Årsberetning Årsregnskab Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Årsregnskab 2010. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland"

Transkript

1 Årsberetning Årsregnskab 2010 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 2 2. Mål Mål 3. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget 3.2 Udvalgets sammensætning og møder 3.3 Samarbejde med DAK-E 4. Administrativ struktur, procedurer og information Struktur 4.2 Procedurer og information 5. Handlingsplan Handlingsplan Indsatsområder, projekter og aktiviteter Indledning 6.2 Indsatsområde: Praksisudvikling 6.3 Indsatsområde: Ordination af medicin 6.4 Indsatsområde: Kroniske sygdomme og længerevarende forløb 6.5 Indsatsområde: Efteruddannelsesvejlederordning og DGE 6.6 IT-support til almen praksis 6.7 Andre projekter og aktiviteter 7. Årsregnskab Bilag Årsregnskab

2 Årsrapport for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget 2010 Indledning Hermed foreligger årsrapport fra året 2010 fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis er nedsat af Samarbejdsudvalget for almen praksis i henhold til Landsoverenskomsten om almen lægegerning. Årsberetningen er udarbejdet i henhold til forretningsorden for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde 2.1 Mål Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets mål er ifølge Landsoverenskomsten om almen lægegerning blandt andet: At fremme arbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse blandt de praktiserende læger i regionen. Udvalget skal herunder bidrage til implementering af nye faglige ydelser og andre tiltag aftalt af parterne At bidrage til at der sker den fornødne koordinering af kvalitetsarbejdet på landsplan og implementering af Kvalitets- og Informatikfondens arbejde At styrke sammenhængen mellem kvalitetsudvikling og efteruddannelse regionalt, herunder sammenhængen mellem den gruppebaserede efteruddannelse, efteruddannelsesvejlederordningen og specifikke efteruddannelsesaktiviteter. Udvalget skal også understøtte alment praktiserende lægers arbejde med at vurdere, sikre og udvikle kvalitet i lægemiddelanvendelsen, herunder rationel farmakoterapi. 3. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget 3.1 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis arbejder indenfor en af Samarbejdsudvalget godkendt forretningsorden, senest reviderede udgave godkendt af Samarbejdsudvalget d. 24. juni Forretningsordenen fastlægger bl.a., at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget nu kan træffe beslutning om ansøgning på op til kr., mens ansøgninger på kr. eller derover afgøres i Samarbejdsudvalget. Forretningsordenen fastlægger ligeledes, at ansøgninger på op til kr. kan afgøres af formandskabet for Kvalitetsog Efteruddannelsesudvalget. 3.2 Sammensætning og møder For Praksisudvalget: Helle Vesterlund Iversen (formand), Mette Møller, Niels Ulrich Holm, Jette M. Elbrønd, og Ulf Bern Jensen. I Januar trådte Ulf Bern Jensen ud af udvalget og Johan Reventlow er i stedet indsat. For Region Sjælland: Sundhedschef Christina Sjøberg Lundgren (næstformand), Specialkonsulent Michael Schwedler, lægefaglig konsulent Britta Ortiz og Kvalitetschef Preben Cramon. Der blev holdt 3 udvalgsmøder: 25/2, 27/5, 24/6 (ekstraordinært møde vedrørende organisering), 29/11(aflyst pga. vejret møde afholdt 3/1-2011) samt et dialogmøde med repræsentanter for DAK-E d. 11/11 2

3 3.3. Samarbejde med DAK-E mv. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget lægger vægt på dialog og samarbejde med DAK-E. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget holdt den 11/11 dialogmøde med repræsentanter for DAK-E samt regionale repræsentanter i det centrale kvalitetsfaglige udvalg og DAK-E s baggrundsgrupper. Det centrale kvalitetsfaglige udvalg (KFU): For praksisudvalget: Praktiserende læge Mette Møller For Region Sjælland: Specialkonsulent Michael Schwedler. I regi af KFU har DAK-E og regionerne bidraget til udarbejdelse af en fælles Masterplan for implementering af datafangst og ICPC kodning. DAK-E baggrundsgrupper: DanPEP: Praktiserende læge Jacob Olsen IPCP kodenetværk: Allan Graversen Patientforløb og indikatorer: Praksiskoordinator Connie Brunsgård. Desuden deltager fra Region Sjælland læge Jette Jensen. Diabeteskoordinationsgruppen: Praktiserende læge Susanne Rygner Koordination af praksisinformation på sundhed.dk: Praksiskoordinator Connie Brunsgård. 4. Administrativ struktur, procedurer og information 4.1 Struktur Sekretariat Udvalgssekretariatet består af: Annika Uth, der er placeret i Primær Sundhed (fuld tid), Lægekredsforeningens sekretær Anet Brown (12 timer/uge), Konsulent Victoria Tepper, der stilles til rådighed af Primær Sundhed. Konsulenter Begge stillinger som lægelige udviklingskonsulenter er udløbet og genansættelse afventer den endelige organisering af Kvalitets- og Efteruddannelsesområdet. Efteruddannelsesvejledere Efteruddannelsesvejleder Søren Udesen Efteruddannelsesvejleder Hans Thomsen Efteruddannelsesvejleder Pia Koefoed, der er koordinator Efteruddannelsesvejleder Jette Maria Elbrønd Efteruddannelsesvejleder NN, opgaver og honorar er overtaget af de øvrige fire efteruddannelsesvejledere. Samarbejdsudvalget for almen praksis besluttede den 16. december at forlænge ansættelse af efteruddannelsesvejlederne på uændrede vilkår indtil den 30. april Kvalitetsteam Kvalitetsteamet, der er et uformelt netværk, er tillagt funktionen som et koordinerende forum for de mange forskellige aktive indenfor kvalitetsudvikling og efteruddannelse i regionen. Kvalitetsteamet, der består af repræsentanter for praksiskoordinatorerne, efteruddannelsesvejlederne, kvalitetsudviklingskonsulenter, datakonsulenter, Kvalitet og Udvikling samt Primær Sundhed, er åbent for alle med interesse for kvalitetsudvikling og efteruddannelse og mødes kvartalsvis. 3

4 4.2 Administrative procedurer og information I forbindelse med ansøgninger om støtte fra Pulje til kvalitetsudvikling og efteruddannelse anvendes et af udvalget godkendt ansøgningsskema med tilhørende vejledning. Der er desuden udarbejdet et rapporteringsskema, som anvendes i forbindelse med projektafslutninger. Der informeres om nyheder fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget, projekter og arrangementer på udvalgets hjemmeside på sundhed.dk samt via det elektroniske nyhedsbrev Praksisinfo. Desuden bidrages til en central database over større kvalitetsudviklingsprojekter. Adgang til projektdatabasen sker via Der udarbejdes en skriftlig status for Kvalitet- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde i forbindelse med møder i Kvalitetsfagligt Udvalg. 5. Handlingsplan Handlingsplan 2010 Samarbejdsudvalget for almen praksis godkendte den 24. juni 2010 Handleplan 2010 for arbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse. I handleplanen blev følgende hovedområder vedtaget: 1. Implementering af nye mål og organisering af arbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse 2. Det videre arbejde med indsatsområder 3. Efteruddannelsesvejlederordning og DGE 4. Andre fortsatte aktiviteter 5. Nye aktiviteter, herunder dialog om den Danske Kvalitetsmodel og patientsikkerhed samt tværgående patientforløb Implementering af nye mål og organisering En af hovedopgaverne har i 2010 været udviklingen og arbejdet med ny organisering af kvalitetsog efteruddannelsesområdet. Udvalget har arbejdet med en ny struktur som tilgodeser et fagligt miljø, der kan generere og facilitere nye projekter. Arbejdet med organiseringen har afventet en ny overenskomst, og parternes ønsker til den fremtidige organisering. Det videre arbejde med indsatsområder Nedenfor er beskrevet i hvilket omfang projekterne videreført fra 2009 samt nye projekter i 2010, har understøttet udvalgets indsatsområder. Følgende indsatsområder er vedtaget i Handlingsplan 2010: Praksisudvikling Ordination af medicin Kroniske sygdomme og længerevarende forløb Støtte til den decentrale gruppebaserede efteruddannelse indgår også i handleplanen. Efteruddannelsesvejlederordningen og DGE Efteruddannelsesvejlederne har fremsendt årsrapport fra 2010, hvori der redegøres for de aktiviteter, der har været i det forgangne år. Nedenfor er rapporten nærmere beskrevet. Der har i 2010 ligeledes været arbejdet med organiseringen af Efteruddannelsesvejlederordningen og DGE. Nye aktiviteter Henholdsvis 1. sep. og 1. okt er der ansat to regionale risikomanagere i Kvalitet og Udvikling, som skal varetage den primære behandling af rapporterede utilsigtede hændelser, sikre formidling 4

5 om ordningen til samarbejdsparter i den regionale primærsektor samt understøtte sagsbehandlingen hos de enkelte aktører i det omfang dette efterspørges. Arbejdet er dog blevet en del forsinket grundet store problemer med Dansk PatientSikkerheds Database2, som ikke har fungeret. Det er muligt at rapportere sager til systemet, men sagsbehandlingsdelen er endnu ikke færdigudviklet. De praktiserende læger og praktiserende speciallæger er informeret om ordningen gennem PraksisInfo, og der har været afholdt temamøde med de alment medicinske efteruddannelsesvejledere i Den Gruppebaserede Efteruddannelse. 6. Indsatsområder, projekter og aktiviteter 6.1 Indledning Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget yder tilskud til kvalitetsudviklingsprojekter, efteruddannelsesaktiviteter, IT, kurser og konference samt andre aktiviteter ud fra prioriterede indsatsområder. 6.2 Indsatsområde: Praksisudvikling Organisationsudvikling i praksis Mål: Der etableres en rådgivningsfunktion som et tilbud til praktiserende læger i regionen, der ønsker at arbejde med praksisudvikling. Rådgivningsfunktionen skal hjælpe lægerne med at opnå så effektiv en praksisdrift i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdsgange, brug af klinikpersonale, tilrettelæggelse af administrative arbejdsgange. Rådgivningen ydes på baggrund af servicetjek eller efter henvendelse fra praksis. I forbindelse med gennemførelse af servicetjek prioriteres følgende højt: praksis i yderområder, yngre nyetablerede læger samt ældre læger. Rådgivningsfunktionen skal desuden bidrage til at udvikle samarbejdet mellem flere praksis ved etablering af netværkspraksis eller større lægehuse. Projektet blev afsluttet den 30. juni Der foreligger ikke afrapportering fra projektet. CPU-forløb Mål: Gennemføre CPU-forløb (Center for praksisudvikling) målrettet enkelte praksis med særlige behov Status: Projektet er evalueret og afsluttet i Tilgrænsende aktiviteter: Den motiverende samtale / LIP ( ) Mål: Med udgangspunkt i DSAM s vejledning om den motiverende livsstilssamtale gennemføres kurser, hvor læger og praksispersonale samarbejder om udvikling af organisation og kvaliteten af de motiverende samtaler, som patienterne tilbydes i almen praksis. Forløbene tilrettelægges som en konsultation, hvor en skuespiller fra Odsherred Teater præsenterer et alment medicinsk problem. Status: Der er gennemført 3 hold 2010, hvorefter projektet er afsluttet. Der foreligger evaluering og slutrapport. Forprojekt kvalitetsudvikling og opgaveløsning i praksis Mål: At udvikle en model for vellykket opgaveflytning og generationsskifte i praksis, herunder at udvikle et uddannelsesprogram og undervisningsmoduler med fokus på kvalitetsudvikling og uddelegering af arbejdsopgaver til hjælpepersonale i almen praksis. Projektansvarlige: praktiserende læge Ulf Bern Jensen og praktiserende læge Preben Larsen. Status: Der er udviklet et undervisningsprogram til brug for opgaveflytning og kvalitetsudvikling i praksis, som nu kan pilotafprøves. Projektet er afsluttet og rapporteret i

6 Pilotprojekt for kvalitetsudvikling og opgaveflytning i praksis Mål: Pilotprojektet følger op på resultaterne fra forprojektet om kvalitetsudvikling og opgaveflytning i praksis. Målet er at afprøve et uddannelsesprogram til brug for opgaveflytning og kvalitetsudvikling i praksis, der kræver ny elektronisk logistik før det udbydes til kommende brugere. Uddannelsesprogrammet afprøves på 4 praksis, der arbejder med hvert sit lægesystem. Projektansvarlige: praktiserende læge Ulf Bern Jensen og praktiserende læge Preben Larsen. Status: Projektet er ikke igangsæt og bevillingen tilbageført. 6.3 Indsatsområde: Ordination af medicin Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget godkendte oktober 2008 arbejdsplan for indsatsområdet om Ordination af Medicin. Arbejdsplanen beskriver projekter og aktiviteter inden for følgende områder: Systematisk medicingennemgang i praksis Mål: At udvikle en model for at hjælpe lægerne med at foretage systematisk medicingennemgang samt at rydde op i polyfarmacipatienternes medicinering. Modellen afprøves i samarbejde med 10 praksis i regionen, der hver får gennemgået medicineringen af 5 polyfarmacipatienter i samarbejde med et medicinteam. Projektansvarlig: Lægemiddelkonsulent Kirsten Schæfer, Kvalitet og Udvikling, Region Sjælland. Status: 17 læger har deltaget i projektet og praksis har modtaget besøg af medicinteam. Der er foretaget gennemgang af ca. polymedicinerede 75 patienter. Projektet blev afsluttet og rapporteret marts Systematisk medicingennemgang på ældrecenter Mål: Tværfaglig og systematisk medicingennemgang af udvalgte beboere på ældrecenter med henblik på at forebygge, opfange og løse lægemiddelrelaterede problemer og forbedre medicinanvendelsen. Projektansvarlig: Farmaceut Mikala Holt Havndrup, Kvalitet og Udvikling, Region sjælland Status: Der er indledt samarbejde med ændrecenter i Sorø Kommune. Der er arrangement møde med hver af de 7 af 8 læger knyttet til ældrecentret og 33 beboeres medicin er gennemgået. Projektet blev afsluttet og rapporteret april Workshop om rationel farmakoterapi Mål: Gennemføre workshop for praktiserende læger med det formål, at forbedre grundlaget for valg af rationel lægemiddelbehandling samt anvendelse af egen medicinstatistik mhp. Kvalitetsudvikling. Workshop gennemføres i samarbejdet med Institut for rationel farmakoterapi. Status: Der blev gennemført workshops oktober 2009 og januar Projektet er afsluttet. På baggrund af positiv evaluering har udvalget bevilget midler til yderligere tre workshops i Indsatsområde: Kroniske sygdomme og længerevarende forløb Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget godkendte 28. januar 2009 arbejdsplan vedr. indsatsområdet: Kroniske sygdomme og længerevarende forløb. I planen skitseres en model for indførelse af ny forbedret organisation af behandling og kontrol af udvalgte kroniske sygdomme. Grundtanken er, at næsten alle praksis skal gennemgå en proces som skitseret, men en trinvis igangsættelse foreslås, således justeringer kan foretages og erfaringer kan opsamles. KOL i almen praksis Mål: 20 praksis har udarbejdet skriftlige vejledninger for opsporing, behandling og kontrol og praksis har overblik over deres patientpopulation via ICPC-kodning. Projektet gennemføres af projektleder Margit Rasmussen og lægelig udviklingskonsulent Jette M Elbrønd. 6

7 Status: 16 praksis med i alt 33 læger og 27 klinikpersonaler har deltaget i projektet. Projektet er afsluttet og rapporteret i Formandskabet for udvalget har efterfølgende bevilget midler til formidling af projektets resultater i forskellige sammenhænge. Tilgrænsende aktiviteter: Forebyggelse i almen praksis (FAP) Mål: Øge kvaliteten af behandlingen af patienter med kroniske sygdomme gennem efteruddannelse om forebyggelsessamtaler. Projektet gennemføres som kurser, der er målrettet læger og personale. Kvalitetsudviklingskonsulent Poul Erik Holst er ansvarlig for projektet. Status: Der er gennemført 2 kurser i efteråret om hhv. kostvejledning i praksis og behandling og pædagogisk tilgang til svært overvægtige børn. På kostkurset deltog 12 læger og 37 personale. På kursus om den motiverende samtale deltog 5 læger og 13 personale. Projektet er afsluttet og rapporteret i Hypertension i almen praksis Mål: APO audit projekt bl.a. med det formål at optimere diagnostik, behandling og opfølgning hos patienter med forhøjet blodtryk. Projektet blev opstartet i efteråret Status: Projektet er afsluttet og rapporteret i Regional diabetes interessegruppe Mål: Fagligt netværk blandt 12 læger fra alle dele regionen. Praktiserende læge Jens Damsgaard var ansvarlig for bevillingen. Status: Der er rapporteret for bevillingen. Udbredelse af ICPC-kodning (diagnosekodning) Mål: 20 praksisforlagte kurser samt opfølgningskurser om ICPC. Lægelig IT konsulent Preben Larsen er ansvarlig for projektet. Status: Projektet er afsluttet i Efteruddannelsesvejlederordningen og DGE Efteruddannelsesvejlederordningen Mål: Efteruddannelsesvejlederne yder vejledning og rådgivning til efteruddannelsesgrupperne i regionen. Status: Der er 69 efteruddannelsesgrupper, heraf 17 supervisionsgrupper. Der er i 2010 nedlagt 2 grupper og oprettet 6 grupper. Efteruddannelsesvejlederne har i 2010 gennemført et ½-dags gruppeleder kursus i oktober Decentral gruppebaseret efteruddannelse (DGE) Mål: KE-udvalget har videreført støtte til den decentrale gruppebaserede efteruddannelse. Der var i 2010 afsat kr. i formålet. I henhold til gældende vejledning, kan grupperne få refunderet udgifter på op til kr. pr. år med det formål at højne kvaliteten af arbejdet i grupperne og styrke miljøet i grupperne med henblik på høj deltagelse og aktivitet. Der kan gives op til kr. pr. møde i en gruppe og højst 200 kr. til fortæring mv. Status: De decentrale efteruddannelsesgrupper har modtaget refusion for afholdte udgifter på kr. i

8 6.7 Andre projekter og aktiviteter ADHD interessegruppe Mål: KE-udvalget ydet et mindre tilskud til en lokal interessegruppe i Holbæk om ADHD. Formålet med gruppen er at skabe tværsektoriel dialog. Kvalitetsudviklingskonsulent Poul Erik Holst er ansvarlig for bevillingen. Status: Gruppen har i 2010 holdt 2 møder med i alt 28 deltager. Bevillingen er forlænget til udgangen af januar Gynækologi i almen praksis Mål: Målet er et kvalitetsløft i håndteringen af gynækologiske problemer i praksis med udgangspunkt i DSAM s kliniske vejledning om blødningsforstyrrelser. Projektet gennemføres som et traditionelt APO audit projekt med 1. registrering kursus 2. registrering afslutningsmøde. Der er afsat ressourcer til at op til 100 alment praktiserende læge fra regionen kan deltage. Praktiserende læge Kirsten Kristensen er projektansvarlig sammen med kvalitetsudviklingskonsulent Jens Damsgaard og Kirsten Boye. Status: Projektet er afsluttet og rapporteret i TERM-kurser - light Mål: Der gennemføres et kursusforløb for praktiserende læger om funktionelle lidelser, interviewteknik og behandlingsprincipper samt om hvordan patienter med psykiske og funktionelle lidelser kan behandles på sammen kvalitetsniveau som andre. Målet er at 16 praktiserende læger, der samtidigt deltager i regionalt Shared Care projekt, deltager på kurserne. Projektansvarlig: Kvalitetsudviklingskonsulent Poul Erik Holst i samarbejde med specialeansvarlig overlæge Jan Stenberg, Klinik for Liasonpsykiatri, Psykiatrien i Vordingborg. Status: Projekt er afsluttet og rapporteret i Depressionsbehandling i almen praksis Mål: ½ dagskursus i den nordlige og sydlige del af regionen om implementering af DSAM s kommende vejledning om depressionsbehandling i almen praksis. Målet er at i alt 60 læger deltager på kurserne. Projektansvarlig: Kvalitetsudviklingskonsulent Poul Erik Holst. Status: Projektet er ikke igangsat og bevillingen tilbageført. Mellemøreproblemer hos førskolebørn Mål: 75 praktiserende læger fra regionen deltager i et traditionelt APO audit projekt om mellemøreproblemer hos førskolebørn med henblik på at forbedre patientbehandlingen i praksis. Regional projektansvarlig: praktiserende læge Jens Damsgaard. Status: Projektet er afsluttet og rapporteret i Kursus i akut hjertestop Mål: Der gennemføres ½ dagskursus i hjertestop i en enkelt praksis. Projektansvarlig: Praksisudviklingskonsulent Niels Ulrich Holm. Status:? 7. Årsregnskab 2010 Der foreligger regnskab for pulje til kvalitetsudvikling og efteruddannelse samt pulje til efteruddannelsesvejlederordning. Pulje til kvalitetsudvikling og efteruddannelse 8

9 Der var kr ,- til disposition i Der er anvendt kr ,- til løn og administration og kr ,- til kvalitets- og efteruddannelsesprojekter. Der er uforbrugte midler på kr ,-, der overføres til Heraf er kr ,- er disponeret til igangværende projekter. Pulje til efteruddannelsesvejlederordningen Der var kr ,- kr. til disposition i Der er forbrugt kr ,- til løn med mere til efteruddannelsesvejlederne samt kr ,- til gennemførelse af gruppelederkursus. Der er uforbrugte midler på kr ,-, der overføres til Et mere detaljeret regnskab og projektregnskab er vedlagt i bilag 1. 9

10 Bilag 1 Regnskab 2010: Pulje til kvalitetsudvikling og efteruddannelse Indtægter Kr. Bevilling Overført fra Indtægter i alt Løn og administration Løn mv. til sekr og kvalitetskonsulenter Materialer, kurser, møder, arb. grp. mv Korr vedr. regnskabsafslutning, demens projekt Løn og administration i alt Forbrug projekter Udgifter i alt Overføres i alt til Heraf igangværende projekter Heraf udisponerede midler Projektregnskab 2010 Restbevillinger fra Nye bevillinger i Projektbevillinger i 2010 i alt Forbrug projekter i Uforbrugte projektmidler, projekter - afsluttet i Restbevilling, igangværende projekter Regnskab 2010: Pulje til DGE og Efteruddannelsesvejlederordning Kr. Bevilling Overført fra Pulje EVU i alt Udgifter Bevilling Forbrug i 2010 Løn til efteruddannelsesvejledere og koordinator Kørsel, anskaffelser mv. vedr. vejlederne Gruppeleder kursus forår Gruppelederkursus efterår Udgifter i alt Resultat 2010, overføres til

11 Projektregnskab 2010 Restbevil. Bevil. Tillæg Bevilling Forbrug Rest Projekter der afsluttes i 2010: fra bevil i alt i 2010 Budget : ICPC-kurser : ADHD temadag i Slagelse : FAP : DGE : Reg. diabetesgruppe : Hypertension / : LIP : Organisationsudvikling i praksis 2009/10, inkl matrix : CPU projekt : KOL i almen praksis : Polyfarmaci i AP : Systematisk medicingennemgang i ældrecenter : Kvalitetsudvikling og opgaveflytning : Pilot for kvalitetsudvikling og opgaveflytning i praksis : Workshop om rationel farmakoterapi : Mellemøreprobl. børn : Brugerundersøgelse Korrektion vedr (Nordisk Kongres) I alt afsluttede projekter i Restbevil. Bevil. Tillæg Bevilling Forbrug Overføres Igangværende projekter, der fortsætter i 2011: fra bevil i alt i 2010 til : ADHD interessegruppe : Gynækologi i AP : TERM kurser : Pilotprojekt om inspektorordning : Workshop om rationel farmakoterapi I alt igangværende projekter:

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER Sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Praksisenheden i Kolding Kokholm 3B 6000 Kolding Telefon 2920 1391

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud

Regionernes nære sundhedstilbud Regionernes nære sundhedstilbud Regionerne har en vision om et helt sundhedsvæsen, hvor kvalitet er ledestjernen. Et helt sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum, og der er sammenhæng mellem sygehusets

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Årsrapport 2013 PKO a

Årsrapport 2013 PKO a Årsrapport 2013 PKO a Indholdsfortegnelse Praksiskonsulentkoordinatorer... 2 Holbæk Sygehus, Akutafdelingen... 4 Holbæk Sygehus, Kirurgisk Afdeling... 5 Holbæk Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling... 6 Holbæk

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Praksismanagement Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Afrapportering Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Anbefalinger... 4 Baggrund, herunder litteratur... 5 Projektets

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Årsplan 2014 Opgaver, organisering og indsatsområder Tanker Krop Adfærd Følelser Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formålet med årsplanen... 3 2. Opgave og mål... 4 2.1 Psykiatrisk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rapport om Mål og resultatstyring Maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. 1 Baggrund... 4 1. 2 Rapportens formål...

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

Styring i praksis. Inspiration fra British Columbia. Jakob Hansen Pia Kürstein Kjellberg

Styring i praksis. Inspiration fra British Columbia. Jakob Hansen Pia Kürstein Kjellberg Styring i praksis Inspiration fra British Columbia Jakob Hansen Pia Kürstein Kjellberg Dansk Sundhedsinstitut December 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende institution oprettet

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Årsrapport 2009/2010. Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland

Årsrapport 2009/2010. Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland 2 Forord Da Roskilde, Storstrøms og Vestsjællands amter blev til Region Sjælland,

Læs mere

Ansøgning fra Svendborg Kommune

Ansøgning fra Svendborg Kommune Svendborg Kommunes ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom i 2010-2013 Sags nr. 0905670 Ansøger:

Læs mere