Side 1 af 13. Dansk Psykolog Forening Lars Michaelsen Februar Erhvervsrettet Personvurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 13. Dansk Psykolog Forening Lars Michaelsen Februar 2011. Erhvervsrettet Personvurdering"

Transkript

1 ansk Psykolog orening Lars Michaelsen ebruar 2011 rhvervsrettet Personvurdering Nyttig information før læsning af nedenstående dokument Standing ommittee on Test and Testing under The uropean ederation of Psychologist ssociations (P) har udviklet en model for krav til testbrugere på 3 niveauer (nedenstående er de nuværende arbejdstitler): 1. ssisterende testbruger (Level 1, ssistant Test User ) 2. Testbruger (Level 2, Test User ) 3. Specialist i testbrug (Level 3, Specialist in Test Use ) Kompetencekravene til testbrugere fremgår af P s standard uropean Test User Standards for test in Work and Organizational Settings, version 1.92, december Kan findes via ssisterende testbrugere skal leve op til nogle af kompetencekravene, testbrugere til næste alle, og specialister i testbrug til alle kravene. Jo højere i testbrugerhierarkiet, jo større krav stilles til performance. or at leve op til performance inden for kompetencekravene skal testbrugeren have viden og praktiske færdigheder. er er for hvert niveau af testbrugere beskrevet, hvilken viden og hvilke færdigheder testbrugeren skal demonstrere, for at man kan sige, at testbrugeren lever op til niveauets performance inden for kompetencekravene. eskrivelsen for niveau 3 er ikke færdigudviklet, men forventes færdig i sommeren I P-modellen stilles ikke krav til bestemte grunduddannelser eller bestemte uddannelsesforløb, men der beskrives alene, hvilken viden og hvilke færdigheder testbrugeren skal have og dybden heraf. Hvor testbrugerne har deres viden og færdigheder fra, tager P-modellen ikke stilling til. Såfremt der etableres en certificeringsordning i henhold til Pmodellen, er der således tale om en ren outputmodel, hvorefter en testbruger via eksamination, observation af rollespil eller virkelige situationer eller på anden fastlagt måde i certificeringsordningen skal demonstrere, at man lever op til kravene til viden og færdigheder. Nedenstående er beskrivelsen for kvalifikationsrammen for testbruger (Level 2). er er beskrevet, hvad testbrugeren kan arbejde med og hvordan (selvstændigt), den arbejdsmæssige kontekst, performancekrav til testbrugere samt det niveau for viden og færdigheder, som kræves for at kunne leve op til performancekravene på niveau 2. et er kvalifikationsrammen for niveau 2, Testbruger, som ansk Psykolog orening foreslår, der skal danne grundlaget for kvalifikationskravene i en certificeringsordning i anmark for testbrugere inden for erhvervsrettet personvurdering. okumentet er oversat af Lars Michaelsen. en engelske version kan hentes via Spørgsmål kan rettes til konsulent Lars Michaelsen, tlf O Side 1 af 13

2 P Mellemniveau testbruger (Niveau 2): eskrivelse og vurderingsvejledning Testbrugere på niveau 2 Kan foretage valg mellem tests og hvornår test kan anvendes og ikke anvendes. Har en forståelse af de tekniske kvaliteter, som kræves af tests, der er tilstrækkelig for forståelse af tests, men ikke konstruktion af tests. Kan arbejde selvstændigt som testbruger i en begrænset række af sammenhænge. Har den nødvendige viden og færdigheder til at kunne fortolke specifikke tests. Testbrugeren vil typisk arbejde i en HR-afdeling, beskæftigelsesafdeling eller i konsuletvirksomhed, der tilbyder testservice. Testbrugeren kan være involveret i test ifm. personaleudvælgelse, udvikling eller karrierevejledning og rådgivning. Side 2 af 13

3 rbejdsmæssig kontekst for kvalifikationsrammen en person, der opfylder kvalifikationsrammen, skal være i stand til at arbejde og virke kompetent i konteksten, der inkluderer følgende: Test af personer ifm. Rekruttering og udvælgelse Organisatorisk eller team egnethed Identifikation af udviklingsbehov Karriererådgivning og -vejledning ndre organisatoriske formål Test af grupper ifm. Teamudvikling Kompetenceprøvning ndre organisatoriske formål Testmetoder Maksimum performance mål (f.eks. præstationsmål, psykologiske test af evner) Typiske performance mål (f.eks. medarbejder surveys, psykologiske tests af personlighed) Testadministrations måder Individuel ctr. ruppe Papirbaserede, udstyrsbaserede og multi-media testning Online (internet/intranet) ctr. offline computer-baseret testning Åben, Kontrolleret, Superviseret og styret administration eltagere (Personer aktivt involveret i processen) en der bliver testet Repræsentanter for organisationer Ledere med ansvar for ansættelser Rekrutteringskonsulenter Karriererådgivere Interessenter (Personer med nogen interesse i processen and dens resultater) Individer Organisationer Ledere med ansvar for ansættelæser Rekrutteringskonsulenter HR specialister rkivsystemer (for data og materiale) omputerbaserede Papirbaserede Kvalifikationsrammens performance kriterier Kompetencevurdering af testbrugere bør udføres af tilstrækkelig kvalificerede eksaminatorer, som skal bedømme den af kandidaten præsenterede documentation i relation til hver af standarderne nedenfor med hensyn til, om dokumentationen er tilstrækkelig til at bedømme kandidaten som kompetent til at praktisere uden direkte vejledning eller supervision. or hvert element skal der foretages en rating:: 0: ndnu ikke kompetent; ingen eller utilstrækkelig documentation er tilvejebragt. Side 3 af 13

4 1: Kompetent til at praktisere under supervision, men ikke selvstændigt. 2: Kompetent til at praktisere selvstændigt på tværs af en specificeret række af kontekst. n registrering af vurderingen skal opbevares, og hvor en kandidat ikke imødekommer den krævede rating, skal eksaminatoren være i stand til at forklare, hvilken yderligere udvikling der er nødvendig for kandidaten. Rækken af konteksts (se ovenfor), hvor inden for kandidaten er blevet vurderet, skal også registreres, og eksaminator skal foretage en bedømmelse af, hvornår forskelligheden I kontekst er tilstrækkelig til at kunne udlede, at kandidaten er kompetent til at arbejde selvstændigt på tværs af de specificerede konteksts. Side 4 af 13

5 Performance krævet: u skal sikre, at du:: Unit 1 Standard: 1.1 Tager ansvar for etisk testbrug Handler på en professional og etisk måde remme og vedligeholde professionelle og etiske standarder. Kræve at personer, der arbejder for eller med dig tilslutter sig passende professionelle og etiske standarder for adfærd. Udfører kommunikation og giver feedback med passende hensyntagen til følsomheden hos den, der bliver testet, og andre relevate parter. r enig i at undgå situationer, hvor du muligvis har eller ser ud til at have økonomiske interesser I resultaterne af testanvendelsen, eller hvor testbrugen kan ødelægge relationen til din kunde ( client ). Standard: 1.2 Sikrer at du har competence til at anvende tests Har tilstrækkelig viden om testteori og psykometri til den brug af test, du vil gøre. Kender begrænsningerne af din egen kompetence og virke inden for grænserne med hensyn til testkonteksts, anvendte testmetoder og administrationsmåder. ølge med ift. relevante ændringer og fremskridt I relation til testmetoder, du anvender og fremskridt inden for de test, du anvender. astsætter og vedligeholder høj personlig kompetencestandard. ølge med ift. relevante ændringer og udviklinger I test og testing og lovgivningsområder og politik, der kan have indvirkning på din testbrug. Side 5 af 13

6 Standard: 1.3 Tager ansvar for din brug af tests Kun tilbyde testservice, administrationsmåder og testmetoder som du er kvalificeret til. ccepterer ansvar for valg af testværktøj og for de angivne anbefalinger. H Standard: 1.4 Standard: 1.5 Tilvejebringe klar og fyldestgørende information til deltagerne I testprocessen om de etiske principper og de lovgivningsmæssige forhold, der gælder for psykologisk testning. ccepterer ansvarsforpligtelserne og hensynene ift. lovgivningsmæssige, kontraktuelle og etiske standarder. Sikre at der er informeret samtykke, og at beskaffenheden af kontrakten imellem den, der skal testes (eller ansvarlig person) og testbrugere er klar og forstået. Være opmærksom på uintenderede konsekvenser af testbrug. orsøge at undgå at gøre fortræd eller forårsage lidelse hos dem, der er invilveret I testprocessen. Sikrer at testmateriale opbevares sikkert eskytte adgang til testmateriale, f.eks. lagre testmateriale sikkert og kontrollere adgang til det. Respektere lov om copyright og aftaler som findes om en test inkluderende enhvert forbud mod kopiering eller forsendelse af materiale i elektronisk eller andre former til andre personer, uanset om de er kvalificerede eller ej. eskytte sikkerheden for testen, f.eks. ved ikke at coache individer om aktuel testmateriale eller anden praksismateriale, som urimeligt influerer på deres testperformance.. Sikre at testteknikker ikke er beskrevet offentligt eller på anden made placeret i det offentlige domæne på en måde, der forringer deres brugbarhed. Sikrer at testresultater er behandlet fortroligt Specificere hvem, der vil få adgang til resultater og definere niveauet for fortrolighed. orklare niveauerne for fortrolighed til de individuelle personer før test bliver administreret. egrænse adgangen til resultater til dem, der har en ret til at kende dem. remskaffe relevant samtykke før reslutaterne frigives til andre. eskytte data opbevaret i arkivsystemer, så kun de, der har en ret til adgang til dem, kan få dem overdraget. jerne navne og andre personlige identifikatorer fra databasen over resultater, der er arkiveret til brug for forskning, udvikling af normer eller andre statistiske formal. Side 6 af 13

7 Unit 2 Standard: 2.1 Standard: 2.2 Standard: 2.3 ølger god praksis I testbrug Vurderer den potentielle nytte af testing I en personvurderingssituation asere beslutninger om testing på en grundig analyse af kundens behov for at sikre, at du fuldt forstår behovene ifm. personvurderingen. odtgøre at de egenskaber, der bliver målt, er relevante i forhold til behovene i forbindelse med personvurderingen. Overveje hvordan andre informationskilder kan blive brugt sammen med eller i stedet for testning. Vælger test der er passende for situationen Undersøge gyldig information dækkende rækken af potentielt relevante tests (f.eks. fra prøveeksemplarer, uafhængige anmeldelser, ekspertudtalelser), før valg af brug af test. Overveje hvilke tests, hvis der findes nogen, der er hensigtsmæssige I personvurderingskonteksten. Vælge tests baseret på en vurdering af den tekniske documentation og brugerdokumentation samt anden anvendelig information for at sikre, at testens omfang, reliabilitet, validitet, standardisering, upartiskhed, tilgængelighed, sprog- eller dialektversion, praktisk anvendelighed og antagelighed er hensigtsmæssig I forhold til de identificerede personvurderingsbehov. ftale valg af tests, administrationsbetingelser og administrationsmåder med relevante interessenter. Reagere på forespørgsler fra dem, der bliver testet, ved at tilvejebringe tilstrækkelig information, som giover dem mulighed for at forstå, hvorfor testen var valgt. ftale anvendelsen af resultaterne og fortrolighed samt sikkerhed omkring personlige data med relevante interessenter. Tager passende hensyn til emner vedrørende retfærdighed i forbindelse med testbrugen Undgå brugen af forsimplede personopfattelser (stereotyper) i udvælgelse til test, administration og fortolkning. Vurdere enhver potential skævhed I testen i forhold til konteksten og betingelserne, hvor i der testes, for de forskellige grupper, som vil blive testet. Kontrollér: i. at administrationsmåderne er hensigtsmæssige ii. at de egenskaber, der bliver malt, er meningsfulde i hver af grupperne, der er repræsenteret. iii. at dokumentation er tilgængelig omkring mulige gruppeforskelle i performance i testen. iv. at der er dokumentation for validiteten, der støtter den tilsigtede brug af testen i de forskellige grupper, og at effekterne af enhver gruppeforskel, der ikke er relevant for formålet med personvurderingen (f.eks. forskelle i svarmotivation eller læseevner) er minimerede. v. at konteksten, kulturen og sproget for testen er hensigtsmæssig. ortolke anbefalinger relateret til retfærdig brug af tests, der udspringer af lokal politik og lovgivning. Udføre passende arrangementer for handicappede personer, der testes. Sikre at testadministratorer er opmærksomme på emner relaterede til retfærdighed og tage hensyn til det før, under og efter testadministrationen. Kontrollér at testadministratorer: i. gennemføre på behørig vis tilpasninger og faciliteter for handicapped personer, der testes. ii. sprog. kan kommunikere kyndigt med personerne, der testes, i et passende iii. Observere personerne, der testes, og identificere enhver besværlighed, de matte have i testprocessen. Side 7 af 13

8 H Standard: 2.4 H I J K Standard: 2.5 H I J K iv. okumentere enhvert administrationsproblem eller afvigelse fra standarprocedurerne. nalysere og fortolke scores med passende hensyn til forhold om retfærdighed og rimelighed.. nalyserer og fortolker resultater behørigt Producere en fortolkning af resultaterne som tager højde for den tilgængelige information om den, der bliver testet, med passende hensyn til testkonteksten, betingelser, metoder og brug, de tekniske kvaliteter af testen og personvurderingsbehovene. Vælge passende normer og referencegrupper, der er passende i sammenhængen, testningen fandt sted og de anvendte testmetoder. Vælge skalatyper og aflede scorer relevant for den tilsigtede brug af testscorer, f.eks. tiendedele, percentiler. Overveje fornuftige alternative fortolkninger. Udarbejde en fortolkning af resultaterne, som tager højde for tilgængelig information fra andre kilder eller andre personvurderingsmetoder. ive passende hensyn til den tilgængelige evidens for testens tekniske egenskaber I forhold til medlemmer af den relevante demografiske gruppe, som de, der bliver testet, tilhører. Tage højde for den mulige indvirkning af forudgående erfaring med testen. Undgå overgeneralisering af resultater fra én test. Sikre at invalide konklusioner ikke er draget fra sammenligninger af scores med normer, som ikke er relevante for de personer, der bliver testet, eller er forældede. Tage højde for enhver individual eller gruppe variation fra standardprocedurerne I testadministrationen. ruge computergenererede rapporter behørigt I fortolkning og med passende opmærksomhed på deres tekniske kvaliteter. Kommunikerer resultaterne klart og præcist til andre relevante parter Identificere andre relevanter parter, som retmæssigt må modtage testresultaterne. røfte resultaterne med de, der bliver testet, og andre relevanter parter på en konstruktiv og støttende måde. ftale endelige resultater og rapporter med andre relevante parter. Kommunikere resultaterne til de aftalte modtagere. Stille skrevne eller mundtlige rapporter til rådighed for relevante interessenter efter informeret samtykke fra de, der bliver testet, eller deres retsgyldige repræsentanter. ruge en form eller struktur for en rapport, der er hensigtsmæssig i personvurderingssammenhængen.. Inkludere i en skreven rapport en klar opsummering, og hvis relevant specificerede anbefalinger. Sikre at de tekniske og sproglige niveauer af enhver rapport er passende for modtagernes forståelsesniveau. orklare hvordan vigtigheden af testresultaterne bør vægtes i relation til anden information om de personer, der bliver vurderet. øre klart at testdata kun repræsenterer én informationskilde og altid bør overvejes I sammenhæng med anden information. Når det er hensigtsmæsigt tilvejebringe beslutningstagere med information om, hvordan resultaterne kan anvendes til at oplyse om deres beslutning. Side 8 af 13

9 Unit 3 Standard: 3.1 H I J K L M Standard: 3.2 Standard: 3.3 ølger god praksis i testadministration oretager nødvendige forberedelser til testsessionen Tilvejebringe relevante parter på en belejlig måde klar information vedrørende formålet med testningen, hvordan resultaterne vil blive brugt samt, hvordan datastyringen foregår. Tilvejebringe vejledning i, hvordan de, der skal testes, bedst kan forberede sig til testsessionen, samt de procedurer der skal følges. Undersøge om testen er passende for den sproglige eller dialektgruppe, som de, der skal testes tilhører. Sende de, der skal testes, godkendt praksis-, prøve- eller forberedelsesmateriale, hvor dette er tilgængeligt, og hvor dette er konsistent med den anbefalede praksis for de tests, der skal anvendes.. orklare klart rettighederne og ansvar for de, der skal testes. Indhente eksplicit informeret samtykke fra de, der skal testes, eller deres repræsentanter forinden nogen form for test er gennemført. orklare, hvis testning er valgfri, konsekvenserne af at blive testet eller ikke blive testet for de relevante parter, så de kan foretage et informeret valg. ennemføre de nødvendige praktiske foranstaltninger for testsessionen. Sikre at testcentret eller lokalerne, hvor testningen foregår, er tilgængelige og passende udstyret. Sikre at personalet, der bliver involveret i administrationen, er kompetent. Informere om testsammenhængen og betingeiserne for de, der skal testes. orberede testmetoderne, udstyr og materiale. Lave særlige foranstaltninger for test af personer med handicap. dministrerer test ordentlig yde de, der skal testes, velkommen og orienter dem på en positive facon og optræd på en made, der kan reducere deres bekymring. ive passende assistance til de, der skal testes, som viser tegn på overdriven ubehag og bekymring. Udføre og administrere procedurerne som specificeret i testmanualen. ehandle passende ethvert spørgsmål, tekniske eller personlige problemer eller emner, der opstår under testsessionen. Observere og notere afvigelser fra testprocedurerne. Sikre sikkerheden for testmaterialet, og at der er gjort regnskab for alt materialet ved afslutningen af hver testsession. Overholde strikte anvisningerne og instruktionerne specificeret i testmanualerne i gennemførelsen af tilpasninger til personer med handicap. Scorer testresultater omhyggeligt Score testresultater i henhold til standardiserede procedure, hvor scoringen ikke ske automatisk. enerere normbaserede og afledte scores i henhold til de dokumenterede procedurer, som hænger sammen med testmetoden. ruge procedurer til at frasortere testresultater med anerkendte usandsynlige og urimelige scores. Undersøge skalaomregninger og andre skriveprocedurer for fejl. ive klar og præcis betegnelse for skalaer og tilbvejebrige klar identification af normer, skalatyper og anvendte ligninger. Side 9 af 13

10 Krav til viden og færdigheder. Viden kan vurderes ved brug af konventionelle opsummerende vurderinger (dvs. skriftlig eksamination) gennem brug af en række teknikker multiple choice, spørgsmål med korte svar, svar gennem fri skriftlig fremstilling etc. ærdigheder bør blive vurderet gennem observation af udførelse i virkelige situationer eller rolle-spil. Vurdering af viden og færdighederne detaljeret nedenfor kan anvendes som evidens til støtte for ratingen af kompetencen på performancekriterierne (se ovenfor). efinitioner på dybden af viden og forståelse: 1. Personen skal være vidende om begrebet eller egenskaben så vedkommende er i stand til at tilvejebringe en simpel definition af det..eks. kan forklare, at validitet handler om, hvad testen måler og ved, at det er forskelligt fra reliabilitet. 2. Personen skal forstå vigtigheden og relevansen af begrebet eller egenskaben og være i stand til at undersøge den i en vis grad af detalje..eks. kunne forklare at validitet omhandler, hvad en testscore betyder og ved, at det er forskelligt fra reliabilitet. 3. Personen skal være i stand til at arbejde med begrebet eller egenskaben på en kritisk måde..eks. vide at validitetsstudier har begrænsninger, og at udsagn om validiteten af en test er afhængig af kvaliteten af de gennemførte studier. Vil være i stand til at læse en ikke-teknisk opsummering af et validitetsstudie (som typisk er rapporteret i testens tekniske manual), forstå det og være i stand til at vurdere dens værdi. 4. Personen skal have en dybere arbejdsmæssig viden og forståelse af begrebet og egenskaben. Personen er på et niveau, man ville forvente fra en færdiguddannet kandidat..eks. de kender til validitet, forskellige design af validitetsstudier og deres fordele og ulemper, forståelse for begrænsninger på validitet som følge af særlige målefejl etc. r i stand til at læse en relativ teknisk redegørelse for et validitetsstudie og kritisk vurdere det. Side 10 af 13

11 Viden og færdigheder krævet for Unit 1 Teorier, modeller og principper for: Videnskabelig metode og evidensbaseret tilgang til personvurdering. 3 Professionelle og etiske standarder for testning 4 Principper for god praksis i testing inkluderende: 3 Informeret samtykke 3 Privatliv og fortrolighed 4 tik og principper for god praksis i kundeforhold indklusiv adfærd I forhold til betalende kunder. 3 Psykologisk kontrakt imellem de, der skal testes, og andre parter involveret I testprocessen. 3 Politik for testbrug. 3 Indflydelsen af socio-kulturelle og økonomiske faktorer på mulige utilsigtede konsekvenser af testing og brug af test. 3 acts, data og information om: Viden om egne kompetencer, begrænsninger og kvalifikationer. 3 jourført viden om 1. Testmetoder og tests I general brug på det arbejdsmæssige område, ændringer I testing 3 2. specifikke tests som man selv anvender 4 3. relevant udvikling i lovgivning og politik 3 Lovgivning, kontraktuelle og etiske kodeks. IT Retningslinjer for testbrug 3 IT Retningslinjer for computerbaseret testning og testning over internet/intranet 2 P Meta-kodeks for etik 2 Lokal og national god praksis vejledning relateret til testning og testbrug 3 Lovgivning og praksiskodeks relateret til beskyttelse af personhenførbare data og intellektuel ejendomsrettigheder i forhold til individuel testning. atabeskyttelseslovgivning 3 Risisi forbundet med forskellige måder at administrere på og lagringsmetoder 3 Kodeks for god praksis relateret til behandling af personhenføre data 3 opyright lovgivning og relaterede restriktioner for distribution af materiale 3 Lovgivning og praksiskodeks relateret til ligebehandling, direkte og indirekte discrimination, beskæftigelseslovgivning. 2 edste praksis for at tage hensyn til forskellige former for forringede muligheder som følge af handicap. 2 Metoder, teknikker og procedure I relation til: Procedurer for sikker beskyttelse af papir og computerbaserede personhenførbare dataregistreringer 3 Procedurer for sikker beskyttelse af copyrightmateriale og intellektuel ejendom. 3 Procedurer for anonymisering af dataregistreringer. 3 Væsentlige færdigheder orsknings- og studiefærdigheder (for at vedligeholde viden) Læring gennem erfraring 3 Selvreflektion 3 Selvbevidtshed 3 Søgefærdigheder for at finde information om tests og testning og om specifikke testopdateringer 3 vne til at varetage og håndtere hensigtsmæssige professionelle relationer til deltagere Udarbejdelse af kontrakter I forhold til de, der skal testes 2 Udarbejdelse af politik for testbrug 2 Kommunikationsfærdigheders Niveau krævet Side 11 af 13

12 vne til at anvende passende niveauer og metoder for kommunikation, der tager hensyn til behovene, evnerne og følsomheden hos de, der skal testes, og andre relevante parter. 3 vne til at præsentere test og testning på en positive og balanceret made. 3 Procedurer for håndtering af testmateriale beskyttelse og opbevaring 3 Procedurer for håndtering af data, arkivering og dataopbevaring 3 Viden og færdigheder krævet for Unit 2 og 3 Niveau krævet Koncept vedrørende latent træk og sande scorer og målefejl 3 Psykometriske teorier og modeller: Klassisk testteori 3 o Reliabilitet og Validitet 3 o Normer and standardisering 3 Retfærdighed og skævhed I testning 3 Psykologiske teorier og modeller for Kognitive evnery 2 Personlighed 3 Motivation 2 Holdninger, tro og værdier 2 ndre begreber anvendt i testning i den erhvervsrettede kontekst 2 Teorier og modeller relateret til anvendelse af test i den erhvervsrettede kontekst Nytteteorier omkostninger, fordele og risiko forbundet med forskellige testmåder 2 rbejdsplads kompetencer 3 Performance styring 2 Personlig udvikling 3 Karrierevalg 2 Udvælgelse og rekruttering 3 acts, data og information om: orskellige skalatyper (normative, ipsative) og item svar formatter (tvunget valg, åben, vurdering) og deres effekter på fortolkninger af skalascores. enerel viden om relevante testmetoder og instrumenter Metoder, teknikker og procedurer relateret til: nalyse af personvurderingsbehovene Job- og arbejdsanalyse 3 Udarbejdelse af kompetenceprofiler 2 Viden om de specifikke tests, der anvendes: Teoretisk eller begrebsmæssig basis, 3 egrænsning i brugen og i fortolkning 3 Viden om de anvendte skalaer 4 genskaber ved normen eller sammenlignelige grupper 4 uidance on the use and interpretation of the scale scores. 4 ssentielle færdigheder nalyse af personvurderingsbehovene Relatere jobbeskrivelser til personspecifikationer 2 Integration af testning i de bredere personvurderingsprocedurer 3 Kommunikation med mennesker fra forskellige baggrunde og omstændigheder 3 Interpersonelle færdigheder. 3 Testadministration Håndtering af testmateriale 3 enerel administration 3 3 Side 12 af 13

13 enerelle færdigheder forbundet med håndtering af emner og problemer, der eventuelt opstår i testsessionerne. 3 ærdigheder i testadministrationsprocesser relaterede til forskellige typer af tests og administrationsbetingelser 3 Håndtering af data, arkivering og datalagring 3 Procedurer for check af manuelle fejl. 3 Testscoring rug af scoringsnøgler og selv-scoringsformater 4 Omdannelse af rå-scores til standard-scores 4 eregning, hvor hensigtsmæssigt, af sammensatte scores ved brug af standardformler og -ligninger 3 rug af normtabeller 4 fvigende svarmønstre 3 enerelle færdigheder i testfortolkning en mulige indvirkning af personvurdering på dem, der bliver testet 3 en mulige indvirkning af testadministrationsmåden på kvaliteten af testresultaterne 3 en mulige indvirkning af bekymring/ængstelse på testpræstation. Kontekstrelaterede færdigheder i fortolkninghe possible impact of anxiety on test performance ontext related interpretation skills 3 ærdigheder i instrumentspecifik fortolkning 3 Skriftlig og mundtlig kommunikation 2 Rapportopbygning 3 Reportskrivning 3 Tilvejebringelse af feedback 4 Integration af testresultater med andre personvurderingsresultater i rapporter. Sammenbringe og dokumentere testscores og andre vurderingsdata i rapporter 3 Relatere testscores med anden information, der er relateret til måling af samme egenskaber (f.eks. interview ratings, personvurderingscenter ratings etc.) 3 Samarbejdsfærdigheder 2 Vurderingsfærdigheder 3 Side 13 af 13

Videnscenter for Professionel Personvurdering

Videnscenter for Professionel Personvurdering Videnscenter for Professionel Personvurdering ------------------------- 0 ------------------------- Retningslinjer for kompetencer hos personer, der udfører erhvervsrettet personvurdering November 2011

Læs mere

Er du klædt på til test? VPP

Er du klædt på til test? VPP Er du klædt på til test? Er du klædt på til test? 2 Indhold Bedre kendskab klæder dig på 3 Interviewet 4 Test er et hjælpeværktøj 5 Inden du testes 5 Interview-/testsituationen 6 Personvurdering over internettet

Læs mere

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test Adaptive General Reasoning Test STANDARD RAPPORT Dette er en fortrolig rapport, som udelukkende må anvendes af personer med en gyldig certificering i anvendelse af værktøjet AdaptGRT fra DISCOVER A/S.

Læs mere

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads,

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads, Synspunkt Af Ebbe Lavendt UDEN FOR På en stor dansk psykologarbejdsplads sker der systematiske brud på de etiske principper. Skyldes det ressourcemangel eller befinder stedet sig bare uden for etikken?

Læs mere

Udførte - Rigtige = Forkerte Justeret Percentil

Udførte - Rigtige = Forkerte Justeret Percentil TST Privat og fortroligt 13 oktober 2008 Thomas Thomsen Råscore Standardscore Udførte - Rigtige = Forkerte Justeret Percentil score Opfattelsesevne 47 46 1 46 88 Ræsonnement 16 12 4 10 15 Tal, hastighed

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

EASI- dit udviklingsværktøj

EASI- dit udviklingsværktøj Få afdækket trænings- og udviklingsbehov EASI- dit udviklingsværktøj Hvorfor handler mennesker ikke altid, som vi forventer? Find ud af, hvad der motiverer mennesker Spar tid på at identificere potentiale

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Ny version af Swift Analysis Aptitude og 3 helt nye færdighedstest

Ny version af Swift Analysis Aptitude og 3 helt nye færdighedstest Ny version af Swift Analysis Aptitude og 3 helt nye færdighedstest Ny version af Swift Analysis Aptitude, der erstatter den hidtidige version. 3 helt nye færdighedstest: Swift Analysis Verbal & Numerical

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

SPØRGESKEMAER OG VALIDEREDE INSTRUMENTER NETE KROGSGAARD NISS

SPØRGESKEMAER OG VALIDEREDE INSTRUMENTER NETE KROGSGAARD NISS SPØRGESKEMAER OG VALIDEREDE INSTRUMENTER NETE KROGSGAARD NISS DISPOSITION Intro Spørgeskema generelt Insamlingsmetoder og tommelfingerregler Validerede instrumenter Validitet, reliabilitet mv. Case anvendelse

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

S A F E T Y H O G A NR E P O R T S SIKKER ARBEJDSADFÆRD. Rapport for: John Doe ID: HA Dato: 30 Marts 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D

S A F E T Y H O G A NR E P O R T S SIKKER ARBEJDSADFÆRD. Rapport for: John Doe ID: HA Dato: 30 Marts 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A NR E P O R T S S A F E T Y SIKKER ARBEJDSADFÆRD Rapport for: John Doe ID: HA154821 Dato: 30 Marts 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M E N T S Y S T E M S, I N

Læs mere

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 FOKUSPUNKTER Konteksten pres for sikker viden Betingelser og implikationer for målinger Hvad er validerede måleinstrumenter?

Læs mere

SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE

SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE MÅLING AF EFFEKTER - METODE Nogle oplysninger findes i statistikker og registre, men ikke alt. Spørgeskemaer: adgang til personlig (og subjektiv) information

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER LINE DYBDAL, BUSINESS MANAGER IAN KIRKEDAL NIELSEN, CHEFKONSULENT FOKUSPUNKTER Konteksten pres for

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

KOGNITIV TERAPI SKALA

KOGNITIV TERAPI SKALA KOGNITIV TERAPI SKALA (copyright 198 J.E Young & A.T Beck) Terapeut: Dato for Session: Rater: Patient: Tape ID#: Dato for rating: Session# ( ) Videotape ( ) Audiotape ( ) Live Observation Instruktion:

Læs mere

Etiske Principper og Standarder

Etiske Principper og Standarder Etiske Principper og Standarder Vi bygger vores kodeks på højt niveau af forskning og praksis Coaching er et ligeværdigt og synergifuldt partnerskab 1 Etiske Principper Dette kodeks angiver en bred række

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Guide til kvalitetsvurdering af evalueringsrapporter

Guide til kvalitetsvurdering af evalueringsrapporter Guide til kvalitetsvurdering af evalueringsrapporter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Generelle etiske retningslinjer Studerende på sociologiuddannelsen er underkastet de retningslinjer, der gælder for god forskningsetik inden for samfundsvidenskaberne. Et sæt af generelle

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08 Jobanalyserapport for Salgskonsulent (demo) 14-10-2008 Sidst ændret: 14-10-08 Profiles International Denmark Fossgårdsvej 32 2720 Vanløse +45 23740000 Copyright 1999-2003 Profiles International, Inc. 1

Læs mere

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9?

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en relevant og meningsfuld fysioterapeutisk intervention (LM1). Kan du: -

Læs mere

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Modeval2 er et Leonardo da Vinci innovation overførsel projekt, der henvises til i koden n LLP-LDV-toi-2008-FR-117.044.

Læs mere

Dansk Psykolog Forening RETNINGSLINJER FOR BRUG AF TEST I ERHVERVSLIVET

Dansk Psykolog Forening RETNINGSLINJER FOR BRUG AF TEST I ERHVERVSLIVET Dansk Psykolog Forening RETNINGSLINJER FOR BRUG AF TEST I ERHVERVSLIVET Marts 1998 2 Indholdsfortegnelse Introduktion og baggrund...................................................4 Hensigter og mål................................................................4

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Metodekursus for ansatte i Region Hovedstaden. Konsulenter Karen Skjødt Hansen, Rikke Gut og Brian Rimdal

Metodekursus for ansatte i Region Hovedstaden. Konsulenter Karen Skjødt Hansen, Rikke Gut og Brian Rimdal Metodekursus for ansatte i Region Hovedstaden Konsulenter Karen Skjødt Hansen, Rikke Gut og Brian Rimdal Præsentation af Enheden for Brugerundersøgelser Hvem er vi Hvad laver vi 1 chefkonsulent 3 specialkonsulenter

Læs mere

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier.

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier. 2 Beskrivelse af ansøgningsformularen Denne ansøgningsformular består af et firdelt spørgeskema og et afsnit med generelle oplysninger om uddannelsesinstitutionen. Hvert af de fire afsnit ser på effektiviteten

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Evaluation of usability (gr ) Iphones

Evaluation of usability (gr ) Iphones Evaluation of usability (gr. 2.121) Iphones 1. The overall Goals of USE: Brugervenligheden af systemet skal være i top Løbende forbedring af systemet Dataudveksling skal fungere 2. The specific questions

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Hvordan kan en ernæringsprofessionel indsamle data til ernæringsvurdering?

Hvordan kan en ernæringsprofessionel indsamle data til ernæringsvurdering? SNAPShot. Trin 1. Ernæringsvurdering Hvad er formålet med ernæringsvurdering? Systematisk indsamling, analyse og fortolkning af data fra klienten, pårørende, andre omsorgspersoner og behandlere med henblik

Læs mere

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN KENNETH MØLBJERG JØRGENSEN Nye krav, nye kompetencer, nye ledelsesformer Organisatorisk læring Samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder/organisationer

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse

for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse Version 3 RETNINGSLINJER for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse Holbergsgade 6 DK-1057 København K Tel +45

Læs mere

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition Redskaber til identifikation af cerebral parese Introduktion til Bayley Scales of Infant and Toddler Development III 28 februar 2013 Ulla Haugsted FT Rigshospitalet General Movements Fidgety Movements.

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM.

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM. UDENRIGSMINISTERIET Vi skal både nu og fremover kunne levere rettidige resultater af høj faglig kvalitet og yde professionel betjening af vores ministre, den samlede regering, Folketinget samt vores nationale

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis

Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1. Indledning... 3 1.1 Målet med vurderingen...

Læs mere

VIBIS. Videnscenter for Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Etableret i 2011 støttet af Trygfonden

VIBIS. Videnscenter for Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Etableret i 2011 støttet af Trygfonden INDHOLD 1. Kvalitet og patientperspektivet 2. Hvad er Patient Reported Outcome (PRO)? 3. Program PRO: Baggrund, fokus, anvendelse og potentiale 4. Måling og evidens 5. Opsummering 6. Spørgsmål VIBIS Videnscenter

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

ERS-arbejdsgruppen til etablering af et europæisk spirometri-kørekort

ERS-arbejdsgruppen til etablering af et europæisk spirometri-kørekort ERS-arbejdsgruppen til etablering af et europæisk spirometri-kørekort Kære sundhedspersonale involveret i spirometri. Den uddannelsesmæssige arbejdsgruppe Det Europæiske Certifikationsprogram i Spirometri,

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD Kirsten Petersen Pd.d. og forsker på MarselisborgCentret 1 Præsentationen vil tage udgangspunkt i resultater af evaluering foretaget i Region Hovedstaden

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Lisbeth Villemoes Sørensen Formand for ergoterapeutuddannelsens censorkorps Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler European Mentoring & Coaching Council Etiske regler Introduktion EMCC European Mentoring & Coaching Council - er etableret med det formål at fremme best practices og sikre, at de højest mulige standarder

Læs mere

Testrapport på Test Testesen

Testrapport på Test Testesen Testrapport på Test Testesen Analysis Aptitude Fremstillet den: 12-jun-2007 Side 2 af 5 2006-2009 Saville Consulting. All rights reserved. Indhold Introduktion til testrapport...3 Analysis Aptitude profil...4

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Intro til Det gode forældresamarbejde. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Intro til Det gode forældresamarbejde. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Intro til Det gode forældresamarbejde - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde Aftenens temaer: Intro til teori og praksis i dialogen med forældrene på baggrund af Hjernen & Hjertet

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem Coachingguide Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem Denne coachingguide er lavet til dig, der deltager i triaden fra din arbejdsplads i projekt Styrket indsats til

Læs mere

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala De nationale test gav i 2010 for første gang danske lærere mulighed for at foretage en egentlig måling på en skala af deres elevers præstationer på grundlag

Læs mere

Bilag 17 Benchmarking

Bilag 17 Benchmarking Bilag 17 Benchmarking Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 BILAGETS INDHOLD... 3 3 BENCHMARKINGENS OMFANG... 3 4 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 3 5 ANMODNINGEN OM BENCHMARKING...

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

EU Kommisionens RFID henstilling.

EU Kommisionens RFID henstilling. Vi har behov for en proaktiv europæisk tilgang, så vi kan drage nytte af RFID teknologiens fordele, samtidigt med at vi giver borgere, forbrugere og virksomheder valgmulighed, gennemsigtighed og kontrol.

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Consumer Policy Toolkit. Forbrugerpolitisk toolkit. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Consumer Policy Toolkit. Forbrugerpolitisk toolkit. Summary in Danish. Sammendrag på dansk Consumer Policy Toolkit Summary in Danish Forbrugerpolitisk toolkit Sammendrag på dansk Markederne for varer og tjenester har været igennem betydelige forandringer i de sidste 20 år. Reformer af love og

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Tidlig sprogvurdering. IT projekter. Oversigt. af Rune Nørgaard Jørgensen & Malene Slott. Baggrund (Rune) Om CDI (Malene)

Tidlig sprogvurdering. IT projekter. Oversigt. af Rune Nørgaard Jørgensen & Malene Slott. Baggrund (Rune) Om CDI (Malene) Tidlig sprogvurdering af Rune Nørgaard Jørgensen & Malene Slott Helsingør Kommune 17. februar 2009 IT projekter Oversigt Baggrund (Rune) Om CDI (Malene) Tidlig sprogvurdering systemet (Rune) Afprøvning

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda En verdensomfattende Standard En Verdensomfattende Standard for Human Ressource Assessment Instrumenter Finn Havaleschka, Garuda En vision Ikke mange ved det, men faktisk har der de sidste 3 år været bestræbelser

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 00327/11/DA WP 180 Udtalelse 9/2011 om industriens reviderede forslag til en ramme for konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse i forbindelse

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2 1 Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg PLAN FOR DEN NÆSTE TIME: Introduktion til CCC-2 Scoring af CCC-2

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Formålet med Situationsbestemt Ledelse

Formålet med Situationsbestemt Ledelse Formålet med Situationsbestemt Ledelse 1. At åbne for kommunikationen og at øge hyppigheden og kvaliteten af dialogen mellem dig og dine medarbejdere angående præstationer og udvikling 2. At hjælpe medarbejderen

Læs mere