1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT. Oprindelige folk i Amazonas: Uddannelse på egne betingelser, fase 3. Den danske ansøgende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT. Oprindelige folk i Amazonas: Uddannelse på egne betingelser, fase 3. Den danske ansøgende"

Transkript

1 J.nr. (udfyldes af CISU). 1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT. Projekttitel: Oprindelige folk i Amazonas: Uddannelse på egne betingelser, fase 3. Den danske ansøgende AXIS, Blågårdsgade 7B, st. th. organisation: 2200 København N Evt. andre danske partnere Lokale partnerorganisation(er): FORMABIAP-Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana. AIDESEP Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Land(e): Peru Landets BNI per indbygger: US$ (2011) (WB) Undtagelse fra BNI grænse pga. oprindelige folk. Projektstart-dato: Kontaktperson for projektet: Finn Juhl Pedersen Projektslutdato: Antal måneder: 36 Ansøgt beløb fra Civilsamfundspuljen: DK Er der tale om en genansøgning? [ + ] Nej Forbrug pr. projektår: (Samlet beløb delt med antal projektår) 2015: : : [ + ] B. Et projekt i forlængelse af et projekt, der tidligere er blevet støttet (af Civilsamfundspuljen eller andre). Ønskes svarbrev på (vælg en): [+ ] dansk Resumé: Projektets mål er at sikre børn af oprindelige folk en tosproget interkulturel skoleuddannelse (TIU) med udgangspunkt i egen identitet og egne livsbetingelser. Fase 3 vil konsolidere den model for TIU, projektet allerede har implementeret, samt sikre en bæredygtig forankring i lokalsamfundene og hos uddannelsesmyndighederne. Strategien er: (1) Fortsat pædagogisk kompetenceudvikling af skolelærere, skoleledere, FORMABIAP s pædagogiske team samt repræsentanter for de lokale uddannelsesmyndigheder;(2) Sikring af ejerskab og organisering i lokalsamfundenes udviklingsplaner så de implementerede aktiviteter videreføres; 3) Grundig systematisering af erfaring, vidensproduktion og metodeudvikling bl.a. i form af publikationer; og (4) Fortalervirksomhed nu med fokus på specifikke forpligtende aftaler på det lokale og kommunale plan, hvor fokus tidligere har været rettet mod regionalt og nationalt plan Niels Boe Dato Ansvarlig person (underskrift) AXIS Blågårdsgade 7B 2200 København N Sted Ansvarlig person og position (blokbogstaver) CIVILSAMFUNDSPULJEN Større Udviklingsprojekter ( KR. til 5 mio. kroner) 0

2 A. SAMARBEJDSPARTNERNE BILAG 1: Forklaring på forkortelser. A.1 Den danske organisation se BILAG A Generelt: AXIS er en dansk NGO grundlagt i AXIS arbejder med en vision om et globalt samfund, hvor alle mennesker har lige rettigheder til -, i -og igennem uddannelse, og hvor alle er aktive medborgere med lige mulighed for at deltage i demokratiske, sociale, økonomiske og kulturelle beslutningsprocesser. Uddannelse er i AXIS forståelse en rettighed og en forudsætning for bæredygtig demokratisk udvikling både individuelt og kollektivt, samt et af de væsentligste midler til udryddelse af fattigdom og undertrykkelse. Uddannelse skal samtidig åbne op for kendskab til og opnåelse af andre rettigheder. Det skal være en uddannelse, der prioriterer demokratisk dannelse, refleksion og handlekompetence, og som bygger på deltagernes egen viden og behov. Det aktive medborgerskab fremmes ved at understøtte borgerne i at blive kan-vil-tør-gør -mennesker. Endelig skal uddannelsesaktiviteterne være baseret på lighed i forhold til køn, race, etnicitet, seksualitet og religion. AXIS faglige indsatsområder er: - Interkulturel og tosproglig undervisning - Grundskoleundervisning (uddannelse til fattige og uddannelse af lærere) - Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder - Integrerede tekniske uddannelser - Medborgerskab, unges organisering og rettigheder. AXIS arbejder med udviklingsprojekter af pædagogiske metoder i Ghana, Sierra Leone, Bolivia og Peru). AXIS reviderer pt sin overordnede strategi med henblik på et tidspunkt at overgå til programmodalitet. AXIS tilstræber allerede nu på at udnytte synergieffekten under et kommende programarbejde. Dette fokus er styrket under den netop gennemførte partnerskabskonference i Peru. Erfaringer med konteksten og det specifikke emne AXIS har i projektets første fase siden 2008, sammen med FORMABIAP arbejdet med Tosproget Interkulturel Undervisning(TIU) i Amazonas-regnskoven. AXIS har erfaringer med efteruddannelse af lærere fra uddannelsesprojekter i Cusco, Ayacucho og Lima, samt uddannelsesprojekter i Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Ghana og Sydafrika. AXIS har haft projekter i Peru siden 1995 og har generel erfaring med undervisning i deltagerorienterede undervisningsmetoder og efteruddannelse af lærere. AXIS samarbejde med andre organisationer i Peru AXIS har pt. et projekt i Cusco-regionen i samarbejde med Andes-Pachatusan om skolerhaver, et projekt om bæredygtig turisme på Taquile i Titicaca-søen og Tarea om elevdemokrati i Ayacucho. AXIS udsender praktikanter til samtlige af vores samarbejdspartnere dags dato godt 300 udsendelser. Det danske FORMABIAP-teams kvalifikationer: Projektkoordinatorer: Karen Prins: Seminarielektor i pædagogik samt International koordinator på pædagoguddannelsen Frøbel i Professionshøjskolen UCC. Cand. scient soc. i pædagogik og kulturgeografi fra RUC. Lotte Lindberg: Cand. mag. i spansk og dansk. Tidligere underviser i dansk som andetsprog og international koordinator på læreruddannelsen i Professionshøjskolen UCC. Faglig baggrundsgruppe: Catherine Watson: Seminarielektor på læreruddannelsen i Professionshøjskolen UCC, projektansat hos AXIS som pædagogisk konsulent. Forfatter på undervisningsmateriale hos Gyldendal og Alinea. Master (MA) i Fremmedsprogsundervisning fra University of Surrey. Flydende i spansk, desuden faglig sparringspartner og gæsteunderviser i projektet. Jette Luna: Uddannet lærer og Cand.pæd. i Pædagogisk Sociologi. Har gennem en årrække været udstationeret i både Mellem og Sydamerika som uddannelsesrådgiver for IBIS inden for tosproget interkulturel undervisning. Er nu fastansat i IBIS. Sekretariatsansvarlig: Finn Juhl Pedersen: Projektmedarbejder hos Axis. Cand.ling.merc. i Spansk og Engelsk. Har arbejdet med udviklingsprojekter i Latinamerika og Afrika siden1982. Udstationeret som regional administrator for MS Mellemamerika og CIVILSAMFUNDSPULJEN Større Udviklingsprojekter ( KR. til 5 mio. kroner) 1

3 A.3 Den lokale organisation se BILAG B. FORMABIAP, Program for Uddannelse af Tosprogede Lærere i det Peruanske Amazonas,er et uddannelsesprogram under paraplyorganisationen AIDESEP, den Interetniske Forening for Udvikling af den Peruanske Regnskov, tilknyttet ISEPL,som er det offentlige uddannelsesinstitut for videregående uddannelser i provinsen Loreto. FORMABIAP indledte sine aktiviteter marts 1988 i overensstemmelse med den overenskomst, der blev underskrevet mellem AIDESEP s nationale afdeling for de oprindelige folk og Undervisningsministeriet. Overenskomsten blev ratificeret samme år i Resolutionen N GRL-DREL-D. Gennem sine 26 års virke som institution har FORMABIAP arbejdet med 15 indfødte befolkningsgrupper i Amazonområdet ved primært at uddanne tosprogede interkulturelle lærere til børnehaveklasse og grundskolen til disse grupper. Mission: - At uddanne sociale aktører, der er i stand til at designe, implementere og styre innovative uddannelsesprojekter med fokus på de oprindelige folks rettigheder fra Overenskomsten 169 OIT og fra gældende national lovgivning. - At fremme udveksling af kulturel kendskab, praksis og værdier blandt de oprindelige befolkningsgrupper i et interkulturelt og et ligestillingsperspektiv med henblik på udøvelse af et aktivt medborgerskab og en bæredygtig udvikling i Amazonas. FORMABIAP s hovedaktiviteter. 1.Uddannelse af børnehaveklasselærere med speciale i Tosproget og Interkulturel Undervisning ( fremover :TIU) og med fokus på lige kønslig repræsentation. 2.Interkulturel og tosproget grundskole for befolkningsgrupperne Kichwa, Tikuna, Kukama- Kukamiria, Shawi. 3.Uddannelse til overbygningen (secundaria) via modul i TIU i regionerne: Ucayali, Pasco, Junín, Amazonas, San Martín og Loreto. 4.Opfølgning og evaluering af det pædagogiske arbejde med TIU i CEBES-områderne, CEBES Comunidades y Escuelas para el Bien Estar (Landsbyer og Skoler for Bedre Livsvilkår), og udpegning af monitorer, ressourcelærere fra diverse landsbyer. 5.Dannelse af Uddannelsesnetværker med henblik på øget velfærd i Kichwa (Alto Napo), Tikuna (Bajo Amazonas), Kukama Kukamiria (Bajo Marañón)og Achuar (Corrientes) i Loreto regionen. 6.Miljøundervisning, styrkelse af indiansk lederskab og lighed mellem kønnene i CEBES-områderne. 7.Udvikling af projekter med alternativ produktionsformer indenfor genskovning af truede træarter, udbredelse af medicinale planter, fiskeopdræt, fuglepleje, fredning af træsorter, plurikultur på lokalsamfundets opdyrkede jorde. 8.Styrkelse af ledelsesfunktionen i landsbyerne og deres repræsentative organisationer med henblik på skoleledelse i CEBES. 9.Udarbejdelse af sprogligt og kulturelt differentieret curriculum og udarbejdelse af kontekstrelevant undervisningsmateriale til børnehaveklassen og grundskolen. 10.Forskning i forskelligartede aspekter af den sociokulturelle, sproglige og økologiske virkelighed for de indianske befolkninger i Amazonas samt i deres rettigheder. 11.Udbredelse af TIU og de oprindelige folks rettigheder gennem kvartalsbladet Kúúmú og diverse radioprogrammer. 12.Værdsættelse og udbredelse at den materielle og immaterielle kultur blandt de oprindelige befolkninger gennem web siden Karakteristik af organisationen og dens ledelsesstruktur. FORMABIAP er en uddannelsesorganisation som garanterer de oprindelige folks børn deres rettighed til en Tosproget og Interkulturel Uddannelse (TIU). Skolegangen skal sikre børnenes læring og orientere sig mod at forbedre livsvilkårene, sikre en bæredygtig udvikling af regnskoven og den fulde udøvelse af de individuelle og kollektive rettigheder for hele befolkningen. FORMABIAP s ledelsesstruktur er karakteriseret ved at være tæt knyttet til den overordnede paraplyorganisation AIDESEP, og ser således ud: Direktionen: Presidenten for AIDESEP Direktøren for ISEPL.Udøvende Organer: Koordinator: FORMABIAP, Koordinator: FORMABIAP ISEPL, Koordinator: FORMABIAP- AIDESEP. Støttende Organer: Administrationen, Kontoret for Planlægning og Kommunikation. Teknisk Pædagogisk Organ: Kundskabsområderne, Akademisk Koordination, Akademisk Sekretariat, CEBES-teams. Organer for intern koordinering: Lokale teams, Studenterråd Hvilke erfaringer har organisationen med udviklingsprojekter generelt? CIVILSAMFUNDSPULJEN Større Udviklingsprojekter ( KR. til 5 mio. kroner) 2

4 Med udgangspunkt i at uddannelse er en fundamental faktor for udvikling har FORMABIAP gennem de sidste 26 år med succes stået i spidsen for projekter om Tosproglig og Interkulturel Uddannelse (TIU) for børnehaveklasse og grundskole, forskning og produktion af undervisningsmateriale til TIU, og kapacitering af landsbybeboere. Som konsekvens af disse erfaringer grundlagde FORMABIAP for 26 år siden et lærerseminarium, Zungarococha, hvor de studerende bliver uddannet med speciale i tosprogethed og interkulturalitet. FORMABIAP har også med succes ledet specifikke projekter om uddannelse af indianske lærere i følgende fagområder: a) lærerprofessionalisme, b) kapacitering c) anden specialisering inden for miljøuddannelsen og anvendt metodik. FORMABIAP har evalueret implementeringen af tosproget og interkulturel specialuddannelse ved Institutos Superiores Pedagógicos i Yarinacocha-Pucallpa og Nuestra Señora del Rosario - Madre de Dios, i Perú ( ). FORMABIAP har ligeledes rådgivet og evalueret Unidad Académica Multiétnica Indígena de Concepción (UAMIC)- i Bolivia med henblik på udvikling af et forslag til læreruddannelsen i tosprogethed og interkulturalitet for befolkningerne Chiquitano, Guarayo y Ayoreo i Bolivia (1996). Generelt har FORMABIAP s projekter, som ovenfor nævnt, været rettet mod tosproget og interkulturel uddannelse baseret på efteruddannelse af landsbyernes lærere. En model der byggede på ansættelse af tosprogede ressourcelærere/monitorer, der talte de forskellige gruppers modersmål. Disse monitorer aflagde jævnlige besøg for at følge lærernes arbejde i skolerne og i landsbyen generelt. Gennem de sidste år har denne model fra FORMABIAP s projekter været til inspiration for de uddannelsesnetværker, som Undervisningsminsiteriet har nedsat. Partners styrker og svagheder ift projektets specifikke tema: I 2008 startede første fase af projektet om De oprindelige folk i Amazonas: Uddannelse på egne betingelser med deltagelse af 7 skoler med TIU hos følgende oprindelige folk: Kukama Kukamiria, Kichwa og Tikuna. De blev organiseret i CEBES, en strategi der involverer drenge og piger, lærere og landsbybeboere af begge køn med henblik på at udarbejde forslag til pædagogisk fornyelse..projektet sigter mod at forbedre elevernes læring ud fra en integreret uddannelse, der bygger på inklusion og kontinuitet, og samtidig forbedrer befolkningens livsvilkår gennem bæredygtig produktion, bekræftelse af identitet, forsvar af de kollektive rettigheder og bevarelse af miljøet. Eleverne har opnået fremskridt i deres skoleresultater, projektet har forbedret relationen mellem skolen og landsbyen og blandt landsbybeboerne ses fremskridt i f.t. den indianske identitet, udøvelsen af de kollektive rettigheder og revitaliseringen af de indianske sprog. De forventede mål er imidlertid ikke opnået ift elevernes læring, hvilket bl.a. skyldes, at uddannelsesinstanserne ikke har kunnet garantere et team af stabile lærere med de rette kvalifikationer inden for sprog og kultur. En anden svaghed er indsatsen inden for fortalervirksomhed på forskellige niveauer. AIDESEP s politik med at styrke de indfødte befolkningers levevilkår har ikke altid haft som prioritet at styrke uddannelseskomponenten. AIDESEP har opmærksomheden rettet mod territorium, så den haltende politikkohærens er et område, der trænger til at blive styrket. Projektstyring. Som tidligere omtalt har FORMABIAP gennem sit 26 årige virke haft mange succeser og gode resultater som har opnået national og international anerkendelse (XII Premio Bartolomé de las Casas y V Premio Convenio Andrés Bello Somos Patrimonio -2004). Samarbejdsorganisationerne har rost den høje udnyttelsesgrad af de finansielle ressourcer. FORMABIAP har gennem årene udviklet projekter med følgende institutioner: Terra Nouva-Italia ; Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID; Asociación para la Cooperación con el Sur ACSUR- Spanien; Fundación Memorial Strome-Norge; FAFO-Norge; Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo- ICO-Holland; World Wild Life-Fund-Reserva Pacaya Samiria-Danmark; Cooperación Amazónica COAM- Spanien, Nouvelle Planette Schweiz; Cooperación Internacional para el Desarrollo-CIIR/CID-England; IBIS-Danmark; Oxfam Novib- Holland; Programa FORTE-PE (EU);APRI- EEUU, Leben für die Eine Welte e.v. Tyskland; Finlands Ambassade;; Philphoto Italien; Oxfam América; UNICEF; Fundación Marión EEUU, NORAD-Norge; Ringing Rocks Foundation USA; Biolabs Fundation-USA; Rainforest Norge; Radio Nederland-Holland; PROIDE- Spanien; LED, alternativa: Intercambio con Pueblos indígenas. Formabiaps samarbejder med andre organisationer, netværk eller interessenter i Peru. FORMABIAP har et godt samarbejde med adskillige NGO er og institutioner med relation til uddannelsesområdet og problematikkerne omkring indfødte befolkningsgrupper: ARAUCARIA-AECI; Minga Parú. Radio La Voz de la Selva; Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana IIAP; Centro de Capacitación Campesina-CENCA; UNICEF; Defensoría del Pueblo; Municipalidades distritales (distriktkommuner); Gobierno Regional de Loreto (den regionale regering i Loreto); Red de colegios Fe y Alegría (skolenetværk), Centro de Teología amazónica-ceta; Instituto Nacional de Cultura-Iquitos, m.fl. CIVILSAMFUNDSPULJEN Større Udviklingsprojekter ( KR. til 5 mio. kroner) 3

5 På nationalt niveau er FORMABIAP en aktiv medspiller i institutionelle netværker som Grupo Impulsor en Áreas Rurales GIAR. Netværket udvikler fortalervirksomhed til fremme af uddannelse for befolkningerne i Andes og Amazonregionerne. FORMABIAP opretholder en regelmæssig relation til uddannelsesinstanserne i Region Loreto og de lokale Enheder for Styring af Uddannelse på Lokalt plan UGEL ( Unidades de Gestión Educativas Locales). Der er underskrevet specifikke overenskomster med UGEL i Loreto Nauta og Mariscal Ramón Castilla til fremme af Tosproget og Interkulturel Undervisning. FORMABIAP har velfungerende relationer til de nationale organisationer, der arbejder for tosproget og interkulturel uddannelse samt miljøuddannelse i Foro Educativo, Consejo Nacional de Educación, TAREA, Instituto de Pedagogía Popular og EDUCA. På universitetsniveau samarbejder FORMABIAP med: Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Universidad Científica del Perú, Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, Universidad Nacional Mayor de San Marcos og Universidad Nacional de Educación. FORMABIAP opretholder også gode relationer til frivillige, donorer og andre finansieringskilder som har støttet FORMABIAP s arbejde gennem de sidste 26 år. FORMABIAP arbejder på lokalt niveau med nogle af disse, som for eksempel Racimos fra Ungurahui, Instituto del Bien Común som modtager finansiering fra IGWIA og andre europæiske fonde. FORMABIAP, AIDESEP og andre indianske basisorganisationer udgør det vigtigste netværk, til forsvar for de indfødte befolkningers rettigheder herunder retten til uddannelse. A.4 Samarbejdsrelationen og dens perspektiver Kontakt mellem parterne og tidligere samarbejdstyper. Kontakten mellem FORMABIAP og AXIS blev etableret i 2007, hvor organisationerne sammen udviklede konceptet og formulerede ansøgningen til Tosproget og Interkulturel Undervisning (TIU) for 3 grupper blandt de indfødte befolkningsgrupper i Loreto-regionen i Amazonas. De 3 befolkningsgrupper er: Kichwa: ved Napo-floden tæt på grænsen til Ecuador, Tikuna ved Amazonfloden ved grænsen til Brasilien og Kukama Kukamiria ved Marañónfloden i det centrale Amazonas. Siden projektets første fase i 2008, er der etableret permanent samarbejde med planlægningsmøder, analyser af fremskridt og udfordringer, monitoreringsbesøg, og workshops med pædagogiske temaer som FORMABIAP definerede. Organisationerne har haft gentagne besøg hos hinanden, således har FORMABIAP s ledelse været i Danmark på et studiebesøg, som havde fokus på skolebesøg og uddannelse. Ovennævnte typer samarbejde handler dels om projektstyring og kapacitering, men bygger først og fremmest på gensidig udvikling af en pædagogik, som kan udmøntes i metoder, der integrerer tosprogethed, interkulturelle aspekter og baseres på aktiv deltagelse. Hvordan projektet vil udvikle relationen mellem partnerne? Det ansøgte projekt vil bygge videre på det allerede konsoliderede samarbejde omkring udveksling af pædagogisk grundsyn, metoder og projektstyring. Arbejdsrelationen bygger videre på de diskussioner og begrebsafklaringer, vi har haft af disse områder på vores aflagte besøg. Kommunikationen har været præget af åbenhed og har medført at parterne er kommet derhen, hvor vi taler samme sprog. Eftersom det ansøgte projekt er et 3.faseprojekt, vil vi udvikle samarbejdet i retning af en fordybelse i projektets mål om kvalitetsfyldt tosproget, interkulturel undervisning. Fordybelsen vil indeholde: a) faglig sparring og endelig systematisering og udarbejdelse af undervisningsmateriale, herunder redigering af materiale ud fra progression i læring, la escalera del aprendizaje ( læringsstigen ). b) erfaringsopsamling fra alle projektperioderne og planlægning af udbredelse, f.eks. afholdelse af konferencer med TIU som tema. c) Endelig vil vi i fællesskab fortsætte processen med udarbejdelse af en strategi for fortalervirksomhed på det lokale og regionale plan. Fortalervirksomhed er centralt indsatsområde for AXIS og samarbejdet med FORMABIAP kan blive eksemplarisk, fordi FORMABIAP befinder sig tæt på målgruppen, har indflydelse på denne, og ved fælles udvikling af kompetencer kan FORMABIAP og AXIS arbejde strategisk- politisk hen mod realisering af projektets mål. Ud over fordybelsen på de nævnte områder er begge parter enige om, at vi i 3. fase vil tage de næste spadestik til at udvikle kønsaspektet og begrebet interkulturalitet. Ved kønsaspektet vil vi udvikle relevant metodik til registrering af deltagelse og involvering blandt kønnene og ved interkulturalitet vil vi nuancere begrebet til at have mere fokus på relationen mellem kulturer. Hvad hver partner bidrager med (ud over penge) ift det specifikke projekt. FORMABIAP bidrager med 26 års erfaring med TIU, oprindelige folk og med viden om den geografiske, sociale og kulturelle kontekst. FORMABIAP s erfaring og relation til de oprindelige befolkningsgrupper bygger på et indgående kendskab og et tillidsfuldt forhold præget af respekt. Det betyder med andre ord, at FORMABIAPs måde at kontekstualisere projektets problematikker på er dybt kvalificeret. De mange års erfaringer med at følge behovet for tosproget, interkulturel undervisning hos de oprindelige folk videreformidles i den daglige undervisning CIVILSAMFUNDSPULJEN Større Udviklingsprojekter ( KR. til 5 mio. kroner) 4

6 på Zúngarococha, (FORMABIAPs tosprogede lærerseminarium), som hvert år uddanner lærere, der kan varetage en undervisning af kvalitet i de lokale samfund, de selv stammer fra. AXIS bidrager med projektstyring og udvikling af fortalervirksomhedsstrategi. Tidligere har AXIS introduceret metoden Most Significant Change, som nu er optaget som et fast evalueringsredskab hos FORMABIAP. AXIS bidrager ligeledes med nye metoder til økonomistyring og vil i 3. fase arbejde med Mango Health Check som tilgang til styrkelse af budgetadministration. Først og fremmest bidrager AXIS til den pædagogiske komponent med udvikling af metoder, der styrker den deltagerorienteret undervisning og tager udgangspunkt i deltagernes forskelligartede sproglige og kulturelle vilkår. AXIS støtter med opdateret teoretisk viden om tosprogethed f.eks. hvorledes tosprogethed kan vendes fra at være en hindring for elevernes læring til at være en ressource for deres tilegnelse af skolens kundskaber. Hvordan projektet skærper partners profil og rolle som civilsamfundsaktører lokalt og/eller internationalt (fx fortalervirksomhed i både nord og syd, netværksaktiviteter eller andet). Projektet styrker begge partnere via kapacitetsopbygning og større og mere nuanceret viden om vilkår for tosproget, interkulturel undervisning. FORMABIAP markerer sig i peruanske sammenhænge, som eksperter i TIU, en status, der udbygges gennem indeværende projekt, fordi FORMABIAP får større pondus som civilaktør på lokale, regionale og nationale niveauer. Det gør de, fordi projektet insisterer på involvering på alle niveauer, hvilket f.eks. medfører at, UGEL, de lokale uddannelsesmyndigheder, i højere grad møder op til de efteruddannelseskurser, projektet afholder ude i de lokale samfund. UGEL får herved dybere indblik i de specifikke behov, landsbyerne har. I Loreto-regionen bliver FORMABIAP inviteret til uddannelseskonferencer, hvor de præsenterer projektets mål og metoder. Endelig er tidligere medarbejdere hos FORMABIAP nu ansat som konsulenter for tosproget undervisning i Undervisningsministeriet, hvilket kan sikre fortsat opmærksomhed på området. FORMABIAP har i juni 2014 deltaget i en partnerskabskonference arrangeret af Axis i Ayacucho, og har taget de første skridt til netværksdannelse med andre peruanske AXIS-NGO ere. AXIS på sin side får konkret indblik i kontekstens betydning for TIU. Denne viden kan AXIS anvende på andre AXIS-støttede projekter i Peru og Bolivia, ligesom AXIS kan anvende denne viden i den danske debat om modersmålsundervisning, andetsprogsundervisning og skolens rolle i f.t.inddragelse af elevernes forskellige kulturer. B. PROJEKTANALYSE B.1 Hvordan er projektet blevet forberedt? Projektet udgør 3. fase af projektet: Oprindelige folk i Amazonas:Uddannelse på egne betingelser. Forberedelsesprocessen: Projektansøgningen er forberedt i fællesskab med FORMABIAP gennem løbende kommunikation- og projektbesøg. En mere detaljeret gennemgang af samtlige besøg og deres formål kan læses i vedlagte Bilag 2. Her vil vi blot pege på, at besøgene har været foretaget af AXIS pædagogiske konsulenter, monitorer, koordinatorer, økonomiansvarlige og AXIS udsendte praktikanter, som har opholdt sig et semester på projektet. Samtlige besøg udgør en vigtig forudsætning for at kende projektets og partnerens styrker og svagheder. Projektkoordinatorerne Karen Prins og Lotte Lindberg besøgte Formabiap i februar Her konkluderedes at projektet på den ene side var godt i gang, men at vi behøvede en 3. fase til at konsolidere de pædagogiske forandringer, kategorisere og systematisere det undervisningsmateriale, der jævnligt bliver udarbejdet som en del af projektets aktiviteter, og i det hele taget erfaringsopsamle med henblik på at sikre projektets bæredygtighed. AXIS og FORMABIAP s ledelse arbejdede derfor gennem 14 dage om formulering af en projektansøgning. Fra FORMABIAP deltog: Never Tuesta, leder af FORMABIAP, Carlos Panduro Bartra, projektets koordinator, de tre monitorer/projektlærere fra de 3 CEBES/projektzoner:1) Ivonne M.Sampayo Chanchari fra Tikuna-folket ved Bajo Amazonas nær Brasilien,2) projektlærer Rosa Amanda Flores Pasmiño fra Kukama Kukamiria-folket i det centrale Amazonas og 3) Rusbel Oraco, projektlærer fra Kichwa-folket ved Alto Napo-floden ved den ecuadorianske grænse. Desuden deltog tidligere projektmonitorer Richard Ricopa Yaicate, nu Rektor på FORMABIAPs tosprogede lærerseminarium Zungarococha, projektmonitor Haydeé Rosales, nu fastansat lingvist fra Zungarococha, og Oseas Ríos, seniorrådgiver i FORMABIAP. AXIS koordinatorer afholdt work-shop med fokus på fortalervirksomhed, inspireret af Change Triangle. Deltagerne udarbejdede problemanalyse, prioriterede relevante mål for fortalervirksomhed og udarbejdede interessentanalyse. Produkterne fra disse work-shops er indarbejdet i ansøgningen. I samme projektforberedende fase, februar 2014, havde projektet besøg af Uddannelseskonsulent Isabel Ribera Gonzalez fra Instituto Pedagógico Popular i Lima. Isabel Ribera Gonzalez ledede den eksterne evaluering af fase 2, hvis råd og anbefalinger er indarbejdet i denne ansøgning. (Bilag 3 - Uddrag fra Evalueringsrapporten). Diskussion af evalueringen, herunder bl.a. interviews med nøglepersoner, work-shops med erfaringsopsamling indgår også i denne projektansøgning. CIVILSAMFUNDSPULJEN Større Udviklingsprojekter ( KR. til 5 mio. kroner) 5

7 Da denne ansøgning er en 3.fasesansøgning vil vi her kort skitsere erfaring og læring fra de tidligere faser. 1. fase havde til formål at udvikle og afprøve nye deltagerorienterede undervisningsmetoder til tosproget og interkulturel undervisning (TIU) i 3 udvalgte områder i Amazonas:,Kichwa, Tikuna og Kukama Kukamiriasamfundene. Disse defineres som CEBES, som er en forkortelse pilotcentre, hvor undervisning skal føre til bedre velfærd. I første fase var der særligt fokus på udviklingen af pædagogiske metoder, udarbejdelse af undervisningsmateriale, samt observation og sparring på lærernes undervisning. Det foregik bl.a. via efteruddannelse af en række lærere og besøg i landsbyerne af de 3 projektansatte monitorer. I denne fase indgik også udvikling af produktionshaver i tilknytning til skolerne, samt radioprogrammer. Der blev anvendt meget tid på at bevidstgøre målgruppen om retten til TIU og på at motivere lokalsamfundene til at bakke op om forandringer i skolen. Samtidig blev der satset på at bevidstgøre myndighederne om de indianske børns grundlovssikrede ret til at modtage en kvalificeret tosproget og interkulturel undervisning og presse dem til at efterleve denne ret i praksis. Der var i første fase problemer med at få dette til at fungere. AXIS/FORMABIAP besluttede derfor at sløjfe radioaktiviteter og produktionshaver i 2.fase. Dette for at kunne lave en mere sammenhængende og fokuseret pædagogisk indsats. Evalueringen af første fase konkluderede at projektets metode var god, men at en af de helt store udfordringer var lærernes ansættelsesvilkår. De bygger på et rotationsystem, hvilket giver stor udskiftning og demotivation i lærergruppen. En anden konklusion gik på monitorernes rolle, som vi ønskede at styrke med yderligere pædagogisk sparring. 2. Fase koncentrerede indsatsen om at styrke monitorer og projektkoordinator. Samtidig målrettedes fortalervirksomheden mod lærernes ansættelsesvilkår og tildelingen af tosprogede lærere på skolerne. Derudover blev der i 2. fase arbejdet målrettet med landsbyerne gennem aktiviteterne omkring den lokale udviklingsplan plan de vida, den årlige olympiade/festival og integrationen af lærerens årsplan, plan escolar i landsbyens øvrige aktiviteter. Mod afslutningen af 2.fase er projektet konsolideret i lokalområderne, hvor opbakningen til projek-tet er øget markant. Dette afspejler sig fx i, at andre landsbyer henvender sig for at blive en del af projektet. Der er stadig udfordringer knyttet til den faglige udvikling og de strukturelle barrierer omkring lærernes ansættelsesvilkår og tildelingen af lærere med kompetence indenfor TIU. Det har givet gode resultater at kvalificere den pædagogiske sparring af monitorerne og projektet fungerer nu i ligeså høj grad som et lokalsamfundsprojekt, som et pædagogisk efteruddannelseskursus. 3. fase vil som det fremgår af strategiafsnittet medføre en yderligere fokusering. Projektet indsnævrer sig til 2 af de tre projektområder, nemlig Tikuna-samfundet ved Bajo Amazonas og Kukama Kukamiria-samfundene ved Bajo Marañon. Kichwa-samfundet ved Alto Napo floden er det område, hvor der i projektets to faser har været størst modstand, selvom der, især i 2.fase, er sket en positiv udvikling, bla. i form af, at lokalbefolkningen i en af de deltagende landsbyer er lykkedes med at holde myndighederne ansvarlige for at allokere tosprogede lærere til skolen. Alto Napo er svært tilgængeligt med store afstande, hvilket gør det dyrt og besværligt for projektets ansatte at monitorere projektet. Samtidig er der netop i dette område sket en stigning i pædagogiske initiativer fra det lokale UGEL s side, der inspireret af FORMABIAP s pædagogiske tilgang, arbejder med TIU i samarbejde med de lokale indianske organisationer. Det betyder at projektets 3. fase vil koncentrere sig om at konsolidere uddannelse på egne betingelser i Tikuna- og Kukamaområderne, som en pilotmodel, der kan bruges andre steder også. Der vil derfor i projektets sidste år indgå aktiviteter omkring publicering af undervisningsmaterialer og formidling af viden og metoder til andre område. Derudover vil projektet i 3. fase styrke fortalervirksomheden blandt de lokale indianske organiseringer med baggrund i den øgede bevidsthed og envolvering i lokalsamfundene. Konkrete erfaringer og læring fra fase 2, der har været brugt til at justere 3. faseansøgningen. Den pædagogiske komponent. Indenfor projektets pædagogiske målsætning har 2.fases satsning på sparring mellem projektkoordinatoren og monitorerne indbyrdes vist sig afgørende. Der er registreret klar fremgang i skolerne. 70 % af lærerne anvender nu tosproglige strategier både i børnehaveklassen og i grundskolen op til 6. klasse (Kilde: FORMABIAP, Informe anual 2013) og elevernes læring er forbedret set ud fra resultaterne fra skolernes afgangsprøver. Eleverne er markant gladere for at gå i skole. (Kilde: Informes Narrativos IV, Formabiap 2013). Den pædagogiske efteruddannelse og kapacitetsopbygning vil fortsat være et vigtigt omdrejningspunkt i 3. fase, dels fordi det er en lang proces at ændre pædagogisk praksis og internalisere ny viden, og dels fordi processen stadig er afhængig af monitorernes 4 årlige besøg i landsbyerne. Erfaringerne viser, at nogle lærere kan have vanskeligt ved selv at kombinere de deltagerorienterede metoder med fagenes indhold. Derfor anbefalede den eksterne evaluering, at 3. fase skulle indeholde grundig erfaringsopsamling i form af systematisering, kategorisering og publicering af undervisningsmateriale, netop med CIVILSAMFUNDSPULJEN Større Udviklingsprojekter ( KR. til 5 mio. kroner) 6

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

V XIS 2 0 1ÅRSBERETNING 4

V XIS 2 0 1ÅRSBERETNING 4 2 V 0 XIS 1 ÅRSBERETNING 4 [Foto: Toke F. Nyborg] INDHOLD 04 Bestyrelsens 06 beretning 08 Årets gang på sekretariatet 10 Projekter 2014-2017 12 Forventet forbrug 2014-2017 14 AXIS i Danmark 30 AXIS internationalt

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.)

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) 1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) Titel på partnerskabsaktivitet: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

3x3 Statusrapport 2007

3x3 Statusrapport 2007 Projekttitel Projektskole Projektansvarlig Journalnummer Projektperiode Dato for opstart og afslutning Projektpulje Pulje 1 a-e eller pulje 2 Støttebeløb i 2007 Antal høj/hh-skoler i projektet Antal elever

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen?

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Workshop i Undervisningsministeriet 24. juni 2010 Formål med workshop Workshopdeltagerne skulle sammen se

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 16 Juli 2015. Så er det blevet sommer og nyhedsbrev nr. 16 er klar - til lidt sommerferielæsning!

Nyhedsbrev nr. 16 Juli 2015. Så er det blevet sommer og nyhedsbrev nr. 16 er klar - til lidt sommerferielæsning! Nyhedsbrev nr. 16 Juli 2015 Så er det blevet sommer og nyhedsbrev nr. 16 er klar - til lidt sommerferielæsning! Projektbesøg: Siden sidste nyhedsbrev i december 2014 har venskabsforeningen aflagt 3 besøg

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Evalueringsrapport 2011

Evalueringsrapport 2011 Evalueringsrapport 2011 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i skolens egne læseplaner. Disse er blevet til på baggrund af Folkeskolens Fælles Mål samt ud fra skolens praksis i den

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Lederuddannelse i folkeoplysningen

Lederuddannelse i folkeoplysningen Lederuddannelse i folkeoplysningen Projektrapport Lene Buerup Andersen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård, 8 København K Telefon 9 - Fax 6 65 Dato:. januar 6 Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia BilagKB130618pkt 0802 Information om organisationen Hensigtserklæring Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia Organisationens navn på eget sprog FIRST Scandinavia Kontaktperson i organisationen

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere