Årsberetning Årsregnskab Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Årsregnskab 2010. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland"

Transkript

1 Årsberetning Årsregnskab 2010 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 2 2. Mål Mål 3. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget 3.2 Udvalgets sammensætning og møder 3.3 Samarbejde med DAK-E 4. Administrativ struktur, procedurer og information Struktur 4.2 Procedurer og information 5. Handlingsplan Handlingsplan Indsatsområder, projekter og aktiviteter Indledning 6.2 Indsatsområde: Praksisudvikling 6.3 Indsatsområde: Ordination af medicin 6.4 Indsatsområde: Kroniske sygdomme og længerevarende forløb 6.5 Indsatsområde: Efteruddannelsesvejlederordning og DGE 6.6 IT-support til almen praksis 6.7 Andre projekter og aktiviteter 7. Årsregnskab Bilag Årsregnskab

2 Årsrapport for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget 2010 Indledning Hermed foreligger årsrapport fra året 2010 fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis er nedsat af Samarbejdsudvalget for almen praksis i henhold til Landsoverenskomsten om almen lægegerning. Årsberetningen er udarbejdet i henhold til forretningsorden for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde 2.1 Mål Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets mål er ifølge Landsoverenskomsten om almen lægegerning blandt andet: At fremme arbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse blandt de praktiserende læger i regionen. Udvalget skal herunder bidrage til implementering af nye faglige ydelser og andre tiltag aftalt af parterne At bidrage til at der sker den fornødne koordinering af kvalitetsarbejdet på landsplan og implementering af Kvalitets- og Informatikfondens arbejde At styrke sammenhængen mellem kvalitetsudvikling og efteruddannelse regionalt, herunder sammenhængen mellem den gruppebaserede efteruddannelse, efteruddannelsesvejlederordningen og specifikke efteruddannelsesaktiviteter. Udvalget skal også understøtte alment praktiserende lægers arbejde med at vurdere, sikre og udvikle kvalitet i lægemiddelanvendelsen, herunder rationel farmakoterapi. 3. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget 3.1 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis arbejder indenfor en af Samarbejdsudvalget godkendt forretningsorden, senest reviderede udgave godkendt af Samarbejdsudvalget d. 24. juni Forretningsordenen fastlægger bl.a., at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget nu kan træffe beslutning om ansøgning på op til kr., mens ansøgninger på kr. eller derover afgøres i Samarbejdsudvalget. Forretningsordenen fastlægger ligeledes, at ansøgninger på op til kr. kan afgøres af formandskabet for Kvalitetsog Efteruddannelsesudvalget. 3.2 Sammensætning og møder For Praksisudvalget: Helle Vesterlund Iversen (formand), Mette Møller, Niels Ulrich Holm, Jette M. Elbrønd, og Ulf Bern Jensen. I Januar trådte Ulf Bern Jensen ud af udvalget og Johan Reventlow er i stedet indsat. For Region Sjælland: Sundhedschef Christina Sjøberg Lundgren (næstformand), Specialkonsulent Michael Schwedler, lægefaglig konsulent Britta Ortiz og Kvalitetschef Preben Cramon. Der blev holdt 3 udvalgsmøder: 25/2, 27/5, 24/6 (ekstraordinært møde vedrørende organisering), 29/11(aflyst pga. vejret møde afholdt 3/1-2011) samt et dialogmøde med repræsentanter for DAK-E d. 11/11 2

3 3.3. Samarbejde med DAK-E mv. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget lægger vægt på dialog og samarbejde med DAK-E. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget holdt den 11/11 dialogmøde med repræsentanter for DAK-E samt regionale repræsentanter i det centrale kvalitetsfaglige udvalg og DAK-E s baggrundsgrupper. Det centrale kvalitetsfaglige udvalg (KFU): For praksisudvalget: Praktiserende læge Mette Møller For Region Sjælland: Specialkonsulent Michael Schwedler. I regi af KFU har DAK-E og regionerne bidraget til udarbejdelse af en fælles Masterplan for implementering af datafangst og ICPC kodning. DAK-E baggrundsgrupper: DanPEP: Praktiserende læge Jacob Olsen IPCP kodenetværk: Allan Graversen Patientforløb og indikatorer: Praksiskoordinator Connie Brunsgård. Desuden deltager fra Region Sjælland læge Jette Jensen. Diabeteskoordinationsgruppen: Praktiserende læge Susanne Rygner Koordination af praksisinformation på sundhed.dk: Praksiskoordinator Connie Brunsgård. 4. Administrativ struktur, procedurer og information 4.1 Struktur Sekretariat Udvalgssekretariatet består af: Annika Uth, der er placeret i Primær Sundhed (fuld tid), Lægekredsforeningens sekretær Anet Brown (12 timer/uge), Konsulent Victoria Tepper, der stilles til rådighed af Primær Sundhed. Konsulenter Begge stillinger som lægelige udviklingskonsulenter er udløbet og genansættelse afventer den endelige organisering af Kvalitets- og Efteruddannelsesområdet. Efteruddannelsesvejledere Efteruddannelsesvejleder Søren Udesen Efteruddannelsesvejleder Hans Thomsen Efteruddannelsesvejleder Pia Koefoed, der er koordinator Efteruddannelsesvejleder Jette Maria Elbrønd Efteruddannelsesvejleder NN, opgaver og honorar er overtaget af de øvrige fire efteruddannelsesvejledere. Samarbejdsudvalget for almen praksis besluttede den 16. december at forlænge ansættelse af efteruddannelsesvejlederne på uændrede vilkår indtil den 30. april Kvalitetsteam Kvalitetsteamet, der er et uformelt netværk, er tillagt funktionen som et koordinerende forum for de mange forskellige aktive indenfor kvalitetsudvikling og efteruddannelse i regionen. Kvalitetsteamet, der består af repræsentanter for praksiskoordinatorerne, efteruddannelsesvejlederne, kvalitetsudviklingskonsulenter, datakonsulenter, Kvalitet og Udvikling samt Primær Sundhed, er åbent for alle med interesse for kvalitetsudvikling og efteruddannelse og mødes kvartalsvis. 3

4 4.2 Administrative procedurer og information I forbindelse med ansøgninger om støtte fra Pulje til kvalitetsudvikling og efteruddannelse anvendes et af udvalget godkendt ansøgningsskema med tilhørende vejledning. Der er desuden udarbejdet et rapporteringsskema, som anvendes i forbindelse med projektafslutninger. Der informeres om nyheder fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget, projekter og arrangementer på udvalgets hjemmeside på sundhed.dk samt via det elektroniske nyhedsbrev Praksisinfo. Desuden bidrages til en central database over større kvalitetsudviklingsprojekter. Adgang til projektdatabasen sker via Der udarbejdes en skriftlig status for Kvalitet- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde i forbindelse med møder i Kvalitetsfagligt Udvalg. 5. Handlingsplan Handlingsplan 2010 Samarbejdsudvalget for almen praksis godkendte den 24. juni 2010 Handleplan 2010 for arbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse. I handleplanen blev følgende hovedområder vedtaget: 1. Implementering af nye mål og organisering af arbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse 2. Det videre arbejde med indsatsområder 3. Efteruddannelsesvejlederordning og DGE 4. Andre fortsatte aktiviteter 5. Nye aktiviteter, herunder dialog om den Danske Kvalitetsmodel og patientsikkerhed samt tværgående patientforløb Implementering af nye mål og organisering En af hovedopgaverne har i 2010 været udviklingen og arbejdet med ny organisering af kvalitetsog efteruddannelsesområdet. Udvalget har arbejdet med en ny struktur som tilgodeser et fagligt miljø, der kan generere og facilitere nye projekter. Arbejdet med organiseringen har afventet en ny overenskomst, og parternes ønsker til den fremtidige organisering. Det videre arbejde med indsatsområder Nedenfor er beskrevet i hvilket omfang projekterne videreført fra 2009 samt nye projekter i 2010, har understøttet udvalgets indsatsområder. Følgende indsatsområder er vedtaget i Handlingsplan 2010: Praksisudvikling Ordination af medicin Kroniske sygdomme og længerevarende forløb Støtte til den decentrale gruppebaserede efteruddannelse indgår også i handleplanen. Efteruddannelsesvejlederordningen og DGE Efteruddannelsesvejlederne har fremsendt årsrapport fra 2010, hvori der redegøres for de aktiviteter, der har været i det forgangne år. Nedenfor er rapporten nærmere beskrevet. Der har i 2010 ligeledes været arbejdet med organiseringen af Efteruddannelsesvejlederordningen og DGE. Nye aktiviteter Henholdsvis 1. sep. og 1. okt er der ansat to regionale risikomanagere i Kvalitet og Udvikling, som skal varetage den primære behandling af rapporterede utilsigtede hændelser, sikre formidling 4

5 om ordningen til samarbejdsparter i den regionale primærsektor samt understøtte sagsbehandlingen hos de enkelte aktører i det omfang dette efterspørges. Arbejdet er dog blevet en del forsinket grundet store problemer med Dansk PatientSikkerheds Database2, som ikke har fungeret. Det er muligt at rapportere sager til systemet, men sagsbehandlingsdelen er endnu ikke færdigudviklet. De praktiserende læger og praktiserende speciallæger er informeret om ordningen gennem PraksisInfo, og der har været afholdt temamøde med de alment medicinske efteruddannelsesvejledere i Den Gruppebaserede Efteruddannelse. 6. Indsatsområder, projekter og aktiviteter 6.1 Indledning Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget yder tilskud til kvalitetsudviklingsprojekter, efteruddannelsesaktiviteter, IT, kurser og konference samt andre aktiviteter ud fra prioriterede indsatsområder. 6.2 Indsatsområde: Praksisudvikling Organisationsudvikling i praksis Mål: Der etableres en rådgivningsfunktion som et tilbud til praktiserende læger i regionen, der ønsker at arbejde med praksisudvikling. Rådgivningsfunktionen skal hjælpe lægerne med at opnå så effektiv en praksisdrift i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdsgange, brug af klinikpersonale, tilrettelæggelse af administrative arbejdsgange. Rådgivningen ydes på baggrund af servicetjek eller efter henvendelse fra praksis. I forbindelse med gennemførelse af servicetjek prioriteres følgende højt: praksis i yderområder, yngre nyetablerede læger samt ældre læger. Rådgivningsfunktionen skal desuden bidrage til at udvikle samarbejdet mellem flere praksis ved etablering af netværkspraksis eller større lægehuse. Projektet blev afsluttet den 30. juni Der foreligger ikke afrapportering fra projektet. CPU-forløb Mål: Gennemføre CPU-forløb (Center for praksisudvikling) målrettet enkelte praksis med særlige behov Status: Projektet er evalueret og afsluttet i Tilgrænsende aktiviteter: Den motiverende samtale / LIP ( ) Mål: Med udgangspunkt i DSAM s vejledning om den motiverende livsstilssamtale gennemføres kurser, hvor læger og praksispersonale samarbejder om udvikling af organisation og kvaliteten af de motiverende samtaler, som patienterne tilbydes i almen praksis. Forløbene tilrettelægges som en konsultation, hvor en skuespiller fra Odsherred Teater præsenterer et alment medicinsk problem. Status: Der er gennemført 3 hold 2010, hvorefter projektet er afsluttet. Der foreligger evaluering og slutrapport. Forprojekt kvalitetsudvikling og opgaveløsning i praksis Mål: At udvikle en model for vellykket opgaveflytning og generationsskifte i praksis, herunder at udvikle et uddannelsesprogram og undervisningsmoduler med fokus på kvalitetsudvikling og uddelegering af arbejdsopgaver til hjælpepersonale i almen praksis. Projektansvarlige: praktiserende læge Ulf Bern Jensen og praktiserende læge Preben Larsen. Status: Der er udviklet et undervisningsprogram til brug for opgaveflytning og kvalitetsudvikling i praksis, som nu kan pilotafprøves. Projektet er afsluttet og rapporteret i

6 Pilotprojekt for kvalitetsudvikling og opgaveflytning i praksis Mål: Pilotprojektet følger op på resultaterne fra forprojektet om kvalitetsudvikling og opgaveflytning i praksis. Målet er at afprøve et uddannelsesprogram til brug for opgaveflytning og kvalitetsudvikling i praksis, der kræver ny elektronisk logistik før det udbydes til kommende brugere. Uddannelsesprogrammet afprøves på 4 praksis, der arbejder med hvert sit lægesystem. Projektansvarlige: praktiserende læge Ulf Bern Jensen og praktiserende læge Preben Larsen. Status: Projektet er ikke igangsæt og bevillingen tilbageført. 6.3 Indsatsområde: Ordination af medicin Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget godkendte oktober 2008 arbejdsplan for indsatsområdet om Ordination af Medicin. Arbejdsplanen beskriver projekter og aktiviteter inden for følgende områder: Systematisk medicingennemgang i praksis Mål: At udvikle en model for at hjælpe lægerne med at foretage systematisk medicingennemgang samt at rydde op i polyfarmacipatienternes medicinering. Modellen afprøves i samarbejde med 10 praksis i regionen, der hver får gennemgået medicineringen af 5 polyfarmacipatienter i samarbejde med et medicinteam. Projektansvarlig: Lægemiddelkonsulent Kirsten Schæfer, Kvalitet og Udvikling, Region Sjælland. Status: 17 læger har deltaget i projektet og praksis har modtaget besøg af medicinteam. Der er foretaget gennemgang af ca. polymedicinerede 75 patienter. Projektet blev afsluttet og rapporteret marts Systematisk medicingennemgang på ældrecenter Mål: Tværfaglig og systematisk medicingennemgang af udvalgte beboere på ældrecenter med henblik på at forebygge, opfange og løse lægemiddelrelaterede problemer og forbedre medicinanvendelsen. Projektansvarlig: Farmaceut Mikala Holt Havndrup, Kvalitet og Udvikling, Region sjælland Status: Der er indledt samarbejde med ændrecenter i Sorø Kommune. Der er arrangement møde med hver af de 7 af 8 læger knyttet til ældrecentret og 33 beboeres medicin er gennemgået. Projektet blev afsluttet og rapporteret april Workshop om rationel farmakoterapi Mål: Gennemføre workshop for praktiserende læger med det formål, at forbedre grundlaget for valg af rationel lægemiddelbehandling samt anvendelse af egen medicinstatistik mhp. Kvalitetsudvikling. Workshop gennemføres i samarbejdet med Institut for rationel farmakoterapi. Status: Der blev gennemført workshops oktober 2009 og januar Projektet er afsluttet. På baggrund af positiv evaluering har udvalget bevilget midler til yderligere tre workshops i Indsatsområde: Kroniske sygdomme og længerevarende forløb Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget godkendte 28. januar 2009 arbejdsplan vedr. indsatsområdet: Kroniske sygdomme og længerevarende forløb. I planen skitseres en model for indførelse af ny forbedret organisation af behandling og kontrol af udvalgte kroniske sygdomme. Grundtanken er, at næsten alle praksis skal gennemgå en proces som skitseret, men en trinvis igangsættelse foreslås, således justeringer kan foretages og erfaringer kan opsamles. KOL i almen praksis Mål: 20 praksis har udarbejdet skriftlige vejledninger for opsporing, behandling og kontrol og praksis har overblik over deres patientpopulation via ICPC-kodning. Projektet gennemføres af projektleder Margit Rasmussen og lægelig udviklingskonsulent Jette M Elbrønd. 6

7 Status: 16 praksis med i alt 33 læger og 27 klinikpersonaler har deltaget i projektet. Projektet er afsluttet og rapporteret i Formandskabet for udvalget har efterfølgende bevilget midler til formidling af projektets resultater i forskellige sammenhænge. Tilgrænsende aktiviteter: Forebyggelse i almen praksis (FAP) Mål: Øge kvaliteten af behandlingen af patienter med kroniske sygdomme gennem efteruddannelse om forebyggelsessamtaler. Projektet gennemføres som kurser, der er målrettet læger og personale. Kvalitetsudviklingskonsulent Poul Erik Holst er ansvarlig for projektet. Status: Der er gennemført 2 kurser i efteråret om hhv. kostvejledning i praksis og behandling og pædagogisk tilgang til svært overvægtige børn. På kostkurset deltog 12 læger og 37 personale. På kursus om den motiverende samtale deltog 5 læger og 13 personale. Projektet er afsluttet og rapporteret i Hypertension i almen praksis Mål: APO audit projekt bl.a. med det formål at optimere diagnostik, behandling og opfølgning hos patienter med forhøjet blodtryk. Projektet blev opstartet i efteråret Status: Projektet er afsluttet og rapporteret i Regional diabetes interessegruppe Mål: Fagligt netværk blandt 12 læger fra alle dele regionen. Praktiserende læge Jens Damsgaard var ansvarlig for bevillingen. Status: Der er rapporteret for bevillingen. Udbredelse af ICPC-kodning (diagnosekodning) Mål: 20 praksisforlagte kurser samt opfølgningskurser om ICPC. Lægelig IT konsulent Preben Larsen er ansvarlig for projektet. Status: Projektet er afsluttet i Efteruddannelsesvejlederordningen og DGE Efteruddannelsesvejlederordningen Mål: Efteruddannelsesvejlederne yder vejledning og rådgivning til efteruddannelsesgrupperne i regionen. Status: Der er 69 efteruddannelsesgrupper, heraf 17 supervisionsgrupper. Der er i 2010 nedlagt 2 grupper og oprettet 6 grupper. Efteruddannelsesvejlederne har i 2010 gennemført et ½-dags gruppeleder kursus i oktober Decentral gruppebaseret efteruddannelse (DGE) Mål: KE-udvalget har videreført støtte til den decentrale gruppebaserede efteruddannelse. Der var i 2010 afsat kr. i formålet. I henhold til gældende vejledning, kan grupperne få refunderet udgifter på op til kr. pr. år med det formål at højne kvaliteten af arbejdet i grupperne og styrke miljøet i grupperne med henblik på høj deltagelse og aktivitet. Der kan gives op til kr. pr. møde i en gruppe og højst 200 kr. til fortæring mv. Status: De decentrale efteruddannelsesgrupper har modtaget refusion for afholdte udgifter på kr. i

8 6.7 Andre projekter og aktiviteter ADHD interessegruppe Mål: KE-udvalget ydet et mindre tilskud til en lokal interessegruppe i Holbæk om ADHD. Formålet med gruppen er at skabe tværsektoriel dialog. Kvalitetsudviklingskonsulent Poul Erik Holst er ansvarlig for bevillingen. Status: Gruppen har i 2010 holdt 2 møder med i alt 28 deltager. Bevillingen er forlænget til udgangen af januar Gynækologi i almen praksis Mål: Målet er et kvalitetsløft i håndteringen af gynækologiske problemer i praksis med udgangspunkt i DSAM s kliniske vejledning om blødningsforstyrrelser. Projektet gennemføres som et traditionelt APO audit projekt med 1. registrering kursus 2. registrering afslutningsmøde. Der er afsat ressourcer til at op til 100 alment praktiserende læge fra regionen kan deltage. Praktiserende læge Kirsten Kristensen er projektansvarlig sammen med kvalitetsudviklingskonsulent Jens Damsgaard og Kirsten Boye. Status: Projektet er afsluttet og rapporteret i TERM-kurser - light Mål: Der gennemføres et kursusforløb for praktiserende læger om funktionelle lidelser, interviewteknik og behandlingsprincipper samt om hvordan patienter med psykiske og funktionelle lidelser kan behandles på sammen kvalitetsniveau som andre. Målet er at 16 praktiserende læger, der samtidigt deltager i regionalt Shared Care projekt, deltager på kurserne. Projektansvarlig: Kvalitetsudviklingskonsulent Poul Erik Holst i samarbejde med specialeansvarlig overlæge Jan Stenberg, Klinik for Liasonpsykiatri, Psykiatrien i Vordingborg. Status: Projekt er afsluttet og rapporteret i Depressionsbehandling i almen praksis Mål: ½ dagskursus i den nordlige og sydlige del af regionen om implementering af DSAM s kommende vejledning om depressionsbehandling i almen praksis. Målet er at i alt 60 læger deltager på kurserne. Projektansvarlig: Kvalitetsudviklingskonsulent Poul Erik Holst. Status: Projektet er ikke igangsat og bevillingen tilbageført. Mellemøreproblemer hos førskolebørn Mål: 75 praktiserende læger fra regionen deltager i et traditionelt APO audit projekt om mellemøreproblemer hos førskolebørn med henblik på at forbedre patientbehandlingen i praksis. Regional projektansvarlig: praktiserende læge Jens Damsgaard. Status: Projektet er afsluttet og rapporteret i Kursus i akut hjertestop Mål: Der gennemføres ½ dagskursus i hjertestop i en enkelt praksis. Projektansvarlig: Praksisudviklingskonsulent Niels Ulrich Holm. Status:? 7. Årsregnskab 2010 Der foreligger regnskab for pulje til kvalitetsudvikling og efteruddannelse samt pulje til efteruddannelsesvejlederordning. Pulje til kvalitetsudvikling og efteruddannelse 8

9 Der var kr ,- til disposition i Der er anvendt kr ,- til løn og administration og kr ,- til kvalitets- og efteruddannelsesprojekter. Der er uforbrugte midler på kr ,-, der overføres til Heraf er kr ,- er disponeret til igangværende projekter. Pulje til efteruddannelsesvejlederordningen Der var kr ,- kr. til disposition i Der er forbrugt kr ,- til løn med mere til efteruddannelsesvejlederne samt kr ,- til gennemførelse af gruppelederkursus. Der er uforbrugte midler på kr ,-, der overføres til Et mere detaljeret regnskab og projektregnskab er vedlagt i bilag 1. 9

10 Bilag 1 Regnskab 2010: Pulje til kvalitetsudvikling og efteruddannelse Indtægter Kr. Bevilling Overført fra Indtægter i alt Løn og administration Løn mv. til sekr og kvalitetskonsulenter Materialer, kurser, møder, arb. grp. mv Korr vedr. regnskabsafslutning, demens projekt Løn og administration i alt Forbrug projekter Udgifter i alt Overføres i alt til Heraf igangværende projekter Heraf udisponerede midler Projektregnskab 2010 Restbevillinger fra Nye bevillinger i Projektbevillinger i 2010 i alt Forbrug projekter i Uforbrugte projektmidler, projekter - afsluttet i Restbevilling, igangværende projekter Regnskab 2010: Pulje til DGE og Efteruddannelsesvejlederordning Kr. Bevilling Overført fra Pulje EVU i alt Udgifter Bevilling Forbrug i 2010 Løn til efteruddannelsesvejledere og koordinator Kørsel, anskaffelser mv. vedr. vejlederne Gruppeleder kursus forår Gruppelederkursus efterår Udgifter i alt Resultat 2010, overføres til

11 Projektregnskab 2010 Restbevil. Bevil. Tillæg Bevilling Forbrug Rest Projekter der afsluttes i 2010: fra bevil i alt i 2010 Budget : ICPC-kurser : ADHD temadag i Slagelse : FAP : DGE : Reg. diabetesgruppe : Hypertension / : LIP : Organisationsudvikling i praksis 2009/10, inkl matrix : CPU projekt : KOL i almen praksis : Polyfarmaci i AP : Systematisk medicingennemgang i ældrecenter : Kvalitetsudvikling og opgaveflytning : Pilot for kvalitetsudvikling og opgaveflytning i praksis : Workshop om rationel farmakoterapi : Mellemøreprobl. børn : Brugerundersøgelse Korrektion vedr (Nordisk Kongres) I alt afsluttede projekter i Restbevil. Bevil. Tillæg Bevilling Forbrug Overføres Igangværende projekter, der fortsætter i 2011: fra bevil i alt i 2010 til : ADHD interessegruppe : Gynækologi i AP : TERM kurser : Pilotprojekt om inspektorordning : Workshop om rationel farmakoterapi I alt igangværende projekter:

Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2011 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

Årsrapport. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2009 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

Årsrapport 2010. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport 2010. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2010 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg KEU Drifter nogle ting Nyudvikler Program Fredag den 7. marts Koordinerer Samarbejder 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg APU Institut DAK-E APO Forskningsenheden PKODet almenmedicinske hus

Læs mere

Oversigt over støttemuligheder for praktiserende læger i Region Syddanmark

Oversigt over støttemuligheder for praktiserende læger i Region Syddanmark KVALITETSUDVIKLING OG EFTERUDDANNELSE Oversigt over støttemuligheder for praktiserende læger i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/keu-syd KEU syd Støtte fra Kvalitets- og EfteruddannelsesUdvalget

Læs mere

Store Praksisdag april 2012 kl Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Region Sjælland

Store Praksisdag april 2012 kl Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Region Sjælland Store Praksisdag 2012 28. april 2012 kl. 8.30 20.00 Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted Region Sjælland Store praksisdag Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget åbner for første gang dørene til

Læs mere

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2013 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indledning... 3 2. Opgaver for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU)...

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Statusrapport 2007 KEU Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark

Statusrapport 2007 KEU Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark Statusrapport 2007 KEU Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Udarbejdet af KEU-sekretariatet medio februar 2008 Baggrund og organisering Baggrund

Læs mere

Vejledning for DGE & Supervisions grupper

Vejledning for DGE & Supervisions grupper Vejledning for DGE & Supervisions grupper DGE [Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse - Region Hovedstaden] DGE Ø Farimagsgade 5 Opgang S Bygning 24, 1.sal 1014 Kbh K T: 2360 9928 E: dge@regionh.dk W:

Læs mere

Kvalitetsudvikling i almen praksis

Kvalitetsudvikling i almen praksis Sekundær brug af EPJ data Kvalitetsudvikling i almen praksis Udvikling af IT værktøj Søren Friborg Implementering i 10 syst. Chef for Implementering i lægepraksis Den Almenmedicinske Kontakten lægepraksis

Læs mere

1.Indledning... 3. 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?...

1.Indledning... 3. 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?... Indhold 1.Indledning... 3 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?... 4 2. De 7 indsatsområder... 4 2.1 Medicinordination... 4

Læs mere

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 1. oktober 2013 REFERAT. af møde i. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 1. oktober 2013 REFERAT. af møde i. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 1. oktober 2013 REFERAT af møde i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16.00 19.00 Praksisenheden i Kolding Kokholm 3A 6000

Læs mere

Til: Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Kvalitetsstrategi for almen praksis. Indledning

Til: Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Kvalitetsstrategi for almen praksis. Indledning Til: Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Koncern Praksis Staben Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Opgang Blok D, st. Telefon 48 20 50 00 Direkte 48205223 Fax 48 20 55 50 Mail monalene.kjaergaard@regionh.dk

Læs mere

Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen i forhold til den version der blev forelagt Samarbejdsudvalget i december 2010.

Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen i forhold til den version der blev forelagt Samarbejdsudvalget i december 2010. Handlingsplan for kvalitetssikring af medicinering almen praksis som tovholder for patientens samlede medicinering Systematik i medicingennemgang i Region Syddanmark Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER Decentral Gruppebasere t Efteruddann else (DGE) Medicin Tværsek torielt samarbejde Organisering Patientsikkerhed

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUD- DANNELSE T: 2360 9928 E: DGE@REGIONH.DK

Læs mere

Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse

Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse Dato: 03.12.2011. I det nedenstående opsamles anbefalinger og forslag til initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse. For det første inddrages det

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden VEJLEDNING FOR EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER AT VÆRE

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden

Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden PLO-HOVEDSTADEN Stockholmsgade 55 2100 København Ø Telefon 35 26 67 00 Fax 35 43 10 99 post.hpl@dadl.dk Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden Januar 2016 Læs vejledningen

Læs mere

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser Læge Klaus Höfle Ekstern survey Start dato: 23-09-2016 Slut dato: 23-09-2016 Standardsæt for Almen praksis Standardversion 1 Standardudgave 3 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken er en solopraksis

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Implementering af et forløbsprogram (Vestegnsprojektet)

Implementering af et forløbsprogram (Vestegnsprojektet) Implementering af et forløbsprogram (Vestegnsprojektet) Årsmøde i DSKS 15 januar 2010 Praktiserende læge Lars Rytter, Albertslund Sundhedschef John Sørensen, Tåstrup kommune Udviklingschef Dorte Jeppesen,

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Årsberetning. fra. Efteruddannelsesfonden for Almen Praksis

Årsberetning. fra. Efteruddannelsesfonden for Almen Praksis Årsberetning fra Efteruddannelsesfonden for Almen Praksis 2015 August 2016 1 Indhold 1. Fondens oprettelse og formål... 3 1.1. Baggrund for oprettelsen, formål og beretning... 3 1.2. Fondens bestyrelse

Læs mere

Kvalitet og patientsikkerhed. 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis

Kvalitet og patientsikkerhed. 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis Kvalitet og patientsikkerhed 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis 1.1 Den faglige kvalitet Formål At sikre høj faglig kvalitet. At sikre opfølgning på tilgængelig viden om den

Læs mere

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Torsdag den 24. maj 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret lokale 12 Mødet slut kl. 19 Møde nr.

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Efteruddannelsestilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Baggrund DSAM udgav i april måned 2008 en vejledning

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over generelle 2-aftaler i Region Sjælland Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment praktiserende læger med ydernummer

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig status, november 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig statusrapport for året 2016 af Praksisplan for fysioterapi

Læs mere

Utilsigtede hændelser i Region Sjælland. v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt

Utilsigtede hændelser i Region Sjælland. v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt Utilsigtede hændelser i Region Sjælland v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt Utilsigtede hændelser Definition: Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

1. Den akutte patient: I mål med FAM

1. Den akutte patient: I mål med FAM 1. Den akutte patient: I mål med FAM Speciallæger i front STP Uddannelsesplan Forskning Ændringer kortlagt på det medicinske område. Aktuelt udarbejdes tilsvarende for ortopædkirurgi og kirurgi STP erne

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 24.

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 24. Region Midtjylland Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 15 NOTAT Regionshuset Viborg Primær sundhed Skottenborg

Læs mere

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

sektorer Parallelsession F Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i filen. i Patientsikkerhed på tværs af

sektorer Parallelsession F Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i filen. i Patientsikkerhed på tværs af Billeddelen med relations-id rid3 blev ikke fundet i Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i i Patientsikkerhed på tværs af sektorer Billeddelen med relations-id rid3 blev ikke fundet

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over generelle 2-aftaler i Region Sjælland juli 2015 Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment praktiserende læger

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS

Den Danske Kvalitetsmodel. Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS Den Danske Kvalitetsmodel Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS 1 Hvad er DDKM? En kvalitetsmodel, som dækker hele det danske sundhedsvæsen med det formål at sikre og

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Definition: Utilsigtet hændelse (UTH) skyldes ikke patientens sygdom er skadevoldende, eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2009

Nord-KAP Handleplan 2009 Nord-KAP Handleplan 2009 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Gruppernes egen evaluering for 2012

Gruppernes egen evaluering for 2012 Gruppernes egen evaluering for 2012 DGE [Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse - Region Hovedstaden] Kære gruppeledere Vi har sammenskrevet jeres evalueringer for 2012 til inspiration for jeres og vores

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Hvad siger overenskomsten? Ved overenskomsten af 1. september 2014 fremgår, at almen praksis skal indgå i og akkrediteres efter DDKM. Det er ét ydernummer og

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Herlev Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser I nedenstående er udmøntningsplanen for den ældre medicinske patient præsenteret skematisk. Ønskesuddybet viden om udmøntningsplanen henvises til Fælles udmøntningsplan for den ældre medicinske patient

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. Status for WebReq / Influenzavaccinationer. Fysioterapi: Kvalitetsudviklingsmidler

Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. Status for WebReq / Influenzavaccinationer. Fysioterapi: Kvalitetsudviklingsmidler Nyhedsbrev Nr. 2 juni 2010 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse 2 Status for WebReq / Influenzavaccinationer 3 Fysioterapi: Kvalitetsudviklingsmidler 4 Blandede nyheder og information 5 Tilgang/afgang af

Læs mere

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser 1. Formål Kommunerne og Region Sjælland er enige om, at det overordnede formål er at forbedre patientsikkerheden gennem en systematisk registrering,

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 10-06-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Joke-Gesine Habben. Orientering om den systematiske efteruddannelse

Joke-Gesine Habben. Orientering om den systematiske efteruddannelse Joke-Gesine Habben Efteruddannelsessekretariatet Orientering om den systematiske efteruddannelse Kort om processen indtil nu Med overenskomsten i 2014 blev det aftalt at igangsætte systematisk efteruddannelse

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 2 /METANE Refer af mødet i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen kl. 17:00 i Hos Lægerne Kraghede, Melgaard Jensen og Vedsted i Hinnerup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Journal nr: 14000943 27-02-2014 Formål (opgave): Konsulenterne i psykiatrisamarbejdet arbejder for patientforløb af høj kvalitet på tværs af sektorer herunder

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

REFERAT. Fra møde i. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. mandag den 8. oktober 2007, kl i Praksisenheden i Kolding.

REFERAT. Fra møde i. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. mandag den 8. oktober 2007, kl i Praksisenheden i Kolding. REFERAT Fra møde i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget mandag den 8. oktober 2007, kl. 15.00 18.00 i Praksisenheden i Kolding mødelokale M5 1 Deltagere i mødet: Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

REVIDERET REFERAT. Revideret referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler den 8. marts 2012

REVIDERET REFERAT. Revideret referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler den 8. marts 2012 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktionen REVIDERET REFERAT Telefon Direkte Fax Mail Web 3531 3531 3531 6749 mchr0085@bbh.regionh.dk www.regionh.dk Dato: 17. april 2012 Revideret referat fra

Læs mere

Statusrapport MidtKraft

Statusrapport MidtKraft Statusrapport MidtKraft Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Året 2014 med blikket rettet mod 2015... 3 2. Midtkraft... 4 2.1 Det

Læs mere

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Afdeling: Økonomi- og Planlægning Journal nr.: 14/27109 Dato: 17. oktober 2017 Notat Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Psykiatrisygehuset har etableret et medicinrådgivningsteam

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Kvalitet = viden? Der er adskillige år siden, at jeg rørte ved en bog i denne reol men det er en stor behagelighed at vide, at de står der.

Kvalitet = viden? Der er adskillige år siden, at jeg rørte ved en bog i denne reol men det er en stor behagelighed at vide, at de står der. Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland Jens M. Rubak, Pia Ehlers & Flemming Bro Praksisenheden, Århus Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland Nordisk Kongres 2009 Kvalitet = viden? Der er adskillige år

Læs mere

Afdækningsarbejde vedr. formidling af kvalitetsindikatorer

Afdækningsarbejde vedr. formidling af kvalitetsindikatorer Bilag 14 Afdækningsarbejde vedr. formidling af kvalitetsindikatorer i almen praksis ved Almen praktiserende læge Tina Eriksson September 2008 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Konsulentnyt fra Nord-KAP

Konsulentnyt fra Nord-KAP 3. ÅRGANG 2. NUMMER Konsulentnyt fra Nord-KAP Juni 2015 Profil: Gitte Sand og Marianne Siersbæk I dette nummer: 1 Profil: Gitte Sand og Marianne Siersbæk 2 Nord-KAPs organisering 4 Konsulent rekrutteringsmøde

Læs mere

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Dansk Almen Medicinsk Kvalitetsenhed, DAK-E Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis -Organisation -Udbredelse -Automatisk indrapportering af data

Læs mere

Årsrapport 2015. Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis

Årsrapport 2015. Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis Årsrapport 2015 Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis Indhold Årsrapport 2015 1. Indledning 2 2. Opgaver for Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget (KEU) 3 3. Sammensætning og møder

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere