Moderselskabsregnskab. Ledelsesberetning. Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab. Ledelsens påtegning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moderselskabsregnskab. Ledelsesberetning. Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab. Ledelsens påtegning"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 Hoved- og nøgletal 2 Falck gør en forskel 4 Årets højdepunkter 6 Forretningsområder 8 Redning 10 Assistance 16 Healthcare 20 Safety Services 24 Redegørelse for samfundsansvar 28 God selskabsledelse 34 Regnskabsberetning 36 Risikofaktorer 41 et Resultatopgørelse 45 Totalindkomstopgørelse 46 Pengestrømsopgørelse 47 Balance 48 Egenkapitalopgørelse 50 Noter 51 et Resultatopgørelse 92 Totalindkomstopgørelse 92 Pengestrømsopgørelse 93 Balance 94 Egenkapitalopgørelse 96 Noter Den uafhængige revisors erklæringer 107 Bestyrelse, direktion og revisorer 108 Juridiske enheder i Falck koncernen 111 Nøgletalsdefinitioner 116

3 Storbritannien Redning Safety Services 257 ansatte Tyskland Redning Safety Services ansatte Belgien Redning Safety Services 49 ansatte Holland Redning Safety Services 296 ansatte Danmark Redning Assistance Healthcare Safety Services ansatte Norge Redning Assistance Healthcare Safety Services 457 ansatte Sverige Redning Assistance Healthcare ansatte Estland Assistance 24 ansatte Finland Redning Assistance 121 ansatte Tyrkiet Redning 5 ansatte Aserbajdsjan Safety Services 13 ansatte Qatar Safety Services 8 ansatte De Forenede Arabiske Emirater Safety Services 30 ansatte Kasakhstan Redning 312 ansatte Indien Redning Assistance 145 ansatte Thailand Safety Services 16 ansatte Kina Assistance 3 ansatte Global tilstedeværelse Canada Safety Services 40 ansatte 45 Vi har aktiviteter i 45 lande verden over USA Redning Assistance Safety Services ansatte Vietnam Safety Services 8 ansatte Mexico Safety Services 17 ansatte Malaysia Safety Services 81 ansatte El Salvador Redning 90 ansatte Vi er nu mere end medarbejdere Portugal og Tjekkiet Singapore Safety Services 14 ansatte Papua Ny Guinea Redning 16 ansatte Panama Redning 138 ansatte Falck etablerede sig i to nye lande i 2014 Australien Redning 146 ansatte Rumænien Redning 203 ansatte Ecuador Redning 126 ansatte Colombia Redning ansatte Venezuela Redning 364 ansatte Trinidad Safety Services 37 ansatte Chile Redning 102 ansatte Uruguay Redning ansatte Brasilien Redning Safety Services 339 ansatte Portugal Redning 65 ansatte Spanien Redning 639 ansatte Nigeria Redning Safety Services 127 ansatte Angola Redning Safety Services 1 ansat Frankrig Redning 260 ansatte Schweiz Redning 1 ansat Italien Redning 30 ansatte Tjekkiet Redning 91 ansatte Slovakiet Redning ansatte Polen Redning ansatte

4 Moderselskabs- Falck Årsrapport regnskab Falck er mennesker, der hjælper mennesker Falck er en international organisation, som blev etableret i Danmark i 1906 med det formål at forebygge ulykker, sygdom og nød; at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt og kompetent; samt at rehabilitere syge og tilskadekomne Falcks aktiviteter tager sit udgangspunkt i at hjælpe mennesker i nødsituationer og at afhjælpe skader på ejendele. Disse aktiviteter omfatter bl.a.: Ambulancetjeneste Brandbekæmpelse Læge- og sundhedsklinikker Autohjælp Boligredning Assistance ved sygdom og uheld under rejser Med dette udgangspunkt har Falck udviklet ydelser med henblik på at forebygge og reducere følger af nødsituationer, hvilket blandt andet omfatter sikkerhedstræning, beredskabsplanlægning, lægefaglige undersøgelser og forebyggelse af arbejdsrelaterede skader. Falck har endvidere aktiviteter, der afbøder virkningerne af uheld eller sygdom, herunder patienttransport, psykologisk behandling samt behandling af bevægeapparatet. Falck har stærke kompetencer til at forebygge og håndtere krisesituationer via lokale platforme i et globalt netværk, der er baseret på stærke værdier om at hjælpe mennesker i nød. Falck har de seneste ti år gennemgået en væsentlig internationalisering især inden for ambulancetjeneste, brandbekæmpelse, klinikker og sikkerhedstræning. Disse aktiviteter drives primært i Norden, USA og Latinamerika, men der er også et stærkt fokus på at øge disse ydelser i Europa og etablere nye markeder i Asien og Afrika, da Falck har kompetencer, økonomi og netværk til at løse opgaver i alle lande, hvor der er behov og muligheder. Falcks udvikling bliver i disse år styrket af et globalt fokus på og behov for sundhed, sikkerhed og tryghed samt en generel øget vilje fra offentlige myndigheder til at samarbejde med private virksomheder om at løse opgaver med henblik på at opnå både omkostningsbesparelser og en bedre kvalitet i de ydelser, der leveres til borgerne. Aktiviteterne i Falck er organiseret i fire forretningsområder omfattende Redning, Assistance, Healthcare og Safety Services. Vi er der altid Omsætning fordelt på geografiske områder og forretningsområder Danmark, 43,8% Norden, 17,2% Europa, 15,7% Nordamerika, 14,0% Latinamerika, 6,7% Resten af verden, 2,6% Redning, 56,4% Assistance, 21,5% Healthcare, 12,8% Safety Services, 9,3% 14 DKK 14 mia. i omsætning Falck Årsrapport

5 Ledelses- 2 Falck Årsrapport 2014 Koncern beretning Hoved- og nøgletal for Falck-koncernen Omsætning, EBITA, overskudsgrad og organisk vækst fordelt på forretningsområder Omsætning EBITA Overskudsgrad (%) Organisk vækst 1) DKK mio. % af total Redning 62, ,4 6,0 8,6 7,7 Assistance 21, ,2 10,4 1,4 4,4 Healthcare 13, ,2 9,3 11,8 13,6 Safety Services 9, ,7 16,3 5,5 11,3 Eliminering -6, Koncernen i alt 100, ,2 8,9 6,8 7,7 1) Nøgletallet udtrykker væksten i ekstern omsætning i lokal valuta korrigeret for tilkøbte og frasolgte virksomheder. HOVED- OG NØGLETAL * Nettoomsætning DKK mio Organisk vækst % 6,8 7,7 7,6 3,6 EBITA DKK mio Overskudsgrad % 8,2 8,9 9,4 9,6 Cash conversion rate % 80,9 88,4 89,2 118,2 Resultat af primær drift DKK mio Resultat før skat DKK mio Balancesum DKK mio Soliditetsgrad % 35,3 30,9 32,5 33,9 Egenkapitalens forrentning % 3,4 3,6 1,9 0,3 Egenkapitalens forrentning ekskl. særlige poster % 3,4 3,6 2,2 0,3 Nettorentebærende gæld i forhold til EBITDA Faktor 3,54 4,06 3,94 4,14 Antal medarbejdere, ultimo Antal * Sammenligningstal for 2011 omfatter perioden 1. april til 31. december. De opgjorte nøgletal er proformatal, baseret på tal fra Falck A/S koncernen Nettoomsætning og organisk vækst DKK mio. % EBITA og overskudsgrad DKK mio. % , , , , , ,0 Nettoomsætning, proforma Nettoomsætning, Falck Holding A/S Organisk vækst EBITA, proforma EBITA, Falck Holding A/S Overskudsgrad Koncern Falck Årsrapport

6 Moderselskabs- Koncern Falck Årsrapport regnskab Koncernen fokuserer på en række hovedtal, der ikke alle direkte fremgår af årsregnskabets resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse og balance. Disse hovedtal er vist i nedenstående tabel. DKK mio * Resultatposter Årets resultat Afskrivninger af immaterielle aktiver og transaktionsomkostninger ved virksomhedskøb Særlige poster Omkostninger ved låneomlægning Skat af normaliseringer og ændret skatteprocent Normaliseret resultat efter skat Pengestrøm EBITDA Ændringer i arbejdskapital inkl. driftsrelaterede hensatte forpligtelser Køb af immaterielle og materielle aktiver Salg af langfristede aktiver Frit cash flow Frit cash flow efter særlige poster, renter og skat Investeringer i virksomhedskøb mv Kapitalindskud, betalte udbytter og ændring i rentebærende gæld Ændring i likvide beholdninger Balanceposter Kortfristede aktiver ekskl. likvider, værdipapirer m.v Gæld ekskl. kreditinstitutter, selskabsskat m.v Arbejdskapital Driftsrelaterede hensatte forpligtelser Langfristede aktiver ekskl. goodwill Nettodriftsaktiver ekskl. goodwill Goodwill Immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb Selskabsskat Nettodriftsaktiver inkl. goodwill Falck Holding A/S andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital Nettorentebærende gæld Udskudt skat Ikke driftsrelaterede aktiver og forpligtelser Finansiering * Sammenligningstal for 2011 omfatter perioden 1. april til 31. december. De opgjorte nøgletal er proformatal, baseret på tal fra Falck A/S koncernen I koncernen opdeles pengestrømme i henholdsvis frit cash flow, investeringer i virksomhedskøb mv. samt kapitalindskud, betalte udbytter og ændring i rentebærende gæld. I frit cash flow er fratrukket investeringer i anlægsaktiver, idet koncernen som led i den ordinære drift løbende foretager investeringer i køretøjer, infrastruktur og lignende. Frit cash flow afspejler dermed det beløb der er til rådighed til virksomhedskøb samt betaling af afdrag på gæld. Normaliseret resultat DKK mio. Frit cash flow og cash conversion rate DKK mio. % Normaliseret resultat, proforma Normaliseret resultat, Falck Holding A/S Frit cash flow, proforma Frit cash flow, Falck Holding A/S Cash conversion rate Koncern Falck Årsrapport

7 Ledelses- 4 Falck Årsrapport 2014 beretning Falck gør en forskel I 2014 var det ti år siden, at Falck blev genfødt som selvstændig virksomhed efter at være blevet adskilt fra Group 4 Falck i Dengang var Falck en dansk redningsvirksomhed med begrænset tilstedeværelse i enkelte nordeuropæiske lande. Siden er Falck vokset til at blive en international koncern med aktiviteter i 45 lande verden over. Styrken til at gennemføre denne hastige udvikling har Falck hentet fra dagligt at beskæftige sig med livets grundlæggende forhold. Vi hjælper mennesker i nød, hvad enten de har hjertestop, ondt i ryggen eller ikke kan få bilen startet. Denne indsats har defineret vores værdier - handlekraftig, troværdig, kompetent, hjælpsom, tilgængelig og hurtig blev igen et år, hvor vi arbejdede på at opfylde vores strategi om at blive en global udbyder af serviceydelser, der hjælper i nødsituationer samt forebygger og afbøder effekten af sygdom og uheld. Vores fokus har været på at styrke vores position i de væsentligste markeder i Europa og i Latinamerika og USA. Falck vandt og genvandt således flere væsentlige kontrakter i I Danmark har kontrakterne inden for ambulancetjeneste været i udbud i alle fem regioner. Falck har i en årrække op til udbuddene arbejdet sammen med medarbejderne om at implementere driftsforbedringer, der gjorde det muligt at afgive attraktive bud i alle regioner. Falck genvandt således kontrakterne i Region Midtjylland og Region Nordjylland. I Region Sjælland blev Falcks dækningsområde udvidet til at omfatte hele regionen. Og i Region Hovedstaden genvandt Falck de aktiviteter, der var mulige i henhold til udbudsbetingelserne. Udbuddene blev vundet på en konkurrencedygtig pris, men også i høj grad på, at leveringssikkerheden og kvaliteten af de tilbudte ydelser blev vurderet meget højt. Desværre måtte vi konstatere, at det var andre bydere, der fik tildelt kontrakterne i Region Syddanmark. I 2014 er der ligeledes blevet arbejdet målrettet med at udvide Falcks markedsposition inden for assistance til rejsende og udstationerede medarbejdere, etablering af læge- og sundhedsklinikker samt brandbekæmpelse for industrivirksomheder og lufthavne. Inden for brandbekæmpelse vandt Falck således nye kontrakter i Belgien, Brasilien, Holland, Portugal, Storbritannien, Tyrkiet og Tyskland, herunder eksempelvis ansvaret for brandvæsenet i den internationale lufthavn i Rio de Janeiro. Inden for Healthcare etablerede Falck Skandinaviens største private leverandør af serviceydelser inden for forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede skader ved at fusionere med TryghedsGruppens sundhedsselskaber. I 2014 købte KIRKBI yderligere 1,2% af aktierne i Falck, og TryghedsGruppen købte sig ligeledes ind i Falcks ejerkreds, der nu består af Lundbeckfonden, KIRKBI, TryghedsGruppen samt Falcks ledelse. I 2014 fortsatte fremgangen i Falcks aktiviteter og omsætningen steg med 11,3% til DKK mio. Omsætningsfremgangen skyldes ud over en stærk organisk vækst på 6,8% især fusionen med TryghedsGruppens sundhedsselskaber og opkøb af selskaber inden for Redning i Tyskland og Australien i andet halvår af 2013 samt i Frankrig og England i Sammenholdt med 2013 var omsætningen i 2014 negativt påvirket af valutakursudviklingen med DKK 195 mio. Resultatet af den primære drift (EBITA) blev DKK mio., svarende til en stigning på DKK 27 mio. til trods for en væsentlig tilbagegang i indtjeningen inden for Safety Services som følge af en lavere aktivitet i olieindustrien. Det er vores forventning, at fremgangen i såvel omsætning som indtjening vil fortsætte i de kommende år. Den positive udvikling for Falck i 2014 skyldes i høj grad Falcks dedikerede medarbejdere, der døgnet rundt bidrager til at skabe tryghed for mennesker, og det er der brug for i hele verden. Vi er stolte af, at vores medarbejdere og Falck gør en forskel. Thorleif Krarup Bestyrelsesformand Allan Søgaard Larsen Koncernchef Falck Årsrapport

8 Falcks aktiviteter tager sit udgangspunkt i at hjælpe mennesker i nød. Dermed er ambulancetjeneste en af Falcks kerneydelser.

9 Ledelses- 6 Falck Årsrapport 2014 beretning Årets højdepunkter April Etablerer sig i Tjekkiet Falck køber det tjekkiske selskab Baukomplex, der har specialiseret sig i patienttransport. Med 45 ambulancer og årlige kørsler er Baukomplex Tjekkiets tredjestørste selskab på området. Køber dele af fransk patienttransportselskab Falck køber Fineta, der er blandt Frankrigs største patienttransportselskaber. Fineta råder over 119 køretøjer og udfører mere end kørsler om året fra seks stationer forskellige steder i Frankrig. Juni Indleder samarbejde med australsk universitet Edith Cowan University i Perth, Australien, indgår en aftale med Falck om at etablere fjernundervisningsprogrammer om eksempelvis paramedicin til brug for Falck-medarbejdere internationalt. Det er også målet at udvikle en videnskabeligt baseret model for avanceret telemedicin og undervisning i brugen af denne teknologi. Styrker industriel brandbekæmpelse med britisk opkøb For yderligere at styrke sin platform inden for industriel brandslukning køber Falck dele af det britiske selskab Sembcorp Utilities, nemlig aktiviteterne inden for brændbekæmpelse, der beskæftiger godt 100 medarbejdere. Maj Vinder ambulanceudbud i Danmark Falck genvinder udbuddet af ambulancedriften i den danske Region Nordjylland i en fem-årig periode med start fra april Skaber Skandinaviens største udbyder af ydelser, der nedbringer sygefravær TryghedsGruppens sundhedsselskaber fusionerer med Falck Healthcare. Fusionen omfatter Previa, der er Sveriges førende leverandør af sundhed til arbejdspladser, og Quick Care, som støtter danske og norske jobcentre i at hjælpe sygemeldte borgere tilbage i arbejde. Falck Årsrapport

10 Moderselskabs- Falck Årsrapport regnskab Oktober Åbner alarmcentral i Indien I Delhi i Indien åbner Falck en alarmcentral for bedre at kunne assistere rejsende og udstationerede. Derudover har Falck alarmcentraler i Danmark, Kina, Norge, Sverige og USA, hvorfra Falcks medarbejdere koordinerer eksempelvis døgnovervågning af hospitalsophold, evakuering og hjemtransport. Juli Vinder udbud om brandtjeneste til Rio International Airport Falck bliver valgt til at stå for brandtjenesten i den internationale lufthavn i Rio de Janeiro i Brasilien de næste ti år. Lufthavnen modtager 17 millioner passagerer hvert år, og har Brasiliens største lufthavnsbrandvæsen bestående af 180 brandmænd. November Køber Danmarks førende leverandør af psykiatriske behandlinger Falck Healthcare køber majoriteten af Sirculus, som er Danmarks førende leverandør af psykiatriske ydelser til kommuner, regioner og virksomheder med fokus på at behandle stress, angst og depression. December Vinder ambulancekontrakter i Danmark Falck vinder, efter udbud, al ambulancedriften i den danske Region Sjælland, mens Falck vinder de maksimalt fire mulige ambulanceområder i Region Hovedstaden. August Åbner træningscenter i Belgien I Ostende i Belgien åbner Falck et træningscenter, som er målrettet træning af medarbejdere på det maritime område. På centeret trænes kursisterne i at tage vare på sig selv og deres kollegers sikkerhed. Falck Årsrapport

11 Ledelses- 8 Falck Årsrapport 2014 beretning Forretningsområderne og deres udvikling Antallet af reddere, sygeplejersker og læger i Falck voksede i 2014 til Redning Falck er verdens største, internationale ambulanceoperatør. I fem verdensdele betjener Falck befolkningen med ambulanceydelser i tæt samarbejde med myndighederne. Falck råder over ambulancer, der servicerer mere end fire millioner syge eller tilskadekomne mennesker hvert år. Private borgere benytter sig desuden i stigende omfang af hjemmebesøg fra Falcks læger samt af Falcks læge- og sundhedsklinkkker. Tillige er Falck verdens største, internationale brandvæsen med aktiviteter i Europa, Latinamerika og Asien I de nordiske lande abonnerer 1,85 millioner mennesker og virksomheder på Falcks assistanceydelser inden for især auto- og bolighjælp. Assistance Falck er Nordens største leverandør af assistanceydelser til bil- og boligejere. Ydelserne har til formål at sikre borgerne størst mulig tryghed; enten ved at forebygge uheld og ulykker eller ved at sørge for hurtig og kompetent hjælp, hvis uheldet alligevel er ude. Assistanceydelserne er oftest baseret på abonnementsordninger. Eksempelvis assisterer Falck bilister, hvis deres køretøj går i stå og kan i de fleste tilfælde reparere bilen på stedet. Og Falck hjælper boligejere med alt fra vand i kælderen til sne på taget. Andel af omsætning Andel af omsætning 56% 22% Andel af EBITA Andel af EBITA 48% 27%

12 Moderselskabs- Falck Årsrapport regnskab Tre millioner borgere i Danmark og Sverige har adgang til Falcks healthcare-ydelser. Healthcare Falck er den største private leverandør af sundhedsydelser i Skandinavien og hjælper virksomheder og organisationer med at holde medarbejdere og borgere sunde og velfungerende. En væsentlig del af Falck Healthcares indsats består i at forebygge sygdom, stress og nedslidning. Målet er, at det enkelte menneske får et bedre, længere og sundere arbejdsliv. Det medfører også, at arbejdspladserne opnår større trivsel og lavere udgifter relateret til sygdom, at det offentlige nyder godt af færre sociale udgifter, og at forsikringsselskaberne sparer penge til erstatninger for eksemplevis tabt arbejdsevne trænede Falck kursister, især offshoremedarbejdere, i at tage vare på deres egen og deres kollegers sikkerhed. Safety Services Falck er verdens største leverandør af rednings- og sikkerhedstræning og leverer kurser og serviceydelser på 38 træningscentre i 20 lande på fem kontinenter. Træningen er målrettet offshore-industrien og den maritime sektor; men også vindenergiindustrien, den kemiske industri og luftfartsindustrien benytter sig af Falcks faciliteter og services. På centrene trænes kursisterne i sikker adfærd for at undgå ulykker på deres arbejdsplads. Og de lærer at reagere korrekt også under ekstreme forhold hvis ulykker alligevel skulle opstå. Falck råder desuden over en række træningscentre, som er særligt indrettet til at træne brandmænd i avanceret brandforebyggelse og bekæmpelse. Andel af omsætning Andel af omsætning 13% 9% Andel af EBITA Andel af EBITA 12% 13%

13 Redning HJERTET I FALCK I tæt samarbejde med myndighederne leverer Falck ambulancetjeneste i 19 lande verden over. Hvert år rykker Falck ud til over fire millioner opgaver, hvad enten det drejer sig om mennesker med hjertestop, ofre for trafikulykker, kvinder i pludselig fødsel, børn der har slået sig eller ældre borgere, som har behov for tryg transport til en læge. Hjertet i Falcks virksomhed er ambulancetjenesten, og det er her Falcks værdier er født: Handlekraftig, troværdig, kompetent, Hjælpsom, tilgængelig og Hurtig.

14 Hurtig hjælp er dobbelt hjælp Sekunder kan være forskellen på liv eller død. Derfor er Falck hurtigt fremme ved ulykker og akutte sygdomstilfælde. Desuden udstyrer Falck altid sine medarbejdere med den bedste teknologi og den højeste uddannelse for at sætte dem i stand til at yde hurtig, kompetent og effektiv hjælp til mennesker i nød.

15 Ledelses- 12 Falck Årsrapport 2014 beretning Redning Falck er verdens største, internationale ambulance operatør og verdens største brandvæsen. Syge og forulykkede borgere i 33 lande bliver hjulpet af Falcks reddere, sygeplejersker og læger Med ambulancer, lægebiler og patienttransportkøretøjer kommer Falck syge og tilskadekomne borgere i fem verdensdele til undsætning. I en række lande tilser Falcks sundhedsmedarbejdere desuden private borgere i deres eget hjem eller behandler dem på læge- og sundhedsklinikker. Det lykkedes i 2014 for Falck at vinde en række nye kontrakter og udvide aktiviteterne betragteligt på dette område. Falck har de seneste år satset på at tilbyde brandbekæmpelse, -træning og -rådgivning til højrisikoindustrier og lufthavne baseret på erfaringer fra mere end 100 års brandtjeneste, som er blevet opbygget gennem et tæt samarbejde med myndighederne i Danmark. Satsningen medførte i årets løb, at Falck indgik adskillige nye aftaler om industriel brandtjeneste verden over blev økonomisk et godt år for Falcks redningsområde. Omsætningen steg med 9,2% til DKK mio. Den organiske vækst var 8,6%, hvilket var forårsaget af fremgang inden for alle regioner dog primært fra en stigning i antallet af kunder i Latinamerika, de nye ambulancekontrakter vundet i 2013 i Slovakiet og et væsentligt antal nye kontrakter inden for brandbekæmpelse. Også i Danmark blev der opnået en tilfredsstillende fremgang i omsætningen. I USA leverer Falck nu ambulancetjeneste i 12 stater og beskæftiger over medarbejdere. Falck opnåede i 2014 en pæn organisk vækst som følge af øgede aktiviteter i blandt andet Californien, Massachusetts og Washington. Der blev vundet nye patientbefordringskontrakter i staterne Florida, Pennsylvania og Washington. I Maine og Washington påbegyndte Falck kørsler med akutambulancer borgere i Latinamerika har adgang til at modtage hjælp fra Falck, hvis de bliver syge eller kommer til skade - hvilket er 7% flere end sidste år. Falck leverer ambulance-, læge- og sundhedstjenester i Colombia, Ecuador, El Salvador, Panama, Uruguay og Venezuela. I 2014 styrkede Falck sin position i Colombia ved at købe den største patienttransport virksomhed i Bogota, som ligeledes har aktiviteter inden for Vandt en række udbud af ambulancedrift Indgik adskillige aftaler om industriel brandbekæmpelse Åbnede nye læge- og sundhedsklinikker i en række lande DKK mio Redning Omsætning Omsætningsvækst 9,2% 7,5% Organisk vækst 8,6% 7,7% EBITA Overskudsgrad (%) 6,4% 6,0% Falck Årsrapport

16 Moderselskabs- Falck Årsrapport regnskab Falck indgik i 2014 en række nye aftaler om industriel brandtjeneste til virksomheder i Europa, Latinamerika og Asien. driver nu 25 af denne type klinikker for blandt andet mineselskaber, entreprenørvirksomheder og energiselskaber. hjemmepleje. Falck er dermed repræsenteret i 14 byer i Colombia. I Chile leverer Falck redningsydelser, lægeklinikker og sikkerhedstræning til mineindustrien. I 2014 indgik Falck en kontrakt i Brasilien om at levere brandtjeneste til den internationale lufthavn i Rio de Janeiro. Kontrakten løber i ti år og omfatter 180 brandmænd. Falck fortsatte sin ekspansion i Asien. I Indien vandt Falck to kontrakter om levering af brandtjeneste og åbnede yderligere seks lægeklinikker på afsides beliggende arbejdspladser og I Australien og Papua Ny Guinea leverer Falck ambulancetjeneste, brandbekæmpelse, lægeklinikker og sikkerhedstræning til mine-, olie- og gasindustrien, som ofte befinder sig i svært tilgængelige områder og derfor har behov for et akutberedskab på stedet. I 2014 indledte Falck desuden et samarbejde med Edith Cowan University i Perth om at etablere fjernundervisningsprogrammer om eksempelvis paramedicin til brug for Falck-medarbejdere internationalt. Det er også målet at udvikle en videnskabeligt baseret model for avanceret telemedicin og undervisning i brugen af denne teknologi. Omsætningen steg fra 2013 til 2014 med Den organiske vækst blev Antallet af ambulancer steg til 9,2% 8,6% Omsætning DKK mio. Organisk vækst % Falck ambulancer Antal ,5 10,0 7,5 5,0 2, , Falck Årsrapport

17 Ledelses- 14 Falck Årsrapport 2014 beretning Australien Falck leverer blandt andet ambulancetjeneste til den australske mineindustri, som har behov for sit eget akut beredskab. Falcks satsning på industriel brandbekæmpelse medførte en betydelig tilgang af nye kontrakter 86% af befolkningen i Danmark dækkes af Falcks ambulancetjeneste. I 2014 vandt Falck udbud i tre af de fem danske regioner Hovedstaden, Nordjylland og Sjælland i tillæg til Region Midtjylland, hvor Falck vandt udbuddet i slutningen i Falck løser opgaver inden for brandtjeneste i to tredjedele af de danske kommuner. I 2014 var en række kommunale brandopgaver i udbud, og det lykkedes ikke bare Falck at genvinde alle hidtidige kontrakter, men også at vinde brandopgaver i nye kommuner, herunder på Bornholm. Kommunerne stiller generelt krav om besparelser på brandområdet, og Falck arbejder derfor konstant for at finde lokalt tilpassede løsninger, som sikrer mere smidige og billigere brandvæsener. I resten af Europa var Falcks aktiviteter kendetegnet ved såvel en række vundne kontrakter som flere opkøb. Efter udbud vandt Falck nye ambulancekontrakter i Polen, Slovakiet, Sverige og Tyskland. Desuden etablerede Falck sig med fire nye lægeklinikker i Polen. Falck udvidede i 2014 sine aktiviteter i Tjekkiet med købet af patienttransportselskabet Baukomplex med 55 medarbejdere og etablerede ambulancetjeneste i Frankrig ved at købe selskabet Fineta, der også har specialiseret sig i transport af patienter og beskæftiger 270 medarbejdere. Falcks satsning på industriel brandbekæmpelse medførte en betydelig tilgang af nye kontrakter i Belgien, Holland, Portugal, Storbritannien, Tyrkiet og Tyskland blandt andet leverer Falck nu brandtjeneste med 65 brandfolk i Lissabons internationale lufthavn. For at styrke sin platform inden for industriel brandslukning købte Falck dele af det britiske selskab Sembcorp Utilities, nemlig aktiviteterne inden for brandbekæmpelse, der beskæftiger godt 100 medarbejdere. Resultatet af den primære drift (EBITA) udgjorde DKK 552 mio. hvilket er en fremgang i forhold til 2013 med DKK 78 mio. som følge af fremgangen i omsætningen. Falck Årsrapport

18 Moderselskabs- Falck Årsrapport regnskab 86% af befolkningen i Danmark dækkes af Falcks ambulancetjeneste Mere end fire millioner mennesker verden over modtog i 2014 hjælp fra Falcks ambulancereddere. Falck Årsrapport

19 Assistance HURTIG HJÆLP Falcks reddere rykker hurtigt ud, når auto-abonnenterne har brug for det. Oftest kan redderene afhjælpe problemerne med bilen på stedet, så folk straks kan komme videre. Også boligejere nyder godt at Falcks ydelser. Blandt andet kan de få hjælp til at forebygge storm-, vand- og gasskader samt indbrud og modtage assistance, hvis uheldet alligevel skulle være ude.

20 Problemløser Blandt de hyppigste problemer, som Falcks autoreddere løser, er hjælp til at komme ind i abonnentens bil, hvis nøglen er smækket inde, eller hvis bilens elektroniske system svigter og alle døre er låst. Det sker uden at bilen bliver beskadiget.

21 Ledelses- 18 Falck Årsrapport 2014 beretning Assistance Falck er Nordens førende assistanceselskab og har som formål at sikre sine kunder størst mulig tryghed. Hvad enten bilen strejker, kælderen står under vand, eller tyve kommer på ubudent besøg, kan såvel borgere som virksomheder regne med Falcks hjælp Inden for forretningsområdet Assistance hjælper Falck private borgere, virksomheder og myndigheder med at forebygge uheld og kommer dem til undsætning, hvis uheldet alligevel skulle være ude. Fokus er primært på at hjælpe kunderne med deres køretøjer og boliger, men de kan også trække på Falcks assistancer i forbindelse med sundhed og rejser. Ydelserne tilbydes i Danmark, Estland, Finland, Norge og Sverige, hvor knap to millioner borgere, virksomheder og offentlige institutioner har abonnement hos Falck. I 2014 blev omsætningen i Assistance DKK mio., hvilket er på niveau med 2013 som følge af en lavere omsætning fra antallet af autohjælp assistancer i Norge og Sverige efter milde vintre i I Sverige lykkedes det at opnå en væsentlig stigning i autoabonnementer, og i både Danmark og Norge solgte Falck et betydeligt antal alarmløsninger. I Danmark blev Falcks nye koncept for skadeservice for alvor testet i forbindelse med en række voldsomme regnvejr. Ved sommerens skybrud i København afhjalp 40 skadeservice team i alt 800 akutte vandskader hos borgere, forretningsdrivende og offentlige institutioner på to et halvt døgn. Indsatsen er formentlig medvirkende til, at stadigt flere danskere tegner et boligabonnement hos Falck, hvilket giver dem mulighed for hurtig hjælp især under stormvejr, kraftigt snefald eller skybrud. I 2014 blev yderligere danskere dækket af det såkaldte BoligRedning-abonnement bl.a. som følge af, at det nu med fordel kan købes sammen med en Falck Alarm, der ikke bare kan alarmere ved tyveri, men også Opnåede en væsentlig stigning i autoabonnementer i Sverige Fortsatte succesen med Falck Alarm i Danmark og Norge Sikrede flere danskere hjælp under voldsomt uvejr Falck Global Assistance etablerede alarmcentraler i Norge og Indien DKK mio Assistance Omsætning Omsætningsvækst 0,3% 2,5% Organisk vækst 1,4% 4,4% EBITA Overskudsgrad (%) 10,2% 10,4% Falck Årsrapport

Ledelsesberetning 1 Koncernregnskabet 48 Moderselskabsregnskabet 94 2013

Ledelsesberetning 1 Koncernregnskabet 48 Moderselskabsregnskabet 94 2013 Årsrapport 2013 01 48 94 Ledelsesberetning 1 Hoved- og nøgletal 2 Arven efter Sophus Falck 4 Årets højdepunkter 6 Forretningsområder 8 Redning 10 Assistance 16 Healthcare 20 Safety Services 24 Redegørelse

Læs mere

Udgivet af: Falck Danmark A/S Polititorvet 1780 København V Danmark Tel. +45 7033 3311 Design og grafisk produktion: Bysted A/S Redaktion: Jeppe

Udgivet af: Falck Danmark A/S Polititorvet 1780 København V Danmark Tel. +45 7033 3311 Design og grafisk produktion: Bysted A/S Redaktion: Jeppe Vi er der altid Udgivet af: Falck Danmark A/S Polititorvet 1780 København V Danmark Tel. +45 7033 3311 Design og grafisk produktion: Bysted A/S Redaktion: Jeppe Ilkjær Louis Honoré I mere end 100 år har

Læs mere

09 Kvalitetsløft SOS Travel. 13 Ydelser i vækst SOS Health. Årsrapport 2011. 17 Nye muligheder SOS i Kina

09 Kvalitetsløft SOS Travel. 13 Ydelser i vækst SOS Health. Årsrapport 2011. 17 Nye muligheder SOS i Kina Årsrapport 2011 09 Kvalitetsløft SOS Travel 13 Ydelser i vækst SOS Health 17 Nye muligheder SOS i Kina Forsiden: SOS Internationals specialtrænede vagtlæger varetager blandt andet redningstjenester under

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til ÅRSRAPPORT 2010 COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund Indhold 4 Nye markedsvilkår

Læs mere

Årsrapport. www.kompan.com

Årsrapport. www.kompan.com Årsrapport www.kompan.com DET KRÆVER EN FILOSOFI AT VÆRE MARKEDSLEDER NORGE SVERIGE DANMARK FINLAND RUSLAND USA IRLAND HOLLAND TYSKLAND STORBRITANNIEN BELGIEN MELLEMØSTEN OG AFRIKA ASIEN FRANKRIG ITALIEN

Læs mere

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Hovedtal og nøgletal for koncernen 6 Fokus på lønsomhed

Læs mere

Performance highlights 2010

Performance highlights 2010 2 Performance highlights 2010 OMSÆTNING OMSÆTNINGSVÆKST I ALT ORGANISK OMSÆTNINGSVÆKST 74.073 7% 3,5% DKK mio. DRIFTSRESULTAT FØR ØVRIGE POSTER VÆKST I DRIFTSRESULTAT FØR ØVRI- GE POSTER DRIFTSMARGINAL

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal, LEGO Koncernen 2007 2006 2005 2004 2003 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 8.027 7.798 7.027 6.295 6.770 Omkostninger (6.556) (6.393) (6.605) (6.394)

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport 2002 2002 2003

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2011 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S 2006

A.P. Møller - Mærsk A/S 2006 A.P. Møller - Mærsk A/S 2006 INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 5 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter 10 Tank, offshore og anden skibsfart 16 Olie-

Læs mere

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Resultat for 2013 5 Forventninger til 2014 5 Hovedtal og

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport I 2003 2003 2004

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014 EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45 Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets repræsentantskabsmøde den 7. maj 2015 Tage Svendsen Dirigent EnergiMidt

Læs mere

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED Årsrapport 2012 ÅRSrapport 2012 GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED MODVIND Årsrapport 2012 2 hoved- og nøgletal Koncernen ( mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Omsætning 1.700,9

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011 Vi forsikrer en bæredygtig fremtid Ansvarlighedsrapport 2010/2011 02 Fra vores CEO 04 En bæredygtig værdikæde 06 Det nåede vi 10 Ansvarlighed kommer indefra 12 Tidslinje 2007-2010 14 Sådan arbejder vi

Læs mere

Digital verdensbegivenhed

Digital verdensbegivenhed ÅRSRAPPORT 2012 I stigende omfang er e-boks en del af virksomhedernes digitaliseringsstrategi. HENRIK ANDERSEN, ADM. direktør, e-boks A/S Digital verdensbegivenhed Offentlige myndigheder og institutioner

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Årsrapport 2012/2013 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S

Årsrapport 2012/2013 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S Årsrapport 2012/2013 CVR 16 99 30 85 Siemens A/S INDHOLD A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen A.1 3 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen B. Påtegninger B.1 4 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere