Artikel til KHT nr. 1, 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikel til KHT nr. 1, 2012"

Transkript

1 Michael H. Clemmesen Mistænkelige opkøb af fast ejendom og marineagenter i Jylland. Tysk efterretningsaktivitet i Danmark op mod 1. Verdenskrig. Denne artikel er så den tredje med resultater fra det bogprojekt om de danske farvande , som blev afsluttet i maj med udgivelsen af Det lille land før Den Store Krig. Den behandler først og fremmest den efterretningsvirksomhed, som den tyske flådes Admiralstab gennemførte i Danmark op til 1. Verdenskrig som forberedelse til søkrigen mod England. Derudover følges den mistanke, som den danske generalstab havde til, at tyske køb af fast ejendom i Danmark havde militære motiver. I februar 1910 havde Generalstaben undersøgt en sag, der var dukket op i pressen. Efter den skulle en tysk professor have opkøbt de tre småøer Bastholmene i Lillebælt for st bosætte sig her for paa Stedet at ordne og katalogisere sit store Bibliotek. Staben havde kontaktet sin tillidsmand på stedet, der kunne bekræfte, at en ældre professor, Dr. Christian G. Hottinger fra Berlin, i april 1906 havde købt øerne af fyrpasseren på Baagø. Da Generalstaben logisk nok fandt den angivne anvendelse usandsynlig, havde den bedt tillidsmanden holde øje med, hvad der skete på øerne. Gennem Flådens Stab havde man i 1909 fået chefen for Fyr og Vagervæsnets damper til at se nærmere på stedet. Alle meldte, at øerne lå øde og ubebyggede hen. Nu havde professoren imidlertid taget øerne i besiddelse. Han havde tidligere bedt om mulighed for at importere til øerne uden om toldvæsnet, men havde fået afslag. Nu var han imidlertid gået i land og havde bygget en lille træhytte på pæle med materialer fra Slesvig til en anden tysker, der nu angiveligt skulle bo i hytten for at opdyrke den pågældende ø. Han var blevet observeret med kort udbredt over hyttens gulv. Hottinger havde bedt om at få post direkte fra Tyskland. Borgmesteren i Assens var overbevist om, at øerne var købt med et militært formål, at det ikke kun, som Generalstaben skrev i april, var et Udslag af en sindssyg Mands forvirrede Forestillinger. Generalstaben indstillede til ministeriet, at Told og Politimyndighederne gav tyskerne ro, så man kunne finde ud af, hvad der var de tyske øbeboeres hensigt, men samtidig ikke gav tilladelse til direkte postforbindelse. 1

2 Generalstabens kortskitse med Bastholmene mellem Årø og Baagø. Man forstår mistanken om sømilitært motiv i betragtning af beliggenheden tæt ved Højsøflådes sejlrute ud igennem Lillebælt. (Rigsarkivet) I slutningen af april meldte generalstabschefen, generalmajor A.L. Hansen, at han havde fået bestyrket sin formodning om at ejendomskøbet havde militære motiver, uden at angive af hvad. I slutningen af juli 1910 tog den nye regeringsleder og forsvarsminister, venstremanden Klaus Berntsen, sagen om spionage og lignende erhvervelse af dansk ejendom op over for Justitsministeriet. Man burde have bedre mulighed for i fredstid at opnå viden om foretagender, der ville kunne rumme en fare for den danske stat i krigstid. Af eksempler var der for det første Hottingers nævnte køb af Bastholmene, for det andet et Leipzig firmas anlæg af en skærvefabrik netop på det sted, der oprindelig var udpeget for Haarbøllebatteriet ved Grønsund (og endte med at komme til at betyde, at kystbatteriet måtte flyttes til det mindre egnede sted Borgsted, fordi skærvefabrikkens bygninger blokerede pjecernes skudfelt), og for det tredje havde et tysk firma indledt forhandling om køb af Beringgaard i umiddelbar nærhed af Avedørebatteriet, en handel, der dog blev afværget ved Generalstabens indgriben. For det fjerde var et tysk firma gået i forhandling om køb af et stenareal på Sjællands Odde og anlæg af en havn på oddens nordkyst. 2

3 Ganske vist skyldtes disse tegn på tysk foretagsomhed kun forretningsinteresser. Men der var dog utvivlsomt, at Erhvervelser som de nævnte, foretagne i Fredstid, meget vel kan blive af militær Betydning under Krig. Selv om man for tiden ikke kunne hindre sådanne grunderhvervelser, fordi man ikke havde en lov om, at udlændinge kun kunne købe dansk jord med regeringens samtykke, var det hensigtsmæssigt, at man fik tidligst muligt kendskab, så man, som ved Beringgaard kunne hindre eller begrænse virkningerne af salget. Krigsministeriet var under sine overvejelser nået til den erkendelse, at politimyndighederne ville være de bedst egnede til at erkende sådanne projekter, og hvis Justitsministeriet var enig, ville man bede om, at de lokale politifolk ( retsbetjente ) ved erkendelse af projekterne orienterede Generalstaben. Hvis man ikke kunne acceptere den direkte meldingsvirksomhed, ville man bede om, at betjentene orienterede Justitsministeriet, der så kunne meddele sagen til Krigsministeriet. Justitsministeriet meddelte i august, at man var klar til at udsende fortroligt cirkulære, der pålagde retsbetjentene at give meddelelse om personer, der ved deres Færd give Anledning til at tro, at de virke i Spionøjemed, om Foretagender, der maa antages at kunne blive skadelige for Landet under Krig m.m. Men meldingsvirksomheden ville gå via Justitsministeriet. Krigsministeriet orienterede Generalstaben om Justitsministeriets beslutning og bad samtidig om en redegørelse for, hvilke oplysninger man ønskede fra politiet. Generalstaben svarede i november Man ønskede oplysning om personer af fremmed nationalitet, som tog fast ophold eller tit besøgte en politikreds, men hvis adfærd ikke passede med det opgivne eller almindeligt kendte. Meddelelsen skulle angive navn, livsstilling og seneste opholdssted, hjemsted, opholdets varighed og hensigten med opholdet. For det andet ønskede man meddelelse om handlinger af fremmede eller danskere, som kunne tænkes at gavne en fremmed magt eller kompromittere dansk neutralitet. Herunder tænktes ikke mindst på undersøgelse eller fotografering af fæstningsværker, jernbanebroer, dæmninger eller lignende, fotografering af steder egnede som navigationshjælp samt udlægning af sejlmærker eller bøjer. Endelig ønskede man oplysning om ethvert forsøg på fra fremmedes side direkte eller indirekte at erhverve rådighed over dansk territorium, idet der med rådighed skulle forstås ejendomsret, brugsret, servitutpålæg eller lignende. Enhver stats eller kommunal myndighed, der fik kendskab til sagen, skulle straks rapportere. Om muligt skulle handlen bremses. Stabens ønsker blev videresent til Justitsministeriet i januar 1911, redigeret og udvidet. Det første punkt omfattede handlinger af danskere og udlændinge, der kunne skade dansk forsvar eller kompromittere neutraliteten. Andet punkt omhandlede udlændinges forsøg på at købe dansk ejendom. Et tredje punkt omhandlede beskæftigelse af udlændinge i stillinger, hvor deres virksomhed kunne give anledning til fare under særlige Forhold. Det fjerde punkt omhandlede fremmedes mistænkelige opførsel inden for politikredsen. I december 1910 havde Generalstaben rykket for en afklaring. En fotograf, der angav at komme fra København, havde i eftersommeren fotograferet prospekter i Assens, herunder kirketårnet, der var navigationsmærke for sejlads i Lillebælt på højde med Bastholmene. Da man søgte at finde ham, fik man at vide, at intet københavnsk firma ville sende folk til provinsen for at tage fotografier til prospektkort. På grund af den manglende instruks til det lokale politi havde det taget al for lang tid for meldingen at nå Generalstaben. 1 Som krigsminister Berntsen havde skrevet, var der kun et af de tyske grunderhvervelsesprojekter, der var fanget i tide. I midten af juli 1911 bekræftede Generalstaben, at et Kiel firma i slutningen af juni 1910 havde erhvervet brugsretten til stenlejerne på Sjællands Odde i 20 år. For at undersøge mulighederne på stedet havde den nye efterretningssektionschef, kaptajn Erik With, derefter besøgt Odden og noteret sig, at firmaet på østsiden af halvøen havde anlagt en skærvefabrik og en mindre havn med et bassin på ca. 80 3

4 gange 80 meter mellem to moler. Dybden var godt fire meter. I havnen lå ved besøget fem store flodpramme fra Hamborg og en slæbebåd. Molerne var i løbet af vinteren tre gange blevet ødelagt under storm, men var hver gang blevet retableret i en mere robust form. With konstaterede, at stedet kunne anvendes som torpedobådshavn, og at en mindre hærstyrke støttet af en flåde let kunne etablere et stærkt forsvar på tværs af halvøen. Generalstaben havde en begrundet mistanke om, at der bag erhvervelsen lå tyske maritime interesser. Man burde snarest sætte stedet under stadig observation og forberede blokering af havnen ved sænkning af stenlastede pramme eller tilsvarende. Skitsen af den mulige tyske torpedobådshavn på Sjællands Odde fra Erik Withs besøg i juli (Rigsarkivet) Ved et rent tilfælde fik efterretningstjenesten et gennembrud midt under Marokkokrisen i efteråret En Max Samberg på Fanø var afgået ved døden, og postvæsnet i Nordby havde afleveret et brev til ham til den lokale skifteret. Samberg var tyskfødt, havde boet i den store villa Vineta ved øens Vesterhavsbad og havde ernæret sig som fiskehandler i Esbjerg. Brevet var dateret 26. september 1911, dvs. under krisens kulminationsperiode, og var fra kaptajnløjtnant Jacobi i den tyske marines admiralstab, der åbenbart ikke vidste, at adressaten var død. By, Herreds og Birkekontoret i Esbjerg fandt korrekt, at Brevet formentlig vil være af Interesse for det danske Forsvarsvæsen og havde derfor 9. oktober sendt det til Krigsministeriet. Jacobi skrev, at han var bange for, at hans foregående brev fra 16. august ikke var nået frem, da han intet havde hørt fra Samberg. Da han selv skulle skifte til ny stilling, bad han om, at en kvittering blev sendt til afløseren, kaptajnløjtnant von Tryszka. Jacobi håbede i brevets slutning, at den forbindelse, der året før var blevet etableret, kunne udbygges i den tyske marines interesse. Efter omtalen i Fanø Ugeblad 20. maj 1911 ved Sambergs død to dage tidligere var fiskehandleren født i Leipzig og havde boet ca. ti år på øen. Han var 52 år, da han døde efter lang Tids haabløs Sygdom. Dvs. at tyskerne havde rekrutteret en kræft eller tuberkulosesyg mand. Han efterlod sig kone og fem små og et ældre barn. Han havde tidligere været meget velhavende, men havde i de senere år meget at kæmpe med af forskellig Art. Dvs., at han kan have haft økonomiske motiver til at lade sig rekruttere. Den tyske efterretningsofficer var Paul Jacobi, der som orlogskaptajn og torpedobådshalvflotillechef omkom i Nordsøen i december 12. februar 1915, da hans nye båd V 25 ramte en mine. Han havde under sin toårige tjeneste i Admiralstaben fra 1909 været betroet ansvarsfulde særopgaver. Hans stabstjeneste 4

5 sluttede i oktober 1911, måneden efter brevet til den døde Samberg, da han fik kommandoen over 8. Torpedobådshalvflotille. (Marine Rundschau 8/1937) Den uheldige tyske efterretningsofficer, Paul Jacobi, der rekrutterede Max Samberg. 12. oktober eftersendte lokalforvaltningskontoret i Esbjerg Jacobis tidligere brev fra 16. august, der var endt i Sambergs sager, før skifteretten var nedsat. Her beklagede tyskeren, at han ikke selv havde mulighed for at komme til Fanø. Fiskehandleren kunne sende meldinger til adresser i Berlin, København eller Bruxelles som handelstelegrammer, hvor han efter adressen anvendte tysk, dansk eller fransk. Jacobi ville være taknemmelig, hvis danskeren ville hjælpe med forberedelserne til en eventuel krig, og han bad om en underskrift på den vedlagte kontrakt, hvor Samberg forpligtede sig til at hjælpe i en krigs eller spændingsperiode, hvor Tysklands modstander var en anden magt end Danmark. Det var dette første brev fra Jacobi til den døde Samberg, der må betragtes som et gennembrud for dansk kontraefterretningsvirksomhed. Fiskehandleren havde to opgaver. For det første skulle han rapportere om krigsskibe i Esbjerg Havn eller på reden. For det andet skulle han være parat til at indkvartere en agent 5

6 udsendt af Admiralstaben. Samberg ville få sine udgifter refunderet og fra det øjeblik, han rapporterede, en månedlig sum på 500 Mark. Han forpligtede sig til at holde sagen hemmelig og beskytte den udleverede kode. Den skulle ligge i en kuvert med en påtegning, der sikrede, at den ved Sambergs død blev sendt til Berlin. Koden gav mulighed for at melde ankomst til og afgang fra Esbjerg af antallet af engelske slagskibe, større krydsere, mindre krydsere, torpedobåde, undervandsbåde, troppetransportskibe og kuldampere samt landsætningen af engelske tropper eller ankomsten af danske tropper. Det kan efter dette fund ikke undre, at både flåden og den kommanderende general i Jylland havde fokus på muligheden af en neutralitetskrænkelse i Esbjerg. 20. oktober 1911 anmodede Forsvarsministeren efter anmodning fra Generalstaben dagen før Generaldirektoratet om at stoppe alle breve til Sambergs returpostadresse, S.W.11. Königgrätzerstrasse 70, i Berlin, så man hurtigt kunne kontrollere indholdet før videresendelse og derved kortlægge Admiralstabens efterretningsnet i Danmark. Det skulle ske på en sådan måde, at det ikke kunne erkendes. Man kunne derigennem faa yderligere Oplysninger, der i en højspændt udenrigspolitisk Periode kan bidrage til Skønnet over den Krigsfare, som den øjeblikkelige Situation rummer. I sin skrivelse til ministeriet fra 19. oktober havde staben understreget, at ankomsten af professionelle tyske efterretningsfolk hos de danske agenter ville give et værdifuldt Fingerpeg om Tysklands syn på krigsrisikoen. Berntsen meddelte til postchefen, at Generalstaben ville tage direkte kontakt angående det praktiske arrangement af samarbejdet. 2 De agenter, som den tyske marine ville sende til Danmark i krise og krig, skulle ikke just bo ydmygt. Her Sambergs Villa Vineta ved Fanøbadet, som man havde udset som bolig for Esbjergagenten. (Sognearkiverne på Fanø. Nordby Arkivet) At den tyske marine fortsatte arbejdet med at forberede sin efterretningsdækning af Danmark fremgår af et dokument, som Generalstaben fik fat i eftersommeren 1918, og som 7. september det år blev sendt til Udenrigsministeriet i oversat version. På grund af den ødelæggelse af efterretningsarkivalier, der fandt sted i april 1940, er det ikke muligt at rekonstruere, hvornår og hvordan man fik fat i instruksen for Efterretningsmand 271 i Skagen. Det er uklart, om det som ved Fanøagenten var et tilfældigt held, eller om det var et resultat af det samarbejde med Postvæsnet, der var indledt syv år tidligere. I modsætning til 6

7 1911 dokumentet var dette bestemt for en udsendt tysk agent en af dem som Samberg ved aftale skulle forpligtes til at indkvartere i sin villa på Fanø. Instruksen omfattede en generel del trykt i 1914 og en specifik instruktion for agentens virksomhed i Skagen. Den generelle del var reelt et lille reglement, der fastlagde krigsefterretningsvæsnets formål og omfang, listede efterretningsmidler, prioriterede efterretninger Umiddelbart inden Mobiliseringen dvs. at agenten om muligt skulle udsendes før krigsudbrud og Under Krig. Det behandlede, hvorledes efterretninger blev videresendt, og hvorledes man kunne kommunikere direkte med den tyske flåde, hvordan tjenesten skulle forberedes og den rådige udrustning anvendes. Det behandlede hemmeligholdelse, pengeanvendelse, lønning, udkast til generel kode og et skema for efterretningsmandens protokol over aktiviteter. Instruksen understregede, at efterretningsmanden skulle søge oplysninger i åbne kilder, men det var kun hans forstand og handlekraft, der satte grænser for, hvilke andre muligheder han anvendte for at løse opgaven på udsendelsesstedet. I havne skulle han tage kontakt med skibsbesætninger og lodser. Fiskerbaade og Jagter under neutralt Flag kunne eventuelt yde værdifulde Tjenester i Efterretningsøjemed. Agenten skulle selv tilpasse den eksempelvise kode, så den passede til hans behov. Listen over de emner, der skulle dækkes før og under krig, var bred og detaljeret. Der var fastlagt flagsignaler, der kunne anvendes over for tyske flådefartøjer, hvis agenten ønskede at komme om bord og rapportere. Agenten skulle allerede i fredstid sætte sig ind i de lokale forhold, så han var forberedt til sin virksomhed. Omkostninger ville blive dækket af Admiralstaben. Agenten var forsynet med dækadresser for meldinger sendt med både brev og telegram. Den eksempelvise kode var knyttet til behovet for at rapportere maritime forhold, såsom Linieskibe ligger sejlklar paa Rheden, dvs. at den var af samme karakter som Sambergs kode. I den specielle instruks for agenten i Skagen gjorde man klart, at han altid kunne få ophold på hotel, herunder på Folders Hotel, (dvs. Foldens, nuværende Clausens Hotel). Han kunne også skaffe sig en privat lejlighed. Dæknavn og adresse skulle sendes til Samlingscentralen i København. Derefter gennemgik instruksen muligheden for at kunne telegrafere og telefonere samt for at rejse til og fra byen. Agenten skulle skaffe sig efterretninger fra bosiddende pålidelige tyskere, fandtes ikke i 1913, og andre personer. Man havde i sommeren 1913 forgæves forsøgt at få fyrmesteren, hans assistent, havnemesteren og begge havnefogeder til at lave aftale om at melde navnene på sydgående fartøjer. Dette skyldtes, at det ved nye regler var fastlagt, at sådanne meldinger kun måtte gives til egen foresat (dette var sandsynligvis et resultat af den russiske efterretningsindsats et par år tidligere). Man havde dog fundet en 53 årig (navnet ikke medtaget i afskriften), som syntes troværdig, pålidelig og stedkendt med forbindelse til fiskere. Han ville rimeligvis kunde lade sig hverve til at give Meddelelser til Aviser. Han ejede også en søgående motorbåd, som man kunne leje eller købe. Fordelen ved at leje var at man gjorde danskeren økonomisk afhængig. I en spændingsperiode kunne den tyske flåde hjælpe med efterretningsfartøjer. Ud over til København kunne man sende efterretninger til dækadresse i Kiel. Det skulle ske ved Efterretninger, der er af ganske særlig Vigtighed for Forsvaret af Kieler Bugt og hvis hurtige Videresendelse synes absolut paatvingende, som f.eks. Større fjendtlige Stridskræfters Passage, hvormed man vil kunne vente Angreb paa Befæstningerne ved Kiel. Agentens dæknavne var Skanderup eller Schwensen, som skulle anvendes, hvis der ellers ville være tvivl om afsenderen. De andre efterretningsmænd i de danske farvande ud over centralen i København fandtes ved Storebælt, i Göteborg og i Helsingborg. Kontakt skulle dog søges gennem København. 3 7

8 Det var således og meget naturligt ikke kun briterne og deres agent Walter Christmas, der som nævnt i den tidligere artikel interesserede sig for Skagen. Her Foldens Hotel, som de så ud i den periode. (skagensiden.dk) De mistænkelige tyske ejendomskøb fortsatte også i månederne op til krigen. 6. marts 1914 skrev statspolitibetjenten i Viborg om en sag. Her havde køberen Hans Dall angiveligt tidligere indtaget en overordnet Stilling i Berlin Politietat, men var nu pensioneret. Der var her tale om et betydeligt køb af hedearealer i Frederiks Sogn ved Viborg. Den jysk fynske hærstyrke havde nu hovedkvarter i byen. Ved politiundersøgelsen fandt man ud af, at Dalls søn var hærofficer, og at han selv nu ernærede sig som kødleverandør til den tyske hær. Dall ville angiveligt anvende de ca tønder land til rensdyr, men statspolitiet og hans kilde fandt det bl.a. mistænkeligt, at han ikke syntes interesseret i, om dette var muligt. Sagen endte som altid med, at politiets rapport blev sendt til Generalstaben. 4 1 RA. Krigsministeriet. 5. Kontor. Skrivelser. Efterretningsvæsen Pk. 50. Generalstaben. Fortroligt. F. Nr. 57 af til Krigsministeriet. Generalstabens taktiske Afdeling. Fortroligt. F. Nr. 48 af til Generalstaben, Efterretnings og Brevduevæsen. Generalstaben. Fortroligt til Krigsministeriet med bilag Forslag til Mobiliseringskundgørelse. Generalstabens Taktiske Afdeling. Fortroligt. F. Nr. 100 af til Generalstaben. Beretning om Arbejdet i Efterretningssektionen i Generalstaben. Fortroligt. F. Nr. 334 af til Krigsministeriet. 2 RA. Krigsministeriet. 5. Kontor. Skrivelser. Efterretningsvæsen Pk. 50. Generalstaben. Fortroligt. F Nr. 513 af til Krigsministeriet. Generalstaben. Fortroligt. F, Nr. 521 af til Krigsministeriet, med Oversigt over den civile Efterretningstjenestes Ordning og Strængt fortroligt. ad) det udenlandske Efterretningsvæsen. By Herreds og Birkekontoret, Esbjerg. Fortroligt! af til Forsvarsministeren, Kjøbenhavn. Med Jacobi Kapitänleutnant im Admiralstabe der Marine Vertraulich! Berlin af By Herreds og Birkekontoret, Esbjerg. Fortroligt! af til Forsvarsministeren, Kjøbenhavn. Med Berlin, den 16. August Königgrätzerstrasse 70. Vertraulich! Geerther Herr Samborg! med Verabredung mit Herrn Samborg in Esbjerg og Kode für Esbjerg. Generalstaben. Fortroligt. F. Nr. 569 af til Krigsministeriet. Krigsministeriet. Fortroligt. M af til Generalpostdirektoratet. Sognearkiverne på Fanø, Nordby Arkivet. Fanø Ugeblad Korvettenkapitän Paul Jacobi und seinen Männern zum Gedächtnis. I: Marine=Rundschau, August

9 3 RA. Håndskriftssamlingen, XVI, Proveniensordnet kopisamling: 203. Militärarchiv Freiburg. Pk. 91, læg 8. Kaiserlich Deutsche Gesandtschaft. Bericht Nr.114. Ganz geheim! Durch Kurier af til Reichskanzler Herrn Graf von Hertling. Udenrigsministeriet.Gruppeordnede sager. Pk Læg 13 D. 27A Organisation af Generalstabens udenlandske Efterretningstjeneste. Royal Danish Consulate. Newcastle O.P. CM Nr. 10. Reg. Nr. 118 af til Udenrigsministeriet. (Udenrigsministeriet) Fortroligt af til Krigsministeriet. Krigsministeriet. Fortroligt. M3634 af til Udenrigsministeriet. Kgl. Dansk Konsulat. Göteborg. No. 164 af til Det Kgl. Udenrigsministerium. Opbringelsen af Handelsfartöjer i Kattegat og Skagerrak. Udenrigsministeriet til den Kgl. Konsul i Göteborg Opbringelse af Handelsfartøjer i Kattegat og Skagerrak af 6. juli Generalstaben Sektion C håndskrevet notits E. Nr. 146 af til UM Om tysk Spionage. Direktiv for tyske udsendte Tillidsmænd. Generalstaben Sektion C. Strængt Fortroligt Nr. 2. Hemmeligt. Tillidssag. Direktiv for Efterretningsmænd udsendt fra Tysklands Krigsefterretningsvæsen. Berlin. Trykt i Marinens Admiralstab Anden Del. Strengt fortroligt. Særudgave for Skagen (Efterretningsmand Nr. 271). Fortroligt 2. Generalkommando. Detachementer, Esbjerg Pk. K1. Generalkommando. Strængt fortroligt Tilintetgøres, af til Detachementet mod Esbjerg. Holten Frederik Castenschiolds privatarkiv. Dagbog , optegnelse Gørtz Privatarkiv: Breve fra GL Tuxen. Brev af (fra Skive) og KB. Ny Kgl. Samling 5082, 4o. August Tuxens Brevsamling. II. Breve fra fremmede. 4. Fra J.V. Gørtz. Læg Brev af 3 2 og RA. Statspolitiet. Fortrolige meddelelser Pk. 1. Aalborg Birk og Fleskum Herred. Rapport af V. Woll. Herredsfuldmægtig. Kolding Herreds Kontor af af Wilh. Nielsen. Byfogeden i Assens af til Chefen for Statspolitiet, København, med C. Rasmussens Rapport af til Assens Politikammer. Statspolitiet i Viborg. Rapport af af S. Fuhr. Statspolitibetjent. 9

Truslerne. Udgangspunktet. Klargøringen

Truslerne. Udgangspunktet. Klargøringen Truslerne Udgangspunktet Klargøringen 1 Truslerne: Kupangreb mod havnen før stormagtskrig, dvs. i fredstid: Blev analyseret i detaljer i begyndelsen af århundredet af premierløjtnant Henri Wenck for et

Læs mere

H.P. Hanssen den danske generalstabs stjerneagent Z i Berlin 1

H.P. Hanssen den danske generalstabs stjerneagent Z i Berlin 1 Michael H. Clemmesen H.P. Hanssen den danske generalstabs stjerneagent Z i Berlin 1 8 3 2012 Den sønderjyske leder, medlem af den tyske Rigsdag fra 1906, Hans Peter Hanssen. Den danske generalstabs agent

Læs mere

Artikel til KHT nr. 1, 2012

Artikel til KHT nr. 1, 2012 Konsuler i Strandvejsvillaer og MI1c s svendestykke. Britisk efterretningsaktivitet i Danmark op mod 1. Verdenskrig. Denne artikel er så den anden af mine tre biprodukter fra det kommende bogprojekt om

Læs mere

Tyske troppebevægelser

Tyske troppebevægelser Opgaveformulering: På baggrund af en analyse af det udleverede materiale ønskes en diskussion af om krisen i dagene op til 22. maj 1938 udløstes af tyske troppebevægelser med henblik på invasion i Tjekkoslovakiet

Læs mere

men jeg var ikke i stand til at trække forbindelsen fra disse til overvejelser og beslutning december 1914 til august 1915

men jeg var ikke i stand til at trække forbindelsen fra disse til overvejelser og beslutning december 1914 til august 1915 Jeg har nu i et antal år beskæftiget mig med Tunestillingens baggrund. Det skete først rimeligt grundigt under forarbejdet til behandlingen af værnene under 1. Verdenskrig i den lille bog The Danish Armed

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Artikel til KHT nr. 3, 2011: Deadline 3/10 2011

Artikel til KHT nr. 3, 2011: Deadline 3/10 2011 Michael H. Clemmesen Brevduer og fyrtårnsbesøg. Russisk efterretningsaktivitet og interesse i Danmark op mod 1. Verdenskrig. Denne artikel er den første af tre, som Ole Haaber opfordrede mig til at skrive,

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

FOR FLAGET OG FLÅDEN OM MARINENS PERSONEL OG DETS VIRKE 1943-45. Forord af Hans Christian Bjerg.

FOR FLAGET OG FLÅDEN OM MARINENS PERSONEL OG DETS VIRKE 1943-45. Forord af Hans Christian Bjerg. FOR FLAGET OG FLÅDEN OM MARINENS PERSONEL OG DETS VIRKE 1943-45 Forord af Hans Christian Bjerg. Udgivet af Søværnet 1995 Indholdsfortegnelse Forord ved overarkivar H. C. Bjerg 11 I. Indledning. 17 Af kommandør

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0253 Dok.: 1340542 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Baggrund. Udkast til svar:

Baggrund. Udkast til svar: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt Det talte ord gælder 18. december 2012 Forsvarsministerens taleseddel til besvarelse af Retsudvalgets samrådsspørgsmål S vedr.

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920 samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORORD Efter Udarbejdelsen af de spredte Glimt omkring

Læs mere

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S)

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 561 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 27. april 2011 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK

Læs mere

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta.

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta. Historiefaget.dk: Den Store Nordiske Krig Den Store Nordiske Krig foto Den Store Nordiske Krig var den sidste af svenskekrige i danmarkshistorien. Danmark stod denne gang på vindernes side, men kunne dog

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

I krig er det afgørende at få alle enheder i en stor hær til at agere som én samlet organisme. Det kræver effektiv kommunikation.

I krig er det afgørende at få alle enheder i en stor hær til at agere som én samlet organisme. Det kræver effektiv kommunikation. Præsenteret af: I krig er det afgørende at få alle enheder i en stor hær til at agere som én samlet organisme. Det kræver effektiv kommunikation. Der er fx sendt mange livsvigtige beskeder af sted via

Læs mere

Hirtshals Fyr og befæstningsanlæg

Hirtshals Fyr og befæstningsanlæg Hirtshals Fyr og befæstningsanlæg Kulturmiljø nr. 5 Tema Anlæg ved kysten Emne (-r) Fyr og befæstningsanlæg fra 2. verdenskrig Sted/Topografi Hirtshals ligger på et 15-20 meter højt plateau, der falder

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Besvarelse af samrådsspørgsmål P fra Kulturudvalget:

Besvarelse af samrådsspørgsmål P fra Kulturudvalget: Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 157 Offentligt 1 Samråd den 7. juni 2016 kl. 14.00-15.00 Besvarelse af samrådsspørgsmål P fra Kulturudvalget: Hvad kan statsministeren oplyse

Læs mere

Bevæbnede vagter J U R I D I S K E U D F O R D R I N G E R O G S N U B L E T R Å D E K R I S T I N A S I I G, 4. M A J 2 0 1 1

Bevæbnede vagter J U R I D I S K E U D F O R D R I N G E R O G S N U B L E T R Å D E K R I S T I N A S I I G, 4. M A J 2 0 1 1 Bevæbnede vagter J U R I D I S K E U D F O R D R I N G E R O G S N U B L E T R Å D E K R I S T I N A S I I G, 4. M A J 2 0 1 1 2 Eller... Bevæbnede vagter - juridiske udfordringer og snubletråde Bevæbnede

Læs mere

Notat nr. 3 om undtagelse af Aalborg Havn A/S fra offentlighedsloven

Notat nr. 3 om undtagelse af Aalborg Havn A/S fra offentlighedsloven Notat nr. 3 om undtagelse af Aalborg Havn A/S fra offentlighedsloven Side 11, 2.-sidste afsnit, i bemærkningerne til dagsordenen for Aalborg Byråds møde den 6. ds. hedder det: Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

De punkter af betydning, jeg vil dække, med en slide til hver.

De punkter af betydning, jeg vil dække, med en slide til hver. Billedet er fra matrosoprøret i Kiel i 1918, den voldsomt pinlige ydmygelse af Den Kejserligske Marine, en plet på æren, der måtte renses, selv om det betød marinens undergang. Kun derved ville den tyske

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 Sag 150/2014 A kærer værgebeskikkelse vedrørende B (advokat Uno Ternstrøm, beskikket for A) (advokat Dorthe Østerby, beskikket for B) I tidligere

Læs mere

Michael Dupont. Pasprotokoller. Et redskab for slægtsforskeren

Michael Dupont. Pasprotokoller. Et redskab for slægtsforskeren Michael Dupont Pasprotokoller Et redskab for slægtsforskeren Hvad kan pasprotokoller bruges til? - Følge en persons færden - Hvor en person kommer fra - Hvor en person rejser hen Hvad vi skal se på - Rejsepas

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

En lus mellem to negle

En lus mellem to negle Henning S0by Andersen En lus mellem to negle Dansk-norsk neutralitetspolitik 1801-1807 ODENSE UNIVERSITETSFÖRLAG Indhold Forord 11 Indledning 13 I Beslutningstagerne og beslutningsprocessen i Danmark 1801-1807

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0250 Dok.: 1339443 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål B

Læs mere

Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven:

Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven: Magtanvendelse Hvad må man? Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven: Kap. 3 Strafbarhedsbetingelser 13. Handlinger

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958.

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958. Det var en stor glæde for både min kone og mig Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958 Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958 Dornendreher 117 Fru Lilian Harvey

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende:

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Artikel 1 1. En i protokollen deltagende stat (deltagerstat)

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Historien om fem usædvanlige, meget forskelligt professionelle søofficerers indsats.

Historien om fem usædvanlige, meget forskelligt professionelle søofficerers indsats. Historien om fem usædvanlige, meget forskelligt professionelle søofficerers indsats. 1 Viceadmiral Otto Kofoed Hansens strategiske opfattelse var både blevet klarlagt under hans indsats i Forsvarskommissionen

Læs mere

HELGENÆS: RYES SKANSER

HELGENÆS: RYES SKANSER HELGENÆS: RYES SKANSER Ved Dragsmur, ved overgangen fra Mols til Helgenæs, finder vi Ryes Skanser, et imponerende skanseanlæg, der stammer fra Treårskrigen 1848-51. Skanserne stod færdige i 1848 og blev

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~ Hændelsesforløb 2001 14. Folketingsbeslutning B37 om bl.a. danske specialoperationsstyrkers deltagelse i Operation december Enduring Freedom i Afghanistan. 2001 2002 9. januar - Tolken var udsendt med

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget den 21. maj 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget den 21. maj 2013 Retsudvalget 2012-13 L 144 endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Lovafdelingen Sagsnr.: 2011-7650-0001 Dok.: 778934 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge

Magtanvendelse overfor børn og unge Magtanvendelse overfor børn og unge Retningslinier vedrørende registrering og indberetning af magtanvendelser overfor børn og unge. Retningslinierne beskriver hvordan og hvornår magtanvendelse overfor

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

ERINDRINGSMEDALJE 1864

ERINDRINGSMEDALJE 1864 ERINDRINGSMEDALJE 1864 UNDERSKRIFTER Ansøgningerne om en erindringsmedalje blev primært indsendt til Krigsministeriet. Herfra blev de videresendt til den enhed, som lå inde med arkivet efter det regiment

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand?

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? At han var konge, havde stor magt, var en dygtig kriger, klog og gjorde danerne kristne. Hvem fik den store Jellingsten til Jelling?

Læs mere

Beskæftigelsesministerens mundtlige besvarelse af samrådsspørgsmål BØ den 1. juli 2011 DET TALTE ORD GÆLDER

Beskæftigelsesministerens mundtlige besvarelse af samrådsspørgsmål BØ den 1. juli 2011 DET TALTE ORD GÆLDER Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens mundtlige besvarelse af samrådsspørgsmål BØ den 1. juli 2011 28. juni 2011 J.nr.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Faneblad 7 (Niels Helveg Petersen)

Faneblad 7 (Niels Helveg Petersen) S 6118 - Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Besvarelse af spørgsmål nr. S. 6118 af 13. september 2007 til udenrigsministeren stillet af Søren Espersen (DF). Spørgsmål nr. S 6118. Vil udenrigsministeren bekræfte,

Læs mere

Truslen mod Danmark i den kolde krig

Truslen mod Danmark i den kolde krig Truslen mod Danmark i den kolde krig Forelæsning 27 10 2005 for Kungl Krigsvetenskapsakademien & Kungl Örlogsmannasällskapet 1 Tak for indbydelsen. Det er en stor ære at få mulighed at forelæse for denne

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN. * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum

Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN. * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum 1 Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum Forlaget BB-KULTUR 2013 2 Copyright: Bodil Brændstrup ISBN 978-87-92485-45-8 (CD-rom-udgave) ISBN 978-87-92485-46-5

Læs mere

Konfliktområder omfattet af indrejse- og opholdsforbuddet

Konfliktområder omfattet af indrejse- og opholdsforbuddet Politi- og Strafferetsafdelingen Kontor: Sikkerhedskontoret Sagsbeh: Christian Fuglsang Sagsnr.: 2016-1924-0496 Dok.: 1957785 Udkast til Bekendtgørelse om forbud mod indrejse eller ophold i visse konfliktområder

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K jteu@um.dk benera@um.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 29. september 2015 SAGSNR.: 2015-3078 ID NR.: 364853 Høring -

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2015 Kontor: Sikkerheds-

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget Folketinget

Transport- og Bygningsudvalget Folketinget MINISTEREN Transport- og Bygningsudvalget Folketinget Dato J. nr. 7. december 2016 2016-6067 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Transport- og Bygningsudvalget har i brev af

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2014 Sat og tryk:

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere