Dansk Strategi for registrering og formidling af Internetressourcer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Strategi for registrering og formidling af Internetressourcer"

Transkript

1 Dansk Strategi for registrering og formidling af Internetressourcer Rapport udarbejdet for Nationalbibliografisk Udvalg Af en arbejdsgruppe bestående af Birte Christensen-Dalsgaard (Statsbiblioteket), Randi Diget Hansen (Dansk BiblioteksCenter), Grethe Jacobsen (Det Kongelige Bibliotek), Benedicte Kierkegaard (Gentofte Bibliotekerne), Kirsten Lauritzen (Det Administrative Bibliotek) og Erik Thorlund Jepsen (Biblioteksstyrelsen). Biblioteksstyrelsen, september 2005

2 Dansk Strategi for registrering og formidling af Internetressourcer Rapport udarbejdet for Nationalbibliografisk Udvalg Af en arbejdsgruppe bestående af Birte Christensen-Dalsgaard (Statsbiblioteket), Randi Diget Hansen (Dansk BiblioteksCenter), Grethe Jacobsen (Det Kongelige Bibliotek), Benedicte Kierkegaard (Gentofte Bibliotekerne), Kirsten Lauritzen (Det Administrative Bibliotek) og Erik Thorlund Jepsen (Biblioteksstyrelsen). Udgivet i 2005 af Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København K Telefon Fax Publikationen er kun tilgængelig på Biblioteksstyrelsens hjemmeside Elektronisk ISBN

3 Indhold INDLEDNING...5 Disposition...6 DEL I. INTRODUKTION TIL REGISTRERING OG FORMIDLING AF NETRESSOURCER MATERIALETYPER: HVAD KARAKTERISERER INTERNETRESSOURCER Karakteristika ved netressourcer Stabilitet Sammensatte ressourcer Komplekse ressourcer Bibliografisk information Metadata Eksempel på metadata format: Dublin Core Metadata Element Set Formater for Internetressourcer og metadata BRUGERBEHOV OG FUNKTIONALITET Funktionalitetskrav og søgeopgaver FRBR Søge (samt evt. samle) Identificere Vælge Få adgang til Typer af Informationsbehov Brugerroller Forudsætninger REGISTRERINGSMÅDE Registreringsmåde Kilder til registrering FORMIDLINGSFORMER Formidling af Internetressourcer Søgemaskiner Strukturerede emneindekser Lokale Internetvejvisere, bibliografiske databaser og registrering i bibliotekskataloger DEL II. STATUS FOR REGISTRERING OG FORMIDLING AF INTERNET-RESSOURCER I DANMARK STATUS: PRAKSIS I DAG Registrering af netpublikationer i Danmark Pligtaflevering Nationalbibliografi Nationalbibliografisk registrering Mængder i den nationalbibliografiske registrering Publicering Bibliotekskatalogisering Publicering Institutional repositories Andet EKSISTERENDE ANBEFALINGER, POLITIK Eksisterende anbefalinger Pligtaflevering af netpublikationer NetPub Kulturarvsrapporten Netarkivets anbefaling Biblioteksstyrelsens rapport om registrering af netpublikationer i Danmark Internationale anbefalinger Ny pligtafleveringslov og webarkivering af netressourcer Lovens formål og hovedindhold Webarkivering Tilgængelighed Standardiserings initiativer

4 Standardisering af registreringsmetoder Standardisering af unikke identifikatorer) Unikke identifikatorer til værker i fysisk form Unikke Identifikatorer til Internetressourcer TYPOLOGISERING NETRESSOURCER Materialetyper der eksisterede før nettet, men som også bruger nettet som publiceringsmedium Materialetyper publiceret til nettet...37 DEL III. SCENARIER DIMENSIONERNE Udvælgelse af danske formidlingsværdige Internet ressourcer: Hvordan udvælges de og hvem står for udvælgelsen? Hvordan og af hvem registreres danske formidlingsværdige Internet ressourcer? SCENARIER Scenario 1: Danica-indeks Scenario 2: Producent-genererede metadata Scenario 3: Den selektive Nationalbibliografi Central registrering baseret på automatisk udvælgelse: Central registrering baseret på manuel udvælgelse:...49 DEL IV. KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER KONKLUSION ANBEFALINGER...54 LITTERATUR

5 Indledning Siden 1998 har registreringer af netressourcer indgået som en del af nationalbibliografien. Dansk BiblioteksCenter har på baggrund af Rapporten Indoreg2 (Dansk BiblioteksCenter, 1999) katalogiseret statiske danske netressourcer. I Udredning om bevaring af kulturarven (Kulturministeriet) frarådes en fortsættelse af denne registreringsform. Udvalget finder, at indsamlet materiale skal registreres, da registrering er en forudsætning for genfinding og tilgængeliggørelse. (Udredning om bevaring af kulturarven, s. 148). Under den gældende pligtafleveringslov skal statiske internetpublikationer afleveres. Det har derfor været hensigten at registrere disse publikationer som en del af nationalbibliografien. Det har vist, at netop de statiske publikationer har en relativ lang levetid på Internettet. Dette indebærer, at disse publikationer med meget stor sandsynlighed vil blive indsamlet ved de tværsnitshøstninger, der indgår i den senere anbefaling af en indsamlingsstrategi for Internettet. Disse publikationer vil således være søgbare i det indsamlede materiale og en sædvanlig nationalbibliografisk registrering er derfor ikke nødvendig for at kunne genfinde dette materiale. (Udredning om bevaring af kulturarven s.149). Med udgangspunkt i ovennævnte forskelle mellem praksis og kulturarvs-udredningens anbefalinger har Biblioteksstyrelsen ønsket af få fastlagt en strategi for den fremtidige nationale registrering og formidling af danske netressourcer. Biblioteksstyrelsen nedsatte derfor en arbejdsgruppe i regi af Nationalbibliografisk Udvalg, som skulle analysere området og komme med anbefalinger til en national strategi for registrering og formidling af danske netressourcer. Arbejdsgruppen bestod af: Birte Christensen-Dalsgaard, Statsbiblioteket Grethe Jacobsen, Det Kongelige Bibliotek Randi Diget Hansen, Dansk BiblioteksCenter Benedicte Kirkegaard, Gentofte Bibliotekerne Kirsten Lauritzen, Det Administrative Bibliotek Erik Thorlund Jepsen, Biblioteksstyrelsen Arbejdsgruppen har arbejdet udfra flg. kommissorium: Arbejdsgruppen skal beskæftige sig med registrering og formidling af danske netressourcer. Arbejdsgruppen skal primært forholde sig til behov, muligheder, ønsker og problemområder i forhold til registrerings- og formidlingsarbejdet. De økonomiske konsekvenser ved en imødekommelse af fremførte ønsker om registrering skal vurderes. Centrale elementer for arbejdsgruppen vil være: Hvilke brugerbehov gør sig gældende i forhold til registrering og formidling? Hvilke materialetyper der kan/skal registreres? Hvilke registrerings- og formidlingsmåder der kan/skal anvendes i forhold til de forskellige materialetyper? Hvem kan/skal foretage registreringen? Hvilke implikationer kan ovennævnte have for den nationalbibliografiske registrering af net-ressourcer? Hvad er de økonomiske konsekvenser? 5

6 Arbejdsgruppen må gerne komme med egentlige anbefalinger i forhold til en fremtidig national strategi for registrering af netressourcerne. Som udgangspunkt for dette, skal der opstilles forskellige scenarier. Arbejdsgruppen bør i videst muligt omfang inddrage hidtidige undersøgelser og rapporter, der berører den nationale strategi for registrering af netressourcer (her anses bl.a. rapporterne Bevaring af kulturarven (Kulturministeriet, 2003) og Registrering af netpublikationer i Danmark (Biblioteksstyrelsen, 2002) for væsentlige). Arbejdsgruppen kan indkalde faglige eksperter, såfremt dette anses for nødvendigt. Arbejdsgruppens resultater sammenfattes i en rapport, som bør foreligge 1. juli Endvidere blev det ved nedsættelsen af arbejdsgruppen besluttet at: Arbejdsgruppens rapport vil indgå i fastlæggelsen af en strategi for den nationale registrering af netressourcer. Arbejdsgruppens resultater vil desuden blive brugt i forhold til arbejdet med at fastlægge en strategi for koordinering af registreringen af netressourcer i Danmark inklusive registreringen af udenlandske netressourcer. Arbejdsgruppen vil endvidere blive efterfulgt af en arbejdsgruppe, som skal beskæftige sig dybere med implikationerne for den nationalbibliografiske registrering. Denne rapport opsummerer drøftelser i arbejdsgruppen, giver et indblik i centrale områder af betydning for en strategi for registrering og formidling af danske netressourcer samt kommer med en række anbefalinger til en sådan strategi. Disposition Rapporten er opbygget i en introduktion til området del I, hvor der redegøres for: hvad der karakteriserer materialer på Internettet, hvordan internetressourcer kan registreres og formidles samt hvilke funktionalitetskrav, der kan stilles til registrering og formidling af internetressourcer. I del II Status redegøres for, hvorledes registrering og formidling foregår i Danmark i dag. Der redegøres endvidere for hvilke anbefalinger, politikker og lovgivning der sætter rammerne for registrering og formidling af netressourcer. Endelig redegøres der i denne del for standardiseringsinitiativer og standarder indenfor registreringsområdet. Med udgangspunkt i forskellige måder at udvælge og registrere internetressourcer opstilles i del III Scenarier tre forskellige scenarier for indsamling, registrering og formidling af netressourcer. For hvert af de tre scenarier opremses en række identificerede fordele, ulemper, krav og barrierer. I del IV Konklusioner og anbefalinger sammenfattes konklusionerne fra de tre scenarier i en række anbefalinger. 6

7 Del I Introduktion til registrering og formidling af netressourcer 7

8 1. Materialetyper: hvad karakteriserer internetressourcer 1.1. Karakteristika ved netressourcer Internettet er kendetegnet ved, at publicering af ressourcer stort set kan foretages af enhver som er i besiddelse af en computer og netadgang. Omkostningerne ved publicering er minimale og der eksisterer ikke generelt de filtre, i form af forlag og distributører, som spiller ind ved publiceringen af andre materialetyper. De ikke-eksisterende filtre vanskeliggør selektion af materialer, som har potentiel værdi for forskellige brugergrupper. Derudover er internetressourcer karakteriseret ved, at de i større udstrækning end andre materialetyper er dynamiske (potentielt foranderlige), ofte sammensat af flere materialetyper og former, komplekse, samt at de ikke i samme udstrækning som andre materialetyper eksplicit indeholder bibliografisk information Stabilitet Internetressourcer er elektroniske dokumenter, som i mange tilfælde forandrer sig. Indhold og struktur kan forandres, ligesom formelle data for dokumentet (titel, ophav, udgiver) kan blive ændret. Det største problem i forhold til registrering og genfinding udgøres af ressourcer, som skifter adresse (URL) eller i værste fald fjernes fra en server. De dynamiske grundprocesser/forandringsprocesser kan inddeles i: Overskrivning af indhold Supplering af indhold ved integration Supplering af indhold ved selvstændig tilføjelse Manglen på stabilitet kan både influere på materialevalget/optagelseskriterier (som det f.eks. er tilfældet ved den nationalbibliografiske registrering, hvor der udelukkende registreres såkaldt statiske dokumenter) og på registreringens indhold og udformning. Selv ved ressourcer, som kategoriseres som statiske (f.eks. monografiske dokumenter) kan der forekomme tilføjelser i form af nye indholdselementer. Ligeledes kan det være problematisk at lave udførlige registreringer af ressourcer, som typisk vil forandre sig Sammensatte ressourcer Internetressourcer indeholder ofte flere forskellige datatyper: tekst, billeder, grafik, animationer, lyd og videoklip. Ligesom samme ressource kan bestå af flere materialeformer: præsentationer, artikler, vokabularer, litteraturlister, link-samlinger, databaser m.m Komplekse ressourcer Mange Internetressourcer er konstrueret som et væv af relaterede sider, hvor de enkelte dokumenter kan have selvstændige adresser. Ofte er der en indgangs-/startside (og/eller en indholdsframe), der viser ressourcens overordnede struktur, men denne opremser sjældent alle sider med selvstændig adresse. Der kan være selvstændige ressourcer i et sådant væv, som har speciel registreringsrelevans, men en registrering på det overordnede vævs niveau vil normalt betyde en større fremtidssikring af registreringen. Eksempel: Tænkt eksempel på site 8

9 STARTSIDE INDHOLD DOK.1 DOK.2 DOK.3 MONOGRAFI DOK.4 PERSONLIG HJEMMESIDE PERSONLIG HJEMMESIDE LINK-SAMLING PRODUKTARKIV 9

10 En hel del ressourcer er konstrueret med brug af frames, som deler det dokument, som brugeren ser, op i flere enheder. Ved konstruktionen af sådanne frames, laves hver frame som et selvstændigt dokument (med egen URL). Ved registrering skal der ofte træffes beslutning, om oplysninger skal hentes fra indholdsframen eller fra mainframen, eller hvordan man forholder sig til modstridende information i de forskellige frames Bibliografisk information Der er stor forskel på, hvor megen registreringsrelevant information, der er indeholdt i den enkelte Internetressource. Enkelte ressourcer (f.eks. mange elektroniske tidsskrifter) har et egentligt titelblad og/eller en kolofon, mens andre er blottet for bibliografisk information. Det har ikke været muligt at identificere nyere statistikker over omfanget af bibliografisk information i Internetressourcer, men der er en tendens til stigende opmærksomhed fra udgivere af - og ophav til - Internetressourcer på formidlingsværdien af sådan information. Der er samtidig mange bestræbelser i gang for at lette ophavets muligheder for at berige dokumenterne med både bibliografiske og emnemæssige data. Dublin Core Metadata Element Set er et blandt flere tiltag, der skal lette ophavs og /eller udgivers muligheder for at tilføre ressourcer struktureret information, som ikke forstyrrer designet af dokumentet Metadata Html-dokumenter består af et Head og en Body. Body en er hovedindholdet i dokumentet, mens Head en består af koder og oplysninger, som kendetegner dokumentet. Data i et dokuments Head er kun synlige i html-kodningen - ikke i dokumentet som brugeren ser via browseren. Til ophavets egen beskrivelse af html-dokumenter er der udviklet forskellige Metadataformater, som via brugen af bestemte felter og fast syntaks kan anvendes til automatisk indeksering. Metadata anbringes i dokumentets Head. Ved registrering kan metadata ses ved hjælp af browserfunktionen view source Som for andre dokumenttypers vedkommende kan der i Internetressourcer forekomme problemer med modstridende information. Metadata vedhæftet dokumentet kan f.eks. afvige fra oplysninger i selve dokumentet. Af hensyn til verifikative søgninger - og fordi udbredelsen af Metadata stadig er begrænset - vil oplysninger i selve dokumentet sandsynligvis tillægges større værdi end oplysninger vedhæftet som Metadata. Ophavsgenererede Metadata kan yderligere være fejlbehæftede i den forstand, at ophavet til dokumentet har misforstået funktionen af et eller flere Metadata-elementer. F.eks. kan selve ophavsdefinitionen opfattes forskelligt af ophav og registrator. En Web-master, som har ansvar for design og layout - men ikke for selve indholdet i dokumentet - kan f.eks. tænkes angivet som author eller creator. Da Internetressourcer er øjeblikkeligt fikserede og publicerede, er der endvidere en større tendens til ændringer i bibliografiske forhold eller oplysninger end ved dokumenttyper, der skal igennem længere publiceringsprocesser. Dette stiller i første omgang krav til vedligeholdelsen af registreringer, men kan også have betydning for den værdi forskellige oplysninger tillægges ved registrering (oplysninger, som typisk forandres, kan udelades) Eksempel på metadata format: Dublin Core Metadata Element Set Dublin Core er et internationalt og tværfagligt initiativ, hvis formål er at definere et sæt af beskrivelseselementer, der er vigtige og nødvendige til beskrivelse af dokumenter af enhver art i et netværksmiljø som Internettet. Formålet med Dublin Core er også at skabe en ramme for ophavsgenerede beskrivelser, som forhåbentlig vil blive anvendt af 10

11 producenter af Internetressourcer som metadata, dvs. vedhæftede data, der kan anvendes til en mere præcis søgning. Hensigten er at skabe konsensus om et basalt sæt af metadataelementer samt skabe en teknisk simpel implementerbar løsning i forhold til inddragelse af beskrivelseselementer. Dublin Core er primært udviklet gennem en række workshops og konferencer. DC er i foråret 2003 blevet en ISO standard: ISO The Dublin Core Metadata Element Set (Se Biblioteksstyrelsen anbefaler DC som standard og har i 1999 udgivet en dansk version af. DC regler, der skal kunne beskrive alle former for ressourcer. Andre lignende initiativer har løbende været taget, men DC må nu siges at være det dominerende regelsæt af forenklede regler. Dublin Core består af 15 beskrivelseselementer. Metadata elementerne kan deles i tre grupper: 1) elementer, der relaterer sig til Indhold, 2) elementer, der relaterer sig til Ophav og 3) elementer, der indikerer ressourcens type. Oversigt over de 15 DC-elementer Dansk navn Titel Forfatter eller ophav Emne og nøgleord Beskrivelse Udgiver Anden bidragyder Dato Ressourcetype Format Identifikator Kilde (originalt værk) Sprog Relationer Dækning Rettigheder Element/Label DC.Title DC.Creator DC.Subject DC.Description DC.Publisher DC.Contributor DC.Date DC.Type DC.Format DC.Identifier DC.Source DC.Language DC.Relation DC.Coverage RC.Rights En uddybende beskrivelse af de 15 elementer kan ses på: : Understøttelse af metadata i programmer til produktion af websider Et vigtigt element i bestræbelserne for at få brugbare metadata i Internet ressourcer er de programmer, der bruges til at lave websider. Hvis disse automatisk kunne generere metadata, der kan bidrage til genfinding af relevante ressourcer, ville man være nået et 11

12 stort skridt videre i retning af at kunne sikre genfinding af relevante og kun relevante informationer. En rapport udgivet februar 2005 (Final Report for the AMeGA project) for Library of Congress har afdækket, at - der er ingen forbindelse mellem den teoretiske forskning i teknikker for genfinding af relevante digitale ressourcer ved hjælp af metadata og den praktiske forskning i udvikling af programmer til dannelse af digitale ressourcer og tilhørende metadata - der bruges forskellige metadata standarder af dem, der laver metadata - der er udbredt støtte til automatisk dannelse af metadata dog med mulighed for manuel indgriben, især i forbindelse med emnebeskrivelse Rapporten anbefaler bl.a., at Library of Congress samarbejder med producenter af programmer til at danne digitale netbårne ressourcer med henblik på at drage nytte af de resultater som den teoretiske forskning frembringer Formater for Internetressourcer og metadata Der findes mange forskellige formater til håndtering af de forskellige mediatyper. Udfra gennemsyn af forskellige oversigtssider anslår vi, at antallet af formater mindst er på 1000 (følgende sider er anvendt: En række af disse formater udmærker sig ved at understøtte, at metadata indlejres i objektet. Det nok mest kendte eksempel er MP3, hvor ID3 tags kan indlejres og EXIF-data (EXchangeable Image File), som benyttes af mange digitale kameraer, hvor metadata lægges sammen med f.eks. JPEG filen. I visse situationer vil værktøjer automatisk indlejre metadata i filerne. Ifølge Grethe Jacobsen, Det Kongelige Bibliotek, er erfaringen fra webarkivering af netpublikationer, at meget få aktivt bruger metadata. 2. Brugerbehov og funktionalitet Personer som søger efter Internetressourcer (eller ressourcer generelt) vil have forskellige forudsætninger og formål med søgningen. Der findes mange forskellige modeller for informationssøgningsprocessen, men enhver søgning vil typisk indebære følgende grundlæggende faser: 1. Brugerens udformning af forespørgsel til systemet 2. Match mellem forespørgsel og dokumenter i systemet (system-internt) 3. Brugerens relevansvurdering af output fra systemet 4. Brugerens anskaffelse af materialer som er vurderet relevante. Dette kapitel beskriver fire typer af søgeopgaver, som brugere af informationslagrings- og genfindingssystemer vil skulle kunne udføre. Overvejelser om hvilke typer af data, der understøtter de forskellige opgaver, er medtaget. For at give læseren et indblik i hvilke informationsbehovstyper, der skal kunne honoreres af et informationssystem, samt hvordan disse informationsbehov kan sammenstilles med brugerne af netressourcer, beskrives endvidere tre typer af informationsbehov, samt forskellige roller som informationssøgeren kan indgå i Funktionalitetskrav og søgeopgaver Funktionalitet betyder nogen eller nogets evne til at fungere hensigtsmæssigt. (Politikens Nudansk ordbog, 2002) Funktionalitet er altså ikke bare virkemåde, men indebærer også et nytteaspekt. Forskellige former for registrering af Internetressourcer medfører ikke i sig 12

13 selv en funktionalitet, men registreringens form og omfang influerer på muligheder for forskellige funktionaliteter i forhold til søgning og præsentation i informationslagrings- og genfindingssystemer. Funktionalitet skal endvidere defineres og analyseres i forhold til, hvem der er brugerne af et givet system, da der f.eks. er forskel på hvilken funktionalitet, der er nødvendig for slutbrugere (borgeren som søger information eller oplevelse) og biblioteker og andre formidlende instanser. Funktionalitetskrav har været diskuteret i forhold til bibliotekskataloger siden begyndelsen af det tyvende århundrede. Regelsæt for registrering og registreringspraksis har været kraftigt influeret af bl.a. Cutter (1904) og de såkaldte Paris-principper (Statements of Principles, 1961). De krav til registreringer, som Cutter og IFLA formulerede var møntet på brugen af fastformskataloger. I lyset af den voksende mængde elektronisk materiale samt det forhold, at bibliografiske registreringer i stadigt stigende omfang blev publiceret elektronisk, nedsatte IFLA i 1992 en arbejdsgruppe, som skulle analysere hvilke funktionalitetskrav, der bør stilles til bibliografiske poster. Resultatet af denne analyse er publiceret i rapporten: Functional Requirements for Bibliographic Records (IFLA, 1998) (Fremover benævnt FRBR) FRBR Analysen er baseret på en entitets-relations analyse, hvor de entiteter (de genstande der beskrives i bibliografiske poster) samt relationer mellem disse identificeres. De identificerede bibliografiske entiteter er opdelt i tre grupper: 1) Det produkt af intellektuel og/eller kunstnerisk udfoldelse, der beskrives i en bibliografisk post: et værk, en repræsentation af et værk, et dokument eller et eksemplar af et dokument. 2) Ophav til disse produkter: personer eller korporationer 3) Emnerne for den intellektuelle og/eller kunstneriske udfoldelse: begreber, genstande, begivenheder og/eller steder. For alle entiteter identificeredes ligeledes et sæt af attributter/egenskaber. Analysen ender ud i en kortlægning og relevansvurdering af attributter og relationer, der er forbundet med de enkelte entiteter i forhold til forskellige user task. User task omfatter alle former for brug i forbindelse med den bibliografiske post. Vi anvender i det følgende udtrykket opgave i stedet for user task, om end sidstnævnte har en lidt bredere betydning. 13

14 Nedenstående er gengivet de primære entiteter og relationer i FRBR-analysen. Bibliografiske entiteter og primære relationer Værk realiseret gennem Repræsentation af værk fikseret i Dokument eksemplificeret af Eksemplar 14

15 Autoritative entiteter og relationer Værk Repræsentation af værk Dokument Eksemplar er ejet af Person er produceret af er realiseret af Korporation er skabt af 15

16 Emne-entiteter og relationer Værk Værk Repræsentation af værk har so m emne Dokument Eksemplar Person har so m emne Korporation Begreb objekt har so m emne Begivenhed Sted 16

17 Ifølge FRBR skal brugerne ved hjælp af de(n) bibliografiske post(er) kunne udføre følgende opgaver: At søge At identificere At vælge At få adgang til Et værk, en repræsentation af et værk, et dokument eller et eksemplar af et dokument Der vil ikke her blive gjort nærmere rede for sammenhængen mellem et værk, en repræsentation af et værk, et dokument eller et eksemplar af et dokument, da disse begreber i nogen udstrækning overlapper, når talen er om Internetressourcer. I stedet vil betegnelsen ressource blive anvendt. Analysen af entiteter og egenskaber for entiteterne kobles med analysen af brugeropgaver, og de identificerede egenskaber og relationer for hver entitet sættes ind i en matrix, hvor de vurderes i forhold til deres betydning for at kunne understøtte hver enkelt af brugeropgaverne (stor, middel eller ringe betydning). På baggrund af denne analyse anbefaler FRBR et basisniveau for bibliografiske posters funktionalitet samt et basisniveau for data i bibliografiske poster. Matrixen der sammenstiller brugeropgaver og entiteternes relationer og egenskaber kan være til stor hjælp ved: Fastlæggelse af katalogiseringsniveau Fastlæggelse af omfang af autoritetskontrol (brug af vedtagne/normative betegnelser) Konstruktionen af nye registreringsregler og formater, eftersom betydningen af at tilføje eller fravælge data kan aflæses i matrixen. Ovennævnte analyse vedrører produktionen og brugen af bibliografiske poster, men de opstillede brugeropgaver vil gøre sig gældende i forhold til alle typer af informationssystemer. Det vil sige, at enhver bruger vil være interesseret i ud fra oplysninger i registreringerne - at kunne finde relevante ressourcer, at kunne skelne mellem de fremfundne ressourcer, at kunne vurdere relevansen af de fremfundne ressourcer samt at kunne skaffe sig adgang til relevante ressourcer. Brugere, som foretager verifikative søgninger, vil være interesserede i at kunne identificere ressourcer som svarende til det ønskede. For at muliggøre hver af ovennævnte opgaver, må ressourcen eller en registrering af denne indeholde forskellige typer af oplysninger Søge (samt evt. samle) Dette afhænger af hvilke kriterier brugeren søger på. Søgninger kan opdeles i henholdsvis emnesøgninger og verifikative søgninger. Ved emnesøgninger søges efter data, som udtrykker de/t emner som ressourcen beskæftiger sig med. Sådanne data kan f.eks. være tildelte emneord og klassemærker eller udtrukne termer, som forekommer hyppigt i dokumentet. Data, som vedrører målgrupper, niveau og materialets form, kan også betragtes som emnedata. Verifikative søgninger har til formål at få bekræftet, at en eller flere ressourcer eksisterer samt evt. at kunne lokalisere disse ressourcer. Her vil brugeren typisk søge på data som ophav, titler, udgivere, datatype (f.eks. tekst eller musik), m.m. 17

18 Hvis brugeren ønsker at afdække, hvad der findes af ressourcer indenfor f.eks. et bestemt emneområde eller udgivet af en bestemt organisation, vil det være nødvendigt at etablere muligheder for at kunne samle de forskellige betegnelser som kan repræsentere en person, et emne, en organisation, en materialetype m.v. Dette gøres typisk ved at foretage en bibliografisk kontrol, hvor man opererer med henholdsvis vedtagne navneformer og henvisninger fra ikke vedtagne navneformer. I forbindelse med søgning bør medtænkes muligheder for videresøgning ud fra fremfundne registreringer. Dette kan muliggøres ved hjælp af lænkning Identificere For at bekræfte at de fundne ressourcer modsvarer det eftersøgte, vil det være nødvendigt at have data som beskriver ressourcerne. Her vil formelle bibliografiske oplysninger (idnumre, ophav, forlag, dokumenttype, version, omfang m.m.) i kombination med indholdsoplysninger være relevante Vælge Dette kræver, at brugeren får oplysninger, der kan kvalificere et valg ud fra de kriterier, som brugeren vil lægge vægt på. Her vil formelle bibliografiske oplysninger (såsom ophav, forlag, dokumenttype, omfang m.m.) i kombination med indholds- og emneoplysninger være relevante. Såfremt man har en elektronisk registrant over udelukkende internetressourcer, vil brugeren have mulighed for (via en lænke) at orientere sig direkte i materialet, men dette kan være en besværlig proces ved store søgesæt og kan føre til at brugeren mister overblikket Få adgang til Brugerens adgang til selve ressourcen er afhængig af, at der findes oplysninger om adressen (URL en) for ressourcen. Ligeledes vil oplysninger om restriktioner og adgangsforhold (f.eks. kodeord) være relevante i denne sammenhæng Typer af Informationsbehov Inspireret af Ingwersen og Wormell (1990) opererer denne redegørelse med følgende tre typer af informationsbehov. Verifikative: Søgning efter kendt værk typisk ud fra formelle oplysninger såsom ophav og/eller titel eller præcise oplysninger (fra vejvisere, kataloger, leksika, ordbøger) Bevidst emneafgrænsede: Behov ud fra emnemæssigt kendskab/viden for dybere viden/special viden om emnet Mudrede emneafgrænsede: Behov for at få defineret et emne til videre søgning, dvs. for at komme op på bevidst emneafgrænset 2.3. Brugerroller Den enkelte bruger af informationer vil have forskellige roller med deraf udledte behov. Nedenfor er angivet eksempler på sådanne roller, med deraf afledte informationsbehov Rolle Formål Type af oplysninger informationsbehov 18

19 BORGER Kontakt med offentlige myndigheder, almene regler, banker, etc. Konkrete, faktuelle = verifikative STUDERENDE skole Oplysninger for borgere Besvarelse af konkrete spørgsmål Overblik, informerende Konkrete, faktuelle = bevidst emneafgr. = verifikative gymnasium Løsning af veldefinerede opgaver Uddybende, alt relevant med = bevidst emneafgr. videregående uddannelse ERHVERVSAK- TIV Inkl. efteruddannelse FRITID Løsning af bredt definerede opgaver Specialer og afhandlinger Ajour med relevante nyheder Ajour med relevante regler (vedr. produkter, overenskomster, sikkerhed, etc.) Jobmuligheder Faglig opdatering Underholdning ude Uddybende, peger videre til alt relevant om delemner Uddybende, alt relevant, inkl. uerkendt relevant Løbende, opdaterede Løbende, opdaterede Løbende, opdaterede Uddybende, alt relevant, inkl. uerkendt relevant Konkrete, faktuelle = mudret emneafgr. = mudret > bevidst emneafgrænset = bevidst emneafgr = bevidst emneafgr. = bevidst emneafgr. = mudret > bevidst emneafgrænset = verifikative Underholdning hjemme (spil, musik) Konkrete, faktuelle = verifikative Uddannelse/studier se STUDERENDE Hobby Konkrete, faktuelle, uddybende, alt relevant = mudret > bevidst emneafgrænset De forskellige roller har overlappende behov for typer af oplysninger, 2.4. Forudsætninger Ovenstående roller skal yderligere differentieres efter den enkelte brugers forudsætninger, hvor brugerens emnemæssige viden, søgemæssige viden samt viden om det benyttede informationssystem kan spille ind. Behov for verifikation Viden om emne: Præcis forestilling om hvad man vil have Viden om søgning: fra ingen anelse til præcis viden om rette database Viden om systemet (i informationsgenfindings betydning): fra ingen til omfattende Bevidst emneafgrænset Viden om emne: emnemæssig viden til at kunne relevansvurdere Viden om søgning: fra ingen anelse til præcis viden om rette database og adækvate søgeteknikker 19

20 Viden om systemet (i informationsgenfindings betydning): fra ingen til omfattende Mudret emneafgrænset Viden om emne: Ingen emnemæssig baggrund Viden om søgning: fra ingen anelse til præcis viden om rette database og adækvate søgeteknikker Viden om systemet (i informationsgenfindings betydning): fra ingen til omfattende Brugernes krav til oplysninger: Typer af oplysninger Konkrete, faktuelle oplysninger Løbende, opdaterede oplysninger Overblik, informerende oplysninger Uddybende oplysninger, alt relevant med Uddybende, peger videre til alt relevant om delemner Uddybende, alt relevant, inkl. uerkendt relevant Karakteristika Korrekte Stabile (når brugt som dokumentation) Hurtig fremfinding Korrekte Kan altid genfindes Hurtig fremfinding Korrekte Dækkende Hurtig fremfinding Korrekte Dækkende Baseret på videnskabelige forsøg og analyser Korrekte Baseret på videnskabelige forsøg og analyser Har links til data om side 1 - og underordnede emner Korrekte Dækkende Baseret på videnskabelige forsøg og analyser (studerende, professionelle, seriøse brugere) Baseret på andre med samme hobby (amatører) Har links til data om beslægtede emner 3. Registreringsmåde 3.1. Registreringsmåde For at kunne etablere søgemuligheder i forhold til netressourcer, er det nødvendigt at foretage en registrering 2 af ressourcerne. En sådan registrering kan foregå automatisk eller foretages manuelt. Der kan anvendes forskellige kombinationer af automatisk og manuel registrering. Der vil fremover sandsynligvis blive udviklet værktøjer til automatisk registrering og formidling af andet end tekstbaseret internetmateriale, men eftersom tekstbaseret registrering har langt den største udbredelse, vil nedenstående beskrivelser tage udgangspunkt heri. 1 Samme emne men med andet begreb (fx inden for andre fagområder) 2 Med registrering forstås såvel automatisk udtrækning af oplysninger fra ressourcen som manuel katalogisering/beskrivelse af denne. Væsentligst er, at beskrivelsen kan danne udgangspunkt for såvel søgning som fremvisning. 20

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen Titel : Fælles ABM indholds- og transportformat Dato : 2009-08-28 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

Metadatakataloger. Udarbejdet for Biblioteksstyrelsen af Arbejdsgruppen vedrørende Metadatakataloger

Metadatakataloger. Udarbejdet for Biblioteksstyrelsen af Arbejdsgruppen vedrørende Metadatakataloger Metadatakataloger Udarbejdet for Biblioteksstyrelsen af Arbejdsgruppen vedrørende Metadatakataloger Rapporter fra Biblioteksstyrelsen 5 Redaktion Vibeke Cranfield Udgivet i 2003 af Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Mapning danmarc2 til DKABM Dato : 2009-08-25 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark Bilag 1 Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark J.nr.: 370-4 9. december 2002 APO Tre scenarier, yderligere baggrundsmateriale, fem eksterne ekspertevalueringer

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Metadata i danske netpublikationer. Brugervejledning. Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen

Metadata i danske netpublikationer. Brugervejledning. Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 1 Metadata i danske netpublikationer Brugervejledning Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen København 1999 2 Metadata i danske netpublikationer Brugervejledning Vejledninger fra Biblioteksstyrelsen 3 Udarbejdet

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05

DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Maj 2004 DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Programområdet for elektronisk videnskabelig publicering etableredes

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

DK domænet i ord og tal

DK domænet i ord og tal DK domænet i ord og tal af driftsleder for netarkivet.dk Bjarne Andersen Statsbiblioteket Universitetsparken DK 8000 Århus C 89462165 bja@netarkivet.dk Den 1. juli 2005 trådte en ny revision af pligtafleveringsloven

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Digitale Videnssystemer: Notater

Digitale Videnssystemer: Notater Digitale Videnssystemer: Notater Sigfred Hyveled Nielsen IVA / Københavns Universitet 3. Semester Denne tekst er skrevet af Sigfred Nielsen, og stillet til rådighed under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel-DelPåSammeVilkår

Læs mere

Bibliotekernes Netmusik Phonofile Aftale mellem Phonofile og bibliotekskonsortiet om adgang til Biblioteksdistributionssystemet (content management system) Paraplyorganisation for rettighedshaverne (audio

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet!

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet! MATERIALEKRITIK / KILDEKRITIK / INFORMATIONSKRITIK Søg først efter materiale på "sikre" steder på nettet. Find ud af hvem der har produceret hjemmesiden. Se efter hvornår hjemmesiden er lavet og/eller

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen WWW Evaluation Kvalitetsvurdering af Information på hjemmesider Inspireret af http://www.aub.auc.dk/mileinternet/ 1 Mangfoldighed Nettets styrke og svaghed Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet

Læs mere

Foredrag om Vidensorganisation i universitetsbiblioteker KUB som case (5. oktober 2006)

Foredrag om Vidensorganisation i universitetsbiblioteker KUB som case (5. oktober 2006) Foredrag om Vidensorganisation i universitetsbiblioteker KUB som case (5. oktober 2006) 0. Indledning 1. Organisering af egne dokumenter a. Skal vi have samlinger på åbne hylder b. Hvis fortsat samlinger

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

Bilag 1: Ordliste. Bilag 1: Ordliste 141

Bilag 1: Ordliste. Bilag 1: Ordliste 141 Bilag 1: Ordliste 141 Bilag 1: Ordliste Da det behandlede område indeholder mange nye termer, som ikke nødvendigvis alle kender, og da disse termer opfattes forskelligt, har vi udarbejdet denne ordliste,

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Indstilling til Direktionen

Indstilling til Direktionen Indstilling til Direktionen Nationalmuseet Afdeling/enhed: F&F/Bibliotekstjenesten J.nr. : 2008-008309 Dato: 9.12.2008 Ansvarlig enhedsleder/udvalgsformand: Lisbet Holtse / Samlings- og Registreringsudvalget

Læs mere

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik 0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik Indhold Om Dantek BiblioMatik og ElevWeb...... 3 Browser-adgang til ElevWeb... 3 Fjernskrivebord - adgang til Dantek BiblioMatik... 3 - det administrative system... 3

Læs mere

Web of Science Vejledning

Web of Science Vejledning Web of Science Vejledning Der er adgang til Web of Science fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til DEFF (www.tidsskrifter.deff.dk)

Læs mere

Avisdigitalisering. Fjernlånsmøde 12. november 2013. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.dk. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.

Avisdigitalisering. Fjernlånsmøde 12. november 2013. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.dk. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket. Avisdigitalisering Fjernlånsmøde 12. november 2013 Planen Kort om Statens Avissamling Avisdigitalisering baggrund Om bevillingerne bag Bevaring og formidling Avisdigitalisering hvordan Digitalisering

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Bringe taksonomier i spil

Bringe taksonomier i spil Bringe taksonomier i spil Frans la Cour Hvem er jeg? Frans la Cour 3 år hos ensight a/s Systemdesign Projektledelse og implementering Undervisning Med udgangspunkt i Veritys værktøjer Vise nogle af de

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX

LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX I denne guide kan du læse om hvordan du udfører avancerede søgninger i REX, der er Det Kongelige Biblioteks katalog. De 2 faneblade Når du skal søge i REX skal du først beslutte

Læs mere

For dig som skal levere programmer til bideo.dk

For dig som skal levere programmer til bideo.dk For dig som skal levere programmer til bideo.dk Oktober 2011 - Version 5 INDLEDNING... 2 ANVENDELSE AF B2B.BIDEO.DK... 2 Den offentlige og den beskyttede webside... 2 Processen... 2 Før du bruger systemet

Læs mere

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer 10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer Indledning 10 Vigtigste Ranking Faktorer Agilitor Der findes en lang række faktorer, der har indflydelse på din websites position i Google på forskellige søgeord. Faktisk

Læs mere

Kort introduktion til Google.

Kort introduktion til Google. Google Side 1 af 10 Kort introduktion til Google.... 2 Tilpas din søgning... 2 Generelle Tips... 2 Udelukkelse af ord... 2 Brug af *... 3 Sætningssøgninger... 3 Jeg Føler Mig Heldig... 3 Avanceret søgning...

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik?

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik? Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier 1. Hvad dækker denne politik? Denne politik dækker dine handlinger relateret til Tikkurilas digitale serviceydelser. Denne politik dækker ikke,

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Søgemaskineoptimering Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Agenda: Kl. 9.00 - kl. 9.10 Velkomst ved salgschef Kim Thrane Kl. 9.10 - kl. 9.40 Præsentation af CMS ved Kim Thrane Kl.

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Redegørelse for DEF-styregruppens vurdering af arbejdet med fælleskataloger i fremtiden.

Redegørelse for DEF-styregruppens vurdering af arbejdet med fælleskataloger i fremtiden. Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek DEF 02/297 Arbejdsgruppen om Fremtidige Fælleskatalogfunktioner i Danmark 20. november 2002 J.nr.: 481-1 Redegørelse for DEF-styregruppens vurdering af arbejdet

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

A 1 MA 1 MA 1 EMA 1 TEMA 1 DBC APRIL 2003 OM VIDEN OM VIDEN

A 1 MA 1 MA 1 EMA 1 TEMA 1 DBC APRIL 2003 OM VIDEN OM VIDEN VIDEN DBC A A MA EMA EMA TEMA MA Nyt DanBib-koncept Debatten om fælleskatalogets fremtid har ført andre diskussioner med sig, bl.a. prissætning. DBC har netop sendt et nyt DanBib-koncept ud til høring

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Søgning på Internettet

Søgning på Internettet Side 1 af 6 Indhold: Søgning på Internettet Tips til søgning på Internettet... 1 Præcis adresse:... 1 Indeks- søgning... 2 Søgerobotterne/søgemaskiner:... 3 Lidt om hvordan man søger på nettet... 4 Links...

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen

DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-989-7 0.02.13 Kort baggrund Det er på baggrund af EU-lovgivning forbudt af lagre og

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK Denne rapport indeholder en primær analyse af webstedet www.bilforhandler.dk. Vi har kigget på: Det vigtige førstehåndsindtryk af webstedet Brugervenlighed Anvendte

Læs mere

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011.

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011. NOTAT 16. marts 2011 Høringsnotat vedrørende ny bekendtgørelse om biblioteksafgift Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den

Læs mere

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE Jes Ryttersgaard Hvordan vil Inspire påvirke kommunerne? Indirekte påvirkninger Kommunen som omfattet af INSPIRE Kommunen som bruger af INSPIRE

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker, lånerkort m.m.

Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker, lånerkort m.m. STYRK ELEVERNES INFORMATIONSKOMPETENCER - Undervisningsmateriale til gymnasielærere DAGSORDEN Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker,

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

GudenåKortets formål og arkitektur

GudenåKortets formål og arkitektur GudenåKortets formål og arkitektur Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk Version 2-20. december 2013 Formål

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere