The Danish Association of the Pharmaceutical Industry. Vedr. privat forskning og videnskabelig uredelighed. J. nr.: LFU 49

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "The Danish Association of the Pharmaceutical Industry. Vedr. privat forskning og videnskabelig uredelighed. J. nr.: LFU 49"

Transkript

1 The Danish Association of the Pharmaceutical Industry De 2 Videnskabsetiske Komitéer for Københavns og Frederiksberg kommuner Sundhedsforvaltningen Postboks 620 Sjællandsgade København N Stfodamvej SOA P.O. Box 829 OK-2100 Copenhagen 0 Tel. Fax ts København den 22. juni 2006 Vedr. privat forskning og videnskabelig uredelighed I artiklen "Erhvervslivet styrer forskning" i Jyllands-Posten den 10. juni 2006 har Lif noteret sig den særlige kritik, der rejses af den kliniske forskning, lægemiddelindustrien fører. Kritikken fortsætter i Jyllands-Posten den 20. juni Kopi af de to artikler vedlægges. Det overordnede mål med kliniske lægemiddelforsøg er at sikre en stadig udvikling af lægemidler på et højt, fagligt og videnskabeligt niveau for at forbedre patientbehandlingen. Lif er meget opsat på, at samarbejdet om kliniske lægemiddelforsøg gennemføres på en sådan måde, at parterne optræder klart uafhængige i forhold til hinanden, og således at pressionsmuligheder og afhængighedsforhold udelukkes såvel videnskabeligt som økonomisk. Dette fremgår direkte af den samarbejdsaftale om kliniske lægemiddelforsøg, Lif og Lægeforeningen (DADL) senest har revideret og underskrevet i februar Til orientering vedlægges en kopi af aftalen. Lif og DADL har i denne aftale indskrevet Udvalgene Vedrørende Videnskabelige Uredelighed (UVVU) som det kontrolorgan, der kan - og bør - behandle sådanne anklager. Det fremgår også af aftalen, at alle forskningsresultater fra kliniske forsøg og afprøvninger af lægemidlers effekt og virkning på menneskets krop skal offentliggøres - uanset om de viser positive eller negative resultater. Disse regler skal læger og virksomheder, der gennemfører forskning i Danmark, følge og rette sig efter. Det er for Lif meget vigtigt, at alle regler på området følges og respekteres af såvel forskere (læger rn.fl.) som virksomheder, således at tilliden til de behandlinger, patienterne modtager, opretholdes og sikres. Lif står derfor noget uforstående over for den kritik, som overlæge dr. med. Peter Gøtzsche i artiklen i Jyllands-Posten rejser af den kliniske forskning. Lif har i en kommentar til kritikken opfordret Peter Gøtzsche til at indberette de danske læger i virksomheder til UVVU, såfremt han har dokumentation for at disse bevidst har undladt at offentliggøre eller tilbageholdt forskningsresultater. Dette har Peter Gøtzsche endnu ikke reageret på. J. nr.: LFU 49

2 Peter Gøtzsches påstande er et meget alvorligt angreb pi lægemiddelindustrien - påstanden som hverken patienter, myndigheder, læger eller industrien kan være tjent med. Peter Gøtzsches påstande er efter vores opfattelse også en kritik af den sagsbehandling, der har fundet sted i de regionale videnskabsetlske komitéer ved godkendelsen af de forsøgsprotokoller, der er blevet stillet til rådighed for hans undersøgelse. Llf skal derfor opfordre til, at De 2 Videnskabsetiske Komitéer for Københavns og Frederiksberg Kommuner iværksætter en undersøgelse af de 88 godkendte forsøgsprotokoller fra 2004, der indgår i Peter Gøtzsches undersøgelse publiceret i Ugeskrift for Læger. Denne undersøgelse skal påvise, hvorvidt de godkendte forsøgsprotokoller overholder de regler, der i 2004 var gældende for kliniske lægemiddelforsøg. Lif ser med stor alvor på den rejste kritik og tvivl om, hvorvidt de godkendte protokoller lever op til de regler og bestemmelser der gjaldt på godkendelsestidspunktet. Lif vil derfor gerne have bekræftet, at De 2 Videnskabsetiske Komitéer for Københavns og Frederiksberg Kommuner iværksætter en undersøgelse heraf, idet Lif samtidig skal anmode om en kopi af det materiale, som de etiske komitéer har udleveret til Peter Gøtzsche, jf. artiklen fra Ugeskriftet, vedlagt som bilag. såfremt der er behov for yderligere oplysninger, herunder behov for at drøfte emnet yderligere, står Lif naturligvis til rådighed. Kopi af dette brev er sendt til Lægemiddelstyrelsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Videnskabsmlnisteriet, CVK og DADL. I. Adm. direktør

3 Samarbejdsaftale mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Lægemiddelindustriforeningen om kliniske lægemiddelforsøg

4 Formålserklæring Denne aftale vedrører ethvert samarbejde mellem læger og lægemiddelvirksomhed (i samarbejdsaftalen kaldet parterne) om gennemførelse af kliniske lægemiddelfocsøg. Formålet med aftalen er - med udgangspunkt i de eksisterende regler og bestemmelser - at udgøre fælles godkendte retningslinier for samarbejdet mellem læger og lægemiddelindustri om gennemførelse af kliniske lægemiddelforsøg. Det overordnede mål med kliniske lægemiddelforsøg er at sikre en stadig udvikling af lægemidler på et højt fagligt og videnskabeligt niveau for at forbedre patientbehandlingen. Samarbejde om kliniske lægemiddelforsøg bør gennemføres på en sådan måde, at parterne optræder klart uafhængige i forhold til hinanden, og således at pressionsmuligheder og afhængighedsforhold udelukkes såvel videnskabeligt som økonomisk. Begge parter har ansvaret for, at kliniske lægemiddeiforsøg gennemføres i overensstemmelse med internationale etiske konventioner, national lovgivning, herunder bl.a. lov om lægemidler, lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter med tilhørende bekendtgørelser, Helsinki-deklarationen samt regler for Good Clinical Practice og at Den Almindelige Danske Lægeforenings (DADL's) kollegiale og etiske regier overholdes. Definitioner Klinisk lægemiddelforsøg: Ethvert forsøg på mennesker, der har til formål at afdække eller efterprøve de kliniske, farmakologiske og/eller andre farmakodynamiske virkninger af et eller flere forsøgslægemidier og/eller at identificere bivirkninger ved et eller flere forsøgslægemidier og/eller at undersøge absorption, distribution, metabolisme og udskillelse af et eller flere forsøgslægemidler med henblik på at vurdere sikkerhed og/eller effekt. Definitionen skelner ikke mellem, hvilken udviklingsfase det kliniske forsøg er en del af. Kliniske lægemiddelforsøg indgår som et naturligt led i det daglige kliniske arbejde i primær- og hospitalssektoren i forbindelse med den løbende evaluering af diagnostik, behandling og pleje. Sponsor: En fysisk eller juridisk person (firma, institution eller organisation), der påtager sig ansvaret for igangsætning, ledelse og/eller finansiering af et klinisk lægemiddel for søg. Forsøgsansvarlig: En person, der udøver et erhverv, der er anerkendt til udførelse af forskning, f.eks. via en ansættelse som forsker eller ph.d. studerende eller på anden vis ved beskæftigelse med konkret forskningsarbejde, og som er ansvarlig for den praktiske gennemførelse af forsøget på et bestemt forsøgssted. Forsøgsprotokol: Et dokument som beskriver målsætning, udformning, metodologi, tilrettelæggelse, statisti-ske overvejelser, videnskabsetiske overvejelser, økonomiske forhold, publikationsmæssige forhold og information af deltagere. Videnskabelig uredelighed: Ved videnskabelig uredelighed forstås forsætlig eller groft uagtsom adfærd i form af forfalskning, plagiering, fortielse Samarbejdsaftale mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Lægerniddelindustriforeningen om kliniske lægemiddelforsøg

5 difø eller lignende, der indebærer en utilbørlig vildledning om egen videnskabelig indsats og/eller videnskabelig interesse. De anvendte definitioner er i overensstemmelse med de angivne definitioner i henholdsvis lov om et videnskabsetisk komitesystem og behandling af biomedicinske forskningspro-jekter samt bekendtgørelse om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU). Retningslinjer for kontrakter om kliniske lægemiddelforsøg Kontrakter om kliniske lægemiddel forsøg mellem parterne skal være skriftlige, uanset hvem der er initiativ-tageren. Parterne i kontrakten skal være enige om protokollen. Kun personer med den nødvendige og fagligt relevante uddannelse, erfaring og træning kan stå som ansvarlig for et klinisk lægemiddelforsøg på den institution, hvor forsøget gennemføres. Det påhviler sponsor at sikre sig dette. De ansvars- og forsikringsmæssige aspekter skal klart fremgå af kontrakten vedrørende det konkrete kliniske lægemiddelforsøg. Forsøgspersoner, der medvirker i lægemiddelforsøg, er omfattet af den offentlige forsikring udmøntet i patient-forsikringsloven og lov om erstatning for lægemiddel skade r. Kliniske laegemiddelforsøg omhandler typisk afprøvning og udvikling af patenterede eller patenterbare produkter. Rettighed til eksklusivt at udnytte denne viden er reguleret af læ-gemiddellovgivningen og lovgivning om Intellectual Property Rights (IPR) i øvrigt. Hvem, der har ret til at udnytte den opnåede viden, skal derudover fastlægges i den enkelte kontrakt. Som hovedregel vil det være den part, der finansierer forsøget, der har denne ret. Hvis en læge, der deltager i et klinisk lægemiddel forsøg og er medunderskriver på kontrakten om forsøget, skifter arbejdssted, f.eks. sygehus eller arbejdsområde, skal kontrakten genforhandles med en nyudpeget forsøgsansvarlig investigator på institutionen, hvor forsøget gennemføres. Indgåede kontrakter og eventuelt kontraktbrud behandles i henhold til den danske aftalelov. Tilladelse Inden det kliniske lægemiddelforsøg påbegyndes, skal der indhentes tilladelse fra Den Vi-denskabsetiske Komité og Læge-middelstyrelsen. Desuden skal forsøget an-meldes til, eller være omfattet af generel tilladelse fra Datatilsynet og eventuelt andre myndigheder afhængigt af forsøgets karakter. Protokollen for kliniske læge middel fors øg skal, såfremt denne inddrager almen praksis, indsendes til Multipraksisu ndersøgelsesudvalget til vurdering, inden lægemiddel forsøget iværksættes. Udvalgets udtalelse fremsendes derefter til hver enkelt af de deltagende læger og sponsor, idet den enkelte læge selv skal vurdere sin deltagelse i forsøget. Information af deltagere Forsøgsprotokollen skal indeholde et afsnit om»patientinformation«. Ud over relevante kliniske oplysninger, skal der oplyses om alle relevante oplysninger vedrørende lægemiddelforsøgets budget, herunder oplysninger om de involverede lægers økonomiske relationer til lægemiddelvirksomheden. Samarbejdsaftale mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Lægemiddelindustriforeningen om kliniske lægerniddelforsøg

6 Offentliggørelse af resultater Den viden, der opnås ved et klinisk lægemiddel forsøg, tilhører offentligheden. For at respektere offentlighedens ejerskab af den i lægemiddel forsøge t genererede viden, skal lægemiddel forsøgets resultat også gøres tilgængeligt i det offentlige rum. Det skal derfor fremgå af kontrakten, hvorledes de opnåede resultater skal søges offentliggjort af parterne inden for en aftalt tidsramme, og i de aftalte publikationsmedier, dvs. offentlige databaser, videnskabelige tidsskrifter, kongres abstrakts, foredragsposters, Internet, pressemeddelelser og lign. De dataanalyser, der ligger til grund for publiceringen, skal være i overensstemmelse med forsøgets protokol, hvori den statistiske metode skal være beskrevet. Publikationen skal respektere god videnskabelig praksis, protokollens bestemmelser om publicering samt lov om behandling af personoplysninger. Begge parters ret til at publicere resultaterne anerkendes. Offentliggørelse af såvel negative som positive forsøgsresultater skal ske så hurtigt som det er muligt og fagligt forsvarligt. Ved offentliggørelse af forsøgsresultater skal de videnskabelige tidsskrifters - ICMJE - retningslinier for publicering af artikler i deres tidsskrifter dateret den 15. september 2004 samt de internationale lægemiddelindustriorganisationer EFPIA, IFPMA, JPMA og PhRMA's retningslinier af 6. januar 2005 følges. Det videnskabsetiske komitésystem har myndighed til at kontrollere, at såvel positive som negative forskningsresultater offentliggøres. parter har ret til at foretage kontrol af egne data hos hinanden. Hvis offentliggørelse kan have konsekvenser for en patentansøgning, skal der aftales en publiceringsstrategi mellem parterne. Ved offentliggørelse i et tidsskrift skal lægemiddelvirksomheden have mulighed for at kommentere manuskripter inden for en aftalt tid uden dog at have afgørende indflydelse på manuskriptets endelige form. Hvis et lægemiddelforsøg udføres som et multicenterforsøg, kan der gælde særlige regler for publicering. Disse skal være specificeret i protokollen. En læge, der har deltaget i et klinisk lægemiddelforsøg, skal være opmærksom på, at lægens deltagelse i publicering ikke får karakter af reklame, jf. Lægeforeningens etiske regler, g 20. Økonomi Ved kliniske lægemiddelforsøg, hvor en lægemiddelvirksomhed er sponsor, skal det i kontrakten fremgå, hvilke ydelser, honorar og øvrige udgifter, der betales af sponsor. Honoraret kan eventuelt baseres på det anslåede forbrug af timer. Der skal som bilag til kontrakten vedlægges et budget for lægemiddelforsøget. Kontrakt og budget skal foreligge forud for forsøgets start. Hvis lægemiddel for søge t har direkte eller indirekte økonomiske konsekvenser for det offentlige sygehusvæsen eller sygesikringen, som f.eks. anvendelse af lokaler, infrastruktur og mandskab, er det den forsøgsans varlige læges pligt at tilse, at der er indgået en aftale med de relevante administrative myndigheder. Ved kliniske lægemiddelforsøg, hvor initiativet er taget af læger, skal der i Samarbejdsaftale mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Lægemiddelindustriforeningen om kliniske lægemiddelforsøg

7 c-* tillæg til kontrakten foreligge et budget, hvoraf det skal fremgå, hvem der afholder de forskellige omkostninger. Der skal endvidere tages stilling til omkostningerne i forbindelse med patientundersøgelser eller -behandlinger, der dækkes af sponsor eller offentlige midler. Det påhviler den forsøgsansvadige iæge at drage omsorg for, at kontraktens budget er tilgængelig for de læger, der deltager i forsøget, samt at lægens arbejdsgiver er behørigt orienteret. Indbetaling til det kliniske lægemiddelforsøg sker til en forskningskonto, der administreres af den forsøgsansvadige læge eller af den institution (hospital eller -afdeling), hvor forsøget gennemføres. Udbetalinger registreres og indberettes efter gældende lovgivning. Udbetaling til praktiserende læger kan ske under anvendelse af disses SE-nr. Den Videnskabsetiske Komité fastsætter krav til omfanget af de økonomiske oplysninger, som skal fremsendes, herunder økonomisk støtte, som den forsøgsansvarlige modtager fra private virksomheder, fonde m.v. til gennemførelse af det pågældende lægemiddelforskningsprojekt. «økonomisk støtte, der anvendes til aflønning af forskeren, hjælpepersonale, betaling for laboratorieundersøgelser eller andre undersøgelser. om den enkelte forsker har sådanne personlige interesser i lægemiddelforsøget, at det skaber tvivl om, hvorvidt det kan påvirke resultatet af lægemiddelforsøget. størrelsen af eventuelle vederlag eller anden ydelse til forsøgspersoner. Finansiering af øvrige udgifter Lægemiddelvirksomheden kan sponsorere deltagelse i kongresser, hvor resultatet af de kliniske lægemiddel fors øg skal præsenteres. Lægemiddelvirksomheden kan endvidere af-holde udgifter til kongresser, kursus-deltagelse og lignende, når det er af betydning for opdatering og vedligeholdelse aflægens faglige viden, der skal sikre et højt fagligt niveau ved forberedelse og gennemførelse af et konkret klinisk lægemiddel forsøg. Videnskabelig uredelighed Får en af parterne mistanke om videnskabelig uredelighed, anmeldes dette til Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU). Mistanke om bedrageri kan medføre politianmeldelse og/eller erstat-ningskrav. I forhold til den enkelte kontrakt, der indgås mellem lægen og virksomheden om det kliniske lægemiddelforsøg, anbefales det derfor, at der indføres følgende sætning:»parterne indvilger i med deres underskrifter af denne kontrakt, at eventuel mistanke om videnskabelig uredelighed i forbindelse med det kliniske forsøg kan indbringes for UVVU.«Hvis UVVU finder mis-tanken begrundet, bør det vurderes, om den eller de pågældende i en nærmere fastsat tidsperiode ikke kan deltage i kliniske lægemiddelforsøg. Aftalens parter vil rejse denne problemstilling over for de offentlige myndigheder, som hensigtsmæssigt kan varetage denne opgave. Samarbejdsaftale mellem Den Almindelige Danske lægeforening og Lægerniddelinduslriforeningen om kliniske lægemiddelforsøg

8 Overtrædelse af aftalen Overtrædelse af eller tvister i forbindelse med nærværende aftale indklages for og afgøres af en klageret, som består af to repræsentanter udpeget af DADL, to repræsentanter udpeget af Lægemiddelindustriforeningen (Lif) samt formanden for Nævnet for Medicinsk In-formationsmateriale. DADL påser aftalens overholdelse i forhold til læger og lægelige organisationer. I tilfælde af overtrædelse af aftalen, indbringes den pågældende læge for Lægeforeningens Lægeetiske Nævn, der behandler sagen efter Lægeforeningens etiske regler. Ikrafttræden og opsigelser Aftalen træder i kraft ved underskriftstidspunktet og kan opsiges af enten DADL eller Lif med seks måneders varsel. Aftalen vurderes løbende og tages op til vurdering og eventuel revision senest to år efter underskriftstidspunktet. København, den 8. februar Den Almindelige Danske Lægeforening -DADL Lægemiddelindustri foren ingen -Lif Lægemiddel industri foreningen Strødamvej 50A DK-2100 København Ø Tlf: Fax: Samarbejdsaftale mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Lægemiddelindustriforeningen om kliniske lægemiddelfofsøg

9 Lørdag den 10. Juni 2006 *** Kr. I9,SO Jyllands-Posten Cr Danmarks internationale avis explorer Verdens største golfresort Erhvervslivet styrer forskning Virksomheder sponsorerer i stærkt stigende grad forskning på universiteter. Pio ekter, som ikke giver hurtig profit, bliver forskning og nhvcnnunt, <>B og Put som tigeren Tænk nyt Design dit eget dankort på Stort golftillæg med explorer VM 2006 VM åbnet med målfest MedKb mill KndogCoiiilUa SbnlngikamplVM'! hlilortc. Tyllerne får mundkurv på, hvis IHSS? resultater om bivfcknliisci 13 ttlbigwioldt if rtilaomhtanonknlngen- -,, miikl Ttknlile UrEenllt! wt "' røi»if8» di'næ: * Mange argentinske spørgsmål Ik" bctryu talte futiknlngs iio][tter fn > Definitionen på et selvmål loven.dsriiscsnhn 'ank«j Mol^lciblolaguX jckl«,» livet.* ili i Ildliga«vllli! have «Hrlge Sanu 1! U1IIVEHIIU. éfe s" "~ Bush vil tømme Guantanamo haveditiil, hvor toigcn l [rak cl- her -IcgvUBemehavi og M»ndcr folk ti tt^rréue bir^'ls'lk totodtaliai 8 "IndlogGeo^e en ujtnlsldlli^ch"! iltofncl- lur. ^ "' en ml:1 ^ "Bare rolig, min sedan er fem-dars."

10 LurdaH den 10. juni sektion Kortere afstand mellem forskning og faktura Virksomheder slatter offentlige forskere it Ikke som aldrig for. Hvis resultaterne er kritiske vci et Mani forsag, og fe virksomheden, Higel havdt da heller Ikl Urt spomorptngc fra ind blivctdeikke offentliggjort, selv om de glglphi«lulgsn) kunne icddc liv. Samtidig fravælger universiteterne l stigende grad grundforskning, der ikke giver hurtig profit. FORSKNING e e s tn billig. Nordiske Coduam. g!itpillia,%xll]in r, htm&k del igipiotokoller ' UHotiln sken i nlnj, L Ml pioducenl ni glglplllen ar most ndgi kontrakter $ dhguid mener, ei unlvent. IBS Ikke et mulip «Ilninsl. mener, U der Ikal lutomc hiimlitet derei tolk ere projekterne,, itger lurlil hvcmpeiipckhv l > it-... OK konlrak- vlikkrnhedcr a mni u] i m!n"mej(tol* it ii»l- JeSe^lsrTL,... ^w [nj^uuo^. djf c medmlndgakontrakler. virkelig -'-' - i it«interest, iict af unlvt? de man«juoaibeldn mtd der,, ilger hin. DniEC pi font- virksomhederne, bu. foidl Ifølge l'elct Cotochc et gcntstu. Problemet er, it (cg.fonknlngen er I lingt medldnilfonknlns ikke vil kunne H ^0-50 net, mere be\tn grad ligt u p9 in- kommet i vlrkiomhedibetau _ ; raedmnil- Klvfolscllg rc ndgtn, da far fem li ildtn. Unlversins.Det tomm«mlike bag re,. g«n. r- problemet, at der Ikke len- Unir ns til il Ecnntmforc Here if de venli rn^ i rd^ OM^ ip å?*f?y ft IfcnlllgeforiVcTC! prolikt- ogiå'pi unlvenllettine. Pi du. Hoi 01 bctil«fonk. rrund af - ' J oen niiuldognlng ilng 111 in denne mide bliver unlvenl- nlnppenge fra viikiomhs- iootelti «ilxdlghcd i (Dutls profil. hvohmxl Forskning Unlvcnilttsrno or en dal»1 orhverwllv t-den t«i ejenifvlri Med tv som modspiller Fodbold er mændenes mådaatlage på, og ddt skal fcvlndsrne forstå og respaktorb.. EbbeSchEcIKrOgci.' DcQ5lag!OlTeiiilvtannlngo men«piykulog og Parforholdet kan komme under pres i de kommende Uger, fodboldtran um hvis begge parter Ikke»ndn: og drikke nogle el.. Mcn tlicn er begejstrede for Mb " r> rs> *f c ' cg fodbold. Mandlig psykolog og partersoplevelser end VM- J^æMmdVciiir 11 ' S^SatT 1 '*'""** 0 '* Paltids iiamrnenhol Blnggellmener.MVMi fodbild er en glimrende mo ellor tttnils ua pi an god nfittii l li FcmlnlnB frist«l*«r Psykolog os piknpcut Ebbe Schccl Krilgtl. Alhui, puholdei l tomlen hiltet.fodbold er nucndcncj ralcle a lege pi, agdtt ikil tete ManxctfdcunKjdci kjnblgjlt,jkyido,atrt nm (rurdl«ei«lili (.roblomw l JWB pir AlDlÆMukhleiJceogKm Wittc!io«ie iec I dig h em ^fm^åfdcyfnnw^ M e VM-ti'mptnc. Kim -Jerkiippsrl icmc.nltmsmfcnc 'Sss idmml _ diftwbt ikuuetmreplbp kvinderne tkltfi»f dcra'mcnil eltoi bsse Danske og tyske flag ved årsmøde De danske art m ude r l Sydtlesvlg i nukku'dvalgi:!, Nleli Ole irlljji al tvskeie ar -..._ r * *.HuwJ! i ap h!i] B6 inaler Sirat 'ToVkSn^U " «' ^nlngl. og klik itrl Hunln (V) Jlger Finn ravote i"" i bcviiitober^dpj 1U Jul! MHn%ililLiviBtic Min rjirwrgimilel'mor iludere, nil J " - enopdag«!* ilulte... har brug for ot autoværksted IndUndæip-ft XEOCSAPDRTXÆTPA

11 Tiisdag den 20. juni12006 l.sektii Medicinalindustri afviser mimdkurve Blodtrykstjek kan redde liv ' atefo'ikauinlnjr. bokicvst rotdlenunei.deurdoglkkekbbenhivn og ps Fredtnto Jvllandi. vores opgave at uduve den- bei. lntlilio. ftinknlntprn "" 'indo (V) l [BI Jan Hyllebtrg. la l anonymlkiel toim, il n n nlnonr ** "^ kunne hvukl: *"' S i 1 '«!! ville hive vnldsommc konxkveniu,- Jlgii BDgnaninlnger vlikkmhedeoliitliibcvet i br^cnitungu Ind i kun- han eiiliigcn a Hvis kritikken, efter g run flig vurdering af da rotte myndig hedor, holder stik, vil dot kunne få alvorlige konsekventitommar. Det or dog Ikke voros opgave at u da ve denne IB.arimhlvdtmnlct tlvxjfartngnositllai Danmark ønsker en terrorombudsmand Friheden til at koble på og af overalt med en Acer PC

12 UGESKR LÆGER 163/ VIDENSKAB OG PRAKSIS l SEKUNDÆRPUBLIKATION data det forhold, at det er vigtigt at foretage en detaljeret registrering af forholdene omkring ERCP-proceduren, at reservere indgrebet til terapi og at sørge for grundig sidemandsoplæring af ERCP-endoskopikere. Korrespondance: Mark Berner Hansen, Kirurgisk Gastroe ntero logisk Afdeling K, H:S Bispebjerg Hospital. DK-2400 København NV. Antaget: 26. september 2005 Interessekonflikter: Ingen angivet Artiklen bygger på en større litteraturgennemgang. En fuldstændig Htteraturlisi kan fas ved henvendelse til forfatteren. Litteratur 1. Freeman ML. Complications of endoscopic biliary sphincterotomy: a review. Endoscopy 1997:29: Pedersen FM. Brandt CJ, Schaffaliuky de Muckadell OB. Choledocholithiasis. Ugeskr Læger 1998:160: Huibregtse K. Complications of endoscopic sphincterotomy and their prevention. N Engl J Med 1996:335: Zinsser E. Hoffmann A. Will U Et al. Success and complication rates of diagnostic and therapeutic endoscopic retrograde cholangiopancreatography - a prospective study. Z Gastroenterol 1999:37: Trap R. Adamsen S, Hart-Hansen O et at. Severe and fatal complications after diagnostic and therapeutic ERCP: a prospective series of claims to insurance covering public hospitals. Endoscopy 1999:31: AdamekHE. Albert J, Weitz Metal. A prospective evaluation of magnetic resonance cholangiopancreatography in patients with suspected bile duct obstruction. Gut 1998; -13: Materne R. van Beers BE. Gigot JF et al. Extrahepatic biliary obstruction; magnetic resonance imaging compared with endoscopic uitrasonography. Endoscopy 2000:32:3-9. J. Farrell RJ. Noonan N, Mahmud N et al. Potential impact of magnetic resonance cholangiopancreatography on endoscopic retrograde cholangiopancreatography workload and complication rate in patients referred because of abdominal pain. Endoscopy 2001:33: Enns R, Etoubeidi MA. Mergener K et al. ERCP-related perforations: risk factors and management. Endoscopy 2002;34: D. Mosca S. Is ERCP a procedure for alt. the majority, orjust a few endoscopist? Gastrointest Endosc 2001:54: Håber GB. Prevention of post-ercp pancreatitis. Gastrointest Endosc 2000; 51: Rabenstein T, Schneider HT. NickEas M et al. Impact of skill and experience of the endoscopist on the outcome of endoscopic sphincterotomy techniques. GasUOintest Endosc 1999:50: Fraehlich F, Gonvers jj. Vader JP et al. Appropriateness of gastrointestinal endoscopy: risk of complications. Endoscopy 1999;31: Cotton PB. Outcomes of endoscopy procedures: struggling towards definitions. Gasuointest Endosc 1994:40: Fleischer DE. Better definition of endoscopic complications and other negative outcomes. Gastrointest Endosc 1994:40: Christensen M, MaUen P, Schulze S et a!. Complications of ERCP: a prospective study. Gastrointest Endosc 2004:60: Loperfido S. Angelini G, Benedettl G et al. Major early complications from diagnostic and therapeutic ERCP: a prospective multicenter study. Gastrointest Endosc 1998;48: Elbrand H, Huniche B. østergaard L et al. Sphincter Oddi dysfunktion. Ugeskr Læger 1989;151: Christensen M, Rasmussen V, Schulze S et al. Vagal withdrawal during endoscopic retrograde choiangiopancreatography. Scand J Gastroentero! 2000; 35: D. Rosenberg J. Overgaard H, Andersen M et al. Double blind randomised controlled trial of effect of metopralol on myocardial ischaemia during endoscopic cholangiopancreatography. BMJ 1996:313{7052): Begrænsninger i publikationsrettighederne i industriinitierede kliniske forsøg - sekundærpublikation Overlæge Peter C. Gøtzsche, afdelingslæge Asbjørn Hrfibjartsson, overlæge Helle Krogh Johansen, læge Mette T. Haahr, Denne tætte sponsorkontrol over industriinitierede forsøg bør ændres. statistiker Douglas G. Altman & læge An-Wen Chan H:S Rigshospitalet, Det Nordiske Cochrane Center. Centre for Statistics in Medicine, Oxford, United Kingdom, og Department of Medicine, University of Toronto, Ontario, Canada Begrænsninger J kliniske forskeres publikationsrettigheder i industriinitierede forsøg er beskrevet [l, 2], men er hidtil blevet belyst i undersøgelser, der hovedsagelig var baseret på de adspurgtes erindringer og holdninger. Derfor kan omfanget Resume 1 22 ud af 44 industriinitierede klintske forsøgsprotokoller fra var det anført, at sponsoren enten ejede data eller skulle godkende manuskriptet; yderligere 18 protokoller havde andre begrænsninger. Derudover havde sponsoren adgang til indkommende data i 16 forsøg, og i yderligere 16 forsøg kunne sponsoren standse forsøget når som helst og af en hvilken som helst årsag. Dette fremgik ikke af nogen af publikationerne. Vi fandt lignende begrænsninger i publikationsretten i protokoller fra have været undervurderet. Vi undersøgte forholdene direkte ved at sammenligne forsøgsprotokoller med de efterfølgende publikationer. Metoder Vi inkluderede samdige 44 industriinitierede, randomiserede forsøg, som blev godkendt i af De Videnskabsetiske Komitéer for København og Frederiksberg Kommuner, og som resulterede i en efterfølgende publikation [3]. Vi sam-

13 UGESKR LÆGER 168/25 VIDENSKAB OG PRAKSIS l SEKUNDÆRPUBLIKATION Tabel 1. Begrænsninger i publikationsrettigfiederne for kliniske forskere l Industriinitierede kliniske forsagsprotokoller fra og 2QQ4 og henvisninger til separate publikationsaftaler i 2004 (l ingen af protokollerne fra blev der henvist til sådanne aftaler). Begrænsninger Sponsor ejer data og/ellerskal godkende manuskriptet Sponsor ejer data, og kun sponsor har ret til at publicere Sponsor ejer data og kan publicere uden at informere forskerne ' 2(5) Sponsor kan publicere; udkast sendes til forskerne for gennemgang,. 5(11) Sponsor ejer data og skal gennemgå manuskriptet,.. Sponsor skal godkende manuskriptet, 13(30} Subtotal Andre begrænsninger 12(27). K2) Sponsors rettigheder vil blive beskrevet E en kontrakt.,. - Forskerne kan publicere, men der vil blive udarbejdet en kontrakt Fri publikationsrat, rnen analyse udfares af sponsor,, 2(5) Hvis der opstar uoverensstemmelser, skal begge synspunkter repræsenteres. 2(5) Hvis der opstar uoverensstemmelser, kan begge parter publicere frit efter Hvis der opstår uoverensstemmelser, kan begge parter publicere Trit efter tre maneder Subtotal Uklart Ingen oplysning om godkendelse, gennemgang eller ret til at publicere... 3(7) Publikationskomite (uklart medlemskab) gennemgår manuskriptet, Subtotal Ingen begrænsninger Fri publikationsrat uanset forsøgsresultat,, 44 forsag fra n(%) 22 (50) 18(41) 4(9) 44 forsag fra 2004, n (%) begrønsningi protokollen 9(20) 2(5) 13(30) 27 (81) B (18) 2(5) 14 (32) 2(5) 1 (2) separat publikationsaftalo 1 (2) 3(7) 2(5) 7(16) 2(5) 2(5) 5(11) 1 (2) - menlignede hele forsøgsprotokollen med hele teksten i publikationen (gennemsnitligt publikationsår 1999) inklusive fodnoter og taksigelser. Vi vurderede også de første 44 industriinitierede forsøgsprotokoller, som blev godkendt i 2004 af de samme komiteer, for at se om der var sket ændringer i den tiårige periode som følge af nye retningslinjer og etiske krav. I disse nylige protokoller havde vi ikke adgang til alle oplysninger. F.eks. krævede komiteerne, at det ikke var muligt at se, hvern sponsor var. Vi begrænsede os derfor til at undersøge, om forskerne havde fuld adgang til alle forsøgsdata, og forskernes publikationsret. To observatører uddrog data uafhængigt af hinanden for hver protokol og artikel. Den observatør, der vurderede en given protokol, var altid forskellig fra den, der vurderede den tilsvarende artikel. Der var ikke andre former for blinding. Uenighed blev afklaret ved diskussion. Resultater Treogfyrre af de 44 forsøg (98%) fra var sponsoreret af multinationale medicinalfirmaer, og 33 (75%) varmultinationale musticenterforsøg. Ifølge protokollerne havde sponsoren løbende adgang til data, efterhånden som de blev indsamlet, i 16 forsøg, f.eks. via interimanalyser og deltagelse i data- og sikkerhedsmonitoreringskomiteer. En sådan adgang blev kun afsløret i en tilsvarende publiceret artikel. I yderligere 16 protokoller blev det angivet, at sponsoren havde ret til at standse forsøget når som helst og af en hvilken som helst årsag; dette fremgik ikke af nogen af publikationerne. Sponsoren havde derfor potentiel kontrol over et igangværende forsøg i 32 tilfælde (73%). Begrænsninger i publikationsretten var beskrevet i 40 (91%) af protokollerne fra (Tabel 1), og i 22 (50%) af protokollerne var det anført, at sponsoren enten ejede data eller skulle godkende manuskriptet eller begge dele. Ingen af disse begrænsninger var nævnt i nogen af publikationerne, og ingen af protokollerne eller publikationerne indeholdt oplysninger om, at forskerne havde adgang til samtlige forsøgsdata, eller at de havde det endelige ansvar for at beslutte, oro resultaterne skulle publiceres, uden at sponsorens tilladelse var påkrævet. Eftersom nogle af forsøgene fra 2004 måske aldrig bliver publiceret, må man have et vist forbehold over for en direkte sammenligning af protokollerne fra med protokollerne fra Vi fandt imidlertid lignende begrænsninger i publikationsretten i protokoller fra begge tidsperioder (Tabel 1). Ud af de 44 protokoller fra2004, henviste man i 13 (30%) til en separat publikationsaftale mellem sponsoren og forskerne, i modsætning til protokollerne fra , hvori der ikke i et eneste tilfælde blev henvist til sådanne aftaler. Ingen af

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed Vejledninger i God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab naturvidenskab teknisk videnskab Januar 2009 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG 0 Kolofon Kom godt i gang med klinisk forskning - Vejledning om forberedelse og godkendelse af kliniske

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

Godt i gang med forskning

Godt i gang med forskning Godt i gang med forskning Videnskabelige udvalg DOS Maj 2011 Indhold: 1. Indledning 2. Mest almindelige studiedesigns 3. Ordforklaringer 4. Opbygning af forsøgsprotokol 5. Guidelines og anmeldelser 6.

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Kliniske forsøg. Bioetik i ord og handling

Kliniske forsøg. Bioetik i ord og handling Kliniske forsøg Bioetik i ord og handling Hvad er bioetik? Novo Nordisk benytter betegnelsen bioetik om alle etiske forhold vedrørende anvendelsen af biovidenskabelige teknologier i forskning, udvikling

Læs mere

Registerforskning Enestående danske muligheder

Registerforskning Enestående danske muligheder Registerforskning Enestående danske muligheder IT- og Forskningsministeriet August 2001 1 Registerforskning Enestående danske muligheder Publikationen kan rekvireres gratis så længe lager haves ved henvendelse

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

November 2014. Den danske kodeks for integritet i forskning Den danske kodeks for integritet i forskning. Uddannelses- og Forskningsministeriet 1

November 2014. Den danske kodeks for integritet i forskning Den danske kodeks for integritet i forskning. Uddannelses- og Forskningsministeriet 1 Den danske kodeks for integritet i forskning November 2014 Uddannelses- og forskningsministeriet Uddannelses- og Forskningsministeriet 1 Udgivet af Uddannelses- og forskningsministeriet Bredgade 40 1260

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder

Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder Investigators informationspligt over for personer, der deltager i kliniske lægemiddelforsøg

Læs mere

Juridiske)rammer)og)udfordringer)

Juridiske)rammer)og)udfordringer) !!! Afdækning!B! Juridiske)rammer)og)udfordringer) Dansk!lovgivning!af!relevans!for!forskningsdata!management! Om)bilaget) Juridisk!institut,!AAU,!har!på!styregruppens!opfordring!udarbejdet!en!oversigt!over!områdets!juridiske!rammer!

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2002

Datatilsynets årsberetning 2002 Datatilsynets årsberetning 2002 Datatilsynets årsberetning 2002 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Tryk: TrykNet Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2003 ISSN: 1601-5657 ISBN: 87-989860-0-7

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere

2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet)

2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet) 2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. juni 2007 i sagerne 2005-0004732, 2005-0004752 og

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser,

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark Institut for regnskab Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. Forfattere: Ryan Klausen David S. Møller Vejleder: Claus Holm Revision af små virksomheder i Danmark Handelshøjskolen i Århus Juli 2005 1. Forord...3

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN The Blue Book Opsummering af Pfizers politikker vedrørende forretningsadfærd Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN Når vi handler med integritet, hjælper det os med at vække tillid og skabe respekt

Læs mere