Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side"

Transkript

1 Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side

2 INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s. 4 Udviklingspulje s. 15 Børneattester s. 6 Anlægspulje s. 15 Revision s. 7 Rejselegater s. 15 Lederuddannelse s. 15 UDLÅN AF LOKALER Generelt s. 8 f AKTIVITETSSTØTTE TIL BØRN OG UNGE f Generelt s. 9 Aarhus-ordningen s. 10 LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER f Generelt s. 11 Hvordan søger man? s. 12 Medlemslister s. 13 Antal timer foreningen har benyttet lokalerne s. 13 Eksempel på udregning af alm. lokaletilskud s. 13 TILSKUD TIL AFTENSKOLER / VOKSENUNDERVISNING f Generelt s. 14 Pjecen er udgivet af Aarhus Kommune, 1. udgave. 1. oplag 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Side 2

3 INDLEDNING Tilskud til folkeoplysende foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven. Du kan i denne pjece læse mere om rammerne for det folkeoplysende arbejde i Aarhus Kommune og de tilskudsregler der findes i henhold til Folkeoplysningsloven. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen. Skulle der undervejs være behov for en uddybning af tilskudsreglerne mv., kan du rette henvendelse til kontaktpersonen under de enkelte afsnit. Med venlig hilsen Side 3

4 GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER Folkeoplysende forening En folkeoplysende forening er en forening, der enten tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (f.eks. aftenskoler) eller en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (f.eks. idrætsforeninger og spejdere). Aarhus Kommune giver primært tilskud til frivillige foreninger: - ved at stille kommunale lokaler til rådighed til aktiviteter - til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge - til folkeoplysende voksenundervisning - til foreningers udgifter ved egne eller lejede lokaler. Betingelser for tilskud Kontakt Morten Pedersen Telefon: Ib Stenvang Telefon: For at få tilskud, skal en forening være godkendt som folkeoplysende forening i Aarhus Kommune. Nye foreninger der ønsker at blive godkendt, skal sende følgende til : 1. Begrundelse for ønsket om godkendelse i forhold til Folkeoplysningsloven 2. Foreningens vedtægter (samt evt. stiftelsesdokument) 3. Skema om foreningsoplysninger samt program for planlagte eller afholdte aktiviteter 4. Erklæring om indhentelse af børneattest 5. Foreningens CVR-nummer 6. Stamoplysninger til kunderegister vurderer på baggrund af de indsendte oplysninger, om foreningen kan godkendes efter Folkeoplysningsloven. Blanketter Blanketter til oprettelse af en ny forening samt forslag til standardvedtægter for foreninger i Aarhus Kommune, kan downloades på ved at søge på Opret en forening. En forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde skal: 1) have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten 2) tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningsloven 3) have en bestyrelse 4) være demokratisk opbygget 5) bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer 6) som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål 7) være hjemmehørende i tilskudskommunen og 8) have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig Kilde: Folkeoplysningslovens 4, stk. 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning skal: 1) have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten 2) tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningsloven 3) have en bestyrelse 4) give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed en plads i bestyrelsen 5) Have folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle 6) være hjemmehørende i tilskudskommunen og 7) have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig Kilde: Folkeoplysningslovens 4, stk. 2 Side 4

5 Det frivillige fællesskab En folkeoplysende forening skal bygge på det frivillige fællesskab, hvorfor foreningen ikke må oprettes eller drives i kommercielt øjemed. Eventuelt overskud, der opstår gennem deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter Folkeoplysningsloven, skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse inden for Folkeoplysningslovens område. Ved en folkeoplysende forenings opløsning, skal et eventuelt overskud, der er opstået ved deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter Folkeoplysningsloven, tilfalde almennyttige formål. Aarhus Kommune må endvidere ikke yde tilskud og anvise lokaler til en forening, så længe foreningen ikke har afgivet en underskrevet erklæring om, at foreningen indhenter børneattester. Læs mere om børneattester på side 6. Bestyrelsesmedlemmer Følgende personer kan ikke være medlemmer af en folkeoplysende forenings bestyrelse: 1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen 2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen. 3. Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen. Undtaget fra punkt 1 og 2 er fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge. Godkendelse af en folkeoplysende forening vurderer, om en forening opfylder betingelserne for at opnå tilskud efter Folkeoplysningsloven, samt om foreningen efter Folkeoplysningsloven skal betragtes som en folkeoplysende forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, eller som en folkeoplysende forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Side 5

6 Børneattester Folketinget vedtog i december 2009 en ændring af folkeoplysningsloven, der indebærer, at foreninger fremover årligt skal afgive en erklæring om indhentelse af børneattester. Lovændringen betyder, at alle folkeoplysende foreninger, der søger om kommunale tilskud eller lokaler fra og med 2010, hvert år skal afgive en erklæring til om, at de overholder reglerne om indhentning af børneattester. Reglerne om afgivelse af erklæring omfatter også folkeoplysende foreninger, der ikke har aktiviteter for børn under 15 år, fx aftenskoler og voksenforeninger. Disse pålægges dog ikke med erklæringen en aktuel forpligtelse til at indhente børneattester. Erklæringen skal afgives en gang årligt Erklæringen for det kommende kalender år skal afgives senest 1. december Erklæringsskema fra skal benyttes. (søg på Børneattest) Erklæringen skal afgives og underskrives af den/de personer der ifølge foreningens vedtægter tegner foreningen Erklæringen kan afgives med digital signatur Kontakt Ib Stenvang Telefon: Abir Saleh Svendsen Telefon: Ingen erklæring = intet tilskud må ikke yde tilskud og anvise lokaler til en forening, så længe der ikke foreligger en underskrevet erklæring om, at foreningen indhenter børneattester. Desuden har kommunalbestyrelsen mulighed for at fratage tilskud eller retten til at benytte anviste lokaler, hvis foreningen ikke indhenter de lovpligtige børneattester. Nye foreninger skal afgive erklæringen i forbindelse med ansøgning om godkendelse. Eksisterende godkendte foreninger vil få besked, når en ny erklæring skal afgives til. Såfremt ikke modtager en erklæring fra foreningen for det indeværende kalender år senest 1. juli mister foreningen sin godkendelse som en folkeoplysende forening. Kun erklæringen skal kun have erklæringen om, at foreningen overholder loven om børneattester. Selve børneattesterne skal aldrig indsendes til, men er udelukkende til foreningens eget brug. Side 6

7 Revision Alle godkendte folkeoplysende foreninger skal indsende et tilskudsregnskab inden d. 1. marts. Revisors opgaver Revisor skal konstatere, om det kommunale tilskud er anvendt fuldt ud og helt til det formål tilskuddet er givet til. Revisor har i den forbindelse krav på at få alle oplysninger fra foreningen, som har betydning for bedømmelsen af regnskabet. Såfremt revisor konstaterer lovovertrædelser eller tilsidesættelser af administrative forskrifter, er der pligt til at foretage indberetning til inden 3 uger, herunder gøre foreningen opmærksom på denne konstatering. Revisor påtegner regnskabet og erklærer, at regnskabet er revideret. Eventuelle forbehold skal fremgå af påtegningen. kan kun kræve, at foreningen aflægger et regnskab for den aktivitet, der er givet tilskud til. Forskel på revisionskrav Foreninger der modtager mindre end kr. i tilskud fra, skal indsende et regnskab, der er revideret af en foreningsvalgt revisor og underskrevet af hele bestyrelsen. Revisor skal i denne sammenhæng være opmærksom på, at: tilskudsregnskabet indeholder de korrekte beløb, og er i overensstemmelse med de foreliggende bilag tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven, herunder de kommunale regler og retningslinjer foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne foreningens oplysninger til er korrekte der er dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling/kontingent Foreninger der modtager mere end kr. i tilskud fra, skal indsende et regnskab, der er revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. Udover ovenstående, skal revisor desuden foretage revision i overensstemmelse med god revisionsskik, samt vedlægge genpart af revisionsprotokol. Bestyrelsens ansvar Bestyrelsen hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget efter Folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter loven. Side 7

8 Udlån af lokaler administrerer udlån af en større andel af Aarhus Kommunes lokaler, bl.a. folkeskoler, idrætsfaciliteter, fodboldbaner, fritidshuse samt gymnasiernes inden- og udendørsfaciliteter med henblik på at stille dem til rådighed for folkeoplysende aktiviteter. Book lokaler direkte via ForeningsPortalen i Aarhus Besøg portalen på: Kontakt Lokalebooking Telefon: / Ansøgningsfrist: Ansøgninger om sæsontider til idræts-, klasse og faglokaler samt fodboldbaner og øvrige faciliteter for den kommende sæson (skoleår) skal indsendes senest 15. januar. Ansøgning om lån af lokaler til enkeltstående arrangementer eller ansøgning om ledige resttider kan foretages hele året. Ansøgning sker via ForeningsPortalen. Godkendte foreninger kan på ForeningsPortalen bl.a.: - søge om ledige lokaler og idrætsanlæg - finde et foreningsregister og søge efter foreningsaktivitet - læse mere omkring regler og info - rette foreningens egne kontaktoplysninger og data. Overnatning: Folkeoplysende foreninger har mulighed for at søge om at låne kommunale lokaler (primært klasselokaler og idrætslokaler) til overnatning i forbindelse med stævner og arrangementer som de er arrangør af. Evt. tilladelse gives på baggrund af konkret ansøgning. Det er kun muligt i tidsrum hvor lokalerne ikke benyttes til deres primære formål. Der skal betales et gebyr på 30 kr. pr. person pr. nat (sats pr. 1. august 2012). + gebyr for evt. ekstra tilsyn (300 kr./time). Ansøgning skal rettes til, lokalebooking senest 20 arbejdsdage før arrangementet og gerne så tidligt som muligt. Øvrige regler findes på ForeningsPortalen under Regler og info - overnatningens 10 bud. Side 8

9 AKTIVITETSSTØTTE TIL BØRN OG UNGE Generelt Ifølge Folkeoplysningsloven har kommunen pligt til at støtte fritidsaktiviteter for børn og unge under 25 år. I Aarhus Kommune har Byrådet besluttet en aktivitetsstøtteordning, der sikrer, at tilskuddet ydes i forhold til den gennemførte aktivitet. Det er således ikke medlemstallet, der afgør tilskuddets størrelse, men aktivitetsniveauet. Aktivitetsstøtteordningen baserer sig på omfanget af gennemførte folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år, således at der ydes tilskud pr. gennemført aktivitetstime. Tilskuddet fastsættes på baggrund af de samlede ansøgninger og således at de 5-17-årige vægtes tre gange højere end de årige. Tilskuddet pr. deltagertime for perioden 1. juli juni reguleres hvert år i forhold til budget og de samlede ansøgninger. Det nuværende beløb kan findes på ved at søge på Aktivitetsstøtte til børn og unge. Aktiviteterne skal primært foregå i Aarhus Kommune, og kan finde sted på alle ugedage, inkl. weekender. På folke- og privatskoler kan der først gives tilskud til aktiviteter efter kl på hverdage. Kontakt Wissal El-Arid Telefon: Susanne Stabel Telefon: Ansøgningsfrist er den 1. marts. Der ansøges på baggrund af de faktisk gennemførte aktivitetstimer i foregående kalenderår. Foreningen skal føre dokumentation for sine aktivitetstimer og deltagelsen i dem. Hvert år udtages 10 % af foreningerne til kontrol af deres fremmødedokumentation. Hvis foreningen ikke kan dokumentere sit fremmøde og aktivitetstimer vil deres tilskud blive reduceret og evt. skulle tilbagebetales. For sent ankomne ansøgninger: Hvis ansøgning modtages for sent, reduceres foreningens tilskud med 10 %. Hvis ansøgningen ikke er modtaget senest 1. maj mister foreningen muligheden for at få aktivitetsstøtte det kommende tilskudsår. Blanketter Blanketter kan downloades på ved at søge på Aktivitetsstøtte til børn og unge. Tilskudsregler Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år 1) Der skal være mindst fire deltagere pr. hold, og der gives kun tilskud til de første 20 deltagere pr. hold. Ydereligere hold kan oprettes, hvis de er deltagere og instruktører til det. Der skal føres en liste over fremmødet. 2) Pauser, transporttid og anden fri tid ved f.eks. stævner mv., kan ikke medregnes i deltagertimer. 3) Hvert aktivt medlem kan maksimalt opnå tilskud til 400 timer årligt. 4) Der skal være en egenbetaling, f.eks. i form af kontingent til foreningen. 5) Tilskuddet beregnes på grundlag af de gennemførte deltagertimer i det forudgående kalenderår. Én deltagertime = én deltager i aktivitet i én time. F.eks.: 15 deltagere i to timer = 30 deltagertimer. 6) Tilskuddet skal bruges til udgifter forbundet med aktiviteterne, f.eks. trænerløn, materialer eller lokaleudgifter. Tilskuddet udbetales i fire rater, henholdsvis pr. 1. juli, 1. oktober, 1. januar og 1. april. 7 ) Tilskuddet kan ikke være højere end selve udgiften til afholdelsen af aktiviteten. Det vil sige at der ikke kan spares op over år. Hvis tilskuddet er højere, skal der ske en tilbagebetaling til. 8) Der ydes ikke tilskud til lektiehjælp, modersmålsundervisning, mad og drikke, samt kommercielle arrangementer, f.eks. udflugter til forlystelsesparker, biografture mv. Side 9

10 Aarhus-ordningen Dette er en ordning som er etableret i Aarhus for at lette det administrative arbejde for foreningerne. En folkeoplysende forening kan tilbydes at komme under Aarhus-ordningen for aktivitetsstøtte, hvis foreningen: 1. har haft et rimeligt konstant aktivitetsniveau i de seneste tre år 2. har haft et stabilt medlemstal i de seneste tre år 3. ikke har modtaget nævneværdige bemærkninger i forbindelse med kontrol af fremmødet Det er frivilligt om foreningen ønsker at være omfattet af ordningen, men det er, der vurderer, om man kan blive omfattet. Ingen registrering af fremmødte Ordningen betyder, at der mellem og foreningen etableres en aftale. I aftaleperioden vil foreningen ikke skulle registrere antallet af fremmødte, hver gang der er aktivitet. Første gang aktivitetsstøtten beregnes, sker det ud fra et gennemsnit af de sidste tre års aktivitetsniveau. Foreningen skal på ansøgningsskemaet om aktivitetsstøtte kun anføre medlemstallet i aldersgrupperne. Ansøgningen skal følges af et tilskudsregnskab med revisionspåtegning. Ændring af medlemstal Hvis foreningen har en ændring i medlemstal reguleres dette ved den årlige ansøgningsfrist. For aldersgruppen 5-17 år ændres tilskudsgrundlaget såfremt antallet af medlemmer er +/- 5 procent og for aldersgruppen år ændres der såfremt antallet er +/- 10 procent. Med andre ord: Tilskudsgrundlaget ændres kun hvis ændring i antal medlemmer er mere end 5 procent ved de 5-17 årige og mere end 10 procent ved de årige. Udtrædelse af ordningen Foreningen kan altid udtræde af ordningen og søge på de faktisk gennemførte deltagertimer, men det forudsætter, at der er ført fremmødelister over de afholdte aktiviteter i det foregående år. kan, som dokumentation for aktiviteterne, med tre måneders varsel, bede foreningen om i en periode at føre fremmødelister. kan med tre måneders varsel annullere aftalen og henvise foreningen til den almindelige aktivitetsstøtteordning efter nærmere vurdering af aktivitetsniveauet. Nye foreninger: For nye foreninger der søger om aktivitetsstøtte for 1. gang, er der ingen ansøgningsfrist. Der kan søges løbende, og der søges i forhold til de forventede / planlagte aktiviteter via Den Lokale Udviklingspulje. Der kan tidligst opnås tilskud fra den dato modtager ansøgningen. Foreningen skal løbende indsende fremmødedokumentation. Blanketter Blanketter kan downloades på ved at søge på Aktivitetsstøtte til børn og unge. Side 10

11 LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER Generelt Ifølge Folkeoplysningsloven har kommunen pligt til at give tilskud til godkendte folkeoplysende foreninger. På baggrund heraf, kan foreninger, der har egne lokaler eller lejede lokaler søge om lokaletilskud. Der ydes kun tilskud ud fra det antal timer, som lokalet har været benyttet til aktiviteter i relation til foreningens folkeoplysende aktiviteter. Endvidere ydes kun støtte i forhold til andelen af medlemmer der er under 25 år. Nye ansøgninger om lokaletilskud Foreninger eller faciliteter der ikke tidligere har været godkendt til lokaletilskud skal ansøge om dette. Der er ansøgningsfrist hhv. 1. april og 1. oktober hvert år. Evt. godkendelse af forening og facilitet til lokaletilskud vil kunne ske fra henholdsvis 1. juli og 1. januar efter ansøgningsfristen. Kontakt Birger Weiling Telefon: Ansøgningen skal indeholde følgende: Motiveret begrundelse for at foreningen ønsker egne lokaler og tilskud hertil. Gerne med beskrivelse af den ønskede facilitet der søges om tilskud til. Oversigt og beskrivelse af foreningens forventede aktiviteter i den facilitet der søges tilskud til. Oversigt over drifts- og lejeudgifter der søges om støtte til. Foreningens seneste regnskab og budget. Dette skal kunne dokumentere at foreningen har økonomi til at finansiere foreningens egenbetaling Foreningens samlede medlemstal opdelt i 3 kategorier: 0-17 år, år, 25 år og opefter. Evt. gældende lejekontrakt eller udkast til lejekontrakt. Hvis der er tale om nye lejemål rådes foreningerne til ikke at underskrive kontrakten før evt. tilsagn fra om lokaletilskud. Før at der kan ske en endelig godkendelse af en ny ansøgning om lokaletilskud skal Sport & Fritid have godkendt den endelige lejekontrakt og have dokumentation for at lokalerne er godkendt til foreningens aktiviteter i henhold til bygningsreglementet. Almindeligt lokaletilskud Til almindelige lokaler, hvori der udøves foreningsaktivitet, ydes der principielt 69 % lokaletilskud. Lokaler, der anvendes til kontor, køkken, toilet/bad, depot osv., anses ikke for aktivitetslokaler, og der kan således ikke ydes tilskud hertil. Tilskuddet tager sigte på at støtte rammen omkring en foreningsaktivitet og ikke indholdet i aktiviteten. På baggrund heraf, kan der kun ydes tilskud til udgifter ved lokalet, som f.eks. gulv, vægge og loft og ikke inventar. Tilskuddet reduceres, hvis 10 % eller flere af medlemmerne er 25 år eller derover. Særligt om idrætshaller Lejen for private haller er højere end gebyret til de kommunale haller også selvom der ydes tilskud til lejen. Foreningen skal derfor påregne en større egenbetaling. Tilskuddet ydes endvidere direkte til den private hal og ikke til foreningen. På baggrund heraf, vil det på regningen fra den private hal fremgå, at der er fratrukket kommunalt tilskud, således at nettobeløbet er foreningens udgift. Ridehaller betragtes som almindelig lokaleleje. Foreninger der ønsker at leje de private idrætshaller i Aarhus Kommune, skal først kontakte. Side 11

12 Foreninger der er godkendt til lokaletilskud: Foreninger der er blevet godkendt til at modtage lokaletilskud til deres egne faciliteter, skal hvert år senest den 1. marts aflevere regnskab for deres lokaleudgifter i foregående kalenderår. Regnskabet afleveres i form af et udfyldt afregningsskema der redegør for foreningens lokaleudgifter. Sammen med afregningsskemaet skal foreningerne indsende deres tilskud og dokumentation for lokaleudgifter. Endelig afregning af tilskud for foregående år finder sted i perioden marts november. Udbetaling af resttilskud sker til foreningens NemKonto tilknyttet foreningens CVR-nr. Dokumentation Originale kvitteringer, for de udgifter der søges tilskud til, skal vedlægges afregningsskemaet. Der accepteres giro- og bankkvitteringer eller PBS-betalinger suppleret med kontoudskrifter. Dokumentation for udgifter med dags-dato-kvitteringer accepteres ikke. A conto Der kan søges om a conto lokaletilskud til det indeværende år. Evt. a conto udregnes med baggrund i det senest godkendte regnskab. Udbetaling af a conto tilskud sker pr. 1. maj og pr. 1. november. Indtægter Hvis foreningen har indtægter, skal denne indtægt oplyses nederst i afregningsskemaet, og fratrækkes de samlede udgifter i feltet nederst med Netto lokaleudgifter. Tilskudsregnskab I forbindelse med ansøgning om lokaletilskud, skal foreningen indsende et tilskudsregnskab*. Tilskudsregnskabet er et billede af foreningens økonomi, og må ikke forveksles med foreningens eget regnskab. Tilskudsregnskabet skal følge kalenderåret og skal endvidere ikke afvente godkendelse på foreningens generalforsamling, men blot underskrives af foreningens bestyrelse og revision. Blanketter Blanketter kan downloades på ved at søge på Lokaletilskud Side 12

13 Medlemstal Foreningen skal hvert år opgøre sit medlemstal pr. 31. december til brug for lokaletilskudsberegning. Medlemstal skal opdeles på aldersfordeling: 0-4 år, 5-17 år, år, 25 år og derover. Hvis foreningens ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer er aktive medlemmer og betaler kontingent skal foreningen opfører antallet. Disse vil ikke indgå i beregningen af evt. aldersreduktion. Foreningen skal kunne dokumentere sit medlemstal og aldersfordelingen hvis foreningen udtages til kontrol. Antal timer foreningen har benyttet lokalerne Foreningen skal kunne dokumentere, hvor mange timer lokalet er blevet brugt til foreningsaktivitet. Foreningen kan vælge at udfylde skemaet Timeoptælling vedr. aktivitetstimer i egne eller lejede lokaler, som kan downloades på ved at søge på Lokaletilskud. Skemaet skal ikke indsendes, medmindre anmoder herom. Summen af de sammentalte skemaer overføres til Specifikation af aktivitetstimer på s. 2 nederst i Afregningsskemaet. Eksempel på udregning af alm. lokaletilskud Foreningen lejer et lokale til en timeleje på 50 kr. og har 40 % medlemmer på 25 år og derover. Timeleje 50 kr. Fratræk aldersreduktion 40 % 20 kr. Tilskud 30 kr. x 70 % = 21 kr. Foreningens egenudgift er = 29 kr. Side 13

14 TILSKUD TIL AFTENSKOLER / VOKSENUNDERVISNING Generelt Foreninger i Aarhus Kommune, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan få tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag. For at blive godkendt som aftenskole i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning. Der ydes kun tilskud til foreninger med godkendte vedtægter. har i samarbejde med Aarhus Kommune - Juridisk Afdeling - udarbejdet et forslag til standardvedtægter for aftenskoler, der udbyder voksenundervisning i Aarhus Kommune. Nye foreninger Nye foreninger kan søge tilskud hele året. Opstart sker via ansøgning til Den Lokale Udviklingspulje. Der indsendes en kortfattet ansøgning vedlagt et budget. Tilskudsbevillingen træder først i kraft, når foreningen har været til møde i til gennemgang af de kommunale retningslinjer for aftenskoleområdet. Der kan højest ydes tilskyd til 175 timer det første år. Læs mere på og søg på opret en aftenskole. Etablerede foreninger Etablerede foreninger skal ikke søge om tilskud. Tilskuddet til disse beregnes ud fra lønudgifterne i det sidst modtagne regnskab. Frist for indsendelse af regnskab er 1. april. Deltagere For at kunne deltage i undervisning m.v. efter Folkeoplysningsloven kræves det, at deltageren er bosat her i landet og er tilmeldt folkeregisteret i en dansk kommune (dansk CPR -nr.). Udenlandske studerende, der opholder sig her i landet på turistbasis, er ikke omfattet af loven. Borgere fra andre kommuner kan deltage i undervisning i Aarhus Kommune, som efterfølgende sender regning til hjemstedskommunen. Dette forudsætter dog, at foreningen i januar og juli indsender de nødvendige oplysninger vedrørende samtlige udenbys deltagere. Emner Foreningen træffer inden for folkeoplysningslovens 1 og 7 beslutning om valg af emner. Der kan således ikke, jf. bekendtgørelsens 3, ydes tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag, hvis formålet er agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro. Ligeledes kan der heller ikke ydes tilskud til emner inden for spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans, eller til emner om fremstilling af alkoholiske drikke. Dette gælder både teoretisk undervisning og udøvelse i praksis. Kontakt Morten Thomsen Telefon: Jette Thorsen Telefon: Generelle krav Hjemmehørende i Aarhus Kommune Åbenhedskriterium / annoncering Opkræve deltagerbetaling Udstede kvittering Fremmøderegistrering Aflægge regnskab Administrere løn Rabat ordning Der kan ydes tilskud til nedsat deltagerbetaling for arbejdsledige, pensionister, efterlønsmodtagere, handicappede, øvrige personer i alderen 60 til 65/67 år uden indtægt samt studerende /lærlinge. Se betingelser og aktuel sats på og søg på nedsat deltagerbetaling. Lokaler Godkendte foreninger har ret til at låne lokaler af Aarhus kommune. Der kan i mindre omfang ydes tilskud til egne lokaler. Blanketter Aktuelle blanketter til aftenskoler kan downloades på ved at søge på for aftenskoler Side 14

15 ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER Sommerferieaktiviteter Kommunen yder tilskud til at foreninger og kulturinstitutioner kan tilbyde gratis sommerferieaktiviteter for kommunens børn og unge. Der ydes et fast tilskud til de deltagende arrangører pr. instruktørtime. Tilskuddet dækker udgifter til instruktørhonorar, materialer mm. kan endvidere være behjælpelig med at stille kommunale lokaler til rådighed. Retningslinjer mm. vedrørende sommerferieaktiviteter for børn i Aarhus Kommune kan hentes på ved at søge på Sommerferieaktiviteter. Ansøgningsfrist: 1. februar. Udviklingspulje Hvis du har en idé til et folkeoplysende forsøg, kan du søge støtte fra Aarhus Kommunes Lokale Udviklingspulje, der yder tilskud til folkeoplysende forsøg. Nærmere information om Den Lokale Udviklingspulje findes i en folder, som hentes på ved at søge på Udviklingspulje. Ansøgningsfrist: løbende Anlægspulje Foreninger, selvejende institutioner mv. kan opnå tilskud til etablering af nye faciliteter samt til modernisering og renovering af eksisterende faciliteter, som anvendes til aktiviteter i folkeoplysende foreninger samt til selvorganiserede aktiviteter, som ligger inden for sports- og fritidsområdet. Ansøgningsskema, samt yderligere informationer kan findes på ved at søge på Anlægspulje. Ansøgningsfrist: 1. oktober Tilgængelighedspulje Puljen er afsat til at forbedre tilgængeligheden på s fritidsanlæg herunder idrætsanlæg, klub- og fritidshuse. Selvejende fritidsanlæg har også mulighed for at søge puljen mod en medfinansiering på 20 %. Det er ikke et krav, at foreningen allerede i dag har aktiviteter for børn og unge med funktionsnedsættelse. Man kan således godt søge til faciliteter, der skal understøtte helt nye aktiviteter for målgruppen. Yderligere information kan findes på ved at søge på Tilgængelighedspulje. Rejselegater Aarhus Oliefabriks Fond For Almene Formål oprettede d et rejselegat til støtte for børn og unges muligheder for at få internationale oplevelser via idrætten. Legatet har til formål at støtte århusianske idrætsforeninger, der ønsker at skabe internationale oplevelser for deres børn og unge i forbindelse med deres idrætsudøvelse. Legatet kan yde støtte til rejse og ophold i forbindelse med en idrætsforenings deltagelse i konkurrence, træning, opvisning eller lignende i udlandet, og der kan uddeles op til kr. pr. ansøgning/rejse. Det er kun idrætsforeninger hjemmehørende i Aarhus Kommune og godkendt efter Folkeoplysningsloven, der kan søge rejselegatet. Ansøgningsfrist og tildelingskriterier kan findes på ved at søge på Internationalt rejselegat. Ansøgningsfrist: 1. februar og 1. september Lederuddannelse Aarhus Kommune yder tilskud til uddannelse af instruktører og ledere til varetagelse af foreningens børne- og ungdomsarbejde. Kurserne skal tage sigte på, at deltagerne bliver bedre til at varetage denne rolle, og tilskud ydes efter en række nærmere retningslinjer, som kan findes på ved at søge på Lederuddannelse. Idrætsforeninger der er medlem af Idrætsamvirket skal søge om tilskud herigennem (www.isaarhus.dk) Spejderforeninger og uniformerede korps skal søge om støtte gennem Samrådet for uniformerede korps Øvrige foreninger søger via Ansøgningsfrist: Løbende Endvidere udbyder Aarhus i Forening hvert år en række kurser for foreningernes bestyrelsesmedlemmer og ledere. Se mere må Side 15

16 Ansøgningsfrister 15. JANUAR Deadline for alle ansøgninger om sæsonbooking 1. FEBRUAR Ansøgningsfrist for Internationalt rejselegat Ansøgningsfrist for sommerferieaktiviteter 1. MARTS Frist for indsendelse af tilskudsregnskab Ansøgningsfrist for aktivitetsstøtte Frist for indsendelse af afregninsskema vedr. lokaletilskud Ansøgningsfrist for tilgængelighedspuljen 1. April Ansøgningsfrist for nye ansøgninger om lokaletilskud 1. SEPTEMBER Deadline for afregning af sommerferieaktiviteter Ansøgningsfrist for tilgængelighedspuljen Ansøgningsfrist for Internationalt Rejselegat 1. OKTOBER Ansøgningsfrist for Anlægspuljen Ansøgningsfrist for nye ansøgninger om lokaletilskud Side 16

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid Tilskudsregler Folkeoplysning Skole, Kultur og Fritid Indledning Sekretariatet for Fritid & Kultur har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet tilskudsregler for samtlige folkeoplysende foreninger

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik over, hvilke revisionsregler der

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere