LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN"

Transkript

1 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

2 ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning Akademiske arkitekter Landskabsarkitekter Bygningskonstruktører Tekniske assistenter/designere/tegnere Månedsløn og stillingsbetegnelse Tillæg mv Deltidsansættelser og elever Personalegoder og bruttolønsordninger De deltagende virksomheder 22 BILAG Bilag 1 Gennemsnitlig månedsløn fordelt på uddannelsesgruppe Bilag 2 overenskomstmæssigt aftalte månedsløn for de forskellige medarbejdergrupper for de forskellige lønbånd Bilag 3 Ekstra tabeller og figurer

3 1. INDLEDNING Løn- og personalestatistikken bygger på oplysninger indhentet i perioden fra den 21. oktober 2015 til den 2. december 2015 blandt de medlemsvirksomheder, som har overenskomstansatte. Løn- og personalestatistikken 2015 er udarbejdet af Rambøll Management Consulting for Dansk Industri. Løn- og personalestatistikken dækker over oplysninger fra 243 virksomheder, der tilsammen repræsenterer overenskomstansatte medarbejdere. De medarbejdere svarer til det samlede antal overenskomstansatte medarbejdere i Dansk Industris medlemsvirksomheder0f1. De indsamlede data er behandlet fortroligt, og det er således kun Dansk Industri og den enkelte virksomhed, der har adgang til de virksomhedsspecifikke data. Endvidere er oplysningerne anonymiseret således, at enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder ikke kan genfindes i data. Løn- og personalestatistikken omfatter den for medarbejderne individuelt aftalte løn, inkl. eventuelle funktionstillæg, tillidsrepræsentanttillæg, arbejdsmiljørepræsentanttillæg, bruttolønsordninger, evt. fleksible personalegoder samt aftalte rådighedstillæg. For deltidsansatte er månedslønnen omregnet til en fuldtidsmånedsløn. Lønnen er inklusive medarbejderens eget men ikke arbejdsgiverens pensionsbidrag. Ferietillæg og eventuel overarbejdsbetaling medregnes ikke i den faste månedsløn, da dette vanskeliggør en sammenligning med de overenskomstaftalte lønbånd. For lønoplysningerne er der i nogle af opgørelserne foruden gennemsnittet også angivet nedre, median og øvre : Nedre er den observation, hvor alle de observationer, der er lavere end denne, udgør 25 pct. af alle observationerne. Medianen er den observation, hvor alle de observationer, der er lavere end denne, udgør 50 pct. af alle observationerne. Øvre er den observation, hvor alle de observationer, der er lavere end denne, udgør 75 pct. af alle observationerne. Da de individuelle medarbejder ikke er ansat med samme vilkår f.eks. personalegoder skal det endvidere bemærkes, at enkelte oplysninger ikke er relevante for samtlige medarbejderne. Dette medfører, at der for hver kategori (f.eks. personalegoder) ikke nødvendigvis er oplysninger for det samme antal medarbejdere. Lønsumskontrol Der er i løn- og personalestatistikken for 2015 foretaget en lønsumskontrol som for statistikken. Den enkelte virksomheds samlede lønomkostninger i 2015 sammenlignes med den samlede lønomkostning, som virksomheden ville have haft, hvis skalabruttolønsordningen fra 2011 stadig var gældende. I afsnit 2 beskrives de deltagende medarbejdere på baggrund af køn, alder og uddannelse i. Derefter præsenteres resultaterne af løn- og personalestatistikken i afsnit 3-7. I afsnit 8 beskrives de deltagende virksomheders fordeling på antal medarbejdere og geografisk område. Endelig indeholder bilag 1 en opgørelse over den gennemsnitlige månedsløn fordelt på de resterende uddannelseskategorier, som ikke er dækket af afsnit 3. Bilag 2 indeholder lønoplysninger fordelt på lønbånd. 1 De resterende medlemsvirksomheder har angivet, at de ikke har nogen overenskomstansatte. Disse indgår derfor ikke i denne rapport. 1

4 2. DE DELTAGENDE MEDARBEJDERE I dette afsnit præsenteres køn, alder og uddannelsesretning for de deltagende medarbejdere. Tabel 1 viser medarbejdernes fordeling på køn og alder. Tabel 1: Medarbejdere fordelt på køn og alder Alder* Kvinder Mænd Samlet Kvinder (pct.) Mænd (pct.) Samlet (pct.) ,1 % 0,1 % 0,1 % ,2 % 0,3 % 0,4 % ,5 % 8,0 % 12,4 % ,7 % 12,5 % 20,3 % ,2 % 11,6 % 19,8 % ,0 % 10,0 % 16,0 % ,4 % 6,6 % 11,0 % ,5 % 4,7 % 8,3 % ,6 % 0,8 % 1,3 % ,4 % 1,0 % 1,4 % ,2 % 0,9 % 1,1 % ,2 % 0,8 % 1,1 % ,3 % 0,8 % 1,2 % ,5 % 0,7 % 1,2 % ,3 % 0,5 % 0,8 % ,3 % 0,5 % 0,9 % ,2 % 0,3 % 0,5 % ,0 % 0,5 % 0,5 % ,4 % 1,2 % 1,6 % Ikke angivet ,1 % 0,1 % 0,2 % I alt** ,1 % 61,9% 100,00% Note: * Medarbejdernes alder er opgjort som 2015 minus medarbejdernes fødselsår. Note: ** Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. Akademiske arkitekterne er her opgjort eksl cand polyt, se bilag 2. Som det fremgår af tabellen, er der oplysninger om køn for alle medarbejdere, som fordeler sig med 62 pct. mænd og 38 pct. kvinder. I forhold til 2014-resultaterne har der været et fald i andelen af kvinder i den samlede fordeling på 6,9 pct. Det er især inden for aldersgruppen år at andelen af mænd og kvinder har ændret sig. Her er andelen af mænd steget siden 2014, mens andelen af kvinder er faldet. Tabel 1 viser endvidere aldersfordelingen for de deltagende mænd og kvinder, hvor den sidste kolonne i tabellen viser den samlede aldersfordeling blandt medarbejderne. Aldersgruppen år udgør den største andel af medarbejdere (over 20 pct.), hvoraf ca. 12,5 pct. er mænd, mens ca. 7,7 pct. er kvinder. Overordnet befinder lidt over 40 pct. af medarbejderne i undersøgelsen sig inden for aldersgruppen år. Andelen af medarbejdere på 65 år eller derover ligger på 1,6 pct. 2

5 Figur 1 illustrerer resultaterne fra Tabel 1 grafisk. Figur 1: Medarbejdere fordelt på køn og alder 25% 20% 15% 10% 5% 0% Mænd Kvinder 3

6 I Tabel 2 opgøres aldersfordelingen for fire af uddannelseskategorierne; akademisk arkitekt, bygningskonstruktør, teknisk designer/assistent/tegner samt landskabsarkitekter. Tabel 2: Aldersfordeling for akademiske arkitekter, bygningskonstruktører og tekniske assistenter/designere/tegnere, Landskabsarkitekter Alder Akademisk arkitekt Teknisk designer /assistent Bygningskonstruktør Landskabsarkitekt Akademisk arkitekt (pct.) Bygningskons truktør (pct.) Teknisk designer /assiste nt (pct.) Landskabsarkitekt (pct.) Ikke angivet ,0% 0,2% 1,0% 0,0% 0,2% 1,1% 0,0% 0,0% 9,7% 17,2% 2,1% 8,6% 19,1% 22,6% 5,2% 25,9% 21,3% 18,4% 6,2% 24,5% 18,1% 13,2% 14,4% 20,1% 10,9% 10,8% 12,4% 13,7% 8,9% 6,7% 21,6% 4,3% 1,3% 1,4% 4,1% 0,0% 1,2% 1,6% 4,1% 0,0% 1,2% 1,2% 1,0% 0,0% 1,1% 1,0% 2,1% 0,7% 1,2% 0,5% 3,1% 0,0% 1,3% 0,8% 6,2% 0,0% 0,6% 0,5% 8,2% 0,0% 0,9% 0,6% 3,1% 0,0% 0,7% 0,2% 1,0% 0,0% 0,5% 0,5% 1,0% 0,0% 1,6% 1,4% 3,1% 2,2% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% I alt % 100% 100% 100% Note: * Akademiske arkitekter er her opgjort eksklusiv cand.polyt (se bilag). Note: ** Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. Næsten halvdelen af de akademiske arkitekter og bygningskonstruktører befinder sig i alderskategorierne år og år (hhv. 40,4 pct. og 41,0 pct.) jf. Tabel 2. For de tekniske assistenter/designere/tegnere er denne andel faldet siden Den største andel af de tekniske assistenter/designere/tegnere ligger mellem 55 og 64 år (34 pct.). Den største andel af landsskabs arkitekter ligger mellem år (24,5 pct.). 4

7 De deltagende medarbejderes uddannelse fremgår af Tabel 3. Tabel 3: Medarbejdere fordelt på uddannelse Uddannelse Antal Andel Akademisk arkitekt ,9 % Landskabsarkitekt KVL/K U SCIENCE 143 4,7 % Cand.polyt. eller cand.scient.techn i arkitektur og design eller byggeledelse 80 2,7 % Cand.design (Designere med kandidatgrad) 9 0,3 % Bygningskonstruktør ,2 % Teknisk assistent/-designer/-tegner 97 3,2 % Byggetekniker 16 0,5 % Møbel- og indretningsarkitekter 13 0,4 % I alt* % Note: * Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. Som det fremgår af Tabel 3 er ca. 56,9 pct. af de deltagende medarbejdere uddannet akademiske arkitekter. Tabellen viser endvidere, at ca. 31,2 pct. af medarbejderne er uddannet bygningskonstruktører, mens de øvrige uddannelsesgrupper er repræsenteret af betydeligt færre medarbejdere (fra 0,3 pct. til 4,7 pct.). I de følgende afsnit 3 til 7 præsenteres resultaterne af løn- og personalestatistikken, mens afsnit 8 indeholder en beskrivelse af de deltagende virksomheder på baggrund af deres størrelse og geografiske placering. 5

8 3. MÅNEDSLØN OG UDDANNELSESRETNING I dette afsnit præsenteres den faste månedsløn ekskl. og inkl. rådighedstillæg for de enkelte uddannelsesretninger. Resultaterne præsenteres for de akademiske arkitekter, bygningskonstruktørerne, landskabsarkitekterne samt for de tekniske assistenter/ designere /tegnere. For de øvrige uddannelsesretninger opgøres den gennemsnitlige månedsløn i Bilag 1. Månedslønnen for de forskellige medarbejdere sammenholdes i det følgende afsnit med den minimallønnen aftalt i de tre overenskomster "Arkitektoverenskomsten ", "Konstruktøroverenskomsten for Arkitektbranchen " samt "TL-Konstruktør- og teknikeroverenskomsten for Arkitektbranchen ". I tidligere år er de forskellige lønniveauer blevet fastsat efter et lønbånd, som refererer til et bestemt anciennitetsniveau målt i antal hele års anciennitet. For de tre overenskomster for er disse lønbånd blevet ændret, således at anciennitetsniveauet opgøres for antal hele måneder medarbejderen har været i fuld arkitektfaglig beskæftigelse. For bedre at kunne sammenholde anciennitetsniveauerne med løn- og personalestatistikker for foregående år, viser tabel 4 en oversigt over sammenhængen mellem antal års anciennitet, antal måneders anciennitet og de tidligere anvendte lønbånd. Tabel 4: Anciennitet i år og måneder ift. tidligere lønbånd Lønanciennitet, hele år Lønanciennitet, måneder Lønbånd* 0 år 0-11 mdr. 1 1 år mdr. 2 2 år mdr. 3 3 år mdr. 4 4 år mdr. 5 5 år mdr. 6 6 år mdr. 7 7 år mdr. 8 8 år mdr. - 9 år mdr år mdr år mdr. - Over 12 år Over 144 mdr. - Note: * Bemærk at lønbånd 8 var det højeste lønbånd i de tidligere overenskomster, og blev opnået efter 7 hele år i arkitektfaglig beskæftigelse. Som Tabel 4 viser, tager den minimallønnen for uddannelsesretningerne udgangspunkt i en anciennitetsopdeling gående fra 0-11 mdr. til mere end 144 mdr. I Bilag 2 præsenteres den overenskomstmæssigt aftalte månedsløn for de forskellige medarbejdergrupper for de forskellige lønbånd, sammenholdt med antal måneders anciennitet og de tidligere løntrin, jf. Tabel 4. Gennemsnitslønningerne for uddannelserne opgjort efter lønbånd kan findes i Bilag 3. 6

9 3.1 Akademiske arkitekter Tabel 5 indeholder den faste månedsløn for de akademiske arkitekter fordelt på tilsvarende anciennitet. Til læserens orientering er der vist det tilhørende lønbånd. Tabel 5: Månedsløn for akademiske arkitekter Anciennitet - måneder Antal Andel Lønbånd Nedre Median Øvre Gennemsnitsløn 0-11 mdr. 99 5,8 % mdr ,5 % mdr. 79 4,6 % mdr. 78 4,5 % mdr. 78 4,5 % mdr. 74 4,3 % mdr. 67 3,9 % mdr. 94 5,5 % mdr. 92 5,4 % mdr. 69 4,0 % mdr. 84 4,9 % mdr. 71 4,1 % Over 144 mdr ,0 % I alt % Note: Det skal bemærkes, at den gennemsnitlige månedsløn for er højere for måneders anciennitetstrin end den gennemsnitlige månedsløn for måneders anciennitet, hvilket skyldes, at der er angivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere med måneders anciennitet. Tabellen indeholder antal medarbejdere fordelt på anciennitet, den nedre, median, øvre og den gennemsnitlige månedsløn. Som det fremgår af Tabel 5, har langt den største andel af medarbejderne en anciennitet på mere end 144 mdr. (ca. 42,0 pct.). Den store gruppe viser, at langt de fleste akademiske arkitekter (ca. 66 pct.) befinder sig på det højeste lønbånd, lønbånd 4. Herudover skal det bemærkes, at andelen af medarbejdere med en anciennitet på mdr. er steget siden Den gennemsnitlige faste månedsløn for akademiske arkitekter ligger i intervallet kr. (0-11 måneders anciennitet) til kr. (mere end 144 måneders (12 års) anciennitet). Set over alle år er den gennemsnitlige faste månedsløn kr. Sammenlignet med sidste år er gennemsnitslønnen for 2015 nogenlunde den samme ( kr. i 2014). 7

10 Gennemsnitsløn Antal medarbejdere Figur 2 viser den gennemsnitlige løn fordelt på anciennitet (målt i antal hele år), samt antallet af medarbejdere med det givne antal hele år i beskæftigelse (h. akse). Bemærk, at sammenhængen mellem antal hele år og antal måneder kan ses i Tabel 4. Figur 2: Gennemsnitsløn for arkitekter fordelt på antal hele år i arkitektfaglig beskæftigelse Anciennitet Antal (h. akse) Gennemsnitsløn Det fremgår af ovenstående figur, at medarbejdere med en anciennitet på 25 år eller mere er langt den største gruppe. Den højeste gennemsnitsløn har de 12 medarbejdere med 24 års anciennitet ( kr.). Det fremgår endvidere, at 180 akademiske arkitekter har været i arkitektfaglig beskæftigelse i 25 år eller mere, samt at disse har en gennemsnitsløn på ca kr. 8

11 Tabel 6 indeholder den faste månedsløn inkl. rådighedstillæg for de akademiske arkitekter. I tillæg hertil er vist den overenskomstaftalte løn fordelt på lønbånd. Tabel 6: Månedsløn inkl. rådighedstillæg for akademiske arkitekter Anciennitet Antal Andel Lønbånd Nedre Median Øvre Kvartil Gennemsnitsløn inkl. rådighedstillæg 0-11 mdr. 99 5,8 % mdr ,5 % mdr. 79 4,6 % mdr. 78 4,5 % mdr. 78 4,5 % mdr. 74 4,3 % mdr. 67 3,9 % mdr. 94 5,5 % mdr. 92 5,4 % mdr. 69 4,0 % mdr. 84 4,9 % mdr. 71 4,1 % Over 144 mdr ,0 % I alt % Note: Det skal bemærkes, at den gennemsnitlige månedsløn for er højere for måneders anciennitetstrin end den gennemsnitlige månedsløn for måneders anciennitet, hvilket skyldes, at der er angivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere med måneders anciennitet. Yderligere er det øvre for måneders anciennitet større end det øvre for måneders anciennitet, hvilket skyldes, at der er angivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere med måneders anciennitet. Som det fremgår af ovenstående tabel, ligger den gennemsnitlige faste månedsløn inkl. rådighedstillæg for akademiske arkitekter i intervallet kr. (0-11 måneders anciennitet) til kr. (over 144 måneders anciennitet). Set på tværs af alle akademiske arkitekter er den gennemsnitlige faste månedsløn inkl. rådighedstillæg kr. Resten af dette afsnit ser nærmere på lønudviklingen i den gennemsnitlige månedsløn inkl. rådighedstillæg for en akademisk arkitekt, som modtager den gennemsnitlige månedsløn og stiger i anciennitet over en 5-årig periode fra Det bemærkes, at den gennemsnitlige månedsløn, som vises, kan genfindes i tidligere udgaver af Løn- og personalestatistik. 9

12 Tabel 7 viser løntallene fordelt på anciennitet fra 0-11 år, i perioden Tabel 7: Den gennemsnitlige månedsløn inkl. rådighedstillæg for akademiske arkitekter i Anciennitet måneder* mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr Note: * Tabellen viser lønstigningen for medarbejdere med en anciennitet på måneder (0-11 år). Der er således ikke set på akademiske arkitekter med mere end 11 hele års arkitektfaglig beskæftigelse. Stigningen beregnes til og med en anciennitet på 11 år. Dette skyldes, at den gennemsnitlige månedsløn for medarbejdere med en anciennitet på mere end 12 år, dækker et stort antal af medarbejdere med forskellige antal år i arkitektfaglig beskæftigelse, hvilket kan vanskeliggøre sammenligningen af lønudviklingen på forskellige anciennitetsperioder. Tabel 8 viser lønudviklingen i den gennemsnitlige månedsløn inkl. rådighedstillæg for en akademisk arkitekt, som modtager den gennemsnitlige månedsløn i 2011 til 2015 og stiger med et års anciennitet hvert år over en 5-årig periode fra 2011 til Den viser fx den procentvise stigning i månedsløn fra 2011 til 2015 for en akademisk arkitekt, som har anciennitet 0 i 2011 og anciennitet 4 i Tabel 8: Lønudvikling fra for akademiske arkitekter (pct.) Periode* Lønudvikling fra 2011 til 2015 i pct.** Fra anciennitet på 0 til 4 år 13,3 % Fra anciennitet på 1 til 5 år 20,6 % Fra anciennitet på 2 til 6 år 20,1 % Fra anciennitet på 3 til 7 år 28,9 % Fra anciennitet på 4 til 8 år 20,8 % Fra anciennitet på 5 til 9 år 18,6 % Fra anciennitet på 6 til 10 år 13,9 % Fra anciennitet på 7 til 11 år 12,1 % Note: * Tabellen viser lønstigningen for medarbejdere med en anciennitet på 0-11 år. Dvs. at der således ikke er set på akademiske arkitekter med mere end 11 hele års arkitektfaglig beskæftigelse. Stigningen beregnes til og med en anciennitet på 11 år. Dette skyldes, at den gennemsnitlige månedsløn for medarbejdere med en anciennitet på mere end 12 år, dækker et stort antal af medarbejdere med forskellige antal år i arkitektfaglig beskæftigelse, hvilket kan vanskeliggøre sammenligningen af lønudviklingen på forskellige anciennitetsperioder. Note: ** Bemærk, at der er tale om lønudviklingen i den nominelle månedsløn ekskl. arbejdsgivers bidrag til pension. Medregnes arbejdsgivers bidrag til pension i både 2011 og 2014, så vil stigningen være større. 10

13 3.2 Landskabsarkitekter Nedenfor i Tabel 9 præsenteres den gennemsnitlige månedsløn for landskabsarkitekterne. Grundet få observationer er den gennemsnitlige månedsløn ikke fordelt på anciennitet. Tabel 9: Den gennemsnitlige månedsløn for landskabsarkitekter Antal Gennemsnitlig månedsløn Gennemsnitlig månedsløn inkl. rådighedstillæg I alt Som det fremgår af Tabel 9, er den gennemsnitlige månedsløn for landskabsarkitekterne opgjort til ca Endvidere viser tabellen, at den gennemsnitlige månedsløn inkl. rådighedstillæg kun er marginalt højere end uden rådighedstillægget ( kr.), hvilket stemmer overens med, at kun ca. 3,5 pct. af landskabsarkitekterne, modtog et rådighedstillæg i Bygningskonstruktører På samme måde som for de akademiske arkitekter præsenteres den faste månedsløn for bygningskonstruktørerne fordelt på anciennitet nedenfor. Tabel 10 indeholder således den faste månedsløn for bygningskonstruktørerne. I tillæg hertil er vist det overenskomstaftalte lønbånd. Tabel 10: Månedsløn for bygningskonstruktører Anciennitet Antal Andel Lønbånd Nedre Median Øvre Gennemsnitsløn 0-11 mdr. 91 9,7 % mdr. 67 7,1 % mdr. 78 8,3 % mdr. 61 6,5 % mdr. 45 4,8 % mdr. 55 5,8 % mdr. 32 3,4 % mdr. 43 4,6 % mdr. 38 4,0 % mdr. 41 4,4 % mdr. 41 4,4 % mdr. 35 3,7 % Over 144 mdr ,4 % I alt % Note: Det skal bemærkes, at den gennemsnitlige månedsløn for er højere for måneders anciennitetstrin end den gennemsnitlige månedsløn for måneders anciennitet, hvilket skyldes, at der er angivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere med måneders anciennitet. Som for de akademiske arkitekter er der også ved bygningskonstruktørerne en overvægt af medarbejdere på det højeste anciennitetstrin (ca. 33,4 pct.), mens det mindste antal medarbejdere findes ved anciennitet mdr. (ca. 3,4 pct.) og mdr. (3,7 pct.), jf. Tabel 10. Den gennemsnitlige månedsløn for bygningskonstruktører ligger i intervallet fra ca kr. (0-11 måneders anciennitet) til ca kr. (over 144 måneders anciennitet). Den gennemsnitlige faste månedsløn på tværs af alle bygningskonstruktører er ca kr. Den samlede gennemsnitsløn for bygningskonstruktører er steget siden 2014 ( kr. i 2014). Figur 3 viser den gennemsnitlige månedsløn fordelt på antal hele år i arkitektfaglig beskæftigelse for bygningskonstruktører samt det respektive antal af medarbejdere (højre akse). Bemærk, at sammenhængen mellem antal hele år og antal måneder kan ses i Tabel 4. Det fremgår, at det største antal medarbejdere (91) har en anciennitet på 0 år. Generelt er antallet af bygningskon- 11

14 Gennemsnitsløn Antal medarbejdere struktører med få års erfaring højt ift. flere års erfaring, f.eks. er der 67 medarbejdere med en anciennitet på 1 år og 78 medarbejdere med en anciennitet på 2 år. Dog er der stadig et stort antal bygningskonstruktører med 25 eller flere års erfaring (82 medarbejdere). Figur 3: Gennemsnitsløn for bygningskonstruktører fordelt på antal år i arkitektfaglig beskæftigelse Anciennitet Antal (h. akse) Gennemsnitsløn Tabel 11 indeholder den faste månedsløn inkl. rådighedstillæg for bygningskonstruktørerne. Tabel 11: Månedsløn inkl. rådighedstillæg for bygningskonstruktører Anciennitet Antal Andel Lønbånd Nedre Median Øvre Gennemsnit inkl. rådighedstillæg 0-11 mdr. 91 9,7 % mdr. 67 7,1 % mdr. 78 8,3 % mdr. 61 6,5 % mdr. 45 4,8 % mdr. 55 5,8 % mdr. 32 3,4 % mdr. 43 4,6 % mdr. 38 4,0 % mdr. 41 4,4 % mdr. 41 4,4 % mdr. 35 3,7 % Over 144 mdr ,4 % I alt % Note: Det skal bemærkes, at den gennemsnitlige månedsløn er højere for måneders anciennitetstrin end den gennemsnitlige månedsløn for måneders anciennitet, hvilket skyldes, at der er angivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere med måneders anciennitet. Yderligere er det øvre for måneders anciennitet større end det øvre for måneders anciennitet, hvilket skyldes, at der er angivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere med måneders anciennitet. Som det fremgår af ovenstående tabel 11, ligger den gennemsnitlige faste månedsløn inkl. rådighedstillæg for bygningskonstruktør i intervallet kr. (0-11 måneders anciennitet) til ca kr. (over 144 måneders anciennitet). Set på tværs af alle bygningskonstruktører er den gennemsnitlige faste månedsløn inkl. rådighedstillæg ca kr. Resten af dette afsnit ser nærmere på lønudviklingen i den gennemsnitlige månedsløn inkl. rådighedstillæg for en bygningskonstruktør, som modtager den gennemsnitlige månedsløn og sti- 12

15 ger i anciennitet over en 5-årig periode fra Det bemærkes, at den gennemsnitlige månedsløn som vises, kan genfindes i tidligere udgaver af Løn- og personalestatistik. Løntallene er vist i Tabel 12. Tabel 12: Den gennemsnitlige månedsløn inkl. rådighedstillæg for bygningskonstruktører i Anciennitet - måneder mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr * mdr Note: * Tabellen viser gennemsnitslønninger for medarbejdere med en anciennitet på måneder. Dvs. at der således ikke er set på bygningskonstruktører med mere en 131 måneders arkitektfaglig beskæftigelse. Tabel 13 viser lønudviklingen i den gennemsnitlige månedsløn inkl. rådighedstillæg for en bygningskonstruktør, som modtager den gennemsnitlige månedsløn i 2011 til 2015 og stiger med et års anciennitet hvert år over en 5-årig periode fra 2011 til Den viser fx den procentvise stigning i månedsløn fra 2011 til 2015 for en bygningskonstruktør, som har en anciennitet på 0-11 måneder i 2011 og en anciennitet på måneder i Tabel 13: Lønudvikling i den gennemsnitlige månedsløn inkl. rådighedstillæg fra for bygningskonstruktører (pct.) Periode* Lønudvikling fra 2011 til 2015 i pct.** Fra anciennitet på 0 til 4 år 14,6 % Fra anciennitet på 1 til 5 år 16,0 % Fra anciennitet på 2 til 6 år 13,0 % Fra anciennitet på 3 til 7 år 22,9 % Fra anciennitet på 4 til 8 år 19,6 % Fra anciennitet på 5 til 9 år 14,0 % Fra anciennitet på 6 til 10 år 15,8 % Fra anciennitet på 7 til 11 år 13,8 % Note: * Tabellen viser lønstigningen for medarbejdere med en anciennitet på 0-11 år. Dvs. at der således ikke er set på bygningskonstruktører med mere end 11 hele års arkitektfaglig beskæftigelse. Stigningen beregnes til og med en anciennitet på 11 år. Dette skyldes, at den gennemsnitlige månedsløn for medarbejdere med en anciennitet på mere end 12 år, dækker et stort antal af medarbejdere med forskellige antal år i arkitektfaglig beskæftigelse, hvilket kan vanskeliggøre sammenligningen af lønudviklingen på forskellige anciennitetsperioder. Note: ** Bemærk, at der er tale om den nominelle lønudvikling og månedsløn er ekskl. arbejdsgivers bidrag til pension. 13

16 3.4 Tekniske assistenter/designere/tegnere Den gennemsnitlige månedsløn for tekniske assistenter/designere/tegnere fremgår af Tabel 14 nedenfor. På grund af antallet af observationer opgøres den gennemsnitlige månedsløn for de tekniske assistenter/designere/tegnere ikke fordelt på anciennitet. Tabel 14: Den gennemsnitlige månedsløn for tekniske assistenter/designere/tegnere Antal Gennemsnitlig månedsløn Gennemsnitlig månedsløn inkl. rådighedstillæg I alt Tabel 14 viser, at den gennemsnitlige månedsløn for tekniske designere/assistenter/tegnere er kr., mens gennemsnitslønnen inkl. rådighedstillæg ligeledes er kr. Der er i alt 4 medarbejdere, svarende til ca. 4 pct. af de 97 tekniske designere/assistenter/tegnere, der har modtaget et rådighedstillæg

17 4. MÅNEDSLØN OG STILLINGSBETEGNELSE I dette afsnit præsenteres den faste månedsløn fordelt på forskellige stillingsbetegnelser. Den gennemsnitlige månedsløn, nedre, median, øvre samt antallet af medarbejdere fordelt på forskellige stillingsbetegnelser, fremgår af Tabel 15. Tabel 15: Gennemsnitsløn fordelt på stillingsbetegnelse Stillingsbetegnelse Antal Andel ** Nedre Median Øvre Gennemsnit Gennemsnit inkl. rådighedstillæg Tegnestueleder/chef 49 1,6 % Afdelingsleder 55 1,8 % Byggeleder 47 1,6 % "Den sælgende arkitekt" 46 1,5 % Projektleder ,0 % Projekteringsleder 130 4,3 % Sagsarkitekt ,4 % Arkitekt ,5 % Arkitekt med særligt ansvar 118 3,9 % Konstruktør ,5 % Konstruktør med særligt ansvar 109 3,6 % Teknisk designer 80 2,7 % Teknisk designer med særligt ansvar 24 0,8 % Ikke angivet* 51 1,7 % I alt % Note: * Det skal bemærkes, at der for en lang række af medarbejderne mangler oplysninger om deres stillingsbetegnelse. Note: ** Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0. Tabel 15 viser, at ca. 35 pct. af de deltagende medarbejdere har titel af arkitekt, og yderligere ca. 14 pct. er sagsarkitekter eller arkitekter med særligt ansvar. Herudover er ca. 23 pct. konstruktører med og uden særligt ansvar, mens ca. 11 pct. af medarbejderne er angivet som projektledere. Disse seks stillingsbetegnelser udgør således ca. 84 pct. af de deltagende medarbejdere. Den gennemsnitlige månedlige løn er samlet set ca kr. Den gennemsnitlige løn dækker over store variationer mellem de forskellige stillingsbetegnelser. Mens den sælgende arkitekt i gennemsnit har en fast månedsløn på ca kr., har en ansat med stillingsbetegnelsen teknisk designer i gennemsnit en månedsløn på ca kr. Variation i den gennemsnitlige månedsløn mellem stillingsbetegnelser er illustreret i Figur 4. 15

18 Figur 4: Den gennemsnitlige månedsløn fordelt på stillingsbetegnelse Gennemsnitlig månedsløn, kr Tegnestueleder/chef Afdelingsleder Byggeleder "Den sælgende arkitekt" Projektleder Projekteringsleder Sagsarkitekt Arkitekt Arkitekt med særligt ansvar Konstruktør Konstruktør med særligt ansvar Teknisk designer Teknisk designer med særligt ansvar Ikke angivet* 16

19 5. TILLÆG MV. I dette afsnit beskrives brugen af rådighedstillæg, tillidsrepræsentanttillæg, arbejdsmiljørepræsentanttillæg samt bonusordninger. Brugen af tillæg og bonusordninger mv. beskrives som andelen af medarbejdere, der modtager disse, samt som værdien af tillæggene og bonusordningerne. Der skal for alle beregningerne i dette afsnit tages højde for de lave antal observationer, hvilket betyder, at der kan forventes en vis usikkerhed i resultaterne. Det gennemsnitlige rådighedstillæg, nedre, median, øvre samt antallet af medarbejdere fordelt på virksomhedens størrelse, fremgår af Tabel 16. Tabel 16: Rådighedstillæg fordelt på virksomhedsstørrelse Virksomhedens størrelse Andel Nedre Median Øvre Antal medarbejdere der modtager rådighedstillæg Gennemsnitlig rådighedstillæg Under 25 medarbejdere 49 4,5 % medarbejdere 70 9,9 % medarbejdere 37 13,4 % Over 75 medarbejdere ,9 % I alt % Note: Beregningerne er kun lavet for medarbejdere, der faktisk modtager et rådighedstillæg. Dvs. medarbejdere, der ikke modtager et rådighedstillæg, indgår ikke i opgørelsen. Som det fremgår af Tabel 16, modtager 304 af de deltagende medarbejdere rådighedstillæg, hvilket svarer til ca. 10 pct. af det samlede antal medarbejdere. Endvidere viser tabellen, at de større virksomheder (50-75 medarbejdere og over 75 medarbejdere) benytter sig mere af rådighedstillæg end de øvrige virksomheder, hvor hhv. ca. 13,4 pct. og ca. 15,9 pct. af medarbejderne i de større virksomheder modtager rådighedstillæg. Tabellen indeholder ligeledes informationer om størrelsen på rådighedstillæggene. Tabellen viser, at det gennemsnitlige rådighedstillæg er på ca kr. per måned. Endvidere fremgår det, at det gennemsnitlige rådighedstillæg er højest i de største virksomheder med over 75 medarbejdere (ca kr.), mens det er lavest i virksomhederne med medarbejdere (ca kr.). Da brugen af tillidsrepræsentanttillæg, arbejdsmiljørepræsentanttillæg og bonusordninger er begrænset, giver det ikke mening at dele brugen op på forskellige virksomhedsstørrelser. I det efterfølgende præsenteres resultaterne derfor samlet for alle medarbejderne. Resultaterne for tillidsrepræsentanttillæggene fremgår af Tabel 17. Tabel 17: Tillidsrepræsentanttillæg (alle faggrupper) Antal Andel Nedre Median Øvre Gennemsnit I alt 68 2,3 % Note: Beregningerne er kun lavet for medarbejdere, der faktisk modtager et tillidsrepræsentanttillæg. Dvs. at medarbejdere, der ikke modtager et tillidsrepræsentanttillæg, ikke indgår i opgørelsen. 68 af de deltagende medarbejdere, svarende til 2,3 pct., modtager tillidsrepræsentanttillæg, jf. Tabel 17. Den gennemsnitlige størrelse af tillidsrepræsentanttillægget er ca kr. om måneden. 17

20 Resultaterne for arbejdsmiljørepræsentanttillæg fremgår af Tabel 18. Tabel 18: Arbejdsmiljørepræsentanttillæg (alle faggrupper) Antal medarbejdere Andel Gennemsnit I alt 6 0,2 % 792 Note: Beregningerne er kun lavet for medarbejdere, der faktisk modtager et arbejdsmiljørepræsentanttillæg. Dvs. at medarbejdere, der ikke modtager et arbejdsmiljørepræsentanttillæg, ikke indgår i opgørelsen. Det fremgår af Tabel 18, at 6 medarbejdere, svarende til 0,2 pct. af alle medarbejdere i undersøgelsen, modtager et arbejdsmiljørepræsentanttillæg. Den gennemsnitlige størrelse af arbejdsmiljørepræsentanttillægget er ca. 792 kr. Endelig undersøges brugen af bonusordninger samt værdien af disse. Disse informationer fremgår af Tabel 19. Tabel 19: Bonusordning mv. (alle faggrupper), årlig Antal medarbejdere Andel Nedre Median Øvre Gennemsnit I alt 171 5,7 % Note: Bonusordning mv. dækker over bonusordning, engangsvederlag mv., som medarbejderen har modtaget i Beregningen er derfor på årlig og ikke månedlig basis. Beregningerne er kun lavet for medarbejdere, der modtager bonusordning, engangsvederlag mv. dvs., at medarbejdere, der ikke har en bonusordning eller modtager engangsvederlag, ikke indgår i opgørelsen. Tabel 19 viser, at den gennemsnitlige værdi af disse bonusordninger i 2015 var ca kr. årligt. Dette gennemsnit dækker over store variationer mellem de forskellige bonusordninger, hvilket er illustreret ved den nedre (ca ) og den øvre (ca kr.). Af Tabel 20 fremgår den samlede gennemsnitsløn inkl. diverse tillæg og bonusordninger mv. fordelt på uddannelsesgrupper. Tabel 20: Samlet gennemsnitsløn fordelt på uddannelsesgruppe Uddannelse Landskabsarkitekt KVL/KU LIFE Gennemsnitlig månedsløn Gennemsnitlig månedsløn inkl. rådighedstillæg Gennemsnitlig månedsløn inkl. rådigheds-, tillidsrepræsentant- og arbejdsmiljørepræsentanttillæg Gennemsnitlig månedsløn inkl. diverse tillæg og bonusordninger* Cand.polyt Cand.design Akademiske arkitekter Bygningskonstruktører Teknisk designer/assistent Byggetekniker Møbel- og indretningsarkitekt Note: * Bonusordning indgår her i den gennemsnitlige månedsløn vægtet med 1/12-del. 18

21 6. DELTIDSANSÆTTELSER OG ELEVER I dette afsnit beskrives virksomhedernes brug af deltidsansættelser og elevpladser. Tabel 21 viser andelen af medarbejdere, der er deltidsansat, samt deres ugentlige arbejdstid. Tabel 21: Deltidsansættelser fordelt på virksomhedens størrelse Virksomhedens størrelse Andel medarbejdere med deltidsansættelse* Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid (timer) Under 25 medarbejdere 16,3 % 28, medarbejdere 13,6 % 29, medarbejdere 6,9 % 31,1 over 75 medarbejdere 9,4 % 31,1 I alt 12,6 % 30,0 Note: * Deltidsansættelser er opgjort som medarbejdere, der har mindre end 37 timers arbejde om ugen. Samlet set er ca. 12,6 pct. af medarbejderne i de deltagende medlemsvirksomheder ansat på deltid og har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 30,0 timer, jf. Tabel 21. Tabellen viser endvidere, at der er forskel på brugen af deltidsansættelser mellem de forskellige virksomhedsstørrelser. Deltidsansættelser benyttes mindst i virksomheder med medarbejdere, hvor ca. 6,9 pct. af medarbejderne er deltidsansatte. I små virksomheder (under 25 medarbejdere) er det derimod ca. 16,3 pct. af medarbejderne, der er deltidsansatte. Tabel 22 viser antallet og andelen af teknisk design- og voksenelever. Tabel 22: Teknisk design- og voksenelever Elever Antal Andel Teknisk designelever 17 0,6 % Voksenelever 17 0,6 % Af Tabel 22 fremgår det, at der i de deltagende medlemsvirksomheder er 17 teknisk designelever svarende til 0,6 pct. af det samlede antal medarbejdere. Det fremgår endvidere, at der i de deltagende medlemsvirksomheder ligeledes er 17 voksenelever. 19

22 7. PERSONALEGODER OG BRUTTOLØNSORDNINGER Dette afsnit indeholder oplysninger om virksomhedernes brug af personalegoder og bruttolønsordninger. Figur 5 viser andelen af medarbejdere, som modtager forskellige former for personalegoder. Figur 5: Andelen af medarbejdere med følgende personalegoder (i pct.) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Hjemme-pc Frokostordning Sundhedsforsikring Fri telefon/mobil Fri bil Avis/tidsskrifter Internet Ekstra ferie/feriefridag udover overenskomsten Kontingent til brancheforeninger Anden personalegode De mest brugte personalegoder er frokostordninger (ca. 49 pct.), sundhedsforsikringer (ca. 23 pct.) samt fri telefon/mobil (ca. 21 pct.), jf. Figur 5. Figuren viser endvidere, ca. 5 pct. har arbejdsgiverbetalt internet. Kategorien "Andre personalegoder" dækker blandt andet over ulykkesforsikring, massage, frugtordning, kaffe, buskort, mm. Ca. 5 % af medarbejderne modtager disse former for personalegoder. 20

23 Brugen af bruttolønsordninger beskrives som andelen af medarbejdere med en bruttolønsordning fordelt på virksomhedsstørrelse. Disse resultater fremgår af Tabel 23. Tabel 23: Bruttolønsordninger Virksomhedens størrelse Antal medarbejdere med deltidsansættelse Andel medarbejdere med bruttolønsordninger Under 25 medarbejdere 179 1,3 % medarbejdere 96 1,4 % medarbejdere 19 2,0 % over 75 medarbejdere 87 1,3 % I alt 381 6,1 % Ud af de deltagende medarbejdere har ca. 6,1 pct. en bruttolønsordning, jf. Tabel 23. Tabellen viser endvidere, at der er en mindre variation mellem virksomhedsstørrelserne i brugen af disse. Den højeste andel af medarbejdere med bruttolønsordning ses hos virksomheder med medarbejdere, på ca. 2 pct., mens der i de øvrige virksomheder er mellem ca. 1,3 og 1,4 pct. af medarbejderne der har en bruttoløns ordning 21

24 8. DE DELTAGENDE VIRKSOMHEDER Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de deltagende virksomheder på baggrund af deres størrelse og geografiske placering. Tabel 24 viser en oversigt over antallet af overenskomst virksomheder og deres medarbejdere fordelt på virksomhedsstørrelse. Tabel 24: Virksomhedernes størrelse Virksomheders størrelse Antal virksomheder Andel virksomheder Antal medarbejdere Andel medarbejdere Under 25 medarbejdere ,7 % ,5 % medarbejdere 23 9,5 % ,5 % medarbejdere 11 4,5 % 277 9,2 % Over 75 medarbejdere 8 3,3 % ,8 % I alt % % Som det fremgår af Tabel 24, har langt størstedelen af de deltagende overenskomst virksomheder (ca. 82,7 pct.) under 25 medarbejdere. Disse 201 virksomheder har i alt ansatte, hvilket svarer til ca. 36,5 pct. af medarbejderne, der er dækket af undersøgelsen. Tabel 25 viser hvorledes de deltagende virksomheders medarbejdere er fordelt på landets regioner. Tabel 25: Medarbejdere fordelt på region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland I alt 5 % 27 % 4 % 57 % 6 % Ud af de deltagende medarbejdere har lidt over halvdelen (ca. 57 pct.) deres arbejdsplads i Region Hovedstaden, jf. Tabel 25. Region Syddanmark er den region med den laveste andel medarbejdere (ca. 4 pct.). Tabel 26 viser, hvorledes de deltagende virksomheder og medarbejdere fordeler sig blandt København og Frederiksberg Kommuner, Aarhus Kommune og resten af landet. Tabel 26: Virksomheder og medarbejdere fordelt på områder Område* Antal virksomheder Andel virksomheder Antal medarbejdere Andel medarbejdere København og Frederiksberg ,4 % ,1 % Aarhus 37 15,2 % ,9 % Øvrige ,4 % ,0 % I alt % % Note: * København og Frederiksberg dækker de virksomheder som har postnummer i kommunerne. Aarhus dækker de virksomheder som har postnummer i Aarhus Kommune. De resterende virksomheder er dækket af 'Øvrige'. Tabel 26 viser, at næsten halvdelen (48,1 pct.) af medarbejderne i undersøgelsen har arbejdsplads i København eller Frederiksberg Kommuner, mens Aarhus repræsenterer ca. 31,9 pct. af medarbejderne. De fleste virksomheder er lokaliseret enten i København og Frederiksberg Kommuner (103 virksomheder) eller i resten af landet (103 virksomheder). Det indikerer, at mange af de mindre virksomheder er lokaliseret uden for de store bykommuner. 22

25 Tabel 27 viser, hvordan de forskellige uddannelsesgrupper fordeler sig mellem København og Frederiksberg Kommuner, Aarhus Kommune og resten af landet. Tabel 27: Uddannelsesgruppe fordelt på områder Uddannelsesgruppe Antal, København og Frederiksberg Antal, Aarhus Antal, Øvrige* Andel, København og Frederiksberg* Andel, Aarhus* Andel, Øvrige* Akademisk arkitekt ,1 % 31,1 % 12,8 % Landskabsarkitekt KVL/KU LIFE Cand.polyt. eller cand.scient.techn. i arkitektur og design, eller byggeledelse Cand.design (Designere med kandidatgrad) ,8 % 27,3 % 11,9 % ,3 % 25,0 % 23,8 % ,8 % 11,1 % 11,1 % Bygningskonstruktør ,9 % 35,4 % 30,8 % Teknisk assistent/- designer/-tegner ,7 % 30,9 % 45,4 % Byggetekniker ,8 % 25,0 % 56,3 % Møbel- og indretningsarkitekter ,2 % 7,7 % 23,1 % I alt Note: København og Frederiksberg Kommuner dækker de virksomheder som har postnummer i kommunerne. Aarhus dækker de virksomheder som har postnummer i Aarhus Kommune. De resterende virksomheder er dækket af 'Øvrige'. Note: * Tallene viser, hvor stor en andel medarbejderne i de tre områder udgør af det samlede antal medarbejdere i hele landet. Tabel 27 viser, at København og Frederiksberg Kommuner repræsenterer den største gruppe af akademiske arkitekter (ca. 56,1 pct.), den største gruppe af landskabsarkitekter (60,8 pct.) og af medarbejdere med en cand.polyt eller cand.scient.techn i arkitektur og design eller byggeledelse (ca. 51,3 pct.). Aarhus følger efter med næst flest antal arkitekter (31,1 pct.) og næst flest antal landskabsarkitekter (27,3 pct.). Bygningskonstruktørerne fordeler sig nogenlunde jævnt mellem København/Frederiksberg, Aarhus og resten af landet. Af de tekniske designere er der flest udenfor København/Frederiksberg og Aarhus (45,4 pct.). 23

26 Tabel 28 viser den gennemsnitlige månedsløn for medarbejdere dækket af "Arkitektoverenskomsten ", fordelt mellem København og Frederiksberg Kommuner, Aarhus Kommune og resten af landet. Medarbejdere med en cand.design er udeladt i tabellen, da disse medarbejdere kan være omfattet af enten "Arkitektoverenskomsten " eller "TL-Konstruktør- og teknikeroverenskomsten ". Tabel 28: Gennemsnitlig månedsløn for medarbejdere dækket af "Arkitektoverenskomsten " fordelt på områder* Anciennitet - mdr. Antal, Aarhus Antal, Øvrige Antal, København og Frederiksberg Gennemsnitlig månedsløn, København og Frederiksberg Gennemsnitlig månedsløn, Aarhus Gennemsnitlig månedsløn, Øvrige Gennemsnitlig månedsløn, Hele landet 0-11 mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr. Over 144 mdr I alt Note: København og Frederiksberg Kommuner dækker de virksomheder som har postnummer i kommunerne. Aarhus dækker de virksomheder som har postnummer i Aarhus Kommune. De resterende virksomheder er dækket af 'Øvrige'. *Bemærk af medarbejdere med en kandidatgrad i design (cand.design) er udeladt, da de kan dækkes på af enten "Arkitektoverenskomsten " eller "TL-Konstruktør- og teknikeroverenskomsten ". Tabel 28 viser, at den gennemsnitlige månedsløn er nogenlunde ens over de forskellige geografiske områder. Sammenlignet med gennemsnittet for hele landet, modtager medarbejdere under "Arkitektoverenskomsten ", der har en anciennitet fra 0-35 mdr. og som arbejder i virksomheder lokaliseret udenfor København/Frederiksberg og Aarhus, en højere løn end gennemsnittet. 24

27 Tabel 29 viser den gennemsnitlige månedsløn for bygningskonstruktører dækket af "Konstruktøroverenskomsten ", fordelt mellem København og Frederiksberg Kommuner, Aarhus Kommune og resten af landet. Tabel 29: Gennemsnitlig månedsløn for konstruktører dækket af "Konstruktøroverenskomsten " fordelt på områder Anciennitet - mdr. Antal, Aarhus Antal, Øvrige Antal, København og Frederiksberg Gennemsnitlig månedsløn, København og Frederiksberg Gennemsnitlig månedsløn, Aarhus Gennemsnitlig månedsløn, Øvrige Gennemsnitlig månedsløn, Hele landet 0-11 mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr Over 144 mdr I alt Note: København og Frederiksberg Kommuner dækker de virksomheder som har postnummer i kommunerne. Aarhus dækker de virksomheder som har postnummer i Aarhus Kommune. De resterende virksomheder er dækket af 'Øvrige'. Tabel 29 viser, at gennemsnitlig månedsløn er nogenlunde ens over de forskellige geografiske områder. Medarbejdere der er ansat i virksomheder lokaliseret i Aarhus Kommune modtager dog generelt en lavere løn end gennemsnittet. Sammenlignet med gennemsnittet for hele landet, modtager bygningskonstruktører, der har en anciennitet fra 0-35 mdr. og som arbejder i virksomheder lokaliseret udenfor København/Frederiksberg og Aarhus, en højere løn end gennemsnittet. 25

28 BILAG 1 GENNEMSNITLIG MÅNEDSLØN FORDELT PÅ UDDANNELSESGRUPPE Af dette bilag fremgår gennemsnitslønnen for uddannelsesgrupperne cand.polyt., møbel- og indretningsarkitekter, designere, byggeteknikere samt tekniske designere/assistenter/tegnere. Grundet det lave antal observationer, er disse ikke fordelt på anciennitet. Tabel 1: Den gennemsnitlige månedsløn for cand.polyt. eller cand.scient.techn. i arkitektur og design, eller byggeledelse Antal Andel Gennemsnitlig månedsløn Gennemsnitlig månedsløn inkl. rådighedstillæg I alt 80 2,7 % Tabel 2: Den gennemsnitlige månedsløn for møbel- og indretningsarkitekter Antal Andel Gennemsnitlig månedsløn Gennemsnitlig månedsløn inkl. rådighedstillæg I alt 13 0,4 % Tabel 3: Den gennemsnitlige månedsløn for medarbejdere med en cand.design Antal Andel Gennemsnitlig månedsløn Gennemsnitlig månedsløn inkl. rådighedstillæg I alt 9 0,3 % Tabel 4: Den gennemsnitlige månedsløn for byggeteknikere Antal Andel Gennemsnitlig månedsløn Gennemsnitlig månedsløn inkl. rådighedstillæg I alt 16 0,5 % Tabel 5: Den gennemsnitlige månedsløn for tekniske designere/assistenter/tegnere Antal Andel Gennemsnitlig månedsløn Gennemsnitlig månedsløn inkl. rådighedstillæg I alt 97 3,2 %

29 BILAG 2 EKSTRA TABELLER OG FIGURER Af dette bilag fremgår en række ekstra kørsler. Tabel 6 og Tabel 7 indeholder oplysninger om månedslønnen ekskl. og inkl. rådighedstillæg for akademiske arkitekter fordelt på lønbånd, således at disse tal i højere grad kan sammenlignes med data fra lønstatistikken Der indgår i disse tabeller lønoplysninger angivet i er og gennemsnit. Tabel 6: Månedsløn for akademiske arkitekter fordelt på lønbånd Lønbånd Anciennitet (mdr.) Antal Andel Lønbånd* Nedre Median Øvre Gennemsnit mdr ,8 % mdr ,1 % mdr ,2 % Over 84 mdr ,9 % I alt % Note: * Lønbåndet er fra "Arkitektoverenskomsten " for perioden 1. april 2015 til 1. marts Tabel 7: Månedsløn inkl. rådighedstillæg for akademiske arkitekter fordelt på lønbånd Lønbånd Anciennitet (mdr.) Antal Andel Lønbånd* Nedre Median Øvre *** Gennemsnit ** mdr ,8 % mdr ,1 % mdr ,2 % Over 84 mdr ,9 % I alt % Note: * Lønbåndet er fra "Arkitektoverenskomsten " for perioden 1. april 2015 til 1. marts

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN Til Dansk Industri Dokumenttype Rapport Dato Marts 2018 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn, jobløn

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2018 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2018 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Marts 2019 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2018 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Hovedresultater og forskelle fra sidste undersøgelse

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7 Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen Hermed præsenteres Løn- og personalestatistikken 2008, der er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK). Løn- og personalestatistikken

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato April 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

SKAL IKKE UDFYLDES. Statistikken giver indsigt i branchens løn- og personaleforhold, samt giver klarhed om virksomhedens position i forhold hertil.

SKAL IKKE UDFYLDES. Statistikken giver indsigt i branchens løn- og personaleforhold, samt giver klarhed om virksomhedens position i forhold hertil. Løn- og personalestatistikken 2013 Spørgeskemaet ligger til grund for den løn- og personalestatistik, som DANSKE ARK udarbejder i samarbejde med ARKITEKTFORBUNDET, Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbund.

Læs mere

Løn- og personalestatistikken 2009. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7. Signaturforklaring

Løn- og personalestatistikken 2009. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7. Signaturforklaring Løn- og personalestatistikken 2009 Foreløbig udgave Hermed præsenteres en foreløbig udgave af løn- og personalestatistikken 2009, der er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK). Løn- og

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING...

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015 Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015 Undersøgelsen er baseret på data om højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold, som er indsamlet maj 2015. Spørgsmålene omhandler

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 8 15. maj 2014 FORORD Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner.

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012 13. juni 2013 Statistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse i kommuner og regioner med hensyn til bl.a. omfang af ansættelse, beskæftigelse, fordeling

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015 LØNSTATISTIK 2015. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2015 LØNSTATISTIK 2015. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2015 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2015 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2015 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2015 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Den nye personaleomsætningsstatistik

Den nye personaleomsætningsstatistik Den nye personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken har (i lighed med ligestillingsstatistikken) fået sin egen placering på KRL s hjemmeside undr Statistik og tal (eller via dette link:

Læs mere

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER...

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr.

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr. Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren 2007 udgave Varenr. 7522 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning...

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012 1 Til: Fra: Offentliggørelse Team Analyse & Projekter Notat 12. marts 2012 Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012 I dette notat sammenlignes tal fra IDAs og DIs lønstatistikker vedrørende

Læs mere

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2014 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2014 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014 20. maj 2015 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2014 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 3 Statistikken indeholder oplysninger

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FOKUS FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FA Fraværsstatistik 2014 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015 Side af 5 Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 5 Oversigten baseres på lønnen i september 5. Der er udsendt spørgeskemaer til 7 privatansatte medlemmer. Denne oversigt omhandler medlemmer med

Læs mere

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015 Side af 7 Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 05 Oversigten baseres på lønsedler fra september 05. Der er udsendt spørgeskemaer til 70 privatansatte medlemmer. Oversigten baserer sig på besvarelser

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 12. maj 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 06.07.2012 Sagsbeh: PLJ HR-afdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at udviklingen kan indgå i

Læs mere

PERSONALEGODERAPPORTEN

PERSONALEGODERAPPORTEN PERSONALEGODERAPPORTEN Juni 2010 Copyright 2010 - Multidata A/S Alle rettigheder skal respekteres. Enhver form for hel eller delvis distribution (f.eks. udlån, kopiering og videregivelse) uanset form og

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle boligsociale

Læs mere

Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA

Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA Lønudvalget for privatansatte medlemmer af JA har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønstatistikrapport september 2012. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst september 2015 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og omfatter kun månedslønnet ansat personale. Statistikken er baseret på sammenkøring

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7520 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle boligsociale

Læs mere

Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på Sosu-området

Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på Sosu-området Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på Sosu-området I denne rapport afdækkes karakteristika for kommunalt ansatte medarbejdere på Sosuområdet med et kvantitativt fokus på fordelingen mellem deltid og

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK 2014

FRAVÆRSSTATISTIK 2014 24. SEPTEMBER 2015 FRAVÆRSSTATISTIK 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2006

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2006 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2006 UNI C, februar 2007 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode... s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011 27. juni 2012 FRAVÆRSSTATISTIKKEN Formålet med statistikken er at beskrive omfanget af og strukturen i fraværet i den kommunale og regionale sektor fordelt på kommuner/regioner,

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2018

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2018 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2018 AE januar 2019 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder

Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder Løn - hvor enig er du i følgende synspunkter: Lokalt aftalte løntillæg skal udgøre en større del af den samlede løn? ikke- TR % over Antal 44 TR 5 K 14 U 10 ÅR 16

Læs mere

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning Indhold Resume 1. Indledning Formål og baggrund Overordnet om undersøgelsen 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning 2. Taxivognmændenes

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 PRIVAT ANSATTE Orlov eller deltid Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på mindre

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og muliggør i et vist omfang benchmarking kommuner og regioner imellem. Statistikken omfatter månedslønnet

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2013

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2013 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2013 AE januar 2014 1 Indhold 1 Undersøgelsens metode... 5 2 Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften

Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften DI Danmarks geografiske udfordringer og muligheder Den 29. april 2016 TQCH Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften i Danmark Initiativer der forbedrer de generelle rammevilkår for industrivirksomhederne

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2016 Udarbejdet

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2018

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2018 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2018 AE januar 2019 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse

Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse 3. september 2014 Sagsbeh: ShRa & ToNi Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomistaben Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse Tabel 1. Længerevarende forløb, over et halvt år. Forsørgelse

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Kapitel 10 Langvarig sygdom, k o n t a k t t i l p ra k t i s e rende læge og medicinbrug Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Andelen, der har en langvarig sygdom,

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold 2018

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold 2018 Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold 2018 Undersøgelsen er baseret på data om højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold, som er indsamlet maj 2018. Spørgsmålene omhandler blandt

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet r er mere udsat for chikane på jobbet Knap hver. kvinde har været udsat for sexchikane, mobning, vold og/eller trusler om vold på jobbet inden for det seneste år, mens det blandt mændene er knap 1 procent.

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere