BRUUN & HJEJLE CHRISTIAN MOGENS THORN\NGËR SØREN DAMGAARD KAR$TEN KRISTOFFËRSEN HENRIK ROSSING LØNBERG. ERIK KJ/éf~.HANSEN RIKKE STËNILO SKADHAUGË

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUUN & HJEJLE CHRISTIAN MOGENS THORN\NGËR SØREN DAMGAARD KAR$TEN KRISTOFFËRSEN HENRIK ROSSING LØNBERG. ERIK KJ/éf~.HANSEN RIKKE STËNILO SKADHAUGË"

Transkript

1 Drftsprøven BRUUN & HJEJLE KA M!GHELSEN POUL HEOMANN CHRSTAN CAMLLA HEl: WlLE PETER F THOMMEßEN HENRK WËOELl~wEDËlLSBORG PER MAGD CHRSTAN ðchcw MADSEN HËNRK DCHMAN MOGENS THORN\NGËR SØREN DAMGAARD GTTE DEHN LAN8N!:R ULRK LlNDOW SØRENSEN TOBAS STENØ RKKE SØGAARO BËRTH OLUF ENGELL CHRSTAN SNDNG KAR$TEN KRSTOFFËRSEN PETER CHR. KlêRKEGAARO NCOLA BaGERUP CLAUS HØEG MAOSËN HENRK DAHL HENRK ROSSNG LØNBERG JULE ARNTH JØRGENSEN ANDREAS NELSEN BAGGER MORTEN STADL ERK KJ/éf~.HANSEN LSE LAURlDSEN JESPËR N0RØXE KARSTEN HAVKROG PEDERSEN ROBN PHlP ELS!?: ROSS~HANSEN JAKOB ËCHWALD SEVËL RKKE STËNLO SKADHAUGË SØREN LËHMANN NELSEN SPËRMANN JAKOB LËNTl ANNA STAMHUS NELSEN MOGENS EBËLlNG SASKtA KRVGER LARSEN CHRSTAN VANG PËTER THES JËNSËN TORBEN BY$KQV PETERSEN JAN STEEN HANSEN NCOLAJ KLEST NËLS GROVE JENSEN TOVE l OAHl OLAF KOKTVEDGAARD NELS FROST HOLM CAROLNE 8. NELSEN SØREN LUNOSGAARD CHRSTNE JANSBY HENRK SELCHAU POULSEN SØREN JUSTESEN Kontorchef Helle Bøjen Larsen T- og Telestyrelsen Holstensgade København ø Udbud af admnstratonen af.dk aprl 2009 Vedlagt fremsendes Dansk nternet Forums rapport af 30. aprl 2009 vedrø- rende gennemførelsen af drftsprøven med blag. Erk Kjær-Hansen Partner Hvs materalet gver anlednng tl spørgsmål eller bemærknnger hører v det gerne. Tlf Når T- og Telestyrelsen har godkendt drftsprøven vl Dansk nternet Forum ndlede arbejdet med overtagelsesprøven. Ref Dok Med venlg hlsen Amagertorv København K Advokatfrma Tlf

2 DANSK NTERNET FORUM 30.apr12009 RAPPORT OM DRFTSPROVE ndlednng overensstemmelse med den godkendte overtagelsesplan af 6. februar 2009 har Dansk nter- net Forum (DFO) uge gennemført en drftsprøve. Testen er gennemført som beskrevet overtagelsesplanen sde 7. Drftsprøven har tre overordnede dele: A. Konsstens mellem navneservere B. Tlgængelghed af navne servere C. Håndterng af data De enkelte tests omtales nedenfor. A. Konsstens mellem navneservere Testen af konsstens mellem navneservere er gennemført for den prmære navneserver og to sekundære navneservere hvoraf den ene er drevet af DK Hostmaster AS og den anden er drevet af en ekstern part. Metode Testen er gennemført efter følgende metode: l. ndholdet af de tre navne servere på tdspunkterne for testen er udlæst tl tre tekstfler. 2. Der er udregnet en checksum for hver tekstfl. 3. Checksummerne er sammenlgnet for at konstatere om de er ens. Ens checksummer er udtryk for at tekstflerne har samme ndhold. CJefU1emførelse DK Hostmaster har ved drftsprøvens begyndelse den 30. marts 2009 udtrukket og sammen- lgnet zoneflerne for nternetdomænet.dk for de tre nævnte navneservere. Det er ved check- sumsberegnngen konstateret at zoneflerne på de tre navne servere var ens.

3 2 Testen er herefter gentaget den 6. aprl den 13. aprl og ved drftsprøvens afslutnng den 20. aprl alle tlfælde var ndholdet af zoneflerne for.dk på de tre navne servere ens. Resultat Ved sammenlgnng af ndholdet af den prmære navneserver og to sekundære navneservere herunder en sekundær navneserver drevet af en ekstern part er det konstateret at ndholdet af dsse navneservere henholdsvs den 30. marts 6. aprl 13. aprl og 20. aprl 2009 var ens. Denne del af drftsprøven må således anses for bestået. B. Tlgængelghed af navneservere testperoden (uge ) er tlgængelgheden af den prmære navneserver samt fre sekundære navneservere (herunder en sekundær navneserver drevet af en ekstern part) over- våget og dokumenteret. Metode OK Hostmaster har etableret et overvågnngsmljø der overvåger og dokumenterer tlgænge- lgheden af de af OK Hostmaster kontrollerede navneservere. Overvågnngen består kontnuerlg optællng af navneservceforespørgsler døgnet rundt n- tervaller af 5 mnutter (det vl sge at hver af DK Hostmasters navneserveres besvarelser lø- bet af hvert nterval på 5 mnutter tælles). Det gennemsntlge antal svar pr. sekund nterval- let plottes nd på et ugeskema. Såfremt navneserverne på et tdspunkt måtte være utlgængelge vl dette fremgå af at grafen pludselg dykker markant (det navneserverne da kke har kunnet besvare navneservcefore- spørgsler). En af DK Hostmasters sekundære navne servere befnder sg Stockholm og drves af en eks- tern part. For denne server har den eksterne part udarbejdet et tlsvarende overvågnngsmljø. Gennemførelse Som blag B.l vedlægges grafer der vser tlgængelgheden af de fem nævnte navne servere uge

4 3 Af blagets sde 1 fremgår tlgængelgheden uge 14 (øverst) og uge 15 (nederst) for de fre navneservere som drves af DK Hostmaster. På sde 2 blag R fremgår tlgængelgheden uge 16 (øverst) for de fre navneservere som drves af DK Hostmaster og tlgængelgheden uge (nederst) for den sekundære nav- neserver der drves af en ekstern part. Det fremgår at navneserverne har været tlgængelge 100 % af måleperoden (det serverne denne perode uden afbrydelse har besvaret navneservceforespørgsler). Resultat Da navneserverne har været tlgængelge 100 % af testperoden må denne del af drftsprø- ven anses for bestået. c. Håndterng af data Håndterngen af data på DK Hostmasters navne servere er forbndelse med drftsprøven kon- trolleret. Testen er gennemført for tre servere. Metode Testen er gennemført således: DK Hostmaster har oprettet 25 testdomæner som tldeles navneservere. De 25 testdomæner fremgår afblag C.l. På fem forskellge dage testperoden er gennemført følgende for fem testdomæner ad gan- gen: l. For de fem testdomæner er på de tre servere lavet DNS-opslag der angver navneserveren. 2. Navneserveren er herefter ændret for de fem testdomæner. 3. Efter ldt over en tme er på ny lavet DNS-opslag på de tre servere for at konstatere om ændrngerne er slået gennem. Resultatet af den gennemførte test er dokumenteret ved udskrfter fra DK Hostmasters T- system. Som blag tl denne rapport er vedlagt eksempler på sådanne udskrfter. Da det sam-

5 4 lede dokumentatonsmaterale er omfattende er materalet foreløbgt kke koperet og vedlagt. Det samlede materale kan fremsendes tl T - og Telestyrelsen hvs styrelsen ønsker dette. Gennemførelse Den 30. marts 2009 blev testen gennemført for de første fem testdomæner angvet blag C.l jf. blag C.2.a. For testdomænet uvoaw.dk vser DNS-opslag på serverne b.nc.d l.nc.dk og s.nc.dk den 30. marts 2009 kl. henholdsvs og 9.26 at dette domæne var tlknyttet navneserverne autho l.ns.dk-hostmaster.dk og auth02.ns.dk-hostmaster.dk jf. blag C.2.b. Den 30. marts 2009 kl blev angvelsen af navneservere for testdomænet uvoaw.dk va OK Hostrnasters system ændret fra auth01.ns.dk-hostmaster.dk og auth02.ns.dk- hostmaster.dk tl paratl.dk-hostmaster.dk og parat2.dk-hostmaster.dk jf. blag C.2.c (tdsan- gvesen øverst på blag C.2.c er kke retvsende - den korrekte td står lnjen Date). DNS-opslag på serverne b.nc.d l.nc.dk og s.nc.dk den 30. marts 2009 kl. henholdsvs og 10.2 vser at testdomænet uvoaw.dk nu var tlknyttet navneserverne parat1.dk-hostmaster.dk og parat2.dk-hostmaster.dk jf. blag C.2.d. Ændrngen af navne servere var således slået gennem på serverne. Der fndes tlsvarende dokumentaton for de øvrge fre testdomæner som var omfattet af te- sten den 30. marts For alle testdomænerne slog ændrngerne gennem nden for en tme. For de følgende fem testdomæner angvet blag CJ blev testen gennemført den 2. aprl 2009 jf. blag C.3. For testdomænerne 11 tl 15 blev testen gennemført den 7. aprl2009jf. bla!2: CA. For testdomænerne 16 tl 20 blev testen gennemført den 15. aprl 2009 jf. blag C.5. For testdomænerne 21 tl 25 blev testen gennemført den 16. aprl 2009 jf. blag C.6. For samtlge testdomæner fndes der dokumentaton svarende tl de vedlagte blag vedrørende testdomænet uvoaw.dk. alle tlfælde slog ændrngerne af navne server gennem nden for en tme.

6 5 Resultat For alle 25 testdomæner er ændrngerne af navneservere slået gennem som forventet. Denne del af drftsprøven må derfor anses for bestået. Konkluson Som beskrevet ovenfor er alle tests omfattet af drftsprøven gennemført. Der er kke konstate- ret fejl datatab eller uhensgtsmæssgheder forbndelse med de gennemførte tests. På dette grundlag fnder DFO at drftsprøven må anses for bestået.

7 ~t 1m c;;;-....:u< ì<u '<l ~ 18 :;; ~ l J::l 1G l~t l l h' ~'l 4 î! l ~ ;g 1 'c m l ~ hl l ( ~' t ;; ;; ;;;' a la ê ;1 ~' t ' í t! s ; l ~; l 'c ';! é ') ' [ l;/ ' ;; j ;;;! ì ;l ' ; st 'l è -' l- >1 1<; t t l t ' ~ <> g : $l ~ o! 'l ~ ~ ' a <) ~ Cl ñ.-.. <l ~ Q) <:> o ~ Cl.$ t; + u + J::l 1G J ; 1 > ~l (:! < ;g l!l la ~; 1'1 ; J ~ :~' lf l ~ )!; t l t! 'l :'- 'f m [L ' ' ' : ; '! l ~~' - S l (! ;J ~ ~ ' ~ ' ~ la ' ; ;3 Cl

8 a+b+c+l.nc.dk.00 o - l 400 w 8. ~ 00 ~ 400 O 00 o ;-.r' '}...!.. ( '. PP -~- -- /.' \/r''''''.\.;.~r'.... 'r l *....../ f'.) / '.'l '. '\ 1'-- 'l f ÒÍl ll0ll ll1415 2ll11U416 2lllá '17 2ll1l$1416 2lllá>4 2lOO '20 Dlto dk month (Mon Apr 20 10:55: ) 'O C o V 4J U\ U\ OJ 'r - 'l :::J er 700 t Gao SGG 'lag' ::lgg ::lea leg G bj total Total max: queres/second Total average: queres/second Total current: queres/second success referral. nxrrset. nxdoman l recurnon. falure Average success: 0.09 Average referral : Average nxdoman: Average recurson: 0.00 Average falure:. '.

9 Lste over testdomænenavne tl drftstest: uvoaw.dk gxeuea.dk gbnpsf.dk tscjavlm.dk sxmojbjrg.dk lrcsvlhvgo.dk ovlgrtfplg.dk saqweowwmwve.dk ochpzadsuj ych.dk jvnpbydxywsbg.dk nxadfohplhkeek.dk dmashptpagkntnxt.dk sjozthhgtadzqzehm.dk lubhudxktdgvfmauto.dk ttqsxspcbrebjjktjpv. dk fspxpflgaldrtrwnteg.dk btssofoerdzfgsj l bcs.dk hsz\vvjpuqvnehhlxyuvsnk.dk j sgmryayncadcfqlgheogp.dk dgbasgtpkrpwwgnlj oyhgn.dk yo bsgzxldj qljqxecntzejtld.dk lvzkaqcuzywpztxwmbl\vtdlz.dk aezxqxnuknfunhozelywj aulv lk.dk hzpnzmmktdopfeyyhdtpecfelnyd.dk j fsgbdvnkerqtjepehtkuvspwyp.dk

10 30. marts 2009: Dokumentaton af: Opslag på b.nc.dk l.nc.dk og s.nc.dk for følgende domænenavne: uvoaw.dk gxeuea.dk gbnpsfdk tscjavlm.dk sxmojbjrg Redelegerng af domænenavnene. Nye opslag på b.nc.dk l.nc.dk og s.nìc.dk for samme domænenavne.

11 Mar :23 uvoaw.dk Prnted by Jens Erk Jensen Page 1/1 DG 8.3 <<>> ns (1 server tound) optons: nt recurs defnam dnsrch CJot answer: ->>HEADER<<- opcode: QUERY status: NOERROR d: 4 lags: qr rd; QUERY: 1 l~jswer: O AUTHORTY: 2 ADDTONAL: 2 QUERY SECTON: uvoaw. dk type NS class N AUTHORTY SECTON: uvoaw.dk. uvoaw.dk. 1D N NS 1D N NS ;; ADDTONAL SECTON: auth02.ns.dk-hostmaster.dk. ld N A auth01.ns.dk-hostmaster.dk. ld N A Total query tme: 1 msec FROM: thunder to SERVER: WHEN: Mon Mar 30 09:23:17 b.nc.dk MSG SZE sent: 2 rcvd: 117 auth01.ns.dk-hostmaster.dk. auth02.ns.dk-hostmaster.dk. Monday March

12 Mar :25 uvoaw.dk Prnted by Jens Erk Jensen Page 1/1 d: >>DG.3 <<>> ns (l se.rver found) optons: nt recurs defnam dnsrch (Jot answer:.>>header<<- opcode: Dags: QUERY status: QUERY SECTON: uvoaw. dk type NS c1ass N NO ERROR 4 qr rd; QUERY: 1 ANSWER: O AUTHORTY: L ADDTONAL: 2 AUTHORTY SECTON: uvoaw.dk. uvoaw.dk. 1D N NS ld N NS auth01.ns.dk-hostmaster.dk. auth02.ns.dk-hostmaster.dk. ;: ADDTONAL SECTON: authol.ns.dk-hostmaster.dk. D N A auth02.ns.dk-hostmaster.dk. 1D N A Total FROM: WHEN: Mon MSG SZE tme: 2 msec to SERVER: Mar 30 09:25: sent: 26 rcvd: nc.dk Monday March /1

13 Mar :26 uvoaw.dk Prnted by Jens Erk Jensen Page 1/1 <>> DG 8.3 <<>> ns ( server found) optons: nt recurs defnam dnsrch answer: ->>HEADER<<- opcode: lags: qr rd; QUERY: QUERY SECTON: uvoaw. dk type l\uthorty SECTON: uvoaw.dk. uvoaw.dk. ADDTONAL SECTON: QUERY status: NOERROR d: 4 l Þl~SWER: O AUTHORTY: 2 ADDTONAL: 2 NS eass N D N NS D N NS auth02.ns.dk-hostmaster.dk. auth01.ns.dk-hostmaster.dk. ;; auth01.ns.dk-hostmaster.dk. D N A auth02.ns.dk-hostmaster.dk. D N A Total query tme: 16 msec FROM: t hunde r to SERVER: s.ne.dk WHEN: Mon Mar 30 09:26: MSG SZE sent: 26 rcvd: 117 Monday March /

14 bllede bllede Portable Rch - skal Mar :41 Mon 30 Mar :46: (CEST) DK Hostmaster t: REDEL uvoaw.dk godkendt AUTO-ATTACH-PRNT --- Prnted b Prnt Vedhaen Page 1/1 Domænenavn: uvoaw.dk Nye navneservere: Dansk nternet Forum Bruger-d: DC78-DK Med ven l hlsen DK Hostmaster AS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ADVARSEL! Der kunne kke fndes vedhæftede dokumenter tl udskrft! Der kan være flere àrsager tl dette: 1) Der fndes ngen vedhæftede dokumenter tl denne mal. 2) Typen pà det vedhæftede er forkert være een af følgende: - a) JPG - bl GF - c) BMP - d) PDF - ) DOC - f) RTF bllede document format Mcrosoft Offce dokument text formet Monday March /1

15 Mar :19 uvoaw.dk Prnted by Jens Erk Jensen Page 1/1 DG 8.3 <<>> ns (l server found) optons: nt reeurs defnam dnsreh. (jot answer: ->>HEADER<<- opcode: QUERY status: NOERROR Elags: qr rd; QUERY: l ANSWER: O AUTHORTY: QUERY SECTON: d: 4 2 ADDTONAL: O uvoaw.dk type NS elass N Monday March /1

16 Mar :20 uvoaw.dk Prnted by Jens Erk Jensen Page 1/1.. > DG 8.3 <<>> ns Eound) optons: nt recurs defnam dnsrch answer: >HEADER<<- opcode: QUERY status: NOERROR 4 d: Elags: qr:d; (luery: 1 ANSWER: O. AUTHORTY: 2 ADDTONAL: O QUERY SECTON: uvoaw.dk type NS e1ass N AUTHORTY SECTON:.. uvoaw.dk. uvoaw.dk. 1D N NS 1D N NS 1. 'rotal query tme: msec FROM: thunder to SERVER: 1.ne.dk WHEN: Mon Mar : 0: MSG SZE sent: 26 revd: 82 parat1.dk-hostmaster.dk. parat2.dk-hostmaster.dk. Monday March /1

17 Mar :21 uvoaw.dk Prnted by Jens Erk Jensen Page 1/1 DG 8.3 <<>> ns (1 server found) ~~r;~nc: nt recurs defnam dnsrch qot answer: ->>HEADER<<- opcode: QUERY status: NOERROR d: 4 flags: qr rd; QUERY: l p~swer: O AUTHORTY: 2 ADDTONAL: O QUERY SECTON: uvoaw. dk type NS c1ass N AUTHORTY SECTON: uvoaw.dk. uvoaw.dk. ld N NS ld N NS Total query tme: 16 msec FROM: thunder to SERVER: s.nc.dk WHEN: Mon Mar 30 10:21: MSG SZE sent: 26 rcvd: 82 parat1.dk-hostmaster.dk. parat2.dk-hostmaster.dk. Monday March /1

18 aprl 2009: Dokumentaton af: Opslag på b.nc.dk l.nc.dk og s.nc.dk for følgende domænenavne: rcsvlhvgo.dk ovlgrtfplg.dk saqweowwmwve.dk ochpzadsujych.dk j vnpbydxywsbg.dk Redelegerng af domænenavnene. Nye opslag på b.nc.dk l.nc.dk og s.nc.dk for samme domænenavne.

19 7. aprl 2009: Dokumentaton af: Opslag på b.nc.dk l.nc.dk og s.nc.dk for følgende domænenavne: nxadfohplhkeek.dk dmashptpagkntnxt.dk sjozthhgtadzqzehm.dk lubhudxktdgvfmauto.dk ttqsxspcbrebjj ktjpv.dk Redelegerng af domænenavnene. opslag på b.nc.dk l.nc.dk og s.nc.dk for samme dornænenavne.

20 15. aprl 2009: Dokumentaton af: Opslag på b.nc.dk l.nc.dk og s.nc.dk for følgende domænenavne: fspxpflgaldrtrwnteg.dk btssofoerdzfgsj lbcs.dk hszwvjpuqvnehhlxyuvsnk.dk j s gmryayncadcfqlgheogp.dk dgbas gtpkrpwwgnljoyhgn.dk Redelegerng af domænenavnene. Nye opslag på b.nc.dk l.nc.dk og s.nc.dk for samme domænenavne.

21 16. aprl 2009: Dokumentaton af: Opslag på b.nc.dk l.nc.dk og s.nc.dk for følgende domænenavne: yo bsgzxldj q ljqxecntzejtld. dk l vzkaqcuzywpztxwmblwrdlz.dk aezxqxnuknfunhozelywj aulvlk.dk hzpnzmmktdopfeyyhdtpecfelnyd.dk j fsgbdvnkerqtjepehtkuvspwyp.dk Redelegerng af domænenavnene. Nye opslag på b.nc.dk l.nc.dk og s.nc.dk for samme domænenavne.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Hvem vinder årets gyldne pumpe?

Hvem vinder årets gyldne pumpe? 46 årg. 2013/2014 ISSN 19043163 MedcnerOrgansatonernes Kommunkatonsorgan Årgang 46 Nummer 31 28. maj 2014 Den 8. Jul klokken 2005 fejrer v de nye læger! Kom se dem deres fneste puds før de blver sendt

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden 13. oktober 1994 2. årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN 300.000 tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

Capital Asset Pricing Modellen

Capital Asset Pricing Modellen Captal Asset Prcng Modellen og det danske aktearked Bachelorprojekt af Thoas Klesdorff Hougaard Vejleder Lone Sauelsen Afleverngsdato.05.006 Erhvervsøkono/HA-uddannelsen Insttut for Safundsvdenskab og

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte CYKELTURE med Grøn Gude Gentofte Kolofon: Cykelture med Grøn Gude Gentofte 3. oplag 2. udgave Oktober 2011 Trykt 4000 eksemplarer Klder: Gentofte Kommune, Slots- og Ejendomsstyrelsen med flere Udvklet

Læs mere

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3 Sde : 1/3 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkredterngsbestemmelse gælder ved DANAK s akkredterng af kalbrerngslaboratorer. 1. Akkredterede kalbrerngslaboratorer skal ved estmerng af uskkerhed, rapporterng

Læs mere

BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK VELKOMMEN TIL A. J. TRANSPORT & FLYTNINGS MONTEMESTERSKAB BORNHOLM 1

BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK VELKOMMEN TIL A. J. TRANSPORT & FLYTNINGS MONTEMESTERSKAB BORNHOLM 1 banenr. 9 // TIRSDAG. AUGUST 0 // KL.. // PRIS KR. program BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK VELKOMMEN TIL A. J. TRANSPORT & FLYTNINGS MONTEMESTERSKAB Forsdefoto: Matlde Pl/Krstna Jensen, BM vnder 0 BORNHOLM

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Lunden præsenterer. copenhagen cup 2013. BRoLIne. søndag 9. juni // kl. 12.00 // entré: 100 dkr. V75 DAG. Med milliongevinster LUNDEN 1

Lunden præsenterer. copenhagen cup 2013. BRoLIne. søndag 9. juni // kl. 12.00 // entré: 100 dkr. V75 DAG. Med milliongevinster LUNDEN 1 BANE 01 Nr. 20 // SØNDag SØNdag den 9. den JUNI 9. JUNI 2013 2013 KL. // 12.00 Charlottenlund // Prs 25 kr BRoLIne Lunden præsenterer copenhagen cup 2013 søndag 9. jun // kl. 12.00 // entré: 100 dkr. V75

Læs mere

Hvad er rustfrit - Rustfrie ståltyper 1-3. Mekaniske værdier 5. Sammenligningstabel - Rustfrit stål - Egenskaber 6. Sammenligning af mekanisk styrke 7

Hvad er rustfrit - Rustfrie ståltyper 1-3. Mekaniske værdier 5. Sammenligningstabel - Rustfrit stål - Egenskaber 6. Sammenligning af mekanisk styrke 7 1Rustfr Info Hvad er rustfrt - Rustfre ståltyper 1-3 Rustfre og syrefaste standardkvalteter - Farvemærknng 4 Mekanske værder 5 Sammenlgnngstabel - Rustfrt stål - Egenskaber 6 Sammenlgnng af mekansk styrke

Læs mere

BERETNING ADVOKATUNDERSØGELSEN DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT

BERETNING ADVOKATUNDERSØGELSEN DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT BERETNING OM ADVOKATUNDERSØGELSEN AF DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT Advokat Per Magid og advokat Erik Kjær-Hansen 2. april 2013 INDHOLD 1. Indledning... 5 1.1 Baggrund 5 1.2 Kommissorium 5 1.3 Tidsplan

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) 12. november 2010 K E N D E L S E Icopal Entreprise A/S (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Næstved Kommune

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere