SPÄNNINGSDETEKTOR SPENNINGSDETEKTOR JÄNNITTEENILMAISIN SPÆNDINGSDETEKTOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPÄNNINGSDETEKTOR SPENNINGSDETEKTOR JÄNNITTEENILMAISIN SPÆNDINGSDETEKTOR"

Transkript

1 SPÄNNINGSDETEKTOR med ficklampa SPENNINGSDETEKTOR med lommelykt JÄNNITTEENILMAISIN jossa taskulamppu SPÆNDINGSDETEKTOR med lommelygte Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual

2 Beskrivning Denna spänningsdetektor är avsedd för att kontrollera ev. förekomst av AC spänning, indikerat med hjälp av mätsond med röd belysning. Inbyggd minificklampa med ON/OFF-knapp. Egenskaper: Detektering av AC växelströmsspänning, utan direktkontakt, från 100 V AC till 600 V AC. Enkelt att hitta trasiga säkringar i proppskåp. Lämplig för att leta avbrott i en ledning/kabel eller för att detektera ev. förekomst av spänning i strömuttag, belysningar, strömbrytare, ledningar och kablar (ej skärmade). Mätsond med röd belysning indikerar förekomst av spänning. Inbyggd minificklampa med ON/OFF-knapp. Praktiskt format med clips. Oumbärligt mätinstrument för varje elektriker och yrkesman. För användning på 50/60 Hz elkretsar. Säkerhet: Denna bruksanvisning och ev. symboler på instrumentet innebär information för att undvika fara vid användning av spänningsdetektorn. Observera all säkerhetsinformation som medföljer. Viktig säkerhetsinformation. VARNING! Läs och förstå denna bruksanvisning före användning eller underhåll av spänningsdetektorn. Underlåtenhet att förstå säkerhetsinformationen kan resultera i olycka som i sin tur kan orsaka allvarlig skada eller dödsfall. VARNING! Fara för elchock: Kontakt med strömförande kretsar kan resultera i allvarlig olycka eller dödsfall. 2

3 VARNING! Fara för elchock: Använd ej spänningsdetektorn om den är våt eller skadad. Lägg ej på mer än nominell spänning mellan mätsond och jord. Använd ej spänningsdetektorn med batterilocket öppet. Underlåtenhet att observera dessa varningar kan resultera i allvarlig personskada eller dödsfall. OBS! Försök ej reparera spänningsdetektorn, den innehåller inga reparerbara delar. Utsätt ej spänningsdetektorn för extrema temperaturer eller hög luftfuktighet. Se specifikationerna. Underlåtenhet att observera dessa varningar kan resultera i personskada eller skada på spänningsdetektorn. 1 Beskrivning av spänningsdetektorn: 1. Ficklampa 2. Räfflad hatt/batterilock 3. Ficklampa PÅ/AV 4. Clips 5. Plasthölje med gummerat grepp 6. Mätsond Funktion: Spänningsdetektorn är användbar för att identifiera strömförande och neutrala ledare, att finna ett ledningsavbrott, att detektera närvaro av AC spänning hos: Strömuttag Strömbrytare Relä Säkringar Ledningar och kablar (ej skärmade)

4 OBS: Spänningsdetektorn kan användas för att finna ett avbrott i en ledning: För att finna ett avbrott i en strömförande ledare, svep med spänningsdetektorn längs med ledningen tills signalen upphör. För att finna ett avbrott i en neutral ledare, anslut en belastning mellan den strömförande och neutrala. Svep med spänningsdetektorns mätsond längs med ledningen tills signalen upphör. 1. Testa spänningsdetektorn på en känd och fungerande krets eller komponent. - Om inte spänningsdetektorn fungerar såsom väntat på den kända och fungerande kretsen, byt ut batterierna i spänningsdetektorn. - Om spänningsdetektorn fortfarande inte fungerar såsom väntat, lämna in den för reparation. 2. Placera spänningsdetektorns mätsond på eller nära kretsen eller apparaten som skall testas. 3. Mätsondens röda belysning indikerar närvaro av 230 V AC (50/60 Hz) spänning. OBS: Spänningsdetektorn kan ej detektera spänning hos skärmad kabel eller hos kabel bakom paneler eller i skyddskåpor av metall. Specifikationer: Indikering:... LED lysdiod Spänningsområde: V AC (50/60 Hz) Överspänningskategori:... CAT III 600 V Batterier:... 2 st. 1,5 V R03 AAA (medföljer) 4

5 Byte av batterier. 1. Koppla bort spänningsdetektorn från kretsen. 2. Lossa batteriluckan genom att lyfta på clipset och dra rakt ut. OBS: Vrid EJ. 3. Byt ut batterierna (observera polariteten). 4. Tryck fast batteriluckan/clipset. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC) 5

6 Beskrivelse Denne spenningsdetektoren er beregnet for å kontrollere eventuell forekomst av AC spenning, indikert ved hjelp av målesonde med rød belysning. Innebygd minilommelykt med ON/OFF-knapp. Egenskaper: Detektering av AC vekselstrømspenning, uten direkte kontakt, fra 100 V AC til 600 V AC. Enkelt å finne ut om sikringer i sikringsskap har gått. Egnet for å lete etter brudd i en ledning/kabel eller for å detektere eventuell forekomst av spenning i strømuttak, belysning, strømbrytere, ledninger og kabler (ikke skjermede). Målesonde med rød belysning indikerer forekomst av spenning. Innebygd minilommelykt med ON/OFF-knapp. Praktisk format med klips. Uunnværlig måleinstrument for enhver elektriker og fagmann. For bruk på 50/60 Hz strømkretser. Sikkerhet: Denne bruksanvisningen og eventuelle symboler på instrumentet inneholder informasjon for å unngå fare ved bruk av spenningsdetektoren. Iaktta all sikkerhetsinformasjon som medfølger. Viktig sikkerhetsinformasjon. ADVARSEL! Les og forstå denne bruksanvisningen før bruk eller vedlikehold av spenningsdetektoren. Manglende forståelse av sikkerhetsinformasjonen kan resultere i ulykke, som igjen kan forårsake alvorlig skade eller dødsfall. ADVARSEL! Fare for elektrisk støt: Kontakt med strømførende kretser kan resultere i alvorlig ulykke eller dødsfall. 6

7 ADVARSEL! Fare for elektrisk støt: Bruk ikke spenningsdetektoren dersom den er våt eller skadet. Legg ikke på mer enn nominell spenning mellom målesonde og jord. Bruk ikke spenningsdetektoren med batterilokket åpent. Manglende iakttakelse av disse advarslene kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfall. OBS! Prøv ikke å reparere spenningsdetektoren, den inneholder ingen reparerbare deler. Utsett ikke spenningsdetektoren for ekstreme temperaturer eller høy luftfuktighet. Se spesifikasjonene. Manglende iakttakelse av disse advarslene kan resultere i personskade eller skade på spenningsdetektoren. 1 Beskrivelse av spenningsdetektoren: 1. Lommelykt 2. Riflet hette/batterilokk 2 3. Lommelykt PÅ/AV 4. Klips 5. Plastdeksel med gummiert grep 3 6. Målesonde Funksjon: Spenningsdetektoren er anvendelig for å identifisere strømførende og nøytrale ledere, finne et ledningsbrudd, detektere forekomst av AC spenning i: Strømuttak Strømbrytere Relé Sikringer Ledninger og kabler (ikke skjermede)

8 OBS! Spenningsdetektoren kan brukes for å finne et brudd i en ledning: For å finne et brudd i en strømførende leder, sveip med spenningsdetektoren langs ledningen til signalet opphører. For å finne et brudd i en nøytral leder, koble en belastning mellom den strømførende og den nøytrale. Sveip med spenningsdetektorens målesonde langs ledningen til signalet opphører. 1. Test spenningsdetektoren på en kjent og fungerende krets eller komponent. - Dersom ikke spenningsdetektoren virker som forventet på den kjente og fungerende kretsen, skift ut batteriene i spenningsdetektoren. - Dersom spenningsdetektoren fortsatt ikke virker som forventet, lever den inn til reparasjon. 2. Plasser spenningsdetektorens målesonde på eller nær kretsen eller apparatet som skal testes. 3. Målesondens røde belysning indikerer om det finnes 230 V AC (50/60 Hz) spenning. OBS! Spenningsdetektoren kan ikke detektere spenning i skjermet kabel eller i kabel bak paneler eller i beskyttelsesdeksler av metall. Spesifikasjoner: Indikering:... LED lysdiode Spenningsområde: V AC (50/60 Hz) Overspenningskategori:... CAT III 600 V Batterier:... 2 stk. 1,5 V R03 AAA (medfølger) 8

9 Skifte av batterier. 1. Koble spenningsdetektoren fra kretsen. 2. Løsne batterilokket ved å løfte på klipsen og trekk rett ut. OBS! Vri IKKE. 3. Skift ut batteriene (iaktta polariteten). 4. Trykk batterilokket/klipsen fast. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) 9

10 Laitteen kuvaus Tällä jännitteenilmaisimella voit testata, onko jossain kohdassa vaihtojännite. Laitteen mittaussondissa on punainen merkkivalo, joka syttyy, kun laite havaitsee jännitteen. Lisäksi laitteessa on pienoistaskulamppu, jossa on ON/OFF-painike. Ominaisuudet: Tunnistaa V AC -vaihtovirtajännitteen ilman suoraa kosketusta. Kätevä apuväline rikkinäisen sulakkeen tunnistamiseen. Sopii myös katkosten etsimiseen sähköjohdoista tai pistorasioiden, virtakytkinten, valaisinten, sähköjohtojen ja kaapelien (ei suojattujen) testaukseen. Mittaussondin punainen merkkivalo syttyy, kun laite havaitsee jännitteen. Pienoistaskulamppu, jossa ON/OFF-painike. Kätevän muotoinen, varustettu klipsillä. Korvaamaton työkalu sähköalan ammattilaiselle. Taajuudeltaan 50/60 Hz:n virtapiirien testaukseen. Turvallisuus: Tämä käyttöohje ja laitteessa olevat symbolit sisältävät tietoja jännitteentunnistimen käyttöön liittyvien vaarojen välttämiseksi. Noudata kaikkia annettuja turvallisuusohjeita. Tärkeitä turvallisuusohjeita. VAROITUS! Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää tai huoltaa jännitteenilmaisinta. Turvallisuusohjeiden huomioimatta jättäminen saattaa aiheuttaa onnettomuuden, joka puolestaan voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai jopa kuoleman. VAROITUS! Sähköiskuvaara: Jännitteellisiin virtapiireihin koskeminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman

11 VAROITUS! Sähköiskuvaara: Älä käytä jännitteenilmaisinta, jos se on märkä tai vahingoittunut. Älä testaa jännitteenilmaisimella jännitteitä, jotka ylittävät laitteen tunnistusalueen. Älä käytä jännitteenilmaisinta sen paristokotelon kannen ollessa auki. Näiden varoitusten huomioimatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai jopa kuoleman. HUOMAA! Älä yritä korjata jännitteenilmaisinta, se ei sisällä mitään osia, joita voisi korjata. Älä altista jännitteen ilmaisinta äärilämpötiloille tai liian kostealle ilmalle. Noudata teknisissä tiedoissa ilmoitettuja raja-arvoja. Näiden varoitusten huomioimatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai vahingoittaa jännitteenilmaisinta. 1 Jännitteenilmaisimen osat: 1. Taskulamppu 2. Rihlattu hattu/paristokotelon kansi 3. Taskulampun ON/OFF-painike 4. Klipsi 5. Muovikuori, jossa kuminen otekohta 6. Mittaussondi Käyttö: Jännitteenilmaisimella voi paikallistaa virtaa johtavat ja nollajohtimet, etsiä johtojen katkokset sekä testata, tuleeko seuraaviin kohteisiin vaihtojännite: Pistorasiat Virtakytkimet Releet Sulakkeet Johdot ja kaapelit (ei suojatut)

12 HUOMAA: Voit käyttää jännitteenilmaisinta katkoksen etsimiseen johdoista: Kun haluat selvittää, mistä kohtaa johto on poikki, kuljeta jännitteenilmaisinta johtoa pitkin, kunnes punainen merkkivalo sammuu. Kun haluat etsiä katkoksen nollajohdosta, liitä jokin kuorma virtaa johtavan ja nollajohtimen väliin. Liikuta jännitteenilmaisinta pitkin johtoa, kunnes merkkivalo sammuu. 1. Testaa jännitteenilmaisimen toiminta aina ensin kohteella, jossa on varmasti jännite. - Jos jännitteenilmaisin ei toimi, vaikka tiedät, että kohteessa on jännite, vaihda ilmaisimen paristot. - Jos jännitteenilmaisin ei vieläkään toimi, vie se lähimpään Biltematavarataloon korjausta varten. 2. Aseta jännitteenilmaisimen mittaussondi testattavan piirin lähelle tai päälle. 3. Mittaussondin punainen merkkivalo palaa, jos kohteessa on 230 V AC (50/60 Hz) jännite. HUOMAA: Jännitteenilmaisin ei tunnista jännitettä, jos kaapeli on suojattu tai jos se on paneelin tai metallisten suojusten takana. Tekniset tiedot: Ilmaisin:... Punainen merkkivalo Jännitealue: V AC (50/60 Hz) Ylijänniteluokka:... CAT III 600 V Paristot:... 2 kpl 1,5 V R03 AAA (kuuluvat toimitukseen) 12 12

13 Paristojen vaihto. 1. Irrota jännitteenilmaisin testattavista piireistä. 2. Avaa paristokotelon kansi nostamalla klipsi ja vetämällä kansi suoraan ulos. HUOMAA: ÄLÄ kierrä. 3. Vaihda paristot (katso, että asennat uudet paristot oikein päin). 4. Paina paristokotelon kansi/klipsi takaisin kiinni. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) 13 13

14 Beskrivelse Denne spændingsdetektor er beregnet til kontrol af eventuel forekomst af AC-spænding; indikeret vha. målesonde med rød belysning. Indbygget minilommelygte med ON/OFF-knap. Egenskaber: Detektering af AC-vekselstrømspænding uden direkte kontakt fra 100 V AC til 600 V AC. Let at finde defekte sikringer i el-skabet. Velegnet til at lede efter brud på ledning/kabel eller for at detektere evt. forekomst af spænding i stikkontakter, lamper, afbrydere, ledninger og kabler (ikke skærmede). Målesonde med rød belysning indikerer, at der findes spænding. Indbygget minilommelygte med ON/OFF-knap. Praktisk format med clips. Uundværligt måleinstrument for alle elektrikere og professionelle. Til anvendelse på 50/60 Hz el-kredsløb. Sikkerhed: Denne brugsanvisning og evt. symboler på instrumentet indeholder informationer for at undgå fare ved anvendelse af spændingsdetektoren. Hold øje med alle sikkerhedsinformationer, der medfølger. Vigtig sikkerhedsinformation. ADVARSEL! Læs og forstå denne brugsanvisning inden anvendelse eller vedligehold af spændingsdetektoren. Manglende forståelse af sikkerhedsinformationerne kan medføre ulykke, der kan forårsage alvorlig skade eller dødsfald. ADVARSEL! Fare for stød: Kontakt med strømførende kredsløb kan medføre alvorlig ulykke eller dødsfald

15 ADVARSEL! Fare for stød: Anvend ikke spændingsdetektoren, hvis den er våd eller beskadiget. Mellem målesonde og jord må du højst komme nominel spænding på. Anvend ikke spændingsdetektoren med åbent batteridæksel. Overholdes disse advarsler ikke, kan det medføre alvorlige personskader eller dødsfald. OBS! Forsøg ikke at reparere spændingsdetektoren. Den indeholder ikke dele, der kan repareres. Udsæt ikke spændingsdetektoren for ekstreme temperaturer eller høj luftfugtighed. Se specifikationerne. Overholdes disse advarsler ikke, kan det medføre personskader eller skade på spændingsdetektoren. 1 Beskrivelse af spændingsdetektoren: (1) Lommelygte (2) Riflet top/batteridæksel 2 (3) Lommelygte TIL/FRA (4) Clips (5) Plasthus med gummieret greb 3 (6) Målesonde Funktion: Spændingsdetektoren kan anvendes til at finde strømførende og neutrale ledere, til at finde et ledningsbrud og til at detektere tilstedeværelse af AC-spænding i: Stikkontakter Strømafbrydere Relæer Sikringer Ledninger og kabler (ikke skærmede)

16 OBS: Spændingsdetektoren kan anvendes til at finde et brud på en ledning: For at finde et brud på en strømførende leder, skal du feje med spændingsdetektoren langs ledningen, indtil signalet forsvinder. For at finde et brud på en neutral leder skal du tilslutte en belastning mellem den strømførende og den neutrale. Fej med spændingsdetektorens målesonde langs med ledningen, til signalet forsvinder. 1. Afprøv spændingsdetektoren på kendt og fungerende kredsløb eller komponent. - Hvis spændingsdetektoren ikke fungerer som forventet på det kendte og fungerende kredsløb, skal du udskifte spændingsdetektorens batterier. - Hvis spændingsdetektoren stadig ikke fungerer som forventet, skal du indlevere den til reparation. 2. Anbring spændingsdetektorens målesonde på eller tæt på kredsløbet eller apparatet, der skal testes. 3. Målesondens røde belysning indikerer tilstedeværelse af 230 V AC (50/60 Hz) spænding. OBS: Spændingsdetektoren kan ikke detektere spænding i et skærmet kabel eller i kabler bag paneler eller i beskyttelseskapper af metal. Specifikationer: Indikering:... LED-lysdiode Spændingsområde: V AC (50/60 Hz) Overspændingskategori:... CAT III 600 V Batterier:... 2 stk. 1,5 V R03 AAA (medfølger) 16 16

17 Udskiftning af batterier. 1. Kobl spændingsdetektoren bort fra kredsløbet. 2. Løsn batteridækslet ved at løfte clipsen, og træk lige ud. OBS: Drej IKKE. 3. Udskift batterierne (hold øje med polariteten). 4. Tryk batteridækslet/clipsen fast. EL-AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) 17 17

18 Art

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPESURI ULTRALYDSRENSER

ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPESURI ULTRALYDSRENSER 19-1540_Manual_140904l.indd 2014-09-11, 15.52.46 Art. 19-1540 ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPESURI ULTRALYDSRENSER 35 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav MS 250 Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Kap- och geringssåg MS 250 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPUHDISTIN ULTRALYDSRENS

ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPUHDISTIN ULTRALYDSRENS ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPUHDISTIN ULTRALYDSRENS 2012 Biltema Nordic Services AB BRUKSANVISNING Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker.

Læs mere

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Art. 14-4110, 14-4120 Studsmatta med skyddsnät Trampoline med beskyttelsesnett Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Trampolin med beskyttelsesnet SE- Barn under 3 år får ej använda produkten på grund av

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated //

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated // Wellness ThermoSense // pain relief // Clinically validated // 4 heating pads // 40 C electronically regulated temperature // Easy to use: onetouch operation // with included Corded or cordless use rechargeable

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk

Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

ELITE For crisp and golden brown waffles

ELITE For crisp and golden brown waffles Waffle iron single ELITE For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere