Fødsels - og forældreforberedelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødsels - og forældreforberedelse"

Transkript

1 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Grethe Hylleberg Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 07/ Telefon: Dato: 6. februar 2008 Notat Fødsels - og forældreforberedelse Baggrund I forbindelse med behandling af Region Syddanmarks budget 2008 vedtog forretningsudvalget på sit møde den 19. september 2007 i enighed at fremsende følgende ændringsforslag: Med henblik på en politisk drøftelse af tilbudene vedrørende fødselsforberedelse i Region Syddanmark ønskes udarbejdet en oversigt over regionens tilbud som grundlag for en 1. behandling i regionsrådet. For ikke at træffe beslutning på et ufuldstændigt grundlag, blev det efterfølgende aftalt: at der foretages en kortlægning af tilbudet om fødsels- og forældreforberedelse i regionen at der på baggrund heraf udarbejdes en redegørelse at redegørelsen lægges op i regionsrådet med henblik på en principdebat om: o Hvilket service niveau der skal være på området, og o Hvordan sikres de gravide de samme rettigheder i hele regionen. Notatets indhold og opbygning For at give et overblik over den sammenhæng som den fødsels og forældreforberedelsen indgår i, indeholder nærværende notat foruden ovennævnte kortlægning og redegørelse også en beskrivelse af Sundhedslovens bestemmelser indenfor området Formål med sundhedsvæsenets indsats i forbindelse med graviditet, fødsel og barselperioden Tilbudene i graviditeten generelt, Indholdet i den fødsels- og forældreforberedende undervisning med baggrund i: o Svangreomsorg. Retningslinier og redegørelse. Sundhedsvæsenets indsat i forbindelse med graviditet, fødsel og barselperioden. Sundhedsstyrelse 1998 Når der er tale om direkte citat, er det angivet med anførelsestegn og kursiv Herefter følger: En oversigt over fødesteder, svangre ambulatorier og jordemoderkonsultationers geografiske placering Kortlægningen - beskrivelse af det nuværende tilbud om fødsels og forældreforberedelse, de forskellige tilbud: o fødsels og forældreforberedelse som kursustilbud/holdundervisning o fødsels og forældreforberedelse integreret i gruppekonsultation o fødsels og forældreforberedelse som tematilbud Udkast til nye anbefalinger for svangreomsorg. Sundhedsstyrelsen har haft materialet sendt i høring juni Anbefalingerne skal afløse retningslinierne fra 1998 Når der er tale om direkte citat, er det angivet med anførelsestegn. og kursiv Afsluttende bemærkninger Bilag 1 Sygehuse med fødesteder og svangreambulatorier Bilag 2 Jordemoderkonsultationernes placering

2 Kort resume Kortlægningen af tilbudet om fødsels og forældreforberedelse i Region Syddanmark afspejler forskellighed i tilbudenes art, omfang og tilrettelæggelse. Som det vil fremgå af notatet, kan tilbudet om fødsels- og forældreforberedelse i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier for Svangreomsorg tilrettelægges på forskellig måde, hvilket den nuværende tilrettelæggelse også bærer præg af. Denne forskellighed har bl.a. baggrund i, at de tidligere amters har haft deres egne fødeplaner. I forbindelse med udarbejdelse af en ny fødeplan for regionen kan tilbudene harmoniseres. Side 2 af 22

3 Sundhedslovens bestemmelser Af sundhedslovens bestemmelser følger, at gravide, der har bopæl (tilmeldt folkeregistret) her i landet, har ret til ydelser efter loven og at bopælsregionen afholder udgifterne til ydelserne. Ifølge lovens 61, stk.1, yder regionsrådet vederlagsfri forebyggende helbredsundersøgelser hos en læge. Herudover yder regionsrådet ifølge lovens 83 forebyggende helbredsundersøgelser hos en jordemoder samt jordemoderhjælp ved fødsel i hjemmet. Sundhedsstyrelsen fastsætter i kraft af sine rådgivende myndighedsopgaver retningslinier og anbefalinger for området, herunder for tilrettelæggelsen af fødsel og forældreforberedelse. Jævnfør afsnittet Notatets indhold og opbygning. Formålet med sundhedsvæsenets indsat Formålet med sundhedsvæsenets sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende indsats i forbindelse med graviditet, fødsel og barselperiode er at styrke og bistå kvinden og familien under hele forløbet. Det er målet, at denne vigtige livsperiode gennemleves som en sammenhængende, naturlig livsproces med mulighed for personlig udvikling, tryghed og sikkerhed for kvinden, barnet og den øvrige familie. Sundhedsstyrelsen Tilbuddene i graviditeten generelt Den sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende indsats i graviditeten er i regionen tilrettelagt med variation fra fødested til fødested. Her beskrives kort det generelle tilbud. Der ydes en differentieret indsats i forhold til den enkelte gravides behov. Herudover er der forskellige tilbud i forhold til særlig udsatte og gravide med særligt behov. I forbindelse med en graviditet tilbydes kvinden 3 forebyggende helbredsundersøgelser hos egen læge samt en række forebyggende helbredsundersøgelser hos en jordemoder. Undersøgelserne hos jordemoderen kan gives som individuelle konsultationer, som gruppe konsultationer eller som en kombination af individuelle konsultationer og gruppe konsultationer. Alle gravide informeres om undersøgelser af fosteret for medfødte sygdomme. På baggrund af et informeret valg tilbydes herefter risikovurdering (nakkefoldsscanning og misdannelsesscanning) og eventuelt fosterdiagnostik (undersøgelserne foregår i svangreambulatorierne). Ved behov, eller hvor der er risiko for komplikationer under graviditeten eller fødslen, inddrages de obstetriske speciallæger/svangre ambulatorierne - enten ved primærvisitation fra egen læge eller sekundær visitation fra egen læge eller jordemoder i undersøgelserne og behandlingen i graviditeten. Herudover er det endvidere egen læge og jordemoders ansvar at inddrage andre relevante fagpersoner, når der skønnes behov herfor. Nogle kommuner har tilbud om hjemmebesøg før fødslen, der kan dog altid henvises til et hjemmebesøg i graviditeten. Regionerne kan tilrettelægge fødsels - og forældreforberedelse på forskellig vis, og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der gives tilbud om fødsels og forældreforberedelse. Fødsels og forældreforberedende kurser, der tilbydes af offentlige sygehuse i tilknytning til de øvrige tilbud til gravide, skal være gratis. Det fødsels og forældreforberedende tilbud generelt beskrives i næste afsnit. Side 3 af 22

4 Indholdet i den fødsels og forældreforberedende undervisning Dette afsnit beskrives ud fra Sundhedsstyrelsens nuværende retningslinier Svangreomsorg Fødsels og forældreforberedelse er en vigtig og integreret del af den sundhedsfremmende, forebyggende indsats i svangreomsorgen. I alle kontakter med sundhedsfagligt personale kan der, afhængigt af behov, fokuseres på sundhed og trivsel i relation til arbejdsmiljø, kost, motion, rygning, alkohol, familiedannelse, brug af egne ressourcer samt brug af netværk. I fødsels og forældreforberedelsen indgår der desuden også mere specifikke emner som graviditetens forløb, fødslen, barselperiode, amning, det spæde barns behov, ændringer i kropslige og psykiske forhold samt ændringer i sociale og materielle forhold. Undervisningen giver mulighed for at gå mere i dybden med de forskellige emner. Foruden formidling af viden giver undervisningen også mulighed for erfaringsudveksling. Undervisningen giver endvidere øgede muligheder for inddragelse af fædrene (eller anden pårørende) i forløbet og forberedelsen til fødslen og livet med et spædbarn. Udover samtaler, teoretisk præget undervisning og forevisning af fødestue og udstyr bør fødsels- og forældreforberedelsen omfatte afspændingsteknikker og fysiske øvelser, som kan medvirke til at forebygge og lindre graviditets gener. Sundhedsstyrelsen anbefale, at undervisningen starter så tidligt i graviditeten som muligt, idet gravide i denne periode generelt er meget åbne for forandringer i f.eks. livsstil, arbejdsmiljø og sociale forhold. De gravide ønsker en optimal trivsel for barnet og vil gerne forberede forældreskabet /familieforøgelsen bedst muligt. Endvidere vil en tidlig indsats øge muligheden for dannelse af sociale netværk. I retningslinierne for svangreomsorg fra 1998 anbefaler Sundhedsstyrelsen at fødsels- og forældreforberedelsen: 1. enten tilrettelægges som separate kursusforløb for de gravide, som ønsker individuelle konsultationer 2. eller integreres i jordemoderkonsultationerne for de gravide, som vælger gruppekonsultationer Endvidere kan en del af den teoretiske undervisning arrangeres som: 3. temaeftermiddage eller aftner om specifikke emner som f.eks. smertelindring, om at føde ved kejsersnit, om ambulant fødsel, forevisning af fødegangen, amning Fødsels og forældreforberedelse tager udgangspunkt i deltagernes egne oplevelser, erfaringer og behov. Af emner, der bør indgå, kan nævnes: fysiske og psykiske reaktioner på graviditet, fødsel og tiden med et nyfødt barn, kvindens egne forventninger til fødslen og hendes egne forestillinger om hverdagen med et spædbarn, kvindens forventninger og forestillinger om smerter drøftes, herunder hendes forventninger til, hvordan smerteoplevelsen kan håndteres under fødslen, grundig orientering om smertelindring både medicinske og andre metoder, gennemgang af fysisk forberedelse til selve fødslen herunder forberedelse til at kunne være oppegående under veerne, samt forslag til forskellige ve og fødestillinger, en praktisk gennemgang af apparatur og det udstyr, som anvendes ved fødsler, er en nødvendig forudsætning for kvindens medbestemmelse ved valg af fødested og anvendelse af apparatur. Det er vigtigt at fortælle kvinden, hvad hendes fødested råder over, og hvilke muligheder hun har, sund levevis i bredeste forstand bør også diskuteres. Hvad og hvordan kan ændringer gennemføres f.eks. i relation til kost, rygning, alkohol, motion og andet, risikofaktorer i arbejdsmiljøet, parforhold, seksualitet, netværk, boligforhold og sociale rettigheder og pligter, Side 4 af 22

5 forberedelse til fødslen og modtagelse af barnet, det spæde barns signaler og behov. Herunder omsorg i bredeste forstand. Barnets behov for kontakt, stimulation, hvile og for at blive ammet, gennemgang af amningens ernæringsmæssige, følelsesmæssige og sociale værdi, tilrettelæggelse af hverdagen med et spædbarn, kontakt til sundhedsplejerske, kvindens egne behov. Det ændrede forhold til partner, faderrollen, familiedannelsen, ammestuehistorier, angst, frygt, bekymring, glæde og positive forventninger. Den fødsels og forældreforberedende undervisning bør rette sig mod både den gravide og hendes partner og dermed tilgodese begges behov. Undervisningen varetages primært af jordemødre og kan tilrettelægges tværfagligt med inddragelse af f.eks. sundhedsplejerske og andre fagpersoner. Side 5 af 22

6 Oversigt over fødesteder, svangre ambulatorier og jordemoderkonsultationer For så vidt angår sygehusenes og dermed også jordemoderkonsultationernes tilbud gives disse dels i sygehusenes svangre ambulatorier dels i jordemoderkonsultationerne. Derfor beskrives det kort i nedenstående, hvor der er fødesteder, svangre ambulatorier og jordemoder konsultationer. Der findes i dag fødesteder og svangre ambulatorier på følgende sygehuse: Sydvestjysk Sygehus, fødested i Esbjerg Sygehus Sønderjylland, fødested i Sønderborg og Haderslev, har endvidere svangre ambulatorium i Tønder Sygehus i trekantsområdet, fødested i Kolding, betjener også svangre ambulatorium i Vejle og Fredericia Syddansk Universitetshospital, fødested i Odense og i Svendborg Esbjerg betjener jordemoderkonsultationer i følgende byer: Esbjerg, Bramminge, Billund, Brørup, Grindsted, Nr. Nebel, Ribe, Varde, Vejen, Ølgod Sønderborg betjener jordemoderkonsultationer i følgende byer: Sønderborg, Nordborg, Gråsten, Tinglev, Tønder, delvis Aabenraa Haderslev betjener jordemoderkonsultationer i følgende byer: Haderslev, Rødding. Toftlund, Skærbæk, delvis Aabenraa Kolding betjener jordemoderkonsultationer i følgende byer: Kolding, Vejle, Vamdrup, Give, Fredericia Odense Universitetshospital betjener jordemoderkonsultationer i følgende byer: Odense (i centrum og i Voldsmose), Bogense, Kerteminde, Middelfart Svendborg betjener jordemoderkonsultationer i følgende byer: Svendborg, Rudkøbing, Ringe, Fåborg, Nyborg, Assens, Nr. Lyngelse, Ærøskøbing Som bilag vedlæges kort over regionen med oversigt over: Sygehuse med fødesteder og svangre ambulatorier bilag 1 Jordemoderkonsultationernes placering - bilag 2 Side 6 af 22

7 Det nuværende tilbud om fødsels- og forældreforberedelse i Region Syddanmark Der er foretaget en afdækning af, hvorledes tilrettelæggelsen af og tilbudet om den fødsels- og forældreforberedende undervisning er i regionen på nuværende tidspunkt. Som det vil fremgår af nedenstående varierer tilbuddenes art og omfang geografisk placering Denne forskelighed har bl.a. baggrund i, at amterne har haft deres egne fødeplaner. Emnerne der tages op: 1. på fødsels og forældreforberedelsesholdene, 2. i gruppe konsultationerne eller 3. som tematilbud tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forskellige retningslinier, anbefalinger og vejledninger indenfor området der henvises til tidligere afsnit Fødsels og forældreforberedelse generelt. Omfanget af og dybden i emnerne/temaerne afhænger selvsagt af det antal timer og minutter, der er til rådighed de forskellige steder. Samlet oversigt over tilbudene Nedenstående tabel giver en samlet oversigt over de forskellige tilbud. Side 7 af 22

8 Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Sygehus Sønderjylland, Sønderborg og Haderslev Sygehus i Trekantsområdet, Kolding Syddansk Universitetshospital Odense Universitets- Hospital Svendborg Fødsels- og forældreforberedelse som kursustilbud/ holdtilbud Intet tilbud Intet tilbud Tilbud til alle gravide Tilbud til alle gravide Tilbud til unge gravide under 25 år Tilbud primært til førstegangsfødende Fødselsforbered else i vand, til gravide med særligt behov for træning og afspænding Tilbud til gravide, der venter mere end et barn Tilbud til gravide der venter tvillinger Tilbud i Mødre hjælpens regi, rettet mod særlig udsatte gravide Tilbud i Mødre rådgivningens regi, rettet mod unge gravide Fødsels- og forældreforberedelse integreret i gruppekonsultationerne Ja Nej Nej Nej Ja, primært til førstegangsgravide Fødsels- og forældreforberedelse som tematilbud Fødsel Graviditet Fødsel Amning Amning Amning Amning Barselperioden Rundvisning Åbent hus Rundvisning Åbent hus Side 8 af 22

9 Ad 1 Fødsels og forældreforberedelse som kursustilbud/holdtilbud Det fremgår af nedenstående tabel, hvorledes tilbudet gives ved Sygehus i trekantsområdet, Kolding og Syddansk Universitetshospital, Odense og Svendborg. Det almindelige tilbud Sygehus i trekantsområdet Kolding Sygehus Syddansk Universitetshospital Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Kan alle deltagedet generelle tilbud Tilbud til alle gravide Tilbud til alle gravide Primært til førstegangsfødende Kan faderen/ anden pårørende deltage Ja, de kan deltage i hele forløbet Ja, de kan deltage en gang i forløbet Ja, de kan deltage 2 gange i forløbet Deltagerantal Kursets varighed, antal mødegange og lektioner før fødslen Ca. 16 deltagere, inkl. ledsager 2 mødegange af 3 lektioner Ca gravide 3 mødegange af 2 lektioner Ca. 10 gravide 5 mødegange af 2 lektioner Start tidspunkt i graviditeten Mødes holdet efter fødslen Hvilke faggrupper underviser I ca. 35. graviditets uge I ca. 30. graviditets uge I ca. 30. graviditets uge Nej Nej Nej Jordemødre, sundhedsplejersker og sygeplejersker Jordemødre Jordemødre Tilbudenes geografiske placering I Kolding, Vejle og Fredericia Odense Jordemodercenter I alle jordemoderkonsultationer Side 9 af 22

10 Sygehus i trekantsområdet Kolding Sygehus Syddansk Universitetshospital Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Særlige tilbud, se beskrivelse nedenfor Tilbud til unge under 25 år Tilbud til gravide der venter mere end et barn Tilbud i Mødrehjælpens regi Tilbud til kvinder der venter tvillinger Tilbud til unge gravide i Mødrerådgivningens regi Fødselsforberedelse i vand Som pilotprojekt tilbud til overvægtige gravide Påtænker opstart af tilbud til gravide med anden etnisk baggrund end dansk som pilotprojekt Arbejder med muligheden for et tilbud til gravide med anden etnisk baggrund end dansk Side 10 af 22

11 Særlige tilbud - Odense Tilbud til unge gravide under 25 år Tilbud til gravide, der venter mere end et barn Tilbud i Mødrehjælpens regi rettet mod særlig udsatte gravide, jordemoderdelen dækkes af OUH Kan faderen/anden pårørende deltage Ledsager kan deltage en gang i forløbet Ledsager kan deltage i hele forløbet Ledsager kan deltage en gang i forløbet før fødslen og en gang i forløbet efter fødslen Deltagerantal Ca. 10 gravide Ca , inkl. ledsagere Ca. 8 gravide Kursets varighed, antal mødegange og lektioner før fødslen 5 mødegange af 2 lektioner 3 mødegange af 2 lektioner 9 mødegange af 2 lektioner Start tidspunkt i graviditeten I ca. 35. graviditets uge I ca graviditets uge Fra ca. 24. graviditets uge Mødes holdet efter fødslen Ja, en gang, 2 lektioner ca. 6 uger efter fødslen Ja, en gang, 2 lektioner ca. 6 uger efter fødslen Ja, 9 mødegange af 2 lektioner Hvilke faggrupper underviser Jordemødre Jordemødre Jordemødre, socialrådgivere, sundhedsplejersker, frivillige koordinatorer og uddannelsesvejledere Tilbudenes geografiske placering Odense Jordemodercenter Odense Jordemodercenter I Mødrehjælpens lokaler i Odense Side 11 af 22

12 Særlige tilbud - Svendborg Fødselsforberedelse i vand, til gravide med særligt behov for træning og afspændingsøvelser Tilbud til gravide, der venter tvillinger Mødrerådgivningens regi -tilbud til unge gravide, jordemoderdelen dækkes af Svendborg Sygehus Kan faderen/anden pårørende deltage Ledsager kan deltage den sidste mødegang, hvor de gravide ikke er i bassinet Ledsager kan deltage i hele forløbet Ja, nogle af mødegangene efter aftale Deltagerantal Ca. 10 gravide Ca , inkl. ledsager Kursets varighed, 5 mødegange af 2 3 mødegange af 2 antal mødegange og lektioner lektioner lektioner før fødslen Ca. 8 gravide Holdet mødes 8 gange før fødslen Start tidspunkt i graviditeten Ca graviditets uge Ca graviditets uge Ca graviditets uge Mødes holdet efter fødslen Hvilke faggrupper underviser Nej En gang efter fødslen Der er et opfølgningsforløb efter fødslen på ca. et år Jordemødre Jordemødre Jordemødre, socialrådgivere, terapeuter, sundhedsplejersker og beskæftigelses og/eller undervisningsvejleder Tilbudenes geografiske placering I Svendborg, tilbudet kræver varmtvandsbassin Svendborg Jordemodercenter I Mødrerådgivningens lokaler i Svendborg Side 12 af 22

13 Igangværende pilotprojekt I Svendborg afvikles for tiden et pilotprojekt Overvægtige gravide, hvor kostvejledning og motion er kombineret med fødsels og forældreforberedelse. Holdet mødes 9 gange før fødslen og 3 gange efter fødslen. Evt. nye tilbud Tilbud til gravide med anden etnisk baggrund end dansk. Førstegenerations indvandrere, som ikke taler et vesteuropæisksprog, og samtidig med tilhører en etnisk minoritet, vil ofte være særlig udsatte i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Disse familiers, og deres forhold, kræver derfor særlig opmærksomhed. Side 13 af 22

14 Ad 2 Fødsels og forældreforberedelse integreret i gruppekonsultationerne Det fremgår af nedenstående tabel, hvorledes tilbudet gives ved Syddansk Universitetshospital, Svendborg Sygehus og ved Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Er gruppekonsultation for såvel første- som flergangs fødende Hvorledes er gruppekonsultationerne tilrettelagt Mødes grupperne efter fødslen Kan faderen/anden pårørende deltage Gruppernes størrelse Hvilke faggrupper deltager i undervisningen Tilbudenes geografiske placering Særlige tilbud Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Ja Som en kombination af gruppekonsultationer og individuelle konsultationer 3 gruppekonsultationer før fødslen 1 gruppekonsultation efter fødslen Pårørende kan deltage, hvis hele holdet ønsker det Varierer fra 4 8 gravide pr. gruppe Jordemødre Der er gruppekonsultationer i alle jordemoderkonsultationer Der er ikke gruppekonsultation for særlige grupper Syddansk Universitetshospital, Svendborg Sygehus Tilbudet er primært for førstegangsfødende Som en kombination af gruppekonsultation og individuel konsultation 5 gruppekonsultationer før fødslen Nej (kun på eget initiativ) Ja, pårørende kan deltage 2 gange (i 30. og 32. graviditetsuge) Ca. 7 gravide pr. gruppe Jordemødre I jordemoderkonsultationen i Svendborg Der er ikke gruppekonsultation for særlige grupper Side 14 af 22

15 Ad 3 Fødsels og forældreforberedelse som tematilbud Tematilbud gives ved samtlige fødesteder, dog varierer antallet af emner fra fødested til fødested. Det fremgår af nedenstående tabel, hvorledes tilbudet gives de forskellige steder Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Sygehus Sønderjylland, Sønderborg og Haderslev Sygehus i trekantsområdet, Kolding Syddansk Universitetshospital Odense Universitets- Hospital Svendborg Hvilke tilbud - temaer Fødslen Graviditet Fødsel Amning Amning Amning Amning Barselperioden Fremvisning af fødegangen Åbent hus Rundvisning - fødegang, barselgange - Vuggen Åbent hus - indeholder også information om tilbud Hvornår i graviditeten Amning i ca. 28.graviditets uge Øvrige tilbud i ca graviditets uge Den gravide vælger selv det tidspunkt, der passer hende ud fra en oversigt over, hvilke tilbud der gives og hvornår I ca graviditets uge Amning i ca graviditets uge Den gravide vælger selv det tidspunkt, der passe hende ud fra en oversigt over, hvornår tilbudet gives Kan alle deltage Kan faderen/anden pårørende deltage Rundvisning ca. 6 8 uger før fødslen Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Side 15 af 22

16 Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Sygehus Sønderjylland, Sønderborg og Haderslev Sygehus i trekantsområdet, Kolding Syddansk Universitetshospital Odense Universitets- Hospital Svendborg Tilmelding eller frit fremmøde Tilmelding Frit fremmøde, Tilmelding Tilmelding til amning. Frit fremmøde til rundvisning Tilmelding Deltagerantal Ca gravide Variere mellem 5-70 deltagere, inkl. ledsager. Ca deltager, inkl. ledsager Amning max. 12deltager, inkl. ledsager Ca deltagere, inkl. ledsager Hyppigheden af emnerne gentages afhængigt af deltager antal Temaer efter Nej Nej Nej Nej Nej fødslen Undervisere Jordemødre Jordemødre og sygeplejersker Jordemødre, sundhedsplejersker og sygeplejersker Amning varetages af sygeplejersker Jordemødre og sygeplejersker Rundvisning - jordemødre og sygeplejersker/ social og sundhedsassistenter Tilbudenes geografiske placering I samtlige jordemoderkonsultationer. I Sønderborg, Haderslev, Tønder og Aabenraa I Kolding, Vejle og Fredericia På barselgangen OUH Fremvisning af fødegangen er på sygehuset Åbent hus er på sygehusene med fødesteder Rundvisningen er på implicerede afdelingerne Svendborg, dels i jordemoderkonsultation, dels på føde- og barselgangen Side 16 af 22

17 Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Sygehus Sønderjylland, Sønderborg og Haderslev Sygehus i trekantsområdet, Kolding Syddansk Universitetshospital Odense Universitets- Hospital Svendborg Tilbud til særlige grupper Nej Nej Nej Ja - se nedenstående bemærkning Nej Vedr. tilbud til særlige grupper i Odense Mødrehjælpen tilbyder Jordemodercafe hver tredje uge. Temaerne tilrettelægges med udgangspunkt i brugernes behov. Tilbudet er rettet mod de brugere, der ikke benytter sig af tilbudet om fødsels og forældreforberedelse. Der er frit fremmøde. Der er en jordemoder og en frivillig tilstede, socialrådgiver og sundhedsplejerske kan deltage ad hoc. Side 17 af 22

18 Udkast til nye anbefalinger for Svangreomsorg høring 2007 Sundhedsstyrelsen har haft materiale vedrørende nye anbefalinger for Svangreomsorg sendt i høring juni Anbefalingerne skal afløse retningslinierne fra 1998, og forventes at udkomme snarest. De nye anbefalinger (høringsmaterialet) indeholder nye overvejelser og anbefalinger på nogle områder, hvorfor de beskrives i forhold til fødsels og forældreforberedelse. Den kommende fødeplan for regionen bl.a. vil blive udarbejdet på baggrund af de nye anbefalinger. Fødsels og forældreforberedelse fra høringsmaterialet Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. fødsels og familieforberedelse: Det anbefales, at der tilbydes fødsels og familieforberedelse Der foreslås et temaopdelt tilbud med deltagelse af repræsentanter for de faggrupper som familien møder gennem forløbet Fødestedet bør etableres tilbud om fødsels og familieforberedelse målrettet kvinden/par med særlig psykosociale, sproglige og/eller kulturelle behov Erfaringerne viser, at gruppeaktiviteter kan bidrage til at skabe netværk, som kvinden og hendes partner kan have glæde af i tiden efter fødslen. Samværet med andre kommende forældre har betydning for forældredannelsen. Mange informationer om den kommende forældrerolle er tilgængelig via eksempelvis blade, bøger, pjecer og internetsider. Praksiserfaring viser dog, at der er et stort spring fra den teoretiske viden til den praktiske virkelighed, når forældrene har deres første nyfødte i armene. Førstegangsforældre kan være meget famlende og usikre, når de skal håndtere og vurdere det spæde barns udtryk, behov og kompetencer. Flere undersøgelser beskriver de kommende forældres ønsker om at beskæftige sig med den sociale, følelsesmæssige og psykologiske side af forældrerollen. Forberedelsen til fødslen bør omfatte information om fødslens tekniske del, herunder smertelindring og eventuelle komplikationer og indgreb mm. Derudover beskrives også et behov for at få mere viden om tiden efter fødslen, plejen af spædbarnet samt om spædbarnets kompetencer. For at skabe sammenhæng i tilrettelæggelsen af fødsels og forældreforberedelsen foreslås det i Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger, at man i planlægningen betragter graviditet, fødsel og barsel i forhold til følgende 4 hovedtemaer: 1. Den gravides/parrets udvikling hen mod forældreskabet 2. Tilknytning til barnet under graviditeten, fødslen og i barselperioden 3. Forberedelsen til fødslen 4. Konkret vejledning om pasning og pleje af barnet i barselperioden. Det første tema anbefales gennemgået først i graviditeten, det andet i den midterste del af graviditeten og de to sidste i den sidste tredjedel af graviditeten. Mod Forældreskabet Familiedannelse, ændring i par-relationer og samliv, forældrerollen, moder- og faderfølelser, familienetværk (egne forældre og svigerforældre). Den gode forælder som begreb, idealer og tro på egne instinkter og evner. Udfordringer og behov for støtte i den første tid hjemme. Det sociale netværks betydning samt professionelle tilbud. Barselorlovens forløb, lovgrundlag, muligheder og evt. ønsker om deling af orloven. Fysisk aktivitet og bækkenbundstræning under graviditet og i barselperioden. Tilknytning til barnet og amning Side 18 af 22

19 Kvinders og mænds forestillinger om det kommende barn, forældrekærlighed, jalousi og andre følelser som f.eks. usikkerhed, magtesløshed og frustration. Barnets personlighed, kompetencer, evne til og behov for kommunikation og berøring. Konkret viden om barnets sanser. Barnets signaler og adfærd samt forældrenes tolkning og reaktioner. Relation og tilknytning mellem forældre og barn. Amning. Forventninger og ønsker, holdninger, myter og fakta, forberedelse og den første tidlige periode, hvor amning etableres. Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Faderens rolle. Kommende forældres ønske om amning eller flaskeernæring respekteres. Fødslen Den normale fødsel, rundvisning på fødegangen, fødslens psykologi, kontakt til fødestedet, faresignaler, smertelindring, mulige indgreb. Drøftelse af faderens eller anden ledsagers rolle under fødslen. Spædbarnspleje og den første tid efter fødslen Den første tid hjemme med et nyfødt barn. Praktiske foranstaltninger og udfordringer i forhold til fx barnets søvn, gråd, pasning og pleje, døgnrytme, leg og kontakt med et spædbarn, praktiske forhold i hjemmet fx arbejdsdeling, bekymring, angst, glæder samt forventninger til livet som ny familie. Amning i den første tid hjemme, støtte og vejledning fra familienetværket, det sociale og professionelle netværk. Faderens rolle. Søskenderelationer, den sammenbragte familie. Humørsvingninger, efterfødselsreaktioner og depression hos både mor og far. Kendskab til symptomer og viden om, at det er en forholdsvis almindelig tilstand hos både kvinder og mænd. Hjælpemuligheder og behandling. Side 19 af 22

20 Afsluttende bemærkninger Det er af stor betydning, at forældrene oplever graviditet, fødsel og barsel som en meningsfuld, sammenhængende proces. Graviditeten er en udviklings dynamisk periode for forældrene. Historisk har man mest beskæftiget sig med, hvordan de psykologiske processer forløb for moderen, hvor der er tale om et samspil af fysiologiske og psykologiske forandringer. Man har i de senest år fundet, at fædre gennemgår en lignende psykologisk proces. Det tilstræbes, at undersøgelser og behandling i forbindelse med svangreomsorgen baseres på evidensbaseret undersøgelser, men for dele af svangreomsorgen foreligger denne viden ikke. Her foreligger den erfaringsbaseret viden og erfaringsudveksling til grund for anbefalingerne og klinisk praksis. Som det fremgår af nærværende notat, indeholder den fødsels og forberedende undervisning forskellig elementer både hvad angår fysiologiske -, psykologiske - og sociale forhold. Denne brede er med til at give kvinden og den nye familie kendskab til og viden om de forandringer og den udvikling, der sker i forbindelse med en graviditet, fødsel og barselperiode. Kendskab til og viden om giver, foruden tryghed, også kvinderne/familien mulighed for selv at handle og påvirke de forskellige processer, udnytte og styrke egne ressourcer og udvikle nye kompetencer. Dette har betydning både i graviditeten, under fødslen og i den første tid med et spædbarn. Kvinderne/familien får foruden forberedelsen til fødslen og fødslens forløb herunder f.eks. det naturlige forløb og afvigelser herfra, muligheder for smertelindring - også mulighed for at forberede sig til forældrerollen. Det er påvist gennem forskning, at opbygning af relationer mellem forældre og spædbørn har betydning for barnets udvikling. Undervisningen giver også - afhængigt af, hvorledes den tilrettelægges - mulighed for at inddrage faderen tidligt i forløbet. Det er dokumenteret, at der er behov for større inddragelse af fædrene i kontakten med sundhedsvæsenet. Herudover kan undervisningen give mulighed for dannelse af socialt netværk. Sociale netværk, som kan have betydning såvel i selve forløbet som i tiden efter fødslen. Kortlægningen af tilbudet om fødsels og forældreforberedelse i regionen afspejler forskellighed i tilbudenes art, omfang og tilrettelæggelsen. Dette kan harmoniseres i forbindelse med udarbejdelse af en fælles fødeplan for Region Syddanmark. Den kommende regionale fødeplan vil bl.a. blive udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger for Svangreomsorg, som forventes at udkomme snarest. Fødeplanen skal afløse de tidligere fødeplaner for de tidligere amter i regionen. De tidligere fødeplaner fungerer fortsat, indtil en ny fælles plan for regionen er udarbejdet og politisk vedtaget. Forventet tidsplan for forelæggelse af en regional fødeplan for regionsrådet: statusbeskrivelse/kortlægning af det nuværende tilbud april 2008 foreløbigt udkast til fødeplan april 2009 endeligt forslag til fødeplan december 2009 Side 20 af 22

21 Bilag 1 Sygehuse med fødesteder og svangreambulatorier Side 21 af 22

22 Bilag 2 Jordemoderkonsultationernes placering Side 22 af 22

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Graviditet og fødsel er begivenheder, som giver store ændringer i livet.

Læs mere

19 Fødsels og forældreforberedelse

19 Fødsels og forældreforberedelse Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 22. marts 2010 Udarbejdet af: Grethe Hylleberg E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631313

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Fødsels - og forældreforberedelse

Fødsels - og forældreforberedelse Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Grethe Hylleberg Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/21 385 Telefon: 76631313 Dato: 11. februar

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Ammepolitik i Region Syddanmark Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Fødeplanen i Region Syddanmark Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og seneste specialeplan.

Læs mere

Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Det gode patientforløb Normale fødsler Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark www.fremtidenssygehuse.dk Forløbsprogram: Normale fødsler 1. Indledning... 2 1.1 Formål... 2 2. Resumé... 5 3. Fødsel hvor

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse

Læs mere

Den normale fødsels muligheder

Den normale fødsels muligheder 2007 Fødsler gennem tiden svangreomsorgens udvikling Hanne Kjærgaard Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed Juliane Marie Centret Rigshospitalet Fødsler gennem Dden Organisering og samfundsmæssige

Læs mere

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune 0 Formål Sundhedsplejen i Rebild Kommune varetager opgaver i barnets hjem, i daginstitutioner, skoler og i lokalsamfundet. Definition af Sundhedspleje Sundhedsplejersken

Læs mere

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum? Absolut fint! En god mor skærmen sit barn med et tyndt klæde så barnet kan få ro til amningen.

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum? Absolut fint! En god mor skærmen sit barn med et tyndt klæde så barnet kan få ro til amningen. Region Nordjylland Anny Winther (Venstre) Jeg vil langt hellere forebygge at de komplicerede forløb og jeg tror det er billigere og moren kommer hurtigere til hægterne igen. samfundsborger hvis deres forældreskab

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN URDU

UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN URDU UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN URDU Allerede nu kan du få information om undersøgelser af dit ufødte barn for visse medfødte sygdomme og handicap. Hvis du gerne vil vide mere om dette, er det en god

Læs mere

præhospitale dækning i Region Syddanmark

præhospitale dækning i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings og Udviklingsafdelingen Journal nr.: 11/5394 Dato: 23. maj 2011 Udarbejdet af: Malene Jeppesen E mail: Malene.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1431

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Nænsomhed BETALER SIG

Nænsomhed BETALER SIG Nænsomhed BETALER SIG Mandag den 7. oktober 2013 Jordemoderkonferencen Overlæge Inge Olga Ibsen, Leder af: Familiecentret OUH, Patienthotellet 1.sal Består af: 1. Familieambulatoriet Region Syddanmark

Læs mere

Sundhedsprofilens resultater

Sundhedsprofilens resultater Sundhedsprofilens resultater Knud Juel Comwell, Kolding 10. februar 2011 Syddansk Universitet SIF: Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Ola Ekholm Stig Eiberg Hansen Maria Holst Knud Juel RSD: Ann

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Her bor borgerpanelet Borgerpanelet er jævnt fordelt i regionens kommuner med et stort antal i større kommuner som Odense,

Læs mere

Information til gravide. Fødeplanambulatoriet. Samtaler og fødselsaftaler. Jordemodercentrene

Information til gravide. Fødeplanambulatoriet. Samtaler og fødselsaftaler. Jordemodercentrene Information til gravide Fødeplanambulatoriet Samtaler og fødselsaftaler Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Jordemodercentrene Velkommen til Fødeplanambulatoriet Fødeplanambulatoriet

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og Region Hovedstaden Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Samarbejdsaftale Vedr. gravide med psykiske, medicinske og sociale problemer. Katrine Hornum-Stenz Jan Dehn

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Forældreinformation. Mor/barn afsnit H6. Børneafdeling H6

Forældreinformation. Mor/barn afsnit H6. Børneafdeling H6 Forældreinformation Mor/barn afsnit H6 Børneafdeling H6 Velkommen til afsnit H6 Tillykke med jeres barn! H6 er et mor/barn-afsnit med plads til 12-14 syge, nyfødte børn og deres mødre samt 6 halvintensive

Læs mere

Velkommen til nye medarbejdere

Velkommen til nye medarbejdere Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Velkommen til nye medarbejdere www.koldingsygehus.dk Velkommen til Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Kolding. Nyansat personale tilbydes systematisk

Læs mere

Erfaringer er ikke det du oplever. -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Benthe Dandanell 2010

Erfaringer er ikke det du oplever. -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Benthe Dandanell 2010 Erfaringer er ikke det du oplever -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Temaeftermiddag Fødsler og Traumer 26.10. Arrangeret af Metropols Sundhedsfaglig Efter- og Videreuddannelser

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Information til forældre. Sorggruppen. Vælg farve. Vælg billede. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken

Information til forældre. Sorggruppen. Vælg farve. Vælg billede. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Information til forældre Sorggruppen Vælg farve Vælg billede Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Sorggruppen Sorggruppen er et tilbud til forældre, der mister barn i graviditeten,

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud.

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Grundaftaler for Region Syddanmark og kommuner 2.1. Sammenhæng mellem tilbud Der lægges

Læs mere

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier Aftale om sårbare gravide og sårbare familier I forhold til den sårbare gravide og den sårbare familie er der behov for et tæt samarbejde imellem sygehuse, almen praksis og kommuner, idet disse borgere

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>>

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>> Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? på GRAVIDITETEN Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Ansøgningsskema til Regionsrådets

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Politikområde 1: Sundhedstjenesten

Politikområde 1: Sundhedstjenesten Politikområde 1: Sundhedstjenesten 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 Mødrerådgivningen 1061 1061 1061 1061 I alt 1061 1061 1061 1061 + = udgift, - = indtægt 1. Mødrerådgivningen M/K 2008 Resume: Mødrerådgivningen

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark. regionsyddanmark.dk UDKAST

Fødeplan i Region Syddanmark. regionsyddanmark.dk UDKAST i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk UDKAST Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder. Planen

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Formålet med forløbsplanen er at informere

Læs mere

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende Sundhedssamordningsudvalget.4.4 LP resultater For LP indlagte, LP ambulante, LP fødende Fortroligt indtil offentliggørelsen i uge 8 4 844 LP Samlet indtryk Region Syddanmark, regionsniveau LP indlagte

Læs mere

Værd at vide om amning

Værd at vide om amning Informationspjece Værd at vide om amning "10 skridt mod vellykket amning" Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Jordemodercentrene Kære forældre... Med denne pjece henvender vi os til

Læs mere

Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering

Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering 1 Reduktion i sundhedsplejen pr. 1.8. 2012 med 22 timer

Læs mere

Station Victor. Statusrapport 2013

Station Victor. Statusrapport 2013 Station Victor Statusrapport 2013 Udarbejdet af Pernille Hovaldt og Ellen Støve, februar 2013 Redigeret af: Anne Mette Michelsen, februar 2014 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Målgruppe... 4 3. Mål for behandlingsindsatsen...

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

Smertehåndtering og smertelindring under fødslen

Smertehåndtering og smertelindring under fødslen Pjece til gravide i Region Syddanmark Smertehåndtering og smertelindring under fødslen regionsyddanmark.dk Smertehåndtering og smertelindring under fødslen Måske har du allerede gjort dig nogle overvejelser

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2014

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2014 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2014 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Forældreinformation. Mor/barn afsnit H6. Børneafdeling H6. OUH Odense Universitetshospital

Forældreinformation. Mor/barn afsnit H6. Børneafdeling H6. OUH Odense Universitetshospital Forældreinformation Mor/barn afsnit H6 Børneafdeling H6 OUH Odense Universitetshospital Velkommen til afsnit H6 Generelle informationer Tillykke med jeres barn! Denne pjece er lavet for at give en kort

Læs mere

Min egraviditet Klinisk Integreret Hjemmemonitorering KIH

Min egraviditet Klinisk Integreret Hjemmemonitorering KIH Klinisk Integreret Hjemmemonitorering KIH Præsenteret af projektleder Karina Fischer Blom og projektjordemoder Gabriella Barcobello-Jensen KIH-Styregruppemøde 19. juni 2014 Forskerparken 10, 5230 Odense

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed og Tidlig Indsats NOTAT Til BUU 18-05-2011 Sagsnr. 2011-69485 Den Kommunale Sundhedstjeneste På Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar d. 3.-4.

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

Høring - praksisplan for fysioterapi

Høring - praksisplan for fysioterapi Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Sundhedsområdet Dette udkast sendes nu i høring hos de 22 kommuner, Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, Kiropraktorkredsforeningen, Danske Patienter og samtlige

Læs mere

Information til gravide. Planlagt kejsersnit. Elektivt sectio. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken

Information til gravide. Planlagt kejsersnit. Elektivt sectio. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Information til gravide Planlagt kejsersnit Elektivt sectio Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Planlagt kejsersnit Det er besluttet, at din fødsel skal foregå

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Spiseforstyrrelser - hos børn og unge www.psykiatrienisyddanmark.dk Indhold Om spiseforstyrrelser Den første samtale Den ambulante behandling i

Læs mere

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide 1 of 11 Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide mellem jordemødre, Randers Sygehus og Familieafdelingen, Syddjurs Kommune Dette er en samarbejdsaftale udarbejdet og indgået mellem jordemødre, Randers

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark

Ammepolitik i Region Syddanmark Ammepolitik i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk August 2012 Region Syddanmark og de 22 kommuner Ammepolitik for Region Syddanmark Denne ammepolitik er udarbejdet af en tværfaglig og tværsektoriel

Læs mere

Fysisk aktivitet i arbejdstiden og transport til arbejde Tillæg til Region Syddanmarks sundhedsprofilrapport 2010

Fysisk aktivitet i arbejdstiden og transport til arbejde Tillæg til Region Syddanmarks sundhedsprofilrapport 2010 Region Syddanmark Damhaven 12. 71 Vejle Tlf. 7663 1 Fysisk aktivitet i arbejdstiden og transport til arbejde Tillæg til Region Syddanmarks sundhedsprofilrapport 21 regionsyddanmark.dk 12664 - Grafisk Service

Læs mere

Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet

Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet Patientinformation Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik 2 Behandlingsforløbet Mange kvinder oplever, at graviditeten går

Læs mere

anbefalinger for svangreomsorgen

anbefalinger for svangreomsorgen anbefalinger for svangreomsorgen 2009 Sundhedsplejerskens besøg i hjemmet tilbydes vederlagsfrit til alle familier, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens anbefalinger Forebyggende sundhedsydelser til børn

Læs mere

Syddanskernes sundhed 2013 og udvikling siden 2010

Syddanskernes sundhed 2013 og udvikling siden 2010 Syddanskernes sundhed 2013 og udvikling siden 2010 Knud Juel Torvehallerne, Vejle 6. marts 2014 Syddansk Universitet Et godt, sundt og langt liv Middellevetid. Danmarks placering blandt 20 OECD lande Mænd

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Resumé af Sundhedsaftalerne

Resumé af Sundhedsaftalerne Resumé af Sundhedsaftalerne Følgende resumé er et sammendrag af regionernes sundhedsaftaler med kommunerne med henblik på at skabe et overblik over, hvorvidt og hvordan Sundhedsplanerne inkluderer palliation.

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 7.322 kvinder, der har født 2015 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen

Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen RAPPORT MONITORERING AF FØDEPLANEN RÅDHUSPASSAGEN 3 Side 1 af 13 6600 VEJEN FAELLESKOMMUNALSUNDHED.DK Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen BAGGRUND På sit møde den 22. juni 2011 iværksatte Sundhedsstrategisk

Læs mere

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 22. august 27 Carsten Ulstrup Uddannelsesniveauet, 26, i de 5 regioner samt kommunerne i Hensigten i dette notat er på et overordnet niveau at lave en kort

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Vordingborg Kommune, Langgade 57 4780 Stege. Ledende sundhedsplejerske

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Forløbsplaner i praksis

Forløbsplaner i praksis Forløbsplaner i praksis Formålet med workshoppen At inspirere hinanden i arbejdet med jordemoderkonsultationerne Introduktion Indhold Tre eksempler på arbejde med jordemoderkonsultation fra et udviklingssynspunkt

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark Fødeplan i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 2, april 2014 Forord Fødeplanen for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis

Læs mere

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser:

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Den kommunale sygepleje i disse år får nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver, og som det fremgår af Læringsinformationen fra opfølgningen på kerneopgaven,

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Tidlig forebyggende indsats i Furesø Kommune. Konference Torsdag d. 26.11 2009

Tidlig forebyggende indsats i Furesø Kommune. Konference Torsdag d. 26.11 2009 Tidlig forebyggende indsats i Furesø Kommune Konference Torsdag d. 26.11 2009 26.11. 2009 PROGRAM Kl. 15.00 Velkomst ved Jette Deltorp, direktør Børn og Unge, Kirsten Storinggård, leder af Sundhedstjenesten

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 1, februar 2011 Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder.

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

Har du behov for smertebehandling?

Har du behov for smertebehandling? Allévia tilbyder flere former for smertebehandling Ved det første møde med teamet lægges der en individuel plan, udarbejdet efter vores faglige vurdering men vi medinddrager også dine ønsker og forventninger

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark

Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark Kortbilag 3 med det samlede nye forslag Graveområder og interesseområder er vist på oversigtskort over kommuner eller

Læs mere

Entreprenøraftale mellem de fynske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge under 18 år

Entreprenøraftale mellem de fynske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge under 18 år Entreprenøraftale mellem de fynske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge under 18 år Aftale Om benyttelse af ydelser fra Klinik for selvmordstruede

Læs mere

Sundhed og trivsel hos 0-7 årige børn

Sundhed og trivsel hos 0-7 årige børn Pernille Due Professor, dr.med. Forskningsleder for Børn og Unges Sundhed og trivsel KL s sundhedsspot om de 0-7 årige børn Odense 9. december 2014 Sundhed og trivsel hos 0-7 årige børn Sundhed hos børn

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet

Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet Patientinformation Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik 2 Behandlingsforløbet Mange kvinder oplever, at graviditeten går

Læs mere

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling Patientinformation Arbejdsmedicinsk Afdeling Esbjerg Velkommen til Arbejdsmedicinsk Afdeling. I denne folder svarer vi på de spørgsmål, vores patienter ofte

Læs mere

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere

Rammer for læring til sygeplejestuderende

Rammer for læring til sygeplejestuderende Rammer for læring til sygeplejestuderende i klinisk uddannelse på OUH Vælg farve KFIU - Uddannelse og kompetenceudvikling Velkommen til klinisk undervisning på OUH Velkommen til OUH som sygeplejestuderende.

Læs mere

Referat fra den 6. december 2006

Referat fra den 6. december 2006 Referat fra den 6. december 2006 Mødested: Grindsted sygehus røntgenafdelingen. Engparken 1, 7200 Grindsted den 6. Dec. 2006 kl. 09.00-14.00 Fremmødte: Christian, Lars, Dorthe, Anne-Grethe, Pica, Maria

Læs mere

En konkret børneundersøgelse - lægen udfylder

En konkret børneundersøgelse - lægen udfylder En konkret børneundersøgelse - lægen udfylder Hvis du har spørgsmål til skemaet eller undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte Susan Ishøy Michelsen, Statens Institut for Folkesundhed, på e-mail:

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer...

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer... Bilag 1a Modulbeskrivelse Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder... 4 4.2. Modul 2:

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere