År 2016, den 1. februar kl afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Saga G. Mødet blev afholdt i Kulturhuset på Islands Brygge.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "År 2016, den 1. februar kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Saga G. Mødet blev afholdt i Kulturhuset på Islands Brygge."

Transkript

1 År 2016, den 1. februar kl afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Saga G. Mødet blev afholdt i Kulturhuset på Islands Brygge. Der var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg af 2 suppleanter 3. Forslag om altaner Ad. 1: Valg af dirigent og referent Jan Trojaborg blev valgt som dirigent og advokat Claus Clausen som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet. Der var mødt 93 andelshavere. Søren Bald gjorde indsigelse imod generalforsamlingens lovlighed. Indsigelsen blev afvist. Søren Bald og Anne Moritz havde stillet 7 forslag disse betegnes som nummererede BM Forslag. Jan Trojaborg oplyste, at kun forslag, der forholdt sig til emner på dagsordenen, kunne godtages. Dirigenten gennemgik forslagene ét for ét med en tilkendegivelse af, at forslagene 4 og 7 ville blive behandlet under Punkt 3: Forslag om altaner. Penneo dokumentnøgle: O0J87FWDH7GC2AVL2FGPUSY33BI8ES Søren og Anne havde stillet forslag om, at Eventuelt skulle på som punkt på dagsordenen (BM Forslag 2). Dirigenten bemærkede, at det ikke er kutyme i andelsboligforeninger til en ekstraordinær generalforsamling at sætte Eventuelt på dagsordenen. Dirigenten ville dog lade det være op til generalforsamlingen. Der ville i givet fald ikke kunne vedtages noget under Eventuelt. En afstemning ved håndsoprækning viste, at et flertal var imod, at punktet Eventuelt kom på dagsordenen.

2 Ad. 2. Valg af 2 suppleanter Dirigenten gennemgik vedtægternes regler om valg til bestyrelsen. Bestyrelsens forslag om valg af suppleanter skyldtes, at flere bestyrelsesmedlemmer var fratrådt i perioden, og at suppleanterne derpå var indtrådt i bestyrelsen, således at der i dag ikke var suppleanter, der kunne træde til, hvis flere bestyrelsesmedlemmer udtrådte af bestyrelsen. Søren Bald og Anne Moritz havde stillet forslag om udvidelse af bestyrelsen med to bestyrelsesmedlemmer (BM Forslag 3). Bald motiverede forslaget bl.a. med, at det er vigtigt, at flere inddrages, så opgaverne kan varetages bedre. Formanden oplyste, at bestyrelsen er enig om, at bestyrelsen fungerer bedre, efter at den blev reduceret til det nuværende antal. Møderne var tidligere meget langtrukne, og det var svært at opnå enighed. Dirigenten satte spørgsmålet om udvidelse af bestyrelsen med to medlemmer på dagsordenen. Et overvældende flertal stemte ved håndsoprækning imod forslaget, og dirigenten fastslog derfor, at forslaget var forkastet. Som suppleanter opstillede alene Troels Østergaard og Jakob Busk, og dirigenten konstaterede, at de blev valgt med akklamation. Penneo dokumentnøgle: O0J87FWDH7GC2AVL2FGPUSY33BI8ES Ad. 3. Forslag om altaner Dirigenten foreslog, at forslaget blev behandlet således: a) Præsentation af bestyrelsens forslag b) Præsentation af ændringsforslag i) Kun fransk altan imod gården (BM Forslag 4) ii) Forslag om altanudvalget ikke har ansvaret (BM Forslag 5). Dirigenten bemærkede, at forslaget om altaner er stillet af bestyrelsen, og at det efter vedtægterne i øvrigt altid vil være bestyrelsen, der har ansvaret for

3 at gennemføre beslutninger, der træffes af generalforsamlingen. Forslaget kunne derfor ikke komme til afstemning. iii) Forslag om grundig undersøgelse (BM Forslag 6). Dirigenten bemærkede, at bestyrelsens forslag også indeholder plan om en grundig undersøgelse. Forskellen er, hvorvidt den grundige undersøgelse skal være før eller efter en generalforsamlingsvedtagelse om opsætning af altaner. Hvis man som andelshaver synes, at undersøgelsen skal gennemføres før en evt. vedtagelse, skal man med andre ord stemme imod bestyrelsens forslag. iv) Forslag om finansiering ved kontant betaling (BM Forslag 7). Dirigenten bemærkede, at ændringsforslaget er mindre vidtgående end bestyrelsens, der indeholder forslag om, at det er foreningen, der køber altanerne, og at dirigenten umiddelbart forventer, at han vil stille bestyrelsens forslag først til afstemning, men nu måtte man se, hvordan debatten kom til at spænde af. Tim Vangsgaard præsenterede herefter bestyrelsens forslag. Det blev oplyst, at dybden på altanerne imod gadesiden er bestemt af de nuværende altaners dybde. Imod gårdsiden er planen en dybde på ca. 110 cm. Det blev forklaret, hvordan man var stillet, hvis man efter bestyrelsens forslag indbetalte udgiften til altanen kontant. Det blev præciseret, at altanerne bliver købt og ejes af andelsboligforeningen. Det beløb, man måtte indbetale kontant, ville man få tilbage ved flytning med fradrag af et beløb svarende til dét, som der er betalt i afdrag på det 30 årige lån, der optages. Køber indbetaler samme beløb til foreningen, som foreningen tilbagebetaler til sælger. Penneo dokumentnøgle: O0J87FWDH7GC2AVL2FGPUSY33BI8ES Altanerne udgør således ikke en forbedring ved et salg, som de ville være, hvis det var sælger/andelshaver, der ejede altanerne. Der var spørgsmål om franske altaner imod gaden, og svaret var, at der ikke var plads nok til, at det kunne lade sig gøre.

4 Imod gårdsiden var der ligeledes spørgsmål til muligheden for fransk altan eller almindelig altan for stuelejlighederne. Altan.dk og bestyrelsen havde undersøgt mulighederne. Konklusionen var, at nogle steder ville det være muligt med altan for stuelejlighederne. De fleste steder ville der være mulighed for fransk altan, men der var enkelte lejligheder, som af byggetekniske grunde ikke kunne få fransk altan. Søren Bald oplyste, at han fra kommunen havde fået besked om, at altaner i stuetagen var udelukket. Ingelise Braager fra altanudvalget havde modtaget besked om, at reglerne ikke på forhånd udelukkede altan de steder, hvor altan.dk havde meddelt, at der var muligheder. Da der hersker usikkerhed om kommunens håndtering af ansøgninger om altaner, og der var forskellige opfattelser i forsamlingen af betingelserne, konstaterede dirigenten, at der beklageligvis ikke kunne findes en afklaring af spørgsmålet om mulighed for altaner i stueetagen imod gården på indeværende tidspunkt. Asbjørn R. Jensen fra Altan.dk informerede om ændringer i forhold til de på generalforsamlingen i oktober oplyste altaner. Det nye var knækaltaner imod gården. Altanerne ville få samme dybde, ca. 110 cm, men de ville blive større (længere). Trappetårnene gør, at gangarealet i gården ikke ligger langs med facaden, og dette åbner mulighed for stuealtaner visse steder. Kommunen har ikke taget stilling og gør det ikke, før der er et konkret projekt, hvor andelshavere og lejere HAR besluttet sig, om de vil have altan Penneo dokumentnøgle: O0J87FWDH7GC2AVL2FGPUSY33BI8ES I Teknik og Miljøudvalget i Københavns Kommune er der afstemning 22. februar om nye altanregler. Intentionen er, at det skal være nemmere at få altan og vel at mærke altaner i en ordentlig og anvendelig størrelse. Det tidligere omtalte notat om lysindfald bliver formentlig et internt notat og kun et værktøj internt i forvaltningen. Der var spørgsmål, om muligheden for at male altaner hvide i bunden. Det blev oplyst, at altanerne til gården vil være hvide i bunden, men

5 imod gadesiden vil bundene få den samme grå nuance, som de nuværende betonaltanbunde har. Der er ikke forskel i pris. En andelshaver mente, at det følger af foreningens vedtægter, at andelshavere selv skal vedligeholde egen altan. Det blev præciseret, at dette er en fejlfortolkning af vedtægterne. Altanerne tilhører foreningen, og det er foreningen, der skal vedligeholde altanerne. Den vedligeholdelsespligt, som den enkelte andelshaver med brugsret til en altan har, omfatter kun den indvendige side af altanen. Der var spørgsmål om indkigsgener i ejendommens ender. Asbjørn fra Altan.dk bemærkede, at skitseforslagets placering af altaner på gårdsiden var forkert, og afstanden til nærmeste nabo derfor er længere, omkring 5 m. Det vil i øvrigt være muligt at opsætte plader på altanen for at undgå indkig Det blev oplyst, at knækaltaner koster ca kr. Uden knæk er prisen kr. Der var indlæg om, at mindretallet måtte beskyttes, og at der burde være regler for brugen af altaner, f.eks. til anvendelse af grill på altanen. Bestyrelsen oplyste, at der ville blive lavet regler herom. Pause Penneo dokumentnøgle: O0J87FWDH7GC2AVL2FGPUSY33BI8ES Næstformand Pia Grønbek fra bestyrelsen gennemgik bestyrelsens finansieringsforslag. Det blev på ny præciseret, at altanerne efter bestyrelsens forslag vil tilhøre foreningen. Dem, der betaler kontant, får tilbagebetaling dog med fradrag af det, som andre via altantillæg til boligafgiften har betalt i afdrag af det 30 årige lån. Spørgsmålet om ansvaret for et nyt lån blev besvaret med, at det kun er andelshavere, der får altan, der skal være med til at betale lånet tilbage over 30 år. Det er andelsforeningen, der hæfter for lånet. Som andelshaver hæfter man alene med sit indskud.

6 Der var spørgsmål om, hvorvidt det med et altanlån vil blive vanskeligere at få andre lån til vedligeholdelse, herunder f.eks. lån til kloakrenovering og lignende nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Pia svarede, at kreditforeningerne må udlåne op til 80 % af ejendommens værdi, og den nuværende belåningsgrad er ca. 60 %. Ejendommen forventes at stige det samme i værdi, som altanerne kommer til at koste, så alt andet lige burde det ikke blive vanskeligere at få lån. Der var herefter flere indlæg, hvor andelshavernes personlige bankrådgivere var kommet med udtalelser om foreningens økonomi. Der var ligeledes indlæg om andelshavernes og foreningens kreditværdighed. En andelshaver gjorde opmærksom på, at det eneste interessante er en objektiv vurdering fra en specialist. Det er uinteressant for forsamlingen, hvad tilfældige bankrådgivere har af personlige meninger om foreningens økonomi. Der var spørgsmål fra en andelshaver om, hvorvidt der også skulle lånes til kloaker. Pia oplyste, at overslagsprisen for kloaker er anslået til maksimalt 3 mio. kr. Der afdrages p.t kr. ekstra på lån, og driftsbudgettet ser fint ud. De kr. er det muligt, at foreningen i stedet skal spare op til kloakkerne, så der ikke bliver behov for at låne, når kloakudgiften kommer. Der var indlæg om, at nye regler kræver varmtvandsmålere i alle lejligheder. Det bliver oplyst, at varmtvandsmålere kun er et krav, hvor det er rentabelt, dvs. hvor det kan betale sig at sætte målere op. Penneo dokumentnøgle: O0J87FWDH7GC2AVL2FGPUSY33BI8ES Bestyrelsesmedlem Tim Vangsgaard bemærkede, at andelsboligforeningen er et fællesskab, hvor man ikke kun skal se på sine egne interesser. Man bør se på, hvad der er bedst for fællesskabet. Har man ikke selv altan i dag, og bor man i en lejlighed, hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at få altan, har man i kraft af ventelistereglerne og fællesskabets beslutning mulighed for senere at få en lejlighed med altan. På spørgsmål om, hvorvidt lejerne har mulighed for at få altan efter Søren Balds og Anne Moritz forslag, oplyste Anne, at det var ikke undersøgt, men at der bør kunne findes en løsning, så det er muligt, at

7 lejerne også kan få altan. Hun oplyste i øvrigt, at hun bestemt var positiv over for altaner. Fordele og ulemper med hensyn til valuarvurdering blev drøftet. Anne Moritz ville gerne vide, hvorfor betaling skal være over 30 år i stedet for 40 år. Pia Grønbek forklarede, at der er forskellige holdninger til afskrivning af forbedringer, hvor det er andelshavere, der ejer en forbedring. Bestyrelsens forslag er, at det er foreningen, der ejer alle altaner. Meningen er, at alle skal stilles lige, således at både lejligheder, hvor der betales engangsbeløb (lån til foreningen) og lejligheder, hvor der skal betales altantillæg, reelt betaler udgifterne til altan i løbet af løbetiden på det lån, der optages, dvs. 30 år. Dirigenten gjorde opmærksom på, at der var to muligheder for at tilrettelægge en afstemning. Den første og mest enkle mulighed er at stille bestyrelsens forslag samlet til afstemning, således at man må stemme imod, hvis man er imod altaner, eller er imod finansieringen eller andre dele af forslaget. Den anden mere komplicerede mulighed er at dele bestyrelsens forslag op i tre dele i forhold til ændringsforslagene i et forsøg på at finde et forbedret samlet forslag, så det bliver taget hensyn til mindretal. Søren Bald tilsluttede sig, at bestyrelsens forslag skulle sættes til afstemning samlet. Penneo dokumentnøgle: O0J87FWDH7GC2AVL2FGPUSY33BI8ES En andelshaver syntes, det havde været en hård tone i debatten, og at det kunne lyde udmærket med en løsning, hvor man forsøgte at justere, så flest mulige kunne stemme for. Ellers kunne man både risikere, at et mindretal ikke blev hørt, og at hovedforslaget blev nedstemt, fordi et mindretal gerne ville have et ændringsforslag behandlet og måske indskrevet før afstemningen om hovedforslaget. Dirigenten oplyste, at hvis nogen ville stille et konkret forslag om, at der skulle stemmes anderledes end planlagt, dvs. først bestyrelsens forslag og derefter ændringsforslag, så skulle man gøre dette tydeligt og formelt. Der blev spurgt flere gange, men ingen meddelte, at de

8 foreslog en ændret afstemning end ønsket af Bald og foreslået af dirigenten. Der blev herefter foretaget skriftlig afstemning for eller imod bestyrelsens forslag. For forslaget stemte 61, mens 31 stemte imod. 61 stemmer udgør 66,30 % af de afgivne stemmer, hvilket er under vedtægtens krav om 2/3 s flertal = 66,66%. Dirigenten konstaterede derfor, at bestyrelsens forslag var forkastet. Søren Bald meddelte herefter, at han trak sin og Annes ændringsforslag. Herefter var dagsordenen udtømt, og generalforsamlingen blev hævet kl. ca Penneo dokumentnøgle: O0J87FWDH7GC2AVL2FGPUSY33BI8ES

9 Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo sikker digital underskrift Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder. Kittie Liff Eza Rasmussen bestyrelsesmedlem Serienummer: PID: IP: kl. 08:57:07 UTC Thea Marie Lind bestyrelsesmedlem Serienummer: PID: IP: kl. 09:17:51 UTC Ann Sophie Ragborg bestyrelsesmedlem Serienummer: PID: IP: kl. 12:43:48 UTC Lasse Kjær Holse bestyrelsesmedlem Serienummer: PID: IP: kl. 15:09:08 UTC Pia Bilde Grønbek bestyrelsesmedlem Serienummer: PID: IP: kl. 14:07:36 UTC John Østergaard formand Serienummer: PID: IP: kl. 13:38:24 UTC Jan Savery Trojaborg dirigent Serienummer: PID: IP: kl. 17:54:41 UTC Claus Clausen referent På vegne af: Egemar Clausen Serienummer: CVR: RID: IP: kl. 10:13:03 UTC Penneo dokumentnøgle: O0J87FWDH7GC2AVL2FGPUSY33BI8ES Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden. Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo esignature service Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret. Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:

10 Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo sikker digital underskrift Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder. Tim Vangsgaard Hansen bestyrelsesmedlem Serienummer: PID: IP: kl. 23:04:57 UTC Penneo dokumentnøgle: O0J87FWDH7GC2AVL2FGPUSY33BI8ES Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden. Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo esignature service Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret. Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:

11 1 Referat Ekstraordinær Generalforsamling 26. oktober 2015 År 2015, den 26. oktober kl afholdtes i Kulturhuset på Islands Brygge ekstraordinær generalforsamling for andelsboligforeningen SAGA G Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var 97 andelshavere. Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Kort om altanudvalget og arbejdet med forslaget v/altanudvalget 3. Oplæg v/ Asbjørn R. Jensen fra Altan.dk 4. Gennemgang af forslaget og spørgsmål 5. Afstemning om forslag 6. Afstemning om vedtægtsændringer fra ordinær generalforsamling. Nærværende referat prætenderer ikke at give en ordret gengivelse af forhandlingerne, men indeholder kun hovedpunkter og referat af de trufne beslutninger. ad. 1: Advokat Claus Clausen blev valgt som dirigent. JuneCatherina Starling fungerede som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet og beslutningsdygtig for så vidt angår de punkter, der var på dagsordenen, idet dog evt. 2/3 flertal for altanforslaget vil skulle konfirmeres af en ny generalforsamling. Ad. 2 Ingelise Braage fra altanudvalget oplyste bl.a., at tre altanfirmaer havde præsenteret forskellige løsninger for altanudvalget, altanudvalget med tilslutning fra bestyrelsen havde valgt at arbejde videre med Altan.dk. at Nykredit havde givet uformelt tilsagn om lån til altanerne, herunder den lånetype, som forslaget indebærer, at der er indhentet tilbud på rådgivning fra byggesagkyndig og VVSfirma, der skal flytte radiatorer i de lejligheder, hvor der skal være altan, og at Altan.dk har set på tre forskellige typer lejligheder, og at konklusionen er, at det bygningsmæssigt er uproblematisk at sætte altaner op. Penneo dokumentnøgle: 0TLA3KCIFWOEHYU7PW065OCB1152G4 Rikke Giselsson & Tim Vangsgaard fra altanudvalget oplyste bl.a., at det for altanudvalget havde været vigtigt, at forslaget indebar, at det var frivilligt at få altan, at dem der får altan selv betaler udgiften, at både andelshavere og lejere kan få tilbud om altan, at der skal være muligheder for stuelejligheder, der ikke kan få altan, og at finansieringen af altanerne sker med et billigt og sikkert realkreditlån.

12 2 Referat Ekstraordinær Generalforsamling 26. oktober 2015 Ad. 3 Asbjørn informerede bl.a. om, at når de enkelte beboere har besluttet sig til, om de vil have altan eller ej, vil hele ejendommen blive målt op, og tegninger blive fremsendt til kommunen med anmodning om en byggetilladelse, at altanerne imod gadesiden vil have samme dybde, ca. 110 centimeter som de nuværende altaner imod gadesiden, at altanerne imod gårdsiden teoretisk kunne være 150 centimeter i dybden, men at der var valgt en dybde på 110 centimeter, for at skyggegenerne ikke bliver for store, at Københavns kommune er forpligtet til at lave analyse af, om evt. mindre lysindfald som følge af overboers altan er inden for tolerancegrænserne, at en fransk altan med glasdøre i mange tilfælde betyder, at lysindfaldet i lejligheden bliver større, uanset, at der kommer en altan oven over, at montagen tager ca. 23 dage per altan, således at der både i gården og ved gaden vil være en altanbyggeplads foran hver opgang i ca. 14 dage, at de indvendige arbejder for Altan.dk s vedkommende tager ca. en dags tid, og at der vil blive inddraget en del parkeringspladser til skurvogne m.m. Der var anledning til at stille spørgsmål, som blev besvaret. Ad. 4: Der havde forud for generalforsamlingen fra særligt en enkelt andelshaver været kritik af, at stuelejlighedernes interesser blev trådt under fode med forslaget, da de kun kunne få en fransk altan. Altanudvalget havde i den anledning fået lavet et ændringsforslag, der i højere grad åbnede op for, at stuelejlighedernes interesser også kunne blive varetaget, idet det blev vedtaget, at altanudvalget og bestyrelsen skulle arbejde for, at stuelejlighederne også kunne få en mindre altan og/eller en nedgang til gården, hvor dette var muligt. Penneo dokumentnøgle: 0TLA3KCIFWOEHYU7PW065OCB1152G4 Der var herefter en længere debat med en række spørgsmål. Det blev forklaret, at de andelshavere, der får altan, betaler et tillæg pr. måned, og at forslaget går ud på, at disse tillæg skal svare til ydelsen på et 30årigt fastforrentet realkreditlån, som bestyrelsen samtidig får bemyndigelse til at lade foreningen optage til at finansiere altanerne. Der er ikke i forslaget taget stilling til, om tillægget skal bortfalde når lånet teoretisk er betalt om 30 år. Der blev spurgt indtil muligheden for at andelshaver selv direkte bekostede betalingen af altanerne. Her blev det oplyst, at det ikke var en del af forslaget at tilbyde denne mulighed til andelshaverne. Det er foreningen, der optager lånet og hæfter for dette. Det er foreningen, der ejer altanerne og vedligeholder dem, og der kan ikke efter de nuværende regler lovligt beregnes et tillæg til andelsværdien, når man sælger, selv om man har betalt til altanen i mange år.

13 3 Referat Ekstraordinær Generalforsamling 26. oktober 2015 Der er ikke noget i vejen for, at man får altan både til gården og gaden, hvis man ønsker det. Anne Mouritz fremkom med et ændringsforslag til altanudvalgets ændringsforslag. Forslaget gik ud på at udsætte beslutningen om altaner, indtil der var foretaget interne nærmere undersøgelser. Forslaget blev i forbindelse med debatten motiveret dels med, at nogle andelshavere frygtede gener og uhensigtsmæssigheder, som burde undersøges, således at et forslag kun gav ret til altaner, hvor dette ikke gav anledning til for store gener dels at der så var tid til at finde ud af, hvem der reelt var interesserede, og om der var andre forbehold, man burde tage hensyn til, så der kunne træffes beslutning på et bedre oplyst grundlag også med hensyn til reel pris for den enkelte. Der var indlæg, der støttede dette ændringsforslag. Bl.a. var der andelshaver, som var bekymret for indkigsgener, hvis der blev sat altaner op i hjørnerne af ejendommen, og en anden andelshaver, som syntes, at antallet af nedgange til gården og de indskrænkninger dette ville medføre for gårdens rekreative brug, burde undersøges nærmere før der blev givet tilladelse til dette. En andelshaver satte spørgsmålstegn ved om ændringsforslaget skulle betragtes som et hovedforslag og ikke et ændringsforslag. Dirigenten oplyste det var at betragte som et ændringsforslag og dermed var rettidigt fremlagt. Altanudvalgets forslag og ændringsforslag (ændringerne er med fed skrift): Det foreslås, at foreningen tilbyder 1) andelshavere og lejere i stuen at få en fransk altan/mindre altan imod gården og/eller en nedgang til gården og 2) beboere fra 1. til 4. sal at få en altan imod gården eller gaden, dybde ca. 110 cm. Penneo dokumentnøgle: 0TLA3KCIFWOEHYU7PW065OCB1152G4 Det foreslås, at både andelshavere og lejere, der beslutter sig til at få altan eller nedgang til gården, skal betale et tillæg til lejen/boligafgiften. Tillægget skal svare til andel af ydelsen på et nyt 30 årigt fastforrentet lån med afdrag Bestyrelsen får som en del af forslaget bemyndigelse til at underskrive alle nødvendige papirer for at der kan optages et nyt 30 årigt fastforrentet lån med afdrag og med en maksimal hovedstol på kr Det er ligeledes en del af forslaget, at foreningens vedtægter får ny 8, stk. 5: Ved generalforsamling i 2015 er det besluttet, at foreningen kan tilbyde at betale for altaner på betingelse af, at andelshavere, der vælger at få altan eller nedgang til gården, som tillæg til boligafgiften skal betale et fast ekstra beløb, der skal svare til ydelsen på et 30 årigt fastforrentet lån med afdrag og med en hovedstol svarende til foreningens forholdsmæssige udgift til andelshavers altan inklusive låneomkostninger. Altanudvalget oplyser, at det ikke er muligt at få forhåndstilsagn fra kommunens Miljø og Teknikudvalg. Hvis kommunen kun vil tillade at nogle lejligheder fra 1. til 4.

14 4 Referat Ekstraordinær Generalforsamling 26. oktober 2015 sal får en altan, er det en del af forslaget, at der så skal afholdes en ny ekstraordinær generalforsamling med et korrigeret forslag. Ligeledes skal der afholdes en ny ekstraordinær generalforsamling med et korrigeret forslag, hvis stuelejlighederne ikke som minimum kan få tilladelse til en fransk altan. Bestyrelse og altanudvalg er forpligtet til at arbejde for, at stuelejlighederne tillige får mulighed for en mindre altan og/eller mulighed for nedgang til gården. Anne Mouritz forslag: Der skal foretages en konkret intern undersøgelse af ønske og behov og hensyn i forbindelse med et eventuelt altanprojekt, før der tages endeligt stilling på en ny ekstraordinær generalforsamling. Søren Balds forslag: Den ekstraordinære generalforsamling tager altangruppens forslag til efterretning og pålægger bestyrelsen i forbindelse med en generalforsamling i 2016 at sikre, at der inden en eventuel beslutning fremskaffes og for alle medlemmer forelægges et uvildigt, byggeteknisk solidt og økonomisk velfunderet forslag, hvor ikke mindst økonomien i et altanprojekt er holdt fuldstændigt adskilt fra foreningens økonomi som sådan. June Starlings forslag: At ændringen om nedgangen fra stueetagen til gården i ændringsforslaget fjernes. En andelshaver (Jan Trojaborg) mener, at altanudvalgets ændringsforslag er det mest vidtgående, og at dette derfor skal først til afstemning, og at de øvrige forslag bortfalder, hvis altanudvalgets ændringsforslag vedtages. Flere tilkendegiver støtte til denne fortolkning og ingen tilkendegiver en anden mening, og dirigenten stiller forslaget til skriftlig afstemning. Penneo dokumentnøgle: 0TLA3KCIFWOEHYU7PW065OCB1152G4 For forslaget stemmer 76. Imod forslaget stemmer 21. Der var ingen blanke stemmer. Dirigenten oplyser, at da der ikke er mødt 2/3 af foreningens medlemmer, vil der blive indkaldt til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvis forslaget her tillige opnår mere end 2/3 stemmer for, vil forslaget være vedtaget. Der rejses spørgsmål om, hvorvidt der på ny ekstraordinær generalforsamling kan stemmes om, at der tillige skal arbejdes for, at stuelejlighederne kan få fransk altan imod gaden. Ad. 6: Vedtægtsændringer fra ordinær generalforsamling: 24 Bestemmelse udgår. Ændring af vedtægternes 5 stk. 2 kræver dog samtykke fra Nykredit og 5 stk. 3 overfor de kreditorer overfor hvem, andelshaverne hæfter personligt.

15 5 Referat Ekstraordinær Generalforsamling 26. oktober ændres til følgende ordlyd kursiv er tilføjelsen: Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Dette gælder også ved pantsætning af foreningens ejendom som led i omprioritering, hvor en generalforsamling har givet bestyrelsen bemyndigelse hertil. Begge forslag vedtages enstemmigt ved håndsoprækning, og dirigenten konstaterer, at vedtægtsændringerne er endeligt vedtaget. Generalforsamlingen blev hævet kl. ca Underskrifter Claus Clausen, dirigent Dato JuneCatherina Starling, referent John Østergaard, Formand Ann Sophie Ragborg Thea Lind Kittie Rasmussen Pia Grønbek, Næstformand Lasse Holse Tim Vangsgaard Penneo dokumentnøgle: 0TLA3KCIFWOEHYU7PW065OCB1152G4

16 Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo sikker digital underskrift Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder. Claus Clausen dirigent På vegne af: Egemar Clausen Serienummer: CVR: RID: IP: kl. 20:33:12 UTC Pia Bilde Grønbek bestyrelsesmedlem Serienummer: PID: IP: kl. 21:09:31 UTC Thea Marie Lind bestyrelsesmedlem Serienummer: PID: IP: kl. 21:21:32 UTC John Østergaard formand Serienummer: PID: IP: kl. 06:28:56 UTC Tim Vangsgaard Hansen bestyrelsesmedlem Serienummer: PID: IP: kl. 13:49:50 UTC Lasse Kjær Holse bestyrelsesmedlem Serienummer: PID: IP: kl. 22:15:56 UTC Ann Sophie Ragborg bestyrelsesmedlem Serienummer: PID: IP: kl. 10:17:00 UTC Kittie Liff Eza Rasmussen bestyrelsesmedlem Serienummer: PID: IP: kl. 15:46:39 UTC Penneo dokumentnøgle: 0TLA3KCIFWOEHYU7PW065OCB1152G4 Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden. Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo esignature service Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret. Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:

17 Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo sikker digital underskrift Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder. June Catherina Starling Jeritslev referent Serienummer: PID: IP: kl. 12:08:30 UTC Penneo dokumentnøgle: 0TLA3KCIFWOEHYU7PW065OCB1152G4 Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden. Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo esignature service Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret. Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:

18 BESLUTNINGSREFERAT Til Ordinær Generalforsamling i A/B Saga G den 23. september : 1) Valg af dirigent og referent Claus Clausen er valgt som dirigent. June Starling er valgt som referent. 2) Bestyrelsens beretning. 2b) Andelshaver har ønsket, at der i tilknytning hertil er en debat om ønsker med hensyn til Bestyrelsens kommunikation med andelshaverne. June holder oplæg om bestyrelsens kommunikationskanaler (Clausens hjemmeside, egen hjemmeside, Facebook, digitale nyhedsbreve og print opslag). Der er generel konsensus om hyppigere kommunikation både på print og digital. 3) Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten. Regnskabet og uændret andelskrone på kr. 9 godkendes. Pia holder oplæg om supplerende oplysninger til regnskabet. 4) Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse, samt beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Pkt 4 er godkendt. Uændret boligafgift. 5) Forslag: A: Vedtægtsændringer 5, 11 og 14 (samme forslag som sidste år) + 24, 26 og 29, som blev varslet, men glemt sidste år. Penneo dokumentnøgle: YKJ502FM6FB5CAXI8M57IK3ETS3D43 John gennemgår beretningen.

19 Der er afstemning om hver enkelt vedtægtsændring. Alle forslag til ændring af 5, 11 og 14 bliver vedtaget enten enstemmigt eller med mere end 2/3 for. Dirigenten konstaterer, at forslag om ændring af 5, 11 og 14 er endeligt vedtaget. Forslag vedrørende 24 og 29 er der også mindst 2/3, der er for. Dirigenten oplyser, at forslag skal genfremsættes og vedtages med 2/3 flertal af en ny generalforsamling for at være endeligt vedtaget. Forslaget til ændring til 26 udgår, men vedtages for det kommende år, således at den nuværende bestyrelse til og med ordinær generalforsamling 2016 har bemyndigelse til at omprioritere foreningens lån til ny realkreditbelåning på annuitetslignende vilkår. B: Tilføjelse af ny vedtægtsbestemmelse, 11, stk. 6 med mulighed for udlejning uden bestyrelsens samtykke op til 4 uger om året og mindst 1 uge pr. gang. Forslag B trækkes, idet sagsbehandlingstiden efter 11, stk. 5 accepteres nedsat fra 1 måned til 1 uge. Ændringen af 11, stk. 5 skal formelt vedtages af en ny generalforsamling med 2/3 flertal. Tilføjelse: Vi gør opmærksom på at andelshaver er forpligtet til at sætte et opslag op i opgangen når lejligheden lejes ud i hvilken periode og til hvem i hvilken lejlighed. C: Bemyndigelse til bestyrelsen til at igangsætte udskiftning af kloakledningsnettet og finansiere udgiften af opsparede likviditet og via nyt kreditforeningslån stort op til kr med fast eller variabel rente samt med eller uden afdragsfrihed. Forslag C er enstemmigt vedtaget. D: Etablering af et legehus, en børnebænk og et par højbede til krydderurter i gården ved E44G 43 som gørdetselvprojekt til anslået maxpris kr Forslag D er vedtaget med overvældende flertal. Bestyrelsen debatterer, hvor det bedst placeres. Penneo dokumentnøgle: YKJ502FM6FB5CAXI8M57IK3ETS3D43 E: Etablering af nedgang Egilsgade for cykler. Forslaget trækkes tilbage til fordel for forslag F. F: Som E, men derudover etablering af ny dør pris kr Ordlyden af forslaget ændres til at omfatte blot E36 nedgangen, og blot at gøre nedgangen fladere, samt at trække døren længere tilbage. Forslaget med ændringer er vedtaget med et par blanke stemmer.

20 Bemærkning fra Pia om, at alle forslag gennemføres af bestyrelsen, men kun hvis økonomien tillader det, giver anledning til debat og forslag om, at der næste år er et fikseret beløb, som generalforsamlingen kan disponere over. G: Forbud imod ladcykler i cykelkældre Forslaget er vedtaget med to stemmer imod. H: I cykelkældre med plads under hoved eller bitrapper gøres plads til cykelanhængere, der ikke er i brug i et stykke tid. Forslaget vedtaget med overvælgende flertal. I: Cykelstativer i Gunløgsgade og Egilsgade bevares. Forslaget trækkes, da formanden har oplyst forslagsstiller, at det er en misforståelse, at der er planer om at nedlægge cykelstativerne. J: Bestyrelsen skal undersøge foreningens retsmæssige råderet over areal cm. ud fra husmuren. Forslagsstiller, Merethe, vil gerne hjælpe. Forslaget vedtages. K: Professionelle skilte ved hver type affaldscontainer, på væg ved storskrald, i opgange, lofter, fællesrum om rygning forbudt, m.m. Forslaget vedtages med overvældende flertal. 7 stemmer blankt. Penneo dokumentnøgle: YKJ502FM6FB5CAXI8M57IK3ETS3D43 L: Billige mærkater med anvisninger, så syndere indskærpes en mere hensynsfuld p kultur m.m. Der stemmes ikke om forslaget. M: Forslag om jævnlig opdatering af netside med korrekt information. Det er der konsensus om. N: Sommerfesten afholdes årligt en fast dag, f.eks. sidste søndag i maj og evt. ved et festudvalg.

21 Forslaget er enstemmigt vedtaget med følgende ændring, at det er sidste lørdag i maj. 6) Valg af bestyrelse, revisor og administrator. Formanden, John Østergaard er genvalgt for to år. Tim, Thea og Sophie er genvalgt for to år. Bestyrelsen består således fortsat af: John Østergaard, formand Pia Grønbek, June Starling Tim Vangsgaard Thea Maria Lind Ann Sophie Ragborg Tom Planck Sørensen Lasse (1. suppleant) og Kitty (2. suppleant) er valgt for 1 år til suppleantposterne. Revisor og administrator er genvalgt. 7. Evt. Der bliver indkaldt til Ekstraordinær Generalforsamling den 26. oktober om etablering om altaner Tim og Rikke beretter om den kommende Ekstraordinære General Forsamling om altaner. Mandag den 26. oktober i Bryggens Kulturhus kl Godkendelse af generalforsamlingsreferatet: Underskrifter: DER UNDERSKRIVES MED NEMID Dato: Penneo dokumentnøgle: YKJ502FM6FB5CAXI8M57IK3ETS3D43 John Østergaard, formand Ann Sophie Ragborg Thea Lind Pia Grønbek, næstformand Tom Planck Tim Vangsgaard JuneCatherina Starling, sekretær

22 Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo sikker digital underskrift Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder. Claus Clausen dirigent På vegne af: Egemar Clausen Serienummer: CVR: RID: IP: kl. 13:12:18 UTC Tim Vangsgaard Hansen bestyrelsesmedlem Serienummer: PID: IP: kl. 13:44:37 UTC John Østergaard formand Serienummer: PID: IP: kl. 14:17:30 UTC Pia Bilde Grønbek bestyrelsesmedlem Serienummer: PID: IP: kl. 19:28:32 UTC Thea Marie Lind bestyrelsesmedlem Serienummer: PID: IP: kl. 14:36:15 UTC June Catherina Starling Jeritslev referent Serienummer: PID: IP: kl. 20:29:36 UTC Penneo dokumentnøgle: YKJ502FM6FB5CAXI8M57IK3ETS3D43 Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden. Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo esignature service Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret. Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:

23 Regnskabsår 2013/2014 Bestyrelsens beretning for det forgangne a r Andelsforeningen er ved afslutningen af dette regnskabsår fyldt 3 år. Bestyrelsen er glad for, at kunne fremlægge endnu et tilfredsstillende resultat og denne beretning inden generalforsamlingen den 23. september 2015 Bestyrelsens fokus og prioriteringer i andelsforeningens tjeneste Det er bestyrelses topprioritet at sikre at foreningen er så økonomisk robust, fysisk velholdt og veldrevet som muligt. Budgetrammerne er fastlagt med økonomisk forsigtighed. Økonomiske beslutninger er baseret på grundig analyse for foreningens bedste. Ikke blot på kort sigt, men også på langt sigt. Bestyrelsen betragter det som sin fornemmeste opgave at sikre at ejendommen som minimum bevarer sin værdi, men frem for alt stiger i værdi i samme takt som ejendommene i nabolaget, som vi ellers sammenligner os med. Bestyrelsen holder løbende øje med udviklingen på låneområdet og hvorvidt der en økonomisk gevinst for foreningen ved at konvertere vores eksisterende lån. Ved sidste General Forsamling blev det besluttet at give bestyrelsen fuldmagt til etablering af et vaskeri. Bestyrelsen har givet grønt lys for etableringen og arbejdsgruppen for vaskeriet afventer på nuværende tidspunkt en byggetilladelse fra kommunen inden den fysiske etablering kan påbegyndes. Arbejdsgruppen for bedre cykelparkering er i dialog med kommunen og der afventes en afgørelse om evt. nedlæggelse af parkeringspladser i Egilsgade for etablering af cykelparkering i stil med dem som er etableret i Gunløgsgade. I lyset af rotteproblemerne efter skybruddet i august 2014 fokuserer bestyrelsen på at kortlægge tilstanden af kloaksystemet med henblik på udskiftning eller renovering heraf. Bestyrelsen har ved hjælp af en arbejdsgruppe ført ejendommens BBR registreringer up to date. Vi har i bestyrelsen realistiske ambitioner med vores ejendom og en liste over potentielle kommende projekter til gavn for foreningen. Bestyrelsen opfordrer alle andelshavere, der er interesseret i at bidrage konstruktivt til foreningens virke, til at deltage aktivt i enten bestyrelsesarbejdet eller i udvalgsgrupper. Vel mødt den 23. september kl i Kulturhuset. med venlig hilsen, BESTYRELSEN

24 Regnskabsår 2013/2014 I det følgende vil blive redegjort for nogle af de centrale dele af arbejdet i foreningens andet leveår: Arbejdet i bestyrelsen Bestyrelsen har i år afholdt: 13 bestyrelsesmøde af hver ca. 3 timers varighed. Dertil kommer adskillige møder i arbejdsgrupperne, møder og dialog med erhvervsudlejere, administrator, dialog og møder medandelshavere og beboere, samt møder med diverse entreprenører. I løbet af året er John Østergaard tiltrådt som ny formand i foreningen. I bestyrelsen har vi budt nye medlemmer velkommen i form af Tom Planck Sørensen, Thea Marie Lind samt de to nye suppleanter Lasse Holse og Kittie Rasmussen. Erhvervslejemålene Bestyrelsen og erhvervsgruppen arbejder målrettet på at skabe en sund kombination af udadvendte og indadvendte erhvervslejemål i ejendommen til gavn for både andelshavere og lejere. Vi har formået at skabe en god dialog og et godt samarbejde imellem bestyrelse og erhvervslejere. I den forbindelse er det værd at nævne at vi som andelsforening nyder godt af vores erhvervslejere, som hvert år bidrager med ca. 2. mio. kr. og derfor er en vigtig indtægtskilde for foreningens driftsbudget. Derudover bidrager erhvervslejerne positivt med liv og glade dage omkring ejendommen. I dette regnskabsår har Rajissimo forladt ejendommen, hvorefter ilash & Brows overtog lejemålet i Egilsgade 24. I ilash & Brows tidligere lokale i Egilsgade 22 tv. er Second hand butikken Diamonds and Rust flyttet ind. Cafeen i Gunløgsgade 39 har skiftet ejer og hedder nu Café Bryggen. Lejemålet i Gunløgsgade 39 tv er overtaget af Tobis Café som har planer om at etablere kontor i lokalet. Dan Rasmussen VVS har overtaget Poul Martinsen VVS lokaler i Gunløgsgade. Yoga krop er flyttet ind i Egilsgade 30 th. og Tiger Træning er flyttet ind i Egilsgade 34 tv. Café Alma har overtaget dele af Dan Rasmussen VVS lokaler til at udvide Café Alma. Vi hilser alle de nyankomne erhvervslejere velkommen til vores skønne ejendom og ønsker dem en sund økonomi og en veldrevet forretning. Vedligehold på ejendommen Når vi udfører arbejde på ejendommen, er det vigtigt at sondre mellem reparation og vedligeholdelse på den ene side og nyanskaffelser/moderniseringer på den anden. Vi har i det forløbne år blandt andet foretaget partiel udskiftning af faldstammer, malet 3 mellemgange i Gunløgsgade, 2 nye varmepumper til varmecentralen, diverse malerarbejde af facade og vinduer, udskiftning af kloakdæksler i gården, udskiftning af trappetrin og forkanter i Egilsgade 32, ny sandkasse ved Gunløgsgade 43, samt udbedring af kloakskader og efterfølgende rotteproblemer og meget mere.

25 Regnskabsår 2013/2014 I øjeblikket er HOFOR i gang med at etablere klimavenlig fjernvarme på store dele af Islands Brygge. Derudover er vi i gang med at højvandssikre lejemålene Café Alma og Varmt Vand for Solen. Næste regnskabsår byder også på færdig etablering af det nye vaskeri. Bestyrelsen vil samtidig arbejde på at kortlægge ejendommens kloaksystem med henblik på at etablere en renoverings/udskiftningsplan af kloakledningsnettet. Kommunikation og sociale arrangementer: Fokus på god dialog Bestyrelsen har udsendt 1 nyhedsbreve i løbet af det forgangne år og der er svaret på adskillige henvendelser. På foreningens hjemmeside er det muligt at tilmelde sig vores nyhedsbrev. Der blev opsat juletræ i gården i begyndelsen af december 2014 samt afholdt julecafe i december med gløgg og æbleskiver. Til sommerarrangement blev der budt på jordbær og Cava til de voksne, samt slik, flødebolle og sodavand til de små. Stemningen var god og ca. 40 glade unge og gamle mødte op og sludrede i sommerferie solen. Økonomi Foreningen har i forhold til budgettet oplevet en mindre indtægtsstigning på Foreningens løbende vedligeholdelse afviger samlet set med en merudgift på ca i forhold til budgettet. Afvigelsen kan blandt andet tilskrives uforudsete udgifter i forbindelse med udbedring af kloakskader og tilstødende rotteproblemer efter skybruddet, som beløb sig i ca kr. I Foreningens andet regnskabsår har vi genereret et overskud på kr. ( kr. i overskud på driftsbudgettet og kr. i overskud på salg af andele). Dette flotte overskud skyldes primært, at foreningen har solgt 3 lejeboliger som andele. Det betyder at vi fortsat har 63 beboelseslejemål og 35 erhvervslejemål i ejendommen. Overskuddet fra foreningens salg af andele er ikke indregnet som en del af foreningens driftsbudget. Overskuddet er benyttet til at afdrage på foreningens 10årige fastforrentede obligationslån, som dermed ekstraordinært at nedskrevet med i alt ca. 2 mio. Årsagen til at foreningen prioritere at indbetale ekstraordinært på dette realkredit lån er, at foreningen dermed kan afvikle lånet inden vi skal refinansiere vores 145 mio. afdragsfrie F10lån i Det er essentielt med denne afvikling, da det giver foreningen en buffer på 3,2 mio. til evt. rentestigninger m.m. der kan være aktuelt på dette tidspunkt.

26 Regnskabsår 2013/2014 Budget 2015/2016 Når vi ser på budgettet for 2015/2016, er det bestyrelsens realistiske forventning, at foreningen er i stand til at slutte med et overskud på ca kr. Der lægges i budgettet op til, at boligafgiften for alle andelshavere holdes uændret, således at evt. stigende skatter og afgifter absorberes i budgettet. Bestyrelsen har fokus på at det nyligt optagne fastforrentede lån skal være afviklet senest i 2022, hvor foreningen skal refinansiere det afdragsfrie 145 mio. kroners F10 lån. Derfor er der i budgettet for 2015/2016 indlagt et ekstra ordinært afdrag på kroner. Vi glæder os til at se så mange af jer, som muligt, veloplagte og aktive Vel mødt den 23. september!

27 År 2014 den 23. september kl afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Saga G. Generalforsamlingen afholdtes Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S. Mødt eller repræsenteret ved fuldmægtig var 91 ud af 212 andelshavere. Endvidere deltog advokat Claus Clausen og revisor Anders Bjerglund. 1. Valg af dirigent og referent. Advokat Claus Clausen blev valgt som dirigent, og som referent valgtes bestyrelsens konstituerede sekretær, JuneCatherina Starling. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkáldt, varslet og beslutningsdygtig for så vidt angår de punkter, der var på dagsordenen. Dog kunne forslagene om ændringerne i vedtægterne ikke endelig vedtages, idet 2/3 andelshaverne ikke var repræsenteret. 2. Bestyrelsens beretning og forslag E fra Søren Bald om erhvervsudlejning. Formand John Østergaard aflagde beretning. Beretning var udsendt sammen med indkaldelsen og offentliggjortpå foreningens hjemmeside hos Egemar & Clausen, hvortil der henvises. Formanden supplerede den skriftligeberetning: Formanden oplyste bl.a., at der er 66 lejelejligheder og 36 erhvervslejemål. Hele kælderen er udlejet. Erhvervslejemålene giver en indtægt på mere end en millionårligt. Formanden henstillede på den baggrund til,at foreningen skulle have et positivt samarbejde med erhvervslejerne, da de betaler en væsentlig del af foreningens årlige driftsudgifter og dermed er med tilat holde boligafgiften på et fornuftigt niveau. Bestyrelsen vil tilstræbe at leje ud tilerhvervslejere, der ikke er støjende, beboerne reduceres mest muligt. således at generne for Der er konstateret rotter i gården. Forholdet er anmeldt til Københavns Kommune, som har iværksat det fomødne. Det er desværre netop konstateret, at kloakkerne trænger tilrenovering. Det vil medføre en udgift på måske i størrelsesordenen kr Arbejdet vil blive udført i etaper bl.a. af økonomiske årsager. Bestyrelse retter stor tak tilvicevært Carsten Jensen. Han er et stort aktiv for foreningen. Han har varetaget hvervet alene, siden hans kollega gik på pension. Han har også proaktivt stået på pletten på en søndag, da der sidst var skybrud, som betød en hurtig hjælp og hurtig skadebegrænsning. Bestyrelsen opfordrertilmere og flere sociale aktiviteter i foreningen. Formanden takkede Pia Grønbek for arbejdet i forbindelse med omlægning af foreningens realkreditlån tilet nyt lån på betydeligt bedre vilkår.

28 Der var enkelte bemærkninger til beretningen, og der var andelshavere, der gav udtryk for, at de var generet af støj og larm fra erhvervslejemålet Isfabrikken Rajissimmo. Formanden oplyste, at bestyrelsen var klar over generne og havde indgået et forlig med lejer. Det har medført en ekstraomkostning på ca. kr ,00. Bestyrelsen var glad for, at lejeforholdet var afsluttet. Det var ikke gener der kunne forudses ved indgåelse af lejemålet, men som tidligerenævnt, vil bestyrelsen tilstræbeat finde erhvervslejere, der ikke forventes af støje så meget. Det blev besluttet at behandle forslag E fra Søren Bald om erhvervsudlejning i fortsættelse af drøftelserne omkring generne fra nogle erhvervslejligheder. Søren Bald motiverede forslaget. Herefter udspandt sig en del diskussion om, erhvervslejemålene. Bestyrelsen oplyste, at en del erhvervslejere er arvet fra tidligereejer, og en del er udlejet af Per Skovhus, mens han havde ansvaret for udlejningen. Cafe Emilie har fået afslag på at lave køkken på grund af forventede lugtgener. Konklusionen blev enighed om, at erhvervsudlejning ikke må være til unødig gene for andre beboere. Andelshavere efterlyste en husorden. Bestyrelsen gør opmærksom på at husordenen står på hjemmesiden og på opslagstavlerne i hver opgang. Bestyrelsen vil undersøge, om husordenen skal målrettes erhvervsudlejningen. Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget tilefterretning af forsamlingen. 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning, samt godkendelse af årsrapporten. Revisor Anders Bjerglund gennemgik regnskabet med resultatopgørelse og balance. Revisor gjorde opmærksom på, at revisorpåtegningen var rettet i forhold tildet udsendte, således at det nu udtrykkelig var anført, at revisor ikke havde fundet anledning til at komme med kritiske bemærkninger tilregnskabet. Revisor oplyste, at overskuddet er kr , større end forventet. Ejendomsvurderingen er 1 million højere end forrige år. Egenkapitalen er steget med ca. 3 millioner, som følge af frasalg af andele. Foreningen har solgt 14 lejligheder. De 8 i forrige regnskabsår og de 6 i det netop afsluttede regnskabsår. Foreningens bankgæld, som andelshaverne hæftede for personligt, er indfriet den 2. juli2014. Lejligheder bliver solgt med en forljeneste på ca kr. for lejlighederne på 60 m2. Når der sælges en lejlighed, bliver de foreningenlandelshaverne ikke rigere. Formuen vokser ganske vist, men der er flere andelshavere tilat dele denne. Provenuet fra salg forbedrer likviditeten og kan give mulighed for at afdrage på gælden. Næstformanden oplyste, at det var en forudsætning for banklånet, at dette skulle nedbringes i takt med salg af lejligheder. Selv om banklånet nu er indfriet og erstattet med kreditforeningslån, skal provenuet fra salg af lejligheder fortsat anvendes til opsparing eller til at afdrage på kreditforeningsgælden. I modsat fald vil andelsværdien falde. En andelshaver gjorde opmærksom på, at hendes bank havde oplyst, at man som bank opfattede en forening for sund, hvis værdien af ejendommen kun var belånt med 50 %. Dirigenten gjorde opmærksom på, at belåningsgrader på 50 % og derunder kun ses hos ældre foreninger.

År 2015, den 26. oktober kl. 19.00 afholdtes i Kulturhuset på Islands Brygge ekstraordinær generalforsamling for andelsboligforeningen SAGA G

År 2015, den 26. oktober kl. 19.00 afholdtes i Kulturhuset på Islands Brygge ekstraordinær generalforsamling for andelsboligforeningen SAGA G 1 Referat Ekstraordinær Generalforsamling 26. oktober 2015 År 2015, den 26. oktober kl. 19.00 afholdtes i Kulturhuset på Islands Brygge ekstraordinær generalforsamling for andelsboligforeningen SAGA G

Læs mere

Til Ordinær Generalforsamling i A/B Saga G den 23. september 2015. : Claus Clausen er valgt som dirigent. June Starling er valgt som referent.

Til Ordinær Generalforsamling i A/B Saga G den 23. september 2015. : Claus Clausen er valgt som dirigent. June Starling er valgt som referent. BESLUTNINGSREFERAT Til Ordinær Generalforsamling i A/B Saga G den 23. september 2015. : 1) Valg af dirigent og referent Claus Clausen er valgt som dirigent. June Starling er valgt som referent. 2) Bestyrelsens

Læs mere

År 2016, den 31. oktober kl afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Saga G. Mødet blev afholdt i Kulturhuset på Islands Brygge.

År 2016, den 31. oktober kl afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Saga G. Mødet blev afholdt i Kulturhuset på Islands Brygge. År 2016, den 31. oktober kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Saga G. Mødet blev afholdt i Kulturhuset på Islands Brygge. Der var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

År2016, den 29. november, kl afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Saga G. Mødet blev afholdt i Kulturhuset på Islands Brygge.

År2016, den 29. november, kl afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Saga G. Mødet blev afholdt i Kulturhuset på Islands Brygge. År2016, den 29. november, kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Saga G. Mødet blev afholdt i Kulturhuset på Islands Brygge. Der var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

På generalforsamlingen var repræsenteret 18 ud af 31 andelshavere, heraf 3 ved fuldmagt. Desuden deltog administrator Bente Naver.

På generalforsamlingen var repræsenteret 18 ud af 31 andelshavere, heraf 3 ved fuldmagt. Desuden deltog administrator Bente Naver. Til andelshaverne i AB Hallandsgade 3-5A Ejendomsrådgivning og -administration ApS Ejendomsmægler/valuar og administrator MED Røgerupvej 4 DK 4050 Skibby Telefon +45 36 44 11 74 Telefax +45 36 44 11 75

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K København, den 23. januar 2015 Ejd. 1-838 REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Rungstedlund,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Kjøgegaarden

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Kjøgegaarden Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kjøgegaarden Afholdt tirsdag d. 28. april 2015 kl. 19:00. Valby Kulturhus, Teatersalen på Valgårdsvej 4. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Dahlerup

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Dahlerup Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Dahlerup mandag, den 27. april 2015 kl. 18.00 Den 27. april 2015 blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Dahlerup. Dagsordenen for generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forgangne a r

Bestyrelsens beretning for det forgangne a r Regnskabsår 2013/2014 Bestyrelsens beretning for det forgangne a r Andelsforeningen er ved afslutningen af dette regnskabsår fyldt 3 år. Bestyrelsen er glad for, at kunne fremlægge endnu et tilfredsstillende

Læs mere

Til andelshaverne i. AB Paludan Müllers Vej 9. Skibby, den 24.03.2015 J.nr. 1053 Initialer: BN/- Vedrørende: Referat af ordinær generalforsamling i

Til andelshaverne i. AB Paludan Müllers Vej 9. Skibby, den 24.03.2015 J.nr. 1053 Initialer: BN/- Vedrørende: Referat af ordinær generalforsamling i Til andelshaverne i AB Paludan Müllers Vej 9 Ejendomsrådgivning og -administration ApS Ejendomsmægler/valuar og administrator MED Røgerupvej 4 DK 4050 Skibby Telefon +45 36 44 11 74 Telefax +45 36 44 11

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Den ordinære generalforsamlingen afholdtes torsdag den kl i fælleshuset i Granhaven.

Referat af ordinær generalforsamling Den ordinære generalforsamlingen afholdtes torsdag den kl i fælleshuset i Granhaven. Til andeshaverne i AB Skovåsen Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS Ejendomsmægler/valuar og administrator MED Røgerupvej 4 DK 4050 Skibby Telefon +45 36 44 11 74 CVR 36 02 68 47 E-mail

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2015, den 21. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København S, med følgende dagsorden.

Læs mere

Da det allerede fremgår af vedtægterne, at

Da det allerede fremgår af vedtægterne, at Til andelshaverne i AB Steen Billes Gades Pryd Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS Ejendomsmægler/valuar og administrator MED Munkholmvej 370, Rye DK 4060 Kirke Såby Telefon +45 36 44

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

REFERAT. E/F Jacobsgården ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Jacobsgården ordinær generalforsamling EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 10. marts 2015 Ejd.nr. 108-111 REFERAT E/F Jacobsgården ordinær generalforsamling Mødested: India Selskabslokaler, Højdevej 59-61, 2300 København S Mødedato: 8.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 1. juli 2016 Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2016, torsdag den 23. juni,

Læs mere

Til de andelshaverne AB Gentoftegade 55-55A. Rye, den J.nr Initialer: /bn

Til de andelshaverne AB Gentoftegade 55-55A. Rye, den J.nr Initialer: /bn Til de andelshaverne AB Gentoftegade 55-55A Ejendomsadministration v/ Statsaut. ejendomsmægler/valuar og administrator MED Munkholmvej 370, Rye DK 4060 Kirke Såby Telefon +45 36 44 11 74 Telefax +45 36

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Humlegården Mandag, den 9. januar 2012 kl. 18:30 i forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads, ved Halmtorvet Dagsorden for generalforsamlingen var

Læs mere

Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS Referat af ekstraordinær generalforsamling

Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS Referat af ekstraordinær generalforsamling Til andelshaverne i AB Thomas Laubs Gade 11-13 Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS Ejendomsmægler/valuar og administrator MED Røgerupvej 4 DK 4050 Skibby Telefon +45 36 44 11 74 Telefax

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015. i A/B Gas Erik

Referat af ordinær generalforsamling 2015. i A/B Gas Erik Referat af ordinær generalforsamling 2015 i A/B Gas Erik Afholdt tirsdag den 12, maj kl. 19:00, i kulturanstalten, Lyrskovgade 4. lok. 6. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

D.S.I.SkelbækKollegiet

D.S.I.SkelbækKollegiet D.S.I.SkelbækKollegiet Skelbækvej152180 9800Hjørring CVRnr.15646489 Matr.nr.1cø,V.TirupBy,Skt.Olai Ejd.4615/SFA Budgetforperioden 01.08.201631.07.2017 Administrator DEASA/S Skibbrogade3 Aalborg Administratorsogbestyrelsenspåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent.

Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent. Ejdnr. 1400 Beslutningsreferat År 2015, mandag den 23. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Refnæsgaard II, på loftet mellem Arresøgade 11 og Arresøgade 13. 39 andelshavere

Læs mere

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt.

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Gunløg tirsdag den 29. april 2014, kl. 20.00 i Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret

Læs mere

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 10. maj 2014 Referat af generalforsamling i Virumbo IV den 22. april 2014 Birgit Kjeldsen, Lise Bonde, Birthe Mikkelsen, Ib Højbjerg, Lise Mundt, Lars Friis, Anders, Martin Hou, Keld Greenaae, Jakob Tønnesen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 27. April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling, og ser frem til at holde

Læs mere

E/F Farumhus - Referat af ordinær generalforsamling

E/F Farumhus - Referat af ordinær generalforsamling Vesterbrogade 12 1620 København V. E/F Farumhus - Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 16. marts 2017 kl. 19.00. På generalforsamlingen var repræsenteret 38 stemmeberettigede ejere, heraf 6

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014/15

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014/15 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014/15 LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER 2015 KL. 13.00, KLOKKESTØBERVEJ 33 (ODENSE MALERLAUG) Fremmødte: Fremmødte på generalforsamlingen udgjorde 13 personer, der repræsenterede

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Der var mødt 23 andelshavere inkl. formand, næstformand, sekretær og menigt bestyrelsesmedlem samt advokat Susanne Mendoza fra Andelsbo.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 jcn/idj GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År

Læs mere

Bestyrelsens beretning var udsendt skriftligt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Beretningen

Bestyrelsens beretning var udsendt skriftligt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Beretningen Frederiksberg, 30. maj 2016 Ejd.nr. 8-103 REFERAT Mødested: Mikkelborg Park s fælleslokaler Mødedato: 25. maj 2016, kl. 19.00 Fremmødte: Der var repræsenteret 44 af foreningens 220 lejligheder, repræsenterende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling A/B Enghaven Referat af ordinær generalforsamling Afholdt torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 Vesterbro Ny skole - indgang overfor nr 24 og 26 i Ejderstedgade Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Vesterbrogade København V. E/F Farumhus - Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag den 17. marts 2016.

Vesterbrogade København V. E/F Farumhus - Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag den 17. marts 2016. Vesterbrogade 12 1620 København V. E/F Farumhus - Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 17. marts 2016. På generalforsamlingen var repræsenteret 45 stemmeberettigede ejere, heraf 17 ved fuldmagt.

Læs mere

!"# $"!% Penneo dokumentnøgle: 846TX-XXFU4-SH5WJ-ESNE1-UP6FN-VIJ74

!# $!% Penneo dokumentnøgle: 846TX-XXFU4-SH5WJ-ESNE1-UP6FN-VIJ74 !" $"!% & (!" $"!%, -./( 0 10, 4 0 /5. 54 ( $6 7""" 888 // 9 9 :!!!;< (9:===>6!"!? 4!"$"!" /!>";7 =/$"!$ : A4B==!=%=$"C A4B==!=%=66C A4B==%7 $!!>C A4B==%7 7$

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B,C,D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B,C,D ordinær generalforsamling EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 27. maj 2015 REFERAT Ejd.nr. 108-250 E/F Englandsvej 34 B,C,D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS A/S, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Mødedato: 28.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 Til medlemmerne i andelsboligforeningen REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 År 2016, mandag den 18. april 2016, klokken 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Ellesletten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Civilingeniør Frode V. Nyegaard og hustrus Fond

Civilingeniør Frode V. Nyegaard og hustrus Fond Civilingeniør Frode V. Nyegaard og hustrus Fond CVR-nr. 87 15 32 15 Ny Østergade 3 1101 København K Årsrapport 2015 (regnskabsperiode 1. januar 2015-31. december 2015) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

REFERAT. E/F Nordlyset ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Nordlyset ordinær generalforsamling Frederiksberg, 19. maj 2016 Ejd.nr. 8-185 REFERAT E/F Nordlyset ordinær generalforsamling Mødested: Regionernes Hus, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø Mødedato: 18. maj 2016, kl. 18.00 Fremmødte: Fra 21

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo År 2009 den 28. september kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i E/F Strandbo II. Den ekstraordinære generalforsamling blev

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 22. marts 2011. i Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4-6

Referat af Generalforsamling d. 22. marts 2011. i Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4-6 Fremmødte: Referat af Generalforsamling d. 22. marts 2011 i Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4-6 - 4 - st tv - 4 - st th - 4 1 tv - 4 2 tv - 4 2 th - 4 3-6A - st - 6A 2 tv - 6A 2 th - Der var fuldmagter

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

P. Holm & Søn Vesterbrogade 124 A/S

P. Holm & Søn Vesterbrogade 124 A/S P. Holm & Søn Vesterbrogade 124 A/S CVR-nr. 33 37 90 56 Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 1 Revisors erklæring om

Læs mere

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00.

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00. År 2009, den 23. september kl. 19:00, afholdtes ordinært afdelingsmøde i Boligselskabet af 1961 i Greve (BS61), afdeling Grønlykkeparken. Mødet afholdtes i beboerlokalerne, Grønlykkeparken 25, 2670 Greve,

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende.

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Kirke Såby d. 1. maj 2013. Referat År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Dagsorden i henhold til indkaldelse

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Dagsorden var følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport og evt. revisionsberetning samt godkendelse

Dagsorden var følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport og evt. revisionsberetning samt godkendelse Til andelshaverne i AB Værnedamsvej 5-5B Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS Ejendomsmægler/valuar og administrator MED Røgerupvej 4 DK 4050 Skibby Telefon +45 36 44 11 74 Telefax +45

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Referat af ordinært afdelingsmøde i 21. oktober 2015 afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 24. september 2015 kl. 18.30 i Glassalen på Baltorpskolen Til

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT GENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2006, onsdag 19. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Skotgården på Ordrup Kro, Teatersalen, Ordrupvej 114, 2920 Charlottenlund. Indledningsvis

Læs mere

REFERAT. ordinær generalforsamling i AB Strandbo 1 torsdag den 12. april 2007 kl. 18.30 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41, 2100 København Ø

REFERAT. ordinær generalforsamling i AB Strandbo 1 torsdag den 12. april 2007 kl. 18.30 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41, 2100 København Ø REFERAT af ordinær generalforsamling i AB Strandbo 1 torsdag den 12. april 2007 kl. 18.30 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41, 2100 København Ø I følge dagsordenen, der var udsendt ved brev af 27. marts

Læs mere

b) Valg af bestyrelsesmedlemmer 1 år Henrik Hoy Andersen, fortsætter (valgt for 2 år i 2013) Alex Emil Petersen, fortsætter (valgt for 2 år i 2013)

b) Valg af bestyrelsesmedlemmer 1 år Henrik Hoy Andersen, fortsætter (valgt for 2 år i 2013) Alex Emil Petersen, fortsætter (valgt for 2 år i 2013) Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. oktober 2014 DAGSORDEN 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Bestyrelsens beretning. 4) Regnskab a) Årsregnskab 12/13, jf. vedtægtsændringer

Læs mere

Ordinær generalforsamling AB Bentzonsvej 38-44 6. april 2006. Bestyrelsens Beretning

Ordinær generalforsamling AB Bentzonsvej 38-44 6. april 2006. Bestyrelsens Beretning Ordinær generalforsamling AB Bentzonsvej 38-44 6. april 2006. Bestyrelsens Beretning Bestyrelsen: Tommy Munk (formand) Frederiksberg 5.4.2006 Helle Bjerre Peter Vendrup Tatiana Scharnberg Bestyrelsens

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Til samtlige beboere i afdeling 29, Finlandsparken Vejle, den 14. maj 2014 Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Hermed følger et kort referat af det ordinære afdelingsmøde

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forgangne år

Bestyrelsens beretning for det forgangne år År 2016, den 26. september kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Saga G. Generalforsamlingen blev afholdt i Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København. Der var indkaldt

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Frederiksvej 42 onsdag d. 26. november 2015

Referat af ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Frederiksvej 42 onsdag d. 26. november 2015 Referat af ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Frederiksvej 42 onsdag d. 26. november 2015 Tilstede: St. th., 1. tv., 2. tv., 4. tv., 4. th., baghuset. Referent: Britta (4. th.) Dagsorden

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

REFERAT. E/F Rentemestergården ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Rentemestergården ordinær generalforsamling Frederiksberg, 20. april 2016 Ejd.nr. 8-547 REFERAT E/F Rentemestergården ordinær generalforsamling Mødested: DEAS A/S, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Mødedato: 11. april 2016, kl. 19.00 Fremmødte:

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Smedefabrikken ApS. Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2015. CVR-nr. 32 30 75 58

Smedefabrikken ApS. Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2015. CVR-nr. 32 30 75 58 Smedefabrikken ApS CVR-nr. 32 30 75 58 Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 1 Revisors erklæring om opstilling af Opgørelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning om foreningens virke

Læs mere

Generalforsamlingen marts 2013. Indkaldelse. Side 2. Bestyrelsens beretning. Side 3-4. Indkommende forslag. Side 5-14. Referat.

Generalforsamlingen marts 2013. Indkaldelse. Side 2. Bestyrelsens beretning. Side 3-4. Indkommende forslag. Side 5-14. Referat. Generalforsamlingen marts 2013 Indkaldelse. Side 2 Bestyrelsens beretning. Side 3-4 Indkommende forslag. Side 5-14 Referat. Side 14-16 A/B Strandparken 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Onsdag

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Skolehaven

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Skolehaven Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Skolehaven År 2017, den 23. maj, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Skolehaven på adressen Prøvehallen, porcelænstorvet 4 i multisalen.

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 21. september 2015 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse,

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato 26. august 2015 kl. 19.00 Sted Spaniensgade 25 A, kælderen Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål repræsenteret Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen,

Læs mere

ARBEJDERHJEM" ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR

ARBEJDERHJEM ANDELSBOLIGFORENINGEN BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR Frederiksberg, Frederiksberg, VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG ARBEJDERHJEM" Navn eq f6fmål Andelsboligforeningensnavn er "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem".

Læs mere

Sbi 2012 ApS i likvidation Langelinie Allé 35, 2100 København

Sbi 2012 ApS i likvidation Langelinie Allé 35, 2100 København Sbi 2012 ApS i likvidation Langelinie Allé 35, 2100 København CVR-nr. 15 30 03 96 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv

Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Ordinær Generalforsamling onsdag den 15. april 2009 kl. 19.00 i fælleslejligheden Østerhøjvej 15 A, st. Dagsorden: 1. Valg af referent. 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere