...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Kvalitetskontrol af energimærke nr. [...] vedrørende ejendommen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Kvalitetskontrol af energimærke nr. [...] vedrørende ejendommen"

Transkript

1 (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Kvalitetskontrol af energimærke nr. [...] vedrørende ejendommen [...]. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer Energistyrelsens afgørelse af 7. april 2006 stadfæstes Ved brev af 28. april 2006 har...(klager) indbragt Energistyrelsens afgørelse af 7. april 2006 for Energiklagenævnet. Sagens problemstilling Sagen drejer sig om Energistyrelsens afgørelse af 7. april 2006, hvorefter det af klager udarbejdede energimærke nr. [...] blev erklæret ugyldigt, ligesom klager blev pålagt at tilbagebetale kunden det opkrævede honorar for energimærket. Klager har til støtte for klagen navnlig gjort gældende, at projektering og prisfastsættelse af isoleringstiltag afventede en stillingtagen fra ejendommens energiansvarlige, at hulmursisolering ikke var mulig, og at klager har dokumenteret, at der ikke var fejl i arealangivelsen.

2 Energistyrelsen har begrundet sin afgørelse med, at der er væsentlige afvigelser i investerings- og besparingspotentialet, og at der skulle have været udarbejdet forslag til efterisolering af brystninger. Sammenfattende finder Energistyrelsen energimærket for uacceptabelt. Den påklagede afgørelse Fra Energistyrelsens afgørelse af 7. april 2006 citeres: [ ] Vedr.: ELO KVALITETSKONTROL Mærke nr. [...] [...]. Som tidligere meddelt har ovennævnte energimærke været udtrukket i forbindelse med Energiledelsesordningens kvalitetssikring. Energistyrelsen har behandlet sagen og fastholder indstillingen "Ikke acceptabelt". Side 2 af 9 Energistyrelsen har ved afgørelsen lagt vægt på, at: der er væsentlige afvigelser i investering og besparelsespotentialet i forslag 2 og 4 der skulle være beregnet besparelse og investering for forlaget om efterisolering af brystninger. Hvis denne beregning var foretaget skulle forslaget være flyttet til kategorien "Forslag til energibesparelser - her og nu" Energistyrelsen finder, at disse bemærkninger er uacceptable, og har besluttet at erklære mærket ugyldigt. at du skal tilbagebetale kunden det opkrævede honorar for energimærket inden 4 uger fra dags dato. Du vil derfor blive kontaktet i den nærmeste fremtid. Energistyrelsen lægger stor vægt på, at de udarbejdede mærker har høj faglig karakter. Styrelsen gør derfor opmærksom på, at alle udarbejdede energimærker skal leve op til de krav, som fremgår af ordningens retningslinier. Om nødvendigt kan styrelsen benytte sin ret til at fratage godkendelsen som ELOkonsulent. [ ]

3 Klagerens synspunkter til støtte for klagen Til støtte for klagen har klager i brev af 28. april 2006 anført: [ ] Idet undertegnede henviser til ovennævnte kvalitetskontrol der senest er afgjort ved en afgørelse pr. 7 april skal undertegnede hermed indgive min klage over afgørelsen grundet følg.: Kommentarer til Energimærket: Der er stadig anført en fejl i arealangivelsen, trods at det er dokumenteret at det angivne areal er korrekt. Kommentarer til energiplanen: Efterisolering af brystningspartier afventede efter aftale med ejendommens energiansvarlige en stillingstagen til om der skulle udføres renoveringstillag (maling) på mørke skjolder på brystningspartier. Hvis dette var tilfældet skulle isoleringstiltag projekteres og prissættes. En indvendig isolering udelukkende pga. energibesparelsen finder jeg ikke rentabelt. At auditøren er nået frem til en anden konklusion skyldes en urealistisk investeringsstørrelse. En udskiftning af strengreguleringsventiler på stigstrenge er investeringsmæssigt baseret på indhentet tilbud. Der er som angivet ikke medtaget indregulering af vandkredsene, så investeringen må siges at være korrekt. Den angivne besparelse er den realistiske. Forslaget er i øvrigt uafhængig af om klimaskærmen kan forbedres. Den af auditor angivne hulmursisolering er ikke muligt jf. tidligere anførte bemærkninger. Side 3 af 9 Tilbage er efter min opfattelse en forkert angivelse af vandprisen. PA trods af min klage over ELO-sekretariatets afgørelse har jeg valgt at refundere det opkrævne honorar for mærket incl. Moms. [ ] Supplerende oplysninger fra klager Det fremgår af sagsakterne fra det tidligere ELO-sekretariat, at auditørrapporten, som dannede grundlag for den senere indstilling om afgørelse til Registreringsudvalget for Energiledelsesordningen, blev sendt til klager med anmodning om klagers bemærkninger hertil. Klager fremsendte i den anledning brev af 16. november 2005 til ELO-sekretariatet. Fra brevet citeres:

4 [ ] Undertegnede skal hermed fremsende bemærkninger til den af Dem fremsendte rapport om ovennævnte energimærke, men vil samtidig anføre at jeg finder svarproceduren urimelig. Generelle Kommentarer. Ejendommen har indenfor de sidste tre år skiftet energiansvarlig 3 gange og er pt. uden energiansvarlig kontaktperson. Kommentarer til energimærket. Arealgrundlaget for afdelingen ABC er baseret på en m2 opgørelse fremsendt af administrator. De anvendte m2 er som flg.: Bygning m2 boligareal m2 kælder Bygning m2 boligareal m2 kælder Det i energimærket anvendte areal er 7382 og ikke som angivet af Dem Side 4 af 9 Differencen i vore m2 kan skyldes at jeg ikke har medregnet udvendige svalegange der ligger uden for selve klimaskærmen. Kommentarer til Energiplanen generelt. Energipriserne er baseret på fremsendte regningskopier dvs. med faktiske betalinger og med fradrag af eventuelle rabatordninger. Naturgasprisen er baseret på opkrævning kr ,54 kr. incl. Moms for m3 gas hvilket er kr. 6,68 kr./m3 som anført i mærket. El-prisen er ligeledes baseret på en faktisk afregning på kr ,06 incl. Moms for levering af de kwh eller 1,50 kr/kwh i mærket er der anvendt kr. 1,48 kr/kwh. Vandprisen er ligeledes baseret på en faktisk afregning. Desværre må det ved nærmere eftersyn konstateres at den fremsendte afregning er excl. Moms. Den i mærket anvendte vandpris skulle rettelig være 31,8 kr/m3 og ikke den anvendte 25,50 kr/m3 De anvendte investeringsstørrelser er angivet incl. Moms. Kommentarer til energiplanen belyst ved nogle af de stillede forslag.

5 Forslag 1. Fremløbsregulering efter udetemperaturen. Forslaget der er frembragt på den energiansvarliges anbefaling skyldes problemer med eksisterende styringer samt ønsket om at få sammenkørt styringen for både AB og C kredsen samt eksisterende varmtvandsbeholdere. Det vil sige at forslaget går på en udskiftning og sammenlægning af de ældre styringer (ECT 5006 og TA-230U) og etablering af 1 stk. ny cirkulationspumpe for den fælles kreds. Dette er i øvrigt også beskrevet i planen. Investeringen er baseret på prisindhentning hos installatør. Forslag 2 Udskiftning af eksisterende cirkulationspumper til trykstyrede pumper. Dette forslag hænger jo nøje sammen med forslag 1. Den nye pumpeinstallation skal jo nu betjene alle 3 radiatorkredse. Så forslaget går ikke på at udskifte noget som er der i forvejen. Men det er i forslaget beregnet at den nye pumpeinstallation skulle være af typen UPE i stedet for de eksisterende UPS/UMC pumper. Side 5 af 9 Forslag 4 Udskiftning af strengreguleringsventiler til nye. Det er ikke min opfattelse at man skal afvente tiltaget på klimaskærmen som jo efter alt sandsynlighed ikke kommer til udførelse. Se venligst under forslag 5 samt mangler i energiplan. Den primære årsag til at forslaget er medtaget er ud over energibesparelsen at der er problemer med varmefordelingen i denne afdeling. Derfor er det også anført at udskiftningen skal følges op af en indregulering af hele anlægget. Forslag 5 Efterisolering af brystningspartier. Rentabliliteten af projektet er meget tvivlsom derfor har jeg fundet det vigtigt at afdække investeringsstørrelsen som det første når den praktiske indbygning var vurderet. Misfarvinger på brystningspartierne vurderes at blive løst hvis tiltaget alligevel bliver etableret. Mangler i Energimærke/Plan Pumpeisoleringen er medtaget under de angivne tiltag forslag 1 og 2. Der savnes forslag vedr. hulmursisolering af facade. Der er tidligere blevet foretaget en prøve på dette tiltag. Resultatet var at hulrummet er fyldt op med brokker så isoleringsfirmaet ville ikke udføre denne opgave. Det er også derfor at man f eks. har udført en udvendig isolering på gavlpartier. [ ]

6 Energistyrelsens bemærkninger til klagen Energistyrelsen afgav ved brev af 21. juni 2006 følgende bemærkninger til klagen: [ ] Med henvisning til Deres brev af 8. maj 2006, journal. nr , fremsendes som ønsket kopi af sagens akter, desuden skal knyttes følgende bemærkninger til sagen: Indtil udgangen af 2005 var det Registreringsudvalget for Energiledelsesordningen, der behandlede sager om kvalitetssikring. Udvalget blev nedlagt med udgangen af 2005, og Energistyrelsen har overtaget udvalgets opgaver, herunder at træffe afgørelser i sager om kvalitetssikring. Sagen har været behandlet i overensstemmelse med Energiledelsesordningens retningslinier for kvalitetssikring og Energistyrelsen fastholder afgørelsen i sagen. Side 6 af 9 Det skal præciseres at konsekvensen af afgørelsen er, at konsulenten sættes på ordningens observationsliste og der herefter udtrækkes yderligere 2 af konsulentens energimærker til stikprøvekontrol. Afgørelsen medfør ingen indskrænkninger i konsulentens ret til at udfører hvervet som energikonsulent. [ ] Energistyrelsens svar er fremsendt til kommentering for klager, som ikke har fremsendt bemærkninger hertil. Retsgrundlag Fra lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger citeres: 24. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om registrerings-, godkendelses- eller beskikkelsesordninger eller ordninger for akkrediteret certificering for 1) energikonsulenter og virksomheder, der beskæftiger energikonsulenter, herunder interne energikonsulenter, og 2) tekniske eksperter, der udfører kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg efter reglerne i kapitel 7, samt virksomheder, der beskæftiger sådanne tekniske eksperter, herunder interne tekniske eksperter.

7 Stk. 2. Transport- og energiministeren kan i forbindelse med ordninger efter stk. 1 fastsætte nærmere regler om: 1) Godkendelse, beskikkelse, certificering eller registrering af energikonsulenter og tekniske eksperter samt de virksomheder, der beskæftiger dem, herunder kvalifikationskrav og andre betingelser for godkendelse, beskikkelse, certificering eller registrering. 2) Fratagelse og bortfald af godkendelsen, beskikkelsen, certificeringen eller registreringen. 3) Energikonsulenters og tekniske eksperters virksomhed, forpligtelser og uvildighed samt forpligtelser for de virksomheder, der beskæftiger dem. 4) Retningslinjer for energikonsulenters og tekniske eksperters udførelse af energimærkning eller eftersyn, herunder anvendelse af beregningsværktøj m.v. 5) Krav til udstyr, der anvendes i forbindelse med energimærkning eller kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg, herunder om kontrol af udstyr. 6) Tilrettelæggelse og administration af ordningerne. 7) Tilsyn og kontrol med energikonsulenter og tekniske eksperter samt virksomheder, der beskæftiger dem, herunder kontrol af udført arbejde omfattet af ordningerne. 8) Klageadgang vedrørende ydelser udført af energikonsulenter og tekniske eksperter og de virksomheder, der beskæftiger dem, herunder om klageberettigelse. 9) Adgang til at træffe afgørelse om eventuelle berigtigelser af udførte energimærkninger og eftersyn eller udførelse af nye energimærkninger eller eftersyn ved andre energikonsulenter eller tekniske eksperter samt om påtale eller tildeling af advarsler. [ ] Side 7 af 9 Fra bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger citeres: 36. Energistyrelsen kan over for energikonsulenter og energikonsulentfirmaer påtale fejl og mangler i energimærkninger og andre ydelser, som energikonsulenten udfører i sin egenskab af beskikket energikonsulent. Energistyrelsen kan tildele energikonsulenter og energikonsulentfirmaer en advarsel ved alvorlige eller gentagne fejl og mangler samt ved manglende overholdelse af regler, der er fastsat i 27, 29 og 30, 31, stk. 1 og 3, og 32. Stk. 2. Energistyrelsen kan foretage registreringer af og retvisninger vedrørende fejl begået af energikonsulenter eller

8 energikonsulentfirmaer. Energistyrelsen kan udtage energikonsulenter og energikonsulentfirmaer til skærpet kontrol (observationslister). Stk. 3. Energistyrelsen kan pålægge en energikonsulent at berigtige fejl og mangler i en energimærkning. Hvis særlige omstændigheder taler for det, kan Energistyrelsen pålægge energikonsulenten at tilbagebetale honoraret for energimærkningen til den, der har ladet energimærkningen udarbejde, eller at betale omkostningerne ved at få udarbejdet en ny energimærkning ved en anden energikonsulent til den, der har fået energimærkningen udleveret efter 6, stk. 1, 7, stk. 1, eller 8, stk. 1 eller 5, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Energiklagenævnets bemærkninger Sagen drejer sig om, hvorvidt det var berettiget at Energistyrelsen ved sin kvalitetskontrol og afgørelse erklærede det af klager udarbejde energimærke for ugyldigt, samt pålagde klager at tilbagebetale kunden det opkrævede honorar for energimærket. Side 8 af 9 Energiklagenævnet bemærker, at afgørelsen ikke indeholder en henvisning til de retsregler, som afgørelsen er truffet efter, jf. forvaltningslovens 24. Det er nævnets konkrete vurdering, at dette forhold ikke bør føre til, at afgørelsen skulle være ugyldig eller lide af nogen mangel, der kan medføre hjemvisning til fornyet behandling i Energistyrelsen, som har afløst Registreringsudvalget for Energimærkning af Store Ejendomme. Grundlaget for afgørelsen er energimærke nr. [...] med tilhørende energiplan vedrørende ejendommen [...]. Energistyrelsen har til grund for afgørelsen lagt vægt på følgende omstændi g- heder: at der er væsentlige afvigelser i investering og besparelsespotentialet i forslag 2 og 4, og at der skulle have været beregnet besparelse og investering for forslaget om efterisolering af brystninger. Hvis denne beregning var foretaget skulle forslaget være flyttet til kategorien Forslag til besparelser her og nu. Klager har navnlig gjort gældende, at efterisolering af brystningspartier afventede en aftale med ejendommens energiansvarlige forinden der burde være sket prissætning og projektering, at auditørens konklusion med hensyn til indvendig isolering skyldes en urealistisk investeringsstørrelse, at forslaget om udskiftning af strengreguleringsventiler på stigstrenge er baseret på indhentet tilbud uden inddragelse af indregulering af vandkredsene, og at forslaget i øvrigt er uafhængigt af om klimaskærmen kan forbedres,

9 at den af auditør angivne hulmursisolering ikke er mulig. Der er imellem klager og Energistyrelsen enighed om, at klager har angivet vandprisen forkert, idet den er angivet uden moms. Nævnet finder ud fra sagens oplysninger, at der er betydelige afvigelser i det besparelsespotentiale, som er konstateret imellem klagers angivelser og auditørens kontrolberegninger. Herefter, og det forhold at vandprisen var forkert angivet, samt at et af de af klager angivne forslag var helt uden beregninger (prissætninger) finder nævnet at kunne tiltræde, at der samlet set er tale om væsentlige fejl, der må tilskrives klagerens manglende omhu ved udarbe jdelse af energimærket. Klageren har derfor udvist forsømmelighed ved sit arbe j- de som særlig sagkyndig. Da formålet med tilsynsordningen og sanktionerne er hensynet til, at ordningen er velfungerende og nyder tillid hos modtagerne af energimærkerne finder nævnet, at sanktionen som har hjemmel i 36, stk. 3 i bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger - i form af pålæg om tilbagebetaling af det opkrævne honorar til kunden, er passende bestemt. Side 9 af 9 Nævnet finder herefter, at Energistyrelsens afgørelse skal stadfæstes. Energiklagenævnets afgørelse Energistyrelsens afgørelse af 7. april 2006 stadfæstes. Sagen har været behandlet på nævnets møde den 11. juni Afgørelsen er truffet i henhold til 29, stk. 1 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. lov nr. 585 af 24. juni Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på nævnets hjemmeside. P. N. V. Poul K. Egan Nævnsformand / Allan Schmidt

10 fuldmægtig Side 10 af 9

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) I medfør af 2, stk. 2 og 3, 3, stk. 6, 4, stk. 1-4, 5, stk. 2, 7, stk. 4, 10, stk. 2, 11,

Læs mere

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v.

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. Kapitel 2 Udarbejdelse og udlevering af energimærkning Kapitel 3 Gyldighedsperioden af energimærkning Kapitel 4 Energimærkning

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger Lov om fremme af energibesparelser i bygninger VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Skimmelsvamp hvis skyld?

Skimmelsvamp hvis skyld? huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 2 marts 2008 2 Orientering Skimmelsvamp hvis skyld? FORFATTER JURIDISK KONSULENT TIMMY LUND I dette nummer af Huset Jura er der refereret fire

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Energimærke. Adresse: Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Nordre Fasanvej 138A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-087217-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Odsherred

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1)

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2011-12 Fremsat den XX. januar 2012 af klima-, energi- og bygningsministeren Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere