Nyhedsbrev for udsendte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev for udsendte"

Transkript

1 Af regimentschef og garnisonskommandant oberst Susanne Bach Bager. Synlige forandringer Forligsstatus Transformationen af hæren er blevet iværksat, men desværre er de værnsfælles projekter endnu ikke omfattet. I skrivende stund har jeg en forventning om, at vores forligsprojekt er i tavs høring i forsvarsudvalget, og at vi i midten af måneden langt om længe kan få en iværksættelsesordre, så vi kan iværksætte bemandingen af den nye struktur, herunder afslutte sagsbehandlingen vedr. de få medarbejdere (primært faglige), der desværre ikke kunne findes en stilling til i regimentets nye struktur, ligesom vi kan opslå ledige stillinger til besættelse snarest muligt. Det bliver forløsningen af en alt for lang ventetid, men vi bør se fremad, så vi kan komme på plads så hurtigt som muligt. Udflytningen fra Bülows Kaserne påbegyndes i maj måned, men forventes desværre først afsluttet ved årets udgang. Vi forventer på trods af den sene iværksættelse at være i ny struktur 1. juli 2014, hvilket er planlagt markeret med en regimentsparade. Det er mit håb, at vi kan gennemføre paraden i den nye M11 uniform med blå baret, så vores nye værnsfælles identitet bliver synlig fra dag et. Korpsånd og traditionspleje Jeg er for nyligt blevet gjort opmærksom på, at man ikke kan befale korpsånd og sammenhold, ej heller gennem uniformering. Det er netop derfor, jeg har set behov for at skabe rammer eller aktiviteter, hvor vi på tværs af regimentets enheder har mulighed for at erkende og pleje det minimum af fælles identitet og korpsånd, vi har. Den spredte garnisonering har været regimentets lod, siden vi blev etableret i 1951, og vi har traditionelt først og fremmest opbygget korpsånd i relation til vores bataljoner, som meget selvstændigt har løst opgaver i relation til korps, division og brigader. Vi vil i fremtiden ikke alene være udfordret af en spredt garnisonering, men tillige af soldater fra forskellige værn og med forskellige traditioner. En udfordring vi i fællesskab skal vende til en fordel. 1 Vi er nu mere specialiserede end nogensinde, idet vi er opstillet efter kapaciteter, der indgår i en generisk værktøjskasse, og som først opstilles i en organisatorisk ramme, når en operativ opgave er besluttet, herunder evt. beredskabsopgaver. Kravene til at kunne indgå i nye samarbejdsrelationer er større end nogensinde før. Men for at kunne opretholde evnen til at levere relevante føringsstøttebidrag, skal vi have et godt kendskab til og respekt for hinandens dele af den samlede opgave. Dette opnås ikke alene gennem det formelle samarbejde på øvelser og i forbindelse med mødeaktivitet. Det opnås tillige gennem socialt samvær, hvad enten det sker ved idrætslige aktiviteter eller sociale arrangementer og traditionspleje i relation til faglige organisationer og de mange foreninger. Men det kræver en indsats fra os alle. Det frivillige arbejde Det er blevet stadigt vanskeligere at få medarbejdere til at deltage i de mange frivillige aktiviteter såvel som at deltage i diverse foreningers bestyrelsesarbejder til gavn for kollegaerne. Det er desværre ikke en tendens, der er isoleret til Forsvaret. Det er en tendens som mærkes i hele det danske samfund. Der er ingen tvivl om, at de fortsatte bestræbelser på at effektivisere opgaveløsningen og reducere strukturen er med til at skabe vanskelige vilkår for det frivillige arbejde. Derfor må vi i fællesskab udvikle eller tilpasse vores traditioner, så de bliver ved med at være relevante. Det er min overbevisning, at vores nutidige opgaveløsning bliver styrket gennem kendskab til regimentets historie. Den kan vi læse os til, men vi kan også lægge øre til vore pensionerede kollegaer og soldaterjubilarer og gennem deres fortællinger få et perspektiv på vores nuværende opgaveløsning. Hvis vi bare lader traditionerne uddø, bliver vi et fattigere og mindre professionelt regiment. De traditioner jeg ønsker at bevare med deltagelse af alle regimentets enheder, er markeringen af regimentets fødselsdag 1. november, Gabrielfejringen 24. marts og regimentets årlige idrætsdag. Hertil kommer naturligvis den årlige Officersparole. Form og indhold vil jeg drøfte i TGR SU. Det er tillige min forventning, at I støtter op om traditionerne i egen garnison fx i forbindelse med julegudstjeneste og -frokost, soldaterjubilæer og andre lokale mærkedage. Når vi endeligt får iværksat transformationen, ser jeg frem til at kunne prioritere min besøgsvirksomhed både i forbindelse med enhedernes hverdagsaktiviteter i egen garnison og under øvelser og andre aktiviteter uden for garnisonerne. Jeg vil afslutningsvis opfordre alle telegrafsoldater ude som hjemme til at bidrage positivt i forbindelse med den forestående transformation samt at tage godt imod vores kollegaer fra Flyvevåbnet. Jeg ser frem til at besøge ISAF, holdt 17 i uge 20 og Steadfast Cobalt i Litauen i uge 21. Pas på jer selv og hinanden. Jeres RC Telegrafregimentets nyhedsbrev 1

2 En update fra CISBTN Af Stabschef og næstkommanderende 2. CIS-bataljon, major Gert Agner Rasmussen. Som resten af Telegrafregimentet har den seneste tid været præget af en venten på den endelige godkendelse af den nye organisation. Indledningsvis gav den manglende godkendelse lidt ekstra tid til at få samlet tankerne og vende sig til den nye organisation og de nye opgaver. Efterhånden er alle i CIS-bataljonen (CISBTN) klar og ventetiden behøver ikke vare længere. Det, at gå i den forkerte eller en skyggeorganisation, er ellers noget vi er blevet vant til, med de sidste forsvarsforlig, men alligevel synes ventetiden og usikkerheden at tære mere på personellet denne gang. Specielt er det faglige personel på værkstederne, har mærket forlige denne gang, da de er blevet beskåret kraftigt. Klargøring, øvelser og skydelejr Dagligdagen i CISBTN går som de plejer. Klargøring og deltagelse i øvelser fylder meget i 2 CISKMP, men der er også tid til lidt uddannelse og en tur i skydelejr. KMP prøver at få personellet og materiellet til at dække behovet ved både NATO Responce Forces (NRF) 2014 Opklaringseskadronen (OPKESK) fra Bornholm, reaktionskampgrupperne (RKG) 2014-I, 2014-II og 2015-I, samt Brigade- og Divisonsøvelser. Det er i sig selv en præstation, idet KMP reelt kun har materiel til at understøtte tre af brugerne på en gang. 1 CISKMP har fokus på at uddanne det sidste hold HBU på Ryes Kaserne. Samtidig overrages erfaringerne med HRU til Hovedkvartersbataljonen (HQBTN), der overtager denne uddannelse fra maj. Det bliver noget af en omvæltning, at CISBTN i fremtiden skal rekruttere konstabler og sergenter fra HQBTN, i stedet for at opdrage dem selv. En anden omvæltning for 1 KMP bliver også at få tre SRS-delinger i stedet for HRU, samt at skulle støtte RKG helt frem til de forreste kompagnier. For at kunne leve op til de forventninger kamptropperne har, vil de grundlæggende feltkundskaber derfor stå højt på listen for 1 KMP. Der blæser nye vinde Selv om den nye organisation ikke er på plads endnu, er der allerede nu synlige tegn på, at der blæser nye vinde. Bülows Kaserne skal rømmes og der skal gøres klar til at kunne underbringe regimentsstaben på Ryes Kaserne. For CISBTN betyder det, at vi skal til at indskrænke os. 2 KMP er rykket sammen i den østlige ende af bygning 15 og den vestlige ende er efter en renovering, ved at blive besat af 1 KMP. Hele CISBTN vil derfor i fremtiden kunne findes i bygning 15, idet staben dog forbliver i den nordlige ende af bygning 17. Det var helt bevidst, at bygning 16 ikke er nævnt i det ovenstående. CISOC vil, som I sikkert ved, blive udskilt fra CISBTN og danne kernen i den nye CIS Operationsstøtte Afdeling (OPS ST AFD) under stab/tgr. CISOC s opgaver vil stort set blive de samme som nu, hvor fokus vil være på drift og støtte til enheder i IN- TOPS eller på øvelser. Ud over den kendte CISOC, vil AFD også skulle oprette og drive en Help Desk på Ryes Kaserne, samt bemande hærens frekvenskontor. Selv om bygning 16 ikke vil være en del af CISBTN i fremtiden, skal I ikke glemme hvor den ligger. BYG 16 vil i fremtiden være omdrejningspunktet for mange af de aktiviteter CISBTN skal understøtte, og mange af de tekniske planer vil blive født i bygning 16. De lyseblå kollegaer er på vej Ud over at skulle indskrænke os på et mindre areal, skal vi også skabe mere plads. Plads til at modtage nye kollegaer fra flyvevåbnet, der i fremtiden skal indgå i delingerne og staben. De første lyseblå er allerede tilgået, og der er begyndt at åbne sig en ny verden for den gamle CISBTN. Vi skal til at tænke værnsfælles og ikke kun tænke på det som personel fra flyvevåbnet, der nu skal være med til at løse opgaver for hæren. Vi skal også vende os til at skulle støtte flyvevåbnet og ikke mindst se om vi kan levere den vare de efterspørger. Heldigvis vil 1 DEL fra 2 KMP, have de rette kompetencer og det vil også primært være dem der støtter flyvevåbnet, fra deres bygning i Karup. Hvad er det for en CISBTN I kommer hjem til? Forhåbentlig den samme som I forlod, bare i en mere afbalanceret og i en væsentlig mere strømlinet form. Opgaverne vil for en del være de samme, men med et noget mere grønt og værnsfælles snit. Vi håber vi kan få CISBTN ordentligt på plads så hurtigt som muligt, så vi kan levere det som vi er rigtig gode til: Stabile og sikkert virkende signalforbindelser og netværk til den operative del af forsvaret. Hold hovedet lavt og humøret højt! 2 Telegrafregimentets nyhedsbrev

3 Nyhedsbrev for udsendte Nr 1 Telegrafregimentet-GSE April 2014 Kaj Barasinski leverer den 760 kilo tunge landsoldat til soklen, hvor Boas og Louis længst til venstre står klar, for til at tage imod deres arbejde, så de kan afslutte projektet. Klapsalver fra byens borgere, da statuen var på plads. Landsoldaten - et Fredericia symbol Af Leon Lindholm, Presse- & Informationssektionen, Garnisonsstøtteelementet/Telegrafregimentet. repareret Landsoldaten solidt og nænsomt. Det skulle tage 1½ år, men så er alt dokumenteret, repareret og godkendt. Den store statue er perfekt restaureret. Det er den 24. marts og ved kranen står Kaj Barasinski, som han har gjort så mange gange før. Landsoldaten er i trykke og sikre hænder. Den enorme kran og Kajs ekspertise gør, at vi alle ved, at han kan stille den enorme statue med en millimeters nøjagtighed, og det er der brug for her, og tolerancen er faktisk mindre end det, for den 760 kg tunge nyrenoverede store bronzestatue, der nu efter lang tid, skal tilbage på sin plads. Geværet blev skåret over i 1945 Brand og redning slog alarm Ved en tilfældighed blev det opdaget, at den store statue slet ikke stod fast. Fredericia Brandvæsen skulle med en stigebil ordne noget ved statuens bøgegren, og der opdagede man, at de metalbolte der skulle holde hele statuen, var helt rustet væk. Herefter gik det stærkt. Man fik landsoldaten taget ned og kørt til reparation ved Bronzestøber firmaet Thubalka, hvor en af landets dygtigste på feltet - repara-tion og vedligeholdelse af bronze - Boas Nielsen var klar til, i samarbejde med konservator fra Vejle Louis Lange og Fredericia Kommunes Bodil Schelde Jensen, at få Undervejs opdagede man mange defekter der skulle udbedres. Eksempelvis var geværet blevet savet over under krigen, da statuen blev muret inde. Senere blev geværet sat sammen igen, men den sammensætning var nu rustet op og man skulle have det metal og zink ud, der var brugt den gang. Med bor, varme og ætsning og masser af små tricks lykkedes det og denne reparation skulle laves i rustfrit stål, så det kunne holde, men reparationen skulle ikke skjules og patineres som de andre reparationer, for som Louis sagde: Denne reparation er historisk, og den skal fortsaat være som den var da vi begyndte på reparationen. Andre reparationer er lavet så de holder meget længe - rigtig længe endda, men disse er forsøgt skjult med kunstig patinering og der er det nødvendigt med en støber og en konservator, der begge kan deres håndværk. Og prisen? Sådan noget koster det som det koster? Det er Fredericia - det er vores vartegn. Nu stod den gamle landsoldat præcist, som Kaj havde sat den, klar til afsløring den 1. april. Flot arbejde! Telegrafregimentets nyhedsbrev 3

4 Knud blev fanget på vej ud af døren efter at have opsat alle majorens telefoner. Når det hele bimler og bamler Af Leon Lindholm, Presse- & Informationssektionen, Garnisonsstøtteelementet/Telegrafregimentet. Måske kan I ikke kende det, når I kommer hjem - for vi er flyttet. De næste par måneder bliver springbenet trukket op under os - og så er vi klar til i de første dage i maj måned at flytte på Ryes Kaserne. Staben tæller de 90 mand på Bülows Kaserne, og planen er indtil videre, at der pakkes i flyttekasser i starten af maj. Herefter kommer så et flyttefirma og flytter så først alle møbler ud på det nye kontor, derefter tager de alle flyttekasserne og sætter dem af, som de nu er blevet afmærket til - og så kan der igen pakkes ud. Ikke det store logistiske arbejde, men planerne op til, at de dage skal forløbe glat er ufattelig store. Sektioner og kontorer skal tilpasses. Depotrum, toiletter, omklædning og bad. Fraflytning, renovering, rengøring og småjusteringer hele tiden. Den gode major Henrik Schiøler er sat i sving. Der er styr på det hele, men når et led brænder ham af, så hænger hele kæden i det træk. IP- telefoni Ind imellem alt flytterodet kommer så lige opgaven med at udskifte alle telefoner på Bülows til IP-telefoner, så man ringer via FIIN-computeren. Hvem har den opgave - nå ja, Henrik. Han er et teknisk geni, og han er altid på farten, så da han for nylig sørgede for, at de nye telefoner kom rundt til alle, med en tilpasset og 4 Telegrafregimentets nyhedsbrev 4 retvisende brugermanual, skrev han samtidig rundt og bad alle stille deres gamle telefon på hans kontor. Det tænkte Knud Kjærgaard kun over i meget kort tid, så samlede han alle de gamle ind og sneg sig på majorens kontor. Alt i mens man var ved at lave en opstilling af telefoner, der kun er en meget travl major værdig, så kom majoren tilbage fra et møde - 10 minutter for tidligt - aldeles uhørt, men afsløret. Planen var at få alle telefonerne sat op med Henrik Schiølers telefon midt i, og så ringe til ham, når han trådte ind på kontoret. IP-telefoni er nu en del af hverdagen og der er flere fordele ved det. Økonomien skulle være bedre. Driften i orden. Samarbejde mellem mobil og IP-telefoni super godt og der er flere muligheder med privat telefonbog, firmatelefonbog, head set, medhør og alle de almindelig kendte funktioner. God lyd og gode i drift, så vi er alle glade, men de nye telefoner temmelig store. Cisco IPPhone 7942

5 Lav selv dine visitkort Forsvarets nyeste designmanual skal i brug. Forliget gør, at mange enheder skifter, navn, adresse eller telefonnumre. Vi bliver mere og mere samlet - alt peger i retning af sammenlægninger og flere værnsfælles løsninger. Det kan godt være, at det ikke er så populært, men med tiden kommer alle over de mange ændringer. Af Leon Lindholm, Presse- & Informationssektionen, Garnisonsstøtteelementet/Telegrafregimentet. ISS, Carepoint, GF-Forsikringer og Photocare ja, alle større firmaer har et image, det er en del af et samlet brand, og det skal alle deres ansatte og filialer følge. Alle filialer skal følge firmaets udstukne retningslinjer. De skal ikke selv vælge farver til deres firmalogoer - de er defineret, og de skal ikke selv vælge udseende på deres bæreposer - det er lavet, og det skal følges. På samme vis er det i Forsvaret, der er bare et men, og det er, at alle "filialer" har så mange underafdelinger og underfilialer, så det er svært, at lave al design fra et sted. Det er lettere at lave en meget detaljeret designmanual, som så får budskabet sendt ned i gennem systemet. Færre eller flere kaserner Telegrafregimentet er en mærkelig størrelse og vores færdigheder, kompetencer og arbejde er en efterspurgt vare. Derfor har vi altid været fordelt ud over hele landet. Ved seneste forlig var vi på tre store kaserner plus det løse. Nu bliver Bülows Kaserne i Fredericia lukket, og vi er så kun på to - plus endnu mere løst. For det at blive værnsfælles betyder, at afdelinger fra flere værn kommer under en og samme ledelse. Det er fremtiden. Det har vi set, selvom det tog noget tid at vænne sig til tanken. Som en følge af det skal ærmemærker, stempler, visitkort, brevpapir, dørskilte og Power Point præsentationer laves om. Det gælder logoer, farver, tekst størrelser og fonte. Det hele skal igennem vridemaskinen - så vi går ud på den anden side - og sender de samme signaler. Visitkort - bestil selv Forsvarets har store og meget kompetente firmaer, som de arbejder sammen med, og her har man nu set, 5 Telegrafregimentet Lars Møller Sørensen major Kompagnichef Ryes Kaserne Treldevej Fredericia Tlf.: / at et trykkeri som Rosendahls kan trykke visitkort via en skabelon, som den ansatte selv udfylder og sender direkte til trykkeriet. De kan gøre det billigere og meget hurtigere, derfor vil der inden længe komme nye måder at tilegne sig visitkort på, men der vil givetvis være retningslinjer ved hvert regiment/enhed, som skal følges, så det kan styres. Det er tanken, at man nu og i fremtiden beder den ansatte om selv af udfylde en skabelon og så bestille sine visitkort direkte ved trykkeriet. På den måde kan de igen sendes retur fra trykkeriet et par dage senere. Priserne er helt i bund, og der afregnes med ordrenummer, men lad os nu lige se først, at disse ting også er tænkt med i budgetlægningen. Skriften på væggen Forsvaret anvender nu fire typografier/fonte. Alle ligger som standard i MS-Officepakken. Franklin Gothic Book (denne her) er Forsvarets identitetsskrift og bruges i logoer og navnetræk, overskrifter, publikationer, annoncer, billedtekster, visitkort, skilte m.v. Book og Demi. Til navnetrækket i myndighedsmærkerne er anvendt Franklin Gothic EF Book Condensed. Arial- (denne her) Arial er Forsvarets standardskrift og bruges i breve, notater, Power Point præsentationer, med videre. Verdana (denne her) Verdana er forsvarets skærmskrift og bruges på Intra- og Internetsider. Minion PRO (denne her) Minion Pro er velegnet til større tekstmængder og kan anvendes som supplement til Franklin Gothic i brødtekster, hvor høj læsbarhed er essentiel (fx bøger, rapporter m.v.). Forsvarets identitetsskrift, Franklin Gothic, benyttes dog stadig i overskrifter, underrubrikker, faktabokse m.v. for at sikre visuelsammenhæng med den overordnede profil. Telegrafregimentets nyhedsbrev 5

6 Nye P-Regler Harmonisering og fælles regler på tværs af grænserne. Børnepenge og skattebetaling, jo, der er meget, vi gerne vil have ensrettet - eller vil vi have det ensrettet? Og efter hvilken fællesnævner? Det var jo længe ventet. Hver by har sine parkeringsregler (p-regler), og du har bare at kende dem ellers koster det ved kasse 1. Bødetaksterne er steget, og reglerne er stadigvæk vidt forskellige fra by til by, men nu sker der noget. Det er vedtaget, at det i alle byer i Danmark nu er ulovligt at parkere med et eller flere hjul på fortovet - også selvom det er for at hjælpe den øvrige trafik til at glide lettere. Lær det udenad - den er ikke længere. Parkering på andre måder Som bilist skal du altid være meget opmærksom på, at det kan være ulovligt at parkere imod færdselsretningen i nogle byer, men tilladt i andre. Det vil sige, at du altid skal parkere, så en forsædepassager kan stå ud på fortovet, så er du ikke helt forkert på den. Førhen måtte motorcykler parkeres på fortovet inde ved huset, hvor man boede, når bare en barnevogn kunne køre uhindret forbi. Det må man ikke mere. Motorcykler og scootere skal parkere som biler, dog skal de ikke lægge en p-billet frit fremme, men tage den med sig, som evt. senere dokumentation. Hvis en p-vagt kommer forbi, kan han så notere sig tid, sted og evt. hjul-ventilernes position, så hvis motorcyklisten ikke overholder stedets parkeringsrestriktioner, så kan der udskrives en bøde. Så det koster også at parkere en motorcykel - og billetten skal gemmes. Motorcyklister skal som alle andre overholde alle parkeringsbestemmelser. Er der særligt markerede motorcykel p-pladser indenfor 50 m, skal disse anvendes. Anvendes en almindelig p-plads for biler af en motorcykel, skal motorcyklen parkeres, som en bil. Ind til kantstenen. Af pladshensyn kan den godt stilles lidt skråt, men den må ikke stå vinkelret på. Det har man ellers gjort med stor succes i Tyskland, hvor også korte biler, som Smart en må parkere på tværs og dermed kun der bruge en halv p-plads. Du skal altid holde mindst 10 meter fra et kryds, regnet fra det sted, hvor de to forlængede fortovslinjer krydser hinanden - og frem i kørselsretningen. Du skal altid holde 5 meter fra en cykelsti, eller en udkørsel/nedkørsel, der kommer vinkelret ud til kørerbanen. Hvis du parkerer langs vejsiden, skal der være 3 meter fra bilen og ud til en fuldt optrukken såkaldt spærrelinje. Er linjen ikke fuldt optrukken, men stiplet, gælder de tre meter ikke. Er der midt på vejen en fuldt optrukken linje i den ene side, og ikke i den anden side, gælder de 3 meter kun i den side, hvor linjen er fuldt optrukken. Føtex og Netto sælger dem, men de monterer dem ikke. Her tænker du - og hvad så, tosse? Det kan alle da selv gøre. Det er bare tre klisterpads, så er den hjemme! Nej, det er ikke bare sådan lige at klaske en elektronisk batteridreven p-skive i forrudens højre hjørne, for det er sådan, at der på de fleste, der er godkendt af Færdslesstyrelsen (FS -godkendt), er en indstilling til danske forhold, men derforuden kan/skal de kunne stilles om til anderledes regler i eks. Tyskland og Sverige - og hvorfor det, når det er samme tidszone? Du skal selv undersøge byernes p-regler Ja, samme tidszone, men ikke samme p-regler i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland m. fl. I Danmark skal p-skiven stille sig frem til først kommende hele kvarter - det skal du også selv, hvis du har en manuelskive. I Norge er det sådan, at de skal stå nøjagtig på minuttet, hvor bilen stoppes og parkeringen begynder. I Tyskland og i Sverige skal skiven stilles til at hoppe frem til nærmeste halve time. Derfor er der nogle indstillinger, som man skal kende til på de elektroniske p-skiver og som sådan indstille før monteringen, men de elektroniske p-skiver skal også kunne stilles om manuelt, så hvis du kører til et land, hvor reglerne er anderledes, ellers skal du i hvert fald tage højde for det, når du parkerer. Generelt skal du altid spørge om p-forhold i den by/det land, du skal til, for det er en givtig forretning for både byerne og p-vagterne, hvis du ikke kender reglerne. Elektronisk p-skive Alle har vel en, ellers så er det meget normalt at købe en, lige efter den første p-bøde. De virker fortrinligt og der er rigtig mange på markedet. I dag kan de købes for få hundrede kroner ved Carepoint eller andre bilforhandlere. Ja, sågar 6 Telegrafregimentets nyhedsbrev 6 Ja, hvad er det lige, undertavlerne betyder?

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Samlet på Axeltorvet i Fredericia til den 21. fødselsdag - eller var det til den første? Mens vi venter.. på det bedste. Om få dage besøger jeg ISAF hold 14, et besøg, som jeg ser meget frem til. Vi ses.

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Plan for inplementering af forliget Af regimentschef og garnisonskommandant oberst Susanne Bach Bager. Jeg kan, når jeg kommer rundt til enhederne, tydeligt fornemme, at usikkerheden om Forsvarets fremtidige

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch FS03

Monteringsvejledning P-Watch FS03 Monteringsvejledning P-Watch FS03 Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. P-WATCH FS03 bør monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde

Læs mere

Telegrafregimentets Nyhedsbrev

Telegrafregimentets Nyhedsbrev Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenter 05 Telegrafregimentets Nyhedsbrev Et at Telegrafregimentets undervisningstilbud er: Grundlæggende kryptosikkerhed Nr. 5 - oktober 2014 11. årgang Fjernundervisning

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Fortsæt med at vise flotte resultater Af regimentschef oberstløjtnant Erik Schwensen, Telegrafregimentet. Kære Udsendte! Tusind tak for din og jeres indsats under fjerne og fremmede himmelstrøg. En indsats,

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER FORSVARSKOMMANDOEN København, den 19. februar 2013 MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER 1. FORMÅL Dette notat udgør forsvarets militærfaglige indstilling for

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

NYT FRA Q-PARK. Q-Park Partner // #03 // november 2013

NYT FRA Q-PARK. Q-Park Partner // #03 // november 2013 NYT FRA Q-PARK Q-Park Partner // #03 // november 2013 P-TILLADELSER - nu og i fremtiden Læs om vores nye HÅNDTERMINALER Q-PARK AFGIFTSSERVICE - er til for at hjælpe Forbedret SKILTNING på P-arealer NYT

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt.

Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt. Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt. Udfordringer i dagligdagen kan der jo være nok af. Men selvom uniformerne er ens, så er opgaverne og dagligdagen det meget sjældent, rundt

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Louise Grann Anderson (LGA) 19D Bettina Jørgensen () 20F Kasper Østergaard Linde (KØL) 8A Solvej Hansen (SH) 15F Cecilie Vej-Hansen

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nyt i uddannelsen

Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nyt i uddannelsen Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenter 02 Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nyt i uddannelsen Nr. 1 April 2015 12. årgang - Af major Torben Nygaard, Uddannelsesafdelingen. Det direkte link til

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse.

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. DESIGN MANUAL Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for dem, der i det daglige

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 1 Januar 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 1 Januar 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 1 Januar 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan INDHOLD En kold fornøjelse en varm... 3 Tjenestegrensuddannelse 6 UDGIVES AF TELEGRAFENS

Læs mere

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser Dækker din Veteran-forsikring, skulle uheldet være ude?? Min gjorde ikke, i stedet blev den opsagt!!! En fortælling, blandet med synspunkter o.a., om en forsikrings-erklæret bastard-bil At ens bil, af

Læs mere

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at:

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at: DFH Design Guide I denne designguide kan du finde informationer om og retningslinier for Dansk Flygtningehjælps visuelle design. Det gælder logo, fonte, farver, formater, lay-out og andre redskaber til

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Udarbejdelse af fælles opsætninger VIGTIGT Denne vejledning er KUN aktuel for den bruger, som er ansvarlig superbruger på Næsgaard Markkort ADVICER. Vejledningen omhandler funktionerne til anvendelse af fælles opsætninger for alle brugere

Læs mere

DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON. Mail/brev til dine kunder via C&B

DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON. Mail/brev til dine kunder via C&B DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON Mail/brev til dine kunder via C&B 24-04-2015 INDHOLD Indhold 1 Indledning 2 Opret din egen mail/brev skabelon 3 Send din mail til sælger 7 Oprettelse af bat filer

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual ÆRØ KOMMUNE Designmanual 02.11.05 Hvorfor en designmanual: Situationen i de to gamle kommuner: I kommunernes forvaltninger, skoler og institutioner fandtes mange forskellige blanketter, skemaer, foldere,

Læs mere

Hotel Hans Egede. Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012

Hotel Hans Egede. Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012 Hotel Hans Egede Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012 Introduktion 1 Hotel Hans Egede ønsker ny grafisk design identitet, og har i den forbindelse forespurgt på et oplæg fra forskellige

Læs mere

Orientering Januar 2006

Orientering Januar 2006 Orientering Januar 2006 Indhold: Information fra bestyrelsen Indbydelse til informationsmøde den 1. februar 2006 Internet og telefoni Ny leverandør overtager den 1. april 2006 Hvad gør I, der i dag anvender

Læs mere

Introduktion til IT på IVA

Introduktion til IT på IVA Introduktion til IT på IVA Logge på IVA s computere... 2 Mappen Dokumenter... 3 Email... 4 Studienet... 6 Print... 7 Logge af computeren... 8 Huskeliste... 9 Brug for hjælp... 9 (Denne guide er baseret

Læs mere

Bike & Run 22. maj Fredericia C

Bike & Run 22. maj Fredericia C Hold / Deltager Info Bike & Run 22. maj Fredericia C Firmaidrætten er glade for at I har valgt at deltage i vores første Bike & Run i Fredericia. Vi har i det sidst år brugt mange ressourcer for at sikre

Læs mere

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø Velkommen til SØLVSMEDJEN Ragnagade 7, 2100 København Ø Husorden Med henblik på at bevare en flot og præsentabel ejendom, er der udarbejdet et sæt retningslinjer for Sølvsmedjen, Ragnagade 7, 2100 København

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

En leverandør til det hele

En leverandør til det hele En leverandør til det hele Biler Lastbiler Bygninger Beklædning Print Folie Solfilm Webshop Sikkerhedsskilte Udsalgsskilte Direktør Jørgen D. Hansen Solfilm uden bobler Vi monterer solfilm i alle biler.

Læs mere

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1 DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER Side 1 INDHOLDSFORTEGELSE 1. Logo og navnetræk 3 2. Skrifttype 4 3. Billedstil 4 4. Farver 5 5. Publikationsforsider 7 6. Plakater

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED!

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED! KOLONNEKØRSEL M.V. Her har du en lille guide til kolonnekørsel m.v. Ca. 2 min før afgang gives der et signal (råb eller fløjten), her gives der en kort beskrivelse af turen, hvorefter man begynder at klargøre

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

august 2013 square square reolen aps Industriskellet 3 3540 Lynge Danmark Tlf. 44 32 20 11 Fax 44 32 20 12 square@kidi.dk www.kidi.

august 2013 square square reolen aps Industriskellet 3 3540 Lynge Danmark Tlf. 44 32 20 11 Fax 44 32 20 12 square@kidi.dk www.kidi. august 2013 square square reolen Industriskellet 3 3540 Lynge Danmark Tlf. 44 32 20 11 Fax 44 32 20 12 square@kidi.dk www.kidi.dk aps Square reolen Square Reolen Det naturlige valg - den alsidige reol,

Læs mere

Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide.

Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide. Personlig profil Michael Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide. Vi kører i en lejet bil. Det er en gammel Landrover, som kun kører 8 km. Per liter ved en gennemsnitsfart på 80 km/t. Man

Læs mere

ASK NYT nr. 144 19. februar 2013 Redaktion Palle Kam Djursgård

ASK NYT nr. 144 19. februar 2013 Redaktion Palle Kam Djursgård Generalforsamling Den ordinære generalforsamling bliver afholdt mandag den 8. april 2013 kl. 19.00 og er blevet varslet inden udgangen af december i sidste ASK NYT ( 24, stk. 1). Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side.

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side. CV i PURE I dette dokument finder du en vejledning til, hvordan du: 1) logger ind i PURE 2) opretter et CV i PURE 3) vedligeholder dit CV Der er desuden megen hjælp at hente i disse to videoer: Opret CV:

Læs mere

RD HUSET GRAFISK KONCEPTUDVIKLING TRYKSAGER ARTWORK BREVPAPIR INDLÆGSSEDLER DESIGN LAYOUT GRAFISK IDENTITET PLANCHER FLYERS

RD HUSET GRAFISK KONCEPTUDVIKLING TRYKSAGER ARTWORK BREVPAPIR INDLÆGSSEDLER DESIGN LAYOUT GRAFISK IDENTITET PLANCHER FLYERS RD HUSET INDLÆGSSEDLER GRAFISK RÅDGIVNING DRINKSKORT FLYERS LAYOUT BREVPAPIR MENUKORT TRYKKLARE FILER PLAKATER WEBSHOPS KONCEPTUDVIKLING KATALOGER TRYKSAGER REKLAME GRAFISK ILLUSTRATIONER VISITKORT SVARKUPONER

Læs mere

Uret var dårligt samlet med nymoderne skruer det går sandelig ikke!

Uret var dårligt samlet med nymoderne skruer det går sandelig ikke! Til Lars Sørensen. Her er lidt billeder af hvordan jeg har restaureret dit ur. Uret var som forventet i dårlig stand sådan er det altid når man har fat i antikviteter Som bekendt er uret fremstillet i

Læs mere

Hvordan finder jeg et navn til min hjemmeside?

Hvordan finder jeg et navn til min hjemmeside? Hvordan finder jeg et navn til min hjemmeside? Navnet til din hjemmeside også kaldet domænenavn, er det navn, dine kunder skal slå op på Internet for at finde din hjemmeside fx www.ditdomæne.dk Navnet

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 5 Septemebr 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 5 Septemebr 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 5 Septemebr 2015 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør: Henrik Schiøler Telefon 7282 6110. REDAKTIONEN

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

Odense Danmarks Nationale Cykelby. Sykkelkampanjer

Odense Danmarks Nationale Cykelby. Sykkelkampanjer Odense Danmarks Nationale Cykelby Sykkelkampanjer Firmacykler 29 virksomheder bestilte 67 cykler 500 km på ½ år = under halv pris (65 cykler) Den Gyldne Cykelkæde - 5 cykler a 4645 km Gennemsnit 5 km/dag/cykel

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler Betjeningsvejledning for Carlog moduler Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader.

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. 1 Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. GMC ere og en Dodge ¾ t 1960 erne foto: UMAK DLR Denne lille artikel blev oprindelig skrevet i 2003. siden da har jeg fra forskellige kilder og billeder fået flere

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider« P f t r o o i l o 1 H GRAFISK DESIGN»Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«proces For at udvikle annoncen måtte jeg først klarlægge, hvad der

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Opgaver til modul 3 Word 97

Opgaver til modul 3 Word 97 Opgaver til modul 3 Word 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, der alle kan løses ved hjælp af Microsoft Word 97 samt Word 6.0 og 7.0. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver,

Læs mere

Opgaver til modul 4 Excel 97

Opgaver til modul 4 Excel 97 Opgaver til modul 4 Excel 97 De følgende opgaver kan løses ved hjælp af Microsoft Excel 97, eller med Excel 6.0 og 7.0. Opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver, som du kan få stillet

Læs mere

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning Typografi & Ombrydning OPGAVE Efter jul til ultimo januar køres en mellemdagskampagne i Hi-Fi Klubben. I den forbindelse skal der laves et indstik (mini-magasin) til de hollandske butikker, der viser gode

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE SYDDANSK E L o g o o g I d e n t i t e t s m a t e r i a l e r iplexus idélaboratorium Maj 2008 DEN UNIKKE FAGLIGE KULTUR danne og uddanne DU ER DIT FAG! overføre den faglige viden, tradition og stolthed

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud Produktkendskab og fag-/ områdespecifikke kurser Kunne du godt tænke dig at lære produkterne i din afdeling bedre at kende for at give kunderne en bedre vejledning? Er der opgaver i dit daglige arbejde,

Læs mere

Opgaver til modul 6 PowerPoint 97

Opgaver til modul 6 PowerPoint 97 Opgaver til modul 6 PowerPoint 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, som du kan løse ved hjælp af Microsoft Powerpoint 97. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver, som du

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Hotmail bliver til Outlook

Hotmail bliver til Outlook FÅ MEST UD AF DIN MAILKONTO: Hotmail bliver til Outlook Den populære e-mail-tjeneste Hotmail har fået en ordentlig overhaling og har samtidig skiftet navn til Outlook. Følg med i vores guide, og bliv fortrolig

Læs mere

Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder!

Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder! CARL PETERSEN & SØN A/S Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder! Velkommen hos Glarmestre Carl Petersen & Søn A/S. For os er nøgleordene seriøst glarmesterarbejde

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse NORTEK om vejafmærkning, vegtavler Nordisk møde i Danmark den 24.-25. marts 2015 v/ Pia Brix 4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0 .0.0 Introduktion 3 Almindelige funktioner 4 Log ind 4 Menulinjen 6 Navigation 9 Lister 11 Administration af brugere 18 Opret en bruger 19 Se og søge efter brugere 21 Redigér en bruger 22 Brugerens adgange

Læs mere

IZAK9 lærervejledning

IZAK9 lærervejledning IZAK9 lærervejledning Immersive learning by Copyright Qubizm Ltd. 2014 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Øvelser og organisering... 3 Hvordan er opgaverne udformet?... 4 Opgaveguide Videofilm på

Læs mere