Side 1 af 13. Dansk Psykolog Forening Lars Michaelsen Februar Erhvervsrettet Personvurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 13. Dansk Psykolog Forening Lars Michaelsen Februar 2011. Erhvervsrettet Personvurdering"

Transkript

1 ansk Psykolog orening Lars Michaelsen ebruar 2011 rhvervsrettet Personvurdering Nyttig information før læsning af nedenstående dokument Standing ommittee on Test and Testing under The uropean ederation of Psychologist ssociations (P) har udviklet en model for krav til testbrugere på 3 niveauer (nedenstående er de nuværende arbejdstitler): 1. ssisterende testbruger (Level 1, ssistant Test User ) 2. Testbruger (Level 2, Test User ) 3. Specialist i testbrug (Level 3, Specialist in Test Use ) Kompetencekravene til testbrugere fremgår af P s standard uropean Test User Standards for test in Work and Organizational Settings, version 1.92, december Kan findes via ssisterende testbrugere skal leve op til nogle af kompetencekravene, testbrugere til næste alle, og specialister i testbrug til alle kravene. Jo højere i testbrugerhierarkiet, jo større krav stilles til performance. or at leve op til performance inden for kompetencekravene skal testbrugeren have viden og praktiske færdigheder. er er for hvert niveau af testbrugere beskrevet, hvilken viden og hvilke færdigheder testbrugeren skal demonstrere, for at man kan sige, at testbrugeren lever op til niveauets performance inden for kompetencekravene. eskrivelsen for niveau 3 er ikke færdigudviklet, men forventes færdig i sommeren I P-modellen stilles ikke krav til bestemte grunduddannelser eller bestemte uddannelsesforløb, men der beskrives alene, hvilken viden og hvilke færdigheder testbrugeren skal have og dybden heraf. Hvor testbrugerne har deres viden og færdigheder fra, tager P-modellen ikke stilling til. Såfremt der etableres en certificeringsordning i henhold til Pmodellen, er der således tale om en ren outputmodel, hvorefter en testbruger via eksamination, observation af rollespil eller virkelige situationer eller på anden fastlagt måde i certificeringsordningen skal demonstrere, at man lever op til kravene til viden og færdigheder. Nedenstående er beskrivelsen for kvalifikationsrammen for testbruger (Level 2). er er beskrevet, hvad testbrugeren kan arbejde med og hvordan (selvstændigt), den arbejdsmæssige kontekst, performancekrav til testbrugere samt det niveau for viden og færdigheder, som kræves for at kunne leve op til performancekravene på niveau 2. et er kvalifikationsrammen for niveau 2, Testbruger, som ansk Psykolog orening foreslår, der skal danne grundlaget for kvalifikationskravene i en certificeringsordning i anmark for testbrugere inden for erhvervsrettet personvurdering. okumentet er oversat af Lars Michaelsen. en engelske version kan hentes via Spørgsmål kan rettes til konsulent Lars Michaelsen, tlf O Side 1 af 13

2 P Mellemniveau testbruger (Niveau 2): eskrivelse og vurderingsvejledning Testbrugere på niveau 2 Kan foretage valg mellem tests og hvornår test kan anvendes og ikke anvendes. Har en forståelse af de tekniske kvaliteter, som kræves af tests, der er tilstrækkelig for forståelse af tests, men ikke konstruktion af tests. Kan arbejde selvstændigt som testbruger i en begrænset række af sammenhænge. Har den nødvendige viden og færdigheder til at kunne fortolke specifikke tests. Testbrugeren vil typisk arbejde i en HR-afdeling, beskæftigelsesafdeling eller i konsuletvirksomhed, der tilbyder testservice. Testbrugeren kan være involveret i test ifm. personaleudvælgelse, udvikling eller karrierevejledning og rådgivning. Side 2 af 13

3 rbejdsmæssig kontekst for kvalifikationsrammen en person, der opfylder kvalifikationsrammen, skal være i stand til at arbejde og virke kompetent i konteksten, der inkluderer følgende: Test af personer ifm. Rekruttering og udvælgelse Organisatorisk eller team egnethed Identifikation af udviklingsbehov Karriererådgivning og -vejledning ndre organisatoriske formål Test af grupper ifm. Teamudvikling Kompetenceprøvning ndre organisatoriske formål Testmetoder Maksimum performance mål (f.eks. præstationsmål, psykologiske test af evner) Typiske performance mål (f.eks. medarbejder surveys, psykologiske tests af personlighed) Testadministrations måder Individuel ctr. ruppe Papirbaserede, udstyrsbaserede og multi-media testning Online (internet/intranet) ctr. offline computer-baseret testning Åben, Kontrolleret, Superviseret og styret administration eltagere (Personer aktivt involveret i processen) en der bliver testet Repræsentanter for organisationer Ledere med ansvar for ansættelser Rekrutteringskonsulenter Karriererådgivere Interessenter (Personer med nogen interesse i processen and dens resultater) Individer Organisationer Ledere med ansvar for ansættelæser Rekrutteringskonsulenter HR specialister rkivsystemer (for data og materiale) omputerbaserede Papirbaserede Kvalifikationsrammens performance kriterier Kompetencevurdering af testbrugere bør udføres af tilstrækkelig kvalificerede eksaminatorer, som skal bedømme den af kandidaten præsenterede documentation i relation til hver af standarderne nedenfor med hensyn til, om dokumentationen er tilstrækkelig til at bedømme kandidaten som kompetent til at praktisere uden direkte vejledning eller supervision. or hvert element skal der foretages en rating:: 0: ndnu ikke kompetent; ingen eller utilstrækkelig documentation er tilvejebragt. Side 3 af 13

4 1: Kompetent til at praktisere under supervision, men ikke selvstændigt. 2: Kompetent til at praktisere selvstændigt på tværs af en specificeret række af kontekst. n registrering af vurderingen skal opbevares, og hvor en kandidat ikke imødekommer den krævede rating, skal eksaminatoren være i stand til at forklare, hvilken yderligere udvikling der er nødvendig for kandidaten. Rækken af konteksts (se ovenfor), hvor inden for kandidaten er blevet vurderet, skal også registreres, og eksaminator skal foretage en bedømmelse af, hvornår forskelligheden I kontekst er tilstrækkelig til at kunne udlede, at kandidaten er kompetent til at arbejde selvstændigt på tværs af de specificerede konteksts. Side 4 af 13

5 Performance krævet: u skal sikre, at du:: Unit 1 Standard: 1.1 Tager ansvar for etisk testbrug Handler på en professional og etisk måde remme og vedligeholde professionelle og etiske standarder. Kræve at personer, der arbejder for eller med dig tilslutter sig passende professionelle og etiske standarder for adfærd. Udfører kommunikation og giver feedback med passende hensyntagen til følsomheden hos den, der bliver testet, og andre relevate parter. r enig i at undgå situationer, hvor du muligvis har eller ser ud til at have økonomiske interesser I resultaterne af testanvendelsen, eller hvor testbrugen kan ødelægge relationen til din kunde ( client ). Standard: 1.2 Sikrer at du har competence til at anvende tests Har tilstrækkelig viden om testteori og psykometri til den brug af test, du vil gøre. Kender begrænsningerne af din egen kompetence og virke inden for grænserne med hensyn til testkonteksts, anvendte testmetoder og administrationsmåder. ølge med ift. relevante ændringer og fremskridt I relation til testmetoder, du anvender og fremskridt inden for de test, du anvender. astsætter og vedligeholder høj personlig kompetencestandard. ølge med ift. relevante ændringer og udviklinger I test og testing og lovgivningsområder og politik, der kan have indvirkning på din testbrug. Side 5 af 13

6 Standard: 1.3 Tager ansvar for din brug af tests Kun tilbyde testservice, administrationsmåder og testmetoder som du er kvalificeret til. ccepterer ansvar for valg af testværktøj og for de angivne anbefalinger. H Standard: 1.4 Standard: 1.5 Tilvejebringe klar og fyldestgørende information til deltagerne I testprocessen om de etiske principper og de lovgivningsmæssige forhold, der gælder for psykologisk testning. ccepterer ansvarsforpligtelserne og hensynene ift. lovgivningsmæssige, kontraktuelle og etiske standarder. Sikre at der er informeret samtykke, og at beskaffenheden af kontrakten imellem den, der skal testes (eller ansvarlig person) og testbrugere er klar og forstået. Være opmærksom på uintenderede konsekvenser af testbrug. orsøge at undgå at gøre fortræd eller forårsage lidelse hos dem, der er invilveret I testprocessen. Sikrer at testmateriale opbevares sikkert eskytte adgang til testmateriale, f.eks. lagre testmateriale sikkert og kontrollere adgang til det. Respektere lov om copyright og aftaler som findes om en test inkluderende enhvert forbud mod kopiering eller forsendelse af materiale i elektronisk eller andre former til andre personer, uanset om de er kvalificerede eller ej. eskytte sikkerheden for testen, f.eks. ved ikke at coache individer om aktuel testmateriale eller anden praksismateriale, som urimeligt influerer på deres testperformance.. Sikre at testteknikker ikke er beskrevet offentligt eller på anden made placeret i det offentlige domæne på en måde, der forringer deres brugbarhed. Sikrer at testresultater er behandlet fortroligt Specificere hvem, der vil få adgang til resultater og definere niveauet for fortrolighed. orklare niveauerne for fortrolighed til de individuelle personer før test bliver administreret. egrænse adgangen til resultater til dem, der har en ret til at kende dem. remskaffe relevant samtykke før reslutaterne frigives til andre. eskytte data opbevaret i arkivsystemer, så kun de, der har en ret til adgang til dem, kan få dem overdraget. jerne navne og andre personlige identifikatorer fra databasen over resultater, der er arkiveret til brug for forskning, udvikling af normer eller andre statistiske formal. Side 6 af 13

7 Unit 2 Standard: 2.1 Standard: 2.2 Standard: 2.3 ølger god praksis I testbrug Vurderer den potentielle nytte af testing I en personvurderingssituation asere beslutninger om testing på en grundig analyse af kundens behov for at sikre, at du fuldt forstår behovene ifm. personvurderingen. odtgøre at de egenskaber, der bliver målt, er relevante i forhold til behovene i forbindelse med personvurderingen. Overveje hvordan andre informationskilder kan blive brugt sammen med eller i stedet for testning. Vælger test der er passende for situationen Undersøge gyldig information dækkende rækken af potentielt relevante tests (f.eks. fra prøveeksemplarer, uafhængige anmeldelser, ekspertudtalelser), før valg af brug af test. Overveje hvilke tests, hvis der findes nogen, der er hensigtsmæssige I personvurderingskonteksten. Vælge tests baseret på en vurdering af den tekniske documentation og brugerdokumentation samt anden anvendelig information for at sikre, at testens omfang, reliabilitet, validitet, standardisering, upartiskhed, tilgængelighed, sprog- eller dialektversion, praktisk anvendelighed og antagelighed er hensigtsmæssig I forhold til de identificerede personvurderingsbehov. ftale valg af tests, administrationsbetingelser og administrationsmåder med relevante interessenter. Reagere på forespørgsler fra dem, der bliver testet, ved at tilvejebringe tilstrækkelig information, som giover dem mulighed for at forstå, hvorfor testen var valgt. ftale anvendelsen af resultaterne og fortrolighed samt sikkerhed omkring personlige data med relevante interessenter. Tager passende hensyn til emner vedrørende retfærdighed i forbindelse med testbrugen Undgå brugen af forsimplede personopfattelser (stereotyper) i udvælgelse til test, administration og fortolkning. Vurdere enhver potential skævhed I testen i forhold til konteksten og betingelserne, hvor i der testes, for de forskellige grupper, som vil blive testet. Kontrollér: i. at administrationsmåderne er hensigtsmæssige ii. at de egenskaber, der bliver malt, er meningsfulde i hver af grupperne, der er repræsenteret. iii. at dokumentation er tilgængelig omkring mulige gruppeforskelle i performance i testen. iv. at der er dokumentation for validiteten, der støtter den tilsigtede brug af testen i de forskellige grupper, og at effekterne af enhver gruppeforskel, der ikke er relevant for formålet med personvurderingen (f.eks. forskelle i svarmotivation eller læseevner) er minimerede. v. at konteksten, kulturen og sproget for testen er hensigtsmæssig. ortolke anbefalinger relateret til retfærdig brug af tests, der udspringer af lokal politik og lovgivning. Udføre passende arrangementer for handicappede personer, der testes. Sikre at testadministratorer er opmærksomme på emner relaterede til retfærdighed og tage hensyn til det før, under og efter testadministrationen. Kontrollér at testadministratorer: i. gennemføre på behørig vis tilpasninger og faciliteter for handicapped personer, der testes. ii. sprog. kan kommunikere kyndigt med personerne, der testes, i et passende iii. Observere personerne, der testes, og identificere enhver besværlighed, de matte have i testprocessen. Side 7 af 13

8 H Standard: 2.4 H I J K Standard: 2.5 H I J K iv. okumentere enhvert administrationsproblem eller afvigelse fra standarprocedurerne. nalysere og fortolke scores med passende hensyn til forhold om retfærdighed og rimelighed.. nalyserer og fortolker resultater behørigt Producere en fortolkning af resultaterne som tager højde for den tilgængelige information om den, der bliver testet, med passende hensyn til testkonteksten, betingelser, metoder og brug, de tekniske kvaliteter af testen og personvurderingsbehovene. Vælge passende normer og referencegrupper, der er passende i sammenhængen, testningen fandt sted og de anvendte testmetoder. Vælge skalatyper og aflede scorer relevant for den tilsigtede brug af testscorer, f.eks. tiendedele, percentiler. Overveje fornuftige alternative fortolkninger. Udarbejde en fortolkning af resultaterne, som tager højde for tilgængelig information fra andre kilder eller andre personvurderingsmetoder. ive passende hensyn til den tilgængelige evidens for testens tekniske egenskaber I forhold til medlemmer af den relevante demografiske gruppe, som de, der bliver testet, tilhører. Tage højde for den mulige indvirkning af forudgående erfaring med testen. Undgå overgeneralisering af resultater fra én test. Sikre at invalide konklusioner ikke er draget fra sammenligninger af scores med normer, som ikke er relevante for de personer, der bliver testet, eller er forældede. Tage højde for enhver individual eller gruppe variation fra standardprocedurerne I testadministrationen. ruge computergenererede rapporter behørigt I fortolkning og med passende opmærksomhed på deres tekniske kvaliteter. Kommunikerer resultaterne klart og præcist til andre relevante parter Identificere andre relevanter parter, som retmæssigt må modtage testresultaterne. røfte resultaterne med de, der bliver testet, og andre relevanter parter på en konstruktiv og støttende måde. ftale endelige resultater og rapporter med andre relevante parter. Kommunikere resultaterne til de aftalte modtagere. Stille skrevne eller mundtlige rapporter til rådighed for relevante interessenter efter informeret samtykke fra de, der bliver testet, eller deres retsgyldige repræsentanter. ruge en form eller struktur for en rapport, der er hensigtsmæssig i personvurderingssammenhængen.. Inkludere i en skreven rapport en klar opsummering, og hvis relevant specificerede anbefalinger. Sikre at de tekniske og sproglige niveauer af enhver rapport er passende for modtagernes forståelsesniveau. orklare hvordan vigtigheden af testresultaterne bør vægtes i relation til anden information om de personer, der bliver vurderet. øre klart at testdata kun repræsenterer én informationskilde og altid bør overvejes I sammenhæng med anden information. Når det er hensigtsmæsigt tilvejebringe beslutningstagere med information om, hvordan resultaterne kan anvendes til at oplyse om deres beslutning. Side 8 af 13

9 Unit 3 Standard: 3.1 H I J K L M Standard: 3.2 Standard: 3.3 ølger god praksis i testadministration oretager nødvendige forberedelser til testsessionen Tilvejebringe relevante parter på en belejlig måde klar information vedrørende formålet med testningen, hvordan resultaterne vil blive brugt samt, hvordan datastyringen foregår. Tilvejebringe vejledning i, hvordan de, der skal testes, bedst kan forberede sig til testsessionen, samt de procedurer der skal følges. Undersøge om testen er passende for den sproglige eller dialektgruppe, som de, der skal testes tilhører. Sende de, der skal testes, godkendt praksis-, prøve- eller forberedelsesmateriale, hvor dette er tilgængeligt, og hvor dette er konsistent med den anbefalede praksis for de tests, der skal anvendes.. orklare klart rettighederne og ansvar for de, der skal testes. Indhente eksplicit informeret samtykke fra de, der skal testes, eller deres repræsentanter forinden nogen form for test er gennemført. orklare, hvis testning er valgfri, konsekvenserne af at blive testet eller ikke blive testet for de relevante parter, så de kan foretage et informeret valg. ennemføre de nødvendige praktiske foranstaltninger for testsessionen. Sikre at testcentret eller lokalerne, hvor testningen foregår, er tilgængelige og passende udstyret. Sikre at personalet, der bliver involveret i administrationen, er kompetent. Informere om testsammenhængen og betingeiserne for de, der skal testes. orberede testmetoderne, udstyr og materiale. Lave særlige foranstaltninger for test af personer med handicap. dministrerer test ordentlig yde de, der skal testes, velkommen og orienter dem på en positive facon og optræd på en made, der kan reducere deres bekymring. ive passende assistance til de, der skal testes, som viser tegn på overdriven ubehag og bekymring. Udføre og administrere procedurerne som specificeret i testmanualen. ehandle passende ethvert spørgsmål, tekniske eller personlige problemer eller emner, der opstår under testsessionen. Observere og notere afvigelser fra testprocedurerne. Sikre sikkerheden for testmaterialet, og at der er gjort regnskab for alt materialet ved afslutningen af hver testsession. Overholde strikte anvisningerne og instruktionerne specificeret i testmanualerne i gennemførelsen af tilpasninger til personer med handicap. Scorer testresultater omhyggeligt Score testresultater i henhold til standardiserede procedure, hvor scoringen ikke ske automatisk. enerere normbaserede og afledte scores i henhold til de dokumenterede procedurer, som hænger sammen med testmetoden. ruge procedurer til at frasortere testresultater med anerkendte usandsynlige og urimelige scores. Undersøge skalaomregninger og andre skriveprocedurer for fejl. ive klar og præcis betegnelse for skalaer og tilbvejebrige klar identification af normer, skalatyper og anvendte ligninger. Side 9 af 13

10 Krav til viden og færdigheder. Viden kan vurderes ved brug af konventionelle opsummerende vurderinger (dvs. skriftlig eksamination) gennem brug af en række teknikker multiple choice, spørgsmål med korte svar, svar gennem fri skriftlig fremstilling etc. ærdigheder bør blive vurderet gennem observation af udførelse i virkelige situationer eller rolle-spil. Vurdering af viden og færdighederne detaljeret nedenfor kan anvendes som evidens til støtte for ratingen af kompetencen på performancekriterierne (se ovenfor). efinitioner på dybden af viden og forståelse: 1. Personen skal være vidende om begrebet eller egenskaben så vedkommende er i stand til at tilvejebringe en simpel definition af det..eks. kan forklare, at validitet handler om, hvad testen måler og ved, at det er forskelligt fra reliabilitet. 2. Personen skal forstå vigtigheden og relevansen af begrebet eller egenskaben og være i stand til at undersøge den i en vis grad af detalje..eks. kunne forklare at validitet omhandler, hvad en testscore betyder og ved, at det er forskelligt fra reliabilitet. 3. Personen skal være i stand til at arbejde med begrebet eller egenskaben på en kritisk måde..eks. vide at validitetsstudier har begrænsninger, og at udsagn om validiteten af en test er afhængig af kvaliteten af de gennemførte studier. Vil være i stand til at læse en ikke-teknisk opsummering af et validitetsstudie (som typisk er rapporteret i testens tekniske manual), forstå det og være i stand til at vurdere dens værdi. 4. Personen skal have en dybere arbejdsmæssig viden og forståelse af begrebet og egenskaben. Personen er på et niveau, man ville forvente fra en færdiguddannet kandidat..eks. de kender til validitet, forskellige design af validitetsstudier og deres fordele og ulemper, forståelse for begrænsninger på validitet som følge af særlige målefejl etc. r i stand til at læse en relativ teknisk redegørelse for et validitetsstudie og kritisk vurdere det. Side 10 af 13

11 Viden og færdigheder krævet for Unit 1 Teorier, modeller og principper for: Videnskabelig metode og evidensbaseret tilgang til personvurdering. 3 Professionelle og etiske standarder for testning 4 Principper for god praksis i testing inkluderende: 3 Informeret samtykke 3 Privatliv og fortrolighed 4 tik og principper for god praksis i kundeforhold indklusiv adfærd I forhold til betalende kunder. 3 Psykologisk kontrakt imellem de, der skal testes, og andre parter involveret I testprocessen. 3 Politik for testbrug. 3 Indflydelsen af socio-kulturelle og økonomiske faktorer på mulige utilsigtede konsekvenser af testing og brug af test. 3 acts, data og information om: Viden om egne kompetencer, begrænsninger og kvalifikationer. 3 jourført viden om 1. Testmetoder og tests I general brug på det arbejdsmæssige område, ændringer I testing 3 2. specifikke tests som man selv anvender 4 3. relevant udvikling i lovgivning og politik 3 Lovgivning, kontraktuelle og etiske kodeks. IT Retningslinjer for testbrug 3 IT Retningslinjer for computerbaseret testning og testning over internet/intranet 2 P Meta-kodeks for etik 2 Lokal og national god praksis vejledning relateret til testning og testbrug 3 Lovgivning og praksiskodeks relateret til beskyttelse af personhenførbare data og intellektuel ejendomsrettigheder i forhold til individuel testning. atabeskyttelseslovgivning 3 Risisi forbundet med forskellige måder at administrere på og lagringsmetoder 3 Kodeks for god praksis relateret til behandling af personhenføre data 3 opyright lovgivning og relaterede restriktioner for distribution af materiale 3 Lovgivning og praksiskodeks relateret til ligebehandling, direkte og indirekte discrimination, beskæftigelseslovgivning. 2 edste praksis for at tage hensyn til forskellige former for forringede muligheder som følge af handicap. 2 Metoder, teknikker og procedure I relation til: Procedurer for sikker beskyttelse af papir og computerbaserede personhenførbare dataregistreringer 3 Procedurer for sikker beskyttelse af copyrightmateriale og intellektuel ejendom. 3 Procedurer for anonymisering af dataregistreringer. 3 Væsentlige færdigheder orsknings- og studiefærdigheder (for at vedligeholde viden) Læring gennem erfraring 3 Selvreflektion 3 Selvbevidtshed 3 Søgefærdigheder for at finde information om tests og testning og om specifikke testopdateringer 3 vne til at varetage og håndtere hensigtsmæssige professionelle relationer til deltagere Udarbejdelse af kontrakter I forhold til de, der skal testes 2 Udarbejdelse af politik for testbrug 2 Kommunikationsfærdigheders Niveau krævet Side 11 af 13

12 vne til at anvende passende niveauer og metoder for kommunikation, der tager hensyn til behovene, evnerne og følsomheden hos de, der skal testes, og andre relevante parter. 3 vne til at præsentere test og testning på en positive og balanceret made. 3 Procedurer for håndtering af testmateriale beskyttelse og opbevaring 3 Procedurer for håndtering af data, arkivering og dataopbevaring 3 Viden og færdigheder krævet for Unit 2 og 3 Niveau krævet Koncept vedrørende latent træk og sande scorer og målefejl 3 Psykometriske teorier og modeller: Klassisk testteori 3 o Reliabilitet og Validitet 3 o Normer and standardisering 3 Retfærdighed og skævhed I testning 3 Psykologiske teorier og modeller for Kognitive evnery 2 Personlighed 3 Motivation 2 Holdninger, tro og værdier 2 ndre begreber anvendt i testning i den erhvervsrettede kontekst 2 Teorier og modeller relateret til anvendelse af test i den erhvervsrettede kontekst Nytteteorier omkostninger, fordele og risiko forbundet med forskellige testmåder 2 rbejdsplads kompetencer 3 Performance styring 2 Personlig udvikling 3 Karrierevalg 2 Udvælgelse og rekruttering 3 acts, data og information om: orskellige skalatyper (normative, ipsative) og item svar formatter (tvunget valg, åben, vurdering) og deres effekter på fortolkninger af skalascores. enerel viden om relevante testmetoder og instrumenter Metoder, teknikker og procedurer relateret til: nalyse af personvurderingsbehovene Job- og arbejdsanalyse 3 Udarbejdelse af kompetenceprofiler 2 Viden om de specifikke tests, der anvendes: Teoretisk eller begrebsmæssig basis, 3 egrænsning i brugen og i fortolkning 3 Viden om de anvendte skalaer 4 genskaber ved normen eller sammenlignelige grupper 4 uidance on the use and interpretation of the scale scores. 4 ssentielle færdigheder nalyse af personvurderingsbehovene Relatere jobbeskrivelser til personspecifikationer 2 Integration af testning i de bredere personvurderingsprocedurer 3 Kommunikation med mennesker fra forskellige baggrunde og omstændigheder 3 Interpersonelle færdigheder. 3 Testadministration Håndtering af testmateriale 3 enerel administration 3 3 Side 12 af 13

13 enerelle færdigheder forbundet med håndtering af emner og problemer, der eventuelt opstår i testsessionerne. 3 ærdigheder i testadministrationsprocesser relaterede til forskellige typer af tests og administrationsbetingelser 3 Håndtering af data, arkivering og datalagring 3 Procedurer for check af manuelle fejl. 3 Testscoring rug af scoringsnøgler og selv-scoringsformater 4 Omdannelse af rå-scores til standard-scores 4 eregning, hvor hensigtsmæssigt, af sammensatte scores ved brug af standardformler og -ligninger 3 rug af normtabeller 4 fvigende svarmønstre 3 enerelle færdigheder i testfortolkning en mulige indvirkning af personvurdering på dem, der bliver testet 3 en mulige indvirkning af testadministrationsmåden på kvaliteten af testresultaterne 3 en mulige indvirkning af bekymring/ængstelse på testpræstation. Kontekstrelaterede færdigheder i fortolkninghe possible impact of anxiety on test performance ontext related interpretation skills 3 ærdigheder i instrumentspecifik fortolkning 3 Skriftlig og mundtlig kommunikation 2 Rapportopbygning 3 Reportskrivning 3 Tilvejebringelse af feedback 4 Integration af testresultater med andre personvurderingsresultater i rapporter. Sammenbringe og dokumentere testscores og andre vurderingsdata i rapporter 3 Relatere testscores med anden information, der er relateret til måling af samme egenskaber (f.eks. interview ratings, personvurderingscenter ratings etc.) 3 Samarbejdsfærdigheder 2 Vurderingsfærdigheder 3 Side 13 af 13

Videnscenter for Professionel Personvurdering

Videnscenter for Professionel Personvurdering Videnscenter for Professionel Personvurdering ------------------------- 0 ------------------------- Retningslinjer for kompetencer hos personer, der udfører erhvervsrettet personvurdering November 2011

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Dansk Psykolog Forening RETNINGSLINJER FOR BRUG AF TEST I ERHVERVSLIVET

Dansk Psykolog Forening RETNINGSLINJER FOR BRUG AF TEST I ERHVERVSLIVET Dansk Psykolog Forening RETNINGSLINJER FOR BRUG AF TEST I ERHVERVSLIVET Marts 1998 2 Indholdsfortegnelse Introduktion og baggrund...................................................4 Hensigter og mål................................................................4

Læs mere

EASI- dit udviklingsværktøj

EASI- dit udviklingsværktøj Få afdækket trænings- og udviklingsbehov EASI- dit udviklingsværktøj Hvorfor handler mennesker ikke altid, som vi forventer? Find ud af, hvad der motiverer mennesker Spar tid på at identificere potentiale

Læs mere

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier.

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier. 2 Beskrivelse af ansøgningsformularen Denne ansøgningsformular består af et firdelt spørgeskema og et afsnit med generelle oplysninger om uddannelsesinstitutionen. Hvert af de fire afsnit ser på effektiviteten

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2 1 Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg PLAN FOR DEN NÆSTE TIME: Introduktion til CCC-2 Scoring af CCC-2

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Modeval2 er et Leonardo da Vinci innovation overførsel projekt, der henvises til i koden n LLP-LDV-toi-2008-FR-117.044.

Læs mere

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda En verdensomfattende Standard En Verdensomfattende Standard for Human Ressource Assessment Instrumenter Finn Havaleschka, Garuda En vision Ikke mange ved det, men faktisk har der de sidste 3 år været bestræbelser

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk. Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer

Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk. Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer Dansk Psykolog Forening Marts 2015 Når privatpraktiserende

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Appendiks 5 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Risikovurdering af implikationer for privatlivets fred...

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com CCSQ Lederrapport - Kundeorienterede roller Navn Sample Candidate Dato 23. september 2013 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne SHL lederrapport vil hjælpe dig med at fastlægge Sample Candidates sandsynlige

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Retningslinjer for Neuropsykologiske Undersøgelser. specielt med hensyn til test

Retningslinjer for Neuropsykologiske Undersøgelser. specielt med hensyn til test Retningslinjer for Neuropsykologiske Undersøgelser specielt med hensyn til test Dansk Psykolog Forening 2001 Retningslinjer for Neuropsykologiske Undersøgelser specielt med hensyn til test Udarbejdet af

Læs mere

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM.

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM. UDENRIGSMINISTERIET Vi skal både nu og fremover kunne levere rettidige resultater af høj faglig kvalitet og yde professionel betjening af vores ministre, den samlede regering, Folketinget samt vores nationale

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

persolog Personlig Mestringsrapport

persolog Personlig Mestringsrapport persolog Personlig Mestringsrapport Instruktioner til persolog Online Rapporter Personlig Mestring Oversigt over rapportelementer og bestillingsmuligheder: persolog online rapporter Personlig Mestring

Læs mere

Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest

Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest Forord Dette er en vejledning i de psykometriske begreber og principper, der er vigtige i forbindelse

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Evaluering af statslige evalueringer

Evaluering af statslige evalueringer Evaluering af statslige evalueringer Agenda Baggrund Undersøgelse af statslige evalueringer Effektundersøgelser Nogle eksempler Aktuelle udfordringer hvor er vi på vej hen? 2 Revisionsordningen i Danmark

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

At bruge 16PF til at forbedre dine vigtige personalebeslutninger

At bruge 16PF til at forbedre dine vigtige personalebeslutninger 16PF At bruge 16PF til at forbedre dine vigtige personalebeslutninger Enhver leders mål er at finde og fastholde den bedste person til jobbet og vide, hvor fokus for videre udvikling skal placeres Men

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Nordisk Guideline Certificering af personer, der udfører el-termografering Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 1 af 8 BF 1020:1 Forord De nordiske brandforsvarsforeninger er blevet enige om at

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner Torben Waage IT-SIKKERHEDEN SKAL OP PÅ LEDELSESNIVEAU Hvert år bliver der brugt milliarder af kroner på at beskytte digitale aktiver, så fortrolige informationer undgår at finde vej til offentligheden.

Læs mere

Kompetencetest Hvor dygtige er medarbejderne, og til hvad?

Kompetencetest Hvor dygtige er medarbejderne, og til hvad? Kompetencetest Hvor dygtige er medarbejderne, NFT og 1/2006 til hvad? Kompetencetest Hvor dygtige er medarbejderne, og til hvad? Malene Haubjerg Scharling Med Forsikringsakademiets kompetencetest har forsikringsselskaberne

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre KURSUSPROGRAM Kend dig selv og andre MÆGLEREN IDEALISTEN UDFORDREREN GENERALISTEN HJÆLPEREN UDRETTEREN LOYALISTEN TÆNKEREN INDIVIDUALISTEN Når du lærer at bruge ENNEAGRAMMET, får du et effektivt værktøj

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Anvend ikke opgaver som vil virke kunstige og opfind ikke et handicap til din partner.

Anvend ikke opgaver som vil virke kunstige og opfind ikke et handicap til din partner. Hjemmearbejde: Interview øvelse I morgen skal du udføre et AMPS- interview. Du skal interviewe en af de andre kursister, - en du ikke kender, og derefter skal vedkommende interviewe dig. For at forberede

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

Hvordan fremmer vi god implementering?

Hvordan fremmer vi god implementering? Hvordan fremmer vi god implementering? Et arbejdsredskab for implementeringsgrupper, team og ledelse Workshop Årsmøde 2013 Dansk Implementeringsnetværk Fredericia Helle Høgh, Christiane Petersen, CFK-Folkesundhed

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2 Lektion 1 1 Grundlæggende begreber for ledelse Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation Lektion 1 2 De 8 grundprincipper Interessent

Læs mere

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer Team Optimering Ledergrupper og teams på alle niveauer Teamoptimering hvordan kommer dit team til at præstere på topniveau. Uddannelsen handler om at optimere et team til at yde det bedste, skabe bevidsthed

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals

EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals . EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals Leonardo DaVinci programmet Livslang læring EU Safe overordnet formål EU Safe projektetsoverordnedeformålerat

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

(Fremtidens) Regulering af cloud computing

(Fremtidens) Regulering af cloud computing (Fremtidens) Regulering af cloud computing Dansk Automationsselskab 2012 Jacob Voetmann Kont. for it-arkitektur og standardisering Digitaliseringsstyrelsen javoe@digst.dk Digitaliseringsstyrelsen og cloud

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune 0 18 års-området Indledning: Inklusionsbegrebet i Tårnby Kommune baserer sig grundlæggende på Salamanca-erklæringen 1 fra 1994, der

Læs mere

Find den rigtige leder konkrete råd r d til dig der ansætter ledere

Find den rigtige leder konkrete råd r d til dig der ansætter ledere Find den rigtige leder konkrete råd r d til dig der ansætter ledere Personalepolitisk Messe 2010 Temaet Ledelse: Workshop, runde 3, kl. 14:00 14:45 Erhvervspsykolog, cand.pæd.psych. aut. Edith Kahlke kahlke@ddf.dk

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere