Dagsorden til Arbejdsmarkedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 Dagsorden til Arbejdsmarkedsudvalget Dato: Tidspunkt: Sted: Deltagere: B105 Hugo Hammel (A), Kemal Bektas (A), Kust Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Nadeem Farooq (B), Steffen Mølgaar Hansen (C), Thomas Bak (A) Afbud: 1

2 Sagstype.: Arbejdsmarkedsudvalget M Sagsid.: Dok.nr.: Åben sag 1. Meddelelser maj 2011 Oversigt: Ledelsesinformation for Sprogcentret 1. kvartal

3 Sagstype.: Arbejdsmarkedsudvalget A Sagsid.: Dok.nr.: Åben sag 2. Kvalitetskontrakt - overordnet målsætning og statusredegørelse Sagsfremstilling: Af kommuneaftalen 2009 og Folketingets ændring af lov om kommunernes styrelse fremgår det, at kommunerne skal udarbejde kommunale kvalitetskontrakter senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet. Denne erstatter kommunens servicestrategi. Kvalitetskontrakten er et kort dokument, som på en enkel og overskuelig måde giver borgerne viden om, hvilke service- og kvalitetsmål Byrådet arbejder hen imod. Derudover skal der hvert år redegøres for, hvordan Byrådet følger op på kommunens kvalitetskontrakt. Denne opfølgningsredegørelse skal indeholde oplysninger om, hvor langt kommunen er kommet med opfyldelsen af de opstillede mål, samt hvordan kommunen følger op i forhold til eventuelle ikke realiserede mål. Kvalitetskontrakten er ikke bundet op på en bestemt tidsperiode (som det var tilfældet med servicestrategien, der fulgte valgperioderne). Således kan kvalitetskontrakterne løbende tilpasses fx nye politiske beslutninger eller ændrede forudsætninger. Høje-Taastrup Kommune offentliggjorde i oktober de første kvalitetskontrakter for 2010/11 på Tidsplan På møderækken i maj fremsætter administrationen forslag til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakten 2012 og opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakten 2010/11. Disse er specificeret de enkelte serviceområder og udsendes til de relevante fagudvalg. De fulde kvalitetskontrakter fremlægges på august-møderækken (hvorefter de endeligt vedtages i forbindelse med Byrådets budgetvedtagelse i oktober). Målsætninger Forslag til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakter 2012 på Arbejdsmarkedsudvalgets område er: Kontrakt Overskrift Overordnet målsætning Arbejdsmarked og beskæftigelse 1. Selvforsørgelse Der skal være kortest mulig vej til selvforsørgelse. 2. Virksomhedsplaceringer Øget virksomhedsrettet indsats i form af aktiveringstilbud til borgerne i virksomheder. 3. Offentlig forsørgelse Antallet af borgere på offentlig forsørgelse skal begrænses generelt. 3

4 Opfølgningsredegørelse Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakter 2010 kontrakt Arbejdsmarked og beskæftigelse Overordnet målsætning 1. Begrænse stigningen i antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Status I december 2010 var borgere på offentlig forsørgelse i Høje- Taastrup Kommune. Antallet er steget 3 procent i forhold til december Heroverfor er den gennemsnitlige stigning 3 procent i jobcentre med samme rammevilkår som Høje-Taastrup (Jobcenter Høje-Taastrup er blevet placeret i en klynge bestående af jobcentre med samme rammevilkår må flere beskæftigelsesrelevante parametre. Udover Høje- Taastrup er jobcentrene Frederiksberg, Ringsted, Vallensbæk/Ishøj, Vejle og Aabenraa placeret i klyngen). Der er ikke sket en stigning fra oktober til december 2010, hvilket kan tyde på en stagnation i antallet af borgere på offentlig forsørgelse. 2. Særligt fokus på unge (18-29 år) på offentlig forsørgelse I december 2010 var 675 unge borgere i Høje-Taastrup Kommune ledige. Antallet er steget 2 procent i forhold til november 2010, og hele 18 procent i forhold til december Sammenlignet hermed, er den gennemsnitlige stigningen blandt de øvrige jobcentre i klyngen på 7 procent fra december 2009 til december Der er imidlertid stor forskel på udviklingen, hvis man kigger på udviklingen i de to ydelsesgrupper. Antallet af unge på A-dagpenge er faldet 3 procent fra november til december Samtidig er udviklingen fra december 2009 til december 2010 er en stigning på 2 procent, hvilket er en del lavere end gennemsnittet på 7 procent for de øvrige jobcentre i klyngen. Et andet billede tegner sig for udviklingen i antallet af unge på kontantog starthjælp. Gruppen steg med 5 procent fra november til december Udviklingen fra december 2009 til december 2010 viser en stigning på 28 procent hvilket er betydeligt mere end gennemsnittet af de øvrige jobcentre i klyngen på 8 procent. Jobcenter Høje-Taastrup har således en særlig udfordring i forhold til de unge ledige på kontant- og starthjælp. Økonomi: Retsgrundlag: Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (lov nr. 136 af 24. februar 2009), 62. Plangrundlag: Information: Kvalitetskontrakten skal ifølge Bekendtgørelsens 6 (BEK nr af 15/12/2009) offentliggøres på 4

5 Kvalitetskontrakterne foreslås endvidere offentliggjort på kommunens hjemmeside. Høring: Vurdering: Det er administrationens vurdering, at de foreslåede målsætninger giver et godt afsæt for efterfølgende at formulere kvantificerbare mål på hvert serviceområde. Andre relevante dokumenter: Kvalitetskontrakter - forventningsafstemning med borgerne i kommunen, dok. nr Indstilling: Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og godkender opfølgningsredegørelsen 2010 samt forslag til overordnede målsætninger til kvalitetskontrakter for arbejdsmarked og beskæftigelse. 5

6 Sagstype.: Arbejdsmarkedsudvalget I Sagsid.: Dok.nr.: Åben sag 3. Regnskabsbemærkninger 2010 for Arbejdsmarkedsudvalget Sagsfremstilling: Regnskab 2010 for Arbejdsmarkedsudvalget omhandler kun det udgiftsbaserede regnskab, idet det omkostningsbaserede regnskab er indeholdt i Høje-Taastrup Kommunes samlede regnskab. Det udgiftsbaserede regnskab svarer til tidligere regnskabsaflæggelser. Bevilling (Netto kr.) Oprindeligt budget 2010 (1) Tillægsbevillinger 2010 (2) Omplaceringer 2010 (3) Korrigeret Budget 2010 (4) = Regn skab 2010 (5) Afvigelse * (6) = 4-5 Driftsresultat 1010 Overførsel og serviceudgifter * Negative tal svarer til merforbrug. Af regnskabet for 2010 på arbejdsmarkedsområdet fremgår det, at der samlet set har været et merforbrug på i alt 18,7 mio.kr. Det samlede merforbrug er sammensat af: Merforbrug på følgende områder: Passive og aktive kontanthjælpsmodtagere (-7,6 mio. kr.) Sygedagpenge inkl. lægeerklæringer fra det administrative område (-5,9 mio. kr.) Dagpenge til forsikrede ledige og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (- 2,7 mio. kr.) Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse (-2,6) Introduktionsprogrammet (-2,4 mio. kr.) Mindreforbrug på følgende område: Beskæftigelsesordninger og diverse på 2,5 mio. kr. Økonomi: Retsgrundlag: Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2010 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslovs 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens regnskabsaflæggelse. Årsregnskabet skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 1. juni 2011 i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned. 6

7 Plangrundlag: Information: Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside. Endvidere husstandsomdeles årsberetning 2010 med de væsentligste resultater. Høring: Vurdering: Merforbruget kan primært henføres til den generelle konjunktursituation, idet merudgifter på ca. 10 mio. kroner skyldes højere udgifter til kontanthjælp og A-dagpenge end forventet. Årsagerne til det samlede merforbrug oplistes nedenfor: Passive og aktive kontanthjælpsmodtagere Merforbruget på 7, 6 mio. kr. skyldes, at flere kontanthjælpsmodtagere end budgettet har givet en merudgift til forsørgelse. Der har været en markant stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Det er især i november og december, at stigningen slår igennem. Sygedagpenge inkl. lægeerklæringer fra det administrative område Merforbruget på 5,9 mio. kr. skyldes, at nedbringelsen af lange sygedagpengesager er sket langsommere end forventet, og der er opnået lavere refusionsindtægter end forventet. Som følge af genopretning af sygedagpengeområdet og dermed afviklingen af de lange sygedagpengesager, har kommunens udgifter til lægeerklæringer været en del højere end forventet i året. Dagpenge til forsikrede ledige og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Kommunen har i 2010 aktiveret færre forsikrede ledige end budgetteret, og dermed er kommunens andel af finansieringen højere end budgetteret, hvilket giver anledning til et merforbrug på 2,7 mio. kroner. Der er endvidere merforbrug på handicapkompenserende ydelser. Merforbruget modsvares delvist af et mindreforbrug på aktiveringsindsatsen. Mindreforbruget skyldes endvidere, at regnskabsåret 2010 kun er belastet af medfinansiering af 11 måneders A-dagpengeudbetalinger. Revalidering og fleksjob og ledighedsydelse Der har i 2010 været et merforbrug på løntilskud til personer i fleksjob, hvilket blandt andet skyldes forskydninger i betalinger fra 2009 til I 2010 indhentede virksomheder med fleksjob-ansatte tilskud inden udgangen af året, således at bruttoudbetalingen af fleksjobydelse i december 2010 var markant højere end de gennemsnitlige månedlige betalinger i året. Der har været flere udgifter til ledighedsydelse, da fleksjobbere i lighed med de øvrige målgrupper også er ramt af lavkonjunkturen. Endvidere har udgifter til uddannelse af revalidender været højere end forventet. 7

8 Introduktionsprogrammet Merforbruget på 2,4 mio. kr. skyldes hovedsageligt udgifter til selvforsørgende integrationsborgere. Disse borgere er omfattet af ret, og der er ikke afsat budget til aktivering af dem. Herudover er der modtaget færre resultattilskud end budgetteret. Endelig er der merforbrug på grund af tilbagebetaling af grundtilskud pga. manglende registrering af fraflyttede integrationsborgere. Beskæftigelsesordninger og diverse Mindreforbruget 2,6 mio. skyldes primært øget refusionsindtægter i forhold til budgettet på grund af øget driftsloft (flere kontanthjælpsmodtagere). Fremadrettede handlinger på merforbruget Som konsekvens af budgetoverskridelserne iværksætter Jobcenteret og Økonomi- og Digitaliseringscenteret følgende tiltag med henblik på håndtering af fremtidige udsving i forhold til budgettet. Disponeringer på aktiveringsindsatsen Administration følger nøje aktiveringsindsatsen, og vil fortsat opgøre disponeringer for aktiveringsindsatsen (både forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere) og etablere disponeringsopgørelser for lægeerklæringer. Implementering af finansieringsreform Arbejdsmarkedsområdet vil tilpasse beskæftigelsesindsatsen og styringen heraf i overensstemmelse med finansieringsreformen i det omfang det er muligt inden for de givne rammer, jf. Byrådsbeslutning i februar Tilpasningen i Jobafklaring, der leverer kommunens interne aktiveringstilbud, forventes først at være endelig på plads 1. oktober 2011 i forbindelse ophør af opsagte medarbejdere. Styring af indsats Budgetmodellerne tilpasses den seneste finansieringsreform og budgetmodellerne vil blive udvidet til også at omfatte fleksjob og ledighedsydelse. Herudover vil Jobcentret inddrage disponeringer på lægeerklæringer i Der udarbejdes en styringsmodel / budgetmodel med budgetteringsforudsætninger og formaliseret datagrundlag. Budgetmodellen vil endvidere indeholde en prognosedel. Kvalitetssikring af data til budgetopfølgning Der sættes øget fokus på opfølgning og kvalitetssikring af aktivitets og økonomidata ved nye arbejdsgange i ØDC, og der igangsættes tiltag mhp. tilvejebringelse af yderligere styringsinformation. Forbedret ledelsesinformation Der indfører ledelsesinformation, der gør det muligt at opgøre evt. differencer mellem budgetforudsætninger og den faktiske udvikling månedsvis. Andre relevante dokumenter: Indstilling: Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes. Bilag: Arbejdsmarkedsudvalget (Politiske regnskabsbemærkninger 2010) ( ) 8

9 Sagstype.: Arbejdsmarkedsudvalget I Sagsid.: Dok.nr.: Åben sag budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 Sagsfremstilling: I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningsprocedure, skal der fremlægges 2. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i maj Budgetopfølgningen følger op på udgifter under Arbejdsmarkedsudvalget, herunder ydelsernes priser og mængder samt målsætninger for beskæftigelsesområdet. Budgetopfølgningen indeholder et forventet regnskab også kaldet regnskabsprognose. Alle tekniske korrektioner i budgettet i løbet af året (i forbindelse med omplaceringer på tværs af politikområder, indenfor politikområder og fejlrettelser) behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger. Økonomi: Udvalget har ved 2. budgetopfølgning et korrigeret budget på 302 mio. kroner, jf. tabel 2. Tabel 1: Budgetoversigt Bevilling kroner Opr. budget 2011 Korr. budget 2011 Ansøgt tillægsbevilling Korr. budget 2011 Regnskabsprognose Overførsler og serviceudgifter I alt Udgifterne på arbejdsmarkedsområdet Finansieringsreformen på beskæftigelsesområdet, der blev vedtaget af Folketinget den 17. december 2010 og trådte i kraft den 1. januar 2011 med regeringsaftalen om en aktiv beskæftigelsesindsats betyder: 1. Ny refusionsmodel for forsørgelsesudgifterne. 2. Et fælles driftsloft. 3. Ingen refusion for administrative udgifter til andre aktører. (Har ingen reel betydning for Høje-Taastrup Kommune.) Finansieringsreformen har vidtrækkende konsekvenser for Høje-Taastrup Kommunes økonomi på beskæftigelsesområdet også jævnfør budgettjek-sagen på aprilmøderækken. De nye rammer indebærer kort fortalt en harmonisering af refusionsreglerne for dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, fleksjobbere (herunder ledighedsydelse) og revalidender. Aktiveringsudgifter kommer under et fælles driftsloft. Beregningerne på det foreliggende prognosegrundlag viser et stigende forbrug på forsørgelsesydelserne siden ultimo 2010 og peger på en udfordring på 35,1 mio.kr. i Administrationen er i dialog med KL med henblik på en afklaring om, hvorvidt der er tale om et landsdækkende udfordring, og om der kan ventes yderligere kompensation i sommeren Administrationen har nu beregnet den konkrete effekt af finansieringsreformen på beskæftigelsesområdet. Beregningen er opdelt i to trin. I første trin er beregnet effekten af finansieringsreformen, hvor der er anvendt den prognose for ledighedsudviklingen mv. for antallet af ledige både kontanthjælp og forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere, revalidender og fleksjobber, som ligger til grund for beregningen af Høje-Taastrup Kommunes 9

10 bloktilskud og beskæftigelsestilskud. Samlet set modtager Høje-Taastrup Kommune 76,9 mio.kr. som følge af finansieringsreformen. I andet trin er udover de økonomiske konsekvenser af finansieringsreformen indregnet Høje-Taastrup Kommunes egen prognose for udviklingen i overførelsesindkomsterne. Beregningen dækker både kontanthjælpsmodtagere, forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere, revalidender, fleksjobbere og modtagere af ledighedsydelse. Disse beregninger giver et yderligere forventet merforbrug på 35,1 mio.kr. i De 35,1 mio.kr. afspejler sig i opmærksomhedspunkterne i vedlagte bilag. Administrationen vil nøje følge udviklingen inden for de enkelte målgrupper med henblik på løbende tilpasninger til udgiftsudviklingen. I vedlagte bilag er de to beregninger illustreret i tabellen. Det modtagne blok- og beskæftigelsestilskud er medtaget under kolonnen om ansøgt tillægsbevilling. Under opmærksomhedspunkter er medtaget de yderligere udfordringer på i alt 35,1 mio.kr. Opmærksomhedspunkter Udviklingen i antallet af borgere på overførelsesindkomst inden for de enkelte målgrupper følges nøje med henblik på løbende tilpasninger af forventningerne til udgiftsniveauet på arbejdsmarkedsområdet. Økonomi: Ingen bemærkninger Retsgrundlag: Byrådets beslutning Plangrundlag: Ingen bemærkninger Information: Ingen bemærkninger Høring: Ingen bemærkninger Vurdering: Det skønnede merforbrug er baseret på Beskæftigelsesministeriets skøn over niveauet for ledigheden og de gennemsnitlige udgifter i Den konkrete udvikling i ledigheden og indtægterne fra budgetgarantien (bloktilskud og beskæftigelsestilskud) kan påvirke skønnet. Der skal fortsat være fokus på antallet af borgere på overførelsesindkomst. Det drejer sig bl.a. om arbejdskraftreserven ledige med mere end 3 mdr. ledighed, men også de unge under 30 år skal der være fokus på. Herudover skal der fortsat være fokus på både antallet af sygedagpengesager og de lange sygedagpengesager, ligesom tilgangen til førtidspension og fleksjob skal følges nøje med henblik på minimering af borgere på permanent overførelsesindkomst. I forbindelse med finansieringsreformen på refusionsområdet er det vigtigt at tilpasse Høje-Taastrup Kommunes egen aktiveringsindsats over mod den virksomhedsrettede aktiveringsindsats som prioriteres med finansieringsreformen. Jobcentret er i gang med tilpasningen. Hvis der ikke sker en tilpasning vil Høje-Taastrup Kommunes aktiveringsindsats 10

11 hovedsageligt være finansieret af kommunen selv, da de hjemtagne refusioner ikke vil kunne dække udgifterne. Det er derfor vigtigt at vurdere effekten af indsatsen, da det eneste der virkelig giver en besparelse for kommunens budget er at borgeren bliver selvforsørgende. Med de rammebeløb, der er beregnet ud fra beskæftigelsestilskud og medfinansiering fra statens side, forudsættes opretholdelse af en vis aktiveringsgrad, som skal sikrer overholdelse af de lediges minimumsrettigheder. Hvis lovkravene om aktivering ikke overholder kan der ikke hjemtages refusion på forsørgelsesydelsen. Andre relevante dokumenter: Indstilling: Administrationen indstiller, at 1. udgifterne til integrationsprogrammet øges med kr. og indtægterne fra refusion øges med kr. svarende til en nettoforøgelse på kr. 2. indtægterne fra grundtilskud reduceres med kr. svarende til en reduktion af integration borgere fra 165 til indtægterne fra resultattilskud fra beskæftigelse af integrationsborgere reduceres med kr. 4. indtægterne fra resultattilskud fra uddannelse af integrationsborgere reduceres med kr. Samlet set giver det en nettoforøgelse på integrationsområdet på kr. 5. udgifterne til forsørgelse af sygedagpengemodtagere reduceres med kr. og indtægterne fra refusion reduceres kr. 6. udgiften til aktivering af sygedagpengemodtagere øges med kr. og indtægterne fra refusion øges med kr. Samlet set giver det en nettoforøgelse på sygedagpengeområdet på kr. 7. udgiften til passive kontanthjælpsmodtagere øges med kr. og indtægterne fra refusionen reduceres med kr., svarende til en samlet nettoforøgelse på kr. 8. udgiften til aktive kontanthjælpsmodtagere (5.75) øges med kr. og indtægterne fra refusion reduceres med kr., svarende til en nettoforøgelse på kr. 9. udgifterne til aktivering af kontanthjælpsmodtagere reduceres med kr. og indtægterne fra refusion reduceres med kr. svarende til en nettoreduktion på kr. 10. udgifterne til 5.78 Dagpenge til forsikrede ledige øges med kr. 11. Udgifterne til revalidering reduceres med t.kr. og indtægterne fra refusionerne reduceres med kr., svarende til en samlet nettoforøgelse på kr. 12. udgifter til løntilskud mv. til personer i fleksjob, løntilskudsstillinger og modtagere af ledighedsydelse reduceres med kr. og indtægterne fra refusion reduceres med kr. 13. udgifterne til aktivering af personer på ledighedsydelse øges med kr. og refusionen øges med kr. 14. udgifterne til aktivering af dagpengemodtagere øges med kr. og refusionerne øges med kr. svarende til en nettoforøgelse på kr. 15. udgifter til lægeerklæringer øges med kr. 16. de samlede nettoudgifter på kr. finansieres af et øget DUT og beskæftigelsestilskud på det tilsvarende beløb. 11

12 Bilag: Detaljerede bemærkninger på arbejdsmarkedsområdet 2. budgetopfølgning 2011 ( ) 12

13 Sagstype.: Arbejdsmarkedsudvalget I Sagsid.: Dok.nr.: Åben sag 5. Status på UTA-handleplan 2011 Sagsfremstilling: Høje-Taastrup Kommune skal ligesom landets øvrige kommuner nå de fælles nationale mål, hvor 85 pct. og 95 pct. af en ungdomsårgang i hhv og 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Tabellen nedenfor viser udviklingen i andelen af unge uden tilknytning til uddannelse. Høje- Taastrup % % % % % 16 år år år år år år år år år 35 Høje-Taastrup Kommune har siden 2009 arbejdet med udgangspunkt i en UTA-handleplan, vedtaget af Byrådet i juni Handleplanen indeholder initiativer, som på forskellig vis understøtter, at unge i Høje-Taastrup Kommune får en ungdomsuddannelse. I vedlagte Statusnotat for UTA-indsatsen 2011 gøres status på initiativerne, samtidig med at det kort præsenteres, hvilke nye initiativer som UTA-arbejdet har ført med sig. Statusnotatet skal dog ikke ses som en udtømmende liste over alle de aktiviteter, som kommunen udfører for at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Af tal fra Undervisningsministeriet/Uni-C fra 2008 fremgik det, at cirka 71 pct. af de årige bosiddende i Høje-Taastrup Kommune i 2008 var i gang med eller havde gennemført en ungdomsuddannelse. Uni-C laver ikke den samme type opgørelse i dag, men Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Vestegnen oplyser ud fra deres tal, at 77,5 pct. af de årige bosiddende i Høje-Taastrup Kommune pr. april 2011 er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Tallet fortæller, hvordan situationen ser ud på den dag, hvor tallet trækkes. Det skal bemærkes, at der i Høje- Taastrup Kommune er en nettofraflytning af unge med uddannelse, dvs. der er flere unge bosiddende i Høje-Taastrup Kommune, som gennemfører en ungdomsuddannelse og derefter flytter ud af kommunen, end der er unge med gennemført ungdomsuddannelse, som flytter ind i kommunen. UU Vestegnen opgør som udgangspunkt deres statistikker over de unge opdelt i enkelte årgange, da det giver et mere reelt billede at se på de enkelte aldersgrupper for sig i stedet for en akkumulation af den samlede ungegruppe. Derfor fremlægges kun tal for hver enkelt årgang for sig i vedlagte statusnotat. 13

14 Sagen behandles sideløbende i Institutions- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Økonomi: Retsgrundlag: Plangrundlag: Information: Høring: Vurdering: Administrationen vurderer, at 95 pct.-målsætningen er ambitiøs for en kommune som Høje-Taastrup, men at arbejdet med handleplanens initiativer, herunder en øget dialog mellem parterne på området, har været med til og fortsat kan være med til at løfte andelen af unge i uddannelse. Dertil kommer den brede palet af vejledningsindsatser og andre aktiviteter, der foregår i UU-Vestegnens regi, samt kommunens arbejde med blandt andet integration af tosprogede børn og indsatsen for alle elevers faglige niveau i folkeskolen. Andre relevante dokumenter: Handleplan Uddannelse til alle - Høje-Taastrup Kommune, dok (fra 2009) Indstilling: Administrationen indstiller, at statusnotatet drøftes og godkendes. Bilag: Statusnotat for UTA-indsatsen 2011 ( ) 14

15 Sagstype.: Arbejdsmarkedsudvalget I Sagsid.: Dok.nr.: Åben sag 6. Oprettelse af Familiens Hus i Høje-Taastrup Kommune Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget fik på januar-møderækken meddelelse om, at Børne- og Ungerådgivningscentret og Jobcentret forhandler med Socialministeriet om deltagelse i projekt Målrettet indsats overfor unge, sårbare mødre. Fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet anmodes hermed om, at tage stilling til, om Familiens Hus ønskes oprettet i Høje-Taastrup Kommune. Projektet, som Høje-Taastrup Kommune forhandler med Socialministeriet om, handler om at oprette et tværfagligt hus, Familiens Hus, for gravide og mødre/familier i Høje-Taastrup Kommune i alderen op til 25 år. Huset skal drives i samarbejde med en frivillig organisation. Socialministeriet har bevilget 12,040 mio. kr. til Høje-Taastrup Kommune over en fireårig periode. Det overordnede formål med huset er at: nedbringe andelen af sårbare unge mødre ved, at de unge mødre gennemfører/påbegynder uddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet, får styrket deres netværk og deres forældrekompetencer, afprøve nye modeller for partnerskaber mellem kommuner og frivillige organisationer i indsatsen for sårbare unge mødre. Forankringen af Familiens Hus Familiens Hus styres af en bestyrelse, hvor Høje-Taastrup Kommune er formand. Familiens Hus forankres i Børne- og Ungerådgivningscentret, der bl.a. leverer sundhedsplejeydelser i huset. Der ansættes en leder til den daglige drift af huset. Jobcentret vil fungere som leverandør af ydelser til huset bl.a. uddannelsesvejledning og beskæftigelsesfremmende indsatser. Frivillig organisation Familiens Hus drives som et partnerskab mellem Høje-Taastrup Kommune og en frivillig organisation. Socialministeriet sender opgaven, som skal varetages af den frivillige organisation i udbud og udvælger derefter den frivillige organisation. Der vil indgå repræsentanter fra den frivillige organisation i husets bestyrelse. Evaluering Indsatsen i Familiens Hus evalueres ved Rockwoolfondens Forskningsenhed. Indsatsen i Familiens Hus Indsatsen i Familiens Hus vil bestå af gruppeforløb og individuelle forløb, som er målrettet de udfordringer, som den enkelte gravide eller den enkelte mor står overfor. Der vil være særlig fokus på uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, forældrekompetence og sociale netværk. Alt sammen indsatser, der skal gøre den unge mor/familie i stand til at blive selvforsørgende og bryde den negative sociale arv. Der er mulighed for, at børnenes fædre kan inddrages i indsatsen, hvis der er behov herfor. Målsætningen er, at indsatsen skal være helhedsorienteret. 15

16 Målgruppen Målgruppen er alle unge gravide og mødre til og med 21 år, samt sårbare gravide og mødre fra år. Ifølge Socialministeriet er der i Høje-Taastrup Kommune ca. 170 gravide eller mødre i målgruppen (tal fra Danmarks Statistik). Dertil kommer mødrenes eventuelle kærester eller ægtefæller. Placering Administrationen har udpeget det tidligere Familiehus, Taastrup Hovedgade 184 som egnet lokalitet til Familiens Hus. Sagen behandles sideløbende i Institutions- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Økonomi: Socialministeriet har bevilget i alt 12,040 mio. kr. over en fireårig periode. Høje-Taastrup Kommunes medfinansiering vurderes af Socialministeriet til 4,214 mio. kr. over de fire år. Medfinansieringen vil blive dækket ved at omlægge eksisterende indsatser til Familiens Hus og vil blive holdt inden for Børne- og Ungerådgivningscentrets og Jobcentrets eksisterende budgetramme. De skønnede forbrugsudgifter på kr. til Familiens Hus finansieres af projektmidlerne fra Socialministeriet. Retsgrundlag: Plangrundlag: Information: Der er indlagt formidlingsaktiviteter i budgettet for Familiens Hus således, at huset bliver kendt af alle gravide og mødre/familier i målgruppen. Høring: Vurdering: Det er administrationens vurdering, at der er behov for en målrettet og helhedsorienteret indsats overfor de unge sårbare mødre i kommunen, hvis de skal blive i stand til at bryde den negative sociale arv og blive selvforsørgende. På baggrund af flere evalueringer og cost-benefit-analyser, som er udarbejdet af Socialministeriet som forberedelse af projektet, der også rummer Esbjerg Kommune, er det administrationens vurdering, at Familiens Hus udgør en god model for en sådan målrettet og helhedsorienteret indsats overfor målgruppen. For hver sårbar gravid og ung mor, der kan hjælpes til uddannelse og selvforsørgelse, og til at skabe gode rammer for sig selv og sit barn, er der udover de positive menneskelige gevinster betydelige økonomiske gevinster for kommunen på længere sigt. Andre relevante dokumenter: Meddelelse om ansøgning om puljemidler fra Socialministeriet til en udvidet tværfaglig indsats overfor unge sårbare gravide og mødre (dok.nr ) 16

17 Indstilling: Administrationen indstiller, at administrationen indgår kontrakt med Socialministeriet om oprettelse af Familiens Hus i Høje-Taastrup Kommune. Der foreligger en ny sag, når de endelige betingelser vedr. økonomi og rammer for huset er færdigforhandlet med Socialministeriet. 17

18 Arbejdsmarkedsudvalget side 1 -

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Hugo Hammel (A), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Nadeem Farooq (B), Steffen

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den 15.05.2012 i Borgmesterens mødelokale

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den 15.05.2012 i Borgmesterens mødelokale REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 15.05.2012 i Borgmesterens mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) Jesper Frost Rasmussen (V) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budget 2013-16 -

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret indsats i 2012 Folketinget har i foråret 2012 vedtaget en samlet

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder NOTAT Økonomi og Stabe Økonomiafdelingen Sagsnr.: 14/30297 Doknr.: 194749/15 Dato: 17-08- hsp/cqb/ttr BILAG D - Overførselsindkomster og aktiverings i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser Regnskabsprognosen efter 1. kvartal 27 peger på et merforbrug på 4,5 mill. kr. på driften. Det skal ses i sammenhæng med det overførte merforbrug fra regnskab 26. Forvaltningen

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Mødetidspunkt:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Hugo Hammel (A), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Michael Blem Clausen (B), Steffen

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648 P = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 202 203 204 205 A C F V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets indstilling

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer i indstillingen.

Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer i indstillingen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Budget, regnskab og kontrol NOTAT Dato: 10-07-2006 /BOR Bevillingsmæssige ændringer i 2006 Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åben Tillægsdagsorden til Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 8:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Møderum 4, Jobcentret Thyge Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

RESULTATSTATUS - SEPTEMBER 2013

RESULTATSTATUS - SEPTEMBER 2013 Side 1 Mini-læsevejledning til Resultatstatus: Denne statusrapport viser udviklingen i en række nøgletal på beskæftigelsesområdet. Hvert nøgletal er ledsaget af en farveboks, der indikerer, med hvilken

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Budget 2007-2010. Arbejdsmarkedsudvalgets budget

Budget 2007-2010. Arbejdsmarkedsudvalgets budget Budget 2007-2010 Arbejdsmarkedsudvalgets budget Indeholder Bevilling nr. 1010 Overførsler 1011 Serviceudgifter 1 1010 Overførsler Bevillingens indhold Strukturen på arbejdsmarkedsområdet er ændret væsentligt

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere