Årsberetning Årsregnskab Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Årsregnskab 2010. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland"

Transkript

1 Årsberetning Årsregnskab 2010 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 2 2. Mål Mål 3. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget 3.2 Udvalgets sammensætning og møder 3.3 Samarbejde med DAK-E 4. Administrativ struktur, procedurer og information Struktur 4.2 Procedurer og information 5. Handlingsplan Handlingsplan Indsatsområder, projekter og aktiviteter Indledning 6.2 Indsatsområde: Praksisudvikling 6.3 Indsatsområde: Ordination af medicin 6.4 Indsatsområde: Kroniske sygdomme og længerevarende forløb 6.5 Indsatsområde: Efteruddannelsesvejlederordning og DGE 6.6 IT-support til almen praksis 6.7 Andre projekter og aktiviteter 7. Årsregnskab Bilag Årsregnskab

2 Årsrapport for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget 2010 Indledning Hermed foreligger årsrapport fra året 2010 fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis er nedsat af Samarbejdsudvalget for almen praksis i henhold til Landsoverenskomsten om almen lægegerning. Årsberetningen er udarbejdet i henhold til forretningsorden for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde 2.1 Mål Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets mål er ifølge Landsoverenskomsten om almen lægegerning blandt andet: At fremme arbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse blandt de praktiserende læger i regionen. Udvalget skal herunder bidrage til implementering af nye faglige ydelser og andre tiltag aftalt af parterne At bidrage til at der sker den fornødne koordinering af kvalitetsarbejdet på landsplan og implementering af Kvalitets- og Informatikfondens arbejde At styrke sammenhængen mellem kvalitetsudvikling og efteruddannelse regionalt, herunder sammenhængen mellem den gruppebaserede efteruddannelse, efteruddannelsesvejlederordningen og specifikke efteruddannelsesaktiviteter. Udvalget skal også understøtte alment praktiserende lægers arbejde med at vurdere, sikre og udvikle kvalitet i lægemiddelanvendelsen, herunder rationel farmakoterapi. 3. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget 3.1 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis arbejder indenfor en af Samarbejdsudvalget godkendt forretningsorden, senest reviderede udgave godkendt af Samarbejdsudvalget d. 24. juni Forretningsordenen fastlægger bl.a., at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget nu kan træffe beslutning om ansøgning på op til kr., mens ansøgninger på kr. eller derover afgøres i Samarbejdsudvalget. Forretningsordenen fastlægger ligeledes, at ansøgninger på op til kr. kan afgøres af formandskabet for Kvalitetsog Efteruddannelsesudvalget. 3.2 Sammensætning og møder For Praksisudvalget: Helle Vesterlund Iversen (formand), Mette Møller, Niels Ulrich Holm, Jette M. Elbrønd, og Ulf Bern Jensen. I Januar trådte Ulf Bern Jensen ud af udvalget og Johan Reventlow er i stedet indsat. For Region Sjælland: Sundhedschef Christina Sjøberg Lundgren (næstformand), Specialkonsulent Michael Schwedler, lægefaglig konsulent Britta Ortiz og Kvalitetschef Preben Cramon. Der blev holdt 3 udvalgsmøder: 25/2, 27/5, 24/6 (ekstraordinært møde vedrørende organisering), 29/11(aflyst pga. vejret møde afholdt 3/1-2011) samt et dialogmøde med repræsentanter for DAK-E d. 11/11 2

3 3.3. Samarbejde med DAK-E mv. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget lægger vægt på dialog og samarbejde med DAK-E. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget holdt den 11/11 dialogmøde med repræsentanter for DAK-E samt regionale repræsentanter i det centrale kvalitetsfaglige udvalg og DAK-E s baggrundsgrupper. Det centrale kvalitetsfaglige udvalg (KFU): For praksisudvalget: Praktiserende læge Mette Møller For Region Sjælland: Specialkonsulent Michael Schwedler. I regi af KFU har DAK-E og regionerne bidraget til udarbejdelse af en fælles Masterplan for implementering af datafangst og ICPC kodning. DAK-E baggrundsgrupper: DanPEP: Praktiserende læge Jacob Olsen IPCP kodenetværk: Allan Graversen Patientforløb og indikatorer: Praksiskoordinator Connie Brunsgård. Desuden deltager fra Region Sjælland læge Jette Jensen. Diabeteskoordinationsgruppen: Praktiserende læge Susanne Rygner Koordination af praksisinformation på sundhed.dk: Praksiskoordinator Connie Brunsgård. 4. Administrativ struktur, procedurer og information 4.1 Struktur Sekretariat Udvalgssekretariatet består af: Annika Uth, der er placeret i Primær Sundhed (fuld tid), Lægekredsforeningens sekretær Anet Brown (12 timer/uge), Konsulent Victoria Tepper, der stilles til rådighed af Primær Sundhed. Konsulenter Begge stillinger som lægelige udviklingskonsulenter er udløbet og genansættelse afventer den endelige organisering af Kvalitets- og Efteruddannelsesområdet. Efteruddannelsesvejledere Efteruddannelsesvejleder Søren Udesen Efteruddannelsesvejleder Hans Thomsen Efteruddannelsesvejleder Pia Koefoed, der er koordinator Efteruddannelsesvejleder Jette Maria Elbrønd Efteruddannelsesvejleder NN, opgaver og honorar er overtaget af de øvrige fire efteruddannelsesvejledere. Samarbejdsudvalget for almen praksis besluttede den 16. december at forlænge ansættelse af efteruddannelsesvejlederne på uændrede vilkår indtil den 30. april Kvalitetsteam Kvalitetsteamet, der er et uformelt netværk, er tillagt funktionen som et koordinerende forum for de mange forskellige aktive indenfor kvalitetsudvikling og efteruddannelse i regionen. Kvalitetsteamet, der består af repræsentanter for praksiskoordinatorerne, efteruddannelsesvejlederne, kvalitetsudviklingskonsulenter, datakonsulenter, Kvalitet og Udvikling samt Primær Sundhed, er åbent for alle med interesse for kvalitetsudvikling og efteruddannelse og mødes kvartalsvis. 3

4 4.2 Administrative procedurer og information I forbindelse med ansøgninger om støtte fra Pulje til kvalitetsudvikling og efteruddannelse anvendes et af udvalget godkendt ansøgningsskema med tilhørende vejledning. Der er desuden udarbejdet et rapporteringsskema, som anvendes i forbindelse med projektafslutninger. Der informeres om nyheder fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget, projekter og arrangementer på udvalgets hjemmeside på sundhed.dk samt via det elektroniske nyhedsbrev Praksisinfo. Desuden bidrages til en central database over større kvalitetsudviklingsprojekter. Adgang til projektdatabasen sker via Der udarbejdes en skriftlig status for Kvalitet- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde i forbindelse med møder i Kvalitetsfagligt Udvalg. 5. Handlingsplan Handlingsplan 2010 Samarbejdsudvalget for almen praksis godkendte den 24. juni 2010 Handleplan 2010 for arbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse. I handleplanen blev følgende hovedområder vedtaget: 1. Implementering af nye mål og organisering af arbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse 2. Det videre arbejde med indsatsområder 3. Efteruddannelsesvejlederordning og DGE 4. Andre fortsatte aktiviteter 5. Nye aktiviteter, herunder dialog om den Danske Kvalitetsmodel og patientsikkerhed samt tværgående patientforløb Implementering af nye mål og organisering En af hovedopgaverne har i 2010 været udviklingen og arbejdet med ny organisering af kvalitetsog efteruddannelsesområdet. Udvalget har arbejdet med en ny struktur som tilgodeser et fagligt miljø, der kan generere og facilitere nye projekter. Arbejdet med organiseringen har afventet en ny overenskomst, og parternes ønsker til den fremtidige organisering. Det videre arbejde med indsatsområder Nedenfor er beskrevet i hvilket omfang projekterne videreført fra 2009 samt nye projekter i 2010, har understøttet udvalgets indsatsområder. Følgende indsatsområder er vedtaget i Handlingsplan 2010: Praksisudvikling Ordination af medicin Kroniske sygdomme og længerevarende forløb Støtte til den decentrale gruppebaserede efteruddannelse indgår også i handleplanen. Efteruddannelsesvejlederordningen og DGE Efteruddannelsesvejlederne har fremsendt årsrapport fra 2010, hvori der redegøres for de aktiviteter, der har været i det forgangne år. Nedenfor er rapporten nærmere beskrevet. Der har i 2010 ligeledes været arbejdet med organiseringen af Efteruddannelsesvejlederordningen og DGE. Nye aktiviteter Henholdsvis 1. sep. og 1. okt er der ansat to regionale risikomanagere i Kvalitet og Udvikling, som skal varetage den primære behandling af rapporterede utilsigtede hændelser, sikre formidling 4

5 om ordningen til samarbejdsparter i den regionale primærsektor samt understøtte sagsbehandlingen hos de enkelte aktører i det omfang dette efterspørges. Arbejdet er dog blevet en del forsinket grundet store problemer med Dansk PatientSikkerheds Database2, som ikke har fungeret. Det er muligt at rapportere sager til systemet, men sagsbehandlingsdelen er endnu ikke færdigudviklet. De praktiserende læger og praktiserende speciallæger er informeret om ordningen gennem PraksisInfo, og der har været afholdt temamøde med de alment medicinske efteruddannelsesvejledere i Den Gruppebaserede Efteruddannelse. 6. Indsatsområder, projekter og aktiviteter 6.1 Indledning Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget yder tilskud til kvalitetsudviklingsprojekter, efteruddannelsesaktiviteter, IT, kurser og konference samt andre aktiviteter ud fra prioriterede indsatsområder. 6.2 Indsatsområde: Praksisudvikling Organisationsudvikling i praksis Mål: Der etableres en rådgivningsfunktion som et tilbud til praktiserende læger i regionen, der ønsker at arbejde med praksisudvikling. Rådgivningsfunktionen skal hjælpe lægerne med at opnå så effektiv en praksisdrift i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdsgange, brug af klinikpersonale, tilrettelæggelse af administrative arbejdsgange. Rådgivningen ydes på baggrund af servicetjek eller efter henvendelse fra praksis. I forbindelse med gennemførelse af servicetjek prioriteres følgende højt: praksis i yderområder, yngre nyetablerede læger samt ældre læger. Rådgivningsfunktionen skal desuden bidrage til at udvikle samarbejdet mellem flere praksis ved etablering af netværkspraksis eller større lægehuse. Projektet blev afsluttet den 30. juni Der foreligger ikke afrapportering fra projektet. CPU-forløb Mål: Gennemføre CPU-forløb (Center for praksisudvikling) målrettet enkelte praksis med særlige behov Status: Projektet er evalueret og afsluttet i Tilgrænsende aktiviteter: Den motiverende samtale / LIP ( ) Mål: Med udgangspunkt i DSAM s vejledning om den motiverende livsstilssamtale gennemføres kurser, hvor læger og praksispersonale samarbejder om udvikling af organisation og kvaliteten af de motiverende samtaler, som patienterne tilbydes i almen praksis. Forløbene tilrettelægges som en konsultation, hvor en skuespiller fra Odsherred Teater præsenterer et alment medicinsk problem. Status: Der er gennemført 3 hold 2010, hvorefter projektet er afsluttet. Der foreligger evaluering og slutrapport. Forprojekt kvalitetsudvikling og opgaveløsning i praksis Mål: At udvikle en model for vellykket opgaveflytning og generationsskifte i praksis, herunder at udvikle et uddannelsesprogram og undervisningsmoduler med fokus på kvalitetsudvikling og uddelegering af arbejdsopgaver til hjælpepersonale i almen praksis. Projektansvarlige: praktiserende læge Ulf Bern Jensen og praktiserende læge Preben Larsen. Status: Der er udviklet et undervisningsprogram til brug for opgaveflytning og kvalitetsudvikling i praksis, som nu kan pilotafprøves. Projektet er afsluttet og rapporteret i

6 Pilotprojekt for kvalitetsudvikling og opgaveflytning i praksis Mål: Pilotprojektet følger op på resultaterne fra forprojektet om kvalitetsudvikling og opgaveflytning i praksis. Målet er at afprøve et uddannelsesprogram til brug for opgaveflytning og kvalitetsudvikling i praksis, der kræver ny elektronisk logistik før det udbydes til kommende brugere. Uddannelsesprogrammet afprøves på 4 praksis, der arbejder med hvert sit lægesystem. Projektansvarlige: praktiserende læge Ulf Bern Jensen og praktiserende læge Preben Larsen. Status: Projektet er ikke igangsæt og bevillingen tilbageført. 6.3 Indsatsområde: Ordination af medicin Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget godkendte oktober 2008 arbejdsplan for indsatsområdet om Ordination af Medicin. Arbejdsplanen beskriver projekter og aktiviteter inden for følgende områder: Systematisk medicingennemgang i praksis Mål: At udvikle en model for at hjælpe lægerne med at foretage systematisk medicingennemgang samt at rydde op i polyfarmacipatienternes medicinering. Modellen afprøves i samarbejde med 10 praksis i regionen, der hver får gennemgået medicineringen af 5 polyfarmacipatienter i samarbejde med et medicinteam. Projektansvarlig: Lægemiddelkonsulent Kirsten Schæfer, Kvalitet og Udvikling, Region Sjælland. Status: 17 læger har deltaget i projektet og praksis har modtaget besøg af medicinteam. Der er foretaget gennemgang af ca. polymedicinerede 75 patienter. Projektet blev afsluttet og rapporteret marts Systematisk medicingennemgang på ældrecenter Mål: Tværfaglig og systematisk medicingennemgang af udvalgte beboere på ældrecenter med henblik på at forebygge, opfange og løse lægemiddelrelaterede problemer og forbedre medicinanvendelsen. Projektansvarlig: Farmaceut Mikala Holt Havndrup, Kvalitet og Udvikling, Region sjælland Status: Der er indledt samarbejde med ændrecenter i Sorø Kommune. Der er arrangement møde med hver af de 7 af 8 læger knyttet til ældrecentret og 33 beboeres medicin er gennemgået. Projektet blev afsluttet og rapporteret april Workshop om rationel farmakoterapi Mål: Gennemføre workshop for praktiserende læger med det formål, at forbedre grundlaget for valg af rationel lægemiddelbehandling samt anvendelse af egen medicinstatistik mhp. Kvalitetsudvikling. Workshop gennemføres i samarbejdet med Institut for rationel farmakoterapi. Status: Der blev gennemført workshops oktober 2009 og januar Projektet er afsluttet. På baggrund af positiv evaluering har udvalget bevilget midler til yderligere tre workshops i Indsatsområde: Kroniske sygdomme og længerevarende forløb Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget godkendte 28. januar 2009 arbejdsplan vedr. indsatsområdet: Kroniske sygdomme og længerevarende forløb. I planen skitseres en model for indførelse af ny forbedret organisation af behandling og kontrol af udvalgte kroniske sygdomme. Grundtanken er, at næsten alle praksis skal gennemgå en proces som skitseret, men en trinvis igangsættelse foreslås, således justeringer kan foretages og erfaringer kan opsamles. KOL i almen praksis Mål: 20 praksis har udarbejdet skriftlige vejledninger for opsporing, behandling og kontrol og praksis har overblik over deres patientpopulation via ICPC-kodning. Projektet gennemføres af projektleder Margit Rasmussen og lægelig udviklingskonsulent Jette M Elbrønd. 6

7 Status: 16 praksis med i alt 33 læger og 27 klinikpersonaler har deltaget i projektet. Projektet er afsluttet og rapporteret i Formandskabet for udvalget har efterfølgende bevilget midler til formidling af projektets resultater i forskellige sammenhænge. Tilgrænsende aktiviteter: Forebyggelse i almen praksis (FAP) Mål: Øge kvaliteten af behandlingen af patienter med kroniske sygdomme gennem efteruddannelse om forebyggelsessamtaler. Projektet gennemføres som kurser, der er målrettet læger og personale. Kvalitetsudviklingskonsulent Poul Erik Holst er ansvarlig for projektet. Status: Der er gennemført 2 kurser i efteråret om hhv. kostvejledning i praksis og behandling og pædagogisk tilgang til svært overvægtige børn. På kostkurset deltog 12 læger og 37 personale. På kursus om den motiverende samtale deltog 5 læger og 13 personale. Projektet er afsluttet og rapporteret i Hypertension i almen praksis Mål: APO audit projekt bl.a. med det formål at optimere diagnostik, behandling og opfølgning hos patienter med forhøjet blodtryk. Projektet blev opstartet i efteråret Status: Projektet er afsluttet og rapporteret i Regional diabetes interessegruppe Mål: Fagligt netværk blandt 12 læger fra alle dele regionen. Praktiserende læge Jens Damsgaard var ansvarlig for bevillingen. Status: Der er rapporteret for bevillingen. Udbredelse af ICPC-kodning (diagnosekodning) Mål: 20 praksisforlagte kurser samt opfølgningskurser om ICPC. Lægelig IT konsulent Preben Larsen er ansvarlig for projektet. Status: Projektet er afsluttet i Efteruddannelsesvejlederordningen og DGE Efteruddannelsesvejlederordningen Mål: Efteruddannelsesvejlederne yder vejledning og rådgivning til efteruddannelsesgrupperne i regionen. Status: Der er 69 efteruddannelsesgrupper, heraf 17 supervisionsgrupper. Der er i 2010 nedlagt 2 grupper og oprettet 6 grupper. Efteruddannelsesvejlederne har i 2010 gennemført et ½-dags gruppeleder kursus i oktober Decentral gruppebaseret efteruddannelse (DGE) Mål: KE-udvalget har videreført støtte til den decentrale gruppebaserede efteruddannelse. Der var i 2010 afsat kr. i formålet. I henhold til gældende vejledning, kan grupperne få refunderet udgifter på op til kr. pr. år med det formål at højne kvaliteten af arbejdet i grupperne og styrke miljøet i grupperne med henblik på høj deltagelse og aktivitet. Der kan gives op til kr. pr. møde i en gruppe og højst 200 kr. til fortæring mv. Status: De decentrale efteruddannelsesgrupper har modtaget refusion for afholdte udgifter på kr. i

8 6.7 Andre projekter og aktiviteter ADHD interessegruppe Mål: KE-udvalget ydet et mindre tilskud til en lokal interessegruppe i Holbæk om ADHD. Formålet med gruppen er at skabe tværsektoriel dialog. Kvalitetsudviklingskonsulent Poul Erik Holst er ansvarlig for bevillingen. Status: Gruppen har i 2010 holdt 2 møder med i alt 28 deltager. Bevillingen er forlænget til udgangen af januar Gynækologi i almen praksis Mål: Målet er et kvalitetsløft i håndteringen af gynækologiske problemer i praksis med udgangspunkt i DSAM s kliniske vejledning om blødningsforstyrrelser. Projektet gennemføres som et traditionelt APO audit projekt med 1. registrering kursus 2. registrering afslutningsmøde. Der er afsat ressourcer til at op til 100 alment praktiserende læge fra regionen kan deltage. Praktiserende læge Kirsten Kristensen er projektansvarlig sammen med kvalitetsudviklingskonsulent Jens Damsgaard og Kirsten Boye. Status: Projektet er afsluttet og rapporteret i TERM-kurser - light Mål: Der gennemføres et kursusforløb for praktiserende læger om funktionelle lidelser, interviewteknik og behandlingsprincipper samt om hvordan patienter med psykiske og funktionelle lidelser kan behandles på sammen kvalitetsniveau som andre. Målet er at 16 praktiserende læger, der samtidigt deltager i regionalt Shared Care projekt, deltager på kurserne. Projektansvarlig: Kvalitetsudviklingskonsulent Poul Erik Holst i samarbejde med specialeansvarlig overlæge Jan Stenberg, Klinik for Liasonpsykiatri, Psykiatrien i Vordingborg. Status: Projekt er afsluttet og rapporteret i Depressionsbehandling i almen praksis Mål: ½ dagskursus i den nordlige og sydlige del af regionen om implementering af DSAM s kommende vejledning om depressionsbehandling i almen praksis. Målet er at i alt 60 læger deltager på kurserne. Projektansvarlig: Kvalitetsudviklingskonsulent Poul Erik Holst. Status: Projektet er ikke igangsat og bevillingen tilbageført. Mellemøreproblemer hos førskolebørn Mål: 75 praktiserende læger fra regionen deltager i et traditionelt APO audit projekt om mellemøreproblemer hos førskolebørn med henblik på at forbedre patientbehandlingen i praksis. Regional projektansvarlig: praktiserende læge Jens Damsgaard. Status: Projektet er afsluttet og rapporteret i Kursus i akut hjertestop Mål: Der gennemføres ½ dagskursus i hjertestop i en enkelt praksis. Projektansvarlig: Praksisudviklingskonsulent Niels Ulrich Holm. Status:? 7. Årsregnskab 2010 Der foreligger regnskab for pulje til kvalitetsudvikling og efteruddannelse samt pulje til efteruddannelsesvejlederordning. Pulje til kvalitetsudvikling og efteruddannelse 8

9 Der var kr ,- til disposition i Der er anvendt kr ,- til løn og administration og kr ,- til kvalitets- og efteruddannelsesprojekter. Der er uforbrugte midler på kr ,-, der overføres til Heraf er kr ,- er disponeret til igangværende projekter. Pulje til efteruddannelsesvejlederordningen Der var kr ,- kr. til disposition i Der er forbrugt kr ,- til løn med mere til efteruddannelsesvejlederne samt kr ,- til gennemførelse af gruppelederkursus. Der er uforbrugte midler på kr ,-, der overføres til Et mere detaljeret regnskab og projektregnskab er vedlagt i bilag 1. 9

10 Bilag 1 Regnskab 2010: Pulje til kvalitetsudvikling og efteruddannelse Indtægter Kr. Bevilling Overført fra Indtægter i alt Løn og administration Løn mv. til sekr og kvalitetskonsulenter Materialer, kurser, møder, arb. grp. mv Korr vedr. regnskabsafslutning, demens projekt Løn og administration i alt Forbrug projekter Udgifter i alt Overføres i alt til Heraf igangværende projekter Heraf udisponerede midler Projektregnskab 2010 Restbevillinger fra Nye bevillinger i Projektbevillinger i 2010 i alt Forbrug projekter i Uforbrugte projektmidler, projekter - afsluttet i Restbevilling, igangværende projekter Regnskab 2010: Pulje til DGE og Efteruddannelsesvejlederordning Kr. Bevilling Overført fra Pulje EVU i alt Udgifter Bevilling Forbrug i 2010 Løn til efteruddannelsesvejledere og koordinator Kørsel, anskaffelser mv. vedr. vejlederne Gruppeleder kursus forår Gruppelederkursus efterår Udgifter i alt Resultat 2010, overføres til

11 Projektregnskab 2010 Restbevil. Bevil. Tillæg Bevilling Forbrug Rest Projekter der afsluttes i 2010: fra bevil i alt i 2010 Budget : ICPC-kurser : ADHD temadag i Slagelse : FAP : DGE : Reg. diabetesgruppe : Hypertension / : LIP : Organisationsudvikling i praksis 2009/10, inkl matrix : CPU projekt : KOL i almen praksis : Polyfarmaci i AP : Systematisk medicingennemgang i ældrecenter : Kvalitetsudvikling og opgaveflytning : Pilot for kvalitetsudvikling og opgaveflytning i praksis : Workshop om rationel farmakoterapi : Mellemøreprobl. børn : Brugerundersøgelse Korrektion vedr (Nordisk Kongres) I alt afsluttede projekter i Restbevil. Bevil. Tillæg Bevilling Forbrug Overføres Igangværende projekter, der fortsætter i 2011: fra bevil i alt i 2010 til : ADHD interessegruppe : Gynækologi i AP : TERM kurser : Pilotprojekt om inspektorordning : Workshop om rationel farmakoterapi I alt igangværende projekter:

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

Vejledning for DGE & Supervisions grupper

Vejledning for DGE & Supervisions grupper Vejledning for DGE & Supervisions grupper DGE [Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse - Region Hovedstaden] DGE Ø Farimagsgade 5 Opgang S Bygning 24, 1.sal 1014 Kbh K T: 2360 9928 E: dge@regionh.dk W:

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 24.

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 24. Region Midtjylland Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 15 NOTAT Regionshuset Viborg Primær sundhed Skottenborg

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2009

Nord-KAP Handleplan 2009 Nord-KAP Handleplan 2009 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Kvalitet = viden? Der er adskillige år siden, at jeg rørte ved en bog i denne reol men det er en stor behagelighed at vide, at de står der.

Kvalitet = viden? Der er adskillige år siden, at jeg rørte ved en bog i denne reol men det er en stor behagelighed at vide, at de står der. Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland Jens M. Rubak, Pia Ehlers & Flemming Bro Praksisenheden, Århus Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland Nordisk Kongres 2009 Kvalitet = viden? Der er adskillige år

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Efteruddannelsestilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Baggrund DSAM udgav i april måned 2008 en vejledning

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Sammenfatning af publikation fra : Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over generelle 2-aftaler i Region Sjælland juli 2015 Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment praktiserende læger

Læs mere

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge,

Læs mere

DAK-E s IMPLEMENTERINGSUDVALG 1. møde - 4. maj 2011 Referat

DAK-E s IMPLEMENTERINGSUDVALG 1. møde - 4. maj 2011 Referat DAK-E s IMPLEMENTERINGSUDVALG 1. møde - 4. maj 2011 Referat 1) Velkommen og præsentation Henrik Schroll bød alle velkommen til det første møde i Implementeringsudvalget, herefter kaldt IMPU. Navnet er

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Organisation, fokusområder og konsulenter

Organisation, fokusområder og konsulenter Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Organisation, fokusområder og konsulenter Information til samarbejdspartnere, nov. 2013 KAP-H s konsulenter i Regionsrådssalen på intromødet den 7. november 2013.

Læs mere

TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS Kursuskatalog efterår/vinter 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KEU syd Indhold 3 Forord Tilbud 4 Børnepsykiatri 5 Temamøde om Funktionelle lidelser 6 Tilbud til efteruddannelsesgrupper 7 Grundkursus i ICPC-kodning

Læs mere

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

STORE PRAKSISDAG. Vel mødt til Store Praksisdag vi glæder os til en spændende dag sammen med jer.

STORE PRAKSISDAG. Vel mødt til Store Praksisdag vi glæder os til en spændende dag sammen med jer. STORE PRAKSISDAG Sammen med de første tegn på forår er det tid til Store Praksisdag 2015. I år åbner vi også op for en efteruddannelses- og udviklingsdag for praksispersonalet, der får deres egen Store

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER Sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Praksisenheden i Kolding Kokholm 3B 6000 Kolding Telefon 2920 1391

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer 29. Oktober 2007 Maria Winther Koch: mwk@sst.dk Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen www.sst.dk 1 Disposition Forekomsten af overvægt i Danmark

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

TEMADAG FOR NIP-DIABETES

TEMADAG FOR NIP-DIABETES TEMADAG FOR NIP-DIABETES National klinisk audit regional kvalitetsudvikling og forandringstiltag for diabetesbehandlingen i hospitals- og praksissektoren Et idékatalog 8. september 2009 Det Nationale Indikatorprojekt

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER KAP-H-sekretariat KAP-H Center for Sundhed Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 3866 5299 E-mail STB-KAP-H@regionh.dk

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Handleplan Nord-KAP 2013

Handleplan Nord-KAP 2013 Handleplan Nord-KAP 2013 Side 1/21 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Ledelses resumé... 3 1.2 Nord-KAP s vision... 4 1.3 Nord-KAP s mission... 4 1.4 Strategiske fokusområder... 4 2.0 Nord-KAP

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Oplæg til model for organisationsudvikling i almen praksis i region Nord

Oplæg til model for organisationsudvikling i almen praksis i region Nord Oplæg til model for organisationsudvikling i almen praksis i region Nord Idé. Praksisudvikling i Region Nord (RN) tænkes understøttet af et projekt, der som grundtanke har at ruste læger i almen praksis

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart og Køge 2014. "Giv os tiden tilbage"

Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart og Køge 2014. Giv os tiden tilbage Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart og Køge 2014 "Giv os tiden tilbage" Vi kan gøre en forskel ved at gøre forskel. Dårligere uddannelse, mere sygdom kilde: Den Nationale sundhedsprofil 2013 Dårligere

Læs mere

Emne: Delkommissorium til underudvalget vedrørende psykiatriog socialområdet om kvalitetsudvikling

Emne: Delkommissorium til underudvalget vedrørende psykiatriog socialområdet om kvalitetsudvikling REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2008 Sag nr. 8 Emne: Delkommissorium til underudvalget vedrørende psykiatriog socialområdet om kvalitetsudvikling 1 bilag Koncern Plan og Udvikling

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

I en lille båd der gynger

I en lille båd der gynger Praksisudvikling I en lille båd der gynger Et regionalt perspektiv på udfordringer i samarbejdet med almen praksis Af Jakob Hansen og Pia Kürstein Kjellberg Biografi Jakob Hansen er cand. scient.pol.,

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Praktiserende læge Henrik Krabbe Laustrup Sygeplejerske Anne Knudsen Lægesekretær / Farmakonom Mai-Britt Sølvhviid Lægerne JB Winsløws Vej,

Læs mere

Sidste tjek før akkreditering

Sidste tjek før akkreditering Sidste tjek før akkreditering Marianne Rosendal Kvalitetskonsulent, surveyor Pernille Lind Konsulent i Datafangst og ICPC-Team 2 Program Kl. 17.00 Kl. 17.10 Kl. 17.25 Kl. 17.35 Kl. 17.45 Kl. 18.00 Kl.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Formål med DDKM i almen praksis? At give sparring til almen praksis om udvikling af kvaliteten og patientsikkerheden i praksis Måle kvaliteten og sikre, at den

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Program Delegation og kommunal praksis på området

Program Delegation og kommunal praksis på området Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding Program 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet). 09.50 10.00 Velkomst.

Læs mere

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Formål Det lægelige videreuddannelsesråd arbejder for at fremme udvikling af kvalitet og effektivitet i lægelig videreuddannelse

Læs mere

DATAFANGST OG DATASIKKERHED

DATAFANGST OG DATASIKKERHED Store Praksisdag 28. januar 2014 DATAFANGST OG DATASIKKERHED Kvalitets udvikling - hvorfor er det svært? Struktur Registrering, journal, indkaldelse, personale, Proces Huske hvornår og hvad Resultater

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen

Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen Projektnavn Tid Budget Fastholdelse Egen finansierng Samlet 4 Forbedrede arbejdsforhold for anæstesilæger April til

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder 29. august 2013 Forretningsbegrundelse Politisk ønske om telemedicin Viden om effekt Telemedicinsk motorvej Sparede ressourcer

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Patientens behov og lægens efteruddannelse

Patientens behov og lægens efteruddannelse Patientens behov og lægens efteruddannelse Medlemsmøde Lægeforeningen Hovedstaden den 26. maj 2014 Region Hovedstadens rolle og ansvar Region Hovedstaden som arbejdsgiver Arbejdsgiverforpligtelse Hvem

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Aktivitetskatalog 2015-2016 - Fra almen praksis til almen praksis

Aktivitetskatalog 2015-2016 - Fra almen praksis til almen praksis Aktivitetskatalog 2015-2016 - Fra almen praksis til almen praksis INDHOLD: 4 KALENDER 2015-2016 6 VELKOMST 7 KVALITET OG EFTERUDDANNELSE 8 STORE PRAKSISDAG 9 STORE PRAKSISPERSONALEDAG 10 SYV INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Interne/kritiske revisorer Jan Olsen, SDC Mogens Pedersen, Sparekassen Sjælland Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Revisionsprotokollat 2012 - side 1 af 5 1. Interne/kritiske

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Udkast til akkrediteringsstandarder for almen praksis. Version 0.7, 9.1.2012

Udkast til akkrediteringsstandarder for almen praksis. Version 0.7, 9.1.2012 Udkast til akkrediteringsstandarder for almen praksis Version 0.7, 9.1.2012 Udarbejdet i et samarbejde mellem IKAS, PLO, Danske Regioner, DSAM, Danske Patienter, KIF og Dak-E. Institut for Kvalitet og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

kvaliteten i den danske lægevagtsordning

kvaliteten i den danske lægevagtsordning kvaliteten i den danske lægevagtsordning 2009 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Kvaliteten i den danske lægevagtsordning Sundhedsstyrelsen, 2009 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Preben Cramon, sundhedsfaglig chef Region Sjælland Annette Palle Andersen, programchef Broen til bedre sundhed Mulighederne En fælles udfordring! Socio-økonomisk

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere