A 1 MA 1 MA 1 EMA 1 TEMA 1 DBC APRIL 2003 OM VIDEN OM VIDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A 1 MA 1 MA 1 EMA 1 TEMA 1 DBC APRIL 2003 OM VIDEN OM VIDEN"

Transkript

1 VIDEN DBC A A MA EMA EMA TEMA MA Nyt DanBib-koncept Debatten om fælleskatalogets fremtid har ført andre diskussioner med sig, bl.a. prissætning. DBC har netop sendt et nyt DanBib-koncept ud til høring i bibliotekerne, og bibliotekerne får mulighed for at deltage i udviklingen af DanBib og bibliotek.dk. Der er etableret et fagråd med repræsentanter fra bibliotekslederne, der får direkte indflydelse på udvikling af DanBib, og desuden bliver der til efteråret afholdt en række brugermøder rundt i landet for at styrke dialogen med bibliotekerne. Læs nærmere om disse aktiviteter i dette nummer af Viden Om. VIDEN

2 2 Bladdøden Af Mogens Brabrand Jensen, adm. direktør, DBC LEDER Dette er det sidste nummer af Viden Om. Viden Om har været tænkt som ramme om formidling af biblioteksfaglig indsigt og biblioteksfaglige synspunkter. Det har været en vigtig del af retningslinjerne for bladets redaktion, at bladet ikke skulle være platform for promovering af DBCgruppens produkter og synspunkter - når der ses bort fra den faste leder - artikel. Det synes vi er lykkedes ganske godt - og vi får da også løbende mange positive tilkendegivelser om bladet. Medaljens bagside har været, at bladet - i kraft af sit redaktionelle sigte - har haft et til tider utilnærmeligt og ophøjet præg, som utvivlsomt har skræmt en og anden væk. Samt at vi har savnet en kanal til at fortælle om virkeligheden på DBC. ene blad, som vi kan afse ressourcer til at udgive, have en redaktionel hovedretningslinje om, at det ikke må handle om DBC. En måde at markere dette ændrede redaktionsprincip på er at give afløserbladet - for et sådant bliver der tale om - et nyt navn: DBC-Avisen. Så er der i hvert fald ikke skudt noget under stolen. Og en avis bliver det - både i format, papirkvalitet og journalistisk tilgang. Under ledelse af en redaktionsgruppe, der også rummer tre markante repræsentanter for den danske biblioteksverden. Første nummer er på gaden inden sommerferien. Glæd jer - det gør vi. VIDEN Jeg er bange for, at det sidste har ført med sig, at det ikke bare er Viden Om - men også DBC-virksomhederne - der hos nogle har fået et utilnærmeligt og ophøjet image. I hvert fald er det da tankevækkende, at Peter Birk fra Silkeborg i et indlæg på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde i Vejle mente, at vi her på Tempovej lever vores eget liv med vores egne visioner og vor egen identitet. Peter Birk mente ligefrem, at vi var blevet biblioteksvæsenets Arla Food! I en situation, hvor DBCs gøren og laden i stigende grad er genstand for debat - hvad vi er meget glade for - kan vi ikke blive ved med at give os selv mundkurv på. Vi kan ikke i det

3 3 Nyt DanBib-koncept til høring Diskussionen om DanBibs prisniveau har betydet, at DBC nu sender et nyt DanBib-koncept til høring i bibliotekerne. En opdeling i en basisydelse og tilvalgsmuligheder skal bidrage til, at bibliotekerne får større valgfrihed og at der dermed etableres en tættere sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud. Af Per Mogens Petersen, divisionschef for Netdivisionen, DBC Forslaget om nyt DanBib-koncept indebærer, at der fremover - med virkning fra. januar sondres mellem en licensbetalt basisydelse samt et antal tilvalgsydelser, der er valgfri for det enkelte bibliotek. Idéen er dels at skabe grundlag for en prisreduktion på basisydelsen, dels at give det enkelte bibliotek en højere grad af selvbestemmelse m.h.t., hvilke DanBib-ydelser man ønsker at tage i anvendelse. Der er flere overordnede hensyn ved fastlæggelse af det nye DanBibkoncept: Omkostningerne ved den licensbetalte basisydelse skal reduceres med mindst 0% Basisydelsen skal være et fornuftigt afgrænset valg for mange biblioteker Basisydelsen skal være en administrerbar og teknologisk sammenhængende løsning Både det kørende DanBibsystem og udviklingsplanen (DanBib Udviklingsplan ) skal vurderes, når skæringslinien mellem basisydelsen og tilvalgsydelser skal trækkes. Det er klart, at skæringslinien mellem basisydelsen og tilvalgsydelserne kunne ligge et andet sted. Det er derfor vigtigt i høringssvaret at kommentere den valgte skæringslinie. Basisydelsen Basisydelsen omfatter DBCs forpligtelse til at modtage, sammenstille og formidle alle bibliografiske og administrative data af fælles interesse for bibliotekerne. Som udgangspunkt vil basisydelsen altså i det store og hele svare til det nuværende DanBib, bortset fra udenlandske poster, som ikke er genbrugt af et dansk bibliotek. Basisydelsen skal, udover at give adgang til DanBib-databasen, også give adgang indbyrdes mellem de enkelte biblioteker, og skal desuden give bibliotekerne mulighed for at udføre en række funktioner, herunder: Import og eksport af data, søgning og verifikation, se lokalisering og udlånsstatus på materialer i bibliotekerne samt afgive, modtage og videresende låneanmodninger mellem bibliotekerne. Basisydelsen omfatter ubegrænset adgang og brugsret til følgende funktioner og faciliteter: Via web- og Z39.50-grænseflade til følgende data (den nye DanBibdatabase) Nationalbibliografiske poster Den danske fælleskatalog (Folk og Forsk) Netpublikationer registreret af danske biblioteker (Netbasen) BOB- og VIP-baserne med webgrænseflade Upload og download i standardformater (danmarc2 og DC/AC) Hotline, servicemeddelelser, produktinformation mv. Support på import og eksport af data via DBCs Posthus og på Bestil og på BOB-base Statistiske oplysninger Basisydelsen omfatter den løbende drift og vedligeholdelse. Systemerne er underlagt kvalitetskontrol, hvilket især udmønter sig i måling og kontrol af svartid og driftseffektivitet samt tidstro ajourføring og databasepleje; sidstnævnte indebærer bl.a. validering og normalisering af data, dobbeltpostkontrol samt matchning. Basisydelsen omfatter en eksplicit afgrænset del af den årlige DanBib Udviklingsplan. Fra DanBib Udviklingsplan indgår følgende projekter i basisydelsen: Konsolidering og videreudvikling af netpunkt.dk Modtagelse af metadata fra internetressourcer, nettjenester og fagportaler. Fællesprojekt med bibliotek.dk. VIDEN

4 4 NYT KONCEPT VIDEN Data-ind kampagne, specielt rettet mod forskningsbibliotekerne. Modernisering og videreudvikling af BOB ILLXML mellem lokalsystemer og DanBib. Fællesprojekt med bibliotek.dk. Forbedret match. Fællesprojekt med bibliotek.dk. Mere logisk kronologisk defaultsortering. Fællesprojekt med bibliotek.dk. Mere forståelig og brugbar visning og rankering af posterne. Fællesprojekt med bibliotek.dk. Tilvalgsydelser (DanBib+) Omfatter adgang til andre databaser, services og dataleverancer. Tilvalgsydelserne vil så vidt muligt blive tilbudt enkeltvis, men ydelser, der teknisk, fagligt og/eller økonomisk hører sammen, vil blive tilbudt samlet. Tilvalgsydelser kan kun tilvælges af biblioteker, som har DanBiblicens (til basisydelsen). Eksempler på tilvalgsydelser: Følgende databaser og samarbejdsaftaler, som i indgår i DanBiblicensen: LC (Library of Congress) BNB (British National Bibliography) ISSN-Network NOSP (Nordisk Samkatalog for Periodica) SVUC (Scandinavian Virtual Union Catalogue) Udenlandske pladeanmeldelser (udarbejdes pt. af DBC, men ikke som en del af nationalbibliografien) ONE-samarbejdet (Open Network in Europe) Følgende databaser og services som heller ikke i dag indgår i DanBiblicensen: BookData (indgår delvist i Dan- Bib-licensen) Deutsche Bibliographie (indgår delvist i DanBib-licensen) Litteraturtolkninger DK5web Dataleverancer OCLC (WorldCat på netpunkt.dk) Databaser med fri adgang i, som fx Libris (SVUC), bliver fremover en tilvalgsydelse, idet der medgår arbejde med at implementere og vedligeholde adgangen til databasen på netpunkt/zpunkt. Deltagelse i ONE-samarbejdet er i finansieret af DanBib-licensen. Da ONE-samarbejdet forventes at resultere i services, som ligger uden for basisydelsen, skal omkostningerne ved deltagelse i ONE-samarbejdet fremover finansieres gennem salg af tilvalgsydelser. Upload og download i andre formater end den nationale standard - dvs. andre end danmarc2 og DC/AC - bliver fremover også tilvalgsydelser. Fra DanBib Udviklingsplan indgår følgende projekter som tilvalgsydelser. Det betyder i praksis, at projekterne allerede i indeværende år kan blive stoppet, hvis der ikke er tilstrækkelig økonomi i en fremtidig driftsløsning: Flere baser og services på netpunkt.dk/zpunkt, jvf. ovenfor

5 5 DANBIB Funktion til registrering af elektroniske tidsskrifter Etablering af videresøgning mellem DanBib og andre baser, fx. link fra Litteraturtolkninger til DanBib, fra DanBib til Lektørbasen eller fra DK5web til DanBib Udvidet adgang til VIP-basen og/eller dataleverancer fra VIP-basen Etablering af styksalgsmulighed Dannelse af dataleverancer via Zpunkt Eksempler på andre udviklingsønsker og forslag, som er efterspurgt af biblioteker, men som ikke findes konkretiseret på DanBib Udviklingsplan. Sådanne udviklingsønsker vil kunne fremmes som et resultat af det nye DanBib-koncept, hvor der er tættere sammenhæng mellem efterspørgsel og udvikling: Katalogiseringsmodul Fjernlånsmodul Kundetilpassede løsninger DanBib Opslagsbog Online Andre forhold Udover opdelingen i en basisydelse og tilvalgsydelser vil der blive gennemført andre tiltag, som har til hensigt at nedbringe omkostningerne til basisydelsen. Den periode, hvori samme ydelse leveres i forskellige versioner, reduceres mest muligt. Det medfører, at der fremover tages mindre hensyn til, at bibliotekerne ikke indfører ny teknologi i samme takt. Aktuelle eksempler: Afskaffelse af dataleverancer på disketter, lukning af det gamle Posthus, lukning af FindMenuen, afskaffelse af danmarc. DBC har i årenes løb - som en naturlig del af DanBib-samarbejdet - anvendt mange ressourcer på standardiseringsarbejdet. Da standardiseringsarbejde er en kontinuerlig proces, som også i de kommende år vil kræve betydelige ressourcer, skal det konstant overvejes, om en aktuel standardiseringsopgave skal finansieres af DanBib-licensen. DBC vil fortsat overholde standarder og deltage i standardiseringsarbejdet, men vil kun efter nærmere aftale deltage i udarbejdelsen af standarder. Da Biblioteksstyrelsen har det overordnede ansvar for standardisering på biblioteksområdet, vil det i praksis betyde, at flere opgaver vil blive finansieret af Biblioteksstyrelsen. I forlængelse af udredningsarbejdet om de fremtidige fælleskatalogfunktioner har dobbeltdrift og dobbeltudvikling været nævnt, bl.a. på den konvergens workshop, som blev afholdt medio januar af Biblioteksstyrelsen i samarbejde med DBC. Hovedfokus her var selvfølgelig forholdet med deff.dk, bibliotek.dk og DanBib. Det blev konkluderet, at hverken arkitekturen eller infrastrukturen var hindrende for samarbejde og koordinering. Men også på de enkelte biblioteker sker der en udvikling og at der løses driftsopgaver, som bør kunne komme fællesskabet til gode. Invitation af bibliotekerne til udviklingssamarbejde er et forsøg på at bringe nogle af udviklingspengene tilbage til bibliotekerne - og samtidig begrænse størrelsen af DBCs egne udviklingsressourcer. VIDEN

6 6 VIDEN Nogle konsekvenser Den nye model betyder, at biblioteker, som i dag ikke bruger alle baser og services, skal kunne klare sig med basisydelsen, og dermed opnå en besparelse. Hvis biblioteket derimod udnytter alle dele i den nuværende DanBibmodel, vil biblioteket med det nye koncept skulle betale en del mere end i dag. Til gengæld er det de aktive biblioteker som betaler for de baser, de bruger. Det gælder også betalingsbaser som BookData og Deutsche, som biblioteket betaler abonnement for, men hvor en del af arbejdet/produktet hidtil har været finansieret via Dan- Bib-licensen. Det kommer også til at gælde gratis baser på netpunkt (som Libris), hvor arbejdet med at tilrette og vedligeholde brugergrænseflade og søgekoder i dag finansieres over DanBiblicensen, men fremover skal betales som en tilvalgsydelse. Et andet område hvor fællesskabet vil blive påvirket af den valgte model er de udenlandske poster (incl. NOSP): Når disse delbaser lægges ud som en tilvalgsydelse, vil det betyde at mængden af uverificerede bestillinger ( skaf ) via DanBib øges - med deraf følgende ekstra arbejde hos de modtagende biblioteker (vel især centralbiblioteker og Statsbiblioteket især). De udenlandske databaser, som i den nuværende DanBib-model er finansieret af fællesskabet, animerer til genbrug. Hvis dette genbrug fremover finansieres af de enkelte biblioteker ved abonnement på udenlandske baser, vil det formentlig betyde mindre genbrug. Eller at poster afleveres senere fordi man sidder og venter på, at en af køberne af tilvalgsbaserne sender en katalogisering til fællesbasen, som man så kan genbruge. Alternativt vil mindre genbrug medføre flere dobbeltposter. Deltag i høringen Vi opfordrer biblioteker, foreninger, faglige netværk, interessekredse mv. til at deltage i høringen. Spørgsmål kan rettes til Dansk BiblioteksCenter, att: Divisionschef Per Mogens Petersen, tlf Høringssvar skal være DBC i hænde senest fredag den 25. april.

7 7 F A K T A B O K S DanBib kalender April: Torsdag den 24. april: Fredag den 25. april: Maj: Mandag den 2. juni: Dialog med faglige netværk/interessegrupper om Nyt DanBib-koncept Ansøgningsfrist for deltagelse i projekter fra DanBib og bibliotek.dk udviklingsplanerne. Svarfrist på høring vedrørende Nyt DanBibkoncept Behandling af Nyt DanBib-koncept i DBCs (nye) Fagråd Beslutning i DBCs bestyrelse om Nyt DanBibkoncept Tirsdag den. juli: Udsendelse af prisliste for DanBib-licensen 2004 Torsdag den. september: Åbent brugermøde om DanBib, Lektørbasen og andre netprodukter på Biblioteket for Vejle By og Amt Tirsdag den 6. september: Åbent brugermøde om DanBib, Lektørbasen og andre netprodukter på Randersegnens Biblioteker Torsdag den 8. september: Åbent brugermøde om DanBib, Lektørbasen og andre netprodukter på DBC i Ballerup November: Behandling af forslag til DanBib Udviklingsplan 2004 i DBCs Fagråd Torsdag den. december: Beslutning i DBCs bestyrelse om DanBib Udviklingsplan 2004 F A K T A B O K S VIDEN

8 8 F A K T A B O K S Nye DanBib-initiativer Invitation til udviklingssamarbejde Vi har udvalgt projekter fra udviklingsplanerne for DanBib og bibliotek.dk, som efter vores vurdering er bedst egnede til udviklingssamarbejde. Det er et initiativ, som vi håber vil give - især større folke- og forskningsbiblioteker - lyst til at indgå i udviklingssamarbejde med os. Nyt DanBib-koncept Vi har udarbejdet et forslag til nyt DanBib-koncept der indebærer, at der fremover - med virkning fra. januar sondres mellem en licensbetalt basis-ydelse samt et antal tilvalgsydelser, der er valgfri for det enkelte bibliotek. Idéen er dels at skabe grundlag for en prisreduktion på basisydelsen, dels at give det enkelte bibliotek en højere grad af selvbestemmelse m.h.t. hvilke Dan- Bib-ydelser man ønsker at tage i anvendelse. Åbne brugermøder Vi holder 3 åbne brugermøder i september i Vejle, Randers og Ballerup. På møderne vil deltagerne få lejlighed til at vurdere drift, udvikling og indhold i de enkelte netprodukter samt stille forslag til den samlede vifte af produkter. Netprodukterne er DanBib, netpunkt.dk/ Zpunkt, Lektørbasen, FaktaLink, Forfatterweb, Web-indekserne og DK5web. Nye samarbejdsaftaler Der indgås DanBib-samarbejdsaftaler med større forskningsbiblioteker. Aftalerne indeholder oplysninger om dataudveksling, herunder formater og frekvens, kontaktpersoner, bibliotekets interesseprofil i forhold til DanBib samt evt. forestående systemændringer, som berører den daglige kommunikation mellem parterne. Nyt Fagråd DBCs bestyrelse har besluttet at nedsætte et fagråd, som har til formål at være forum for dialog om DBCs prioriteringer og dispositioner. Fagrådet er rådgivende i forhold til DBCs bestyrelse. Fagrådet får forelagt det strategiske grundlag for DBCs virksomhedsstyring til behandling forud for udarbejdelse af indstilling til DBCs bestyrelse samt forslag til udviklingsplan for DanBib og for bibliotek.dk forud for disse planers godkendelse i henholdsvis DBCs bestyrelse og Biblioteksstyrelsen. Læs mere om de enkelte initiativer andetsteds i bladet. VIDEN F A K T A B O K S

9 9 Hvem står bag DanBib? - nogle af de centrale personer og deres rolle i forhold til DanBib/bibliotek.dk Anne G. Rasmussen - databasekonsulent Ajourføring af DanBib fra folkebiblioteker Paul B. Jensen - databasekonsulent Vis-formater og download, værkvisning, match, konvertering Birger Kriegbaum Sørensen - databasekonsulent Bestil-funktion, VIP og BOB. Match-registre til DanBib Bodil Dalgaard-Møller - databasekonsulent Ajourføring af DanBib fra forskningsbiblioteker Z-punkt, mapning til baser (Netpunkt og Zpunkt) konvertering, registre til DanBib Anders Henrik Petersen - databasekonsulent Download og bestil-funktion, VIP og BOB, ILL-XML-projekt Susanne Thorborg - databasekonsulent Posthuset, Dataleverancer, rådgivning og vejledning om danmarc2 VIDEN

10 0 DANBIB Kirsten Larsen - sektionsleder Brugergrænseflader - samlet funktionalitet Allan Forsberg - systemkoordinator Kompleks drift og system integration Finn Stausgaard - systemanalytiker og programmør Udvikling af brugergrænsefladerne og funktionaliteten bag dem Per Mogens Petersen - divisionschef Netdivisionen Ansvarlig for DanBib-aftalen, bibliotek.dk-aftalen samt økonomien Steen Thomassen - systemkonsulent Adgangskontrol, brugerregistrering, forbrugsafregning, bestillinger, opsætning Zpunkt Hans-Henrik Lund - systemanalytiker og programmør Udvikling af programmerne til Posthuset, match og værkvisning. VIDEN

11 Michel Berggren - systemanalytiker og programmør Udvikling af programmerne bag BOB og visning af poster samt ajourføring af Danbib fra DBC og folkebibliotekerne. Brit F. Heerfordt - salgsassistent DanBib aftaler, Fakturering Stefan Bødiker - salgsassistent Netpunktlogin, underlogin/ip-opkobling Jacob C. Poulsen - programmør Udvikling af programmerne bag Zpunkt og samsøgning i Netpunkt. Ove Gundberg - markedskonsulent Aftaler, markedsføring VIDEN

12 2 DBCs hotline besvarer alle typer spørgsmål om DanBib og bibliotek.dk - i nogle tilfælde i samarbejde med personerne på de foregående sider. tel: mandag - fredag, kl Nanna Agergaard - underviser Hotline, undervisning Kim Jesper Josefsen - underviser Hotline, undervisning Ulla Nielsen - sektionsleder for Undervisning og hotline Hotline, undervisning VIDEN Karin Knudsen - underviser Hotline, undervisning Dorte Thuesen - underviser Hotline, undervisning

13 3 Udviklingen af bibliotek.dk og DanBib - men hvordan? I artiklen fortæller Kirsten Larsen, hvordan der hvert år træffes hundredvis af små og store beslutninger vedrørende bibliotek.dk og DanBib, hvor mange biblioteker er direkte og indirekte forslagsstillere. Dialogen med bibliotekerne er en væsentlig forudsætning for et brugervenligt system. Af Kirsten Larsen, sektionsleder for BIT-sektionen i Netdivisionen, DBC FAKTABOKS DanBib Formål Fælles database med bibliografiske oplysninger, funktioner til genbrug, søgning, lokalisering, bestilling og fælles standarder. Målgruppe Ansatte på danske biblioteker Finansiering Brugerbetaling - de ststslige biblio-teker dog via Biblioteksstyrelsen Hvem beslutter udviklingsplan? DBCs bestyrelse Kommandoer Antal sidehenvisninger af søgeresultater via netpunkt den Bestillinger DanBib Fra det små... Kan vi ikke få en advarsel om de der videoer der ikke må lånes ud til andre biblioteker? Det ville være fikst hvis man kunne skifte til skan i Forbedre søg-vinduet... Kunne Biblioteksvejviser åbne i eget vindue, så den kan stå åben hele dagen? Vi vil altså gerne kunne bestille helt uden at bruge musen... Et par eksempler på henvendelser til DBC med ønsker og ideer til småting i DanBib - som kan betyde en hel del i det daglige arbejde. Mellem de større nye versioner af DanBib ligger masser af småudvikling, som enten sættes i drift øjeblikkeligt eller i små mindre bunker af nyheder og ændringer. Input til denne udvikling kommer fra: Henvendelser pr. telefon eller mail til DBCs Hotline eller til DBCs BIT-sektion (som har ansvaret for baserne) spørgsmål på kurser, møder eller konferencer ønsker fremsat i formelle mødefora eller på åbne møder afholdt af DBC DanBib-medarbejdere på DBC med mellemrum: Brugerundersøgelser. I dag får vi de fleste ønsker og ideer pr. mail - og heldigvis er der mange brugere som fremkommer med ønskerne, så snart de konstaterer at her er der noget der kunne være bedre. Nogle ønsker kan vi imødekomme umiddelbart: hvis vi kan se det indlysende rigtige i ønsket og det har en karakter, så vi straks kan imødekomme det - fx. mindre ændringer i visformater. Andre gange må vi sondere terrænet og undersøge om andre brugere vil mene det samme - eller kan blive generet af ændringen. Nogle ønsker er vanskelige at finde en løsning på - undertiden er det en større ting, som må ind i udviklingsplanen (eller allerede står der men endnu ikke er lavet). Endelig er der forslag som vi straks siger nej til fordi de er i konflikt med fx. den standard vi følger eller fordi de generer andre brugere. Siden netpunkt.dk åbnede den 3. maj 2002 er der lavet mellem småforbedringer i brugergrænsefladen eller funktionaliteten baseret på konkrete ønsker fra brugerne. VIDEN

14 4 UDVIKLING VIDEN... til det lidt større... DanWeb må dø - vi skal have en moderne webgrænseflade (som kan gøre Find-menuen overflødig BOB er blevet en central figur i vores liv - kan han ikke shines lidt op? Nogle områder kan ikke udvikles som ovenfor beskrevet - der må overblik, sammenhæng og dialog til. Et eksempel fra udviklingen af netpunkt.dk - og ét fra - modernisering af BOB. netpunkt.dk Da vi skulle i gang med at lave en ny web-udgave af DanBib vidste vi på DBC en del om hvad den skulle kunne - men også at der undervejs ville være masser af afvejninger af forskellige behov, og at det nye produkt ville påvirke helt konkrete rutiner på bibliotekerne. Vi nedsatte derfor fra start en sparringsgruppe, som kunne være med til at sætte udviklingslinierne for projektet. Gruppen blev sammensat så vi havde repræsenteret forskellige bibliotekstyper, forskellige arbejdsfunktioner i bibliotekerne, forskellige bibliotekssystemer - og samtidig nogle mennesker som havde ideer og visioner parret med evne til kompromisser. Det lykkedes at få en gruppe som var lille nok til at kunne fungere godt - dels på nogle få møder - dels via mails til at tage stilling til et væld af ideer, muligheder - og kompromisser. Ansvaret for beslutningerne var stadig DBCs, men beslutningerne blev taget på et langt bedre grundlag fordi vi havde denne gruppe. Da netpunkt nærmede sig åbning testede gruppen produktet og flere brugere blev inddraget i de seneste faser for at få endnu flere typer brugere involveret. BOB Da BOB blev født i forbindelse med bibliotek.dk, var den blot ment som en backup for bibliotekernes bestillinger samt et system til brug for dem der hidtil havde brugt fax. I dag er det et centralt redskab for mange biblioteksansatte - og derfor er der brug for en gennemgang af funktionalitet og design, måske skal nye funktioner ind, der skal laves genvejstaster m.m. Her er det også nødvendigt med en tæt dialog med nogle brugere. Vi prøver en ny metode til at finde interesserede i et sådant arbejde - nemlig ansøgning om deltagelse i arbejdet - læs mere nedenfor under de store planer. Vi må stadig på DBC så vælge blandt de interesserede (som forhåbentlig er mange), fordi vi ligesom til netpunktsarbejdsgruppen skal forsøge at få mange elementer repræsenteret ved ret få hoveder.... til de store planer... Vi mangler en skaf-kommando Det skal være muligt at skanne kun i tidsskrift-titler! Kunne vi ikke bruge VIP-basen i stedet for at skulle ajourføre vores lokale biblioteksregister?

15 5 Hvert år laves en udviklingsplan for DanBib. Input til denne plan kommer flere steder fra: Henvendelser fra brugerne som nævnt ovenfor samarbejder med danske og udenlandske biblioteker og andre samarbejdspartnere ideer fra lignende baser verden over ønsker om teknologiske skift DanBib-medarbejdere på DBC. I slutningen af 2002 var fælleskatalogen til debat - det har betydet at DanBib udviklingsplan for har været længere undervejs end normalt. Den blev først vedtaget i DBCs bestyrelse i marts. Som noget nyt afholder DBC et møde med interesserede biblioteker 0. april om udviklingen i - altså efter planen er vedtaget. Ellers har vi mest holdt møder før for at få input til planen. Ideen er at fortælle nærmere om de forskellige punkter på udviklingsplanen - især dem hvor et samarbejde med bibliotekerne er nødvendigt for at skabe det optimale produkt. Her tager vi selvfølgelig udvikling af netpunkt og BOB op. Vi laver til dette møde en oversigt over noterede udviklingsønsker til netpunkt - den vil også blive publiceret på nettet. Men mødet skal i høj grad også handle om projekter som disse: Etablering af funktion som understøtter forskningsbibliotekernes samarbejde om registrering af elektroniske tidsskrifter. Dette projekt forestiller vi os er et samarbejdsprojekt med et antal forskningsbiblioteker (og evt. senere folkebiblioteker). Bibliotekernes mulighed for at anvende VIP-basen (Biblioteksvejviseren) i egne lokale processer, fx med direkte opslag fra lokale fjernlånsmoduler; alternativt dataleverancer fra VIP-basen. Hvem har lyst til at undersøge om der er rationale i at bruge VIP-basen enten til opslag eller at få dataleverancer fra den? Der er ansøgningsfrist 24. april til at byde ind på opgaverne, så du kan måske stadig nå at være med! Bibliotek.dk har hele Danmarks befolkning som målgruppe og det er staten som bestemmer - det betyder at bibliotekernes rolle er anderledes. Men uden bibliotekernes medvirken var der intet bibliotek.dk - derfor er I også vigtige i bibliotek.dk-udviklingen selvom ejerskabet er helt anderledes end DanBib. Fra det små... Som blind kan jeg altså ikke forstå ideen med det korte format? Hvad er det for en mærkelig besked jeg får med at min ip-adresse ikke svarer til det forventede? Skriften på Netbiblioteker kræver gode briller! Også på bibliotek.dk laver vi løbende en masse udvikling. 29. januar i år åbnede vi med en helt ny brugergrænseflade med nye funktioner. Men derefter er der en masse tilretninger og småforbedringer. Input hertil kommer især fra 3 kilder mails fra slutbrugerne mails og andre henvendelser fra bibliotekerne DBC selv Hverken slutbrugerne eller bibliotekerne er nødvendigvis enige i hvad der er den optimale funktionalitet, så ofte må vi vente nogen tid for at se et mønster i tilfredsheden eller VIDEN

16 6 PLANER FAKTABOKS VIDEN bibliotek.dk Formål At give en samlet indgang til de offentlige bibliotekers materialer og til nationalbibliografien. Målgruppe De danskere (fra ca. 3 år og opefter) som har brug for de offentlige bibliotekers ydelser Finansiering Staten Hvem beslutter udviklingsplanen? Biblioteksstyrelsen Besøg pr. uge (uge - ) Bestillinger (ekskl. viderestillinger til lokalt katalog) Antal sidehenvisninger af søgeresultater den utilfredsheden. Ligesom på netpunkt kan vi lave nogle rettelser øjeblikkeligt, andre i småversioner med korte mellemrum - og noget må vi til Biblioteksstyrelsen for at høre om vi skal prioritere det - eller om det evt. skal på næste års udviklingsplan....til det store... Også bibliotek.dk har sin udviklingsplan - det er Biblioteksstyrelsen som står for den. DBC kommer selvfølgelig med input til den - ligesom bibliotekerne kan gøre. DBCs input vil typisk basere sig på input fra slutbrugere input fra biblioteker analyser af logfiler o.l. fortsættelse af tidligere projekter ideer fra andre databaser eller søgeværktøjer Dette års udviklingsplan blev vedtaget i starten af januar måned efter afholdelse af blandt andet et møde med indbudte biblioteksrepræsentanter. En del af punkterne på årets udviklingsplan er ikke frigivet til analyse eller implementering - det afhænger af økonomien i de først prioriterede projekter, om alt kan gennemføres i år. Også denne vedtagne udviklingsplan er med i debatten på mødet om udviklingsplanerne den 0. april. Her søger vi blandt andet samarbejdspartnere til projekter som disse: Flere data i basen Dette projekt skal i første omgang ende med et notat med forslag til hvilke data (poster fra databaser, håndbøger, indekser eller andet på nettet) bibliotek.dk kunne beriges med. Vi foreslår at notatet udarbejdes af en gruppe med ideer og erfaring på dette område. Artikler med posten - levering af kopier af artikler fra biblioteker via bibliotek.dk Dette projekt er i sagens natur et biblioteksbaseret projekt. På udviklingsmødet vil vi orientere om de modeller der påtænkes. Biblioteksstyrelsen har sendt brev ud om projektet den 4. marts. Også disse - og mange andre opgaver - har ansøgningsfrist den 24. april for at byde ind på opgaverne. Dine muligheder for at få indflydelse på hvordan DanBib og bibliotek.dk udvikler sig er altså mange - ring eller mail til DBCs Hotline eller til Kirsten Larsen hvis du ikke kan få øje på dine ideer på planerne.

17 7 Kampen om at gøre nettet tilgængeligt I tiden fremover skal bibliotekssektoren til stadighed kæmpe med at tilgængeliggøre nettets rige, men uoverskuelige informationsmængder for befolkningen. Jytte Hansen giver her sit bud på, hvordan de mange spørgsmål, der rejser sig, kan løses. Af Jytte Hansen, netkoordinator, Datadivisionen, DBC En masse spørgsmål bliver ved med at dukke op i forbindelse med internet: Hvorfor kan vi ikke bare bruge søgemaskinerne? Kan DBC/bibliotekerne gøre det bedre end søgemaskinerne? Betyder dansk ikke bare provinsielt? Ligger der ikke allerede alt for meget på den danske del af nettet? Behøver DBC/bibliotekerne absolut deltage i udvælgelsen af informationer på nettet? Hvorfor overhovedet bruge tid på registrering? Er der i øvrigt ikke alt for meget på nettet? Er det ikke gammeldags absolut at ville registrere alting manuelt? Er det ikke en idé at arbejde sammen? Hvad er det mest specielle ved nettet? Hvorfor kan vi ikke bare bruge søgemaskinerne? Det kan vi også tit: Hvis vi er dygtige informationssøgere/-brugere. Så har vi nemlig sikkert fundet vores egne raffinerede måder at indhente information der er skræddersyet til os. - Det er bare ikke så nemt hvis man har brug for at søge på områder man ikke har dybtgående kendskab til! Hvis det ikke er et bredt alment emne. For så drukner højkvalitetsinformationen ofte i mænger af ligegyldige informationer. Hvis vi skal købe noget. Den allerstørste informationsmængde på nettet er nemlig salgsinformation. Hvis vi har masser af tid. Det tager ofte lang tid at sortere i søgemaskinernes ikke altid værdifulde fund. Hvis vi accepterer ofte at skulle gennemse store mængder rent kommercielle links. Hvis vi er ligeglade med at den danske kulturproduktion kun kan søges på den måde som søgemaskineproducenter skaber mulighed for. Kan DBC/bibliotekerne gøre det bedre? Ja, på nogle områder. Vi kan for eksempel - som vi også gør - begynde med at finde de informationer frem der ligger i forlængelse af de tilbud vi i øjeblikket giver vores brugere. Ved at satse på de områder hvor nettet simpelt hen bare er et nyt medie. I øjeblikket ligger der en masse værdifulde tekstbaserede informationer der tidligere var trykt, fx: boglignende publikationer artikler databaser der tidligere ofte var årbøger opdaterede informationer der tidligere ofte var pjecer Alle disse informationer vil efterhånden udvikle sig så de ikke mere ligner de nuværende former. Det er derfor meget vigtigt at bibliotekerne ikke opgiver at arbejde systematisk med disse ting blot fordi de skifter form og medie. Disse informationer drukner allerede nu ofte i søgemaskinernes resultater. På områder hvor nettet vil blive mere og mere dominerende: spil der tidligere kom på CD-rom film/animationer der tidligere var videoer lyd (musik) der tidligere var CDer tjenester - også enkle som en omregning af arabertal til romertal og vice versa nye eksperimenterede kunstformer - som er særlig vigtige fordi de kun findes på nettet! Betyder dansk ikke bare provinsielt? Det argument høres ofte i forbindelse med det kosmopolitiske net. Og det er da også fint at vi kan søge informationer worldwide. Det er bare samtidig enormt vigtigt at opspore og tilgængeliggøre ressourcer fra den danske del af nettet. Hvorfor egentlig? - Fordi det er der faktisk ingen andre i verden der gør. Jeg sammenligner her med den danske nationalbibliografi hvor vi jo også opfylder vores internationale VIDEN

18 8 METADATA VIDEN forpligtelse ved at koncentrere os om det danske. Det drejer sig ikke bare om sprog, men om ressourcer der udspringer af, afspejler og forholder sig til vores kultur. Ligger der ikke allerede alt for meget på den danske del af nettet? Næh - det gør der faktisk ikke. DBC har sammen med Biblioteksstyrelsen iværksat en statistisk undersøgelse af den danske del af nettet, udgivet som rapporten domæne.dk og nationalbibliografi?. Undersøgelsen viser lidt overraskende at 2/3 af de subdomæner (pr.. januar 2002) endnu ikke er taget i brug. Af den sidste tredjedel vil ca ressourcer være registreringsrelevante for den danske nationalbibliografi. Af disse er allerede en ret stor mængde registreret af DBC/og/eller nettjenesterne. Der er en skønnet tilvækst på ca ny ressourcer pr. år - altså slet ikke de horrible mængder som myten siger! Der vil også blive foretaget en lignende eller supplerende undersøgelse i år. Behøver DBC/bibliotekerne absolut deltage i udvælgelsen af informationer på nettet? Ja, for DBC og bibliotekerne er eksperter i at udvælge materialer der er relevante for brugere på forskellige niveauer. Ressourcer udvalgt af bibliotekerne kan som bekendt udnyttes via den lange række af nettjenester. På det nationalbibliografiske område har DBC direkte kunnet bruge de nationalbibliografiske optagelseskriterier der gælder for andre materialetyper. Dog har vi tilføjet kriteriet bestandighed da vi vil forsøge at undgå at bruge for megen tid på ustabile ressourcer. Det har resulteret i at der kun er (varigt) forsvundet ca. 3,5% af de registrerede ressourcer siden 997. Hvorfor overhovedet bruge tid på registrering? Nu er der så opsporet og udvalgt relevante ressourcer. Det vil på længere sigt være meget ressourcebesparende for både biblioteker og slutbrugere at der er sørget for at disse ressourcer kan genfindes. Både nettjenesterne og DBC tilføjer deskriptive data og ikke mindst emnedata på et enkelt niveau. I de fleste tilfælde på basis af Dublin Core (DC) - et format der egner sig til behandling af netressourcer. DBC er nået frem til at en indholdsbeskrivende note med vægt på centrale dele af ressourcen er meget brugbar i forbindelse med genfinding og til at give et indtryk af en ressources relevans for brugeren. Er det ikke gammeldags absolut at ville behandle alting manuelt? Det gør vi heller ikke. DBC eksperimenterer med at tage teknologien til hjælp til arbejdet. I Dublin Core-miljøet har vi flere muligheder: En webbaseret metadata-editor der arbejder sammen med Metaknappen der henter metadata ud af ressourcen og ind i editoren En intelligent agent TopicTrainer som vi forsøger at oplære til at frasortere biblioteksirrelevante ressourcer 2 søgemaskiner - en total og en selektiv automatisk URL-check - som pt må suppleres af manuel opsøgning og rettelse Standardisering - DBC og Biblioteksstyrelsen arbejder sammen om standardisering internationalt og i Danmark Målet er at sætte den menneskelige arbejdskraft ind hvor kun den kan præstere et brugbart resultat. Således kan søgemaskinerne opspore og TopicTrainer vil efterhånden for-

19 9 mentlig kunne grovsortere ressourcer, så kun en overskuelig mængde skal vurderes af mennesker. Den selektive høstmaskine kan programmeres til at gøre den ret manuelle domæne.dk-undersøgelse langt mere teknologistøttet. Er det ikke en idé at arbejde sammen? Der foregår allerede temmelig meget samarbejde! DBC modtager fra Det Kongelige Bibliotek meddelelse om indberetning af pligtafleverede netpublikationer. Det vurderes dernæst om de skal registreres til nationalbibliografien. DBC har samarbejde med en række biblioteker - først og fremmest Hjørring, NJL og Allerød der opsporer værdifulde fortrinsvis udenlandske ressourcer. DBC registrerer dernæst. En række andre biblioteker foreslår lejlighedsvis ressourcer til registrering. DBC har herudover et samarbejde med Det Administrative Bibliotek (DAB) som vil opspore alle de statslige netpublikationer som derefter hurtigt vil blive registreret af DBC. DBC mener at den pt. bedste måde at tilgængeliggøre visse netressourcer på, er at lægge dem direkte ind i bibliografiske databaser hvor de dukker op i de almindelige søgninger. DBCs poster kan søges i bibliotek.dk /netpunkt, men mange biblioteker lægger også disse poster ind i deres lokalkatalog. Vi registrerer artikler og boglignende publikationer i MARC, men eksperimenterer med at registrere andre netressourcer i Dublin Core. De bliver dog konverteret til et enkelt MARC-format for at kunne søges i de bibliografiske baser. Der foregår desværre stadigvæk både dobbelt- og tredobbeltregistreringer i Danmark, fordi ingen har overblik over de mange initiativer. En fælles netbase kan på dette område blive udgangspunkt for genbrug i det danske biblioteksvæsen. Hvad er det mest specielle ved nettet? De helt nye udtryksformer hvor mange har en høj grad af interaktivitet. Men også ressourcernes komplicerede opbygning, ofte kombineret med en flygtig karakter. Det er den største udfordring at håndtere den type ressourcer. Det kan her være frugtbart at betragte mange af de mere flygtige netressourcer som (mundtlige) fortællinger. - Det vil formentlig være umuligt at fange og genfremstille udtrykkene i al evighed. Det vil derimod være en mere overkommelig opgave at give adgang til disse værdifulde ressourcer i den tid hvor de er højrelevante, og dernæst acceptere at de forsvinder efter at have givet deres bidrag til vores kultur. Indoreg 2-rapporten Bl.a. om selektion og registreringsmåde i nationalbibliografien Metadatakataloger =http://www.bs.dk/publikationer2.i html?id=2807 Med vurdering af Dublin Core brugt til katalogisering domæne.dk og nationalbibliografi? VIDEN

20 20 Sømløs dataudveksling - med hvilket format Diskussionen om danmarc2 versus MARC2 er skudt i gang igen. Biblioteksstyrelsen har iværksat et arbejde, der skal resultere i en kulegravning af forskellene mellem de 2 formater samt give en vurdering af de faglige og ressourcemæssige fordele og ulemper ved at fortsætte med et nationalt format i forhold til at skifte til et format med en bredere international anvendelse. Af databasekonsulent Susanne Thorborg, Netdivisionen, DBC VIDEN Samtidigt diskuteres det livligt, om der findes alternativer til MARCformaterne, i det mindste til visse typer af dokumenter. Eksempelvis finder Dublin Core Metadata Set stadig større udbredelse som registreringsformat for netdokumenter frem for MARC. Eller hvad med MODS, som er udviklet af Library of Congress Network Development og MARC Standard Office i fællesskab? MODS kan rumme flere elementer end Dublin Core, men er enklere end MARC - og er i øvrigt født ind i en XML-sammenhæng. Bevæger vi os lidt uden for den egentlige biblioteksverden dukker andre og nye formater op. Et eksempel herpå er ONIX-formatet, der er forlags- og boghandlerbranchens bud på et udvekslingsformat, der er skræddersyet til de behov, der er i forbindelse med udveksling af informationer fra forlag til boghandlere. Eller hvordan er forholdet til museer og arkiver? Der er netop nedsat en arbejdsgruppe, der har til formål at udarbejde anbefalinger for samarbejdet mellem institutioner på arkiv-, museums- og biblioteksområdet i forhold til registrering. Det sker i realiteten ved, at alle interessenter overholder nogle fælles standarder. Et afgørende krav er, at der er fælles beskrivelser af dataindhold, fælles beskrivelser af dataformater og fælles beskrivelser af datatransport. Det vigtigste er ikke kun et valg mellem danmarc2 og MARC2, men at vi kan udveksle data - og bruge hinandens data. Lidt udenfor det klassiske samarbejde mellem biblioteker - og på grænsen mellem indholds- og rammeformater - finder vi OAI, Open Archives Initiative, som bl.a. har defineret protokoller for overførsel af metadata fra et system til et andet. Inden for den offentlige sektor generelt er dataudveksling og -genbrug også sat på dagsordenen, fx i forbindelse med initiativet: Offentlig information Online (OIO), hvor man bl.a. har gjort det til et mål at at anvende XML som kommunikationsstandard for udveksling af al offentlig information. XML er i det hele taget et nøglebegreb i dagens formatdebat, og tillægges med rette en stor betydning i bestræbelserne på at optimere udveksling af data i forskellige formater. Men alle sine stærke sider til trods er XML kun den tekniske indpakning af de indholdsbeskrivende formater - og indpakning alene gør det ikke; man skal derfor ikke forledes til at tro, at alle problemer med konvertering mellem de forskellige formater er løst, blot vi går over til at udveksle poster i XML. Der er med andre ord mange spillere på banen, når det drejer sig om formater, og man kan let løbe sur i begreberne. Hvad er et rammeformat Et rammeformat angiver på et helt generelt niveau de syntaktiske regler, en datapakke skal overholde, dvs. de overordnede regler for, hvordan metadata skal struktureres. Rammeformatet er med andre ord den ydre - eller tekniske - indpakning af det indholdsbeskrivende format, der gør det muligt for maskiner at afkode den information, der er indlejret i posten. I modsætning til indholdsformaterne angiver rammeformaterne intet om, hvilke dataelementer der skal medtages eller hvordan disse skal kodes.

arkiver, biblioteker og museer på internettet

arkiver, biblioteker og museer på internettet ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Specifikationer for fælles præsentation af data fra arkiver, biblioteker og museer

Læs mere

domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder

domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder Dansk BiblioteksCenter 2004 ISBN 87-552-2588-8 ISBN 87-552-2588-8 INDHOLD: Resumé Dansk BiblioteksCenters

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat BIBSYS brugermøde, Fredrikstad Marts 2009 Helle Brink Statsbiblioteket, Århus, Danmark Oversigt Hvad er danske biblioteker? Hvad er WorldCat? Hvorfor er WorldCat interessant

Læs mere

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011.

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011. 1 Høringsoplæg til Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 3. november 2011 Indhold Indledning...1 Indsatsområde A: bibliotek.dk migration

Læs mere

Fremtidens metadata. Oplæg på DDELibra brugergruppemøde 19. november 2015. Susanne Thorborg, DBC. Vejle

Fremtidens metadata. Oplæg på DDELibra brugergruppemøde 19. november 2015. Susanne Thorborg, DBC. Vejle Fremtidens metadata Vejle Oplæg på DDELibra brugergruppemøde 19. november 2015 Susanne Thorborg, DBC Agenda Nogle trends om bibliotekets brugere Hvordan påvirker det metadata og metadatastandarder? Bibliografisk

Læs mere

VIP-basen og nyt bestilsystem.

VIP-basen og nyt bestilsystem. DBC. Ny VIP-grænseflade fra 1.6.2010 Version: 29.5.2010. Side 1 (5) VIP-basen og nyt bestilsystem. Indhold: Ny opdeling af VIP-basens parametre i grænsefladen...1 Nye indstillinger efter 1.6.2010...2 Modtag

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Workshop 24. oktober 2008 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier Helle Brink Statsbiblioteket 1 Hvad er WorldCat? WorldCat er en verdensdækkende

Læs mere

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget Status fra DBC Nyt fra bibliotek.dk Nyheder og brugerundersøgelse VIP-basen tjekliste når I laver ændringer Nyt netpunkt Hvordan og hvornår bruger i netpunkt? VIP-ændringer/nyheder Cicero og bestilsystemet

Læs mere

VEJE TIL VIDEN VIDEN

VEJE TIL VIDEN VIDEN VEJE TIL VIDEN VEJE TIL VIDEN DBC producerer metadata og udvikler den nationale it-infrastruktur til bibliotekerne, så borgerne let finder den information, de søger og bliver præsenteret for den på en

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Standardisering og fælles fodslag

Standardisering og fælles fodslag STANDARDISERING OG FÆLLES FODSLAG VEJE TIL VIDEN Standardisering og fælles fodslag - Katalogiseringsregler og teknisk samspil af LEIF ANDRESEN CHEFKONSULENT Det Kongelige Bibliotek & HANNE HØRL HANSEN

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Sådan bliver en bog til at finde TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Jeg skal bruge en bog om rumfart, som helst ikke er alt for gammel, og som er til at forstå for en niårig,

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark Bilag 1 Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark J.nr.: 370-4 9. december 2002 APO Tre scenarier, yderligere baggrundsmateriale, fem eksterne ekspertevalueringer

Læs mere

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Oversigt Status Et helikopteroverblik Migreringsstrategi Opsamle data Sidespring: bibliotek.dk og DanBib på nettet Overgangsperiode nationale

Læs mere

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden En fælles løsning DDB, Kombit, brønden Hvem, hvad, hvor og hvornår Hvem er vi? Danske Folke- og skolebiblioteker i fællesskab. Initiativ fra København, Århus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj i samarbejde

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk April 2011 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 3 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 5 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Forandring i fællesskab

Forandring i fællesskab Forandring i fællesskab DBC s strategi, juli 2017 En biblioteksstrategi Mange bibliotekers erfaring peger i samme retning: Bibliotekerne gør det godt, men internationale og kommercielle aktører formidler

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 1. kvartal 217 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 217 Udvikling i 217-Q1 i henhold til Releaseplan 217 (R17) Releaseplan 217 indeholder de udviklingsopgaver

Læs mere

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendt til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: Det Kongelige Bibliotek Kontakt: Leif Andresen,

Læs mere

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA NOTAT H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3373 3373 Telefax +45 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk EAN 5798000793132 CVR 2648986 4. marts 2016 Dansk overgang til

Læs mere

Webservices. hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC

Webservices. hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC Webservices hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC Forvirret? Web-baserede services services på hjemmesider XML Webservices Teknologi 2 Web-baseret service

Læs mere

Sendes til postkassen: med emnet "høringssvar" senest mandag den 31. oktober kl

Sendes til postkassen: med emnet høringssvar senest mandag den 31. oktober kl Høringssvar til udviklingsopgaver i forslag til Releaseplanen 2017 Sendes til postkassen: ddb@slks.dk med emnet "høringssvar" senest mandag den 31. oktober kl 12.00. 1. Bibliotek og kontaktoplysninger:

Læs mere

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt De nye ILL-standarder og konsekvenser for systemerne

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt De nye ILL-standarder og konsekvenser for systemerne Status fra DBC Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt De nye ILL-standarder og konsekvenser for systemerne Nyt om bibliotek.dk Introfilm Se film ikke til udlån Filtre - og funktionskoder Niveau-markeringer

Læs mere

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes Referat 30. november 2009 Kamma Kirk Sørensen Konsulent ksk@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 39 Udviklingsopgaver af overbygningskarakter Referat af møde i B&M s dialogforum Tirsdag den 10.

Læs mere

BEDRE BRUGER OPLEVELSE MED 1DATA SCIENCE VEJE TIL VIDEN

BEDRE BRUGER OPLEVELSE MED 1DATA SCIENCE VEJE TIL VIDEN BEDRE BRUGER OPLEVELSE MED 1DATA SCIENCE VEJE TIL VIDEN 2 Data science er er en en viden skabelig analyse metode, hvor man via via auto matiseret bearbejdning af af større datamængder kan udtrække viden

Læs mere

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Intelligent brugerinvolvering Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Silkeborg Bibliotek November 2014 Indhold Historik... 2 Arbejdsgruppen... 2

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 3. kvartal 27 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 27 Udvikling i 27-Q3 i henhold til Releaseplan 27 (R7) Releaseplan 27 indeholder de udviklingsopgaver for Danbib,

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Bibliotek.dk - udvikling i 2015

Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Status fra DBC Nyt i bibliotek.dk Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Nyt netpunkt Mails fra bibliotek.dk - Data@lsynet Opdatering af danbib.dk Bes@l og adgang - udvikling 2015 Konsekvenser af nyt bibliotekssystem

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat Helle Brink Statsbiblioteket Temadag om fjernlån FORFRA Danmarks Forskningsbiblioteksforening maj 2010 1 Oversigt 1. Danske biblioteker en kort opdatering 2. Danbib, Netpunkt

Læs mere

FORFRA Hindsgavl 2015. Digital Artikel Service

FORFRA Hindsgavl 2015. Digital Artikel Service FORFRA Hindsgavl 2015 Digital Artikel Service Digital Artikel Service Digital levering af skannede artikler fra trykte tidsskrifter Baseret på en bilateral aftale mellem Statsbiblioteket og COPYDAN Tilgængelig

Læs mere

REFERAT. BIL-udvalget. Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde

REFERAT. BIL-udvalget. Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde REFERAT BIL-udvalget Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde 2015-04-07 Preben Aagaard Nielsen Referat af møde i udvalget den 13. marts 2015 kl. 10.30 14.00 i Kulturstyrelsen

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

AFTALE om adgang til salg via www.bibliotek.dk

AFTALE om adgang til salg via www.bibliotek.dk AFTALE om adgang til salg via www.bibliotek.dk 1. Parter Dansk BiblioteksCenter as Tempovej 7-11 2750 Ballerup (herefter DBC ) og ( herefter Forhandleren ) har dags dato indgået denne aftale (herefter

Læs mere

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendt til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: FFUs DDB kontaktudvalg (ved Leif Andresen,

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Skift til ny søgesyntaks (strict

Læs mere

Oplæg for DDElibraBrugergruppen 19. november 2015, Århus

Oplæg for DDElibraBrugergruppen 19. november 2015, Århus Den nationale databrønd som lokalkatalog - datamodel og konsekvenser Oplæg for DDElibraBrugergruppen 19. november 2015, Århus Hanne Hørl Hansen, DBC Hvorfor? 98 kommuner i Danmark med folkebiblioteker,

Læs mere

Bæredygtig Open Access for danske videnskabelige tidsskrifter

Bæredygtig Open Access for danske videnskabelige tidsskrifter Bæredygtig Open Access for danske videnskabelige tidsskrifter Forslag til Workshop om Alternative forretningsmodeller for videnskabelige tidsskrifter Forsknings- og Innovationsstyrelsen Den Sorte Diamant,

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

ISO 28560 RFID in Libraries del 1 og 3 i henhold til DS/INF 28560 ISO 15693 og ISO 18000-3

ISO 28560 RFID in Libraries del 1 og 3 i henhold til DS/INF 28560 ISO 15693 og ISO 18000-3 Afsnit 6.2.5.2 Kommunale RFID-systemer Mange kommuner anvender RFID-systemer (Radio Frequenzy Identification), hvor alle materialer er påsat et RFID-tag. For at dette kan fungere mellem RFID-system og

Læs mere

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2 DB s Digitaliseringsudvalg Mandag den 6. december 2010 kl. 10.30 12.30 Hovedbiblioteket, Århus, Møllegade 1, 8000 Århus C lokale B på 2. sal Mødet startede ca. en time senere end planlagt pga. forsinket

Læs mere

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17.

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17. 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 17. januar 2011 Indhold Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...4 Tema A01: Brugergrænsefladen...4

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder FORFRA Fjernlånskonference 28.-29. maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC ahp@dbc.dk Automatisk fjernlån af eget materiale I 2007: Automatisk

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Udvikling af bibliotek.dk rapporteres særskilt på http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/nationale-ordninger/bibliotekdk/udvikling-af-bibliotekdk/

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Bibliografisk Råd. Referat af møde den

Bibliografisk Råd. Referat af møde den Bibliografisk Råd Referat af møde den 16.6.2011 Tilstede: SusanneThorborg, Elsebeth Kirring, Hanne Hørl Hansen, Bodil Wöhnert, Grethe Jacobsen og Erik Thorlund Jepsen Afbud fra: Tine Vind og Henriette

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen Titel : Fælles ABM indholds- og transportformat Dato : 2009-08-28 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23

Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23 Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23 Formål Formålet med dette notat er at beskrive forskellige løsninger for kommunikationssikkerhed til brugerne af bibliotek.dk, med henblik

Læs mere

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring Statsbibliotekets Politik for digital bevaring Version 4 Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Formål... 4 3. Rammer for bevaring... 4 3.1 Ansvar og roller... 4 3.2 Videndeling og kompetenceudvikling...

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB. samspil med FBS/Cicero

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB. samspil med FBS/Cicero Status fra DBC Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB samspil med FBS/Cicero Nyt om bibliotek.dk Introfilm Rankering af søgeresultat boost Forsidekarrusellen

Læs mere

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger.

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. MØDEREFERAT 12. marts 2010 Sagsnr: 2007-003410 Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3359 Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. Til stede: Christer

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit.

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. XML (eng. extensible Markup Language) XML er en måde at strukturere data på i tekstform. På samme måde som

Læs mere

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT 13-12-2013 edoc 2013-0261756-3 Digitalisering af folkebibliotekernes

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Nyt fra Kulturstyrelsen 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Oversigt Nyt fra Kulturstyrelsen Lovbiblioteker i Danmark Kørselsordning Private biblioteker Ny teknik Retningslinier

Læs mere

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Matematik, maskiner og metadata

Matematik, maskiner og metadata MATEMATIK, MASKINER OG METADATA VEJE TIL VIDEN Matematik, maskiner og metadata af CHRISTIAN BOESGAARD DATALOG IT Development / DBC 1 Konkrete projekter med machine learning, hvor computersystemer lærer

Læs mere

Indhold. 30. juli 2012

Indhold. 30. juli 2012 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter løbende opdatering Bemærk: indledende tekster revideres ikke løbende. 30. juli 2012 Indhold 24. juli 2012...1

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Notat LHP /- Se materialeplatform.emu.dk

Notat LHP /- Se materialeplatform.emu.dk Notat 21.2.07 LHP /- Vedrørende: National materialeplatform - status 2006 Fordeling: Offentlig Skrevet af: Leo Højsholt-Poulsen m.fl. Version nr.: 1 National materialeplatform en samlet indgang til danske

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk Biblioteks Center 7. januar 2010 Indledning...2 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...3 Tema A01: Ny brugergrænseflade

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Høring om den fremtidige mediestøtte

Høring om den fremtidige mediestøtte Institution Gade By Att. Navn 9. marts 2011 Høring om den fremtidige mediestøtte Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte er for øjeblikket i gang med at udarbejdet et grundlag for regeringens

Læs mere

REFERAT. Afdelingen for Biblioteker. 4. januar 2011

REFERAT. Afdelingen for Biblioteker. 4. januar 2011 REFERAT Afdelingen for Biblioteker 4. januar 2011 Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk og DanBib udviklingsplan 2011: Torsdag den 16. december 2010 kl. kl. 9.30-14.00 Indbudte

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Infrastrukturen i brøndkomplekset. Aarhus 19. november 2015 Karin Knudsen, DBC

Infrastrukturen i brøndkomplekset. Aarhus 19. november 2015 Karin Knudsen, DBC Infrastrukturen i brøndkomplekset Aarhus 19. november 2015 Karin Knudsen, C lokreg Posthus Kilder ES Base Processor Hive Addi Fedora Commons Repository (Dokumenter) OpenSearch OpenSearch OpenAgency OpenFormat

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Præsentation af deff.dk. Mogens Sandfær Center for Videnteknologi DTV DTU ms@dtv.dk

Præsentation af deff.dk. Mogens Sandfær Center for Videnteknologi DTV DTU ms@dtv.dk Præsentation af deff.dk Mogens Sandfær Center for Videnteknologi DTV DTU ms@dtv.dk DEF, bibliotekerne og portalen Netværkssamarbejde Alle sektorens biblioteker engageret I bredt konstruktivt samspil Også

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Linked open data. Fra cataloguing til catalinking. Den traditionelle bibliografiske post er i opbrud. De enkelte dataelementer,

Linked open data. Fra cataloguing til catalinking. Den traditionelle bibliografiske post er i opbrud. De enkelte dataelementer, LINKED OPEN DATA VEJE TIL VIDEN Linked open data Fra cataloguing til catalinking af CARSTEN H. ANDERSEN DIREKTØR Datadivisionen / DBC 1 Den traditionelle bibliografiske post er i opbrud. De enkelte dataelementer,

Læs mere