Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens lovkatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens lovkatalog"

Transkript

1 Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens lovkatalog 30. november 2011 Indhold Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens lovkatalog... 1 Beskæftigelse... 3 Ændring af lov om aktiv socialpolitik. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsloven... 3 Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og flere andre love... 3 Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats... 3 Ændring af lov sygedagpenge... 3 Lov om vikarers ansættelsesforhold... 4 Ændring af ferieloven... 4 Social- og Integration...5 Ændring af lov om social pension...5 Sundhed og forebyggelse...5 Ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet...5 Ændring af sundhedsloven... 6 Fravær af forebyggelsesindsats i regeringsgrundlaget... 6 Fravær af diagnosegaranti i regeringsgrundlaget... 6 Økonomi og indenrigs... 6 Ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven... 6 Erhverv og Vækst... 7 Ændring af lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark... 7 Lov om oprettelse af mæglings- og klageorganet for ansvarlig virksomhedsadfærd... 7 Lov om Offentlig Digital Post... 7 Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet... 8 Skat og afgift... 8 Gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v Ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven samt lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove... 9 Ændring af ligningsloven... 9 SBP Side 1/18

2 Ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love... 9 Ændring af ligningsloven og forskellige andre love Ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas Ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love Ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af ledningsført vand og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v Ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven Ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v Ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og forskellige andre love Ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af svovl Ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler Ændring af tobaksafgiftsloven Lov om afgift af skadesforsikringer Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen i forbindelse med visse udenlandske forhold Ændring af ligningsloven og forskellige andre love Ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love Lov om afgift af udbetalte erstatninger ved arbejdsskade Transport Lov om en trængselsafgift i Hovedstaden Miljø Ændring af lov om kemikalier Ændring af lov om miljøbeskyttelse Uddannelse Ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og lov om erhvervsuddannelser Ændring af lov om erhvervsuddannelser Ændring af lov om produktionsskoler Lovgivning vedrørende indførelse af et fleksibelt loft på 28 elever i klasserne på de gymnasiale uddannelser Den 29. november præsenterede regeringen sit lovkatalog for indeværende folketingssamling. Lovkataloget er en oversigt over planlagte lovforslag, hvor det er angivet, hvad lovforslaget indeholder, og hvornår det vil blive fremsat i Folketinget. Med de detaljerede kommentarer giver Dansk Erhverv en nærmere vurdering af, hvad forslagene ventes at komme til at indeholde, og hvordan Dansk Erhverv ser på dem. Side 2/18

3 Lovkataloget afspejler regeringsgrundlaget og finanslovsaftalerne, som Dansk Erhverv tidligere har udarbejdet detaljerede vurderinger af. Nedenstående kommentarer skal derfor betragtes som et supplement til de hidtidige vurderinger. Beskæftigelse Ændring af lov om aktiv socialpolitik. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsloven Lovforslaget afskaffer de såkaldte fattigdomsydelser, som starthjælp, kontanthjælpsloftet mv. Dansk Erhverv er imod ændringen. Loven vil svække incitamentet for personer på overførselsindkomst til at komme ind på arbejdsmarkedet, idet beskæftigelse for mange vil medføre et indtægtstab. Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og flere andre love Lovforslaget er en udmøntning af den tilbagetrækningsaftale, som den tidligere regering indgik med Radikale og Dansk Folkeparti. Efterlønsalderen forhøjes, og efterlønsperioden forkortes. Derudover vil personer, som ikke vil benytte sig af de muligheder, som den nye efterlønsordning giver, kunne få tilbagebetalt indbetalte efterlønsbidrag. Dansk Erhverv støtter lovforslaget, som vil fremme incitamentet for ældre til at blive længere på arbejdsmarkedet. Dansk Erhverv foreslår, at tilbagebetalingen af efterlønsbidraget finder sted over tre rater i stedet for, som foreslået, på én gang for på den måde at stimulere forbruget. Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslaget indebærer en forlængelse af dagpengeperioden med et halvt år for ledige, der opbruger dagpengeretten i 2. halvår af Herudover indebærer forslaget bl.a. også, at ufaglærte og faglærte samt ledige med forældet uddannelse skal have adgang til 6 uger selvvalgt uddannelse uden prisloft. Dansk Erhverv er positiv over for forslaget, selvom dagpengeperioden unødigt midlertidigt forlænges. Det er positivt, at prisloftet for kurser for lediges selvvalgte 6 ugers uddannelse ophæves. Det vil forbedre lediges muligheder for at tage en uddannelse, der gør det muligt at komme hurtigere i arbejde. Ændring af lov sygedagpenge (Ændring af frist for anmeldelse af sygefravær samt mere effektiv udsendelse af oplysningsskema) Lovforslaget forventes blandt andet at indebære, at arbejdsgiverens frist for at anmelde sygefravær overfor kommunen udvides fra 4 til 5 uger. Side 3/18

4 Dansk Erhverv har arbejdet for denne ændring, idet man hermed undgår overflødige anmeldelser, når arbejdsgiverperioden fra 2. januar 2012 udvides fra 21 til 30 dage. Lov om vikarers ansættelsesforhold Forslaget gennemfører EU-direktiv 2008/104/EF om vikararbejde, der regulerer nationale lønog ansættelsesvilkår for bureauvikarer i Danmark, som udsendes af et vikarbureau til at arbejde midlertidigt i en virksomhed. Den danske stat og Dansk Erhverv har gennem mange år været modstandere af direktivet, da det griber ind i det danske aftalesystem, der regulerer danske lønog ansættelsesvilkår. Direktivet skulle have været implementeret senest 5. december 2011, men er blandt andet forsinket på grund af Folketingsvalget. Direktivets væsentligste nyskabelse er et såkaldt ligebehandlingsprincip, der medfører, at bureauvikarer fremover som udgangspunkt skal have samme væsentlige løn og ansættelsesvilkår, som var man ansat direkte i kundevirksomheden. Staterne kan dog tillade, at er afviges fra dette princip, blandt andet hvis vikararbejdet er omfattet af en overenskomst, der yder bureauvikarerne en passende beskyttelse. Det nærmere indhold af den danske lovgivning, der skal implementere direktivet, kendes endnu ikke. Dansk Erhverv lægger stor vægt, at direktivet implementeres på en sådan måde, at det danske aftalesystem og gældende vikaroverenskomster respekteres. Dansk Erhverv advarer mod at over-implementere direktivet ved at give bureauvikarer flere rettigheder end dem, der er grundlag for i direktivet. Endelig er det en væsentlig prioritet for Dansk Erhverv, at direktivet ikke pålægger vikarbureauerne og kundevirksomhederne flere nye administrative byrder end højst nødvendigt, da det vil gøre det mere besværligt at anvende bureauvikarer. Det overordnede hensyn må være, at vikarbureauerne også fremover har gode muligheder for at skabe beskæftigelse og udgøre et springbræt til arbejdsmarkedet for mange unge, ledige, m.v. og samtidig sikre kundevirksomhederne en ekstra fleksibilitet, der kan bidrage til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne. Ændring af ferieloven Lovforslaget kommer på baggrund af en EU-dom om retten til erstatningsferie ved sygdom under ferie. Det nærmere indhold af lovforslaget er stadig under overvejelse. Dansk Erhverv arbejder for, at en ændring af ferielovens regler om erstatningsferie ikke bevirker, at arbejdsgiverne alene skal bære omkostningerne ved, at den danske ferielov eventuelt ikke er i overensstemmelse med Arbejdstidsdirektivet. Side 4/18

5 Social- og Integration Ændring af lov om social pension Lovforslaget er en udmøntning af den tilbagetrækningsaftale, som den tidligere regering indgik med Radikale og Dansk Folkeparti. Folkepensionsalderen forhøjes til 67 år, og nedslidte ældre får mulighed for at få seniorførtidspension i stedet for muligheden af at gå på efterløn. Dansk Erhverv støtter lovforslaget, som vil fremme incitamentet for ældre til at blive længere på arbejdsmarkedet. Sundhed og forebyggelse Ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Forslaget forpligter private hospitaler og klinikker til at afholde udgiften til patienterstatningsudbetalinger for patientskader hidrørende fra disses ydelser. Regionerne friholdes hermed for denne udgift. Dansk Erhverv er grundlæggende tilhænger af, at sundhedsvæsenets aktører tager ansvar for egne fejl og mangler i patientbehandlingen. Det gælder i forhold til fejloperationer, komplikationer, uhensigtsmæssig eller mangelfuld information til patienter og pårørende samt lægemiddelskader. Dansk Erhverv finder det imidlertid dybt problematisk, at privathospitalerne udpeges som de eneste aktører, der skal finansiere patienterstatningsudbetalinger for patientskader. Det er ikke rimeligt, at privathospitalerne behandles anderledes end andre private og offentlige aktører, når det drejer sig om patienterstatninger. Det gælder eksempelvis private aktører såsom praktiserende læger, speciallæger, jordmødre, psykologer, ergo- og fysioterapeuter. Dansk Erhverv bakker derfor op om et tidligere forslag fra Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker (BPK) om en samlet reform af Patientskadeforsikringsordningen, som bl.a. er baseret på følgende: - Alle både offentlige og private sundhedsaktører, der i dag er omfattet af patientforsikringsordningen, skal i fællesskab finansiere ordningen. - Sundhedsaktørernes andel af finansieringen af patientforsikringsordningen skal stå i forhold til den volumen, den enkelte sundhedsaktør udgør af det samlede sundhedsvæsen, således at de mindste aktører betaler mindst og de største mest. - Finansieringen af ordningen skal indrettes således, at sundhedsaktørerne har et incitament til at minimere patientskader. Det vil også sige, at de aktører, der forårsager flest erstatninger, skal betale mere end dem, der forårsager færrest. Side 5/18

6 Ændring af sundhedsloven (Differentieret behandlingsgaranti) Lovforslaget vedrører en differentieret behandlingsgaranti, hvorefter de mest alvorlige lidelser skal behandles hurtigere end andre lidelser. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen fra oktober I dag gælder behandlingsgaranti på 1 måned, hvilket har bidraget til et effektivt sundhedssystem. Dansk Erhverv er imod en differentiering af behandlingsgarantien, hvis det indebærer, at erhvervsaktive borgere skal vente endnu længere på behandling. Det er nødvendigt med et effektivt sundhedssystem, der sikrer hurtig behandling af patienterne, selvom de ikke er livstruende. Knælidelser og rygproblemer er eksempler på lidelser, som ikke er livstruende, men som ofte er ubehagelige og smertefulde lidelser, der i flere måneder kan holde erhvervsaktive borgere væk fra arbejdsmarkedet. Fra en ren økonomisk synsvinkel vil de eventuelle besparelser, der kan opnås ved at lade borgere med knæ- og ryglidelser vente en måned mere på behandling, i stedet indebære, at omkostningerne til sygedagpengeudbetalinger vil udligne den forventede besparelse. Fravær af forebyggelsesindsats i regeringsgrundlaget Regeringen har i finansloven afsat 300 mio. kr. til forebyggelsesindsatsen, hvilket Dansk Erhverv finder er en god begyndelse. Dansk Erhverv noterer sig imidlertid, at regeringen ikke har fundet det nødvendigt med lovændring, der vil indebære særlige nationale mål for forebyggelsesindsatsen, det gælder eksempelvis styrket sundhedstjek af borgere på arbejdsplads og på jobcentre. Fravær af diagnosegaranti i regeringsgrundlaget Regeringen har tidligere tilkendegivet, at man ønskede at sætte fokus på hurtigere diagnose for danske patienter. Dansk Erhverv noterer, at regeringen ikke har fremsat forslag hertil. Dansk Erhverv prioriterer et hurtigt og effektivt sundhedssystem, der sikrer, at danske patienter får adgang til hurtig diagnose og behandling, hvilket vil indebære hurtigere tilbagegang på arbejdsmarkedet. Økonomi og indenrigs Ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (ophævelse af pligt til konkurrenceudsættelse) Lovforslaget ophæver økonomi- og indenrigsministerens bemyndigelse til at fastsætte regler for kommuner og regioner om konkurrenceudsættelse. Med lovændringen sender regeringen et signal om, at den ikke vil give fuld prioriteret til udvikling af det offentligt-private samarbejde. For Dansk Erhverv er det afgørende, at der bliver formuleret klare og bindende målsætninger om at øge andelen af opgaver, der skabes åben konkurrence om det vil sige mål for udviklingen af det offentligt-private samarbejde. Øget konkurrence om offentlige opgaver er en vigtig vej til at sikre en fortsat effektivisering, innovation og kvalitetsudvikling af velfærdssamfundet. Side 6/18

7 Erhvervslivet har brug for et klart signal om, at regering, kommuner og regering vil prioritere det offentligt-private samarbejde. Det er forudsætningen for, at virksomhederne investerer i nye innovative servicetilbud, udvikling af velfærdsteknologi mv. Hvis regeringen vil noget med de pæne ord i regeringsgrundlaget om offentligt-privat samarbejde, så er der brug for, at der bliver sat en klar retning. Der er gode erfaringer med aftaler mellem kommuner og regering. Det har vist sig som et godt instrument, når alle parter tager aktivt ejerskab og ikke mindst at man lokalt får drøftet, hvor øget konkurrence giver bedst mening. Derfor opfordrer Dansk Erhverv regeringen til at indgå nye aftaler med Danske Regioner og Kommuner om øget konkurrenceudsættelse. Erhverv og Vækst Ændring af lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (Indførelse af regler om nye internetdomæner med geografiske navne) Forslaget har til formål at medvirke til at sikre danske interesser i forbindelse med introduktion af nye internetdomæner, som har tilknytning til Danmark. Dansk Erhverv finder det nuværende domænesystem særdeles godt. Der er lave administrationsomkostninger forbundet herved, få klager over systemet, og der er et samlet branding aspekt i at have et.dk-toplevel domæne fremfor mange forskellige toplevel domænenavne med dansk referencer. Samtidigt må det konstateres, at der er mere end 1 mio. hjemmesider, som benytter.dk. En kommende lovgivning med multiple geografisk reference i Danmark, som f.eks..aarhus,.skagen mv. skal ske under hensyntagen til ikke at påføre virksomheder dobbeltudgifter eller administrative besværligheder i forbindelse med at opretholde sin domæneprofil. Lov om oprettelse af mæglings- og klageorganet for ansvarlig virksomhedsadfærd Med lovforslaget oprettes et mæglings- og klageorgan, der kan behandle klager over eventuelle brud på menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø, korruption m.v. Mæglings- og klageorganet vil desuden kunne tage sager op af egen drift. Forslaget bygger på anbefalinger fra Rådet for samfundsansvar, retningslinjer fra OECD samt FN-anbefalinger. Forslaget følger også op på aftalerne om finansloven for Dansk Erhverv vurderer, at det er fornuftigt at oprette et mæglings- og klageorgan for ansvarlig virksomhedsadfærd. Det kan øge stakeholders adgang og relation til virksomheder, og dermed i sidste ende styrke virksomhedernes handlinger på feltet. Dansk Erhverv finder det naturligt, at erhvervs- og arbejdsgiverorganisationerne bliver repræsenteret i organet via DA. Lov om Offentlig Digital Post Lovforslaget skal sikre en klar retstilstand vedrørende retsvirkningerne ved digital kommunikation mellem på den ene side borger og virksomheder og på den anden side myndighederne. Side 7/18

8 Lovforslaget skal endvidere skabe hjemmel til, at det gøres obligatorisk for borgere og virksomheder at være tilsluttet til det digitale postsystem. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget. Det er i samfundets interesse, at digitaliseringen styrkes i relationen mellem det offentlige og henholdsvis borgerne og virksomhederne. Derfor er det i gode tråd med Dansk Erhvervs vurdering, at tiden er moden til at gøre det obligatorisk at være tilsluttet et digitalt postsystem. Et obligatorisk postsystem stiller store krav til dets brugervenlighed og tilgængelig herunder stabilitet, idet det vil være virksomhedernes livsnerve til det offentlige. Her er der ikke råd til længerevarende nedbrud i systemet. Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet Forslaget indebærer, at Teknologirådet nedlægges. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for Dansk Erhverv finder det naturligt, at en ny regering ønsker at gennemgå ordninger, institutioner og råd for at se, hvordan det kan optimeres, og tage handling derpå. Med 25 år på bagen har Teknologirådet gjort sit arbejde, og nu skal der andre kræfter til at gøre Danmark til et førende innovations- og teknologisamfund. Rådet har skabt debatter og rapporter, hvilket har været relevant for en tid. Men situationen har ændret sig, og Dansk Erhverv kan godt anvende midlerne til handlingsorienteret initiativer for at fremme vækst, innovation og teknologi frem for snak. Skat og afgift Gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v. Forslaget vedrører gennemførelsen af to EU-direktiver om henholdsvis inddrivelsesbistand og udveksling af oplysninger og andet administrativt samarbejde i skattesager. Desuden indebærer forslaget, at en række anbefalinger fra Global Forum on Transparency and Exchange of Information gennemføres ved tilvejebringelse af ejeroplysninger om selskaber, der ikke er aktie- og anpartsselskaber, og om kommanditselskaber. Endelig indebærer forslaget, at der indføres sanktioner for overtrædelse af de særlige indberetningspligter, der vedrører EU s rentebeskatningsdirektiv. Dansk Erhverv vil især fokusere på eventuelle retssikkerhedsmæssige problemstillinger i den forbindelse. Side 8/18

9 Ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven samt lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove (Afskaffelse af fradrag for formueforvaltningsomkostninger og nedsættelse af loftet for indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension m.v.) Forslaget indebærer, at pensionsinstitutterne fremover ikke vil kunne fratrække formueforvaltningsomkostninger i grundlaget for pensionsafkastskatten. Forslaget indebærer endvidere, at loftet for fradragsberettigede indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension nedsættes fra årligt kr. til kr. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for Dansk Erhverv er imod afskaffelse af fradraget for formueforvaltningsomkostninger, idet ændringen indebærer en bruttobeskatning, der er et brud med de generelle principper i dansk skatteret om, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal være adgang til at fratrække de omkostninger, der medgår til at generere indkomsten. I Dansk Erhvervs optik er der også visse problemer med sænkningen af loftet for indbetaling til ratepension til kr. Men ud fra præmissen om, at der som bunden opgave jf. regeringsgrundlaget skal hentes nye indtægter for i alt ca. 5 mia. kr., så er indbetaling til ratepensioner et forholdsvis fornuftigt sted at hente de 1,9 mia. kr. heraf. For Dansk Erhvervs accept af de nye regler er det dog ufravigelige betingelser, at 1) livrenter efterlades uberørt, 2) den for selvstændigt erhvervsdrivende afgørende vigtige ophørspensionsordning fastholdes, 3) at 30 pct. overgangsreglen for selvstændige erhvervsdrivende fastholdes frem til 2015 og 4) eksisterende kollektive overenskomster ikke berøres før disses udløb. Alt dette er bekræftet af Skatteministeriet i høringsnotat. Ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) Forslaget indebærer, at selskaber og selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, får mulighed for at få udbetalt skattekreditter, dvs. skatteværdien af underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsaktiviteter. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for Dansk Erhverv støtter forslaget, der er et af de væsentlige vækstskabende initiativer i finansloven. Dog foreslår vi skattekreditterne også udbredt til innovation. Ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier og justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne) Forslaget indebærer, at grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier efter den såkaldte pengetankregel sættes ned fra 75 pct. til 25 pct. Forslaget indebærer endvidere, at rentefradragsbegrænsningsreglerne strammes. Forslaget Side 9/18

10 følger op på aftalerne om finansloven for Dansk Erhverv er kraftigt imod forslaget, der får stor negativ betydning for mange virksomheder. Mange reelle driftsvirksomheder rammes fremover af ændringen af den såkaldte pengetankregel. Stramningen er også problematisk, fordi det ikke er et element af finansloven, der giver noget særligt provenu. Det er mest symbolpolitik men en meget skadelig en af slagsen. Mange af landets ca familieejede virksomheder vil blive tømt for likviditet og kapital på grund af skattebetalingerne enten fordi virksomhederne vil trække store udbytter ud før generationsskiftet, eller fordi de skal betales via den skærpede beskatning. Ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen, ophævelse af skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger, ophævelse af skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer, justering af BoligJobordningen og tillæg til grøn check) Forslaget indebærer afskaffelse af multimediebeskatningen, samt genindførelse af beskatning af fri telefon, computer og internetadgang med udgangspunkt i reglerne før Forårspakke 2.0. Endvidere indebærer forslaget en ophævelse af skattebegunstigelsen af medarbejderaktieordninger med henblik på, at al løn beskattes ens. Desuden foreslås skattefriheden af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Forslaget indebærer endvidere en marginal justering af BoligJobordningen for Loftet over børne- og ungeydelsen ophæves. Endelig indføres fra 2013 en supplerende grøn check til familier med lave indkomster. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget og aftalerne om finansloven for Dansk Erhverv har længe arbejdet for afskaffelsen af multimedieskatten. Det er derfor positivt, at denne skat nu forsvinder. Desværre er det på bundlinjen et meget grumset resultat og reelt kun en mindre lettelse, fordi mange fortsat vil rammes af skat på fri telefon. Det virker decideret molboagtigt ikke mindst set i lyset af at regeringen har budgetteret med en skattelettelse på 450 mio. kr. i denne sag. Dansk Erhverv er modstander af ophævelsen af skattefradraget for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. Dansk Erhverv kvitterer for at Boligjobordningen opretholdes i 2012, hvorved der på kort sigt sikres arbejdsro for de involverede udbydere og efterspørgere. Vi er modstander af, at hele servicedelen af Boligjobordningen skylles ud med badevandet, når ordningen efter planen i 2013 erstattes en ny energirenoveringsordning. Vi ser tværtimod gerne, at man i højere grad kopierer den succesfulde svenske ordning, hvor både beløbsgrænse og støttesats ligger væsentlig højere end i Danmark, og hvor familierne ikke selv skal lægge penge ud. Uanset hvilken Boligjobordning eller energirenoveringsordning der gælder i 2012 og fremover, er det for Dansk Erhverv komplet uforståeligt, hvorfor sommerhuse beliggende i Danmark ikke er omfattet af ordningen. Det er jo et personbåret fradrag med en overgrænse på kr., og det er svært at se, hvorfor det skulle være en politisk opgave at blande sig i, om en vilkårlig person bruger dette fradrag helt eller delvis i Side 10/18

11 helårsboligen eller i sommerhuset. Konkret har Dansk Erhverv derfor foreløbigt uden held foreslået, at Boligjobordningen i 2012 udvides til også at kunne anvendes på sommerhuse. Dansk Erhverv er modstander af den tekniske indretning af den grønne check, i og med den er indtægtsgradueret og dermed giver nogle uheldige virkninger for den sammensatte marginalskat i de nederste dele af indkomstskalaen. Vi havde gerne set denne kompensation delt ud over hele indkomstskalaen eller allerbedst burde årsagen til kompensationen i stedet fjernes, nemlig de stigende punktafgifter i 2012, der vender den tunge ende nedad. I forvejen er det netop i den indirekte beskatning og forbrugsbeskatningen, at det danske skattesystem p.t. skiller sig mest negativt ud i forhold til vores nabolande. Ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas (Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.) Med forslaget forhøjes afgiften på NOx for at nedbringe luftforureningen og de skadelige virkninger for mennesker, natur og miljø. Desuden indebærer forslaget skærpede krav til måling af udledninger, som medfører, at flere NOx udledende energianlæg i Nordsøen vil blive pålagt afgiften. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget og finansloven for Dansk Erhverv peger på, at NOx-afgiften skal ses i sammenhæng med andre øgede afgifter, det generelt alt for høje prisniveau i Danmark og verdens højeste forbrugsskattetryk og ditto grønne afgifter. En øget pris på produktion af varme og el rammer bredt, og gør alting en lille smule dyrere for slutkunderne. Generelt er hensigten med NOx-afgiften dog positiv, idet NOx har negative effekter for mennesker og miljø. På den baggrund foreslår Dansk Erhverv konkret en evaluering af afgiftsforhøjelsens effekt efter en periode, så det kan efterprøves, om den øgede afgift har haft sundhedsgavnlig effekt, og ikke blot indvirker positivt på statens provenu. Ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love (Afgiftsforhøjelser på chokolade, sukkervarer, is, sodavand, tobak,øl og vin) Dansk Erhverv beklager regeringens forslag om at forhøje afgifterne på en lang række grænsehandelsfølsomme varer. Afgiftsforhøjelserne vil øge danskernes incitament til at flytte en større andel af deres indkøb uden for landets grænser eller blive fristet af illegal handel, hvilket vil koste omsætning og arbejdspladser i den danske dagligvarehandel. Dertil opstår der typisk en lagereffekt, hvor danskerne køber ind i så store mængder, at det medfører et øget forbrug. Dermed udvandes regeringens argument om en sundhedseffekt af afgiftsforhøjelserne. Desuden vil den danske statskasse gå glip af provenu fra moms og afgifter, indkomstskatter samt selskabsskatter fra virksomhederne. Endelig er det ikke realistisk for de berørte virksomheder at nå at implementere afgiftsforhøjelserne allerede pr. 1. januar 2012, hvorfor Dansk Erhverv kraftigt anmoder om udskydelse til 2. Side 11/18

12 kvartal For uddybende bemærkninger henvises til Dansk Erhvervs høringssvar fra 24. november 2011 vedr. lovforslaget. Ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af ledningsført vand og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Regulering af de løbende bilafgifter og andre afgifter m.v.) Forslaget indebærer regulering af afgiftssatserne i brændstofforbrugsafgiftsloven, forbrugsafgiftsloven, vandafgiftsloven og vægtafgiftsloven med det formål at kompensere for, at afgifterne i en årrække ikke har været indeksregulerede og dermed fulgt med den almindelige prisudvikling. Forslaget indeholder desuden en forenkling af reglerne for betaling afafgift af elektriske glødelamper. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for Dansk Erhverv peger på, at inflationen hæves med det afgiftsprovenu, der hentes ind via indekseringen. De omfattede afgifter i L34 er dog ikke pålagt ligeså grænsehandelsfølsomme varer som i L33. Men på bundlinjen sker der overvæltning i forhøjede forbrugerpriser og dermed øget inflation og udhulet købekraft. Konkret foreslår Dansk Erhverv en senere ikrafttræden end januar 2012, da der fra lovens vedtagelse og til ikrafttrædelsen er en urimeligt kort frist, jf. bl.a. at butikskædernes tilbudsaviser har deadline ca. 4 uger før udgivelse. Derfor vil ikrafttrædelse efter 1. februar 2012 være mere rimelig, og vil ikke have nævneværdige provenumæssige konsekvenser. Vedrørende harmonisering af punktafgiftslove bakker Dansk Erhverv op om ændringen af glødepæreafgiftsloven. Der ville formentligt kunne foretages den samme gennemgang i en række punktafgiftslove med henblik på at sanere i de meget specifikke bestemmelser og mere overordnet pålægge en afgift et oprydningsarbejde, som Skatteministeriet tidligere i 2011 har annonceret påbegyndelsen af. Dansk Erhverv kvitterer også for, at vægtafgifterne i lovforslaget ikke forhøjes på lastbiler, der er omfattet af vejbenyttelsesafgiften. Ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven (Ændret afkastbeskatning af pengeinstitutordninger placeret i unoterede aktier og ved personers ophør af skattepligt, harmonisering af fristen for afregning af institutskat og individskat ved pensionsinstitutters ophør af skattepligt, mulighed for uden afgift at stoppe udbetalingen af en livsvarig alderspension m.v.) Forslaget indebærer for det første en række ændringer af pensionsafkastbeskatningsloven, der dels vedrører opgørelsen af afkastet af rate- og kapitalpensioner placeret i unoterede aktier, dels periodiseringen af afkastet ved ind- og udtræden af skattepligt. For det andet foreslås en ændring af pensionsbeskatningslovens regler for udbetaling af livsvarige livrenter, sådan at udbetalingerne fra en livsvarig livrente kan sættes midlertidigt i bero, og sådan at udbetalingen af størstedelen af livrenten ikke kan ske over en kort årrække. Dansk Erhverv afventer det konkrete lovforslag før stillingtagen. Side 12/18

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 2 Offentligt J.nr. 2012-321-0022 Dato: 15-08-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Økonomisk oversigt...5 Initiativer...6 1. Skattelettelser til borgere og erhvervsliv...6 1.1 Selskabsskatten sænkes til 15 procent...6 1.2 Topskatten fjernes...7 1.3

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 22. april 2009 Til Folketingets - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke 3. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og overordnet vurdering... 1 2. Skatteområdet... 2 3. Forkortelse af offentlige

Læs mere

Erhvervsvilkår og finansiering

Erhvervsvilkår og finansiering 9. november 2011 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2011 Dansk Erhverv glæder sig over finanslovsaftalen for 2011. Vækstinitiativer, der vil styrke konkurrenceevne Aftalen

Læs mere

DI Nyhedsbrev: Lovkatalog for 2014-2015

DI Nyhedsbrev: Lovkatalog for 2014-2015 Den 7. oktober 2014 DI Nyhedsbrev: Lovkatalog for 2014-2015 1. Overordnet vurdering Regeringen har i dag fremlagt sit lovkatalog for den kommende samling. Udmøntning af politiske aftaler Der mangler nye

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Mindre bureaukrati - helt konkret!

Mindre bureaukrati - helt konkret! Mindre bureaukrati - helt konkret! Liberal Alliances afbureaukratiseringskatalog Oktober 2012 Mindre bureaukrati helt konkret! 1 Liberal Alliances afbureaukratiseringskatalog: Snærende regler og unødigt

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget J.nr. 13-0161737 Den 31. oktober 2013 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999 i:\september-99\samlet-generationsskifteudv.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999 RESUMÈ BETÆNKNING FRA GENERATIONSSKIFTEUDVALGET RUMMER INGEN ANBEFALINGER Generationsskifteudvalget

Læs mere

Skatteministeriets forenklingsredegørelse

Skatteministeriets forenklingsredegørelse Skatteministeriets forenklingsredegørelse Skatteministeriet Maj 2003 Udgiver: Skatteministeriet København 2003 Tryk: Scanprint ISBN: 87-90922-41-7 ISBN: 87-90922-42-5 (Internet) Pris: 30,00 kr. Yderligere

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE AUGUST 29 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS HVIS VI VIL HAVE, AT ALT SKAL

Læs mere

Kapitel 9: Skatter og Afgifter

Kapitel 9: Skatter og Afgifter Kapitel 9: Skatter og Afgifter 9.1 Indledning Skatternes primære funktion er at finansiere de offentlige udgifter. Skatternes størrelse og systemets indretning afhænger derfor først og fremmest af de politiske

Læs mere

Kandidatmappe. Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011

Kandidatmappe. Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011 Kandidatmappe Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011 1 Indholdsfortegnelse Overblik over indtægter og udgifter 3 Overblik over DREAM-analyse 10 Overblik over familietypeberegninger

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder:

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder: Februar 2009 Så er Skattekommissionens forslag offentliggjort, og ikke overraskende skal en stor del af finansieringen hentes via en begrænsning af boligejernes rentefradrag, og erhvervslivet må lægge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Aftaler om Finansloven for 2012

Aftaler om Finansloven for 2012 Aftaler om Finansloven for 2012 November 2011 Aftaler om Finansloven for 2012 November 2011 Aftaler om Finansloven for 2012 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2012 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2005

Dansk Økonomi Forår 2005 Dansk Økonomi Forår 2005 Konjunkturvurdering Indkomstoverførsler og velfærdsstaten Danish Economy Spring 2005 English summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Pris 140 kr. inkl. moms ISBN 87-89027-49-3

Læs mere

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar Tag ansvar 2020 Radikale Venstres genopbygningsplan Tag ansvar TAG ANSVAR 2020 - Radikale Venstres økonomiske 2020-plan Med ti års fejlslagen økonomisk politik og en global krise er mange ting forandret.

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere