Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side"

Transkript

1 Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side

2 INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s. 4 Udviklingspulje s. 15 Børneattester s. 6 Anlægspulje s. 15 Revision s. 7 Rejselegater s. 15 Lederuddannelse s. 15 UDLÅN AF LOKALER Generelt s. 8 f AKTIVITETSSTØTTE TIL BØRN OG UNGE f Generelt s. 9 Aarhus-ordningen s. 10 LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER f Generelt s. 11 Hvordan søger man? s. 12 Medlemslister s. 13 Antal timer foreningen har benyttet lokalerne s. 13 Eksempel på udregning af alm. lokaletilskud s. 13 TILSKUD TIL AFTENSKOLER / VOKSENUNDERVISNING f Generelt s. 14 Pjecen er udgivet af Aarhus Kommune, 1. udgave. 1. oplag 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Side 2

3 INDLEDNING Tilskud til folkeoplysende foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven. Du kan i denne pjece læse mere om rammerne for det folkeoplysende arbejde i Aarhus Kommune og de tilskudsregler der findes i henhold til Folkeoplysningsloven. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen. Skulle der undervejs være behov for en uddybning af tilskudsreglerne mv., kan du rette henvendelse til kontaktpersonen under de enkelte afsnit. Med venlig hilsen Side 3

4 GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER Folkeoplysende forening En folkeoplysende forening er en forening, der enten tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (f.eks. aftenskoler) eller en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (f.eks. idrætsforeninger og spejdere). Aarhus Kommune giver primært tilskud til frivillige foreninger: - ved at stille kommunale lokaler til rådighed til aktiviteter - til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge - til folkeoplysende voksenundervisning - til foreningers udgifter ved egne eller lejede lokaler. Betingelser for tilskud Kontakt Morten Pedersen Telefon: Ib Stenvang Telefon: For at få tilskud, skal en forening være godkendt som folkeoplysende forening i Aarhus Kommune. Nye foreninger der ønsker at blive godkendt, skal sende følgende til : 1. Begrundelse for ønsket om godkendelse i forhold til Folkeoplysningsloven 2. Foreningens vedtægter (samt evt. stiftelsesdokument) 3. Skema om foreningsoplysninger samt program for planlagte eller afholdte aktiviteter 4. Erklæring om indhentelse af børneattest 5. Foreningens CVR-nummer 6. Stamoplysninger til kunderegister vurderer på baggrund af de indsendte oplysninger, om foreningen kan godkendes efter Folkeoplysningsloven. Blanketter Blanketter til oprettelse af en ny forening samt forslag til standardvedtægter for foreninger i Aarhus Kommune, kan downloades på ved at søge på Opret en forening. En forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde skal: 1) have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten 2) tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningsloven 3) have en bestyrelse 4) være demokratisk opbygget 5) bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer 6) som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål 7) være hjemmehørende i tilskudskommunen og 8) have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig Kilde: Folkeoplysningslovens 4, stk. 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning skal: 1) have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten 2) tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningsloven 3) have en bestyrelse 4) give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed en plads i bestyrelsen 5) Have folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle 6) være hjemmehørende i tilskudskommunen og 7) have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig Kilde: Folkeoplysningslovens 4, stk. 2 Side 4

5 Det frivillige fællesskab En folkeoplysende forening skal bygge på det frivillige fællesskab, hvorfor foreningen ikke må oprettes eller drives i kommercielt øjemed. Eventuelt overskud, der opstår gennem deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter Folkeoplysningsloven, skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse inden for Folkeoplysningslovens område. Ved en folkeoplysende forenings opløsning, skal et eventuelt overskud, der er opstået ved deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter Folkeoplysningsloven, tilfalde almennyttige formål. Aarhus Kommune må endvidere ikke yde tilskud og anvise lokaler til en forening, så længe foreningen ikke har afgivet en underskrevet erklæring om, at foreningen indhenter børneattester. Læs mere om børneattester på side 6. Bestyrelsesmedlemmer Følgende personer kan ikke være medlemmer af en folkeoplysende forenings bestyrelse: 1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen 2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen. 3. Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen. Undtaget fra punkt 1 og 2 er fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge. Godkendelse af en folkeoplysende forening vurderer, om en forening opfylder betingelserne for at opnå tilskud efter Folkeoplysningsloven, samt om foreningen efter Folkeoplysningsloven skal betragtes som en folkeoplysende forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, eller som en folkeoplysende forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Side 5

6 Børneattester Folketinget vedtog i december 2009 en ændring af folkeoplysningsloven, der indebærer, at foreninger fremover årligt skal afgive en erklæring om indhentelse af børneattester. Lovændringen betyder, at alle folkeoplysende foreninger, der søger om kommunale tilskud eller lokaler fra og med 2010, hvert år skal afgive en erklæring til om, at de overholder reglerne om indhentning af børneattester. Reglerne om afgivelse af erklæring omfatter også folkeoplysende foreninger, der ikke har aktiviteter for børn under 15 år, fx aftenskoler og voksenforeninger. Disse pålægges dog ikke med erklæringen en aktuel forpligtelse til at indhente børneattester. Erklæringen skal afgives en gang årligt Erklæringen for det kommende kalender år skal afgives senest 1. december Erklæringsskema fra skal benyttes. (søg på Børneattest) Erklæringen skal afgives og underskrives af den/de personer der ifølge foreningens vedtægter tegner foreningen Erklæringen kan afgives med digital signatur Kontakt Ib Stenvang Telefon: Abir Saleh Svendsen Telefon: Ingen erklæring = intet tilskud må ikke yde tilskud og anvise lokaler til en forening, så længe der ikke foreligger en underskrevet erklæring om, at foreningen indhenter børneattester. Desuden har kommunalbestyrelsen mulighed for at fratage tilskud eller retten til at benytte anviste lokaler, hvis foreningen ikke indhenter de lovpligtige børneattester. Nye foreninger skal afgive erklæringen i forbindelse med ansøgning om godkendelse. Eksisterende godkendte foreninger vil få besked, når en ny erklæring skal afgives til. Såfremt ikke modtager en erklæring fra foreningen for det indeværende kalender år senest 1. juli mister foreningen sin godkendelse som en folkeoplysende forening. Kun erklæringen skal kun have erklæringen om, at foreningen overholder loven om børneattester. Selve børneattesterne skal aldrig indsendes til, men er udelukkende til foreningens eget brug. Side 6

7 Revision Alle godkendte folkeoplysende foreninger skal indsende et tilskudsregnskab inden d. 1. marts. Revisors opgaver Revisor skal konstatere, om det kommunale tilskud er anvendt fuldt ud og helt til det formål tilskuddet er givet til. Revisor har i den forbindelse krav på at få alle oplysninger fra foreningen, som har betydning for bedømmelsen af regnskabet. Såfremt revisor konstaterer lovovertrædelser eller tilsidesættelser af administrative forskrifter, er der pligt til at foretage indberetning til inden 3 uger, herunder gøre foreningen opmærksom på denne konstatering. Revisor påtegner regnskabet og erklærer, at regnskabet er revideret. Eventuelle forbehold skal fremgå af påtegningen. kan kun kræve, at foreningen aflægger et regnskab for den aktivitet, der er givet tilskud til. Forskel på revisionskrav Foreninger der modtager mindre end kr. i tilskud fra, skal indsende et regnskab, der er revideret af en foreningsvalgt revisor og underskrevet af hele bestyrelsen. Revisor skal i denne sammenhæng være opmærksom på, at: tilskudsregnskabet indeholder de korrekte beløb, og er i overensstemmelse med de foreliggende bilag tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven, herunder de kommunale regler og retningslinjer foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne foreningens oplysninger til er korrekte der er dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling/kontingent Foreninger der modtager mere end kr. i tilskud fra, skal indsende et regnskab, der er revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. Udover ovenstående, skal revisor desuden foretage revision i overensstemmelse med god revisionsskik, samt vedlægge genpart af revisionsprotokol. Bestyrelsens ansvar Bestyrelsen hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget efter Folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter loven. Side 7

8 Udlån af lokaler administrerer udlån af en større andel af Aarhus Kommunes lokaler, bl.a. folkeskoler, idrætsfaciliteter, fodboldbaner, fritidshuse samt gymnasiernes inden- og udendørsfaciliteter med henblik på at stille dem til rådighed for folkeoplysende aktiviteter. Book lokaler direkte via ForeningsPortalen i Aarhus Besøg portalen på: Kontakt Lokalebooking Telefon: / Ansøgningsfrist: Ansøgninger om sæsontider til idræts-, klasse og faglokaler samt fodboldbaner og øvrige faciliteter for den kommende sæson (skoleår) skal indsendes senest 15. januar. Ansøgning om lån af lokaler til enkeltstående arrangementer eller ansøgning om ledige resttider kan foretages hele året. Ansøgning sker via ForeningsPortalen. Godkendte foreninger kan på ForeningsPortalen bl.a.: - søge om ledige lokaler og idrætsanlæg - finde et foreningsregister og søge efter foreningsaktivitet - læse mere omkring regler og info - rette foreningens egne kontaktoplysninger og data. Overnatning: Folkeoplysende foreninger har mulighed for at søge om at låne kommunale lokaler (primært klasselokaler og idrætslokaler) til overnatning i forbindelse med stævner og arrangementer som de er arrangør af. Evt. tilladelse gives på baggrund af konkret ansøgning. Det er kun muligt i tidsrum hvor lokalerne ikke benyttes til deres primære formål. Der skal betales et gebyr på 30 kr. pr. person pr. nat (sats pr. 1. august 2012). + gebyr for evt. ekstra tilsyn (300 kr./time). Ansøgning skal rettes til, lokalebooking senest 20 arbejdsdage før arrangementet og gerne så tidligt som muligt. Øvrige regler findes på ForeningsPortalen under Regler og info - overnatningens 10 bud. Side 8

9 AKTIVITETSSTØTTE TIL BØRN OG UNGE Generelt Ifølge Folkeoplysningsloven har kommunen pligt til at støtte fritidsaktiviteter for børn og unge under 25 år. I Aarhus Kommune har Byrådet besluttet en aktivitetsstøtteordning, der sikrer, at tilskuddet ydes i forhold til den gennemførte aktivitet. Det er således ikke medlemstallet, der afgør tilskuddets størrelse, men aktivitetsniveauet. Aktivitetsstøtteordningen baserer sig på omfanget af gennemførte folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år, således at der ydes tilskud pr. gennemført aktivitetstime. Tilskuddet fastsættes på baggrund af de samlede ansøgninger og således at de 5-17-årige vægtes tre gange højere end de årige. Tilskuddet pr. deltagertime for perioden 1. juli juni reguleres hvert år i forhold til budget og de samlede ansøgninger. Det nuværende beløb kan findes på ved at søge på Aktivitetsstøtte til børn og unge. Aktiviteterne skal primært foregå i Aarhus Kommune, og kan finde sted på alle ugedage, inkl. weekender. På folke- og privatskoler kan der først gives tilskud til aktiviteter efter kl på hverdage. Kontakt Wissal El-Arid Telefon: Susanne Stabel Telefon: Ansøgningsfrist er den 1. marts. Der ansøges på baggrund af de faktisk gennemførte aktivitetstimer i foregående kalenderår. Foreningen skal føre dokumentation for sine aktivitetstimer og deltagelsen i dem. Hvert år udtages 10 % af foreningerne til kontrol af deres fremmødedokumentation. Hvis foreningen ikke kan dokumentere sit fremmøde og aktivitetstimer vil deres tilskud blive reduceret og evt. skulle tilbagebetales. For sent ankomne ansøgninger: Hvis ansøgning modtages for sent, reduceres foreningens tilskud med 10 %. Hvis ansøgningen ikke er modtaget senest 1. maj mister foreningen muligheden for at få aktivitetsstøtte det kommende tilskudsår. Blanketter Blanketter kan downloades på ved at søge på Aktivitetsstøtte til børn og unge. Tilskudsregler Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år 1) Der skal være mindst fire deltagere pr. hold, og der gives kun tilskud til de første 20 deltagere pr. hold. Ydereligere hold kan oprettes, hvis de er deltagere og instruktører til det. Der skal føres en liste over fremmødet. 2) Pauser, transporttid og anden fri tid ved f.eks. stævner mv., kan ikke medregnes i deltagertimer. 3) Hvert aktivt medlem kan maksimalt opnå tilskud til 400 timer årligt. 4) Der skal være en egenbetaling, f.eks. i form af kontingent til foreningen. 5) Tilskuddet beregnes på grundlag af de gennemførte deltagertimer i det forudgående kalenderår. Én deltagertime = én deltager i aktivitet i én time. F.eks.: 15 deltagere i to timer = 30 deltagertimer. 6) Tilskuddet skal bruges til udgifter forbundet med aktiviteterne, f.eks. trænerløn, materialer eller lokaleudgifter. Tilskuddet udbetales i fire rater, henholdsvis pr. 1. juli, 1. oktober, 1. januar og 1. april. 7 ) Tilskuddet kan ikke være højere end selve udgiften til afholdelsen af aktiviteten. Det vil sige at der ikke kan spares op over år. Hvis tilskuddet er højere, skal der ske en tilbagebetaling til. 8) Der ydes ikke tilskud til lektiehjælp, modersmålsundervisning, mad og drikke, samt kommercielle arrangementer, f.eks. udflugter til forlystelsesparker, biografture mv. Side 9

10 Aarhus-ordningen Dette er en ordning som er etableret i Aarhus for at lette det administrative arbejde for foreningerne. En folkeoplysende forening kan tilbydes at komme under Aarhus-ordningen for aktivitetsstøtte, hvis foreningen: 1. har haft et rimeligt konstant aktivitetsniveau i de seneste tre år 2. har haft et stabilt medlemstal i de seneste tre år 3. ikke har modtaget nævneværdige bemærkninger i forbindelse med kontrol af fremmødet Det er frivilligt om foreningen ønsker at være omfattet af ordningen, men det er, der vurderer, om man kan blive omfattet. Ingen registrering af fremmødte Ordningen betyder, at der mellem og foreningen etableres en aftale. I aftaleperioden vil foreningen ikke skulle registrere antallet af fremmødte, hver gang der er aktivitet. Første gang aktivitetsstøtten beregnes, sker det ud fra et gennemsnit af de sidste tre års aktivitetsniveau. Foreningen skal på ansøgningsskemaet om aktivitetsstøtte kun anføre medlemstallet i aldersgrupperne. Ansøgningen skal følges af et tilskudsregnskab med revisionspåtegning. Ændring af medlemstal Hvis foreningen har en ændring i medlemstal reguleres dette ved den årlige ansøgningsfrist. For aldersgruppen 5-17 år ændres tilskudsgrundlaget såfremt antallet af medlemmer er +/- 5 procent og for aldersgruppen år ændres der såfremt antallet er +/- 10 procent. Med andre ord: Tilskudsgrundlaget ændres kun hvis ændring i antal medlemmer er mere end 5 procent ved de 5-17 årige og mere end 10 procent ved de årige. Udtrædelse af ordningen Foreningen kan altid udtræde af ordningen og søge på de faktisk gennemførte deltagertimer, men det forudsætter, at der er ført fremmødelister over de afholdte aktiviteter i det foregående år. kan, som dokumentation for aktiviteterne, med tre måneders varsel, bede foreningen om i en periode at føre fremmødelister. kan med tre måneders varsel annullere aftalen og henvise foreningen til den almindelige aktivitetsstøtteordning efter nærmere vurdering af aktivitetsniveauet. Nye foreninger: For nye foreninger der søger om aktivitetsstøtte for 1. gang, er der ingen ansøgningsfrist. Der kan søges løbende, og der søges i forhold til de forventede / planlagte aktiviteter via Den Lokale Udviklingspulje. Der kan tidligst opnås tilskud fra den dato modtager ansøgningen. Foreningen skal løbende indsende fremmødedokumentation. Blanketter Blanketter kan downloades på ved at søge på Aktivitetsstøtte til børn og unge. Side 10

11 LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER Generelt Ifølge Folkeoplysningsloven har kommunen pligt til at give tilskud til godkendte folkeoplysende foreninger. På baggrund heraf, kan foreninger, der har egne lokaler eller lejede lokaler søge om lokaletilskud. Der ydes kun tilskud ud fra det antal timer, som lokalet har været benyttet til aktiviteter i relation til foreningens folkeoplysende aktiviteter. Endvidere ydes kun støtte i forhold til andelen af medlemmer der er under 25 år. Nye ansøgninger om lokaletilskud Foreninger eller faciliteter der ikke tidligere har været godkendt til lokaletilskud skal ansøge om dette. Der er ansøgningsfrist hhv. 1. april og 1. oktober hvert år. Evt. godkendelse af forening og facilitet til lokaletilskud vil kunne ske fra henholdsvis 1. juli og 1. januar efter ansøgningsfristen. Kontakt Birger Weiling Telefon: Ansøgningen skal indeholde følgende: Motiveret begrundelse for at foreningen ønsker egne lokaler og tilskud hertil. Gerne med beskrivelse af den ønskede facilitet der søges om tilskud til. Oversigt og beskrivelse af foreningens forventede aktiviteter i den facilitet der søges tilskud til. Oversigt over drifts- og lejeudgifter der søges om støtte til. Foreningens seneste regnskab og budget. Dette skal kunne dokumentere at foreningen har økonomi til at finansiere foreningens egenbetaling Foreningens samlede medlemstal opdelt i 3 kategorier: 0-17 år, år, 25 år og opefter. Evt. gældende lejekontrakt eller udkast til lejekontrakt. Hvis der er tale om nye lejemål rådes foreningerne til ikke at underskrive kontrakten før evt. tilsagn fra om lokaletilskud. Før at der kan ske en endelig godkendelse af en ny ansøgning om lokaletilskud skal Sport & Fritid have godkendt den endelige lejekontrakt og have dokumentation for at lokalerne er godkendt til foreningens aktiviteter i henhold til bygningsreglementet. Almindeligt lokaletilskud Til almindelige lokaler, hvori der udøves foreningsaktivitet, ydes der principielt 69 % lokaletilskud. Lokaler, der anvendes til kontor, køkken, toilet/bad, depot osv., anses ikke for aktivitetslokaler, og der kan således ikke ydes tilskud hertil. Tilskuddet tager sigte på at støtte rammen omkring en foreningsaktivitet og ikke indholdet i aktiviteten. På baggrund heraf, kan der kun ydes tilskud til udgifter ved lokalet, som f.eks. gulv, vægge og loft og ikke inventar. Tilskuddet reduceres, hvis 10 % eller flere af medlemmerne er 25 år eller derover. Særligt om idrætshaller Lejen for private haller er højere end gebyret til de kommunale haller også selvom der ydes tilskud til lejen. Foreningen skal derfor påregne en større egenbetaling. Tilskuddet ydes endvidere direkte til den private hal og ikke til foreningen. På baggrund heraf, vil det på regningen fra den private hal fremgå, at der er fratrukket kommunalt tilskud, således at nettobeløbet er foreningens udgift. Ridehaller betragtes som almindelig lokaleleje. Foreninger der ønsker at leje de private idrætshaller i Aarhus Kommune, skal først kontakte. Side 11

12 Foreninger der er godkendt til lokaletilskud: Foreninger der er blevet godkendt til at modtage lokaletilskud til deres egne faciliteter, skal hvert år senest den 1. marts aflevere regnskab for deres lokaleudgifter i foregående kalenderår. Regnskabet afleveres i form af et udfyldt afregningsskema der redegør for foreningens lokaleudgifter. Sammen med afregningsskemaet skal foreningerne indsende deres tilskud og dokumentation for lokaleudgifter. Endelig afregning af tilskud for foregående år finder sted i perioden marts november. Udbetaling af resttilskud sker til foreningens NemKonto tilknyttet foreningens CVR-nr. Dokumentation Originale kvitteringer, for de udgifter der søges tilskud til, skal vedlægges afregningsskemaet. Der accepteres giro- og bankkvitteringer eller PBS-betalinger suppleret med kontoudskrifter. Dokumentation for udgifter med dags-dato-kvitteringer accepteres ikke. A conto Der kan søges om a conto lokaletilskud til det indeværende år. Evt. a conto udregnes med baggrund i det senest godkendte regnskab. Udbetaling af a conto tilskud sker pr. 1. maj og pr. 1. november. Indtægter Hvis foreningen har indtægter, skal denne indtægt oplyses nederst i afregningsskemaet, og fratrækkes de samlede udgifter i feltet nederst med Netto lokaleudgifter. Tilskudsregnskab I forbindelse med ansøgning om lokaletilskud, skal foreningen indsende et tilskudsregnskab*. Tilskudsregnskabet er et billede af foreningens økonomi, og må ikke forveksles med foreningens eget regnskab. Tilskudsregnskabet skal følge kalenderåret og skal endvidere ikke afvente godkendelse på foreningens generalforsamling, men blot underskrives af foreningens bestyrelse og revision. Blanketter Blanketter kan downloades på ved at søge på Lokaletilskud Side 12

13 Medlemstal Foreningen skal hvert år opgøre sit medlemstal pr. 31. december til brug for lokaletilskudsberegning. Medlemstal skal opdeles på aldersfordeling: 0-4 år, 5-17 år, år, 25 år og derover. Hvis foreningens ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer er aktive medlemmer og betaler kontingent skal foreningen opfører antallet. Disse vil ikke indgå i beregningen af evt. aldersreduktion. Foreningen skal kunne dokumentere sit medlemstal og aldersfordelingen hvis foreningen udtages til kontrol. Antal timer foreningen har benyttet lokalerne Foreningen skal kunne dokumentere, hvor mange timer lokalet er blevet brugt til foreningsaktivitet. Foreningen kan vælge at udfylde skemaet Timeoptælling vedr. aktivitetstimer i egne eller lejede lokaler, som kan downloades på ved at søge på Lokaletilskud. Skemaet skal ikke indsendes, medmindre anmoder herom. Summen af de sammentalte skemaer overføres til Specifikation af aktivitetstimer på s. 2 nederst i Afregningsskemaet. Eksempel på udregning af alm. lokaletilskud Foreningen lejer et lokale til en timeleje på 50 kr. og har 40 % medlemmer på 25 år og derover. Timeleje 50 kr. Fratræk aldersreduktion 40 % 20 kr. Tilskud 30 kr. x 70 % = 21 kr. Foreningens egenudgift er = 29 kr. Side 13

14 TILSKUD TIL AFTENSKOLER / VOKSENUNDERVISNING Generelt Foreninger i Aarhus Kommune, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan få tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag. For at blive godkendt som aftenskole i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning. Der ydes kun tilskud til foreninger med godkendte vedtægter. har i samarbejde med Aarhus Kommune - Juridisk Afdeling - udarbejdet et forslag til standardvedtægter for aftenskoler, der udbyder voksenundervisning i Aarhus Kommune. Nye foreninger Nye foreninger kan søge tilskud hele året. Opstart sker via ansøgning til Den Lokale Udviklingspulje. Der indsendes en kortfattet ansøgning vedlagt et budget. Tilskudsbevillingen træder først i kraft, når foreningen har været til møde i til gennemgang af de kommunale retningslinjer for aftenskoleområdet. Der kan højest ydes tilskyd til 175 timer det første år. Læs mere på og søg på opret en aftenskole. Etablerede foreninger Etablerede foreninger skal ikke søge om tilskud. Tilskuddet til disse beregnes ud fra lønudgifterne i det sidst modtagne regnskab. Frist for indsendelse af regnskab er 1. april. Deltagere For at kunne deltage i undervisning m.v. efter Folkeoplysningsloven kræves det, at deltageren er bosat her i landet og er tilmeldt folkeregisteret i en dansk kommune (dansk CPR -nr.). Udenlandske studerende, der opholder sig her i landet på turistbasis, er ikke omfattet af loven. Borgere fra andre kommuner kan deltage i undervisning i Aarhus Kommune, som efterfølgende sender regning til hjemstedskommunen. Dette forudsætter dog, at foreningen i januar og juli indsender de nødvendige oplysninger vedrørende samtlige udenbys deltagere. Emner Foreningen træffer inden for folkeoplysningslovens 1 og 7 beslutning om valg af emner. Der kan således ikke, jf. bekendtgørelsens 3, ydes tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag, hvis formålet er agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro. Ligeledes kan der heller ikke ydes tilskud til emner inden for spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans, eller til emner om fremstilling af alkoholiske drikke. Dette gælder både teoretisk undervisning og udøvelse i praksis. Kontakt Morten Thomsen Telefon: Jette Thorsen Telefon: Generelle krav Hjemmehørende i Aarhus Kommune Åbenhedskriterium / annoncering Opkræve deltagerbetaling Udstede kvittering Fremmøderegistrering Aflægge regnskab Administrere løn Rabat ordning Der kan ydes tilskud til nedsat deltagerbetaling for arbejdsledige, pensionister, efterlønsmodtagere, handicappede, øvrige personer i alderen 60 til 65/67 år uden indtægt samt studerende /lærlinge. Se betingelser og aktuel sats på og søg på nedsat deltagerbetaling. Lokaler Godkendte foreninger har ret til at låne lokaler af Aarhus kommune. Der kan i mindre omfang ydes tilskud til egne lokaler. Blanketter Aktuelle blanketter til aftenskoler kan downloades på ved at søge på for aftenskoler Side 14

15 ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER Sommerferieaktiviteter Kommunen yder tilskud til at foreninger og kulturinstitutioner kan tilbyde gratis sommerferieaktiviteter for kommunens børn og unge. Der ydes et fast tilskud til de deltagende arrangører pr. instruktørtime. Tilskuddet dækker udgifter til instruktørhonorar, materialer mm. kan endvidere være behjælpelig med at stille kommunale lokaler til rådighed. Retningslinjer mm. vedrørende sommerferieaktiviteter for børn i Aarhus Kommune kan hentes på ved at søge på Sommerferieaktiviteter. Ansøgningsfrist: 1. februar. Udviklingspulje Hvis du har en idé til et folkeoplysende forsøg, kan du søge støtte fra Aarhus Kommunes Lokale Udviklingspulje, der yder tilskud til folkeoplysende forsøg. Nærmere information om Den Lokale Udviklingspulje findes i en folder, som hentes på ved at søge på Udviklingspulje. Ansøgningsfrist: løbende Anlægspulje Foreninger, selvejende institutioner mv. kan opnå tilskud til etablering af nye faciliteter samt til modernisering og renovering af eksisterende faciliteter, som anvendes til aktiviteter i folkeoplysende foreninger samt til selvorganiserede aktiviteter, som ligger inden for sports- og fritidsområdet. Ansøgningsskema, samt yderligere informationer kan findes på ved at søge på Anlægspulje. Ansøgningsfrist: 1. oktober Tilgængelighedspulje Puljen er afsat til at forbedre tilgængeligheden på s fritidsanlæg herunder idrætsanlæg, klub- og fritidshuse. Selvejende fritidsanlæg har også mulighed for at søge puljen mod en medfinansiering på 20 %. Det er ikke et krav, at foreningen allerede i dag har aktiviteter for børn og unge med funktionsnedsættelse. Man kan således godt søge til faciliteter, der skal understøtte helt nye aktiviteter for målgruppen. Yderligere information kan findes på ved at søge på Tilgængelighedspulje. Rejselegater Aarhus Oliefabriks Fond For Almene Formål oprettede d et rejselegat til støtte for børn og unges muligheder for at få internationale oplevelser via idrætten. Legatet har til formål at støtte århusianske idrætsforeninger, der ønsker at skabe internationale oplevelser for deres børn og unge i forbindelse med deres idrætsudøvelse. Legatet kan yde støtte til rejse og ophold i forbindelse med en idrætsforenings deltagelse i konkurrence, træning, opvisning eller lignende i udlandet, og der kan uddeles op til kr. pr. ansøgning/rejse. Det er kun idrætsforeninger hjemmehørende i Aarhus Kommune og godkendt efter Folkeoplysningsloven, der kan søge rejselegatet. Ansøgningsfrist og tildelingskriterier kan findes på ved at søge på Internationalt rejselegat. Ansøgningsfrist: 1. februar og 1. september Lederuddannelse Aarhus Kommune yder tilskud til uddannelse af instruktører og ledere til varetagelse af foreningens børne- og ungdomsarbejde. Kurserne skal tage sigte på, at deltagerne bliver bedre til at varetage denne rolle, og tilskud ydes efter en række nærmere retningslinjer, som kan findes på ved at søge på Lederuddannelse. Idrætsforeninger der er medlem af Idrætsamvirket skal søge om tilskud herigennem ( Spejderforeninger og uniformerede korps skal søge om støtte gennem Samrådet for uniformerede korps Øvrige foreninger søger via Ansøgningsfrist: Løbende Endvidere udbyder Aarhus i Forening hvert år en række kurser for foreningernes bestyrelsesmedlemmer og ledere. Se mere må Side 15

16 Ansøgningsfrister 15. JANUAR Deadline for alle ansøgninger om sæsonbooking 1. FEBRUAR Ansøgningsfrist for Internationalt rejselegat Ansøgningsfrist for sommerferieaktiviteter 1. MARTS Frist for indsendelse af tilskudsregnskab Ansøgningsfrist for aktivitetsstøtte Frist for indsendelse af afregninsskema vedr. lokaletilskud Ansøgningsfrist for tilgængelighedspuljen 1. April Ansøgningsfrist for nye ansøgninger om lokaletilskud 1. SEPTEMBER Deadline for afregning af sommerferieaktiviteter Ansøgningsfrist for tilgængelighedspuljen Ansøgningsfrist for Internationalt Rejselegat 1. OKTOBER Ansøgningsfrist for Anlægspuljen Ansøgningsfrist for nye ansøgninger om lokaletilskud Side 16

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune

Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune Aktivitetsstøtteordningen i Aarhus Kommune Ifølge Folkeoplysningsloven har kommunen pligt til at støtte folkeoplysende

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side Pjecen er udgivet af Aarhus Kommune, 2. udgave. Januar 2014 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Side 2 INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik over, hvilke revisionsregler der

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Vejledning for bestyrelse og revisorer. for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

Vejledning for bestyrelse og revisorer. for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Vejledning for bestyrelse og revisorer for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik

Læs mere

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter:

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Ad 1: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven 4 stk. 2 nr. 6 være hjemmehørende i tilskudskommunen. Ad 2: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser hertil samt de politiske

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Retningslinjer for tilskud Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSLOVENS GENERELLE REGLER Efter reglerne

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R

R E T N I N G S L I N J E R R E T N I N G S L I N J E R 2007-2010 TILSKUD TIL UNDERVISNING FOR VOKSNE (OVER 18 ÅR) Retningslinjerne er en beskrivelse af godkendelses- og tilskudsbetingelser til den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven Kulturafdelingen Sagsnr. 18.15.00-P21-1-15 Dato:15.12.2015 Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Vi gør opmærksom på at denne folder kun gælder for den folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato:

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: 13.09.2010 Formål...2 Hvem kan ansøge om tilskud?...2 Hvad kan der søges tilskud til?...2 Tilskud til undervisning...2 Lokaletilskud...2

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1.5 BESTYRELSENS ANSVAR Foreningens bestyrelse har følgende ansvar over for Københavns Kommune: a) At det kommunale tilskud anvendes efter folkeoplysningsloven disse

Læs mere

Godkendelse af en folkeoplysende forening

Godkendelse af en folkeoplysende forening kommune Springvandspladsen 5 9800 Dato 28.08.2016 Sagsidentifikation - 37935735 Godkendelse af en folkeoplysende forening i henhold til folkeoplysningsloven Foreningens navn, adresse, telefonnummer og

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

Regler for aktivitetsstøtte i Aarhus Kommune. 1.0 Generelle regler... 2. 1.1 Kontinuerlige aktiviteter... 2. 1.2 Tidspunkt og aktivitetssted...

Regler for aktivitetsstøtte i Aarhus Kommune. 1.0 Generelle regler... 2. 1.1 Kontinuerlige aktiviteter... 2. 1.2 Tidspunkt og aktivitetssted... Regler for aktivitetsstøtte i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1.0 Generelle regler... 2 1.1 Kontinuerlige aktiviteter... 2 1.2 Tidspunkt og aktivitetssted... 2 1.3 Tilskudsberettigede aktiviteter...

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Godkendelse af en folkeoplysende forening

Godkendelse af en folkeoplysende forening Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Dato 04.08.2017 Sagsidentifikation - 38833359 Godkendelse af en folkeoplysende forening i henhold til folkeoplysningsloven Foreningens navn, adresse, telefonnummer og

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 Bilag 1 til Folkeoplysningspolitikken Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS FORDELING AF TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Voksenundervisning Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. ETABLERING AF UNDERVISNING... 3 TILSKUD TIL UNDERVISNING...

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSREGNSKABSSKEMA... 5 TILSKUD

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København for foreningen Den Kreative Skole København 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Den Kreative Skole København. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav.

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav. Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav. Vedtægter for forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Vedtægt for xxxx forening 1. Navn og hjemsted: Foreningens

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997 Ansøgningsfrist 1. april 2014 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens regnskabsperiode

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub.

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub. Internt notat Borgmesterkontoret 12-10-2016 Side 1. Notat - Folkeoplysningsloven- Sindal Rideklub Sagens omstændigheder: Åben for alle Den 19. maj 2015, modtager Hjørring Kommune en klage fra x, over bestyrelsen

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01. JANUAR 2016 (SIDST ÆNDRET PÅ KULTUR-, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGETS MØDE D. 20.01.2016.) 2

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk INTERBOOK Vejledning til foreningerne i at søge og se tilskud Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk Nye foreninger

Læs mere

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Indhold Indledning Baggrunden for den nye lov Kommunalbestyrelsens og folkeoplysningsudvalgets rolle Kommunalbestyrelsen Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Kontrol på Folkeoplysningsområdet i København, Odense, Esbjerg, Aalborg og Aarhus Kommuner. KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune

Kontrol på Folkeoplysningsområdet i København, Odense, Esbjerg, Aalborg og Aarhus Kommuner. KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune Kontrol på Folkeoplysningsområdet i København, Odense, Esbjerg, Aalborg og Aarhus Kommuner Side 1 af 6 1. Baggrund: På baggrund af TV2 dokumentaren Foreningerne bag moskeen i foråret 2016 blev der taget

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning Børn, Unge og Fritid Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget 8. februar 2011 Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Kontakt: Økonomisk konsulent Anette Slot, slo@gentofte.dk,

Læs mere