Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder Ældreområdet

2 Indhold 1. Hvad er kvalitetsstandarder på ældreområdet? Mariagerfjord Kommune overordnede målsætninger for Sundhed og Ældre Implementeringen af den nye lovændring om rehabiliteringsforløb pr. 1/ Hvordan vurderes behovet for hjælp?... 6 Ved tildelingen af hjælp lægger vi vægt på:... 7 Baggrund for praksis er:... 7 Opfølgning via løbende behovsvurdering Fleksibel hjemmehjælp Klippekortet er en helt ny form for fleksibel hjemmehjælp Borgerens hjem personalets arbejdsplads Hvem leverer hjælpen? Hvem udfører hjælpen? Hvornår udføres hjælpen? Leverancesikkerhed og erstatningshjælp Tilkøbsydelser Tilfredshed med hjælpen Et godt arbejdsmiljø Hvis borgeren ikke er tilfreds med afgørelsen eller levering af hjælpen Kvalitetsstandard: Rehabiliteringsforløb Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Rengøring Kvalitetsstandard: Tøjvask Kvalitetsstandard: Indkøb Kvalitetsstandard: Rehabiliteringsophold Kvalitetsstandard: Midlertidigt ophold Kvalitetsstandard: Nødkald Kvalitetsstandard: Dagcenter Kvalitetsstandard: Befordring af visiterede borgere til dagcenter Kvalitetsstandard: Madservice med udbringning

3 1. Hvad er kvalitetsstandarder på ældreområdet? Siden 1998 har det været lovbestemt, at kommunernes serviceniveau for den personlige pleje og praktiske hjælp skal fastsættes i kvalitetsstandarder. Fra 2001 skal standarderne også omfatte den kommunale træningsindsats. Kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og træning har med andre ord til formål at beskrive det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har vedtaget for kommunen og på den måde synliggøres den politiske prioritering overfor kommunens borgere, leverandører og andre interesserede. Kvalitetsstandarderne skal også bruges til at sikre, at der er balance mellem de politiske beslutninger om det kommunale serviceniveau, og de økonomiske ressourcer, der afsættes til ældreområdet. Standarderne skal endvidere ses som et bindeled mellem borgerne og kommunalbestyrelsen, og mellem den kommunale myndighed og leverandørerne af personlig pleje og praktisk hjælp. I forhold til borgeren skal kvalitetsstandarderne sikre: Information om de tilbud kommunen tilbyder, når der opstår et behov. Synliggørelse af borgerens rettigheder og pligter. At der gives mulighed for at afstemme borgerens forventninger til kommunens serviceniveau. Et grundlag for borgeren til at bedømme, om ydelserne er i overensstemmelse med de politiske beslutninger, uanset om hjælpen udføres af den kommunale leverandør eller en godkendt privat leverandør. Inden for den overordnede ramme, som det politisk godkendte serviceniveau udgør (beskrevet i kvalitetsstandarderne), skal visitationen ske individuelt på baggrund af en samlet vurdering af den enkelte borgers behov. Målet er, at der træffes ensartede afgørelser om hjælp til borgere med samme behov i hele kommunen. Dette skal ske på baggrund af en visitationspraksis, der på en gang er ensartet og som samtidig er så fleksibel, at der tages højde for borgernes individuelle behov. På baggrund af den enkelte borgers behov tildeles de relevante ydelser. Forud for vurderingen af behovet for personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice efter Servicelovens 83 forpligtes kommunen til at tilbyde et tidafgrænset korterevarende målorienteret rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes at borgeren kan forbedre sin funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter 83. I forbindelse med afslutning af et rehabiliteringsforløb skal kommunen vurdere modtagers behov for hjælp efter 83. 3

4 Det er herefter op til leverandøren at yde den nødvendige hjælp på en så fleksibel og effektiv måde som muligt inden for den visiterede tidsramme. Det er op til leverandøren at tilrettelægge den konkrete opgaveløsning med afsæt i borgerens dagsaktuelle situation og ønsker, samt at bevare borgeren som en aktiv samarbejdspartner. Hjælpen ydes ud fra borgerens ressourcer som hjælp til selvhjælp og velfærdsteknologiske hjælpemidler bringes i anvendelse, hvor det er muligt. Der tages afsæt i det gældende værdigrundlag, som omfatter tillid, respekt, ligeværdighed og dialog. 2. Mariagerfjord Kommune overordnede målsætninger for Sundhed og Ældre. Mission for Sundhed og Ældre i Mariagerfjord Kommune er, at vi tror på, at mestring af eget liv giver høj livskvalitet. Vi sigter på at fremme borgernes sundhed, forebygge sygdom samt lindre i særlige livssituationer. Vision for Sundhed og ældre i Mariagerfjord Kommune er; at alle ansatte i Sundhed og Ældre arbejder forebyggende og sundhedsfremmende. Det gør vi ved: At turde handle og gå nye veje, herunder gøre brug af teknologiske løsninger At prioritere samarbejde og fællesskab At være professionelle og ordentlige både fagligt og relationelt At borgerne oplever en målrettet og sammenhængende indsats. Mariagerfjord Kommunes hjemmepleje og godkendte private leverandører skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers individuelle behov for personlig pleje og praktisk hjælp på en måde, der hjælper borgeren til at klare mest muligt selv. At understøtte en udvikling, der fremmer en sundhedsmæssig og forebyggende tilgang frem for en pleje- og omsorgsmæssig tilgang. At understøtte en indsats der i højere grad giver borgeren det reelle ansvar for og indflydelse på egen sundhed. 4

5 At sikre, at Mariagerfjord Kommunes Mission, Vision og Strategi for Sundhed og Ældre implementeres på en måde, der bedst muligt understøtter de mål, der sættes for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i Mariagerfjord Kommune. Det betyder, at: Tilbuddene til borgeren skal være fleksible og sammenhængende. Mariagerfjord Kommune har en særlig forpligtelse til at drage omsorg for ressourcesvage borgere og i øvrigt være opmærksom på borgere med særlige behov. Samarbejdet imellem Mariagerfjord Kommune, de frivillige organisationer og Ældrerådet udvikles, så borgerne oplever en sammenhæng i indsatsen. De frivillige organisationer skal have mulighed for at bidrage til den ønskede udvikling af Mariagerfjord Kommunes ældreområde. Frivilligt arbejde kan være et supplement til den pleje og omsorg og de øvrige tilbud, der ligger i kommunalt regi. 3. Implementeringen af den nye lovændring om rehabiliteringsforløb pr. 1/ Med lovændringen i serviceloven, som træder i kraft den 1. januar 2015 indsættes efter 83 den nye 83 a. Det fremgår af 83 a, at rehabiliteringsforløbet skal tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov og ressourcer, og hvor der både ses på den fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Formålet med 83 a er at understøtte, at der i Mariagerfjord Kommune arbejdes systematisk med rehabiliteringsforløb ud fra en fælles forståelse af de grundlæggende principper for rehabiliteringsforløb. Samtidig er formålet at skabe klarhed omkring hjælpen for den enkelte modtager, og at fremme en fokuseret og koordineret indsats for de forskellige medarbejdere, som yder hjælp til modtageren. Kommunalbestyrelsen forpligtes med 83 a til, forud for vurderingen af behovet for hjemmehjælp, at tilbyde et tidsafgrænset, korterevarende og målorienteret rehabiliteringsforløb, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre modtagerens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjemmehjælp. Samt til at fastsætte individuelle mål for den enkelte modtager i forhold til hjælp efter 83. Målgruppen for rehabiliteringsforløb efter 83 a er de borgere, som er omfattet af målgruppen for hjælp efter 83, og hvor et rehabiliteringsforløb vurderes at kunne forbedre borgerens 5

6 funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter 83, stk. 1. Ud over ældre er bl.a. borgere med handicap også målgruppe for hjælp efter 83, og dermed omfattes borgere med handicap også af den foreslåede 83 a. Ingen borgere er på forhånd udelukket fra at blive tilbudt et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb. Et rehabiliteringsforløb skal baseres på en individuel, helhedsorienteret og tværfaglig vurdering af borgerens samlede situation, hvor der både ses på den fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Den brede tilgang til forbedringen af modtagerens funktionsevne har til formål at sikre, at bl.a. også borgere med en demensdiagnose vil kunne omfattes af tilbud om et rehabiliteringsforløb. En forbedring af funktionsevnen hos en borger med en demensdiagnose kan for eksempel bestå i, at borgeren bliver bedre i stand til at håndtere sin hverdag. Kommunalbestyrelsens vurdering af, om rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre borgerens funktionsevne, går således på, at der kan forventes en positiv udvikling i borgerens samlede funktionsevne, som nedsætter behovet for hjælp efter 83, herunder udskyder eller reducerer behovet for hjælp efter 83. Rehabiliteringsforløbet i Mariagerfjord Kommune vil været fokuseret på at træne hverdagsaktiviteter, så borgeren igen kan klare sig selv uden hjælp, eller med mindst mulig hjælp fra kommunen. Både omsorg og hjælp til selvhjælp indgår således implicit i medarbejdernes tilgang til borgeren. Rehabiliteringsforløbet defineres i lovændringens forarbejder som "tidsafgrænset og korterevarende, indbefatter dels, at der skal sættes en tidsramme for det samlede forløb, og dels at der skal være tale om et intensivt forløb, som er overskueligt for borgeren, og som samtidig understøtter en fokuseret indsats. Alle borgere, der i dag modtager hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp skal revurderes inden 1. januar Hvordan vurderes behovet for hjælp? Ved behov for personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere, skal henvendelse ske til: Mariagerfjord Kommune Myndighed og Visitation Sundhed og Ældre Nordre Kajgade Hobro Tlf alle hverdage mellem kl og Når Myndighed og Visitation har fået en henvendelse, bliver borgeren kontaktet af en visitator, som sammen med borgeren skal vurdere behovet for et rehabiliteringsforløb eller behov for personlige pleje og støtte, samt praktisk hjælp. Der aftales besøg i hjemmet snarest muligt for at 6

7 understøtte den rehabiliterende tilgang. Borgeren er velkommen til at invitere pårørende, bekendte eller en frivillig bisidder med til mødet. Visitator i Myndighed og Visitation træffer afgørelse om tildeling af rehabiliteringsforløb samt personlig pleje og støtte, samt praktisk hjælp. Tildelingen sker altid på baggrund af en konkret, individuel vurdering af den samlede situation og borgerens behov. Vurderingen sker i samarbejde med borgeren og eventuelle pårørende ud fra serviceniveauet i kvalitetsstandarden, som er vedtaget af Byrådet i Mariagerfjord Kommune og ud fra de overordnede mål. Ved tildelingen af hjælp lægger vi vægt på: Hvad kan borgeren gøre selv? Hvad ønsker borgeren selv at blive i stand til at klare? I et rehabiliteringsforløbet, er borgeren en vigtig samarbejdspartner og skal være aktivt involveret i forløbet. At borgeren forbedrer sin funktionsevne og dermed nedsætter behovet for hjælp efter 83. Brug af velfærdsteknologi eller hjælpemidler skal indgå i vurderingen af om borgeren kan opnå øget selvstændighed og selvhjulpenhed i hverdagen. Er der en ægtefælle eller andre i hjemmet, der kan udføre opgaven? Hvad kan borgeren og personalet gøre sammen? Hvad skal personalet gøre for borgeren? Om boligens indretning har indflydelse på behovet? Der udfærdiges derefter et afgørelsesbrev, hvor borgeren kan se, hvad vedkommende har fået bevilget hjælp til, og hvad der ikke kan gives hjælp til. Alle afslag skal begrundes. Omfang, formål og periode vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp aftales individuelt og fremgår af afgørelsen. Brevet er aftalegrundlaget mellem borgeren og eventuelle pårørende og leverandøren af hjælpen. Den hjælp borgeren kan få, er et supplement til de opgaver vedkommende eller andre i husstanden selv kan klare. Målet er, at borgeren bliver i stand til selv at klare så mange ting som muligt. Antallet af ydelser og tidsforbruget oplyses til den leverandør, som borgeren har valgt. Borgeren oplyses om ydelsens omfang, men ikke tidsforbruget. Baggrund for praksis er: At borgeren får støtte eller hjælp til udførelse af opgaven, uanset tidsforbruget for den pågældende opgave 7

8 At personalet nogle gange bruger mere eller mindre tid, til at løse opgaven, idet personalet er forpligtet til at afslutte opgaven. Eksempelvis vil personalet ved en borger, hvor der er opstået et akut behov være nødt til at bruge ekstra tid for at give borgeren en tilfredsstillende pleje og/eller hjælp. At der kan være tidsforskelle, fordi medarbejdernes fremgangsmåde, arbejdstempo og arbejdsredskaber hos borgerne kan variere. Hvis personalet skal yde hjælp et bestemt antal minutter, kan det betyde, at personalet ikke når at få afsluttet opgaven inden for den afsatte tid. Modsat kan det også betyde, at personalet vil få overskudstid, fordi de afslutter opgaven hurtigere end den tid, der er sat af til ydelsen. Lov om social service stiller ikke krav om, at borgerne skal oplyses om tidsforbruget til løsningen af de tildelte ydelser, derimod stiller loven krav om en individuel og konkret vurdering af borgerens samlede behov og situation. Ønsker borgeren at bytte ydelser, er det således leverandørens opgave at oplyse, hvor meget tid leverandøren har sat af til at løse opgaven, og inden for denne tidsramme kan borgeren så bytte opgaver. Opfølgning via løbende behovsvurdering. Borgerens behov for hjælp bliver løbende revurderet og der følges op efter behov. Forud for et opfølgningsbesøg vil visitatoren kontakte borgeren med henblik på at aftale et tidspunkt for besøget. Det udførende personale vil derudover løbende følge borgerens behov for hjælp og er forpligtet til at melde ændringer til visitatorerne i Myndighed og Visitation. Fleksibel hjemmehjælp. Borgeren har sammen med personalet mulighed for fra gang til gang at aftale, hvordan udførelsen af hjælpen skal tilrettelægges. Borgeren har ret til at bytte til andre ydelser dog kun inden for den tidsramme leverandøren har afsat til at udføre de visiterede ydelser. Bytteopgaverne skal dog være sikkerheds-og sundhedsmæssigt forsvarligt. Hvis borgeren ønsker at bytte mellem personlig pleje og praktisk hjælp, forudsætter det, at vedkommende er bevilget både personlig pleje og praktisk hjælp. Retten til at bytte mellem plejeopgaver og praktiske opgaver begrænses dog, hvis borgeren får hjælp til både personlig pleje og praktisk hjælp, og har valgt to forskellige leverandører til at udføre disse opgaver. Hvis borgeren gentagne gange fravælger en visiteret ydelse, skal der ske en revurdering med henblik på at få justeret hjælpen. Leverandørøen er forpligtig til at give besked herom til visita- 8

9 tion- og myndighedsafdelingen. Er der tvivl om, hvorvidt det er forsvarligt at fravælge den tildelte hjælp til fordel for andre ydelser, skal personalet levere den hjælp, der er bevilget. Klippekortet er en helt ny form for fleksibel hjemmehjælp. I forbindelse med Aftale om Finansloven for 2015 er der afsat en årlig pulje til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortmodel. Puljens målgruppe er de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der samtidig har ensomhed som en udfordring i hverdagen og er afhængig af hjemmehjælp til at klare hverdagen. De svageste ensomme hjemmehjælpsmodtagere er borgere, som modtager omfattende hjælp og støtte til personlig pleje i hverdagen eller som får moderat støtte til personlig pleje i hverdagen og som i dag modtager hjælp til indkøb eller til tøjvask. Klippekortet er en helt ny form for fleksibel hjemmehjælp, hvor borgeren selv bestemmer, hvad tiden skal bruges til. Klippekortsaktiviteter kan foregå både i og udenfor hjemmet. Det kan f.eks. være hjælp til selv at lave mad, højtlæsning, en gåtur, købe tøj, sko og gaver, en tur til frisøren, besøg hos venner og familie eller en tur i svømmehallen. Aktiviteter, som der ikke tidligere har kunnet gives hjælp til. Borgeren får 30 minutter en gang om ugen, og kan vælge at spare tid op. Borgeren og den faste hjælper aftaler, om aktiviteten skal være ugentligt eller om der skal spares sammen til længerevarende aktiviteter. Der kan maximalt opspares 3 timer hver 6 uge. Borgerens hjem personalets arbejdsplads. Den kommunale hjemmepleje eller den private leverandør vil vurdere personalets arbejdsmiljø. Hjemmets indretning skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Den kommunale hjemmepleje eller den private leverandør skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV), der sikrer at eksempelvis hjælpemidler, el-ledninger, el-apparater m.v., som personalet skal bruge, er i orden. Samtidig vurderes med hensyn til det psykiske arbejdsmiljø, da hjælpen bygger på et samarbejde, hvor der udvises gensidig respekt. De der udfører arbejdspladsvurderingen foretager vurderingen med respekt for, at det er borgerens hjem det drejer sig om. Det kan være nødvendigt at ommøblere, fjerne tæpper og/eller installere tekniske hjælpemidler i borgerens hjem, før vedkommende kan få hjælp, for eksempel ved at udskifte sengen med en plejeseng. De nødvendige rengøringsmidler og arbejdsredskaber skal findes i borgerens hjem. For at sikre et godt arbejdsmiljø skal rengøringsmidlerne være miljøvenlige og rengøringsredskaberne i forsvarlig stand. 9

10 I private hjem, hvor der modtages ydelser i form af personlig pleje og/eller praktisk hjælp, henstilles der til, at der ikke ryges, når personalet opholder sig i hjemmet. Ifølge kommunens rygepolitik indgår borgerens hjem som medarbejderens arbejdsplads, og det er derfor en forudsætning for levering af ydelsen, at der ikke ryges mens medarbejderen opholder sig i hjemmet. Hvem leverer hjælpen? Borgeren skal vælge, om vedkommende vil have praktisk hjælp og personlig pleje, samt rehabiliteringsforløb ydet fra den kommunale hjemmepleje eller en af de private leverandører, som er godkendt i Mariagerfjord Kommunen. I forbindelse med visitationsbesøget vil borgeren få udleveret informationsmateriale fra de forskellige leverandører. I informationsmaterialet gives en præsentation af hver enkelt leverandør. Visitator skal sikre at valget af leverandør foretages af borgeren, evt. støttet af en pårørende. Visitator vil være neutral i sin vejledning af borgeren i valg af leverandør. De private leverandører er ligesom den kommunale hjemmepleje forpligtet til at efterleve de godkendte kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp, samt rehabiliteringsforløb. Borgeren har mulighed for at ændre sit valg af leverandør. Hvis borgeren ønsker at gøre brug af denne valgmulighed, skal vedkommende blot henvende sig til visitator. Leverandørskiftet kan ske senest 30 dage efter anmodningen om at skifte. Borgeren har også mulighed for selv at vælge en person til at udføre den aftalte hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp. Den udpegede person skal godkendes af kommunen, som ansætter pågældende i det antal timer, der er bevilget. Hvem udfører hjælpen? Alle medarbejdere fra Mariagerfjord Kommune og private leverandører er i besiddelse af et Idkort med billedlegitimation. Hovedparten har en uddannelse inden for social-og sundhedsområdet. Alle medarbejdere har tavshedspligt. Da den kommunale leverandør og de private leverandører også fungerer som uddannelsessted, kan det faste personale være ledsaget af elever eller studerende, som i perioder også vil udføre den aftalte hjælp. Hvornår udføres hjælpen? Personlig pleje kan udføres på alle tidspunkter af døgnet alle ugens dage. Praktisk hjælp dvs. rengøring og tøjvask udføres i dagtimerne på hverdage. Tidspunkterne for hjælpens udførelse aftales mellem borgeren og personalet. 10

11 Hjælpen udføres kun, når borgeren selv er til stede i hjemmet. Det er vigtigt, at borgeren melder afbud til hjemmeplejen eller den private leverandør, hvis vedkommende f.eks. er bortrejst på tidspunktet for et aftalt besøg. Har borgeren ikke meldt afbud, vil personalet, af hensyn til vedkommendes sikkerhed, kontakte pårørende. Hvis dette ikke er muligt, vil personalet sende bud efter en låsesmed. Udgiften til en låsesmed betales af borgeren. Leverancesikkerhed og erstatningshjælp Leverandøren skal sikre, at der leveres hjælp i overensstemmelse med den trufne afgørelse. Leverandøren skal således have et beredskab, der kan håndtere hændelser som sygdom hos personalet, ferieperioder, personalemangel og lignende. I det følgende er angivet hvilke pligter og rettigheder leverandøren og borgeren har i forbindelse med leverancesikkerheden. Generelt gælder, at: ved ændringer kontaktes borgeren af leverandøren senest samme dags morgen. ved akut opståede situationer skal borgeren kontaktes så hurtigt som muligt. borgeren vil blive kontaktet telefonisk, hvis et besøg må flyttes mere end en ½ time i forhold til det aftalte tidspunkt, når det drejer sig om hjælp til personlig pleje og ved praktisk hjælp, hvis besøget må flyttes mere end 1 time i forhold til det aftalte tidspunkt. Personlig pleje For så vidt angår borgere, der modtager daglig personlig pleje, må der ikke forekomme aflysninger fra leverandørens side. Hvis plejeydelsen undtagelsesvis ikke kan leveres på det aftalte tidspunkt, skal erstatningshjælpen ydes samme dag, medmindre borgeren klart tilkendegiver et andet ønske. For borgere, der modtager hjælp til ugentlig personlig pleje (eks. ugentligt bad), kan ydelsen flyttes i op til en dag. I forbindelse med helligdage kan ydelsen flyttet mere end en dag. Praktisk hjælp Ved levering af praktiske hjælp, skal leverandøren sikre erstatningshjælp i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at levere hjælpen i overensstemmelse med den indgåede aftale. Erstatningshjælpen skal aftales individuelt og leveres indenfor 1-3 hverdage. 11

12 Tilkøbsydelser De private leverandører har mulighed for at tilbyde borgeren tilkøbsydelser ud over de opgaver, som er indeholdt i ydelsesbeskrivelserne for personlig pleje og praktisk hjælp. Det skal bemærkes, at det kun er de private leverandører, som under den nuværende lovgivning har adgang til at levere tilkøbsydelser. Ydelserne kan f.eks. være ekstra rengøring, hovedrengøring, vinduespudsning eller tilbud om gåture. Borgeren skal selv betale for eventuelle tilkøbsydelser. Tilkøbsydelser, som aftales mellem leverandør og borger er kommunen uvedkommende og uden økonomiske forpligtelser for kommunen. Tilfredshed med hjælpen Mariagerfjord Kommune undersøger ved stikprøver om borgeren er tilfreds med den leverede hjælp. Det sker som hovedreglen i forbindelse med opfølgning eller revisitation af hjælpen hos borgeren. Mariagerfjord Kommune har opstillet følgende servicemål, der gælder ved leverance af personlig pleje og praktisk hjælp: At borgeren modtager hjælp til personlig pleje og omsorg senest 3 hverdage efter bevilling af hjælpen. At borgeren modtager hjælp senest 10 hverdage efter indgåelse af aftalen om hjælp til praktiske opgaver (f.eks. rengøring). At borgerne oplever en målrettet og sammenhængende indsats At borgeren oplever at personalet er professionelle og ordentlige både fagligt og personligt. Et godt arbejdsmiljø En god service fra den kommunale eller private leverandør forudsætter: At borgeren taler åbent og ærligt med visitator og/eller leverandøren om eventuel utilfredshed eller uoverensstemmelse. At borgeren respekterer, at hjælperen har tavshedspligt. At borgeren er hjemme på det aftalte tidspunkt, og opholder sig i hjemmet mens hjælpen ydes, eller har sendt afbud dagen før, hvis aftalen ønskes aflyst. 12

13 At borgeren oplyser om ændrede forhold, som kan have betydning for hjemmehjælpsaftalens grundlag. At borgeren accepterer personalets anvendelse af nødvendige arbejdsmiljøbetingede hjælpemidler og/eller gennemførelse af eventuelle boligændringer som har til formål at skabe et bedre arbejdsmiljø. At borgeren og hjælperen udviser gensidig respekt for hinanden i samarbejdet. At efterkomme henstilling om, at der ikke ryges når personalet er i hjemmet. Af Mariagerfjord Kommunes rygepolitik fremgår, at medarbejdere ikke må ryge indendørs på arbejdspladser. Hvis borgeren ikke er tilfreds med afgørelsen eller levering af hjælpen Der er mulighed for at klage over afgørelsen til Myndighed og Visitation i Mariagerfjord Kommune. Efter fornyet vurdering (hvis borgeren ikke får medhold i klagen), videresende klagen til afgørelse i Ankestyrelsen. Hvis borgeren er utilfreds med den måde hjælpen leveres, skal der rettes henvendelse til leverandøren. 13

14 14

15 Kvalitetsstandard: Rehabiliteringsforløb Hvad er ydelsens lovgrundlag? Hvilket behov dækker ydelsen? Lov om social service 83a og 88. Tilbyder et tidsafgrænset, korterevarende og målorienteret rehabiliteringsforløb, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre modtagerens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjemmehjælp. Hvad er formålet med ydelsen? Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? At borgeren fastholder eget funktionsniveau helt eller genvinder dette, så borgeren opnår størst mulig selvstændighed At vurdere om et målorienteret rehabiliteringsforløb kan gøre, at borgeren forbedrer sin funktionsevne fysisk, psykisk og socialt. Bevarer borgeren som aktiv samarbejdspartner. Hjælpen ydes ud fra borgerens ressourcer, heri at styrke borgerens vedligeholdelsesfunktion ved, at motivere og støtte borgeren til, at deltage så aktivt som muligt i forløbet. Alle aktiviteter ydes som hjælp til selvhjælp og velfærdsteknologiske hjælpemidler bringes i anvendelse, hvor det er muligt. Alle indsatser, som kan bevilges som almindelig 83 eller grundlæggende sundhedslovs ydelser efter sundhedslovens 138 som for eksempel: Træning i at håndterer redskaber og hjælpemidler. Træning i mobilitet med/uden hjælpemiddel. Træning i anvendelse af hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Træning i at planlægge og udføre oprydning i egen bolig. Træning i at udføre rengøringsopgaver, herunder anvendelse af rengøringsredskaber eller velfærdsteknologiske løsninger. Træning i at sikre indkøb af dagligvarer herunder planlægge indkøb, bestille varer, sætte varer på plads Træning i tøjvask, herunder sortering af tøj, anvendelse af vaskemaskine/tørretumbler, lægge tøj sammen samt lægge tøj på plads. Træning i forflytning. Træning i personlig pleje, herunder at bade/af-og påklædning/toiletbesøg. Træning i at tilberede, anrette og indtage mad og drikke. Træning i opvask og oprydning i relation til måltider/ mad/drikke. Træning i social kontakt eller etablering i sociale aktiviteter samt 15

16 igangsætning af træning i eksisterende tilbud i kommunen. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Hvad er ydelsens omfang? Er der valgmuligheder m.h.t leverandør? Hvem leverer ydelsen? Kompetencekrav til leverandøren. Holdtræning Borgere som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer vurderes at kunne forbedre funktionsevnen gennem et korterevarende rehabiliteringsforløb. Ydelsens omfang vurderes individuelt i forhold til borgerens behov. Rehabiliteringsforløbet har en varighed på mellem 8 og 12 uger, og er en styrket og fokuseret indsats med tværfagligt/tværsektorielt samarbejde. Der er mulighed for frit valg af leverandør. Personale ansat i tværfagligt rehabiliteringsteam i Mariagerfjord Kommune eller private leverandører, som er godkendt af Mariagerfjord Kommune. Mariagerfjord Kommune stiller krav om at leverandøren har ansat personale, der fagligt kan håndtere rehabiliteringsforløb. Derfor er det en forudsætning, at leverandører har ansat ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker til at håndtere den tværfaglige helhedsorienterede indsats. For alt personale gælder, at de har gennemgået en faglig kvalificering i forhold til at arbejde ud fra et rehabiliterende sigte. Den medarbejder, der leverer ydelsen, skal uanset ansættelsesforhold være bekendt med kommunens gældende kvalitetsstandard og med den konkrete afgørelse i forhold til borgeren. Endvidere skal medarbejderen være i stand til at yde en kompetent faglig indsats i forhold til den enkelte borgers behov. Medfører ydelsen omkostninger for modtagerne? Hvad er kommunens målsætning for ydelsen? Rehabiliteringsforløbet er gratis. Der kan være udgifter til hjælpemidler, der ikke bevilges efter Service Lovens 112 At tilbyde borgeren et rehabiliteringsforløb efter en individuel og konkret vurdering. At vurderingen tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov og borgerens egne mål 16

17 At styrke borgeren i at kunne håndtere sin tilværelse, eventuelt ved bedre brug af hjælpemidler, så vaner og livsindhold bevares så vidt muligt. At rehabiliteringsforløbet kan skabe de ønskede forbedringer af borgerens funktionsevne. At tilbyde rehabilitering som en tværgående og tværfaglig metode, der samler indsatser af forskellig karakter i forhold til at hjælpe den enkelte borger til at genvinde den bedst mulige mestringsevne. Hvordan følges der op på ydelsen? Opfølgningen foretages af Myndighed og Visitation i Mariagerfjord Kommune. Under rehabiliteringsforløb sker der løbende opfølgning på fastsatte mål af visitator i samarbejde med rehabiliteringsterapeut. Ved afslutning af rehabiliteringsforløb sker der en evaluering af forløbet, hvor relevante samarbejdspartnere deltager. Visitator kontakter borger efter endt rehabiliteringsforløb med afgørelse om afslutning af hjælpen eller visitation af hjælp efter Servicelovens 83. Opfølgende besøg af visitator ved borgere med behov for hjemmehjælp. Vurdering af klage sager Hvordan kan man klage? Klage over afgørelsen rettes til Myndighed og Visitation i Mariagerfjord Kommune senest 4 uger efter afgørelsen. Kommunen genvurderer sagen, der videresendes til videre behandling i Ankestyrelsen, hvis kommunens afgørelse fastholdes. 17

18 18

19 Kvalitetsstandard: Personlig pleje Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83 og 88. Arbejdsmiljøloven. Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Hjælp til personlig pleje At bevare borgeren som en aktiv samarbejdspartner. Hjælpen ydes ud fra borgerens ressourcer. Hjælp til selvhjælp. At styrke borgerens vedligeholdelsesfunktion ved, at motivere og støtte borgeren til, at deltage så aktivt som muligt i opgaverne. At tilbyde borgeren den nødvendige og tilstrækkelige hjælp til, at opretholde en personlig hygiejne og fremtræden. Alle aktiviteter ydes som hjælp til selvhjælp og velfærdsteknologiske hjælpemidler bringes i anvendelse, hvor det er muligt. Sengebad/brusebad en gang ugentligt eller ud fra en vurdering af borgerens behov. Hjælp til personlig hygiejne: Daglig øvre og nedre toilette. Smøre med ikke lægeordineret hud creme. Hårvask én gang ugentligt. Øget hyppighed kræver faglig begrundelse. Tandhygiejne 2 gange dagligt. Øget hyppighed kræver faglig begrundelse. Observation og pleje af hud. Neglerensning og klipning af fingernegle. Frisering. Barbering. Af-og påklædning. Toiletbesøg: Hjælp til toiletbesøg. Tømning af urinkolbe. Tømning af toiletspand. Skift af inkontinenshjælpemidler. Hjælp til kropsbårne hjælpemidler: Høreapparater. Briller. 19

20 Proteser. Grundlæggende forebyggelse af komplikationer ved sengeleje: Lettere mobilisering af kroppen. Forebyggelse af tryksår. Forflytninger: I og af seng, stol mv. Vending og lejring efter skønnet behov: Rekvirering af hjælpemidler. Praktiske gøremål, som KUN foregår i forbindelse med personlig pleje: Sengeredning Tømning af skraldeposer ved besøg i hjemmet. Klippekort er en helt ny form for fleksibel hjemmehjælp. Puljens målgruppe er de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der samtidig har ensomhed som en udfordring i hverdagen og er afhængig af hjemmehjælp til at klare hverdagen Borgere der vurderes tilhørende målgruppen er de svageste ensomme hjemmehjælpsmodtagere kan få en ekstra halv times hjemmehjælp om ugen, som kan bruges efter eget ønske. Målgruppen er de svageste ensomme hjemmehjælpsmodtagere, som modtager omfattende hjælp og støtte til personlig pleje i hverdagen eller som får moderat støtte til personlig pleje i hverdagen og som i dag modtager hjælp til indkøb eller til tøjvask. Hjælpen kan deles op i mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til hjælp, der tager længere tid. Hjælpen aftales mellem den enkelte borger og hjemmehjælperen Der kan maksimalt opspares 3 timer hver 6 uge. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Der ydes ikke hjælp til opgaver der sædvanligvis udføres af specialister Ledsagelse til læge, sygehus, tandlæge eller lignende. Borgere som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre opgaverne helt eller delvist 20

21 og som vurderes til ikke at kunne forbedre funktionsevnen gennem et rehabiliteringsforløb. Hvad er ydelsens omfang? Er der valgmuligheder m.h.t leverandør? Hvem leverer ydelsen? Kompetencekrav til leverandøren. Borgere der efter afsluttet rehabiliteringsforløb fortsat har behov for hel eller delvis hjælp til personlig pleje. Ydelsens omfang vurderes individuelt i forhold til borgerens behov. Den personlige hjælp er omfattet af fritvalgsordningen. Borgere har efter servicelovens 91 og 94 mulighed for selv at vælge: At hjælpen leveres af Mariagerfjord Kommunes hjemmepleje At hjælpen leveres af privat leverandør, som er godkendt af Mariagerfjord Kommune At hjælpen leveres af en privat person efter borgerens eget valg. Personen skal godkendes og ansættes af kommunen ( 94) Det er Mariagerfjord Kommunes overordnede målsætning, at hjælp til borgere ydes efter princippet om hjælp til selvhjælp. Derfor finder kommunen det vigtigt, at personalet har den nødvendige uddannelse. Mariagerfjord Kommune stiller derfor krav om, at minimum 90 % af det udførende personale har en sundhedsfaglig uddannelse som f. eks. socialog sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper eller sygehjælper. Den medarbejder, der leverer ydelsen, skal uanset ansættelsesforhold være bekendt med kommunens gældende kvalitetsstandard og med den konkrete afgørelse i forhold til borgeren. Endvidere skal medarbejderen være i stand til at yde en kompetent faglig indsats i forhold til den enkelte borgers behov. Medfører ydelsen omkostninger for modtagerne? Hvad er kommunens målsætning for ydelsen? Hjælp til personlig pleje er gratis. At styrke borgeren i at kunne håndtere sin tilværelse, så vaner og livsindhold bevares så vidt muligt. At tilbyde borgerne personlig hjælp eller støtte efter en individuel vurdering. At ydelsen stemmer overens med den indgåede aftale. Hvis et besøg flyttes mere end ½ time i forhold til det aftalte tidspunkt, orienteres borgeren telefonisk. Iværksættelse af hjælpen kan ske fra straks, og skal ske indenfor 3 hverdage efter visitationsbesøget. 21

22 Hvordan følges der op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Opfølgningen foretages af Myndighed og Visitation i Mariagerfjord Kommune. Dialog med borger ved revisitationsbesøg eller telefonisk henvendelse. Borgerens hjælp revurderes løbende efter behov. Behov for hjælp revurderes hos nye borgere Vurdering af klagesager. Der vil blive udarbejdet en arbejdspladsvurdering i borgerens hjem, som kan bevirke, at der kan blive tale om ændringer i hjemmet. F.eks. flytte eller bortskaffelse af møbler og ibrugtagning af relevante hjælpemidler, for at imødekomme medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø. Husdyr må ikke være til gene for medarbejderen ved udførelse af arbejdet. Visitator skal informeres, når en borger gentagne gange afmelder en ydelse, og der ikke kan aftales et alternativt leveringstidspunkt. Afvigelser skal altid noteres i KMD Care (journalsystem). Hvordan kan man klage? Klage over afgørelsen rettes til Myndighed og Visitation i Mariagerfjord Kommune senest 4 uger efter afgørelsen. Kommunen genvurderer sagen, der videresendes til videre behandling i Ankestyrelsen, hvis kommunens afgørelse fastholdes. 22

23 Kvalitetsstandard: Rengøring Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83, 84 samt 88. Arbejdsmiljøloven. Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Behov i forbindelse med varetagelse af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i form af rengøring, som borgeren midlertidigt eller varigt ikke selv er i stand til at udføre på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale forhold. Hjælp og støtte til nødvendig vedligeholdende rengøring af boligen i samarbejde med borgeren med udgangspunkt i afgørelsen om tildeling af hjælpen til rengøring med udgangspunkt i Mariagerfjord Kommunes serviceniveau. Alle aktiviteter ydes som hjælp til selvhjælp og velfærdsteknologiske hjælpemidler bringes i anvendelse, hvor det er muligt. Rengøringshjælpen omfatter rengøring af et areal, der som udgangspunkt maksimalt svarer til en ældrebolig på ca. 65 m2, dvs. i entré, badeværelse, køkken, opholdsstue samt soveværelse. Rengøringsydelsen kan omfatte følgende opgaver: Støvsugning Der kan i helt specielle tilfælde ydes hjælp til almindelig støvsugning. Gulvvask Der vaskes gulv i de primære opholdsrum. Løse tæpper fjernes ikke. Tørre støv af Overflader i nå højde. Nipsting flyttes i begrænset omfang. Rengøring af badeværelse Rengøring af håndvask, toilet, spejl, samt gulvvask. Der gøres kun rent på et badeværelse/toilet. Rengøring af hjælpemidler Kan være nødvendig rengøring af f. eks. høreapparater, kørestol, rollator, plejeseng. Som hovedregel visiteres der ikke hjælp til rengøring af hjælpemidler, hvis det er den eneste hjælp borgeren har behov for. Skiftning af sengelinned Der visiteres skift af sengelinned på den enkeltes seng. 23

24 Ydelserne kan i enkelte tilfælde byttes til hjælp med andre opgaver i hjemmet efter reglerne i servicelovens 94a, når det efter personalets vurdering er fagligt forsvarligt. Der kan kun byttes mellem personlig pleje og praktisk bistand, hvis borgeren modtager begge dele fra samme leverandør. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Hovedrengøring eller ekstra rengøring (efter håndværkere). Flytning af tunge møbler ved rengøring. Opvask og oprydning efter gæster. Rengøring efter husdyr. Vinduespudsning. Gardinvask. Der kan ikke ydes hjælp til opgaver som ikke kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt efter regler i arbejdsmiljøloven. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere der på grund af nedsat funktionsevne ikke selv kan udføre opgaverne. Borgere, der ikke kan blive helt eller delvis selvhjulpne efter deltagelse korterevarende målrettet rehabiliteringsforløb. Borgere hvis funktionsniveau og/eller boligindretning gør, at der ikke kan bruges velfærdsteknologiske løsninger eksempelvis robotstøvsuger. Ydelsen leveres ikke, hvis der er en rask ægtefælle eller anden person i husstanden, som er i stand til at udføre opgaven. Hvad er ydelsens omfang? Hjælp til rengøring ydes som hovedregel hver 14. dag. Hjælpen er behovsbestemt og aftales individuelt mellem borger og visitator. Omfang udmåles efter en vejledende tid i henhold til Mariagerfjord Kommunes serviceniveau. Hjælp til rengøring ydes som hovedregel på hverdage i dagtimer. Er der valgmuligheder m.h.t leverandør? Hjemmeboende borgere har efter servicelovens 91 og 94 mulighed for selv at vælge at hjælpen skal leveres af Mariagerfjord Kommune at hjælpen leveres af privat leverandør som er godkendt af Mariagerfjord Kommune 24

25 at hjælpen leveres af en privat person efter borgerens eget valg. Personen skal godkendes og ansættes af Mariagerfjord Kommunen Hvem leverer ydelsen? Kompetencekrav til leverandøren. Den kommunale hjemmepleje eller en af Mariagerfjord Kommunes godkendte leverandører, som borgeren selv vælger i forbindelse med bevilling af praktisk hjælp. Det er Mariagerfjord Kommunes overordnede målsætning, at hjælp til borgere ydes efter princippet om hjælp til selvhjælp. Derfor finder kommunen det vigtigt, at personalet har den nødvendige uddannelse. Mariagerfjord Kommune stiller derfor krav om, at minimum 90 % af det udførende personale har en sundhedsfaglig uddannelse som f. eks. socialog sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper eller sygehjælper. Den medarbejder, der leverer ydelsen, skal uanset ansættelsesforhold være bekendt med kommunens gældende kvalitetsstandarder og med den konkrete afgørelse i forhold til borgeren. Medfører ydelsen omkostninger for modtagerne? Hvad er kommunens målsætning for ydelsen? Hjælp til praktisk hjælp og støtte er gratis Den kommunale hjemmepleje eller godkendte private leverandører leverer altid den tildelte ydelse. Hjælpen leveres kun når borgeren er hjemme. Hvis der sker forskydninger i den aftalte tid på +/- 30 min. kontaktes borgeren og orienteres om, hvornår hjælpen kan forventes. Ydelsen kan ikke aflyses fra leverandørens side, men hvis der opstår forhindringer i forhold til leveringen tilbydes erstatningsydelse indenfor 5 hverdage. Hvis borgeren aflyser hjælpen tilbydes ikke erstatningshjælp. Medarbejdere der er i borgerens hjem har pligt til at handle på uopsættelige situationer. Eksempelvis efter fald, ved sygdom mv.. Hjælpen iværksættes senest 10 hverdage efter afgørelsen Hvordan følges der op på ydelsen? Opfølgningen foretages af Myndighed og visitation i Mariagerfjord Kommune. Dialog med borger ved revisitationsbesøg eller telefonisk henvendelse. 25

26 Borgerens hjælp revurderes løbende efter behov. Behov for hjælp revurderes hos nye borgere Vurdering af klagesager. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Ved opstart af hjælpen skal hjemmet som hovedregel fremstå almindeligt rengjort. Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, når de arbejder i borgerens hjem. Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Medarbejderen er omfattet af tavshedspligt. Er der gæster i hjemmet, gives som hovedregel ikke rengøringsydelse. Husdyr må ikke være til gene for udførelse af arbejdet. Visitator skal informeres, når en borger gentagne gange afmelder en ydelse, og der ikke kan aftales et alternativt leveringstidspunkt. Afvigelser skal altid noteres i KMD Care (journalsystem). Hvordan kan man klage? Klage over afgørelsen rettes til Myndighed og Visitation i Mariagerfjord Kommune senest 4 uger efter afgørelsen. Kommunen genvurderer sagen, der videresendes til videre behandling i Ankestyrelsen, hvis kommunens afgørelse fastholdes. 26

27 Kvalitetsstandard: Tøjvask Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83, 84 samt 88. Arbejdsmiljøloven. Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Behov i forbindelse med varetagelse af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i form af tøjvask, som borgeren midlertidigt eller varigt ikke selv er i stand til at udføre på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale forhold. At vaske tøj i samarbejde med borgeren med udgangspunkt i afgørelsen. Alle aktiviteter ydes som hjælp til selvhjælp. Ydelsen tøjvask kan omfatte følgende opgaver: Sortering af vasketøjet Maskinvask i hjemmet eller på fællesvaskeri Vask af personlig beklædning Vask af håndklæder, karklude og viskestykker Vask af sengelinned Ophængning af vasketøj/tørretumbling af tøj Sammenlægning af vasketøj Lægge vasketøj på plads Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Strygning af tøjet. Rulning af tøjet. Håndvask/strygning af enkelte tøjstykker (bytteydelse) Borgere der på grund af nedsat funktionsevne ikke selv kan udføre opgaverne. Borgere, der ikke kan blive helt eller delvis selvhjulpne efter deltagelse korterevarende målrettet rehabiliteringsforløb. Ydelsen leveres ikke, hvis der er en rask ægtefælle eller anden person i husstanden som er i stand til at udføre opgaven. Hvad er ydelsens omfang? Hjælp ydes som hovedregel hver 14. dag. 27

28 Er der valgmuligheder m.h.t leverandør? Hjemmeboende borgere har efter servicelovens 91 og 94 mulighed for selv at vælge at hjælpen skal leveres af Mariagerfjord Kommune at hjælpen skal leveres af privat leverandør som er godkendt af Mariagerfjord Kommune at hjælpen leveres af en privat person efter borgerens eget valg. Personen skal godkende og ansættes af Mariagerfjord Kommunen Hvem leverer ydelsen? Kompetencekrav til leverandøren. Den kommunale hjemmepleje eller en af Mariagerfjord Kommunes godkendte leverandør, som borgeren selv vælger i forbindelse med bevilling af praktisk hjælp. Det er Mariagerfjord Kommunes overordnede målsætning, at hjælp til borgere ydes efter princippet om hjælp til selvhjælp. Derfor finder kommunen det vigtigt, at personalet har den nødvendige uddannelse. Mariagerfjord Kommune stiller derfor krav om, at minimum 90 % af det udførende personale har en sundhedsfaglig uddannelse som f. eks. socialog sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper eller sygehjælper. Medfører ydelsen omkostninger for modtagerne? Hvad er kommunens målsætning for ydelsen? Den person, der leverer ydelsen, skal uanset ansættelsesforhold være bekendt med kommunens gældende kvalitetsstandard og med den konkrete afgørelse i forhold til borgeren. Hjælp til praktisk hjælp og støtte er gratis At den kommunale hjemmepleje eller godkendte private leverandører leverer altid leverer den tildelte ydelse indenfor den aftalte tid. At borgeren deltager aktivt i opgaveløsningen, så man opnår hjælp til selvhjælp. At opgaverne udføres af så få forskellige hjælpere som muligt. At hjælpen kun leveres når borgeren er hjemme. At hjælpen iværksættes senest 10 hverdage efter afgørelsen. Hvis der sker forskydninger i den aftalte tid på +/- 30 min. kontaktes borgeren og orienteres om, hvornår hjælpen kan forventes. Ydelsen kan ikke aflyses fra leverandørens side, men hvis der opstår forhindringer i forhold til leveringen tilbydes erstatningsydelse indenfor 5 hverdage. 28

29 Hvordan følges der op på ydelsen? Opfølgningen foretages af Myndighed og visitation i Mariagerfjord Kommune. Dialog med borger ved revisitationsbesøg eller telefonisk henvendelse. Borgerens hjælp revurderes løbende efter behov. Behov for hjælp revurderes hos nye borgere Vurdering af klagesager. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, når de arbejder i borgerens hjem. Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Medarbejderen er omfattet af tavshedspligt. Husdyr må ikke være til gene for medarbejderen ved udførelse af arbejdet. Hvordan kan man klage? Klage over afgørelsen rettes til Myndighed og Visitation i Mariagerfjord Kommune senest 4 uger efter afgørelsen. Kommunen genvurderer sagen, der videresendes til videre behandling i Ankestyrelsen, hvis kommunens afgørelse fastholdes. 29

30 30

31 Kvalitetsstandard: Indkøb Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83, 84 samt 88. Arbejdsmiljøloven. Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Hjælp til indkøb af dagligvarer Medvirke til at borgeren får de nødvendige dagligvarer. Sikre at dagligvarer bliver bestilt og leveret. Alle aktiviteter ydes som hjælp til selvhjælp. Indkøbsydelsen kan indeholde følgende del ydelser: Skrive indkøbsliste. Ringe eller faxe bestilling af varer. Efter udbringning sætte varer på plads. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Hvad er ydelsens omfang? Er der valgmuligheder m.h.t leverandør? At medarbejderen henter dagligvarer. Leverandør/medarbejder må ikke lægge penge ud for borgeren. Borgere der på grund af nedsat funktionsevne ikke selv kan udføre opgaverne. Borgere, der ikke kan blive helt eller delvis selvhjulpne efter deltagelse korterevarende målrettet rehabiliteringsforløb. Ydelsen leveres ikke, hvis der er en rask ægtefælle eller anden pårørende i husstanden. Hjælp ydes som hovedregel en gang om ugen. Hjemmeboende borgere har efter servicelovens 91 og 94 mulighed for selv at vælge at hjælpen skal leveres af Mariagerfjord Kommune at hjælpen skal leveres af privat leverandør som er godkendt af Mariagerfjord Kommune at hjælpen leveres af en privat person efter borgerens eget valg. Personen skal godkende og ansættes af Mariagerfjord Kommunen Hvem leverer ydelsen? Dagligvarer bestilles og leveres af godkendte leverandører til indkøb i Mariagerfjord Kommune, som borgeren selv vælger i forbindelse med bevilling af praktisk hjælp til indkøb. 31

32 Kompetencekrav til leverandør. Medfører ydelsen omkostninger for modtagerne? Hvad er kommunens målsætning for ydelsen? Hvordan følges der op på ydelsen? Godkendte leverandører til indkøb skal til en hver tid opfylde krav i henhold til godkendelsesmaterialet. Borgeren afholder udgifter der vedrører dagligvareindkøb. At borgeren i videst mulig omfang har mulighed for at opretholde hidtidige levestandard. At borgeren har adgang til de dagligvarer, som daglig husførelse kræver. At der er sikkerhed for, at varens kvalitet er optimal. Opfølgningen foretages af Myndighed og Visitation i Mariagerfjord Kommune. Dialog med borger ved revisitationsbesøg eller telefonisk henvendelse. Borgerens hjælp revurderes løbende efter behov. Behov for hjælp revurderes hos nye borgere Vurdering af klagesager. Hvordan kan man klage? Klage over afgørelsen rettes til Myndighed og Visitation i Mariagerfjord Kommune senest 4 uger efter afgørelsen. Kommunen genvurderer sagen, der videresendes til videre behandling i Ankestyrelsen, hvis kommunens afgørelse fastholdes. 32

33 Kvalitetsstandard: Rehabiliteringsophold Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 84, stk.2. Tilbuddet kan indeholde ydelser efter 83, 86 i lov om social service eller 140 i Sundhedsloven Kommunen kan tilbyde rehabiliteringsophold uden for hjemmet her tilbydes midlertidigt ophold med døgnbemanding. Hvad er formålet med ydelsen? At yde målrettet genoptræning og rehabilitering samt pleje og observation med henblik på: At borgere, der er svækkede af sygdomme, genvinder funktionsniveau At borgere, der har fået et funktionstab kan øge deres funktionsniveau At forbygge unødvendige indlæggelser At afdække borgerens samlede livssituation og ud fra det iværksætte en målrettet rehabiliterende indsats. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Alle sundhedsfaglige tiltag under opholdet ydes målrettet og med rehabiliterende sigte. Alle tiltag tager udgangspunkt i det individuelle formål og den handleplan, der er lagt for den enkelte borger. Aktiviteter: Træning/vedligehold af færdigheder i forbindelse med de daglige færdigheder og gøremål. Individuel træning v. terapeut ud fra handleplan Målrettet observation og pleje Inddrage samarbejdspartnere (fx egen læge) der er relevante for rehabiliteringen Fuld forplejning dvs. måltider, vask af tøj samt rengøring Visitator har bevillingskompetencen og bevilger opholdet ud fra en individuel og konkret vurdering. Sammen med visitator udfærdiges skriftlig ansøgning/aftale om rehabiliteringsophold der beskriver formål. Borgere, som i en afgrænset periode har behov for og kan profitere af rehabilitering, og hvor dette ikke er muligt i eget hjem. 33

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Rehabiliteringsforløb i BLIV

Rehabiliteringsforløb i BLIV KVALITETSSTANDARD FOR Rehabiliteringsforløb i BLIV (bedre liv i eget hjem) 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83a. Målgruppe Borgere der på grund af væsentlige følger af nedsat fysisk,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand November 2015 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2016 Godkendt i KB den 30. marts 2016 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov for hjælp, men

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Behovet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand Januar 2013 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Modtager af indsatsområderne Borgere, der har brug for hjælp, på grund af en midlertidig

Læs mere

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad.

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad. Serviceinformation 2015-16 Praktisk hjælp til voksne Rehabiliteringsforløb ved praktisk hjælp til voksne Denne information beskriver de ydelser Vordingborg Kommune kan tilbyde til praktisk hjælp efter

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen 1. Hjælpens lovgrundlag 71 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Personlig hjælp og pleje 3. Formålet med hjælpen Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes hjælpen for

Læs mere

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration Egebjerg kommune Aftale om hjemmehjælp Servicedeklaration Servicedeklaration: Hjælpen fra hjemmeplejen i Egebjerg kommune er baseret på et gensidig tillidsforhold mellem borgeren og hjemmehjælperen, og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Indhold Målsætning for hjemmeboende...1 Hvordan søger du om hjælp?...2 Hvad omfatter tilbuddene?...2 Journalføring...3 Visitationsbesøg...3

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Rudersdal kommune 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 3 Indhold... 3 Ældrepolitik... 4 Bevilling af hjælp...

Læs mere

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 1 Indhold Kvalitetsstandard Personlig hygiejne, udskillelse, ernæring 3 Kvalitetsstandard Praktiske opgaver 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Rengøring

Kvalitetsstandarder for Rengøring Bilag: Kvalitetsstandard for rengøring 2016: Kvalitetsstandarder for Rengøring Målgruppe Borgere, som er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse med rengøring på grund af nedsat fysisk eller

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 26. februar 2013 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7 Kvalitetsstandarder Bilag: G Side 1 af 7 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 Hvilken ydelse er omfattet? Praktisk hjælp Hvad er formålet med ydelsen? Hjælpen gives med det formål at

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Postadresse: Favrskov Kommune Social og Sundhed Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Indholdsfortegnelse favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 1.0

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 Indhold Indhold Forord...3 Mål og værdier Mål for ældreområdet...4 Principper for indsatsen...4 Formål med tilbuddene...4 Generel

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Rudersdal kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formålet med kvalitetsstandarderne:... 3 Mål:... 3 Indhold...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2012 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Om kvalitetsstandarder.

Om kvalitetsstandarder. KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OM KVALITETSSTANDARDER.... 3 ÆLDREOMRÅDETS ØVRIGE TILBUD.... 3 ÆLDREOMRÅDETS

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune C. RENGØRING 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83 2. Formål At medvirke til at holde borgerens hjem rent. At styrke borgerens egenomsorg og mestring af eget liv. At styrke det sundhedsfremmende

Læs mere

Kvalitetsstandard og indsatskatalog

Kvalitetsstandard og indsatskatalog Kvalitetsstandard og indsatskatalog Personlig pleje og praktisk bistand Januar 2015 Indhold Kvalitetsstandard og indsatskatalog... 4 1.1. Trænende indsats Praktiske og personlige opgaver...10 1.1.4 Måltider,

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.8 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583728. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.8 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583728. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for rengøring 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 71 lov om social service 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016

Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016 Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune D. PERSONLIG PLEJE 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83, 84, 85, 86, stk.2 samt 87. 2. Formål At styrke livskvalitet, velvære samt tryghed. At styrke borgerens egenomsorg og mestring

Læs mere

Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Vedligeholdelsestræning og genoptræning Vedligeholdelsestræning og genoptræning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 18. december 2008 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Ydelsestype (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Serviceloven

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016

Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016 Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016 Hverdagstræning og rehabilitering Personlig pleje, praktiske opgaver Træning og afløsning/aflastning Vederlagsfri fysioterapi Servicelovens 83, 83a, 84, og 86 Sundhedsloven

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Personlig pleje Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Pleje og praktisk bistand

Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2013 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Hørsholm Kommune 2013. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning

Hørsholm Kommune 2013. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning Hørsholm Kommune 2013 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Personlig pleje, praktisk bistand og træning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information... 3

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information xgenerel information x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016

Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016 Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag Lovgrundlaget for bevilling af genoptræning og vedligeholdende træning findes i lov om Social Service 86 og stk. 2.

Læs mere

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser.

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser. Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83, stk. 1 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads KVALITETSSTANDARD Praktiske opgaver - rengøring, tøjvask og indkøb 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service: 83, stk 1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Kvalitetsstandard og indsatskatalog

Kvalitetsstandard og indsatskatalog Kvalitetsstandard og indsatskatalog for personlig pleje og praktisk bistand for borgere med funktionsnedsættelser og særlige sociale problemer Januar 2013 1 Indhold Kvalitetsstandarder og indsatskatalog

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2016

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2016 Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2016 1 Indhold 1. Hvad er kvalitetsstandarder på ældreområdet?... 3 2. Mariagerfjord Kommune overordnede målsætninger for Sundhed og Ældre.... 4 3. Hvordan vurderes behovet

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Center for social og sundhed

Center for social og sundhed Center for social og sundhed Kvalitetsstandarder - Personlig pleje og praktisk hjælp, mv. Side 1 Kære alle, I Furesø kommune er du berettiget til hjælp, hvis du er handicappet, ældre eller er syg og derfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kontraktbilag B Indsatskataloger og servicedeklaration

Kontraktbilag B Indsatskataloger og servicedeklaration Kontraktbilag B Indsatskataloger og servicedeklaration Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning I nærværende kontraktbilag findes følgende

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Frederikssund Kommune prioriterer, at borgerne kan blive ved med at være selvhjulpne og aktive. Derfor skal den personlige og praktiske hjælp

Læs mere

3. Standard for rengøring

3. Standard for rengøring 3. Standard for rengøring Hvad er ydelsens lovgrundlag: 83, stk. 1-3 og 84 i lov om social service. Hvad er formålet med ydelsen: At hjælpe/støtte borgeren med henblik på vedligeholde/genvinde de ressourcer/funktioner

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere