Omsorgsmedhjælperes deltagelse på AMU-uddannelser 1. halvår 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsorgsmedhjælperes deltagelse på AMU-uddannelser 1. halvår 2003"

Transkript

1 EPOS Omsorgsmedhjælperes deltagelse på AMU-uddannelser 1. halvår 2003 En undersøgelse af udbydernes aktiviteter for omsorgsmedhjælpere, deres arbejdspladser og organisationer Baggrund for undersøgelsen s. 2 Formål med undersøgelsen.. s. 2 Undersøgelsesmetode... s. 2 Undersøgelsens resultater. s. 3 - udbydernes kendskab til målgruppen og institutionerne s. 3 - hvilke metoder anvender udbyderne for at opnå kontakt med målgruppen?. s. 4 - hvilke uddannelser deltager omsorgsmedhjælperne på? s. 6 - hvilke skoler har udbudt for omsorgsmedhjælpere?.. s. 8 Konklusion på undersøgelsen... s. 10

2 Resultat af undersøgelsen Omsorgsmedhjælpere på AMU-uddannelserne Gennemført 1. halvår 2003 Baggrund og for undersøgelsen. Underudvalget på det Pædagogiske Område fremførte på sit møde i januar måned 2003 et ønske om, at få bedre kendskab til uddannelsesaktiviteten for målgruppen omsorgsmedhjælpere. Der har hos nogle af udvalgets medlemmer været en frygt for, at målgruppen ville blive overset i forbindelse med flytning af skolegodkendelser fra AMU-centre til social- og sundhedsskoler. Omvendt formodede andre udvalgsmedlemmer, at social- og sundhedsskolerne kendte omsorgsmedhjælperne i forvejen fra grunduddannelsesaktiviteten, og derfor ville have let ved at arbejde for målgruppen. Endvidere savnede udvalget oplysninger, hvorvidt omsorgsmedhjælperne deltog på andre uddannelser end Grundlæggende uddannelser for omsorgsmedhjælpere. Undervisningsministeriets statistik opgør aktiviteten pr. uddannelse, men kan intet oplyse om deltagerens arbejdsplads eller funktion på arbejdspladsen, hvorfor udvalget ikke har nogen viden om, hvilke målgrupper der deltager på temauddannelserne. Formål med undersøgelsen. Undersøgelsen skal derfor afdække aktiviteten for omsorgsmedhjælpere på mere detailleret vis, end ministeriets statistik er i stand til. Udvalget ønskede at få kendskab til, hvilke skoler, der arbejder konkret med aktivitet for omsorgsmedhjælpere, hvilke metoder skolerne bruger for at komme i kontakt med målgruppen og om der tegnede sig et billede af, hvilke uddannelser målgruppen deltager på. Udvalget ønskede på baggrund af undersøgelsens resultater at vurdere, om der er brug for særlige initiativer for at sikre, at omsorgsmedhjælperne får dækket deres uddannelsesbehov. Undersøgelsesmetode. Sekretariatet har selv forestået undersøgelsen, der er gennemført som en mindre spørgeskemabaseret undersøgelse. Spørgeskemaets udformning blev drøftet med særligt interesserede udvalgsmedlemmer. Spørgeskemaet blev udsendt i marts måned og skulle afdække skolens aktiviteter i forhold til omsorgsmedhjælperne i 1. halvår Sidste frist for indsendelse af besvarelsen var den 1. juli. Den lange svarfrist skulle give skolerne mulighed for at registrere aktiviteten løbende, så de ikke skulle gå tilbage i gamle dokumenter, for at finde oplysninger frem. Desuden ville den lange svarfrist give skolerne en mulighed for evt. at foretage særlige opsøgende initiativer i forhold til målgruppen på baggrund af henvendelsen. Spørgeskemaet er udelukkende kvantitativt, der er ikke spurgt mere uddybende ind til skolernes konkrete erfaringer med at udbyde uddannelser for målgruppen, ligesom der ikke er givet plads til at skoler, der har haft godkendelse til at udbyde for målgruppen gennem flere år har kunnet berette om deres tidligere erfaringer. 2

3 Undersøgelsens resultater. Spørgeskemaet er besvaret af alle 15 udbydere med godkendelse til at udbyde Grunduddannelse for omsorgsmedhjælpere. Det er ikke alle spørgsmål, der er besvaret af alle skoler, hvilket er skuffende i forhold til den lange besvarelsesperiode, der har været til rådighed, men generelt giver svarene et godt billede af aktiviteten. Opgørelsesperioden har strakt sig over et halvt år. Det giver et præcist billede af aktiviteten i periode, men det må vurderes som en relativ kort periode at gennemføre en undersøgelse over. Uddannelsesplanlægning forudsætter ofte en lang forberedelsestid og aktivitetsopgørelse kan svinge meget om et længerevarende forløb gennemføres i perioden eller ej. Man må derfor udvise forsigtighed ved generalisering af undersøgelsens resultater. Udbydernes kendskab til målgruppen og institutionerne. Skolerne synes generelt at have kendskab til målgruppen. De fleste ved hvor mange institutioner, der beskæftiger omsorgsmedhjælpere i det aktuelle amt og hvor mange omsorgsmedhjælpere der er ansat. Tre skoler er dog ikke vidende om, hvor mange institutioner, der er i amtet, og en skole har ikke været i stand til at besvare spørgsmålet om, hvor mange omsorgsmedhjælpere der er i amtet. Ifølge opgørelsen findes omsorgsmedhjælperne spredt over hele landet, men i størst koncentration i Frederiksborg, Københavns, Storstrøms, Vestsjællands og Århus Amter. Endvidere findes der et stort antal institutioner i Nordjyllands Amt (112 institutioner), mens der tilsyneladende ikke findes tilsvarende mange omsorgsmedhjælpere i området. Ifølge skolernes oplysninger varierer antal omsorgsmedhjælpere pr. institution således meget, fra ca. 3 til ca. 30. Det bør anføres at der kan være en vis usikkerhed forbundet med skolernes besvarelser. Dels er institutionsbegrebet under forandring i disse år, hvorfor der kan være forskellige definitioner bag de angivne besvarelser på dette punkt. Dels ser det ud til, at antal omsorgsmedhjælpere i amtet af nogle respondenter er besvaret i forhold antal beskæftigede af andre i forhold til såvel beskæftigede som ledige i amtet. Resultaterne fremgår i sin helhed af nedenstående tabel. Tabel 1: Udbydernes oplysninger om antal institutioner og omsorgsmedhjælpere i amterne Skoler Antal institutioner i amtet, hvor der beskæftiges omsorgsmedhjælpere Antal omsorgsmedhjælpere i amtet Social- og sundhedsskolen Københavns Amt Københavns Socialpædagogiske Seminarium Ikke oplyst Ikke oplyst Social- og sundhedsskolen Frederiksborg Amt 70 ca Social- og sundhedsskolen Roskilde Amt Social- og sundhedsskolen Storstrøms Amt 54 ca Social- og sundhedsskolen Vestsjællands Amt 25 ca. 200 Social- og sundhedsskolen Fyns Amt 10 ca. 200 Social- og sundhedsskolen Århus Amt (2447 inkl. vikarer m.fl.) 3

4 Social- og sundhedsskolen Nordjyllands Amt Viborg Seminariet Ikke oplyst Social- og sundhedsskolen Ringkøbing Amt Kolding Pædagogseminarium Gedved Statsseminarium* - - Seminariet i Esbjerg Ikke oplyst ca. 300 Social- og sundhedsskolen Aabenraa ca *Gedved Statsseminarium har ikke besvaret spørgeskemaet idet seminariet henholder sig til tidligere aftaler om at Kolding Pædagogseminarium varetager omsorgsmedhjælpernes uddannelsesbehov i Vejle Amt. Hvilke metoder anvender udbyderne for at opnå kontakt med målgruppen? Skolerne er blevet spurgt om hvilke metoder de anvender for at opnå kontakt til målgruppen, idet der i spørgeskemaet er oplistet en række muligheder, som skolerne kunne afkrydse. Desuden er der givet skolerne mulighed for at tilføje yderligere metoder med et åbent spørgsmål. Formålet med spørgsmål omkring dette emne har været tosidet. Dels at udvalget kunne opnå et konkret kendskab til hvilke metoder skolerne bruger, dels at få en dokumentation, der kunne bruges som udgangspunkt for en senere drøftelse med skolerne om, hvordan de forskellige metoder virker. AMU-systemet har gennem de senere år været af den generelle opfattelse, at aftaler indgået med arbejdsmarkedets parter, herunder som del af lokale uddannelsespolitikker giver den største uddannelsesmæssige effekt. Udvalget finder det nødvendigt løbende at drøfte såvel markedsføring som opsøgende virksomhed og uddannelsesaftaler med udbyderne. Undersøgelsen viser, at udsendelse af kataloger til institutionerne er den helt overvejende metode, idet den anvendes af alle udbydere ( et enkelt sted via de lokale uddannelsesudvalg). Fem institutioner oplyser, at de udsender tilbud 2 eller flere gange årligt. Alle institutioner skulle således have gode muligheder for at kende det lokale tilbud om AMU-uddannelser til målgruppen. Endvidere er der tre skoler, der oplyser, at de udsender direkte til omsorgsmedhjælperne. At udsende tilbud direkte til omsorgsmedhjælperne må forventes i højere grad at sikre, at den enkelte omsorgsmedhjælper får viden om tilbuddet. Desuden må det formodes, at tilbud udsendt til den enkelte medarbejder i højere grad appellerer til, at den enkelte omsorgsmedhjælper tilmelder sig en uddannelse, mens aftaler med organisationer og institutioner i højere grad appellerer til indgåelse af uddannelsesaftaler for større personalegrupper. I alt fire skoler oplyser, at de har indgået aftaler med de faglige organisationer og tilsvarende oplyser fire skoler at have indgået aftaler med institutioner. I store tal vil det sige, at ca. en tredjedel af skolerne er i gang med den mere opsøgende aktivitet overfor arbejdspladserne. Endelig er der tre skoler, der oplyser, at have indgået aftaler med amtet. Sammenholder man oplysningerne om, hvilke skoler der har indgået aftaler med de faglige organisationer, institutionerne eller amtet med oplysninger om hvilke skoler, der har haft den største aktivitet på området er der en klar sammenhæng. Aftaler giver en større aktivitet. Se mere herom under næste punkt. 4

5 Tabel 2: oversigt over udbydernes metoder for at opnå kontakt med målgruppen Udsendelse Udsendelse Indgåelse af Indgåelse Indgåelse til målgruppen Hvor ofte? til institutioner Hvor ofte? aftaler med faglige organisationer? af aftaler med institutionerne? af aftaler med amtet? Kbh. Soc. Pæd. sem. nej Ja x 2 årligt nej nej nej Sosu Kbh. Amt Andre metoder? nej ja nej nej nej Sosu Frederiksborg Amt nej Ja x 2 årligt ja nej nej 1) Sosu Roskilde Amt nej ja nej nej nej Sosu Vestsjællands Amt nej Ja x 2 årligt nej nej nej Sosu Storstrøms Amt nej Ja x 1 årligt ja ja ja Sosu Fyns Amt Ja x 1 årligt Ja x 1 årligt ja nej nej Sosu Sønderjyllands Amt Ja, flere gange årligt Ja, flere gange årligt ja ja ja 2) CVU- Vest nej Ja x 1 årligt nej nej nej Kolding Pædsem. Ja x 1 årligt Ja x 1 årligt nej ja nej Gedved Statssem* Sosu Ringkjøbing Amt nej nej nej nej nej 3) Sosu Århus Amt nej Ja x 2 årligt ja ja ja 4) CVU-Midtvest Ja x 1 årligt Nej nej nej nej 5) SosuHammer Bakker Ja, flere gange årligt Ja, flere gange årligt nej nej nej *Gedved Statsseminarium har ikke besvaret spørgeskemaet idet seminariet henholder sig til tidligere aftaler om at Kolding Pædagogseminarium varetager omsorgsmedhjælpernes uddannelsesbehov i Vejle Amt. 1) Står overfor at indgå et samarbejde med KAD 2) Havde aftaler med institutionsledere om aktivitet i , hvoraf noget blev aflyst pga. mgl. rammer 3) Udsendt materiale gennem det lokale uddannelsesudvalg 4) Har aftalt et stort rotationsprojekt med en institution og AF i perioden med 4 (6) hold omsorgsmedhjælpere à 20 uger 5) Har tilbudt Viborg Amt 8 ugers sammenhængende forløb, men grundet den lille målgruppe, har amtet valgt ikke at gøre brug af tilbuddet. Erfaringen viser, at omsorgsmedhjælpere ofte deltager i pædagogers efteruddannelse 5

6 Hvilke uddannelser deltager omsorgsmedhjælperne på? Det næste emne der spørges ind til i undersøgelsen er hvilke uddannelser omsorgsmedhjælperne har deltaget på i den pågældende periode (1. halvår 2003). Der har været flere formål med dette tema. Dels at få kendskab til hvilke uddannelser omsorgsmedhjælperne deltager på udover grunduddannelsen, dels at få kendskab til om omsorgsmedhjælperne fortrinsvis deltager på rene hold, hvor der kun er omsorgsmedhjælpere, eller fortrinsvis på blandede hold, hvor der også deltager andre fra pædagogiske arbejdspladser. Endvidere ønskede udvalget at afdække om skolerne var opmærksomme på andre udvalgs uddannelser, herunder alment faglige uddannelser, der kunne være relevante for omsorgsmedhjælperne. Alle disse spørgsmål kan ikke besvares ud fra undervisningsministeriets statistik, fordi deltagere på uddannelser, hvor der deltager flere forskellige personalekategorier, ikke kan identificeres i forhold til deres jobfunktion. Deltagere på Grundlæggende uddannelse for omsorgsmedhjælpere Undersøgelsen viser, at der i 1. halvår 2003 har deltaget i alt 28 omsorgsmedhjælpere på Grundlæggende uddannelse for omsorgsmedhjælpere. Da uddannelsen har en varighed af 3 uger svarer det til 84 elevuger. Da vi ved, at kun omsorgsmedhjælpere deltager på netop denne uddannelse kan aktivitet sammenlignes med aktiviteten tidligere år. En sådan sammenligning opstilles nedenfor: Tabel 3: Aktivitetsudvikling for Grundlæggende uddannelse for omsorgsmedhjælpere fra 2000 til 1. halvår halvår 2003 Grundlæggende uddannelse for omsorgsmedhjælpere 294 elevuger 171 elevuger 321 elevuger Kilde: Undervisningsministeriets statistik, 2003 fra nærværende undersøgelse 84 elevuger Det fremgår af tabellen, at aktiviteten i 2003 ikke svarer til aktivitetsniveauet i 2002, heller ikke selvom der tages højde for at det nyeste tal kun dækker et halvt år. Men niveauet i 2003 kan faktisk siges at svare til niveauet i 2001, som var det sidste år før flytning af skolegodkendelser. Aktivitetsniveauet kan således i grove træk vurderes at være nogenlunde på niveau med eller lidt lavere end det tidligere aktivitetsniveau. Der er ikke sket den stigning i aktiviteten som kunne forventes, alene i kraft af at der er sket en udvidelse af antal mulige udbydere, fra tre institutioner til femten. Sekretariatet vurderer fra samtaler med skolerne, at den lavere aktivitet kan begrundes med to vægtige faktorer. Dels oplyser skolerne, at det tager tid at opdyrke kontakter til nye kunder dvs. at social- og sundhedsskolernes nuværende kendskab til omsorgsmedhjælperne og de institutioner de arbejder på er begrænset. Dels oplyser skolerne at indførelse af rammer har lagt et stramt låg over skolernes motivation til at udøve opsøgende virksomhed over for nye kunder, hvis ønsker måske ikke kan efterkommes. Andre uddannelser. Aktiviteten for omsorgsmedhjælpere har i 2003 også omfattet andre uddannelser. I spørgeskemaet er udbyderne givet mulighed for at oplyse aktiviteten på alle de temauddannelser, udvalget havde tiltænkt omsorgsmedhjælperne (lukkede spørgsmål) samt nogle åbne spørgsmål rettet mod andre udvalgs uddannelser eller almen-faglige uddannelser. 6

7 Ifølge skolernes besvarelser er der gennemført i alt 260 elevuger for omsorgsmedhjælpere på uddannelse i 1. halvår Heraf kan de 84 elevuger henføres til Grundlæggende uddannelse for omsorgsmedhjælpere, som beskrevet ovenfor. Resten 176 elevuger, eller ca. 67% af aktiviteten - kan altså henføres til andre uddannelser. Der foregår således en betydelig større aktivitet for omsorgsmedhjælperne end vi er i stand til at registrere i undervisningsministeriets statistik. I denne stikprøveundersøgelse udgør den aktivitet vi kan registrere på den Grundlæggende uddannelse for omsorgsmedhjælpere kun ca. 1/3 af den totale aktivitet for målgruppen. Af denne undersøgelse kan vi for første gang registrere hvilke andre uddannelser omsorgsmedhjælperne finder interesse for. Det fremgår af nedenstående oplistning, at omsorgsmedhjælpere har deltaget på Samspil og relationer, Tegn til tale, Magt omsorg og selvbestemmelse, og Måltidet i pædagogisk arbejde. Desuden har de deltaget på et par af andre udvalgs uddannelser. Det drejer sig om uddannelser, der er udviklet til social- og sundhedsområdet, og også tidligere har været vurderet relevante for omsorgsmedhjælpere. Det er Sorg og krise, samt Socialpsykiatri 1 og Socialpsykiatri 2. Endelig har der været gennemført Individuel Kompetenceafklaring (IKA) for omsorgsmedhjælpere. Der har ikke været udbudt almen-faglige uddannelser for omsorgsmedhjælperne, men det kan skyldes at kun få skoler overhovedet har fået ramme til denne aktivitet i indeværende år. Det fremgår endvidere, at langt største delen af aktiviteten er gennemført for rene hold, dvs. at uddannelsesaktiviteten har været udbudt eller aftalt med institutionen, således at omsorgsmedhjælperne selv har fyldt kurset op. Dog er omsorgsmedhjælpernes deltagelse på social- og sundhedsområdets uddannelser i højere grad gennemført med blandede hold. Det må af disse oplysninger kunne konkluderes, at skolerne er opmærksomme på i hvert fald en del af de uddannelser, der er udviklet bredt til det pædagogiske område, og endvidere kan vurdere hvorvidt andre uddannelser fra social- og sundhedsområdet kan være relevante for målgruppen. Det er interessant, at en enkelt skole (Storstrøms Amt) derudover har bidraget til institutionernes uddannelsesplanlægning ved at tilbyde omsorgsmedhjælperne et IKA-forløb. I tabel 4 vises hvilke andre uddannelser end Grundlæggende uddannelse for omsorgsmedhjælpere, omsorgsmedhjælperne har deltaget på Grundlæggende uddannelse for omsorgsmedhjælpere 84 (+69 elevuger for ledige) Tabel 4: Antal elevuger gennemført af omsorgsmedhjælpere 1. halvår 2003 Kode AL 94 - Uddannelsesnavn Omsorgsmedhjælpere på rene hold (elevuger) Omsorgsmedhjælpere på blandede hold (elevuger) Teater og drama i pædagogisk arbejde Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser Klientvold forebyggelse og udvikling Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Interkulturel pædagogik Brugernes sikkerhed i pædagogiske dag- og døgntilbud Brugerindflydelse i pædagogisk praksis 7

8 Tegn til tale Multimedier i pædagogisk arbejde Magt, omsorg og selvbestemmelse Måltidet i pædagogisk arbejde 15 Uddannelser fra social- og sundhedsområdet, AL 92: Sorg og krise Socialpsykiatri Socialpsykiatri 2 2 Uddannelser fra andre efteruddannelsesudvalg, herunder alment-faglige uddannelser AP IKA 36 Uddannelsesaktivitet i alt (elevuger) Alle uddannelser, 260 elevuger Hvilke skoler har udbudt for omsorgsmedhjælpere? Tidligere var tre skoler godkendt til at udbyde for omsorgsmedhjælpere: AMU-Center Østjylland, AMU-Center Vest- og Sydsjælland samt Kolding Pædagogseminarium. Disse tre udbydere har (incl entreprenøraftaler) gennemført hhv. 294 og 171 elevuger af Grundlæggende uddannelse for omsorgsmedhjælpere i årene Vi har ikke oplysninger om, hvilken aktivitet disse udbydere har afholdt for omsorgsmedhjælpere på andre uddannelser. Fra 2002 ophørte AMU-centrene med at kunne udbyde for det pædagogiske område. I stedet fik alle skoler, der udbyder PGU en mulighed for at udbyde for det pædagogiske område, herunder for omsorgsmedhjælpere. Der var i alt 4 social- og sundhedsskoler der løftede denne opgave fra første år. Det drejer sig om social- og sundhedsskolerne i Storstrøms Amt, Sønderjyllands Amt, Århus Amt og Nordjyllands Amt. Det synes som om der kan være en sammenhæng mellem hvilke geografiske områder, der tidligere har været aktivitet i og hvilke udbydere, der hurtigst kommer i kontakt med målgruppen. I så fald har udvalgets opfordringer til de afgivende udbydere om at lade den planlagte aktivitet overgå til de ny-godkendte udbydere virket efter hensigten. Sammen med Kolding Pædagogseminarium og AMU-Østjyllands (overløb fra 2001) aktivitet gennemførtes i 2002 i alt 321 elevuger på Grundlæggende uddannelse for omsorgsmedhjælpere. Der var således en pæn stigning i aktiviteten det første år, de nye skoler kunne udbyde for omsorgsmedhjælpere. I nedenstående tabel 4 opgøres aktiviteten pr. uddannelsesinstitution, der har udbudt Grundlæggende uddannelse for omsorgsmedhjælpere fra år 2000 frem til og med første halvår

9 Tabel 4: Al tilskudsberettiget aktivitet på Grundlæggende uddannelse for omsorgsmedhjælpere fordelt på skoler, 2000 til og med 1. halvår Uddannelsesinstitution Antal elevuger 1. halvår 2003 Total AMU-Center Vest- og Sydsjælland AMU Østjylland AMU-Center Maribo AMU Nordjylland Kolding Pædagogseminarium Social- og sundhedsskolen Storstrøms Amt Social- og sundhedsskolen Sønderjyllands Amt Social- og sundhedsskolen Århus Hammer Bakker, Nordjyllands Amt I alt aktivitet Note: Udbydere fremhævet med fed havde godkendelse frem til jan. 2002, herefter er alene Kolding Pædagogseminarium fortsat med at have godkendelse. Udbydere skrevet med kursiv udbød under entreprenørordning. Fra 2002 fik social- og sundhedsskoler godkendelse til at udbyde for omsorgsmedhjælpere. I første halvår 2003 har to skoler udbudt Grundlæggende uddannelse for omsorgsmedhjælpere hvilket isoleret set er et noget pauvert resultat. Men ser man på hele aktiviteten for omsorgsmedhjælpere, har skolerne tilsyneladende fulgt op på første års aktivitet og gennemført andre udannelser for omsorgsmedhjælpere. Således udviser Social- og sundhedsskolen i Vestsjællands Amt nu en aktivitet og den samlede aktivitet for omsorgsmedhjælpere er vokset. (Se tabel 5). Tabel 5: Skoler, der har gennemført en aktivitet for omsorgsmedhjælpere i 1. halvår 2003, opgjort i elevuger. Aktivitet Grunduddannelse for omsorgsmedhjælpere Aktivitet andre uddannelser for omsorgsmedhjælpere Aktivitet i alt 1. halvår 2003 elevuger Kbh. Soc.pæd.sem Social- og sundhedsskolen Vestsjællands Amt Social- og sundhedsskolen Storstrøms Amt Social- og sundhedsskolen Sønderjyllands Amt Social- og sundhedsskolen Århus skoler har gennemført aktivitet

10 Konklusion på undersøgelsen Der kan foretages en række konklusioner på undersøgelsen, men igen må det understreges, at undersøgelsen har karakter af en stikprøveundersøgelse, og det er kun med forsigtighed, at der kan drages principielle konklusioner på undersøgelsens resultater. I forhold til det formål, der blev formuleret for undersøgelsen har vi kunnet konstatere, at 4 5 social- og sundhedsskoler er kommet i gang med en aktivitet for omsorgsmedhjælpere. Disse skoler ligger hovedsageligst placeret i nærheden af de udbydere, der tidligere var godkendt. Det er derfor nærliggende at antage, at der har været etableret et kendskab til AMU-udbuddet i disse områder, som har stimuleret efterspørgslen hos de ny-godkendte skoler. Social- og sundhedsskolerne har således ikke som forventet i nogen særlig udstrækning kunnet overføre et evt. forhåndskendskab til målgruppen til efteruddannelsesaktivitet. Indførelse af aktivitetslofter har haft en medvirkende årsag til den generelt ringe grad af opsøgende arbejde overfor målgruppen. Aktivitetsudviklingen er ikke konstant. Således har den udbyder, der har været godkendt længst (Kolding Pædagogseminarium) ikke haft nogen aktivitet i undersøgelsesperioden. Det forklares af seminariet med en afmatning i efterspørgslen efter åbne kurser kombineret med et nyt projekt, der forventes igangsat til efteråret. Skolernes metoder for at komme i kontakt med målgruppen er primært båret af udsendelse af kataloger og pjecer om aktuelle tilbud. Fem skoler har påbegyndt aftaler med de faglige organisationer, institutioner eller amtet og det synes at afspejle sig i en forøget aktivitet på disse skoler. Det fremgår endvidere af undersøgelsen, at der foregår en forholdsvis stor aktivitet for omsorgsmedhjælpere på andre uddannelser end Grundlæggende uddannelse for omsorgsmedhjælpere. Således er ca. 67% af aktiviteten i undersøgelsesperioden baseret på andre uddannelser. Hovedparten af aktiviteten på andre uddannelser foregår på øvrige uddannelser udviklet til det pædagogiske område, mens der også har været en synlig aktivitet på 2-3 uddannelser blandt social- og sundhedsområdets uddannelser. Endvidere har der været afholdt et IKA-forløb for omsorgsmedhjælpere på en enkelt skole. 10

EPOS. Statistikker over. AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne 1996-2001. Indhold:

EPOS. Statistikker over. AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne 1996-2001. Indhold: Statistikker over AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne 1996-2001 Indhold: AMU-aktiviteten på social- og sundhedsområdet 1996-2001 sinstitution AMU-aktiviteten på det pædagogiske område 1996-2001 sinstitution

Læs mere

EPOS. Statistikker over. AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet pr.

EPOS. Statistikker over. AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet pr. Statistikker over AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne 2000-2002 Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet 2000-2002 pr. aktivitetstype Al tilskudsberettiget AMU aktivitet 2000-2002 pr. uddannelsesområde

Læs mere

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Sommernyt fra EPOS I dette nyhedsbrev kan I læse om, hvilke nye initiativer der er på vej fra EPOS, samt lidt om,

Læs mere

Udbudspolitik AMU SYD

Udbudspolitik AMU SYD Udbudspolitik AMU SYD Indledning Nærværende udbudspolitik, som er drøftet i samtlige AMU SYDs lokale uddannelsesudvalg er godkendt af AMU SYDs bestyrelse på møde den 14. december 2012 og gælder for 2013.

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter 1. Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller ældre 131 2,9 292 6,4 662 14,5 832 18,2 766 16,7

Læs mere

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer Referat fra møde i Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen torsdag den 28. jan. 2010 kl. 9 11 i SEVU, Ny Vestergade 17, 3. th., 1471 Kbh. K Tilstede: Nanna

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

Referat for møde i LUA

Referat for møde i LUA Referat for møde i LUA Dato: Fredag den 11. marts 2016 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentanter fra FOA: Kim Henriksen, formand for LUA Grethe Nielsen

Læs mere

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Nytårsnyt fra EPOS EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Nytår 2005 Jr. nr. 1.10.03 I dette nyhedsbrev kan I læse om, hvilke nye initiativer der er på vej

Læs mere

Nyt fra EPOS - nye uddannelser, analyser og konferencer

Nyt fra EPOS - nye uddannelser, analyser og konferencer Nyt fra EPOS - nye uddannelser, analyser og konferencer Augustseminar 2012 Fredag d. 17. august v. John Steffensen & Mette Nørholm Lidt om sekretariatet (SEVU) SEVU: Sekretariatet for Erhvervsrettede VelfærdsUddannelser

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2004 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering... 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske

Læs mere

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 12. februar 2009 Om boligpriserne Resumé: ADAM s boligprisindeks er Danmarks Statistiks prisindeks for 1-familiehuse. Indekset afspejler prisudviklingen

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7520 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion

Læs mere

Opfølgning på tidligere redegørelse vedr. ufrivillig afmelding til livmoderhalskræftscreening

Opfølgning på tidligere redegørelse vedr. ufrivillig afmelding til livmoderhalskræftscreening Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Opfølgning på tidligere redegørelse vedr. ufrivillig afmelding til livmoderhalskræftscreening Danske Regioner orienterede den 22. oktober 2013 offentligheden

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 Del: En undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter hos 3F afslører,

Læs mere

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år.

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år. November 2008 Fortsat stigende boligudbud 64.475 boliger var til salg på internettet ved udgangen af november 2008, hvilket var 17 pct. flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig med

Læs mere

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt.

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt. (QGHOLJRSGDWHULQJVHSWHPEHU -RESDWUXOMHQVDUEHMGVSODGVEHV JVRPPHUHQ.DPSHQPHOOHPGHWJRGHRJGHWGnUOLJHDUEHMGH,ODQJWLGHUGHWJRGH %OHYHWWUnGWXQGHUIRGH )ULVWHOVHUQHIRUDWWMHQHSHQJH )nue UQRJXQJHWLODWDUEHMGHO QJH,NNHDOWDUEHMGHHUOLJHVXQGW

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9 Kbh. 5. maj 2011 JBN RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9.00 BLADT INDUSTRIES, NØRREDYBET 1, AALBORG ØST Ved mødet deltog: Claus

Læs mere

Notat. Resultater af afdækning af flygtninges kompetencer

Notat. Resultater af afdækning af flygtninges kompetencer Notat Resultater af afdækning af flygtninges kompetencer Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet (UIBM) har i november og december 2015 gennemført en spørgeskemaundersøgelse i kommunerne af nyankomne

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr.

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr. Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren 2007 udgave Varenr. 7522 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning...

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse VEU-centrene er et samarbejde Et

Læs mere

Vvs: Kvartalsstatistik amu

Vvs: Kvartalsstatistik amu Vvs: Kvartalsstatistik amu 2013 Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisnings databank d. 20./10. 2013. På dette tidspunkt er data opdateret til og med 2013. Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 November 2013 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2013

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge?

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Dansk Byggeri uddannelsesudvalg sætter fokus på, hvorfor en del af medlemsvirksomhederne ikke har lærlinge. I den forbindelse er medlemsvirksomheder,

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne

Læs mere

Januar 2015. Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

Januar 2015. Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. Januar 2015 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af januar 2015 var der på landsplan 54.531 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 37.463 parcel- og rækkehuse, 6.151 ejerlejligheder

Læs mere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Motivation og valg af uddannelse - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004 Horsens Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Skolebesøg 2004 I løbet af 2004 besøgte Arbejdsmiljøinstituttet (AMI)

Læs mere

SkatteministerietJ.nr 2004-318-0287 DenSpørgsmål Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.456-459456-459 456-459

SkatteministerietJ.nr 2004-318-0287 DenSpørgsmål Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.456-459456-459 456-459 SkatteministerietJ.nr 2004-318-0287 DenSpørgsmål Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.456-459456-459 456-459 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.456-459 af 28. september 2004.

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2013

Evaluering af Studiepraktik 2013 Evaluering af Studiepraktik 2013 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2013... 3 Uddannelser... 3 Ansøgere... 3 Prioriteter... 3 Fordeling af pladser... 4 Endelig fordeling af pladser... 4 Et danmarkskort

Læs mere

Maj 2016. steget med 0,7 pct.

Maj 2016. steget med 0,7 pct. Maj 2016 Flere boliger til salg end sidste år Ved udgangen af maj 2016 var der på landsplan 59.082 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 38.776 parcel- og rækkehuse, 7.137 ejerlejligheder

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område manddag den 4. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 206, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Susanne Jensen

Læs mere

Landbrugsgazellerne 2004

Landbrugsgazellerne 2004 Landbrugsgazellerne 2004 Hovedsponsorer Landbrugsgazellerne 2004 Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Forord Formålet med landbrugsgazelleundersøgelsen er at sætte positiv fokus på vækst i landbruget.

Læs mere

April 2015. faldet med 1,9 pct.

April 2015. faldet med 1,9 pct. April 2015 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af april 2015 var der på landsplan 57.974 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 38.861 parcel- og rækkehuse, 6.430 ejerlejligheder

Læs mere

Marts 2016 Flere boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år

Marts 2016 Flere boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år Marts 2016 Flere boliger til salg end sidste år Ved udgangen af marts 2016 var der på landsplan 57.438 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 37.797 parcel- og rækkehuse, 6.973 ejerlejligheder

Læs mere

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Baggrund for notatet Formandskabet ønsker i forbindelse med drøftelser af det vigende antal praktikpladser på PGUen en oversigt

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om fyring af på barsel og sikring af at flere fædre tager barsel

Læs mere

Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 20, stk. 2

Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 Statistik 1993-1999 - klagesager vedr. specialundervisning for børn 18-- Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 Statistik 1993-1999

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Indledning Foranlediget af lukningen af Skårup Seminarium har Regionsrådet ønsket at få en beskrivelse af ansøgnings- og optagelsesmønsteret til

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Region Midtjylland Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

April 2014. Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

April 2014. Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. April 2014 Flere boliger til salg end sidste år Ved udgangen af april 2014 var der på landsplan 62.759 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 41.959 parcel- og rækkehuse, 7.692 ejerlejligheder

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere Januar 2013 Lederundersøgelsen Indledning Undersøgelsens målgruppe er ledere ansat

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

Effekten af kommunernes integrationsindsats

Effekten af kommunernes integrationsindsats Effekten af kommunernes integrationsindsats målt ved udlændinges beskæftigelse April 2005 Indhold Kapitel 1: Indledning 1.1 Baggrund 2 1.2 Rapportens opbygning 3 Kapitel 2: Sammenfatning 4 Kapitel 3: Effekten

Læs mere

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Akademikernes fremtid i nordjylland Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Datagrundlag Karrierecentret, Aalborg Universitet, har stået for dataindsamlingen, databearbejdelsen samt udarbejdelsen af

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Medarbejderudvikling øger optimismen

Medarbejderudvikling øger optimismen TREPART AMU skal tilpasses efterspørgslen Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Onsdag den 2. september 2015, 05:00 Del: Der er hårdt brug for uddannelser, der i højere grad matcher virksomhedernes behov, mener

Læs mere

Alm. Brand Stop cykeltyven

Alm. Brand Stop cykeltyven Alm. Brand Stop cykeltyven Userneeds - Marts 2016 Agenda Målgruppe Metode Konklusion Kontrolgruppe Overordnet Kontrolgruppe Stjålne cykler Eksperimentgruppe 2 Kontrolgruppe - Målgruppe og Metode Målgruppe:

Læs mere

Undersøgelse om arbejdstid

Undersøgelse om arbejdstid Undersøgelse om arbejdstid Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i begyndelsen af september måned 2014 gennemført en undersøgelse blandt lederne på efterskolerne. Formålet har været at danne

Læs mere

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006 det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og familielivet / Oktober 2006 Forord... 1 1. Indledning og sammenfatning... 2 1.2. Sammenfatning... 2 2. Balance mellem arbejde og familie...

Læs mere

Status på udbredelsen af Lean

Status på udbredelsen af Lean Indledning Væksthus for ledelse har i 2007 gennemført projektet Effektivisering i Fællesskab, hvor fire kommuner har arbejdet med indførelsen af Lean på kommunale serviceområder. Erfaringerne fra disse

Læs mere

November 2010. og fritidshuse faldet med henholdsvis 0,2 pct., 0,4 pct. og 1,2 pct.

November 2010. og fritidshuse faldet med henholdsvis 0,2 pct., 0,4 pct. og 1,2 pct. November 2010 2008 Stadig større boligudbud end sidste år 61.002 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af november 2010. Udbuddet fordelte sig med 41.101 parcel- og rækkehuse, 9.741

Læs mere

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat Referat Udvalg: PASS Udvalget Dato: 30. august 2012 Emne: Referat Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Kirsten Højlyng, KL Stig Ove Jensen, FOA Lotte Meilstrup, FOA Gitte

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Udbudspolitik 2014 Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Gullestrupvej 10-12 7400 Herning Tlf. 9627 2929 info@sosuherning.dk www.sosuherning.dk Indhold: 1. Indledning 2. Skolens

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse

Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse I forbindelse med udvikling af Unge- og Kulturcentrets valgfagstilbud til børn og unge i Halsnæs Kommunes 6. - 9. klasser, blev der

Læs mere

Bilag 2. Løsning af akutte boligbehov omkring studiestart på tværs af kommunegrænser mulige regionale løsningsmodeller.

Bilag 2. Løsning af akutte boligbehov omkring studiestart på tværs af kommunegrænser mulige regionale løsningsmodeller. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 2. Løsning af akutte boligbehov omkring studiestart på tværs af kommunegrænser mulige regionale løsningsmodeller. Kommunens

Læs mere

Til LUU AMU 2. december 2015

Til LUU AMU 2. december 2015 Til LUU AMU 2. december 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 10. november 2015 Tilstede: Lars Thaarbøl, Ea Kristensen, Ulla Mikkelsen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Pia Scheuer, Susanne Møller, Hanne

Læs mere

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen Sagsnr.: 312434 Dokumentnr.: 1947874 Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen RESUMÉ Indberetninger om sprogligt standpunkt ved start

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2008/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 084.377.021 Fremsat den 12. november 2008 af undervisningsministeren (Bertel

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 1: Forårstegn i hotel-, restaurantog turisterhvervet Stadig flere virksomheder i hotel-, restaurant- og turismeerhvervet melder om

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indstilling om dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelsen i 207/2008 i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indstilling om dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelsen i 207/2008 i Region Midtjylland Region Midtjylland Godkendelse af indstilling om dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelsen i 207/2008 i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde den 20. februar 2007 Punkt

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september.

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Oktober 2007 Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse steg med 500 fra september til

Læs mere

AMU aktiviteten på EPOS uddannelser 2005

AMU aktiviteten på EPOS uddannelser 2005 AMU aktiviteten på EPOS uddannelser 25 Indhold: Aktivitet for EPOS 1996-25, opgjort i elevuger s. 2 Klik her AMU-statistik for 96 5 opgjort i elevuger pr. år for hver enkelt uddannelse, i tal og søjler

Læs mere

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær.

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær. Analyse og aktiviteter i relation til sygefravær Byrådet har på budgetseminaret i august 2012 fokus på sygefravær og mulighederne for at nedbringe sygefraværet til gavn for de sygemeldte og arbejdspladserne.

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Indledning Dansk Byggeris områdebestyrelser skal varetage bygge- og anlægssektorens interesser regionalt. I den forbindelse kan områdebestyrelserne få brug for at

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Odense Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Den 12. september 2015 blev der sendt en undersøgelse ud på tre af de største Facebook grupper. Alle tre grupper fokuserer på undervandsjagt

Læs mere

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005 Undersøgelse for Teknologisk Institut Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området April 2005 Indledning og metode I forbindelse med et EU projekt, ønsker Teknologisk Institut at afdække kendskabet

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål.

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål. Opfølgning på resultatmål 27. maj 2014 vedtog Ungeudvalget resultatmål for ungeindsatsen. Det blev også besluttet, at der løbende skal følges op på, hvordan det går med målopfyldelsen. Dette er første

Læs mere