SPÄNNINGSDETEKTOR SPENNINGSDETEKTOR JÄNNITTEENILMAISIN SPÆNDINGSDETEKTOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPÄNNINGSDETEKTOR SPENNINGSDETEKTOR JÄNNITTEENILMAISIN SPÆNDINGSDETEKTOR"

Transkript

1 SPÄNNINGSDETEKTOR med ficklampa SPENNINGSDETEKTOR med lommelykt JÄNNITTEENILMAISIN jossa taskulamppu SPÆNDINGSDETEKTOR med lommelygte Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual

2 Beskrivning Denna spänningsdetektor är avsedd för att kontrollera ev. förekomst av AC spänning, indikerat med hjälp av mätsond med röd belysning. Inbyggd minificklampa med ON/OFF-knapp. Egenskaper: Detektering av AC växelströmsspänning, utan direktkontakt, från 100 V AC till 600 V AC. Enkelt att hitta trasiga säkringar i proppskåp. Lämplig för att leta avbrott i en ledning/kabel eller för att detektera ev. förekomst av spänning i strömuttag, belysningar, strömbrytare, ledningar och kablar (ej skärmade). Mätsond med röd belysning indikerar förekomst av spänning. Inbyggd minificklampa med ON/OFF-knapp. Praktiskt format med clips. Oumbärligt mätinstrument för varje elektriker och yrkesman. För användning på 50/60 Hz elkretsar. Säkerhet: Denna bruksanvisning och ev. symboler på instrumentet innebär information för att undvika fara vid användning av spänningsdetektorn. Observera all säkerhetsinformation som medföljer. Viktig säkerhetsinformation. VARNING! Läs och förstå denna bruksanvisning före användning eller underhåll av spänningsdetektorn. Underlåtenhet att förstå säkerhetsinformationen kan resultera i olycka som i sin tur kan orsaka allvarlig skada eller dödsfall. VARNING! Fara för elchock: Kontakt med strömförande kretsar kan resultera i allvarlig olycka eller dödsfall. 2

3 VARNING! Fara för elchock: Använd ej spänningsdetektorn om den är våt eller skadad. Lägg ej på mer än nominell spänning mellan mätsond och jord. Använd ej spänningsdetektorn med batterilocket öppet. Underlåtenhet att observera dessa varningar kan resultera i allvarlig personskada eller dödsfall. OBS! Försök ej reparera spänningsdetektorn, den innehåller inga reparerbara delar. Utsätt ej spänningsdetektorn för extrema temperaturer eller hög luftfuktighet. Se specifikationerna. Underlåtenhet att observera dessa varningar kan resultera i personskada eller skada på spänningsdetektorn. 1 Beskrivning av spänningsdetektorn: 1. Ficklampa 2. Räfflad hatt/batterilock 3. Ficklampa PÅ/AV 4. Clips 5. Plasthölje med gummerat grepp 6. Mätsond Funktion: Spänningsdetektorn är användbar för att identifiera strömförande och neutrala ledare, att finna ett ledningsavbrott, att detektera närvaro av AC spänning hos: Strömuttag Strömbrytare Relä Säkringar Ledningar och kablar (ej skärmade)

4 OBS: Spänningsdetektorn kan användas för att finna ett avbrott i en ledning: För att finna ett avbrott i en strömförande ledare, svep med spänningsdetektorn längs med ledningen tills signalen upphör. För att finna ett avbrott i en neutral ledare, anslut en belastning mellan den strömförande och neutrala. Svep med spänningsdetektorns mätsond längs med ledningen tills signalen upphör. 1. Testa spänningsdetektorn på en känd och fungerande krets eller komponent. - Om inte spänningsdetektorn fungerar såsom väntat på den kända och fungerande kretsen, byt ut batterierna i spänningsdetektorn. - Om spänningsdetektorn fortfarande inte fungerar såsom väntat, lämna in den för reparation. 2. Placera spänningsdetektorns mätsond på eller nära kretsen eller apparaten som skall testas. 3. Mätsondens röda belysning indikerar närvaro av 230 V AC (50/60 Hz) spänning. OBS: Spänningsdetektorn kan ej detektera spänning hos skärmad kabel eller hos kabel bakom paneler eller i skyddskåpor av metall. Specifikationer: Indikering:... LED lysdiod Spänningsområde: V AC (50/60 Hz) Överspänningskategori:... CAT III 600 V Batterier:... 2 st. 1,5 V R03 AAA (medföljer) 4

5 Byte av batterier. 1. Koppla bort spänningsdetektorn från kretsen. 2. Lossa batteriluckan genom att lyfta på clipset och dra rakt ut. OBS: Vrid EJ. 3. Byt ut batterierna (observera polariteten). 4. Tryck fast batteriluckan/clipset. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC) 5

6 Beskrivelse Denne spenningsdetektoren er beregnet for å kontrollere eventuell forekomst av AC spenning, indikert ved hjelp av målesonde med rød belysning. Innebygd minilommelykt med ON/OFF-knapp. Egenskaper: Detektering av AC vekselstrømspenning, uten direkte kontakt, fra 100 V AC til 600 V AC. Enkelt å finne ut om sikringer i sikringsskap har gått. Egnet for å lete etter brudd i en ledning/kabel eller for å detektere eventuell forekomst av spenning i strømuttak, belysning, strømbrytere, ledninger og kabler (ikke skjermede). Målesonde med rød belysning indikerer forekomst av spenning. Innebygd minilommelykt med ON/OFF-knapp. Praktisk format med klips. Uunnværlig måleinstrument for enhver elektriker og fagmann. For bruk på 50/60 Hz strømkretser. Sikkerhet: Denne bruksanvisningen og eventuelle symboler på instrumentet inneholder informasjon for å unngå fare ved bruk av spenningsdetektoren. Iaktta all sikkerhetsinformasjon som medfølger. Viktig sikkerhetsinformasjon. ADVARSEL! Les og forstå denne bruksanvisningen før bruk eller vedlikehold av spenningsdetektoren. Manglende forståelse av sikkerhetsinformasjonen kan resultere i ulykke, som igjen kan forårsake alvorlig skade eller dødsfall. ADVARSEL! Fare for elektrisk støt: Kontakt med strømførende kretser kan resultere i alvorlig ulykke eller dødsfall. 6

7 ADVARSEL! Fare for elektrisk støt: Bruk ikke spenningsdetektoren dersom den er våt eller skadet. Legg ikke på mer enn nominell spenning mellom målesonde og jord. Bruk ikke spenningsdetektoren med batterilokket åpent. Manglende iakttakelse av disse advarslene kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfall. OBS! Prøv ikke å reparere spenningsdetektoren, den inneholder ingen reparerbare deler. Utsett ikke spenningsdetektoren for ekstreme temperaturer eller høy luftfuktighet. Se spesifikasjonene. Manglende iakttakelse av disse advarslene kan resultere i personskade eller skade på spenningsdetektoren. 1 Beskrivelse av spenningsdetektoren: 1. Lommelykt 2. Riflet hette/batterilokk 2 3. Lommelykt PÅ/AV 4. Klips 5. Plastdeksel med gummiert grep 3 6. Målesonde Funksjon: Spenningsdetektoren er anvendelig for å identifisere strømførende og nøytrale ledere, finne et ledningsbrudd, detektere forekomst av AC spenning i: Strømuttak Strømbrytere Relé Sikringer Ledninger og kabler (ikke skjermede)

8 OBS! Spenningsdetektoren kan brukes for å finne et brudd i en ledning: For å finne et brudd i en strømførende leder, sveip med spenningsdetektoren langs ledningen til signalet opphører. For å finne et brudd i en nøytral leder, koble en belastning mellom den strømførende og den nøytrale. Sveip med spenningsdetektorens målesonde langs ledningen til signalet opphører. 1. Test spenningsdetektoren på en kjent og fungerende krets eller komponent. - Dersom ikke spenningsdetektoren virker som forventet på den kjente og fungerende kretsen, skift ut batteriene i spenningsdetektoren. - Dersom spenningsdetektoren fortsatt ikke virker som forventet, lever den inn til reparasjon. 2. Plasser spenningsdetektorens målesonde på eller nær kretsen eller apparatet som skal testes. 3. Målesondens røde belysning indikerer om det finnes 230 V AC (50/60 Hz) spenning. OBS! Spenningsdetektoren kan ikke detektere spenning i skjermet kabel eller i kabel bak paneler eller i beskyttelsesdeksler av metall. Spesifikasjoner: Indikering:... LED lysdiode Spenningsområde: V AC (50/60 Hz) Overspenningskategori:... CAT III 600 V Batterier:... 2 stk. 1,5 V R03 AAA (medfølger) 8

9 Skifte av batterier. 1. Koble spenningsdetektoren fra kretsen. 2. Løsne batterilokket ved å løfte på klipsen og trekk rett ut. OBS! Vri IKKE. 3. Skift ut batteriene (iaktta polariteten). 4. Trykk batterilokket/klipsen fast. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) 9

10 Laitteen kuvaus Tällä jännitteenilmaisimella voit testata, onko jossain kohdassa vaihtojännite. Laitteen mittaussondissa on punainen merkkivalo, joka syttyy, kun laite havaitsee jännitteen. Lisäksi laitteessa on pienoistaskulamppu, jossa on ON/OFF-painike. Ominaisuudet: Tunnistaa V AC -vaihtovirtajännitteen ilman suoraa kosketusta. Kätevä apuväline rikkinäisen sulakkeen tunnistamiseen. Sopii myös katkosten etsimiseen sähköjohdoista tai pistorasioiden, virtakytkinten, valaisinten, sähköjohtojen ja kaapelien (ei suojattujen) testaukseen. Mittaussondin punainen merkkivalo syttyy, kun laite havaitsee jännitteen. Pienoistaskulamppu, jossa ON/OFF-painike. Kätevän muotoinen, varustettu klipsillä. Korvaamaton työkalu sähköalan ammattilaiselle. Taajuudeltaan 50/60 Hz:n virtapiirien testaukseen. Turvallisuus: Tämä käyttöohje ja laitteessa olevat symbolit sisältävät tietoja jännitteentunnistimen käyttöön liittyvien vaarojen välttämiseksi. Noudata kaikkia annettuja turvallisuusohjeita. Tärkeitä turvallisuusohjeita. VAROITUS! Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää tai huoltaa jännitteenilmaisinta. Turvallisuusohjeiden huomioimatta jättäminen saattaa aiheuttaa onnettomuuden, joka puolestaan voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai jopa kuoleman. VAROITUS! Sähköiskuvaara: Jännitteellisiin virtapiireihin koskeminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman

11 VAROITUS! Sähköiskuvaara: Älä käytä jännitteenilmaisinta, jos se on märkä tai vahingoittunut. Älä testaa jännitteenilmaisimella jännitteitä, jotka ylittävät laitteen tunnistusalueen. Älä käytä jännitteenilmaisinta sen paristokotelon kannen ollessa auki. Näiden varoitusten huomioimatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai jopa kuoleman. HUOMAA! Älä yritä korjata jännitteenilmaisinta, se ei sisällä mitään osia, joita voisi korjata. Älä altista jännitteen ilmaisinta äärilämpötiloille tai liian kostealle ilmalle. Noudata teknisissä tiedoissa ilmoitettuja raja-arvoja. Näiden varoitusten huomioimatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai vahingoittaa jännitteenilmaisinta. 1 Jännitteenilmaisimen osat: 1. Taskulamppu 2. Rihlattu hattu/paristokotelon kansi 3. Taskulampun ON/OFF-painike 4. Klipsi 5. Muovikuori, jossa kuminen otekohta 6. Mittaussondi Käyttö: Jännitteenilmaisimella voi paikallistaa virtaa johtavat ja nollajohtimet, etsiä johtojen katkokset sekä testata, tuleeko seuraaviin kohteisiin vaihtojännite: Pistorasiat Virtakytkimet Releet Sulakkeet Johdot ja kaapelit (ei suojatut)

12 HUOMAA: Voit käyttää jännitteenilmaisinta katkoksen etsimiseen johdoista: Kun haluat selvittää, mistä kohtaa johto on poikki, kuljeta jännitteenilmaisinta johtoa pitkin, kunnes punainen merkkivalo sammuu. Kun haluat etsiä katkoksen nollajohdosta, liitä jokin kuorma virtaa johtavan ja nollajohtimen väliin. Liikuta jännitteenilmaisinta pitkin johtoa, kunnes merkkivalo sammuu. 1. Testaa jännitteenilmaisimen toiminta aina ensin kohteella, jossa on varmasti jännite. - Jos jännitteenilmaisin ei toimi, vaikka tiedät, että kohteessa on jännite, vaihda ilmaisimen paristot. - Jos jännitteenilmaisin ei vieläkään toimi, vie se lähimpään Biltematavarataloon korjausta varten. 2. Aseta jännitteenilmaisimen mittaussondi testattavan piirin lähelle tai päälle. 3. Mittaussondin punainen merkkivalo palaa, jos kohteessa on 230 V AC (50/60 Hz) jännite. HUOMAA: Jännitteenilmaisin ei tunnista jännitettä, jos kaapeli on suojattu tai jos se on paneelin tai metallisten suojusten takana. Tekniset tiedot: Ilmaisin:... Punainen merkkivalo Jännitealue: V AC (50/60 Hz) Ylijänniteluokka:... CAT III 600 V Paristot:... 2 kpl 1,5 V R03 AAA (kuuluvat toimitukseen) 12 12

13 Paristojen vaihto. 1. Irrota jännitteenilmaisin testattavista piireistä. 2. Avaa paristokotelon kansi nostamalla klipsi ja vetämällä kansi suoraan ulos. HUOMAA: ÄLÄ kierrä. 3. Vaihda paristot (katso, että asennat uudet paristot oikein päin). 4. Paina paristokotelon kansi/klipsi takaisin kiinni. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) 13 13

14 Beskrivelse Denne spændingsdetektor er beregnet til kontrol af eventuel forekomst af AC-spænding; indikeret vha. målesonde med rød belysning. Indbygget minilommelygte med ON/OFF-knap. Egenskaber: Detektering af AC-vekselstrømspænding uden direkte kontakt fra 100 V AC til 600 V AC. Let at finde defekte sikringer i el-skabet. Velegnet til at lede efter brud på ledning/kabel eller for at detektere evt. forekomst af spænding i stikkontakter, lamper, afbrydere, ledninger og kabler (ikke skærmede). Målesonde med rød belysning indikerer, at der findes spænding. Indbygget minilommelygte med ON/OFF-knap. Praktisk format med clips. Uundværligt måleinstrument for alle elektrikere og professionelle. Til anvendelse på 50/60 Hz el-kredsløb. Sikkerhed: Denne brugsanvisning og evt. symboler på instrumentet indeholder informationer for at undgå fare ved anvendelse af spændingsdetektoren. Hold øje med alle sikkerhedsinformationer, der medfølger. Vigtig sikkerhedsinformation. ADVARSEL! Læs og forstå denne brugsanvisning inden anvendelse eller vedligehold af spændingsdetektoren. Manglende forståelse af sikkerhedsinformationerne kan medføre ulykke, der kan forårsage alvorlig skade eller dødsfald. ADVARSEL! Fare for stød: Kontakt med strømførende kredsløb kan medføre alvorlig ulykke eller dødsfald

15 ADVARSEL! Fare for stød: Anvend ikke spændingsdetektoren, hvis den er våd eller beskadiget. Mellem målesonde og jord må du højst komme nominel spænding på. Anvend ikke spændingsdetektoren med åbent batteridæksel. Overholdes disse advarsler ikke, kan det medføre alvorlige personskader eller dødsfald. OBS! Forsøg ikke at reparere spændingsdetektoren. Den indeholder ikke dele, der kan repareres. Udsæt ikke spændingsdetektoren for ekstreme temperaturer eller høj luftfugtighed. Se specifikationerne. Overholdes disse advarsler ikke, kan det medføre personskader eller skade på spændingsdetektoren. 1 Beskrivelse af spændingsdetektoren: (1) Lommelygte (2) Riflet top/batteridæksel 2 (3) Lommelygte TIL/FRA (4) Clips (5) Plasthus med gummieret greb 3 (6) Målesonde Funktion: Spændingsdetektoren kan anvendes til at finde strømførende og neutrale ledere, til at finde et ledningsbrud og til at detektere tilstedeværelse af AC-spænding i: Stikkontakter Strømafbrydere Relæer Sikringer Ledninger og kabler (ikke skærmede)

16 OBS: Spændingsdetektoren kan anvendes til at finde et brud på en ledning: For at finde et brud på en strømførende leder, skal du feje med spændingsdetektoren langs ledningen, indtil signalet forsvinder. For at finde et brud på en neutral leder skal du tilslutte en belastning mellem den strømførende og den neutrale. Fej med spændingsdetektorens målesonde langs med ledningen, til signalet forsvinder. 1. Afprøv spændingsdetektoren på kendt og fungerende kredsløb eller komponent. - Hvis spændingsdetektoren ikke fungerer som forventet på det kendte og fungerende kredsløb, skal du udskifte spændingsdetektorens batterier. - Hvis spændingsdetektoren stadig ikke fungerer som forventet, skal du indlevere den til reparation. 2. Anbring spændingsdetektorens målesonde på eller tæt på kredsløbet eller apparatet, der skal testes. 3. Målesondens røde belysning indikerer tilstedeværelse af 230 V AC (50/60 Hz) spænding. OBS: Spændingsdetektoren kan ikke detektere spænding i et skærmet kabel eller i kabler bag paneler eller i beskyttelseskapper af metal. Specifikationer: Indikering:... LED-lysdiode Spændingsområde: V AC (50/60 Hz) Overspændingskategori:... CAT III 600 V Batterier:... 2 stk. 1,5 V R03 AAA (medfølger) 16 16

17 Udskiftning af batterier. 1. Kobl spændingsdetektoren bort fra kredsløbet. 2. Løsn batteridækslet ved at løfte clipsen, og træk lige ud. OBS: Drej IKKE. 3. Udskift batterierne (hold øje med polariteten). 4. Tryk batteridækslet/clipsen fast. EL-AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) 17 17

18 Art

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås 87-7883_man.indd 2011-08-30, 11.39.42 Art. 87-7883 Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås Original

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby USER_BABY_L.indd 1 2010-03-25 11:39:20 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Baby är avsedd att användas då ryggsmärtor uppstår i samband med graviditet. Gördeln kan användas av personer med

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA 23552 NAVY-X HIGH 23552 Navy-X hög Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Navy-X är avsedd att användas vid lättare ryggbesvär så som ryggsmärta

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET Original manual 2012-10-29 Biltema Nordic Services AB PORTABEL KEMTOALETT FÖRORD Portabel kemtoalett

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide Dansk Svenska Suomi Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas Quick Start Guide Rengør headsettet ved at tørre det af med en fugtig klud. Om nødvendigt bruges en smule opvaskemiddel.

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

1 FOREVER. DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning. N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning. S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning

1 FOREVER. DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning. N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning. S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning Model 55281 1 FOREVER FLASHLIGHT INSTRUCTION MANUAL DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør FI Ikuinen

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Grilltermometer Grillauslämpömittari

Grilltermometer Grillauslämpömittari Grilltermometer Grillauslämpömittari Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Design and Quality IKEA of Sweden

Design and Quality IKEA of Sweden A E I SY 6 5 A B C D E F G H I J K L M M L K J H 4 D CB F G Design and Quality IKEA of Sweden DANSK 4 NORSK 30 SUOMI 56 SVENSKA 82 DANSK INDHOLD Advarsel/Sikkerhed Forholdsregler... 5 Sikker betjening...

Læs mere

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Forglemmigej. Elektronisk kalender. Art.nr 402250. Rev C DK

Forglemmigej. Elektronisk kalender. Art.nr 402250. Rev C DK Brugervejledning Forglemmigej Elektronisk kalender Art.nr 402250 Rev C DK 2 Indhold Indledning... 4 Kom godt igang... 4 Indstilling af ugedag, dato og tid... 5 Batteribackup... 6 Skift batteri... 6 Skift

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Tuff-Cam 2 eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

zense DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Lyskilde L1 Dansk - Svenska DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE

zense DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Lyskilde L1 Dansk - Svenska DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Dansk - Svenska zense DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at styre en 230 VAC lampe, motor el. lign. Enheden kan ikke benyttes selvstændigt,

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af computer Der er flere muligheder hvorpå du kan tilslutte din computer til fiberforbindelsen. Vejledning for

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning FIG. 1. CLARISONIC ARIA A Interchangeable B Brush Heads 3 Speeds + Body C Setting D F 3 Speeds + Body E Setting GBattery Indicator Detachable HUSB

Læs mere

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins //

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // Kitchen sharpx // ceramic knife sharpener // Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // For all knives except serrated // Type 9960 9960_IDV_UVN_190813.indd

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK Brugervejledning Nat- og dagkalender Art.nr 402251 Rev C DK 2 Indhold Indledning... 4 Kom godt igang... 4 Indstilling af ugedag, dato og tid... 5 Tidsintervallerne... 5 Batteribackup... 6 Skift batteri...

Læs mere

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated //

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated // Wellness ThermoSense // pain relief // Clinically validated // 4 heating pads // 40 C electronically regulated temperature // Easy to use: onetouch operation // with included Corded or cordless use rechargeable

Læs mere

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control //

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control // Wellness shiatsu // half back massager // Shiatsu massage // With heat // With light // 2 ways rolling // Touch pad control // Type 6080 6080_PC_0408.indd 1 2008-05-08 10:24:52 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds //

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds // Kitchen café crema // cappuccino mixer // Froth milk in a few seconds // For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Type 6856 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler

RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler RC IR HELIKOPTER 3 kanal RC IR-HELIKOPTER 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER 3 kanaler Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Wireless oven and Barbeque thermometer

Wireless oven and Barbeque thermometer Wireless oven and Barbeque thermometer For accurate and easy cooking Wireless transmitter Choose meat type/taste level Resistant up to 380 C Timer function Bruksanvisning - svenska... sida 3-12 Brugsanvisning

Læs mere

Grind and brew coffee maker. Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE

Grind and brew coffee maker. Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE Grind and brew coffee maker Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...................................................................

Læs mere