Artikel til KHT nr. 1, 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikel til KHT nr. 1, 2012"

Transkript

1 Michael H. Clemmesen Mistænkelige opkøb af fast ejendom og marineagenter i Jylland. Tysk efterretningsaktivitet i Danmark op mod 1. Verdenskrig. Denne artikel er så den tredje med resultater fra det bogprojekt om de danske farvande , som blev afsluttet i maj med udgivelsen af Det lille land før Den Store Krig. Den behandler først og fremmest den efterretningsvirksomhed, som den tyske flådes Admiralstab gennemførte i Danmark op til 1. Verdenskrig som forberedelse til søkrigen mod England. Derudover følges den mistanke, som den danske generalstab havde til, at tyske køb af fast ejendom i Danmark havde militære motiver. I februar 1910 havde Generalstaben undersøgt en sag, der var dukket op i pressen. Efter den skulle en tysk professor have opkøbt de tre småøer Bastholmene i Lillebælt for st bosætte sig her for paa Stedet at ordne og katalogisere sit store Bibliotek. Staben havde kontaktet sin tillidsmand på stedet, der kunne bekræfte, at en ældre professor, Dr. Christian G. Hottinger fra Berlin, i april 1906 havde købt øerne af fyrpasseren på Baagø. Da Generalstaben logisk nok fandt den angivne anvendelse usandsynlig, havde den bedt tillidsmanden holde øje med, hvad der skete på øerne. Gennem Flådens Stab havde man i 1909 fået chefen for Fyr og Vagervæsnets damper til at se nærmere på stedet. Alle meldte, at øerne lå øde og ubebyggede hen. Nu havde professoren imidlertid taget øerne i besiddelse. Han havde tidligere bedt om mulighed for at importere til øerne uden om toldvæsnet, men havde fået afslag. Nu var han imidlertid gået i land og havde bygget en lille træhytte på pæle med materialer fra Slesvig til en anden tysker, der nu angiveligt skulle bo i hytten for at opdyrke den pågældende ø. Han var blevet observeret med kort udbredt over hyttens gulv. Hottinger havde bedt om at få post direkte fra Tyskland. Borgmesteren i Assens var overbevist om, at øerne var købt med et militært formål, at det ikke kun, som Generalstaben skrev i april, var et Udslag af en sindssyg Mands forvirrede Forestillinger. Generalstaben indstillede til ministeriet, at Told og Politimyndighederne gav tyskerne ro, så man kunne finde ud af, hvad der var de tyske øbeboeres hensigt, men samtidig ikke gav tilladelse til direkte postforbindelse. 1

2 Generalstabens kortskitse med Bastholmene mellem Årø og Baagø. Man forstår mistanken om sømilitært motiv i betragtning af beliggenheden tæt ved Højsøflådes sejlrute ud igennem Lillebælt. (Rigsarkivet) I slutningen af april meldte generalstabschefen, generalmajor A.L. Hansen, at han havde fået bestyrket sin formodning om at ejendomskøbet havde militære motiver, uden at angive af hvad. I slutningen af juli 1910 tog den nye regeringsleder og forsvarsminister, venstremanden Klaus Berntsen, sagen om spionage og lignende erhvervelse af dansk ejendom op over for Justitsministeriet. Man burde have bedre mulighed for i fredstid at opnå viden om foretagender, der ville kunne rumme en fare for den danske stat i krigstid. Af eksempler var der for det første Hottingers nævnte køb af Bastholmene, for det andet et Leipzig firmas anlæg af en skærvefabrik netop på det sted, der oprindelig var udpeget for Haarbøllebatteriet ved Grønsund (og endte med at komme til at betyde, at kystbatteriet måtte flyttes til det mindre egnede sted Borgsted, fordi skærvefabrikkens bygninger blokerede pjecernes skudfelt), og for det tredje havde et tysk firma indledt forhandling om køb af Beringgaard i umiddelbar nærhed af Avedørebatteriet, en handel, der dog blev afværget ved Generalstabens indgriben. For det fjerde var et tysk firma gået i forhandling om køb af et stenareal på Sjællands Odde og anlæg af en havn på oddens nordkyst. 2

3 Ganske vist skyldtes disse tegn på tysk foretagsomhed kun forretningsinteresser. Men der var dog utvivlsomt, at Erhvervelser som de nævnte, foretagne i Fredstid, meget vel kan blive af militær Betydning under Krig. Selv om man for tiden ikke kunne hindre sådanne grunderhvervelser, fordi man ikke havde en lov om, at udlændinge kun kunne købe dansk jord med regeringens samtykke, var det hensigtsmæssigt, at man fik tidligst muligt kendskab, så man, som ved Beringgaard kunne hindre eller begrænse virkningerne af salget. Krigsministeriet var under sine overvejelser nået til den erkendelse, at politimyndighederne ville være de bedst egnede til at erkende sådanne projekter, og hvis Justitsministeriet var enig, ville man bede om, at de lokale politifolk ( retsbetjente ) ved erkendelse af projekterne orienterede Generalstaben. Hvis man ikke kunne acceptere den direkte meldingsvirksomhed, ville man bede om, at betjentene orienterede Justitsministeriet, der så kunne meddele sagen til Krigsministeriet. Justitsministeriet meddelte i august, at man var klar til at udsende fortroligt cirkulære, der pålagde retsbetjentene at give meddelelse om personer, der ved deres Færd give Anledning til at tro, at de virke i Spionøjemed, om Foretagender, der maa antages at kunne blive skadelige for Landet under Krig m.m. Men meldingsvirksomheden ville gå via Justitsministeriet. Krigsministeriet orienterede Generalstaben om Justitsministeriets beslutning og bad samtidig om en redegørelse for, hvilke oplysninger man ønskede fra politiet. Generalstaben svarede i november Man ønskede oplysning om personer af fremmed nationalitet, som tog fast ophold eller tit besøgte en politikreds, men hvis adfærd ikke passede med det opgivne eller almindeligt kendte. Meddelelsen skulle angive navn, livsstilling og seneste opholdssted, hjemsted, opholdets varighed og hensigten med opholdet. For det andet ønskede man meddelelse om handlinger af fremmede eller danskere, som kunne tænkes at gavne en fremmed magt eller kompromittere dansk neutralitet. Herunder tænktes ikke mindst på undersøgelse eller fotografering af fæstningsværker, jernbanebroer, dæmninger eller lignende, fotografering af steder egnede som navigationshjælp samt udlægning af sejlmærker eller bøjer. Endelig ønskede man oplysning om ethvert forsøg på fra fremmedes side direkte eller indirekte at erhverve rådighed over dansk territorium, idet der med rådighed skulle forstås ejendomsret, brugsret, servitutpålæg eller lignende. Enhver stats eller kommunal myndighed, der fik kendskab til sagen, skulle straks rapportere. Om muligt skulle handlen bremses. Stabens ønsker blev videresent til Justitsministeriet i januar 1911, redigeret og udvidet. Det første punkt omfattede handlinger af danskere og udlændinge, der kunne skade dansk forsvar eller kompromittere neutraliteten. Andet punkt omhandlede udlændinges forsøg på at købe dansk ejendom. Et tredje punkt omhandlede beskæftigelse af udlændinge i stillinger, hvor deres virksomhed kunne give anledning til fare under særlige Forhold. Det fjerde punkt omhandlede fremmedes mistænkelige opførsel inden for politikredsen. I december 1910 havde Generalstaben rykket for en afklaring. En fotograf, der angav at komme fra København, havde i eftersommeren fotograferet prospekter i Assens, herunder kirketårnet, der var navigationsmærke for sejlads i Lillebælt på højde med Bastholmene. Da man søgte at finde ham, fik man at vide, at intet københavnsk firma ville sende folk til provinsen for at tage fotografier til prospektkort. På grund af den manglende instruks til det lokale politi havde det taget al for lang tid for meldingen at nå Generalstaben. 1 Som krigsminister Berntsen havde skrevet, var der kun et af de tyske grunderhvervelsesprojekter, der var fanget i tide. I midten af juli 1911 bekræftede Generalstaben, at et Kiel firma i slutningen af juni 1910 havde erhvervet brugsretten til stenlejerne på Sjællands Odde i 20 år. For at undersøge mulighederne på stedet havde den nye efterretningssektionschef, kaptajn Erik With, derefter besøgt Odden og noteret sig, at firmaet på østsiden af halvøen havde anlagt en skærvefabrik og en mindre havn med et bassin på ca. 80 3

4 gange 80 meter mellem to moler. Dybden var godt fire meter. I havnen lå ved besøget fem store flodpramme fra Hamborg og en slæbebåd. Molerne var i løbet af vinteren tre gange blevet ødelagt under storm, men var hver gang blevet retableret i en mere robust form. With konstaterede, at stedet kunne anvendes som torpedobådshavn, og at en mindre hærstyrke støttet af en flåde let kunne etablere et stærkt forsvar på tværs af halvøen. Generalstaben havde en begrundet mistanke om, at der bag erhvervelsen lå tyske maritime interesser. Man burde snarest sætte stedet under stadig observation og forberede blokering af havnen ved sænkning af stenlastede pramme eller tilsvarende. Skitsen af den mulige tyske torpedobådshavn på Sjællands Odde fra Erik Withs besøg i juli (Rigsarkivet) Ved et rent tilfælde fik efterretningstjenesten et gennembrud midt under Marokkokrisen i efteråret En Max Samberg på Fanø var afgået ved døden, og postvæsnet i Nordby havde afleveret et brev til ham til den lokale skifteret. Samberg var tyskfødt, havde boet i den store villa Vineta ved øens Vesterhavsbad og havde ernæret sig som fiskehandler i Esbjerg. Brevet var dateret 26. september 1911, dvs. under krisens kulminationsperiode, og var fra kaptajnløjtnant Jacobi i den tyske marines admiralstab, der åbenbart ikke vidste, at adressaten var død. By, Herreds og Birkekontoret i Esbjerg fandt korrekt, at Brevet formentlig vil være af Interesse for det danske Forsvarsvæsen og havde derfor 9. oktober sendt det til Krigsministeriet. Jacobi skrev, at han var bange for, at hans foregående brev fra 16. august ikke var nået frem, da han intet havde hørt fra Samberg. Da han selv skulle skifte til ny stilling, bad han om, at en kvittering blev sendt til afløseren, kaptajnløjtnant von Tryszka. Jacobi håbede i brevets slutning, at den forbindelse, der året før var blevet etableret, kunne udbygges i den tyske marines interesse. Efter omtalen i Fanø Ugeblad 20. maj 1911 ved Sambergs død to dage tidligere var fiskehandleren født i Leipzig og havde boet ca. ti år på øen. Han var 52 år, da han døde efter lang Tids haabløs Sygdom. Dvs. at tyskerne havde rekrutteret en kræft eller tuberkulosesyg mand. Han efterlod sig kone og fem små og et ældre barn. Han havde tidligere været meget velhavende, men havde i de senere år meget at kæmpe med af forskellig Art. Dvs., at han kan have haft økonomiske motiver til at lade sig rekruttere. Den tyske efterretningsofficer var Paul Jacobi, der som orlogskaptajn og torpedobådshalvflotillechef omkom i Nordsøen i december 12. februar 1915, da hans nye båd V 25 ramte en mine. Han havde under sin toårige tjeneste i Admiralstaben fra 1909 været betroet ansvarsfulde særopgaver. Hans stabstjeneste 4

5 sluttede i oktober 1911, måneden efter brevet til den døde Samberg, da han fik kommandoen over 8. Torpedobådshalvflotille. (Marine Rundschau 8/1937) Den uheldige tyske efterretningsofficer, Paul Jacobi, der rekrutterede Max Samberg. 12. oktober eftersendte lokalforvaltningskontoret i Esbjerg Jacobis tidligere brev fra 16. august, der var endt i Sambergs sager, før skifteretten var nedsat. Her beklagede tyskeren, at han ikke selv havde mulighed for at komme til Fanø. Fiskehandleren kunne sende meldinger til adresser i Berlin, København eller Bruxelles som handelstelegrammer, hvor han efter adressen anvendte tysk, dansk eller fransk. Jacobi ville være taknemmelig, hvis danskeren ville hjælpe med forberedelserne til en eventuel krig, og han bad om en underskrift på den vedlagte kontrakt, hvor Samberg forpligtede sig til at hjælpe i en krigs eller spændingsperiode, hvor Tysklands modstander var en anden magt end Danmark. Det var dette første brev fra Jacobi til den døde Samberg, der må betragtes som et gennembrud for dansk kontraefterretningsvirksomhed. Fiskehandleren havde to opgaver. For det første skulle han rapportere om krigsskibe i Esbjerg Havn eller på reden. For det andet skulle han være parat til at indkvartere en agent 5

6 udsendt af Admiralstaben. Samberg ville få sine udgifter refunderet og fra det øjeblik, han rapporterede, en månedlig sum på 500 Mark. Han forpligtede sig til at holde sagen hemmelig og beskytte den udleverede kode. Den skulle ligge i en kuvert med en påtegning, der sikrede, at den ved Sambergs død blev sendt til Berlin. Koden gav mulighed for at melde ankomst til og afgang fra Esbjerg af antallet af engelske slagskibe, større krydsere, mindre krydsere, torpedobåde, undervandsbåde, troppetransportskibe og kuldampere samt landsætningen af engelske tropper eller ankomsten af danske tropper. Det kan efter dette fund ikke undre, at både flåden og den kommanderende general i Jylland havde fokus på muligheden af en neutralitetskrænkelse i Esbjerg. 20. oktober 1911 anmodede Forsvarsministeren efter anmodning fra Generalstaben dagen før Generaldirektoratet om at stoppe alle breve til Sambergs returpostadresse, S.W.11. Königgrätzerstrasse 70, i Berlin, så man hurtigt kunne kontrollere indholdet før videresendelse og derved kortlægge Admiralstabens efterretningsnet i Danmark. Det skulle ske på en sådan måde, at det ikke kunne erkendes. Man kunne derigennem faa yderligere Oplysninger, der i en højspændt udenrigspolitisk Periode kan bidrage til Skønnet over den Krigsfare, som den øjeblikkelige Situation rummer. I sin skrivelse til ministeriet fra 19. oktober havde staben understreget, at ankomsten af professionelle tyske efterretningsfolk hos de danske agenter ville give et værdifuldt Fingerpeg om Tysklands syn på krigsrisikoen. Berntsen meddelte til postchefen, at Generalstaben ville tage direkte kontakt angående det praktiske arrangement af samarbejdet. 2 De agenter, som den tyske marine ville sende til Danmark i krise og krig, skulle ikke just bo ydmygt. Her Sambergs Villa Vineta ved Fanøbadet, som man havde udset som bolig for Esbjergagenten. (Sognearkiverne på Fanø. Nordby Arkivet) At den tyske marine fortsatte arbejdet med at forberede sin efterretningsdækning af Danmark fremgår af et dokument, som Generalstaben fik fat i eftersommeren 1918, og som 7. september det år blev sendt til Udenrigsministeriet i oversat version. På grund af den ødelæggelse af efterretningsarkivalier, der fandt sted i april 1940, er det ikke muligt at rekonstruere, hvornår og hvordan man fik fat i instruksen for Efterretningsmand 271 i Skagen. Det er uklart, om det som ved Fanøagenten var et tilfældigt held, eller om det var et resultat af det samarbejde med Postvæsnet, der var indledt syv år tidligere. I modsætning til 6

7 1911 dokumentet var dette bestemt for en udsendt tysk agent en af dem som Samberg ved aftale skulle forpligtes til at indkvartere i sin villa på Fanø. Instruksen omfattede en generel del trykt i 1914 og en specifik instruktion for agentens virksomhed i Skagen. Den generelle del var reelt et lille reglement, der fastlagde krigsefterretningsvæsnets formål og omfang, listede efterretningsmidler, prioriterede efterretninger Umiddelbart inden Mobiliseringen dvs. at agenten om muligt skulle udsendes før krigsudbrud og Under Krig. Det behandlede, hvorledes efterretninger blev videresendt, og hvorledes man kunne kommunikere direkte med den tyske flåde, hvordan tjenesten skulle forberedes og den rådige udrustning anvendes. Det behandlede hemmeligholdelse, pengeanvendelse, lønning, udkast til generel kode og et skema for efterretningsmandens protokol over aktiviteter. Instruksen understregede, at efterretningsmanden skulle søge oplysninger i åbne kilder, men det var kun hans forstand og handlekraft, der satte grænser for, hvilke andre muligheder han anvendte for at løse opgaven på udsendelsesstedet. I havne skulle han tage kontakt med skibsbesætninger og lodser. Fiskerbaade og Jagter under neutralt Flag kunne eventuelt yde værdifulde Tjenester i Efterretningsøjemed. Agenten skulle selv tilpasse den eksempelvise kode, så den passede til hans behov. Listen over de emner, der skulle dækkes før og under krig, var bred og detaljeret. Der var fastlagt flagsignaler, der kunne anvendes over for tyske flådefartøjer, hvis agenten ønskede at komme om bord og rapportere. Agenten skulle allerede i fredstid sætte sig ind i de lokale forhold, så han var forberedt til sin virksomhed. Omkostninger ville blive dækket af Admiralstaben. Agenten var forsynet med dækadresser for meldinger sendt med både brev og telegram. Den eksempelvise kode var knyttet til behovet for at rapportere maritime forhold, såsom Linieskibe ligger sejlklar paa Rheden, dvs. at den var af samme karakter som Sambergs kode. I den specielle instruks for agenten i Skagen gjorde man klart, at han altid kunne få ophold på hotel, herunder på Folders Hotel, (dvs. Foldens, nuværende Clausens Hotel). Han kunne også skaffe sig en privat lejlighed. Dæknavn og adresse skulle sendes til Samlingscentralen i København. Derefter gennemgik instruksen muligheden for at kunne telegrafere og telefonere samt for at rejse til og fra byen. Agenten skulle skaffe sig efterretninger fra bosiddende pålidelige tyskere, fandtes ikke i 1913, og andre personer. Man havde i sommeren 1913 forgæves forsøgt at få fyrmesteren, hans assistent, havnemesteren og begge havnefogeder til at lave aftale om at melde navnene på sydgående fartøjer. Dette skyldtes, at det ved nye regler var fastlagt, at sådanne meldinger kun måtte gives til egen foresat (dette var sandsynligvis et resultat af den russiske efterretningsindsats et par år tidligere). Man havde dog fundet en 53 årig (navnet ikke medtaget i afskriften), som syntes troværdig, pålidelig og stedkendt med forbindelse til fiskere. Han ville rimeligvis kunde lade sig hverve til at give Meddelelser til Aviser. Han ejede også en søgående motorbåd, som man kunne leje eller købe. Fordelen ved at leje var at man gjorde danskeren økonomisk afhængig. I en spændingsperiode kunne den tyske flåde hjælpe med efterretningsfartøjer. Ud over til København kunne man sende efterretninger til dækadresse i Kiel. Det skulle ske ved Efterretninger, der er af ganske særlig Vigtighed for Forsvaret af Kieler Bugt og hvis hurtige Videresendelse synes absolut paatvingende, som f.eks. Større fjendtlige Stridskræfters Passage, hvormed man vil kunne vente Angreb paa Befæstningerne ved Kiel. Agentens dæknavne var Skanderup eller Schwensen, som skulle anvendes, hvis der ellers ville være tvivl om afsenderen. De andre efterretningsmænd i de danske farvande ud over centralen i København fandtes ved Storebælt, i Göteborg og i Helsingborg. Kontakt skulle dog søges gennem København. 3 7

8 Det var således og meget naturligt ikke kun briterne og deres agent Walter Christmas, der som nævnt i den tidligere artikel interesserede sig for Skagen. Her Foldens Hotel, som de så ud i den periode. (skagensiden.dk) De mistænkelige tyske ejendomskøb fortsatte også i månederne op til krigen. 6. marts 1914 skrev statspolitibetjenten i Viborg om en sag. Her havde køberen Hans Dall angiveligt tidligere indtaget en overordnet Stilling i Berlin Politietat, men var nu pensioneret. Der var her tale om et betydeligt køb af hedearealer i Frederiks Sogn ved Viborg. Den jysk fynske hærstyrke havde nu hovedkvarter i byen. Ved politiundersøgelsen fandt man ud af, at Dalls søn var hærofficer, og at han selv nu ernærede sig som kødleverandør til den tyske hær. Dall ville angiveligt anvende de ca tønder land til rensdyr, men statspolitiet og hans kilde fandt det bl.a. mistænkeligt, at han ikke syntes interesseret i, om dette var muligt. Sagen endte som altid med, at politiets rapport blev sendt til Generalstaben. 4 1 RA. Krigsministeriet. 5. Kontor. Skrivelser. Efterretningsvæsen Pk. 50. Generalstaben. Fortroligt. F. Nr. 57 af til Krigsministeriet. Generalstabens taktiske Afdeling. Fortroligt. F. Nr. 48 af til Generalstaben, Efterretnings og Brevduevæsen. Generalstaben. Fortroligt til Krigsministeriet med bilag Forslag til Mobiliseringskundgørelse. Generalstabens Taktiske Afdeling. Fortroligt. F. Nr. 100 af til Generalstaben. Beretning om Arbejdet i Efterretningssektionen i Generalstaben. Fortroligt. F. Nr. 334 af til Krigsministeriet. 2 RA. Krigsministeriet. 5. Kontor. Skrivelser. Efterretningsvæsen Pk. 50. Generalstaben. Fortroligt. F Nr. 513 af til Krigsministeriet. Generalstaben. Fortroligt. F, Nr. 521 af til Krigsministeriet, med Oversigt over den civile Efterretningstjenestes Ordning og Strængt fortroligt. ad) det udenlandske Efterretningsvæsen. By Herreds og Birkekontoret, Esbjerg. Fortroligt! af til Forsvarsministeren, Kjøbenhavn. Med Jacobi Kapitänleutnant im Admiralstabe der Marine Vertraulich! Berlin af By Herreds og Birkekontoret, Esbjerg. Fortroligt! af til Forsvarsministeren, Kjøbenhavn. Med Berlin, den 16. August Königgrätzerstrasse 70. Vertraulich! Geerther Herr Samborg! med Verabredung mit Herrn Samborg in Esbjerg og Kode für Esbjerg. Generalstaben. Fortroligt. F. Nr. 569 af til Krigsministeriet. Krigsministeriet. Fortroligt. M af til Generalpostdirektoratet. Sognearkiverne på Fanø, Nordby Arkivet. Fanø Ugeblad Korvettenkapitän Paul Jacobi und seinen Männern zum Gedächtnis. I: Marine=Rundschau, August

9 3 RA. Håndskriftssamlingen, XVI, Proveniensordnet kopisamling: 203. Militärarchiv Freiburg. Pk. 91, læg 8. Kaiserlich Deutsche Gesandtschaft. Bericht Nr.114. Ganz geheim! Durch Kurier af til Reichskanzler Herrn Graf von Hertling. Udenrigsministeriet.Gruppeordnede sager. Pk Læg 13 D. 27A Organisation af Generalstabens udenlandske Efterretningstjeneste. Royal Danish Consulate. Newcastle O.P. CM Nr. 10. Reg. Nr. 118 af til Udenrigsministeriet. (Udenrigsministeriet) Fortroligt af til Krigsministeriet. Krigsministeriet. Fortroligt. M3634 af til Udenrigsministeriet. Kgl. Dansk Konsulat. Göteborg. No. 164 af til Det Kgl. Udenrigsministerium. Opbringelsen af Handelsfartöjer i Kattegat og Skagerrak. Udenrigsministeriet til den Kgl. Konsul i Göteborg Opbringelse af Handelsfartøjer i Kattegat og Skagerrak af 6. juli Generalstaben Sektion C håndskrevet notits E. Nr. 146 af til UM Om tysk Spionage. Direktiv for tyske udsendte Tillidsmænd. Generalstaben Sektion C. Strængt Fortroligt Nr. 2. Hemmeligt. Tillidssag. Direktiv for Efterretningsmænd udsendt fra Tysklands Krigsefterretningsvæsen. Berlin. Trykt i Marinens Admiralstab Anden Del. Strengt fortroligt. Særudgave for Skagen (Efterretningsmand Nr. 271). Fortroligt 2. Generalkommando. Detachementer, Esbjerg Pk. K1. Generalkommando. Strængt fortroligt Tilintetgøres, af til Detachementet mod Esbjerg. Holten Frederik Castenschiolds privatarkiv. Dagbog , optegnelse Gørtz Privatarkiv: Breve fra GL Tuxen. Brev af (fra Skive) og KB. Ny Kgl. Samling 5082, 4o. August Tuxens Brevsamling. II. Breve fra fremmede. 4. Fra J.V. Gørtz. Læg Brev af 3 2 og RA. Statspolitiet. Fortrolige meddelelser Pk. 1. Aalborg Birk og Fleskum Herred. Rapport af V. Woll. Herredsfuldmægtig. Kolding Herreds Kontor af af Wilh. Nielsen. Byfogeden i Assens af til Chefen for Statspolitiet, København, med C. Rasmussens Rapport af til Assens Politikammer. Statspolitiet i Viborg. Rapport af af S. Fuhr. Statspolitibetjent. 9

men jeg var ikke i stand til at trække forbindelsen fra disse til overvejelser og beslutning december 1914 til august 1915

men jeg var ikke i stand til at trække forbindelsen fra disse til overvejelser og beslutning december 1914 til august 1915 Jeg har nu i et antal år beskæftiget mig med Tunestillingens baggrund. Det skete først rimeligt grundigt under forarbejdet til behandlingen af værnene under 1. Verdenskrig i den lille bog The Danish Armed

Læs mere

Artikel til KHT nr. 3, 2011: Deadline 3/10 2011

Artikel til KHT nr. 3, 2011: Deadline 3/10 2011 Michael H. Clemmesen Brevduer og fyrtårnsbesøg. Russisk efterretningsaktivitet og interesse i Danmark op mod 1. Verdenskrig. Denne artikel er den første af tre, som Ole Haaber opfordrede mig til at skrive,

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2015 Kontor: Sikkerheds-

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0286 Klageren: Indklagede: XX på vegne af ægtefællen YY 6000 Kolding Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder Når du har fundet en person i lægdsrullerne, så kan det være en fordel at se hvad der er muligt at finde i Retsbetjentens arkiv under Afd. M. Udskrivningsvæsen Her er det muligt at finde flere oplysninger,

Læs mere

Det lille land før den store krig

Det lille land før den store krig Det lille land før den store krig Michael H. Clemmesen Det lille land før den store krig De danske farvande, stormagtsstrategier, efterretninger og forsvarsforberedelser omkring kriserne 1911 13 Syddansk

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Taxaregning på 471 kr. som følge af at bussen ikke kom.

Taxaregning på 471 kr. som følge af at bussen ikke kom. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0427 Klageren: XX på vegne YY 5500 Middelfart Indklagede: Nordjyllands Trafikselskab (NT) CVRnummer: 30015940 Klagen vedrører: Taxaregning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse.

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse. Fra: Micella Caisgaard caisgaard@live.dk Emne: FW: SV: vedr sag omkring skimmelsvamp i ny erhvervet andelsbolig Dato: 15. jul. 2015 kl. 01.57 Til: Rita vinter eyesofshiva@icloud.com To: eyesofshiva@icloud.com

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS)

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) Søfartsstyrelsen, 27. november 2007 Alle skibe omfattet af ISPS koden skal udstyres med et sikringsalarmsystem efter nærmere

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande Side 1 af 5 CIS nr 9059 af 18/03/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-03-2011 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Cirkulæreskrivelse om fair behandling

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947. 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1

28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947. 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1 28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1 Den 27/8 1943 kom Best tilbage fra førerhovedkvarteret, hvortil han havde været kaldt. Kpt. 2 hentede

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0011 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Dubai. 30.10.-7.11.09 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.236 kr. Afvist i Kastrup lufthavn pga.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/1

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/1 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/1 Bidragyderne Margit Bech Larsen Mag.art. i historie fra Københavns Universitet 2010, museumsinspektør og nu ph.d.-stipendiat. Før ansættelsen

Læs mere

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Indkaldte: Erik Skov Rasmussen (ESR), Michael Roed (MR), Kurt Sjøgreen (KS), Benny Stisen (BS), Preben Bjørn Madsen

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Ledelse er ikke raketvidenskab!

Ledelse er ikke raketvidenskab! Ledelse er ikke raketvidenskab! Dav! Militære ledelsesprincipper kan anvendes overalt i det civile. Side 1 Indhold. Ledelse er ikke raketvidenskab! PRÆSENTATION. MOTIVATION. INDIVIDET OG GRUPPEN. LEDERENS

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse Beboerinformation Måløv Park december 2003 Affald ved varmemesterkontoret I sidste beboerinformation meldte afd.best. ud at der ikke må hensættes affald på den lille plads ved varmemesterkontoret. Ejendomsfunktionærer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Indhenter i FE. Jobbet. Ansøgeren

Indhenter i FE. Jobbet. Ansøgeren Indhenter i FE FE har gennem tiden fået en del forespørgsler om jobbet som indhenter, især når vi har annonceret efter nye indhentere i dagspressen og her på hjemmesiden. Her kan du læse nærmere om arbejdet

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 7. maj 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 110-120 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 110 188 116 103

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere