Moderselskabsregnskab. Ledelsesberetning. Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab. Ledelsens påtegning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moderselskabsregnskab. Ledelsesberetning. Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab. Ledelsens påtegning"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 Hoved- og nøgletal 2 Falck gør en forskel 4 Årets højdepunkter 6 Forretningsområder 8 Redning 10 Assistance 16 Healthcare 20 Safety Services 24 Redegørelse for samfundsansvar 28 God selskabsledelse 34 Regnskabsberetning 36 Risikofaktorer 41 et Resultatopgørelse 45 Totalindkomstopgørelse 46 Pengestrømsopgørelse 47 Balance 48 Egenkapitalopgørelse 50 Noter 51 et Resultatopgørelse 92 Totalindkomstopgørelse 92 Pengestrømsopgørelse 93 Balance 94 Egenkapitalopgørelse 96 Noter Den uafhængige revisors erklæringer 107 Bestyrelse, direktion og revisorer 108 Juridiske enheder i Falck koncernen 111 Nøgletalsdefinitioner 116

3 Storbritannien Redning Safety Services 257 ansatte Tyskland Redning Safety Services ansatte Belgien Redning Safety Services 49 ansatte Holland Redning Safety Services 296 ansatte Danmark Redning Assistance Healthcare Safety Services ansatte Norge Redning Assistance Healthcare Safety Services 457 ansatte Sverige Redning Assistance Healthcare ansatte Estland Assistance 24 ansatte Finland Redning Assistance 121 ansatte Tyrkiet Redning 5 ansatte Aserbajdsjan Safety Services 13 ansatte Qatar Safety Services 8 ansatte De Forenede Arabiske Emirater Safety Services 30 ansatte Kasakhstan Redning 312 ansatte Indien Redning Assistance 145 ansatte Thailand Safety Services 16 ansatte Kina Assistance 3 ansatte Global tilstedeværelse Canada Safety Services 40 ansatte 45 Vi har aktiviteter i 45 lande verden over USA Redning Assistance Safety Services ansatte Vietnam Safety Services 8 ansatte Mexico Safety Services 17 ansatte Malaysia Safety Services 81 ansatte El Salvador Redning 90 ansatte Vi er nu mere end medarbejdere Portugal og Tjekkiet Singapore Safety Services 14 ansatte Papua Ny Guinea Redning 16 ansatte Panama Redning 138 ansatte Falck etablerede sig i to nye lande i 2014 Australien Redning 146 ansatte Rumænien Redning 203 ansatte Ecuador Redning 126 ansatte Colombia Redning ansatte Venezuela Redning 364 ansatte Trinidad Safety Services 37 ansatte Chile Redning 102 ansatte Uruguay Redning ansatte Brasilien Redning Safety Services 339 ansatte Portugal Redning 65 ansatte Spanien Redning 639 ansatte Nigeria Redning Safety Services 127 ansatte Angola Redning Safety Services 1 ansat Frankrig Redning 260 ansatte Schweiz Redning 1 ansat Italien Redning 30 ansatte Tjekkiet Redning 91 ansatte Slovakiet Redning ansatte Polen Redning ansatte

4 Moderselskabs- Falck Årsrapport regnskab Falck er mennesker, der hjælper mennesker Falck er en international organisation, som blev etableret i Danmark i 1906 med det formål at forebygge ulykker, sygdom og nød; at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt og kompetent; samt at rehabilitere syge og tilskadekomne Falcks aktiviteter tager sit udgangspunkt i at hjælpe mennesker i nødsituationer og at afhjælpe skader på ejendele. Disse aktiviteter omfatter bl.a.: Ambulancetjeneste Brandbekæmpelse Læge- og sundhedsklinikker Autohjælp Boligredning Assistance ved sygdom og uheld under rejser Med dette udgangspunkt har Falck udviklet ydelser med henblik på at forebygge og reducere følger af nødsituationer, hvilket blandt andet omfatter sikkerhedstræning, beredskabsplanlægning, lægefaglige undersøgelser og forebyggelse af arbejdsrelaterede skader. Falck har endvidere aktiviteter, der afbøder virkningerne af uheld eller sygdom, herunder patienttransport, psykologisk behandling samt behandling af bevægeapparatet. Falck har stærke kompetencer til at forebygge og håndtere krisesituationer via lokale platforme i et globalt netværk, der er baseret på stærke værdier om at hjælpe mennesker i nød. Falck har de seneste ti år gennemgået en væsentlig internationalisering især inden for ambulancetjeneste, brandbekæmpelse, klinikker og sikkerhedstræning. Disse aktiviteter drives primært i Norden, USA og Latinamerika, men der er også et stærkt fokus på at øge disse ydelser i Europa og etablere nye markeder i Asien og Afrika, da Falck har kompetencer, økonomi og netværk til at løse opgaver i alle lande, hvor der er behov og muligheder. Falcks udvikling bliver i disse år styrket af et globalt fokus på og behov for sundhed, sikkerhed og tryghed samt en generel øget vilje fra offentlige myndigheder til at samarbejde med private virksomheder om at løse opgaver med henblik på at opnå både omkostningsbesparelser og en bedre kvalitet i de ydelser, der leveres til borgerne. Aktiviteterne i Falck er organiseret i fire forretningsområder omfattende Redning, Assistance, Healthcare og Safety Services. Vi er der altid Omsætning fordelt på geografiske områder og forretningsområder Danmark, 43,8% Norden, 17,2% Europa, 15,7% Nordamerika, 14,0% Latinamerika, 6,7% Resten af verden, 2,6% Redning, 56,4% Assistance, 21,5% Healthcare, 12,8% Safety Services, 9,3% 14 DKK 14 mia. i omsætning Falck Årsrapport

5 Ledelses- 2 Falck Årsrapport 2014 Koncern beretning Hoved- og nøgletal for Falck-koncernen Omsætning, EBITA, overskudsgrad og organisk vækst fordelt på forretningsområder Omsætning EBITA Overskudsgrad (%) Organisk vækst 1) DKK mio. % af total Redning 62, ,4 6,0 8,6 7,7 Assistance 21, ,2 10,4 1,4 4,4 Healthcare 13, ,2 9,3 11,8 13,6 Safety Services 9, ,7 16,3 5,5 11,3 Eliminering -6, Koncernen i alt 100, ,2 8,9 6,8 7,7 1) Nøgletallet udtrykker væksten i ekstern omsætning i lokal valuta korrigeret for tilkøbte og frasolgte virksomheder. HOVED- OG NØGLETAL * Nettoomsætning DKK mio Organisk vækst % 6,8 7,7 7,6 3,6 EBITA DKK mio Overskudsgrad % 8,2 8,9 9,4 9,6 Cash conversion rate % 80,9 88,4 89,2 118,2 Resultat af primær drift DKK mio Resultat før skat DKK mio Balancesum DKK mio Soliditetsgrad % 35,3 30,9 32,5 33,9 Egenkapitalens forrentning % 3,4 3,6 1,9 0,3 Egenkapitalens forrentning ekskl. særlige poster % 3,4 3,6 2,2 0,3 Nettorentebærende gæld i forhold til EBITDA Faktor 3,54 4,06 3,94 4,14 Antal medarbejdere, ultimo Antal * Sammenligningstal for 2011 omfatter perioden 1. april til 31. december. De opgjorte nøgletal er proformatal, baseret på tal fra Falck A/S koncernen Nettoomsætning og organisk vækst DKK mio. % EBITA og overskudsgrad DKK mio. % , , , , , ,0 Nettoomsætning, proforma Nettoomsætning, Falck Holding A/S Organisk vækst EBITA, proforma EBITA, Falck Holding A/S Overskudsgrad Koncern Falck Årsrapport

6 Moderselskabs- Koncern Falck Årsrapport regnskab Koncernen fokuserer på en række hovedtal, der ikke alle direkte fremgår af årsregnskabets resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse og balance. Disse hovedtal er vist i nedenstående tabel. DKK mio * Resultatposter Årets resultat Afskrivninger af immaterielle aktiver og transaktionsomkostninger ved virksomhedskøb Særlige poster Omkostninger ved låneomlægning Skat af normaliseringer og ændret skatteprocent Normaliseret resultat efter skat Pengestrøm EBITDA Ændringer i arbejdskapital inkl. driftsrelaterede hensatte forpligtelser Køb af immaterielle og materielle aktiver Salg af langfristede aktiver Frit cash flow Frit cash flow efter særlige poster, renter og skat Investeringer i virksomhedskøb mv Kapitalindskud, betalte udbytter og ændring i rentebærende gæld Ændring i likvide beholdninger Balanceposter Kortfristede aktiver ekskl. likvider, værdipapirer m.v Gæld ekskl. kreditinstitutter, selskabsskat m.v Arbejdskapital Driftsrelaterede hensatte forpligtelser Langfristede aktiver ekskl. goodwill Nettodriftsaktiver ekskl. goodwill Goodwill Immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb Selskabsskat Nettodriftsaktiver inkl. goodwill Falck Holding A/S andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital Nettorentebærende gæld Udskudt skat Ikke driftsrelaterede aktiver og forpligtelser Finansiering * Sammenligningstal for 2011 omfatter perioden 1. april til 31. december. De opgjorte nøgletal er proformatal, baseret på tal fra Falck A/S koncernen I koncernen opdeles pengestrømme i henholdsvis frit cash flow, investeringer i virksomhedskøb mv. samt kapitalindskud, betalte udbytter og ændring i rentebærende gæld. I frit cash flow er fratrukket investeringer i anlægsaktiver, idet koncernen som led i den ordinære drift løbende foretager investeringer i køretøjer, infrastruktur og lignende. Frit cash flow afspejler dermed det beløb der er til rådighed til virksomhedskøb samt betaling af afdrag på gæld. Normaliseret resultat DKK mio. Frit cash flow og cash conversion rate DKK mio. % Normaliseret resultat, proforma Normaliseret resultat, Falck Holding A/S Frit cash flow, proforma Frit cash flow, Falck Holding A/S Cash conversion rate Koncern Falck Årsrapport

7 Ledelses- 4 Falck Årsrapport 2014 beretning Falck gør en forskel I 2014 var det ti år siden, at Falck blev genfødt som selvstændig virksomhed efter at være blevet adskilt fra Group 4 Falck i Dengang var Falck en dansk redningsvirksomhed med begrænset tilstedeværelse i enkelte nordeuropæiske lande. Siden er Falck vokset til at blive en international koncern med aktiviteter i 45 lande verden over. Styrken til at gennemføre denne hastige udvikling har Falck hentet fra dagligt at beskæftige sig med livets grundlæggende forhold. Vi hjælper mennesker i nød, hvad enten de har hjertestop, ondt i ryggen eller ikke kan få bilen startet. Denne indsats har defineret vores værdier - handlekraftig, troværdig, kompetent, hjælpsom, tilgængelig og hurtig blev igen et år, hvor vi arbejdede på at opfylde vores strategi om at blive en global udbyder af serviceydelser, der hjælper i nødsituationer samt forebygger og afbøder effekten af sygdom og uheld. Vores fokus har været på at styrke vores position i de væsentligste markeder i Europa og i Latinamerika og USA. Falck vandt og genvandt således flere væsentlige kontrakter i I Danmark har kontrakterne inden for ambulancetjeneste været i udbud i alle fem regioner. Falck har i en årrække op til udbuddene arbejdet sammen med medarbejderne om at implementere driftsforbedringer, der gjorde det muligt at afgive attraktive bud i alle regioner. Falck genvandt således kontrakterne i Region Midtjylland og Region Nordjylland. I Region Sjælland blev Falcks dækningsområde udvidet til at omfatte hele regionen. Og i Region Hovedstaden genvandt Falck de aktiviteter, der var mulige i henhold til udbudsbetingelserne. Udbuddene blev vundet på en konkurrencedygtig pris, men også i høj grad på, at leveringssikkerheden og kvaliteten af de tilbudte ydelser blev vurderet meget højt. Desværre måtte vi konstatere, at det var andre bydere, der fik tildelt kontrakterne i Region Syddanmark. I 2014 er der ligeledes blevet arbejdet målrettet med at udvide Falcks markedsposition inden for assistance til rejsende og udstationerede medarbejdere, etablering af læge- og sundhedsklinikker samt brandbekæmpelse for industrivirksomheder og lufthavne. Inden for brandbekæmpelse vandt Falck således nye kontrakter i Belgien, Brasilien, Holland, Portugal, Storbritannien, Tyrkiet og Tyskland, herunder eksempelvis ansvaret for brandvæsenet i den internationale lufthavn i Rio de Janeiro. Inden for Healthcare etablerede Falck Skandinaviens største private leverandør af serviceydelser inden for forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede skader ved at fusionere med TryghedsGruppens sundhedsselskaber. I 2014 købte KIRKBI yderligere 1,2% af aktierne i Falck, og TryghedsGruppen købte sig ligeledes ind i Falcks ejerkreds, der nu består af Lundbeckfonden, KIRKBI, TryghedsGruppen samt Falcks ledelse. I 2014 fortsatte fremgangen i Falcks aktiviteter og omsætningen steg med 11,3% til DKK mio. Omsætningsfremgangen skyldes ud over en stærk organisk vækst på 6,8% især fusionen med TryghedsGruppens sundhedsselskaber og opkøb af selskaber inden for Redning i Tyskland og Australien i andet halvår af 2013 samt i Frankrig og England i Sammenholdt med 2013 var omsætningen i 2014 negativt påvirket af valutakursudviklingen med DKK 195 mio. Resultatet af den primære drift (EBITA) blev DKK mio., svarende til en stigning på DKK 27 mio. til trods for en væsentlig tilbagegang i indtjeningen inden for Safety Services som følge af en lavere aktivitet i olieindustrien. Det er vores forventning, at fremgangen i såvel omsætning som indtjening vil fortsætte i de kommende år. Den positive udvikling for Falck i 2014 skyldes i høj grad Falcks dedikerede medarbejdere, der døgnet rundt bidrager til at skabe tryghed for mennesker, og det er der brug for i hele verden. Vi er stolte af, at vores medarbejdere og Falck gør en forskel. Thorleif Krarup Bestyrelsesformand Allan Søgaard Larsen Koncernchef Falck Årsrapport

8 Falcks aktiviteter tager sit udgangspunkt i at hjælpe mennesker i nød. Dermed er ambulancetjeneste en af Falcks kerneydelser.

9 Ledelses- 6 Falck Årsrapport 2014 beretning Årets højdepunkter April Etablerer sig i Tjekkiet Falck køber det tjekkiske selskab Baukomplex, der har specialiseret sig i patienttransport. Med 45 ambulancer og årlige kørsler er Baukomplex Tjekkiets tredjestørste selskab på området. Køber dele af fransk patienttransportselskab Falck køber Fineta, der er blandt Frankrigs største patienttransportselskaber. Fineta råder over 119 køretøjer og udfører mere end kørsler om året fra seks stationer forskellige steder i Frankrig. Juni Indleder samarbejde med australsk universitet Edith Cowan University i Perth, Australien, indgår en aftale med Falck om at etablere fjernundervisningsprogrammer om eksempelvis paramedicin til brug for Falck-medarbejdere internationalt. Det er også målet at udvikle en videnskabeligt baseret model for avanceret telemedicin og undervisning i brugen af denne teknologi. Styrker industriel brandbekæmpelse med britisk opkøb For yderligere at styrke sin platform inden for industriel brandslukning køber Falck dele af det britiske selskab Sembcorp Utilities, nemlig aktiviteterne inden for brændbekæmpelse, der beskæftiger godt 100 medarbejdere. Maj Vinder ambulanceudbud i Danmark Falck genvinder udbuddet af ambulancedriften i den danske Region Nordjylland i en fem-årig periode med start fra april Skaber Skandinaviens største udbyder af ydelser, der nedbringer sygefravær TryghedsGruppens sundhedsselskaber fusionerer med Falck Healthcare. Fusionen omfatter Previa, der er Sveriges førende leverandør af sundhed til arbejdspladser, og Quick Care, som støtter danske og norske jobcentre i at hjælpe sygemeldte borgere tilbage i arbejde. Falck Årsrapport

10 Moderselskabs- Falck Årsrapport regnskab Oktober Åbner alarmcentral i Indien I Delhi i Indien åbner Falck en alarmcentral for bedre at kunne assistere rejsende og udstationerede. Derudover har Falck alarmcentraler i Danmark, Kina, Norge, Sverige og USA, hvorfra Falcks medarbejdere koordinerer eksempelvis døgnovervågning af hospitalsophold, evakuering og hjemtransport. Juli Vinder udbud om brandtjeneste til Rio International Airport Falck bliver valgt til at stå for brandtjenesten i den internationale lufthavn i Rio de Janeiro i Brasilien de næste ti år. Lufthavnen modtager 17 millioner passagerer hvert år, og har Brasiliens største lufthavnsbrandvæsen bestående af 180 brandmænd. November Køber Danmarks førende leverandør af psykiatriske behandlinger Falck Healthcare køber majoriteten af Sirculus, som er Danmarks førende leverandør af psykiatriske ydelser til kommuner, regioner og virksomheder med fokus på at behandle stress, angst og depression. December Vinder ambulancekontrakter i Danmark Falck vinder, efter udbud, al ambulancedriften i den danske Region Sjælland, mens Falck vinder de maksimalt fire mulige ambulanceområder i Region Hovedstaden. August Åbner træningscenter i Belgien I Ostende i Belgien åbner Falck et træningscenter, som er målrettet træning af medarbejdere på det maritime område. På centeret trænes kursisterne i at tage vare på sig selv og deres kollegers sikkerhed. Falck Årsrapport

11 Ledelses- 8 Falck Årsrapport 2014 beretning Forretningsområderne og deres udvikling Antallet af reddere, sygeplejersker og læger i Falck voksede i 2014 til Redning Falck er verdens største, internationale ambulanceoperatør. I fem verdensdele betjener Falck befolkningen med ambulanceydelser i tæt samarbejde med myndighederne. Falck råder over ambulancer, der servicerer mere end fire millioner syge eller tilskadekomne mennesker hvert år. Private borgere benytter sig desuden i stigende omfang af hjemmebesøg fra Falcks læger samt af Falcks læge- og sundhedsklinkkker. Tillige er Falck verdens største, internationale brandvæsen med aktiviteter i Europa, Latinamerika og Asien I de nordiske lande abonnerer 1,85 millioner mennesker og virksomheder på Falcks assistanceydelser inden for især auto- og bolighjælp. Assistance Falck er Nordens største leverandør af assistanceydelser til bil- og boligejere. Ydelserne har til formål at sikre borgerne størst mulig tryghed; enten ved at forebygge uheld og ulykker eller ved at sørge for hurtig og kompetent hjælp, hvis uheldet alligevel er ude. Assistanceydelserne er oftest baseret på abonnementsordninger. Eksempelvis assisterer Falck bilister, hvis deres køretøj går i stå og kan i de fleste tilfælde reparere bilen på stedet. Og Falck hjælper boligejere med alt fra vand i kælderen til sne på taget. Andel af omsætning Andel af omsætning 56% 22% Andel af EBITA Andel af EBITA 48% 27%

12 Moderselskabs- Falck Årsrapport regnskab Tre millioner borgere i Danmark og Sverige har adgang til Falcks healthcare-ydelser. Healthcare Falck er den største private leverandør af sundhedsydelser i Skandinavien og hjælper virksomheder og organisationer med at holde medarbejdere og borgere sunde og velfungerende. En væsentlig del af Falck Healthcares indsats består i at forebygge sygdom, stress og nedslidning. Målet er, at det enkelte menneske får et bedre, længere og sundere arbejdsliv. Det medfører også, at arbejdspladserne opnår større trivsel og lavere udgifter relateret til sygdom, at det offentlige nyder godt af færre sociale udgifter, og at forsikringsselskaberne sparer penge til erstatninger for eksemplevis tabt arbejdsevne trænede Falck kursister, især offshoremedarbejdere, i at tage vare på deres egen og deres kollegers sikkerhed. Safety Services Falck er verdens største leverandør af rednings- og sikkerhedstræning og leverer kurser og serviceydelser på 38 træningscentre i 20 lande på fem kontinenter. Træningen er målrettet offshore-industrien og den maritime sektor; men også vindenergiindustrien, den kemiske industri og luftfartsindustrien benytter sig af Falcks faciliteter og services. På centrene trænes kursisterne i sikker adfærd for at undgå ulykker på deres arbejdsplads. Og de lærer at reagere korrekt også under ekstreme forhold hvis ulykker alligevel skulle opstå. Falck råder desuden over en række træningscentre, som er særligt indrettet til at træne brandmænd i avanceret brandforebyggelse og bekæmpelse. Andel af omsætning Andel af omsætning 13% 9% Andel af EBITA Andel af EBITA 12% 13%

13 Redning HJERTET I FALCK I tæt samarbejde med myndighederne leverer Falck ambulancetjeneste i 19 lande verden over. Hvert år rykker Falck ud til over fire millioner opgaver, hvad enten det drejer sig om mennesker med hjertestop, ofre for trafikulykker, kvinder i pludselig fødsel, børn der har slået sig eller ældre borgere, som har behov for tryg transport til en læge. Hjertet i Falcks virksomhed er ambulancetjenesten, og det er her Falcks værdier er født: Handlekraftig, troværdig, kompetent, Hjælpsom, tilgængelig og Hurtig.

14 Hurtig hjælp er dobbelt hjælp Sekunder kan være forskellen på liv eller død. Derfor er Falck hurtigt fremme ved ulykker og akutte sygdomstilfælde. Desuden udstyrer Falck altid sine medarbejdere med den bedste teknologi og den højeste uddannelse for at sætte dem i stand til at yde hurtig, kompetent og effektiv hjælp til mennesker i nød.

15 Ledelses- 12 Falck Årsrapport 2014 beretning Redning Falck er verdens største, internationale ambulance operatør og verdens største brandvæsen. Syge og forulykkede borgere i 33 lande bliver hjulpet af Falcks reddere, sygeplejersker og læger Med ambulancer, lægebiler og patienttransportkøretøjer kommer Falck syge og tilskadekomne borgere i fem verdensdele til undsætning. I en række lande tilser Falcks sundhedsmedarbejdere desuden private borgere i deres eget hjem eller behandler dem på læge- og sundhedsklinikker. Det lykkedes i 2014 for Falck at vinde en række nye kontrakter og udvide aktiviteterne betragteligt på dette område. Falck har de seneste år satset på at tilbyde brandbekæmpelse, -træning og -rådgivning til højrisikoindustrier og lufthavne baseret på erfaringer fra mere end 100 års brandtjeneste, som er blevet opbygget gennem et tæt samarbejde med myndighederne i Danmark. Satsningen medførte i årets løb, at Falck indgik adskillige nye aftaler om industriel brandtjeneste verden over blev økonomisk et godt år for Falcks redningsområde. Omsætningen steg med 9,2% til DKK mio. Den organiske vækst var 8,6%, hvilket var forårsaget af fremgang inden for alle regioner dog primært fra en stigning i antallet af kunder i Latinamerika, de nye ambulancekontrakter vundet i 2013 i Slovakiet og et væsentligt antal nye kontrakter inden for brandbekæmpelse. Også i Danmark blev der opnået en tilfredsstillende fremgang i omsætningen. I USA leverer Falck nu ambulancetjeneste i 12 stater og beskæftiger over medarbejdere. Falck opnåede i 2014 en pæn organisk vækst som følge af øgede aktiviteter i blandt andet Californien, Massachusetts og Washington. Der blev vundet nye patientbefordringskontrakter i staterne Florida, Pennsylvania og Washington. I Maine og Washington påbegyndte Falck kørsler med akutambulancer borgere i Latinamerika har adgang til at modtage hjælp fra Falck, hvis de bliver syge eller kommer til skade - hvilket er 7% flere end sidste år. Falck leverer ambulance-, læge- og sundhedstjenester i Colombia, Ecuador, El Salvador, Panama, Uruguay og Venezuela. I 2014 styrkede Falck sin position i Colombia ved at købe den største patienttransport virksomhed i Bogota, som ligeledes har aktiviteter inden for Vandt en række udbud af ambulancedrift Indgik adskillige aftaler om industriel brandbekæmpelse Åbnede nye læge- og sundhedsklinikker i en række lande DKK mio Redning Omsætning Omsætningsvækst 9,2% 7,5% Organisk vækst 8,6% 7,7% EBITA Overskudsgrad (%) 6,4% 6,0% Falck Årsrapport

16 Moderselskabs- Falck Årsrapport regnskab Falck indgik i 2014 en række nye aftaler om industriel brandtjeneste til virksomheder i Europa, Latinamerika og Asien. driver nu 25 af denne type klinikker for blandt andet mineselskaber, entreprenørvirksomheder og energiselskaber. hjemmepleje. Falck er dermed repræsenteret i 14 byer i Colombia. I Chile leverer Falck redningsydelser, lægeklinikker og sikkerhedstræning til mineindustrien. I 2014 indgik Falck en kontrakt i Brasilien om at levere brandtjeneste til den internationale lufthavn i Rio de Janeiro. Kontrakten løber i ti år og omfatter 180 brandmænd. Falck fortsatte sin ekspansion i Asien. I Indien vandt Falck to kontrakter om levering af brandtjeneste og åbnede yderligere seks lægeklinikker på afsides beliggende arbejdspladser og I Australien og Papua Ny Guinea leverer Falck ambulancetjeneste, brandbekæmpelse, lægeklinikker og sikkerhedstræning til mine-, olie- og gasindustrien, som ofte befinder sig i svært tilgængelige områder og derfor har behov for et akutberedskab på stedet. I 2014 indledte Falck desuden et samarbejde med Edith Cowan University i Perth om at etablere fjernundervisningsprogrammer om eksempelvis paramedicin til brug for Falck-medarbejdere internationalt. Det er også målet at udvikle en videnskabeligt baseret model for avanceret telemedicin og undervisning i brugen af denne teknologi. Omsætningen steg fra 2013 til 2014 med Den organiske vækst blev Antallet af ambulancer steg til 9,2% 8,6% Omsætning DKK mio. Organisk vækst % Falck ambulancer Antal ,5 10,0 7,5 5,0 2, , Falck Årsrapport

17 Ledelses- 14 Falck Årsrapport 2014 beretning Australien Falck leverer blandt andet ambulancetjeneste til den australske mineindustri, som har behov for sit eget akut beredskab. Falcks satsning på industriel brandbekæmpelse medførte en betydelig tilgang af nye kontrakter 86% af befolkningen i Danmark dækkes af Falcks ambulancetjeneste. I 2014 vandt Falck udbud i tre af de fem danske regioner Hovedstaden, Nordjylland og Sjælland i tillæg til Region Midtjylland, hvor Falck vandt udbuddet i slutningen i Falck løser opgaver inden for brandtjeneste i to tredjedele af de danske kommuner. I 2014 var en række kommunale brandopgaver i udbud, og det lykkedes ikke bare Falck at genvinde alle hidtidige kontrakter, men også at vinde brandopgaver i nye kommuner, herunder på Bornholm. Kommunerne stiller generelt krav om besparelser på brandområdet, og Falck arbejder derfor konstant for at finde lokalt tilpassede løsninger, som sikrer mere smidige og billigere brandvæsener. I resten af Europa var Falcks aktiviteter kendetegnet ved såvel en række vundne kontrakter som flere opkøb. Efter udbud vandt Falck nye ambulancekontrakter i Polen, Slovakiet, Sverige og Tyskland. Desuden etablerede Falck sig med fire nye lægeklinikker i Polen. Falck udvidede i 2014 sine aktiviteter i Tjekkiet med købet af patienttransportselskabet Baukomplex med 55 medarbejdere og etablerede ambulancetjeneste i Frankrig ved at købe selskabet Fineta, der også har specialiseret sig i transport af patienter og beskæftiger 270 medarbejdere. Falcks satsning på industriel brandbekæmpelse medførte en betydelig tilgang af nye kontrakter i Belgien, Holland, Portugal, Storbritannien, Tyrkiet og Tyskland blandt andet leverer Falck nu brandtjeneste med 65 brandfolk i Lissabons internationale lufthavn. For at styrke sin platform inden for industriel brandslukning købte Falck dele af det britiske selskab Sembcorp Utilities, nemlig aktiviteterne inden for brandbekæmpelse, der beskæftiger godt 100 medarbejdere. Resultatet af den primære drift (EBITA) udgjorde DKK 552 mio. hvilket er en fremgang i forhold til 2013 med DKK 78 mio. som følge af fremgangen i omsætningen. Falck Årsrapport

18 Moderselskabs- Falck Årsrapport regnskab 86% af befolkningen i Danmark dækkes af Falcks ambulancetjeneste Mere end fire millioner mennesker verden over modtog i 2014 hjælp fra Falcks ambulancereddere. Falck Årsrapport

19 Assistance HURTIG HJÆLP Falcks reddere rykker hurtigt ud, når auto-abonnenterne har brug for det. Oftest kan redderene afhjælpe problemerne med bilen på stedet, så folk straks kan komme videre. Også boligejere nyder godt at Falcks ydelser. Blandt andet kan de få hjælp til at forebygge storm-, vand- og gasskader samt indbrud og modtage assistance, hvis uheldet alligevel skulle være ude.

20 Problemløser Blandt de hyppigste problemer, som Falcks autoreddere løser, er hjælp til at komme ind i abonnentens bil, hvis nøglen er smækket inde, eller hvis bilens elektroniske system svigter og alle døre er låst. Det sker uden at bilen bliver beskadiget.

21 Ledelses- 18 Falck Årsrapport 2014 beretning Assistance Falck er Nordens førende assistanceselskab og har som formål at sikre sine kunder størst mulig tryghed. Hvad enten bilen strejker, kælderen står under vand, eller tyve kommer på ubudent besøg, kan såvel borgere som virksomheder regne med Falcks hjælp Inden for forretningsområdet Assistance hjælper Falck private borgere, virksomheder og myndigheder med at forebygge uheld og kommer dem til undsætning, hvis uheldet alligevel skulle være ude. Fokus er primært på at hjælpe kunderne med deres køretøjer og boliger, men de kan også trække på Falcks assistancer i forbindelse med sundhed og rejser. Ydelserne tilbydes i Danmark, Estland, Finland, Norge og Sverige, hvor knap to millioner borgere, virksomheder og offentlige institutioner har abonnement hos Falck. I 2014 blev omsætningen i Assistance DKK mio., hvilket er på niveau med 2013 som følge af en lavere omsætning fra antallet af autohjælp assistancer i Norge og Sverige efter milde vintre i I Sverige lykkedes det at opnå en væsentlig stigning i autoabonnementer, og i både Danmark og Norge solgte Falck et betydeligt antal alarmløsninger. I Danmark blev Falcks nye koncept for skadeservice for alvor testet i forbindelse med en række voldsomme regnvejr. Ved sommerens skybrud i København afhjalp 40 skadeservice team i alt 800 akutte vandskader hos borgere, forretningsdrivende og offentlige institutioner på to et halvt døgn. Indsatsen er formentlig medvirkende til, at stadigt flere danskere tegner et boligabonnement hos Falck, hvilket giver dem mulighed for hurtig hjælp især under stormvejr, kraftigt snefald eller skybrud. I 2014 blev yderligere danskere dækket af det såkaldte BoligRedning-abonnement bl.a. som følge af, at det nu med fordel kan købes sammen med en Falck Alarm, der ikke bare kan alarmere ved tyveri, men også Opnåede en væsentlig stigning i autoabonnementer i Sverige Fortsatte succesen med Falck Alarm i Danmark og Norge Sikrede flere danskere hjælp under voldsomt uvejr Falck Global Assistance etablerede alarmcentraler i Norge og Indien DKK mio Assistance Omsætning Omsætningsvækst 0,3% 2,5% Organisk vækst 1,4% 4,4% EBITA Overskudsgrad (%) 10,2% 10,4% Falck Årsrapport

Ledelsesberetning 1 Koncernregnskabet 48 Moderselskabsregnskabet 94 2013

Ledelsesberetning 1 Koncernregnskabet 48 Moderselskabsregnskabet 94 2013 Årsrapport 2013 01 48 94 Ledelsesberetning 1 Hoved- og nøgletal 2 Arven efter Sophus Falck 4 Årets højdepunkter 6 Forretningsområder 8 Redning 10 Assistance 16 Healthcare 20 Safety Services 24 Redegørelse

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

600 mennesker stoler på Julie

600 mennesker stoler på Julie Help MEDARBEJDERMAGASIN Falck-sygeplejerske tager sig af 600 minearbejdere 200 km fra den nærmeste by i det vestlige Australien. 600 mennesker stoler på Julie På side 4 og 5 tager vi et kig på 2014 fra

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Danmark i Verden 2020 Danmark i Verden 2020 Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Kort om Arla Arla Foods er verdens 8. største mejeriselskab og verdens største leverandør af økologiske

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2010

Fog om samfundsansvar. December 2010 Fog om samfundsansvar December 2010 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere