Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 K E N D E L S E NCC Construction Danmark A/S (advokat Holger Schöer, Århus) mod Billund Kommune (advokat Andreas Christensen, København) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2008/S af 30. april 2008 udbød Billund Kommune som begrænset udbud efter direktiv 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (Udbudsdirektivet) en»totalentreprisekontrakt opdelt i to etaper«vedrørende opførelse af et»idræts- og Kulturcenter i Grindsted (IKC)«. Udbuddet er i udbudsbetingelserne beskrevet som en»omvendt licitation med en økonomisk ramme til totalentreprisen på kr. mio. 72 ekskl. moms«. Ved udløbet af fristen for anmodning om prækvalifikation den 4. juni 2008 havde 12 virksomheder anmodet om prækvalifikation. Den 19. juni 2008 besluttede indklagede at prækvalificere følgende virksomheder: 1. NCC Construction Danmark A/S (herefter kaldet»ncc«) 2. MT Højgaard A/S 3. K. G. Hansen & Sønner A/S 4. TL Byg A/S 5. E. Pihl & Søn A/S Udbudsbetingelserne blev udsendt samme dato, og ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 6. oktober 2008 havde alle de prækvalificerede virksomheder afgivet tilbud. Den 28. oktober 2008 forelå Billund Kommunes evaluering

2 nr. 1 af tilbuddene. Den 30. oktober 2008 besluttede Billund Kommune at indgå kontrakt med K. G. Hansen & Sønner A/S. 2. Den 7. november 2008 indgav NCC klage til Klagenævnet for Udbud over Billund Kommune. NCC s klageskrift af 7. november 2008 indeholdt følgende påstande:»påstand 1: Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivets artikel 2 (det udbudsretlige ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincip) ved i forbindelse med evalueringen af det kvalitative delkriterium arkitektur først at udelukke to tilbud fra fuld evaluering og efterfølgende tildele point på grundlag af en sammenligning af de modtagne tilbud i forhold til hinanden. Påstand 2: Klagenævnet skal annullere Indklagedes beslutning af 30. oktober 2008 om at indgå kontrakt med K. G. Hansen & Sønner A/S. Påstand 3: Klagenævnet skal pålægge indklagede at lovliggøre udbudsforretningen, herunder ved at foretage en evaluering af de indkomne tilbuds opfyldelse af delkriteriet arkitektur i henhold til udbudsmaterialets underkriterier. Der nedlægges endvidere påstand om, at klagen tillægges opsættende virkning i henhold 6, stk. 2, i lov om Klagenævnet for udbud. «Kommunens advokat, advokat Andreas Christensen, besvarede ved telefax af 26. november 2008 klagen således:»billund Kommune har på baggrund af klage fra NCC Construction Danmark A/S af 7. november 2008 besluttet at tage bekræftende til genmæle således, at der ikke indgås kontrakt på baggrund af den foretagne evaluering. Man vil i stedet i overensstemmelse med NCC s påstand lovliggøre udbuddet, således at der foretages en evaluering af underkriteriet arkitektur på baggrund af en ikke-relativ pointmodel. Endvidere vil der blive foretaget en fuld evaluering af samtlige tilbud. «NCC tilbagekaldte herefter den 3. december 2008 klagen. Henset til oplysningerne om baggrunden for, at klageren havde tilbagekaldt klagen, besluttede Klagenævnet at undlade at behandle klagen.

3 Ved brev af 11. december 2008 meddelte advokat Andreas Christensen tilbudsgiverne, at Billund Kommunes bedømmelseskomite havde foretaget evaluering nr. 2 af tilbuddene i relation til underkriteriet B.»Arkitektur«, ligesom advokaten oplyste resultatet af den nye evaluering. I brevet står der bl.a.: 3.»Den nye vurdering medfører, at bedømmelseskomiteen indstiller til byrådet, at der bliver indgået kontrakt med K. G. Hansen & Sønner A/S, da dette tilbud fortsat er det økonomisk mest fordelagtige tilbud.«den 19. december 2008 indgav klageren, NCC Construction Danmark A/S, på ny klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, Billund Kommune. Klageren fremsatte ved klagens indgivelse anmodning om, at Klagenævnet i medfør af lov om Klagenævnet for Udbud 6, stk. 2, skulle beslutte, at klagen skal have opsættende virkning. Ved telefax af 7. januar 2009 meddelte advokat Andreas Christensen, at indklagede havde besluttet»ikke at indgå kontrakt med den vindende tilbudsgiver, førend Klagenævnet har taget endelig stilling til klagen«. I telefaxen var endvidere anført:»der synes således ikke at være behov for, at Klagenævnet træffer afgørelse om opsættende virkning«. Ved telefax af 13. januar 2009 fastholdt klageren anmodningen om opsættende virkning. Den 19. januar 2009 besluttede Klagenævnet, at klagen skal have opsættende virkning. Klagen har været behandlet på et møde den 12. marts Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 (subsidiær i forhold til spørgsmål 5 og 6) Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i Udbudsdirektivets artikel 2 ved i forbindelse med evalueringen af tilbuddene i relation til underkriteriet A.»Mest for pengene«at tildele karakteren 6 på en karakterskala fra 0-10 til ethvert tilbud, der overholdt udbudsbetingelsernes bestemmelser om en økonomisk ramme på 72 mio. kr. eksklusiv moms, uagtet disse bestemmelser har karakter af mindstekrav, som tilbuddene skulle overholde for ikke at blive afvist som ukonditionsmæssige.

4 4. Påstand 2 (subsidiær i forhold til spørgsmål 5 og 6) Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i Udbudsdirektivets artikel 2 ved, at indklagede ved evalueringen af tilbuddene anvendte en pointmodel, der medførte anvendelse af en anden vægtning af underkriterierne end den vægtning, indklagede havde fastsat i udbudsbetingelserne. Påstand 3 (subsidiær i forhold til spørgsmål 5 og 6) Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i Udbudsdirektivets artikel 2 ved under evalueringen af tilbuddene i relation til delkriteriet b)»prisen for etape 1«til underkriteriet A.»Mest for pengene«at lægge vægt på tilbuddenes prisoplysninger vedrørende anlægsarbejder, uagtet det i udbudsbetingelserne var fastsat, at disse prisoplysninger skulle evalueres i relation til delkriteriet e)»udenomsanlæg omfattende anlægsarbejde, Campustorv og parkeringsarealer. (Uden for økonomirammen på kr. mio. 72 ekskl. moms).«påstand 4 (subsidiær i forhold til spørgsmål 7) Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning af 11. december 2008 om at indgå kontrakt med K. G. Hansen & Sønner A/S. Klageren har taget forbehold for senere at nedlægge påstand om erstatning. Indklagede har vedrørende påstand 1 3 nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Indklagede har vedrørende påstand 4 nedlagt påstand om afvisning, subsidiært at påstanden ikke tages til følge. Klagenævnet har besluttet yderligere at behandle følgende spørgsmål: Spørgsmål 5 Spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsog gennemsigtighedsprincippet i Udbudsdirektivets artikel 2 ved i udbudsbetingelsernes punkt 7.6 i relation til underkriteriet A.»Mest for pengene«at have

5 fastsat, at»tilbud, som kun indeholder basismodellen, vil blive givet karakteren 6«, uanset det i udbudsbetingelsernes punkt 7 er fastsat, at der er tale om et udbud i»omvendt licitation med en økonomisk ramme til totalentreprisen på kr. 72 mio. ekskl. moms«, og endvidere fastsat:»det er en betingelse at tilbuddets konditionsmæssighed overholder den økonomiske ramme på kr. mio. 72 omfattende som minimum den beskrevne basismodel. Hvis dette ikke er tilfældet, så vil tilbuddet blive forkastet og optages derfor ikke i bedømmelsen.«spørgsmål 6 5. Spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsog gennemsigtighedsprincippet i Udbudsdirektivets artikel 2 ved i relation til underkriteriet A.»Mest for pengene«at fastsætte delkriteriet d)»samlet pris. (Etape 2 udregnes på grundlag af gennemsnitsprisen fra 1. etape). (Uden for økonomirammen kr. mio. 72 ekskl. moms)«, uagtet delkriteriet ikke var egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Spørgsmål 7 Spørgsmålet om, hvorvidt Klagenævnet skal annullere den udbudsprocedure, indklagede har iværksat ved udbudsbekendtgørelse af 30. april Sagens nærmere omstændigheder I udbudsbekendtgørelsen står der følgende om den udbudte totalentreprisekontrakt:»der er tale om en totalentreprisekontrakt, der er opdelt i to etaper. Der skal afgives tilbud efter principperne i en omvendt licitation på baggrund af en nærmere fastsat økonomisk ramme, der oplyses i udbudsbetingelserne. Håndværkerudgifterne til etape 1 anslås til ca DKK. Ved tildeling af totalentreprisekontrakten vil der blive lagt vægt på blandt andet arkitektur samt den samlede tilbudspris for etape 1 og 2. Der ønskes et spændende og varieret byggeri med fokus på arkitektur, oplevelser og udfoldelsesmuligheder for borgerne i Billund Kommune. Ordregiver forbeholder sig ret til at overdrage totalentreprisekontrakten til en fond oprettet med formål at opføre og drive IKC.«

6 6. I udbudsbetingelsernes punkt 7 står der bl.a.:»det er en betingelse at tilbuddets konditionsmæssighed overholder den økonomiske ramme på kr. mio. 72 omfattende som minimum den beskrevne basismodel. Hvis dette ikke er tilfældet, så vil tilbuddet blive forkastet og optages derfor ikke i bedømmelsen. Det er en ufravigelig forudsætning, at den økonomiske ramme for byggeriet overholdes. Derfor udbydes opgaven i en omvendt licitation med en fast tilbudspris som angivet i udbudsmaterialet. I udbudsmaterialet er anvendt betegnelserne Basismodel og Programmodel. Basismodellen omfatter de funktionsarealer, som tilbudet som minimum skal indeholde. Med Programmodel menes den model, som den samlede arealopgørelse i Programforslaget er baseret på. Hertil kommer anlægsarbejderne omfattende: Anlægsarbejder ved nye bygninger Campustorvet P-pladser Disse arbejder skal ikke indeholdes i den økonomiske ramme for totalentreprisen på kr. 72 mio. Udover basismodellen ønsker bygherren at få flest mulige af nedenstående supplerende ydelser og kvadratmeter indeholdt i tilbuddene inden for den økonomiske ramme angivet i uprioriteret rækkefølge (Det præciseres at de supplerende ydelser/kvadratmeter er en væsentlig konkurrenceparameter for bygningen).«i udbudsbetingelserne er herefter i et skema angivet 12 supplerende ydelser med samtidig angivelse af»vejledende Bruttoareal m 2 «. Tildelingskriteriet er fastsat til»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«med følgende underkriterier: A.»Mest for pengene«(50 %) B.»Arkitektur«(25 %) C.»Materialevalg og tekniske installationer«(15 %) D.»Evalueringsmøde«(10 %) Udbudsbetingelserne indeholder følgende delkriterier til underkriteriet A.»Mest for pengene«:

7 a)»gennemsigtighed i prissætning/tilbuddet. «b)»prisen for etape 1.«c)»Gennemsnitspris pr. brutto-m 2 for etape 1.«d)»Samlet pris. (Etape 2 udregnes på grundlag af gennemsnitsprisen fra 1. etape). (Uden for økonomirammen på kr. 72 mio. ekskl. moms).«e)»udenomsanlæg omfattende anlægsarbejde, Campustorv og parkeringsarealer. (Uden for økonomirammen på kr. 72 mio. ekskl. moms).«7. I udbudsbetingelserne står bl.a. følgende om underkriteriet A.»Mest for Pengene«:»Ad. 1 Mest for pengene, som vægtes 50 % Opfyldelse af delkriteriet Mest for pengene består i ud over basismodellen at tilbyde bygherren flest mulige supplerende ydelser (specifikke kvadratmetre og funktioner) inden for den fastsatte økonomiske ramme. Tilbuddet skal på en entydig måde vise omfanget af de supplerende ydelser, som er indeholdt i tilbuddet. Tilbud, som kun indeholder basismodellen vil blive givet karakteren 6 under dette delkriterium. Tilbud, som indeholder hele programmodellen (eller flest mulige af de supplerende kvadratmeter og funktioner) vil blive givet højeste karakter. Der ønskes et fuldt nøglefærdigt byggeri, som ikke overstiger den angivne økonomiske ramme på kr. mio. 72. I tilbudslisten er denne opbygget således, at udgiften til den enkelte bygning og udenomsanlæg synliggøres.«af udbudsbetingelsernes punkt 7.6 fremgår, at tilbuddene i relation til underkriteriet D.»Evalueringsmøde«under evalueringen ville blive tildelt karaktererne 2 10 på en tilsvarende skala. Udbudsbetingelsernes tilbudsliste er udformet således:» Tilbud, i alt excl. moms Fordelt som følger (Etape 1): 1. Rådgivning og byggeplads kr.

8 8. 2. Bygninger - 3. VVS - 4. Ventilation - 5. El - I alt kr. Det er en betingelse at tilbuddet overholder den økonomiske ramme på kr. mio. 72 omfattende som minimum den beskrevne basismodel. Hvis dette ikke er tilfældet, så vil tilbuddet blive forkastet og optages derfor ikke i bedømmelsen. Herudover tilbydes følgende udført til: 6. Anlægsarbejde ved byggeriet kr. 7. Campustorv - 8. P-pladser - I alt Gennemsnitsprisen pr. brutto-m² for etape 1 (pkt. 1-5): kr. kr./brutto-m² 9. Etape 2, i alt kr.«i et dokument, der er dateret den 9. december 2008, og som er udarbejdet af indklagedes rådgiver Cowi A/S, findes på side 12 følgende evalueringsskema vedrørende delkriterierne til underkriteriet A.»Mest for pengene«:» Priser - karakterer NCC Construction A/S MT Højgaard A/S - tilrettet K G Hansen & Sønner TL-Byg A/S E. Pihl & Søn A/S Etape Anlæg Korrektion Korrigeret Etape 1 i alt Bedømmelse Karakter, etape 1 korrigeret 10,00 5,00 9,27 5,36 8,12

9 9. Etape Korrigeret Etape 1 & 2 I alt Bedømmelse Karakter, etape 1 og 2 korrigeret 7,10 7,81 9,25 10,00 5,00 Kr/m² korrigeret Bedømmelse Karakter, Kr/m² korrigeret 10,00 7,68 8,29 5,00 6,89 Udenomsanlæg Campus P-pladser Samlet pris udenomsanlæg Bedømmelse Karakter, udenomsanlæg 6,68 6,56 7,87 10,00 5,00 Forudsætninger P-pladser: K. G. Hansen prissat som gennemsnit af øvrige Karakter gives i 10 skalaen, så 5 er acceptabel Mindste karakter er 5, da alle overholder 72 mio Billigste bud gives karakteren 10 -der interpoleres mellem øvrige «Der er mellem parterne tvist om, hvorvidt det citerede skema er indgået i grundlaget for bedømmelseskomiteens indstilling af 11. december 2008.

10 Ved evaluering nr. 2 blev tilbuddene tildelt følgende»vægte[de] karakter[er]«: NCC 7,38 2. MT Højgaard A/S 5,69 3. K. G. Hansen & Sønner A/S 7,77 4. TL Byg A/S 5,39 5. E. Pihl & Søn A/S 5,81 Indklagede er under klagesagen blevet opmærksom på, at der i forbindelse med evaluering nr. 2 ved en fejl blev tildelt karakteren 5 for tilbud, der opfyldte den økonomiske ramme på 72 mio. kr., og ikke karakteren 6 som fastsat i udbudsbetingelserne. Indklagede iværksatte herefter evaluering nr. 3, der forelå den 27. januar I evalueringsnotatet vedrørende evaluering nr. 3 står der:» Idræts og Kulturcenter i Grindsted (IKC) Tildelingskriterier i henhold til byggeprogram Mest for pengene Vægt Gennemsigtighed 3,0% Prisen for etape 1 15,0% Gennemsnitspris pr. brutto m² for etape 1 15,0% Samlet pris 10,0% Udenomsanlæg 7,0% Sum 50,0% Arkitektur Vægt Arkitektur/Funktionalitet/logistik 25,0% Sum 25,0% Materialevalg og tekniske installationer Vægt Materialevalg 5,0% Akustik 3,0% Tekniske installationer 4,0% Drift og vedligehold 3,0% Sum 15,0% Evalueringsmøde Vægt Evaluering 10% Sum 10%

11 11. Karaktergivning Kriterie Billigste pris: 10. Højeste Mest for pengene pris: 6 der interpoleres Arkitektur Skalaen 0 10 Fra 0-10 karakteren 6 er Materialevalg og tekniske installationer acceptabel Skalaen side 56 i byggeprogram. Evalueringsmøde Resultatet af evaluering nr. 3 er bl.a. følgende: «NCC Construction K G Hansen & Sønner A/S MT Højgaard A/S Danmark A/S TL Byg A/S E. Pihl & Søn A/S Vægt Kara kter Point Vægt Karakter Point Vægt Karakter Point Vægt Karakter Point Vægt Karakter Point Underkriteriet A.»Mest for 50 % 9,08 4,54 50 % 6,95 3,48 50 % 8,48 4,24 50 % 7,68 3,84 50 % 7,27 3,64 pengenevægtet karakter«i relation til samtlige underkriterier 7,44 5,94 7,69 5,80 6,42 Forklaringer Hans Peter Hansen har forklaret, at han er ingeniør og sektionschef i NCC s afdeling i Syddanmark. Afdelingen havde ansvaret for tilbudsafgivelsen i forbindelse med IKC. NCC tilbød at udføre»anlægsarbejde ved byggeriet«for kr. Denne pris vedrørte konkret de anlægsarbejder, som skulle udføres i forbindelse med udenomsarealerne (Campustorv og P-pladser), mens anlægsarbejderne i forbindelse med bygningerne var indeholdt i prisen på 72 mio. kr. Det fremgår af K. G. Hansen & Sønner A/S tilbud, at det samme gør sig gældende for dette tilbud. Klagerens regneark vedrørende evalueringen tager højde for, at»anlægsarbejde ved byggeriet«efter udbudsbetingelserne skal evalueres under delkriterium e)»udenomsanlæg omfattende anlægsarbejde, Campustorv og parkeringsarealer«og ikke under delkriterium b)»prisen for etape 1«. Det tager også højde for, at delkriterium c) alene skal omfatte den gennemsnitlige pris pr. m² for etape 1, og ikke både etape 1 og 2 som sket ved indklagedes evaluering. Klagerens illustrationsbilag skal vise betydningen af at bruge forskellige karakterskalaer. Han var inden tilbudsafgivelsen opmærksom på udbudsbetingelsernes passus om, at tilbud, som kun indeholdt basismodellen, ville blive givet karakteren 6. Han gik ud fra, at indklagedes karaktergivning ville sikre en korrekt vægtning af underkriterierne.

12 12. Parternes anbringender Ad påstand 1 Klageren har gjort gældende, at det i udbudsbetingelserne er fastsat som mindstekrav, at tilbuddene skal overholde en økonomisk ramme på 72 mio. kr. Det følger af et sådant mindstekrav, at tilbud, der ikke overholder den økomiske ramme, skal afvises og dermed ikke indgå i evalueringen, og at indklagede ikke var berettiget til at anvende en evalueringsmodel, der indebar, at der blev tildelt karakterer, herunder karakteren 6 på en karakterskala fra 0-10, til et tilbud, blot fordi det pågældende tilbud overholdt mindstekravet. Indklagede anvendte imidlertid en evalueringsmodel svarende til den netop nævnte, hvorved indklagede tilsidesatte ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i Udbudsdirektivets artikel 2. Det forhold, at udbudsbetingelserne i relation til underkriteriet A.»Mest for pengene» angav, at der under evalueringen ville blive givet karakteren 6 som mindste karakter, uden at udbudsbudsbetingelserne samtidig oplyste højeste karakter, medførte, at udbudsbetingelserne var uigennemsigtige, hvilket også er en overtrædelse af artikel 2. Indklagede har gjort gældende, at indklagede som følge af indholdet af udbudsbetingelserne var forpligtet til at tildele karakteren 6 til tilbud, der opfyldte den økonomiske ramme på 72 mio. kr. Tilbudsgiverne kan ikke have været i tvivl om, at tilbud, som kun indeholdt basismodellen, ville blive tildelt karakteren 6. Indklagede har derfor ikke tilsidesat ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i Udbudsdirektivets artikel 2. Ad påstand 2 Klageren har gjort gældende, at indklagede ved evalueringen af tilbuddene anvendte en pointmodel, der medførte, at den i udbudsbetingelserne fastsatte vægtning af underkriterierne ikke blev overholdt. Indklagede anvendte således bl.a. en karakterskala fra 6 til 10 vedrørende underkriteriet A.»Mest for pengene«, mens øvrige underkriterier er evalueret med anvendelse af en karakterskala fra 0 til 10. Dette havde den uundgåelige konsekvens, at den vægtning af underkriterierne, der er fastsat i udbudsbetingelserne, ikke blev overholdt. Indklagede har herved overtrådt Udbudsdirektivets artikel 2. Indklagede har gjort gældende, at indklagede ikke har overtrådt Udbudsdirektivets artikel 2 ved under evalueringen af tilbuddene at anvende den nævnte po-

13 intmodel. Tilbudsgiverne kunne ved at sætte sig ind i udbudsbetingelserne gøre sig bekendt med den del af pointmodellen, der indebar, at tilbud, der opfyldt den økonomiske ramme, mindst ville blive tildelt karakteren 6 i relation til underkriteriet A.»Mest for pengene«. Indklagede har ikke ved valget at pointmodel ændret den vægtning af underkriterierne, der er fastsat i udbudsbetingelserne. 13. Ad påstand 3 Klageren har gjort gældende, at det i udbudsbetingelserne er fastsat, at tilbuddenes prisoplysninger vedrørende anlægsarbejder ved byggeriet skal indgå i evalueringen i relation til delkriteriet e)»udenomsanlæg«til underkriteriet A.»Mest for pengene«. I stedet lod indklagede disse prisoplysninger indgå i evalueringen i relation til delkriteriet b)»prisen for etape 1«til samme underkriterium. Indklagede har herved tilsidesat Udbudsdirektivets artikel 2. Indklagede har gjort gældende, at de nævnte prisoplysninger i henhold til udbudsbetingelserne vedrører delkriteriet b)»prisen for etape 1«, og at prisoplysningerne derfor også skal inddrages i evalueringen i relation til dette delkriterium. Indklagede har gennemført evalueringen i overensstemmelse hermed, hvorfor indklagede ikke har tilsidesat Udbudsdirektivets artikel 2. Ad påstand 4 Klageren har ad indklagedes afvisningspåstand gjort gældende, at indklagede utvivlsomt har truffet en tildelingsbeslutning. Indklagede har på flere måder givet udtryk for, at en sådan beslutning er truffet, ligesom indklagede har handlet i overensstemmelse hermed. Afvisningspåstanden skal derfor ikke tages til følge. Klageren har til støtte for påstand 4 gjort gældende, at indklagedes evaluering og dermed også tildelingsbeslutningen er behæftet med væsentlige og grove fejl, der har haft konkret betydning for beslutningen. Klagenævnet skal derfor annullere tildelingsbeslutningen. Indklagede har til støtte for sin principale påstand om afvisning gjort gældende, at indklagede ikke har truffet en tildelingsbeslutning. Kompetencen til at træffe afgørelse om tildeling af kontrakten er placeret hos indklagedes kommunalbestyrelse, der endnu ikke har truffet afgørelse herom. Klagenævnet skal derfor afvise påstanden. Indklagede har til støtte for sin subsidiære påstand

14 gjort gældende, at indklagede ikke har begået fejl under evalueringen af tilbuddene. Såfremt Klagenævnet måtte konstatere, at indklagede har overtrådt Udbudsdirektivet, vil det være uproportionalt at træffe afgørelse om annullation af tildelingsbeslutningen. Dette skyldes, at eventuelle fejl ikke kan betegnes som væsentlige og grove, og at annullation af tildelingsbeslutningen vil medføre, at projektet ikke vil blive gennemført. 14. Ad spørgsmål 5 Klageren har ikke fremført anbringender vedrørende dette spørgsmål. Indklagede har gjort gældende, at en ordregiver ikke har pligt til at anvende et pointsystem under evalueringen af tilbuddene. En ordregiver har heller ikke pligt til i udbudsbetingelserne at oplyse, hvorvidt der vil blive anvendt en pointmodel og i givet fald hvilken. Indklagede har derfor heller ikke været forpligtet til at tildele tilbud, der overholdt den økonomiske ramme på 72 mio. kr., nul point. Ved i udbudsbetingelserne at oplyse, at tilbud, der overholdt den økonomiske ramme, ville blive tildelt 6 point, har indklagede givet tilbudsgiverne flere oplysninger om evalueringen, end indklagede var forpligtet til. Indklagede har herved handlet på en gennemsigtig måde, ligesom indklagede har iagttaget ligebehandlingsprincippet. Ad spørgsmål 6 Klageren har ikke haft bemærkninger til spørgsmålet om, hvorvidt udbudsbetingelserne har et indhold, der strider mod Udbudsdirektivets artikel 2. Klageren har derimod anført, at indklagede under evalueringen af tilbuddene i relation til det udbudte projekt, der alene vedrørte etape 1 af»idræts- og Kulturcenter i Grindsted (IKC)«, inddrog oplysninger, der vedrører både projektets etape 1 og projektets etape 2. Etape 1 og etape 2 er to vidt forskellige projekter med vidt forskellige elementer og af vidt forskellige størrelser. Ved at gennemføre evalueringen på denne måde har indklagede tilsidesat Udbudsdirektivets artikel 2. Indklagede har gjort gældende, at det var afgørende for indklagede, at gennemførelsen af etape 1 ikke medførte, at etape 2 blev urealistisk dyr eller byggeteknisk vanskelig. Indklagede har derfor ikke tilsidesat Udbudsdirektivets artikel 2 ved at fastsætte det omhandlede delkriterium.

15 15. Ad spørgsmål 7 Klageren har gjort gældende, at Klagenævnet som følge af de fejl, indklagede har begået, skal annullere udbudsproceduren, hvis Klagenævnet ikke finder det tilstrækkeligt at annullere tildelingsbeslutningen. Indklagede har gjort gældende, indklagedes anbringender ad påstand 4 så meget desto mere fører til, at der ikke er grundlag for, at Klagenævnet annullerer udbudsproceduren. Klagenævnet udtaler: Spørgsmål 5 Det er i udbudsbetingelsernes punkt 7 fastsat, at tilbud, der ikke overholder den»økonomiske ramme på kr. mio. 72 omfattende som minimum den beskrevne basismodel«, ikke vil blive evalueret, men at sådanne tilbud derimod vil blive afvist. I overensstemmelse hermed er det i punkt 7 endvidere fastsat, at det er en»ufravigelig forudsætning, at den økonomiske ramme for byggeriet overholdes«. Udbudsbetingelsernes bestemmelser om, at tilbuddene skal overholde den økonomiske ramme på 72 mio. kr. og som minimum indeholde basismodellen, er udformet som mindstekrav, som tilbuddene skulle opfylde for ikke at blive afvist som ukonditionsmæssige. I udbudsbetingelsernes punkt 7.6 er under overskriften»bedømmelseskriterier«fastsat underkriteriet A.»Mest for pengene«. Det er endvidere fastsat, at tilbud»som kun indeholder basismodellen vil blive givet karakteren 6«under evalueringen i relation dette underkriterium. De anførte bestemmelser om mindstekrav til tilbuddene og den anførte bestemmelse i punkt 7.6 indebærer efter bestemmelsernes indhold, at der i udbudsbetingelserne er sket en sammenblanding af 1) mindstekrav, som tilbuddene skal opfylde for ikke at blive afvist som ukonditionsmæssige, 2) underkriteriet A.»Mest for pengene«, der indgår i grundlaget for evalueringen af tilbuddene og dermed i udvælgelsen af det vindende tilbud, og 3) evalueringen af tilbuddene, herunder tildelingen af point.

16 16. En sådan sammenblanding er i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i Udbudsdirektivets artikel 2. Spørgsmål 6 I udbudsbetingelserne er i relation til underkriteriet A.»Mest for pengene«fastsat delkriteriet d)»samlet pris. (Etape 2 udregnes på grundlag af gennemsnitsprisen fra 1. etape). (Uden for økonomirammen kr. mio. 72 ekskl. moms)«. Det lægges til grund, at udbudsbetingelserne alene giver grundlag for at gennemføre etape 1 af projektet»idræts- og Kulturcenter i Grindsted (IKC)«, og at tilbudsgiverne således heller ikke har afgivet tilbud på gennemførelse af projektets etape 2. Derimod kræver gennemførelse af projektets etape 2 et nyt, selvstændigt udbud. Herefter og efter en samlet vurdering finder Klagenævnet, at delkriteriet ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Indklagede har ved at fastsætte det nævnte delkriterium handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i Udbudsdirektivets artikel 2. Spørgsmål 7 Henset til det, Klagenævnet har anført ad spørgsmål 5 og 6, er udbudsbetingelserne og dermed udbuddet som sådan behæftet med væsentlige fejl. Indklagede kan ikke lovliggøre udbuddet, da dette ville kræve, at udbudsbetingelserne ændres for så vidt angår underkriteriet A.»Mest for pengene«med dertil hørende delkriterier. Indklagede har oplyst, at indklagede ikke har truffet endelig beslutning om tildeling af kontrakten, men at der alene af bedømmelseskomiteen er afgivet en indstilling herom til indklagedes kommunalbestyrelse. Med henvisning hertil og til grovheden af de fejl, indklagede har begået, bestemmer Klagenævnet, at udbudsproceduren annulleres. Herefter bestemmes: Ad spørgsmål 5

17 Indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i Udbudsdirektivets artikel 2 ved i udbudsbetingelsernes punkt 7.6 i relation til underkriteriet A.»Mest for pengene«at have fastsat, at»tilbud, som kun indeholder basismodellen, vil blive givet karakteren 6«, uanset at det i udbudsbetingelsernes punkt 7 er fastsat, at der er tale om et udbud i»omvendt licitation med en økonomisk ramme til totalentreprisen på kr. 72 mio. ekskl. moms«, og endvidere fastsat:»det er en betingelse at tilbuddets konditionsmæssighed overholder den økonomiske ramme på kr. mio. 72 omfattende som minimum den beskrevne basismodel. Hvis dette ikke er tilfældet, så vil tilbuddet blive forkastet og optages derfor ikke i bedømmelsen.«17. Ad spørgsmål 6 Indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i Udbudsdirektivets artikel 2 ved i relation til underkriteriet A.»Mest for pengene«at fastsætte delkriteriet d)»samlet pris. (Etape 2 udregnes på grundlag af gennemsnitsprisen fra 1. etape). (Uden for økonomirammen kr. mio. 72 ekskl. moms)«, uagtet delkriteriet ikke var egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Den udbudsprocedure, indklagede har iværksat ved udbudsbekendtgørelse af 30. april 2008, annulleres. Klagen tages ikke til følge vedrørende påstand 1-4. Indklagede, Billund Kommune, skal i sagsomkostninger til klageren, NCC Construction Danmark A/S, betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagebetales. Michael Ellehauge

18 18. Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) 14. februar 2008 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 K E N D E L S E Alfa Laval Nordic A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Odense Vandselskab

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2011-0024562 (Nikolaj Aarø-Hansen, Pernille Hollerup, Michael Jacobsen) 1. november 2011 K E N D E L S E Jorton A/S (advokat Kristian Skovgård Larsen, Aarhus) mod Sønderborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 K E N D E L S E Clavis Sprog og Kompetence (selv) mod Hvidovre Kommune (Kammeradvokaten ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 K E N D E L S E Køge Taxa mod Køge Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010 K E N D E L S E Gorm Hansen og Søn A/S (advokat Morten Winsløv, Greve) mod 1. Ejendomsselskabet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 K E N D E L S E Coloplast Danmark A/S (advokat Malene Lystoft Zabel, København) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009 K E N D E L S E Yding A/S (advokat Janus Skak Olufsen, Viborg) mod Viborg Kommune. (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012 K E N D E L S E VKS Inventa A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Hjemmeværnskommandoen (Kammeradvokaten v/advokat Astrid Malki

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0021285 (Katja Høegh, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 13.juli 2010 K E N D E L S E Abena A/S og VTK A/S (advokat Claus Guldager, Aabenraa) mod Københavns Universitet (selv)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021188 (Katja Høegh, Kaj Kjærsgaard, Trine Heidemann Gaarde) 16. juli 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021188 (Katja Høegh, Kaj Kjærsgaard, Trine Heidemann Gaarde) 16. juli 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021188 (Katja Høegh, Kaj Kjærsgaard, Trine Heidemann Gaarde) 16. juli 2010 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Århus) mod Retten i

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Økonomistyrelsen. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008 K E N D E L S E Damm Cellular Systems A/S (advokat Camilla Bonde, København) mod Økonomistyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E Børge Jakobsen & Søn A/S (advokat Martin Rømer, Ringsted) mod Sorø Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013 K E N D E L S E DUBA-B8 A/S (advokat Henrik Holtse, København) mod DONG Energy Oil & Gas A/S (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod K E N D E L S E 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023540 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Helle Bøjen Larsen) 25. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023540 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Helle Bøjen Larsen) 25. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023540 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Helle Bøjen Larsen) 25. august 2011 K E N D E L S E WelMed Scanbio ApS (advokat Steen Hellmann, København) mod Gentofte Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011 K E N D E L S E GC Rieber Salt A/S (advokat Jesper Altamirano, Odense) mod Aalborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Erik Dreyer, Tønder) mod Tønder Forsyning A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022122 (Michael Kistrup, Thomas Grønkær, Melitta Keldebæk) 20. juli 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022122 (Michael Kistrup, Thomas Grønkær, Melitta Keldebæk) 20. juli 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022122 (Michael Kistrup, Thomas Grønkær, Melitta Keldebæk) 20. juli 2011 K E N D E L S E Kijana Vikarservice (selv) mod Jysk Fællesindkøb v/favrskov Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013 K E N D E L S E LiteCom A/S og Thomas Kristensen ApS (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Danmarks Radio

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010 K E N D E L S E Roslev Turist ved John Madsen (selv) mod Skive Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009 K E N D E L S E CLS Communication A/S (selv) mod Miljøstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 K E N D E L S E Konsortiet Damm Cellular A/S og Pallas Informatik A/S (advokat Niels Christian Ellegaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 03-226.271 H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine H. Garde 20. februar 2004

Klagenævnet for Udbud 03-226.271 H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine H. Garde 20. februar 2004 Klagenævnet for Udbud 03-226.271 H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine H. Garde 20. februar 2004 K E N D E L S E Miri Stål A/S (advokat K. Dalsgaard Hansen, Brovst) mod Esbjerg Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-155.553 (Carsten Haubek, Marianne K. Larsen, Wayne Jensen) 8. november 2000

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-155.553 (Carsten Haubek, Marianne K. Larsen, Wayne Jensen) 8. november 2000 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-155.553 (Carsten Haubek, Marianne K. Larsen, Wayne Jensen) 8. november 2000 K E N D E L S E H. Friedmann og Søn A/S (advokat René Offersen, København) mod Forskningsministeriet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017986 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 4. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017986 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 4. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017986 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 4. marts 2009 K E N D E L S E Berendsen Textil Service A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Frederikssund

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 K E N D E L S E Murerfirmaet Bent Klausen ApS (advokat Peter Zacher Sørensen, Grenaa) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Århus Amt (selv) Ved udbudsbekendtgørelse af 1. maj 2003

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97 /2005-0002357 (H.P. Rosenmeier, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 23. februar 2006 K E N D E L S E Hoffmann A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Skjern Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000 K E N D E L S E Arriva Danmark A/S (advokat Esben Kjær, København) mod Hovedstadsområdets Trafikselskab

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025560 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 30. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025560 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 30. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025560 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 30. januar 2012 K E N D E L S E Maja Consulting smba (selv) mod VisitNordsjælland F.M.B.A (advokat Torkil Høg, København) Klageren

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002 K E N D E L S E Vindtek Ventilation ved Bjarne Munksgaard (advokat Keld Frederiksen, Vinderup) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 K E N D E L S E J. Olsen A/S Entreprenør- & nedrivningsfirmaet og Jens Olsen (advokat Anders Hein, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10201 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 31. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10201 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 31. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10201 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 31. maj 2016 K E N D E L S E Holm & Halby A/S (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) mod Region Midtjylland (selv)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034174 (Nikolaj Aarø-Hansen, Steen Treumer) 1. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034174 (Nikolaj Aarø-Hansen, Steen Treumer) 1. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034174 (Nikolaj Aarø-Hansen, Steen Treumer) 1. juli 2014 K E N D E L S E Havnens Skibsreparationer A/S og Nettobådene A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025155 (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-020465 (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010 K E N D E L S E KMD A/S (advokat Martin André Dittmer, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 K E N D E L S E Entreprenørfirmaet Harry Andersen & Søn A/S (advokat René Offersen ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020248 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Aarhus Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015216 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Knud Erik Busk) 27. marts 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015216 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Knud Erik Busk) 27. marts 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015216 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Knud Erik Busk) 27. marts 2008 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Esbjerg Kommune, Fredericia Kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0003146 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (selv) mod Hovedstadens Sygehusfælleskab (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 K E N D E L S E Dubex A/S (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen, København) mod Danske Spil A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Region Syddanmark (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017900 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Anette Jacobsen) 11. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017900 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Anette Jacobsen) 11. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017900 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Anette Jacobsen) 11. februar 2009 K E N D E L S E Uggerly Installation A/S (advokat Per Nielsen, Aalborg) mod Aalborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde)

Klagenævnet for Udbud (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) Klagenævnet for Udbud (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) J.nr.: 2014-0037797 /2014-7611 9. oktober 2014 K E N D E L S E ATKI A/S (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) mod Rigspolitiet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 K E N D E L S E XO Care A/S (advokat Simon Hauch, København) mod 1. Århus Universitet,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-176.928 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Thomas Jensen) 1. november 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-176.928 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Thomas Jensen) 1. november 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-176.928 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Thomas Jensen) 1. november 2002 K E N D E L S E JN-Entreprise ApS (selv) mod Boligforeningen Lolland (advokat Louis Beck Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018634 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Helle Bøjen Larsen) 17. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018634 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Helle Bøjen Larsen) 17. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018634 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Helle Bøjen Larsen) 17. april 2009 K E N D E L S E Lambæk Gulve A/S (advokat Chris Stentoft, Næstved) mod 1. Landsforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004 K E N D E L S E J. A. Mortensen Inventar og Bygning A/S (advokat Peter Stig Jakobsen og advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2008-0016463 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 17. september 2008 K E N D E L S E Bien-Air Dental SA (advokat Lars Cort Hansen, København) mod 1. Århus

Læs mere

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Peter Dann Jørgensen, Bender von Haller Dragsted Tina Braad, Holst, Advokater IKA Indkøbsjura 7, den 14. september 2010 Formål Formålet med

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (cand. merc.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere