Eksempler på fremgangsmåder til at vurdere belastning og påvirkninger af miljøfarlige stoffer i vandmiljøet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempler på fremgangsmåder til at vurdere belastning og påvirkninger af miljøfarlige stoffer i vandmiljøet"

Transkript

1 INSTITUT FOR BIOSCIENCE Eksempler på fremgangsmåder til at vurdere belastning og påvirkninger af miljøfarlige stoffer i vandmiljøet Jakob Strand Aarhus Universitet Nationalt Center for Miljø & Energi (DCE) Institut for Bioscience - Roskilde KIMONO workshop Horsens,

2 DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi DCE er et nyetableret center, som er indgangen for myndigheder, erhverv, interesseorganisationer og offentligheden til Aarhus Universitets faglige miljøer inden for natur, miljø og energi (http://dmu.au.dk/). DCE leverer rådgivning og viden om natur, miljø og energi baseret på forskning af høj kvalitet og bidrager dermed til den nationale og internationale samfundsudvikling. DCE udspringer af det pr. 3. juni 211 nedlagte Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Danmarks Miljøundersøgelsers forskningsafdelinger hører nu til på Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab.

3 DCE aktiviteter om miljøfarlige stoffer i vandmiljøet Forskning, Overvågning og Rådgivning omkring forekomst, udvikling af, skæbne, akkumulering og effekter af miljøfarlige stoffer (MFS) i vandmiljøet. Bl.a. NOVANA overvågning i vandmiljøet (for Naturstyrelsen) Områdemæssige forskelle, tidslige udviklinger og miljøvurderinger for prioriterede stoffer: PAH, PCB, dioin/furaner, klorerede pesticider, PFAS, PBDE, tungmetaller, TBT, phenoler, phthalater samt relaterede biologiske effekt-undersøgelser på bunddyr og fisk. Punktkilde-relaterede undersøgelser af spildevand, havne, deponier - Speciering af metal-forbindelser - Screening for nye fokus-stoffer, hormonforstyrrende stoffer, plastik additiver - Biologiske effekt-undersøgelser (in vivo, in vitro) - Spredningsmodeller

4 Indikatorer for miljøfarlige stoffer i vandmiljøet INDIKATORER FOR BELASTNING: - Eksponeringsniveauer, kemiske målinger i vand, sediment, passive prøvetagere. - Akkumuleringsniveauer, kemiske målinger i biota (tang, muslinger, fisk) - Opgørelser over mængde tilførsler (fra diffuse kilder og punktkilder). - Modellering af belastning, spredning og deposition i 3D fjordmodeller INDIKATORER FOR PÅVIRKNINGER: - Sammenligning af koncentrationer med miljøkvalitetskriterier (BAC, EQS/EAC) - Stof-specifikke effekter i vandlevende organismer på lokaliteten (f gradient) - Generelle (ikke-stof-specifikke) effekter i vandlevende organismer (f reproduktion) - To-Bioassays (in vitro, in vivo) med vand og/eller sediment prøver fra miljøet.

5 NOVANA vurderinger af miljøfarlige stoffer i biota og sediment. Koncentrationsniveauer af metaller, PAH, TBT, PCB sammenholdt med miljøkvalitetskrav (OSPAR BAC, EQS/EAC og fødevarekvalitet) Metaller Org-MFS (DCE 211)

6 NOVANA overvågning af metaller i Horsens Fjord Indhold i blåmuslinger (mg/kg TS) Horsens Inderfjord (H2, 26) Horsens Yderfjord (H, 26) Ni Cr Cu Cd Pb Co Hg As Zn/1 Generelt højest i inderfjorden H2 H Ud fra metaller i muslinger: Generel god miljøtilstand Kan sammenholdes med miljøkvalitetskriterier til vurdering af metaller i f. muslinger:

7 NOVANA overvågning af organiske MFS er i Horsens Jakob Strand Fjord INSTITUT FOR BIOSCIENCE Også generelt højere i inderfjorden TBT-niveauer faldet markant efter forbud i 23 7 Horsens Inderfjord (H2, 26) 25 Horsens Inderfjord (H2) 6 Horsens Yderfjord (H, 26) 2 Horsens Yderfjord (H) µg/kg TS 5 3 µg TBT/kg TS TBT sum PAH sum PCB sumbde År Kan sammenholdes med miljøkvalitetskriterier i muslinger og sediment: Horsens Fjord: Moderat tilstand pga. TBT, PAH og PCB118

8 PAH-specifikke biomarkører for efffekter i fisk (ålekvabbe) - dog ingen data fra Horsens Fjord PAH-metabolitter i galde CYP1A enzymaktivtet i lever PAH metabolities in bile (ng/ml) NOVANA211 Mean +/- 95% confidense Ved havn EAC BAC Karrebæk Fjord Knudshoved Odde Nybøl Nor Nakkebølle Fjord Odense Fjord Risø Frederiksværk Århus Bugt Randers Fjord Langerak Sammenlignet med OSPAR kriterier for baggrundsniveauer (BAC) og risiko for alvorligere effekter (EAC). Forhøjede responsniveauer forekommer i visse fjorde... NOVANA

9 Generelle (ikke stof-specifikke) biomarkører for effekter i muslinger og fisk (ålekvabbe) Lysosomale celleskader i muslinger - Destabilisering af membraner - Kan korreleres til PAH og PCB i muslingerne Fejludvikling blandt fiskeunger

10 Også udbredte tegn på hormonforstyrrelser i ålekvabbe Mange hanfisk fra danske fjorde har tidlige ægstadier i testiklerne kan skyldes påvirkning til hormonforstyrrende stoffer Frequency of males with interse (%) % 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % n = 32 The Great Belt n = 32 Karrebæk Fjord n = 38 Odense Fjord n = 33 n = 3 stage 3 stage 2 stage 1 n = 3 Vejle Fjord Aarhus Bight Roskilde Fjord BAC Stage 1 Single oocytes in testis Stage 2 Few - many scattered oocytes Stage 3 Several - many clustered oocytes Strand &Tomkiewicz, unpubl. data

11 Scheme for Integrated Monitoring of Metals and their Effects in Coastal and Open Sea Areas (OSPAR/ICES WKIMON 28). AARHUS UNIVERSITET

12 Scheme for Integrated Monitoring of PAHs and their Effects in Coastal and Open Sea Areas (OSPAR/ICES WKIMON 28). AARHUS UNIVERSITET

13 Nye opsamlingsmetoder: INSTITUT FOR BIOSCIENCE 3 typer af passive Jakob prøvetagere Strand Velegnet til screening af stoffer i felten, tidsintegrerende (3 uger) Silicone gummi til PAH, PCB og andre organiske med højt KOW - Spikening med mærkede standarder giver mulighed for at måle faktiske optagsrater (PRC-Performance Reference Compounds) - Kalibreret i OSPAR regi og anvendt til miljøvurderinger i det marine miljø. DGT for metaller (Diffusien Gradients in Thin films) - Kalibreret i forhold til temperatur afhængigt optag i laboratoriet. - Anvendt i Limfjorden samt på Grønland. POCIS for pesticider og hormonforstyrrende stoffer (Polar Organic Chemical Integrative Sampling) - Kalibreret for optag i laboratoriet. - Anvendt i vandløb og spildevands-punktkilder.

14 Passive prøvetagere: Silikone versus POCIS AARHUS UNIVERSITET Passive silicone samplere Sammenlignet med akkumulering i muslinger: Silikone især velegnet til apolære stoffer som PAH og PCB med Kow > Larsen et al.

15 DGT anvendt til at vurdere metalbelastning i Limfjorden.9.8 Passiv sampler B i berøring med sediment.7 Labile Cd [µg/l] AA-EQS (class 1) Stationer 3 steder i Muslinge brug + reference station.2.1. Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Cd st. A Cd st. N Cd st. M Cd st. S fra MUMIHUS-projektet Larsen et al.

16 Biologisk aktivitet i ekstrakter fra passive prøvetagere Jakob Strand INSTITUT FOR BIOSCIENCE Fortyndingsrækker af ekstrakter kan testes med in vitro assays for den samlede effekt af miljøblandinger på f AhR- eller østrogen-receptorer ) 1 = S C ( in te ro p g µ / 3 L U R 2 1 MB: blank membrane #2: Silkeborg,nedstrøms #3: Lystrup A (ref.) #: Odense, opstrøms #5:Odense, nedstrøms #6: Åmose å #7: Ringsted,opstrøms #8: Ringsted,nedstrøms #9: Suså ) S O M D %.1 ( S C 2 # 5 # MB ## ## ## ## Agonistisk AhR transactivitet af POCIS membraner ( n= 3) # # # Fortyndinger af membrane ekstrakter p <.5, MB ved den givne fortynding ## p <.5, vssc # # # Bonefeld-Jørgensen et al D T C pm 6

17 3D AARHUS koblet UNIVERSITET Hydrodynamisk-Økologisk model for Horsens fjord Study site: Horsens fjord Stor vandudveksling med Bælthavet primært vinddrevet Lav opholds tid Lavvandet (~3 m) fjord Opland ~ 52 km 2 Model domæne Timmermand et al.

18 Den hydrodynamiske model for Horsens Fjord Based on COHERENS (Luyten et. al., 1999) model domain: 16km 17km Cartesian c-grid Horizontal Resolution: 25m 25m 15 equidistant vertical layers 2 streams (Hansted and Bygholm) Timmermand et al.

19 Den økologiske model som er koblet til fjordmodeller A modified MPD model (P. Tett et. al., 1998) 2 state variables 13 pelagic, 7 benthic 27 processes Timmermand et al.

20 Opsamling: Forskellige fremgangsmåder, der baseres på kemiske og/eller biologiske metoder, kan anvendes til at vurdere belastning og påvirkninger af miljøfarige stoffer fra lokale kilder. Gradientundersøgelser og modelleringer kan anvendes til at vurdere spredning i fjordområder

21

22 Opsummering omkring passive prøvetagere AARHUS UNIVERSITET Passive samplere kan stort set dække hele spektret af stoffer Metaller med DGT (Cd, Pb, Ni, Zn, Cu m.fl. i standard DGT; Hg i special udgave) Upolære med Silicone Gummi Polære med POCIS, forskellige muligheder for opsamlingsfasen (f. Pesticider, hormonstoffer) Samplerne måler fri opløst fraktion og integrerer over tid DGT og POCIS er ikke ligevægtssamplere, koncentrationer beregnes fra laboratorie måling af diffusionhastighed gennem membran Silicone gummi er ligevægtssampler, spikning med PRC gør det muligt at beregne optags/frigivelses rater = vandmængden den passive sampler repræsenterer

23 POCIS i vandløbs-projektet HORMUS Analyser af; - Pesticider - Phenoler - Naturlige og syntetiske hormoner - PFAS POCIS sampler (hvide) sammen med en silicone-gummi sampler til check af optag med PRC spike -Test af PRC i POCIS viste at der ikke var ligevægt med vandfasen

24 Validering AARHUS UNIVERSITET af Horsens Fjord model Sammenligning med observationer Time series Scatterplots NO 3 NH

25 Validering af Horsens Fjord model AARHUS UNIVERSITET Sammenligning med observationer Time series Scatterplots PO Chl. a

Dioxin og biologisk effektmonitering i ålekvabbe i kystnære danske farvande. Faglig rapport fra DMU nr. 743. Danmarks Miljøundersøgelser

Dioxin og biologisk effektmonitering i ålekvabbe i kystnære danske farvande. Faglig rapport fra DMU nr. 743. Danmarks Miljøundersøgelser Dioxin og biologisk effektmonitering i ålekvabbe i kystnære danske farvande Faglig rapport fra DMU nr. 743 AU 2009 Danmarks Miljøundersøgelser AARHUS UNIVERSITET [Tom side] Dioxin og biologisk effektmonitering

Læs mere

Misdannet ålekvabbeyngel og andre biologiske effekter i danske vandområder

Misdannet ålekvabbeyngel og andre biologiske effekter i danske vandområder Misdannet ålekvabbeyngel og andre biologiske effekter i danske vandområder Litteraturudredning F. Stuer-Lauridsen, K. Gustavson & F. Møhlenberg DHI Institut for Vand og Miljø (DHI), I. Dahllöf & J. Strand

Læs mere

PAH i muslinger fra indre danske farvande, 1998-2005

PAH i muslinger fra indre danske farvande, 1998-2005 Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 6, 27 PA i muslinger fra indre danske farvande, 998-25 iveauer, udvikling over tid og vurdering af mulige kilder [Tom side] Danmarks

Læs mere

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 2 Rapport 516-2014

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 2 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 2 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 2 Rapport 517-2014 Dato: Oktober 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-32-9 ISBN: 978-87-93184-31-2

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE Arbejdsrapport fra DMU nr. 256 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL

Læs mere

Bemærkninger til referencer

Bemærkninger til referencer Bemærkninger til referencer Ref 1 Madsen, P:P og Larsen, B. (1987): Data vedrørende spormetalindhold i Marine overflade sedimenter. Miljøstyrelsen. Antagelser Tegnet " -" er tolket som "

Læs mere

Danmarks Havstrategi. Basisanalyse

Danmarks Havstrategi. Basisanalyse Danmarks Havstrategi Basisanalyse FORORD... 4 0. SAMMENFATNING AF BASISANALYSEN... 5 0.1 Karakteristika... 5 0.2 Miljøbelastninger og påvirkninger... 10 1. INTRODUKTION... 16 1.1 Hvad er et økosystem?...

Læs mere

Generelle kommentarer til Natur og Miljø 2014 - Miljøtilstandsrapporten

Generelle kommentarer til Natur og Miljø 2014 - Miljøtilstandsrapporten Generelle kommentarer til Natur og Miljø 2014 - Miljøtilstandsrapporten DCE s kommentarer til Natur og Miljø 2014 - Miljøtilstandsrapporten er knyttet til de enkelte temaer. Faktuelle fejl og/eller mangler

Læs mere

PBDE - en gruppe af bromerede flammehæmmere En risiko for miljø og sundhed?

PBDE - en gruppe af bromerede flammehæmmere En risiko for miljø og sundhed? PBDE - en gruppe af bromerede flammehæmmere En risiko for miljø og sundhed? AFD. FOR MILJØSTUDIER AARHUS UNIVERSITET Finlandsgade 12-14 8200 Århus N environmentalstudies@au.dk www.environmentalstudies.au.dk

Læs mere

Nordisk Ministerråd. Renere nordiske have

Nordisk Ministerråd. Renere nordiske have Nordisk Ministerråd Renere nordiske have Indhold ANP 2010:735 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2075-7 Ved Stranden 18, DK-1061 København K Telefon (+45) 3396 0200. Du kan læse mere på:

Læs mere

Hjarnø Havbrug A/S. Etablering af nyt havbrug syd for Endelave - Høringsnotat. Maj 2014

Hjarnø Havbrug A/S. Etablering af nyt havbrug syd for Endelave - Høringsnotat. Maj 2014 Hjarnø Havbrug A/S Etablering af nyt havbrug syd for Endelave - Høringsnotat Maj 2014 1 Indledning Miljøstyrelsen er VVM-myndighed for projektet, da det er Miljøstyrelsen, der har myndigheden efter bekendtgørelse

Læs mere

Statistisk optimering af moniteringsprogrammer på miljøområdet

Statistisk optimering af moniteringsprogrammer på miljøområdet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Statistisk optimering af moniteringsprogrammer på miljøområdet Eksempler fra NOVA-0003 Faglig rapport fra DMU, nr. 46 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV)

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 95 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] DANSK FISKEINDEKS

Læs mere

NYE KONTAMINANTER MED RELEVANS FOR DET GRØNLANDSKE MILJØ

NYE KONTAMINANTER MED RELEVANS FOR DET GRØNLANDSKE MILJØ NYE KONTAMINANTER MED RELEVANS FOR DET GRØNLANDSKE MILJØ Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 19 2013 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side]

Læs mere

Muslinger som virkemiddel. Et pilotstudie

Muslinger som virkemiddel. Et pilotstudie Et pilotstudie Titel: Emneord: Resume: Projektmidler: Forfatter: URL: ISBN: Udgiver: Udgiverkategori: Muslinger som virkemiddel - Et pilotstudie Virkemiddel, muslinger, model, nærings-stoffer, fiskeri,

Læs mere

Fotodegradering af TBT i vand Photodegradation of TBT in Water

Fotodegradering af TBT i vand Photodegradation of TBT in Water Fotodegradering af TBT i vand Photodegradation of TBT in Water Amalie Normann Gustafsson Camilla Groth Hansen Lene L. Rothe Martin Paysen Mette Stentoft Mikkel Krogsgaard Niss Vejleder: Uffe Sæbye Laborant:

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Juli 2013 Konsulent Kristoffer Piil Chefkonsulent Leif Knudsen vfl.dk Forord Denne rapport er en afrapportering af resultaterne fra den drænvandsundersøgelse,

Læs mere

Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet

Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet Modeltyper og deres anvendelse illustreret ved eksempler Faglig

Læs mere

Afdeling for Arktisk Miljø (AM)

Afdeling for Arktisk Miljø (AM) Bilag 1. RKmål og AP06mål I bilag 1 er vist en oversigt over DMU s 4-årige resultatkontraktmålsætninger (RKmål) i og deres sammenhæng med de årlige målsætningerne i arbejdsprogram 2006 (AP06mål) Afdeling

Læs mere

Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 kl. 9.30-15.30 Punkt 01 - Dagsorden

Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 kl. 9.30-15.30 Punkt 01 - Dagsorden Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 kl. 9.30-15.30 Punkt 01 - Dagsorden Danmarks Miljøundersøgelser Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet Dagsorden 1) Godkendelse af dagsorden J.nr.: Ref.:

Læs mere

3. INTRODUKTION. Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS

3. INTRODUKTION. Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS 3. INTRODUKTION Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS 3. INTRODUKTION 2 3.1 Formålet med NOVA... 3 3.2 Beskrivelse af den Nationale Vandressource Model... 4 3.2.1 Formål med den nationale vandressource

Læs mere

SAMMENLIGNING AF NO 2 -MÅLINGER OG OSPM-BEREGNINGER FOR 10 GADESTRÆKNINGER I KØBENHAVN

SAMMENLIGNING AF NO 2 -MÅLINGER OG OSPM-BEREGNINGER FOR 10 GADESTRÆKNINGER I KØBENHAVN SAMMENLIGNING AF NO 2 -MÅLINGER OG OSPM-BEREGNINGER FOR 10 GADESTRÆKNINGER I KØBENHAVN Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 9 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER

Læs mere

Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand

Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand Oktober 2012 Søren Gabriel, Jes Vollertsen Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Teknologisk institut & Orbicon A/S - 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Programbeskrivelse 1. del Kolofon Titel: Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur. NOVANA 2011-2015. Programbeskrivelse

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. maj 2012. Peter Henriksen. Institut for Bioscience

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. maj 2012. Peter Henriksen. Institut for Bioscience Hvorfor er kvælstofudledning et problem i vandmiljøet? Kort beskrivelse af sammenhængen mellem kvælstofudledning til vandmiljøet og natur- og miljøeffekter Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og

Læs mere

Virksomhedsregnskab 2000

Virksomhedsregnskab 2000 Virksomhedsregnskab 2000 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Titel Danmarks Miljøundersøgelser Virksomhedsregnskab 2000 Udgiver Danmarks Miljøundersøgelser Udgivelsesår 2001 Redaktion

Læs mere

Center for Arktisk Miljømedicin s (CAM) Grønlandske data materiale.

Center for Arktisk Miljømedicin s (CAM) Grønlandske data materiale. Center for Arktisk Miljømedicin s (CAM) Grønlandske data materiale. Baggrund. Som medlem af det internationale overvågnings program, AMAP, Human Health Programmet, har CAM i perioden 1994-2006 foretaget

Læs mere

LUFTKVALITETSVURDERING AF TRÆNGSELSAFGIFTER I KØBENHAVN

LUFTKVALITETSVURDERING AF TRÆNGSELSAFGIFTER I KØBENHAVN LUFTKVALITETSVURDERING AF TRÆNGSELSAFGIFTER I KØBENHAVN Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 16 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere