Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterisolering af hulrum i etageadskillelser"

Transkript

1 Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca er etageadskillelser typisk udført som træbjælkelag. Her kan efterisolering af etageadskillelserne udføres ved indblæsning af isolering i hulrummet i etageadskillelsen. Det kan være en mulighed, hvis kælder eller loft er uopvarmede rum, men f.eks. benyttes til opbevaring, og hvor man ikke kan isolere under eller over etageadskillelsen, eksempelvis på grund af manglende rumhøjde, rør under kælderloftet eller ønsket om at bevare eksisterende gulvbelægning på loftet. Hvis der er tilstrækkelig med rumhøjde i den uopvarmede kælder, henvises til energiløsningen Efterisolering af gulv over uopvarmet kælder. Hvis det uopvarmede loftrum ikke benyttes, henvises til energiløsningen Efterisolering af loft. Efterisolering af etageadskillelser medfører, at temperaturen i de uopvarmede rum falder, hvilket vil betyde højere relativ luftfugtighed i rummene. Afhængig af de eksisterende varme- og fugtforhold, kan denne ændring betyde, at rum, der tidligere fremstod tørre, fremover kan få et uhensigtsmæssigt højt fugtindhold. Dette kan især have betydning, hvis der er organiske materialer i de uopvarmede rum. Fugtmæssigt kan risikoen nedbringes, hvis der samtidig med efterisoleringen udføres tiltag, der reducerer fugttilførslen. Fordele Mindre varmetab gennem etageadskillelsen Bedre økonomi pga. lavere varmeregning Varmere overflader og mindre træk Øget komfort og bedre indeklima Lavere CO 2 -udledning Husets værdi forøges Indskudsbrædder Lerindskud Puds Forskalling Isolering Indskudsbrædder Lerindskud Puds Forskalling Isolering Figur 1: Isolering af etageadskillelse over kælder ved indblæsning af isolering i hulrum under lerindskuddet. Figur 2: Isolering af loft og tagfod ved indblæsning af isolering i hulrummet under lerindskuddet. Hvis facaden samtidig isoleres indvendigt opnås god sammenhæng mellem isoleringslag på loftet og facaden, og kuldebroen ved tagfoden vil blive brudt. 1

2 Anbefaling til isoleringstykkelse ved efterisolering Ved indblæsning i etageadskillelser vil hulrummet mellem gulv, indskud og loft være afgørende for hvor meget isolering, der kan tilføres. Mod uopvarmet loftrum eller uopvarmet kælder vil isolering kun med indblæsning normalt ikke opfylde kravene i BR10 til nybyggeri, men tiltaget er stadig attraktivt i forhold til at nedbringe energiforbrug og hæve rumkomforten. Hvis der er plads i kælderen under den isolerede etageadskillelse til supplerende isolering, så anbefales en samlet isoleringstykkelse på: Minimum: 200 mm isolering Lavenergi 300 mm isolering Løsningen kræver, at der indbygges tæt dampspærre på den varme side af konstruktionen. Hvis isolering af etageadskillelse sker mod uopvarmet krybekælder, vil supplerende isolering kræve yderligere konstruktive tiltag for at sikre mod risiko for fugtrelaterede skader. Der henvises til energiløsningen Efterisolering af gulv over krybekælder. Hvis der er plads i loftrummet over den isolerede etageadskillelse til supplerende isolering, så anbefales en samlet isoleringstykkelse på: Minimum: 300 mm Lavenergi: 400 mm Løsningen kræver, at der indbygges tæt dampspærre på den varme side af konstruktionen. Energibesparelse Energibesparelser ved indblæst isolering mod uopvarmet loft. Mod uopvarmet loft: Tykkelse på indblæst isoleringsgranulat Eksisterende forhold og isoleringstykkelse 75 mm 100 mm 125 mm Energibesparelse i kwh/m 2 pr. år 150 mm 10 bjælkelag med 50 mm indskudsler på 59 9 bjælkelag med 50 mm indskudsler på 55 8 bjælkelag med 50 mm indskudsler på 51 7 bjælkelag med 50 mm indskudsler på 45 Energibesparelsen er beregnet for etageadskillelser med hulrum og indskudslag af ler, tørv og lignende gamle isoleringsmaterialer. Energibesparelser ved indblæst isolering mod uopvarmet kælder. Mod uopvarmet kælder: Tykkelse på indblæst isoleringsgranulat Eksisterende forhold og isoleringstykkelse 75 mm 100 mm 125 mm Energibesparelse i kwh/m 2 pr. år 150 mm 10 bjælkelag med 50 mm indskudsler på 36 9 bjælkelag med 50 mm indskudsler på 33 8 bjælkelag med 50 mm indskudsler på 30 7 bjælkelag med 50 mm indskudsler på 27 Energibesparelsen er beregnet for etageadskillelser med hulrum og indskudslag af ler, tørv og lignende gamle isoleringsmaterialer. 2

3 Forudsætning Efterisoleringen udføres med et til konstruktionen egnet isoleringsmateriale med en lamba-værdi på mw/m K. 1 liter olie = 8-10 kwh. 1 m³ naturgas = 9-11 kwh. (højest for nye kedler) CO 2 -udledning for forskellige opvarmningsformer: Naturgas: 0,205 kg CO 2 pr. kwh Fyringsolie: 0,265 kg CO 2 pr. kwh Fjernvarme: 0,122 kg CO 2 pr. KWh El: 0,478 kg CO 2 pr. kwh Eksempel på energibesparelse Forudsætninger En etageejendom har 185 m 2 uisoleret etageadskillelse mod uopvarmet kælder og 200 m 2 uisoleret etageadskillelse mod uopvarmet loftrum. Mod kælder består etageadskillelse af 10 bjælkelag med indskudsler. Der isoleres ved indblæsning med 150 mm. Mod loftrum består etageadskillelse af 7 bjælkelag med indskudsler. Der isoleres ved indblæsning med 75 mm. Fjernvarmepris: 0,65 kr. pr. kwh Årlig energibesparelse kwh pr. m 2 Årlig energibesparelse kwh fjernvarme Årlig økonomisk besparelse kr. 7 bjælkelag mod loftrum: 45 kwh/m 2 10 bjælkelag mod kælder: 36 kwh/m 2 7 bjælkelag mod loftrum: 45 kwh x 200 m 2 = kwh 10 bjælkelag mod kælder: 36 kwh x 185 m 2 = kwh I alt kwh 0,65 kr./kwh x kwh = kr. Årlig CO 2 -besparelse kg 0,122 kg/kwh x kwh = kg 3

4 Udførelse Indblæsning af isolering i etageadskillelsen foretages af specialiserede firmaer. Vælg et firma, der er tilknyttet en garantiordning. Tilstand på ydervæg skal undersøges inden indblæsning af isolering, og evt. mangler udbedres. Det er især vigtigt at få lukket af for fugt og utætheder i ydervæggen, før indblæsning foretages. Indblæsning af isolering kan udføres enten oppefra eller nedefra. Indblæsning kan ske gennem et passende antal huller, der bores udvalgte steder, eller ved optagning af et antal gulvbrædder ved indblæsning oppefra. Isolering indblæses under indskudsler, da hulrummet oftest er størst der. Huller i lofter og gulve lukkes efter indblæsning af isolering. Ved indblæsning oppefra lukkes huller i indskudsler helt tæt med isolering inden lukning af gulv. Etageadskillelser kan også isoleres udefra ved udtagning af et antal mursten i facaderne og indblæsning ad den vej. Efter indblæsning mures stenene i igen. Hvis loftspudsen er intakt og tæt, og den samlede isolering er maksimalt 150 mm, vil efterisoleringen kunne ske uden indbygning af dampspærre. Hvis lag med indskudsler i etageadskillesen fjernes for at øge isoleringstykkelsen til mere end 150 mm, vil indbygning af ny tæt dampspærre være påkrævet. Da indskudsler isolerer mod brand og lyd, vil fjernelse af indskudsler også kræve, at forhold omkring lyd og brand afklares og løses i henhold til gældende krav. Tjekliste Undersøg Råd, svamp eller skadedyr Spørgsmål Svar Løsning Er etageadskillelsen sund uden råd, svamp eller insektangreb? Hvis nej: se 1 Fugt eller skimmelsvamp Har kælder eller loft tegn på fugt eller angreb af skimmelsvamp? Hvis ja: se 2 Mursten, fuger og facadepuds Er der revnede eller smuldrede mursten, og/eller mangler der fuger i udvendigt murværk? Hvis ja: se 3 Etageadskillelsen Er etageadskillelsen tæt, så isolering vil blive i hulrummet? Hvis nej: se 4 Loftpuds Ved isolering mod koldt tagrum: Er loftspuds intakt, og slutter pudsen tæt mod væg? Hvis nej: se 5 Gulvbelægning Ved isolering mod koldt tagrum: Er der tæt fernis, linoleum eller lignende på gulv i loft? Hvis ja: se 6 Isoleringstykkelse Indblæses der mere end 150 mm isolering? Hvis ja: se 7 1. Råd, svamp eller skadedyr Hvis der er tegn på råd, svamp eller insektangreb i etageadskillelsen tilkaldes særlig fagkyndig eller forsikringsselskab. Eventuelle skader udbedres, inden efterisolering udføres. 2. Fugt eller skimmelsvamp Hvis kælder eller loft har det mindste tegn på skimmelsvamp, vil en efterisolering normalt forværre problemet. Kontakt derfor fagfolk. 3. Mursten, fuger og facadepuds Murværket ud for etageadskillelserne skal være intakt og vandafvisende, for at sikre etageadskillelserne mod opfugtning og fugtrelateret råd og svamp. Revnede, forvitrede eller frostsprængte sten skal udtages og erstattes med frostfaste sten. Forvitrede, revnede eller bløde fuger skal udkradses og efterfuges, så de er hele, fyldte og tætte. Pudsede facader skal udbedres, hvis pudsen er løs eller skaller af. 4. Etageadskillelsen Etageadskillesen skal være intakt og tæt, så indblæst isolering kan blive i hulrummet. Eventuelle huller og revner udbedres og lukkes tæt inden indblæsning af isolering. 5. Loftpuds Loft og samling mellem loft og vægge i opvarmet rum mod koldt tagrum skal være intakt og uden huller og revner for at sikre lufttæthed. Eventuelle huller og revner udbedres og lukkes tæt inden indblæsning af isolering. 4

5 6. Gulvbelægning Ved isolering af etageadskillelse mod tagrum skal det sikres, at gulv i tagrum ikke er belagt med diffusionstæt materiale, da denne belægning vil fungere som dampspærre på den forkerte side af isoleringen og resultere i fugtophobning under belægningen. Hvis det er tilfældet, skal den tætte belægning fjernes inden indblæsning af isolering. 7. Isoleringstykkelse Hvis der samlet set er en isoleringstykkelse svarende til mere end 150 mm isolering, skal der etableres dampspærre på konstruktionens varme side. Dampspærren skal være tætsluttende ved overgange til andre konstruktionsdele, typisk vægge, samt i samlinger. Dampspærren skal samles over fast underlag og klæbes i samlingerne. Indeklima Når etageadskillelser efterisoleres, bliver de indvendige overflader varmere. Hermed mindskes risikoen for indvendig kondens og deraf følgende skimmelangreb. Samtidig undgås træk fra de kolde overflader. Loftrummet ovenover eller kælderen nedenunder bliver koldere, når etageadskillelsen efterisoleres. Herved forøges risikoen for fugtproblemer. Det er derfor vigtigt at sørge for at begrænse fugttilførslen og sikre tilstrækkelig ventilation af kælderen/loftrummet. Yderligere information Se udførelsesvejledninger hos isoleringsproducenter. VIF: VarmeisoleringsForeningens produktoversigt Virksomhedens stempel og logo: SBi-anvisning 221: Efterisolering af etageboliger SBi-anvisning 224: Fugt i bygninger BYG-ERFA Erfaringsblade Kontakt Videncenter for energibesparelser i bygninger Du kan ringe til os på tlf , hvis du har spørgsmål. Eller gå ind på hjemmesiden: VEB påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler i hverken trykt eller digitalt informationsmateriale eller for tab, der måtte opstå som følge af dispositioner på baggrund af materialet. VEB forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i materialet. 5

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 ENERGILØSNINGER til klimaskærm Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Ventilationsanlæg med varmegenvinding Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

EFTERISOLERING. Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig

EFTERISOLERING. Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig EFTERISOLERING Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig EFTERISOLERING EN SUND FORRETNING efterisolering sikrer dig en energirigtig bolig, og investeringen er tjent hjem på bare 3 år. Stigende

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 52798 Over Viskumvej 17 8830 Tjele Bygningens energimærke: Gyldig fra 2. maj 2015 Til den 2. maj 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25.

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25. Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

Forbedring af 70 er huse

Forbedring af 70 er huse Energirenovering Forbedring af 70 er huse Skrevet af, Peter Smidt Pløk Andersen 18-11-2013 TITELBLAD RAPPORT TITEL: Energirenovering VEJLEDER: Jacob Strunge FORFATTER: Peter Smidt Pløk Andersen DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør 0 Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner der overholder byggelovgivningen.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Oldenborggade 7 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-082235-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig INDHOLD Fakta & tal... 4 Tilskudsmuligheder... 7 Husets Web... 13 Hvilke tiltag er rentable ex. 1, 2, 3.... 28 Energi & Penge... 42 Tilbudshentning, en gratis

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab EUDP-projekt Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser Februar 2015 Troels Kildemoes, Ekolab Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Varmetab i klimaskærmen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport E13008.1 Vinkelvej 36A 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. november 2013 Til den 20. november 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Øster Hurupvej 28 9560 Hadsund Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. januar 2015 Til den 30. januar 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere