The Danish Association of the Pharmaceutical Industry. Vedr. privat forskning og videnskabelig uredelighed. J. nr.: LFU 49

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "The Danish Association of the Pharmaceutical Industry. Vedr. privat forskning og videnskabelig uredelighed. J. nr.: LFU 49"

Transkript

1 The Danish Association of the Pharmaceutical Industry De 2 Videnskabsetiske Komitéer for Københavns og Frederiksberg kommuner Sundhedsforvaltningen Postboks 620 Sjællandsgade København N Stfodamvej SOA P.O. Box 829 OK-2100 Copenhagen 0 Tel. Fax ts København den 22. juni 2006 Vedr. privat forskning og videnskabelig uredelighed I artiklen "Erhvervslivet styrer forskning" i Jyllands-Posten den 10. juni 2006 har Lif noteret sig den særlige kritik, der rejses af den kliniske forskning, lægemiddelindustrien fører. Kritikken fortsætter i Jyllands-Posten den 20. juni Kopi af de to artikler vedlægges. Det overordnede mål med kliniske lægemiddelforsøg er at sikre en stadig udvikling af lægemidler på et højt, fagligt og videnskabeligt niveau for at forbedre patientbehandlingen. Lif er meget opsat på, at samarbejdet om kliniske lægemiddelforsøg gennemføres på en sådan måde, at parterne optræder klart uafhængige i forhold til hinanden, og således at pressionsmuligheder og afhængighedsforhold udelukkes såvel videnskabeligt som økonomisk. Dette fremgår direkte af den samarbejdsaftale om kliniske lægemiddelforsøg, Lif og Lægeforeningen (DADL) senest har revideret og underskrevet i februar Til orientering vedlægges en kopi af aftalen. Lif og DADL har i denne aftale indskrevet Udvalgene Vedrørende Videnskabelige Uredelighed (UVVU) som det kontrolorgan, der kan - og bør - behandle sådanne anklager. Det fremgår også af aftalen, at alle forskningsresultater fra kliniske forsøg og afprøvninger af lægemidlers effekt og virkning på menneskets krop skal offentliggøres - uanset om de viser positive eller negative resultater. Disse regler skal læger og virksomheder, der gennemfører forskning i Danmark, følge og rette sig efter. Det er for Lif meget vigtigt, at alle regler på området følges og respekteres af såvel forskere (læger rn.fl.) som virksomheder, således at tilliden til de behandlinger, patienterne modtager, opretholdes og sikres. Lif står derfor noget uforstående over for den kritik, som overlæge dr. med. Peter Gøtzsche i artiklen i Jyllands-Posten rejser af den kliniske forskning. Lif har i en kommentar til kritikken opfordret Peter Gøtzsche til at indberette de danske læger i virksomheder til UVVU, såfremt han har dokumentation for at disse bevidst har undladt at offentliggøre eller tilbageholdt forskningsresultater. Dette har Peter Gøtzsche endnu ikke reageret på. J. nr.: LFU 49

2 Peter Gøtzsches påstande er et meget alvorligt angreb pi lægemiddelindustrien - påstanden som hverken patienter, myndigheder, læger eller industrien kan være tjent med. Peter Gøtzsches påstande er efter vores opfattelse også en kritik af den sagsbehandling, der har fundet sted i de regionale videnskabsetlske komitéer ved godkendelsen af de forsøgsprotokoller, der er blevet stillet til rådighed for hans undersøgelse. Llf skal derfor opfordre til, at De 2 Videnskabsetiske Komitéer for Københavns og Frederiksberg Kommuner iværksætter en undersøgelse af de 88 godkendte forsøgsprotokoller fra 2004, der indgår i Peter Gøtzsches undersøgelse publiceret i Ugeskrift for Læger. Denne undersøgelse skal påvise, hvorvidt de godkendte forsøgsprotokoller overholder de regler, der i 2004 var gældende for kliniske lægemiddelforsøg. Lif ser med stor alvor på den rejste kritik og tvivl om, hvorvidt de godkendte protokoller lever op til de regler og bestemmelser der gjaldt på godkendelsestidspunktet. Lif vil derfor gerne have bekræftet, at De 2 Videnskabsetiske Komitéer for Københavns og Frederiksberg Kommuner iværksætter en undersøgelse heraf, idet Lif samtidig skal anmode om en kopi af det materiale, som de etiske komitéer har udleveret til Peter Gøtzsche, jf. artiklen fra Ugeskriftet, vedlagt som bilag. såfremt der er behov for yderligere oplysninger, herunder behov for at drøfte emnet yderligere, står Lif naturligvis til rådighed. Kopi af dette brev er sendt til Lægemiddelstyrelsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Videnskabsmlnisteriet, CVK og DADL. I. Adm. direktør

3 Samarbejdsaftale mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Lægemiddelindustriforeningen om kliniske lægemiddelforsøg

4 Formålserklæring Denne aftale vedrører ethvert samarbejde mellem læger og lægemiddelvirksomhed (i samarbejdsaftalen kaldet parterne) om gennemførelse af kliniske lægemiddelfocsøg. Formålet med aftalen er - med udgangspunkt i de eksisterende regler og bestemmelser - at udgøre fælles godkendte retningslinier for samarbejdet mellem læger og lægemiddelindustri om gennemførelse af kliniske lægemiddelforsøg. Det overordnede mål med kliniske lægemiddelforsøg er at sikre en stadig udvikling af lægemidler på et højt fagligt og videnskabeligt niveau for at forbedre patientbehandlingen. Samarbejde om kliniske lægemiddelforsøg bør gennemføres på en sådan måde, at parterne optræder klart uafhængige i forhold til hinanden, og således at pressionsmuligheder og afhængighedsforhold udelukkes såvel videnskabeligt som økonomisk. Begge parter har ansvaret for, at kliniske lægemiddeiforsøg gennemføres i overensstemmelse med internationale etiske konventioner, national lovgivning, herunder bl.a. lov om lægemidler, lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter med tilhørende bekendtgørelser, Helsinki-deklarationen samt regler for Good Clinical Practice og at Den Almindelige Danske Lægeforenings (DADL's) kollegiale og etiske regier overholdes. Definitioner Klinisk lægemiddelforsøg: Ethvert forsøg på mennesker, der har til formål at afdække eller efterprøve de kliniske, farmakologiske og/eller andre farmakodynamiske virkninger af et eller flere forsøgslægemidier og/eller at identificere bivirkninger ved et eller flere forsøgslægemidier og/eller at undersøge absorption, distribution, metabolisme og udskillelse af et eller flere forsøgslægemidler med henblik på at vurdere sikkerhed og/eller effekt. Definitionen skelner ikke mellem, hvilken udviklingsfase det kliniske forsøg er en del af. Kliniske lægemiddelforsøg indgår som et naturligt led i det daglige kliniske arbejde i primær- og hospitalssektoren i forbindelse med den løbende evaluering af diagnostik, behandling og pleje. Sponsor: En fysisk eller juridisk person (firma, institution eller organisation), der påtager sig ansvaret for igangsætning, ledelse og/eller finansiering af et klinisk lægemiddel for søg. Forsøgsansvarlig: En person, der udøver et erhverv, der er anerkendt til udførelse af forskning, f.eks. via en ansættelse som forsker eller ph.d. studerende eller på anden vis ved beskæftigelse med konkret forskningsarbejde, og som er ansvarlig for den praktiske gennemførelse af forsøget på et bestemt forsøgssted. Forsøgsprotokol: Et dokument som beskriver målsætning, udformning, metodologi, tilrettelæggelse, statisti-ske overvejelser, videnskabsetiske overvejelser, økonomiske forhold, publikationsmæssige forhold og information af deltagere. Videnskabelig uredelighed: Ved videnskabelig uredelighed forstås forsætlig eller groft uagtsom adfærd i form af forfalskning, plagiering, fortielse Samarbejdsaftale mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Lægerniddelindustriforeningen om kliniske lægemiddelforsøg

5 difø eller lignende, der indebærer en utilbørlig vildledning om egen videnskabelig indsats og/eller videnskabelig interesse. De anvendte definitioner er i overensstemmelse med de angivne definitioner i henholdsvis lov om et videnskabsetisk komitesystem og behandling af biomedicinske forskningspro-jekter samt bekendtgørelse om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU). Retningslinjer for kontrakter om kliniske lægemiddelforsøg Kontrakter om kliniske lægemiddel forsøg mellem parterne skal være skriftlige, uanset hvem der er initiativ-tageren. Parterne i kontrakten skal være enige om protokollen. Kun personer med den nødvendige og fagligt relevante uddannelse, erfaring og træning kan stå som ansvarlig for et klinisk lægemiddelforsøg på den institution, hvor forsøget gennemføres. Det påhviler sponsor at sikre sig dette. De ansvars- og forsikringsmæssige aspekter skal klart fremgå af kontrakten vedrørende det konkrete kliniske lægemiddelforsøg. Forsøgspersoner, der medvirker i lægemiddelforsøg, er omfattet af den offentlige forsikring udmøntet i patient-forsikringsloven og lov om erstatning for lægemiddel skade r. Kliniske laegemiddelforsøg omhandler typisk afprøvning og udvikling af patenterede eller patenterbare produkter. Rettighed til eksklusivt at udnytte denne viden er reguleret af læ-gemiddellovgivningen og lovgivning om Intellectual Property Rights (IPR) i øvrigt. Hvem, der har ret til at udnytte den opnåede viden, skal derudover fastlægges i den enkelte kontrakt. Som hovedregel vil det være den part, der finansierer forsøget, der har denne ret. Hvis en læge, der deltager i et klinisk lægemiddel forsøg og er medunderskriver på kontrakten om forsøget, skifter arbejdssted, f.eks. sygehus eller arbejdsområde, skal kontrakten genforhandles med en nyudpeget forsøgsansvarlig investigator på institutionen, hvor forsøget gennemføres. Indgåede kontrakter og eventuelt kontraktbrud behandles i henhold til den danske aftalelov. Tilladelse Inden det kliniske lægemiddelforsøg påbegyndes, skal der indhentes tilladelse fra Den Vi-denskabsetiske Komité og Læge-middelstyrelsen. Desuden skal forsøget an-meldes til, eller være omfattet af generel tilladelse fra Datatilsynet og eventuelt andre myndigheder afhængigt af forsøgets karakter. Protokollen for kliniske læge middel fors øg skal, såfremt denne inddrager almen praksis, indsendes til Multipraksisu ndersøgelsesudvalget til vurdering, inden lægemiddel forsøget iværksættes. Udvalgets udtalelse fremsendes derefter til hver enkelt af de deltagende læger og sponsor, idet den enkelte læge selv skal vurdere sin deltagelse i forsøget. Information af deltagere Forsøgsprotokollen skal indeholde et afsnit om»patientinformation«. Ud over relevante kliniske oplysninger, skal der oplyses om alle relevante oplysninger vedrørende lægemiddelforsøgets budget, herunder oplysninger om de involverede lægers økonomiske relationer til lægemiddelvirksomheden. Samarbejdsaftale mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Lægemiddelindustriforeningen om kliniske lægerniddelforsøg

6 Offentliggørelse af resultater Den viden, der opnås ved et klinisk lægemiddel forsøg, tilhører offentligheden. For at respektere offentlighedens ejerskab af den i lægemiddel forsøge t genererede viden, skal lægemiddel forsøgets resultat også gøres tilgængeligt i det offentlige rum. Det skal derfor fremgå af kontrakten, hvorledes de opnåede resultater skal søges offentliggjort af parterne inden for en aftalt tidsramme, og i de aftalte publikationsmedier, dvs. offentlige databaser, videnskabelige tidsskrifter, kongres abstrakts, foredragsposters, Internet, pressemeddelelser og lign. De dataanalyser, der ligger til grund for publiceringen, skal være i overensstemmelse med forsøgets protokol, hvori den statistiske metode skal være beskrevet. Publikationen skal respektere god videnskabelig praksis, protokollens bestemmelser om publicering samt lov om behandling af personoplysninger. Begge parters ret til at publicere resultaterne anerkendes. Offentliggørelse af såvel negative som positive forsøgsresultater skal ske så hurtigt som det er muligt og fagligt forsvarligt. Ved offentliggørelse af forsøgsresultater skal de videnskabelige tidsskrifters - ICMJE - retningslinier for publicering af artikler i deres tidsskrifter dateret den 15. september 2004 samt de internationale lægemiddelindustriorganisationer EFPIA, IFPMA, JPMA og PhRMA's retningslinier af 6. januar 2005 følges. Det videnskabsetiske komitésystem har myndighed til at kontrollere, at såvel positive som negative forskningsresultater offentliggøres. parter har ret til at foretage kontrol af egne data hos hinanden. Hvis offentliggørelse kan have konsekvenser for en patentansøgning, skal der aftales en publiceringsstrategi mellem parterne. Ved offentliggørelse i et tidsskrift skal lægemiddelvirksomheden have mulighed for at kommentere manuskripter inden for en aftalt tid uden dog at have afgørende indflydelse på manuskriptets endelige form. Hvis et lægemiddelforsøg udføres som et multicenterforsøg, kan der gælde særlige regler for publicering. Disse skal være specificeret i protokollen. En læge, der har deltaget i et klinisk lægemiddelforsøg, skal være opmærksom på, at lægens deltagelse i publicering ikke får karakter af reklame, jf. Lægeforeningens etiske regler, g 20. Økonomi Ved kliniske lægemiddelforsøg, hvor en lægemiddelvirksomhed er sponsor, skal det i kontrakten fremgå, hvilke ydelser, honorar og øvrige udgifter, der betales af sponsor. Honoraret kan eventuelt baseres på det anslåede forbrug af timer. Der skal som bilag til kontrakten vedlægges et budget for lægemiddelforsøget. Kontrakt og budget skal foreligge forud for forsøgets start. Hvis lægemiddel for søge t har direkte eller indirekte økonomiske konsekvenser for det offentlige sygehusvæsen eller sygesikringen, som f.eks. anvendelse af lokaler, infrastruktur og mandskab, er det den forsøgsans varlige læges pligt at tilse, at der er indgået en aftale med de relevante administrative myndigheder. Ved kliniske lægemiddelforsøg, hvor initiativet er taget af læger, skal der i Samarbejdsaftale mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Lægemiddelindustriforeningen om kliniske lægemiddelforsøg

7 c-* tillæg til kontrakten foreligge et budget, hvoraf det skal fremgå, hvem der afholder de forskellige omkostninger. Der skal endvidere tages stilling til omkostningerne i forbindelse med patientundersøgelser eller -behandlinger, der dækkes af sponsor eller offentlige midler. Det påhviler den forsøgsansvadige iæge at drage omsorg for, at kontraktens budget er tilgængelig for de læger, der deltager i forsøget, samt at lægens arbejdsgiver er behørigt orienteret. Indbetaling til det kliniske lægemiddelforsøg sker til en forskningskonto, der administreres af den forsøgsansvadige læge eller af den institution (hospital eller -afdeling), hvor forsøget gennemføres. Udbetalinger registreres og indberettes efter gældende lovgivning. Udbetaling til praktiserende læger kan ske under anvendelse af disses SE-nr. Den Videnskabsetiske Komité fastsætter krav til omfanget af de økonomiske oplysninger, som skal fremsendes, herunder økonomisk støtte, som den forsøgsansvarlige modtager fra private virksomheder, fonde m.v. til gennemførelse af det pågældende lægemiddelforskningsprojekt. «økonomisk støtte, der anvendes til aflønning af forskeren, hjælpepersonale, betaling for laboratorieundersøgelser eller andre undersøgelser. om den enkelte forsker har sådanne personlige interesser i lægemiddelforsøget, at det skaber tvivl om, hvorvidt det kan påvirke resultatet af lægemiddelforsøget. størrelsen af eventuelle vederlag eller anden ydelse til forsøgspersoner. Finansiering af øvrige udgifter Lægemiddelvirksomheden kan sponsorere deltagelse i kongresser, hvor resultatet af de kliniske lægemiddel fors øg skal præsenteres. Lægemiddelvirksomheden kan endvidere af-holde udgifter til kongresser, kursus-deltagelse og lignende, når det er af betydning for opdatering og vedligeholdelse aflægens faglige viden, der skal sikre et højt fagligt niveau ved forberedelse og gennemførelse af et konkret klinisk lægemiddel forsøg. Videnskabelig uredelighed Får en af parterne mistanke om videnskabelig uredelighed, anmeldes dette til Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU). Mistanke om bedrageri kan medføre politianmeldelse og/eller erstat-ningskrav. I forhold til den enkelte kontrakt, der indgås mellem lægen og virksomheden om det kliniske lægemiddelforsøg, anbefales det derfor, at der indføres følgende sætning:»parterne indvilger i med deres underskrifter af denne kontrakt, at eventuel mistanke om videnskabelig uredelighed i forbindelse med det kliniske forsøg kan indbringes for UVVU.«Hvis UVVU finder mis-tanken begrundet, bør det vurderes, om den eller de pågældende i en nærmere fastsat tidsperiode ikke kan deltage i kliniske lægemiddelforsøg. Aftalens parter vil rejse denne problemstilling over for de offentlige myndigheder, som hensigtsmæssigt kan varetage denne opgave. Samarbejdsaftale mellem Den Almindelige Danske lægeforening og Lægerniddelinduslriforeningen om kliniske lægemiddelforsøg

8 Overtrædelse af aftalen Overtrædelse af eller tvister i forbindelse med nærværende aftale indklages for og afgøres af en klageret, som består af to repræsentanter udpeget af DADL, to repræsentanter udpeget af Lægemiddelindustriforeningen (Lif) samt formanden for Nævnet for Medicinsk In-formationsmateriale. DADL påser aftalens overholdelse i forhold til læger og lægelige organisationer. I tilfælde af overtrædelse af aftalen, indbringes den pågældende læge for Lægeforeningens Lægeetiske Nævn, der behandler sagen efter Lægeforeningens etiske regler. Ikrafttræden og opsigelser Aftalen træder i kraft ved underskriftstidspunktet og kan opsiges af enten DADL eller Lif med seks måneders varsel. Aftalen vurderes løbende og tages op til vurdering og eventuel revision senest to år efter underskriftstidspunktet. København, den 8. februar Den Almindelige Danske Lægeforening -DADL Lægemiddelindustri foren ingen -Lif Lægemiddel industri foreningen Strødamvej 50A DK-2100 København Ø Tlf: Fax: Samarbejdsaftale mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Lægemiddelindustriforeningen om kliniske lægemiddelfofsøg

9 Lørdag den 10. Juni 2006 *** Kr. I9,SO Jyllands-Posten Cr Danmarks internationale avis explorer Verdens største golfresort Erhvervslivet styrer forskning Virksomheder sponsorerer i stærkt stigende grad forskning på universiteter. Pio ekter, som ikke giver hurtig profit, bliver forskning og nhvcnnunt, <>B og Put som tigeren Tænk nyt Design dit eget dankort på Stort golftillæg med explorer VM 2006 VM åbnet med målfest MedKb mill KndogCoiiilUa SbnlngikamplVM'! hlilortc. Tyllerne får mundkurv på, hvis IHSS? resultater om bivfcknliisci 13 ttlbigwioldt if rtilaomhtanonknlngen- -,, miikl Ttknlile UrEenllt! wt "' røi»if8» di'næ: * Mange argentinske spørgsmål Ik" bctryu talte futiknlngs iio][tter fn > Definitionen på et selvmål loven.dsriiscsnhn 'ank«j Mol^lciblolaguX jckl«,» livet.* ili i Ildliga«vllli! have «Hrlge Sanu 1! U1IIVEHIIU. éfe s" "~ Bush vil tømme Guantanamo haveditiil, hvor toigcn l [rak cl- her -IcgvUBemehavi og M»ndcr folk ti tt^rréue bir^'ls'lk totodtaliai 8 "IndlogGeo^e en ujtnlsldlli^ch"! iltofncl- lur. ^ "' en ml:1 ^ "Bare rolig, min sedan er fem-dars."

10 LurdaH den 10. juni sektion Kortere afstand mellem forskning og faktura Virksomheder slatter offentlige forskere it Ikke som aldrig for. Hvis resultaterne er kritiske vci et Mani forsag, og fe virksomheden, Higel havdt da heller Ikl Urt spomorptngc fra ind blivctdeikke offentliggjort, selv om de glglphi«lulgsn) kunne icddc liv. Samtidig fravælger universiteterne l stigende grad grundforskning, der ikke giver hurtig profit. FORSKNING e e s tn billig. Nordiske Coduam. g!itpillia,%xll]in r, htm&k del igipiotokoller ' UHotiln sken i nlnj, L Ml pioducenl ni glglplllen ar most ndgi kontrakter $ dhguid mener, ei unlvent. IBS Ikke et mulip «Ilninsl. mener, U der Ikal lutomc hiimlitet derei tolk ere projekterne,, itger lurlil hvcmpeiipckhv l > it-... OK konlrak- vlikkrnhedcr a mni u] i m!n"mej(tol* it ii»l- JeSe^lsrTL,... ^w [nj^uuo^. djf c medmlndgakontrakler. virkelig -'-' - i it«interest, iict af unlvt? de man«juoaibeldn mtd der,, ilger hin. DniEC pi font- virksomhederne, bu. foidl Ifølge l'elct Cotochc et gcntstu. Problemet er, it (cg.fonknlngen er I lingt medldnilfonknlns ikke vil kunne H ^0-50 net, mere be\tn grad ligt u p9 in- kommet i vlrkiomhedibetau _ ; raedmnil- Klvfolscllg rc ndgtn, da far fem li ildtn. Unlversins.Det tomm«mlike bag re,. g«n. r- problemet, at der Ikke len- Unir ns til il Ecnntmforc Here if de venli rn^ i rd^ OM^ ip å?*f?y ft IfcnlllgeforiVcTC! prolikt- ogiå'pi unlvenllettine. Pi du. Hoi 01 bctil«fonk. rrund af - ' J oen niiuldognlng ilng 111 in denne mide bliver unlvenl- nlnppenge fra viikiomhs- iootelti «ilxdlghcd i (Dutls profil. hvohmxl Forskning Unlvcnilttsrno or en dal»1 orhverwllv t-den t«i ejenifvlri Med tv som modspiller Fodbold er mændenes mådaatlage på, og ddt skal fcvlndsrne forstå og respaktorb.. EbbeSchEcIKrOgci.' DcQ5lag!OlTeiiilvtannlngo men«piykulog og Parforholdet kan komme under pres i de kommende Uger, fodboldtran um hvis begge parter Ikke»ndn: og drikke nogle el.. Mcn tlicn er begejstrede for Mb " r> rs> *f c ' cg fodbold. Mandlig psykolog og partersoplevelser end VM- J^æMmdVciiir 11 ' S^SatT 1 '*'""** 0 '* Paltids iiamrnenhol Blnggellmener.MVMi fodbild er en glimrende mo ellor tttnils ua pi an god nfittii l li FcmlnlnB frist«l*«r Psykolog os piknpcut Ebbe Schccl Krilgtl. Alhui, puholdei l tomlen hiltet.fodbold er nucndcncj ralcle a lege pi, agdtt ikil tete ManxctfdcunKjdci kjnblgjlt,jkyido,atrt nm (rurdl«ei«lili (.roblomw l JWB pir AlDlÆMukhleiJceogKm Wittc!io«ie iec I dig h em ^fm^åfdcyfnnw^ M e VM-ti'mptnc. Kim -Jerkiippsrl icmc.nltmsmfcnc 'Sss idmml _ diftwbt ikuuetmreplbp kvinderne tkltfi»f dcra'mcnil eltoi bsse Danske og tyske flag ved årsmøde De danske art m ude r l Sydtlesvlg i nukku'dvalgi:!, Nleli Ole irlljji al tvskeie ar -..._ r * *.HuwJ! i ap h!i] B6 inaler Sirat 'ToVkSn^U " «' ^nlngl. og klik itrl Hunln (V) Jlger Finn ravote i"" i bcviiitober^dpj 1U Jul! MHn%ililLiviBtic Min rjirwrgimilel'mor iludere, nil J " - enopdag«!* ilulte... har brug for ot autoværksted IndUndæip-ft XEOCSAPDRTXÆTPA

11 Tiisdag den 20. juni12006 l.sektii Medicinalindustri afviser mimdkurve Blodtrykstjek kan redde liv ' atefo'ikauinlnjr. bokicvst rotdlenunei.deurdoglkkekbbenhivn og ps Fredtnto Jvllandi. vores opgave at uduve den- bei. lntlilio. ftinknlntprn "" 'indo (V) l [BI Jan Hyllebtrg. la l anonymlkiel toim, il n n nlnonr ** "^ kunne hvukl: *"' S i 1 '«!! ville hive vnldsommc konxkveniu,- Jlgii BDgnaninlnger vlikkmhedeoliitliibcvet i br^cnitungu Ind i kun- han eiiliigcn a Hvis kritikken, efter g run flig vurdering af da rotte myndig hedor, holder stik, vil dot kunne få alvorlige konsekventitommar. Det or dog Ikke voros opgave at u da ve denne IB.arimhlvdtmnlct tlvxjfartngnositllai Danmark ønsker en terrorombudsmand Friheden til at koble på og af overalt med en Acer PC

12 UGESKR LÆGER 163/ VIDENSKAB OG PRAKSIS l SEKUNDÆRPUBLIKATION data det forhold, at det er vigtigt at foretage en detaljeret registrering af forholdene omkring ERCP-proceduren, at reservere indgrebet til terapi og at sørge for grundig sidemandsoplæring af ERCP-endoskopikere. Korrespondance: Mark Berner Hansen, Kirurgisk Gastroe ntero logisk Afdeling K, H:S Bispebjerg Hospital. DK-2400 København NV. Antaget: 26. september 2005 Interessekonflikter: Ingen angivet Artiklen bygger på en større litteraturgennemgang. En fuldstændig Htteraturlisi kan fas ved henvendelse til forfatteren. Litteratur 1. Freeman ML. Complications of endoscopic biliary sphincterotomy: a review. Endoscopy 1997:29: Pedersen FM. Brandt CJ, Schaffaliuky de Muckadell OB. Choledocholithiasis. Ugeskr Læger 1998:160: Huibregtse K. Complications of endoscopic sphincterotomy and their prevention. N Engl J Med 1996:335: Zinsser E. Hoffmann A. Will U Et al. Success and complication rates of diagnostic and therapeutic endoscopic retrograde cholangiopancreatography - a prospective study. Z Gastroenterol 1999:37: Trap R. Adamsen S, Hart-Hansen O et at. Severe and fatal complications after diagnostic and therapeutic ERCP: a prospective series of claims to insurance covering public hospitals. Endoscopy 1999:31: AdamekHE. Albert J, Weitz Metal. A prospective evaluation of magnetic resonance cholangiopancreatography in patients with suspected bile duct obstruction. Gut 1998; -13: Materne R. van Beers BE. Gigot JF et al. Extrahepatic biliary obstruction; magnetic resonance imaging compared with endoscopic uitrasonography. Endoscopy 2000:32:3-9. J. Farrell RJ. Noonan N, Mahmud N et al. Potential impact of magnetic resonance cholangiopancreatography on endoscopic retrograde cholangiopancreatography workload and complication rate in patients referred because of abdominal pain. Endoscopy 2001:33: Enns R, Etoubeidi MA. Mergener K et al. ERCP-related perforations: risk factors and management. Endoscopy 2002;34: D. Mosca S. Is ERCP a procedure for alt. the majority, orjust a few endoscopist? Gastrointest Endosc 2001:54: Håber GB. Prevention of post-ercp pancreatitis. Gastrointest Endosc 2000; 51: Rabenstein T, Schneider HT. NickEas M et al. Impact of skill and experience of the endoscopist on the outcome of endoscopic sphincterotomy techniques. GasUOintest Endosc 1999:50: Fraehlich F, Gonvers jj. Vader JP et al. Appropriateness of gastrointestinal endoscopy: risk of complications. Endoscopy 1999;31: Cotton PB. Outcomes of endoscopy procedures: struggling towards definitions. Gasuointest Endosc 1994:40: Fleischer DE. Better definition of endoscopic complications and other negative outcomes. Gastrointest Endosc 1994:40: Christensen M, MaUen P, Schulze S et a!. Complications of ERCP: a prospective study. Gastrointest Endosc 2004:60: Loperfido S. Angelini G, Benedettl G et al. Major early complications from diagnostic and therapeutic ERCP: a prospective multicenter study. Gastrointest Endosc 1998;48: Elbrand H, Huniche B. østergaard L et al. Sphincter Oddi dysfunktion. Ugeskr Læger 1989;151: Christensen M, Rasmussen V, Schulze S et al. Vagal withdrawal during endoscopic retrograde choiangiopancreatography. Scand J Gastroentero! 2000; 35: D. Rosenberg J. Overgaard H, Andersen M et al. Double blind randomised controlled trial of effect of metopralol on myocardial ischaemia during endoscopic cholangiopancreatography. BMJ 1996:313{7052): Begrænsninger i publikationsrettighederne i industriinitierede kliniske forsøg - sekundærpublikation Overlæge Peter C. Gøtzsche, afdelingslæge Asbjørn Hrfibjartsson, overlæge Helle Krogh Johansen, læge Mette T. Haahr, Denne tætte sponsorkontrol over industriinitierede forsøg bør ændres. statistiker Douglas G. Altman & læge An-Wen Chan H:S Rigshospitalet, Det Nordiske Cochrane Center. Centre for Statistics in Medicine, Oxford, United Kingdom, og Department of Medicine, University of Toronto, Ontario, Canada Begrænsninger J kliniske forskeres publikationsrettigheder i industriinitierede forsøg er beskrevet [l, 2], men er hidtil blevet belyst i undersøgelser, der hovedsagelig var baseret på de adspurgtes erindringer og holdninger. Derfor kan omfanget Resume 1 22 ud af 44 industriinitierede klintske forsøgsprotokoller fra var det anført, at sponsoren enten ejede data eller skulle godkende manuskriptet; yderligere 18 protokoller havde andre begrænsninger. Derudover havde sponsoren adgang til indkommende data i 16 forsøg, og i yderligere 16 forsøg kunne sponsoren standse forsøget når som helst og af en hvilken som helst årsag. Dette fremgik ikke af nogen af publikationerne. Vi fandt lignende begrænsninger i publikationsretten i protokoller fra have været undervurderet. Vi undersøgte forholdene direkte ved at sammenligne forsøgsprotokoller med de efterfølgende publikationer. Metoder Vi inkluderede samdige 44 industriinitierede, randomiserede forsøg, som blev godkendt i af De Videnskabsetiske Komitéer for København og Frederiksberg Kommuner, og som resulterede i en efterfølgende publikation [3]. Vi sam-

13 UGESKR LÆGER 168/25 VIDENSKAB OG PRAKSIS l SEKUNDÆRPUBLIKATION Tabel 1. Begrænsninger i publikationsrettigfiederne for kliniske forskere l Industriinitierede kliniske forsagsprotokoller fra og 2QQ4 og henvisninger til separate publikationsaftaler i 2004 (l ingen af protokollerne fra blev der henvist til sådanne aftaler). Begrænsninger Sponsor ejer data og/ellerskal godkende manuskriptet Sponsor ejer data, og kun sponsor har ret til at publicere Sponsor ejer data og kan publicere uden at informere forskerne ' 2(5) Sponsor kan publicere; udkast sendes til forskerne for gennemgang,. 5(11) Sponsor ejer data og skal gennemgå manuskriptet,.. Sponsor skal godkende manuskriptet, 13(30} Subtotal Andre begrænsninger 12(27). K2) Sponsors rettigheder vil blive beskrevet E en kontrakt.,. - Forskerne kan publicere, men der vil blive udarbejdet en kontrakt Fri publikationsrat, rnen analyse udfares af sponsor,, 2(5) Hvis der opstar uoverensstemmelser, skal begge synspunkter repræsenteres. 2(5) Hvis der opstar uoverensstemmelser, kan begge parter publicere frit efter Hvis der opstår uoverensstemmelser, kan begge parter publicere Trit efter tre maneder Subtotal Uklart Ingen oplysning om godkendelse, gennemgang eller ret til at publicere... 3(7) Publikationskomite (uklart medlemskab) gennemgår manuskriptet, Subtotal Ingen begrænsninger Fri publikationsrat uanset forsøgsresultat,, 44 forsag fra n(%) 22 (50) 18(41) 4(9) 44 forsag fra 2004, n (%) begrønsningi protokollen 9(20) 2(5) 13(30) 27 (81) B (18) 2(5) 14 (32) 2(5) 1 (2) separat publikationsaftalo 1 (2) 3(7) 2(5) 7(16) 2(5) 2(5) 5(11) 1 (2) - menlignede hele forsøgsprotokollen med hele teksten i publikationen (gennemsnitligt publikationsår 1999) inklusive fodnoter og taksigelser. Vi vurderede også de første 44 industriinitierede forsøgsprotokoller, som blev godkendt i 2004 af de samme komiteer, for at se om der var sket ændringer i den tiårige periode som følge af nye retningslinjer og etiske krav. I disse nylige protokoller havde vi ikke adgang til alle oplysninger. F.eks. krævede komiteerne, at det ikke var muligt at se, hvern sponsor var. Vi begrænsede os derfor til at undersøge, om forskerne havde fuld adgang til alle forsøgsdata, og forskernes publikationsret. To observatører uddrog data uafhængigt af hinanden for hver protokol og artikel. Den observatør, der vurderede en given protokol, var altid forskellig fra den, der vurderede den tilsvarende artikel. Der var ikke andre former for blinding. Uenighed blev afklaret ved diskussion. Resultater Treogfyrre af de 44 forsøg (98%) fra var sponsoreret af multinationale medicinalfirmaer, og 33 (75%) varmultinationale musticenterforsøg. Ifølge protokollerne havde sponsoren løbende adgang til data, efterhånden som de blev indsamlet, i 16 forsøg, f.eks. via interimanalyser og deltagelse i data- og sikkerhedsmonitoreringskomiteer. En sådan adgang blev kun afsløret i en tilsvarende publiceret artikel. I yderligere 16 protokoller blev det angivet, at sponsoren havde ret til at standse forsøget når som helst og af en hvilken som helst årsag; dette fremgik ikke af nogen af publikationerne. Sponsoren havde derfor potentiel kontrol over et igangværende forsøg i 32 tilfælde (73%). Begrænsninger i publikationsretten var beskrevet i 40 (91%) af protokollerne fra (Tabel 1), og i 22 (50%) af protokollerne var det anført, at sponsoren enten ejede data eller skulle godkende manuskriptet eller begge dele. Ingen af disse begrænsninger var nævnt i nogen af publikationerne, og ingen af protokollerne eller publikationerne indeholdt oplysninger om, at forskerne havde adgang til samtlige forsøgsdata, eller at de havde det endelige ansvar for at beslutte, oro resultaterne skulle publiceres, uden at sponsorens tilladelse var påkrævet. Eftersom nogle af forsøgene fra 2004 måske aldrig bliver publiceret, må man have et vist forbehold over for en direkte sammenligning af protokollerne fra med protokollerne fra Vi fandt imidlertid lignende begrænsninger i publikationsretten i protokoller fra begge tidsperioder (Tabel 1). Ud af de 44 protokoller fra2004, henviste man i 13 (30%) til en separat publikationsaftale mellem sponsoren og forskerne, i modsætning til protokollerne fra , hvori der ikke i et eneste tilfælde blev henvist til sådanne aftaler. Ingen af

14 UGESKR LÆGER 168/ JUNI 2006 VIDENSKAB OG PRAKSIS disse aftaler var blevet indsendt til de videnskabsetiske komitéer, og der var derfor ikke adgang til dem. Det fremgik af protokollerne fra , at der var mange måder, en sponsor kunne udsætte publicering af et forsøg på. Sponsoren kunne f.eks. stille krav om nye eller gentagne analyser, hvis der var uoverensstemmelse med forskernes analyser, eller kunne anføre, at der ikke var råd til at lave analyserne, eller at analyserne måtte afvente patentbeskyttelse. Eksempler på begrænsninger i publikationsretten i protokollerne fra 2004 kan rekvireres hos forfatterne. Diskussion Sponsor havde mulighed for at forhindre publicering i halvdelen af forsøgene og kunne lægge praktiske og retslige hindringer i vejen for publicering af de fleste af de resterende. Undersøgelser af amerikanske medicinske fakulteter har vist, at de ofte er involveret i industrisponsoreret forskning, som ikke overholder tidsskrifternes retningslinjer for design, dataadgang og publikationsrettigheder [4]. Fra ikke mindre end 80% af de medicinske fakulteter angav man at ville tillade aftaler om multicenterforsøg, som gav datarettighederne til sponsoren. Disse resultater stemmer overens med vore fund. Den Internationale Komité for Medicinske Tidsskriftsredaktører (Vancouver-gruppen) har erklæret, at»forskere ikke bør indgå aftaler, som lægger hindringer i vejen for dataadgang og forskernes muligheder for at udføre uafhængige dataanalyser, udarbejde manuskripter og publicere dem«, og at»redaktørerne kan vælge ikke at behandle en artikel, hvis en sponsor har haft kontrol over forfatternes publikationsrettigheder«[4]. For at fremme gennemsigtigheden bør forsøgsprotokoller og publikationsaftaler registreres og gøres offentligt tilgængelige [5, 6\. Og for at undgå, at kliniske forsøg afsluttes i utide på grund af kommercielle interesser, bør data- og sikerhedsmonitoreringskomiieer være uafhængige, og sponsorer bør ikke have adgang til de indkommende data under forsøgets gang. Korrespondance: Peter C. Gøtzsche, Det Nordiske Cochrane Center, Afdeling 7112, H:S Rigshospitalet, DK-2100 Kobenhavn Ø. Antaget: 10. april 2006 Interessekonflikter: Ingen angivet This article is based on a study first reported in the JAMA 2006:295: Støtte: Or. Chan modtog økonomisk støtte fra The Rhodes Thrust. Dr. Altman modtager økonomisk støtte fra Cancer Research UK. Taksigelser: VI takker de Vi d en skab stiske Komiteer for København og Frederiksberg Kommuner for at have muliggjort dette studie ved at give adgang til forsøgsprotokollerne og ved at tilbyde administrativ støtte, og vi takker jurist Lisbeth Lundgren for uddrag fra nyere protokoller. Litteratur 1. Schulman KA, Sells DM, Timbie JW et al. A national survey of provisions In clinical-trial agreements between medical schools and industry sponsors. N Engl J Med 2002:347: Mello MM, Clarridge BR, Studdert DM. Academic medical centers' standards for clinical-trial agreements with industry. N Engl J Med 2005:353: Chan A-W, HrCbjartsson A, Haahr MT et al. Empirical evidence for selective reporting of outcomes in randomized trials: comparison of protocols to published articles. JAMA 2004;291: Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals Krleza-jeric K, Chan A-W, Dickersin K et a!. Principles for international registration of protocol information and results from human trials of health related interventions: Ottawa statement {part 1). BMJ 2005:330: Haug C, Gøtzsche PC, Schroeder TV. Registries and registration of clinical trials. N Engl J Med 2005:353: Sarkoidose og ledaffektion Afdelingslæge Paul Gade Sørensen, overlæge Søren Skjødt & overlæge Karl Marinus Christensen Sydvestjysk Sygehus Brørup, Medicinsk Afdeling, og Sydvestjysk Sygehus Grindsted, Røntgenafdelingen Sarkoidose er en mukisystemsygdom af ukendt ætiologi karakteriseret af kronisk inflammation med epkeloidcellegranulomer uden nekrose. Ledaffektion i form af artralgi eller artritis i de store led forekommer hos op mod 50% af patienterne [1], Knoglevævet involveres hos 3-13%, typisk med»billetklip«[l, 2]. Sværere destruktioner forekommer sjældent. Vi præsenterer her en sygehistorie med en midaldrende mand, som pga. uspecifikke knæsmerter fik indsat knæalloplastik på et privathospital i udlandet. Efterfølgende viste det sig, at patienten havde sarkoidose som mulig årsag til ledgenerne. Sygehistorie En 59-årig entreprenør havde tidligere haft kontakt med et privathospital. Her var han bl.a. blevet opereret for grå stær. I 2002 søgte han ortopædkirurgisk vurdering pga. smerter i hejre knæ gennem måneder efter et spring fra et vognlad. Man fandt let ømhed i en ledlinje og havde mistanke om menisklæsion. En røntgenundersøgelse af knæet viste begyndende artrose (Figur 1). Patienten fik en kontroltid mhp. eventuel artroskopi, men meldte afbud pga. bedring. I september 2003 søgte han igen hjælp pga. gener fra højre knæ, og i november blev han på eget initiativ opereret på et tysk ho-

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Juli 2014 Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCCregistret Betingelser, der skal opfyldes,

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter -regler og egne erfaringer Rikke Lund, lektor cand.med. ph.d. Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet, sept.

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

FORSKNING & INNOVATION

FORSKNING & INNOVATION københavns universitet FORSKNING & INNOVATION Københavns Universitets overordnede principper for samarbejder med eksterne parter En praktisk guide til universitetets forskere FORSKNING & INNOVATION KU

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder UDKAST Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke virksomheder er omfattet?...

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. juni 2007 Klage over tv-reklame for hjemmesiden www.stophepatitis.dk indrykket af GlaxoSmithKline

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Ensartethed i HS-pleje:

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio.

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio. KIROPRAKTOR Samarbejdsaftale mellem [CopenFysio ApS ] & [ ] 1. PARTERNE Mellem CopenFysio ApS Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø CVR nr. 29 30 69 15 (i det følgende benævnt Virksomheden) og Navn CPR-nr.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital.

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital. Personale. Planlægning og Økonomi Lønservicecentrets projektadministration Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang 51A - plan 4 Telefon 4829 5702 Direkte 4829 5702 Fax 48295726 Web www.hillerodhospital.dk

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2010 I henhold til 27, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Journalnotater i kliniske forsøg. Dansk Selskab for GCP, 19. juni 2014 Hanne Storgaard, Clinical Quality Manager, MSD

Journalnotater i kliniske forsøg. Dansk Selskab for GCP, 19. juni 2014 Hanne Storgaard, Clinical Quality Manager, MSD Journalnotater i kliniske forsøg Dansk Selskab for GCP, 19. juni 2014 Hanne Storgaard, Clinical Quality Manager, MSD 1 Kildedata i journaler- og anvendelse i praksis MSDs retningslinjer: Krav til journaler

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Fundats: 1. Fonden, der er stiftet af Danske Bioanalytikere, har som formål at støtte udviklings- og forskningsprojekter udført af bioanalytikere inden for

Læs mere

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff Ankenævnet AN-2011-1927 Ulovlig indikationsangivelse Ankenævnets sagsnr.: AN-2011-1927 Afgørelsesdato: 23. november 2011 Ankenævn: Klageemne: Klager: Indklagede: Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft.

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. Deltagerinformation Protokol inkl. Protokoltillæg 1 nr. CFEM345D2411 dateret 26-jan-2006. Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. De Videnskabsetiske Komiteér

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere