Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar december Journalnummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar 2012 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-34-10"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling 1. januar december 2014 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Christian Fredsø Kontaktoplysninger: Operatør: Development Centre UMT Birk Centerpark Herning Kontaktperson: Svend Erik Nissen Kontaktoplysninger: CVR. Nr Resumé Projekt Cradle to Cradle som forretningsudvikling fokuserer på at skabe handling inden for Vækstforums strategiske indsatsområde Innovation og forretningsudvikling. Projektet har som formål at styrke smv ernes innovation, forretningsudvikling og vækst gennem ledelsens strategiske fokus på at anvende Cradle to Cradle som konkurrenceforbedrende forretningsmodel. Projektet har som mål at fremme intelligente offentlige-private samarbejder med henblik på at udvikle innovative produkter og løsninger. Projektets samlede aktiviteter understøtter, at smv erne får reel mulighed for at gennemføre strategiske vurderinger, der i praksis gør dem i stand til at skabe innovation og forretningsudvikling. Aktiviteterne udfoldes inden for 3 arbejdsområder: 1) i virksomhederne 2) i det udviklende samarbejde mellem det private og offentlige 3) i formidling, kommunikation og læring. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Her i projektets sidste år begynder alle ender at knyttes til mere præcise konturer af, hvordan det kan slutte. Der arbejdes på højtryk med alle aktive virksomheder og kommuner for at give dem en hjælpende hånd med deres konkrete projektide i retning af grøn omstilling ud fra principperne bag cirkulær økonomi eller med at skabe nye alliancer mellem private virksomheder og mellem offentlige og private. Der arbejdes også med at levere læringscases ved afslutningen af projektforløbet. Heraf er der efter planen udformet 8. Der er skabt stor nysgerrighed, interesse og samarbejdsvilje fra andre aktørers side rundt om i hele landet, så der er skabt en platform for en fortsat styrkelse af et cirkulært økonomisk arbejde. Sammen med de aktive kommuner og regional Udvikling, Cirkulært økonomisk team, er operatøren ved at udforme konturer til en landkort over, hvad man skal fokusere på, når man vil arbejde med cirkulær økonomi i en kommune. Aktiviteterne gennemføres inden for tidsplanen. Aktiviteterne finder også sted i det aftalte omfang og den lovede kvalitet. Der er ingen ændring til den organisatoriske opbygning. Det er for tidligt at bringe valide informationer hvorvidt de ønskede effekter opnås, men operatøren forventer at nå i mål med de sidste aftalte justeringer tidligere i år Budgettet følges stort set og vil blive brugt inden for projektperioden. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Ressourcer Skabe forudsætninger for at gennemføre projekt Cradle to Cradle som forretningsudvikling Resultatkrav 1.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Operatør udarbejder og ansøger Den Europæiske Regionalfond om de i projektbeskrivelsen nævnte midler til gennemførelse af projektet. Resultatkrav 1.2 Den foreliggende ansøgning. Erhvervsstyrelsens godkendelse af ansøgning. Ansøgning om tilskud fra Den Europæiske Regionalfond udarbejdet i det tidlige forår 2012 og modtaget af Erhvervsstyrelsenultimo marts Tilsagn om tilskud til projektet modtaget d. 24. maj Operatør gennemfører et udbud RM godkender udbuds- I samarbejde med RM udarbej-

3 for de virksomhedsrettede aktiviteter og etablerer et virksomhedsrettet konsulentteam (VRT) med et budget på 4.6 mio. kr. Operatør forpligter sig til at overholde gældende udbudsregler herunder EU s udbudsregler. Operatør laver ydelsesbeskrivelse for VRT, samt selve udbuddet. RM skal involveres i en endelig formulering. RM er med i udvælgelse og godkendelse af aktør til den virksomhedsrettede aktivitet. Der indgås en kontrakt mellem UMT og aktør. Udbudsformulering, specifikation og kontrakt skal leve op til Vækstforums intention og formål med projektet; en koordineret fokuseret professionel virksomhedsrettet ledelsesmæssig og strategisk indsats med afsæt i Cradle to Cradle forretningsmodeller. Resultatkrav 1.3 Operatør etablerer og vedligeholder et tæt samarbejde med Væksthus Midtjylland og Innovationsagenterne for at opfylde projektets intentioner og mål med henblik på at 1) Sikre, at det nødvendige antal virksomheder bliver henvist til det virksomhedsrettede team (VRT) 2) Sikre, at virksomhederne får gennemført et Cradle to Cradle forretningscheck. materialet. Der foreligger en ydelsesbeskrivelse for VRT. Den eller de valgte aktør(er) og kontrakten mellem UMT og aktør(er) godkendes af Region Midtjylland. Tids, aktivitet og organiseringsplan for et systematiseret samarbejde. Operatør indgår samarbejdsaftaler med Væksthus Midtjylland og Teknologisk Institut. Inden udgangen af 2012 skal mindst 10 virksomheder være i kontakt des en ydelsesbeskrivelse for VRT-teamet. EU-udbudsmateriale vedr. VRTteam udarbejdes maj-juni og godkendes af RM. Fremsendes til offentliggørelse i EU-tidende 22. juni 2012 med indleveringsfrist for tilbudsafgivelse d. 24. august. Tre konsortier afgiver tilbud på VRT-udbuddet: 1. COWI A/S og Vugge til vugge 2. Teknologisk Institut og Force 3. Gabriel A/S og Milestone Pro ApS Konsortiet COWI/Vugge til Vugge udvælges blandt ansøgerne på baggrund af en ansøgning, som udmærker sig ved soliditet og kvalitet baseret på suveræne kompetencer inden for området C2C og et omfattende netværk inden for målgruppen. RM deltager i udvælgelsen. Der indgås kontrakt med VRTteamet på et indledende møde d. 26. september Det planlagte screeningsarbejde af Væksthus Midtjylland og Innovationsagenterne har ikke fundet sted, så operatøren fik tilladelse til at foretage screening, som fra og med januar 2014 også måtte rumme store virksomheder, så vi kunne følge virkningen af det innovative træk, de kunne lægge. Pr. 1. marts 2014 akcepterede Regional Udvikling det indscreenede antal virksomheder, så projektet kunne koncen- Side 3

4 med VRT. trere sig om at nå så langt som muligt med de eksisterende aktive SMV. 50 virksomheder er screenet ind i projektet, heraf 8 store. 21 har meldt fra af forskellige grunde. 7 har sat sig selv på pause pga. travlhed. 32 virksomheder har fået udarbejdet handlingsplan og dermed arbejdet med C2C forretningscheck. Heraf er de 22 fortsat aktive. Opsummeret: = 50 Resultatkrav 1.4 Operatør har ansvar for at VRT sikrer, at virksomheder med handlingsplaner kan komme til at bruge de eksisterende erhvervsfremmeordninger og bliver henvist til disse og andre relevante ordninger (se i øvrigt resultatkrav ). Antal virksomheder der på baggrund af en handlingsplan bruger det etablerede erhvervsfremmesystems servicepakke eller andre statslige ordninger og puljer. Der angives på cvr-nummer hvilke virksomheder, der bruger hvilke ordninger. Resultatkrav 1.5 Tids, aktivitets og organiseringsplan Operatør udarbejder en plan for for et sy- hvordan markedsføring, formidling stematiseret samarbej- og kommunikationsindsats de. gribes an. 9 af de p.t.32 virksomheder bruger andre erhvervsfremmeordninger som Grønne forretningsmodeller, Accelleratorprogrammet, Grøn omstilling. CVR nr. m.m. kan rekvireres. Regional Udvikling, VRT-teamet og UMT har i fællesskab udformet en kommunikationsstrategi, der løbende følges op på. Den bygger på synliggørelse og formidling via hjemmeside, cases, artikler, interviews og indlæg på konferencer og seminarer. Der arbejdes løbende på planen. Mål 2 Organisering - Offentlig-privat samarbejde Skabe forudsætninger for intelligente offentlige private samarbejder med henblik på at udvikle Cradle to Cradle innovative produkter og løsninger Resultatkrav Målemetode Opfølgnings Resultatkrav 2.1 Operatør kontakter alle 19 kommuner i regionen og formidler projektets intentioner med Dokumentation for afholdte besøg/samtaler og resulter/konklusioner af disse med begrundel- Alle 19 kommuner i regionen er besøgt: Side 4

5 Cradle to Cradle og bestræbelserne for et offentlig-privat samarbejde med kommunen, som driver for erhvervsudvikling. Operatør skal fremme kommunernes efterspørgsel efter C2C produkter og løsninger og give visionære input og hjælpe kommunen på vej med en vision for Cradle to Cradle. Operatør skal afdække, hvordan kommunen anskuer et muligt offentlig-privat Cradle to Cradleprojekt, dets muligheder og nødvendige overvindelser for at lykkes. Resultatkrav 2.2 Operatør etablerer og sekretariatsbetjener en rådgivende gruppe. Gruppen skal i projektperioden rådgive i forbindelse med de kommunale puljeansøgninger inden for det privat offentlige samarbejde. Operatør facliterer gruppens arbejde, formulerer og sikrer annoncering efter ansøgere til kommunepuljen. Operatør er i dialog med RM og den rådgivende gruppe om oplægget til annonceringen og kravene for at komme i betragtning til puljen. ser for interesse eller ej i at indgå i offentlige private samarbejder om C2C. Gennemføres i de første 3 kvartaler af Mindst to gennemførte workshops med deltagelse af interesserede kommuner. Gennemført procesdialog med RM om arkitektur og dramaturgi i workshoppene. Den rådgivende gruppe er etableret og konstitueret inden udgangen af 3. kvartal 2012 med de af Vækstforums indstillede medlemmer. Gennemførelse af en annoncering til kommunepuljen senest i 4. kvartal var afvisende -11 var passivt interesserede -5 er p.t.aktivt deltagende Der har været afholdt to seminarer/workshops for interesserede kommuner, og der har været løbende dialog med regionen herom. Der er lavet 2 cases med kommuner, og de sidste tre beskrives i projektets sidste periode. Den rådgivende gruppe er udpeget og har haft 2 møder samt telefonmøder om vejledning og sparring omkring de fem kommuners ansøgning til den oprettede kommunepulje. Følgegruppen er reelt færdig med sit arbejde, men orienteres af operatøren og inviteres med til kommuneseminar. Operatøren har faciliteret gruppens arbejde og været i dialog med RM undervejs. RM sidder selv med i følgegruppen. Mål 3 Effekt/ Outcome Flere virksomheder bidrager til innovation og vækst gennem en Cradle to Cradle fokuseret forretningsudvikling Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Dokumentation for antallet Operatør sikrer, at mindst 40 af virksomheder, Side 5

6 virksomheder har anvendt projektets aktiviteter: - I 2012 skal 15 virksomheder være i gang med handlingsplansudarbejdelse. - I 2013 skal yderligere 20 virksomheder være i gang med handlingsplansudarbejdelse. - I 2014 skal minimum de resterende antal virksomheder være i gang med handlingsplansudarbejdelse. hvor det virksomhedsrettede team udarbejder handlingsplaner. Differentieringen i brancher og virksomhedstype. Der angives CVRnumre og branchekode på alle deltagende virksomheder. Handlingsplaner vedlægges statusopgørelserne. Pr. 1. marts godkendte RM det på det tidspunkt registrerede antal aktive virksomheder som tilfredsstillende, så operatør og VRT kunne arbjede mere i dybden med disse. Disse 50 virksomheder fordeler sig på 16 af regionens 19 kommuner og repræsenterer 8 brancher I projektperioden: - 50 SMV er indscreenet - 32 har fået lavet handlingsplaner Der forventes en differentiering på brancher og geografi. Resultatkrav 3.2 Operatør sikrer, at mindst 15 virksomheder påbegynder en Cradle to Cradle orienteret produktion i løbet af projektets 3- årige forløb. Der skal være tale om virksomheder som ikke ved projektstarten allerede har C2Cprodukter eller løsninger i modningsfase eller produktionslinje - I 2012 forventes fra 0-2 virksomheder. - I 2013 forventes yderligere virksomheder. - I 2014 forventes yderligere 5-10 virksomheder. Dokumentation for antallet af virksomheder, som i projektperioden kan fremvise nye produkter og løsninger baseret på en cradle to cradle tanke og forretningsmodel. Der angives CVR-numre og branchekode på alle deltagende virksomheder SMV påbegynder en C2C orienteret produktion eller service eller arbejder strategisk hermed Dokumentation herfor kan leveres. Operatør fremviser dokumentation for, at det nye produkt eller den nye løsning er en nyskabelse. Resultatkrav 3.3 Operatør sikrer, at mindst yderligere15 virksomheder arbejder strategisk med Cradle to Cradle som forretningsudviklingsmodel. - I 2012 forventes fra 2-5 virksomheder at arbejde Dokumentation for antal virksomheder, som på baggrund af kontakten til det virksomhedsrettede team, justerer og optimerer deres strategi i en bæredygtighedsretning. Der angives CVR- Dette arbejde pågår stadig.status er: - 50 virksomheder har været med i projektet - Heraf er 21 frameldt, 7 på pause, 22 aktive Side 6

7 strategisk med Cradle to Cradle - I 2013 forventes yderligere 9-12 virksomheder at arbejde strategisk med Cradle to Cradle - I 2014 forventes yderligere 4-7 virksomheder at strategisk med Cradle to Cradle. numre på alle deltagende virksomheder virksomheder har fået lavet handlingsplan - 17 virks. er i afprøvningsfase - 7 virks er i gang med omstilling Dokumentation ligger hos operatøren. Operatør skal gennem VRT dokumentere hvilken strategisk og ledelsesmæssig ændring, der er sket. Operatør skal udmønte kravene gennem registrering i virksomhedernes udvikling via Databeskrivelser (0- punktsbeskrivelser). Lederbeskrivelser subjektivt. Operatørs interviews af ledere om processer, forretningsmodeller og ændringer i handlinger og adfærd. Resultatkrav 3.4 Operatør sikrer, at der i de deltagende virksomheder sker en stigning i omsætningen fra nye Cradle to Cradle innovative produkter og koncepter, der kan sælges på det globale marked. (Vækstforums sekretariat kan være behjælpelig med vejledning for dataindsamling og metode). Operatør skal sikre en udmøntning af kravene gennem registrering i virksomhedernes udvikling via Databeskrivelser (0- punktsbeskrivelser) Lederbeskrivelser subjektivt De nye (Cradle to Cradle) produkters andel af omsætningen og udviklingen i omsætningen i de deltagende virksomheder, skal overstige niveauet for sammenlignelige virksomheder, der ikke deltager. Kræver 0- registrering i de virksomheder, som det virksomhedsrettede team udarbejder handlingsplaner for. Operatør sikrer gennemførelse af registrering ved start i de virksomheder, hvor det virksomhedsrettede team udar- Dette arbejde udføres p.t. i samarbejde med VRT og deres interviews, hvor resultatet foreligger i næste afrapporteringsperiode. Dette arbejde udføres p.t. i samarbejde med VRT og deres interviews, hvor resultatet foreligger i næste afrapporteringsperiode. Side 7

8 Resultatkrav 3.5 Operatør sikrer, at der skabes 5 Cradle to Cradle innovationsalliancer på tværs af virksomheder, mellem virksomheder og kommune og/eller videninstitutioner - f.eks. i form af små demonstrationsprojekter eller symbioseprojekter. Ved en innovationsalliance forstås nye og ikke tidligere etablerede samarbejdskonstruktioner, der beriger alle parter innovativt. Operatør har ansvaret og skal i samarbejdet med det virksomhedsrettede team adressere og opfordre til, at der i virksomhedsanalyserne undersøges for mulige alliancer. Resultatkrav 3.6 Operatør sikrer, at mindst 2 kommuner indgår i offentlige private partnerskaber for at udvikle Cradle to Cradle produkter og løsninger. Operatør skal sikre, at kommunerne kan rekrutteres og indgår. Operatør sikrer, at den rådgivende gruppe anbefaler mindst 2 kommunale Cradle to Cradle projekter til gennemførelse. De mulige Cradle to Cradle projekter anbefales til Vækstforums sekretariat senest marts bejder handlingsplaner og i forbindelse med midtvejsevalueringen. Antallet af Cradle to Cradle alliancer; deres formål/vision, indhold og resultater. Der angives CVR-numre på alle deltagende virksomheder og offentlige aktører. Dokumentation for mindst 2 gennemførte workshops med deltagelse af virksomheder, kommuner m.fl. (der henvises i øvrigt til projektbeskrivelsen vedhæftet Vækstforums godkendelse d ). Sker i 2. halvår 2012 og i første kvartal 2013 i forbindelse med annoncering til kommunepuljen. Gennemført procesdialog med RM om arkitektur og dramaturgi i workshoppene. 5 innovationsalliancer er nået: 1.GardinLis med Advance Nonwoven om genanvendelse af restfraktion 2.Advance Nonwoven med Troldtekt om udvikling af nyt materiale af restprodukter 3.Skive kommune og Troldtekt om udnyttelse af nedbrudt bygningsmateriale til fremstilling af Trildtekts råvare, cement 4. GardinLis med Skive kommune omtake-back-ordning 5.Spectre med Advance Nonwoven om genanvendelse af restprodukter til inderfoer i Spectres arbejdsbeklædning. Alliancen er typisk startet ved operatørens mellemkomst eller ved VRT-teamets arbejde ud fra den løbende vidensopsamling og vidensdeling, som operatør har med VRT Der har været afholdt en konference og et seminar med deltagelse af kommuner og virksomheder. 5 kommuner er indgået i OPI med virksomheder om en kommunal efterspørgsel. RM har godkendt alle 5, der har fået tilskud til deres projektinitiativer fra Vækstforum alene. Der er løbende dialog med RM i dette arbejde, og der afholdes løbende statusmøder med de involverede kommuner. Side 8

9 Resultatkrav 3.7 Operatør sikrer, at der gennem Cradle to Cradle som forretningsudvikling skabes forbedrede processer og forretningsmodeller, der understøtter markedsdifferentiering og vækst. Der foreligger anbefaling af mindst 2 kommunale Cradle to Cradle projekter til Vækstforums sekretariat senest marts Cases, hvor ledere fortæller om og dokumenterer deres forbedrende processer og forretningsmodeller grundet Cradle to Cradle (se i øvrigt resultatkrav 4.3). Der er p.t. udarbejdet 6 virksomhedscases og 2 kommunecases. I næste periode forventes max 9 virksomhedscases, 5 tværgående cases samt 3 kommunecases Mål 4 Viden, formidling og kommunikation om forretningsmulighederne i Cradle to Cradle Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Operatør sikrer kontakt og samarbejde med brancheforeninger, DI, Dansk Erhverv om Cradle to Cradle for at mobilisere og få disse aktører til at agere overfor Dokumentation for dialog og møder mellem UMT og nævnte aktører om Cradle to Cradle som forretningsudvikling. virksomhederne, herunder hvad virksomhederne kan gøre for at komme i gang. Den største Intensitet forventes at ligge i projektets første 1½ år. Og når konkrete cases og erfaringer foreligger. Dokumentation i form af nyhedsbreve eller anden form for kommunikation og aktivitet, som udgår fra organisationerne, hvori projektet, dets muligheder og dets resultater beskrives. Relevante brancheorganisationer som Dansk Industri, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Mode & Textil, Træets uddannelser m.fl. er orienteret om projektet via dialog og mails. Via projektets interaktive hjemmeside, læser man nyhedsbreve, nyheder, resultater og inspirationsmateriale samt holder dialog med borgere, SMV, organisationer o.a. der skriver på de sociale medier. Resultatkrav 4.2 Operatør etablerer kontakt og samarbejde om Cradle to Cradle mellem erhverv og relevante uddannelsesinstitutioner. Operatør beskriver, hvem man Dokumentation i form af de aftaler, der indgås mellem UMT og relevante uddannelsesinstitutioner om gensidig orientering, caseudvekslin- -Der afholdes med mellemrum materialeworkshops og foredrag om cirkulær økonomi på Erhvervsakademi Dania, Herningsholm Erhvervsskole, Teko. Side 9

10 samarbejder med, hvordan og om hvad. Resultaterne i form af virksomhedernes udbytte skal fremgå. ger, matching af studerende og virksomheder m.m. -Forespørgsler om matchmaking mellem studerende og virksomheder er hjulpet på vej. Der skal etableres Cradle to Cradlefokuserede kontakter mellem virksomheder og relevante uddannelsesinstitutioner dels for at udbrede kendskabet til projektet og den viden, der er om Cradle to Cradle - dels for at motivere og skabe samarbejde mellem studerende og virksomheder. Resultatkrav 4.3 Operatør skal sikre læring i alle projektets aktiviteter. Det betyder, at operatør har ansvar for, at der bl.a. produceres eksemplariske hands on cases til inspiration for virksomheder, studerende, forskere o.a. Operatørs ledelse i netværkene og blandt aktørerne skal ske på en sådan måde, at de involverede opsamler læring systematisk med henblik på at kunne formidle, hvordan forretningsudviklingsmetoden bedst fremmes. Operatør sikrer, at der gennemføres interviews af ledere om processer, forretningsmodeller og ændringer i handlinger og adfærd. Resultatkrav 4.4 Operatør skal markedsføre, formidle og kommunikere projektets intentioner, resultater og læring samt anden relevant national og international viden om Cradle to Cradle. Dokumentation via beskrivelse af indhold, form og resultater i de potentielt og realiserede samarbejdsprojekter mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Operatørs ledelsesstrategiske overvejelser over, hvad operatør skal gøre for at projektets deltagere motiveres til og rent faktisk læringsopsamler. Systematikken for at nå dette, skal beskrives. Antal gennemførte kurser, workshops, konferencer hvor projektets erfaringer, cases og indsigter bringes i spil og udfordres. Dokumentation for at der er skabt læringscases svarende til det antal virksomheder, som VRT udarbejder handlingsplaner i. Dokumentation for etablering og drift af en platform under domænenavnet CradletoCradleregionmidtjylland.dk (domæne er reserveret Opsamling af læring sker: -via den interaktive hjemmeside -via arbejdet med at udforme læringscases, hvor den proces er med til at skærpe fokus for alle involverede parter. P.t er der lavet 8 læringscases ud af et forventet antal på via afholdte seminarer og workshop, hvor videndeling i en faciliteret proces skaber grobund for læring, og nye netværk opstår. Projektet har f.eks. fået meget fin feed- back på en afholdt og meget lærerig workshop. Operatøren har været på en KL-konference og holdt CØindlæg -P.t. pågår en interviewrunde med virksomhedslederne og VRT-teamet, Resultatet herfra bearbejdes på en workshop i oktober og indgår i projektets læringsopsamling. Hjemmesiden, er i sig selv en dokumentation for at markedsføring og formidling og kommunikation finder sted. Side 10

11 - Etablere og sikre drift af en interaktiv formidlings- og kommunikationsplatform. Etableres i en første version i 1. kvartal Resultatkrav 4.5 Operatør skal komme med bud på, hvordan projektets intentioner, indhold og læring kan videreføres efter at den 3-årige tilskudsperiode uløber. af RM til projektet). Funktionalitet og adgang for de respektive målgrupper i projektet. Måles på hits. Møder og workshops Skriftligt materiale; flyers, poster m.m. Den konkrete foreliggende plan, der kan indgå som data og beslutningsgrundlag for Vækstforum. Foreligger i marts Hjemmesiden er fortsat besøgt og brugt i et omfang, der svarer til udmeldingerne i de sidste afrapporteringer. Rethink Business-portalen opsøges fortsat af bådse borgere, virksomheder, organisationer, styrelser og andre interessenter. Dermed er der sket en bred forankring af viden og kommunikation omkring projektet og dets mål. Der henvises til de 3 udlagt spor, der blev beskrevet i sidste afrapportering fra marts der arbejdes videre på alle spor i et samarbejde med Region Midtjylland, Regional Udvikling. Vækstforum vil fortsætte arbejdet med at udforme konkrete platforme for cirkulær økonomi, således er der planlagt i 2015 at søsætte arbejdet med at lukke ressourcekredsløb via design til genbrug og de dermed forbundne nye alternative forretningsmodeller. Viden fra det nuværende projekt vil kunne gavne sådanne nye initiativer. 3. Opfølgning på Økonomi : Budgettet følges stort set og vil blive anvendt fuldt ud og ifølge gældende regler. VRT-team har anmodet om at flytte ,- kr fra transport til løn, hvilket ERST er forespurgt om, og operatør har givet lov til, da beløbet er lille i forhold til entreprisen, ca 1%. Afrapportering og statusrapport er løbende sendt til Regional Udvikling, Cirkulært økonomisk team. Side 11

12 TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total 1220 Administration, faktiske udgifter Projektarbejde, faktiske udgifter Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter (PwC) Udgifter til intern projektadministration i alt Indirekte omkostninger (18% standardsats): Transport, ophold Marketing Hjemmeside etc Advokat Anden adm. Udgift Total Note: 1260, Ekstern konsulentbistand, Heraf 4,6 mio. kr. til det virksomhedsrettede team via udbud samt kr. til evaluering. 1250, Indirekte omkostninger: Heraf kr. til markedsføring, formidling og case-beskrivelser. Operatørs fordeling af midlerne skal ske under behørig hensyntagen til kravene i resultatkontrakten. Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total Kontante tilskud - Kontante tilskud fra ERST Regional finansiering Total Side 12

13 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. september 2014 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total 1220 Administration, faktiske udgifter Projektarbejde, faktiske udgifter Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter (PwC) Udgifter til intern projektadministration i alt Indirekte omkostninger (18% standardsats): Transport, ophold Marketing Hjemmeside etc Advokat Anden adm. Udgift Total Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2014 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total ERST RM Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2014 Region Midtjylland TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Side 13

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 (forlænget til 1. februar 2015) Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen Opfølgning 1. marts 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen 1. marts 2009 31. december 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010. Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk MidtVind. 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09

Opfølgning 1. september 2010. Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk MidtVind. 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09 Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende Netværk MidtVind 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2014. Resultatkontrakt. Vedrørende CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2014. Resultatkontrakt. Vedrørende CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2014 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende M odtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JO Bmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer:1-33-76-22-12-08 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelseskoncept for World of Energy. 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelseskoncept for World of Energy. 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08 Resultatkontrakt Vedrørende Oplevelseskoncept for World of Energy 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015. Journalnummer: 1-33-76-23-2-10

Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015. Journalnummer: 1-33-76-23-2-10 Resultatkontrakt Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015 Journalnummer: 1-33-76-23-2-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Opfølgning pr. 1. september 2014. Resultatkontrakt. Vedrørende Energi i Væksten. 1. juli 2012 30. juni 2015 Journalnummer: 1-30-76-14-12

Opfølgning pr. 1. september 2014. Resultatkontrakt. Vedrørende Energi i Væksten. 1. juli 2012 30. juni 2015 Journalnummer: 1-30-76-14-12 Opfølgning pr. 1. september 2014 Resultatkontrakt Vedrørende Energi i Væksten 1. juli 2012 30. juni 2015 Journalnummer: 1-30-76-14-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad Januar 2009 december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Vækstforum tager i 2014 stilling til muligheden

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

! " # $ %%$ $ ) ) ! ) '(% + /''(! + ) '(( %% '(( 01 * + + ) + %% '(' '(/ +! % / '(' %% ! %.2!! '((! &!! 0+ +. ) '(( " $ '((3- ) 4!

!  # $ %%$ $ ) ) ! ) '(% + /''(! + ) '(( %% '(( 01 * + + ) + %% '(' '(/ +! % / '(' %% ! %.2!! '((! &!! 0+ +. ) '((  $ '((3- ) 4! Resultatkontrakt Vedrørende Etnisk Erhvervsfremme 1. april 2010-31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region M idtjylland(rm ) Regional U dvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:5 798

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

! " # " "! $ %! " "&'() * +,! ) " " -.-- $

!  #  ! $ %!  &'() * +,! )   -.-- $ Resultatkontrakt Vedrørende Interaktiv prioritering og planlæ gning af el-forbrug. 01.09.2011 01.06.2010-30.12.2011 Journalnum m er: 1-33-76-23-25-10 Kontraktens parter Region M idtjylland(r M ) Regional

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning Projektskabelon Evt. projektnummer:193211011 Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Gennemførselsvejledning 2. Resumé Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Fremtidens industri - image. 1. september 2013-31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-24-1-13

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Fremtidens industri - image. 1. september 2013-31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-24-1-13 Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Fremtidens industri - image 1. september 2013-31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-24-1-13 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Massiv Acceleration af Fotorealistisk Interaktiv Rendering MAFIR 10.09.2010 01.09.2010-01.05.2012

Resultatkontrakt. Vedrørende Massiv Acceleration af Fotorealistisk Interaktiv Rendering MAFIR 10.09.2010 01.09.2010-01.05.2012 Resultatkontrakt Vedrørende Massiv Acceleration af Fotorealistisk Interaktiv Rendering MAFIR 10.09.2010 01.09.2010-01.05.2012 Journalnummer: 1-33-76-23-24-10 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Annonceret udbud Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Oktober 2013 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december om indhentning

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 3. Resultatkontrakt. Vedrørende

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 3. Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Development of new Business Opportunities i Ungarn i 2010 01.01.2010 31.12.2010 Journalnummer: 1-15-2-76-9-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere