Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef"

Transkript

1 Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Halsnæs Kommune vægter helhed, trivsel og kvalitet, samt en tidlig og forebyggende indsats. I Udviklings- og Effektiviseringsplanen fra marts 2011 fremgår det samtidig, at der skal arbejdes med en justering af den socialfaglige indsats. Målsætningen vil være at omprioritere fra anbringelser/foranstaltninger til forebyggelse; i overensstemmelse med de politiske målsætninger i Halsnæs Kommune. Hertil kommer at der skal sættes mere fokus på effekt og udbytte af foranstaltningerne. Endelig bør der så vidt muligt ske en justering af profilen for anbringelser, således at barnets krav på tilbud i nærmiljøet i højere grad imødekommes, så der sker færre sene anbringelser og så anbringelser i barnets netværk eller i familier i øvrigt opprioriteres på bekostning af anbringelser andre steder, på opholdssteder og institutioner. Dette danner et overordnet politisk og socialfagligt grundlag for arbejdet med anbringelser. Herudover arbejder vi i Halsnæs Kommunes Familieafdeling ud fra: At børnene er forældrenes ansvar indtil det fyldte 18. år. At vi lægger vægt på at undersøge, om der i barnets netværk er støtte at hente, som kan kompensere helt eller delvist for de kompetencer forældremyndighedsindehaverne måtte mangle Et princip om mindste indgriben At forebyggelse er bedre end anbringelse At foranstaltninger skal iværksættes så tæt på barnet/den unge som muligt At støtten skal iværksættes med udgangspunkt i familiens ressourcer og det nære miljø At barnet / den unge og deres familier skal sikres indflydelse ved tilrettelæggelse af tilbuddet om støtte. Den lokale vifte af tilbud skal sikre, at vi kan hjælpe med at forebygge og at det er muligt at vælge den mindst indgribende foranstaltning i relation til barnets, den unges eller familiens vanskeligheder. De tilbud vi har skal nøje afstemmes i forhold til at kunne imødekomme de behov som barnet / den unge og familierne har og ikke omvendt at barnet / den unge og familierne tilpasses de tilbud vi har. I Halsnæs kommune vægtes netværksanbringelser og anbringelser i plejefamilie højt, hvilket er i overensstemmelse med intentionerne i Barnets Reform. Baggrunden herfor er, at børn og unge i disse rammer har langt større mulighed for at finde en stabil base med de samme

2 primære voksne. Dette tillægges en stor betydning for børnene og de unges udviklingsmuligheder. Det er kendetegnende for en del af de børn og unge som anbringes, at de har været udsat for mange skift i relationer. Dette vil vi kommune, gerne medvirke til at mindske, og anser en netværksanbringelse eller plejefamilier som en god løsning, når barnet kan rummes der. Når der er truffet beslutning om en anbringelse, skal prioritering omkring anbringelsessted ske i følgende rækkefølge: 1. Netværksanbringelse 2. Plejefamilieanbringelse 3. Kommunale plejefamilier denne plejefamilietyper er indført med barnets reform og skal være et alternativ til anbringelse på opholdssted og døgninstitution - p.t. har vi dog ikke sådanne plejefamilier. 4. Anbringelse på eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder med støtte, for de årige 5. Socialpædagogisk opholdssted 6. Døgnanbringelse der vil som regel være tale om to typer af institutionsanbringelser: Akutte anbringelser oftest af kortere varighed indtil forholdene i hjemmet er stabiliseret eller indtil der finder en varig anbringelse sted i plejefamilie eller på socialpædagogisk opholdssted Specialinstitutioner, som er gearet til børn og unge med komplekse problemstillinger eller indgribende funktionsnedsættelser. Principperne for anbringelser betyder fx, at anbringelser kan ophøre og der sker hjemgivelse, når formålet i handleplanen er opfyldt eller når målet ikke kan nås gennem anbringelsen. Den enkelte anbringelse kan også ses som en del af et længerevarende anbringelsesforløb, hvor forskellige anbringelsesformer kan anvendes, når det er til barnets eller den unges bedste. Eksempelvis kan der være forløb hvor barnet kan rummes i netværket i en periode af barnets liv, men senere har behov for en anden anbringelsesform. Når den unge er i stand til at profitere af et mindre indgribende tilbud i lokalområdet efter at have været anbragt på fx et socialpædagogisk opholdssted eller en døgninstitution uden for kommunen skal muligheden for at genskabe den unges tilknytning til det lokale miljø vurderes. Side 2 af 19

3 Kvalitetsstandard for anbringelse i en netværksplejefamilie Lovgrundlag Servicelovens 52, stk. 3, nr. 7, jf. 66 nr. 3. Kompetencefordeling 50 børnefaglig undersøgelse 140 handleplan Målgruppe(r) Visitationsudvalget for anbringelser beslutter. Ja Målgruppen er børn og unge, der har behov for særlig støtte, når foranstaltningerne i hjemmet ikke kan tilgodese barnets / den unges behov. Anbringelse hos netværksplejefamilie besluttes ud fra en helhedsvurdering af barnets vanskeligheder og/eller belastningen hos barnets biologiske forældre. Muligheden for at et barn kan anbringes i en netværksplejefamilie skal altid undersøges før andre anbringelsesformer. Kendetegnet for målgruppen er de børn og unge, der har behov for et alternativ til familien. Netværksfamilien skal kunne drage omsorg for barnet & den unges trivsel, udvikling og læring. Det afgørende kriterium for at vælge en netværksplejefamilie er, at der lægges vægt på den personlige relation mellem plejefamilien og barnet eller den unge. Formål Formålet er at give børn og unge, der har behov for et alternativ til egen familie en base, hvor der drages omsorg for barnets / den unges trivsel, udvikling og læring. Formålet er ligeledes at fastholde, drage nytte af og styrke eksisterende netværksrelationer for barnet/ den unge. Fagligt indhold Netværksanbringelser er anbringelser hos familiemedlemmer eller andre fra barnets netværk. Ordet netværksanbringelser anvendes i stedet for slægtsanbringelser for at understrege, at der ikke nødvendigvis skal være et biologisk bånd mellem barn og plejeforældre. Det centrale er, at der er en vis tilknytning mellem barn og plejeforældre. Side 3 af 19

4 Følgende opgaver og ansvar er indeholdt i foranstaltningen: At varetage barnets og den unges følelsesmæssige, sociale og læringsmæssige udvikling At varetage barnets og den unges behov for at fastholde kontakten til den biologiske familie At være rollemodel for barnet og den unge Sætte struktur på barnets og den unges hverdag med skolegang / daginstitution, fritidsaktiviteter mv. Tilbuddets omfang Foranstaltningen er en døgnanbringelse med henblik på hjemgivelse, når formålet i handleplanen er opfyldt. Anbringelse i netværksplejefamilie kan ske i en afgrænset periode og kan ses som en del af et længerevarende anbringelsesforløb, hvor også andre anbringelsesformer kan anvendes. Forventninger til leverandører Leverandør: Halsnæs kommunes familieplejekonsulenter Halsnæs kommunes egne familieplejekonsulenter, Ansætter, rådgiver, fører tilsyn og superviserer netværksplejefamilien. Netværksplejefamilien referer til familieplejekonsulenten vedr. plejefamiliens ansættelsesforhold. Netværksplejefamilien samarbejder med sagsbehandleren omkring barnet og barnets forældre. Det er et krav, at netværksfamilier deltager på grundkursus for netværksplejefamilier. Det nærmere indhold omkring plejeforhold fremgår af den kontrakt, der er indgåes mellem den enkelte netværksplejefamilie og Halsnæs kommune. Forventninger til bestiller Bestiller: Familieafdelingen v/ sagsbehandler Sagsbehandler har fokus på barnet og de biologiske forældre og fører tilsyn med barnets udvikling, trivsel og læring. Side 4 af 19

5 Sagsbehandleren sikre, at der foreligger et oplyst grundlag til leverandøren dvs. familieplejekonsulenterne i form af 50 børnefaglig undersøgelse og en handleplan. Sagsbehandleren sikre at der sammen med barnets forældre og øvrigt netværk såvel privat som offentligt netværk afholdes samarbejdsmøde omkring netværksplejefamiliens rolle under anbringelsen. Sagsbehandler aflægger opfølgningsbesøg hos plejefamilien første gang efter 3 måneder og derefter minimum 1 gang årligt. Sagsbehandler skal med højst 6 måneders mellemrum foretage en vurdering af, om indsatsen skal ændres og om handleplanen jfr. 140, skal revideres. Der afvikles en samtale med barnet 2 gange årligt på anbringelsesstedet. Ved hjemgivelses udarbejdes en hjemgivelsesplan. Sagsbehandleren sørger for, at forældre til anbragte børn får tilbud om en støtte/kontaktperson efter 54. Samarbejdsrelationer Økonomi Der forventes løbende dialog og samarbejde mellem sagsbehandleren, familieplejekonsulenten, de biologiske forældre og netværksplejefamilien. Derudover samarbejdes med andre instanser, netværk og institutioner m.v. omkring barnet som en familie vil gøre det. Netværksplejefamilierne får udbetalt godtgørelse for kost og logi efter gældende takster. Derudover kan der dækkes udgifter, der er en konsekvens af, at der kommer et ekstra familiemedlem. Det kan f.eks. dreje sig om anskaffelser i opstartsfasen eller etableringsudgifter i øvrigt. Udgifterne kan udbetales skattefrit, hvis dækningen sker på baggrund af en regning. Det vil sige på baggrund af et eksternt udgiftsbilag, der dokumenterer, at familien har afholdt den konkrete udgift. Der kan i henhold til servicelovens 142 stk. 9 ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, såfremt der stilles krav om, at netværksplejeren i en periode er Side 5 af 19

6 hjemmegående eller har et job på tidspunkter, der gør, at pågældende ikke kan tage vare på barnet. Forældre har pligt til at bidrage til udgifterne ved barnets/den unges ophold uden for hjemmet jf. servicelovens 159 Side 6 af 19

7 Kvalitetsstandard for anbringelse i plejefamilie Lovgrundlag Servicelovens 52, stk. 3, nr. 7, jf. 66 nr. 1. Kompetencefordeling 50 børnefaglig undersøgelse 140 handleplan Målgruppe(r) Visitationsudvalget for anbringelser beslutter. Ja Når netværksanbringelse ikke kan finde sted, undersøges muligheden for om et barn eller ung kan anbringes i en plejefamilie, altid før andre anbringelsesformer. Målgruppen er børn og unge, der har behov for særlig støtte, når foranstaltningerne i hjemmet ikke kan tilgodese barnets / den unges særlige behov. Anbringelse i en familie besluttes ud fra en helhedsvurdering af barnets vanskeligheder og/eller belastningen hos barnets/ den unges biologiske forældre. Kendetegnet for målgruppen er de børn og unge, som vil kunne profitere af at være i familielignende rammer. For eksempel børn eller unge der tilhører en eller flere af følgende målgrupper: Som udgangspunkt anbringes alle spædbørn i plejefamilier Børn og unge med behov for et familiemiljø eller nogle få voksne at relatere sig til Børn og unge som profiterer af den nære relation Børn, som ikke kan anbringes i netværkspleje Formål Fagligt indhold Formålet er at give børn og unge, der har behov for et alternativ til egen familie en base, hvor der drages omsorg for barnets / den unges trivsel, udvikling og læring. Følgende opgaver og ansvar er indeholdt i foranstaltningen: At varetage barnets og den unges følelsesmæssige, sociale og læringsmæssige Side 7 af 19

8 udvikling At varetage barnets og den unges behov for at fastholde kontakten til den biologiske familie At være rollemodel for barnet og den unge Sætte struktur på barnets og den unges hverdag med skolegang / daginstitution, fritidsaktiviteter mv. Tilbuddets omfang Foranstaltningen er en døgnanbringelse med henblik på hjemgivelse, når formålet i handleplanen er opfyldt. Anbringelse i plejefamilie kan ske i en afgrænset periode og kan ses som en del af et længerevarende anbringelsesforløb, hvor også andre anbringelsesformer kan anvendes. Forventninger til leverandører Leverandør: Halsnæs Kommunes familieplejekonsulenter Halsnæs kommunes egne familieplejekonsulenter ansætter, rådgiver, fører tilsyn med og superviserer plejefamilien. Plejefamilien referer til familieplejekonsulenten vedr. plejefamiliens ansættelsesforhold. Plejefamilien samarbejder med sagsbehandleren omkring barnet og barnets forældre. Det er et krav, at plejefamilier deltager på grundkursus for plejefamilier. Det nærmere indhold omkring plejeforhold fremgår af den kontrakt, der er indgået mellem den enkelte plejefamilie og Halsnæs Kommune. Forventninger til bestiller Bestiller: Familieafdelingen v/ sagsbehandler Sagsbehandler har fokus på barnet og de biologiske forældre og fører tilsyn med barnets udvikling, trivsel og læring. Sagsbehandleren sikre, at der foreligger et oplyst grundlag til leverandøren dvs. familieplejekonsulenterne i form af 50 børnefaglig undersøgelse og en handleplan. Sagsbehandleren sikre at der sammen med barnets forældre og øvrigt netværk såvel privat som offentligt netværk afholdes samarbejdsmøde omkring Side 8 af 19

9 netværkets rolle under anbringelsen. Sagsbehandler aflægger opfølgningsbesøg hos plejefamilien første gang efter 3 måneder og derefter minimum 1 gang årligt. Sagsbehandler skal med højst 6 måneders mellemrum foretage en vurdering af, om indsatsen skal ændres og om handleplanen jfr. 140, skal revideres. Der afvikles en samtale med barnet 2 gange årligt på anbringelsesstedet. Ved hjemgivelses udarbejdes en hjemgivelsesplan. Sagsbehandleren sørger for, at forældre til anbragte børn får tilbud om en støtte/kontaktperson efter 54. Samarbejdsrelationer Økonomi Der forventes løbende dialog og samarbejde mellem sagsbehandleren, familieplejekonsulenten, de biologiske forældre og netværksplejefamilien. Derudover samarbejdes med andre instanser, netværk og institutioner m.v. omkring barnet som en familie vil gøre det. Prisen på anbringelse i plejefamilie udgøres af plejevederlag, omkostningsdel og eventuelt kørsel. Halsnæs Kommune tager udgangspunkt i Kommunernes Landsforeningens vejledning vedr. fastsættelse af plejevederlag. Forældre har pligt til at bidrage til udgifterne ved barnets/den unges ophold uden for hjemmet jf. servicelovens 159. Side 9 af 19

10 Kvalitetsstandard for anbringelse på eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder Lovgrundlag Servicelovens 52, stk. 3, nr. 7 jf. 66 nr. 4. Kompetencefordeling 50 børnefaglig undersøgelse 140 handleplan Målgruppe(r) Visitationsudvalget for anbringelser beslutter. Ja Unge der har behov for særlig støtte, hvor foranstaltningerne i hjemmet ikke kan tilgodese den unges behov. Det vil ofte være unge der har brug for støtte til at opretholde eller genetablere kontakt til skole og arbejdsmarked og familiære relationer. Unge i alderen fra år, der er i stand til at klare en dagligdag på egen hånd med støtte og vejledning fra f.eks. en kontaktperson. Unge der har svært ved at rumme andres vanskeligheder i en grad, som gør det svært at skabe udvikling af personlige og sociale færdigheder og som resultat heraf ikke profiterer af anbringelser sammen med andre unge. Formål Formålet med anbringelse på eget værelse eller lign, er at give den unge, der har behov for et alternativ til egen familie en base, hvor der drages omsorg for den unges trivsel, udvikling og læring. Formålet er herudover at yde den unge socialpædagogisk støtte og vejledning i nærmiljøet med henblik på at styrke den unges evne til at mestre eget liv. Det tilstræbes, at anbringelsen sker i / eller ikke langt fra barnets nærmiljø. Fagligt indhold Anbringelse på eget værelse kan kombineres med andre hjælpeforanstaltninger efter Servicelovens 52. Det faglige indhold er bestemt af socialpædagogiske metoder med det formål at opbygge en relation til Side 10 af 19

11 den unge, at udvikle den unges egne mestringsstrategier og at gøre den unge selvhjulpen. Dette gøres med udgangspunkt i relationsskabende forløb, hvor der samarbejdes med den unge om at afdække de områder, hvor den unge behøver en ændring, så evnen til at mestre eget liv styrkes. Med udgangspunkt i samarbejdsaftaler/handleplan mellem den unge og f.eks. kontaktperson ydes den unge støtte og hjælp til at bo selv. Den unge er selv med i processen i forhold til at definere egne behov og den støtte der skal til for at leve og bo selv. Tilbuddets omfang Eksempelvis kan kontaktpersonen: Hjælpe med at finde egnet lejemål Støtte den unge til en stabil og positiv overgang til voksentilværelsen, herunder skole, uddannelse, praktik/arbejde og fritid tilbyde den unge en differentieret indsats, hvor omfanget af støtte er tilpasset den unges færdigheder yde praktisk pædagogisk støtte i egen bolig støtte den unges følelsesmæssige og sociale udvikling støtte kontakten og relationen til familie, herunder støtte til en konstruktiv løsrivelsesproces give økonomisk rådgivning, budgetplan og praktisk vejledning om problemer ved at have ansvar for egen tilværelse eksempelvis personlig hygiejne, rengøring og madlavning, besøg af gæster, forhold til naboer m.v. vejlede og støtte i forhold til misbrugsbehandling At give den unge et sted at bo gerne i nærmiljøet. At den unge kan få ro og struktur på sin tilværelse eller som sidste fase i en selvstændiggørelse. Forventninger til leverandører Forventninger til bestiller Leverandør: Bestiller: Familieafdelingen v/ sagsbehandler Sagsbehandleren sikrer, at der foreligger et oplyst grundlag i form af 50 børnefaglig undersøgelse og Side 11 af 19

12 en handleplan. Sagsbehandleren sikrer at der sammen med barnets forældre og øvrigt netværk såvel privat som offentligt netværk afholdes evt. samarbejdsmøde omkring anbringelsen. Sagsbehandler skal med højst 6 måneders mellemrum foretage en vurdering af, om indsatsen skal ændres og om handleplanen jfr. 140, skal revideres. Der afvikles en samtale med barnet 2 gange årligt på anbringelsesstedet. Sagsbehandler sikre et vedvarende fokus på, om det er det rigtige tilbud barnet / den unge har. Sagsbehandleren har et skærpet fokus på, at anbringelser kan ske i en afgrænset periode og den enkelte anbringelse kan ses som en del af et længerevarende anbringelsesforløb, hvor forskellige former for anbringelser kan anvendes. Ved hjemgivelses udarbejdes en hjemgivelsesplan. Sagsbehandleren sørger for, at forældre til anbragte børn får tilbud om en støtte/kontaktperson efter 54. Samarbejdsrelationer Økonomi Der forventes løbende dialog og samarbejde mellem sagsbehandleren, opholdssted, de biologiske forældre, familieplejekonsulenten og andre relevante samarbejdspartnere. Den unge modtager økonomisk støtte (ungeydelse) svarende til regelsættet om unge udeboende. Heraf kan der betales husleje. Den unge kan ydes økonomisk støtte til etablering. Forældre har pligt til at bidrage til udgifterne ved barnets/den unges ophold uden for hjemmet jf. servicelovens 159. Side 12 af 19

13 Kvalitetsstandard for anbringelse på et opholdssted for børn og unge Lovgrundlag Servicelovens 52, stk. 3, nr. 7 jf. 66 nr. 5. Kompetencefordeling 50 børnefaglig undersøgelse 140 handleplan Målgruppe(r) Visitationsudvalget for anbringelser beslutter. Ja Målgruppen er børn og unge, der har behov for særlig støtte, når foranstaltningerne i hjemmet ikke kan tilgodese barnets / den unges særlige behov. Kendetegnet for målgruppen er de børn og unge, der har behov for et alternativ til familien. Som hovedregel tilstræbes det, at anbringe hos en familie. Når mulighederne for anbringelse i en netværksplejefamilie og plejefamilier er udsøgt og udtømt kan en anbringelse på et socialpædagogisk opholdssted anvendes såfremt den unge er under 16 år. Formål Formålet er at give børn og unge, der har behov for et alternativ til egen familie en base, hvor der drages omsorg for barnets / den unges trivsel, udvikling og læring. Det tilstræbes, at anbringelsen sker i / eller ikke langt fra barnets nærmiljø. Der vægtes stabilitet og kontinuitet. Fagligt indhold Det socialpædagogiske opholdssted skal kunne varetage omsorgen for barnet den unge, foretage den fornødne socialpædagogiske eller psykologiske behandling eller lave en pædagogisk observation til klarlægning af barnets / den unges behandlingsbehov. Følgende opgaver og ansvar er indeholdt i foranstaltningen: At sikre barnets og den unges faglige udvikling At sikre barnets og den unges følelsesmæssige og sociale udvikling At sikre barnets og den unges behov for at Side 13 af 19

14 fastholde kontakte til den biologiske familie og øvrigt netværk. At være en rollemodel i det pædagogiske arbejde for barnet og den unge At skabe struktur på barnets og den unges hverdag med skolegang/daginstitution, fritidsaktiviteter mv. Tilbuddets omfang Foranstaltningen er en døgnanbringelse med henblik på hjemgivelse, når formålet i handleplanen er opfyldt. Anbringelse på socialpædagogisk opholdssted kan ske i en afgrænset periode og kan ses som et længerevarende anbringelsesforløb, hvor også andre anbringelsesformer f.eks. anbringelse på et værelse eller døgninstitution kan anvendes, til gavn for den unge. Forventninger til leverandører Leverandør: Det socialpædagogiske opholdssted, som rekrutteres via Halsnæs egne familieplejekonsulenter. Det forventes, at opholdsstedet har åbent 365 dage om året. Ved anbringelser af børn under 12 år tilstræbes det, at opholdsstedet har fastboende ledere. Opholdsstedet skal udarbejde en skriftlig status på baggrund af handleplanen inden opfølgningsmøder. Møderne afholdes på opholdsstedet eller i Halsnæs kommune. Der skal ske en løbende systemisk beskrivelse af barnets eller den unges individuelle vanskeligheder og ressourcer. Opholdsstedet skal arbejde for et godt forældresamarbejde som sikre inddragelse af forældrene og støtte til barnets eller den unges kontakt og relationer til familien og øvrigt netværk. Det forventes at opholdsstedet samarbejder med lokale/ øvrige foranstaltninger som måtte være iværksat. For børn / unge som går i intern skole er målet, at arbejde på en udslusning til en kommunal folkeskole. Børn og unge, som er anbragt på et opholdssted skal Side 14 af 19

15 som udgangspunkt følge undervisningen i en folkeskole. Forventninger til bestiller Bestiller: Familieafdelingen v/ sagsbehandler Sagsbehandleren sikre, at der foreligger et oplyst grundlag til leverandøren i form af 50 børnefaglig undersøgelse og en handleplan. Sagsbehandleren sikre at der sammen med barnets forældre og øvrigt netværk såvel privat som offentligt netværk afholdes samarbejdsmøde omkring opholdsstedets rolle under anbringelsen. Sagsbehandler indkalder anbringelsesstedet til møde efter 3 måneder og herefter som minimum en gang om året. Sagsbehandler skal med højst 6 måneders mellemrum foretage en vurdering af, om indsatsen skal ændres og om handleplanen jfr. 140, skal revideres. Der afvikles en samtale med barnet 2 gange årligt på anbringelsesstedet. Sagsbehandler sikre et vedvarende fokus på, om det er det rigtige tilbud barnet / den unge har. Sagsbehandleren har et skærpet fokus på, at anbringelser kan ske i en afgrænset periode og den enkelte anbringelse kan ses som en del af et længerevarende anbringelsesforløb, hvor forskellige former for anbringelser kan anvendes. Ved hjemgivelses udarbejdes en hjemgivelsesplan. Sagsbehandleren sørger for, at forældre til anbragte børn får tilbud om en støtte/kontaktperson efter 54. Samarbejdsrelationer Økonomi Der forventes løbende dialog og samarbejde mellem sagsbehandleren, opholdssted, de biologiske forældre, familieplejekonsulenten og andre relevante samarbejdspartnere. Efter opholdsstedets godkendte takst. Aftalte tilkøbsydelser ligger ud over den godkendte takst. Når udgiften ved tilbuddet ligger ud over den af den Side 15 af 19

16 tilsynsførende kommunes godkendte takst, skal den tilsynsførende kommune kontaktes med henblik på dialog. Forældre har pligt til at bidrage til udgifterne ved barnets/den unges ophold uden for hjemmet jf. servicelovens 159 Praktiske oplysninger Det er en forudsætning for at kunne benytte et konkret opholdssted, at opholdsstedet står opført på Tilbudsportalen. Side 16 af 19

17 Kvalitetsstandard for anbringelse på døgninstitution. Lovgrundlag Servicelovens 52, stk. 3, nr. 7 jf. 66 nr. 6. Kompetencefordeling 50 børnefaglig undersøgelse 140 handleplan Målgruppe(r) Visitationsudvalget for anbringelser beslutter. Ja Målgruppen er børn og unge, der har behov for særlig støtte, når foranstaltningerne i hjemmet ikke kan tilgodese barnets / den unges særlige behov. Kendetegnet for målgruppen er de børn og unge, der har behov for et alternativ til familien. Når mulighederne for anbringelse i en netværksplejefamilie og plejefamilier er undersøgt og udtømt og når mulighederne for anbringelse på et socialpædagogisk opholdssted er undersøgt og udtømt kan en anbringelse på en døgninstitution anvendes. Ved institutionsanbringelser vil der typisk være tale om følgende: Akutte sager af kortere varighed Specialiserede sager, eksempelvis spædbørnsanbringelser eller sager som følge af et vedvarende handicap Behandlingskrævende børn og unge, som ikke vil kunne rummes i andre anbringelsesformer. Ved døgninstitutionsanbringelser forsøges dette i første omgang iværksat via Halsnæs kommunes egen døgninstitution for aldersgruppen 7-17 år. Formål Fagligt indhold Formålet er at give børn og unge, der har behov for et alternativ til egen familie en base, hvor der drages omsorg for barnets / den unges trivsel, udvikling og læring. Døgninstitutionen skal kunne varetage omsorgen for barnet den unge, foretage den fornødne socialpædagogiske eller psykologiske behandling eller lave en pædagogisk observation til klarlægning af barnets / den unges behandlingsbehov. Side 17 af 19

18 Tilbuddets omfang Foranstaltningen er en døgnanbringelse med henblik på hjemgivelse, når formålet i handleplanen er opfyldt. Anbringelse på døgninstitution kan ske i en afgrænset periode og kan ses som et længerevarende anbringelsesforløb, hvor også andre anbringelsesformer f.eks. anbringelse på et værelse kan anvendes til gavn for den unge. Forventninger til leverandører Leverandør: Halsnæs kommunes egen døgninstitution Trianglen samt eksterne døgninstitutioner. Det forventes, at døgninstitutionen har åbent 365 dage om året. Døgninstitutionen skal udarbejde en skriftlig status på baggrund af handleplanen inden opfølgningsmøder. Møderne afholdes på døgninstitutionen eller i Halsnæs kommune. Der skal ske en løbende systematisk beskrivelse af barnets eller den unges individuelle vanskeligheder og ressourcer. Døgninstitutionen skal arbejde for et godt forældresamarbejde som sikre inddragelse af forældrene og støtte til barnets eller den unges kontakt og relationer til familien og øvrigt netværk. Det forventes at døgninstitutionen samarbejder med lokale foranstaltninger som måtte være iværksat. For børn / unge som går i intern skole er målet, at arbejde på en udslusning til en kommunal folkeskole. Børn og unge, som er anbragt i et døgntilbud skal som udgangspunkt følge undervisningen i en folkeskole. Forventninger til bestiller Bestiller: Familieafdelingen v/ sagsbehandler Sagsbehandleren sikrer, at der foreligger et oplyst grundlag til leverandøren i form af 50 børnefaglig undersøgelse og en handleplan. Sagsbehandleren sikrer at der sammen med barnets forældre og øvrigt netværk såvel privat som offentligt netværk afholdes samarbejdsmøde omkring Side 18 af 19

19 døgninstitutionens rolle under anbringelsen. Sagsbehandler indkalder anbringelsesstedet til møde efter 3 måneder og herefter som minimum en gang om året. Sagsbehandler skal med højst 6 måneders mellemrum foretage en vurdering af, om indsatsen skal ændres og om handleplanen jfr. 140, skal revideres. Der afvikles en samtale med barnet 2 gange årligt på anbringelsesstedet. Sagsbehandler sikre et vedvarende fokus på, om det er det rigtige tilbud barnet / den unge har. Sagsbehandleren har et skærpet fokus på, at anbringelser kan ske i en afgrænset periode og den enkelte anbringelse kan ses som en del af et længerevarende anbringelsesforløb, hvor forskellige former for anbringelser kan anvendes. Ved hjemgivelses udarbejdes en hjemgivelsesplan. Sagsbehandleren sørger for, at forældre til anbragte børn får tilbud om en støtte/kontaktperson efter 54. Samarbejdsrelationer Økonomi Der forventes løbende dialog og samarbejde mellem sagsbehandleren, døgninstitution, de biologiske forældre og andre relevante samarbejdspartnere. Efter institutionens godkendte takst. Aftalte tilkøbsydelser ligger ud over den godkendte takst. Når udgiften ved tilbuddet ligger ud over den af den tilsynsførende kommunes godkendte takst, skal den tilsynsførende kommune kontaktes med henblik på dialog. Forældre har pligt til at bidrage til udgifterne ved barnets/den unges ophold uden for hjemmet jf. servicelovens 159 Praktiske oplysninger Det er en forudsætning for at kunne benytte et konkret anbringelsessted, at institutionen står opført på Tilbudsportalen. Side 19 af 19

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder på forebyggelsesområdet

Kvalitetsstandarder på forebyggelsesområdet Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 15-06-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandarder på forebyggelsesområdet Jan Dehn Familiechef Halsnæs Kommune vægter

Læs mere

Ydelseskatalog for familie og forebyggelse 2010

Ydelseskatalog for familie og forebyggelse 2010 Ydelseskatalog for familie og forebyggelse 2010 1 Indhold: Forebyggelses- og anbringelsesgrundlag... 4 Forebyggende foranstaltninger... 5 Anbringelser... 5 Aflastning... 7 Aflastning i eget hjem (hjemmepasning)...

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune Børn og Ungeområdet

Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune Børn og Ungeområdet Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune Børn og Ungeområdet 1 Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune... 1 1. Forord... 4 2. PRINCIPPER FOR INDSATSEN OVER FOR BØRN OG UNGE... 5 3. SERVICENIVEAU...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet

Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet 1 Principper for indsatsen overfor sårbare børn og unge Serviceniveauet udmønter Brønderslev Kommunes sammenhængende børnepolitik og sigter på at skabe de bedst mulige

Læs mere

Kvalitetsstandarder på børnehandicapområdet mv.

Kvalitetsstandarder på børnehandicapområdet mv. Familie og Børn Notat Til: Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 14-09-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandarder på børnehandicapområdet mv. Jan Dehn Familiechef Halsnæs Kommune vægter helhed, trivsel og kvalitet,

Læs mere

Velkommen til kursusdag 4

Velkommen til kursusdag 4 Velkommen til kursusdag 4 Dagens program Kursusdag 4 08.30 08.45 Opsamling fra sidst. Dagens program. Dagens læringsmål. 08.45 11.30 Samvær og forældresamarbejde. 11.30 12.00 Handleplan. 12.00 12.45 Frokost.

Læs mere

Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv.

Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv. Sagsnr.: 2016/0003469 Dato: 26. maj 2016 Titel: Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv. Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Halsnæs Kommune er i gang med

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 13.08.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 13.08.2012 Punkter på åbent møde: 66. Igangsættelse af Børne- og

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik Ringsted Kommune Indledning Byrådet i Ringsted har vedtaget en samlet børne- og ungepolitik som gælder alle de kommunale institutioner, der har kontakt med børn og unge samt deres

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter).

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Socialområde. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Allerød kommune.

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Professionel/specialiseret/kommunal plejefamilie: 1/5

Professionel/specialiseret/kommunal plejefamilie: 1/5 Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Tilbudsoversigt. Familie og Forebyggelse

Tilbudsoversigt. Familie og Forebyggelse Tilbudsoversigt Familie og Forebyggelse Forord Det er Byrådets ønske at sikre, at udsatte børn og unge kan opnå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv. Velfærd og

Læs mere

Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse

Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse C 2015 VELFÆRD OG SUNDHED Tilbudsoversigt Familie og Forebyggelse Forord Det er Byrådets ønske at sikre, at udsatte børn og unge kan opnå samme muligheder for

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Beskrivelse af iværksættelse af aflastning og anbringelse af børn og unge

Beskrivelse af iværksættelse af aflastning og anbringelse af børn og unge Børne- og Familierådgivningen Ungeenheden Beskrivelse af iværksættelse af aflastning og anbringelse af børn og unge 2 Beskrivelse af iværksættelse af aflastning og anbringelse af børn og unge i henhold

Læs mere

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Notat Til: Vedrørende: Bilag: Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Farvergården uddybende oplysninger til dagsordenspunkt udsat fra december 01. 1. Oversigt over anbragte børn og unge på Farvergården i perioden

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet.

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. 1 Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Støtte fra familiekonsulent-teamet

Læs mere

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde En central metode til at sikre den politiske styring af det specialiserede socialområde er at fastlægge et klart og operationelt

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde.

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde. 1 Familieafdelingen Det specialiserede socialområde. 2 Indholdsfortegnelse: Familieafdelingens opgaver.s.4. Myndighedsdelen Modtagerenheden s.4. Lovhjemmel Underretninger Børnefaglige undersøgelser Opgørelse

Læs mere

Servicestandard for praktisk pædagogisk støtte i hjemmet

Servicestandard for praktisk pædagogisk støtte i hjemmet Servicestandard for praktisk pædagogisk støtte i hjemmet Lovgrundlag Lov om Social Service 52, stk. 3, nr. 2 Mål med indsats Målet er at understøtte forældrene til at tage vare på og ansvar for barnet

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Hovedresultater 2 1.1.1 Profilen

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Familieafdelingen. trategi for omstilling & udvikling. Strategi for omstilling & udvikling. Side 1

Familieafdelingen. trategi for omstilling & udvikling. Strategi for omstilling & udvikling. Side 1 Familieafdelingen Strategi trategi for omstilling & udvikling Strategi for omstilling & udvikling Side 1 Indledning Familieafdelingen kommer i kontakt med børn, unge og deres familier, når der er opstået

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Forebyggende foranstaltninger

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Forebyggende foranstaltninger Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Forebyggende foranstaltninger Vedtaget af Børneudvalget den 6. december 2010 og den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

NOTAT. Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge

NOTAT. Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge NOTAT Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge 31. maj 2012 Sagsbehandler: LB Dok.nr.: 2012/0060786-2 Børne- og Ungestaben Godkendelse I henhold til Servicelovens

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

NOTAT: Analyse af styrkelse af familieplejeanbringelser

NOTAT: Analyse af styrkelse af familieplejeanbringelser Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 63641 Brevid. 1680589 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk NOTAT: Analyse af styrkelse af familieplejeanbringelser 28. november 2013 Kommissorium...

Læs mere

Seminar om efterværn Qaqortoq 2011

Seminar om efterværn Qaqortoq 2011 Ilaqutariinnermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Seminar om efterværn Qaqortoq 2011 1. Formål med

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? Børnefamiliecenter København har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE Du er kommet i kontakt med Børnefamiliecenter

Læs mere

Til gengæld skal de hjemmebaserede indsatser i nærmiljøerne styrkes. Sagsnr.: 2016/0003469 Dato: 1. april 2016

Til gengæld skal de hjemmebaserede indsatser i nærmiljøerne styrkes. Sagsnr.: 2016/0003469 Dato: 1. april 2016 Sagsnr.: 2016/0003469 Dato: 1. april 2016 Titel: Kommissorium for eventuel ændring af Trianglen Sagsbehandler: Christian Lorens HansenKlik her for at angive tekst. Halsnæs Kommune er i gang med en omlægning

Læs mere

Servicestandard for praktisk pædagogisk støtte i hjemmet

Servicestandard for praktisk pædagogisk støtte i hjemmet Servicestandard for praktisk pædagogisk støtte i hjemmet Lovgrundlag Lov om Social Service 52, stk. 3, nr. 2 Mål med indsats Målet er at understøtte forældrene til at tage vare på og ansvar for barnet

Læs mere

NOTAT. Dato: 19. december Kontaktoplysninger. Børnecentret. Hækkerupsvej Ringsted. Side 1 af 5

NOTAT. Dato: 19. december Kontaktoplysninger. Børnecentret. Hækkerupsvej Ringsted. Side 1 af 5 NOTAT Dato: 19. december 2018 Oversigt over ændringer fra de gældende serviceniveausbeskrivelser til de kvalitetsstandarder på området for udsatte børn og unge, samt børn og unge med funktionsnedsættelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et værksted Beskæftigelse udenfor

Læs mere

HÅNDBOG FOR NETVÆRKSPLEJEFAMILIER

HÅNDBOG FOR NETVÆRKSPLEJEFAMILIER HÅNDBOG FOR NETVÆRKSPLEJEFAMILIER Familie og Ungecentret Familieplejeområdet, Rådhusgang 4, 6200 Aabenraa Familie og Ungecentret, juni 2016 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger vedr. netværksfamilier....3

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Organisering af arbejdsopgaverne i Familieafdelingen.

Organisering af arbejdsopgaverne i Familieafdelingen. Organisering af arbejdsopgaverne i Familieafdelingen. Familie af delingens kerneopgave er: At skabe tryghed for de mest udsatte børn og unge i tæt samarbejde med forældre, privat og professionelt netværk

Læs mere

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag Bilag Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag www.svendborg.dk Jægermakens Specialbørnehave 32

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Tilbud for børn, unge og familier i Halsnæs Kommune

Tilbud for børn, unge og familier i Halsnæs Kommune Tilbud for børn, unge og familier i Halsnæs Kommune August 2012 1 Indholdsfortegnelse TILBUD FOR BØRN, UNGE OG FAMILIER I HALSNÆS KOMMUNE 1 FORORD 4 TILBUD 5 Vejledning og rådgivning 5 ÅBEN (ANONYM) RÅDGIVNING

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Beskrivelse af Fritidspasordningen - Like My Life Roskilde

Beskrivelse af Fritidspasordningen - Like My Life Roskilde Kultur og Idræt Roskilde Kommune Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde Hjemmeside: likemylife.dk Mail: likemylife@roskilde.dk Facebookside: facebook.com/likemylife.roskilde Beskrivelse af Fritidspasordningen - Like

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

FAMILIERÅDGIVINGEN KOLDING KOMMUNE SELVVÆRD FOR UNGE. KOV1_Kvadrat_RØD

FAMILIERÅDGIVINGEN KOLDING KOMMUNE SELVVÆRD FOR UNGE. KOV1_Kvadrat_RØD FAMILIERÅDGIVINGEN KOLDING KOMMUNE KOV1_Kvadrat_RØD SELVVÆRD FOR UNGE fam i li e rå d g ivning en INDLEDNING På lovområdet jf. Servicelovens bestemmelser i kapitel 11 og 12 vedr. særlig støtte til børn

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier jf. Servicelovens 148 a

Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier jf. Servicelovens 148 a Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier jf. Servicelovens 148 a Planlægning af tilsyn Når en familie bliver godkendt opretter lederen af børneteamet personen i tilsynsplanen (bilag

Læs mere

Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte. børn og unge i Hillerød Kommune. Familie og Børn / Familie og Sundhed

Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte. børn og unge i Hillerød Kommune. Familie og Børn / Familie og Sundhed Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte børn og unge i Hillerød Kommune Familie og Børn / Familie og Sundhed April 2004 2 Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte børn og unge i Hillerød

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lovgivningen v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lov om social service 46, stk.1 46. Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at

Læs mere

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Delpolitik for børn og unge med særlige behov Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Lov om social service 52 Foranstaltningerne 52 stk. 3 nr. 1-10 1) Konsulentbistand med hensyn

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Ung med handicap - når børn med handicap bliver voksne 2011. Webudgave. børn og unge

Ung med handicap - når børn med handicap bliver voksne 2011. Webudgave. børn og unge Ung med handicap - når børn med handicap bliver voksne 2011 børn og unge Indhold Indledning... 3 Når den unge bliver voksen... 4 Fra barn til voksen i kommunen... 7 Hvem er hvem?... 9 Når den unge er mellem

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Socialafdelingen V/socialchef Hanne Manata Resultater børn, unge og familier Organisering i familiegrupper Modtagelser X antal makkerskaber heraf 1 ungemakkerskab Hjemme-hos/støtte-kontaktpersoner Psykolog

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Familieafdelingen/2005

GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Familieafdelingen/2005 GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Familieafdelingen/2005 I denne kolonne kan stå navnet på Konsulentbistand 1. Lovgrundlag Servicelovens 40, stk. 2, nr. 1 Følgeudgifter i henhold til servicelovens

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Standard for sagsbehandling.

Standard for sagsbehandling. Standard for sagsbehandling. Overordnet og sammenhængende børnepolitik Hjørring Kommune Juni 2009 Indhold. Indhold.... 1 Indledning... 3 1. Standard for tidlig indsats, herunder sikring af underretninger

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Strategisk anbringelses- og hjemgivelsesgrundlag for Ringkøbing-Skjern kommune

Strategisk anbringelses- og hjemgivelsesgrundlag for Ringkøbing-Skjern kommune Strategisk anbringelses- og hjemgivelsesgrundlag for Ringkøbing-Skjern kommune Baggrund og formål Anbringelsesgrundlaget for Ringkøbing-Skjern Kommune er udarbejdet for at skabe de bedst mulige betingelser

Læs mere

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Børn og Familie februar 2016 Indhold Forord...4 Principper for indsatsen over for udsatte og handicappede

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Serviceniveauer i Center for Børn, Unge og Familie

Serviceniveauer i Center for Børn, Unge og Familie 1 Center for Børn, Unge og Familie Serviceniveauer 22. februar 2011 Serviceniveauer i Center for Børn, Unge og Familie Baggrund og formål Med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker

Læs mere

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Rønnegården Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer... 3 Ydelser og Målgruppe...

Læs mere

Forundersøgelse og godkendelse

Forundersøgelse og godkendelse Forundersøgelse og godkendelse Lovgrundlag Typer af plejefamilier: Der findes tre forskellige typer af plejefamilier jf. Servicelovens 66 Alm. Plejefamilier Kommunale plejefamilier Plejefamilier er en

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Serviceniveau et vigtigt redskab på børn- og ungeområdet...

Læs mere

Svendborg Kommune. Udviklingsplan for 2019 i Familieafdelingen. Kvalitet i sagsbehandlingen og Tværgående samarbejde.

Svendborg Kommune. Udviklingsplan for 2019 i Familieafdelingen. Kvalitet i sagsbehandlingen og Tværgående samarbejde. Svendborg Kommune Udviklingsplan for 2019 i Familieafdelingen Kvalitet i sagsbehandlingen og Tværgående samarbejde. Børn, Unge, Kultur og Fritid Familie og Uddannelse Centrumpladsen 7, 1. sal 5700 Svendborg

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere