Side 1 af 13. Dansk Psykolog Forening Lars Michaelsen Februar Erhvervsrettet Personvurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 13. Dansk Psykolog Forening Lars Michaelsen Februar 2011. Erhvervsrettet Personvurdering"

Transkript

1 ansk Psykolog orening Lars Michaelsen ebruar 2011 rhvervsrettet Personvurdering Nyttig information før læsning af nedenstående dokument Standing ommittee on Test and Testing under The uropean ederation of Psychologist ssociations (P) har udviklet en model for krav til testbrugere på 3 niveauer (nedenstående er de nuværende arbejdstitler): 1. ssisterende testbruger (Level 1, ssistant Test User ) 2. Testbruger (Level 2, Test User ) 3. Specialist i testbrug (Level 3, Specialist in Test Use ) Kompetencekravene til testbrugere fremgår af P s standard uropean Test User Standards for test in Work and Organizational Settings, version 1.92, december Kan findes via ssisterende testbrugere skal leve op til nogle af kompetencekravene, testbrugere til næste alle, og specialister i testbrug til alle kravene. Jo højere i testbrugerhierarkiet, jo større krav stilles til performance. or at leve op til performance inden for kompetencekravene skal testbrugeren have viden og praktiske færdigheder. er er for hvert niveau af testbrugere beskrevet, hvilken viden og hvilke færdigheder testbrugeren skal demonstrere, for at man kan sige, at testbrugeren lever op til niveauets performance inden for kompetencekravene. eskrivelsen for niveau 3 er ikke færdigudviklet, men forventes færdig i sommeren I P-modellen stilles ikke krav til bestemte grunduddannelser eller bestemte uddannelsesforløb, men der beskrives alene, hvilken viden og hvilke færdigheder testbrugeren skal have og dybden heraf. Hvor testbrugerne har deres viden og færdigheder fra, tager P-modellen ikke stilling til. Såfremt der etableres en certificeringsordning i henhold til Pmodellen, er der således tale om en ren outputmodel, hvorefter en testbruger via eksamination, observation af rollespil eller virkelige situationer eller på anden fastlagt måde i certificeringsordningen skal demonstrere, at man lever op til kravene til viden og færdigheder. Nedenstående er beskrivelsen for kvalifikationsrammen for testbruger (Level 2). er er beskrevet, hvad testbrugeren kan arbejde med og hvordan (selvstændigt), den arbejdsmæssige kontekst, performancekrav til testbrugere samt det niveau for viden og færdigheder, som kræves for at kunne leve op til performancekravene på niveau 2. et er kvalifikationsrammen for niveau 2, Testbruger, som ansk Psykolog orening foreslår, der skal danne grundlaget for kvalifikationskravene i en certificeringsordning i anmark for testbrugere inden for erhvervsrettet personvurdering. okumentet er oversat af Lars Michaelsen. en engelske version kan hentes via Spørgsmål kan rettes til konsulent Lars Michaelsen, tlf O Side 1 af 13

2 P Mellemniveau testbruger (Niveau 2): eskrivelse og vurderingsvejledning Testbrugere på niveau 2 Kan foretage valg mellem tests og hvornår test kan anvendes og ikke anvendes. Har en forståelse af de tekniske kvaliteter, som kræves af tests, der er tilstrækkelig for forståelse af tests, men ikke konstruktion af tests. Kan arbejde selvstændigt som testbruger i en begrænset række af sammenhænge. Har den nødvendige viden og færdigheder til at kunne fortolke specifikke tests. Testbrugeren vil typisk arbejde i en HR-afdeling, beskæftigelsesafdeling eller i konsuletvirksomhed, der tilbyder testservice. Testbrugeren kan være involveret i test ifm. personaleudvælgelse, udvikling eller karrierevejledning og rådgivning. Side 2 af 13

3 rbejdsmæssig kontekst for kvalifikationsrammen en person, der opfylder kvalifikationsrammen, skal være i stand til at arbejde og virke kompetent i konteksten, der inkluderer følgende: Test af personer ifm. Rekruttering og udvælgelse Organisatorisk eller team egnethed Identifikation af udviklingsbehov Karriererådgivning og -vejledning ndre organisatoriske formål Test af grupper ifm. Teamudvikling Kompetenceprøvning ndre organisatoriske formål Testmetoder Maksimum performance mål (f.eks. præstationsmål, psykologiske test af evner) Typiske performance mål (f.eks. medarbejder surveys, psykologiske tests af personlighed) Testadministrations måder Individuel ctr. ruppe Papirbaserede, udstyrsbaserede og multi-media testning Online (internet/intranet) ctr. offline computer-baseret testning Åben, Kontrolleret, Superviseret og styret administration eltagere (Personer aktivt involveret i processen) en der bliver testet Repræsentanter for organisationer Ledere med ansvar for ansættelser Rekrutteringskonsulenter Karriererådgivere Interessenter (Personer med nogen interesse i processen and dens resultater) Individer Organisationer Ledere med ansvar for ansættelæser Rekrutteringskonsulenter HR specialister rkivsystemer (for data og materiale) omputerbaserede Papirbaserede Kvalifikationsrammens performance kriterier Kompetencevurdering af testbrugere bør udføres af tilstrækkelig kvalificerede eksaminatorer, som skal bedømme den af kandidaten præsenterede documentation i relation til hver af standarderne nedenfor med hensyn til, om dokumentationen er tilstrækkelig til at bedømme kandidaten som kompetent til at praktisere uden direkte vejledning eller supervision. or hvert element skal der foretages en rating:: 0: ndnu ikke kompetent; ingen eller utilstrækkelig documentation er tilvejebragt. Side 3 af 13

4 1: Kompetent til at praktisere under supervision, men ikke selvstændigt. 2: Kompetent til at praktisere selvstændigt på tværs af en specificeret række af kontekst. n registrering af vurderingen skal opbevares, og hvor en kandidat ikke imødekommer den krævede rating, skal eksaminatoren være i stand til at forklare, hvilken yderligere udvikling der er nødvendig for kandidaten. Rækken af konteksts (se ovenfor), hvor inden for kandidaten er blevet vurderet, skal også registreres, og eksaminator skal foretage en bedømmelse af, hvornår forskelligheden I kontekst er tilstrækkelig til at kunne udlede, at kandidaten er kompetent til at arbejde selvstændigt på tværs af de specificerede konteksts. Side 4 af 13

5 Performance krævet: u skal sikre, at du:: Unit 1 Standard: 1.1 Tager ansvar for etisk testbrug Handler på en professional og etisk måde remme og vedligeholde professionelle og etiske standarder. Kræve at personer, der arbejder for eller med dig tilslutter sig passende professionelle og etiske standarder for adfærd. Udfører kommunikation og giver feedback med passende hensyntagen til følsomheden hos den, der bliver testet, og andre relevate parter. r enig i at undgå situationer, hvor du muligvis har eller ser ud til at have økonomiske interesser I resultaterne af testanvendelsen, eller hvor testbrugen kan ødelægge relationen til din kunde ( client ). Standard: 1.2 Sikrer at du har competence til at anvende tests Har tilstrækkelig viden om testteori og psykometri til den brug af test, du vil gøre. Kender begrænsningerne af din egen kompetence og virke inden for grænserne med hensyn til testkonteksts, anvendte testmetoder og administrationsmåder. ølge med ift. relevante ændringer og fremskridt I relation til testmetoder, du anvender og fremskridt inden for de test, du anvender. astsætter og vedligeholder høj personlig kompetencestandard. ølge med ift. relevante ændringer og udviklinger I test og testing og lovgivningsområder og politik, der kan have indvirkning på din testbrug. Side 5 af 13

6 Standard: 1.3 Tager ansvar for din brug af tests Kun tilbyde testservice, administrationsmåder og testmetoder som du er kvalificeret til. ccepterer ansvar for valg af testværktøj og for de angivne anbefalinger. H Standard: 1.4 Standard: 1.5 Tilvejebringe klar og fyldestgørende information til deltagerne I testprocessen om de etiske principper og de lovgivningsmæssige forhold, der gælder for psykologisk testning. ccepterer ansvarsforpligtelserne og hensynene ift. lovgivningsmæssige, kontraktuelle og etiske standarder. Sikre at der er informeret samtykke, og at beskaffenheden af kontrakten imellem den, der skal testes (eller ansvarlig person) og testbrugere er klar og forstået. Være opmærksom på uintenderede konsekvenser af testbrug. orsøge at undgå at gøre fortræd eller forårsage lidelse hos dem, der er invilveret I testprocessen. Sikrer at testmateriale opbevares sikkert eskytte adgang til testmateriale, f.eks. lagre testmateriale sikkert og kontrollere adgang til det. Respektere lov om copyright og aftaler som findes om en test inkluderende enhvert forbud mod kopiering eller forsendelse af materiale i elektronisk eller andre former til andre personer, uanset om de er kvalificerede eller ej. eskytte sikkerheden for testen, f.eks. ved ikke at coache individer om aktuel testmateriale eller anden praksismateriale, som urimeligt influerer på deres testperformance.. Sikre at testteknikker ikke er beskrevet offentligt eller på anden made placeret i det offentlige domæne på en måde, der forringer deres brugbarhed. Sikrer at testresultater er behandlet fortroligt Specificere hvem, der vil få adgang til resultater og definere niveauet for fortrolighed. orklare niveauerne for fortrolighed til de individuelle personer før test bliver administreret. egrænse adgangen til resultater til dem, der har en ret til at kende dem. remskaffe relevant samtykke før reslutaterne frigives til andre. eskytte data opbevaret i arkivsystemer, så kun de, der har en ret til adgang til dem, kan få dem overdraget. jerne navne og andre personlige identifikatorer fra databasen over resultater, der er arkiveret til brug for forskning, udvikling af normer eller andre statistiske formal. Side 6 af 13

7 Unit 2 Standard: 2.1 Standard: 2.2 Standard: 2.3 ølger god praksis I testbrug Vurderer den potentielle nytte af testing I en personvurderingssituation asere beslutninger om testing på en grundig analyse af kundens behov for at sikre, at du fuldt forstår behovene ifm. personvurderingen. odtgøre at de egenskaber, der bliver målt, er relevante i forhold til behovene i forbindelse med personvurderingen. Overveje hvordan andre informationskilder kan blive brugt sammen med eller i stedet for testning. Vælger test der er passende for situationen Undersøge gyldig information dækkende rækken af potentielt relevante tests (f.eks. fra prøveeksemplarer, uafhængige anmeldelser, ekspertudtalelser), før valg af brug af test. Overveje hvilke tests, hvis der findes nogen, der er hensigtsmæssige I personvurderingskonteksten. Vælge tests baseret på en vurdering af den tekniske documentation og brugerdokumentation samt anden anvendelig information for at sikre, at testens omfang, reliabilitet, validitet, standardisering, upartiskhed, tilgængelighed, sprog- eller dialektversion, praktisk anvendelighed og antagelighed er hensigtsmæssig I forhold til de identificerede personvurderingsbehov. ftale valg af tests, administrationsbetingelser og administrationsmåder med relevante interessenter. Reagere på forespørgsler fra dem, der bliver testet, ved at tilvejebringe tilstrækkelig information, som giover dem mulighed for at forstå, hvorfor testen var valgt. ftale anvendelsen af resultaterne og fortrolighed samt sikkerhed omkring personlige data med relevante interessenter. Tager passende hensyn til emner vedrørende retfærdighed i forbindelse med testbrugen Undgå brugen af forsimplede personopfattelser (stereotyper) i udvælgelse til test, administration og fortolkning. Vurdere enhver potential skævhed I testen i forhold til konteksten og betingelserne, hvor i der testes, for de forskellige grupper, som vil blive testet. Kontrollér: i. at administrationsmåderne er hensigtsmæssige ii. at de egenskaber, der bliver malt, er meningsfulde i hver af grupperne, der er repræsenteret. iii. at dokumentation er tilgængelig omkring mulige gruppeforskelle i performance i testen. iv. at der er dokumentation for validiteten, der støtter den tilsigtede brug af testen i de forskellige grupper, og at effekterne af enhver gruppeforskel, der ikke er relevant for formålet med personvurderingen (f.eks. forskelle i svarmotivation eller læseevner) er minimerede. v. at konteksten, kulturen og sproget for testen er hensigtsmæssig. ortolke anbefalinger relateret til retfærdig brug af tests, der udspringer af lokal politik og lovgivning. Udføre passende arrangementer for handicappede personer, der testes. Sikre at testadministratorer er opmærksomme på emner relaterede til retfærdighed og tage hensyn til det før, under og efter testadministrationen. Kontrollér at testadministratorer: i. gennemføre på behørig vis tilpasninger og faciliteter for handicapped personer, der testes. ii. sprog. kan kommunikere kyndigt med personerne, der testes, i et passende iii. Observere personerne, der testes, og identificere enhver besværlighed, de matte have i testprocessen. Side 7 af 13

8 H Standard: 2.4 H I J K Standard: 2.5 H I J K iv. okumentere enhvert administrationsproblem eller afvigelse fra standarprocedurerne. nalysere og fortolke scores med passende hensyn til forhold om retfærdighed og rimelighed.. nalyserer og fortolker resultater behørigt Producere en fortolkning af resultaterne som tager højde for den tilgængelige information om den, der bliver testet, med passende hensyn til testkonteksten, betingelser, metoder og brug, de tekniske kvaliteter af testen og personvurderingsbehovene. Vælge passende normer og referencegrupper, der er passende i sammenhængen, testningen fandt sted og de anvendte testmetoder. Vælge skalatyper og aflede scorer relevant for den tilsigtede brug af testscorer, f.eks. tiendedele, percentiler. Overveje fornuftige alternative fortolkninger. Udarbejde en fortolkning af resultaterne, som tager højde for tilgængelig information fra andre kilder eller andre personvurderingsmetoder. ive passende hensyn til den tilgængelige evidens for testens tekniske egenskaber I forhold til medlemmer af den relevante demografiske gruppe, som de, der bliver testet, tilhører. Tage højde for den mulige indvirkning af forudgående erfaring med testen. Undgå overgeneralisering af resultater fra én test. Sikre at invalide konklusioner ikke er draget fra sammenligninger af scores med normer, som ikke er relevante for de personer, der bliver testet, eller er forældede. Tage højde for enhver individual eller gruppe variation fra standardprocedurerne I testadministrationen. ruge computergenererede rapporter behørigt I fortolkning og med passende opmærksomhed på deres tekniske kvaliteter. Kommunikerer resultaterne klart og præcist til andre relevante parter Identificere andre relevanter parter, som retmæssigt må modtage testresultaterne. røfte resultaterne med de, der bliver testet, og andre relevanter parter på en konstruktiv og støttende måde. ftale endelige resultater og rapporter med andre relevante parter. Kommunikere resultaterne til de aftalte modtagere. Stille skrevne eller mundtlige rapporter til rådighed for relevante interessenter efter informeret samtykke fra de, der bliver testet, eller deres retsgyldige repræsentanter. ruge en form eller struktur for en rapport, der er hensigtsmæssig i personvurderingssammenhængen.. Inkludere i en skreven rapport en klar opsummering, og hvis relevant specificerede anbefalinger. Sikre at de tekniske og sproglige niveauer af enhver rapport er passende for modtagernes forståelsesniveau. orklare hvordan vigtigheden af testresultaterne bør vægtes i relation til anden information om de personer, der bliver vurderet. øre klart at testdata kun repræsenterer én informationskilde og altid bør overvejes I sammenhæng med anden information. Når det er hensigtsmæsigt tilvejebringe beslutningstagere med information om, hvordan resultaterne kan anvendes til at oplyse om deres beslutning. Side 8 af 13

9 Unit 3 Standard: 3.1 H I J K L M Standard: 3.2 Standard: 3.3 ølger god praksis i testadministration oretager nødvendige forberedelser til testsessionen Tilvejebringe relevante parter på en belejlig måde klar information vedrørende formålet med testningen, hvordan resultaterne vil blive brugt samt, hvordan datastyringen foregår. Tilvejebringe vejledning i, hvordan de, der skal testes, bedst kan forberede sig til testsessionen, samt de procedurer der skal følges. Undersøge om testen er passende for den sproglige eller dialektgruppe, som de, der skal testes tilhører. Sende de, der skal testes, godkendt praksis-, prøve- eller forberedelsesmateriale, hvor dette er tilgængeligt, og hvor dette er konsistent med den anbefalede praksis for de tests, der skal anvendes.. orklare klart rettighederne og ansvar for de, der skal testes. Indhente eksplicit informeret samtykke fra de, der skal testes, eller deres repræsentanter forinden nogen form for test er gennemført. orklare, hvis testning er valgfri, konsekvenserne af at blive testet eller ikke blive testet for de relevante parter, så de kan foretage et informeret valg. ennemføre de nødvendige praktiske foranstaltninger for testsessionen. Sikre at testcentret eller lokalerne, hvor testningen foregår, er tilgængelige og passende udstyret. Sikre at personalet, der bliver involveret i administrationen, er kompetent. Informere om testsammenhængen og betingeiserne for de, der skal testes. orberede testmetoderne, udstyr og materiale. Lave særlige foranstaltninger for test af personer med handicap. dministrerer test ordentlig yde de, der skal testes, velkommen og orienter dem på en positive facon og optræd på en made, der kan reducere deres bekymring. ive passende assistance til de, der skal testes, som viser tegn på overdriven ubehag og bekymring. Udføre og administrere procedurerne som specificeret i testmanualen. ehandle passende ethvert spørgsmål, tekniske eller personlige problemer eller emner, der opstår under testsessionen. Observere og notere afvigelser fra testprocedurerne. Sikre sikkerheden for testmaterialet, og at der er gjort regnskab for alt materialet ved afslutningen af hver testsession. Overholde strikte anvisningerne og instruktionerne specificeret i testmanualerne i gennemførelsen af tilpasninger til personer med handicap. Scorer testresultater omhyggeligt Score testresultater i henhold til standardiserede procedure, hvor scoringen ikke ske automatisk. enerere normbaserede og afledte scores i henhold til de dokumenterede procedurer, som hænger sammen med testmetoden. ruge procedurer til at frasortere testresultater med anerkendte usandsynlige og urimelige scores. Undersøge skalaomregninger og andre skriveprocedurer for fejl. ive klar og præcis betegnelse for skalaer og tilbvejebrige klar identification af normer, skalatyper og anvendte ligninger. Side 9 af 13

10 Krav til viden og færdigheder. Viden kan vurderes ved brug af konventionelle opsummerende vurderinger (dvs. skriftlig eksamination) gennem brug af en række teknikker multiple choice, spørgsmål med korte svar, svar gennem fri skriftlig fremstilling etc. ærdigheder bør blive vurderet gennem observation af udførelse i virkelige situationer eller rolle-spil. Vurdering af viden og færdighederne detaljeret nedenfor kan anvendes som evidens til støtte for ratingen af kompetencen på performancekriterierne (se ovenfor). efinitioner på dybden af viden og forståelse: 1. Personen skal være vidende om begrebet eller egenskaben så vedkommende er i stand til at tilvejebringe en simpel definition af det..eks. kan forklare, at validitet handler om, hvad testen måler og ved, at det er forskelligt fra reliabilitet. 2. Personen skal forstå vigtigheden og relevansen af begrebet eller egenskaben og være i stand til at undersøge den i en vis grad af detalje..eks. kunne forklare at validitet omhandler, hvad en testscore betyder og ved, at det er forskelligt fra reliabilitet. 3. Personen skal være i stand til at arbejde med begrebet eller egenskaben på en kritisk måde..eks. vide at validitetsstudier har begrænsninger, og at udsagn om validiteten af en test er afhængig af kvaliteten af de gennemførte studier. Vil være i stand til at læse en ikke-teknisk opsummering af et validitetsstudie (som typisk er rapporteret i testens tekniske manual), forstå det og være i stand til at vurdere dens værdi. 4. Personen skal have en dybere arbejdsmæssig viden og forståelse af begrebet og egenskaben. Personen er på et niveau, man ville forvente fra en færdiguddannet kandidat..eks. de kender til validitet, forskellige design af validitetsstudier og deres fordele og ulemper, forståelse for begrænsninger på validitet som følge af særlige målefejl etc. r i stand til at læse en relativ teknisk redegørelse for et validitetsstudie og kritisk vurdere det. Side 10 af 13

11 Viden og færdigheder krævet for Unit 1 Teorier, modeller og principper for: Videnskabelig metode og evidensbaseret tilgang til personvurdering. 3 Professionelle og etiske standarder for testning 4 Principper for god praksis i testing inkluderende: 3 Informeret samtykke 3 Privatliv og fortrolighed 4 tik og principper for god praksis i kundeforhold indklusiv adfærd I forhold til betalende kunder. 3 Psykologisk kontrakt imellem de, der skal testes, og andre parter involveret I testprocessen. 3 Politik for testbrug. 3 Indflydelsen af socio-kulturelle og økonomiske faktorer på mulige utilsigtede konsekvenser af testing og brug af test. 3 acts, data og information om: Viden om egne kompetencer, begrænsninger og kvalifikationer. 3 jourført viden om 1. Testmetoder og tests I general brug på det arbejdsmæssige område, ændringer I testing 3 2. specifikke tests som man selv anvender 4 3. relevant udvikling i lovgivning og politik 3 Lovgivning, kontraktuelle og etiske kodeks. IT Retningslinjer for testbrug 3 IT Retningslinjer for computerbaseret testning og testning over internet/intranet 2 P Meta-kodeks for etik 2 Lokal og national god praksis vejledning relateret til testning og testbrug 3 Lovgivning og praksiskodeks relateret til beskyttelse af personhenførbare data og intellektuel ejendomsrettigheder i forhold til individuel testning. atabeskyttelseslovgivning 3 Risisi forbundet med forskellige måder at administrere på og lagringsmetoder 3 Kodeks for god praksis relateret til behandling af personhenføre data 3 opyright lovgivning og relaterede restriktioner for distribution af materiale 3 Lovgivning og praksiskodeks relateret til ligebehandling, direkte og indirekte discrimination, beskæftigelseslovgivning. 2 edste praksis for at tage hensyn til forskellige former for forringede muligheder som følge af handicap. 2 Metoder, teknikker og procedure I relation til: Procedurer for sikker beskyttelse af papir og computerbaserede personhenførbare dataregistreringer 3 Procedurer for sikker beskyttelse af copyrightmateriale og intellektuel ejendom. 3 Procedurer for anonymisering af dataregistreringer. 3 Væsentlige færdigheder orsknings- og studiefærdigheder (for at vedligeholde viden) Læring gennem erfraring 3 Selvreflektion 3 Selvbevidtshed 3 Søgefærdigheder for at finde information om tests og testning og om specifikke testopdateringer 3 vne til at varetage og håndtere hensigtsmæssige professionelle relationer til deltagere Udarbejdelse af kontrakter I forhold til de, der skal testes 2 Udarbejdelse af politik for testbrug 2 Kommunikationsfærdigheders Niveau krævet Side 11 af 13

12 vne til at anvende passende niveauer og metoder for kommunikation, der tager hensyn til behovene, evnerne og følsomheden hos de, der skal testes, og andre relevante parter. 3 vne til at præsentere test og testning på en positive og balanceret made. 3 Procedurer for håndtering af testmateriale beskyttelse og opbevaring 3 Procedurer for håndtering af data, arkivering og dataopbevaring 3 Viden og færdigheder krævet for Unit 2 og 3 Niveau krævet Koncept vedrørende latent træk og sande scorer og målefejl 3 Psykometriske teorier og modeller: Klassisk testteori 3 o Reliabilitet og Validitet 3 o Normer and standardisering 3 Retfærdighed og skævhed I testning 3 Psykologiske teorier og modeller for Kognitive evnery 2 Personlighed 3 Motivation 2 Holdninger, tro og værdier 2 ndre begreber anvendt i testning i den erhvervsrettede kontekst 2 Teorier og modeller relateret til anvendelse af test i den erhvervsrettede kontekst Nytteteorier omkostninger, fordele og risiko forbundet med forskellige testmåder 2 rbejdsplads kompetencer 3 Performance styring 2 Personlig udvikling 3 Karrierevalg 2 Udvælgelse og rekruttering 3 acts, data og information om: orskellige skalatyper (normative, ipsative) og item svar formatter (tvunget valg, åben, vurdering) og deres effekter på fortolkninger af skalascores. enerel viden om relevante testmetoder og instrumenter Metoder, teknikker og procedurer relateret til: nalyse af personvurderingsbehovene Job- og arbejdsanalyse 3 Udarbejdelse af kompetenceprofiler 2 Viden om de specifikke tests, der anvendes: Teoretisk eller begrebsmæssig basis, 3 egrænsning i brugen og i fortolkning 3 Viden om de anvendte skalaer 4 genskaber ved normen eller sammenlignelige grupper 4 uidance on the use and interpretation of the scale scores. 4 ssentielle færdigheder nalyse af personvurderingsbehovene Relatere jobbeskrivelser til personspecifikationer 2 Integration af testning i de bredere personvurderingsprocedurer 3 Kommunikation med mennesker fra forskellige baggrunde og omstændigheder 3 Interpersonelle færdigheder. 3 Testadministration Håndtering af testmateriale 3 enerel administration 3 3 Side 12 af 13

13 enerelle færdigheder forbundet med håndtering af emner og problemer, der eventuelt opstår i testsessionerne. 3 ærdigheder i testadministrationsprocesser relaterede til forskellige typer af tests og administrationsbetingelser 3 Håndtering af data, arkivering og datalagring 3 Procedurer for check af manuelle fejl. 3 Testscoring rug af scoringsnøgler og selv-scoringsformater 4 Omdannelse af rå-scores til standard-scores 4 eregning, hvor hensigtsmæssigt, af sammensatte scores ved brug af standardformler og -ligninger 3 rug af normtabeller 4 fvigende svarmønstre 3 enerelle færdigheder i testfortolkning en mulige indvirkning af personvurdering på dem, der bliver testet 3 en mulige indvirkning af testadministrationsmåden på kvaliteten af testresultaterne 3 en mulige indvirkning af bekymring/ængstelse på testpræstation. Kontekstrelaterede færdigheder i fortolkninghe possible impact of anxiety on test performance ontext related interpretation skills 3 ærdigheder i instrumentspecifik fortolkning 3 Skriftlig og mundtlig kommunikation 2 Rapportopbygning 3 Reportskrivning 3 Tilvejebringelse af feedback 4 Integration af testresultater med andre personvurderingsresultater i rapporter. Sammenbringe og dokumentere testscores og andre vurderingsdata i rapporter 3 Relatere testscores med anden information, der er relateret til måling af samme egenskaber (f.eks. interview ratings, personvurderingscenter ratings etc.) 3 Samarbejdsfærdigheder 2 Vurderingsfærdigheder 3 Side 13 af 13

Videnscenter for Professionel Personvurdering

Videnscenter for Professionel Personvurdering Videnscenter for Professionel Personvurdering ------------------------- 0 ------------------------- Retningslinjer for kompetencer hos personer, der udfører erhvervsrettet personvurdering November 2011

Læs mere

Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest

Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest Forord Dette er en vejledning i de psykometriske begreber og principper, der er vigtige i forbindelse

Læs mere

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0 RG Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI Retningslinjer for Bæredygtighedsrapportering RG Indholdsfortegnelse Forord Bæredygtig udvikling og behovet for gennemsigtighed Generelle

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics)

Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics) COACHING OG ETIK Første del: ICF s filosofi omkring coaching Den internationale sammenslutning for coaches, The International Coach Federation (ICF) repræsenterer den form for coaching, som anser klienten

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere

November 2014. Den danske kodeks for integritet i forskning Den danske kodeks for integritet i forskning. Uddannelses- og Forskningsministeriet 1

November 2014. Den danske kodeks for integritet i forskning Den danske kodeks for integritet i forskning. Uddannelses- og Forskningsministeriet 1 Den danske kodeks for integritet i forskning November 2014 Uddannelses- og forskningsministeriet Uddannelses- og Forskningsministeriet 1 Udgivet af Uddannelses- og forskningsministeriet Bredgade 40 1260

Læs mere

Etiske principper for nordiske psykologer

Etiske principper for nordiske psykologer Etiske principper for nordiske psykologer 0. Forord Fagetiske principper er en præcisering af den almene etik, der gælder såvel for psykologer som for alle andre mennesker. Gennem deres arbejde kommer

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an al MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an MANUAL TIL HR KONSULENTER MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING ual Institut for Menneskerettigheder Tilrettelæggelse

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

de syv lægeroller 2013

de syv lægeroller 2013 de syv lægeroller 2013 De syv lægeroller Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER Institut for Menneskerettigheder s HRCA Quick Check Et redskab, der kan sikre, at menneskerettighederne ikke krænkes, når virksomheden er på udebane Landsorganisationen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juni 2008 Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring,

Læs mere

Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework

Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework Find vejen frem VIA Efter- og videreuddannelse Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework 2 3 Forord VIA Efteruddannelse har med tilladelse fra The Institute for Education Leadership (IEL) fornøjelsen

Læs mere