Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller"

Transkript

1 R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/ Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller Energistyrelsen har afholdt en teknisk dialog med potentielle bydere på baggrund af et dialogpapir, et seminar samt en række individuelle møder. En bred vifte af markedets aktører har deltaget i dialogen på forskellige niveauer enten ved deltagelse på seminaret, med individuelle møder eller skriftlige svar eller en blanding af alle tilbud. Vækstaftalen blev færdigforhandlet d. 14. juli, mens den tekniske dialog pågik. Den tekniske dialog blev afsluttet den 4. august Vækstaftalen betød for de kystnære havvindmølleparker, at: Der indføres et prisloft for de kystnære møller, så der ved det aftalte udbud kun accepteres tilbud til en gennemsnitlig pris på maksimalt 70 øre pr. kwh (til fastholdte vilkår i forhold til tilskudsperiodens længde, ansvar for tilslutning osv.). Hvis der ikke er tilstrækkeligt med tilbud til at opstille 350 MW, kan bud, der medfører, at den gennemsnitlige pris bliver højere end 70 øre pr. kwh, kun accepteres ved enighed i energiforligskredsen. 1 Dette betyder, at udbuddet reduceres fra at være et udbud af 450 MW til at blive et udbud af 350 MW. Det er de samme områder, der udbydes, og der ændres ikke på, at der kan opføres op til 200 MW i hvert af de udbudte områder. Områderne konkurrerer stadig indbyrdes. Nedenfor gengives i summarisk form de vigtigste pointer fra dialogsvarene og herpå. Overordnet udbudsmodel Flere potentielle bydere stillede spørgsmålstegn ved, om det var nødvendigt at fastholde en maksimumsgrænse på 200 MW pr. område, da større parker er relativt billigere. Det blev kommunikeret klart og entydigt fra de potentielle bydere, at det ikke bør være muligt at placere flere parker indenfor samme område. Dette vil give komplikationer med skyggeeffekter, og der menes ikke i nogle af områderne at være plads til 2 parker. Der vil være konkrete fysiske udfordringer for koncessionshaverne i anlægsperioden, hvis to forskelligt ejede parker skal opføres samtidig. 1 Aftale om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften mv. og lempelser af PSO indgået af Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten d. 14 juli Side 1 af 14

2 Flere aktører foreslog at gennemføre en billiggørelse af projekterne ved at fjerne nettilslutningen fra projekterne. Det er ikke muligt at ændre på grænsen for projektstørrelsen til > 200 MW. Der har i hele planprocessen forud for udbuddet været lagt en maksimumgrænse på 200 MW til grund for hvert enkelt udbygningsområde, dvs. i den forudgående screening af områderne foretaget af havvindmølleudvalget og den tilhørende høring, den politiske clearing med kommunerne og i fastlæggelsen af rammerne for VVM-redegørelsen. Energistyrelsen forventer at kunne udelukke muligheden for, at der kan placeres flere parker i hvert område, med mindre parkerne er mindre end 50 MW stykket, og der er eksplicit enighed fra begge mulige koncessionshavere om, at dette er acceptabelt. Nettilslutningen vil forblive som en del af det udbudte projekt. Baggrunden for beslutningen om, at nettilslutningen er en del af projektet er, at havvindmølleparken og nettilslutningen udarbejdes samlet, og at valget af placering skal være samfundsøkonomisk optimal. Der foreligger ikke specifikationer på størrelsen af parkerne på de enkelte placeringer (dog maks. 200 MW), og det forventes heller ikke, at der vil blive bygget vindmølleparker på alle sites grundet det samlede udbuds størrelse og antallet af sites. Derved er det ikke muligt at spare tid eller penge ved at forberede nettilslutningen forud for projektet. Den mest optimale løsning er derfor, at koncessionshaver har ansvar for både havvindmøllepark og nettilslutning. Tidsplan Der er delte meninger om tidsplanen, men en overvægt af potentielle bydere mener ikke, at tidsplanen bør fastholdes for opførelsen af de kystnære parker samtidig med, at udbuddet påføres et stramt prisloft. Den generelle respons var, at med et stramt prisloft kan det være svært at sikre sig mod forsinkelser, da det er dyrt at have et beredskab til rådighed for alle hændelser. Desuden kan det være svært at finde de gode tilbud i underleverandørernes pipeline. Derudover anses det i lyset af erfaringerne fra processen om udbuddet af Horns Rev 3 for risikabelt, at tidsplanen op til afgivelse af bud er meget stram. Der efterlyses derfor en større fleksibilitet i tidsplanen. Det blev foreslået fra en potentiel byder at der gives mulighed for at afgive bud på det politisk fastsatte færdiggørelsestidspunkt og et senere færdiggørelsestidspunkt. Flere ønsker ½ års tidsforskydning mellem prækvalifikation og 1. foreløbige bud, samt ½ års forskydning mellem færdiggørelsen af VVM og 1. foreløbige bud. Desuden påpeges vigtigheden af, at tidsplanen fastholdes efter udmeldelsen. Da færdiggørelsestidspunktet for opførelsen af de kystnære havvindmølleparker er omfattet af energiforliget kan dette ikke ændres. Energistyrelsen undersøger andre måder at gøre tidsplanen mindre stram. Tidsmæssige krav vil blive stillet i det kommende udbudsmateriale. Energistyrelsen anerkender vigtigheden af at fastholde tidsplanen for udbudsprocessen undervejs. Side 2 af 14

3 Nettilslutning Der efterlyses oplysninger om, hvordan det nye nettilslutningsregime bliver udformet med revisionen af nettilslutningsbekendtgørelsen samt en plan for offentliggørelsen af dette. Aktører efterspørger bl.a. en større detaljeringsgrad i forhold til det kommende nettilslutningsregime med afklaring af, hvem der skal betale for hvad, hvem skal have anlægs- og driftsansvaret for hvilke dele af projektet, hvem bærer risikoen for nedbrud og nettab, osv. Desuden ønskes en afklaring af hvilken risiko og kompensation koncessionshaveren påføres i forhold til nedbrud i nettet på hhv. land og hav eller ved flaskehalse i det bagvedliggende net. Energistyrelsen arbejder i øjeblikket med revisionen af nettilslutningsbekendtgørelsen, som p.t. forventes at kunne komme i offentlig høring inden årets udgang. Energinet.dk s netanalyse offentliggøres, når der findes svar på de ovenstående spørgsmål, som har konsekvens for netanalysen. Energistyrelsen og Energinet.dk afholder efterfølgende sammen et seminar om disse emner. Energistyrelsen vil holde potentielle bydere opdateret via hjemmesiden. Prækvalifikationskriterier Markedet foreslår en række lempelser i den foreslåede model til prækvalifikation. De fleste af de potentielle bydere opfordrer til at mindske de økonomiske krav til at blive prækvalificeret og til de bøder og andre økonomiske krav, der stilles til byderne primært under anlægsfasen. Det blev foreslået fra flere sider, at der bliver lagt vægt på virksomhedernes rating eller soliditet frem for krav til omsætning. Ligeledes foreslog en enkelt virksomhed, at antal ansatte i virksomheden kunne stilles som krav i prækvalifikationen. Det blev foreslået, at de tekniske krav lempes således, at det ikke er et krav, at man in-house skal have den fornødne tekniske erfaring med at opstille møller på havet, men at dette krav kunne opfyldes via underleverandører eller erfaring med drift af landvindmøller. Inden offentliggørelsen af prækvalifikationskriterierne vil Energistyrelsen finde et passende niveau for prækvalifikation, som sikrer både at et bredt spektrum af aktører og konsortier kan prækvalificeres samt, at de prækvalificerede skal have den fornødne tekniske og finansielle kapacitet til at kunne gennemføre projekterne. Den finansielle prækvalifikation vil sandsynligvis tage udgangspunkt i soliditet eller rating og et omsætningskrav. Resultatet af disse overvejelser vil blive offentliggjort i prækvalifikationskravene i udbudsbekendtgørelsen. I disse overvejelser vil indgå hensynet til, at ansøger skal kunne matche den forventede investering. Energistyrelsen vil fastholde, at der bliver stillet krav om, at en koncessionshaver skal råde over tidsvarende erfaring med opstilling af vindmølleparker på havet. Energistyrelsen vil arbejde med om denne erfaring eventuelt kan komme som eksempelvis bindende kontrakter med underleverandører eller lignende. Side 3 af 14

4 Tildelingskriterium Energistyrelsen har lagt op til, at buddet afgives som laveste pris pr. kwh i de første fuldlasttimer, dvs. samme model som tidligere udbudsparker. Der er ikke enighed i markedet omkring hvilken afregningsperiode, der foretrækkes. Dele af markedet foretrækker i stedet for en model, hvor afregningen foregår over en længere periode, og der er fremkommet forskellige forslag til, hvordan dette kunne gøres. Andre foreslog, at der gives mulighed for at kunne modtage tilskuddet over en kortere tidsperiode. Der er generel opbakning til, at Energistyrelsen benytter betinget bud som del af tildelingsproceduren. Dette betyder, at man kan byde på både en enkelt park og/eller på samtlige 350 MW til en lavere pris. Dette vil bibringe udbuddet en mulighed for at skabe større skala i anlægsfasen og dermed drive priserne ned. Dog er det ikke anbefalet at fordoble omsætningskravet ved prækvalifikation, hvis man ønsker at afgive et betinget bud på 350 MW, da dette vil udelukke de fleste bydere. Der opfordres til, at Energistyrelsen beskriver, hvordan der prioriteres mellem budene, hvis der indkommer flere bud med samme pris, således at den samlede indbudte mængde overskrider de 350 MW. Flere bydere har foreslået, at lokalt ejerskab eller lokalt engagement bliver inddraget i tildelingskriteriet eller som krav i koncessionen som helhed. Miljømæssige forhold foreslås også inddraget. Eksempelvis blev alternative modeller for samfundsøkonomiske vurderinger med fokus på lokale værdier foreslået, ligesom hensyn til effektiv arealudnyttelse blev forslået som havende indflydelse. Det er blevet foreslået, at der lægges et lavere loft end 150 timer over hvor mange timer med elmarkedspris, der er lig nul eller negativ, der ikke bliver givet pristillæg i. Energistyrelsen vil arbejde med en tildeling, hvor der er klarhed over, hvordan Energistyrelsen mest samfundsøkonomisk optimalt sikrer, at der opføres 350 MW på baggrund af de indkomne bud. Tilbud kan kun accepteres til en pris, som leder til, at den gennemsnitlige pris for den samlede udbygning på 350 MW ligger på maksimalt 70 øre pr. kwh. Bud over dette niveau skal godkendes i forligskredsen. Helt centralt for det endelige valg af tildelingskriterium er, at det skal være gennemsigtigt, stille alle bydere lige, og at byderne på forhånd har fuld information om kriterierne. Tildelingskriteriet vil blive offentliggjort med udbudsbekendtgørelsen. På baggrund af vækstaftalen arbejder Energistyrelsen videre med, at støtten til havvindmølleparkerne gives pr. kwh i de første fuldlasttimer. I udbudsbetingelserne forventer Energistyrelsen at fastholde kravet om, at der ikke udbetales tilskud i de første 150 timer, hvor markedsprisen er lig nul eller negativ. Det er vigtigt for stabiliteten i elmarkedet og elnettet, at havvindmølleparkerne delvist er udsat for markedets signaler og på den måde kan deltage positivt i at opretholde stabiliteten. Energistyrelsen forventer at kunne give mulighed for at afgive betinget bud. Dette betyder, at man får mulighed for at byde ind på en enkelt park på én enkelt placering til én pris og/eller at byde ind med en lavere pris, som er betinget af, at man får koncession til opførelse af den samlede udbygning med 350 MW i f.eks. 2 områder. Side 4 af 14

5 Energistyrelsen vil ikke benytte incitamenter for god arealudnyttelse eller andre lokale miljøforhold i vurderingen af budene, da det med VVM-redegørelsen vurderes, hvilke vilkår der skal følges for, at projektet holdes inden for rammerne af det miljømæssigt acceptable. Koncessionshaveren får et begrænset areal til rådighed, men til gengæld har koncessionshaveren mulighed for at optimere sin park inden for dette område ud fra vilkårene i etableringstilladelsen. Det er generelt ikke muligt at lægge vægt på lokalt ejerskab som en del af tildelingen af projekter i EU-udbud. EUs indre markedsregler tillader ikke en sådan procedure, da den ikke stiller alle aktører lige og anses som værende diskriminerende og konkurrenceforvridende. Desuden tilgodeses lokalt ejerskab via køberetten og incitamentsordningen. Finansielle vilkår i driftsperioden Potentielle bydere viste generelt kun ringe interesse i incitamentet til øget lokalt ejerskab, som kan lede til et yderligere tillæg på 1 øre/kwh oveni afregningsprisen. Dog har der været forslag til, at 1- øren kunne udløses allerede ved 20 % lokalt ejerskab, ligesom det er blevet forslået, at en eventuel 1-øre kun skulle tilfalde lokale andelshavere. Energistyrelsen vurderer, at en favorisering af lokale andelshavere, således at kun de lokale får udbetalt den ekstra afregning og ikke alle ejere af projektet, vil være i strid med EU s regler om, at alle skal stilles lige i et udbud. Desuden vil dette fjerne incitamentet for en ikke-lokal byder til at arbejde for at få større lokalt ejerskab. Fastholdelsesbod, færdiggørelsesbod og nedtagelsesgaranti Der var generelt forståelse for, at en fastholdelsesbod er nødvendig, da der skal være fokus på, at projektet igangsættes, og på at tiltrække seriøse bydere, som er i stand til dette. Det blev påpeget fra flere sider, at en bankgaranti er dyrere end en moderselskabsgaranti, hvorfor der opfordres til kun at stille krav om moderselskabsgarantier. Argumentet er, at dette bør anses for tilstrækkeligt, da virksomheden allerede er blevet prækvalificeret og fundet tilstrækkelig solid. Der var forståelse i markedet for, at Energistyrelsen kræver en milepælsplan for projektet. Det blev pointeret, at når projektet først er i gang, vil en koncessionshaver have stort incitament til at gennemføre projektet uagtet en færdiggørelsesbod. Derfor var der ikke forståelse for, at forsinket færdiggørelse straffes med skrappe sanktioner. Der er fra flere sider stillet forslag om, at sanktioner erstattes med et incitament til hurtig færdiggørelse. Der blev stillet forslag om, at nedtagelsesgarantien skal stilles endnu længere ude i fremtiden end efter 12 år. Derudover burde garantien ifølge forslaget indfases gradvist. Energistyrelsen vil undersøge konsekvenserne af mere lempelige krav til fastholdelse- og færdiggørelsesboder, og hvordan et regime af incitamenter til igangsættelse og færdiggørelse kan udformes i lyset af de indkomne argumenter. Side 5 af 14

6 Energistyrelsen vil granske konsekvenserne for at benytte moderselskabsgarantier frem for bankgarantier. Energistyrelsen kan ikke give et incitament i form af ekstra støtte ved hurtig færdiggørelse, da dette ville betyde at PSO-udgifterne kunne stige hurtigere i perioden før 2020 end forventet i forbindelse med vækstaftalen. Nedtagelsesgarantien vil sandsynligvis blive fastholdt til at skulle stilles efter 12 år. De endelige krav vil blive offentliggjort i udbudsmaterialet. Køberetsordning Dele af markedet vil gerne have køberetsordningen aflyst. Bekymringen går på ekstra administration, involvering af uprofessionelle borgere, mangel på forståelse fra udenlandske investorer, m.m. Mange har dog sympati for, at borgere i nærområdet deltager i ejerskabet af havvindmølleparkerne og anerkender, at ordningen kan skabe større forståelse for beliggenheden og nemmere vilkår i især driftsperioden. Flere potentielle bydere foreslår, at køberetsordningen i højere grad udformes som på land, hvor borgerne udskilles i et selvstændigt selskab med begrænset indflydelse på anlægsbeslutninger, eller at ordningen på anden vis modificeres, f.eks. ved at reducere kravet om udbud af 20 %. Det er ikke aktuelt at aflyse køberetsordningen, da dette element har været en forudsætning under hele det forudgående planarbejde og politiske proces omkring udbuddet af de kystnære havvindmøller. Det er heller ikke en mulighed at skille de lokale andelshavere ud i et selvstændigt selskab som på land, da dette vil påføre borgerne en uforholdsmæssig stor risiko og være svært administrerbart fra et tilsynssynspunkt. Derudover vil køberetsselskabet ikke kunne opfylde de tekniske og finansielle krav, der stilles for at få en elproduktionsbevilling. Energistyrelsen undersøger, om der er andre muligheder for, at tilpasse køberetsordningen efter potentielle byderes input. Eventuelle justeringer vil blive kommunikeret via hjemmesiden, skulle de opstå. Værditabsordningen Der er i den tekniske dialog fremkommet forskellige forslag til at nedsætte koncessionshavernes risici ved værditabsordningen. Et forslag har gået på, at hele beløbet betales af staten, mens andre har ønsket, at der lægges et loft over, hvor meget en koncessionshaver kan komme til at bekoste på denne ordning. Ordningen har ikke været prøvet på havet før, hvilket stiller bydere overfor en delvist ukendt risiko. Det er fra flere sider foreslået at løfte en del af risikoen over på elforbrugerne eller skatteyderne ved hjælp af et prisloft over risikoen for koncessionshaverne på x mio. Det skal forstås således, at et samlet værditab som følge af hver park på over x mio. kr. skulle bæres af elforbrugerne/skatteyderne. Det er ikke aktuelt at afskaffe værditabsordningen, hvis formål er at beskytte borgere, som bor tæt på de kystnære havvindmølleparker og sikre, at koncessionshaverne tager mest mulig hensyn til naboerne. Side 6 af 14

7 Vurderingen er desuden, at et loft på den maksimale værditabsbetaling for det enkelte site ikke er en politisk gangbar løsning. Energistyrelsen vil stille mere informationen om værditabsordningen til rådighed for byderne. Dette kunne f.eks. omfatte erfaringerne på land og Taksationsmyndighedens hidtidige praksis. Mulighed for forsøgselement i parken Langt størstedelen af markedet har udtrykt, at de ikke ser en pris- og konkurrencebaseret udbudsform som kompatibel med at teste nye elementer. Test kræver tid og fleksibilitet og koster ekstra. Testelementer vil således ikke kunne indgå i et almindeligt prisbaseret udbud, uden at testelementet på en eller anden måde holdes uden for priskonkurrencen. Energistyrelsen vil ikke arbejde yderligere på at fremme mulighederne for test i parkerne. Hvis en koncessionshaver vælger at teste elementer i sin vindmøllepark, skal det derfor kunne holdes inden for de rammer, der udstikkes i etableringstilladelsen. Side 7 af 14

8 S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE Summary of comments from the technical dialogue in connection with tendering procedures for wind turbines in nearshore areas The Danish Energy Agency has hosted the technical dialogue on the basis of a discussion paper, a seminar and a series of individual meetings. A broad range of market actors participated in the dialogue at various levels, either through participation in the seminar, written responses, individual meetings, or through a mix of these. The Growth Agreement was finally agreed on 14 July 2014, while the technical dialogue was still underway. The technical dialogue ended on 4 August The Growth Agreement entailed the following for the nearshore wind farms: "There will be a price cap for the nearshore wind turbines, so that only those tenders that have an average price of no more than DKK 0.7 per kwh (at the same terms and conditions for the duration of the subsidy period, with responsibility for connection to the grid, etc.) will be accepted in connection with the agreed tendering procedure. If there are not enough tenders for the establishment of 350MW, tenders which entail an average price of more than DKK 0.7 per kwh may be accepted, although only if all of the parties to the Energy Agreement so agree."2 This means that the 450MW originally put up for tender are reduced to 350MW. The same areas are being put up for tender, and the terms of the tender still allow for the establishment of turbines totalling 200MW in each of the areas subject to tender. There is still mutual competition between the areas. Below is a summary overview of the central points of the dialogue responses as well as the Danish Energy Agency's reply to these. Overall tendering model Several potential tenderers questioned the necessity of keeping a maximum limit of 200MW per area, when larger farms are relatively cheaper. The potential tenderers clearly and unequivocally noted that it should not be possible to place several farms inside the same area. This will lead to complications with regard to wake effects, and none of the areas are believed to have room for two farms. There will be concrete, physical challenges for the concession owners in the construction period if two farms with different owners are to be built concurrently. 2 Agreement established on 14 July 2014 between the Government, Denmark's Liberal Party, the Danish People's Party, the Socialist People's Party and the Red-Green Alliance to cancel the security of supply tax etc. and deregulate the PSO scheme. Side 8 af 14

9 Several actors suggested that the projects be made cheaper by removing the grid connection element from the projects. It is not possible to change the limit for the size of projects to > 200MW. Each area has been based on a maximum limit of 200MW throughout the planning process prior to the tendering procedure, i.e. in the preceding screening of the areas by the Offshore Wind Turbine Committee and the associated consultation, the political clearing process with the local municipalities, and in the determination of the Environmental Impact Assessment (EIA) scope. The Danish Energy Agency believes it will be possible to exclude the possibility of placing several farms within each area, unless the farms are below 50MW each and both sides explicitly agree that this is acceptable. Grid connection will remain a part of the project. The reason for deciding to have grid connection as a part of the project is that the offshore wind farm and the connection to the grid are prepared together and that the siting must be optimal from a socio-economic perspective. There are no specifications on the size of the farms in the individual sites (except they cannot be larger than 200MW), and because of the overall limit of 350 MW and the total number of sites, it is not expected that all 6 sites will be exploited. This means there is neither time nor money to be saved from preparing grid connection prior to the project. The most optimal solution is therefore that the owner of the concession is responsible for both the offshore wind farm and the grid connection. Timetable Opinion varies with regard to the timetable. However, a majority of potential tenderers do not think that the timetable for establishment of the nearshore farms should be maintained while at the same time imposing a tight price cap in the tendering conditions. The general response was that with a tight price cap, it may be difficult to safeguard against delays, because it is expensive to remain prepared for all possible eventualities. It may also be difficult to find 'good offers' in subcontractors' pipeline. Furthermore, in the light of experience from the tendering procedure for Horns Rev 3, a very tight timetable up to submission of tenders is considered too risky. There is a wish for more flexibility in the timetable. One actor suggested allowing for submission of tenders at the politically determined completion date and also at a later completion date. Many actors would like a six-month time delay between prequalification and the 1st preliminary tenders, as well as a six-month time delay between the completion of the EIA and the 1st preliminary tenders. Finally, the importance of keeping to the timetable after it has been announced was also stressed. The completion date for establishment of the nearshore wind farms is set in the Energy Agreement and can therefore not be altered. The Danish Energy Agency is looking into other ways to make the timetable more flexible. The upcoming tender documents will stipulate time requirements. Side 9 af 14

10 The Danish Energy Agency recognises the importance of keeping the timetable for the tendering procedure. Grid connection Information was requested on how the new grid connection regime will be designed with the revision of the Executive Order no of 7 September 2010 on grid connection, as well as a plan for publication this. Amongst other things, actors called for a greater level of detail with regard to the coming grid connection regime, including clarification as to who is to pay for what; who will have construction and operational responsibility for which parts of the project; who bears the risk of breakdown and grid losses, etc. Furthermore, there were calls for clarification of the risk and compensation liability imposed on the concession owner with regard to breakdown of the grid onshore and offshore, respectively, or in the event of bottlenecks in the grid. The Danish Energy Agency is currently working on a revision of the Executive Order on grid connection, which, so far, is expected to be ready for public consultation before the end of this year. Energinet.dk's grid analysis will be published when there are answers to the questions above which have a bearing on the grid analysis. The Danish Energy Agency and Energinet.dk will subsequently host a seminar on these topics. The Danish Energy Agency will keep potential tenderers up to date via the Agency's website. Requirements for prequalification The market proposes a series of relaxations in the proposed model for prequalification. Most of the potential tenderers encouraged the Danish Energy Agency to reduce the financial requirements for prequalification and for the penalties and other financial requirements that are imposed on tenderers, primarily during the construction phase. Several actors suggested focusing on the companies' rating or creditworthiness rather than on requirements for turnover. Similarly, one company suggested 'number of employees in the company' as a supplementary requirement. It was proposed to relax the technical requirements so that companies are not required to have the necessary technical experience with wind turbine construction in-house, but that this requirement could be met through subcontractors or experience from operating wind turbines onshore. Before making the prequalification criteria public, the Danish Energy Agency will find an appropriate level for prequalification which will ensure that a broad range of actors and consortia can be prequalified, while, at the same time, ensuring that the prequalifying actors and consortia are capable of actually completing the projects. The financial prequalification will probably be on the basis of creditworthiness or rating, and requirements for turnover. The result of these considerations will be made public in the contract notice in the requirements for prequalification. These considerations will take account of the fact that the applicant must be able to match the expected investment. Side 10 af 14

11 The Danish Energy Agency will keep the requirement that the concession owner has at its disposal up-to-date experience with offshore wind turbine erection. However, the Agency will re-examine the form of this experience, e.g. binding contracts with subcontractors or similar. Award criterion The Danish Energy Agency has suggested tenders are submitted as the lowest price per kwh for the first 50,000 full load hours, i.e. the same model as for previously tendered offshore wind farms. The market is not in agreement about the preferred subsidy period. Parts of the market prefer a model in which settlement is over a longer period, and various proposals have been made for how this could be effectuated. Others have suggested that it be possible to receive the subsidy over a shorter period of time. There is general backing for the Danish Energy Agency to allow conditional bidding as a part of the award procedure. This means that it will be possible to submit a tender for a single farm as well as for all 350MW at a lower price. This will open up for economies of scale in the construction phase and thus push down prices. However, it is not recommended to double the requirement for turnover in connection with prequalification if a tenderer wants to submit a conditional bid for 350 MW, as this will preclude the majority of tenderers. The actors encouraged the Danish Energy Agency to describe how tenders are being prioritised if several tenders are at the same price, such that the total quantity for which tenders have been received exceeds the 350MW. Several tenderers have proposed that local ownership or local involvement be included in the award criterion or as requirements for the concession as a whole. Other local or environmental aspects are also suggested included in the assessment. For example, alternative models were proposed for socioeconomic assessments of the value of the nearshore wind farms, just as it was suggested that 'effective use of the area' be given weight. It was proposed that the cap be set at lower than 150 hours for the number of hours with an electricity market price equal to zero or negative and for which a price supplement is not given. The Danish Energy Agency will work on an award criterion which explicitly explains how the Danish Energy Agency will ensure, in the most socio-economically appropriate way, the establishment of 350MW on the basis of the tenders received. Tenders will only be acceptable at a price which leads to an average price for the total 350MW expansion of no more than DKK 0.70 per kwh. A price above this level has to be accepted by the parties to the energy agreement. It is vital that the final award criterion is transparent, that it puts all tenderers on a level playing field, and that tenderers have complete information about the criteria beforehand. The award criterion will be made public with the contract notice. On the basis of the Growth Agreement, the Danish Energy Agency expects to continue to provide the subsidies for the wind turbines per kwh for the first 50,000 peak load hours. In the tender specifica- Side 11 af 14

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Vejledningen nævnt i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3) forventes offentliggjort på www.bygst.dk ultimo uge 4 eller primo uge 5.

Vejledningen nævnt i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3) forventes offentliggjort på www.bygst.dk ultimo uge 4 eller primo uge 5. SPØRGSMÅL/SVAR NBB Delaftaler Spørgsmål/svar til prækvalifikation Rev. 5. februar 2014 Juridisk Center MARAL Indledende bemærkninger Bygningsstyrelsen har modtaget flere henvendelser omkring modtagelse

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Medlemsmøde foråret 2012 Revision B 2011-04-24 Gearbox testing Wednesday 23 rd May 2012 Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Midlertidigt Program/

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com På internettet kan du på hjemmesiden læse stort set alt om sygdommen Centronuclear Myopathy (CNM) hos Labrador.

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh

Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh Vision 2020 for Farum Fjernvarme a.m.b.a Vi vil yde vore kunder en bæredygtig varmeforsyning med stabile priser, fastholdelse af

Læs mere