Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater"

Transkript

1 Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater FORSLAG Februar 2008 psykiatri- og socialområdet

2 Indledning I forbindelse med høring af Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland er der blandt andet efter anmodning fra Underudvalget vedrørende service og kvalitet mv. på psykiatriområdet samt efter ønske fra regionsrådsmedlemmer udarbejdet en række baggrundsnotater, som i forbindelse med høringsperioden er udsendt til Regionsrådets medlemmer. Journalnr Baggrundsnotaterne er samlet i dette hæfte. Indhold Notat af 13.december 2007 vedrørende forslag om afvikling af døgnhusene..side 2 Notat af 6. november 2007 vedrørende forslag til kapacitetsændringer i Distrikt Syd og Distrikt Vest i forbindelse med forslag til psykiatriplanen..side 12 Notat af 14. januar 2007 vedrørende psykiatriens aktuelle vakance og rekrutteringsproblemer i relation til psykiatriplanen...side 21 Oversigt af 14. januar 2007 over ambulante tilbud som anbefales udvidet eller etableret i Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland side 31 Evalueringsrapporter fra det tidligere Århus Amt vedrørende psykiatrisk hjemmebehandling Randers og Silkeborg...side 39

3 Vedrørende psykiatriplanens forslag om afvikling af døgnhusene i Kjellerup, Skive og Viborg 1. Indledning Forslaget til psykiatriplan for Region Midtjylland indeholder et konkret forslag om afvikling af døgnhusene i Kjellerup, Skive og Viborg samtidigt med, at der gennemføres en omlægning og udvidelse af sengeafdelingerne på Søndersøparken i Viborg og en kraftig udbygning af den ambulante psykiatri i Distrikt Syd og Distrikt Vest. Forslaget er sendt i særskilt høring parallelt med psykiatriplanen frem til d. 25. januar Side 2 Når forslaget allerede nu er i høring, skyldes det, at Region Nordjylland pr. 1. januar 2009 hjemtager behandlingen af patienter fra Morsø, Thisted og Vesthimmerland svarende til 9 senge. Hermed bortfalder fra samme dato indtægter på årligt i alt 10,5 mio. kr. i Distrikt Vest. (En aftale om behandling af ældrepsykiatriske patienter svarende til 6 senge videreføres indtil videre). I det følgende uddybes baggrunden for forslaget om afvikling af døgnhusene. 2. Psykiatriplanens målsætninger Forslaget til psykiatriplan for Region Midtjylland er en plan for udvikling af behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland ud fra Regionsrådets vision om at skabe et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau til gavn for alle Psykiatriplanes forslag er således baseret på en ambition om at skabe en effektiv og faglig stærk organisation, som tager afsæt i den nyeste forskning og viden på psykiatriområdet. Planen tager udfordringen om at forbedre behandlingen af psykisk syge op gennem en række forslag, der har organisatoriske konsekvenser.

4 Kort sagt betyder en realisering af målsætningerne, om at Psykiatrien skal behandle flere, være bedre til at helbrede, reducere overdødeligheden blandt psykisk syge og forbedre tilgængeligheden til behandling en omlægning, baseret på følgende organisatoriske principper: Der skal gennemføres en øget faglig specialisering af behandlingen både ambulant og under indlæggelse, som kan sikre, at patienterne møder eksperter i netop deres psykiske sygdom. Dette indebærer, at ekspertisen skal samles. For døgnberedskaberne betyder det færre men fagligt og økonomisk mere robuste behandlingsenheder. Der skal gennemføres en samling af sengekapaciteten i sammenhæng med fælles akutmodtagelser og specialfunktioner på de somatiske hospitaler. Der skal samarbejdes om udredning og i større omfang gøres brug af de somatiske hospitalers laboratorium og scannerudstyr. Side 3 Der skal gennemføres en udbygning af de ambulante tilbud så borgere i hele Regionen har adgang til specialiserede ambulante tilbud som bl.a. OPUS og klinikker for patienter med angst- og tvangslidelser og mere intensive indsatsformer bl.a. mobilteams. Manglen på faguddannet personale og et fortsat stigende efterspørgsels pres på behandlingsydelserne gør det afgørende nødvendigt i de kommende år, at samle behandlingspsykiatrien i færre døgnberedskaber og driftsenheder. Psykiatriplanen forholder sig således med ovenstående organisatoriske principper også til de meget alvorlige problemer med rekruttering og fastholdelse af fagpersonale - ikke mindst læger og sygeplejersker, som allerede i dag er en alvorlig trussel mod opretholdelsen af de nuværende behandlingsenheder i Herning, Silkeborg og Viborg. 3. Døgnhus-modellen Viborg Amt oprettede i perioden i alt 4 døgnhuse som led i en udbygning af distriktspsykiatrien. Det drejer sig om døgnhusene i Thisted (nu Region Nordjylland) med 16 døgnpladser, Kjellerup med 10 døgnpladser, Skive med 10 døgnpladser og Viborg med 16 døgnpladser. Døgnhusene er en særlig konstruktion, som i Danmark kun ses i det tidligere Viborg Amt, hvor de blev etableret som supplement til Søndersøparken i Viborg. Døgnhusene fungerer som udslusningspladser eller åbne sengeafsnit oftest i forlængelse af

5 sygehusbehandling på Søndersøparken. Døgnhusene blev oprindeligt etableret efter en forsøgsparagraf i sociallovgivningen som led i en større modernisering og kulturmæssig omstilling af den psykiatriske behandling i Viborg Amt. Enhederne er små med gode fysiske rammer og er meget lidt institutionsprægede. Der er ikke lægelig døgndækning men tilkaldemuligheder. Tilfredsheden med døgnhusene har gennemgående været meget stor hos patienter og pårørende. 4. Psykiatriplanens forslag om afvikling af døgnhusene I forslaget til psykiatriplan foreslås det, at døgnhusene i Kjellerup, Skive og Viborg afvikles samtidigt med, at der gennemføres en omlægning og udvidelse af sengeafdelingerne på Søndersøparken i Viborg og en kraftig udbygning af den ambulante psykiatri i Distrikt Syd og Distrikt Vest. Side 4 Døgnhusene har med gode resultater og meget høj tilfredshed hos patienter, pårørende og samarbejdspartnere varetaget en vigtig behandlings- og social støttefunktion i overgangen fra en ensidig hospitalsbaseret psykiatri til en mangefacetteret distriktsbaseret psykiatri. Resultaterne fra internationale og danske forsknings- og udviklingsprojekter dokumenterer imidlertid en meget høj grad af behandlingseffekt og tilsvarende høj tilfredshed hos patienter og pårørende ved ambulant psykiatrisk behandling som alternativ til indlæggelse. Da denne behandlingsform samtidigt er billigere, og det således er muligt at behandle flere patienter for de samme ressourcer, vil det være et naturligt skridt, at døgnhusenes indsats udvikles mod fremadrettet at afløses af ambulante behandlingstilbud i forbindelse med de kommende års udvikling af Psykiatrien i Region Midtjylland. Forslaget om at afvikle døgnhusene allerede i 2009 aktualiseres konkret af Region Nordjyllands hjemtagelse af patienter og strukturreformen, som indebærer, at Regionen alene har et ansvar for at varetage behandling som en del af det sekundære sygehusvæsen, mens kommunerne har det fulde myndighedsansvar og finansieringsansvar for indsatsen på socialområdet. Tilsvarende nødvendiggør de aktuelle og kommende års stigende rekrutteringsproblemer en strategisk beslutning om at udnytte de økonomiske og faglige fordele, der er ved at samle fagpersonalet i døgnberedskaberne i større enheder. Forslaget om afvikling af døgnhusene i psykiatriplanen skal således ses i naturlig forlængelse af de overordnede målsætninger om at øge den faglig specialisering til gavn for patienterne ved at samle ekspertisen i færre men fagligt og økonomisk mere robuste

6 behandlingsenheder, samling af sengekapaciteten i sammenhæng med fælles akutmodtagelser og specialfunktioner på de somatiske hospitaler samt frigørelse af ressourcer til udbygning af de ambulante behandlingstilbud mhp. større tilgængelighed og mulighed for at modtage flere patienter i behandling. Der kan være grund til at uddybe nogle af de anførte begrundelser yderligere: Døgnhus-modellen er dyr og indebærer længere indlæggelsesforløb Den særlige konstruktion med i form af døgnhuse er internationalt set ved at blive forladt. Grunden hertil er, at internationale og også danske erfaringer dokumenterer, at en udbygget ambulant behandling for store grupper af patienter giver lige så gode behandlingsresultater som behandling under indlæggelse og, at ambulant behandling medfører mindre funktionstab og større patienttilfredshed. I forhold til visse patientgrupper er en opsøgende og intensiv ambulant behandling den mest forebyggende og virksomme behandling. Ophold i døgnhus kan således i meget betydelig udstrækning både forebygges og afløses af en udbygget ambulant behandlingsindsats. Side 5 Den gennemsnitlige opholdstid i døgnhusene Kjellerup, Skive og Viborg var i 2006 henholdsvis 38,7, 27,3 og 41,5 sengedage. Dette skal ses i lyset af, at en meget stor del af patienterne forudgående også var indlagt på Søndersøparken i Viborg. Patienter, der i 2006 blev udskrevet fra døgnhus Kjellerup tegnede sig således for gennemsnitlig 59,8 indlæggelsesdage inkl. ophold på Søndersøparken. Til sammenligning varierede den gennemsnitlige indlæggelsestid på Regionens almenpsykiatriske afsnit i 2006 mellem 13,5 sengedage (Silkeborg) og 27,4 sengedage (Holstebro). Det vurderes, at udgifterne til et gennemsnitligt behandlingsforløb i døgnhus Kjellerup/Søndersøparken i 2006 var omkring % dyrere sammenlignet med et tilsvarende gennemsnitligt behandlingsforløb på psykiatrisk afdeling i Silkeborg. Selvom der ikke er taget højde for alle udgifter herunder til eventuelle genindlæggelser og den alternative ambulante indsats, underbygger regnestykket erfaringerne fra bl.a. det tidligere Århus Amt om, at en omlægning af åbne sengeafsnit til ambulant behandling frigør behandlerressourcer, således at væsentligt flere patienter kan tilbydes behandling. En samtidig udbygning af den ambulante behandling geografisk og i dybden vil således gøre det muligt at behandle flere patienter, øge tilgængeligheden for det store flertal af patienter og kvalificere den ambulante behandling gennem øget faglig specialisering.

7 Manglen på fagpersonale nødvendiggør samling af personalet i færre men større enheder alene for at opretholde serviceniveauet Manglen på faguddannet personale kombineret med et fortsat stigende efterspørgsels pres på behandlingsydelserne og indførelsen af ret til udredning og behandling indenfor 2 måneder for voksenpsykiatriske patienter i 2010 gør det afgørende nødvendigt i de kommende år, at samle behandlingspsykiatrien i færre døgnberedskaber og driftsenheder. En opgørelse fra september 2007 viser, at der i Psykiatrien i Region Midtjylland inkl. børne- og Ungdomspsykiatrisk Center var 49 vakante speciallægestillinger og 16 vakante ikke-speciallægestillinger. Manglen på læger og sygeplejersker og også andre faggrupper vil stige yderligere de kommende år. Side 6 Prognosen for voksenpsykiatrien viser, at det forventede udbud af speciallæger vil falde frem til 2020 samtidigt med, at der ventes en stigning i efterspørgslen efter speciallæger. Det forventes således, at de nuværende rekrutteringsproblemer vil blive stadigt større i ca. 15 år endnu. Det vurderes, at det i den situation især vil være et problem at rekruttere læger til faglige miljøer med få læger. Der er således en risiko for, at speciallægerne i endnu højere grad end i dag, vil søge til Århus-området og at rekrutteringsvanskelighederne i Midt og Vest således vil vokse yderligere. På det seneste har problemerne med besættelse af lægestillinger udviklet sig, så vakancerne i sig selv udgør en alvorlig trussel mod opretholdelsen af de nuværende behandlingsenheder i Herning, Silkeborg og i særdeleshed i Viborg. Der er aktuelt i Silkeborg 5 vakante speciallægestillinger og 1 vakant ikke-speciallægestilling ud af en samlet lægenormering på 17 stillinger. I Viborg er tilsvarende 5 speciallægestillinger vakante ud af en samlet lægenormering på 20,5 stillinger. Der er imidlertid udsigt til, at der i Viborg indenfor det næste halve år vil mangle 7,5 speciallæger til dækning af behandlings- supervisions- og undervisningsopgaverne på Søndersøparken (32 senge) og døgnhusene i Skive og Viborg (26 senge) og distriktspsykiatrien, hvilket er uholdbart. Uddannelse af flere speciallæger i psykiatri forudsætter lægefaglige miljøer med tilstrækkeligt antal speciallæger Det er på det seneste lykkedes, at tiltrække flere lægestuderende til uddannelsesstillinger i både børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri. Dette vil bidrage til, at lægemanglen om ca. 10 år vil blive mindre

8 men ikke ændre på at rekrutteringsproblemerne indenfor voksenpsykiatrien samlet set vil vokse i ca. 15 år endnu. En forudsætning for at der i tilstrækkeligt omfang uddannes nye speciallæger er imidlertid, at det er muligt at opretholde lægefaglige miljøer, som er godkendt til og magter at varetage opgaven som uddannelsessted. Det vurderes, at det også af denne grund, er nødvendigt, at samle den psykiatriske behandling i større enheder, som lægefagligt har grundlag for at løfte opgaven med at uddanne yngre læger. Side 7

9 Bilag 1 Uddybende beskrivelse af psykiatriplanens forslag om afvikling af døgnhusene i Kjellerup (Distrikt Syd), Skive og Viborg (Distrikt Vest) 1. Psykiatriplanens forslag om afvikling af døgnhus Kjellerup i Distrikt Syd Forslag: I forbindelse med justeringen af optageområderne mellem Distrikt Syd og Distrikt Vest nedlægges Døgnhuset i Kjellerup med 10 senge pr Der gennemføres en udbygning af den ambulante behandling. Ved gennemførelsen af den endelige justering af optageområderne mellem Distrikt Syd og Distrikt Vest pr overgår ansvaret for behandling af patienter fra de tidligere Bjerringbro og Karup kommuner, som hidtil har været behandlet i døgnhuset i Kjellerup, til Distrikt Vest svarende kapacitetsmæssigt til 7 senge. Modsat overføres behandlingsansvaret for patienter fra det tidligere Kjellerup kommune svarende til 2 senge fra Søndersøparken i Viborg til Distrikt Syd. Samlet reduceres patientunderlaget i Distrikt Syd ved omlægningen med netto 5 senge. Reelt reduceres patientunderlaget for døgnhuset i Kjellerup imidlertid svarende til 7 ud af døgnhusets 10 sengepladser, da de patienter, der hidtil har været behandlet i Søndersøparken, har behov for indlæggelse på en psykiatrisk afdeling med lægeligt døgnberedskab, som ikke findes i døgnhuset. Side 8 Det vurderes, at Distrikt Syd uden kapacitetsudvidelse kan varetage behandlingen af de patienter, som hidtil er blevet behandlet i Viborg. Behandlingen af patienter, som ellers ville have været indlagt i døgnhus Kjellerup vil helt overvejende blive varetaget ambulant gennem udbygning af de ambulante behandlingstilbud for midler frigjort ved afvikling af døgnhuset. Sammenfattende oversigt Nuværende Senge Senge som overføres til Distrikt Vest* Antal senge efter 1. etape Senge der Omlægges til ambulant beh. Kjellerup Silkeborg Horsens Distrikt Syd i alt *Der overføres omvendt patienter fra Distrikt Vest til Distrikt Syd svarende til ca. 2 senge. Dette giver ikke anledning til regulering af sengekapaciteten, da der er uudnyttet kapacitet i Distriktet.

10 2. Uddybende om psykiatriplanens forslag om afvikling af døgnhus Skive og Viborg i Distrikt Vest Forslag: I forbindelse med Region Nordjyllands hjemtagelse af patienter og en endelig justering af optageområderne mellem Distrikt Syd og Distrikt Vest gennemføres en større omlægning af den almenpsykiatriske sygehusbehandling i Viborg og Skive, ligesom den ambulante behandling udbygges. Som led i omlægningen nedlægges Døgnhuset i Skive med 10 senge og Døgnhuset i Viborg med 16 senge pr Der etableres samtidigt 14 nye senge i Søndersøparken i forbindelse med en omlægning af afdelingsstrukturen, og den ambulante behandling udbygges. Region Nordjyllands hjemtagelse af behandlingen af patienter fra Morsø, Thisted og Vesthimmerlands kommuner fra betyder, at der vil være behov for 9 færre senge i Distrikt Vest. Da der samtidigt i forbindelse med den endelige justering af optageområderne mellem Distrikt Syd og Distrikt Vest overføres behandlingsopgaver fra de tidligere Bjerringbro, Karup og Kjellerup kommuner til Distrikt Vest svarende til 5 senge, er der netto behov for at reducere kapaciteten i Distrikt Vest med i alt 4 senge. Side 9 Hjemtagelsen af patienter til Region Nordjylland samt tilpasningen af optageområder giver anledning til en relativ gennemgribende omlægning af almenpsykiatrien i Skive og Viborg. Afdelingsstrukturen i Søndersøparken omlægges, og der gennemføres i forbindelse med den nødvendige afvikling af sengepladser yderligere en omlægning af døgnhuskapacitet til ambulant behandling. Der forslås i forbindelse med omstillingen pr : - En afvikling af døgnhus Skive med 10 senge - En afvikling af døgnhus Viborg med 16 senge - En omlægning af afdelingsstrukturen og udvidelse af antallet af senge på Søndersøparken med 14 senge - En reel kapacitetsudvidelse mht. retspsykiatriske senge, idet de 5 senge, som benyttes af Region Nordjylland på retspsykiatrisk afdeling frem til bibeholdes i forbindelse med omlægningen af afdelingsstrukturen på Søndersøparken Den samlede omstilling indebærer, at sengekapaciteten samles i Søndersøparken, hvorved der opnås faglige og økonomiske fordele, ligesom der som følge af det lægelige døgnberedskab på Søndersøparken er mulighed for en bedre udnyttelse af sengekapaciteten. Der gennemføres samtidigt en betydelig udbygning af de ambulante tilbud bl.a. med mobilteams, dagbehandling og opsøgende indsatser, hvilket vil bidrage til at forebygge og afkorte indlæggelsesforløbene. Der nedlægges samlet 12 senge i distrikt Vest. Når der tages højde for Region Nordjyllands hjemtagelse af patienter og justeringen af optageområderne mellem Distrikt Syd og

11 Distrikt Vest nedlægges reelt netto 8 senge, som kompenseres ved udbygning af den ambulante behandling. Sammenfattende oversigt: Nuværen de antal senge Ændring i sengetallet Antal senge efter Tilpasning Region Nordjylland og distrikt Syd Senge der omlægges til ambulant beh. Netto sengereduktion i alt Døgnhus Skive 10* Døgnhus Viborg 16* Søndersøparken Distrikt Vest i alt * Det skal bemærkes, at i første halvår 2007 var sammenlagt 3,5 senge i de to døgnhuse belagt med færdigbehandlede patienter. Side 10

12 Bilag 2 Normerede senge i voksenpsykiatrien pr. 1. januar 2007 Distrikt Syd befolkning: Senge pr Regionspsykiatrien Horsens 52 Regionspsykiatrien Silkeborg, psykiatrisk afdeling 22 Regionspsykiatrien Kjellerup, Døgnhuset 10 Distrikt Syd i alt 84 Distrikt Vest - befolkning: Regionspsykiatrien Viborg, Søndersøparken 32 Regionspsykiatrien Viborg, Døgnhuset 16 Regionspsykiatrien Skive, Døgnhuset 10 Regionspsykiatrien Holstebro, psykiatrisk døgnafsnit 32 Regionspsykiatrien Herning, almenpsykiatrisk afsnit 48 Regionspsykiatrien Viborg, Retspsykiatrisk Afsnit 17 Regionspsykiatrien Viborg, Gerontopsykiatrisk Afsnit 12 Regionspsykiatrien Herning, Gerontopsykiatrisk Afsnit 6 Distrikt Vest i alt 173 Distrikt Øst - befolkning: Århus Universitetshospital, Risskov, afdeling N 80 Århus Universitetshospital, Risskov, afdeling S 64 Regionspsykiatrien Randers 32 Århus Universitetshospital, Risskov, Retspsykiatrisk Afdeling* 35 Århus Universitetshospital, Risskov, Gerontopsykiatrisk afdeling Distrikt Øst i alt 227 Region Midtjylland i alt 484 * Inkl. sengeafsnit for grønlandske patienter jf. aftale med Grønlands Hjemmestyre. ** Heraf 8 senge i Center for Spiseforstyrrelser. 16 Side 11 Antal senge pr indbyggere i almenpsykiatrien Antal senge Antal indbyggere i optageområdet* Antal senge pr indbyggere Regionpsykiatrien ,65 Herning Regionspsykiatrien ,16 Holstebro** Afdeling N, Risskov ,95 Afdeling S, Risskov ,49 Regionspsykiatrien ,86 Randers Regionspsykiatrien ,55 Silkeborg Regionspsykiatrien ,58 Horsens** Almenpsykiatrien i det tidligere Viborg Amt (Søndersøparken og døgnhusene i Kjellerup, Skive, Thisted og Viborg) ,58 *Kilde: Danmarks Statistik, juli ** I Regionspsykiatrien Horsens og Holstebro er der ikke særlige gerontopsykiatriske sengeafsnit. Tallene er således ikke direkte sammenlignelige.

13 Forslag til kapacitetsændringer i Distrikt Syd og Distrikt Vest i forbindelse med forslag til psykiatriplanen 1. Indledning Forslaget til psykiatriplan for Region Midtjylland lægger op til en række ændringer i sengekapaciteten og i antallet af psykiatriske sygehusenheder i Distrikt Syd og i Distrikt Vest samtidigt med, at der gennemføres en udbygning af den ambulante psykiatri. Uafhængigt af kapacitetsjusteringerne i Distrikt Syd og Distrikt Vest forslås i psykiatriplanen en nærmere udredning af det retspsykiatriske område, herunder af behovet for yderligere retspsykiatriske sengepladser. Forslaget om omlægninger i Distrikt Vest vil dog allerede fra indebære en udvidelse af den retspsykiatriske sengekapacitet i Viborg, i det de 5 retspsykiatriske senge i Søndersøparken, som Region Nordjylland i dag benytter, forslås bibeholdt, når benyttelsesaftalen med Region Nordjylland udløber d Herudover er antallet af retspsykiatriske sengepladser for borgere i Region Midtjylland øget med 3 pladser fra 1. januar 2008 på baggrund af bevilling fra satspuljen. Side 12 Dato jpi Tel Side 12 I dette notat redegøres kort for baggrunden for de foreslåede omlægninger (afsnit 2), psykiatriplanens principper for fremtidens psykiatriske hospitalsstruktur (afsnit 3) og psykiatriplanens forslag vedrørende henholdsvis Distrikt Syd og Distrikt Vest (afsnit 4 og 5). Som bilag vedlægges følgende: - Oversigt over normerede psykiatriske senge i Region Midtjylland pr Oversigt over antal senge pr indbyggere i almenpsykiatrien - Oversigt over antal senge pr indbyggere i almenpsykiatrien i Distrikt Syd ved uændret struktur og ved gennemførelse af psykiatriplanens forslag vedr. Distrikt Syd, 2. etape - Oversigt over antal senge pr indbyggere i almenpsykiatrien i Viborg og Skive ved uændret struktur og ved gennemførelse af psykiatriplanens forslag vedrørende Distrikt Vest

14 2. Baggrunden for omlægningerne i Distrikt Syd og Vest Region Nordjyllands hjemtagelser og justering af optageområderne mellem Distrikt Syd og Distrikt Vest Region Nordjylland hjemtager pr behandlingen af patienter fra Morsø, Thisted og Vesthimmerlands kommuner svarende til 9 senge. Samtidigt gennemføres en endelig justering af optageområderne mellem Distrikt Syd og Distrikt Vest, hvorved behandlingsopgaver svarende til 5 senge overføres fra Distrikt Syd til Distrikt Vest. Omstilling af behandling i døgnhusene til ambulant behandling Som særlig ordning er der i det tidligere Viborg Amt som supplement til Søndersøparken i Viborg i dag 3 selvstændigt beliggende halfwayhouses eller døgnhuse (Kjellerup, Skive og Viborg), som fungerer som åbne sengeafsnit oftest i forlængelse af syghusbehandling på Søndersøparken. Døgnhusene blev oprindeligt etableret efter en forsøgsparagraf i sociallovgivningen som led i en større modernisering og kulturmæssig omstilling af den psykiatriske behandling i Viborg Amt. Enhederne er små og meget lidt institutionsprægede. Der er ikke lægelig døgndækning men tilkaldemuligheder. Tilfredsheden med døgnhusene har gennemgående været meget stor hos patienter og pårørende. Side 13 Den særlige konstruktion med halfway-houses i form af døgnhuse er internationalt set ved at blive forladt, fordi internationale og også danske erfaringer dokumenterer, at en udbygget ambulant behandling for store grupper af patienter giver lige så gode behandlingsresultater som behandling under indlæggelse og, at ambulant behandling medfører mindre funktionstab og større patienttilfredshed. I forhold til visse patientgrupper er en opsøgende og intensiv ambulant behandling den mest forebyggende og virksomme behandlingen. Ophold i døgnhus kan således i meget betydelig udstrækning både forebygges og afløses af en udbygget ambulant behandlingsindsats. Det vurderes, at en samtidig udbygning af den ambulante behandling geografisk og i dybden gør det muligt at behandle flere patienter, øge tilgængeligheden for det store flertal af patienter og kvalificere behandlingen gennem øget faglig specialisering. Den gennemsnitlige indlæggelsestid i døgnhusene Kjellerup, Skive og Viborg var i 2006 henholdsvis 38,7, 27,3 og 41,5 sengedage. Tilsvarende varierede den gennemsnitlige indlæggelsestid på Regionens almenpsykiatriske afsnit i 2006 mellem 13,5 sengedage (Silkeborg) og 27,4 sengedage (Holstebro). Herudover vil den etablerede sengekapacitet i Viborg herunder de 14 foreslåede nyoprettede senge inddrage de gode erfaringer fra døgnhuse i forhold til behandling og rehabilitering.

15 Tallene for den gennemsnitlige indlæggelsestid dækker bl.a. over, at der i døgnhusene i Skive og Viborg gennemgående har været flere færdigbehandlede patienter, som venter på udskrivning til sociale tilbud. I første halvår 2007 var 3,5 senge i de to døgnhuse således belagt med færdigbehandlede patienter. 3. Psykiatriplanens principper for fremtidens psykiatriske sygehusstruktur Fagligt og økonomiske robuste enheder De kommende års store udfordringer med at kvalitetsudvikle og specialisere den psykiatriske udredning og behandling nødvendiggør robuste faglige enheder af en vis størrelse. Samtidigt nødvendiggør et fortsat stigende efterspørgselspres og manglen på faguddannet personale, specielt læger, en samling af behandlingspsykiatrien i færre døgnberedskaber og driftsenheder. Side 14 En opgørelse fra september 2007 viser, at der i Psykiatrien i Region Midtjylland inkl. Børne- og ungdomspsykiatrisk Center var 49 vakante speciallægestillinger og 16 vakante ikke-speciallægesstillinger. Manglen på læger og andet faguddannet personale vil stige yderligere de kommende år. Vægt på nærhed til somatikken Akut psykiatrisk undersøgelse og behandling under indlæggelse forudsætter let adgang til de relevante somatiske specialer og en tilsvarende adgang til hospitalernes laboratoriefaciliteter og skannerudstyr. De psykiatriske sengeafdelinger bør derfor koncentreres i behandlingsenheder i sammenhæng med fælles akutmodtagelser og specialfunktioner på de somatiske hospitaler. 4. Psykiatriplanens forslag vedrørende Distrikt Syd Der forslås i psykiatriplanen en omlægning af behandlingsstrukturen i Distrikt Syd i 2 etaper: Etape 1: Forslag: I forbindelse med justeringen af optageområderne mellem Distrikt Syd og Distrikt Vest nedlægges Døgnhuset i Kjellerup med 10 senge pr Der gennemføres en udbygning af den ambulante behandling. Ved gennemførelsen af den endelige justering af optageområderne mellem Distrikt Syd og Distrikt Vest pr overgår ansvaret for behandling af patienter fra de tidligere Bjerringbro og Karup kommuner, som hidtil har været behandlet i døgnhuset i Kjellerup, til Distrikt Vest svarende kapacitetsmæssigt til 7 senge. Modsat overføres behandlingsansvaret for patienter fra det tidligere Kjellerup kommune svarende til 2 senge fra Søndersøparken i Viborg til Distrikt

16 Syd. Samlet reduceres patientunderlaget i Distrikt Syd ved omlægningen med netto 5 senge. Reelt reduceres patientunderlaget for døgnhuset i Kjellerup imidlertid svarende til 7 ud af døgnhusets 10 sengepladser, da de patienter, der hidtil har været behandlet i Søndersøparken, har behov for indlæggelse på en psykiatrisk afdeling med lægeligt døgnberedskab, som ikke findes i døgnhuset. Det vurderes, at Distrikt Syd uden kapacitetsudvidelse kan varetage behandlingen af de patienter, som hidtil er blevet behandlet i Viborg. Behandlingen af patienter, som ellers ville have været indlagt i døgnhus Kjellerup vil helt overvejende blive varetaget ambulant gennem udbygning af de ambulante behandlingstilbud for midler frigjort ved afvikling af døgnhuset. Etape 2: Forslag: Det psykiatriske sengeafsnit i Silkeborg med 22 senge nedlægges. Der gennemføres en udbygning af den ambulante behandling og etableres i stedet 6-12 senge i Horsens, hvor også ledig kapacitet udnyttes. Side 15 Det vurderes, at sengekapaciteten på psykiatrisk afdeling i Silkeborg og psykiatrisk afdeling i Horsens på tilsammen 74 senge er større end kapacitetsbehovet i Distrikt Syd, når de ambulante behandlingstilbud udbygges. Der har således i de første 10 måneder af 2007 været en belægning på psykiatrisk afdeling i Horsens på 76 % - svarende til 7 ubelagte senge (ved uændret belægningsforudsætning på 90 %). Der er herudover fortsat mulighed for yderligere omlægning fra stationær til ambulant behandling i distriktet jf., at der i dag er 3,58 senge pr indbyggere i Regionspsykiatrien i Horsens optageområde, mens der tilsvarende er 1,55 senge pr indbyggere i Regionspsykiatrien i Silkeborg. Det vurderes, at der samlet set vil kunne afvikles 5-11 senge i Distrikt Syd ved omlægning af ressourcer til ambulant behandling. Når der samtidigt er ledig kapacitet på ca. 5 senge i Horsens (jf., at der i etape 1 overføres patienter fra Søndersøparken svarende til ca. 2 senge), vil det hverken fagligt eller økonomisk være hensigtsmæssigt at opretholde Psykiatrisk sengeafsnit med fuldt døgnberedskab i Silkeborg. Det skal fremhæves, at der allerede i dag er meget store problemer med at sikre det nødvendige lægelige døgnberedskab i Silkeborg. Der er således 5 vakante speciallægestillinger og 1 vakant ikkespeciallægestilling ud af en samlet lægenormering på 17 stillinger. På denne baggrund foreslås det, at det psykiatriske sengeafsnit i Silkeborg afvikles, og at der på baggrund af en nærmere vurdering af sengebehovet genetableres 6-12 senge i Horsens.

17 Sammenfattende oversigt - etape 1: Nuværende Senge Senge som overføres til Distrikt Vest* Antal senge efter 1. etape Senge der Omlægges til ambulant beh. Kjellerup Silkeborg Horsens Distrikt Syd i alt *Der overføres omvendt patienter fra Distrikt Vest til Distrikt Syd svarende til ca. 2 senge. Dette giver ikke anledning til regulering af sengekapaciteten, da der er uudnyttet kapacitet i Distriktet. Sammenfattende oversigt - etape 2: Antal senge efter 1. etape Ændring i sengetallet Antal senge efter 2. etape Udnyttelse af ledig kapacitet Senge der Omlægges til ambulant beh. Silkeborg Horsens * Distrikt syd i alt * *Der er umiddelbart mulighed for at udnytte ledig kapacitet i Horsens svarende til 7 senge. Da der i etape 1 er overført patienter fra Distrikt Vest svarende til 2 senge, er den reelle ledige kapacitet 5 senge. Side Psykiatriplanens forslag vedrørende Distrikt Vest Forslag: I forbindelse med Region Nordjyllands hjemtagelse af patienter og en endelig justering af optageområderne mellem Distrikt Syd og Distrikt Vest gennemføres en større omlægning af den almenpsykiatriske sygehusbehandling i Viborg og Skive, ligesom den ambulante behandling udbygges. Som led i omlægningen nedlægges Døgnhuset i Skive med 10 senge og Døgnhuset i Viborg med 16 senge pr Der etableres samtidigt 14 nye senge i Søndersøparken i forbindelse med en omlægning af afdelingsstrukturen, og den ambulante behandling udbygges. Region Nordjyllands hjemtagelse af behandlingen af patienter fra Morsø, Thisted og Vesthimmerlands kommuner fra betyder, at der vil være behov for 9 færre senge i Distrikt Vest. Da der samtidigt i forbindelse med den endelige justering af optageområderne mellem Distrikt Syd og Distrikt Vest overføres behandlingsopgaver fra de tidligere Bjerringbro, Karup og Kjellerup kommuner til Distrikt Vest svarende til 5 senge, er der netto behov for at reducere kapaciteten i Distrikt Vest med i alt 4 senge. Hjemtagelsen af patienter til Region Nordjylland samt tilpasningen af optageområder giver anledning til en relativ gennemgribende omlægning af almenpsykiatrien i Skive og Viborg. Afdelingsstrukturen

18 i Søndersøparken omlægges, og der gennemføres i forbindelse med den nødvendige afvikling af sengepladser yderligere en omlægning af døgnhuskapacitet til ambulant behandling. Der forslås i forbindelse med omstillingen pr : - En afvikling af døgnhus Skive med 10 senge - En afvikling af døgnhus Viborg med 16 senge - En omlægning af afdelingsstrukturen og udvidelse af antallet af senge på Søndersøparken med 14 senge - En reel kapacitetsudvidelse mht. retspsykiatriske senge, idet de 5 senge, som benyttes af Region Nordjylland på retspsykiatrisk afdeling frem til bibeholdes i forbindelse med omlægningen af afdelingsstrukturen på Søndersøparken Den samlede omstilling indebærer, at sengekapaciteten samles i Søndersøparken, hvorved der opnås faglige og økonomiske fordele, ligesom der som følge af det lægelige døgnberedskab på Søndersøparken er mulighed for en bedre udnyttelse af sengekapaciteten. Der gennemføres samtidigt en betydelig udbygning af de ambulante tilbud bl.a. med mobilteams, dagbehandling og opsøgende indsatser, hvilket vil bidrage til at forebygge og afkorte indlæggelsesforløbene. Der nedlægges samlet 12 senge i distrikt Vest. Når der tages højde for Region Nordjyllands hjemtagelse af patienter og justeringen af optageområderne mellem Distrikt Syd og Distrikt Vest nedlægges reelt netto 8 senge, som kompenseres ved udbygning af den ambulante behandling. Side 17 Sammenfattende oversigt: Nuværende antal senge Ændring i sengetallet Antal senge efter 1.1. Tilpasning Region Nordjylland og distrikt Senge der omlægges til ambulant Netto sengereduktion i alt 09 Syd beh. Døgnhus Skive Døgnhus Viborg Søndersøparken Distrikt Vest i alt

19 Bilag Oversigt over normerede psykiatriske senge i Region Midtjylland pr. 1. januar 2007 Distrikt Syd befolkning: Normerede senge pr Regionspsykiatrien Horsens 52 Regionspsykiatrien Silkeborg, psykiatrisk afdeling 22 Regionspsykiatrien Kjellerup, Døgnhuset 10 Distrikt Syd i alt 84 Distrikt Vest - befolkning: Regionspsykiatrien Viborg, Søndersøparken 32 Regionspsykiatrien Viborg, Døgnhuset 16 Regionspsykiatrien Skive, Døgnhuset 10 Regionspsykiatrien Holstebro, psykiatrisk døgnafsnit 32 Regionspsykiatrien Herning, almenpsykiatrisk afsnit 48 Regionspsykiatrien Viborg, Retspsykiatrisk Afsnit 17 Regionspsykiatrien Viborg, Gerontopsykiatrisk Afsnit 12 Regionspsykiatrien Herning, Gerontopsykiatrisk Afsnit 6 Distrikt Vest i alt 173 Distrikt Øst - befolkning: Århus Universitetshospital, Risskov, afdeling N 80 Århus Universitetshospital, Risskov, afdeling S 64 Regionspsykiatrien Randers 32 Århus Universitetshospital, Risskov, Retspsykiatrisk Afdeling* 33 Århus Universitetshospital, Risskov, Gerontopsykiatrisk afdeling Distrikt Øst i alt 225 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Befolkning: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov** 28 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Herning 10 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Viborg 16 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i alt 54 Region Midtjylland i alt ***536 * Inkl. sengeafsnit for grønlandske patienter jf. aftale med det Grønlandske Hjemmestyre. ** Heraf 8 senge i Center for Spiseforstyrrelser. ***Med forslaget omlægges mellem senge til ambulant behandling. Hertil kommer en efterfølgende udvidelse på det retspsykiatriske område som gennemføres på baggrund af en nærmere udredning. 16 Side 18

20 Oversigt over antal senge pr indbyggere i almenpsykiatrien Antal senge Antal indbyggere i optageområdet* Antal senge pr indbyggere Regionpsykiatrien ,65 Herning Regionspsykiatrien ,16 Holstebro** Afdeling N, Risskov ,95 Afdeling S, Risskov ,49 Regionspsykiatrien ,86 Randers Regionspsykiatrien ,55 Silkeborg Regionspsykiatrien ,58 Horsens** Almenpsykiatrien i det ,58 tidligere Viborg Amt (Søndersøparken og døgnhusene i Kjellerup, Skive, Thisted og Viborg) *Kilde: Danmarks Statistik, juli ** I Regionspsykiatrien Horsens og Regionspsykiatrien Holstebro er der ikke særlige gerontopsykiatriske sengeafsnit, hvorfor denne målgruppe indlægges i de almenpsykiatriske sengeafsnit. Tallene er således ikke direkte sammenlignelige. Side 19 Oversigt over antal senge pr indbyggere i almenpsykiatrien i Distrikt Syd ved uændret struktur og ved gennemførelse af psykiatriplanens forslag vedr. Distrikt Syd, 2. etape Regionspsykiatri Antal senge Antal indbyggere i optageområdet* Antal senge pr indbyggere Distrikt Syd (Horsens og **2.58 Silkeborg) uændret struktur Psykiatriplanens forslag ,23 om afvikling af psykiatrisk afdeling i Silkeborg (22 senge), udnyttelse af ledig kapacitet (5 senge) i Horsens og etablering af 12 nye senge i Horsens Psykiatriplanens forslag ,02 om afvikling af psykiatrisk afdeling i Silkeborg (22 senge), udnyttelse af ledig kapacitet (5 senge) i Horsens og etablering af 6 nye senge i Horsens *Kilde: Danmarks Statistik, juli ** Beregningen af senge pr indbyggere tager ikke højde for, at der er ledig kapacitet i Horsens svarende til 5 senge.

21 Oversigt over antal senge pr indbyggere i almenpsykiatrien i Viborg og Skive ved uændret struktur og ved gennemførelse af psykiatriplanens forslag vedr. Distrikt Vest Regionspsykiatri Antal senge Antal indbyggere i optageområdet* Antal senge pr indbyggere Almenpsykiatrien i det ,58 tidligere Viborg Amt (Søndersøparken og døgnhusene i Kjellerup, Skive, Thisted og Viborg) Uændret videreførelse ,15 af døgnhusene i Skive og Viborg samt Søndersøparken, uden reduktioner som følge af hjemtagelse til Region Nordjylland Psykiatriplanens forslag ,29 om afvikling af døgnhusene i Skive og Viborg samt ny afdelingsstruktur i Søndersøparken *Kilde: Danmarks Statistik, juli Side 20

22 Notat vedrørende psykiatriens aktuelle vakance- og rekrutterings-problemer i relation til psykiatriplanen Indledning På mødet i Underudvalget vedrørende service og kvalitet mv. på psykiatriområdet, d. 13. december 2007, blev der i forbindelse med drøftelse af psykiatriplanen, efterspurgt et notat der belyser personale- og rekrutteringssituationen for Psykiatrien i Region Midtjylland. Dette notat viser problemernes omfang, særligt hvad angår speciallæger og sygeplejersker i voksenpsykiatrien i Viborg, Herning og Silkeborg, hvor problemet er størst og hvor psykiatriplanen foreslår flere organisatoriske ændringer. Side 21 Dato Thomas Kanstrup Tel Psykiatriplanen sætter en høj standard for fremtidens psykiatri Psykiatrien i Region Midtjylland har med den fremlagte psykiatriplan en ambition om, at sikre patienter en høj kvalitet i behandlingen. Anvendelse af den nyeste evidensbaserede viden, øget specialisering i de ambulante og stationære tilbud, skal sikre patienten såvel behandling som prognose i international klasse. Samtidigt står Psykiatrien overfor en stor mangel på kvalificeret arbejdskraft primært med mangel på speciallæger og sygeplejersker. Denne mangel nødvendiggør, at der træffes valg om personaleressourcernes optimale placering og organisering. Dette er en af hovedårsagerne til, at der i psykiatriplanen ønskes en samling af personaleressourcerne i færre, men større og mere bæredygtige stationære enheder. Der er en graverende mangel på speciallæger i psykiatriens to specialer Der er en alvorlig mangel på speciallæger i såvel det voksenpsykiatriske som i det børne- og ungdomspsykiatriske speciale i Region Midtjylland. Aktuelt er der samlet set 59 vakante speciallægestillinger ud af 179 speciallægestillinger i alt.

23 Kilde: HR-afdelinger i BUS og de voksenpsykiatriske distrikter, januar Tabel 1: Opgørelse over speciallæger i Psykiatrien RM pr. 1. januar 2008 Ubesatte speciallægestillinger Besatte speciallægestillinger Speciallægestillinger i alt Voksenpsykiatri Børne- og Ungdomspsykiatri Tabel 1 viser, at hver tredje speciallæge i voksenpsykiatrien mangler, og at mere end hver tredje speciallæge i børne- og ungdomspsykiatrien mangler. De ubesatte stillinger er ydermere ujævnt fordelt, idet manglen er størst på de almenpsykiatriske afdelinger og mindst på specialafdelinger, hvilket i praksis giver store problemer i almenpsykiatriske afdelinger. Uddybning af tabel 1 findes i bilag 1. Side 22 Driften er alvorligt truet af speciallægemangel i dele af Regionen Antallet af vakante speciallægestillinger er nu så omfattende, at driften i særlig Regionspsykiatrierne i Midtjylland, det vil sige i Viborg/Skive, Herning og Silkeborg, er alvorligt truet. Disse lokaliteter har halvdelen eller flere af speciallægestillingerne ubesatte, hvilket er meget tæt på et ikke-bæredygtigt niveau. Tabel 2: Vakante stillinger i Herning, Viborg og Silkeborg pr. 1. januar 2008 Voksenpsykiatri Vakante Besatte Vakante ikke- Besatte ikke- Besatte speciallæge- speciallæge- speciallæge- speciallæge- læge- stillinger stillinger stillinger stillinger stillinger i alt Viborg Skive Herning Silkeborg/ Skanderborg Kjellerup Kilde: HR-afdelinger i BUS og de voksenpsykiatriske distrikter, januar Tabel 2 viser, at der aktuelt i Silkeborg er 5 vakante speciallægestillinger ud af 9 stillinger. I Viborg er tilsvarende 8 speciallægestillinger vakante ud af 13 stillinger. Her er der udsigt til en yderligere forværring af situationen, idet der indenfor næste halve år forventes at der vil mangle i alt 10 speciallæger. I Herning er der ligeledes 4 vakante speciallæge-stillinger ud af 11 stillinger. For Skive og Kjellerup gælder at der her er en ubesat speciallægestilling ud af 3.

24 Disse tal inkluderer speciallæger med ledelsesfunktioner hvilket betyder, at speciallægeressourcerne i det kliniske arbejde reelt er endnu lavere. En del af denne mangel på speciallægeressourcer kompenseres med yngre læger under uddannelse eller ansat i vikariater. De begrænsede ressourcer anvendes på for mange lokaliteter De lægelige ressourcer dækker en række stationære og ambulante behandlings- og udredningsopgaver placeret ved psykiatriske ambulatorier, sengeafdelinger, døgnhuse, i socialpsykiatriske enheder, og til tilsyns- og konsulentvirksomhed i det somatiske sygehusvæsen og primærsektor. Hertil kommer yderligere en række bærende opgaver så som ledelsesfunktioner, supervision af uddannelseslæger, undervisning og eventuelt forskning, som kun i begrænset grad kan overgå til andre faggrupper. Hvor de lægelige ressourcer er mest begrænset, er anvendelsen af lægeressourcer fordelt på 2 lokaliteter i Skive, 2 i Viborg, 2 i Silkeborg og 1 i Kjellerup. For den stationære psykiatri vil det være nødvendigt at koncentrere funktionerne på færre, bæredygtige og fagligt stærke miljøer. Det vil muliggøre en forbedret organisering af arbejdets tilrettelæggelse og til fornøden opgaveglidning. Nye ambulante specialiserede tilbud vil her ikke sprede ressourcerne, da disse etableres/ udbygges ud fra eksisterende tilbud. En specialisering i den ambulante psykiatri vil give grundlag for et optimalt patientflow, og dermed den mest effektive anvendelse af den faglige ekspertise og på samme tid øge den faglige kvalitet i patientbehandlingen. Psykiatriplanen foreslår en koncentrering af de lægelige ressourcer i større enheder, der vil kunne sikre bæredygtighed i driften og et mere robust fagligt og uddannelsesmæssigt miljø. Side 23 Rekrutteringsproblemerne er langvarige og behovet for speciallæger er stigende Speciallægemanglen bliver, som det fremgår af Sundhedsstyrelsens prognoser nedenfor, mere omfattende i de kommende år.

25 Tabel 3: Sundhedsstyrelsens lægeprognose for udbuddet af læger i perioden : Voksenpsykiatri Side 24 Tabel 3 viser, at voksenpsykiatrien i en 15-årig årrække frem vil have et fald i antallet af speciallæger fra 775 læger i 2004 til 470 i år 2020 på landsplan. Det svarer til et fald i antallet af speciallæger på ca. 40 %, hvilket illustreres med den faste linje i figuren. Den stiplede linje viser en fremskrivning af forventningen til væksten i efterspørgslen, der forventes at være på niveau med stigningen fra år 2000 til Den forventede øgede efterspørgsel på speciallæger, skyldes forbedrede behandlingsmuligheder samt en stadig stor ubehandlet gruppe af psykisk syge, og illustrerer den langsigtede og store diskrepans der kan forventes at være mellem antallet af speciallæger og behovet for speciallæger i voksenpsykiatrien. Tabel 4: Sundhedsstyrelsens lægeprognose for udbuddet af læger i perioden : Børne- og Ungdomspsykiatri

26 Børne- og Ungdomspsykiatrien er det lægelige speciale, der på landsplan har den største mangel på speciallæger i dag. På landsplan vurderes det, at knap en tredjedel af alle speciallægestillinger er vakante, hvilket skyldes en markant vækst af specialet gennem de seneste år i hele landet. Tabel 4 viser med den faste linje udbuddet i antal uddannede speciallæger. Som det ses er udbuddet stabiliseret og afgangen til specialet er således ikke større end tilgangen til specialet, hvilket er en mere positiv situation end for voksenpsykiatrien. Den stiplede linje viser en fremskrivning af prognosen for væksten i efterspørgslen, som forventes på niveau med stigningen fra år 2000 til Efterspørgslen af børne- og ungdomspsykiatrisk indsats stadig er meget stor, hvilket senest er aktualiseret i den indførte udrednings- og behandlingsret for området. Der vil således stadig i en årrække være en margen mellem antallet af speciallæger og efterspørgslen af læger om end denne er mindre end for voksenområdet. Side 25 Uddannelse af speciallæger er af vital betydning Uddannelse af speciallæger har afgørende betydning for varighed og omfang af den nuværende mangelsituation. Såfremt Psykiatrien ikke kan sikre bæredygtige miljøer for uddannelse af læger, har dette vidtrækkende konsekvenser for den fremtidige rekruttering til specialerne. Det er af højeste prioritet, at uddannelsen til speciallæge dels har gode vilkår og dels har en søgning der betyder, at uddannelses-stillingerne rent faktisk lykkes med at blive besat. Dette er ikke lykkes i tilfredsstillende omfang, særligt i voksenpsykiatrien, i de seneste år. Den nuværende mangel på speciallæger i dag bevirker, at de formelle krav der stilles til et uddannelsesmiljø, så som kvalificeret supervision, faglig vejledning og systematisk undervisning reelt flere steder er på et absolut minimum. Det er vigtigt, at en uheldig spiral med mangel på speciallæger der medfører yderligere mangel undgås. Forbedring af uddannelsesmiljøet er derfor af vital betydning. Tabel 5: Hoveduddannelsesforløb de psykiatriske specialer i Region Midtjylland, (inkl.) Hoveduddannelsesforløb Planlagte* Besatte Ubesatte (antal / %) Voksen - psykiatri % Børne- og Ungdomspsykiatri % (*tallene repræsenterer det forventede årlige antal H-stillinger ved udgangen af den forrige dimensioneringsplan) Kilde: Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan for speciallægeuddannelse

27 Psykiatrien har i en årrække haft svigtende rekruttering til hoveduddannelsesstillingerne særligt indenfor voksenpsykiatrien. Som det fremgår af tabel 5, er der 17 hoveduddannelsesstillinger ud af 40 stillinger i psykiatri, der i perioden 2004 til og med 2007 ikke har været besat. Det svarer til 43% vakance på voksenstillinger og 17% vakance på Børne- og ungdomsstillinger. Dermed kan Region Midtjylland se frem til at en langvarig mangelsituation svarende til Sundhedsstyrelsens prognoser for udviklingen i antallet af speciallæger. Psykiatriplanens forslag til fremtidig organisering tager højde for problemet ved, at der sker en samling af ressourcerne med henblik på at konsolidere uddannelsesmiljøer i færre men mere bæredygtige enheder, hvilket vil give et stærkere udgangspunkt for rekruttering. Et uddannelsesmiljø bestående af flere speciallæger organiseret på færre adresser, vil kunne tilbyde et stærkere uddannelses- og fagligt miljø og mere sammenhængende forløb for de uddannelsessøgende læger. Stærke uddannelses- og forskningsmiljøer har vist i sig selv at have en rekrutterende effekt på uddannelsessøgende læger, da erfaring viser, at læger søger derhen hvor der gives den bedst kvalificerende uddannelse. Side 26 Størrelsen på uddannelsesmiljøet har desuden en positiv effekt på driften af enhederne, idet lægerne under speciallægeuddannelse indgår i selve driften af afdelingerne. Et større uddannelsesmiljø betyder at der også er flere personaleressourcer til eksempelvis at indgå i vagtarbejdet. Endvidere forventes det at en nærhed til somatisk specialiserede hospitaler ligeledes kan bidrage positivt til rekrutteringen. En række planlagte udvidelser i uddannelseskapaciteten, herunder deltagelse i klinisk basisuddannelse og et øget antal forløb til speciallægeuddannelsen planlagt til 2008 og fremover, vil yderligere forstærke behovet for at sikre bæredygtige uddannelsesmiljøer. Psykiatrien har for få sygeplejersker Mangel på speciallæger har været et faktum i en periode og kan forventes at være længerevarende og tiltagende i en årrække, hvilket dermed er psykiatriens primære rekrutterings- og ressourceproblem. Det er dog ikke psykiatriens eneste udfordring, da mangel på kvalificerede sygeplejersker i psykiatrien er et stigende problem, der allerede har påvirket driften af enkelte enheder. En opgørelse fra juni 2007 viser, at der var ca. 33 ubesatte sygeplejerske stillinger i psykiatrien i Region Midtjylland ud af 520 stillinger, hvilket svarer til ca. 6 %. Se bilag 2 for yderligere detaljer

28 herom. For sygeplejerskegruppen gælder, at en forholdsvis lille mangel kan udgøre et stort driftsmæssigt problem og at mindre enheder kan gøre bæredygtigheden i specialiseringen skrøbelig. Tabel 6: Vakante sygeplejerskestillinger i Herning, Viborg og Silkeborg/ Skanderborg juni 2007 Afdelingens navn Fuld tid Deltid Normering Vakance % Regionspsykiatrien Herning 2 6,6 55,56 15,5 % Regionspsykiatrien Viborg* ,7 15,3 % Regionspsykiatrien Silkeborg og Skanderborg ,8 % *tallet er eksklusive Gerontopsykiatrisk Team og Mobilteamet Kilde: administrationerne i BUS og de voksenpsykiatriske distrikter, juni Psykiatriske afdelinger i Viborg, Herning og Silkeborg har relativt langt den største del af vakancerne, idet vakancen her er mellem 10 % til 15 %, hvilket ses af opgørelsen i tabel 5. Det har i enkelte tilfælde direkte påvirket driften i perioder. Konkret har et afsnit i Herning været lukket fra august 2007 til januar Afdelingerne har desuden i de seneste år oplevet et fald i antallet af kvalificerede ansøgere til de ledige stillinger, således at de nyansatte i stadig større omfang må gennemgå udvidet introduktion og uddannelse til specialet. Det konkret fald i søgningen er en direkte indikator for et generelt fald i udbudet af sygeplejersker til sundhedsvæsenet. Side 27 Efterspørgslen på sygeplejersker kan ikke i dag imødekommes. De kommende års yderligere specialiserede indsats, vil kræve en styrket kompetenceprofil i plejegrupperne og sygeplejerskernes andel af den samlede plejegruppe forventes derfor at skulle øges i årene fremover. Tiltagende mangel på uddannet personale generelt De psykiatriske specialer er stærkt afhængig af veluddannet personale. Psykologer er ligeledes en særlig central personalegruppe. Status for denne gruppe er, at der generelt i dag er ansøgere nok til alle psykologstillinger og meget få vakancer. Rekrutteringssituationen er dog ikke optimal, idet ansøgerne oftest ikke besidder den ønskede specialviden, og dermed er uddannelse og oplæring en øget byrde i forbindelse med nyansættelser. Erfaringer fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Risskov (BUC)viser, at væsentlig udfordring desuden er, at fastholde den specialuddannede psykolog. En høj afgang af specialuddannede psykologer har flere gange skabt en ekstra stor uddannelsesbyrde og mangel på specialist-kompetencer hos BUC Risskov. De resterende specialuddannede psykologer oplever dermed et øget arbejdspres da uddannelse og oplæring bliver en relativ større byrde udover det kliniske arbejde.

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Psykiatri og Social Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Horsens.

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020.

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020. Afsender: Thisted Kommune Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Thisted Kommune Sundhed og ældre 15. april 2015 CPR / CVR: BrevID.: 1895404 Medarbejder: DRM Høringssvar fra Thisted Kommune

Læs mere

HMU att. Peter Løvbjerg Christensen Regionshuset Viborg

HMU att. Peter Løvbjerg Christensen Regionshuset Viborg Århus Universitetshospital Risskov Almenpsykiatrisk Afdeling N HMU att. Peter Løvbjerg Christensen Regionshuset Viborg Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7789 2501 www.regionmidtjylland.dk Høringssvar

Læs mere

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Svaret er udarbejdet Dansk Radiologisk Selskabs UddannelsesRåd, hvor medlemmerne

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Forslag til etablering af 12 nye retspsykiatriske senge i Risskov delvist finansieret af tilskud fra satspuljen til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009 Bilag til Regionsrådets

Læs mere

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009 Region Midtjylland Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009 Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 5

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 23

Region Midtjylland. Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 23 Region Midtjylland Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 23 2. april 2008 Forlig vedr. Psykiatriplan for Region Midtjylland. Region

Læs mere

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social Oplæg om psykiatrien Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland Psykiatri og Social Disposition Rammesætning Den nationale dagsorden Den regionale dagsorden

Læs mere

Psykiatriplan

Psykiatriplan Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation borgermøde i Aars 19. marts 2015 v. Psykiatridirektør Per Lund Sørensen Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Dato: 27. februar 2015 Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Resume - vision Psykiatriplan 2015-2020 er på vej i høring. Den indeholder visioner og målsætninger for, hvordan behandlingspsykiatrien

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. børne- og ungdomspsykiatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ). Regionshuset Viborg Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri og Social Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Midtvejsevaluering

Læs mere

Høringssvar til Psykiatriplansforslaget 2007 fra psykologer i psykiatrien i Distrikt Syd.

Høringssvar til Psykiatriplansforslaget 2007 fra psykologer i psykiatrien i Distrikt Syd. Høringssvar til Psykiatriplansforslaget 2007 fra psykologer i psykiatrien i Distrikt Syd. Fremsendes til HMU for Psykiatrien via CMU i Distrikt Syd Overordnet ser vi psykiatriplansforslaget som visionært

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2

Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2 Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: 15/11944 Dato: 7. januar 2015 Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2 Baggrund Med henblik på at nå målet om at reducere anvendelsen af tvang i psykiatrien med

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner,

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner, !!" # $ # % &$ Efter gennemførelsen af strukturomlægninger i 2009 vil der blive modtaget voksenpsykiatriske patienter akut til vurdering og evt. indlæggelse i Regionspsykiatrien Herning, Regionspsykiatrien

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskab

Dansk Neurologisk Selskab Danish Neurological Society Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Att.: Kontorchef, overlæge Eva Hammershøy Islands Brygge 67 2300 København S E-mail: efua@sst.dk Fællessekretariatet Esplanaden

Læs mere

Tema 4: Psykiatrien. Side 1 af 43

Tema 4: Psykiatrien. Side 1 af 43 Oversigt over besparelsesforslag 2015 2019... 2 1.1 Produktivitet og effektivitet... 3 2.1 Etablering af Regionspsykiatrien Midt... 6 2.2 Omlægning af voksenpsykiatriske senge på AUH Risskov... 9 2.3 Omlægning

Læs mere

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 16. maj 2013. Kl. 16.30 18.30. på regionsgården i mødelokale H 6 og 7. 9. møde

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 16. maj 2013. Kl. 16.30 18.30. på regionsgården i mødelokale H 6 og 7. 9. møde D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 16. maj 2013 Kl. 16.30 18.30 på regionsgården i mødelokale H 6 og 7 9. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A)

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan NOTAT s rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan j.nr. 7-203-05-87/1/DOB Med brev af 7. februar 2007 har Region Hovedstaden fremsendt udkast af 20. januar 2007 til forslag til

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum HØRINGSVERSION Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk Januar 2015 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion: Fælles

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Psykiatrien i Region Sjælland

Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. Patienter i de lukkede

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis Punkt 15. Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2014-38341 Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Familie- og Socialudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Studierejse til Norge for medlemmer af Regionsrådet.

Studierejse til Norge for medlemmer af Regionsrådet. Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Jane V. Møller/Hanne Vernegren Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Jane.Moeller@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8566 Telefon: 76631098 Dato: 19.

Læs mere

1. Baggrund. 2. Udgangspunkt for Psykiatriplan Supplerende materiale til brug for drøftelse af høringsudkast til Psykiatriplan

1. Baggrund. 2. Udgangspunkt for Psykiatriplan Supplerende materiale til brug for drøftelse af høringsudkast til Psykiatriplan Supplerende materiale til brug for drøftelse af høringsudkast til Psykiatriplan 2015-2020 Indhold: 1. Baggrund 2. Udgangspunkt for Psykiatriplan 2015-2020 3. Vurdering af kapacitet i forbindelse med forslaget

Læs mere

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland.

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland. ERGOTERAPEUTforeningen Region Midtjylland Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midt-Nord Rundhøjtorvet 3,1. 8270 Højbjerg Tlf.: 8619 3053 Fax: 86266060 Email: midt-nord@etf.dk Cvr

Læs mere

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE BRUG FOR FLERE Beskæftigelsesregion Nordjylland, juni 2008 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I STORE OG SMÅ SUNDHEDS- FAG Rekrutteringssituationen for bioanalytikere, ergoterapeuter,

Læs mere

Retspsykiatrisk tværsnitsundersøgelse i behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland d. 9. januar 2008

Retspsykiatrisk tværsnitsundersøgelse i behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland d. 9. januar 2008 den 1. februar 2008 Retspsykiatrisk tværsnitsundersøgelse i behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland d. 9. januar 2008 Foreløbig tabelsamling har d. 9. januar 2008 gennemført en tværsnitsundersøgelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Att.: Jesper Lihn Slotsholmsgade København K

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Att.: Jesper Lihn Slotsholmsgade København K Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 32 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Att.: Jesper Lihn Slotsholmsgade 10-16 København K 26-10-2010 Sag nr. 09/1570 Dokumentnr. 51076/10

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Region Midtjyllands sundhedssektor et halvt år efter Budgetforliget for 2009

Region Midtjyllands sundhedssektor et halvt år efter Budgetforliget for 2009 Region Midtjyllands sundhedssektor et halvt år efter Budgetforliget for 2009 Bent Hansen oplæg den 26. maj 2009, arrangeret af Socialpolitisk Forening. www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Budgetforliget

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010

Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010 Afdeling: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense Dato: 2. september 2010 Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010 Justering af Psykiatriplanen Resume MED-udvalget ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatriaftalepulje Ansøgningsskema til pulje 1

Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatriaftalepulje Ansøgningsskema til pulje 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatriaftalepulje 2007-2010 Ansøgningsskema til

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til udbygning af retspsykiatrien i Region Syddanmark

Ansøgning om økonomisk støtte til udbygning af retspsykiatrien i Region Syddanmark Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Berit Matzen/Jane V. Møller Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Jane.Moeller@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/7107 Telefon: 76631098 Dato: 12. juni

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Patientunderlag I 2011 var 3358 patienter visteret til specialtandpleje i 17 af regionens 18 kommuner. Dette er en stigning på 29 % i forhold til 2009.

Læs mere

Region Midtjylland Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Att. Psykiatri og Social

Region Midtjylland Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Att. Psykiatri og Social Region Midtjylland Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Att. Psykiatri og Social s rådgivning vedrørende Psykiatriplan for Region Midtjylland har den 16. november 2007 har modtaget Region Midtjylland

Læs mere

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien

Læs mere

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø s rådgivning vedrørende Region Nordjyllands forslag til psykiatriplan Med mail af d. 2. november 2007 har Region Nordjylland fremsendt Udkast til psykiatriplan

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Bilagshæfte. Fremtidens psykiatri. Februar 2008. Psykiatriplanen i Region Syddanmark

Bilagshæfte. Fremtidens psykiatri. Februar 2008. Psykiatriplanen i Region Syddanmark Bilagshæfte Fremtidens psykiatri Februar 2008 Psykiatriplanen i Region Syddanmark Indhold Politiske hensigtserklæringer Præmisser for planlægningen og indledende modelskitser Forlig om sygehusstruktur

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 2005

Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 2005 Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 August 2006 Danske Regioner 1. Indledning Siden midten af 1990 erne har indsatsen for psykisk syge børn og unge påkaldt sig

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Administrationen/ psykiatri og socialstaben. Journal nr.: 13/2296 Dato: 26. marts 2013 Udarbejdet af: Berit Matzen/Anette Bækgaard E mail: berit.matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 3055

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg.

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg. NOTAT Statusnotat/udkast til projektoplæg: Integreret psykiatri i Region Sjælland (Trieste-projekt) Region Sjælland har i Budget 2014 afsat 2 mio.kr. til forberedelse af et forsøg med etablering af integreret

Læs mere

FREMTIDENS AMBULANTE PSYKIATRI

FREMTIDENS AMBULANTE PSYKIATRI FREMTIDENS AMBULANTE PSYKIATRI Kapitel 1 - Indledning 3 1.1 Hele psykiatrien 4 1.2 Om rapporten 4 Kapitel 2 Resumé 5 2.1 Vision og mål 5 2.3 Målgrupper og behandling 6 2.4 Organisering 6 2.5 Samarbejde

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND JANUAR 213 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND 3 INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Psykiatriplan for Region Midtjylland Høringssvar fra den offentlige høring

Psykiatriplan for Region Midtjylland Høringssvar fra den offentlige høring Psykiatriplan for Region Midtjylland Høringssvar fra den offentlige høring FORSLAG November 2007 psykiatri- og socialområdet Indledning Regionsrådet besluttede den 14. november 2007 at sende Forslag til

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Høringsgrundlag. Fremtidens psykiatri. regionsyddanmark.dk Psykiatriplanen i Region Syddanmark. Invitation til

Høringsgrundlag. Fremtidens psykiatri. regionsyddanmark.dk Psykiatriplanen i Region Syddanmark. Invitation til Høringsgrundlag Fremtidens psykiatri regionsyddanmark.dk Psykiatriplanen i Region Syddanmark Invitation til Interessent-topmøde om fremtidens psykiatri Tirsdag den 26. juni 2007 på Trinity hotel og konferencecenter,

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med Psykiatriplan 2015-2020

Høringssvar i forbindelse med Psykiatriplan 2015-2020 Høringssvar i forbindelse med Psykiatriplan 2015-2020 Version 7. maj 2015 Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk 7. maj 2015 2 Indhold Opsamling på høringssvar...5 Resumé af de væsentligste fokusområder

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne-

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri Januar 2014 Psykiatri Virksomhedsplan 2014 Forbedringskultur Recovery Flere skal behandles Sammenhængende patientforløb Bedre behandling og mindre tvang Dialog, samarbejde og involvering Grafisk design:

Læs mere

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet N O T A T Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet Regeringen og Enhedslisten har den 15. november indgået delaftale til finansloven om sundhedsområdet.

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro

Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro Psykiatri og Social Administrationen Planlægningsafdelingen Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien

Læs mere