Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet"

Transkript

1 Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008

2

3 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg i Roskilde. Det er udarbejdet i efteråret 2007/foråret 2008 af COWI som en del af Trafikstyrelsens København-Ringsted projekt. Fagnotatet udgør sammen med en række øvrige fagnotater det samlede, tekniske grundlag for projektet, og dette er samtidig udgangspunkt for indholdet i projektets høringsudgave af miljøredegørelsen. Fagnotatet er også tilgængeligt på Trafikstyrelsens hjemmeside. Jan Schneider-Tilli, projektleder.

4

5 5 Støj Indhold Indhold Indledning 7 Støjkortlægning 7 Ikke-teknisk resumé 9 Metode for undersøgelserne 11 Beregningsmetode 11 Forudsætninger 11 Væsentlige arbejdsprocesser 11 Strækninger omfattet af støjkortlægningen 12 Eksisterende forhold 15 Strækning 2: Ny Ellebjerg Station-Vestvolden 15 Strækning 3: Vestvolden-Baldersbrønde 16 Strækning 4: Vendesporsanlæg i Roskilde 16 Strækning 10: Kværkeby-Ringsted Station 17 Projektstrækninger samlet 17 Strækning 11: København H.-Ny Ellebjerg Station 18 Øvrige strækninger København H.-Ringsted Station 19 Alle strækninger København H.-Ringsted Station 19 Konsekvenser og afværgeforanstaltninger 21 Strækning 2: Ny Ellebjerg Station-Vestvolden 22 Strækning 3: Vestvolden-Baldersbrønde 23 Strækning 4: Vendesporsanlæg i Roskilde 24 Strækning 10: Kværkeby-Ringsted Station 26 Projektstrækninger samlet 28 Strækning 11: København H.-Ny Ellebjerg Station 29 Øvrige strækninger København H.-Ringsted Station 30 Alle strækninger København H.-Ringsted Station 31 0-alternativet 33 Strækning 2: Ny Ellebjerg Station-Vestvolden 33 Strækning 3: Vestvolden-Baldersbrønde 33 Strækning 4: Vendesporsanlæg i Roskilde 34 Strækning 10: Kværkeby-Ringsted Station 34 Projektstrækninger samlet 34 Strækning 11: København H.-Ny Ellebjerg Station 35 Øvrige strækninger København H.-Ringsted Station 35 Alle strækninger København H.-Ringsted Station 36 Bilag 37 Bilag 1 Skærmudpegning 39

6

7 7 Støj Indledning Indledning Støjkortlægningen belyser de støjmæssige konsekvenser som følge af en forventet øget trafik og øget hastighed på strækningen fra Ny Ellebjerg Station til Ringsted Station ved en udbygning til 5 spor til Baldersbrønde vest for Høje Taastrup. Støjkortlægning Støjundersøgelserne udføres som del af de miljøundersøgelser som Trafikstyrelsen udarbejder til offentlighedsfasen i efteråret Figur 1: Stækningerne omfattet af og Nybygningsløsningen, støj- og vibrationskortlægning København-Ringsted Dette notat beskriver resultatet af undersøgelserne for. Undersøgelserne er udført med henblik på sammenlignende vurderinger af forskellene mellem de tekniske linjeføringer, der arbejdes med i dette løsningsforslag. Undersøgelsernes forudsætninger og anvendte metoder er beskrevet i "Støj og vibrationer, Grundlagsnotat, København-Ringsted projektet", September 2008.

8

9 9 Støj Ikke-teknisk resumé Ikke-teknisk resumé Der er gennemført indledende beregninger af støjkonsekvenserne som følge af en udbygning af den eksisterende bane mellem Ny Ellebjerg Station og Baldersbrønde vest for Høje Taastrup. Beregningerne belyser konsekvenserne langs den eksisterende bane, som følge af den øgede kapacitet og dermed øgede trafik. Der er desuden foretaget beregninger af støjkonsekvenserne i dagens situation og i 0- Alternativet, hvor trafikmængden forventes øget på den eksisterende bane. Antallet af støjbelastede boligenheder relateret til L den > 66 db var i 2007 på strækningen København H.-Ringsted Station ca I 0-Alternativet, hvor der forventes at ske en trafikstigning frem til 2017, vil antallet af boligenheder med en støjbelastning over 66 db øges til godt Ved gennemførelse af forudsættes gennemført støjdæmpning på de projektstrækninger, hvor anlægget udbygges. Støjdæmpning gennemføres hvor støjbelastningen overstiger 66 db. Med denne forudsætning vil der langs projektstrækningerne i være ca støjbelastede boligenheder som ved opsætning af ca. 4,9 km nye støjskærme, samt ved at flytte og/eller forhøje eksisterende skærme, vil blive reduceret til ca boligenheder. Antallet af boliger, der tilbydes facadeisolering, vil være af denne størrelsesorden. Den endelige afklaring heraf vil blive baseret på supplerende støjberegninger. På hele strækningen er der ved i alt ca boligenheder belastet af støj over 66 db. Dette tal reduceres til ca ved opsætning af støjskærme på projektstrækningerne. Udføres løsningen med overdækning på strækning 2 af banearealet Rødovre- Brøndbyøster, reduceres antal støjbelastede boligenheder med ca. 500 i forhold til Grundløsningens støjskærme. Overdækningen betyder samtidig at ca. 1,3 km støjskærm ikke skal opsættes. Det er på strækningen Ny Ellebjerg Station-Vestvolden, at det største antal af støjbelastede boligenheder fremkommer. Antallet af boligenheder for denne strækning er ca boligenheder for Grundløsningen. På strækningen Vestvolden-Baldersbrønde fremkommer det næsthøjeste antal støjbelastede boligenheder. Her er der ca støjbelastede boligenheder for Grundløsningen. Relateret til L den > 64 db udgør antallet af støjbelastede boligenheder i 2007 på strækningen København H.-Ringsted ca I 0-Alternativet, hvor der forventes en trafikstigning frem til 2017, vil antallet af støjbelastede boligenheder øges til ca Ved gennemførelse af s Grundløsning vil det betyde ca støjbelastede boligenheder over 64 db. Ved opsætning af 5,2 km støjskærm på projektstrækningerne, samt ved at flytte og/eller forhøje eksisterende skærme, vil dette tal reduceres til. ca Relateret til L den > 64 db reduceres antal støjbelastede boligenheder med ca. 700 ved at udføre løsningen med overdækning på strækning 2 ved Brøndbyøster. Skærmlængden reduceres tilsvarende med 1,3 km støjskærm. Der er ligeledes på strækningen Ny Ellebjerg Station-Vestvolden, at det største antal af støjbelastede boligenheder fremkommer. Antallet af boligenheder over 64 db for denne strækning er ca boligenheder for Grundløsningen. På strækningen Vestvolden-Baldersbrønde fremkommer det næsthøjeste antal støjbelastede boligenheder. Her er der ca støjbelastede boligenheder for Grundløsningen.

10

11 11 Støj Metode for undersøgelserne Metode for undersøgelserne Kapitlet indeholder en kort beskrivelse af beregningsmetode, forudsætninger og væsentlige arbejdsprocesser for undersøgelserne. En mere detaljeret teknisk beskrivelse fremgår af: "Støj og vibrationer, Grundlagsnotat, København-Ringsted projektet", September 2008 Beregningsmetode Miljøstyrelsen har i 2007 udsendt tillæg til den gældende vejledning nr. 1/1997 om beregning af støj fra togtrafik. Tillægget indfører en ny støjindikator L den og brug af Nord2000 som beregningsmetode. Støjindikatoren tillægger støj om aftenen og natten et genetillæg for at tage højde for befolkningens større støjfølsomhed om aftenen og natten. Nord2000 er en metode, som i forhold til tidligere anvendte beregningsmetoder er væsentlig bedre teoretisk underbygget og kan bedre afspejle lydudbredelse under komplicerede udbredelsesforhold og ved skiftende meteorologiske forhold. På grund af den ændrede støjindikator har Miljøstyrelsen tilpasset grænseværdierne for jernbanestøj. Tidligere var grænseværdien L Aeq24h = 60 db, mens den nu angives som L den værdi og er 64 db langs nye banestrækninger. Med den tilpassede grænseværdi tilstræbes et generelt uændret støjbeskyttelsesniveau. Langs eksisterende banestrækninger relateres som udgangspunkt til et indsatskriterie L den = 66 db. Forudsætninger Støjundersøgelserne er baseret på projektets forudsætninger omkring trafik, sporplaceringer, terrænforhold langs tracéer og bygningsdata fra BBR-registret. Med den nye støjindikator og tilhørende grænseværdi, er det aftalt med Miljøstyrelsen, at skærmkriterierne fremover er SBT/km = 8, henholdsvis SBT/km = 4 som skærpet skærmkriterium. Langs de strækninger hvor der allerede er togtrafik i dag, er omfanget af støjbeskyttelse undersøgt både i forhold til indsatskriteriet L den = 66 db og til L den = 64 db. Væsentlige arbejdsprocesser Det er store datamængder, som indgår i undersøgelserne, hvorfor en række gennemprøvede automatiske rutiner for at kontrollere data er taget i brug. Alle datagrundlag er blevet tjekket for systematiske fejl, men det kan ikke udelukkes, at der forekommer mindre fejl i de dataregistre, som er anvendt i undersøgelserne. Det gælder blandt andet BBR registret, som vedligeholdes af kommunerne, men hvor en række informationer ikke systematisk opdateres. Det gælder især i forhold til institutioner og kolonihaver. Det har ikke været muligt at rette sådanne fejlregistreringer, men de skønnes uden væsentlig indflydelse på resultaterne og er ikke kritiske i forhold til sammenligning mellem løsningsmuligheder. Resultatet af undersøgelserne er opgørelser, der viser antallet af boliger, som er belastet med støj over grænseværdien. Derefter er mulighederne for at begrænse støjbelastningen undersøgt enten ved aktive foranstaltninger som sporopbygning eller skinnebefæstelse eller ved passive foranstaltninger som skærme eller foranstaltninger ved modtageren. Alle strækninger er opgjort dels med kriterieværdi L den > 64 db, svarende til grænseværdien for nye boliger langs eksisterende jernbaner, og dels med indsatskriteriet L den

12 12 Støj Metode for undersøgelserne > 66 db, omtrent svarende til kriterieværdien i Banedanmarks Støjprojekt. Tomme resultatfelter i tabellerne betyder at resultat eller værdien er 0. Hvis der står "0" er det ikke et udtryk for at resultatet eller værdien er "0", men at resultatet eller værdien afrundet er 0. Fx er økonomien opgjort i mio. kr., så et resultat på 350 ts. kr. vil afrundet være "0" mio. kr. Veje der ændres i forbindelse med Der er alene tale om forlængelse af eksisterende vejbærende broer uden vejstøjmæssige konsekvenser. Disse er derfor ikke undersøgt nærmere. Strækninger omfattet af støjkortlægningen Følgende strækninger indgår i støj- og vibrationskortlægningen af : Projektstrækninger - strækning 2 Ny Ellebjerg Station-Vestvolden strækning 3 Vestvolden-Baldersbrønde strækning 4 Vendesporsanlæg i Roskilde (kun Grundløsningen) strækning 10 Kværkeby-Ringsted St. (kun løsningsmulighed) KØR-strækninger - strækning 11 København H.-Ny Ellebjerg Station Øvrige strækninger - strækning 20 Enghave-Hvidovre strækning 21 Baldersbrønde-Roskilde Station strækning 22 Roskilde Vest-Kværkeby Station De følgende 2 oversigtskort viser hvilke: projektstrækninger (rød), KØR-strækninger (grøn) og øvrige strækninger (blå) der indgår i Grundløsningen med vendespor i Roskilde og løsningsmuligheden med to nye spor mellem Kværkeby og Ringsted St.. De viste strækninger 5-9 på de følgende kort markeret med sort indgår i Nybygningsløsningen. Figur 2: Stækningerne omfattet af - Grundløsningen med vendesporsanlæg i Roskilde Grundløsningen omfatter følgende projektstrækninger med angivne løsningsmuligheder: Strækning 2: Nyt spor Hvidovre-Vestvolden Strækning 3: Nyt spor Vestvolden-Høje Taastrup, Flyover ved Baldersbrønde Strækning 4: Kort vendespor Roskilde uden station

13 13 Støj Metode for undersøgelserne Figur 3: Stækningerne omfattet af - Løsningsmulighed med to nye spor syd for eksisterende Kværkeby-Ringsted St. På nedenstående projektstrækninger er de angivne løsningsmuligheder undersøgt: Strækning 2: Nyt spor Hvidovre-Vestvolden, Overdækning af banearealet Rødovre- Brøndbyøster Strækning 3: Nyt spor Vestvolden-Høje Taastrup, Fleksibel sporanvendelse Hvidovre-Høje Taastrup Strækning 10: To nye spor Kværkeby-Ringsted Station syd for eksisterende spor, To ekstra spor Adamshøj-Ringsted

14

15 15 Støj Eksisterende forhold Eksisterende forhold Kapitlet indeholder en beskrivelse af eksisterende forhold og udført støjbeskyttelse primært i forbindelse med Banedanmarks Støjprojekt.Støjkortlægningen viser at togtrafikken i 2007 betyder op til ca støjbelastede boligenheder (L den > 64 db) og op til godt støjbelastede boligenheder (L den > 66 db). Siden 1986 har Banedanmark (startende i regi af DSB og Banestyrelsen) opstillet et stort antal meter støjskærme suppleret med tilbud om tilskud til ejere af støjbelastede boliger. Denne støjbeskyttelse er primært sket i det såkaldte Støjprojekt. Støjprojektet har omfattet hovedbanestrækningerne. Disse støjskærme er indregnet i støjberegningerne i dette projekt. Oversigtlige resultater pr. strækning i det følgende er relateret dels til L den > 64 db, svarende til den vejledende grænseværdi for nye boliger langs eksisterende jernbaner, og dels til L den > 66 db, omtrent svarende til indsatskriteriet i Banedanmarks Støjprojekt. Med hensyn til udført støjbeskyttelse på strækningen henvises til "Støj og vibrationer, Grundlagsnotat, København-Ringsted projektet", September Strækning 2: Ny Ellebjerg Station-Vestvolden Nedenstående tabel viser resultatet af beregningerne for strækningen opdelt på bygningsanvendelse. Tabel 1. Antal støjbelastede boligenheder og bygninger opdelt på bygningsanvendelse. Støjbelastede enheder/bygn. nr. kategori Lden > 64 db Lden > 66 db Fl. Parcel- og rækkehuse, stuehuse, mv Fl. Etageboligbebyggelse, kollegium Døgninstitution Sommerhus 0 0 TOTAL boligenheder Bygninger til hospital, sygehjem, fødeklinik mv Bygning til daginstitution Bygninger til anden institution, kaserne, fængsel mv Kolonihaver TOTAL bygninger Den udførte støjbeskyttelse på strækningen, der primært er udført i Banedanmarks Støjprojekts regi, fremgår af nedenstående tabel. Tabel 2. Opstillede støjskærme, tilbudt og udført facadeisolering. Eksisterende støjbeskyttelse Støjbeskyttelse længde/antal Opstillede støjskærme (meter) Tilbudt facadeisolering i Støjprojektets regi (stk.) Udført facadeisolering i Støjprojektets regi (stk.) 447

16 16 Støj Eksisterende forhold Strækning 3: Vestvolden-Baldersbrønde Følgende tabel viser resultatet af beregningerne for strækningen opdelt på bygningsanvendelse. Tabel 3. Antal støjbelastede boligenheder og bygninger opdelt på bygningsanvendelse. Støjbelastede enheder/bygn. nr. kategori Lden > 64 db Lden > 66 db Fl. Parcel- og rækkehuse, stuehuse, mv Fl. Etageboligbebyggelse, kollegium Døgninstitution Sommerhus 0 0 TOTAL boligenheder Bygninger til hospital, sygehjem, fødeklinik mv Bygning til daginstitution Bygninger til anden institution, kaserne, fængsel mv Kolonihaver 6 3 TOTAL bygninger 8 3 Den udførte støjbeskyttelse på strækningen, der primært er udført i Banedanmarks Støjprojekts regi, fremgår af nedenstående tabel. Tabel 4. Opstillede støjskærme, tilbudt og udført facadeisolering Eksisterende støjbeskyttelse Støjbeskyttelse længde/antal Opstillede støjskærme (meter) Tilbudt facadeisolering i Støjprojektets regi (stk.) 307 Udført facadeisolering i Støjprojektets regi (stk.) 154 Strækning 4: Vendesporsanlæg i Roskilde Nedenstående tabel viser resultatet af beregningerne for strækningen opdelt på bygningsanvendelse. Tabel 5. Antal støjbelastede boligenheder og bygninger opdelt på bygningsanvendelse. Støjbelastede enheder/bygn. nr. kategori Lden > 64 db Lden > 66 db Fl. Parcel- og rækkehuse, stuehuse, mv Fl. Etageboligbebyggelse, kollegium Døgninstitution Sommerhus 0 0 TOTAL boligenheder Bygninger til hospital, sygehjem, fødeklinik mv Bygning til daginstitution Bygninger til anden institution, kaserne, fængsel mv Kolonihaver 0 0 TOTAL bygninger 1 1 Den udførte støjbeskyttelse på strækningen, der primært er udført i Banedanmarks Støjprojekts regi, fremgår af nedenstående tabel.

17 17 Støj Eksisterende forhold Tabel 6. Opstillede støjskærme, tilbudt og udført facadeisolering. Eksisterende støjbeskyttelse Støjbeskyttelse længde/antal Opstillede støjskærme (meter) 0 Tilbudt facadeisolering i Støjprojektets regi (stk.) 113 Udført facadeisolering i Støjprojektets regi (stk.) 20 Strækning 10: Kværkeby-Ringsted Station Følgende tabel viser resultatet af beregningerne for strækningen opdelt på bygningsanvendelse. Tabel 7. Antal støjbelastede boligenheder og bygninger opdelt på bygningsanvendelse. Støjbelastede enheder/bygn. nr. kategori Lden > 64 db Lden > 66 db Fl. Parcel- og rækkehuse, stuehuse, mv Fl. Etageboligbebyggelse, kollegium Døgninstitution Sommerhus 0 0 TOTAL boligenheder Bygninger til hospital, sygehjem, fødeklinik mv Bygning til daginstitution Bygninger til anden institution, kaserne, fængsel mv Kolonihaver TOTAL bygninger Den udførte støjbeskyttelse på strækningen, der primært er udført i Banedanmarks Støjprojekts regi, fremgår af nedenstående tabel. Tabel 8. Opstillede støjskærme, tilbudt og udført facadeisolering. Eksisterende støjbeskyttelse Støjbeskyttelse længde/antal Opstillede støjskærme (meter) 0 Tilbudt facadeisolering i Støjprojektets regi (stk.) 159 Udført facadeisolering i Støjprojektets regi (stk.) 37 Projektstrækninger samlet Nedenstående tabel viser resultatet af beregningerne samlet for de projektstrækninger der indgår i opdelt på bygningsanvendelse.

18 18 Støj Eksisterende forhold Tabel 9. Antal støjbelastede boligenheder og bygninger opdelt på bygningsanvendelse. Støjbelastede enheder/bygn. nr. kategori Lden > 64 db Lden > 66 db Fl. Parcel- og rækkehuse, stuehuse, mv Fl. Etageboligbebyggelse, kollegium Døgninstitution Sommerhus 0 0 TOTAL boligenheder Bygninger til hospital, sygehjem, fødeklinik mv Bygning til daginstitution Bygninger til anden institution, kaserne, fængsel mv Kolonihaver TOTAL bygninger Den udførte støjbeskyttelse på strækningen, der primært er udført i Banedanmarks Støjprojekts regi, fremgår af nedenstående tabel. Tabel 10. Opstillede støjskærme, tilbudt og udført facadeisolering. Eksisterende støjbeskyttelse Støjbeskyttelse længde/antal Opstillede støjskærme (meter) Tilbudt facadeisolering i Støjprojektets regi (stk.) Udført facadeisolering i Støjprojektets regi (stk.) 658 Strækning 11: København H.-Ny Ellebjerg Station Denne strækning indgår som en del af projektet i støjmæssig sammenhæng, og den følgende tabel viser støjbelastede boligenheder opdelt på bygningsanvendelse. Tabel 11. Antal støjbelastede boligenheder og bygninger opdelt på bygningsanvendelse. Støjbelastede enheder/bygn. nr. kategori Lden > 64 db Lden > 66 db Fl. Parcel- og rækkehuse, stuehuse, mv. 2 1 Fl. Etageboligbebyggelse, kollegium Døgninstitution Sommerhus 0 0 TOTAL boligenheder Bygninger til hospital, sygehjem, fødeklinik mv Bygning til daginstitution Bygninger til anden institution, kaserne, fængsel mv Kolonihaver 0 0 TOTAL bygninger 0 0 Den udførte støjbeskyttelse på strækningen, der primært er udført i Banedanmarks Støjprojekts regi, fremgår af nedenstående tabel. Tabel 12. Opstillede støjskærme, tilbudt og udført facadeisolering.

19 19 Støj Eksisterende forhold Eksisterende støjbeskyttelse Støjbeskyttelse længde/antal Opstillede støjskærme (meter) 0 Tilbudt facadeisolering i Støjprojektets regi (stk.) 591 Udført facadeisolering i Støjprojektets regi (stk.) 82 Øvrige strækninger København H.-Ringsted Station Øvrige strækninger omfatter: strækning 20: Enghave-Hvidovre strækning 21: Baldersbrønde-Roskilde Station strækning 22: Roskilde Vest-Kværkeby Station Nedenstående tabel viser resultatet af beregningerne opdelt på bygningsanvendelse samlet for de strækninger, der støjmæssigt ikke indgår i. Tabel 13. Antal støjbelastede boligenheder og bygninger opdelt på bygningsanvendelse. Støjbelastede enheder/bygn. nr. kategori Lden > 64 db Lden > 66 db Fl. Parcel- og rækkehuse, stuehuse, mv Fl. Etageboligbebyggelse, kollegium Døgninstitution Sommerhus 3 0 TOTAL boligenheder Bygninger til hospital, sygehjem, fødeklinik mv Bygning til daginstitution Bygninger til anden institution, kaserne, fængsel mv Kolonihaver TOTAL bygninger Den udførte støjbeskyttelse på strækningen, der primært er udført i Banedanmarks Støjprojekts regi, fremgår af nedenstående tabel. Tabel 14. Opstillede støjskærme, tilbudt og udført facadeisolering. Eksisterende støjbeskyttelse Støjbeskyttelse længde/antal Opstillede støjskærme (meter) Tilbudt facadeisolering i Støjprojektets regi (stk.) Udført facadeisolering i Støjprojektets regi (stk.) 612 Alle strækninger København H.-Ringsted Station Følgende tabel viser resultatet af beregningerne for alle strækninger mellem København H. og Ringsted opdelt på bygningsanvendelse.

20 20 Støj Eksisterende forhold Tabel 15. Antal støjbelastede boligenheder og bygninger opdelt på bygningsanvendelse. Støjbelastede enheder/bygn. nr. kategori Lden > 64 db Lden > 66 db Fl. Parcel- og rækkehuse, stuehuse, mv Fl. Etageboligbebyggelse, kollegium Døgninstitution Sommerhus 3 0 TOTAL boligenheder Bygninger til hospital, sygehjem, fødeklinik mv Bygning til daginstitution Bygninger til anden institution, kaserne, fængsel mv Kolonihaver TOTAL bygninger Den udførte støjbeskyttelse på strækningen, der primært er udført i Banedanmarks Støjprojekts regi, fremgår af nedenstående tabel. Tabel 16. Opstillede støjskærme, tilbudt og udført facadeisolering. Eksisterende støjbeskyttelse Støjbeskyttelse længde/antal Opstillede støjskærme (meter) Tilbudt facadeisolering i Støjprojektets regi (stk.) Udført facadeisolering i Støjprojektets regi (stk.) 1.352

21 21 Støj Konsekvenser og afværgeforanstaltninger Konsekvenser og afværgeforanstaltninger Støjkortlægningen viser at s Grundløsning betyder op til ca støjbelastede boligenheder, og at disse kan reduceres til ca ved opsætning af 4,9 km støjskærm ud over de eksisterende skærme. Opgjort med L den > 64 db betyder Grundløsningen op til ca støjbelastede boligenheder, og at disse kan reduceres til ca ved opsætning af 5,2 km støjskærm. Støjkortlægningen viser endvidere at s løsningsmulighed med 2,15 km overdækning i Brøndbyøster i forhold til etablering af støjskærm, betyder op til godt 500 færre støjbelastede boligenheder og etablering af ca. 1,3 færre km støjskærm. Opgjort med L den > 64 db betyder overdækningen op til godt 700 færre støjbelastede boligenheder. En detaljeret beskrivelse af løsningsmulighederne på strækningen, herunder hvordan de adskiller sig fra Grundløsningen er beskrevet i Miljøredegørelse 1. I det følgende beskrives kort 5.sporsløsningens Grundløsning og de løsningsmuligheder der er gennemført kortlægning af. Grundløsningen omfatter: a. Anlæg af et nyt 5. spor langs sydsiden af den eksisterende bane fra Hvidovrevej til Høje Taastrup, b. Etablering af en flyover til godstogs hen over de eksisterende fire spor ved Baldersbrønde vest for Høje Taastrup, c. Anlæg af et nyt vendespor til korte tog ved Roskilde. Vendesporet er uden station. Løsningsmulighederne på de enkelte delstrækninger omfatter ud over Grundløsningen: Strækning 2: anlæg af et nyt 5. spor langs sydsiden af den eksisterende bane fra Hvidovrevej til Høje Taastrup, Etablering af 2,15 km overdækning i Brøndbyøster fra Rødovre station (øst) til Vestvolden, Strækning 3: Etablering af fleksibel krydsning i niveau af de eksisterende fire spor ved Baldersbrønde vest for Høje Taastrup, Strækning 4: Anlæg af et nyt vendespor til lange tog ved Roskilde. Vendesporet er med station, Strækning 10: Mellem Kværkeby Station og Ringsted anlægges to nye spor langs den sydlige side af de eksisterende spor. Oversigtlige resultater pr. strækning i det følgende er relateret til L den > 64 db, svarende til den vejledende grænseværdi for nye boliger langs eksisterende jernbaner, og dels til L den > 66 db, omtrent svarende til indsatskriteriet i Banedanmarks Støjprojekt. Tomme resultatfelter i tabellerne betyder at resultat eller værdien er 0. Hvis der står "0" er det ikke et udtryk for at resultatet eller værdien er "0", men at resultatet eller værdien afrundet er 0. F.eks. er økonomien opgjort i mio. kr., så et resultat på 350 ts. kr. vil afrundet være "0" mio. kr. Oversigt over eksisterende støjafskærmning og potentiel ny støjafskærmning fremgår af dette notats bilag 1. Udover støjskærme og facadeisolering findes der andre afværgeforanstaltninger. Disse er beskrevet i "Støj og vibrationer, Grundlagsnotat, København-Ringsted projektet", September 2008.

22 22 Støj Konsekvenser og afværgeforanstaltninger Strækning 2: Ny Ellebjerg Station-Vestvolden De følgende tabeller viser resultatet af beregningerne for Grundløsningen med nyt spor og Løsningsmulighed Overdækning af banearealet Rødovre-Brøndbyøster opdelt på bygningsanvendelse for strækningen uden nye afværgeforanstaltninger, og med afværgeforanstaltninger dels baseret på det valgte skærmkriterium og dels på et skærpet skærmkriterium. Tabel 17. Antal støjbelastede boligenheder og bygninger opdelt på bygningsanvendelse. Støjbelastede enheder/bygn. Lden > 64 db Grundløsning (nyt spor Hvidovre-Vestvolden) Løsning (nyt spor og overdækning Brøndbyøster) nr. kategori eksist. støjbeskyt. skærmkrit. alm. skærmkrit. skærpet eksist. støjbeskyt. skærmkrit. alm. skærmkrit. skærpet Fl. Parcel- og rækkehuse, stuehuse, mv Fl. Etageboligbebyggelse, kollegium Døgninstitution Sommerhus TOTAL boligenheder Bygninger til hospital, sygehjem, fødeklinik mv Bygning til daginstitution Bygninger til anden institution, kaserne, fængsel mv Kolonihaver TOTAL bygninger Støjbelastede enheder/bygn. Lden > 66 db Grundløsning (nyt spor) Løsning (nyt spor, overdækning) nr. kategori eksist. støjbeskyt. skærmkrit. alm. eksist. støjbeskyt. skærmkrit. alm. Fl. Parcel- og rækkehuse, stuehuse, mv Fl. Etageboligbebyggelse, kollegium Døgninstitution Sommerhus TOTAL boligenheder Bygninger til hospital, sygehjem, fødeklinik mv Bygning til daginstitution Bygninger til anden institution, kaserne, fængsel mv Kolonihaver TOTAL bygninger De følgende tabeller viser omfanget af støjbeskyttelse for Grundløsningen med nyt spor og Løsningsmulighed Overdækning af banearealet Rødovre-Brøndbyøster, opdelt på opstillede støjskærme, ændringer af opstillet støjskærme, tilbudt og udført facadeisolering, samt ny støjafskærmning. Tabel 18. Opstillede støjskærme, ændringer af opstillede støjskærme, tilbudt og udført facadeisolering, samt ny støjafskærmning. Eksisterende støjbeskyttelse Støjbeskyttelse længde/antal Skærmkriterium almindelig Skærmkriterium skærpet 66 db Skærmkriterium alm. Grundløsning nyt spor Løsning overdækning Grundløsning nyt spor Løsning overdækning Grundløsning nyt spor Løsning overdækning Eksist. støjskærme uændret (meter) Eksist. støjskærme flyttes sydside (meter) Eksist. støjskærme fjernes nordside (meter) Eksist. støjskærme fjernes sydside (meter) Eksist. støjskærme forhøjes til SO+4m nordside (meter) Eksist. støjskærme forhøjes til SO+4m sydside (meter) Tilbudt facadeisolering i Støjprojektets regi (stk.) Udført facadeisolering i Støjprojektets regi (stk.) Ny støjbeskyttelse Nye støjskærme SO+2m nordside (meter) Støjbeskyttelse længde Skærmkriterium almindelig Skærmkriterium skærpet 66 db Skærmkriterium alm. Grundløsning nyt spor Løsning overdækning Grundløsning nyt spor Løsning overdækning Grundløsning nyt spor Løsning overdækning Nye støjskærme SO+2m syddside (meter) Nye støjskærme SO+4m nordside (meter) Nye støjskærme SO+4m sydside (meter) Overdækning

23 23 Støj Konsekvenser og afværgeforanstaltninger Ud fra de enhedspriser der fremgår af Grundlagsnotatet, er omkostningerne til støjbeskyttelse for strækningen opgjort, hvilket ses af den følgende tabel. Tabel 19. Støjbeskyttelsesomkostninger i mio. kr. opdelt på støjskærme og facadeisolering. Støjbeskyttelse Støjbeskyttelsesomkostning mio. kr. Skærmkriterium almindelig Skærmkriterium skærpet 66 db Skærmkriterium alm. Grundløsning nyt spor Løsning overdækning Grundløsning nyt spor Løsning overdækning Grundløsning nyt spor Løsning overdækning Eksist. støjskærme Nye støjskærme TOTAL omkostninger støjskærme Facadeisolering 100% ordning TOTAL omkostninger 100% ordning Strækning 3: Vestvolden-Baldersbrønde De følgende tabeller viser resultatet af beregningerne for Grundløsningen med flyover ved Baldersbrønde og Løsningsmulighed Fleksibel sporanvendelse Hvidovre-Høje Taastrup opdelt på bygningsanvendelse for strækningen uden nye afværgeforanstaltninger, og med afværgeforanstaltninger dels baseret på det valgte skærmkriterium og dels på et skærpet skærmkriterium. Tabel 20. Antal støjbelastede boligenheder og bygninger opdelt på bygningsanvendelse. Støjbelastede enheder/bygn. Lden > 64 db Grundløsning (nyt spor og Flyover) Løsning (nyt spor og fleksibel sporbenyttelse) nr. kategori eksist. støjbeskyt. skærmkrit. alm. skærmkrit. skærpet eksist. støjbeskyt. skærmkrit. alm. skærmkrit. skærpet Fl. Parcel- og rækkehuse, stuehuse, mv Fl. Etageboligbebyggelse, kollegium Døgninstitution Sommerhus TOTAL boligenheder Bygninger til hospital, sygehjem, fødeklinik mv Bygning til daginstitution Bygninger til anden institution, kaserne, fængsel mv Kolonihaver TOTAL bygninger Støjbelastede enheder/bygn. Lden > 66 db Grundløsning (nyt spor og flyover) Løsning (nyt spor og fleksibel spor) nr. kategori eksist. støjbeskyt. skærmkrit. alm. eksist. støjbeskyt. skærmkrit. alm. Fl. Parcel- og rækkehuse, stuehuse, mv Fl. Etageboligbebyggelse, kollegium Døgninstitution Sommerhus TOTAL boligenheder Bygninger til hospital, sygehjem, fødeklinik mv Bygning til daginstitution Bygninger til anden institution, kaserne, fængsel mv Kolonihaver TOTAL bygninger De følgende tabeller viser omfanget af støjbeskyttelse for Grundløsningen med flyover ved Baldersbrønde og Løsningsmulighed Fleksibel sporanvendelse Hvidovre-Høje Taastrup, opdelt på opstillede støjskærme, ændringer af opstillet støjskærme, tilbudt og udført facadeisolering, samt ny støjafskærmning.

24 24 Støj Konsekvenser og afværgeforanstaltninger Tabel 21. Opstillede støjskærme, ændringer af opstillede støjskærme, tilbudt og udført facadeisolering, samt ny støjafskærmning. Eksisterende støjbeskyttelse Støjbeskyttelse længde/antal Skærmkriterium almindelig Skærmkriterium skærpet 66 db Skærmkriterium alm. Grundløsning flyover Løsning fleksibel spor Grundløsning flyover Løsning fleksibel spor Grundløsning flyover Løsning fleksibel spor Eksist. støjskærme uændret (meter) Eksist. støjskærme flyttes sydside (meter) Eksist. støjskærme fjernes nordside (meter) Eksist. støjskærme fjernes sydside (meter) Eksist. støjskærme forhøjes til SO+4m nordside (meter) Eksist. støjskærme forhøjes til SO+4m sydside (meter) Tilbudt facadeisolering i Støjprojektets regi (stk.) Udført facadeisolering i Støjprojektets regi (stk.) Ny støjbeskyttelse Støjbeskyttelse længde Skærmkriterium almindelig Skærmkriterium skærpet 66 db Skærmkriterium alm. Grundløsning flyover Løsning fleksibel spor Grundløsning flyover Løsning fleksibel spor Grundløsning flyover Løsning fleksibel spor Nye støjskærme SO+2m nordside (meter) Nye støjskærme SO+2m syddside (meter) Nye støjskærme SO+4m nordside (meter) Nye støjskærme SO+4m sydside (meter) Ud fra de enhedspriser der fremgår af Grundlagsnotatet, er omkostningerne til støjbeskyttelse for strækningen opgjort, hvilket ses af den følgende tabel. Tabel 22. Støjbeskyttelsesomkostninger i mio. kr. opdelt på støjskærme og facadeisolering. Støjbeskyttelse Grundløsning flyover Løsning fleksibel spor Grundløsning flyover Løsning fleksibel spor Grundløsning flyover Løsning fleksibel spor Støjbeskyttelsesomkostning mio. kr. Skærmkriterium almindelig Skærmkriterium skærpet 66 db Skærmkriterium alm. Eksist. støjskærme Nye støjskærme TOTAL omkostninger støjskærme Facadeisolering 100% ordning TOTAL omkostninger 100% ordning Strækning 4: Vendesporsanlæg i Roskilde De følgende tabeller viser resultatet af beregningerne opdelt på bygningsanvendelse for strækningen uden nye afværgeforanstaltninger, og med afværgeforanstaltninger dels baseret på det valgte skærmkriterium og dels på et skærpet skærmkriterium. Tabellerne omfatter dels Grundløsningen med kort vendesporsanlæg uden station, dels løsningsmuligheden med eksisterende spor, hvor det korte vendesporsanlæg udelades og erstattes af to spor syd for de eksisterende spor mellem Kværkeby og Ringsted St. Desuden er for Vendesporsanlæg i Roskilde regnet på en Løsningsmulighed Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde. Støjkonsekvenserne ved denne løsningsmulighed vurderes at svare til den tredje Løsningsmulighed Station ved vendesporet i Roskilde.

25 25 Støj Konsekvenser og afværgeforanstaltninger Tabel 23. Antal støjbelastede boligenheder og bygninger opdelt på bygningsanvendelse. Støjbelastede enheder/bygn. Lden > 64 db Grundløsning (kort vendespor u. station) Løsning (eksisterende spor) nr. kategori eksist. støjbeskyt. skærmkrit. alm. skærmkrit. skærpet eksist. støjbeskyt. skærmkrit. alm. skærmkrit. skærpet Fl. Parcel- og rækkehuse, stuehuse, mv Fl. Etageboligbebyggelse, kollegium Døgninstitution Sommerhus TOTAL boligenheder Bygninger til hospital, sygehjem, fødeklinik mv Bygning til daginstitution Bygninger til anden institution, kaserne, fængsel mv Kolonihaver TOTAL bygninger Støjbelastede enheder/bygn. Lden > 64 db Løsning (langt vendespor m. station) nr. kategori eksist. støjbeskyt. skærmkrit. alm. skærmkrit. skærpet Fl. Parcel- og rækkehuse, stuehuse, mv Fl. Etageboligbebyggelse, kollegium Døgninstitution Sommerhus TOTAL boligenheder Bygninger til hospital, sygehjem, fødeklinik mv Bygning til daginstitution Bygninger til anden institution, kaserne, fængsel mv Kolonihaver TOTAL bygninger Støjbelastede enheder/bygn. Lden > 66 db Grundløsning (kort vendespor) Løsning (eksisterende spor) Løsning (langt vendespor) nr. kategori eksist. støjbeskyt. skærmkrit. alm. eksist. støjbeskyt. skærmkrit. alm. eksist. støjbeskyt. skærmkrit. alm. Fl. Parcel- og rækkehuse, stuehuse, mv Fl. Etageboligbebyggelse, kollegium Døgninstitution Sommerhus TOTAL boligenheder Bygninger til hospital, sygehjem, fødeklinik mv Bygning til daginstitution Bygninger til anden institution, kaserne, fængsel mv Kolonihaver TOTAL bygninger De følgende tabeller viser omfanget af støjbeskyttelse for Grundløsningen Vendesporsanlæg i Roskilde samt Løsningsmulighed Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde. opdelt på opstillede støjskærme, ændringer af opstillet støjskærme, tilbudt og udført facadeisolering, samt ny støjafskærmning. Tabel 24. Opstillede støjskærme, ændringer af opstillede støjskærme, tilbudt og udført facadeisolering, samt ny støjafskærmning. Eksisterende støjbeskyttelse Grundløs. kort vend. Løsning eksist. spor Løsning langt vende. Grundløs. kort vend. Løsning eksist. spor Løsning langt vende. Eksist. støjskærme uændret (meter) Eksist. støjskærme flyttes sydside (meter) Eksist. støjskærme fjernes nordside (meter) Eksist. støjskærme fjernes sydside (meter) Eksist. støjskærme forhøjes til SO+4m nordside (meter) Eksist. støjskærme forhøjes til SO+4m sydside (meter) Støjbeskyttelse længde/antal Skærmkriterium almindelig Skærmkriterium skærpet Tilbudt facadeisolering i Støjprojektets regi (stk.) Udført facadeisolering i Støjprojektets regi (stk.) Tabeller fortsættes næste side.

26 26 Støj Konsekvenser og afværgeforanstaltninger Eksisterende støjbeskyttelse Støjbeskyttelse længde/antal 66 db Skærmkriterium alm. Grundløs. kort vend. Løsning eksist. spor Løsning langt vende. Eksist. støjskærme uændret (meter) Eksist. støjskærme flyttes sydside (meter) Eksist. støjskærme fjernes nordside (meter) Eksist. støjskærme fjernes sydside (meter) Eksist. støjskærme forhøjes til SO+4m nordside (meter) Eksist. støjskærme forhøjes til SO+4m sydside (meter) Tilbudt facadeisolering i Støjprojektets regi (stk.) Udført facadeisolering i Støjprojektets regi (stk.) Ny støjbeskyttelse Støjbeskyttelse længde Skærmkriterium almindelig Skærmkriterium skærpet Grundløs. kort vend. Løsning eksist. spor Løsning langt vende. Grundløs. kort vend. Løsning eksist. spor Løsning langt vende. Nye støjskærme SO+2m nordside (meter) Nye støjskærme SO+2m syddside (meter) Nye støjskærme SO+4m nordside (meter) Nye støjskærme SO+4m sydside (meter) Ny støjbeskyttelse Støjbeskyttelse længde 66 db Skærmkriterium alm. Grundløs. kort vend. Løsning eksist. spor Løsning langt vende. Nye støjskærme SO+2m nordside (meter) Nye støjskærme SO+2m syddside (meter) Nye støjskærme SO+4m nordside (meter) Nye støjskærme SO+4m sydside (meter) 500 Ud fra de enhedspriser der fremgår af Grundlagsnotatet, er omkostningerne til støjbeskyttelse for strækningen opgjort, hvilket ses af de følgende tabeller. Tabel 25. Støjbeskyttelsesomkostninger i mio. kr. opdelt på støjskærme og facadeisolering. Støjbeskyttelse Støjbeskyttelsesomkostning mio. kr. Skærmkriterium almindelig Skærmkriterium skærpet Grundløs. kort vend. Løsning eksist. spor Løsning langt vende. Grundløs. kort vend. Løsning eksist. spor Løsning langt vende. Eksist. støjskærme Nye støjskærme TOTAL omkostninger støjskærme Facadeisolering 100% ordning TOTAL omkostninger 100% ordning Støjbeskyttelse Støjbeskyttelsesomkostning mio. kr. 66 db Skærmkriterium alm. Grundløs. kort vend. Løsning eksist. spor Løsning langt vende. Eksist. støjskærme Nye støjskærme TOTAL omkostninger støjskærme Facadeisolering 100% ordning TOTAL omkostninger 100% ordning Strækning 10: Kværkeby-Ringsted Station Denne strækning indgår ikke i Grundløsningen men i løsningsmuligheden med to spor syd for eksisterende spor Kværkeby-Ringsted Station. De følgende tabeller viser resultatet af beregningerne for Grundløsningen med eksisterende spor og løsningsmuligheden med to nye spor syd for de eksisterende opdelt på bygningsanvendelse for strækningen uden nye afværgeforanstaltninger, og med afværgeforanstaltninger dels baseret på det valgte skærmkriterium og dels på et skærpet skærmkriterium.

27 27 Støj Konsekvenser og afværgeforanstaltninger Tabel 26. Antal støjbelastede boligenheder og bygninger opdelt på bygningsanvendelse. Støjbelastede enheder/bygn. Lden > 64 db Grundløsning (eksisterende spor) Løsning (to nye spor syd for eksisterende) nr. kategori eksist. støjbeskyt. skærmkrit. alm. skærmkrit. skærpet eksist. støjbeskyt. skærmkrit. alm. skærmkrit. skærpet Fl. Parcel- og rækkehuse, stuehuse, mv Fl. Etageboligbebyggelse, kollegium Døgninstitution Sommerhus TOTAL boligenheder Bygninger til hospital, sygehjem, fødeklinik mv Bygning til daginstitution Bygninger til anden institution, kaserne, fængsel mv Kolonihaver TOTAL bygninger Støjbelastede enheder/bygn. Lden > 66 db Grundløsning (eksisterende spor) Løsning (to nye spor syd f. eksist.) nr. kategori eksist. støjbeskyt. skærmkrit. alm. eksist. støjbeskyt. skærmkrit. alm. Fl. Parcel- og rækkehuse, stuehuse, mv Fl. Etageboligbebyggelse, kollegium Døgninstitution Sommerhus TOTAL boligenheder Bygninger til hospital, sygehjem, fødeklinik mv Bygning til daginstitution Bygninger til anden institution, kaserne, fængsel mv Kolonihaver TOTAL bygninger De følgende tabeller viser omfanget af støjbeskyttelse for Grundløsningen med eksisterende spor og løsningsmuligheden med to nye spor syd for de eksisterende, opdelt på opstillede støjskærme, ændringer af opstillet støjskærme, tilbudt og udført facadeisolering, samt ny støjafskærmning. Tabel 27. Opstillede støjskærme, ændringer af opstillede støjskærme, tilbudt og udført facadeisolering, samt ny støjafskærmning. Eksisterende støjbeskyttelse Støjbeskyttelse længde/antal Skærmkriterium almindelig Skærmkriterium skærpet 66 db Skærmkriterium alm. Grundløs. eksist. sp. Løsning nye spor syd Grundløs. eksist. sp. Løsning nye spor syd Grundløs. eksist. sp. Løsning nye spor syd Eksist. støjskærme uændret (meter) Eksist. støjskærme flyttes sydside (meter) Eksist. støjskærme fjernes nordside (meter) Eksist. støjskærme fjernes sydside (meter) Eksist. støjskærme forhøjes til SO+4m nordside (meter) Eksist. støjskærme forhøjes til SO+4m sydside (meter) Tilbudt facadeisolering i Støjprojektets regi (stk.) Udført facadeisolering i Støjprojektets regi (stk.) Ny støjbeskyttelse Støjbeskyttelse længde Skærmkriterium almindelig Skærmkriterium skærpet 66 db Skærmkriterium alm. Grundløs. eksist. sp. Løsning nye spor syd Grundløs. eksist. sp. Løsning nye spor syd Grundløs. eksist. sp. Løsning nye spor syd Nye støjskærme SO+2m nordside (meter) Nye støjskærme SO+2m syddside (meter) Nye støjskærme SO+4m nordside (meter) Nye støjskærme SO+4m sydside (meter) Ud fra de enhedspriser der fremgår af Grundlagsnotatet, er omkostningerne til støjbeskyttelse for strækningen opgjort, hvilket ses af den følgende tabel. Tabel 28. Støjbeskyttelsesomkostninger i mio. kr. opdelt på støjskærme og facadeisolering. Støjbeskyttelse Støjbeskyttelsesomkostning mio. kr. Skærmkriterium almindelig Skærmkriterium skærpet 66 db Skærmkriterium alm. Grundløs. eksist. sp. Løsning nye spor syd Grundløs. eksist. sp. Løsning nye spor syd Grundløs. eksist. sp. Løsning nye spor syd Eksist. støjskærme Nye støjskærme TOTAL omkostninger støjskærme Facadeisolering 100% ordning TOTAL omkostninger 100% ordning

28 28 Støj Konsekvenser og afværgeforanstaltninger Projektstrækninger samlet De følgende tabeller viser resultatet af beregningerne opdelt på bygningsanvendelse for projektstrækningerne samlet uden nye afværgeforanstaltninger, og med afværgeforanstaltninger dels baseret på det valgte skærmkriterium og dels på et skærpet skærmkriterium. Tabel 29. Antal støjbelastede boligenheder og bygninger opdelt på bygningsanvendelse. Støjbelastede enheder/bygn. Lden > 64 db Grundløsning (nyt spor, flyover, kort vendespor) Løsning (nyt spor, flyover, nye spor Kværkeby-Ring.) nr. kategori eksist. støjbeskyt. skærmkrit. alm. skærmkrit. skærpet eksist. støjbeskyt. skærmkrit. alm. skærmkrit. skærpet Fl. Parcel- og rækkehuse, stuehuse, mv Fl. Etageboligbebyggelse, kollegium Døgninstitution Sommerhus TOTAL boligenheder Bygninger til hospital, sygehjem, fødeklinik mv Bygning til daginstitution Bygninger til anden institution, kaserne, fængsel mv Kolonihaver TOTAL bygninger Støjbelastede enheder/bygn. Lden > 66 db Grundløsning (spor, flyover, vend.) Løsning (spor, flyover, spor Ring.) nr. kategori eksist. støjbeskyt. skærmkrit. alm. eksist. støjbeskyt. skærmkrit. alm. Fl. Parcel- og rækkehuse, stuehuse, mv Fl. Etageboligbebyggelse, kollegium Døgninstitution Sommerhus TOTAL boligenheder Bygninger til hospital, sygehjem, fødeklinik mv Bygning til daginstitution Bygninger til anden institution, kaserne, fængsel mv Kolonihaver TOTAL bygninger De følgende tabeller viser omfanget af støjbeskyttelse for Grundløsningen med nyt spor Hvidovre-Høje Taastrup, flyover ved Baldersbrønde og kort vendespor uden station i Roskilde, samt løsningsmuligheden med nyt spor Hvidovre-Høje Taastrup, flyover ved Baldersbrønde og to nye spor Kværkeby-Ringsted Station, opdelt på opstillede støjskærme, ændringer af opstillet støjskærme, tilbudt og udført facadeisolering, samt ny støjafskærmning. Tabel 30. Opstillede støjskærme, ændringer af opstillede støjskærme, tilbudt og udført facadeisolering, samt ny støjafskærmning. Eksisterende støjbeskyttelse Støjbeskyttelse længde/antal Skærmkriterium almindelig Skærmkriterium skærpet 66 db Skærmkriterium alm. Grundløs. fly+kort v. Løsning fly+nye Ring. Grundløs. fly+kort v. Løsning fly+nye Ring. Grundløs. fly+kort v. Løsning fly+nye Ring. Eksist. støjskærme uændret (meter) Eksist. støjskærme flyttes sydside (meter) Eksist. støjskærme fjernes nordside (meter) Eksist. støjskærme fjernes sydside (meter) Eksist. støjskærme forhøjes til SO+4m nordside (meter) Eksist. støjskærme forhøjes til SO+4m sydside (meter) Tilbudt facadeisolering i Støjprojektets regi (stk.) Udført facadeisolering i Støjprojektets regi (stk.) Ny støjbeskyttelse Støjbeskyttelse længde Skærmkriterium almindelig Skærmkriterium skærpet 66 db Skærmkriterium alm. Grundløs. fly+kort v. Løsning fly+nye Ring. Grundløs. fly+kort v. Løsning fly+nye Ring. Grundløs. fly+kort v. Løsning fly+nye Ring. Nye støjskærme SO+2m nordside (meter) Nye støjskærme SO+2m syddside (meter) Nye støjskærme SO+4m nordside (meter) Nye støjskærme SO+4m sydside (meter) Ud fra de enhedspriser der fremgår af Grundlagsnotatet, er omkostningerne til støjbeskyttelse for strækningen opgjort, hvilket ses af den følgende tabel.

29 29 Støj Konsekvenser og afværgeforanstaltninger Tabel 31. Støjbeskyttelsesomkostninger i mio. kr. opdelt på støjskærme og facadeisolering. Støjbeskyttelse Støjbeskyttelsesomkostning mio. kr. Skærmkriterium almindelig Skærmkriterium skærpet 66 db Skærmkriterium alm. Grundløs. fly+kort v. Løsning fly+nye Ring. Grundløs. fly+kort v. Løsning fly+nye Ring. Grundløs. fly+kort v. Løsning fly+nye Ring. Eksist. støjskærme Nye støjskærme TOTAL omkostninger støjskærme Facadeisolering 100% ordning TOTAL omkostninger 100% ordning Strækning 11: København H.-Ny Ellebjerg Station Denne strækning indgår som en del af projektet i støjmæssig sammenhæng, og den følgende tabel viser resultatet af beregningerne opdelt på bygningsanvendelse for strækningen uden nye afværgeforanstaltninger, og med afværgeforanstaltninger dels baseret på det valgte skærmkriterium og dels på et skærpet skærmkriterium. Tabel 32. Antal støjbelastede boligenheder og bygninger opdelt på bygningsanvendelse. Støjbelastede enheder/bygn. Lden > 64 db Støjbelastede enheder/bygn. Grundløsning (nyt spor, flyover, kort vendespor) Grundløsning (Lden > 66 db.) nr. kategori eksist. støjbeskyt. skærmkrit. alm. skærmkrit. skærpet eksist. støjbeskyt. skærmkrit. alm. Fl. Parcel- og rækkehuse, stuehuse, mv Fl. Etageboligbebyggelse, kollegium Døgninstitution Sommerhus TOTAL boligenheder Bygninger til hospital, sygehjem, fødeklinik mv Bygning til daginstitution Bygninger til anden institution, kaserne, fængsel mv Kolonihaver TOTAL bygninger De følgende tabeller viser omfanget af støjbeskyttelse svarende til Grundløsningen og løsningsmulighed for projektstrækningerne, opdelt på opstillede støjskærme, ændringer af opstillet støjskærme, tilbudt og udført facadeisolering, samt ny støjafskærmning. I bilag 1 er der vist en støjskærm på 1.100m. Støjskærmen skal støjbeskytte boliger på de øverste etager mod støjbidraget fra 5 forskellige jernbanetrafikstrømme. Afklaring af støjskærmens evt. opstilling og placering, vil kræve udførelse af detailberegninger, der ligger uden for projektets rammer i denne fase af projektet. På grund af de mange støjkilder, de komplicerede terrænmæssige forhold, behovet for støjskærme ved flere eller alle støjkilder, og en forventet lav skærmende effekt af støjskærmene, vurderes det at støjskærmene ikke vil blive opstillet. De indgår derfor ikke i de følgende tabeller. Tabel 33. Opstillede støjskærme, ændringer af opstillede støjskærme, tilbudt og udført facadeisolering, samt ny støjafskærmning. Eksisterende støjbeskyttelse Støjbeskyttelse længde/antal Grundløsning (nyt spor, flyover, kort vendespor) Skærmkriterium alm Skærmkrit. skærpet 66 db Skærmkrit. alm Eksist. støjskærme uændret (meter) Eksist. støjskærme flyttes sydside (meter) Eksist. støjskærme fjernes nordside (meter) Eksist. støjskærme fjernes sydside (meter) Eksist. støjskærme forhøjes til SO+4m nordside (meter) Eksist. støjskærme forhøjes til SO+4m sydside (meter) Tilbudt facadeisolering i Støjprojektets regi (stk.) Udført facadeisolering i Støjprojektets regi (stk.) Ny støjbeskyttelse Nye støjskærme SO+2m nordside (meter) Nye støjskærme SO+2m syddside (meter) Nye støjskærme SO+4m nordside (meter) Nye støjskærme SO+4m sydside (meter) Støjbeskyttelse længde Grundløsning (nyt spor, flyover, kort vendespor) Skærmkriterium alm Skærmkrit. skærpet 66 db Skærmkrit. alm

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Støjkortlægning i Natura 2000-områder -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-50-7 Banedanmark

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

Vibrationer Ny Ellebjerg Station via Køge til Ringsted Nybygningsløsningen. 30. september København-Ringsted projektet

Vibrationer Ny Ellebjerg Station via Køge til Ringsted Nybygningsløsningen. 30. september København-Ringsted projektet Vibrationer Ny Ellebjerg Station via Køge til Nybygningsløsningen 30. september 2008 København- projektet 3 Vibrationer Forord Forord Dette fagnotat omhandler vibrationer for Nybygningsløsningen på strækningen

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

1 Indledning. 2 Introduktion til støj

1 Indledning. 2 Introduktion til støj AALBORG KOMMUNE EU-kortlægning af støj fra vejtrafik i Aalborg byområde STØJKORTLÆGNING JUNI 2012 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

FORORD 4 INDLEDNING 5 KORTLÆGNING 8 RESULTATER 12

FORORD 4 INDLEDNING 5 KORTLÆGNING 8 RESULTATER 12 Indhold FORORD 4 1 INDLEDNING 5 1.1 NY STØJINDIKATOR 5 1.2 NY STØJBEREGNINGSMETODE, NORD2000 6 1.3 METODEVALG 6 1.4 OM METODESKIFT OG BESKYTTELSESNIVEAU 7 2 KORTLÆGNING 8 2.1 INDSAMLING AF DATA FRA NYE

Læs mere

Hvidovre Kommune. Støjhandlingsplan 2013-2018 ( )

Hvidovre Kommune. Støjhandlingsplan 2013-2018 ( ) Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2013-2018 ( ) 4990rap001, December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Administrative bestemmelser 1 2. Resume af støjhandlingsplanen 1 3. Grænseværdier og samfundsøkonomiske

Læs mere

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Holeby 09.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram)

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag Maj 2011 Forslag til kommuneplantillæg November

Læs mere

Støj og vibrationer. Fagnotat, Marts 2014. Køge Nord - Næstved

Støj og vibrationer. Fagnotat, Marts 2014. Køge Nord - Næstved Støj og vibrationer Fagnotat, Marts 2014 Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 05.03.2014 Mette Daugaard Senest revideret dato Senest revideret af 05.03.2014 Thomas H. Olsen Støj og vibrationer

Læs mere

Støj og vibrationer i anlægsfasen. Havbogårdsvej-Salbyvej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj og vibrationer i anlægsfasen. Havbogårdsvej-Salbyvej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Støj og vibrationer i anlægsfasen Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 3. september 2008 3 Støj og vibrationer i anlægsfasen Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj og vibrationer i anlægsfasen

Læs mere

HOLSTEBROMOTORVEJEN LINJEBESIGTIGELSE 27. JANUAR 2014 HOLSTEBRO N - AULUM

HOLSTEBROMOTORVEJEN LINJEBESIGTIGELSE 27. JANUAR 2014 HOLSTEBRO N - AULUM HOLSTEBROMOTORVEJEN LINJEBESIGTIGELSE 27. JANUAR 2014 HOLSTEBRO N - AULUM PROGRAM 18.30 Velkomst ved Kommissarius Mette Plejdrup Nielsen Tidsplan og proces Projektgennemgang PAUSE - med kaffe Spørgsmål

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat Modtagekontrol Bemærkninger Notat ok. Opfylder behov. Fordelt til Kontrol udført (dato / sign.) 08.02.2011 / XTMO Ja Nej Journalnummer NIRAS A/S Sortemosevej

Læs mere

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Borgermøde i Kastrup 07.06.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg

Læs mere

Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1. Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1. Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen og støj Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Februar 2011 Jernbanen og støj Indhold Side Indledning 4 Jernbaner

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Teknisk Notat. Ringsted-Rødby: Vibrationsbelastede boliger i Vordingborg med forudsætning om ændret toghastighed. Udført for Banedanmark

Teknisk Notat. Ringsted-Rødby: Vibrationsbelastede boliger i Vordingborg med forudsætning om ændret toghastighed. Udført for Banedanmark Teknisk Notat Ringsted-Rødby: Vibrationsbelastede boliger i Vordingborg med forudsætning om ændret toghastighed Udført for Banedanmark TC-100724 Sagsnr.: I100628 Side 1 af 5 30. oktober 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg. Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S

Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg. Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg Aarhus J.nr. MST-1272-00482 Ref. cllch/ulsee Den 6. juni 2013 Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S 1. En oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen.

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand EU-Støjkortlægning 2012 - Vallensbæk Kommune Støjkortlægning af Vallensbæk Kommune 4781rap001, Rev. A, 17.1.2012 Vallensbæk Kommune

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013 NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013 NIELS KORSGAARD PROJEKTLEDER - VEJDIREKTORATET PROGRAM Kl. 19.00-19.10: Velkomst v/ Projektleder Niels Korsgaard Kl. 19.10-19.20 : Procedurer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

Støjkortlægning af større veje i Ishøj Kommune Resultater

Støjkortlægning af større veje i Ishøj Kommune Resultater Støjkortlægning af større veje i Ishøj Kommune Resultater... 1 Indledning Som følge af Miljøministeriets bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner (Bekendtgørelse

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-247-6 Visuelle forhold Indhold

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i ovedstaden... 1 Indledning ovedstaden har bedt Tetraplan om at udarbejde et notat med beregninger af luft- og støjforurening fra trafikken

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Banedanmarks kommende projekter

Banedanmarks kommende projekter Banedanmarks kommende projekter Geoteknikerdag 2015 29.05.2015 Præsenteret for Geoteknisk Forening af Jimi Okstoft, Anlægsudvikling 1 Program Introduktion (3 min) Timemodellen (19 min) o 1. etape København-Odense

Læs mere

Støj og vibrationer Miljøredegørelse 11 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Køge.

Støj og vibrationer Miljøredegørelse 11 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Køge. Roskilde København Køge Ringsted Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger i Danmark

Læs mere

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Ny bane til Aalborg Lufthavn Ny bane til Aalborg Lufthavn Borgermøde i Nørresundby Onsdag den 25. marts 2015 1 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

(17.7.08)!!!" #$$% &$#$$%#$$' #$$%

(17.7.08)!!! #$$% &$#$$%#$$' #$$% (17.7.08)!!!" #$$% $#$$%#$$ #$$% (!""#$ % % ( % ((( ( )!""# % ( *(!+,( - % " (!""#!"". % /// ( % % 0( ( ) *#$$% 1 )2!1 (2((,3 ( ( 4 +#$$% 5 67( 89:+ #.2 "; ,6?,( 4 4!,7 5@!

Læs mere

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund.

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Støjhandlingsplan 2009-2013 www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Kombinationsrejsen - et intelligent transportvalg Dobbelt så mange personkilometre på banen. Sanne Thorbøll DSB, Strategi & Miljø

Kombinationsrejsen - et intelligent transportvalg Dobbelt så mange personkilometre på banen. Sanne Thorbøll DSB, Strategi & Miljø Kombinationsrejsen - et intelligent transportvalg Dobbelt så mange personkilometre på banen Sanne Thorbøll DSB, Strategi & Miljø Hvorfor er toget et smart valg? Samfundet Individet 1. Tog er godt Energi

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde og vendesporsanlæg i Roskilde Miljøredegørelse hæfte 2. København-Ringsted projektet. September 2009.

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde og vendesporsanlæg i Roskilde Miljøredegørelse hæfte 2. København-Ringsted projektet. September 2009. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde og vendesporsanlæg i Roskilde September 2009 København-Ringsted projektet Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget

Læs mere

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt.

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt. i:\november 99\kbh-hovedbane-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 25. november 1999 RESUMÈ KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD HELHEDSLØSNING Allerede i dag er kapaciteten på Københavns Hovedbanegård

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010 Trafikudvalget -11 TRU alm. del Bilag 98 Offentligt Notat Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 3. 1. Antallet af rejser I 3. blev der foretaget ca. 12,8 mio. rejser med DSB's fjern- og regionaltog. Dette

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 37,80 40,00 Ørrevej til Sindinggårdvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 37,80 40,00 Ørrevej til Sindinggårdvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 37,80 40,00 Ørrevej til Sindinggårdvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør

Læs mere

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark 28. marts 2017 Mulige kapacitetsudvidelser i relation til Øresundsbanen Der er en række kapacitetsudfordringer på den danske side: Københavns Lufthavn Station,

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2 BANEDANMARK OMBYGNING AF RINGSTED STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundlag

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Affald, ressourcer og råstoffer. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Affald, ressourcer og råstoffer. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Affald, ressourcer og råstoffer - Fagnotat Hastighedsopgradering gennem Ringsted Godkendt dato Godkendt af 20. september 2013 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 20. september 2013

Læs mere

Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Nordlog marts 2010

Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Nordlog marts 2010 Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund Henrik Sylvan Nordlog marts 2010 Transport 2018 Klimavenlig og bæredygtig mobilitet Prioriterede grønne korridorer Kobling på Femern Bælt Pentagon zonen Globale

Læs mere

SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.2 Støjkilder 3

SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.2 Støjkilder 3 REITAN EJENDOMSUDVIKLING DANMARK A/S SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk STØJREDEGØRELSE TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

Støj og vibrationer. - Teknisk fagnotat

Støj og vibrationer. - Teknisk fagnotat Støj og vibrationer - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-067-0 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram)

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Sammenfattende redegørelse - bilag Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til kommuneplantillæg VVM-redegørelse

Læs mere

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager)

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager) Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 85, TRU alm. del Bilag 76Bilag 76 Offentligt Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager Svanninge Alle 11 2770 Kastrup 29 1C 2009

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

Forberedelserne i gang til Femern forbindelsen

Forberedelserne i gang til Femern forbindelsen EksterntNotat Nyhedsbrev fra Sund & Bælt Testkørsel med 230 km/t på Storebælts jernbane I påskedagene bliver der kørt stærkt på Storebælts jernbaneforbindelse. Kunderne kommer dog i første omgang ikke

Læs mere

Storstrømsbro kan blive opført som 'falsk' skråstagsbro

Storstrømsbro kan blive opført som 'falsk' skråstagsbro 24. nov 2014 Link: http://ing.dk/artikel/storstroemsbro-kan-blive-opfoert-som-falsk-skraastagsbro-172459 Storstrømsbro kan blive opført som 'falsk' skråstagsbro Arkitektfirmaet Dissing+Weitlings illustration

Læs mere

Allerød Kommune Bolig- og befolkningsudvikling DECEMBER 2014 FREMTIDSSCENARIER FOR BEFOLKNINGEN I ALLERØD

Allerød Kommune Bolig- og befolkningsudvikling DECEMBER 2014 FREMTIDSSCENARIER FOR BEFOLKNINGEN I ALLERØD Allerød Kommune Bolig- og befolkningsudvikling 1 Præcisering af oplæg Allerød Kommune har bedt COWI om at undersøge, hvordan befolkningen vil udvikle sig i perioden 2015-2031. I den forbindelse er COWI

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

VVM af metro til Sydhavnen

VVM af metro til Sydhavnen 2014-0193706-5 VVM af metro til Sydhavnen Ingvar Sejr Hansen Kontorchef, Center for Byudvikling Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune, 17. november 2014 Program 19.00 Velkomst v/ingvar Sejr Hansen,

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Trafikale muligheder. Kapacitet og regularitet. København-Ringsted projektet. September 2009

Trafikale muligheder. Kapacitet og regularitet. København-Ringsted projektet. September 2009 Trafikale muligheder Kapacitet og regularitet September 2009 København-Ringsted projektet 3 Trafikale muligheder Forord Forord Dette notat omhandler trafikale muligheder kapacitet og regularitet. Det

Læs mere

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde Affald og materialeforbrug, Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde København-Ringsted projektet 17. juni 2008 3 Affald og materialeforbrug, Forord Forord

Læs mere

Trafikkøbsrapport 2010-2014. Trafikkøb 2010-2014

Trafikkøbsrapport 2010-2014. Trafikkøb 2010-2014 Trafikkøbsrapport 2010-2014 Trafikkøb 2010-2014 Trafikkøbsrapport 2010-2014 Udgivet af: Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Svar på spørgsmål vedr. lufthavn ved Thomasminde stillet af Jan Ravn Christensen (SF)

Svar på spørgsmål vedr. lufthavn ved Thomasminde stillet af Jan Ravn Christensen (SF) Svar på spørgsmål vedr. lufthavn ved Thomasminde stillet af Jan Ravn Christensen (SF) Dette notat besvarer spørgsmål vedr. en evt. flytning af Aarhus Lufthavn til Thomasminde, stillet af byrådsmedlem Jan

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Notat Dato: 25.11.2016 Projekt nr.: 100-6003 T: +45 3373 7123 E: jah@moe.dk Projekt: Opgradering af Hillerød Station Emne:

Læs mere

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune københavn-ringsted: 5. sporet faktaark

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Nørre Alslev 30.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg.

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg. NOTAT VEJTRAFIKSTØJ Projekt Ombygning af Aulbyvej Kunde Middelfart Kommune Notat nr. 2 Dato 2012-07-27 Til Fra KS Ditte Storm, Middelfart Kommune Jacob Storm Jørgensen Ole Funk Knudsen 1. Indledning I

Læs mere

Ændringer i Lokalplan 933

Ændringer i Lokalplan 933 Ændringer i Lokalplan 933 Bilag 4 LOKALPLANENS INDHOLD I afsnittet Planens baggrund, bliver 12.525 m 2 rettet til 13.275 m 2. I afsnittet Bebyggelse bliver de fire første afsnit rettet til: Det omgivende

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer.

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Europaudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 15. december 2005 004-000331 Trafikudvalget har i brev af 18. november

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Dobbelt så mange personkilometre i 2030

Dobbelt så mange personkilometre i 2030 100 års tornerose søvn er slut: Dobbelt så mange personkilometre i 2030 Jesper Mølgård Miljøchef Hvordan skal væksten i togtrafikken nås? Med gulerod Kunderne vælger toget fordi det er attraktivt Kortere

Læs mere

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn Arealbehov Fagnotat, marts 2015 Ny bane til Aalborg Lufthavn Godkendt dato Godkendt af 23.02.2015 APO, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2015 Villy K. Fink, LE34 Arealbehov Fagnotat

Læs mere

Muligheder for dobbelt op Gods. Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk

Muligheder for dobbelt op Gods. Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk Muligheder for dobbelt op Gods Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk Jernbanenettets udnyttelse 2 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet Kapacitetsudnyttelsen er stigende 3 DTU Transport,

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune

EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune Projektrapport EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune Projekt Støjkortlægning Københavns omegnskommuner Rapport 81-02517-B Opgaveansvarlig Torben Astrup Frederiksberg 30-01-2009 ÅF-Ingemansson

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde Affald og materialeforbrug, Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde 17. juni 2008 København-Ringsted projektet 3 Affald og materialeforbrug, Indhold Indhold

Læs mere

Året på skinner. TØF konference om kollektiv trafik 12. oktober 2010 v\ kontorchef Lasse Winterberg

Året på skinner. TØF konference om kollektiv trafik 12. oktober 2010 v\ kontorchef Lasse Winterberg Året på skinner TØF konference om kollektiv trafik 12. oktober 2010 v\ kontorchef Lasse Winterberg DSB November 09: Nat S-tog indføres i weekenden Januar 10: Marts: April: August: September: virksomhed

Læs mere

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Eskilstrup 16.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

VORES BY CARLSBERGBYGGERIET

VORES BY CARLSBERGBYGGERIET CARLSBERGBYGGERIET VORES BY Sammendrag af planer for området med kommentarer Udarbejdet af ABKBs bestyrelse (v/casper Petersen og Birgitte T. Henriksen, juli 2008) 15-07-2008/1-10 Indhold 1. Lokalplansområde...

Læs mere