej 32, 1 8000 Århus C +45 2160 252 cvr-nr.: 2545 0442 info@lakeside.dk www.lakeside.dk BBR- review Review af dokumentation, kildekode og miljø til Nyt Bygnings- og Boligregister

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne. v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen

GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne. v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) en entydig og generelt anvendelig fælles

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Fremtidens ejendomsregistrering begreber. Det fungerer, men

Læs mere

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne?

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne? Adresser nu med meget mere geo Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mli@mbbl.dk adresser@mbbl.dk Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet Adresser

Læs mere

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Grunddata hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015 Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Hvor er vi i dag? De første tre strategier sigtede på udog opbygningen af den fælles, digitale

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange 6 Investeringer og

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Programstyringsdokument MBBL-REF: 2012-3715 Version:

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Fremtidens adressedata Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange

Læs mere

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016 Adresseprogrammet Dialogmøde 23. maj 2016 Side 1 Program for GD2-dialogmødet Velkomst og dagens program Louise Nordskov 11.15-11.20 Præsentation af Adresseprogrammet Louise Nordskov 11.20- DAR Henrik Ravn

Læs mere

BBR - og BBR s rolle

BBR - og BBR s rolle BBR - og BBR s rolle - Morten Lind, SKAT / Ejendom 02-05-2017 Disposition Historie og baggrund Kort om BBR Drivkræfterne nu Grunddataprogrammet Ejendomsvurdering Konklusion 04-05-2017 3 BBR - historien

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014 Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 - forår GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Plan for grunddataforbedringer efterår 2013

Læs mere

GENUDBUD AF BYG OG MILJØ. Leverandørpræsentation Onsdag 1. juni kl

GENUDBUD AF BYG OG MILJØ. Leverandørpræsentation Onsdag 1. juni kl GENUDBUD AF BYG OG MILJØ Leverandørpræsentation Onsdag 1. juni kl.11.00-13.00 Dagsorden 1. Velkomst og gennemgang af dagsorden v. Nicolai Nørr Korolkiewicz 2. Baggrund for genudbuddet v. Pernille Østerbye

Læs mere

Faktaark for Byg og Miljø

Faktaark for Byg og Miljø 14. juni 2016 Faktaark for Byg og Miljø Overordnet beskrivelse og baggrund for Byg og Miljø Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 Byg og Miljø består af tre dele... 3 Byg og

Læs mere

10.2b. Genbrug af adressedata

10.2b. Genbrug af adressedata 10.2b. Genbrug af adressedata 17. maj 2011 Målsætning Offentlige myndigheder skal ikke anvende ressourcer til dobbeltregistrering af adressedata, ligesom borgere og virksomheder ikke skal tvinges til at

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen SIDSTE NYT FRA KOMBIT V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen Gevinster KOMBIT Besparelser på de direkte it-omkostninger Kommunen Effektiviseringer gennem omlægning af arbejdsgange Baseline for

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Brug adresserne bedre. Kommunemøder om adresserne i grunddataprogrammet

Brug adresserne bedre. Kommunemøder om adresserne i grunddataprogrammet Brug adresserne bedre Kommunemøder 2012-2013 om adresserne i grunddataprogrammet Emner og tidsplan 9:30 13:30 Om grunddataprogrammet og adresserne forarbejderne Delaftalen: Hvem gør hvad det store billede

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Indholdet og forandringerne hvor er de nye muligheder for effektivsering og andre gevinster Vejmans Årsmøde 10-10-2013 GD2 - Adresseprogrammet 1 Oversigt

Læs mere

TEKNOLOGI GIVER BEDRE FYSISKE RAMMER

TEKNOLOGI GIVER BEDRE FYSISKE RAMMER TEKNOLOGI GIVER BEDRE FYSISKE RAMMER Anne Marie Carstens, chefkonsulent og Morten Steffensen, specialkonsulent, Kontor for teknik og miljø Agenda Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi v/ Anne Marie

Læs mere

Strategi og plan for grunddataforbedringer

Strategi og plan for grunddataforbedringer GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Strategi og plan for grunddataforbedringer Version: 1.0 Status: Godkendt Oprettet: 04-07-2013

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

2. Systemarkitektur... 2

2. Systemarkitektur... 2 Indholdsfortegnelse 2. Systemarkitektur... 2 2.1 Præsentationsserverarkitektur... 3 2.2 Applikationsserverarkitektur... 7 Version 7.0 Side 1 af 7 5. Systemarkitektur Arkitekturen for Nyt BBR bygger på

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010 Nyt BBR En ny platform for adresserne Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010 Overblik Nyt BBR og adresserne: Baggrund og vision Lovgivning og myndighed 2001-2010- Nyt BBR: Aftaler,

Læs mere

Nyt fra Geodatastyrelsen

Nyt fra Geodatastyrelsen Nyt fra Kåre Clemmesen, Jysk Fynsk GIS konference 2013 SIDE 1 Rammerne omkring os Finanskrisen: pres på offentlige budgetter Grøn omstilling Øget krav om frie data Krav om at effektivisere offentlige forvaltning

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

GRUNDDATA DANMARKS DIGITALE RÅSTOF

GRUNDDATA DANMARKS DIGITALE RÅSTOF GRUNDDATA DANMARKS DIGITALE RÅSTOF Danmarks digitale råstof Gode grunddata på vej I Danmark råder vi over et fantastisk råstof, når det kommer til informationer og data. Vores lange tradition for pålidelig

Læs mere

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015 Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Agenda Intro til Grunddataprogrammet Intro til Datafordeleren Datafordelerens arkitektur

Læs mere

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense Country Report Denmark by Katrine Langballe Danish Enterprise and Construction Authority (EBST) kla@ebst.dk Ændringer i lovgivningen Since last meeting Nem Oplysning

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne MBBL-REF: 2012-3566 Version:

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm.

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm. Plan for tilpasning af OIS - til grunddataprogrammet mm. Version 2.0 20. februar 2017 0 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 OM OIS... 2 1.2 ÆNDRINGER PÅ VEJ... 2 1.3 TILPASNINGSPLANENS FORMÅL... 3 1.4 OM PLANEN...

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan MBBL-REF:

Læs mere

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing 17. maj 2013 MBBL/kla Nordisk Adressemøde 2013 Landerapport Danmark: Adresser 2012-2013 Country report, Denmark: Addressing 2012-2013 For English version see pages X XX Begivenheder, aktiviteter og nyheder

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere