Håndbog/Manual For V-6000GS EH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog/Manual For V-6000GS EH"

Transkript

1 Fransgård Håndbog/Manual For V-6000GS EH Indholdsfortegnelse: Advarsler... 2 Installation og Montagevejledning Påfyldning af olie på anlægget Kontrol før opstart/igangsætning... 5 Udluftning af det hydrauliske system Vedligeholdelse af anlægget... 8 Fejl og hjælp til fejlfinding Demontering Reservedelsliste Elektrisk diagram Hydraulisk diagram Fjernbetjeninger Contents: Warnings... 9 Installation and assembly guideline Filling the equipment with fluid Inspecting the equipment before start up Bleeding and setting working pressure Maintenance of the equipment Fault and help with faultfinding Dismantling Replacement parts list Electric diagram Hydraulic diagram Remote control... 34

2 ADVARSLER * Hydraulikolie kan være sundhedsfarlig: * Hvis olien kommer i kontakt med huden kan det medføre allergi. * Indånding af olietåge kan give luftvejsproblemer. * Retningslinjer for anvendelse af hydraulikolie: Følg olieleverandørens advarsler og anbefalinger. Ved opstarten/igangsætningen af anlægget, hvor sikkerhedsventilerne etc. finjusteres og anlægget udluftes, kan oliespild og oliesprøjt forekomme. Det anbefales derfor altid at gå med sikkerhedsbriller og beskyttelseshandsker. Utætheder/lækage af olie under højt tryk er farlig, idet en oliestråle kan skære gennem huden og øjnene. Hvis en utæthed opdages, skal anlægget standses øjeblikkeligt og fejlen udbedres. Ved demonteringen af anlægget kan der forekomme et statisk tryk fra akkumulatoren og komprimeret olie etc., selvom anlægget er standset. Dette tryk kan føre til, at der pludselig sprøjter hydraulisk olie ud. Husk, at olien under driften kan være 70 C varm el ler endnu varmere. Dette kan medføre risiko for forbrænding ved demontering eller tømning. * Andre vigtige retningslinjer: Hvis dækslet til samleboksen/kassen på elektromotoren fjernes, eller stikkene på magnetventilerne afmonteres, skal strømmen slås fra. Det bedste er at skrue hovedsikringerne ud. Hver enkelt elektrisk forbindelse vedrørende elektromotoren, magnetventilerne og øvrige elektriske komponenter skal udføres af en autoriseret elektriker. Se altid ledningsdiagrammet for motor og elektrisk styring. På anlægget kan der være skarpe hjørner og kanter, bl.a. på olietanken, pumpen, blokkene eller ved rør eller slangefittings. Start aldrig anlægget, før du har sat dig omhyggeligt ind i alle diagrammer, instruktioner og anvisninger. Kun uddannede fagfolk må starte anlægget op. Før anlægget startes op, skal det sikres, at elektromotorens omdrejningsretning er markeret. Side - 2 -

3 INSTALLATION OG MONTERINGSVEJLEDNING * Ved montering og installation er hovedkravet, at der skal være RENT. Derfor skal følgende punkter overholdes for at sikre korrekt funktion: *) Aggregatet monteres, så det er let tilgængeligt af hensyn til efterfølgende montering, kontrol, reparation og vedligeholdelse. Husk, at ethvert anlæg på et eller andet tidspunkt vil få brug for at blive set efter eller repareret. Kontrollér, at alle udvendige komponenter er korrekt monteret. *) Rør, slanger etc. placeres så yderligt som overhovedet muligt. Herved opnås en optimal varmeafgivelse. Rørbøjninger og slangebøjninger skal udføres i henhold til leverandørens anvisninger. *) Støjdæmpning sker bedst ved at montere vibrationsdæmpere under aggregatet. Tilslutninger til faste rørinstallationer skal foregå ved hjælp af en fleksibel hydraulikslange. *) For mange rørsamlinger, boltesamlinger og vinkler skal undgås. Vinklerne skal udføres som faste rørbøjninger, som mindsker tryktabet. Tryktab skal undgås, hvorfor der vælges så store rørdiametre som muligt i forhold til effekten. Vær opmærksom på, at det er muligt at nedsætte varmetabet/tryktabet i denne ledning med ca % og dermed at opnå en bedre effekt: Generelle retningslinjer for væskens gennemstrømningshastighed i slanger og rør: * Sugeledninger 0,5 til 1,5 m/s * Trykledninger 2 til 5 m/s * Returledninger 2 til 5 m/s *) Svejste eller varmbukkede rør skal afrenses meget omhyggeligt med stålbørster, bejdses med saltsyre og derefter skylles igennem med meget varm hydraulikolie. Komponenter skal fjernes/holdes væk fra steder, hvor der svejses, sandblæses og slibes. *) Slanger, rør og fittings skal renses omhyggeligt efter tilpasningen og lige inden monteringen. Slanger og rør skal altid skylles igennem med varm hydraulikolie før monteringen. De skal proppes til i begge ender, hvis de ikke skal monteres med det samme. *) Afdækningspropper i ventiler, oliemotorer, pumper, blokke etc. må ikke fjernes før den endelige montering. *) Værktøj, hænder og tøj holdes rene, så det undgås, at snavs herfra kommer ind i systemet. Side - 3 -

4 *) Materialekontrol i henhold til specifikationer på andre væsentlige udvendige dele og følg de tilhørende installationsanvisninger. *) Før tilkobling af de vigtigste udvendige komponenter er det en god ide altid at tilslutte slanger og rør omkring de udvendige hovedkomponenter, så olien først cirkulerer i tanken og derved renses. PÅFYLDNING AF OLIE PÅ ANLÆGGET Nedenstående procedure skal følges omhyggeligt ved påfyldning af olie: * Kontrollér, om olietanken er helt ren. * Anvend altid et filtreringsanlæg ved påfyldning af olie, idet der ofte er finkornet støv og vand i tønden. * Hydraulikolien er meget vigtig og skal vælges med omhu, idet det er olien, der overfører energien og samtidig smører de forskellige komponenter, så friktion og varmeudvikling kan holdes på et minimum. Olien skal beskytte mod korrosion og også være i stand til at føre snavs og varme væk fra systemet. Vælg altid en rigtig mineralolie med de korrekte additiver, som passer præcist til denne maskine. Dette valg sikrer en problemfri drift og lang levetid både for olien og for komponenterne. Brugsanvisningen på olieemballagen fra din olieleverandør skal altid læses omhyggeligt. * Advarsel: Ved kontakt med hydraulikolie kan der på længere sigt opstå udslæt på huden. * Oliens egenskaber og krav til leverandøren af olien: Olien skal ved kontakt med metaller have gode smørende egenskaber både ved lavt og højt omdrejningstal. Oliens viskositet (konsistens) skal om muligt forblive konstant uanset temperatur og arbejdstryk. Oplys altid leverandøren om omgivelsestemperaturen. Luftopløseligheden skal være lav og luftafgivelsen høj samtidig med, at tendensen til at skumme skal være meget lav. De korrosionsbeskyttende egenskaber skal være optimale, olien skal være tungtflygtig og må dermed heller ikke virke aggressiv eller giftig. Side - 4 -

5 Ved anvendelse af vegetabilsk olie anbefaler vi: CASTROL : CARELUBE HTG-32 STATOIL : STATOIL M32-68 OK : BIOHYDRAUL 32 SHELL : NATURELLE HF-M 32 Ved anvendelse af vegetabilske olier må ingen dele indeholde zink, og der skal altid bruges syntetiske filterindsatser, idet papirindsatser kan give problemer på grund af viskositet og i så fald med stort trykfald. Disse olier skal anvendes ved pumpeaggregater, som arbejder ved omgivelsestemperaturer mellem 5 C og 40 C. Disse vegetabilske olier kan alle blandes med mineralske hydraulikolier, men dette nedsætter levetiden for olien og oliens kvalitet. Spørg altid din leverandør. Hvis du bruger andre olier end de anførte, f.eks. olie for hydraulisk transmission, skal alle data sendes til leverandøren af komponenterne med henblik på godkendelse. Forkert olie kan let og hurtigt beskadige store og vitale komponenter og således medføre store omkostninger. * Fyld hydraulikolie på op til det øverste niveau, således som markeret på skueglasset. Olien må aldrig komme over det øverste mærke. Hvis der ikke findes et skueglas, så fyld kun den foreskrevne mængde på. * Beskadigede og tilsmudsede olier skal altid afleveres på en godkendt modtagestation hhv. et godkendt olieaftapningssted. KONTROL FØR OPSTART/IGANGSÆTNING Kontrollér følgende før den endelige igangsætning: At olien er korrekt påfyldt, og at oliestanden er korrekt. Alle udvendige komponenter fyldes på forhånd med olie. Alle ventiler finjusteres til minimumsindstillingen. Det drejer sig i særdeleshed om sikkerhedsventilen/overtryksventilen, som er afgørende for det maksimale arbejdstryk/effekten. Kontrollér, om der lækker olie fra komponenter, slanger og fittings og efterspænd disse. Er alle retningsventiler i neutral position? Kontrollér, om elektromotoren, som driver pumpen, kører med korrekt omdrejningstal, hvilket naturligvis er meget vigtigt. Start ganske kortvarigt (2 15 sekunder) for at kontrollere dette. Vær opmærksom på, at pumpen ofte lyder anderledes, så snart olien bliver suget rigtigt ind. Hvis pumpen kører mere end nogle få sekunder i den forkerte retning, kan dette medføre alvorlige skader, hvorfor det er vigtigt at være meget opmærksom på dette. Montér et manometer på højtrykssiden, hvis der ikke allerede findes et. Side - 5 -

6 IGANGSÆTNING/OPSTART AF ANLÆGGET Det er meget vigtigt, at opstarten udføres korrekt for at sikre en optimal levetid. Der er i særdeleshed mange pumper, der bliver beskadiget under opstarten, fordi det meget væsentlige krav om renhed ikke overholdes og betjeningsvejledningen ikke læses. Selv med den største renhed og opmærksomhed er det dog ikke muligt helt at undgå snavs ved et helt nyt anlæg, idet der også ved selve opstarten og igangsætningen skrabes en masse partikler af alle bevægelige dele. Anlægget må derfor ikke udsættes for maksimal belastning, inden alt snavs i filtrene er skilt fra. Alle filtrene skal udskiftes efter 5 driftstimer. UDLUFTNING AF DET HYDRAULISKE SYSTEM Luft i det hydrauliske system medfører usædvanlig stor slitage og problemer med funktionen. Det er derfor vigtigt at være meget omhyggelig med udluftningen. Pumpen startes og eventuelle afluftningsventiler åbnes. Alle højtsiddende boltesamlinger og fittings løsnes én efter én og lukkes igen, når der strømmer ren olie uden bobler og skumdannelse ud. Alle retningsventiler skal aktiveres en eller flere gange, indtil olien i tanken er fri for bobler/skumdannelse. Aktivér hver funktion, indtil den kører fejlfrit med en ensartet drejende eller lineær bevægelse. Kontrollér oliestanden hyppigt og fyld ren olie på. Fortsæt med udluftningen, indtil ingen olie skummer mere, og anlægget ikke støjer for kraftigt. Hvis det er tilfældet, skal udluftningen fortsættes. Hyletoner fra pumpen er tegn på luft i olien. Olien må ikke løbe ud på jorden, gulvet eller lignende. Olien skal samles op i en spildoliebakke, en spand eller andet. Det er vigtigt, at vi beskytter miljøet. FINJUSTERING AF ARBEJDSTRYKKET For at justere arbejdstrykket er det nødvendigt, at al luft er ude af systemet, hvorefter følgende foretages: Side - 6 -

7 Justér skruen eller vippearmen på sikkerhedsventilen, som normalt er anbragt lige efter pumpen, samtidig med at manometeret kontrolleres. Når trykket er nået, fastlåses indstillingen med en kontramøtrik. Dersom ventilen har en beskyttelseskappe, skal denne monteres igen. Ved et anlæg med elektrisk bypass-/sikkerhedsventil, som fører olien tilbage til tanken i neutral stilling, skal denne ventil aktiveres for at justere arbejdstrykket. Den kan altid betjenes manuelt med en finger på plastikknappen, eller det kan gøres med en stjerneskruetrækker i magnet-rørenden. Det anbefales ikke at justere ventilen højere end nødvendigt. EFTERSPÆNDING AF ANLÆGGET Kort tid efter opstarten/igangsætningen med højeste arbejdstryk bør alle fittings, bolte, skruer, rør og slanger på anlæggene efterspændes. Derpå efterspændes ved behov. Det er vigtigt, at alle hydrauliske komponenter og ledningskomponenter efterspændes, eftersom et højt arbejdstryk og kraftig varmeudvikling nødvendiggør efterspændingen. Side - 7 -

8 VEDLIGEHOLDELSE En omhyggelig vedligeholdelse er afgørende for det hydrauliske anlægs driftssikkerhed og levetid, hvorfor det anbefales at efterse anlægget med faste intervaller (f.eks. i henhold til en driftsmanual). Anvisninger for vedligeholdelsen: Efterse hele anlægget og ikke kun den beskadigede komponent. Start med pumpen, og fortsæt herfra til hele anlægget er gennemgået. Kontrollér oliestanden og olien. Hvis olien er mørk eller sort, skal den skiftes. Hvis olien er hvidlig og skummer, så kan det tyde på vand eller luft i olien. I så fald er det nødvendigt at gå systemet mere grundigt igennem og olien skiftes, hvis det er nødvendigt. Hvis man tror, at der er vand i olien, skal man lade olie dryppe ned på en kogeplade. Hvis olien svides af og syder, så er der vand i olien, og al olien skal skiftes. Hvis man tror, at der er snavs i olien, skal man lade olie dryppe ned på et stykke helt hvidt papir. Hvis der er sorte aflejringer i midten, så er der snavs i olien. Ved nye anlæg skal olien efter 10 driftstimer renses til 5 mikron, eller også skal olien skiftes. Herefter skal olien kontrolleres af fagfolk for hver 500 driftstimer. Hver komponent i højtrykskredsløbet skal kontrolleres for utætheder, støj og pakninger, og om nødvendigt foretages udskiftning. For hver 10 C, som olietemperaturen kommer over 6 0 C, sker der en halvering af oliens levetid. Temperaturoverskridelsen kan medføre en alt for stor slitage på komponenterne, hvorfor temperaturen skal kontrolleres omhyggeligt. Hvis den kommer over 60 C, kontaktes leverandøren af komponenten, så forholdene kan afklares. Der må under ingen omstændigheder bruges bomuld eller lignende ved rengøringen. Ved olieskift skal systemet altid tømmes helt, filtrene skiftes og tanken renses fuldstændigt, hvorefter der fyldes ny olie på. Ved stilstand i op til 2 måneder er ingen særlige forholdsregler påkrævet, men ved længerevarende stilstand skal alle sikkerhedsventiler indstilles til minimum og anlægget skal køre i 10 til 15 minutter. Stempelstangen på hydraulikcylindrene skal være inde eller være overfladebehandlet med en korrosionsbestandig væske. Aggregatet/olietanken anbringes langt væk fra nedfallende genstande eller partikler. Kontrollér altid, om slangedimensionerne og rørdimensionerne svarer til de foreskrevne dimensioner, således at tryktab forhindres og systemet kan præstere det maksimale. Side - 8 -

9 WARNINGS * Hydraulic fluid can represent a health hazard: * If the fluid comes in contact with skin, this can result in allergies. * Inhalation of fluid spray can result in respiratory tract problems. * Guideline for use of hydraulic fluid: Follow the fluid supplier s warnings and recommendations. Fluid loss and fluid spray can occur when starting up the equipment to fine tune the safety valves etc. and bleed the equipment. It is therefore recommended safety glasses and protective gloves are always used. High pressure fluid leaks are dangerous, as a fluid jet can cut through skin and the eyes. If a leak is detected, the equipment should be immediately stopped and the fault should be rectified. When dismantling the equipment, static pressure from the accumulator and compressed fluid etc. can occur even though the equipment is stopped. This pressure can result in sudden jets of hydraulic fluid. Remember the fluid can have temperatures of 70 C o r higher when the equipment is in operation. This can represent a burn risk when dismantling or draining. * Other important guidelines: When removing the cover for the junction box on the electric motor or the plugs on the solenoid valves, the power should be turned off. The best way to do this is to remove the main fuses. Each electrical connection to the electric motor, the solenoid valves and other electrical components should be connected by an authorised electrician. Always refer to the wiring diagram for the motor and electric control. There can be sharp corners and edges on the equipment, such as on the fluid tank, the pump, blocks or on pipes or hose fittings. Never start the equipment before you have thoroughly read and understood all diagrams, instructions and directions. Only trained technicians should start the equipment. Before starting the equipment, make sure that the electric motor direction of rotation is marked. Side - 9 -

10 INSTALLATION AND ASSEMBLY GUIDELINE * When installing and assembling, the most essential element in this work is that everything should be CLEAN. The following points should therefore be complied with to ensure correct operation: *) The unit is installed so that there is access for subsequent installation, inspection, repair and maintenance. Remember that all equipment will at some point in time need to be inspected or repaired. Check that all external components are correctly fitted. *) Pipes, hoses etc. are located as close to the outside as possible. This will ensure optimal heat emission. Pipe bends and hose bends should be made in accordance with supplier instructions. *) Noise suppression is best achieved by fitting vibration dampers under the unit. Connections to fixed pipes installations should be via flexible hydraulic hoses. *) Bolt connectors and right angles should be avoided for many pipe junctions. Right angles should be achieved using fixed pipe bends, which reduces pressure loss. Pressure loss should be avoided, which is why the largest possible pipe diameters in relation to power should be selected. Note that it is possible to reduce heat loss/pressure loss in this line by around % and so achieve better power: General guidelines for fluid through flow rates in hoses and pipes: * Suction lines 0.5 to 1.5 m/s * Pressure lines 2 to 5 m/s * Return lines 2 to 5 m/s *) Welded or hot bent pipes should be very carefully cleaned with steel brushes, pickled with hydrochloric acid and then rinsed through with plentiful amounts of hot hydraulic fluid. Components should be removed from/kept away from places where welding, sand blasting and grinding activities are being carried out. *) Hoses, pipes and fittings should be carefully cleaned after being adjusted and immediately before fitting. Hoses and pipes should always be flushed through with hot hydraulic fluid before fitting. They should be plugged at both ends if they are not to be fitted immediately. *) Plugs in valves, hydraulic fluid motors, pumps, blocks etc. must not be removed before final fitting. *) Tools, hands and clothes should always be clean, to avoid dirt from these sources entering the system. *) Check that other important external component materials are in accordance with specifications and follow the relevant installation instructions. *) Before connecting the most important external components, it is a good idea to always connect hoses and pipes around the external main components so that the fluid first circulates in the tank and is therefore cleaned. Side

11 FILLING THE EQUIPMENT WITH FLUID The below procedure should be carefully followed when filling with fluid: * Check that the fluid tank is completely clean. * Always use filtering equipment when filling with fluid as there is often fine grained dust and water in the barrel. * Hydraulic fluid is a very important component and should be selected with care, as it is the hydraulic fluid which transfers energy and simultaneously lubricates the components, so ensuring that friction and heat generation are kept to a minimum. The fluid should protect against corrosion and also be able to carry dirt and heat away from the system. Always select a correct mineral fluid with the correct additives, which precisely corresponds to this machine s requirements. Correct selection will ensure problem free operation and long lifetimes for the fluid and for the components. The instructions on the fluid packaging from your fluid supplier should always be read carefully. * Warning: Long term contact with hydraulic fluid can result in skin rashes. * Fluid properties and fluid supplier requirements: The fluid should, when in contact with metals, have good lubricating properties both at low and high rotational speeds. Fluid viscosity (consistency) should, if possible, remain constant irrespective of temperature and working pressure. Always inform the supplier of ambient temperature. Solubility in air should be low, air release should be high and the tendency to foam should be very low. Corrosion protecting properties should be maximised, the fluid should be heavy and must therefore not be aggressive or poisonous. When using plant based fluid we recommend : CASTROL : CARELUBE HTG-32 STATFLUID : STATFLUID M32-68 OK : BIOHYDRAUL 32 SHELL : NATURELLE HF-M 32 When using plant based fluid, no components should contain zinc and synthetic filter inserts should always be used as paper inserts can give problems due to the viscosity, resulting in large pressure losses. These fluids should be used in pump units which operate at ambient temperatures between 5 C and 40 C. All plant based fluids can be mixed with mineral hydraulic fluids. This however reduces the lifetime of the fluid and the fluid s quality. Always ask your supplier about this. Side

12 If you user other fluids than those recommended, for example fluid for hydraulic transmission, all data should be sent to the component supplier for approval. Incorrect fluids can easily and quickly damage large and vital components and so result in high costs. * Fill hydraulic fluid up to the upper level, as marked on the sight glass. The fluid must never be filled above the upper mark. If there is no sight glass, then fill the specified amount. * Damaged and dirty fluids should always be delivered to an approved treatment station in accordance with an approved fluid drain point. INSPECTION BEFORE START UP Check the following before the final start up: That the fluid is correctly filled and that the fluid level is correct. All external components are pre-filled with fluid. All valves are fine tuned to the minimum setting. This mainly applies to the safety valve/emergency valve which is crucial for maximum working pressures/power. Check whether there are any fluid leaks from components, hoses and fittings and check tighten these. Are all direction valves in the neutral position? Check whether the electric motor, which runs the pump, runs at the correct rotational speed. This is very important. To check this, start with short operation runs (2-15 seconds). Note that the pump sound often changes when the fluid is drawn fully in. If the pump runs for more than a few seconds in the incorrect direction, serious damage can result. It is very important to be aware of this. Fit a manometer on the high pressure side, if one has not previously been fitted. Side

13 STARTING THE EQUIPMENT It is very important, to ensure a maximum lifetime, that start up is carried out correctly. Many pumps are damaged during start up, because the vital cleanliness requirements are not followed and the operation guideline is not read. Even where the highest degree of cleanliness and care is achieved, it is not possible to completely avoid dirt in completely new equipment, as during start up a large number of particles are scraped off the moving parts. The equipment must therefore not be run at maximum load before all dirt is removed from the filters. All filters should be replaced after 5 operating hours. BLEEDING THE HYDRAULIC SYSTEM The air in the hydraulic system results in abnormally high levels of wear and operating problems. It is therefore important to bleed the system carefully. The pump is started and any bleeding valves are opened. All bolt connectors and fittings, located higher up, are loosened one by one and closed when clean fluid flows out without bubbles and foam. All direction valves should be activated one or more times, until the fluid in the tank is free of bubbles/foam. Activate each function until it runs fault free with a uniform rotation or linear movement. Check the fluid level frequently and top up with clean fluid. Continue bleeding until the fluid no longer foams and equipment operation noise falls to normal levels. If operation noise levels remain high, bleeding should be continued. Pump screeching is a sign of air in the fluid. The fluid must not be allowed to flow out onto the ground, the floor or similar. Hydraulic fluid should be collected in a waste oil collection unit, a bucket or other. It is important that we protect the environment. Side

14 FINE TUNING WORKING PRESSURE To adjust working pressure, all air must have been bled from the system, after which the following is carried out: Adjust the screw or lever on the safety valve, which normally is situated immediately after the pump. Check the manometer at the same time. When the pressure is reached, lock the setting using a locking nut. If the valve has a protective jacket, this should be refitted. For equipment with electric bypass/safety valves which lead the fluid back to the tank when in the neutral position, this valve should be activated to adjust the working pressure. It can always be manually operated with one finger on the plastic button or can be adjusted with a star screwdriver in the magnetic pipe end. It is recommended the valve is not adjusted higher than necessary. CHECK TIGHTENING THE EQUIPMENT A short time after start up, at the highest working pressure, all fittings, bolts, screws, pipes and hoses on the equipment should be check tightened. After this check has been completed, tighten as required. It is important, that all hydraulic components and line components are check tightened. High working pressures and substantial heat emission make check tightening necessary. Side

15 MAINTENANCE Careful maintenance is crucial to the hydraulic equipment s reliability and lifetime. That is why it is recommended that the equipment is inspected at regular intervals (in accordance with an operating manual). Instructions for maintenance: Inspect the entire equipment, not just the damaged component. Start with the pump and continue from here until the entire equipment has been inspected. Check the fluid level and the fluid. If the fluid is dark or black, it should be changed. If the fluid is whitish and foams, this can indicate water or air in the fluid. If this is the case, it will be necessary to go through the system more thoroughly and change the fluid if necessary. If you think that there is water in the fluid, let the fluid drip down onto a hot plate. If the fluid burns and sizzles, then there is water in the fluid and all the fluid should be changed. If you think, that there is dirt in the fluid, let the fluid drip down onto a piece of completely white paper. If there are black deposits in the middle, then there is dirt in the fluid. For new equipment, the fluid should be cleaned after 10 operating hours to 5 microns or the fluid should be changed. The fluid should then be checked by specialists after every 500 operating hours. Each component in the high pressure circuit should be checked for leaks, noise and gaskets and where necessary replaced. Each 10 C of fluid temperature above 60 C halves t he fluid s lifetime. Overheating can therefore result in high component wear, which is why the temperature should be checked carefully. If the temperature exceeds 60 C, the supplier of the component should be contacted, so the situation can be clarified. Under no circumstances is cotton or similar to be used in cleaning. When changing fluid, the system should always be completely drained, filters should be changed and the tank should be completely cleaned, after which it should be refilled with new fluid. Where the equipment is stopped for up to 2 months, no special precautions are required. However, for long term stops, all safety valves should be set to minimum and the equipment should be run for 10 to 15 minutes. The piston rod on the hydraulic cylinder should be in or be surface treated with a corrosion resistant fluid. The pump unit/oil tank is to be removed far away form falling objects and particles. Always check that hose dimensions and pipe dimensions agree with the prescribed dimensions, so that pressure loss is prevented and the system can achieve maximum performance. Side

16 FEJL OG HJÆLP TIL FEJLFINDING Fejl Årsag Afhjælpning af fejl Pumpen støjer Pumpen får for lidt eller slet ingen olie. Sugefilter renses og sugeledningen repareres Fyld olie på. Forkert omdrejningsretning. Pumpen suger luft ind. Sugefilter renses og Sugeledningen repareres Udskift tætningsringen ved pumpeakslen. Der slipper luft ind til sugeledningen gennem returledningen. Pumpen er slidt Pumpen repareres eller udskiftes. For højt omdrejningstal. Korrigér omdrejningstallet. Trykket er for højt. Sæt trykket ned. Der er intet tryk. Oliestanden er for lav. Fyld olie på Pumpen kører ikke. Tjek motor, kobling og aksel. Forkert omdrejningsregning. Vend omdrejningsretningen. Sikkerhedsventilen sidder fast. Ventilen skrues ud og renses eller skiftes ud. Pumpen er defekt. Pumpen udskiftes eller repareres. Afladet bypassventil. Etablér korrekt strømforsyning. Lækage/utæthed i ventil/cylinder. Reparér ventil eller cylinder. Utilstrækkeligt tryk. For lav indstilling. Sæt trykket højere op. Utæthed ved sikkerhedsventilen. Repareres eller udskiftes. Utæthed i ventil eller cylinder. Ventil eller cylinder repareres. Olien skummer. Utæt sugeledning Ledningen repareres For stort tryktab i sugeledningen. Udskift med større sugeledning Der kommer olie til sugeledningen via returledningen Om muligt forlænges ledningen væk fra denne ledning Forkert olie eller vand i olien Kontrollér eller skift olien. Returledning for kort. Denne ledning forlænges

17 FEJL OG HJÆLP TIL FEJLFINDING Fejl Årsag Afhjælpning af fejl Olietemperatur for høj. Olien er for tyktflydende. Olien skiftes. Sikkerhedsventilen aktiveres for meget Foretag justering Overbelastning af systemet Reducér belastningen eller skift til et større anlæg. Stor utæthed i ventil eller motor. Reparér pumpe, motor eller ventil. Ændrede driftsforhold. Etablér større tank eller køling. For lille tank. Udskiftes med en større. For lidt olie i tanken. Fyld olie på. Sikkerhedsventilen aktivers for meget Driftsforholdene ændres. Retningsventilen lukker ikke helt. Ventilen renses eller repareres. For høj gennemstrømningshastighed. Montér en ny korrekt ventil i den rigtige størrelse. Der er snavs mellem ventilkeglen og ventilsædet. Renses eller repareres. Magnetventilen trækker ikke. Elektrisk fejl. Kontrollér hele strømforsyningen og endestopkontakterne. Utilstrækkeligt styretryk. Ventil renses eller repareres. Etablér et bedre tryk. Lasten synker. Snavs i sænkeventil. Rens ventil. O-ring beskadiget. O-ring udskiftes. Beskadiget ventil Repareres eller udskiftes. Luft i olien. Fyld mere olie på og kontrollér sugeledningen. Kontraventil utæt. Rens ventilen. Systemet arbejder for langsomt. Kold olie. Skift f.eks. til en bedre olietype. Lav motorhastighed. Motoren kontrolleres eller repareres. Slidt pumpe. Udskift pumpe. Drøvleventiler indstillet for stramt. Justér ventilerne. Sikkerhedsventil åbner for tit. Justér ventil og system. Luft i systemet. Reparér sugeledning. Kør langsomt, indtil olien er varm. Systemet er slidt. Udskift med nyt system. Forkert indstillet system. Justér systemet

18 FAULTS AND HELP WITH FAULT FINDING Fault Cause Fault rectification Noisy pump The pump receives too little or no fluid Suction filter needs cleaning and the suction line needs a repair. Fill with fluid. The direction of rotation is Incorrect. The pump draws in air. Suction filter needs cleaning and the suction line needs a repair. Replace the seal by the pump shaft. Air enters the suction line through the return line. The pump is worn. The pump needs repairing or replacement. Too high rotational speed. Correct the rotational speed. Pressure is too high. Reduce the pressure setting. No pressure The fluid level is too low. Fill with fluid. The pump is not running. Check the motor, connection and shaft. The rotation of direction is Incorrect. Switch the direction of rotation. Safety valve jammed. The valve has to be screwed out and cleaned or replaced. The pump is defective. The pump needs repairing or replacement. Discharged bypass valve. Establish correct power supply. Insufficient pressure Leakage in valve or cylinder. Repair cylinder or valve. Too low setting Increase the pressure. There is a leak in safety valve. It needs repairing or replacement. There is a leak in valve or cylinder. Cylinder or valve needs repairing. The fluid foams Leaky suction line. The line needs repairing. Too large pressure loss in the suction line. Replace with larger suction line

19 FAULTS AND HELP WITH FAULT FINDING Fault Cause Fault rectification line. Fluid enters the suction line via The return line. If possible the line has to be extended away from this Incorrect fluid or water in the fluid. Check and change the fluid. The return line is too short. This line has to be extended. The fluid temperature is too high The fluid is too viscous. The fluid needs to be changed. Safety valve is incorrectly set. Make adjustments. Overloading of the system. Reduce the load or change to a larger equipment. Major leak in valve or motor. Repair pump, motor or valve. Changed operating conditions. Set up larger tank or cooling. Too small tank. Replace with larger tank. Too little fluid in the tank. Top up with fluid. Safety valve is activated too frequently. Operating conditions are changed. The direction valve does not fully close. The valve needs cleaning or repairing. Noisy safety valve Too high through flow rate. Fit a new correct valve of the correct size. There is dirt between the valve cone and the valve seat. Needs cleaning or repair. The solenoid valve does not Operate Electrical fault. Check the entire power supply and end stop contacts. Insufficient control pressure. Valve needs cleaning or repair. Establish better pressure

20 FAULTS AND HELP WITH FAULT FINDING Fault Cause Fault rectification The load sinks Dirt in the reduction valve. Clean valve. O-ring damaged. O-ring has to be changed. Damaged valve. Needs repair or replacement. Air in the fluid. Fill with more fluid and check the suction line. Non return valve leaks. Clean the valve. The system works too slowly Cold fluid. Change for example to a better fluid type. Low motor speed. Motor has to be checked or repaired. Worn pump. Replace the pump. Throttle valves set too tight. Adjust the valves. Safety valve opens too often. Adjust valve and system. Air in the system. Repair the suction line. Run slowly, until the fluid is hot. The system is worn. Replace with new system. Incorrect system setting. Adjust the system

21 DEMONTERING Når den fejl, der er skyld i driftsforstyrrelserne, er lokaliseret, skal følgende retningslinier for reparation eller udskiftning af den pågældende komponent overholdes i forbindelse med afmonteringen: Komponenten renses omhyggeligt og de nærmeste omgivelser renses ligeledes. På den måde fjernes lag af maling og snavs fra alle boltesamlinger, blokke og slanger. Demontér de hydrauliske komponenter direkte under åben himmel. Slanger og rør, som afmonteres, forsynes med plastikpropper eller andet som beskyttelse under reparationen. De skal forsynes med et mærke, så der ikke kan ske fejl ved genmonteringen. Inden adskillelsen skal komponenterne mærkes omhyggeligt, så det er let at samle systemet igen uden fejl. Komponenten lægges på et helt rent arbejdsbord, f.eks. med et stykke rent papir som underlag, og læg de enkelte komponenter på dette underlag i den rækkefølge, som de afmonteres i. Dette skal sikre, at komponenterne monteres korrekt igen, uden at funktionen ændres. Der skal altid forefindes en korrekt reservedelstegning. Alle reparerede komponenter skal afprøves i prøvestanden, inden de monteres i anlægget, men hvis det ikke er muligt, skal de monteres direkte. Pas på skarpe kanter og hjørner på eller i systemet. Pas på ikke at ridse ventilglideflader og ventilsæder og vær forsigtig med O-ringene og O-ringsæderne. Advarsel: Vær opmærksom på, at olien er meget varm og er under højt tryk. I tvivlstilfælde konsulteres leverandøren

22 DISMANTLING When the fault which is causing a malfunction is located, the following guidelines for repair or replacement of the relevant component should be complied with when dismantling: The component is cleaned carefully. The immediate surrounding areas are cleaned similarly. This means that a layer of paint and dirt is removed from all bolt connectors, blocks and hoses. Dismantle the hydraulic components directly in the open, outdoors Removed hoses and pipes should be fitted with plastic plugs or other protection during the repair. They should all be marked, so no errors occur in reassembly. The components should be marked carefully before being removed, so that is easy to reassemble the system correctly. Components are placed on a completely clean work bench, for example with a piece of clean paper as underlay. Each component is placed on this underlay in the sequence in which they are removed. This should ensure that the components are re-fitted correctly, without their function being changed. A correct spare part drawing should always be available. All repaired components should be tested in the test stand before being fitted to the equipment. If this is not possible, they should be fitted without being tested. Watch out for sharp edges and corners on or in the system. Make sure that you do not scratch valve sliding surfaces and valve seats and be careful with O-rings and O-ring seats. Warning: Note that the fluid is very hot and is under high pressure. Where in doubt, consult the supplier

23 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 8 Pos. 7 Pos. 1 Pos. 15 Pos. 5 Pos

24 Pos. 14 Pos. 17 Pos

25 Pos. 9 Pos. 11 Pos.10 Pos. 18 Pos. 12 Pos. 13 Pos

26 Pos. 24 Pos. 23 Pos. 25 Pos. 19 Pos. 6 Pos. 22 Pos. 20 Pos

27 Pos. Reservedel nr. Stk. Beskrivelse Description Bemærkninger Spare part no. Pcs. Remarks 1 HY-T Flange ekskl. pos. 13, 14, 18 Unit excl. Pos. 13, 14, 18 2 HY Spole 12VDC Spool 12VDC f/ HY Ventil patron Valves "NO" 4 HY X75 2 Bolte Bolt M8x75 5 HY-TMDF/12 1 Olie prop Oil plug 6 HY Trykventil Pressure valve 7 HY Rød hætte for trykventil Red cap f/pressure valve 8 HY Flange Flange for DC motor 9 HY DC Motor 12VDC DC motor 12VDC 0,7Kw 10 HY Forbindelses ledning Wire connection Starter relæ Start button 12 HY-K37/ Pressostat Pressure button 13 HY-BS-04 2 Pakringe Seal rings 1/4 14 HY x40 4 Bolte Bolt M6x40 15 HY Oliebeholder Oil tank 1L 16 HY OR14x1,78 Shore 90 OR14x1,78 Shore 90 f/ Block code HY Manifoldblok Manifold block 18 HY-SV08-47B-0-N- 12DG 1 Ventil patron inkl. Spoler Direct control valve incl. spiral 19 HY Møtrik og O-ring for spoler Nut and O-ring f/ 20 HY Spoler 12VDC Spiral 12VDC f/ SV08-47BW 21 HY Suge filter Suction filter 22 HY Rør for Trykventil Pipe for safety valve 23 HY Gearpumpe Gear pump 0,45cc 24 HY Rør for trykport Pipe f/ T port 25 HY O-ring for oliebeholder O-ring f/oil tank OR110.72x HY-1814M000 2 Fittings Fittings 1/4"

28 A B 0,7Kw 12VDC M 0,45Cm3-28 -

29 Pos. 34 Pos. 28 Pos. 28 Pos. 35 Pos. 33 Pos. 29 Pos. 30 Pos. 31 Pos

30 Pos. 50 Pos. 36 Pos. 39 Pos. 27 Pos. 51 Pos. 38 Pos. 43 Pos. 41 Pos. 37 Pos. 52 Pos. 49 Pos. 40 Pos. 42 Pos. 44 Pos. 46 Pos. 48 Pos. 47 Pos

31 Pos. Reservedel nr. Stk. Beskrivelse Description Bemærkninger Spare part no. Pcs. Remarks 27 HY Bremsebeslag Brake mounting 28 HY ¼ Slange banjoøje ¼ Tube 10mm.oml.x550mm Banjobolt Bolt 3/ Pakringe Seal rings 3/ kabel m. stik Cable w/plug 2 Mtr Rød S50 stik Red S50 plug 33 2 Stik for pressostat Plug for pressure button 34 HY Komplet ledningsnet Complete cable net Stikdåse til 7 bens stik Socket for 7 legged plug kontramøtrikker Nut M16 37 HY Cylinder for kobling Cylinder for clutch Vinkel Angle ¼ x10mm 39 HY Skærm Protection 40 HY Skærm Protection 41 HY Cylinder for bremse Cylinder for brake HY Cylinder for bremse Cylinder for brake HY Skærm Protection 43 HY Gaffel for cylinder Fork for cylinder Bolt Bolt M16x100 FZB 45 HY Cylinderbeslag Cylinder mounting 45 HY Cylinderbeslag Cylinder mounting Bolt Bolt M20x100 FZB Bolt Bolt M12x1,5x35 FZB Låsemøtrik Nut M Låsemøtrikker Nut M12x1, Bolt Bolt M12x40 FZB Kontramøtrikker Nut M12 52 HY Cylinderbeslag Cylinder mounting

32 - 32 -

33 Fjernbetjening Kabelstyring Gul boks med trykknapper og med 7 mtr. kabel A B C D A Træk Tryk på knappen B Løsen kortvarigt Tryk på knappen C Løsen permanent Drej knappen D Nødbremse Tryk på knappen Skovspil-fabrikat G= Gearhus Ubenyttede kontakter: 1 () K: Kontakt nr. AF: Ader farve Set udefra på kontakttype 1 AN: Ader nr. FRANSGÅRD Kabel Be- ET Nr. skrivelse K AF +12/+24 V 58L grøn Stel 31 brun Fart - L blå Fart + R hvid 1 BR 54G sort KL 54 rød KR - BR - Sir 58R gul Kontakt type Nr. 1 Sender Modtager Radiostyring Tysk produkt fra B&B Telenot. Betjeningsvejledning: etc. se separat manual!

34 Remote control Cable remote control Yellow box with press buttons and 7 m of cable. A B C D A Press press the button B Release temporarily press the button C Release permanently turn the button D Emergency brake press the button Winch-Fabricate Cable De- FRANSGÅRD ET No. Scription C AC +12/+24 V 58L green Ground 31 brown Speed - L blue Speed + R white 1 BR 54G black CL 54 red KR - BR - Sir 58R yellow Contact type No. 1 Transmitter Receiver G: Gear housing Unused contacts: in () C: Contact no. AC: Ader colors AN: Ader no. Seen from the outside of the contact type 1 Radio control German product from B&B Telenot. Operating manual etc. see separate manual!

35

36

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

A DK GB. Pressure Differential Controls TD56-2. Instructions

A DK GB. Pressure Differential Controls TD56-2. Instructions 99.39.03-A DK GB Pressure Differential Controls TD56-2 Instructions Fig. 1A DK 1. Nedre kammer nippelbøsning 2. Øvre kammer nippelbøsning 3. Gummi membran 4. Fjeder 5. Justering af setpunkt GB 1. Lower

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Recall information fra C. Reinhardt

Recall information fra C. Reinhardt Ballerup, den 19. januar 2016 Recall information fra C. Reinhardt Kære alle Vi har modtaget en recall fra Suzuki Global. I dette brev kan du læse de vigtigste punkter vedrørende problemerne og hvordan

Læs mere

Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4

Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4 Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4 1 Instruction Manual (GB) Operating manual & service instructions for wheel dolly type WD800 - Capacity 800kg. Important: Read and understand

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Luftkompressor Art.nr. 85202052

Luftkompressor Art.nr. 85202052 Luftkompressor Art.nr. 85202052 EAN-nr: 5709133910167 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT OVER VIGTIGSTE DELE 2 3 TEKNISKE

Læs mere

KONTROLSKEMA INSPECTION RECORD SCHEME

KONTROLSKEMA INSPECTION RECORD SCHEME No.: 941943 Rev. date R 111096 1 Sign. Appd. TR AV 2 3 4 5 6 7 8 9 Udført af / Executed by: Date: MN 120695 Godkendt / Approved. AV Ref. No.: Suppl. tegn./dr. Page of 1 5 Mølle nr./turbine No.: rap. nr./service

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Motor type V Instructions H DK GB

Motor type V Instructions H DK GB Motor type V Instructions 99.48.01-H DK GB Ventilmotor type V DK Ventilmotoren (fig. 1) består af en drejemotor med påbygget krumtapmekanisme, der ændrer den drejende bevægelse til en op- og nedadgående.

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

TD420 / TD420E TD600 / TD600E TD900 / TD900E

TD420 / TD420E TD600 / TD600E TD900 / TD900E 2004 Betjeningsvejledning Texas Power Line Diesel motorer Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 - Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk TD420 / TD420E TD600 / TD600E

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

STIGA SILENT 33 EURO 33 COLLECTOR

STIGA SILENT 33 EURO 33 COLLECTOR STIGA SILENT EURO COLLECTOR 8-00-09 S SVENSKA 8 6 9.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... S SVENSKA 6.. 8. 9. 0. SVENSKA S. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner,

Læs mere

TD420 / TD420E TD600 / TD600E TD900 / TD900E

TD420 / TD420E TD600 / TD600E TD900 / TD900E DK GB Betjeningsvejledning Instruction manual TD420 / TD420E TD600 / TD600E TD900 / TD900E VIGTIGT! HUSK AT PÅFYLDE MOTOROLIE FØR START! IMPORTANT! REMEMBER TO FILL WITH ENGINE OIL BEFORE START! Texas

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Floor Frame Kit CAUTION. Common: 6-ft x 4-ft. Interior Dimensions: 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in. Part Name QTY. Sharp Edges

Floor Frame Kit CAUTION. Common: 6-ft x 4-ft. Interior Dimensions: 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in. Part Name QTY. Sharp Edges Floor Frame Kit Gulvrammekit FBSELP Assembly Manual Samlingsvejledning DA-01AV 10890 Common: 6-ft x 4-ft * Almindelig størrelse: 183 cm x 122 cm (6 fod x 4 fod) 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in * Indre dimensioner:

Læs mere

HPP18V FLEX. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP18V FLEX. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP18V FLEX HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Pump load: Blower (aux) load: Light load: Heater load: 400V, 50 Hz 11000 W 3 x 16 A Max. 3 x 3000 W Total sum of

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

99.48.03-F DK GB. Motor type AV. Instructions

99.48.03-F DK GB. Motor type AV. Instructions 99.48.03-F DK GB Motor type AV Instructions 2 Ventilmotor type AV DK Ventilmotoren (fig. 1) består af en drejemotor med påbygget krumtapmekanisme, der ændrer den drejende bevægelse til en op- og nedadgående.

Læs mere

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings QVEX Clima Revideret 12-10-2011 /JLK mit: JLK CC: Dato: 12-10-2011 Indhoidsfortegnelse I Table

Læs mere

MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80

MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80 MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80 3.6.4.1 Nyt perspektiv indenfor anlægsarbejde Vi ved af erfaring, at ændringer/forandringer og udbygning i løbet af bygningstiden i forøget omfang optræder. Problemer med konstruktionen,

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Uni-Valve A /S. UNI-EL Elektrisk aktuator Electric actuator UNI-EL 0020 - UNI-EL 0080. Tekniske data. Technical data (UNI-EL-0020, 0040, 0080)

Uni-Valve A /S. UNI-EL Elektrisk aktuator Electric actuator UNI-EL 0020 - UNI-EL 0080. Tekniske data. Technical data (UNI-EL-0020, 0040, 0080) Uni-Valve A /S VENTILER & INSTRUMENTER Telefon (+45) 43 43 82 00 Telefax (+45) 43 43 74 75 mail@uni-valve.com www.uni-valve.com UNI-EL Elektrisk aktuator Electric actuator Tekniske data Technical data

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

SÆBEKASSEBIL I TRÆ ATY 4 WHEELS CAR. Brugsvejledning. Installation Manual. Modelnr. 10918

SÆBEKASSEBIL I TRÆ ATY 4 WHEELS CAR. Brugsvejledning. Installation Manual. Modelnr. 10918 SÆBEKASSEBIL I TRÆ Brugsvejledning ATY 4 WHEELS CAR Installation Manual Modelnr. 10918 SIKKERHED: Anbefalet til børn i alderen 5-12 år. Sæbekassebilen er ikke egnet til børn under 3 år. Bilen skal samles

Læs mere

AQ70 Cylinder for water hydraulics

AQ70 Cylinder for water hydraulics AQ70 Cylinder for water hydraulics Dimensions AQ70 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless materials, designed for tap water as hydraulic fluid. Standard cylinder diameters from

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

2006/1. Golfvogn - Golftrolley G150. DK Betjeningsvejledning GB User manual

2006/1. Golfvogn - Golftrolley G150. DK Betjeningsvejledning GB User manual 2006/1 DK Betjeningsvejledning GB User manual Golfvogn - Golftrolley G150 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2.

Læs mere

HDLV pumpepanel til automatisk Prodigy system

HDLV pumpepanel til automatisk Prodigy system Instruktionsblad P/N 75499A0 Danish ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale foretage eftersyn på dette pumpepanel. Afbryd strømmen ved en ekstern afbryder, før der foretages elektriske reparationer. Afbryd

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

MODULARSTEEL IN H-PROFILE 80

MODULARSTEEL IN H-PROFILE 80 MODULARSTEEL IN H-PROFILE 80 3.6.4.1 Nyt perspektiv indenfor anlægsarbejde Vi ved af erfaring, at ændringer/forandringer og udbygning i løbet af bygningstiden i forøget omfang optræder. Problemer med konstruktionen,

Læs mere

SR20 Cylinder for oil hydraulics

SR20 Cylinder for oil hydraulics SR20 Cylinder for oil hydraulics Dimensions SR20 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless steel. Standard cylinder diameters from ø25 mm up to and including ø80 mm. Application

Læs mere

2008 VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB

2008 VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB MFC Chaufførmanual Den information, der fi ndes sidst i manualen, er den som er aktuel, når førermanualen fremstilles. VBG forbeholder sig ret til at foretage ændringer i specifikation og udførelse uden

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Integrity management. Setting the Scene

Integrity management. Setting the Scene Integrity management Setting the Scene Integrity management The HSSE tablestake LoPC Process safety Equipment Integrity - 20 essentielle elementer CUI - Et eksempel Risk Based Approach - RAM Risk assesment

Læs mere

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen Maskindirektivet og Remote Access Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen ell@at.dk Marts 2015 1 MD - Personsikkerhed og Remoten Hvad er spillepladen for personsikkerhed

Læs mere

HH10/HH10RV hydraulisk hammer

HH10/HH10RV hydraulisk hammer Før brug HH10/HH10RV hydraulisk hammer HH10 fra serienummer 1451 HH10RV fra serienummer 2741 Revideret 30.08.2011 Vi takker for Deres valg af en HYCON hammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse

Læs mere

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG Nye fjernvarmesystemer Svend Svendsen DTU BYG ss@byg.dtu.dk 22611854 Fjernvarme i EnergyLab Nordhavn - mine aktiviteter Fleksibel rumvarme i nye etageboliger med gulvvarme: Gulvvarme kan afbrydes i mange

Læs mere

Brugsanvisning. Instruction Manual TJEP 90/F18. Kontakt din autoriserede forhandler for yderligere information.

Brugsanvisning. Instruction Manual TJEP 90/F18. Kontakt din autoriserede forhandler for yderligere information. Læs denne brugsanvisning før du betjener pistolen. Read this manual before operate your tool. Brugsanvisning Instruction Manual TJEP 90/F18 Kontakt din autoriserede forhandler for yderligere information.

Læs mere

AQ70 Cylinder for water hydraulics

AQ70 Cylinder for water hydraulics AQ70 Cylinder for water hydraulics Dimensions AQ70 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless materials, designed for tap water as hydraulic fluid. Standard cylinder diameters from

Læs mere

Pigging systemer / Pigging Systems

Pigging systemer / Pigging Systems Pigging systemer / Pigging Systems DMV Pigging Systems Lukket og sterilt rørsystemet med CIP / SIP, Arc og Pigging ventiler Optimeret rengørings resultat ved brug af dynamiske grise 90 standard bøjninger

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX

ELECTRONIC CONTROL BOX ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0314 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Blower load (A): Pump load (B): Light load (C): Aux (D): Heater load: 400V, 50Hz, 3 phase 11000 W 3 x 16 A Max.

Læs mere

TGE 1500C TGE 2500X TGE 4000X TGE 6500E

TGE 1500C TGE 2500X TGE 4000X TGE 6500E 2005 / 1 Betjeningsvejledning Generatorer Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax. 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk TGE 1500C TGE 2500X TGE 4000X TGE 6500E ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

GH833 Sæt til direkte nedsænkning

GH833 Sæt til direkte nedsænkning Vejledning GH833 Sæt til direkte nedsænkning 311569B - Til installation af tårnbeslag. - Delnr. 287843 Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse

Læs mere

RAUVITHERM PRÆISOLEREDE RØR FLEKSIBELT RØRSYSTEM DK - EN MUFFESÆT/SHELL DK MONTAGEVEJLEDNING EN INSTRUCTIONS MANUAL

RAUVITHERM PRÆISOLEREDE RØR FLEKSIBELT RØRSYSTEM DK - EN MUFFESÆT/SHELL DK MONTAGEVEJLEDNING EN INSTRUCTIONS MANUAL RAUVITHERM PRÆISOLEREDE RØR FLEKSIBELT RØRSYSTEM DK - EN MUFFESÆT/SHELL DK MONTAGEVEJLEDNING EN INSTRUCTIONS MANUAL Etableret i 1988 Det samlede muffesystem består af: T-muffesæt: 1 T-muffe 11 skruer 3

Læs mere

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Doro Gsm Mobiltelefon XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Doro Gsm Mobiltelefon Corporation, is expressly prohibited. P/N LIT-11646-12-51

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

NewTime S-1. Monteringsvejledning

NewTime S-1. Monteringsvejledning NewTime S-1 Monteringsvejledning Kassens indhold 4x Rawlplugs 4x Skruer 2 4x Hætter 4x Pakninger Toilet Det skal du bruge Boremaskine Bor, 6mm Stjerneskruetrækker Silicone baseret vådrums fugemasse. Slange

Læs mere

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Denne type søjlesvingkran anbefaler vi anvendt hvor der løftes og håndteres små lette byrder. Vort standard program er således designet i belastningsgrupper

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

DANSK... SIDE 3 ENGLISH... PAGE 10

DANSK... SIDE 3 ENGLISH... PAGE 10 MANUAL UVC20-E2 DANSK... SIDE 3 ENGLISH... PAGE 10 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 4 MASKINE... SIDE 4 TYPE... SIDE 4 ANVENDELSE... SIDE 4 MONTERING... SIDE 4 DEMONTERING... SIDE 4 DRIFT... SIDE 4 VEDLIGEHOLD...

Læs mere

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk hammer HH10 HH10RV HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 2 2.

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM COVER COUNTER SYSTEM NEW ork NEW OF working OF WAYS ways WORK DESIGNERS Flemming Busk, architect MAA, MDD Stephan Hertzog, designer AD, MDD Winners of several Red

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet Grundinlling Når du sætter dig på kontorstn første gang inlles højde, sædedybde, siddevinkel, vægtdynamik og ryghøjde, så stn passer l din højde og vægt. A - Vægtdynamikken styrer den kraft du skal bruge

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Starcon Concrete Handling. Starcon betonforankring. Indhold Anker Anker system. Former. Frimeda ringkobling Løfteøjer Schroeder-Neuenrade anker system

Starcon Concrete Handling. Starcon betonforankring. Indhold Anker Anker system. Former. Frimeda ringkobling Løfteøjer Schroeder-Neuenrade anker system betonforankring Indhold Anker Anker system Former Frimeda ringkobling Løfteøjer Schroeder-Neuenrade anker system Concrete Handling Index Anchor Anchor System Former Frimeda Ring Clutch Lifting Eye Schroeder-Neuenrade

Læs mere