Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens lovkatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens lovkatalog"

Transkript

1 Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens lovkatalog 30. november 2011 Indhold Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens lovkatalog... 1 Beskæftigelse... 3 Ændring af lov om aktiv socialpolitik. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsloven... 3 Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og flere andre love... 3 Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats... 3 Ændring af lov sygedagpenge... 3 Lov om vikarers ansættelsesforhold... 4 Ændring af ferieloven... 4 Social- og Integration...5 Ændring af lov om social pension...5 Sundhed og forebyggelse...5 Ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet...5 Ændring af sundhedsloven... 6 Fravær af forebyggelsesindsats i regeringsgrundlaget... 6 Fravær af diagnosegaranti i regeringsgrundlaget... 6 Økonomi og indenrigs... 6 Ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven... 6 Erhverv og Vækst... 7 Ændring af lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark... 7 Lov om oprettelse af mæglings- og klageorganet for ansvarlig virksomhedsadfærd... 7 Lov om Offentlig Digital Post... 7 Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet... 8 Skat og afgift... 8 Gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v Ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven samt lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove... 9 Ændring af ligningsloven... 9 SBP Side 1/18

2 Ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love... 9 Ændring af ligningsloven og forskellige andre love Ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas Ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love Ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af ledningsført vand og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v Ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven Ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v Ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og forskellige andre love Ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af svovl Ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler Ændring af tobaksafgiftsloven Lov om afgift af skadesforsikringer Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen i forbindelse med visse udenlandske forhold Ændring af ligningsloven og forskellige andre love Ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love Lov om afgift af udbetalte erstatninger ved arbejdsskade Transport Lov om en trængselsafgift i Hovedstaden Miljø Ændring af lov om kemikalier Ændring af lov om miljøbeskyttelse Uddannelse Ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og lov om erhvervsuddannelser Ændring af lov om erhvervsuddannelser Ændring af lov om produktionsskoler Lovgivning vedrørende indførelse af et fleksibelt loft på 28 elever i klasserne på de gymnasiale uddannelser Den 29. november præsenterede regeringen sit lovkatalog for indeværende folketingssamling. Lovkataloget er en oversigt over planlagte lovforslag, hvor det er angivet, hvad lovforslaget indeholder, og hvornår det vil blive fremsat i Folketinget. Med de detaljerede kommentarer giver Dansk Erhverv en nærmere vurdering af, hvad forslagene ventes at komme til at indeholde, og hvordan Dansk Erhverv ser på dem. Side 2/18

3 Lovkataloget afspejler regeringsgrundlaget og finanslovsaftalerne, som Dansk Erhverv tidligere har udarbejdet detaljerede vurderinger af. Nedenstående kommentarer skal derfor betragtes som et supplement til de hidtidige vurderinger. Beskæftigelse Ændring af lov om aktiv socialpolitik. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsloven Lovforslaget afskaffer de såkaldte fattigdomsydelser, som starthjælp, kontanthjælpsloftet mv. Dansk Erhverv er imod ændringen. Loven vil svække incitamentet for personer på overførselsindkomst til at komme ind på arbejdsmarkedet, idet beskæftigelse for mange vil medføre et indtægtstab. Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og flere andre love Lovforslaget er en udmøntning af den tilbagetrækningsaftale, som den tidligere regering indgik med Radikale og Dansk Folkeparti. Efterlønsalderen forhøjes, og efterlønsperioden forkortes. Derudover vil personer, som ikke vil benytte sig af de muligheder, som den nye efterlønsordning giver, kunne få tilbagebetalt indbetalte efterlønsbidrag. Dansk Erhverv støtter lovforslaget, som vil fremme incitamentet for ældre til at blive længere på arbejdsmarkedet. Dansk Erhverv foreslår, at tilbagebetalingen af efterlønsbidraget finder sted over tre rater i stedet for, som foreslået, på én gang for på den måde at stimulere forbruget. Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslaget indebærer en forlængelse af dagpengeperioden med et halvt år for ledige, der opbruger dagpengeretten i 2. halvår af Herudover indebærer forslaget bl.a. også, at ufaglærte og faglærte samt ledige med forældet uddannelse skal have adgang til 6 uger selvvalgt uddannelse uden prisloft. Dansk Erhverv er positiv over for forslaget, selvom dagpengeperioden unødigt midlertidigt forlænges. Det er positivt, at prisloftet for kurser for lediges selvvalgte 6 ugers uddannelse ophæves. Det vil forbedre lediges muligheder for at tage en uddannelse, der gør det muligt at komme hurtigere i arbejde. Ændring af lov sygedagpenge (Ændring af frist for anmeldelse af sygefravær samt mere effektiv udsendelse af oplysningsskema) Lovforslaget forventes blandt andet at indebære, at arbejdsgiverens frist for at anmelde sygefravær overfor kommunen udvides fra 4 til 5 uger. Side 3/18

4 Dansk Erhverv har arbejdet for denne ændring, idet man hermed undgår overflødige anmeldelser, når arbejdsgiverperioden fra 2. januar 2012 udvides fra 21 til 30 dage. Lov om vikarers ansættelsesforhold Forslaget gennemfører EU-direktiv 2008/104/EF om vikararbejde, der regulerer nationale lønog ansættelsesvilkår for bureauvikarer i Danmark, som udsendes af et vikarbureau til at arbejde midlertidigt i en virksomhed. Den danske stat og Dansk Erhverv har gennem mange år været modstandere af direktivet, da det griber ind i det danske aftalesystem, der regulerer danske lønog ansættelsesvilkår. Direktivet skulle have været implementeret senest 5. december 2011, men er blandt andet forsinket på grund af Folketingsvalget. Direktivets væsentligste nyskabelse er et såkaldt ligebehandlingsprincip, der medfører, at bureauvikarer fremover som udgangspunkt skal have samme væsentlige løn og ansættelsesvilkår, som var man ansat direkte i kundevirksomheden. Staterne kan dog tillade, at er afviges fra dette princip, blandt andet hvis vikararbejdet er omfattet af en overenskomst, der yder bureauvikarerne en passende beskyttelse. Det nærmere indhold af den danske lovgivning, der skal implementere direktivet, kendes endnu ikke. Dansk Erhverv lægger stor vægt, at direktivet implementeres på en sådan måde, at det danske aftalesystem og gældende vikaroverenskomster respekteres. Dansk Erhverv advarer mod at over-implementere direktivet ved at give bureauvikarer flere rettigheder end dem, der er grundlag for i direktivet. Endelig er det en væsentlig prioritet for Dansk Erhverv, at direktivet ikke pålægger vikarbureauerne og kundevirksomhederne flere nye administrative byrder end højst nødvendigt, da det vil gøre det mere besværligt at anvende bureauvikarer. Det overordnede hensyn må være, at vikarbureauerne også fremover har gode muligheder for at skabe beskæftigelse og udgøre et springbræt til arbejdsmarkedet for mange unge, ledige, m.v. og samtidig sikre kundevirksomhederne en ekstra fleksibilitet, der kan bidrage til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne. Ændring af ferieloven Lovforslaget kommer på baggrund af en EU-dom om retten til erstatningsferie ved sygdom under ferie. Det nærmere indhold af lovforslaget er stadig under overvejelse. Dansk Erhverv arbejder for, at en ændring af ferielovens regler om erstatningsferie ikke bevirker, at arbejdsgiverne alene skal bære omkostningerne ved, at den danske ferielov eventuelt ikke er i overensstemmelse med Arbejdstidsdirektivet. Side 4/18

5 Social- og Integration Ændring af lov om social pension Lovforslaget er en udmøntning af den tilbagetrækningsaftale, som den tidligere regering indgik med Radikale og Dansk Folkeparti. Folkepensionsalderen forhøjes til 67 år, og nedslidte ældre får mulighed for at få seniorførtidspension i stedet for muligheden af at gå på efterløn. Dansk Erhverv støtter lovforslaget, som vil fremme incitamentet for ældre til at blive længere på arbejdsmarkedet. Sundhed og forebyggelse Ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Forslaget forpligter private hospitaler og klinikker til at afholde udgiften til patienterstatningsudbetalinger for patientskader hidrørende fra disses ydelser. Regionerne friholdes hermed for denne udgift. Dansk Erhverv er grundlæggende tilhænger af, at sundhedsvæsenets aktører tager ansvar for egne fejl og mangler i patientbehandlingen. Det gælder i forhold til fejloperationer, komplikationer, uhensigtsmæssig eller mangelfuld information til patienter og pårørende samt lægemiddelskader. Dansk Erhverv finder det imidlertid dybt problematisk, at privathospitalerne udpeges som de eneste aktører, der skal finansiere patienterstatningsudbetalinger for patientskader. Det er ikke rimeligt, at privathospitalerne behandles anderledes end andre private og offentlige aktører, når det drejer sig om patienterstatninger. Det gælder eksempelvis private aktører såsom praktiserende læger, speciallæger, jordmødre, psykologer, ergo- og fysioterapeuter. Dansk Erhverv bakker derfor op om et tidligere forslag fra Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker (BPK) om en samlet reform af Patientskadeforsikringsordningen, som bl.a. er baseret på følgende: - Alle både offentlige og private sundhedsaktører, der i dag er omfattet af patientforsikringsordningen, skal i fællesskab finansiere ordningen. - Sundhedsaktørernes andel af finansieringen af patientforsikringsordningen skal stå i forhold til den volumen, den enkelte sundhedsaktør udgør af det samlede sundhedsvæsen, således at de mindste aktører betaler mindst og de største mest. - Finansieringen af ordningen skal indrettes således, at sundhedsaktørerne har et incitament til at minimere patientskader. Det vil også sige, at de aktører, der forårsager flest erstatninger, skal betale mere end dem, der forårsager færrest. Side 5/18

6 Ændring af sundhedsloven (Differentieret behandlingsgaranti) Lovforslaget vedrører en differentieret behandlingsgaranti, hvorefter de mest alvorlige lidelser skal behandles hurtigere end andre lidelser. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen fra oktober I dag gælder behandlingsgaranti på 1 måned, hvilket har bidraget til et effektivt sundhedssystem. Dansk Erhverv er imod en differentiering af behandlingsgarantien, hvis det indebærer, at erhvervsaktive borgere skal vente endnu længere på behandling. Det er nødvendigt med et effektivt sundhedssystem, der sikrer hurtig behandling af patienterne, selvom de ikke er livstruende. Knælidelser og rygproblemer er eksempler på lidelser, som ikke er livstruende, men som ofte er ubehagelige og smertefulde lidelser, der i flere måneder kan holde erhvervsaktive borgere væk fra arbejdsmarkedet. Fra en ren økonomisk synsvinkel vil de eventuelle besparelser, der kan opnås ved at lade borgere med knæ- og ryglidelser vente en måned mere på behandling, i stedet indebære, at omkostningerne til sygedagpengeudbetalinger vil udligne den forventede besparelse. Fravær af forebyggelsesindsats i regeringsgrundlaget Regeringen har i finansloven afsat 300 mio. kr. til forebyggelsesindsatsen, hvilket Dansk Erhverv finder er en god begyndelse. Dansk Erhverv noterer sig imidlertid, at regeringen ikke har fundet det nødvendigt med lovændring, der vil indebære særlige nationale mål for forebyggelsesindsatsen, det gælder eksempelvis styrket sundhedstjek af borgere på arbejdsplads og på jobcentre. Fravær af diagnosegaranti i regeringsgrundlaget Regeringen har tidligere tilkendegivet, at man ønskede at sætte fokus på hurtigere diagnose for danske patienter. Dansk Erhverv noterer, at regeringen ikke har fremsat forslag hertil. Dansk Erhverv prioriterer et hurtigt og effektivt sundhedssystem, der sikrer, at danske patienter får adgang til hurtig diagnose og behandling, hvilket vil indebære hurtigere tilbagegang på arbejdsmarkedet. Økonomi og indenrigs Ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (ophævelse af pligt til konkurrenceudsættelse) Lovforslaget ophæver økonomi- og indenrigsministerens bemyndigelse til at fastsætte regler for kommuner og regioner om konkurrenceudsættelse. Med lovændringen sender regeringen et signal om, at den ikke vil give fuld prioriteret til udvikling af det offentligt-private samarbejde. For Dansk Erhverv er det afgørende, at der bliver formuleret klare og bindende målsætninger om at øge andelen af opgaver, der skabes åben konkurrence om det vil sige mål for udviklingen af det offentligt-private samarbejde. Øget konkurrence om offentlige opgaver er en vigtig vej til at sikre en fortsat effektivisering, innovation og kvalitetsudvikling af velfærdssamfundet. Side 6/18

7 Erhvervslivet har brug for et klart signal om, at regering, kommuner og regering vil prioritere det offentligt-private samarbejde. Det er forudsætningen for, at virksomhederne investerer i nye innovative servicetilbud, udvikling af velfærdsteknologi mv. Hvis regeringen vil noget med de pæne ord i regeringsgrundlaget om offentligt-privat samarbejde, så er der brug for, at der bliver sat en klar retning. Der er gode erfaringer med aftaler mellem kommuner og regering. Det har vist sig som et godt instrument, når alle parter tager aktivt ejerskab og ikke mindst at man lokalt får drøftet, hvor øget konkurrence giver bedst mening. Derfor opfordrer Dansk Erhverv regeringen til at indgå nye aftaler med Danske Regioner og Kommuner om øget konkurrenceudsættelse. Erhverv og Vækst Ændring af lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (Indførelse af regler om nye internetdomæner med geografiske navne) Forslaget har til formål at medvirke til at sikre danske interesser i forbindelse med introduktion af nye internetdomæner, som har tilknytning til Danmark. Dansk Erhverv finder det nuværende domænesystem særdeles godt. Der er lave administrationsomkostninger forbundet herved, få klager over systemet, og der er et samlet branding aspekt i at have et.dk-toplevel domæne fremfor mange forskellige toplevel domænenavne med dansk referencer. Samtidigt må det konstateres, at der er mere end 1 mio. hjemmesider, som benytter.dk. En kommende lovgivning med multiple geografisk reference i Danmark, som f.eks..aarhus,.skagen mv. skal ske under hensyntagen til ikke at påføre virksomheder dobbeltudgifter eller administrative besværligheder i forbindelse med at opretholde sin domæneprofil. Lov om oprettelse af mæglings- og klageorganet for ansvarlig virksomhedsadfærd Med lovforslaget oprettes et mæglings- og klageorgan, der kan behandle klager over eventuelle brud på menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø, korruption m.v. Mæglings- og klageorganet vil desuden kunne tage sager op af egen drift. Forslaget bygger på anbefalinger fra Rådet for samfundsansvar, retningslinjer fra OECD samt FN-anbefalinger. Forslaget følger også op på aftalerne om finansloven for Dansk Erhverv vurderer, at det er fornuftigt at oprette et mæglings- og klageorgan for ansvarlig virksomhedsadfærd. Det kan øge stakeholders adgang og relation til virksomheder, og dermed i sidste ende styrke virksomhedernes handlinger på feltet. Dansk Erhverv finder det naturligt, at erhvervs- og arbejdsgiverorganisationerne bliver repræsenteret i organet via DA. Lov om Offentlig Digital Post Lovforslaget skal sikre en klar retstilstand vedrørende retsvirkningerne ved digital kommunikation mellem på den ene side borger og virksomheder og på den anden side myndighederne. Side 7/18

8 Lovforslaget skal endvidere skabe hjemmel til, at det gøres obligatorisk for borgere og virksomheder at være tilsluttet til det digitale postsystem. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget. Det er i samfundets interesse, at digitaliseringen styrkes i relationen mellem det offentlige og henholdsvis borgerne og virksomhederne. Derfor er det i gode tråd med Dansk Erhvervs vurdering, at tiden er moden til at gøre det obligatorisk at være tilsluttet et digitalt postsystem. Et obligatorisk postsystem stiller store krav til dets brugervenlighed og tilgængelig herunder stabilitet, idet det vil være virksomhedernes livsnerve til det offentlige. Her er der ikke råd til længerevarende nedbrud i systemet. Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet Forslaget indebærer, at Teknologirådet nedlægges. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for Dansk Erhverv finder det naturligt, at en ny regering ønsker at gennemgå ordninger, institutioner og råd for at se, hvordan det kan optimeres, og tage handling derpå. Med 25 år på bagen har Teknologirådet gjort sit arbejde, og nu skal der andre kræfter til at gøre Danmark til et førende innovations- og teknologisamfund. Rådet har skabt debatter og rapporter, hvilket har været relevant for en tid. Men situationen har ændret sig, og Dansk Erhverv kan godt anvende midlerne til handlingsorienteret initiativer for at fremme vækst, innovation og teknologi frem for snak. Skat og afgift Gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v. Forslaget vedrører gennemførelsen af to EU-direktiver om henholdsvis inddrivelsesbistand og udveksling af oplysninger og andet administrativt samarbejde i skattesager. Desuden indebærer forslaget, at en række anbefalinger fra Global Forum on Transparency and Exchange of Information gennemføres ved tilvejebringelse af ejeroplysninger om selskaber, der ikke er aktie- og anpartsselskaber, og om kommanditselskaber. Endelig indebærer forslaget, at der indføres sanktioner for overtrædelse af de særlige indberetningspligter, der vedrører EU s rentebeskatningsdirektiv. Dansk Erhverv vil især fokusere på eventuelle retssikkerhedsmæssige problemstillinger i den forbindelse. Side 8/18

9 Ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven samt lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove (Afskaffelse af fradrag for formueforvaltningsomkostninger og nedsættelse af loftet for indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension m.v.) Forslaget indebærer, at pensionsinstitutterne fremover ikke vil kunne fratrække formueforvaltningsomkostninger i grundlaget for pensionsafkastskatten. Forslaget indebærer endvidere, at loftet for fradragsberettigede indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension nedsættes fra årligt kr. til kr. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for Dansk Erhverv er imod afskaffelse af fradraget for formueforvaltningsomkostninger, idet ændringen indebærer en bruttobeskatning, der er et brud med de generelle principper i dansk skatteret om, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal være adgang til at fratrække de omkostninger, der medgår til at generere indkomsten. I Dansk Erhvervs optik er der også visse problemer med sænkningen af loftet for indbetaling til ratepension til kr. Men ud fra præmissen om, at der som bunden opgave jf. regeringsgrundlaget skal hentes nye indtægter for i alt ca. 5 mia. kr., så er indbetaling til ratepensioner et forholdsvis fornuftigt sted at hente de 1,9 mia. kr. heraf. For Dansk Erhvervs accept af de nye regler er det dog ufravigelige betingelser, at 1) livrenter efterlades uberørt, 2) den for selvstændigt erhvervsdrivende afgørende vigtige ophørspensionsordning fastholdes, 3) at 30 pct. overgangsreglen for selvstændige erhvervsdrivende fastholdes frem til 2015 og 4) eksisterende kollektive overenskomster ikke berøres før disses udløb. Alt dette er bekræftet af Skatteministeriet i høringsnotat. Ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) Forslaget indebærer, at selskaber og selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, får mulighed for at få udbetalt skattekreditter, dvs. skatteværdien af underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsaktiviteter. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for Dansk Erhverv støtter forslaget, der er et af de væsentlige vækstskabende initiativer i finansloven. Dog foreslår vi skattekreditterne også udbredt til innovation. Ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier og justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne) Forslaget indebærer, at grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier efter den såkaldte pengetankregel sættes ned fra 75 pct. til 25 pct. Forslaget indebærer endvidere, at rentefradragsbegrænsningsreglerne strammes. Forslaget Side 9/18

10 følger op på aftalerne om finansloven for Dansk Erhverv er kraftigt imod forslaget, der får stor negativ betydning for mange virksomheder. Mange reelle driftsvirksomheder rammes fremover af ændringen af den såkaldte pengetankregel. Stramningen er også problematisk, fordi det ikke er et element af finansloven, der giver noget særligt provenu. Det er mest symbolpolitik men en meget skadelig en af slagsen. Mange af landets ca familieejede virksomheder vil blive tømt for likviditet og kapital på grund af skattebetalingerne enten fordi virksomhederne vil trække store udbytter ud før generationsskiftet, eller fordi de skal betales via den skærpede beskatning. Ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen, ophævelse af skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger, ophævelse af skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer, justering af BoligJobordningen og tillæg til grøn check) Forslaget indebærer afskaffelse af multimediebeskatningen, samt genindførelse af beskatning af fri telefon, computer og internetadgang med udgangspunkt i reglerne før Forårspakke 2.0. Endvidere indebærer forslaget en ophævelse af skattebegunstigelsen af medarbejderaktieordninger med henblik på, at al løn beskattes ens. Desuden foreslås skattefriheden af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Forslaget indebærer endvidere en marginal justering af BoligJobordningen for Loftet over børne- og ungeydelsen ophæves. Endelig indføres fra 2013 en supplerende grøn check til familier med lave indkomster. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget og aftalerne om finansloven for Dansk Erhverv har længe arbejdet for afskaffelsen af multimedieskatten. Det er derfor positivt, at denne skat nu forsvinder. Desværre er det på bundlinjen et meget grumset resultat og reelt kun en mindre lettelse, fordi mange fortsat vil rammes af skat på fri telefon. Det virker decideret molboagtigt ikke mindst set i lyset af at regeringen har budgetteret med en skattelettelse på 450 mio. kr. i denne sag. Dansk Erhverv er modstander af ophævelsen af skattefradraget for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. Dansk Erhverv kvitterer for at Boligjobordningen opretholdes i 2012, hvorved der på kort sigt sikres arbejdsro for de involverede udbydere og efterspørgere. Vi er modstander af, at hele servicedelen af Boligjobordningen skylles ud med badevandet, når ordningen efter planen i 2013 erstattes en ny energirenoveringsordning. Vi ser tværtimod gerne, at man i højere grad kopierer den succesfulde svenske ordning, hvor både beløbsgrænse og støttesats ligger væsentlig højere end i Danmark, og hvor familierne ikke selv skal lægge penge ud. Uanset hvilken Boligjobordning eller energirenoveringsordning der gælder i 2012 og fremover, er det for Dansk Erhverv komplet uforståeligt, hvorfor sommerhuse beliggende i Danmark ikke er omfattet af ordningen. Det er jo et personbåret fradrag med en overgrænse på kr., og det er svært at se, hvorfor det skulle være en politisk opgave at blande sig i, om en vilkårlig person bruger dette fradrag helt eller delvis i Side 10/18

11 helårsboligen eller i sommerhuset. Konkret har Dansk Erhverv derfor foreløbigt uden held foreslået, at Boligjobordningen i 2012 udvides til også at kunne anvendes på sommerhuse. Dansk Erhverv er modstander af den tekniske indretning af den grønne check, i og med den er indtægtsgradueret og dermed giver nogle uheldige virkninger for den sammensatte marginalskat i de nederste dele af indkomstskalaen. Vi havde gerne set denne kompensation delt ud over hele indkomstskalaen eller allerbedst burde årsagen til kompensationen i stedet fjernes, nemlig de stigende punktafgifter i 2012, der vender den tunge ende nedad. I forvejen er det netop i den indirekte beskatning og forbrugsbeskatningen, at det danske skattesystem p.t. skiller sig mest negativt ud i forhold til vores nabolande. Ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas (Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.) Med forslaget forhøjes afgiften på NOx for at nedbringe luftforureningen og de skadelige virkninger for mennesker, natur og miljø. Desuden indebærer forslaget skærpede krav til måling af udledninger, som medfører, at flere NOx udledende energianlæg i Nordsøen vil blive pålagt afgiften. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget og finansloven for Dansk Erhverv peger på, at NOx-afgiften skal ses i sammenhæng med andre øgede afgifter, det generelt alt for høje prisniveau i Danmark og verdens højeste forbrugsskattetryk og ditto grønne afgifter. En øget pris på produktion af varme og el rammer bredt, og gør alting en lille smule dyrere for slutkunderne. Generelt er hensigten med NOx-afgiften dog positiv, idet NOx har negative effekter for mennesker og miljø. På den baggrund foreslår Dansk Erhverv konkret en evaluering af afgiftsforhøjelsens effekt efter en periode, så det kan efterprøves, om den øgede afgift har haft sundhedsgavnlig effekt, og ikke blot indvirker positivt på statens provenu. Ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love (Afgiftsforhøjelser på chokolade, sukkervarer, is, sodavand, tobak,øl og vin) Dansk Erhverv beklager regeringens forslag om at forhøje afgifterne på en lang række grænsehandelsfølsomme varer. Afgiftsforhøjelserne vil øge danskernes incitament til at flytte en større andel af deres indkøb uden for landets grænser eller blive fristet af illegal handel, hvilket vil koste omsætning og arbejdspladser i den danske dagligvarehandel. Dertil opstår der typisk en lagereffekt, hvor danskerne køber ind i så store mængder, at det medfører et øget forbrug. Dermed udvandes regeringens argument om en sundhedseffekt af afgiftsforhøjelserne. Desuden vil den danske statskasse gå glip af provenu fra moms og afgifter, indkomstskatter samt selskabsskatter fra virksomhederne. Endelig er det ikke realistisk for de berørte virksomheder at nå at implementere afgiftsforhøjelserne allerede pr. 1. januar 2012, hvorfor Dansk Erhverv kraftigt anmoder om udskydelse til 2. Side 11/18

12 kvartal For uddybende bemærkninger henvises til Dansk Erhvervs høringssvar fra 24. november 2011 vedr. lovforslaget. Ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af ledningsført vand og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Regulering af de løbende bilafgifter og andre afgifter m.v.) Forslaget indebærer regulering af afgiftssatserne i brændstofforbrugsafgiftsloven, forbrugsafgiftsloven, vandafgiftsloven og vægtafgiftsloven med det formål at kompensere for, at afgifterne i en årrække ikke har været indeksregulerede og dermed fulgt med den almindelige prisudvikling. Forslaget indeholder desuden en forenkling af reglerne for betaling afafgift af elektriske glødelamper. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for Dansk Erhverv peger på, at inflationen hæves med det afgiftsprovenu, der hentes ind via indekseringen. De omfattede afgifter i L34 er dog ikke pålagt ligeså grænsehandelsfølsomme varer som i L33. Men på bundlinjen sker der overvæltning i forhøjede forbrugerpriser og dermed øget inflation og udhulet købekraft. Konkret foreslår Dansk Erhverv en senere ikrafttræden end januar 2012, da der fra lovens vedtagelse og til ikrafttrædelsen er en urimeligt kort frist, jf. bl.a. at butikskædernes tilbudsaviser har deadline ca. 4 uger før udgivelse. Derfor vil ikrafttrædelse efter 1. februar 2012 være mere rimelig, og vil ikke have nævneværdige provenumæssige konsekvenser. Vedrørende harmonisering af punktafgiftslove bakker Dansk Erhverv op om ændringen af glødepæreafgiftsloven. Der ville formentligt kunne foretages den samme gennemgang i en række punktafgiftslove med henblik på at sanere i de meget specifikke bestemmelser og mere overordnet pålægge en afgift et oprydningsarbejde, som Skatteministeriet tidligere i 2011 har annonceret påbegyndelsen af. Dansk Erhverv kvitterer også for, at vægtafgifterne i lovforslaget ikke forhøjes på lastbiler, der er omfattet af vejbenyttelsesafgiften. Ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven (Ændret afkastbeskatning af pengeinstitutordninger placeret i unoterede aktier og ved personers ophør af skattepligt, harmonisering af fristen for afregning af institutskat og individskat ved pensionsinstitutters ophør af skattepligt, mulighed for uden afgift at stoppe udbetalingen af en livsvarig alderspension m.v.) Forslaget indebærer for det første en række ændringer af pensionsafkastbeskatningsloven, der dels vedrører opgørelsen af afkastet af rate- og kapitalpensioner placeret i unoterede aktier, dels periodiseringen af afkastet ved ind- og udtræden af skattepligt. For det andet foreslås en ændring af pensionsbeskatningslovens regler for udbetaling af livsvarige livrenter, sådan at udbetalingerne fra en livsvarig livrente kan sættes midlertidigt i bero, og sådan at udbetalingen af størstedelen af livrenten ikke kan ske over en kort årrække. Dansk Erhverv afventer det konkrete lovforslag før stillingtagen. Side 12/18

13 Ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Afgiftspligt og hæftelse m.v. vedrørende registreringsafgift og bemyndigelse af nummerpladeoperatører til at afmelde køretøjer m.v.) Forslaget vedrører en præcisering af reglerne om afgiftspligt, hæftelse og morarente m.v. vedrørende registreringsafgift samt autorisering af nummerpladeoperatører til at afmelde køretøjer fra Køretøjsregistret. Dansk Erhverv afventer det konkrete lovforslag før stillingtagen. Ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af udlodning fra udloddende investeringsforeninger og justering af fraflytterbeskatningen af aktier) Forslaget indeholder bl.a. en forenkling af beskatningen af udlodningen fra udloddende investeringsforeninger, således at hele udlodningen beskattes som aktieindkomst, hvis foreningen er aktiebaseret, og som kapitalindkomst, hvis foreningen er obligationsbaseret. Forslaget indeholder tillige bl.a. en justering af reglerne om fraflytterbeskatning af aktier, således at et eventuelt nettotab på aktier ved flytning fra Danmark tages i betragtning, hvis personen flytter tilbage til Danmark igen. Endelig indeholder forslaget justeringer af reglerne om investeringsselskaber m.v., ophævelse af regler, der ikke længere har en indholdsmæssig betydning og andre mindre justeringer, herunder tekniske ændringer som følge af UCITS IV direktivet. Dansk Erhverv afventer det konkrete lovforslag før stillingtagen. Det er uhyre kompliceret lovgivning. Ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af svovl (Afgift af elektricitet til opladning af batterier, afgiftslempelse vedrørende komfortkøling samt teknisk justering af energiafgifter m.v.) Forslaget vedrører en regulering af afgiften på opladning af batterier for at opnå en neutral behandling af elafgift vedrørende forbrug. Forslaget vedrører endvidere en lempelse vedrørende komfortkøling samt justeringer af teknisk karakter. Dansk Erhverv kan formentlig støtte lovforslaget, bl.a. henset til lempelsen vedr. komfortkøling. Ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler (Pesticidafgift) Forslaget indebærer, at afgiften af pesticider omlægges fra en værdiafgift til en mængdeafgift. Afgiften differentieres ud fra en række scorer på basis af stoffernes skadelighed for sundhed, miljø m.v. Omlægningen af pesticidafgiften indebærer, at afgiften på anvendelsen af pesticider samlet set øges. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget. Ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkestørrelser på cigaretter) Side 13/18

14 Forslaget indebærer et forbud mod salg af cigaretpakker, som indeholder mindre end 20 stk. cigaretter. Forslaget skal understøtte den adfærdsmæssige virkning af den stigning på afgiften for cigaretter, som skatteministeren har fremsat forslag om i november Dansk Erhverv er modstander af den slags detailregulering og indblanding i virksomhedernes almindelige forretnings- og markedsføringsmæssige beslutninger. Lov om afgift af skadesforsikringer Loven skal erstatte og modernisere den gældende stempelafgiftslov. Der opkræves stempelafgift ved tegning af skadesforsikringer. Forslaget medfører visse forenklinger og moderniseringer af afgiften i forhold til den hidtidige stempelafgift. Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen i forbindelse med visse udenlandske forhold Lovforslaget giver mulighed for at nedsætte straffen ved selvanmeldelse af værdier i udenlandske pengeinstitutter, som tidligere har været udeholdt fra skatteansættelsen, således at straffen kun er en bøde på højst 60 pct. af unddragelsen uanset dennes størrelse. Dansk Erhverv stiller sig som udgangspunkt positivt over for forslaget om delvis amnesti i form af en midlertidig strafnedsættelsesordning. Vi mener, at det er en acceptabel og pragmatisk praksis som forsøgsordning. Ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber, beregning af indkomsten i et fast driftssted og åbenhed om selskabers skattebetalinger m.v.) Forslaget indeholder stramninger, der retter sig mod multinationale selskaber og andre selskaber med manglende skattebetaling i Danmark. Forslaget har derudover til formål at øge skattegrundlagets robusthed, herunder at styrke skatteopkrævningen og øge dokumentation og kontrol. Forslaget indeholder også et element om åbenhed om selskabers skattebetaling m.v. Disse dele af forslaget indgår i aftalerne om finansloven for Herudover indgår et element om, at beregningen af indkomsten i et fast driftssted (en filial) skal beregnes efter OECD s principper. Dansk Erhverv er bekymrede for, at den grænsebom, som regeringen agter at fjerne i den fysiske grænsekontrol, nu i stedet erstattes af en ny skattemæssig grænsebom, der lukker internationale virksomheder ude af Danmark med alt hvad dertil hører af vækst, beskæftigelse, investering og skattebetaling. Iflg. Selve præmissen er også forkert. For de store internationale selskaber heraf mange danske giver et massivt løft til både vækst og beskæftigelse herhjemme. Vi er bekymrede for de multinationale selskabers retssikkerhed. De multinationale selskaber skal naturligvis leve op til samme regler som resten af erhvervslivet. Hverken mere eller mindre. Side 14/18

15 Konkret i forhold til de foreslåede ændringer i lovgivningen inden for selskabsbeskatningen, så kan Dansk Erhverv formentlig acceptere en mindre stramning af reglerne for underskudsfremførsel, idet vi her netop hægter os på en generel beskatningstendens i EU og ikke går enegang selvom vi helst havde været det foruden. Ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love (Initiativer vedrørende sort arbejde) Der er tale om en bred vifte af initiativer vedrørende bekæmpelse af sort arbejde. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for Dansk Erhverv støtter forslaget. Både hvad angår lempelsen for vennetjenester og skærpelse omkring elektronisk betaling af større ordrer. Lov om afgift af udbetalte erstatninger ved arbejdsskade Forslaget vedrører en arbejdsskadeafgift på farligt arbejdsmiljø, ved at forsikringsselskaberne pålægges en afgift på 13,5 pct. på udbetalte erstatninger ved arbejdsskade. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for Dansk Erhverv er imod arbejdsskadeafgiften, der rammer for vilkårligt. Arbejdsskadeafgiften har ingen sammenhæng med forebyggelse. Vi forventer at arbejdsmarkedets parter bliver tæt inddraget i det videre arbejde omkring udmøntningen af afgiften således, at den bliver mindst mulig bebyrdende for virksomhederne når man nu desværre har besluttet sig for en afgift. Transport Lov om en trængselsafgift i Hovedstaden Mobilitet fremmer væksten i samfundet, mens mindre mobilitet hæmmer den. Med omsætningsnedgangen i forbindelse med lukningen af Nørrebrogade for personbiler in mente risikerer en betalingsring omkring København at fjerne dynamik og produktivitet fra hovedstadens centrum. Omsætningsnedgangen kan på kort sigt føre til afskedigelser og på længere sigt til virksomhedslukninger. Denne tendens bør ikke brede sig. I London beretter detailhandlen, at betalingsringen især har ramt de mindre butikkers omsætning netop af samme grund valgte Londons borgmester at halvere betalingsområdet fra Desuden ændrer en betalingsring ikke erhvervstrafikkens adfærd, fordi varerne under alle omstændigheder skal frem til butikkerne. Derimod er der tale om en ekstra skat, som i sidste ende havner hos kunderne. Når betalingsringene i Stockholm og London bruges som forbilleder, er det vigtigt at huske, at hverken Sverige eller England har en registreringsafgift, og momsen er lavere. Samtidig viser erfaringerne fra både Stockholm og London, at en stor del af provenuet går til etablering og drift af systemet. Side 15/18

16 Dansk Erhverv mener, at der skal skabes incitamenter til at lade bilen stå f.eks. i form af bedre og billigere kollektiv transport frem for at straffe dem, der ikke har andre muligheder. Det må antages, at de færreste vælger at sidde i kø ind til København, hvis de havde reelle alternativer. Desuden er den kollektive trafik i København ikke gearet til de mange ekstra passagerer, som en kørselsafgift vil give, og samtidig varsler DSB atter takststigninger fra januar Miljø Ændring af lov om kemikalier (Gennemførelse af EU-regler om egenkontrol og oplysnings- og undersøgelsespligt samt skærpede regler om håndhævelse) Formålet med lovforslaget er at sikre, at lov om kemikalier kan gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets nye RoHS-direktiv, der bl.a. stiller krav til virksomheder om, hvordan de skal sikre, at de varer, de producerer eller sælger, overholder fastsatte krav. Formålet med lovforslaget er også at sikre, at tilsynsmyndigheden kan håndhæve lovgivningen, bl.a. sikre regler om selvhjælpshandlinger, tilbagekaldelse og om beslaglæggelse af ulovlige varer. Dansk Erhverv ser ingen problemer med forslaget, da forslaget muliggør en nødvendig tilpasning i forbindelse med implementeringen af det nye RoHs direktiv i dansk lovgivning. Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Betaling af kommunernes indsamling af bærbarebatterier) Ændringsforslaget for Miljøbeskyttelsesloven muliggør, at kommunerne fremover kan opkræve 120 pct. højere gebyrer for at indsamle brugte batterier. Gebyret skal betales af de virksomheder, som markedsfører dem i Danmark. Gebyrstigningen er et resultat af, at kommunerne selv har skønnet deres udgifter og videresendt regningen til virksomhederne. Oversigten over landets 98 kommunernes skønnede udgifter viser så store udsving i indsamlingseffektivitet og meget store udsving i deres skønnede udgifter for at indsamle den samme mængde batterier. Dette indikerer en sandsynlighed for, at kommunerne indsamler ineffektivt, og at deres udgifter skønnes på et alt for løst grundlag. Dansk Erhverv mener, at det er urimeligt, at der er en sandsynlighed for at kommunerne kan opkræve, som de ønsker og uden at behøve at dokumentere deres faktiske udgifter. Miljøstyrelsen har igangsat et projekt, som skal kigge kommunernes praksis igennem på området. Målsætningen for projektet er at få formuleret en række anbefalinger og retningslinjer, der skal styrke indsamlingseffektiviteten og styrke kommunernes evne til at skønne deres egne udgifter. Dansk Erhverv ønsker, at lovforslaget tages af bordet for at afvente projektets konklusioner, så gebyret afstemmes et rimeligt niveau, der afspejler de faktiske udgifter for indsamlingen. Side 16/18

17 Uddannelse Ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og lov om erhvervsuddannelser Regeringen har i sin finanslov for 2012 forudsat, at det nuværende praktikpladstilskud også gælder for uddannelsesaftaler indgået i hele Forslag til ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion AER er en konsekvens heraf og har til formål at forstærke indsatsen for, at flere kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Forslaget indebærer samtidig, at bidraget til AER stiger med 389 kr. til knap kr. pr. fuldtidsmedarbejder. Dansk Erhverv finder, at forslaget først og fremmest skaber en øget omkostning for virksomhederne med en samlet merregning til erhvervslivet på 2,3 mia. kr. de kommende tre år. Det er slet ikke det signal, virksomhederne skal have for at skabe mere vækst, og det er nu engang kun en større vækst, der er med til at sikre, at flere elever kan få en praktikplads. Forslaget har stadig den generende 3 måneders regel, hvor virksomhederne først må indgå uddannelsesaftale 3 måneder før, uddannelsen påbegyndes for at kunne få del i praktikpladstilskuddet og ligeledes bestemmelsen om, at der skal være en periode på 630 dage efter prøvetidens udløb, før sidste bonus i ordningen kan bevilliges, hvilket mange af Dansk Erhvervs virksomheder ikke opnår. Ændring af lov om erhvervsuddannelser (Effektivisering af sagsgangene i Tvistighedsnævnet m.v.) Formålet med forslaget er at effektivisere sagsgangene i Tvistighedsnævnet med henblik på kortere sagsbehandlingstider. Forslaget indebærer bl.a., at antallet af faste medlemmer af nævnet reduceres, ligesom det gøres muligt at foretage en skriftlig behandling af visse typer af sager. Dansk Erhverv finder det positivt, at der gennem denne lovændring gøres forsøg på at nedbringe sagsbehandlingstiden i Tvistighedsnævnet. Ændring af lov om produktionsskoler (Kompetencebevis m.v.) Forslaget indebærer primært, at produktionsskoler skal udfærdige et kompetencebevis for eleverne efter endt skoleophold, hvis den enkelte elev ønsker et sådant. Forslaget følger op på en bred politisk aftale fra juli 2011 om En styrket indsats over for unge ledige. Dansk Erhverv mener, at forslaget er et lille skridt i den rigtige retning, men langt fra nok. Det er nødvendigt med en langt større indsats for de mange unge, der kommer ud af folkeskolen uden de fornødne kvalifikationer til at gå i en erhvervsuddannelse eller blive optaget i gymnasiet. Lovgivning vedrørende indførelse af et fleksibelt loft på 28 elever i klasserne på de gymnasiale uddannelser Forslaget har til formål at øge kvaliteten af de gymnasiale uddannelser. Forslaget indebærer, at der indføres et fleksibelt loft på 28 elever for klassekvotienten i de gymnasiale uddannelser. Side 17/18

18 Dansk Erhverv ser positivt på tiltag, der skal medvirke til at øge kvaliteten i gymnasiets undervisning. Det er vigtigt, at de unge kommer så godt rustet ud af gymnasiet som muligt, og dermed er bedre forberedt til at fortsætte deres uddannelse eller ansættelse i job. Side 18/18

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 353 Offentligt. Gennemgang af skatteudgifter. 4. september 2012

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 353 Offentligt. Gennemgang af skatteudgifter. 4. september 2012 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 353 Offentligt Gennemgang af skatteudgifter SAU 4. september 2012 Oversigt over præsentation Definition af skatteudgifter Eksempler på skatteudgifter Beregning

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love (Retssikkerhedspakke I) (Okt I)

Ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love (Retssikkerhedspakke I) (Okt I) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 2 Offentligt SKATTEMINISTEREN Ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love (Retssikkerhedspakke I) (Okt I) Formålet med lovforslaget er bl.a. at styrke

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2016

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2016 Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2016 19. november 2015 Regeringen indgik torsdag den 19. november aftale om finansloven for 2016 med Dansk Folkeparti,

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0019 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 80 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Afskaffelse af sodavandsafgiften 3. Nedsættelse af ølafgiften 4. Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen

Læs mere

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II)

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II) Skattelovforslags-katalog fra regeringen Regeringen offentliggjorde i går sit lovprogram for det kommende folketingsår. Skatteministeren leverede 24 lovforslag til lovprogrammet. Fokus er ifølge skatteministeren

Læs mere

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Aftalerne om en vækstplan, der skal sikre øget vækst og beskæftigelse i Danmark, er nu fremsat i Folketinget. Aftalerne indeholder en lang række

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 78 Bilag 3 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 201 - Bilag 19 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 19. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 201 forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 709 af 17. september 2013 (alm. del). Thomas Larsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 709 af 17. september 2013 (alm. del). Thomas Larsen Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 709 Offentligt J.nr. 13-4942675 Den 14. oktober 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 709 af 17. september

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. marts 2006.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. marts 2006. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 273 Offentligt J.nr. 2006-318-0508 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 273-278 af 31. marts 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Dato 24. november 2011 Side 1 af 6 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø Sendes til Peter.Bak@Skat.dk Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Høringssvar Høring over lovforslag om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (L 31)

Høringssvar Høring over lovforslag om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (L 31) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Pr. mail: js@skat.dk 24. november 2011 Høringssvar Høring over lovforslag om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (L 31) Skatteministeriet

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

xxx xxx Jeg ser frem til et godt samarbejde med Folketingets partier om det kommende folketingsårs lovgivning.

xxx xxx Jeg ser frem til et godt samarbejde med Folketingets partier om det kommende folketingsårs lovgivning. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 1 Offentligt Forord Statsministerens redegørelse i henhold til Grundlovens 38 afgives i en mundtlig og en skriftlig del. I denne skriftlige del af redegørelsen

Læs mere

Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften

Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften Skatteministeriets Koncerncenter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften Skatteministeriet har anmodet om bemærkninger til forslag til lov om arbejdsskadeafgift.

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Svar på Spørgsmål 212 Offentligt J.nr. 2010-318-0306 Dato: 10. januar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 212 af 13. december 2010.

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Vækstplan DK. Vækstplan DK PwC. 26. februar 2013 Slide 1

Vækstplan DK. Vækstplan DK PwC. 26. februar 2013 Slide 1 Kære læser Regeringen har i dag fremlagt forslag til Vækstplan DK. Planen indeholder en række forslag til lempelser på skatte- og afgiftsområdet. Vi skitserer her de væsentligste elementer. Det skal dog

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende Grundnotat, høringsskema

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1 Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 12 Offentligt Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat 1 DEBAT OM TOPSKAT 2 SOMMERENS DEBAT OM TOPSKAT Der har hen over sommeren

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 6. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Kommentarer til forslag til lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0)

Kommentarer til forslag til lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0) Internt DI-notat Til: Fra: Tine Roed/Skat MISV/DI Transport Kopi: Dato: 24. marts 2009 DI-Sagsnr.: Vedr.: Kommentarer til forslag til lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0)

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C 2300 København S Hvidovre, den 18. oktober 2012 Sag 2-2012-01337 Dok. 99754/me Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

April 2013. Skatteministeriet, Departementet

April 2013. Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste April 2013 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 11.5.16 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at sanere

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014

(Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014 (Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0161737 Senere ændringer til forskriften LBK nr 11 af 06/01/2014 LBK nr 185 af 18/02/2014 LBK

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014 Notat Juni 2014 Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat Det strukturelle provenu fra øvrig selskabsskat 1 blev genberegnet i forbindelse med Økonomisk Redegørelse, maj 2014, hvilket gav anledning til

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 41 - Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L 41 - Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget L 41 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2008-321-0010 Dato: 25. november 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 41 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven.

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Juni 2013. Skatteministeriet, Departementet

Juni 2013. Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste Juni 2013 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring.

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Skatteministeriet 22. november 2011 Høring over L 31 2011-12 Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Telefon, computer med tilbehør og datakommunikation Computer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af delaftale om Vækstplan.dk

Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af delaftale om Vækstplan.dk Orientering Modtagere af E-News 22. april 2013 Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af delaftale om Vækstplan.dk Regeringen indgik søndag den 21. april 2013 delaftale med Venstre, Konservative, Liberal

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning 18. juni 2012 Nyhedsbrev Skat Vedtagelse af L 173 om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v. Regeringen har nu vedtaget lovforslag L 173. De endelige regler svarer til, hvad vi tidligere har

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Skatteministeriet 26. marts 2009 Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet 26. marts 2009 Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet 26. marts 2009 Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedr. lovforslagene på Skatteministeriets område til udmøntning af skatteaftalen (Forårspakke 2.0) Hermed Ældre Sagens

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 11 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 11 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 11 Offentligt 5. maj 2009 JARA/KKo Folketingets Skatteudvalg Att.: Liza Christensen Christiansborg 1240 København K Forårspakke 2.0 L 195-207 DI sendte d. 26. marts en række

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah. L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer

Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah. L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer har modtaget L 31 om ændring af ligningsloven, herunder ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere