Lokal undervisningsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede rammer... 4 Formål... 4 Struktur... 4 Fagrække... 4 Hovedforløb 1 (10 uger)... 4 Hovedforløb 2 (10 uger)... 5 Hovedforløb 3 (10 uger)... 5 Hovedforløb 4 (5 uger)... 5 Undervisningen... 6 Generelt omkring undervisning... 6 Kontaktlærerordningen... 7 Personlig uddannelsesplan... 7 Personlig uddannelsesbog... 7 Elevplan... 8 Undervisningens tilrettelæggelse... 8 Lærerkvalifikationer... 8 Ressourcer og udstyr... 8 Kompetencevurdering... 8 Samarbejde mellem skole, eleven og virksomheden... 8 Skolesamarbejde... 9 Beskrivelse af læringsaktiviteter Bedømmelsesplan Bedømmelse i det enkelte fag: Fag: Afkortning og tildannelse (Niveau D) Fag: Tegningsforståelse og dokumentation (Niveau D) Fag: Termisk sammenføjning (Niveau D) Fag: Måleteknik (Niveau D) Fag: Maskinel bearbejdning med styrede maskiner (Niveau D) Fag: Maskinel og manuel bearbejdning (Niveau D) Fag: Materialeforståelse Fag: Dansk (niveau F) Fag: Samfundsfag (Niveau F) Fag: Produktudvikling, produktion og service (modul 1) Fag: Naturfag (Niveau F) Fag: Engelsk (Niveau F) Fag: Tegningsforståelse og dokumentation (Niveau A) Fag: Termisk sammenføjning (Niveau A) Fag: Maskinel bearbejdning med styrede maskiner (Niveau A) Fag: Afkortning og tildannelse (Niveau A) Fag: Montage og demontage (Niveau A) Bedømmelse af de personlige kvalifikationer

3 Indledning Silkeborg Tekniske Skole har i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg for Hovedforløbet for Smedeuddannelsen i overensstemmelse med de mål og rammer, der er fastsat i: Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser LBK nr. 183 af 22/03/2004, Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser BEK nr af 12/12/2004, Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 401 af 04/05/2006, Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser BEK nr. 356 af 19/05/2005, Bekendtgørelse om uddannelsen til smed BEK nr. 696 af 01/07/2005 Og skolens eksamensreglement. Undervisningsplanen består af 3 dele. Første del indeholder de overordnede rammer for Hovedforløbet. De overordnede formål, mål, undervisningens struktur og organisering i oversigtsform samt pædagogiske overvejelser. Anden del omhandler den konkrete undervisning. I forhold til den konkrete undervisning henvises der til de læringsaktiviteter, der er udbudt på Tredje del omhandler bedømmelsesplanen for forløbet og beskriver, hvad der bedømmes, hvordan der bedømmes, og hvornår der bedømmes. Undervisningsplanen er færdigbearbejdet ved starten af Hovedforløbet og kan udleveres til elever og andre interesserede. Undervisningsplanen er gældende fra august 2006 Undervisningsplanen er udarbejdet af et lærerteam og uddannelsesleder i fællesskab. Uddannelsesområdet følger løbende behovet for fornyelse af undervisningsplanen, og en revidering af denne kan iværksættes af skolen i forbindelse med at lærergruppen, efter evaluering af et afsluttet forløb, kommer med forslag til udvikling af undervisningsplanen eller i forbindelse med, at der sker ændringer i love og/eller bekendtgørelser. Regler for vedligeholdelse og fornyelse af den lokale undervisningsplan fremgår af skolens kvalitetsplan. 3

4 Overordnede rammer Formål Hovedforløbet har det overordnede formål at uddanne til erhvervsuddannelserne. Hovedforløbet indeholder undervisningsaktiviteter, der på baggrund af arbejdsmarkedets behov for kvalifikationer kan imødekomme den enkelte elevs ønsker, behov og muligheder med hensyn til erhvervsfaglige og almene kvalifikationer. Formålet for den enkelte elev fastlægges i elevens personlige uddannelsesplan, der skal sikre at: Eleven kan vælge moduler, som tilgodeser såvel faglige som personlige og studiemæssige kompetencer i forhold til et konkret uddannelsesønske - og mål. Eleven, der har behov for at forbedre de almene og faglige kundskaber, får tid til at arbejde med det, der er nødvendigt for at kunne fuldføre en erhvervsuddannelse. Eleven, der på sigt ønsker at videreuddanne sig, skal parallelt med sin erhvervskompetence kunne opnå studiekompetence i en række fag. Struktur Hovedforløbet består af obligatoriske og valgfrie undervisningsaktiviteter. Hovedforløbet varer i alt 55 uger. Undervisningen er delt op i moduler af henholdsvis 10 og 5 ugers varighed. Hvert modul afsluttes med en individuel evaluering set i forhold til målene for de aktiviteter der indgår i modulet. Fagrække Hovedforløbet indeholder følgende fagrække med angivelse af undervisningstid, elevens arbejdstid og evt. obligatoriske opgaver Hovedforløb 1 (10 uger) Fag Undervisningstid i Uv tid i uger Elevens Obl. opgaver timer arbejdstid i timer Materialeforståelse 18 0,5 18,5 Dansk F Samfundsfag F Produktudvikling, 18 O,5 18,5 1 produktion og service (modul 1) Tegningsforståelse og 18 0,5 18,5 dokumentation D Termisk sammenføjning D 50,5 1,5 55,5 Måleteknik D 14,4 0,2 14,8 Maskinel bearbejdning med 18 0,5 18,5 styrede maskiner D Maskinel og manuel 18 0,5 18,5 bearbejdning D Afkortning og tildannelse D Valgfrit specialefag

5 Hovedforløb 2 (10 uger) Fag Undervisningstid Uv tid i Elevens Obl. opgaver uger arbejdstid i timer Materialefortsåelse 18 0,5 18,5 Samfundsfag F 18 0,5 18,5 Naturfag F Tegningsforståelse og 18 0,5 18,5 dokumentation D Termisk sammenføjning A Måleteknik D 21,6 0,3 22,2 Maskinel bearbejning med 18 0,5 18,5 styrede maskiner D Maskinel og manuel 18 0,5 18,5 bearbejdning D Valgfrit specialefag Hovedforløb 3 (10 uger) Fag Undervisningstid Uv tid i Elevens Obl. opgaver uger arbejdstid Engelsk F Produktudvikling, produktion , og service (modul 2) Tegningsforståelse og dokumentation A Termisk sammenføjning A Maskinel bearbejdning med styrede maskiner A Afkortning og tildannelse A Montage og demontage A Hovedforløb 4 (5 uger) Fag Undervisningstid Uv tid i uger Elevens arbejdstid Tegningsforståelse og dokumentation A Termisk sammenføjning A 14,5 0,5 18,5 Maskinel bearbejdning med styrede maskiner A Afkortning og tildannelse A Obl. opgaver 5

6 Montage og demontage A 14,5 0,5 18,5 Svendeprøve 1 37 Undervisningen Der er tre grundlæggende undervisningsformer på Silkeborg Tekniske skole: Lærerstyret undervisning Faglig vejledning Open Learning Center De tre former er kendetegnet ved, at lærerne har forskellige opgaver i de forskellige undervisningsformer, og at der er forskel i de krav/udfordringer, der stilles. Den lærerstyrede undervisning er en undervisning, hvor læreren har en styrende funktion, og hvor læreren på forhånd har planlagt, hvad der skal undervises i, og hvordan der skal undervises. Læreren har udvalgt undervisningsmateriale, udarbejdet de opgaver, der skal arbejdes med, og har bestilt materialer m.m. til værkstedundervisningen. Elevens opgave er at være forberedt til undervisningen og være aktiv i undervisningssituationen for at få lært det, som læreren har planlagt, der skal læres. Faglig vejledning er en undervisningssituation, hvor det er eleven, der har et ansvar/medansvar for at lære noget. Faglig vejledning er undervisning, hvor eleven arbejder selvstændigt med opgaver/projekter. Eleven bruger det, som han/hun har lært i den lærerstyrede undervisning, eller det han/hun kan i forvejen til at løse opgaver eller projekter. Læreren stiller kravene til slutproduktet og evaluerer til slut, om eleven har løst opgaven tilfredsstillende. Undervejs i forløbet kan der hentes hjælp hos læreren, hvis der er brug for det. I faglig vejledning vil der blive set på, i hvor høj grad eleven er i stand til at arbejde selvstændigt og udvise ansvarlighed. Endvidere vil der blive set på, i hvor høj grad eleven er i stand til at samarbejde med andre. Open Learning Center er en undervisning, hvor skolen stiller nogle faciliteter til rådighed for eleven. Man kan her arbejde selvstændigt med praktiske og teoretiske opgaver. Der vil altid være en lærer til stede, som eleven kan henvende sig til, og som kan hjælpe. Man kan dog ikke være sikker på, at læreren i alle tilfælde er specialist lige på det område, som man sidder og arbejder med. Læreren vil dog altid forsøge at henvise til relevante kilder. I denne undervisningsform vil det blive synligt, i hvor høj grad eleven magter selv at tage ansvar for at lære. Det vil endvidere være synligt, i hvor høj grad eleven kan arbejde selvstændigt og være ansvarlig i forhold til at lære noget. Elevens egen motivation for uddannelse vil også blive tydelig i denne undervisningsform. Generelt omkring undervisning For al undervisning på Silkeborg Tekniske Skole gælder, at der er mødepligt, og at eleven skal respektere start og sluttidspunkt på undervisningen. Det betyder, at eleven skal komme til tiden og ikke må gå før tiden. Der må i forbindelse med undervisningen påregnes hjemmearbejde, ligesom der ved afslutning af grundforløbet skal udarbejdes et afsluttende projekt. Skolen forventer, at de opgaver, der skal afleveres i forbindelse med de enkelte undervisningsaktiviteter, afleveres til de fastsatte tidspunkter. Skolen lægger i sin undervisning vægt på, at eleven ud over de nødvendige faglige og almene kvalifikationer også udvikler nogle personlige kvalifikationer. Det drejer sig om: Selvstændighed: Eleven skal selv kunne gå i gang med at løse opgaver, være aktiv i undervisningen, selv søge at løse problemer, kunne planlægge og gennemføre et længere projektarbejde. 6

7 Samarbejde: Eleven er positiv over for samarbejde i grupper, er åben over for fælles løsninger og indgår konstruktivt i fælles diskussioner. Ansvarlighed: Eleven overholder indgåede aftaler. Afleverer opgaver og lignende til aftalt tid. Overholder gældende regler (ordensregler, sikkerhedsregler m.m.) Mødedisciplin: Eleven møder til tiden og har et lavt/intet sygefravær. Motivation for uddannelse: Eleven viser i sin opførsel og væremåde, at han/hun er interesseret i at gennemføre et uddannelsesforløb inden for det valgte område. Eleven arbejder aktivt med egen personlig uddannelsesplan set i forhold til uddannelsesmål. Kontaktlærerordningen Alle elever tilknyttes en kontaktlærer. Formålet med kontaktlærerordningen er at støtte den enkelte elev i at tilrettelægge sit uddannelsesforløb ud fra sine forudsætninger og kompetencer på en sådan måde, at eleven lærer at tage ansvaret for egen læring og lærer at skabe helhed i sine uddannelsesvalg. Kontaktlæreren arbejder sammen med eleven om at udvikle elevens valgkompetence. Eleven trænes i at kunne sætte uddannelsesmål, evaluere egen indsats og sætte nye mål i sit uddannelsesforløb. Formålet med kontaktlærerens arbejde er at støtte og kvalificere eleven i at opsøge informationer, orientere sig og udvælge relevante informationer som en forudsætning for at kunne tage ansvaret for sin egen læring. Formålet med kontaktlærerens arbejde er endvidere at være med til at skabe et socialt rum for alle, som støtter den enkelte elevs faglige, personlige og sociale udvikling. Personlig uddannelsesplan Alle elever udarbejder en personlig uddannelsesplan, der også findes i Elevplan. Formålet med uddannelsesplanen er at sikre overensstemmelse mellem elevens ønsker, interesser og evner og det faktiske uddannelsesforløb. Elevens personlige uddannelsesplan er et redskab for eleven til at kunne udnytte den fleksible struktur i erhvervsuddannelserne til imødekommelse af elevernes forskellige faglige og personlige forudsætninger og mål. I løbet af uddannelsen gennemfører eleven uddannelsessamtaler med en kontaktlærer, og i fællesskab udarbejdes og justeres elevens personlige uddannelsesplan. Personlig uddannelsesbog Alle elever får udleveret en uddannelsesbog, der også findes i Elevplan. 7

8 Uddannelsesbogen, der indeholder uddannelsesplanen, skal sammen med skolevejledninger/skolebeviser /praktikerklæringer beskrive de kvalifikationer og kompetencer, eleven opnår under skole - og praktikophold. Uddannelsesbogen omfatter både uddannelsens grund- og hovedforløb samt praktikuddannelsen. Ligeledes skal uddannelsesbogen anvendes under eventuel skolepraktik. Uddannelsesplanen og uddannelsesbogen vil blive omdrejningspunktet i elevens samarbejde med kontaktlæreren og i elevens arbejde med personlige kvalifikationer. Elevplan Eleverne skal løbende opdatere deres uddannelsesplan i Elevplan, oftest i tæt samarbejde med kontaklæreren, der skal godkende uddannelsesplanen. Når uddannelsesplanen er godkendt kan eleven via Elevplan tilmelde sig læringsaktiviteter eller bliver tilmeldt af skolen. Læringsaktiviteterne i Elevplan bliver opdateret af de relevante lærere og uddannelseschefen. Med regelmæssige mellemrum kan eleven som en del af undervisningen gå ind i Elevplan og dokumentere sine læringsfremskridt ved at skrive evalueringsbidrag på læringsaktiviteterne og skrive og indsætte billeder i sin uddannelsesbog. Evalueringerne kan ses af lærerne og dokumentationen i uddannelsesbogen kan også ses af lærestedets uddannelsesansvarlige. Undervisningens tilrettelæggelse Undervisningen er tilrettelagt i moduler af henholdsvis 10 og 5 ugers varighed. Hvert modul afsluttes med en personlig samtale mellem kontaktlærer og elev, hvor der evalueres på modulet, og hvor elevens uddannelsesplan diskuteres på baggrund af evalueringen. Valg af valgfrie specialefag foretages af eleven og virksomheden / mester i samarbejde med kontaktlæreren. Lærerkvalifikationer Undervisningen på hovedforløbet varetages af et team, der tilsammen dækker de lærerkvalifikationer, der er påkrævet til den pågældende uddannelse. Kravet til lærerne i de fag, der har en snæver tilknytning til uddannelsesretningen (grundfag, områdefag, specialefag), er en faglig uddannelse samt relevante efteruddannelseskurser (videreuddannelse). Kravene i de fag, der er meritgivende ved skift til de erhvervsgymnasiale uddannelser (almene grundfag med eksamen), er et fagligt niveau svarende til seminariets linjefag. Ressourcer og udstyr Krav til ressourcer og udstyr for de enkelte undervisningsaktiviteter fremgår af beskrivelsen af aktiviteten i elevplan. Kompetencevurdering Der kan søges merit for hele eller dele af hovedforløbet, hvis eleven har kvalifikationer inden for den pågældende uddannelse i forvejen. Det er eleven, der søger merit, og der skal vedlægges dokumentation for de i forvejen erhvervede kvalifikationer, som man søger merit for. Ansøgningen sendes til den ansvarlige uddannelseschef for området. Behandlingen af meritansøgningen foretages af ansvarlig uddannelseschef Samarbejde mellem skole, eleven og virksomheden Der er etableret en kontaktlærerordning, der sikrer et samarbejde mellem elev, skole og virksomhed. Virksomhedskontakten sikres ligeledes gennem elevens uddannelsesbog og gennem 8

9 Elevplan. I de undervisningsaktiviteter, der indeholder elementer af virksomhedsforlagt undervisning, får eleven besøg af en lærer/kontaktlærer under forløbet. Skolesamarbejde Silkeborg Tekniske Skole har indgået en generel samarbejdsaftale med de øvrige TSØ-skoler, samt de skoler der udbyder grundforløbet for Håndværk og teknik. Aftalen sikrer at elever, der har gennemført grundforløb på andre skoler, kan gennemføre hovedforløbet på Silkeborg Tekniske skole. Forudsætningen for indgåelse af samarbejdsaftaler med andre skoler om færdiggørelse af uddannelsen er, at den samarbejdende skole tager udgangspunkt i elevens uddannelsesplan/uddannelsesbog og derigennem sikrer, at forudsætningerne er tilstede, for at eleven kan nå de mål, der ligger i uddannelsen. 9

10 Beskrivelse af læringsaktiviteter Læringsaktiviteter er beskrevet på 10

11 Bedømmelsesplan Bedømmelse i det enkelte fag: Målene for de enkelte fag fremgår af Elevplan Fag: Afkortning og tildannelse (Niveau D) Der foretages en løbende bedømmelse ud fra en kombination af elevens kundskaber, engagement og initiativ i undervisningen, samt de af eleven fremstillede emner i faget. I den daglige undervisning vil blive givet individuelt i form af en standpunktskarakter efter 13 - skalaen. Karakteren gives ud fra en bedømmelse af de af eleven fremstillede emner i afkortning og tildannelse, samt en bedømmelse af elevens almen faglige og personlige kompetencer i faget i forhold til de krævede mål. Standpunktskarakteren skal udtrykke elevens slutadfærd i forhold til fagets mål. Endelig standspunktskarakter gives efter 1 skoleperiode i hovedforløbet. Fag: Tegningsforståelse og dokumentation (Niveau D) Der foretages en løbende bedømmelse af eleven ud fra en kombination af elevens kundskaber, engagement og initiativ i undervisningen, samt de af eleven fremstillede tegninger/emner i faget. vil blive givet individuelt i form af en standpunktskarakter efter 13- skalaen. Karakteren gives ud fra de af eleven fremstillede Tegninger/emner i faget, samt en bedømmelse af elevens almen faglige og personlige kompetencer i faget i forhold til de krævede mål. Standpunktskarakteren skal udtrykke elevens slutadfærd i forhold til fagets mål i Smedeuddannelsen 1. skoleperiode. Endelig standspunktskarakter gives efter 2 skoleperiode i hovedforløbet. Fag: Termisk sammenføjning (Niveau D) 11

12 Der foretages en løbende bedømmelse ud fra en kombination af elevens kundskaber, engagement og initiativ i undervisningen, samt de af eleven fremstillede emner i faget. vil blive givet individuelt i form af en standpunktskarakter efter 13 - skalaen. Karakteren gives ud fra en bedømmelse af de af eleven fremstillede emner i sammenføjning, samt en bedømmelse af elevens almen faglige og personlige kompetencer i faget i forhold til de krævede mål. Standpunktskarakteren skal udtrykke elevens slutadfærd i forhold til fagets mål. Endelig standspunktskarakter gives efter 2 skoleperiode i hovedforløbet. Fag: Måleteknik (Niveau D) Der foretages en løbende bedømmelse ud fra en kombination af elevens kundskaber, engagement og initiativ i undervisningen, samt de målinger eleven har fortaget på fremstillede emner i faget. vil blive givet individuelt i form af en standpunktskarakter efter 13 - skalaen. Karakteren gives ud fra en bedømmelse af de målinger eleven har fortaget på fremstillede emner, samt en bedømmelse af elevens almen faglige og personlige kompetencer i faget i forhold til de krævede mål. Standpunktskarakteren skal udtrykke elevens slutadfærd i forhold til fagets mål. Endelig standspunktskarakter gives efter 2 skoleperiode i hovedforløbet. Fag: Maskinel bearbejdning med styrede maskiner (Niveau D) Der foretages en løbende bedømmelse ud fra en kombination af elevens kundskaber, engagement og initiativ i undervisningen, samt de af eleven fremstillede emner i faget. vil blive givet individuelt i form af en standpunktskarakter efter 13 - skalaen. Karakteren gives ud fra en bedømmelse af de af eleven fremstillede emner i maskinel 12

13 bearbejdning med styrede maskiner, samt en bedømmelse af elevens almen faglige og personlige kompetencer i faget i forhold til de krævede mål. Standpunktskarakteren skal udtrykke elevens slutadfærd i forhold til fagets mål. Endelig standspunktskarakter gives efter 2 skoleperiode i hovedforløbet. Fag: Maskinel og manuel bearbejdning (Niveau D) Der foretages en løbende bedømmelse ud fra en kombination af elevens kundskaber, engagement og initiativ i undervisningen, samt de af eleven fremstillede emner i faget. vil blive givet individuelt i form af en standpunktskarakter efter 13 - skalaen. Karakteren gives ud fra en bedømmelse af de af eleven fremstillede emner i maskinel og manuel bearbejdning, samt en bedømmelse af elevens almen faglige og personlige kompetencer i faget i forhold til de krævede mål. Standpunktskarakteren skal udtrykke elevens slutadfærd i forhold til fagets mål. Endelig standspunktskarakter gives efter 2 skoleperiode i hovedforløbet. 13

14 Fag: Materialeforståelse : Der foretages en løbende bedømmelse ud fra en kombination af elevens kundskaber, engagement og initiativ i undervisningen, samt de af eleven fremstillede emner i faget. I den daglige undervisning : vil blive givet individuelt i form af en standpunktskarakter efter 13 - skalaen. Karakteren gives ud fra en bedømmelse af elevens almen faglige og personlige kompetencer i faget i forhold til de krævede mål. Endelig standspunktskarakter gives efter 2 skoleperiode i hovedforløbet. Fag: Dansk (niveau F) : Der foretages en løbende bedømmelse ud fra en kombination af elevens kundskaber, engagement og initiativ i undervisningen, samt de af eleven fremstillede emner i faget. : Eksamen (Afsluttende prøve) Der afholdes 2 prøver, en skriftlig og en mundtlig prøve. En oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, medsendes til censor i god tid før prøven. Den skriftlige prøve varer fire timer. Opgaverne udarbejdes af Undervisningsministeriet. Opgavesættet rummer et antal opgaver, som eleven kan vælge imellem. Alle typer ordbøger uden leksikalske oplysninger må benyttes under prøven. Ved bedømmelsen lægges der vægt på elevens forståelse og skriftlige udtryksfærdighed, idet besvarelsen vurderes som en helhed. Mundtlig prøve: Pensum omfatter, hvad der er blevet arbejdet med i faget. Specielt for niveau E skal pensum også omfatte mindst 2 emner med tilhørende tekster. Både skønlitteratur, sagprosa og billeder skal være repræsenteret. Eksaminator udarbejder 12 opgaver med ekstemporaltekst med tilknytning til pensum. Eleven får en opgave ved lodtrækning. 14

15 Der gives 40 minutters forberedelsestid. Til forberedelsen må eleven medbringe alle skriftlige og trykte hjælpemidler. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen. Eksaminationen varer ca. 20 minutter og former sig som en samtale mellem eksaminator og elev om ekstemporalteksten. Prøven skal demonstrere elevens evne til at fremdrage de væsentlige sider af tekstens indhold og form samt til at indplacere teksten i en sammenhæng ud fra de grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen. Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation, efter 13 - skalaen. I slutningen af forløbet. Fag: Samfundsfag (Niveau F) Der foretages en løbende bedømmelse ud fra en kombination af elevens kundskaber, engagement og initiativ i undervisningen, samt de af eleven fremstillede emner i faget. Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation, efter 13 - skalaen. Endelig standspunktskarakter gives efter 2 skoleperiode i hovedforløbet. Fag: Produktudvikling, produktion og service (modul 1) Der foretages en løbende bedømmelse af eleven ud fra en kombination af elevens kundskaber, engagement og initiativ i undervisningen, samt de af eleven fremstillede emner i faget. I den daglige undervisning vil blive givet individuelt i form af en standpunktskarakter efter 13-skalaen. Karakteren gives ud fra de af eleven fremstillede emner i faget, samt en bedømmelse af elevens almen faglige og personlige kompetencer i faget i forhold til de krævede mål. 15

16 Standpunktskarakteren skal udtrykke elevens slutadfærd i forhold til fagets mål i Smedeuddannelsen 1. skoleperiode. Endelig standspunktskarakter gives efter 3 skoleperiode i hovedforløbet. Fag: Naturfag (Niveau F) Der foretages en løbende bedømmelse af eleven ud fra en kombination af elevens kundskaber, engagement og initiativ i undervisningen, samt de af eleven fremstillede opgaver i faget. Omfanget af det skriftlige arbejde svarer til 4 standardopgaver (1 standardopgave = 2 timers elevarbejde) i faget. Eksamen (Afsluttende prøve) Der afholdes mundtlig prøve. En oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, og de udarbejdede forsøgsbeskrivelser, der indgår i prøven, medsendes til censor i god tid før prøven. For at en elev kan indstilles til prøven kræves, at 3 forsøgsbeskrivelser er godkendt af læreren. Prøven består af en af forsøgsbeskrivelserne og et spørgsmål, begge dele får eleven ved lodtrækning. Der gives forberedelsestid på 30 minutter. Til forberedelsen må eleven anvende alle skriftlige og trykte hjælpemidler, samt en af skolen godkendt lommeregner. Under eksaminationen må eleven støtte sig til forsøgsbeskrivelsen, noter udfærdiget under forberedelsen og spørgsmålet med eventuelle bilag. Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende: 1) Eksamination med udgangspunkt i en af de udarbejdede forsøgsbeskrivelser. Eleven skal kunne dokumentere overblik og indsigt i de naturfaglige områder, der indgår i forsøgsbeskrivelsen. 2) Eksamination i et spørgsmål. Eksaminator udarbejder et passende antal spørgsmål, der tilsammen dækker de gennemgåede områder. Spørgsmålene udformes, så eleven får mulighed for at demonstrere viden og indsigt i et fagligt afgrænset område. Det matematiske stof skal indgå i de fysiske og kemiske sammenhænge og kan ikke fremstå som selvstændigt spørgsmål. Spørgsmålet skal normalt være forsynet med præciserende underspørgsmål og bilagsmateriale f.eks. tabeller, figurer eller apparatur. Eleven vælger rækkefølgen af nr. 1 og 2. Forsøg og forsøgsopstillinger må indgå i eksaminationen. Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af forsøgsbeskrivelsen og den mundtlige præstation, dog med vægt på den mundtlige præstation. Der lægges vægt på elevens evne til mundtligt at formidle stoffet. 16

17 I slutningen af forløbet. Fag: Engelsk (Niveau F) Der foretages en løbende bedømmelse af eleven ud fra en kombination af elevens kundskaber, engagement og initiativ i undervisningen, samt de af eleven fremstillede opgaver i faget. Der afholdes 2 prøver, en skriftlig og en mundtlig prøve. En oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, medsendes til censor i god tid før prøven. Den skriftlige prøve varer 4 timer. Opgaverne udarbejdes af Undervisningsministeriet. Opgavesættet rummer et antal opgaver, som eleven kan vælge imellem. Alle typer ordbøger uden leksikalske oplysninger må benyttes under prøven. Ved bedømmelsen lægges der vægt på elevens forståelse og skriftlige udtryksfærdighed, idet besvarelsen vurderes som en helhed. Mundtlig prøve: Pensum omfatter, hvad der er arbejdet med i faget. Både fiktion, sagprosa og billeder skal være repræsenteret. Eksaminator udarbejder 12 eksamensopgaver med ekstemporaltekst med tilknytning til pensum. Eleven får en opgave ved lodtrækning. Der gives 40 minutters forberedelsestid. Til forberedelsen må eleven medbringe alle skriftlige og trykte hjælpemidler. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen. Eksaminationen varer ca. 20 minutter og former sig som en samtale mellem eksaminator og elev om ekstemporalteksten. Prøven skal demonstrere elevens evne til at fremdrage de væsentlige sider af tekstens indhold og form samt til at perspektivere teksten ud fra de grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen. Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation. I slutningen af forløbet. Fag: Tegningsforståelse og dokumentation (Niveau A) 17

18 Der foretages en løbende bedømmelse af eleven ud fra en kombination af elevens kundskaber, engagement og initiativ i undervisningen, samt de af eleven fremstillede tegninger/emner i faget. vil blive givet individuelt i form af en standpunktskarakter efter 13-skalaen. Karakteren gives ud fra de af eleven fremstillede Tegninger/emner i faget, samt en bedømmelse af elevens almen faglige og personlige kompetencer i faget i forhold til de krævede mål. Standpunktskarakteren skal udtrykke elevens slutadfærd i forhold til fagets mål i 3. Skoleperiode hovedforløbet. Endelig standspunktskarakter gives udfra karakter i 3. skoleperiode og karakter i 4. skoleperiode Fag: Termisk sammenføjning (Niveau A) Der foretages en løbende bedømmelse ud fra en kombination af elevens kundskaber, engagement og initiativ i undervisningen, samt de af eleven fremstillede emner i faget. vil blive givet individuelt i form af en standpunktskarakter efter 13 - skalaen. Karakteren gives ud fra en bedømmelse af de af eleven fremstillede emner i sammenføjning, samt en bedømmelse af elevens almen faglige og personlige kompetencer i faget i forhold til de krævede mål. Standpunktskarakteren skal udtrykke elevens slutadfærd i forhold til fagets mål. Endelig standspunktskarakter gives udfra karakter i 3. skoleperiode og karakter i 4. skoleperiode Fag: Maskinel bearbejdning med styrede maskiner (Niveau A) 18

19 Der foretages en løbende bedømmelse ud fra en kombination af elevens kundskaber, engagement og initiativ i undervisningen, samt de af eleven fremstillede emner i faget. vil blive givet individuelt i form af en standpunktskarakter efter 13 - skalaen. Karakteren gives ud fra en bedømmelse af de af eleven fremstillede emner i maskinel bearbejdning med styrede maskiner, samt en bedømmelse af elevens almen faglige og personlige kompetencer i faget i forhold til de krævede mål. Standpunktskarakteren skal udtrykke elevens slutadfærd i forhold til fagets mål. Endelig standspunktskarakter gives udfra karakter i 3. skoleperiode og karakter i 4. skoleperiode Fag: Afkortning og tildannelse (Niveau A) Der foretages en løbende bedømmelse ud fra en kombination af elevens kundskaber, engagement og initiativ i undervisningen, samt de målinger eleven har fortaget på fremstillede emner i faget. vil blive givet individuelt i form af en standpunktskarakter efter 13 - skalaen. Karakteren gives ud fra en bedømmelse af de målinger eleven har fortaget på fremstillede emner, samt en bedømmelse af elevens almen faglige og personlige kompetencer i faget i forhold til de krævede mål. Standpunktskarakteren skal udtrykke elevens slutadfærd i forhold til fagets mål. Endelig standspunktskarakter gives udfra karakter i 3. skoleperiode og karakter i 4. skoleperiode Fag: Montage og demontage (Niveau A) Der foretages en løbende bedømmelse ud fra en kombination af elevens kundskaber, engagement og initiativ i undervisningen, samt de af eleven fremstillede emner i faget. 19

20 vil blive givet individuelt i form af en standpunktskarakter efter 13 - skalaen. Karakteren gives ud fra en bedømmelse af de af eleven fremstillede emner i Montage og demontage, samt en bedømmelse af elevens almen faglige og personlige kompetencer i faget i forhold til de krævede mål. Standpunktskarakteren skal udtrykke elevens slutadfærd i forhold til fagets mål. Endelig standspunktskarakter gives udfra karakter i 3. skoleperiode og karakter i 4. skoleperiode Bedømmelse af de personlige kvalifikationer Eleven vil under hele forløbet løbende blive bedømt på følgende personlige kvalifikationer: Kvalifikation Selvstændighed Ansvarlighed Omhyggelighed Modenhed Motivation for uddannelse Mødedisciplin Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende De personlige kvalifikationer vurderes i forhold til uddannelsens faglige indhold og niveau. Bedømmelse vil blive foretaget ved afslutning af hvert modul og i forbindelse med den helhedsvurdering, der skal foretages ved afslutning på grundforløbet. 20

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Grundforløbet Håndværk og Teknik Silkeborg Tekniske Skole August 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Overordnede rammer...4 Formål...4 Struktur...4 Fagrække...4

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Hovedforløbet Karrosserismed Silkeborg Tekniske Skole April 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Overordnede rammer...4 Formål...4 Struktur...4 Fagrække...4 Hovedforløb 1 (5

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. ugers praktik

10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. ugers praktik Odense Tekniske Skole og AMU-Fyn Afdeling Byggeri & Teknologi & Struktørafdelingen på AMU-Fyn Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Uddannelse Struktør Speciale(r)

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Projektopgaven Skriftlig prøve Mundtlig prøve Side 4 Bedømmelsesplan

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Prøvevejledning redigeret april 2015 Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Indhold Prøvevejledning - Den pædagogiske Assistentuddannelse... 2 Danskprøve... 4 Samfundsfagsprøve...

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Prøve i grundfag Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Prøvebestemmelser for prøve i grundfag på Social- og Sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Undervisningsplan. for PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

Undervisningsplan. for PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Undervisningsplan for PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Indhold: Pædagogisk assistent uddannelsen 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1 Principper for undervisningen

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen

Serviceassistentuddannelsen 1 Serviceassistentuddannelsen Trin 1 Rengøringstekniker Trin 2 Serviceassistent 2 Indholdsfortegnelse Grundforløb og hovedforløb; Trin 1 og Trin 2... 3 Uddannelsens formål og opdeling... 3 Strukturen for

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Undervisningsplan for

Undervisningsplan for Undervisningsplan for GRUNDFORLØBET SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK Indhold: Grundforløb 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1 Principper for undervisningen

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Lokal uddannelsesplan for pædagogisk assistentuddannelse

Lokal uddannelsesplan for pædagogisk assistentuddannelse Lokal uddannelsesplan for pædagogisk assistentuddannelse Generel information om skolen Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Herning. Skolen uddanner både social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Dansk (EUD) Elevrettet beskrivelse: EUD grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Dansk vil du arbejde med at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog

Læs mere

Bestået/ikke bestået. Bevis udstedes. Bestået/ikke bestået. Bestået/ikke bestået

Bestået/ikke bestået. Bevis udstedes. Bestået/ikke bestået. Bestået/ikke bestået BEDØMMELSESPLAN MATEMATIK NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE Som en del af grundforløbet i indgangen Dyr, planter og natur, tilbydes eleven at gå til eksamen i matematik på et F-niveau. I grundforløbet, indenfor

Læs mere

Grundfag - Fremmedsprog

Grundfag - Fremmedsprog Grundfag - Fremmedsprog Formål Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Svendborg Erhvervsskole Hovedforløb EUD/EUX Business 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ Svendborg Erhvervsskole 4 1. GENERELT

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Elevrettet beskrivelse: EUD & EUX grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Fortid og Fremtid vil du tilegne dig grundlæggende viden om samfundets teknologiske

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for Den pædagogiske assistentuddannelse campus Horsens

Den lokale undervisningsplan for Den pædagogiske assistentuddannelse campus Horsens Godkendt af det Lokale Uddannelsesudvalg juni 2012 1. Indledning og læsevejledning s.3 2. Om uddannelsesstedet 2.1 Praktiske oplysninger s. 3 2.2 Didaktiske og pædagogiske overvejelser s. 4 3. Uddannelsen

Læs mere

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux Oktober 2014 Fakta-ark EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever - højniveau, talentspor, eux EUD-reform indeholder flere tiltag, som skal sikre, at alle elever bliver udfordret til deres højeste niveau.

Læs mere

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 VIA UC Læreruddannelsen i Aarhus, april 2014 r i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 Grundlaget for prøverne er bestemmelserne i Studieordning for Læreruddannelsen i Aarhus samt Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og Udstedelsesdato: 28.03.2008 landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/2/2008 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice BEK nr 384 af 26/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 001.67L.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Oversættelse af den færøske bekendtgørelse om SOSU-uddannelser, nov 2009.

Oversættelse af den færøske bekendtgørelse om SOSU-uddannelser, nov 2009. Oversættelse af den færøske bekendtgørelse om SOSU-uddannelser, nov 2009. BEKENDTGØRELSE NR. 92 AF 1. NOVEMBER 2008 OM SUNDHEDSHJÆLPER- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSER. I medfør af 8, stk. 1, 12, stk.

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

INFORMATION OM. den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College

INFORMATION OM. den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College INFORMATION OM den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt informationshæftet og om den afsluttende prøve på trin 1... 3

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Hovedforløbet Godschauffør LUP

Hovedforløbet Godschauffør LUP Hovedforløbet Godschauffør LUP EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej 2, 4700 Næstved Telefon 55 75 33 00. Fax 55 75 33 50 E-mail eucsj@eucsj.dk Undervisningsplanen er fastsat

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 18 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor November 2015 Side 2 af 18 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj juni 2011 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning 1 Indhold Indledning... 3 De formelle krav til

Læs mere

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser GVU En vejledning til Uddannelsesbogen Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser April 2006 1 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med reference til Undervisningsministeriets

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Gældende for: Teknisk- og Merkantil grundforløb og hovedforløb samt Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelser, Individuelle

Læs mere

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Tekstil Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Eksamensreglement for EUD/EUX

Eksamensreglement for EUD/EUX Eksamensreglement for EUD/EUX 2016 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Mundtlig eksamen... 3 2. Caseeksamen... 3 2.1 Case-arbejdsdag... 3 2.2 Case-eksamination... 4 2.3 Censors ansvar og opgaver under eksaminationen...

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for ernæringsassistentuddannelsen.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for ernæringsassistentuddannelsen. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for ernæringsassistentuddannelsen. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Svendeprøveopgaven Den Selvvalgte opgave Den bundne opgave

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 11 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med uddannelsen... 3 2. Optagelse...

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Frisørelever med uddannelsesaftale Undervisningssted

Frisørelever med uddannelsesaftale Undervisningssted Trend, herre/damemode Trend, herre/damemode Startdato Slutdato Løbende optag Ja Nej Udbudsperiode År 2006 Udbudsgruppe Frisørelever med uddannelsesaftale Undervisningssted CHD, Odense Tekniske Skole Tilmeldingsstatus

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 3. års praktik ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr

Læs mere

Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser

Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser Den særlige betydning reformen har haft for især mediegrafikeruddannelsen Reformkonference den 28.-29. september 2015 Workshop 14 Side 1 Reformkonference den

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Oktober 2015 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb.

Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb. Forord Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb. Vi vil gerne fortælle dig om de regler og den praksis, der gælder og samtidig give dig nogle gode prøvetips.

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 4, stk. Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse Lageruddanelsen Speciale

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Innovation B valgfag, juni 2010

Innovation B valgfag, juni 2010 Bilag 17 Innovation B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Innovation er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb For censorer. Krav til fagprøven Censors opgave 7-trins skalaen

IBC International Business College Hovedforløb For censorer. Krav til fagprøven Censors opgave 7-trins skalaen Krav til fagprøven Censors opgave 7-trins skalaen Krav til fagprøven Generelle krav Fagprøven har til formål at: evaluere elevens opnåede faglige, personlige og generelle kvalifikationer inden for det

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015 Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik. Skoleåret 2015-16

Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik. Skoleåret 2015-16 Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik Skoleåret 2015-16 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Februar 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Generelt... 4 Prøveform og -forløb... 5 Undervisningsbeskrivelsen...

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Meritlæreruddannelsen

Meritlæreruddannelsen Meritlæreruddannelsen Læreruddannelsen i Skive 2010 Meritlæreruddannelsen Læreruddannelsen i Skive udbyder meritlæreruddannelsen med start i august 2010. Uddannelsen udbydes under Lov om Åben Uddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Praktikvejledning sikkerhedsvagt

Praktikvejledning sikkerhedsvagt Praktikvejledning sikkerhedsvagt Forord Denne vejledning har til hensigt at give den uddannelsesansvarlige anvisninger og ideer til, hvordan uddannelsens praktikdel kan planlægges, så der tages hensyn

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Vindmølleoperatøruddannelsen, specialet plast.

Lokal undervisningsplan for Vindmølleoperatøruddannelsen, specialet plast. Lokal undervisningsplan for Vindmølleoperatøruddannelsen, specialet plast. Indhold Indledning... 1 Praktiske oplysninger... 2 Grundforløb:... 2 Uddannelser:... 2 Skolens pædagogiske værdigrundlag... 3

Læs mere

Evaluering af personlige uddannelsesplaner på de tekniske erhvervsuddannelser

Evaluering af personlige uddannelsesplaner på de tekniske erhvervsuddannelser Evaluering af personlige uddannelsesplaner på de tekniske erhvervsuddannelser Bilag til spørgeskemaundersøgelse blandt elever, lærere og uddannelsesledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af personlige

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk folkeskolen.dk marts 2011 7 skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i dansk i 9.

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 IBC s evalueringsplan for hhx-uddannelsen er udarbejdet på baggrund af nedenstående bekendtgørelser: LBK nr. 691 Bekendtgørelse om uddannelsen til

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere