Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald"

Transkript

1 Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Baggrund Notatet er udarbejdet som en del af projektet Håndtering af farligt affald i mellemstore og mindre byer samt bygder i Grønland for at få DMN s vurdering og stillingstagen til lokal behandling i Grønland af enkelte fraktioner/grupper af farligt affald. Alternativet til lokal behandling er videreforsendelse til Danmark med efterfølgende behandling på forskellige anlæg i ind- og udland. Nedenstående fraktioner af farligt affald er udvalgt ud fra grupper af de affaldstyper, hvor det vurderes at affaldet eventuelt kan behandles i Grønland eller hvor vi på baggrund af opsamlede erfaringer ved at affaldet afbrændes lokalt. Affaldsfraktionerne nævnt i notatet bliver i dag behandlet i Danmark på flere anlæg. Efter implementeringen af bekendtgørelse om medforbrænding af farligt affald (1998) blev krav til måling på emissioner på forbrændingsanlæg skærpet og det krævede større investeringer på eksisterende anlæg i DK. Ved etablering af nye forbrændingsanlæg/ovne søges der flere steder i Danmark om tilladelse til afbrænding af forskellige fraktioner af farligt affald, som typisk ikke medfører en større belastning af tungmetaller i slaggen. Efter hver fraktion er der beskrevet en anbefaling fra Mokana. Baggrunden for klassificering af farligt affald er kort beskrevet. Udfra DMN s vurderinger vil projektet indeholde anvisninger på sortering af farligt affald i Grønland og pege på, hvor affaldet kan behandles. Klassificering af farligt affald Klassificeringen af farligt affald er baseret på klassificeringen af stoffer og materialer. Der er primært to ting man forholder sig til: 1) Besidder affaldet egenskaber, som gør det farligt. 2) Findes de stoffer, der gør affaldet farligt i tilstrækkelig koncentrationer til at klassificere affaldet som farligt i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Det vil sige at definitionen af om affald er farligt eller ej, hviler på bestemmelser om klassificering for brug af stoffer/produkter indeholdende stoffer med forskellige farlige egenskaber. Som et eksempel vil affald som er klassificeret brandfarligt blive farligt affald og må eksempelvis ikke brændes i et forbrændingsanlæg i DK med mindre der er tilladelse til forbrænding af den type farligt affald. Side 1 af 5

2 Affaldsfraktioner til vurdering Spildolie Spildolie indsamles og medforbrændes på affaldsforbrændingsanlæg i Grønland. I de eksisterende miljøgodkendelser på forbrændingsanlæg må spildolie modtages og brændes. Problemstillingerne er PAH forbindelser, kræftfremkaldende stoffer samt tungmetaller. Anbefaling vedrørende spildolie affald: - at affaldet brændes på de anlæg som i miljøgodkendelsen har tilladelse til at brænde spildolie. - Alternativt kan spildolie sendes til Danmark til behandling. Smøreolie vil typisk blive sendt til genanvendelse ved oparbejdning til ny baseolie. Spildolie som ikke indeholder baseolie vil efter behandling blive anvendt som brændselsolie på decentrale kraft/varmeværker. Fast olieholdigt affald Fast olieholdigt affald består oftest af oliefiltre, opsugningsmateriale indeholdende olie, klude m.v. indeholdende olie. Problemstillingerne er som for spildolie PAH forbindelser, kræftfremkaldende stoffer samt tungmetaller. Derudover kan absorberende materialer indeholde andre stoffer end oliespild problemet vil være relateret til manglende kildesortering/ viden om problemstilling (brugt katte grus betragtes som det samme uanset hvad der er suget op). Anbefaling vedrørende fast olieholdigt affald: - at DMN vurderer om affaldet kan brændes på de samme anlæg som i miljøgodkendelsen har tilladelse til at brænde spildolie. - Alternativt kan affaldet sendes til Danmark til afbrænding. Malingsaffald Vandbaserede malinger indeholder et meget lavt indhold af opløsningsmidler og udgør derfor ikke nogen umiddelbar risiko for en silobrand i modsætning til opløsningsmiddelbaserede malinger. Indholdet af tungmetaller er meget lavt. Vandbaserede malinger kan indeholde fungicider. De få malingstyper der indeholder tungmetaller (mønjer, skibsmaling) er baseret på opløsningsmidler. Alle kommuner i Mokana s område sorterer malingsaffald /opløsningsmidler i små enheder i en meget brandbar fraktion og i malingsaffald uden opløsningsmidler. Sorteringen foregår primært efter faremærkning på emballagerne. I den nye liste over EAK koder som endnu ikke implementeret i dansk lovgivning, er der spejlindgange på vandbaseret maling. Det vil sige at vandbaseret maling både kan klassificeres som farligt affald og som ikke farligt affald. En forventet problemstilling ved vandbaseret maling vurderes at ville være hæmning ved udledning i vandmiljøer. Side 2 af 5

3 Anbefaling vedrørende malingsaffald: - at DMN vurderer om malingsaffald kan brændes på større forbrændingsanlæg forudsat kontrol og sortering på modtageanlæg for farligt affald. - Om malingsaffald skal sorteres i 2 fraktioner (vandbaseret/opløsningsmidler) med henblik på afbrænding af vandbaseret maling i Grønlandske forbrændingsanlæg og forsendelse af opløsningsmiddelbaseret maling til Danmark. - alternativt sendes affaldet til Danmark til forbrænding. Brunstens- og alkalinebatterier (rensorterede fraktioner) Batterityperne kan frasorteres ved sortering af batterier. Baggrunden for deponi er et meget lavt indhold af skadelige tungmetaller og en manglende mulighed for genvinding af metallerne i batterierne til en rimelig økonomisk pris. Brunsten og alkalinebatterier kan sendes til genanvendelse (zink) det koster ca. en merpris på 4 kr/kg. Andre batterityper (Nikkel-cadmium, Nikkel Metalhydrid, Lithium-ion, Bly, Kviksølv, Sølvoxid, m.fl.) sendes i stor grad til genanvendelse. Usorterede batterier sendes til sortering eller behandling som ukendte batterityper. Det foreslås at batterityperne emballeres i lukkede emballager ved deponering, da synlig deponering kan ødelægge motivationen for indsamling af batterier. Anbefaling vedrørende brunsten- og alkalinebatterier: - at DMN vurderer om affaldet kan deponeres i lukkede beholdere på lokal dump forudsat kontrol og sortering på modtageanlæg for farligt affald - alternativt sendes batterierne til behandling i Danmark Medicinaffald Kasseret medicinaffald indsamles primært fra sundhedssektoren, hvor holdbarhedsdatoen er overskredet eller fra indsamling fra private eller institutioner fra oprydning i medicinskabe og lignende. Forbrænding af medicinaffald vil sandsynligvis ikke umiddelbart medføre nogen særlig forureningsrisiko. Der findes meget få produkter med et lavt indhold af kviksølv. Emballageindpakningen forventes ikke at indeholde pvc. Affaldet må ikke indeholde kanyler eller andet affald fra sundhedssektoren. Problemkilder ved manglende sortering: kviksølvsbatterier, termometre, kanylenåle, smittefare ved levende vacciner / klinisk risikoaffald. Anbefaling vedrørende medicinaffald: - at DMN vurderer om affaldet kan brændes på større forbrændingsanlæg forudsat kontrol og sortering på modtageanlæg for farligt affald. - alternativt sendes affaldet til behandling i Danmark. Spraydåser Spraydåser bruges overalt med forskelligt indhold. Typisk indeholder spraydåser eksempelvis: Smøremidler, maling, lak, silicone, bekæmpelsesmidler, isoleringsskum. Side 3 af 5

4 En del spraydåser indeholder rester og vil ved forbrænding i hel tilstand oftest eksplodere i ovnen og kan medføre skader på kakler eller udstyr. Spraydåser indsamles til specialbehandling med efterfølgende genanvendelse af metaldele samt afbrænding af restindhold. Anbefaling vedrørende spraydåser: Rengøringsmidler, detergenter og lignende Rengøringsmidler og detergenter indeholder ofte halogener eksempelvis chlorerede forbindelser. Chlor og andre halogener kan ved forbrænding resultere i forhøjede emissioner af dioxiner og furaner. Anbefaling vedrørende rengøringsmidler, detergenter og lignende: Fotovæsker Fotovæsker som fremkalder og fixer forekommer fra sygehuse, fotofremkaldelse og grafisk industri samt en lille del fra private. Affaldsmængden er faldende p.g.a. digitalisering af fotoprocesser. Det vurderes dog at der i de kommende år stadig vil være en del fotovæsker primært fra sundhedssektoren. Fotovæsker indeholder meget giftige/ moderat giftige / ikke let nedbrydelige og eller potentielt bioakkumulerbare stoffer. De mest problematiske stoffer er ferri-edtaforbindelser, sølv-ioner, hydroquinon, ammononiumthiocyanat og aluminiumsulfat. Anbefaling vedrørende fotovæsker: Kviksølvholdige lyskilder Kviksølvholdige lyskilder (lysstofrør, lavenergipærer) indeholder en mindre mængde kviksølvholdigt lyspulver samt halogenholdige gasser. Der er i dag metoder til oparbejdning, hvor man genanvender ca. 98% af lyskilden. Alle lange rør genanvendes. Rørene får skåret enderne (metaldel) af og lyspulveret sendes retur til de respektive producenter, som genanvender lyspulveret i produktion af nye rør. Metal og glas genanvendes. Mange kommuner i Danmark indsamler lyskilderne og sender dem til oparbejdning ved Elektromiljø i Vejle eller til et lignende anlæg i udlandet. Nogle kommuner deponerer stadigvæk lyskilder på losseplads. Anbefaling vedrørende kviksølvholdige lyskilder: - at DMN vurderer om affaldet kan deponeres på lokal dump. - alternativt sendes affaldet til oparbejdning i Danmark. Side 4 af 5

5 Andre fraktioner Der er naturligvis en lang række affaldsfraktioner som ikke er nævnt i dette notat. Notatet er en beskrivelse af de fraktioner, der ligger i gråzoneområdet. Der er også fraktioner som ikke er nævnt som eksempelvis flyveaske og andre restprodukter fra behandlingsanlæg, som efter danske forhold kan klassificeres som farligt affald. Disse fraktioner er ikke medtaget, da de ikke er en del af et indsamlingssystem som skal beskrives i projektet. De resterende grupper/fraktioner af farligt affald er affald med egenskaber som: giftigt, oxiderende, letantændeligt, eksplosivt, ætsende eller indeholdende stoffer som ikke gør det forbrændingsegnet. Alt sammen grupper/fraktioner af affald som er klassificeret som farligt affald. Udarbejdet af Claus Espersen, I/S Mokana Side 5 af 5

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Gode råd til en. sikker håndtering af affald

Gode råd til en. sikker håndtering af affald Gode råd til en sikker håndtering af affald M I N I V E J L E D N I n G Affaldshåndtering Som du ved, er der en del forskellige affaldsprodukter, når et autoværksted er i gang. Der anvendes forskellige

Læs mere

Listen over uønskede stoffer 2009

Listen over uønskede stoffer 2009 Listen over uønskede stoffer 2009 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2010 Indhold FORORD 5 1 EU S KEMIKALIELOVGIVNING - DET KEMISKE UNIVERS 9 1.1 REACH 9 1.2 KLASSIFICERING 10 2 LÆSEVEJLEDNING 11 3

Læs mere

Listen over uønskede stoffer

Listen over uønskede stoffer Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 9 2000 Listen over uønskede stoffer En signalliste over kemikalier, hvor brugen på længere sigt bør reduceres eller stoppes Indholdsfortegnesle Side 1 Forord 5 2 Læsevejledning

Læs mere

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

Klassificering af shredderaffald ud fra indhold af kulbrinter. Miljøprojekt nr. 1662, 2015

Klassificering af shredderaffald ud fra indhold af kulbrinter. Miljøprojekt nr. 1662, 2015 Klassificering af shredderaffald ud fra indhold af kulbrinter Miljøprojekt nr. 1662, 2015 Titel: Klassificering af shredderaffald ud fra indhold af kulbrinter Redaktion: Jiri Hyks, DHI Ole Hjelmar, DHI

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Indhold Indledning 2 ForskEL-programmets mål og udmøntningen af ForskEL 13 3 Vurdering af projekternes direkte miljøpåvirkninger 4 Vurdering af projekternes bidrag

Læs mere

Er der god kemi i dine børns hverdag?

Er der god kemi i dine børns hverdag? Er der god kemi i dine børns hverdag? Indholdsfortegnelse Hvor meget kemi er der i dit barns hverdag? Ni hurtige råd I børneværelset I stuen På badeværelset På legepladsen Børneudstyr og tøj Når voksne

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over Afgiftsvejledning 2015 Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter Redaktionen er afsluttet december 2014. Afgiftsvejledning 2015 omhandler konkrete emner og forhold, som vi har udvalgt.

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide GUIDE CRADLE TO CRADLE Potentialet og udfordringerne En praktisk guide > Verdens befolkning er i kraftig vækst. I 2050 vil jordkloden have mere end 10 mia. indbyggere. Samtidig forventes den økonomiske

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere

AFFALD. - før, nu og i fremtiden. Aktivitetshæfte

AFFALD. - før, nu og i fremtiden. Aktivitetshæfte AFFALD - før, nu og i fremtiden Aktivitetshæfte STENALDEREN Jæger og fisker LANDET I 1700-TALLET UDE PÅ LANDET BYEN I 1700-TALLET LIVET FRA 1930-1970 Da FARFAR var ung INDE I BYEN BYEN FRA 1850-1930 LIVET

Læs mere

Det skjulte madspild Kortlægning og handlingskatalog

Det skjulte madspild Kortlægning og handlingskatalog 10. juni 2011 Det skjulte madspild Kortlægning og handlingskatalog 1. Indledning Madspild er spild af ressourcer og bidrager unødigt til udledningen af drivhusgasser. Siden januar 2011 har Danmarks grønne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014

UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014 UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup KONTAKT Majbrith Langeland MLS@Grontmij.dk Tlf: 9879 9876 Marie

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere