Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016"

Transkript

1 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

2 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt syge borger, som er i en livsfase, hvor der ikke længere er et helbredende tilbud. Det er individuelt hvilken hjælp der lindrer i den sidste tid, og ofte vil det være en kombination af flere tilbud. Palliative tilbud kan være: 1. Hjemmesygepleje, se side 2 2. Personlig og praktisk hjælp, se side 3 3. Hjælpemidler, se side 4 4. Bolig, se side 6 5. Plejeorlov, se side 6 6. Sygeplejeartikler, se side Palliativ fysioterapi, se side Hjemmesygepleje Hvad er formålet? Formålet er, at yde sygepleje til dig i den sidste tid, hvis du ønsker at dø i eget hjem, samt at yde omsorg til dine pårørende. 2

3 Hvad er Hjemmesygepleje? SYGEPLEJE I ET PALLATIONSFORLØB er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af din nye livssituation i forbindelse med sygdom Omsorg og støtte i forbindelse med komplekse plejeforløb Støtte ved problematikker i forbindelse med for eksempel smerter, opkast/kvalme, udskillelse, åndenød Hjælp til at administrere medicin Koordinering af plejeforløbet Støtte og aflastning til pårørende Støtte til kontakten mellem borger og samarbejdspartnere som for eksempel læger, hospitaler, hospice og fysioterapeut. Personlig pleje i samarbejde med hjælper Hjemmesygeplejerskerne samarbejder bl.a. med din egen praktiserende læge, de udekørende teams fra de private hospice samt regionens palliative team. Hvis du ønsker yderligere information om hjemmesygepleje, skal du henvende dig til Hjemmeplejen på tlf Personlig og praktisk hjælp Du kan komme i en situation, hvor du har brug for personlig eller praktisk hjælp til, at klare hverdagen. Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er for eksempel hjælp til at Blive vasket og komme i bad Komme på toilettet Anrette mad og spise 3

4 Hvad er praktisk hjælp? Dit hjem er en arbejdsplads Praktisk hjælp er for eksempel hjælp til Rengøring Tøjvask Indkøb DIT HJEM ER EN ARBEJDSPLADS Når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads. Medarbejderne foretager en arbejdspladsvurdering, da arbejdsmiljøet skal være i orden. Derfor kan det være nødvendigt at flytte rundt på møblerne, fjerne løse gulvtæpper eller installere hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Du må heller ikke ryge, mens medarbejderne udfører arbejdet. Hvis du ønsker yderligere information, eller at søge hjælp til personlig og praktisk hjælp, skal du henvende dig til Ældre og Sundhed. Telefonnummer Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl Onsdag: lukket 3. Hjælpemidler Du kan komme i en situation, hvor du har brug for hjælpemidler til, at klare hverdagens praktiske aktiviteter. Midlertidige hjælpemidler Er dit behov for hjælpemidler kun midlertidigt, og i forbindelse med en hospitalskontakt, vil du få dem udleveret efter aftale med hospitalet. 4

5 Varige hjælpemidler Hvis dit behov for hjælpemidler ikke kun er midlertidigt, kan kommunens terapeuter vurdere dit behov, og vejlede og rådgive dig om dine muligheder. Kommunen kan låne dig nødvendige hjælpemidler. Hjælpemidler kan for eksempel være Kørestol Rollator Plejeseng Eller mindre hjælpemidler Arbejdsrelaterede hjælpemidler Der er hjælpemidler som kan lette arbejdet for plejepersonale, når de skal hjælpe dig i dit hjem. Arbejdshjælpemidler kan for eksempel være Forbrugsgoder Plejeseng Lift Sengebord Enkelte hjælpemidler er forbrugsgoder. Forbrugsgoder omfatter produkter som er fremstillet, og forhandles bredt, med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed. De er dermed ikke fremstillet specielt med henblik på, at afhjælpe en nedsat funktionsevne, men kan i en række tilfælde udføre den kompensation, som personer med nedsat funktionsevne har behov for. Der kan være egenbetaling for nogle forbrugsgoder. Du kan tale med en sagsbehandler om hjælpemidler mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl Telefonnummer

6 4. Bolig Der er flere muligheder hvis du ikke kan opholde dig i din egen bolig, på grund af de problemer der opstår i forbindelse med din sygdom, eller boligen er uegnet i forhold til den hjælp du har behov for. Midlertidig plejebolig Plejebolig En midlertidig plejebolig er målrettet det korte ophold på nogle uger, hvor du kan modtage pleje. Her kan du i samråd med dine pårørende, visitationen og plejepersonalet, vurdere hvilken hjælp du har behov for i den sidste tid. I Allerød Kommune har vi midlertidige boliger på Plejecenter Engholm. En plejebolig har rammerne til, at hjælpe borgere med væsentligt nedsatte funktioner. En plejebolig kan give den tryghed, der kan være behov for, hvis man har brug for væsentlig pleje. Boligen er stadig din egen bolig, og du kan søge boliger med et eller to værelser. Hvis du ønsker yderlig information, eller at søge midlertidig bolig, pleje- eller ældrebolig, skal du henvende dig til Ældre og Sundhed. Telefonnummer Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl Onsdag: lukket 5. Plejeorlov Hvis du ønsker at blive passet af en nærtstående i dit eget hjem, kan du overveje om en plejeorlovsordning er en mulighed. Der skal foreligge en vurdering og erklæring, fra din praktiserende læge eller fra hospitalet, om din situation. 6

7 Hvad er formålet? Hvornår Ydelsens omfang At du har mulighed for, at blive passet og plejet af en nærtstående, i dit eget hjem. At dine nærtstående får økonomisk mulighed for at passe dig. Plejeorlov/plejevederlag bevilges, når disse hovedbetingelser er opfyldt: At palliation (lindrende behandling) er primær behandling, og der foreligger erklæring fra lægen. At yderligere behandling er udsigtsløs, og der er forventet kort levetid tilbage. At du har behov for pleje. At du ønsker plejeordningen etableret, samt at dine pårørende ønsker at påtage sig opgaven, og vurderes at kunne løse den. Plejevederlag er skattepligtig indkomst og kan maximalt udgøre 1,5 x dagpengetaksten, som modtageren i tilfælde af egen sygdom har ret til. Beløbet kan ikke overstige den hidtidige indtægt. Personer der ikke er berettiget til dagpenge, kan få udbetalt ,00 kroner månedligt i plejevederlag ved fuldtidsansættelse. Plejevederlaget kan ikke udbetales samtidig med anden offentlig forsørgelsesydelse, og der optjenes ikke feriepenge. Hvis flere personer aftaler at deles om plejeopgaven, må det samlede beløb ikke overstige 1,5 gange det maximale dagpengebeløb. 7

8 Hvordan bevilliges orloven? Ansøgeren henvender sig til den kommune, hvor plejeordningen ønskes etableret. Alle aftaler om vederlag for pasning af døende i Allerød Kommune foretages gennem Ældre og Sundhed. Borgeren skal give skriftligt samtykke til, at der indhentes nødvendige lægeoplysninger. Der aftales hvornår orlov starter, herunder oplysning om rettighed op til 14 dages plejevederlag, efter ophør ved dødsfald. Plejeorlov bevilges hurtigst muligt, dog senest 5 hverdage efter henvendelse, forudsat at de nødvendige oplysninger er tilgængelige. Plejeorloven kan bevilges fra ansøgningstidspunktet, såfremt der på dette tidspunkt foreligger en erklæring fra praktiserende læge eller hospitalet. Rammer for ydelsen Hvis du indlægges under 2 uger på sygehus eller lignende, medfører det ikke i sig selv bortfald af plejevederlaget. Vurderes det, at du ikke kan komme hjem fra sygehus, får aflastning med tilknyttet personale eller kommer på hospice, ophører plejevederlaget. Plejeforholdet kan til enhver tid ophøre, hvis den nærtstående eller du ønsker det, eller hvis kommunen vurderer at plejeforholdene ikke er hensigtsmæssige. Plejeaftalen kan kombineres med, at du modtager personlig og praktisk hjælp i hjemmet, efter aftale. 8

9 Plejeforholdet kan etableres hos den nærtstående, og ansøgning om plejevederlag skal indgives til den kommune som plejeforholdet ønskes etableret i. Forventning til plejer Plejeren er nærtstående typisk ægtefælle, samlever, børn, forældre eller andre pårørende der er dig nær. Plejeren forventes at deltage i de praktiske opgaver i hjemmet, for eksempel rengøring, tøjvask, oprydning. Plejeren forventes aktivt at deltage i, at få døgnet til at hænge sammen for dig. Plejeren har pligt til at informere Ældre og Sundhed, hvis du indlægges over 2 uger på hospital eller hospice. Plejeren har pligt til at informere Ældre og Sundhed, hvis der sker bedring af din tilstand eller der etableres helbredende behandling. Hvis du ønsker yderlig information eller hjælp til at søge plejeorlov skal du henvende dig til Ældre og Sundhed Visitationen Telefon Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl Onsdag: lukket 9

10 6. Sygeplejeartikler 7. Palliativ fysioterapi Sygeplejeartikler er en betegnelse for anden hjælp, eksempelvis sondeernæring og ekstra vask af sengelinned. Sygeplejeartikler kan bevilges, hvis der er en lægelig vurdering og erklæring om, at der er forventet kort levetid, og hvis du ikke er bosiddende på plejecenter eller er indlagt. Der ydes kun hjælp til den andel af udgiften, som ikke kan dækkes på anden måde, for eksempel sygesikringen eller den private Sygeforsikringen Danmark. En bevilling til lægeordineret palliativ fysioterapi, omfatter dækning af udgifterne til egenbetalingen af en fysioterapeut, der har overenskomst med sygesikringen. Hvis du vælger en fysioterapeut der er dyrere, skal du selv betale merudgiften. Bevillingen sker ud fra samme kriterier som sygeplejeartikler. Husk altid at drøfte og lave en plan med din læge, om hvilken behandling du skal have, inden du kontakter fysioterapeuten. Hvis din praktiserende læge mener behandlingen skal foregå i eget hjem, ydes der kørselsgodtgørelse (fra kommunegrænsen) til fysioterapeuten. Hvis du ønsker yderlig information, eller hjælp til at søge sygeplejeartikler eller palliativ fysioterapi, kan du henvende dig til Ældre og Sundhed visitationen. Telefon Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl Onsdag: lukket 10

11 Medicin sundhedsloven Henvendelse fra kommunen Hjælp til medicin ydes efter sundhedsloven og søges gennem egen læge, eller i forbindelse med hospitalsindlæggelse. Lægemiddelstyrelsen kan efter ansøgning fra den behandlende læge, bevilge 100 procent tilskud til lægeordineret medicin. Omfanget af dit plejebehov er ikke afgørende for, at opnå terminaltilskud til medicin. Henvendelser fra kommunen kommer som udgangspunkt i din Digitale Postkasse. Hvis du er fritaget for digital post, vil henvendelser komme som papirbrev. Hvis du ønsker at klage? Du kan klage over kommunens afgørelser hvad angår personlig pleje og praktisk hjælp, hjælpemidler, anmodning om plejebolig eller sygeplejerartikler, herunder palliativ fysioterapi. Du kan ligeså klage over udførelse af personlig pleje og praktisk hjælp til Allerød Kommune. Kommunen vurderer klagen og revurderer afgørelsen. Fastholder Kommunen sin afgørelse, sendes klagen videre til Ankestyrelsen. Hvis du er utilfreds med tilbuddet om hjemmesygepleje, kan du klage til lederen af hjemmeplejen , eller klage til Sundhedsstyrelsen Sundhedsvæsnets Patientklagenævn Frederiksborggade 15, 2. sal 1360 København K Tlf.:

12 Klagen skal sendes til Forvaltningen. Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjarkesvej Allerød Tlf Fax Hjemmeside: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl Onsdag: lukket 12

13 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

14 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt syge borger, som er i en livsfase, hvor der ikke længere er et helbredende tilbud. Det er individuelt hvilken hjælp der lindrer i den sidste tid, og ofte vil det være en kombination af flere tilbud. Palliative tilbud kan være: 1. Hjemmesygepleje, se side 2 2. Personlig og praktisk hjælp, se side 3 3. Hjælpemidler, se side 4 4. Bolig, se side 6 5. Plejeorlov, se side 6 6. Sygeplejeartikler, se side Palliativ fysioterapi, se side Hjemmesygepleje Hvad er formålet? Formålet er, at yde sygepleje til dig i den sidste tid, hvis du ønsker at dø i eget hjem, samt at yde omsorg til dine pårørende. 2

15 Hvad er Hjemmesygepleje? SYGEPLEJE I ET PALLATIONSFORLØB er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af din nye livssituation i forbindelse med sygdom Omsorg og støtte i forbindelse med komplekse plejeforløb Støtte ved problematikker i forbindelse med for eksempel smerter, opkast/kvalme, udskillelse, åndenød Hjælp til at administrere medicin Koordinering af plejeforløbet Støtte og aflastning til pårørende Støtte til kontakten mellem borger og samarbejdspartnere som for eksempel læger, hospitaler, hospice og fysioterapeut. Personlig pleje i samarbejde med hjælper Hjemmesygeplejerskerne samarbejder bl.a. med din egen praktiserende læge, de udekørende teams fra de private hospice samt regionens palliative team. Hvis du ønsker yderligere information om hjemmesygepleje, skal du henvende dig til Hjemmeplejen på tlf Personlig og praktisk hjælp Du kan komme i en situation, hvor du har brug for personlig eller praktisk hjælp til, at klare hverdagen. Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er for eksempel hjælp til at Blive vasket og komme i bad Komme på toilettet Anrette mad og spise 3

16 Hvad er praktisk hjælp? Dit hjem er en arbejdsplads Praktisk hjælp er for eksempel hjælp til Rengøring Tøjvask Indkøb DIT HJEM ER EN ARBEJDSPLADS Når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads. Medarbejderne foretager en arbejdspladsvurdering, da arbejdsmiljøet skal være i orden. Derfor kan det være nødvendigt at flytte rundt på møblerne, fjerne løse gulvtæpper eller installere hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Du må heller ikke ryge, mens medarbejderne udfører arbejdet. Hvis du ønsker yderligere information, eller at søge hjælp til personlig og praktisk hjælp, skal du henvende dig til Ældre og Sundhed. Telefonnummer Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl Onsdag: lukket 3. Hjælpemidler Du kan komme i en situation, hvor du har brug for hjælpemidler til, at klare hverdagens praktiske aktiviteter. Midlertidige hjælpemidler Er dit behov for hjælpemidler kun midlertidigt, og i forbindelse med en hospitalskontakt, vil du få dem udleveret efter aftale med hospitalet. 4

17 Varige hjælpemidler Hvis dit behov for hjælpemidler ikke kun er midlertidigt, kan kommunens terapeuter vurdere dit behov, og vejlede og rådgive dig om dine muligheder. Kommunen kan låne dig nødvendige hjælpemidler. Hjælpemidler kan for eksempel være Kørestol Rollator Plejeseng Eller mindre hjælpemidler Arbejdsrelaterede hjælpemidler Der er hjælpemidler som kan lette arbejdet for plejepersonale, når de skal hjælpe dig i dit hjem. Arbejdshjælpemidler kan for eksempel være Forbrugsgoder Plejeseng Lift Sengebord Enkelte hjælpemidler er forbrugsgoder. Forbrugsgoder omfatter produkter som er fremstillet, og forhandles bredt, med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed. De er dermed ikke fremstillet specielt med henblik på, at afhjælpe en nedsat funktionsevne, men kan i en række tilfælde udføre den kompensation, som personer med nedsat funktionsevne har behov for. Der kan være egenbetaling for nogle forbrugsgoder. Du kan tale med en sagsbehandler om hjælpemidler mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl Telefonnummer

18 4. Bolig Der er flere muligheder hvis du ikke kan opholde dig i din egen bolig, på grund af de problemer der opstår i forbindelse med din sygdom, eller boligen er uegnet i forhold til den hjælp du har behov for. Midlertidig plejebolig Plejebolig En midlertidig plejebolig er målrettet det korte ophold på nogle uger, hvor du kan modtage pleje. Her kan du i samråd med dine pårørende, visitationen og plejepersonalet, vurdere hvilken hjælp du har behov for i den sidste tid. I Allerød Kommune har vi midlertidige boliger på Plejecenter Engholm. En plejebolig har rammerne til, at hjælpe borgere med væsentligt nedsatte funktioner. En plejebolig kan give den tryghed, der kan være behov for, hvis man har brug for væsentlig pleje. Boligen er stadig din egen bolig, og du kan søge boliger med et eller to værelser. Hvis du ønsker yderlig information, eller at søge midlertidig bolig, pleje- eller ældrebolig, skal du henvende dig til Ældre og Sundhed. Telefonnummer Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl Onsdag: lukket 5. Plejeorlov Hvis du ønsker at blive passet af en nærtstående i dit eget hjem, kan du overveje om en plejeorlovsordning er en mulighed. Der skal foreligge en vurdering og erklæring, fra din praktiserende læge eller fra hospitalet, om din situation. 6

19 Hvad er formålet? Hvornår Ydelsens omfang At du har mulighed for, at blive passet og plejet af en nærtstående, i dit eget hjem. At dine nærtstående får økonomisk mulighed for at passe dig. Plejeorlov/plejevederlag bevilges, når disse hovedbetingelser er opfyldt: At palliation (lindrende behandling) er primær behandling, og der foreligger erklæring fra lægen. At yderligere behandling er udsigtsløs, og der er forventet kort levetid tilbage. At du har behov for pleje. At du ønsker plejeordningen etableret, samt at dine pårørende ønsker at påtage sig opgaven, og vurderes at kunne løse den. Plejevederlag er skattepligtig indkomst og kan maximalt udgøre 1,5 x dagpengetaksten, som modtageren i tilfælde af egen sygdom har ret til. Beløbet kan ikke overstige den hidtidige indtægt. Personer der ikke er berettiget til dagpenge, kan få udbetalt ,00 kroner månedligt i plejevederlag ved fuldtidsansættelse. Plejevederlaget kan ikke udbetales samtidig med anden offentlig forsørgelsesydelse, og der optjenes ikke feriepenge. Hvis flere personer aftaler at deles om plejeopgaven, må det samlede beløb ikke overstige 1,5 gange det maximale dagpengebeløb. 7

20 Hvordan bevilliges orloven? Ansøgeren henvender sig til den kommune, hvor plejeordningen ønskes etableret. Alle aftaler om vederlag for pasning af døende i Allerød Kommune foretages gennem Ældre og Sundhed. Borgeren skal give skriftligt samtykke til, at der indhentes nødvendige lægeoplysninger. Der aftales hvornår orlov starter, herunder oplysning om rettighed op til 14 dages plejevederlag, efter ophør ved dødsfald. Plejeorlov bevilges hurtigst muligt, dog senest 5 hverdage efter henvendelse, forudsat at de nødvendige oplysninger er tilgængelige. Plejeorloven kan bevilges fra ansøgningstidspunktet, såfremt der på dette tidspunkt foreligger en erklæring fra praktiserende læge eller hospitalet. Rammer for ydelsen Hvis du indlægges under 2 uger på sygehus eller lignende, medfører det ikke i sig selv bortfald af plejevederlaget. Vurderes det, at du ikke kan komme hjem fra sygehus, får aflastning med tilknyttet personale eller kommer på hospice, ophører plejevederlaget. Plejeforholdet kan til enhver tid ophøre, hvis den nærtstående eller du ønsker det, eller hvis kommunen vurderer at plejeforholdene ikke er hensigtsmæssige. Plejeaftalen kan kombineres med, at du modtager personlig og praktisk hjælp i hjemmet, efter aftale. 8

21 Plejeforholdet kan etableres hos den nærtstående, og ansøgning om plejevederlag skal indgives til den kommune som plejeforholdet ønskes etableret i. Forventning til plejer Plejeren er nærtstående typisk ægtefælle, samlever, børn, forældre eller andre pårørende der er dig nær. Plejeren forventes at deltage i de praktiske opgaver i hjemmet, for eksempel rengøring, tøjvask, oprydning. Plejeren forventes aktivt at deltage i, at få døgnet til at hænge sammen for dig. Plejeren har pligt til at informere Ældre og Sundhed, hvis du indlægges over 2 uger på hospital eller hospice. Plejeren har pligt til at informere Ældre og Sundhed, hvis der sker bedring af din tilstand eller der etableres helbredende behandling. Hvis du ønsker yderlig information eller hjælp til at søge plejeorlov skal du henvende dig til Ældre og Sundhed Visitationen Telefon Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl Onsdag: lukket 9

22 6. Sygeplejeartikler 7. Palliativ fysioterapi Sygeplejeartikler er en betegnelse for anden hjælp, eksempelvis sondeernæring og ekstra vask af sengelinned. Sygeplejeartikler kan bevilges, hvis der er en lægelig vurdering og erklæring om, at der er forventet kort levetid, og hvis du ikke er bosiddende på plejecenter eller er indlagt. Der ydes kun hjælp til den andel af udgiften, som ikke kan dækkes på anden måde, for eksempel sygesikringen eller den private Sygeforsikringen Danmark. En bevilling til lægeordineret palliativ fysioterapi, omfatter dækning af udgifterne til egenbetalingen af en fysioterapeut, der har overenskomst med sygesikringen. Hvis du vælger en fysioterapeut der er dyrere, skal du selv betale merudgiften. Bevillingen sker ud fra samme kriterier som sygeplejeartikler. Husk altid at drøfte og lave en plan med din læge, om hvilken behandling du skal have, inden du kontakter fysioterapeuten. Hvis din praktiserende læge mener behandlingen skal foregå i eget hjem, ydes der kørselsgodtgørelse (fra kommunegrænsen) til fysioterapeuten. Hvis du ønsker yderlig information, eller hjælp til at søge sygeplejeartikler eller palliativ fysioterapi, kan du henvende dig til Ældre og Sundhed visitationen. Telefon Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl Onsdag: lukket 10

23 Medicin sundhedsloven Henvendelse fra kommunen Hjælp til medicin ydes efter sundhedsloven og søges gennem egen læge, eller i forbindelse med hospitalsindlæggelse. Lægemiddelstyrelsen kan efter ansøgning fra den behandlende læge, bevilge 100 procent tilskud til lægeordineret medicin. Omfanget af dit plejebehov er ikke afgørende for, at opnå terminaltilskud til medicin. Henvendelser fra kommunen kommer som udgangspunkt i din Digitale Postkasse. Hvis du er fritaget for digital post, vil henvendelser komme som papirbrev. Hvis du ønsker at klage? Du kan klage over kommunens afgørelser hvad angår personlig pleje og praktisk hjælp, hjælpemidler, anmodning om plejebolig eller sygeplejerartikler, herunder palliativ fysioterapi. Du kan ligeså klage over udførelse af personlig pleje og praktisk hjælp til Allerød Kommune. Kommunen vurderer klagen og revurderer afgørelsen. Fastholder Kommunen sin afgørelse, sendes klagen videre til Ankestyrelsen. Hvis du er utilfreds med tilbuddet om hjemmesygepleje, kan du klage til lederen af hjemmeplejen , eller klage til Sundhedsstyrelsen Sundhedsvæsnets Patientklagenævn Frederiksborggade 15, 2. sal 1360 København K Tlf.:

24 Klagen skal sendes til Forvaltningen. Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjarkesvej Allerød Tlf Fax Hjemmeside: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl Onsdag: lukket 12

25 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

26 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt syge borger, som er i en livsfase, hvor der ikke længere er et helbredende tilbud. Det er individuelt hvilken hjælp der lindrer i den sidste tid, og ofte vil det være en kombination af flere tilbud. Palliative tilbud kan være: 1. Hjemmesygepleje, se side 2 2. Personlig og praktisk hjælp, se side 3 3. Hjælpemidler, se side 4 4. Bolig, se side 6 5. Plejeorlov, se side 6 6. Sygeplejeartikler, se side Palliativ fysioterapi, se side Hjemmesygepleje Hvad er formålet? Formålet er, at yde sygepleje til dig i den sidste tid, hvis du ønsker at dø i eget hjem, samt at yde omsorg til dine pårørende. 2

27 Hvad er Hjemmesygepleje? SYGEPLEJE I ET PALLATIONSFORLØB er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af din nye livssituation i forbindelse med sygdom Omsorg og støtte i forbindelse med komplekse plejeforløb Støtte ved problematikker i forbindelse med for eksempel smerter, opkast/kvalme, udskillelse, åndenød Hjælp til at administrere medicin Koordinering af plejeforløbet Støtte og aflastning til pårørende Støtte til kontakten mellem borger og samarbejdspartnere som for eksempel læger, hospitaler, hospice og fysioterapeut. Personlig pleje i samarbejde med hjælper Hjemmesygeplejerskerne samarbejder bl.a. med din egen praktiserende læge, de udekørende teams fra de private hospice samt regionens palliative team. Hvis du ønsker yderligere information om hjemmesygepleje, skal du henvende dig til Hjemmeplejen på tlf Personlig og praktisk hjælp Du kan komme i en situation, hvor du har brug for personlig eller praktisk hjælp til, at klare hverdagen. Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er for eksempel hjælp til at Blive vasket og komme i bad Komme på toilettet Anrette mad og spise 3

28 Hvad er praktisk hjælp? Dit hjem er en arbejdsplads Praktisk hjælp er for eksempel hjælp til Rengøring Tøjvask Indkøb DIT HJEM ER EN ARBEJDSPLADS Når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads. Medarbejderne foretager en arbejdspladsvurdering, da arbejdsmiljøet skal være i orden. Derfor kan det være nødvendigt at flytte rundt på møblerne, fjerne løse gulvtæpper eller installere hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Du må heller ikke ryge, mens medarbejderne udfører arbejdet. Hvis du ønsker yderligere information, eller at søge hjælp til personlig og praktisk hjælp, skal du henvende dig til Ældre og Sundhed. Telefonnummer Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl Onsdag: lukket 3. Hjælpemidler Du kan komme i en situation, hvor du har brug for hjælpemidler til, at klare hverdagens praktiske aktiviteter. Midlertidige hjælpemidler Er dit behov for hjælpemidler kun midlertidigt, og i forbindelse med en hospitalskontakt, vil du få dem udleveret efter aftale med hospitalet. 4

29 Varige hjælpemidler Hvis dit behov for hjælpemidler ikke kun er midlertidigt, kan kommunens terapeuter vurdere dit behov, og vejlede og rådgive dig om dine muligheder. Kommunen kan låne dig nødvendige hjælpemidler. Hjælpemidler kan for eksempel være Kørestol Rollator Plejeseng Eller mindre hjælpemidler Arbejdsrelaterede hjælpemidler Der er hjælpemidler som kan lette arbejdet for plejepersonale, når de skal hjælpe dig i dit hjem. Arbejdshjælpemidler kan for eksempel være Forbrugsgoder Plejeseng Lift Sengebord Enkelte hjælpemidler er forbrugsgoder. Forbrugsgoder omfatter produkter som er fremstillet, og forhandles bredt, med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed. De er dermed ikke fremstillet specielt med henblik på, at afhjælpe en nedsat funktionsevne, men kan i en række tilfælde udføre den kompensation, som personer med nedsat funktionsevne har behov for. Der kan være egenbetaling for nogle forbrugsgoder. Du kan tale med en sagsbehandler om hjælpemidler mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl Telefonnummer

30 4. Bolig Der er flere muligheder hvis du ikke kan opholde dig i din egen bolig, på grund af de problemer der opstår i forbindelse med din sygdom, eller boligen er uegnet i forhold til den hjælp du har behov for. Midlertidig plejebolig Plejebolig En midlertidig plejebolig er målrettet det korte ophold på nogle uger, hvor du kan modtage pleje. Her kan du i samråd med dine pårørende, visitationen og plejepersonalet, vurdere hvilken hjælp du har behov for i den sidste tid. I Allerød Kommune har vi midlertidige boliger på Plejecenter Engholm. En plejebolig har rammerne til, at hjælpe borgere med væsentligt nedsatte funktioner. En plejebolig kan give den tryghed, der kan være behov for, hvis man har brug for væsentlig pleje. Boligen er stadig din egen bolig, og du kan søge boliger med et eller to værelser. Hvis du ønsker yderlig information, eller at søge midlertidig bolig, pleje- eller ældrebolig, skal du henvende dig til Ældre og Sundhed. Telefonnummer Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl Onsdag: lukket 5. Plejeorlov Hvis du ønsker at blive passet af en nærtstående i dit eget hjem, kan du overveje om en plejeorlovsordning er en mulighed. Der skal foreligge en vurdering og erklæring, fra din praktiserende læge eller fra hospitalet, om din situation. 6

31 Hvad er formålet? Hvornår Ydelsens omfang At du har mulighed for, at blive passet og plejet af en nærtstående, i dit eget hjem. At dine nærtstående får økonomisk mulighed for at passe dig. Plejeorlov/plejevederlag bevilges, når disse hovedbetingelser er opfyldt: At palliation (lindrende behandling) er primær behandling, og der foreligger erklæring fra lægen. At yderligere behandling er udsigtsløs, og der er forventet kort levetid tilbage. At du har behov for pleje. At du ønsker plejeordningen etableret, samt at dine pårørende ønsker at påtage sig opgaven, og vurderes at kunne løse den. Plejevederlag er skattepligtig indkomst og kan maximalt udgøre 1,5 x dagpengetaksten, som modtageren i tilfælde af egen sygdom har ret til. Beløbet kan ikke overstige den hidtidige indtægt. Personer der ikke er berettiget til dagpenge, kan få udbetalt ,00 kroner månedligt i plejevederlag ved fuldtidsansættelse. Plejevederlaget kan ikke udbetales samtidig med anden offentlig forsørgelsesydelse, og der optjenes ikke feriepenge. Hvis flere personer aftaler at deles om plejeopgaven, må det samlede beløb ikke overstige 1,5 gange det maximale dagpengebeløb. 7

32 Hvordan bevilliges orloven? Ansøgeren henvender sig til den kommune, hvor plejeordningen ønskes etableret. Alle aftaler om vederlag for pasning af døende i Allerød Kommune foretages gennem Ældre og Sundhed. Borgeren skal give skriftligt samtykke til, at der indhentes nødvendige lægeoplysninger. Der aftales hvornår orlov starter, herunder oplysning om rettighed op til 14 dages plejevederlag, efter ophør ved dødsfald. Plejeorlov bevilges hurtigst muligt, dog senest 5 hverdage efter henvendelse, forudsat at de nødvendige oplysninger er tilgængelige. Plejeorloven kan bevilges fra ansøgningstidspunktet, såfremt der på dette tidspunkt foreligger en erklæring fra praktiserende læge eller hospitalet. Rammer for ydelsen Hvis du indlægges under 2 uger på sygehus eller lignende, medfører det ikke i sig selv bortfald af plejevederlaget. Vurderes det, at du ikke kan komme hjem fra sygehus, får aflastning med tilknyttet personale eller kommer på hospice, ophører plejevederlaget. Plejeforholdet kan til enhver tid ophøre, hvis den nærtstående eller du ønsker det, eller hvis kommunen vurderer at plejeforholdene ikke er hensigtsmæssige. Plejeaftalen kan kombineres med, at du modtager personlig og praktisk hjælp i hjemmet, efter aftale. 8

33 Plejeforholdet kan etableres hos den nærtstående, og ansøgning om plejevederlag skal indgives til den kommune som plejeforholdet ønskes etableret i. Forventning til plejer Plejeren er nærtstående typisk ægtefælle, samlever, børn, forældre eller andre pårørende der er dig nær. Plejeren forventes at deltage i de praktiske opgaver i hjemmet, for eksempel rengøring, tøjvask, oprydning. Plejeren forventes aktivt at deltage i, at få døgnet til at hænge sammen for dig. Plejeren har pligt til at informere Ældre og Sundhed, hvis du indlægges over 2 uger på hospital eller hospice. Plejeren har pligt til at informere Ældre og Sundhed, hvis der sker bedring af din tilstand eller der etableres helbredende behandling. Hvis du ønsker yderlig information eller hjælp til at søge plejeorlov skal du henvende dig til Ældre og Sundhed Visitationen Telefon Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl Onsdag: lukket 9

34 6. Sygeplejeartikler 7. Palliativ fysioterapi Sygeplejeartikler er en betegnelse for anden hjælp, eksempelvis sondeernæring og ekstra vask af sengelinned. Sygeplejeartikler kan bevilges, hvis der er en lægelig vurdering og erklæring om, at der er forventet kort levetid, og hvis du ikke er bosiddende på plejecenter eller er indlagt. Der ydes kun hjælp til den andel af udgiften, som ikke kan dækkes på anden måde, for eksempel sygesikringen eller den private Sygeforsikringen Danmark. En bevilling til lægeordineret palliativ fysioterapi, omfatter dækning af udgifterne til egenbetalingen af en fysioterapeut, der har overenskomst med sygesikringen. Hvis du vælger en fysioterapeut der er dyrere, skal du selv betale merudgiften. Bevillingen sker ud fra samme kriterier som sygeplejeartikler. Husk altid at drøfte og lave en plan med din læge, om hvilken behandling du skal have, inden du kontakter fysioterapeuten. Hvis din praktiserende læge mener behandlingen skal foregå i eget hjem, ydes der kørselsgodtgørelse (fra kommunegrænsen) til fysioterapeuten. Hvis du ønsker yderlig information, eller hjælp til at søge sygeplejeartikler eller palliativ fysioterapi, kan du henvende dig til Ældre og Sundhed visitationen. Telefon Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl Onsdag: lukket 10

35 Medicin sundhedsloven Henvendelse fra kommunen Hjælp til medicin ydes efter sundhedsloven og søges gennem egen læge, eller i forbindelse med hospitalsindlæggelse. Lægemiddelstyrelsen kan efter ansøgning fra den behandlende læge, bevilge 100 procent tilskud til lægeordineret medicin. Omfanget af dit plejebehov er ikke afgørende for, at opnå terminaltilskud til medicin. Henvendelser fra kommunen kommer som udgangspunkt i din Digitale Postkasse. Hvis du er fritaget for digital post, vil henvendelser komme som papirbrev. Hvis du ønsker at klage? Du kan klage over kommunens afgørelser hvad angår personlig pleje og praktisk hjælp, hjælpemidler, anmodning om plejebolig eller sygeplejerartikler, herunder palliativ fysioterapi. Du kan ligeså klage over udførelse af personlig pleje og praktisk hjælp til Allerød Kommune. Kommunen vurderer klagen og revurderer afgørelsen. Fastholder Kommunen sin afgørelse, sendes klagen videre til Ankestyrelsen. Hvis du er utilfreds med tilbuddet om hjemmesygepleje, kan du klage til lederen af hjemmeplejen , eller klage til Sundhedsstyrelsen Sundhedsvæsnets Patientklagenævn Frederiksborggade 15, 2. sal 1360 København K Tlf.:

36 Klagen skal sendes til Forvaltningen. Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjarkesvej Allerød Tlf Fax Hjemmeside: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl Onsdag: lukket 12

37 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

38 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt syge borger, som er i en livsfase, hvor der ikke længere er et helbredende tilbud. Det er individuelt hvilken hjælp der lindrer i den sidste tid, og ofte vil det være en kombination af flere tilbud. Palliative tilbud kan være: 1. Hjemmesygepleje, se side 2 2. Personlig og praktisk hjælp, se side 3 3. Hjælpemidler, se side 4 4. Bolig, se side 6 5. Plejeorlov, se side 6 6. Sygeplejeartikler, se side Palliativ fysioterapi, se side Hjemmesygepleje Hvad er formålet? Formålet er, at yde sygepleje til dig i den sidste tid, hvis du ønsker at dø i eget hjem, samt at yde omsorg til dine pårørende. 2

39 Hvad er Hjemmesygepleje? SYGEPLEJE I ET PALLATIONSFORLØB er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af din nye livssituation i forbindelse med sygdom Omsorg og støtte i forbindelse med komplekse plejeforløb Støtte ved problematikker i forbindelse med for eksempel smerter, opkast/kvalme, udskillelse, åndenød Hjælp til at administrere medicin Koordinering af plejeforløbet Støtte og aflastning til pårørende Støtte til kontakten mellem borger og samarbejdspartnere som for eksempel læger, hospitaler, hospice og fysioterapeut. Personlig pleje i samarbejde med hjælper Hjemmesygeplejerskerne samarbejder bl.a. med din egen praktiserende læge, de udekørende teams fra de private hospice samt regionens palliative team. Hvis du ønsker yderligere information om hjemmesygepleje, skal du henvende dig til Hjemmeplejen på tlf Personlig og praktisk hjælp Du kan komme i en situation, hvor du har brug for personlig eller praktisk hjælp til, at klare hverdagen. Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er for eksempel hjælp til at Blive vasket og komme i bad Komme på toilettet Anrette mad og spise 3

40 Hvad er praktisk hjælp? Dit hjem er en arbejdsplads Praktisk hjælp er for eksempel hjælp til Rengøring Tøjvask Indkøb DIT HJEM ER EN ARBEJDSPLADS Når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads. Medarbejderne foretager en arbejdspladsvurdering, da arbejdsmiljøet skal være i orden. Derfor kan det være nødvendigt at flytte rundt på møblerne, fjerne løse gulvtæpper eller installere hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Du må heller ikke ryge, mens medarbejderne udfører arbejdet. Hvis du ønsker yderligere information, eller at søge hjælp til personlig og praktisk hjælp, skal du henvende dig til Ældre og Sundhed. Telefonnummer Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl Onsdag: lukket 3. Hjælpemidler Du kan komme i en situation, hvor du har brug for hjælpemidler til, at klare hverdagens praktiske aktiviteter. Midlertidige hjælpemidler Er dit behov for hjælpemidler kun midlertidigt, og i forbindelse med en hospitalskontakt, vil du få dem udleveret efter aftale med hospitalet. 4

41 Varige hjælpemidler Hvis dit behov for hjælpemidler ikke kun er midlertidigt, kan kommunens terapeuter vurdere dit behov, og vejlede og rådgive dig om dine muligheder. Kommunen kan låne dig nødvendige hjælpemidler. Hjælpemidler kan for eksempel være Kørestol Rollator Plejeseng Eller mindre hjælpemidler Arbejdsrelaterede hjælpemidler Der er hjælpemidler som kan lette arbejdet for plejepersonale, når de skal hjælpe dig i dit hjem. Arbejdshjælpemidler kan for eksempel være Forbrugsgoder Plejeseng Lift Sengebord Enkelte hjælpemidler er forbrugsgoder. Forbrugsgoder omfatter produkter som er fremstillet, og forhandles bredt, med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed. De er dermed ikke fremstillet specielt med henblik på, at afhjælpe en nedsat funktionsevne, men kan i en række tilfælde udføre den kompensation, som personer med nedsat funktionsevne har behov for. Der kan være egenbetaling for nogle forbrugsgoder. Du kan tale med en sagsbehandler om hjælpemidler mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl Telefonnummer

42 4. Bolig Der er flere muligheder hvis du ikke kan opholde dig i din egen bolig, på grund af de problemer der opstår i forbindelse med din sygdom, eller boligen er uegnet i forhold til den hjælp du har behov for. Midlertidig plejebolig Plejebolig En midlertidig plejebolig er målrettet det korte ophold på nogle uger, hvor du kan modtage pleje. Her kan du i samråd med dine pårørende, visitationen og plejepersonalet, vurdere hvilken hjælp du har behov for i den sidste tid. I Allerød Kommune har vi midlertidige boliger på Plejecenter Engholm. En plejebolig har rammerne til, at hjælpe borgere med væsentligt nedsatte funktioner. En plejebolig kan give den tryghed, der kan være behov for, hvis man har brug for væsentlig pleje. Boligen er stadig din egen bolig, og du kan søge boliger med et eller to værelser. Hvis du ønsker yderlig information, eller at søge midlertidig bolig, pleje- eller ældrebolig, skal du henvende dig til Ældre og Sundhed. Telefonnummer Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl Onsdag: lukket 5. Plejeorlov Hvis du ønsker at blive passet af en nærtstående i dit eget hjem, kan du overveje om en plejeorlovsordning er en mulighed. Der skal foreligge en vurdering og erklæring, fra din praktiserende læge eller fra hospitalet, om din situation. 6

43 Hvad er formålet? Hvornår Ydelsens omfang At du har mulighed for, at blive passet og plejet af en nærtstående, i dit eget hjem. At dine nærtstående får økonomisk mulighed for at passe dig. Plejeorlov/plejevederlag bevilges, når disse hovedbetingelser er opfyldt: At palliation (lindrende behandling) er primær behandling, og der foreligger erklæring fra lægen. At yderligere behandling er udsigtsløs, og der er forventet kort levetid tilbage. At du har behov for pleje. At du ønsker plejeordningen etableret, samt at dine pårørende ønsker at påtage sig opgaven, og vurderes at kunne løse den. Plejevederlag er skattepligtig indkomst og kan maximalt udgøre 1,5 x dagpengetaksten, som modtageren i tilfælde af egen sygdom har ret til. Beløbet kan ikke overstige den hidtidige indtægt. Personer der ikke er berettiget til dagpenge, kan få udbetalt ,00 kroner månedligt i plejevederlag ved fuldtidsansættelse. Plejevederlaget kan ikke udbetales samtidig med anden offentlig forsørgelsesydelse, og der optjenes ikke feriepenge. Hvis flere personer aftaler at deles om plejeopgaven, må det samlede beløb ikke overstige 1,5 gange det maximale dagpengebeløb. 7

44 Hvordan bevilliges orloven? Ansøgeren henvender sig til den kommune, hvor plejeordningen ønskes etableret. Alle aftaler om vederlag for pasning af døende i Allerød Kommune foretages gennem Ældre og Sundhed. Borgeren skal give skriftligt samtykke til, at der indhentes nødvendige lægeoplysninger. Der aftales hvornår orlov starter, herunder oplysning om rettighed op til 14 dages plejevederlag, efter ophør ved dødsfald. Plejeorlov bevilges hurtigst muligt, dog senest 5 hverdage efter henvendelse, forudsat at de nødvendige oplysninger er tilgængelige. Plejeorloven kan bevilges fra ansøgningstidspunktet, såfremt der på dette tidspunkt foreligger en erklæring fra praktiserende læge eller hospitalet. Rammer for ydelsen Hvis du indlægges under 2 uger på sygehus eller lignende, medfører det ikke i sig selv bortfald af plejevederlaget. Vurderes det, at du ikke kan komme hjem fra sygehus, får aflastning med tilknyttet personale eller kommer på hospice, ophører plejevederlaget. Plejeforholdet kan til enhver tid ophøre, hvis den nærtstående eller du ønsker det, eller hvis kommunen vurderer at plejeforholdene ikke er hensigtsmæssige. Plejeaftalen kan kombineres med, at du modtager personlig og praktisk hjælp i hjemmet, efter aftale. 8

45 Plejeforholdet kan etableres hos den nærtstående, og ansøgning om plejevederlag skal indgives til den kommune som plejeforholdet ønskes etableret i. Forventning til plejer Plejeren er nærtstående typisk ægtefælle, samlever, børn, forældre eller andre pårørende der er dig nær. Plejeren forventes at deltage i de praktiske opgaver i hjemmet, for eksempel rengøring, tøjvask, oprydning. Plejeren forventes aktivt at deltage i, at få døgnet til at hænge sammen for dig. Plejeren har pligt til at informere Ældre og Sundhed, hvis du indlægges over 2 uger på hospital eller hospice. Plejeren har pligt til at informere Ældre og Sundhed, hvis der sker bedring af din tilstand eller der etableres helbredende behandling. Hvis du ønsker yderlig information eller hjælp til at søge plejeorlov skal du henvende dig til Ældre og Sundhed Visitationen Telefon Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl Onsdag: lukket 9

46 6. Sygeplejeartikler 7. Palliativ fysioterapi Sygeplejeartikler er en betegnelse for anden hjælp, eksempelvis sondeernæring og ekstra vask af sengelinned. Sygeplejeartikler kan bevilges, hvis der er en lægelig vurdering og erklæring om, at der er forventet kort levetid, og hvis du ikke er bosiddende på plejecenter eller er indlagt. Der ydes kun hjælp til den andel af udgiften, som ikke kan dækkes på anden måde, for eksempel sygesikringen eller den private Sygeforsikringen Danmark. En bevilling til lægeordineret palliativ fysioterapi, omfatter dækning af udgifterne til egenbetalingen af en fysioterapeut, der har overenskomst med sygesikringen. Hvis du vælger en fysioterapeut der er dyrere, skal du selv betale merudgiften. Bevillingen sker ud fra samme kriterier som sygeplejeartikler. Husk altid at drøfte og lave en plan med din læge, om hvilken behandling du skal have, inden du kontakter fysioterapeuten. Hvis din praktiserende læge mener behandlingen skal foregå i eget hjem, ydes der kørselsgodtgørelse (fra kommunegrænsen) til fysioterapeuten. Hvis du ønsker yderlig information, eller hjælp til at søge sygeplejeartikler eller palliativ fysioterapi, kan du henvende dig til Ældre og Sundhed visitationen. Telefon Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl Onsdag: lukket 10

47 Medicin sundhedsloven Henvendelse fra kommunen Hjælp til medicin ydes efter sundhedsloven og søges gennem egen læge, eller i forbindelse med hospitalsindlæggelse. Lægemiddelstyrelsen kan efter ansøgning fra den behandlende læge, bevilge 100 procent tilskud til lægeordineret medicin. Omfanget af dit plejebehov er ikke afgørende for, at opnå terminaltilskud til medicin. Henvendelser fra kommunen kommer som udgangspunkt i din Digitale Postkasse. Hvis du er fritaget for digital post, vil henvendelser komme som papirbrev. Hvis du ønsker at klage? Du kan klage over kommunens afgørelser hvad angår personlig pleje og praktisk hjælp, hjælpemidler, anmodning om plejebolig eller sygeplejerartikler, herunder palliativ fysioterapi. Du kan ligeså klage over udførelse af personlig pleje og praktisk hjælp til Allerød Kommune. Kommunen vurderer klagen og revurderer afgørelsen. Fastholder Kommunen sin afgørelse, sendes klagen videre til Ankestyrelsen. Hvis du er utilfreds med tilbuddet om hjemmesygepleje, kan du klage til lederen af hjemmeplejen , eller klage til Sundhedsstyrelsen Sundhedsvæsnets Patientklagenævn Frederiksborggade 15, 2. sal 1360 København K Tlf.:

48 Klagen skal sendes til Forvaltningen. Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjarkesvej Allerød Tlf Fax Hjemmeside: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl Onsdag: lukket 12

49 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

50 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt syge borger, som er i en livsfase, hvor der ikke længere er et helbredende tilbud. Det er individuelt hvilken hjælp der lindrer i den sidste tid, og ofte vil det være en kombination af flere tilbud. Palliative tilbud kan være: 1. Hjemmesygepleje, se side 2 2. Personlig og praktisk hjælp, se side 3 3. Hjælpemidler, se side 4 4. Bolig, se side 6 5. Plejeorlov, se side 6 6. Sygeplejeartikler, se side Palliativ fysioterapi, se side Hjemmesygepleje Hvad er formålet? Formålet er, at yde sygepleje til dig i den sidste tid, hvis du ønsker at dø i eget hjem, samt at yde omsorg til dine pårørende. 2

51 Hvad er Hjemmesygepleje? SYGEPLEJE I ET PALLATIONSFORLØB er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af din nye livssituation i forbindelse med sygdom Omsorg og støtte i forbindelse med komplekse plejeforløb Støtte ved problematikker i forbindelse med for eksempel smerter, opkast/kvalme, udskillelse, åndenød Hjælp til at administrere medicin Koordinering af plejeforløbet Støtte og aflastning til pårørende Støtte til kontakten mellem borger og samarbejdspartnere som for eksempel læger, hospitaler, hospice og fysioterapeut. Personlig pleje i samarbejde med hjælper Hjemmesygeplejerskerne samarbejder bl.a. med din egen praktiserende læge, de udekørende teams fra de private hospice samt regionens palliative team. Hvis du ønsker yderligere information om hjemmesygepleje, skal du henvende dig til Hjemmeplejen på tlf Personlig og praktisk hjælp Du kan komme i en situation, hvor du har brug for personlig eller praktisk hjælp til, at klare hverdagen. Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er for eksempel hjælp til at Blive vasket og komme i bad Komme på toilettet Anrette mad og spise 3

52 Hvad er praktisk hjælp? Dit hjem er en arbejdsplads Praktisk hjælp er for eksempel hjælp til Rengøring Tøjvask Indkøb DIT HJEM ER EN ARBEJDSPLADS Når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads. Medarbejderne foretager en arbejdspladsvurdering, da arbejdsmiljøet skal være i orden. Derfor kan det være nødvendigt at flytte rundt på møblerne, fjerne løse gulvtæpper eller installere hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Du må heller ikke ryge, mens medarbejderne udfører arbejdet. Hvis du ønsker yderligere information, eller at søge hjælp til personlig og praktisk hjælp, skal du henvende dig til Ældre og Sundhed. Telefonnummer Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl Onsdag: lukket 3. Hjælpemidler Du kan komme i en situation, hvor du har brug for hjælpemidler til, at klare hverdagens praktiske aktiviteter. Midlertidige hjælpemidler Er dit behov for hjælpemidler kun midlertidigt, og i forbindelse med en hospitalskontakt, vil du få dem udleveret efter aftale med hospitalet. 4

53 Varige hjælpemidler Hvis dit behov for hjælpemidler ikke kun er midlertidigt, kan kommunens terapeuter vurdere dit behov, og vejlede og rådgive dig om dine muligheder. Kommunen kan låne dig nødvendige hjælpemidler. Hjælpemidler kan for eksempel være Kørestol Rollator Plejeseng Eller mindre hjælpemidler Arbejdsrelaterede hjælpemidler Der er hjælpemidler som kan lette arbejdet for plejepersonale, når de skal hjælpe dig i dit hjem. Arbejdshjælpemidler kan for eksempel være Forbrugsgoder Plejeseng Lift Sengebord Enkelte hjælpemidler er forbrugsgoder. Forbrugsgoder omfatter produkter som er fremstillet, og forhandles bredt, med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed. De er dermed ikke fremstillet specielt med henblik på, at afhjælpe en nedsat funktionsevne, men kan i en række tilfælde udføre den kompensation, som personer med nedsat funktionsevne har behov for. Der kan være egenbetaling for nogle forbrugsgoder. Du kan tale med en sagsbehandler om hjælpemidler mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl Telefonnummer

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af kommunens lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2015

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2015 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2015 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2016 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hvad er målet? Hvad er hjemmesygepleje? Målet er, at fremme sundhed, forebygge sygdom, og bidrage til at du får en sammenhængende pleje, og det bedst mulige sygdomsforløb.

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2015 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Hvordan får du en plejebolig

Hvordan får du en plejebolig Hvordan får du en plejebolig Kvalitetsstandard 2016 2015 Hvad er formålet? Formålet med at flytte i en plejebolig er, at du oplever trygge rammer, nærhed og omsorg, da plejepersonalet er i nærheden døgnet

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse: - 2 -

Indholdsfortegnelse: - 2 - Kommunen informerer Serviceinformation om hjælp i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Visitationsenheden November 2008 Tilrettet oktober 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Formål side 3

Læs mere

Demensområdet Kvalitetsstandard 2016

Demensområdet Kvalitetsstandard 2016 Demensområdet Kvalitetsstandard 2016 Hvis du har mistanke om at du, eller en du kender, har en demenssygdom, eller har symptomer på det, kan du kontakte kommunens demenskonsulent. Hvad er formålet? Hvad

Læs mere

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122 Serviceinformation Orlov til pasning af døende jf. Lov om social service 119-122 Orlov til pasning af døende Som nærtstående til en alvorligt syg, der ønsker at dø i eget hjem, har du mulighed for orlov

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune 2015 Plejevederlag Indsatsområde Udbetaling af plejevederlag til personer, der passer en nærtstående plejekrævende person med kort levetid.

Læs mere

Plejeorlov ved pasning af døende i eget hjem

Plejeorlov ved pasning af døende i eget hjem Plejeorlov ved pasning af døende i eget hjem August 2016 Plejeorlov og -vederlag Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem. Du

Læs mere

Midlertidigt ophold på plejecenter

Midlertidigt ophold på plejecenter Midlertidigt ophold på plejecenter Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Formålet med et midlertidigt ophold er, at du efterfølgende kan leve så aktivt og selvstændigt et liv som muligt. Vi tager udgangspunkt

Læs mere

palliation lindrende pleje servicedeklaration

palliation lindrende pleje servicedeklaration palliation lindrende pleje servicedeklaration palliation - lindrende pleje livets slutning Det er Guldborgsund Kommunes politik, at yde en kvalificeret og koordineret indsats, til borgere med behov for

Læs mere

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service Serviceinformation Orlov til pasning af døende jf. Lov om social service 119-122 Orlov til pasning af døende Som nærtstående til en alvorligt syg, der ønsker at dø i eget hjem, har du mulighed for orlov

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Afløsning i eget hjem

Afløsning i eget hjem Afløsning i eget hjem Kvalitetsstandard 2017 Der kan bevilges afløsning i eget hjem, hvis du i hverdagen passer en nær pårørende, der ikke kan være alene. Hvad er afløsning? Afløsning er en planlagt tidsperiode,

Læs mere

Plejeorlov. til pårørende til uhelbredeligt syge. Regionshospitalet Silkeborg. Palliativt Team

Plejeorlov. til pårørende til uhelbredeligt syge. Regionshospitalet Silkeborg. Palliativt Team Plejeorlov til pårørende til uhelbredeligt syge Regionshospitalet Silkeborg Palliativt Team Plejeorlov til pårørende til uhelbredeligt syge Som uhelbredeligt syg har man mulighed for at have en pårørende

Læs mere

Midlertidigt ophold Kvalitetsstandard 2018

Midlertidigt ophold Kvalitetsstandard 2018 Midlertidigt ophold Kvalitetsstandard 2018 Hvad er midlertidigt Hvem kan få Et midlertidigt ophold betyder, at du i en afgrænset periode opholder dig på en af kommunens midlertidige pladser. Formålet med

Læs mere

FOR MERE INFORMATION:

FOR MERE INFORMATION: FOR MERE INFORMATION: Kræftforløbskoordinator Anne Marie Søndergaard Sundhedsstrategisk Enhed, Center for Social og Sundhed Stiager 2 3500 Værløse Tlf.: 7216 4815 tirsdag, torsdag og fredag, bedst mellem

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2016 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

Midlertidigt ophold på plejecenter

Midlertidigt ophold på plejecenter Midlertidigt ophold på plejecenter Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Formålet med et midlertidigt ophold er, at du efterfølgende kan leve så aktivt og selvstændigt et liv som muligt. Vi tager udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Serviceloven Plejevederlag til pasning af døende

Kvalitetsstandarder. Serviceloven Plejevederlag til pasning af døende Kvalitetsstandarder Serviceloven 119-121 Plejevederlag til pasning af døende Godkendt i Byrådet 27. September 2011 1 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Genoptræning Kvalitetsstandard 2017

Genoptræning Kvalitetsstandard 2017 Genoptræning Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Formålet med genoptræningen er, at du har et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt. Målet er, at du genvinder dine færdigheder i så høj grad

Læs mere

Vedligeholdende træning

Vedligeholdende træning Vedligeholdende træning Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Formålet med træningen er, at du har et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt. Målet er, at du vedligeholder dine færdigheder i

Læs mere

Hvordan får du en plejebolig

Hvordan får du en plejebolig Hvordan får du en plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvordan søger du plejebolig? Formålet med at flytte i en plejebolig er, at skabe trygge rammer, nærhed og omsorg for dig, da plejepersonalet

Læs mere

Vedligeholdende træning

Vedligeholdende træning Vedligeholdende træning Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Formålet med træningen er, at du har et selvstændigt og aktivt liv, så længe som muligt. Målet er, at du vedligeholder dine færdigheder

Læs mere

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122 Serviceinformation Orlov til pasning af døende jf. Lov om social service 119-122 Som nærtstående til en alvorligt syg, der ønsker at dø i eget hjem, har du mulighed for orlov til pasning af den døende.

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Plejevederlag/terminal pleje

Plejevederlag/terminal pleje Plejevederlag/terminal pleje efter servicelovens 119, 120 og 121 og 122 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Myndighedsafdelingen Revideret januar

Myndighedsafdelingen Revideret januar Myndighedsafdelingen Revideret januar 2015 440-2015-7379 Myndighedsafdelingen 14 Kvalitetsstandard Plejevederlag/ terminal pleje 2015 Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 119,

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Sådan søger du en plejebolig

Sådan søger du en plejebolig Sådan søger du en plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er en plejebolig? En plejebolig er en bolig særligt indrettet til borgere, med stort fysisk plejebehov kombineret med vanskeligheder ved at håndtere

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje

Kvalitetsstandard for sygepleje SYGEPLEJE 2014 Kvalitetsstandard for sygepleje Hvad er ydelsens grundlag Visitationskriterier Sundhedsloven 138. Bevilling af hjemmesygeplejerske i henhold til: Lovgrundlagsanvisningerne Jammerbugt Kommunes

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2018

Plejebolig Kvalitetsstandard 2018 Plejebolig Kvalitetsstandard 2018 Hvad er en plejebolig: Hvem kan få plejebolig: Visitation: Kriterier for godkendelse til en ældrebolig: En plejebolig er en bolig særligt indrettet til borgere, med stort

Læs mere

Information fra Omsorg: Plejeorlov. Randers Kommune OMSORG

Information fra Omsorg: Plejeorlov. Randers Kommune OMSORG Information fra Omsorg: Plejeorlov Randers Kommune OMSORG 1 Plejeorlov I det følgende kan du læse om mulighederne for plejeorlov ved pasning af en nærtstående som er døende, og om orlov ved pasning af

Læs mere

Svendborg Kommune. Kvalitetsstandard. for. Plejevederlag i forbindelse med pasning af døende

Svendborg Kommune. Kvalitetsstandard. for. Plejevederlag i forbindelse med pasning af døende Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for Plejevederlag i forbindelse med pasning af døende Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Servicelovens 119, 120,121, 122 Hvilke behov dækker ydelsen Døende borgere

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til hjemmesygepleje, hvis du i forbindelse med akut eller kronisk sygdom har brug for sygepleje, omsorg, undersøgelse eller behandling. Hjemmesygeplejersken

Læs mere

Kvalitetsstandard for pasning af døende i eget hjem

Kvalitetsstandard for pasning af døende i eget hjem Kvalitetsstandard for pasning af døende i eget hjem Formålet med plejevederlag Hvem kan få plejevederlag? Formålet med plejevederlag er at du, som pårørende til en person, som er alvorligt syg og ønsker

Læs mere

Samordnet Pleje og Omsorg

Samordnet Pleje og Omsorg Information til patienter og pårørende Samordnet Pleje og Omsorg Kvalitet Døgnet Rundt Samordnet Pleje og Omsorg Formålet med samordnet pleje og omsorg Samordnet pleje og omsorg er et tilbud til alvorligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for pasning af døende i eget hjem

Kvalitetsstandard for pasning af døende i eget hjem Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for pasning af døende i eget hjem Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til

Læs mere

Kvalitetsstandard for pasning af døende i eget hjem

Kvalitetsstandard for pasning af døende i eget hjem Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for pasning af døende i eget hjem 2 Kvalitetsstandard for pasning af døende i eget hjem Formålet med plejevederlag Hvem

Læs mere

DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT

DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT FOR MERE INFORMATION: Hjemmesygepleje DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT Stiager 2 3500 Værløse Udgivet: Aprilr 2016 12 Hensigten med denne pjece er at give et overblik over muligheder for

Læs mere

Plejevederlag/terminal pleje

Plejevederlag/terminal pleje Plejevederlag/terminal pleje efter servicelovens 119, 120 og 121 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Mad på plejecenter Kvalitetsstandard 2015

Mad på plejecenter Kvalitetsstandard 2015 Mad på plejecenter Kvalitetsstandard 2015 Hvad indeholder mad og måltider? Det er plejecentrets ansvar at tilbyde en forplejning, som er sund og tilpasset dine individuelle behov. Derfor bevilges du døgnforplejning,

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2 3.3 Levering af indsatsen...

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2016 Hvad er madservice? Formålet med madservice er, at du får en sund og velsmagende mad. Hjælpen skal understøtte, at du får nok at drikke, er velernæret

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for pasning af døende i eget hjem

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for pasning af døende i eget hjem Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for pasning af døende i eget hjem 2 Kvalitetsstandard for pasning af døende i eget hjem Formålet med plejevederlag Hvem kan få plejevederlag? Formålet med

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Hjælpemidler og Forbrugsgoder

Hjælpemidler og Forbrugsgoder Hjælpemidler og Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjælpemidler og forbrugsgoder: Hvem kan få hjælpemidler/ forbrugsgoder: Hjælpemidler: Hjælpemidler og forbrugsgoder er redskaber/genstande,

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2019

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2019 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2019 Hvad er personlig pleje: Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at Blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Aktivitetscenter for hjemmeboende

Aktivitetscenter for hjemmeboende Aktivitetscenter for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Formålet med et aktivitetstilbud er, at du bevarer et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt. Aktiviteter kan være Vedligeholdende

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2018

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2018 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er personlig pleje: Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at Blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Afløsning i eget hjem

Afløsning i eget hjem Afløsning i eget hjem Kvalitetsstandard 2018 Hvad er afløsning: Der kan bevilges afløsning i eget hjem, hvis du i hverdagen passer en nær pårørende, der ikke kan være alene. Afløsning er en planlagt tidsperiode,

Læs mere

Merudgifter til handicappede

Merudgifter til handicappede Kvalitetsstandard for Merudgifter til handicappede Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for merudgifter til handicappede.kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Ydelsesbeskrivelse Sociale ydelser i Pleje & Sundhed Gentofte Kommune 2015 Administrativt opdateret april 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608 INDHOLDSFORTEGNELSE LINNEDSERVICE... 3 OMSORGSTANDPLEJE... 5 AFLØSNING/

Læs mere

Information om plejeorlov fra socialrådgiverne

Information om plejeorlov fra socialrådgiverne Patientinformation Information om plejeorlov fra socialrådgiverne - tilbud til patienter med kræftdiagnose og deres pårørende Velkommen til Vejle Sygehus Onkologisk Afdeling Pjecen er udarbejdet af socialrådgiverne

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Undersøgelse og behandling

Læs mere

Aktivitetscenter for hjemmeboende

Aktivitetscenter for hjemmeboende Aktivitetscenter for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvis du af fysiske, sociale eller psykiske årsager ikke selv kan opfylde dit behov for aktiviteter og socialt samvær i hverdagen,

Læs mere

Kvalitetsstandard Morsø Afklaringscenter Morsø Kommune

Kvalitetsstandard Morsø Afklaringscenter Morsø Kommune S o c i a l o g S u n d h e d. Kvalitetsstandard Morsø Afklaringscenter Morsø Kommune Midlertidige døgnpladser December 2013 Indholdsfortegnelse Morsø Afklaringscenter i Morsø Kommune. 2 Et midlertidigt

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Beskrivelse af nøglebegreber i forbindelse med tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark 1 Indhold Nøglebegreberne i

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Akutpladser Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelse En intensiv og målrettet sygepleje- og omsorgsindsats til borgere, der har brug for en skærpet og forhøjet indsats i forhold

Læs mere

Hvad er vedligeholdelsestræning?

Hvad er vedligeholdelsestræning? Vedligeholdelsestræning til børn. Kvalitetsstandard 2010 Forældre kan få deres barn visiteret til vedligeholdelses-træning. Det kræver, at barnet har brug for fysisk træning for at vedligeholde eller forebygge

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2019

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2019 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2019 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Fokus på sundhedsfremme og forebyggelse med henblik på at bevare og styrke borgernes sundhed. Undersøgelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for visitationsområdet under Aktiv Hjælp, Ældre og Velfærdsteknologi

Kvalitetsstandarder for visitationsområdet under Aktiv Hjælp, Ældre og Velfærdsteknologi Kvalitetsstandarder for visitationsområdet under Aktiv Hjælp, Ældre og Velfærdsteknologi Kvalitetsstandarder, der IKKE er omfattet af muligheden for at vælge leverandør. Godkendt af Byrådet den xx 201x

Læs mere

LINDRENDE TILBUD I HOLBÆK KOMMUNE

LINDRENDE TILBUD I HOLBÆK KOMMUNE LINDRENDE TILBUD I HOLBÆK KOMMUNE AKTIV HELE LIVET Palliativ indsats handler om lindring og livskvalitet. Hvis du har fået en sygdom, som måske ikke kan behandles eller helbredes, er der stadig mange muligheder

Læs mere

Genoptræning Kvalitetsstandard 2019

Genoptræning Kvalitetsstandard 2019 Genoptræning Kvalitetsstandard 2019 Hvad er genoptræning: Formålet med genoptræningen er, at du har et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt. Målet er, at du genvinder dine færdigheder i så høj

Læs mere

Demensområdet Kvalitetsstandard 2014

Demensområdet Kvalitetsstandard 2014 Demensområdet Kvalitetsstandard 2014 Hvis du har mistanke om, at du eller en du kender, har en demenssygdom eller har symptomer på det, kan du kontakte kommunens demenskonsulent. Hvad er formålet? Hvad

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere