Å r s r a p p o r t F o r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r"

Transkript

1 Å r s r a p p o r t F o r

2 Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning Præsentation af virksomheden Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Finansielle nøgletal Forventninger til kommende år Målrapportering Målrapporteringens første del skematisk oversigt Målrapporteringens anden del uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for reservation Regnskab Anvendt Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen hen over året Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Påtegning af det samlede regnskab Bilag til årsrapporten Supplerende noter 30-2-

3 -3- Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1: Omkostninger og resultatkrav Figur 1: Indtægter og omkostninger Figur 2: Balancens sammensætning Figur 3: Egenkapitalens sammensætning Figur 4: Låneramme og SKB-gæld Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/ydelser Tabel 4: Reservation Regnskabstabeller Tabel 5: Resultatopgørelse Tabel 6: Resultatdisponering Tabel 7: Balancen Tabel 8: Egenkapitalforklaring Tabel 9: Inddækning af merforbrug Tabel 10: Bevillingsregnskab Obligatoriske noter Note 1: Personaleomkostninger Note 2: Immaterielle anlægsaktiver Note 3: Materielle anlægsaktiver Note 4: Hensatte forpligtelser Obligatoriske bilag Bilag 1: Årets resultatopfyldelse Bilag 4b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97) Bilag 7: Afsluttede projekter Bilag 8: Igangværende anlægsprojekter Bilag 9: Nøgletal Øvrige tabeller Bilag 10: Aktivitetsoplysninger Bilag 11: Klare mål for brugerrettede opgaver Bilag 12: Metode til omkostningsfordeling Supplerende noter til regnskabet Note S1: Gebyrer Note S2: Ekstraordinære indtægter Note S3: Anden kortfristet gæld

4 -4-1. Beretning 1.1. Præsentation af virksomheden Statens Museum for Kunst er en statsinstitution på Kulturministeriets område. Museet drives i henhold til museumsloven, og har til opgave at belyse den danske og udenlandske billedkunst, fortrinsvis fra den vestlige kulturkreds efter år For den danske kunsts vedkommende skal museet anlægge og opretholde repræsentative samlinger. Museet skal synliggøre og perspektivere samlingerne ved at deltage i internationalt samarbejde. Museets samlinger danner grundlag for forskning og alment oplysende virksomhed. Statens Museum for Kunst er Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Museets samlinger består af malerier og skulpturer (hvoraf godt er deponerede, herunder ca. 800 på de kongelige slotte), ca kunstværker på papir (tegninger, grafik, fotos, gouacher m.m.), samt gipsafstøbninger af figurerne fra antikken, middelalderen og renæssancen. Museet har indgået en resultatkontrakt med Kulturministeriet for perioden Museet vil i de kommende år have speciel fokus på: at have flere besøgende, samt øge kendskabet til museet at arbejde for at museets organisatoriske og personlige kompetencer er til stede nu og i fremtiden at sikre at museet har effektive arbejdsprocesser, og at museet kan flyttes i takt med at museets viden vokser og de eksterne krav ændres at søge at øge museets egenindtjening gennem samarbejde med erhvervslivet, og udnytte de kommercielle muligheder, som museet har 1. Mission Statens Museum for Kunst skal berige og bevæge mennesket gennem kunsten. Formuleringen gennem kunsten understreger, at alt arbejde på museet udspringer fra kunsten. Det er museets opgave at bruge kunsten på en måde, så den er væsentlig og relevant i vores nutid og bevares for vores eftertid. Kunsten skabes af mennesker og værdsættes af mennesker. Statens Museum for Kunst skal berige. Museet har stor kunst og stor viden, som sammen og hver for sig kan udvide menneskets horisont og giver mulighed for både personlig og samfundsmæssig vækst og ny erkendelse. Statens Museum for Kunst skal bevæge. Museet skal tale til sanserne. Kunsten og formidlingen skal ikke alene åbne for store kunstoplevelser for den enkelte, den skal også være med til at skabe ny forståelse, indsigt og adfærd. 1 Hele resultatkontrakten findes på:

5 -5- Vision Statens Museum for Kunst vil være Danmarks førende kunstmuseum - kendt og respekteret nationalt og internationalt for kvalitet og nytænkning. Hovedopgaver Museets hovedopgaver består i at samle, registrere, bevare, forske og formidle den kunst, som museet har og som tilgår museet. Hovedopgaverne bliver foretaget for at sikre museets mission og vision Årets faglige resultater 2007 var et godt år for Statens Museum for Kunst med hensyn til antal besøgende. Museet havde et besøgstal på gæster. 2 Det er det største besøgstal på museet nogensinde. I år blev vi dog modsat sidste år overhalet af Louisiana i Humlebæk. Den flotte presseomtale og anmeldelser af museets udstillinger er en afgørende del af forklaringen på det flotte besøgstal. Ved selve besøget erfarer vi dog alligevel, at mange gæster vælger særudstillingerne med entré fra, hvilket medfører svigtende entréindtægter i forhold til forventningerne. Vi vil de kommende år forsøge at finde en løsning på, hvordan vi bedre kan fordele besøgstallet mellem samlingerne og betalingsudstillingerne. Museet har brug for indtægten også til at dække de forøgede driftsomkostninger i forbindelse med det større antal gæster i huset generelt set. En anden afgørende faktor for det stigende besøgstal er også, Folketingets beslutning om gennemførsel af gratis entré pr. 1. januar Det er umuligt helt præcist at afgøre, hvilke faktorer, som betyder mest for det store besøgstal, men en forsigtig vurdering er, at ca. halvdelen af stigningen i besøgstallet skyldes den gratis entré, mens den anden halvdel skyldes museets omtalte udstillinger. En anden ting, der trækker mange besøgende til museet, er de mange aktiviteter på museets Scene, Scenen er museets alternative talerør for kunsten og her er både koncerter, foredrag, aktiviteter for børn og meget andet. Der er endelig ingen tvivl om, at museets aldersmæssigt meget brede formidlingsindsats har båret frugt. Forskningen har en central placering i Statens Museum for Kunst. Både som grundlag for de mere iøjnefaldende aktiviteter som særudstillinger og som en vigtig del af det daglige museumsarbejde. Når der indsamles og registreres, formidles og bevares kan det i et eller andet omfang implicere forskning, men vel at mærke en forskning som ikke nødvendigvis umiddelbart resulterer i en synlig og målbar publikation. Ingen af områderne kan dog varetages ordentligt og hensigtsmæssigt uden en forskningsindsats. I resultatkontrakten aftalte SMK og Kulturministeriet at gennemføre en uafhængig evaluering i 2007 af museets forskning. Evalueringspanelet bestod af direktør Mette Skou- 2 Dette tal er som de øvrige år fremkommet ved en sammenlægning af besøgstallet på KAS, SMK samt gæster ved arrangementer på museet uden for åbningstid. Årsagen til at arrangementsgæsterne tælles med, er at ethvert arrangement kædes sammen med kunsten.

6 -6- gaard (formand), Frederiksborgmuseet, direktør Solfrid Söderlind, Nationalmuseum, Stockholm, Afdelingsleder Frances Carrey, British Museum, London og Institutleder David Jackson, University of Leeds.. Samlet set konkluderer Panelet, at Statens Museum for Kunsts forskningsresultater i løbet af evalueringsperioden har været omfattende, af højeste kvalitet og yderst relevante både i betragtning af Museets naturlige og centrale position i dansk kunsthistorisk forskning og Museets vellykkede målopfyldelse. Faktisk finder panelet, at Museet, i betragtning af de begrænsede ressourcer der er afsat til forskning, har produceret langt flere forskningsresultater (af høj kvalitet og relevans), end der kunne forventes. I 2007 blev der som i de forrige år afsluttet en række større og mindre kunsthistoriske forskningsprojekter, men det har også været glædeligt, at der såvel inden for formidling som bevaring har været større forskningsaktivitet end tidligere. Nævnes skal igangsættelsen af forsknings- og restaureringsprojektet Åbent værksted. Takket være støtte fra The Getty Foundation har det været muligt at lave et åbent værksted omkring restaureringen af et af museets hovedværker, Jacob Jordaens' Tempelskatten. Apostlen Peter finder stater'en i fiskens gab, også kaldet 'Færgebåden til Antwerpen', malet ca Når det gælder de kunsthistoriske projekter var 2007 præget af afslutningen på to store internationale samarbejdsprojekter. I foråret viste museet udstillingen André Derain Outsider i fransk kunst, i samarbejde med Palazzo dei Diamante i Ferrara og Musée national d art moderne, Centre Pompidou i Paris. I efteråret fulgte udstillingen Verden som Landskab. Nordisk landskabsmaleri produceret i samarbejde mellem de nordiske nationalgallerier. Museet har i mange år været værtsinstitution for uddannelsen af ph.d.-studerende. I 2007 blev endnu et projekt afsluttet, da en ph.d.-afhandling om nederlandsk tegnekunst blev forsvaret. Den store samling af ældre nederlandsk tegnekunst hører til det fineste i Kobberstiksamlingen og museet håber i de kommende år at kunne publicere denne samling som en del af aktiviteterne i museets Forskningscenter for Tegnekunst. Blandt nye initiativer skal nævnes forsknings- og formidlingsprojektet Dansk kunst på nettet, finansieret af en treårig bevilling fra de såkaldte UMTS-midler. Med Dansk kunst på nettet er det museets hensigt at øge kendskabet til dansk kunst i Danmark og udlandet ved dels at systematisere og generere ny viden om dansk kunst, dels i højere grad gøre den billedkunstneriske kulturarv tilgængelig for forskere og publikum ved at skabe en web-baseret vidensressource om dansk kunsthistorie. Der var i 2007 opstillet 15 resultatkrav for Statens Museum for Kunst, af dem er de 14 mål opfyldt i Resultatet vurderes som meget tilfredsstillende. Der henvises til målrapporteringsskemaet - tabel 5 i kapitel 2 - for yderligere information, herunder kolonne vedrørende ressourceforbruget og skema, der stiller de mest væsentlige omkostninger, produkter og resultatkrav sammen.

7 -7- Tabel 1: Omkostninger og resultatkrav Opfyldte resul- Delvist opfyldte Ikke opfyldte Produkt/opgave Omkostninger tatkrav resultatkrav resultatkrav Mio. kr. Antal Antal Antal Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven 68,3 6,0 0,0 0,0 Bevaring af kulturarven 40,9 3,0 0,0 0,0 Forskning 11,1 4,0 0,0 1,0 I alt 120,3 13,0 0,0 1,0 Formidlingen har på flere fronter fået et løft i Åbningen af Egmont Videncenter blev den helt store begivenhed i 2007 med åbningen af Unges Laboratorium for Kunst (u.l.k) 1. maj Hermed har museet fået helt nye muligheder for at udvikle nye formidlingstiltag til, for og med de unge som har været med til at udvikle konceptet, og som noget nyt ansatte vi 10 unge som kunstpiloter, der har til opgave at udvikle spændende og nye tilbud for de unge. Samarbejdet med Skoletjenesten blev samtidig udvidet i forbindelse med åbningen af u.l.k. Efteråret har været brugt til at udvikle nye undervisningstiltag og afholde en masse prøveforløb. Børnenes Kunstmuseum skiftede navn til Børnenes Museum for Kunst og samtidig hermed udvidede vi udstillingsarealet. Som noget helt nyt lavede vi en udstilling for de allermindste (0-6 år) med titlen Havfruehår og Neptuns hovedpine, hvor der blev lagt vægt på den sanselige oplevelse med lys og lyde. Også de 6-12 årige fik en ny udstilling 2+2=7, som var meget velbesøgt. Presset på Værkstedet i Børnenes Kunstmuseum har været så stort, at vi i 2007 valgte at åbne endnu et værksted. Begge er blevet meget flittigt benyttet. Aldrig har vi haft så mange klasser på besøg og så mange frie børn med deres familie i weekenderne. Vi har i løbet af 2007 fået styrket det faglige fundament bag afdelingens arbejde. Først og fremmest gennem at have fået en ph.d.-studerende, som er i gang med at undersøge de voksnes oplevelser af formidlingen af kunsten i samlingerne. Desuden har vi fået etableret en møderække, hvor formidlerne på SMK mødes og diskuterer faglige problemstillinger. Museet fik tilført UMTS-midler til digitaliseringen i 2007, hvilket har betydet en fortsættelse af den elektroniske registrering, som blev igangsat i forbindelse med tilførte UMTS-midler i Ved udgangen af 2007 var der således værker fra kobberstiksamlingen, værker fra malerisamlingen og gipsafstøbninger repræsenteret i kunstdatabasen. Statens Museum for Kunst måtte i 2006 overdrage driften af SMK s museums- og forskningsbibliotek til Danmarks Kunstbibliotek DKB. Som en konsekvens af overtagelsen er der indført nye procedurer og vilkår for museets muligheder for at råde over og indkøbe den relevante

8 -8- litteratur. Den største udfordring har hidtil været at forene DKB s udlånsbaserede biblioteksdrift med SMK s behov for et velfungerende præsensbibliotek. Forholdene omkring biblioteket blev evalueret efteråret 2007 og som en konsekvens af denne blev de to institutioner enige om at etablere et udvidet præsensbibliotek på Statens Museum for Kunst. Etableringen af præsensbiblioteket er endnu ikke iværksat, da det er afhængig af ekstern finansiering. DKB s afdeling på Statens Museum for Kunst indgår i museets Egmont Videncenter og på hverdage er der er adgang for museets publikum i åbningstiden. Her kan publikum finde viden om museets samlinger og litteratur, som knytter sig til museets udstillings- og formidlingsaktiviteter. Forskningsindsatsen fortsatte den fine tendens fra de foregående år. Der var igen et meget stort antal afsluttede forskningsprojekter, 19 i alt af større og mindre omfang. Forskningstidsskriftet SMK Art Journal 2006 blev udgivet på dansk og engelsk og er tilgængeligt på museets hjemmeside. Udover ophængningen af den faste samling og de to store særudstillinger samt sommerudstillingen har museet haft flere andre udstillinger. Nederlandske landskabstegninger en udstilling med fokus på værker fra kobberstikssamlingen. I skulpturgaden har udstillingen med årets billedhugger Jørgen Haugen Sørensen Mens vi venter vakt opsigt, og i november 2007 indgik museet et samarbejde med 9 andre danske kunstmuseer om fejringen af den dansksvenske installationskunstner Ingvar Cronhammar i anledningen af hans 60 års fødselsdag. Dette samarbejde har ført til en fælles-publikation udgivet og redigeret af SMK, fælles kommunikations- og markedsføringsplan samt seperatudstillinger på de i alt 10 museer. Besøgstallet samlet set i forbindelse med museets forskellige tiltag betyder, at museet er et af de mest besøgte danske museer i Effekten skyldes som nævnt indledningsvis en række forhold. Tillige kan en øget presseomtale i 2007 have været medvirkende til et øget besøgstal. Museets presseomtale opgøres gennem den samlede estimerede annonceværdi [SEA], hvilket bygger på omtale, hvor museet udgør minimum 20% af den samlede artikel. I forhold til de to forrige år er museets omtale også vokset, jf. nedenstående opgørelse. År SEA (kr.) ca Antallet af erhvervede værker i 2007 er 60 stk. Antallet af færdigkonserverede værker er forblevet stort set konstant i Dette er primært resultatet af de ekstra tilførte midler fra regeringens kulturbevaringsplan, som blev bevilget for perioden

9 Årets økonomiske resultat Figur 1: Indtægter og omkostninger 140,0 120,0 100,0 Mio. kr. 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Bevilling Indtægter Afskrivninger Øvrige omkostninger Løn Figur 1 viser indtægternes og omkostningernes udvikling i 2007 og den forventede udvikling i (Budget 2008, er SMK s interne budget) Det fremgår heraf, at omkostningerne oversteg indtægterne i 2007, hvilket betyder, at museet kom ud af 2007 med et underskud på 5,7 mio. kr. Der har generelt været tale om et meget højere aktivitetsniveau end forventet jf. tabel 10, som også har medført at indtægterne har været 23,5 mio. kr. højere end forventet. Dette er dog mere end modsvaret af stigende udgifter på 31 mio. kr. Det må samlet set betegnes som utilfredsstillende. For 2008 forventes et lavere aktivitetsniveau, hvilket fremgår af budgettallene. Som det fremgår af budget 2008 forventes et overskud. Dette skyldes at der er indgået aftale med departementet om, at Statens Museum for Kunst i 2008 ydes en tillægsbevilling på 4,2 mio. kr. som lån, så den negative egenkapital med udgangen af 2008 falder inden for statsforskrivningen på1,5 mio. kr. Lånet tilbagebetales over fire år fra Figur 2: Balancens sammensætning 50,0 40,0 30,0 Mio. kr. 20,0 10,0 0,0-10,0 Aktiver Passiver Aktiver Passiver Aktiver Passiver Kortfristet gæld Omsætningsaktiver Langfristet gæld Finansielle anlægsaktiver Hensatte forpligtelser Materielle anlægsaktiver Egenkapital Immaterielle anlægsaktiver Som det fremgår af figur 2, er søjlerne for aktiver og passiver ikke lige store i Grunden hertil er overførsel til egenkapitalen af et negativt resultat for 2007 på 5,7 mio. kr., som bevir-

10 -10- ker at egenkapitalen bliver negativ ultimo på 4,2 mio. kr. Se figur 3 samt tabel 8 for yderligere forklaring. Anlægsaktiverne viser en faldende tendens, hvilket harmonerer med, at afdrag på langfristet gæld overstiger årets nyanskaffelser. Omsætningsaktiverne ligger på samme niveau som i Sammenlignet med 2006 er den langfristede gæld også faldet i overensstemmelse med faldet i anlægsaktiverne. Den kortfristede gæld er steget fra 1,5 mio. til 8,0 mio. kr. Hovedårsagen til stigningen skyldes en difference på 0,7 mio. kr. mellem tilskudskontoen og kontoen vedrørende ikke forbrugte tilskud samt differencer mellem SKB- og SKS-saldi ultimo på 4,1 mio. kr. Der henvises supplerende note S3, anden kortfristet gæld samt afsnit 4.5 Opfølgning på likviditetsordningen. I forhold til 2007 forventes det, at det budgetterede overskud som følge af tillægsbevillingen medfører, at resultatet vil holde sig inde for statsforskrivningen og den negative egenkapital reduceres til -1,5 mio.kr. Figur 3: Egenkapitalens sammensætning Mio. kr. 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7, Overført overskud Startkapital Øvrige Samlet egenkapital Figur 3 viser egenkapitalens sammensætning. Museet havde ved udgangen af 2006 en positiv startkapital på 1,5 mio. kr. Det økonomiske underskud i 2007 på 5,7 mio. kr. medfører at museet kommer ud af 2007 med en negativ egenkapital på 4,2 mio. kr. Hermed har museet ikke kunne overholde disponeringsreglerne. De primære årsager hertil er forklaret i de regnskabsmæssige forklaringer til resultatopgørelsen (afsnit 3.2.) og til egenkapitalforklaringen (afsnit 3.4.).

11 -11- Figur 4: Låneramme og SKB-gæld 35,0 30,0 25,0 Mio. kr. 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Kassekredit Bygge- og IT-kredit Langfristet gæld Låneramme Museet har i løbet af 2007 haft væsentlige fluktuationer i udnyttelsen af lånerammen, hvilket betyder at rammen specielt hen over foråret var udnyttet med mere end 100%. Se afsnit 3.5 for uddybende forklaringer af overskridelserne af lånerammen Finansielle nøgletal Der henvises til bilag 9: Nøgletal 1.5. Forventninger til kommende år Som følge af det dårlige økonomiske resultat i 2007 har museet i marts måned kritisk gennemgået økonomien og iværksat besparelser på knapt 3 mio. kr. i forhold til forventningerne i efteråret med henblik på at sikre genopretning de kommende år. Museet havde ved indgangen af 2007 en positiv startkapital på 1,5 mio. kr. Der er indgået en aftale med kulturministeriet om en TB tilførsel på 4,2, mio. kr. i 2008 til dækning af den negative egenkapital i Denne ekstra tilførsel skal afdrages i de kommende år fra Da museets økonomi også er belastet af de kraftigt stigende ejendomsskatter og energiafgifter m.v. vil der være behov for en stram økonomisk styring i de kommende år. Museet har derfor allerede intensiveret økonomiopfølgningen, ligesom museet fokuserer på at nedbringe energiforbruget og vil gentænke de interne processer. Museet vil, på linie med i 2007, arbejde på at opnå de mål for 2008, som er oplistet i museets resultatkontrakt med Kulturministeriets departement. Resultatkontraktens mål understøtter museets firbenede strategi og understøtter dermed museets mission og vision. Derudover vil museet: følge op på anbefalingerne i den eksterne evaluering af forskningen satse på at øge egenindtjening satse på øget samarbejde med andre museer både administrativt og fagligt styrke SMK som international samarbejdspartner.

12 -12- Der venter mange nye udfordringer i Det bliver nødvendigt at gennemtænke alle museets undervisningstilbud og tænke dem sammen under én paraply. Museet arrangerer i foråret 2008 en stor udstilling om rammer Rammens Kunst den første af sin art i Danmark. Fra september vises en omfattende udstilling om samtidskunst Reality Check. Herudover arrangerer museet en række mindre udstillinger. I februar 2008 åbner udstillingen Troels Wörsel Venedig-Bienalen 2007, i april åbner både en udstilling med værker fra Kobberstiksamlingen Melchior Lorck, en udstilling med skulpturer af Øivind Nygaard og den ene af årets to x-rums-udstillinger med den irske billedkunstner Gerard Byrne. I maj åbner den nye udstilling i Børnenes Museum for Kunst, i juni årets billedhugger Kirsten Ortwed i Skulpturgaden, i august årets anden x-rumsudstilling med den engelske installationskunstner Mike Nelson og endelig i september efterårets store udstilling Reality Check. Museet arbejder tillige på at eksportere kulturen. Der er konkret tale om en udstilling af værker af Nicolai Abildgaard ( ) til Musée du Louvre i efteråret 2008 og i forbindelse hermed skal værkerne også udstilles i Hamburger Kunsthalle. I Efteråret 2009 føres denne udstilling til Danmark som museets efterårsudstilling. Til foråret 2009 er museet i gang med at arrangere en stor retrospektiv Freddie-udstilling i samarbejde med Nordjyllands Kunstmuseum i Aalborg.

13 Målrapportering 2.1. Målrapporteringens første del skematisk oversigt Museets mål og resultatkrav for 2007 er defineret i resultatkontrakt I kontrakten er der lagt særlig vægt på: formidling af samlingerne forskning bevaring af samlingerne Museet har som et led i resultatkontrakten med departement modtaget i alt 4 mio. kr., hvoraf de 2 mio. kr. stammer fra tipsmidler. Med en fuld målopfyldelse og en samlet score på 100 % ville resultatkontraktens mål for 2007 være opnået. På grund af de store problemer afgivelsen af biblioteket medførte rent arbejdsmæssigt, blev målet vedr. udgivelsen af det ræsonnerede katalog ikke opfyldt. Det drejer sig altså om et ud af 15 mål, hvilket svarer til ca. 6 %. Museet har dermed i 2007 nået en målopfyldelsesprocent på 94 %. Hvilket dog vurderes som tilfredsstillende. Den store fornyelse indenfor webområdet var hjemmesiden til Unges Laboratorier for Kunst. Sitet er et kunst-community og undervisningssite for unge i alderen På sitet kan de unge lave en profil, vise deres egen kunst frem, diskutere, blive klogere på værker fra museets samlinger, samt præsentere aktiviteter og arbejde relateret til det fysiske u.l.k. For undervisere er der et lærercenter, der demonstrerer hvordan sitet kan benyttes i undervisningen. Det nye site skal ses som første skridt i etableringen af en stærkt og tidssvarende SMK Online. I anledning af Restaurering af et mesterværk. Åbent værksted lanceredes museet sin første weblog, hvor konservatorer og kunsthistorikere tilknyttet projektet fortæller om deres forsknings- og arbejdsprocesser. Museets aktiviteter er også blevet afspejlet i en række mindre film. Der blev lavet introduktioner til udstillingerne: André Derain Outsider i fransk kunst samt Jørgen Haugen Sørensen. Mens vi venter ligesom der blev produceret fire små adventsfilm i december med fokus på forskellige af museets forskere og processer samt de film, der er tilgængelige via Målrapporteringens anden del uddybende analyser og vurderinger Forskningsprojekter Mål og baggrund Jf. Resultatkontrakten har museet en årlig målsætning om afslutning af 8 forskningsprojekter. For såvel afsluttede som igangværende forskningsprojekter gælder at projekternes indhold, videnskabelige metode, tidsplan, ressourceforbrug og en forventet formidlingsplan indgår i museets forskningsplan. En forskningsplan som i sidste ende godkendes af Kulturministeriets Forskningsudvalg.

14 -14- Resultater Forskningsmæssigt var 2007 præget af et stort antal afsluttede forskningsprojekter som nedenfor beskrevet. Forskningscenter for Tegnekunst fortsatte det vigtige arbejde med at arbejde på at udgive ræsonnerede kataloger over museets samling af ældre udenlandske tegninger. Det var således planen, at det ræsonnerede katalog med romerske tegninger skulle udkomme ultimo Men dette mål lykkedes desværre ikke pga. afgivelsen af museets bibliotek til Danmarks Kunstbibliotek. Denne status medførte, at museet ikke levede 100 % op til resultatopfølgningen Som det eneste mål, der ikke blev opfyldt var udgivelsen af dette ræsonnerede katalog. Økonomi Der er samlet anvendt kr. til forskning i Analyse og vurdering. Med i alt 19 større og mindre afsluttede forskningsprojekter blev resultatkravet om 8 afsluttede projekter indfriet. Projekterne spænder fra de meget store ressourcekrævende projekter som de ovennævnte til mindre forskningsprojekter i tilknytning til seminarindlæg, artikler, undervisning m.v. På trods af at Forskningscenter for Tegnekunst ikke nåede resultatmålet vedr. udgivelse af et ræsonneret katalog, er der samlet tale om en tilfredsstillende opnåelse. Forskningstidsskriftet SMK Art Journal Mål og baggrund Jf. Resultatkontrakten har museet en målsætning om at udgive et forskningstidsskrift. Resultater Museet udgav i 2007 det tredje nr. af det relancerede forskningstidsskrift SMK Art Journal. Tidsskriftet opfylder en vigtig mission i bestræbelsen for at gøre museets forskning kendt og respekteret i ind- og udland, og det er et væsentligt element i museets indsats for at fastholde og udbygge sin position som et center for kunsthistorisk forskning i Danmark og for den internationale forskning i dansk kunst. For at sikre tidsskriftets gennemslagskraft i både den nationale og internationale kontekst udgives SMK Art Journal på både dansk og engelsk i modsætning til forrige version, der alene var engelsksproget. Som et led i museets strategi for øget tilgængeliggørelse af samlingen og arbejdet med samlingerne blev tidsskriftet for anden gang jf. resultatkontrakten gjort tilgængelig på museets hjemmeside. Et yderligere skridt i bestræbelsen for at synliggøre forskningsresultaterne. Økonomi Udgiften udgjorde i 2007 godt kr. ekskl. løn. Analyse og vurdering

15 -15- Med forskningstidsskrift SMK Art Journal på nettet har museet taget yderligere skridt mod at få bredt forskningsresultater ud, hvilket understøtter museets vision. Nyt formidlingsprogram for familier med børn og unge Mål og baggrund Jf. Resultatkontrakten har museet en målsætning om at udvikle et nyt formidlingsprogram for familier børn og unge hvert år. Resultater Børnenes Kunstmuseum skiftede navn til Børnenes Museum for Kunst og samtidig med udvidede vi udstillingsarealet. Som noget helt nyt lavede vi en udstilling for de allermindste(0-6 år) kaldet Havfruehår og Neptuns hovedpine, hvor der blev lagt vægt på den sanselige oplevelse med lys og lyde. Desuden blev der udgivet en malebog, der handlede om udstillingens tema, og som familier med børn kunne arbejde sammen om. Også de 6-12 årige fik en ny udstilling kaldet 2+2=7, som var meget velbesøgt. Til denne målgruppe udgav vi et nyt nummer af udstillingsavisen indblik, som handlede om udstillingen. I forbindelse med begge udstillinger blev der udviklet særskilt programmer for undervisningen i Værkstedet. Børnene arbejdede bl.a. med at skabe "skraldeskulpturer" i forbindelse med 2+2=7. Økonomi Til produktion af de to udstillinger og publikationer blev brugt kr excl.. løn. Analyse og vurdering Museet har fra etableringen af Børnenes Kunstmuseum i 1998 haft et hængeparti i forhold til børn under 6 år. Udstillingerne har ofte været for avancerede for denne målgruppe. Derfor var det fint at få udviklet en udstilling specielt til denne målgruppe, som efterfølgende også er blevet meget positivt modtaget. Desuden fik vi udviklet en ny udstilling for de 6-12 årige i nye omgivelser, som blev anderledes end de tidligere og fungerede fint i forhold til målgruppen Redegørelse for reservation Tabel 4: Reservation, hovedkonto [ ] Mio. kr., løbende priser Reserveret år Reservation Forbrug i Reservation Forventet primo året ultimo afslutning Produkt/opgave 1 1,8 1,8 0,0 Bevaring af kulturarven ,6 1,6 0, Forskning ,2 0,2 0, Reservationen fra 2006 er i 2007 anvendt med hhv. 1,6 mio. kr. i Rubow-centret og 0,2 mio kr. til forskning i Center for Tegnekunst. 3. Regnskab 3.1. Anvendt Regnskabspraksis Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som

16 -16- Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og -bevillinger. Årsrapporten for 2007 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper. I øvrigt gælder samme principper som blev anvendt i forbindelse med Årsrapport Resultatopgørelse Tabel 5: Resultatopgørelse Mio. kr., løbende priser Regnskab Budget note: * Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling -79,1-85,6 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -1,8 0,0 Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 0,0 Indtægtsført bevilling i alt -80,9-85,6 Salg af varer og tjenesteydelser -15,2-11,9 Tilskud til egen drift -15,6-9,0 S1 Gebyrer -0,3-0,5 Ordinære driftsindtægter i alt -112,1-107,1 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 0,0 0,0 Forbrugsomkostninger Husleje 0,2 0,2 Forbrugsomkostninger i alt 0,2 0,2 1 Personaleomkostninger Lønninger 47,3 43,3 Andre personaleomkostninger 0,0 0,0 Pension 5,9 5,3 Lønrefusion -2,4-0,9 Personaleomkostninger i alt 50,8 47,7 Af- og nedskrivninger 4,5 4,5 Andre ordinære driftsomkostninger 64,7 51,7 Ordinære driftsomkostninger i alt 120,2 104,1 Resultat af ordinær drift 8,1-3,0 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -2,7 0,0 Andre driftsomkostninger 0,0 0,0 Resultat før finansielle poster 5,4-3,0 Finansielle poster Finansielle indtægter 0,2 0,0

17 -17- Finansielle omkostninger 0,2 0,3 Resultat før ekstraordinære poster 5,8-2,7 Ekstraordinære poster S2 Ekstraordinære indtægter -0,1 0,0 Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 Årets resultat 5,7-2,7 Grundet afrunding til mio. kr. kan der forekomme differencer. I tabel 5 ses Statens Museum for Kunsts regnskabsmæssige resultat for Som nævnt i beretningen på side 10 har der på museet i 2007 været tale om et meget højere aktivitetsniveau end forventet. Selvom der både har været tale om stigende indtægter og omkostninger, så har omkostningerne oversteget indtægterne. Det fremgår af tabellen, at museets omkostningsbaserede resultat blev et underskud på 5,7 mio. kr. mod et forventet overskud på ca. 1,7 mio. kr. i SMK s interne budget ved årets begyndelse. Det er meget utilfredsstillende ikke mindst fordi underskuddet af denne størrelsesorden ikke var ventet. I efteråret forventedes et underskud som lå inden for udsvingsmarginen/statsforskrivningen. Det høje underskud skyldes primært følgende: Overskridelse af kunstkøbskontoen Underfinansiering af særudstillinger Ufinansieret bogudgivelse Højere energiudgifter Højere udgifter til It-licenser Højere afskrivninger end budgetteret Færre entreindtægter end budgetteret I alt 1,2 mio. kr. 1,4 mio. kr. 0,4 mio. kr. 1,0 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,6 mio. kr. 5,7 mio. kr. Museet har i 2007 haft et direktørskifte den 1. august ligesom den tidligere vicedirektør fratrådte museet ved udgangen af december Umiddelbart efter den nye direktørs tiltræden i august måned blev det besluttet at indføre et investerings- og udgiftsstop, da det som nævnt allerede på dette tidspunkt lå klart, at det forventede overskud ikke holdt pga. allerede planlagte og igangsatte investeringer, som var ufinansierede. De fulde konsekvenser af de igangsatte aktiviteter og de højere udgifter til energi, renter, afskrivninger og løn er imidlertid først blevet åbenlyse i forbindelse med årsafslutningen. For 2008 forventes et lavere aktivitetsniveau. Som følge heraf har museet i løbet af februar måned 2008 iværksat en kritisk gennemgang af alle udgifter, med henblik på at få nedbragt udgifterne i 2008, hvilket fremgår af ovennævnte budgettal. Tabel 6: Resultatdisponering Mio. kr., løbende priser Regnskab Budget note:

18 -18- Disponeret til bortfald 0,0 0,0 Disponeret til reserveret egenkapital 0,0 0,0 Disponeret udbytte til statskassen 0,0 0,0 Disponeret til overført overskud 5,7-2,7 Det samlede resultat for SMK er et underskud på 5,7 mio. kr., som er overført til egenkapitalen. SMK s startkapital på 1,5 mio.kr. er lig med udsvingsgrænsen for en akkumuleret negativ egenkapital. Denne grænse er efter overførsel af årets resultat overskredet med 2,7 mio. kr. (figur 3). For yderligere forklaring henvises til tabel 8 Egenkapitalforklaring Balancen Tabel 7: Balancen, Mio. kr. Aktiver Primo Ultimo Passiver Primo Ultimo note: note: Anlægsaktiver: Egenkapital 2 Immaterielle anlægsaktiver Startkapital 1,5 1,5 Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncenssioner, 0,0 0,0 Opskrivninger 0,0 0,0 Reserveret egenkapital 0,0 0,0 patenter m.v. 0,0 0,0 Udviklingsprojekter under Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 opførelse 0,0 0,0 Immaterielle anlægsaktiver i Udbytte til staten 0,0 0,0 alt 0,0 0,0 3 Materielle anlægsaktiver Overført overskud 0,0-5,7 Grunde, arealer og bygninger 0,0 0,0 Egenkapital i alt 1,5-4,2 Infrastruktur 0,0 0,0 4 Hensatte forpligtelser 0,2 0,2 Transportmateriel 0,0 0,0 Produktionsanlæg og maskiner 22,3 20,1 Langfristede gældsposter Inventar og IT-udstyr 3,8 3,3 FF4 Langfristet gæld 25,5 22,1 Igangværende arbejder for FF6 Bygge og IT-kredit 0,0 0,0 egen regning 0,0 0,0 Materielle anlægsaktiver i alt 26,1 23,4 Donationer 1,2 1,2 Statsforskrivning 1,5 1,5 Prioritetsgæld 0,0 0,0 Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0 Anden langfristet gæld 0,0 0,0 Finansielle anlægsaktiver i alt 1,5 1,5 Langfristet gæld i alt 26,7 23,2 Anlægsaktiver i alt 27,7 25,0 Omsætningsaktiver: Varebeholdning 0,0 0,0 Kortfristede gældsposter Tilgodehavender Leverandører af varer og 7,4 8,6 15,8 10,9 tjenesteydelser Værdipapirer 0,0 0,0 Anden kortfristet gæld* 1,5 8,0 Likvide beholdninger Skyldige feriepenge 6,3 6,2 FF5 Uforrentet konto 0,7 3,8 Reserveret bevilling 1,8 0,0 FF7 Finansieringskonto Igangværende arbejder for 0,0 0,0 0,0-2,0 fremmed regning

19 -19- Andre likvider 0,7 4,4 Periodeafgrænsningsposter -0,6 0,0 Likvide beholdninger i alt 1,4 6,2 S3 Kortfristet gæld i alt 16,4 22,8 Omsætningsaktiver i alt 17,2 17,1 Gæld i alt 43,1 46,1 Aktiver i alt 44,8 42,0 Passiver i alt 44,8 42,0 I forbindelse med gennemgang af 2007, er der efter regnskabets afslutning, konstateret udeståender som vedrører Det drejer sig om en faktura fra G4S vedr. tilbud af for sikkerhedsgitre på 1,4 mio. kr. ex. moms, samt manglende retablering af udenomsarealer efter ombygninger svarende til ca. 0,1 mio. kr. Tilgodehavender er faldet med knap 5,0 mio. kr. i forhold til Af større enkeltposter skal fremhæves 1,4 mio. kr. til gode hos anlægsvirksomhed vedrørende ombygning af cafeen samt 2,9 mio. kr. vedrørende difference mellem SKS-saldi og SKB-saldi i Jyske Bank. Saldoen på den uforrentede konto FF5 er på 3,8 mio. kr. ved årets udgang, men retteligen burde den være på 0,3 mio. kr. Se forklaring under afsnit 3.5 Opfølgning på likviditetsordningen. Det bemærkes, at saldoen på finansieringskontoen er negativ på 2,0 mio. kr. ved årets udgang, medens der på andre likvider, hovedsageligt institutionskontoen, er en saldo på 4,4 mio. kr. Den kortfristede gæld er vokset fra 1,5 mio. kr. i 2006 til 8,0 i 2007, heraf vedrører 4,8 mio. kr. differencer i afstemningen af likvide konti. Se supplerende note S3 Kortfristet gæld samt afsnit 3.5 Opfølgning på likviditetsordning. Endelig afstemning forventes afsluttet ved udgangen af 2. kvartal Egenkapitalforklaring Tabel 8: Egenkapitalforklaring Mio. kr., løbende priser note: Egenkapital primo R-året 1,5 Startkapital primo 1,5 +Ændring i startkapital 0,0 Startkapital ultimo 1,5 Opskrivninger primo 0,0 +Ændringer i opskrivninger 0,0 Opskrivninger ultimo 0,0 Reserveret egenkapital primo 0,0 +Ændring i reserveret egenkapital 0,0 Reserveret egenkapital ultimo 0,0 Overført overskud primo 0,0 +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 +Regulering (diverse) 0,0 +Overført fra årets resultat -5,7 - Bortfald af årets resultat 0,0 - Udbytte til staten 0,0 Overført overskud ultimo -5,7 Egenkapital ultimo R-året -4,2

20 -20- I det egenkapitalens størrelse ikke kunne dække underskuddet fra resultatopgørelsen medfører dette at Statens Museum for Kunst ultimo 2007 har en negativ egenkapital svarende til - 4,2 mio.kr Opfølgning på likviditetsordningen hen over året Generelt må konstateres, at regelsæt og omlægning af arbejdsopgaverne i forbindelse med likviditetsordningen ikke er fuldt ud implementeret i Den automatiske bankafstemning er ikke taget i anvendelse og I forhold til afstemning af de likvide konti er der i periode 13 bogført differencer jf. Økonomistyrelsens afstemning mellem SKS-saldi og SKB-saldi i Jyske Bank. Differencerne skal berigtiges i Statens museum for kunst har hen over foråret i 2007 haft en udnyttelse af lånerammen på mere end 100 %. Helt konkret var det marts og maj måned, hvor lånerammen var udnyttet op til 123 %. Baggrunden herfor var, at museet foretog en række større indkøb af kunst, hvilket belastede FF7 kontoen, hvorfor lånerammen ikke kunne holde. Finansministeriet har i brev af 18. september 2007 givet statsinstitutioner under Kulturministeriet tilladelse til at overskride lånerammen, mod at forholdet er bragt i orden inden årets udgang. Finansieringskonto FF7 Regelsættet og disponeringsreglerne har ikke været overholdt i 2007, idet de likvide omflytninger ikke har været foretaget i årets 3 første kvartaler. Afskrivningerne for de 3 første kvartaler beløb sig til 3,3 mio. kr., og den tilsvarende flytning af likvider fra FF7 til FF4 blev først foretaget i begyndelsen af oktober. Det er således ikke umiddelbart muligt at kontrollere overholdelsen af lånerammen ud fra regnskabet. Der eksisterer endvidere et mellemværende med tilskudskontoen, bl.a. som følge af omdisponeringer ved årets udgang mellem drift og tilskud. Hertil kommer, at indbetaling af tilsagn enten i form af checks eller til SKB-indbetalingskontoen ikke pr. automatik er blevet flyttet til tilskudskontoen. Langfristet gæld FF4 Regelsættet om likviditetsflytninger i takt med afskrivninger og anskaffelser er først iværksat ved udgangen af 3. kvartal Der er ikke bogført afdrag samt flyttet likviditet vedrørende afskrivninger på 0,5 mio. kr. i december. I forbindelse med årsafslutningen konstateredes tillige, at bogført afdrag vedrørende afskrivninger på 0,3 mio. kr. for november ikke var blevet flyttet i banken, og beløbet blev derfor omposteret jf. Økonomistyrelsens afstemning af SKSsaldi og SKB-saldi i Jyske Bank. I periode 13 er der foretaget aktivering for et samlet beløb på 1,0 mio. kr. med tilhørende manuelt beregnede afskrivninger på 0,1 mio. kr. Disponeringsreglen, som siger at den samlede langfristede gæld på FF4 skal være mindre end eller lig med summen af anlægsaktiverne, er efter alt at dømme overholdt, idet anlægsaktiverne ultimo er på 23,4 mio. kr. jf. balancen medens den langfristede gæld kan beregnes til:

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NYGAARDS VVS ApS Årsrapport 18. april 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Rene Nygaard Jensen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 BOLIG ENERGI ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Ole Mortensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere