Visioner for. Bovia AAB Kolding Billund Boligforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visioner for. Bovia AAB Kolding Billund Boligforening"

Transkript

1 Visioner for Bovia AAB Kolding Billund Boligforening

2 Indledning Det er stadig en større udfordring at samarbejde med moderne ledelse af virksomheder, og i den forbindelse er en boligforening også en virksomhed. Det kræver langt større dynamik end tidligere at løse opgaverne. Ledelsesopgaverne kompliceres bl.a. af at mange aktører ofte har modsatrettede interesser. Samtidig sker der så hastige forandringer i samfundet, at planlagte mål og strategier ofte næsten er forældede, inder man er kommet i gang. Det stiller krav til alle involverede men ikke mindst til ledelsen af boligforeningen. Hastige forandringer udfordrer ledelsens intuition og omstillingsparathed på alle niveauer og sætter gældende normer og værdier på prøve. Der er en massiv offentlig interesse i driften af almene boliger, og der findes mange forskellige aktører med hver deres interesse, kompetencer og ansvar i sektoren. Som boligforening er vi omfattet af love og regler men disse kan ikke gøre det alene. Vi skal have et fælles fundament at stå på og en fælles retning at bevæge os i. Derfor er det vigtigt at der udarbejdes et værdigrundlag og en række konkrete målsætninger der skal være med til at sikre boligforeningens udvikling. Bestyrelsen har gennem de senere år arbejdet med at få fastlagt målsætninger, forretningsgange og andre retningslinjer for at drive boligforeningen på fornuftigvis. Som et naturligt led i dette arbejde har bestyrelsen udarbejdet Strategisk intention strategiske valg for AAB Kolding og Billund Boligforening samt Strategisk intention - strategiske valg for Bovia samt Strategisk intention - kvalitetsparametre i BOVIA. Endvidere er der arbejdet med Styringsmålsætninger jf. notatet God ledelsesskik vejledning til bestyrelse og ledelsen. 2

3 BOVIA BOVIA har til formål at udleje, administrere, vedligeholde, og modernisere støttet Mission boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v. Herudover kan BOVIA yde professionel rådgivning I forbindelse med energi og opførelse af nybyggeri. BOVIA kan udover nævnte virksomhed udføre aktiviteter som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse eller som er baseret på den viden BOVIA har oparbejdet. Bovia er skabt af AAB og Billund Boligforening i et fælleskab på ligeværdige vilkår. Vision Bovia er åben for nye medlemmer inden for et nærmere defineret område/marked, som ønsker at være fælles om at løse fremtidens udfordringer inden for den almene sektor. Forretningsmodellen er, at der arbejdes på produkter der er prismæssige attraktive for boligforeninger herunder stordriftsfordele og sammenlægninger hvor beboerdemokratiet og den boligsociale forpligtelse også har en central rolle. Bovia tilbyder boliger til alle hvorfor man aktivt også ønsker at præge den boligpolitiske udvikling. Bovia`s administration skal være en dynamisk og innovativ organisation som vidensdeler, samarbejder med andre boligorganisationer og bruger hinandens kompetencer på tværs af faggrænser og boligorganisationer samt kommunikere på ligeværdige vilkår. værdier Vi lever i en dynamisk verden hvor regelstyring ikke altid er tilstrækkelig. Værdierne er for organisationen et vigtigt fundament for administrationen og boligorganisationerne, da værdierne giver klarer signaler, fælles forståelse, fremmer handlefrihed samtidig med at der stilles krav om ansvarlighed. Helhed Vi vil arbejde med økonomisk forsvarlige og bæredygtige løsninger i overensstemmelse med de politiske målsætninger. Vi tager ansvar for forskelligheden inden for et klart defineret kvalitetsniveau, som tager udgangspunkt i fælles forretningsgange, fælles administrative systemer og design. Vi tænker og arbejder innovativt med udgangspunkt i en fælles opgaveløsning. Troværdighed Vi vil være en troværdig samarbejdspartner, som udfordrer beboerdemokratiet samtidig med, at vi anerkender de beboerdemokratiske regler. Vi ønsker at arbejde som en værdibaseret organisation som fremmer handlefriheden, men samtidig stiller krav om ansvarlighed og dokumentation i forhold til de fastlagte politikker og målsætninger. Åbenhed Vi vil opleves som en organisation, der via vores kommunikation fokusere på beboernes forskellige behov. Vi har respekt for andres synspunkter, og gør op med vanetænkning. Vi sikrer at vores samarbejdspartnere, beboere, bestyrelser, presse mv. har en let og enkel adgang til os. Samarbejde Vi har et fælles ansvar for at skabe en arbejdsplads, hvor vi udfordrer hinanden i forhold til et teambaseret samarbejde og brug af hinandens forskelligheder. Vi understøtter tværgående funktioner og samarbejdsrelationer med eksterne interessenter, og vi skaber engagement og arbejdsglæde via vidensdeling, strategisk kompetenceudvikling og uddelegering. 3

4 Prispolitik Bovia ønsker at operere ud fra et princip om at vores kunder får de ydelser som de betaler for og med mulighed for tilvalg af ydelser mod ekstra betaling. Der laves dermed ikke betalingsfrie ydelser/arbejdsopgaver for afdelinger eller organisationer. Bovia udbyder en større grundpakke, hvor der er mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser via standardiserede pakker og specifikke ydelser (f.eks. renovering og moderniseringsopgaver). Bovia ønsker så vidt muligt at begrænse antallet af valgmuligheder, så Bovia opnår tilstrækkelig volumen og undgår unødig administration. Målsætning for prispolitik BOVIA udarbejder en grundpakke med standardiserede ekstra ydelser og specifikke ydelser. De standardiserede ekstra ydelser og de specifikke ydelser skal være prismæssigt bæredygtige. Der er regnet med salg af specifikke ydelser svarende til at inspektørerne sælger 25 % at deres tid i forbindelse med renoveringsprojekter. Egenkapitalens størrelse skal være ca. DKK 10 mio. så det er muligt at dække ekstraordinære tab på driften eller foretage investeringer. Forretningsførerbidraget skal udvise en moderat stigning og må ikke udvise pludselige stigninger eller fald. Forretningsførerbidraget skal være synligt i regnskabet. BOVIA arbejder for stordriftsfordele og samlet ressourceudnyttelse. BOVIA udarbejder en politik for teknisk rådgivning og en leverandør og udbudspolitik. BOVIA udarbejder en politik for juridisk bistand, brug af revisor og finansielle partnere Produkter til boligorganisationen BOVIA ønsker at have et ydelseskatalog opdelt i kerneydelser suppleret med få tillægsydelser. Ydelseskataloget skal være dynamisk, så det hele tiden tilpasses lovgivningen og markedet med en bæredygtig prisfastsættelse. Kerneydelserne skal udarbejdes så de opfylder lovgivningen samt BOVIA s mindste krav til kvalitet. Samtlige kunder under BOVIA skal anvende samme IT systemer og forretningsgange for at opnå en effektiv administration. Boligorganisationen skal ved udlejning af boliger tilgodese grupper, som har vanskeligheder med at skaffe sig en passende bolig på almindelige markedsvilkår. Derudover skal en varieret beboersammensætning søges fremmet. Målsætning for produkter til boligorganisationen BOVIA indgår i et formaliseret IT-samarbejde med andre. BOVIA benytter sig af et professionelt og løbende opdateret boligadministrationsprogram (pt. EG- Bolig) BOVIA skal kunne tilbyde følgende produkter: o Professionel rådgivning omkring nybyggeri o Professionel rådgivning omkring miljø og energi 4

5 o o o Professionel rådgivning omkring moderniseringer Udarbejdelse af varmeregnskab Iværksættelse af forbyggende arbejde rettet mod særlige boligområder og de enkelte beboere i afdelingerne med henblik på at styrke det sociale liv og netværk i boligområdet. Intern strategi Bovia ønsker at følge 8 kvalitetsparametre. Kvalitetsparametrene skal støtte organisationen i at prioritere indsatsområderne. Derudover skal de bruges som kommunikationsredskab i forhold til medarbejdere og bestyrelser. Kvalitetsparametrene er følgende: Lederadfærd Faglig kompetence Personlig kompetence Systemer Intern organisering Intern økonomisk styring Intern kvalitet effektivitet Ekstern kvalitet driftsikkerhed Målsætning for kvalitetsparametrene Der skal udarbejdes tilvalg (hvad vil vi se mere af), fravalg (hvad vil vi se mindre af) og fastholdelse (hvad er det vigtigste at vi bliver ved med) inden for hver af de 8 kvalitetsparametre. Kvalitetsparametrene gennemgås og revideres minimum hvert 2. år, da de afspejler BOVIA s aktuelle situation både kort og langsigtet. De samme kvalitetsparametre og målsætninger vil være gældende for marken. Der udarbejdes en dynamisk og værdibaseret personalepolitik, som løbende evalueres. Der etableres arbejdsmiljøorganisationer og virksomhedsnævn efter gældende lovgivning. Marked Bovia er åben for nye medlemmer inden for et nærmere defineret område/marked, som ønsker at være fælles om at løse fremtidens udfordringer inden for den almene sektor. Målsætning for marked Der arbejdes primært inden for området dækkende kreds 7 i BL. Der indgås bæredygtige administrationsaftaler på minimum 4 år. Løsning af ad hoc opgaver inden for specifikke sagsområder indgås for minimum 2 år, eller indtil sagen er afsluttet. 5

6 Mindre boligorganisationer vil blive implementeret i eksisterende boligorganisationer, når det er bæredygtigt forsvarligt. Der samarbejdes med andre boligorganisationer, i forhold til brug af faglige kompetencer. Politisk organisering BOVIA er organiseret med en hovedbestyrelse og en direktør. Repræsentantskabet består af ejerkredsen som er AAB Kolding og Billund Boligforening. Bestyrelsen opererer i henhold til BOVIA s vedtægter. Bestyrelsen er en aktiv arbejdende bestyrelse, hvor bestyrelsesmedlemmerne giver aktivt med- og modspil i forhold til konkret definerede udfordringer, som direktøren præsentere dem for. Målsætning for politisk organisering Direktøren forelægger altid en konsekvensvurdering i forhold til sagsfremstillinger. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. BOVIA arbejder for en styrkelse af beboerinddragelsen i udviklingen af lokalområdet. BOVIA arbejder for at finde nye veje for beboerdemokratiet. BOVIA arbejder for at afdelingsbestyrelserne medvirker til at skabe rammer for at styrke beboernes individuelle arbejde i lokalområdet, herunder at beboersammensætningen afspejles tydeligere i det beboerdemokratiske arbejde. BOVIA arbejder fortsat for uddannelse af de beboervalgte i det beboerdemokratiske arbejde. BOVIA arbejder fortsat for en udvikling af klar, tydelig information om rettigheder, pligter samt afdelingernes økonomi, drift og øvrige forhold. Der rapporteres om fremdrift og drøftelse af strategiske problemstillinger. 6

7 Profilering Boligorganisationernes image som et attraktivt alternativ til andre boligformer skal fastholdes. Profileringen skal være målrettet boligforeningernes hovedbestyrelse, BL samt det lokale politiske niveau. Boligorganisationen anvender BOVIA til at udleje, administrere, vedligeholde, modernisere og renovere, samt lave nybyggeri. Målsætning for profilering BOVIA skal synliggøre og profilere sig via netværk, erfagrupper m.m. til gensidig gavn. BOVIA vil gennemfører kendskabskampagner for at synliggøre boligorganisationerne som en alternativ boligform. BOVIA vil målrettet og omkostningsbevist bruge elektroniske medier. 7

8 Billund Boligforening Billund Boligforening har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde, og Mission modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v. Billund Boligforening kan udover nævnte virksomhed udføre aktiviteter som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse eller som er baseret på den viden boligforeningen har oparbejdet. Billund Boligforening skal som boligorganisation drage omsorg for, at de almene Vision boligafdelinger er økonomisk og socialt velfungerende og fysisk fremstår i god og tidssvarende standard. Billund Boligforening deltager aktivt i løsninger af de boligsociale forpligtelser. Billund Boligforenings nybyggerier tager udgangspunkt i de kommunale udbygningsplaner og politiske målsætninger for alment nybyggeri. Billund Boligforening ønsker via strategisk samarbejde med BOVIA at løfte fremtidens udfordringer, samt markedsføre sig via attraktive boligformer, image og et engageret beboerdemokrati. Værdier Vi lever i en dynamisk verden hvor regelstyring ikke altid er tilstrækkelig. Værdierne er for organisationen et vigtigt fundament for administrationen og boligorganisationerne, da værdierne giver klarer signaler, fælles forståelse, fremmer handlefrihed samtidig med at der stilles krav om ansvarlighed. Helhed Billund Boligforening vil arbejde med helhedsplaner, som sikrer en tidsvarende standard, som krumtap i et hvert fornyelsesprojekt. Herudover vil Billund Boligforening forholde sig til beboersammensætning, de økonomiske aspekter ved fremtidssikring og behovet for boligsociale indsatser, så tomgang minimeres. Afdelingsbestyrelserne synliggør årets gang for beboerne. Sociale helhedsplaner Tekniske helhedsplaner Økonomi/budget/regnskab/ressourcestyring Udlejning Husleje Årshjul Velinformeret bestyrelser Udnytte ressourcer mellem afdelingerne plejeplaner Samarbejde Bestyrelserne vil fungere som inspirator og medvirke til at skabe gode rammer for samarbejdet mellem administrationen og beboerne. Som led i boligforeningens langsigtede planlægning er det en naturlig opgave for bestyrelserne at samarbejde, samdrifte og vidensdele med andre afdelinger/boligorganisationer. Bestyrelserne forpligter sig til at søge hjælp og vejledning via vedtægter, forretningsordner og administrationen. Gode relationer og samarbejde til administrationen Gode relationer i afdelingsbestyrelsen Gode relationer til beboerne (ikke vagthund) Ro og orden Godt samarbejde til andre afdelinger Erfa afdelingsbestyrelserne imellem 8

9 Vidensdeling Kendskab til de forventninger der er til en afdelingsbestyrelse Samarbejde til hovedbestyrelsen Åbenhed Bestyrelserne skal have den nødvendige information og indsigt i afdelingen/boligforeningens virke, så de er i stand til at træffe de nødvendige beslutninger til gavn for afdelingen/boligforeningen og beboerne. Bestyrelserne skal synliggøre deres arbejde og de trufne beslutninger overfor beboerne. Bestyrelserne sikre at beboerne har en let og enkel adgang til informationerne, som ikke er omfattet af tavshedspligten. Bestyrelserne er forpligtet til at administrationen får den nødvendig information om afdelingens drift. Gennemsigtighed i økonomi, budget, regnskab og ressourcestyring Kan finde nødvendig information Administrationen er tilgængelig Hovedbestyrelsen kan formidle budskabet i afdelingsbestyrelsen og afdelingsbestyrelse til beboerne Troværdighed Bestyrelserne har direkte indflydelse på afdelingerne/boligorganisationens drift og fremtidig udvikling, hvilket betyder at der følges op på trufne beslutninger. Administrationen sikre at bestyrelsernes beslutninger er i overensstemmelse med god almen ledelse, lokale forretningsgange og organisationens værdisæt. Administrationen følger op på beslutninger i afdelingsbestyrelsen Rettidig omhu begge veje Man markedsfører det man får (flyttes til administrationen) Man gør det der er besluttet Følger ikke egne værdier men organisationens værdier Profilering Boligorganisationens image som et attraktivt alternativ til andre boligformer skal fastholdes. Profileringen skal være målrettet boligforeningens afdelingsbestyrelser, BL samt det lokale politiske niveau. Målsætning for profilering Boligorganisationen skal synliggøre og profilere sig via netværk, ERFA grupper m.m. til gensidig gavn. Boligorganisationen vil synliggøre boligorganisationen som en alternativ boligform. Boligorganisationen vil målrettet og omkostningsbevist bruge elektroniske medier. Boligorganisationen vil arbejde for at synliggøre beboerdemokratiet og udvikling heraf. Boligorganisationen og kommunalbestyrelsen skal gennem etablering af samarbejde og indgåelse af aftaler arbejde for at realisere lovens formål og målsætninger. Boligorganisationen og kommunalbestyrelsen skal i nødvendigt omfang koordinere deres indsats i det enkelte boligområde med andre relevante parter. 9

10 Beboersammensætning Boligorganisationen skal ved udlejning af boliger tilgodese grupper, som har vanskeligheder med at skaffe sig en passende bolig på almindelige markedsvilkår. Derudover skal en varieret beboersammensætning søges fremmet. Målsætning for beboersammensætning Der udarbejdes udlejningsregler tilpasset efterspørgsel. For at sikre en varieret beboersammensætning, skal der sættes fokus på lovgivningens muligheder for kollektiv modernisering, individuel modernisering og råderet under skyldig hensyntagen til huslejeniveauet og at boligen stadig skal have et alment præg. Der udarbejdes tekniske helhedsplaner og/eller sociale helhedsplaner, i det omfang der er nødvendigt, med henblik på at understøtte den fremtidige beboersammensætning. Geografi Der samarbejdes med kommunen og lokale politikere for at udvikle de almene boligområder set ud fra et samlet boligpolitik. Når nye boligområder etableres er boligforeningen en aktiv partner på lig fod med andre investorer. Målsætning for geografi Nybyggeri og boligtyperne skal afspejle behovet. Der foretages en vurdering af placering af nybyggeri, boligtyper og muligheder for udlejning. Bebyggelse Boligorganisationen skal i forbindelse med opførelse og renovering m.v. af almene boliger tilstræbe at få mest mulig værdi for de investerede midler. Byggeriet skal have en god arkitektonisk, teknisk, sundhedsmæssig og miljø- og energimæssig kvalitet. Omkostninger og husleje skal samtidig holdes på et sådant niveau, at boligerne kan påregnes udlejet efter deres formål. Målsætning for bebyggelse Boligorganisationen skal sikre at boligernes tilstand til enhver tid er et kompromis mellem beboernes ønsker og konkurrencemæssige overvejelser. Der sættes fokus på lovgivningens muligheder for kollektiv modernisering, individuel modernisering og råderet under skyldig hensyntagen til huslejeniveauet og at boligen stadig skal have et alment præg. Boligorganisationen skal motiveres til at træffe de nødvendige beslutninger i forhold til renovering af afdelingerne. 10

11 På baggrund af tilstandsrapporter samt eventuelle supplerende undersøgelser foretages en justering af langtidsbudgetter og om nødvendigt de afsatte midler. Der udarbejdes tekniske helhedsplaner hvor det er nødvendigt. Der foretages årlige besigtigelser af afdelingens tilstand. Afdelingens forbrugsmønster (el, vand, varme) kortlægges og formidles. Alternative bæredygtige energiformer skal løbende vurderes. Der anvendes fornøden ekspertise i forbindelse med byggerier/renoveringsprojekter m.m. Produkter og ydelser til boligorganisationen Boligorganisationen ønsker at have kerneydelser suppleret med få tillægsydelser. Ydelseskataloget skal være dynamisk, så det hele tiden tilpasses lovgivningen og markedet med en bæredygtig prisfastsættelse. Kerneydelserne skal udarbejdes så de opfylder lovgivningen samt Boligorganisationen og BOVIA s mindste krav til kvalitet. Målsætning for produkter og ydelser til boligorganisationen Boligorganisationen ledelse skal udvise god ledelsesskik og arbejde for at fremme et velfungerende beboerdemokrati. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk og socialt velfungerende og fysisk fremstår i god og tidssvarende standard. Boligorganisationen skal sikre en forsvarlig og effektiv drift af boligorganisationen og dens afdelinger. Der leveres en kerneydelse bestående af: Administration af lejemål Økonomi- og budgetkontrolfunktionen Drifts- og vedligeholdsfunktionen Sekretariatsvirksomhed for organisationsbestyrelse og repræsentantskab Beboerdemokrati og beboerkontakt Administration af nybyggeri, modernisering og ombygningssager Formueforvaltning Forvaltningsrevision Forvaltning og administration i øvrigt Kerneydelsen er indeholdt i administrationsbidraget. Der afregnes særskilt for tillægsydelser. Tillægsydelser kan købes internt hvis kompetencen findes og eksternt hvis den ikke findes. 11

12 Sourcing Boligorganisationen anvender BOVIA til at udleje, administrere, vedligeholde, modernisere og renovere, samt lave nybyggeri. Målsætning for sourcing: BOVIA skal dokumentere at administrationsaftalen overholdes. God almen ledelse I henhold til lovgivningens 6 (a-f) skal bestyrelsen som udgangspunkt arbejde ud fra de overordnede målsætninger, som Folketinget har fastsat for den almene sektor. I bekendtgørelsen af lov om almene boliger fremgår det klart og tydeligt hvad formål og målsætningen med de almene boliger er: God almen ledelse Almene boligorganisationer har som formål at stille passende boliger til rådighed for alle med behov herfor til en rimelig husleje samt at give beboerne indflydelse på egne boforhold Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk og socialt velfungerende og fysisk fremstår i god og tidssvarende standard Som udgangspunkt skal bestyrelsen arbejde ud fra de overordnede målsætninger, som Folketinget har fastsat for den almene sektor. Strategierne er samtidig udtryk for nogle helt grundlæggende krav til den almene boligvirksomhed. Økonomi, administration og drift Boligorganisationen skal sikre en forsvarlig og effektiv drift af boligorganisationen og dens afdelinger. Målsætning økonomi, administration og drift Ledelse og beboerdemokrati Boligorganisationens ledelse skal udvise god ledelsesskik og arbejde for at fremme et velfungerende beboerdemokrati. Målsætning ledelse og beboerdemokrati. 12

13 Udlejning Boligorganisationen skal ved udlejning af boliger tilgodese grupper, som har vanskeligheder med at skaffe sig en passende bolig på almindelige markedsvilkår. Derudover skal en varieret beboersammensætning søges fremmet. Målsætning udlejning. Boligafdelingen, nybyggeri og renovering Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk og socialt velfungerende og fysisk fremstår i god og tidssvarende standard. Boligorganisationen skal i forbindelse med opførelse og renovering m.v. af almene boliger tilstræbe at få mest mulig værdi for de investerede midler. Byggeriet skal have en god arkitektonisk, teknisk, sundhedsmæssig og miljø- og energimæssig kvalitet. Omkostninger og husleje skal samtidig holdes på et sådant niveau, at boligerne kan påregnes udlejet efter deres formål. Målsætning nybyggeri og renovering. Styringsdialog Boligorganisatioenen og kommunalbestyrelsen skal gennem etablering af samarbejde og indgåelse af aftaler arbejde for at realisere lovens formål og målsætninger. Boligorganisationen og kommunalbestyrelsen skal i nødvendigt omfang koordinere deres indsats i det enkelte boligområde med andre relevante parter. Alle øvrige målsætninger og værdier, som bestyrelsen måtte fastsætte for boligorganisationen, skal på den ene eller anden måde spille op til de af Folketinget fastsatte overordnede mål. Administrationen skal sikre, at boligforeningen på den nemmeste og mest hensigtsmæssige måde kan opfylde både de af Folketinget fastsatte mål og boligforeningens egne mål og værdier Som boligforening skal vi agere inden for de rammer som lovgivningen sætter. Denne virkelighed skaber mange daglige dilemmaer og derfor giver det god mening at snakke værdier, mål og god ledelses af de almene boliger. 13

14 AAB Kolding AAB Kolding har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde, og Mission modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v. AAB Kolding kan udover nævnte virksomhed udføre aktiviteter som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse eller som er baseret på den viden boligforeningen har oparbejdet. AAB Kolding skal som boligorganisation drage omsorg for, at de almene boligafdelinger Vision er økonomisk og socialt velfungerende og fysisk fremstår i god og tidssvarende standard. AAB Kolding deltager aktivt i løsninger af de boligsociale forpligtelser. AAB Koldings nybyggerier tager udgangspunkt i de kommunale udbygningsplaner og politiske målsætninger for alment nybyggeri. AAB Kolding ønsker via strategisk samarbejde med BOVIA at løfte fremtidens udfordringer, samt markedsføre sig via attraktive boligformer, image og et engageret beboerdemokrati. Værdier Vi lever i en dynamisk verden hvor regelstyring ikke altid er tilstrækkelig. Værdierne er for organisationen et vigtigt fundament for administrationen og boligorganisationerne, da værdierne giver klarer signaler, fælles forståelse, fremmer handlefrihed samtidig med at der stilles krav om ansvarlighed. Helhed AAB Kolding vil arbejde med helhedsplaner, som sikrer en tidsvarende standard, som krumtap i et hvert fornyelsesprojekt. Herudover vil AAB Kolding forholde sig til beboersammensætning, de økonomiske aspekter ved fremtidssikring og behovet for boligsociale indsatser, så tomgang minimeres. Afdelingsbestyrelserne synliggør årets gang for beboerne. Sociale helhedsplaner Tekniske helhedsplaner Økonomi/budget/regnskab/ressourcestyring Udlejning Husleje Årshjul Velinformeret bestyrelser Udnytte ressourcer mellem afdelingerne plejeplaner Samarbejde Bestyrelserne vil fungere som inspirator og medvirke til at skabe gode rammer for samarbejdet mellem administrationen og beboerne. Som led i boligforeningens langsigtede planlægning er det en naturlig opgave for bestyrelserne at samarbejde, samdrifte og vidensdele med andre afdelinger/boligorganisationer. Bestyrelserne forpligter sig til at søge hjælp og vejledning via vedtægter, forretningsordner og administrationen. Gode relationer og samarbejde til administrationen Gode relationer i afdelingsbestyrelsen Gode relationer til beboerne (ikke vagthund) Ro og orden Godt samarbejde til andre afdelinger Erfa afdelingsbestyrelserne imellem 14

15 Vidensdeling Kendskab til de forventninger der er til en afdelingsbestyrelse Samarbejde til hovedbestyrelsen Åbenhed Bestyrelserne skal have den nødvendige information og indsigt i afdelingen/boligforeningens virke, så de er i stand til at træffe de nødvendige beslutninger til gavn for afdelingen/boligforeningen og beboerne. Bestyrelserne skal synliggøre deres arbejde og de trufne beslutninger overfor beboerne. Bestyrelserne sikre at beboerne har en let og enkel adgang til informationerne, som ikke er omfattet af tavshedspligten. Bestyrelserne er forpligtet til at administrationen får den nødvendig information om afdelingens drift. Gennemsigtighed i økonomi, budget, regnskab og ressourcestyring Kan finde nødvendig information Administrationen er tilgængelig Hovedbestyrelsen kan formidle budskabet i afdelingsbestyrelsen og afdelingsbestyrelse til beboerne Troværdighed Bestyrelserne har direkte indflydelse på afdelingerne/boligorganisationens drift og fremtidig udvikling, hvilket betyder at der følges op på trufne beslutninger. Administrationen sikre at bestyrelsernes beslutninger er i overensstemmelse med god almen ledelse, lokale forretningsgange og organisationens værdisæt. Administrationen følger op på beslutninger i afdelingsbestyrelsen Rettidig omhu begge veje Man markedsfører det man får (flyttes til administrationen) Man gør det der er besluttet Følger ikke egne værdier men organisationens værdier Profilering Boligorganisationens image som et attraktivt alternativ til andre boligformer skal fastholdes. Profileringen skal være målrettet boligforeningens afdelingsbestyrelser, BL samt det lokale politiske niveau. Målsætning for profilering Boligorganisationen skal synliggøre og profilere sig via netværk, erfagrupper m.m. til gensidig gavn. Boligorganisationen vil synliggøre boligorganisationen som en alternativ boligform. Boligorganisationen vil målrettet og omkostningsbevist bruge elektroniske medier. Boligorganisationen vil arbejde for at synliggøre beboerdemokratiet og udvikling heraf. Boligorganisationen og kommunalbestyrelsen skal gennem etablering af samarbejde og indgåelse af aftaler arbejde for at realisere lovens formål og målsætninger. Boligorganisationen og kommunalbestyrelsen skal i nødvendigt omfang koordinere deres indsats i det enkelte boligområde med andre relevante parter. 15

16 Beboersammensætning Boligorganisationen skal ved udlejning af boliger tilgodese grupper, som har vanskeligheder med at skaffe sig en passende bolig på almindelige markedsvilkår. Derudover skal en varieret beboersammensætning søges fremmet. Målsætning for beboersammensætning Der udarbejdes udlejningsregler tilpasset efterspørgsel. For at sikre en varieret beboersammensætning, skal der sættes fokus på lovgivningens muligheder for kollektiv modernisering, individuel modernisering og råderet under skyldig hensyntagen til huslejeniveauet og at boligen stadig skal have et alment præg. Der udarbejdes tekniske helhedsplaner og/eller sociale helhedsplaner, i det omfang der er nødvendigt, med henblik på at understøtte den fremtidige beboersammensætning. Geografi Der samarbejdes med kommunen og lokale politikere for at udvikle de almene boligområder set ud fra et samlet boligpolitik. Når nye boligområder etableres er boligforeningen en aktiv partner på lig fod med andre investorer. Målsætning for geografi Nybyggeri og boligtyperne skal afspejle behovet. Der foretages en vurdering af placering af nybyggeri, boligtyper og muligheder for udlejning. Bebyggelse Boligorganisationen skal i forbindelse med opførelse og renovering m.v. af almene boliger tilstræbe at få mest mulig værdi for de investerede midler. Byggeriet skal have en god arkitektonisk, teknisk, sundhedsmæssig og miljø- og energimæssig kvalitet. Omkostninger og husleje skal samtidig holdes på et sådant niveau, at boligerne kan påregnes udlejet efter deres formål. Målsætning for bebyggelse Boligorganisationen skal sikre at boligernes tilstand til enhver tid er et kompromis mellem beboernes ønsker og konkurrencemæssige overvejelser. Der sættes fokus på lovgivningens muligheder for kollektiv modernisering, individuel modernisering og råderet under skyldig hensyntagen til huslejeniveauet og at boligen stadig skal have et alment præg. Boligorganisationen skal motiveres til at træffe de nødvendige beslutninger i forhold til renovering af afdelingerne. 16

17 På baggrund af tilstandsrapporter samt eventuelle supplerende undersøgelser foretages en justering af langtidsbudgetter og om nødvendigt de afsatte midler. Der udarbejdes tekniske helhedsplaner hvor det er nødvendigt. Der foretages årlige besigtigelser af afdelingens tilstand. Afdelingens forbrugsmønster (el, vand, varme) kortlægges og formidles. Alternative bæredygtige energiformer skal løbende vurderes. Der anvendes fornøden ekspertise i forbindelse med byggerier/renoveringsprojekter m.m. Produkter og ydelser til boligorganisationen Boligorganisationen ønsker at have kerneydelser suppleret med få tillægsydelser. Ydelseskataloget skal være dynamisk, så det hele tiden tilpasses lovgivningen og markedet med en bæredygtig prisfastsættelse. Kerneydelserne skal udarbejdes så de opfylder lovgivningen samt Boligorganisationen og BOVIA s mindste krav til kvalitet. Målsætning for produkter og ydelser til boligorganisationen Boligorganisationen ledelse skal udvise god ledelsesskik og arbejde for at fremme et velfungerende beboerdemokrati. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk og socialt velfungerende og fysisk fremstår i god og tidssvarende standard. Boligorganisationen skal sikre en forsvarlig og effektiv drift af boligorganisationen og dens afdelinger. Der leveres en kerneydelse bestående af: Administration af lejemål Økonomi- og budgetkontrolfunktionen Drifts- og vedligeholdsfunktionen Sekretariatsvirksomhed for organisationsbestyrelse og repræsentantskab Beboerdemokrati og beboerkontakt Administration af nybyggeri, modernisering og ombygningssager Formueforvaltning Forvaltningsrevision Forvaltning og administration i øvrigt Kerneydelsen er indeholdt i administrationsbidraget. Der afregnes særskilt for tillægsydelser. Tillægsydelser kan købes internt hvis kompetencen findes og eksternt hvis den ikke findes. 17

18 Sourcing Boligorganisationen anvender BOVIA til at udleje, administrere, vedligeholde, modernisere og renovere, samt lave nybyggeri. Målsætning for sourcing: BOVIA skal dokumentere at administrationsaftalen overholdes. God almen ledelse I henhold til lovgivningens 6 (a-f) skal bestyrelsen som udgangspunkt arbejde ud fra de overordnede målsætninger, som Folketinget har fastsat for den almene sektor. I bekendtgørelsen af lov om almene boliger fremgår det klart og tydeligt hvad formål og målsætningen med de almene boliger er: God almen ledelse Almene boligorganisationer har som formål at stille passende boliger til rådighed for alle med behov herfor til en rimelig husleje samt at give beboerne indflydelse på egne boforhold Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk og socialt velfungerende og fysisk fremstår i god og tidssvarende standard Som udgangspunkt skal bestyrelsen arbejde ud fra de overordnede målsætninger, som Folketinget har fastsat for den almene sektor. Strategierne er samtidig udtryk for nogle helt grundlæggende krav til den almene boligvirksomhed. Økonomi, administration og drift Boligorganisationen skal sikre en forsvarlig og effektiv drift af boligorganisationen og dens afdelinger. Målsætning økonomi, administration og drift Ledelse og beboerdemokrati Boligorganisationens ledelse skal udvise god ledelsesskik og arbejde for at fremme et velfungerende beboerdemokrati. Målsætning ledelse og beboerdemokrati. 18

19 Udlejning Boligorganisationen skal ved udlejning af boliger tilgodese grupper, som har vanskeligheder med at skaffe sig en passende bolig på almindelige markedsvilkår. Derudover skal en varieret beboersammensætning søges fremmet. Målsætning udlejning. Boligafdelingen, nybyggeri og renovering Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk og socialt velfungerende og fysisk fremstår i god og tidssvarende standard. Boligorganisationen skal i forbindelse med opførelse og renovering m.v. af almene boliger tilstræbe at få mest mulig værdi for de investerede midler. Byggeriet skal have en god arkitektonisk, teknisk, sundhedsmæssig og miljø- og energimæssig kvalitet. Omkostninger og husleje skal samtidig holdes på et sådant niveau, at boligerne kan påregnes udlejet efter deres formål. Målsætning nybyggeri og renovering. Styringsdialog Boligorganisatioenen og kommunalbestyrelsen skal gennem etablering af samarbejde og indgåelse af aftaler arbejde for at realisere lovens formål og målsætninger. Boligorganisationen og kommunalbestyrelsen skal i nødvendigt omfang koordinere deres indsats i det enkelte boligområde med andre relevante parter. Alle øvrige målsætninger og værdier, som bestyrelsen måtte fastsætte for boligorganisationen, skal på den ene eller anden måde spille op til de af Folketinget fastsatte overordnede mål. Administrationen skal sikre, at boligforeningen på den nemmeste og mest hensigtsmæssige måde kan opfylde både de af Folketinget fastsatte mål og boligforeningens egne mål og værdier Som boligforening skal vi agere inden for de rammer som lovgivningen sætter. Denne virkelighed skaber mange daglige dilemmaer og derfor giver det god mening at snakke værdier, mål og god ledelses af de almene boliger. 19

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

STYRINGSDIALOG AAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG AAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG AAB, HØJE-TAASTRUP AABsafdeling i Høje-Taastrup Afdeling 51. Pælestykkerene Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AFTALE Baggrund Hvert år i april afholdes et

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven I, II og III Bygaden Ole Rømers Vej Grønnehaven Nørreby Sønderby

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015

FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015 FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015 Hvor skal vi hen? Strategisk Overblik, vision, værdier, retning Taktisk Fokusområder, styring,

Læs mere

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed Strategi 2015-2020 - bolig med nærhed Indhold Før strategiplan 2015-2020...5 Missionen...6 Om BOLIGNÆSTVED...7 Værdierne Troværdighed...8 Nærvær og engagement...8 Handlekraft...9 Visionen...10 Målsætningerne

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

HANDLEPLAN 2016-2018. Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk www.boligfa.dk

HANDLEPLAN 2016-2018. Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk www.boligfa.dk HANDLEPLAN 2016-2018 Indsatser på baggrund af Målsætnings- og Handleplan godkendt af Repræsentantskabet i Boligkontoret Fredericia på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 19. november 2015 Vesterbrogade

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 Afdelingsbestyrelsens arbejde Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 1 1 Emnerne i dagens program Hvem bestemmer hvad? Ansvar og opgaver i Bo42 Afdelingsbestyrelsens opgaver Hvad

Læs mere

Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab

Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab Målsætningprogram 2016-2020 Indledning Arresø Boligselskab blev stiftet den 1. januar 2011, efter en sammenlægning mellem Ølsted Andelsboligforening og

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

Referat over forhandlinger i forbindelse med generalforsamlingen den 12. maj 2016 i Billund Boligforening, Billund.

Referat over forhandlinger i forbindelse med generalforsamlingen den 12. maj 2016 i Billund Boligforening, Billund. Referat over forhandlinger i forbindelse med generalforsamlingen den 12. maj 2016 i Billund Boligforening, Billund. I generalforsamlingen deltog: På generalforsamlingen var 37 beboere mødt som repræsenterede

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Notat. Beboerdemokrati

Notat. Beboerdemokrati Notat Beboerdemokrati For de fleste, som bor alment, er beboerdemokratiet - det at beboerne har indflydelse på dagligdagen i deres boligområde og også på udviklingen heraf - den naturligste ting i verden.

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række- og parcelhuse Thorsgård Opførelsesår: 1949 30 boliger, etagehuse Engvadgård Opførelsesår: 1973 71

Læs mere

Direktør til AAB Vejle baggrund til stillingsopslag

Direktør til AAB Vejle baggrund til stillingsopslag Direktør til AAB Vejle baggrund til stillingsopslag Politiske og administrativ organisation Direktørens opgaver og profil AAB Vejle Arbejdernes Andels-Boligforening i Vejle er den største almene boligorganisation

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2016-2020 Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO INDHOLD Mission - Vision - Værdier Mission.... 3 Vision... 3 Værdier.... 3 VIBOs værdier Rummelighed.... 4 Tryghed.... 4

Læs mere

Vision At skabe de bedste rammer for beboerne ved: Boligen, beboerdemokratiet, organisationen, administrationen og arbejdspladsen.

Vision At skabe de bedste rammer for beboerne ved: Boligen, beboerdemokratiet, organisationen, administrationen og arbejdspladsen. Beboerindflydelse på udvikling af tidssvarende boliger Beboerindflydelse på udvikling af tidssvarende boliger Velfungerende beboerdemokrati Fremsynet Velfungerende ved åbenhed beboerdemokrati og samarbejde

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

MÅ LSÆTNINGER FOR 2010-2013

MÅ LSÆTNINGER FOR 2010-2013 Målsætningsprogram 2010 2013 1 Overordnede målsætninger for organisationen At synliggøre for organisationen, såvel beboerdemokratiet som organisationens ansatte, hvad der er organisationens overordnede

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Guide til organisationsbestyrelsen. Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN

Guide til organisationsbestyrelsen. Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN Guide til organisationsbestyrelsen Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN 1 INTRODUKTION SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN Kerneopgaven i den almene sektor er, at stille gode og

Læs mere

STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB

STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Thorsgård Engvadgård Fløngvangen Kallerupvang Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række-

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Strategi 2019 Århus Omegn

Strategi 2019 Århus Omegn Strategi 2019 Århus Omegn Overordnet mål med Strategi 2019: At sikre en fælles retning for alle i Århus Omegn. Det skal ske gennem kommunikation og åbenhed. 1. Idégrundlag Vi vil skabe gode sunde boliger

Læs mere

Sammen kan vi mere. Målsætningsprogram 2009-2015 NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT

Sammen kan vi mere. Målsætningsprogram 2009-2015 NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT Målsætningsprogram 2009-2015 Boligkontoret Danmark Sammen kan vi mere NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT Målsætningsprogrammet er vedtaget på Boligkontoret

Læs mere

STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB

STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB Hedebosafdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Legathuset. Præstegårdsvej Plejehjem, Vesterled/Valbyvej Fløng Byvej Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri

Læs mere

Den almene boligsektors styring. SBI sept. 2008

Den almene boligsektors styring. SBI sept. 2008 Den almene boligsektors styring SBI sept. 2008 Nov. 2005 Jan. 2006 Sep. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Sep. 2008 Mod 2010 Den fremtidige styring af den almene sektor - processen Nov. 2005 Jan. 2006 Sep. 2006

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

BEBOERNE I CENTRUM. fordi det handler om menneskers hjem

BEBOERNE I CENTRUM. fordi det handler om menneskers hjem BEBOERNE I CENTRUM fordi det handler om menneskers hjem Målsætningsprogram frem mod 2019 BEBOERNE I CENTRUM fordi det handler om menneskers hjem Glostrup Boligselskabs boligafdelinger er attraktive. Velplaceret

Læs mere

Personale- og Ledelsespolitik

Personale- og Ledelsespolitik Personale- og Ledelsespolitik værdigrundlag Forord I december 2004 tiltrådte HSU Beredskabsstyrelsens nye personale- og ledelsespolitik. Politikken er blevet til gennem dialog og samarbejde på tværs af

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag AB mod 2020 Mission, Vision og Værdigrundlag Arbejdernes Boligforening AB mod 2020 AB har siden 1917 arbejdet målrettet på at sørge for gode boliger til alle. Denne mission er stadig gældende for os både

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

Her udlejer vi boliger

Her udlejer vi boliger Her udlejer vi boliger Brumleby - 2016 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V www.kab-bolig.dk T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 kab@kab-bolig.dk Åbningstider for telefonisk betjening Mandag - onsdag kl. 9.00-15.30

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 25. februar 2015 kl. 9.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2 timer. Mødested: Mødedeltagere: Afbud: Tværvej

Læs mere

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Vedtægter Bo42 CVR-nr.: 38428411 EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Oprindeligt: Knudsker Boligselskab, Svaneke Boligforening og Boligselskabet af 1942 i Rønne vedtaget 31. maj 2016 Kapitel 1 Navn,

Læs mere

Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts

Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts Lotte Jensen Professor Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS lje.lpf@cbs.dk

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab

Sundby-Hvorup Boligselskab Sundby-Hvorup Boligselskab Oplæg.. Hvem er jeg, Tanker on fremtidsanalyser. Lidt om SHB Hvordan vi har gjort det. Hvad fik vi ud af det. Tanker. Involvering/ejerskab /helhedstænkning er nødvendig for analysen.

Læs mere

TASK FORCE BEDRE OG BILLIGERE DRIFT ET SAMARBEJDE MELLEM BESTYRELSER OG BOLIGKONTORET DANMARK

TASK FORCE BEDRE OG BILLIGERE DRIFT ET SAMARBEJDE MELLEM BESTYRELSER OG BOLIGKONTORET DANMARK TASK FORCE På vej til din boligorganisation fra Boligkontoret Danmark BEDRE OG BILLIGERE DRIFT ET SAMARBEJDE MELLEM BESTYRELSER OG BOLIGKONTORET DANMARK Task force er på vej til din boligorganisation Boligkontorets

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Gunnar Sørensen, Mogens W. Gertz og Anders Petersen. Fra administrationen deltog

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Slots- og Ejendomsstyrelsen Slots- og Ejendomsstyrelsen 22.12.2006 SES Uddybning og supplement af statens tilbud til Christianias beboere af 26. september 2006 om udmøntning af fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Den almene sektor, beboerdemokratiet og

Den almene sektor, beboerdemokratiet og Introduktion til bestyrelsesarbejdet BoligKorsør Den almene sektor, beboerdemokratiet og Modul 1: Bestyrelsens arbejde Det boligsocialt arbejde 4. november 2014 29.10.2015 Det vil jeg tale om i dag.. Lidt

Læs mere

Værdigrundlag og målsætninger

Værdigrundlag og målsætninger Værdigrundlag og målsætninger 1 2 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag for Boligforeningen ØsterBO side 4 Indledning side 5 Målsætninger side 5 Trygge bovilkår iht. drift og vedligeholdelse side 6 Trygge

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 6. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Svend-Aage Berg

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2009

3B s repræsentantskabsmøde 2009 3B s repræsentantskabsmøde 2009 24. juni 2009 kl. 18 Imperial Hotel - Vester Farimagsgade 9-1606 København V 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsordenen... 3 Dagsordenen punkt 3: Bestyrelsens forslag

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune 1 2 Fortiden, nutiden og måske en fremtid 3 Interesse eller branche? Klar arbejdsdeling Professionalisme Mål og rammer Fordi den effektive interesseorganisation

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00 Hotel Legoland Aastvej 10 7190 Billund Formandskandidat: Per Nielsen Opstillet af: Bovia ANSAT i boligorganisationen

Læs mere

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift.

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift. Boligudvalget 2008-09 L 208 Spørgsmål 7 Offentligt Boligudvalget Til: Indenrigs- og socialministeren Dato: 4. maj 2009 Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål: L 208 Forslag til

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabets ramme: Med denne aftale indgår Social, Esbjerg Kommune og Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg

Læs mere

RØDOVRE BOLIGSELSKAB Målsætning

RØDOVRE BOLIGSELSKAB Målsætning Målsætning 2013-2014 RØDOVRE BOLIGSELSKAB Målsætning Den overordnede vision for Rødovre Boligselskab Rødovre Boligselskab er et selvstændigt boligselskab med egen administration. Et lokalt boligselskab,

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne.

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne. REFERAT Dialogmøde 2012 Boligselskabet Alliken Dato: 4. juni 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen Forretningsfører

Læs mere

God virksomhedsdrift i den almene boligsektor

God virksomhedsdrift i den almene boligsektor www.pwc.dk God virksomhedsdrift i den almene boligsektor Holstebro januar 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Regeringens ønske om en modernisering og effektivisering af den almene boligsektor Forslag

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER OGSÅ I FORHOLD TIL NY LOVGIVNING Konsulent Preben Jørgensen, BL BL s 1. kreds konference 2017 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje,

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Indstilling. Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. maj 2013 Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Aarhus

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Udlejningsaftale for de almene boliger i København. Københavns Kommune

Udlejningsaftale for de almene boliger i København. Københavns Kommune Udlejningsaftale for de almene boliger i København Københavns Kommune 2 Det er en fordel med en aftale I loven står, at almene boligorganisationer skal stille hver fjerde ledige bolig til rådighed for

Læs mere

Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Anni Damgaard Eva Kristensen. Afbud: Dorte Radik DOR Svend Erik Jensen

Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Anni Damgaard Eva Kristensen. Afbud: Dorte Radik DOR Svend Erik Jensen Bovia Bestyrelsesmøde - Referat Mødetid: Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 9.00 Mødested: Mødedeltagere: Engstien 2A, Kolding Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Anni Damgaard Eva Kristensen KJP JBS

Læs mere

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011 Idekatalog Fra konferencen De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune den 6. april 2011 Vejle skal være en attraktiv bosætningskommune og tiltrække ressourcestærke borgere, som kan være med til

Læs mere

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Dato 13.03.2012 Dok.nr. 1.108.637 Sagsnr. 1.068.757 Ref. ehan Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Deltagere fra

Læs mere

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup.

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. DREJEBOG - et arbejdsredskab i udvikling April 2013 Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. 1 DISPOSITION 1. INDLEDNING 2. PARTNERSKAB OM SOCIAL ANSVARLIGHED 3.

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

STYRINGSDIALOG VIBO, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG VIBO, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG VIBO, HØJE-TAASTRUP VIBOS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I og II, Charlottengårdshaven Engelholm Alle Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere