Stk. 2: Forum: Foreningen skal VCEreet forum for diskussion af, og oplysning om, de forhold og feller problemer, som fej0beboerne star overfor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stk. 2: Forum: Foreningen skal VCEreet forum for diskussion af, og oplysning om, de forhold og feller problemer, som fej0beboerne star overfor."

Transkript

1 Stk. 1: Interesser: Foreningens formal er pa reprcesentativt grundlag at varetage fej0beboernes interesser i forhold til myndigheder og beslcegtede organisationer. Stk. 2: Forum: Foreningen skal VCEreet forum for diskussion af, og oplysning om, de forhold og feller problemer, som fej0beboerne star overfor. Stk. 4: Samfund: Foreningen skal ved en aktiv indsats s0ge at fremme aktiviteter, som g0r at Fej0 fremstar som et selvstcendigt bceredygtigt samfund. Stk. 1: Kriterier: Enhver person, som er fyldt 18 ar og iht. folkeregistret har fast bopceipa Fej0 (inden0s), eller har ejerskab af fast ejendom pa Fej0 (uden0s), kan optages som medlem af foreningen. Stk. 2: St0ttemedlemmer: Andre interesserede kan optages som st0ttemedlemmer - med taleret ved generalforsamlinger - men uden stemmeret. Stk. 5: Fuldmagt: Hvis et medlem er forhindret i fremm0de til en generalforsamling, ordincer eller ekstraordincer, kan fuldmagt benyttes. Det skal fremga, hvem der er fuldmagtsgiver, og hvem fuldmagten gives til med navns ncevnelse, adresse, dato og underskrift. Begge skal VCEremedlem af Fej0foreningen. Fuldmagten skal VCEreformanden i hcendesenest pa generalforsamlingen. Fuldmagten kan kun udnyttes pa den pagceldende generalforsamling. Stk. 1: Kontingent: Kontingentet, der fastscettes af generalforsamlingen, opkrceves f0rstkommende januar maned.

2 Stk. 1: HllJjestemyndighed: Generalforsamlingen er foreningens hlljjeste myndighed. Ordincer generalforsamling afholdes hvert ar inden 1. april. Stk. 4: Endelig indkaldelse: Bestyrelsen indkalder endelig til generelforsamling senest 1 uge f0r afholdelsen. I forbindelse hermed skal der gives orientering om indkomne forslag. Stk. 5: Forslag: Forslag, der 0nskes behandlet pa generalforsamlingen, skal vcere formanden skriftlig i hcende senest 2 uger f0r generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetcellere 3. Formandens beretning 4. Aflceggelse af regnskab 5. Fastlceggelse afkontingent 6. Indkomne forslag 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af suppleanter 9. Valg af revisor 10. Valg af revisorsuppleant 11. Eventuelt Stk. 1: Kriterier for indkaldelse: Ekstraordincer generalforsamling afholdes, satremt bestyrelsen finder det n0dvendigt, eller satremt mindst 10 medlemmer skriftligt og begrundet begcerer det overfor bestyrelsen. Stk. 2: Indkaldelse: Bestyrelsen indkalder til ekstraordincer generalforsamling med angivelse at dagsorden med mindst 2 ugers varsel. Ekstraordincer generalforsamling, pa begcering af medlemmer, skal finde sted senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begceringen. Stk. l:valg og antal: Foreningens bestyrelse bestar af 7 medlemmer. De skal primcert vcelges pa den ordincere generaltorsamling, sekundc:ert pa den ekstraordinc:ere, hvis den ordinc:ere ikke kan samle 7 medlemmer. Minimum 5 skal vc:ere inden0s.

3 Stk. 3: Konstituering: Bestyrelsen konstituerer sig selv i umiddelbar forlcengelse af generalforsamlingen med formand, ncestfotmand, kasserer, sekretc r og -sammenslutningsreprcesentant. Stk. 4: Valgperiode: merne vcelges for 2 ar ad gangen. 3 bestyrelsesmedlemmer afgar hvert ar, f(llrste gang efter foretagen lodtrcekning. Stk. 5:Tilrettel~ggelse og bemyndigelse: Bestyrelsen tilrettel~gger sit arbejde i'fcellesskab og udpeger blandt medlemmerne 2 underskriftsbemyndige, der fungerer som kontaktpersoner. Stk. 7: Suppleanter: Endvidere vcelger generalforsamlingen 2 suppleanter for bestyrelsen. Disse vcelges for 1 ar ad gangen. Bade inden(lls og uden(lls kan v~lges til suppleanter. Stk. 2: Uerholdelige debitorer: Bestyrelsen kan slette uerholdelige debitorer ved arsafslutningen i samrad med revisor. Fordringe~ afskrives kommende regnskabsar. Stk. 3: Staende udvalg: Bestyrelsen nedscetter f(lligende staende udvalg: 1) Blad-, 2) Erhvervs-, 3) Kultur-, 4) Landbrugs-, 5) Trafikudvalg. Bestyrelsen kan n(lljes med at vcelge kontaktpersoner for de enkelte omrader og derved undlade at neds~tte udvalg. Stk. 4: Udvalg ad hoc: I (Ilvrigt har bestyrelsen ret til at neds~tte andre udvalg ad hoc. Ved sit konstituerende m(llde udpeger bestyrelsen kontaktpersoner for de enkelte udvalg. Stk. 5: Kontaktpersonerne: Kontaktpersonerne udpeges norma It blandt Fej(llforeningens medlemmer. Ved udpegningen tages der scerligt hensyn til de eksisterende interessegrupper, hvis reprcesentation synes at vcere naturlig. Stk. 6: Udvalgene: Udvalgene, der norma It er radgivende for bestyrelsen, har ret til at forlange et medlems- eller borgerm(llde indkaldt. I (Ilvrigt har ethvert udvalgsmedlem, som har afvigende meninger med flertallet, ret til at orientere foreningens bestyrelse om sine synspunkter. Stk. 7: (l)-kontaktudvalget: Nar medlemmer til (Il-kontaktudvalget fra Fej(ll er udpeget af byradet, vcelger disse af deres midte en repr~sentant, som fast deltager i FejMoreningens bestyrelse som observat(llr, medmindre vedkommende i forvejen er medlem af Fej' foreningens bestyrelse. Stk. 8: (l)konomiske konsekvenser: Uden bestyrelsens godkendelse kan intet udvalg trceffe beslutninger, der har (Ilkonomiske konsekvenser for foreningen.

4 Stk. 1: Regnskabsperiode: Foreningens regnskabsar er kalenderaret. Det reviderede regnskab forelcegges til godkendelse pa den ordincere generalforsamling. Stk. 2: Revisorer og revisorsuppleant: Pa generalforsamlingen vcelges 2 revisorer og en revisorsuppleant. Revisorerne vcelges for 2 ar ad gangen, og afgar efter tur, f0rste gang efter eventuel lodtrcekning. Revisorsuppleanten vcelges hvert ar. Stk. 1: JEndringer: Eventuelle cendringer af foreningens vedtcegter kan kun ske, smremt de vedtages med mindst 2/3 af de fremm0dte og stemmeberettigede medlemmers stemmer. Stk. 1: Opl(ltsning enten pa en ordimer eller pa en ekstraordincer generalforsamling: Opl0sning af foreningen kan kun ske ved en generalforsamling, nar mindst 2/3 af de fremm0dte og stemmeberettige medlemmer, dog mindst 1/2 af samtlige stemmeberettigede, stemmer herfor, eller pa en ekstraordincer generalforsamling, der indkaldes med 4 ugers varsel, nar mindst 2/3 af de fremm0dte og stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. Stk. 2: Foreningens midler: Ved opl0sningen bestemmes der pa samme made over anvendelsen af foreningens midler. Vedtcegtscendringerne blev enstemmigt vedtaget pa den ordincere generalforsamling 10rdag den 22. marts. Er efterf01gende ajourf0rt. ~ ~cd-- ~ f1n~ Steen Scemundsen Hanne Oustrup Ncestformand l?!<~- Brian Kr0yer Jan Kofod Larsen Kasper T0gern lll~ SyL v~~~u~ Kirsten Sydendal

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DTUKlatring 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: DTUKlatring Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune 2. Formål Foreningen DTUKlatring ønsker at inspirere til og

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal 28. februar 2008 Ændret den 18. februar 2009 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal. 1

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere