Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar december Journalnummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar 2012 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-34-10"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling 1. januar december 2014 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Christian Fredsø Kontaktoplysninger: Operatør: Development Centre UMT Birk Centerpark Herning Kontaktperson: Svend Erik Nissen Kontaktoplysninger: CVR. Nr Resumé Projekt Cradle to Cradle som forretningsudvikling fokuserer på at skabe handling inden for Vækstforums strategiske indsatsområde Innovation og forretningsudvikling. Projektet har som formål at styrke smv ernes innovation, forretningsudvikling og vækst gennem ledelsens strategiske fokus på at anvende Cradle to Cradle som konkurrenceforbedrende forretningsmodel. Projektet har som mål at fremme intelligente offentlige-private samarbejder med henblik på at udvikle innovative produkter og løsninger. Projektets samlede aktiviteter understøtter, at smv erne får reel mulighed for at gennemføre strategiske vurderinger, der i praksis gør dem i stand til at skabe innovation og forretningsudvikling. Aktiviteterne udfoldes inden for 3 arbejdsområder: 1) i virksomhederne 2) i det udviklende samarbejde mellem det private og offentlige 3) i formidling, kommunikation og læring. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Her i projektets sidste år begynder alle ender at knyttes til mere præcise konturer af, hvordan det kan slutte. Der arbejdes på højtryk med alle aktive virksomheder og kommuner for at give dem en hjælpende hånd med deres konkrete projektide i retning af grøn omstilling ud fra principperne bag cirkulær økonomi eller med at skabe nye alliancer mellem private virksomheder og mellem offentlige og private. Der arbejdes også med at levere læringscases ved afslutningen af projektforløbet. Heraf er der efter planen udformet 8. Der er skabt stor nysgerrighed, interesse og samarbejdsvilje fra andre aktørers side rundt om i hele landet, så der er skabt en platform for en fortsat styrkelse af et cirkulært økonomisk arbejde. Sammen med de aktive kommuner og regional Udvikling, Cirkulært økonomisk team, er operatøren ved at udforme konturer til en landkort over, hvad man skal fokusere på, når man vil arbejde med cirkulær økonomi i en kommune. Aktiviteterne gennemføres inden for tidsplanen. Aktiviteterne finder også sted i det aftalte omfang og den lovede kvalitet. Der er ingen ændring til den organisatoriske opbygning. Det er for tidligt at bringe valide informationer hvorvidt de ønskede effekter opnås, men operatøren forventer at nå i mål med de sidste aftalte justeringer tidligere i år Budgettet følges stort set og vil blive brugt inden for projektperioden. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Ressourcer Skabe forudsætninger for at gennemføre projekt Cradle to Cradle som forretningsudvikling Resultatkrav 1.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Operatør udarbejder og ansøger Den Europæiske Regionalfond om de i projektbeskrivelsen nævnte midler til gennemførelse af projektet. Resultatkrav 1.2 Den foreliggende ansøgning. Erhvervsstyrelsens godkendelse af ansøgning. Ansøgning om tilskud fra Den Europæiske Regionalfond udarbejdet i det tidlige forår 2012 og modtaget af Erhvervsstyrelsenultimo marts Tilsagn om tilskud til projektet modtaget d. 24. maj Operatør gennemfører et udbud RM godkender udbuds- I samarbejde med RM udarbej-

3 for de virksomhedsrettede aktiviteter og etablerer et virksomhedsrettet konsulentteam (VRT) med et budget på 4.6 mio. kr. Operatør forpligter sig til at overholde gældende udbudsregler herunder EU s udbudsregler. Operatør laver ydelsesbeskrivelse for VRT, samt selve udbuddet. RM skal involveres i en endelig formulering. RM er med i udvælgelse og godkendelse af aktør til den virksomhedsrettede aktivitet. Der indgås en kontrakt mellem UMT og aktør. Udbudsformulering, specifikation og kontrakt skal leve op til Vækstforums intention og formål med projektet; en koordineret fokuseret professionel virksomhedsrettet ledelsesmæssig og strategisk indsats med afsæt i Cradle to Cradle forretningsmodeller. Resultatkrav 1.3 Operatør etablerer og vedligeholder et tæt samarbejde med Væksthus Midtjylland og Innovationsagenterne for at opfylde projektets intentioner og mål med henblik på at 1) Sikre, at det nødvendige antal virksomheder bliver henvist til det virksomhedsrettede team (VRT) 2) Sikre, at virksomhederne får gennemført et Cradle to Cradle forretningscheck. materialet. Der foreligger en ydelsesbeskrivelse for VRT. Den eller de valgte aktør(er) og kontrakten mellem UMT og aktør(er) godkendes af Region Midtjylland. Tids, aktivitet og organiseringsplan for et systematiseret samarbejde. Operatør indgår samarbejdsaftaler med Væksthus Midtjylland og Teknologisk Institut. Inden udgangen af 2012 skal mindst 10 virksomheder være i kontakt des en ydelsesbeskrivelse for VRT-teamet. EU-udbudsmateriale vedr. VRTteam udarbejdes maj-juni og godkendes af RM. Fremsendes til offentliggørelse i EU-tidende 22. juni 2012 med indleveringsfrist for tilbudsafgivelse d. 24. august. Tre konsortier afgiver tilbud på VRT-udbuddet: 1. COWI A/S og Vugge til vugge 2. Teknologisk Institut og Force 3. Gabriel A/S og Milestone Pro ApS Konsortiet COWI/Vugge til Vugge udvælges blandt ansøgerne på baggrund af en ansøgning, som udmærker sig ved soliditet og kvalitet baseret på suveræne kompetencer inden for området C2C og et omfattende netværk inden for målgruppen. RM deltager i udvælgelsen. Der indgås kontrakt med VRTteamet på et indledende møde d. 26. september Det planlagte screeningsarbejde af Væksthus Midtjylland og Innovationsagenterne har ikke fundet sted, så operatøren fik tilladelse til at foretage screening, som fra og med januar 2014 også måtte rumme store virksomheder, så vi kunne følge virkningen af det innovative træk, de kunne lægge. Pr. 1. marts 2014 akcepterede Regional Udvikling det indscreenede antal virksomheder, så projektet kunne koncen- Side 3

4 med VRT. trere sig om at nå så langt som muligt med de eksisterende aktive SMV. 50 virksomheder er screenet ind i projektet, heraf 8 store. 21 har meldt fra af forskellige grunde. 7 har sat sig selv på pause pga. travlhed. 32 virksomheder har fået udarbejdet handlingsplan og dermed arbejdet med C2C forretningscheck. Heraf er de 22 fortsat aktive. Opsummeret: = 50 Resultatkrav 1.4 Operatør har ansvar for at VRT sikrer, at virksomheder med handlingsplaner kan komme til at bruge de eksisterende erhvervsfremmeordninger og bliver henvist til disse og andre relevante ordninger (se i øvrigt resultatkrav ). Antal virksomheder der på baggrund af en handlingsplan bruger det etablerede erhvervsfremmesystems servicepakke eller andre statslige ordninger og puljer. Der angives på cvr-nummer hvilke virksomheder, der bruger hvilke ordninger. Resultatkrav 1.5 Tids, aktivitets og organiseringsplan Operatør udarbejder en plan for for et sy- hvordan markedsføring, formidling stematiseret samarbej- og kommunikationsindsats de. gribes an. 9 af de p.t.32 virksomheder bruger andre erhvervsfremmeordninger som Grønne forretningsmodeller, Accelleratorprogrammet, Grøn omstilling. CVR nr. m.m. kan rekvireres. Regional Udvikling, VRT-teamet og UMT har i fællesskab udformet en kommunikationsstrategi, der løbende følges op på. Den bygger på synliggørelse og formidling via hjemmeside, cases, artikler, interviews og indlæg på konferencer og seminarer. Der arbejdes løbende på planen. Mål 2 Organisering - Offentlig-privat samarbejde Skabe forudsætninger for intelligente offentlige private samarbejder med henblik på at udvikle Cradle to Cradle innovative produkter og løsninger Resultatkrav Målemetode Opfølgnings Resultatkrav 2.1 Operatør kontakter alle 19 kommuner i regionen og formidler projektets intentioner med Dokumentation for afholdte besøg/samtaler og resulter/konklusioner af disse med begrundel- Alle 19 kommuner i regionen er besøgt: Side 4

5 Cradle to Cradle og bestræbelserne for et offentlig-privat samarbejde med kommunen, som driver for erhvervsudvikling. Operatør skal fremme kommunernes efterspørgsel efter C2C produkter og løsninger og give visionære input og hjælpe kommunen på vej med en vision for Cradle to Cradle. Operatør skal afdække, hvordan kommunen anskuer et muligt offentlig-privat Cradle to Cradleprojekt, dets muligheder og nødvendige overvindelser for at lykkes. Resultatkrav 2.2 Operatør etablerer og sekretariatsbetjener en rådgivende gruppe. Gruppen skal i projektperioden rådgive i forbindelse med de kommunale puljeansøgninger inden for det privat offentlige samarbejde. Operatør facliterer gruppens arbejde, formulerer og sikrer annoncering efter ansøgere til kommunepuljen. Operatør er i dialog med RM og den rådgivende gruppe om oplægget til annonceringen og kravene for at komme i betragtning til puljen. ser for interesse eller ej i at indgå i offentlige private samarbejder om C2C. Gennemføres i de første 3 kvartaler af Mindst to gennemførte workshops med deltagelse af interesserede kommuner. Gennemført procesdialog med RM om arkitektur og dramaturgi i workshoppene. Den rådgivende gruppe er etableret og konstitueret inden udgangen af 3. kvartal 2012 med de af Vækstforums indstillede medlemmer. Gennemførelse af en annoncering til kommunepuljen senest i 4. kvartal var afvisende -11 var passivt interesserede -5 er p.t.aktivt deltagende Der har været afholdt to seminarer/workshops for interesserede kommuner, og der har været løbende dialog med regionen herom. Der er lavet 2 cases med kommuner, og de sidste tre beskrives i projektets sidste periode. Den rådgivende gruppe er udpeget og har haft 2 møder samt telefonmøder om vejledning og sparring omkring de fem kommuners ansøgning til den oprettede kommunepulje. Følgegruppen er reelt færdig med sit arbejde, men orienteres af operatøren og inviteres med til kommuneseminar. Operatøren har faciliteret gruppens arbejde og været i dialog med RM undervejs. RM sidder selv med i følgegruppen. Mål 3 Effekt/ Outcome Flere virksomheder bidrager til innovation og vækst gennem en Cradle to Cradle fokuseret forretningsudvikling Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Dokumentation for antallet Operatør sikrer, at mindst 40 af virksomheder, Side 5

6 virksomheder har anvendt projektets aktiviteter: - I 2012 skal 15 virksomheder være i gang med handlingsplansudarbejdelse. - I 2013 skal yderligere 20 virksomheder være i gang med handlingsplansudarbejdelse. - I 2014 skal minimum de resterende antal virksomheder være i gang med handlingsplansudarbejdelse. hvor det virksomhedsrettede team udarbejder handlingsplaner. Differentieringen i brancher og virksomhedstype. Der angives CVRnumre og branchekode på alle deltagende virksomheder. Handlingsplaner vedlægges statusopgørelserne. Pr. 1. marts godkendte RM det på det tidspunkt registrerede antal aktive virksomheder som tilfredsstillende, så operatør og VRT kunne arbjede mere i dybden med disse. Disse 50 virksomheder fordeler sig på 16 af regionens 19 kommuner og repræsenterer 8 brancher I projektperioden: - 50 SMV er indscreenet - 32 har fået lavet handlingsplaner Der forventes en differentiering på brancher og geografi. Resultatkrav 3.2 Operatør sikrer, at mindst 15 virksomheder påbegynder en Cradle to Cradle orienteret produktion i løbet af projektets 3- årige forløb. Der skal være tale om virksomheder som ikke ved projektstarten allerede har C2Cprodukter eller løsninger i modningsfase eller produktionslinje - I 2012 forventes fra 0-2 virksomheder. - I 2013 forventes yderligere virksomheder. - I 2014 forventes yderligere 5-10 virksomheder. Dokumentation for antallet af virksomheder, som i projektperioden kan fremvise nye produkter og løsninger baseret på en cradle to cradle tanke og forretningsmodel. Der angives CVR-numre og branchekode på alle deltagende virksomheder SMV påbegynder en C2C orienteret produktion eller service eller arbejder strategisk hermed Dokumentation herfor kan leveres. Operatør fremviser dokumentation for, at det nye produkt eller den nye løsning er en nyskabelse. Resultatkrav 3.3 Operatør sikrer, at mindst yderligere15 virksomheder arbejder strategisk med Cradle to Cradle som forretningsudviklingsmodel. - I 2012 forventes fra 2-5 virksomheder at arbejde Dokumentation for antal virksomheder, som på baggrund af kontakten til det virksomhedsrettede team, justerer og optimerer deres strategi i en bæredygtighedsretning. Der angives CVR- Dette arbejde pågår stadig.status er: - 50 virksomheder har været med i projektet - Heraf er 21 frameldt, 7 på pause, 22 aktive Side 6

7 strategisk med Cradle to Cradle - I 2013 forventes yderligere 9-12 virksomheder at arbejde strategisk med Cradle to Cradle - I 2014 forventes yderligere 4-7 virksomheder at strategisk med Cradle to Cradle. numre på alle deltagende virksomheder virksomheder har fået lavet handlingsplan - 17 virks. er i afprøvningsfase - 7 virks er i gang med omstilling Dokumentation ligger hos operatøren. Operatør skal gennem VRT dokumentere hvilken strategisk og ledelsesmæssig ændring, der er sket. Operatør skal udmønte kravene gennem registrering i virksomhedernes udvikling via Databeskrivelser (0- punktsbeskrivelser). Lederbeskrivelser subjektivt. Operatørs interviews af ledere om processer, forretningsmodeller og ændringer i handlinger og adfærd. Resultatkrav 3.4 Operatør sikrer, at der i de deltagende virksomheder sker en stigning i omsætningen fra nye Cradle to Cradle innovative produkter og koncepter, der kan sælges på det globale marked. (Vækstforums sekretariat kan være behjælpelig med vejledning for dataindsamling og metode). Operatør skal sikre en udmøntning af kravene gennem registrering i virksomhedernes udvikling via Databeskrivelser (0- punktsbeskrivelser) Lederbeskrivelser subjektivt De nye (Cradle to Cradle) produkters andel af omsætningen og udviklingen i omsætningen i de deltagende virksomheder, skal overstige niveauet for sammenlignelige virksomheder, der ikke deltager. Kræver 0- registrering i de virksomheder, som det virksomhedsrettede team udarbejder handlingsplaner for. Operatør sikrer gennemførelse af registrering ved start i de virksomheder, hvor det virksomhedsrettede team udar- Dette arbejde udføres p.t. i samarbejde med VRT og deres interviews, hvor resultatet foreligger i næste afrapporteringsperiode. Dette arbejde udføres p.t. i samarbejde med VRT og deres interviews, hvor resultatet foreligger i næste afrapporteringsperiode. Side 7

8 Resultatkrav 3.5 Operatør sikrer, at der skabes 5 Cradle to Cradle innovationsalliancer på tværs af virksomheder, mellem virksomheder og kommune og/eller videninstitutioner - f.eks. i form af små demonstrationsprojekter eller symbioseprojekter. Ved en innovationsalliance forstås nye og ikke tidligere etablerede samarbejdskonstruktioner, der beriger alle parter innovativt. Operatør har ansvaret og skal i samarbejdet med det virksomhedsrettede team adressere og opfordre til, at der i virksomhedsanalyserne undersøges for mulige alliancer. Resultatkrav 3.6 Operatør sikrer, at mindst 2 kommuner indgår i offentlige private partnerskaber for at udvikle Cradle to Cradle produkter og løsninger. Operatør skal sikre, at kommunerne kan rekrutteres og indgår. Operatør sikrer, at den rådgivende gruppe anbefaler mindst 2 kommunale Cradle to Cradle projekter til gennemførelse. De mulige Cradle to Cradle projekter anbefales til Vækstforums sekretariat senest marts bejder handlingsplaner og i forbindelse med midtvejsevalueringen. Antallet af Cradle to Cradle alliancer; deres formål/vision, indhold og resultater. Der angives CVR-numre på alle deltagende virksomheder og offentlige aktører. Dokumentation for mindst 2 gennemførte workshops med deltagelse af virksomheder, kommuner m.fl. (der henvises i øvrigt til projektbeskrivelsen vedhæftet Vækstforums godkendelse d ). Sker i 2. halvår 2012 og i første kvartal 2013 i forbindelse med annoncering til kommunepuljen. Gennemført procesdialog med RM om arkitektur og dramaturgi i workshoppene. 5 innovationsalliancer er nået: 1.GardinLis med Advance Nonwoven om genanvendelse af restfraktion 2.Advance Nonwoven med Troldtekt om udvikling af nyt materiale af restprodukter 3.Skive kommune og Troldtekt om udnyttelse af nedbrudt bygningsmateriale til fremstilling af Trildtekts råvare, cement 4. GardinLis med Skive kommune omtake-back-ordning 5.Spectre med Advance Nonwoven om genanvendelse af restprodukter til inderfoer i Spectres arbejdsbeklædning. Alliancen er typisk startet ved operatørens mellemkomst eller ved VRT-teamets arbejde ud fra den løbende vidensopsamling og vidensdeling, som operatør har med VRT Der har været afholdt en konference og et seminar med deltagelse af kommuner og virksomheder. 5 kommuner er indgået i OPI med virksomheder om en kommunal efterspørgsel. RM har godkendt alle 5, der har fået tilskud til deres projektinitiativer fra Vækstforum alene. Der er løbende dialog med RM i dette arbejde, og der afholdes løbende statusmøder med de involverede kommuner. Side 8

9 Resultatkrav 3.7 Operatør sikrer, at der gennem Cradle to Cradle som forretningsudvikling skabes forbedrede processer og forretningsmodeller, der understøtter markedsdifferentiering og vækst. Der foreligger anbefaling af mindst 2 kommunale Cradle to Cradle projekter til Vækstforums sekretariat senest marts Cases, hvor ledere fortæller om og dokumenterer deres forbedrende processer og forretningsmodeller grundet Cradle to Cradle (se i øvrigt resultatkrav 4.3). Der er p.t. udarbejdet 6 virksomhedscases og 2 kommunecases. I næste periode forventes max 9 virksomhedscases, 5 tværgående cases samt 3 kommunecases Mål 4 Viden, formidling og kommunikation om forretningsmulighederne i Cradle to Cradle Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Operatør sikrer kontakt og samarbejde med brancheforeninger, DI, Dansk Erhverv om Cradle to Cradle for at mobilisere og få disse aktører til at agere overfor Dokumentation for dialog og møder mellem UMT og nævnte aktører om Cradle to Cradle som forretningsudvikling. virksomhederne, herunder hvad virksomhederne kan gøre for at komme i gang. Den største Intensitet forventes at ligge i projektets første 1½ år. Og når konkrete cases og erfaringer foreligger. Dokumentation i form af nyhedsbreve eller anden form for kommunikation og aktivitet, som udgår fra organisationerne, hvori projektet, dets muligheder og dets resultater beskrives. Relevante brancheorganisationer som Dansk Industri, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Mode & Textil, Træets uddannelser m.fl. er orienteret om projektet via dialog og mails. Via projektets interaktive hjemmeside, læser man nyhedsbreve, nyheder, resultater og inspirationsmateriale samt holder dialog med borgere, SMV, organisationer o.a. der skriver på de sociale medier. Resultatkrav 4.2 Operatør etablerer kontakt og samarbejde om Cradle to Cradle mellem erhverv og relevante uddannelsesinstitutioner. Operatør beskriver, hvem man Dokumentation i form af de aftaler, der indgås mellem UMT og relevante uddannelsesinstitutioner om gensidig orientering, caseudvekslin- -Der afholdes med mellemrum materialeworkshops og foredrag om cirkulær økonomi på Erhvervsakademi Dania, Herningsholm Erhvervsskole, Teko. Side 9

10 samarbejder med, hvordan og om hvad. Resultaterne i form af virksomhedernes udbytte skal fremgå. ger, matching af studerende og virksomheder m.m. -Forespørgsler om matchmaking mellem studerende og virksomheder er hjulpet på vej. Der skal etableres Cradle to Cradlefokuserede kontakter mellem virksomheder og relevante uddannelsesinstitutioner dels for at udbrede kendskabet til projektet og den viden, der er om Cradle to Cradle - dels for at motivere og skabe samarbejde mellem studerende og virksomheder. Resultatkrav 4.3 Operatør skal sikre læring i alle projektets aktiviteter. Det betyder, at operatør har ansvar for, at der bl.a. produceres eksemplariske hands on cases til inspiration for virksomheder, studerende, forskere o.a. Operatørs ledelse i netværkene og blandt aktørerne skal ske på en sådan måde, at de involverede opsamler læring systematisk med henblik på at kunne formidle, hvordan forretningsudviklingsmetoden bedst fremmes. Operatør sikrer, at der gennemføres interviews af ledere om processer, forretningsmodeller og ændringer i handlinger og adfærd. Resultatkrav 4.4 Operatør skal markedsføre, formidle og kommunikere projektets intentioner, resultater og læring samt anden relevant national og international viden om Cradle to Cradle. Dokumentation via beskrivelse af indhold, form og resultater i de potentielt og realiserede samarbejdsprojekter mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Operatørs ledelsesstrategiske overvejelser over, hvad operatør skal gøre for at projektets deltagere motiveres til og rent faktisk læringsopsamler. Systematikken for at nå dette, skal beskrives. Antal gennemførte kurser, workshops, konferencer hvor projektets erfaringer, cases og indsigter bringes i spil og udfordres. Dokumentation for at der er skabt læringscases svarende til det antal virksomheder, som VRT udarbejder handlingsplaner i. Dokumentation for etablering og drift af en platform under domænenavnet CradletoCradleregionmidtjylland.dk (domæne er reserveret Opsamling af læring sker: -via den interaktive hjemmeside -via arbejdet med at udforme læringscases, hvor den proces er med til at skærpe fokus for alle involverede parter. P.t er der lavet 8 læringscases ud af et forventet antal på via afholdte seminarer og workshop, hvor videndeling i en faciliteret proces skaber grobund for læring, og nye netværk opstår. Projektet har f.eks. fået meget fin feed- back på en afholdt og meget lærerig workshop. Operatøren har været på en KL-konference og holdt CØindlæg -P.t. pågår en interviewrunde med virksomhedslederne og VRT-teamet, Resultatet herfra bearbejdes på en workshop i oktober og indgår i projektets læringsopsamling. Hjemmesiden, er i sig selv en dokumentation for at markedsføring og formidling og kommunikation finder sted. Side 10

11 - Etablere og sikre drift af en interaktiv formidlings- og kommunikationsplatform. Etableres i en første version i 1. kvartal Resultatkrav 4.5 Operatør skal komme med bud på, hvordan projektets intentioner, indhold og læring kan videreføres efter at den 3-årige tilskudsperiode uløber. af RM til projektet). Funktionalitet og adgang for de respektive målgrupper i projektet. Måles på hits. Møder og workshops Skriftligt materiale; flyers, poster m.m. Den konkrete foreliggende plan, der kan indgå som data og beslutningsgrundlag for Vækstforum. Foreligger i marts Hjemmesiden er fortsat besøgt og brugt i et omfang, der svarer til udmeldingerne i de sidste afrapporteringer. Rethink Business-portalen opsøges fortsat af bådse borgere, virksomheder, organisationer, styrelser og andre interessenter. Dermed er der sket en bred forankring af viden og kommunikation omkring projektet og dets mål. Der henvises til de 3 udlagt spor, der blev beskrevet i sidste afrapportering fra marts der arbejdes videre på alle spor i et samarbejde med Region Midtjylland, Regional Udvikling. Vækstforum vil fortsætte arbejdet med at udforme konkrete platforme for cirkulær økonomi, således er der planlagt i 2015 at søsætte arbejdet med at lukke ressourcekredsløb via design til genbrug og de dermed forbundne nye alternative forretningsmodeller. Viden fra det nuværende projekt vil kunne gavne sådanne nye initiativer. 3. Opfølgning på Økonomi : Budgettet følges stort set og vil blive anvendt fuldt ud og ifølge gældende regler. VRT-team har anmodet om at flytte ,- kr fra transport til løn, hvilket ERST er forespurgt om, og operatør har givet lov til, da beløbet er lille i forhold til entreprisen, ca 1%. Afrapportering og statusrapport er løbende sendt til Regional Udvikling, Cirkulært økonomisk team. Side 11

12 TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total 1220 Administration, faktiske udgifter Projektarbejde, faktiske udgifter Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter (PwC) Udgifter til intern projektadministration i alt Indirekte omkostninger (18% standardsats): Transport, ophold Marketing Hjemmeside etc Advokat Anden adm. Udgift Total Note: 1260, Ekstern konsulentbistand, Heraf 4,6 mio. kr. til det virksomhedsrettede team via udbud samt kr. til evaluering. 1250, Indirekte omkostninger: Heraf kr. til markedsføring, formidling og case-beskrivelser. Operatørs fordeling af midlerne skal ske under behørig hensyntagen til kravene i resultatkontrakten. Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total Kontante tilskud - Kontante tilskud fra ERST Regional finansiering Total Side 12

13 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. september 2014 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total 1220 Administration, faktiske udgifter Projektarbejde, faktiske udgifter Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter (PwC) Udgifter til intern projektadministration i alt Indirekte omkostninger (18% standardsats): Transport, ophold Marketing Hjemmeside etc Advokat Anden adm. Udgift Total Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2014 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total ERST RM Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2014 Region Midtjylland TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Side 13

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 (forlænget til 1. februar 2015) Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region:

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013

Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013 Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Future Food Innovation -Megasatsning fødevarer 18. december 2009 31. december 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-18-09 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business Etablering af online Værdicentral. 1. februar 2014 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business Etablering af online Værdicentral. 1. februar 2014 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business Etablering af online Værdicentral 1. februar 2014 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 Kravspecifikation side 2/25 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Formålet med

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad Januar 2009 december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008,

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere